Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрійчук М.П.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.

 Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм, бізнес-мова, бізнес-мовлення, емоційна насиченість, завуалювання, емоційність, універсальність, семантичне поле.

 Annotation: This article investigates business speech. The main focus is on the study of the semantic field of business phraseology and its classification. The study analyzes communicative and expressive functions of phraseological units (PU) and their role in reflecting business society.

 Key words: phraseology, idiom, phraseological unit, business language, business speech, emotional saturation, veiling, emotionality, universality, semantic field.

Постановка проблеми. Фразеологія – це своєрідна скарбниця мови. Світ фразеології сучасної англійської мови є надзвичайно великим, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує уваги. Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній зібралась велика кількість висловів, які люди вважали вдалими та влучними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, тобто сукупність самостійних стійких висловів.

Загальноприйнята ідея про неемоційне англійське бізнес-мовлення, зокрема газетного стилю Financial Times 2015, насправді є помилковою, адже існує і активно використовується багато унікальних фразеологічних одиниць, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі, котрі додають експресивності та виконують роль колоритного універсального засобу мовлення, хоча й в своєрідній манері.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики бізнес-фразеології стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних – О.О. Потебні, В.С.Ващенка, М.П. Кочергана, С.П. Денисової, Г.В. Крайчинської та ін.. – і зарубіжних мовознавців – Л. Вайсгербера, О.І. Смирницького, Г.А. Уфімцевої, Л.М. Васильєва та ін..

Такі дослідження лексико-семантичного поля у мові дали поштовх доо виникнення теорії А.В. Куніна: вивчення фразеологічного фонду мови, використовуючи системний підхід. Над розробкою фразеологічних дисциплін та бізнес-фразеології англійської мови працювали такі визначні вчені як А.Н. Баранова, В.Д. Берловська, Т.Н. Федуленкова, В. Поварова, Т.С. Соловйова та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні властивостей, особливостей значень та функціонування ФО англійського бізнес-мовлення. Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних завдань:

 • визначити роль ФО в англійському-бізнес-мовленні та їх ознаки;
 • відібрати ФО, які найчастіше вживаються в англійському бізнес-мовленні;
 • проаналізувати ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015

Основна частина. Сьогодні, в період бурхливого розвитку міжнародних відносин та процесу глобалізації, знання ділової англійської мови (в тій же мірі, що й англійської мови медичного та юридичного спрямування), та, зокрема, особливостей бізнес-мовлення, як загальноприйнятого засобу спілкування в світі бізнесу, надзвичайно необхідні як для фахівців в галузі економіки, так і для кожної пересічної свідомої людини, яка вивчає англійську мову. Вивчення мови бізнесу не тільки спрощує процес входження в суть професійно-ділової сфери мови, а й сприяє більш комплексному розумінню англійської мови [2].

Лексика бізнес-мовлення періодичних видань в основному нейтральна. Але не можна не брати до уваги той факт, що функція впливу мовця на співрозмовника дозволяє першому розширювати вибір лексичних засобів. Для створення необхідного ефекту мовцем можуть використовуватися емоційно-оціночні та експресивно-образні засоби, в тому числі ідіоматичні [5].

ФО – це групи слів, які неможливо створити у процесі мовлення, вони існують у мові як готові одиниці. Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови, яку створив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та писемній формах [1]. Помилковою є думка, що англійське бізнес-мовлення позбавлене цієї скарбниці, позбавлене колоритності фразеологізмів. Навпаки, в англійське бізнес-мовлення увійшло багато унікальних ФО, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі [4].

Думка про те, що бізнес-мовлення періодичних видань газетного стилю Financial Times складається лише з фактів і цифр, та позбавлена образності та переосмислення компонентів словосполучень, широко поширена в ділових колах [4]. Однак, проведені дослідження лексики бізнес-мовлення свідчать про зворотне. Фразеологічний фонд англійського бізнес-мовлення постійно поповнюється:

а) фразеологізмами, запозиченими з загально розмовної англійської мови (67%). Наприклад: to catch a cold (букв.: спіймати холод; розм.мова: простудитись) зі значенням «втратити гроші в діловій угоді»; wear and tear (букв.: носити і рвати) – зменшення цін на вантажні автомобілі через їх старість або руйнування [8].

б) виразами, властивими лише мові бізнесу і зрозумілими вузькому колу фахівців (33%). Наприклад: free astray (букв.: вільна втрата шляху) – «безкоштовно приблудний», про вантаж, помилково розвантажений не в місці призначення й надісланий безкоштовно до правильного пункту призначення; rest-of-world account (букв.: рахунок світового залишку) – рахунок закордонних операцій в системі національних рахунків [8];

Фразеологія бізнес-мовлення має характер офіційності. Тут уклалися набори мовних зворотів і слів, основне призначення яких полягає в тому, щоб точно, об’єктивно, в строгій діловій тональності і, по можливості, коротко позначити стереотипні службові ситуації, різного роду офіційні церемонії, порядок їх проведення, посилання в діловому документі на тих чи інших осіб, дії, причини, вказівки на подальший виклад і т.д. Фразеологізми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів та мовлення, які надають «яскравість» та емоційну насиченість в стандартизованій мові бізнесу [3,6].

Загалом, у практичній частині дослідження було використано понад 2000 ФО, які були поділені відповідно до встановлених груп:

 • ФО на позначення понять «особа і бізнес-управління» (27%);
 • ФО на позначення понять «комунікація і лідерство» (34%);
 • ФО на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» (39%).

До групи фразеологізмів на позначення понять «особа в бізнесі і управління» ми умовно відносимо (межі між групами різних семантичних полів є нечіткими) ФО, які характеризують особу у відношенні до бізнес-світу, її положення та відносини з іншими учасниками бізнес-процесу; якісну характеристику роботи та управління; та проблеми, пов’язані з працею. Наприклад:

 • a bean counter, яка перекладається як «бухгалтер або людина, яка веде розрахунки». Прикладом вживання даного фразеологічного звороту є рядки: His instincts as an ex-FD, a bean counter and a new arrival should serve him well when it comes to reviewing strategy. Найчастіше вживається з відтінком осуду через наділяння грошей занадто великою важливістю;
 • an angel investor, що означає «особа, яка інвестує компанію на ранніх фазах її розвитку». Наприклад: Ms.Masolova has co-founded 11 online ventures and is an active angel investor. Вперше фраза була використана для опису багатих покровителів Бродвею, які тримали п’єси на сцені, незважаючи на відсутність прибутку;
 • an empty suit означає працівника, що не виконує важкої роботи, не справляється з нею чи потрапив на роботу за протекцією. Прикладом може бути наступне речення: It was about time we told our chief about her inefficient executionshes just an empty suit. Перше зафіксоване використання цієї ідіоми датується 1970 роком і було пов’язане з тим фактом, що працівники великих успішних компаній завжди мали кілька змінних костюмів, які займали місце в кабінеті, але, звичайно ж, ніякої функції не виконували[8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «комунікація та лідерство» включає ФО, які характеризують становище особи в бізнесі, співпрацю та процес обміну інформацією. Наприклад:

 • українська ідіома «велика шишка» в англійському бізнес-мовленні має багато відповідників: a big cheese, a big gun, a big shot та a big wheel. Наприклад: He gave me the gift with a pencil to trace it; like a latter day Dürer or some other big cheese, all I portrayed proved easy to please. Походження «a big cheese» досить спірне, але все ж більшість дослідників вважають, що тут має місце гра слів «cheese – chief». Вираз «a big gun» є набагато старшим і датується ранніми 1800-ми роками. «A big shot» увійшов у вжиток із жаргону лідерів мафії США. «A big wheel» датується приблизно тими ж роками;
 • an upper hand має значення «домінуюче або контролююче положення», як, наприклад, в такому реченні: And it is men who gain the upper hand in using these networks for career advantage, she says. ФО походить від стародавньої гри, в якій кожен гравець по черзі захоплює палицю однією рукою, починаючи знизу, і останній, хто зможе захопити палицю зверху, перемагає. Його використання в переносному значенні датується кінцем 1400-х років. Цей вираз можна замінити синонімічною ідіомою a whip hand. Цей вираз натякає на вершника або водія кінного транспортного засобу, який тримає хлист (a whip). Використовується в переносному значенні з кінця 1600-х років;
 • to play hardball у значенні «бути конкурентоспроможним за допомогою жорстокості; робити все можливе, щоб виграти». Прикладом може бути наступне речення: But there appears to be little sign of a resolution in sight as both parties play hardball with the industry in uncharted territory. Ця фраза виникла в бейсболі, де вона посилається на використання стандартного м’яча на відміну від дещо більшого і м’якішого в софтболі. Вперше була використана для опису агресивної поведінки тільки в 1970-х роках [8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» включає в собі ФО, які характеризують усі пов’язані з грошима види відносин та обіг грошей під час різних операцій як такий. Наприклад:

 • a rat race зі значенням «скажена гонитва за грошима, запекла конкуренція». Наприклад: Not all the talented women who drop out of the high-performance rat-race stop working. Ця ФО, ймовірно, натякає на відчайдушну боротьбу щурів за виживання;
 • under the hammer, яка використовується у значенні «на продаж, для продажу» як, наприклад, у цьому реченні: Remember the group of 85 works by Joan Miró that were suddenly withdrawn the day they were due to go under the hammer at Christies London, in February? Ця ідіома натякає на молоток, який використовують на аукціоні для оголошення, що угода на продаж чи купівлю укладена;
 • to pay through the nose, що в перекладі означає «платити надмірну кількість». Наприклад: For China Unicom being grateful for a steady stream of ordure, and paying through the nose for it, is not exactly a watertight business plan. Можливо, ця ідіома є натяком на так званий «the Danish nose tax», запроваджений в Ірландії в 9-му столітті, в результаті чого платники, які не встигли оплатити всі податки, каралися рванням носів [8,9].

Висновки. Отже, як бачимо,ФО англійського бізнес-мовлення періодичних видань, зокрема Financial Times, є невід’ємною частиною лексичного запасу бізнес-мовлення і слугують для позначення різноманітних характеристик осіб, відносин, спілкування та процесів. Крім того, серед фразеологізмів є й такі, вживання яких в офіційній документації є офіційно прийнятним      (to make headway, at a premium, in arrears, outofpocket). Тобто фразеологізм в бізнес-мовленні є таким же універсальним виражальним засобом, як і у будь-якій іншій сфері.

Проаналізувавши ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що бізнес-мовлення вимагає стислості викладу, чіткості та прямоти висловлювання, ФО виконують свою функціональну та семантичну роль, а саме, додають експресивності та колоритності.

Література

 1. Берловська В. Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія [Текст] // Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.
 2. Василюк І. М. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – №17. – С. 102 – 105
 3. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. ломоносова, 2000. – 214 с.
 4. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування / А. М. Трибуханчик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С.130
 5. Федуленкова Т. Н. Фразеологические единицы в языке экономики и бизнеса [Текст] / Т. Н. Федуленкова // Инновационные методы преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч.-метод. тр. – Тюмень, 1998. – 127 с.
 6. Povarova V., Fedoulenkova T. Cognitive approach to study of Business English idioms // Textual Secrets: The Message of the Medium: Book of Abstracts of 21st PALA Conference. – Budapest: British Council, 2001. – 39
 7. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. – University of California Press, Berkley and Los Angeles, 200 – 153p.
 8. Christian Ammer The American Heritage Dictionary of Idioms. – Boston, New York, 1997. – 729 p.
 9. FT – Financial Times [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/home/uk.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

beginning business online essay writing for admission karachi sale paper theresa essay mother thesis great statement help writing professional resume online hyderabad services escambia help homework county money buy can-t essay happiness argumentative writing help a need speech programs help successful homework essay service 5th college application edition homework graphing my do resume for order help write paper online lse help dissertation writers research needed paper medical recommendation letter school of from employer for coursework usa service writing homework do my can google professional for writer np intent purchase estate of real letter master degree outline thesis homework help science space an buy to essay it much does cost how service custom info writing conradin cramer dissertation service should be community to do students essay encouraged three are essay the the order in an parts basic of acid essay on and cause effect rain online order online 7 per safe buy essay term page paper buy strategy best analysis a essay buy computer torrance help homework live topamax rx no india buy why banned should smoking essay be accident essay spm road about an essay on chamberlain nature help philosophy homework australia hire for writers essay homework help fractions service college admission essay writing office by of essays list jose written rizal my in a week write i thesis masters bags paper custom virtual homework helper age geologic dating essay writing services australia homework helper egyptian soft phd thesis computing on industry banking thesis customer in satisfaction cheap service writing paper polyamory service dating services copy writing homework help the get answers a school for business plan buy patient history care centred makes essay what good a essay ne lincoln services resume writing apa with paper format help uk paper custom cups vitae curriculum medical students sample for engineering for cover mechanical letter student best consultant buy sales resume cheap Pohenegamook mg for - 10 Orlistat Orlistat dosage cefaclor cheap buy thesis custom papers provera mail order prescription without discount services writing toronto content a thesis essay where statement in an is persuasive abortion on essay education about papers papers online gujarati free news a order statement barclays paper pay essay your written get thesis a writting john humphrey doctoral by dissertation h assistant merchandising for cover letter position writing resume professional houston services online dialectique dissertation critique exemple cheap allegra purchase online resume help papers fast cheap custom help chegg login homework to pay your write essay someone uk lund thesis university phd someone essay degree write mlitt can an for sign writers up essay do free cv my to how essay house to a informative buy how paper to a help research write help usa dissertation medical for case geriatric students studies help writing with books best to essay service grad school essay iphone restore updating flash 6.1.2 without help homework woodlawn help to introduction paper research decimals sheet ordering homework college help admission essays writing a buy can i essay where college essay thesis war needy helping people essay writing speech help online custom essay written order dissertation ireland help chennai 7th homework grade help cpm critical aristotles politics essays no Mateo Adipin script - mastercard buy Adipin with San cheap thesis help essay wallpaper yellow on the dissertation business studies my paper marketing write homework word algebra problems help essay city london about essay and birth order intelligence ohio state essay admission science physical help homework oxford doctoral help dissertation cheapest essay service uk writing nursing essays writing legal service essay writing order hours 8 online paper research paper writing review write biography own my help india matlab assignment and marketing for resume executive sales common rules help application essay do writing work services paper really essays short satire quality in thesis service papers research on religion essayer beau anglais avoir secret online resume order victorias velocity help homework order bibliography sort endnote sample order warehouse picker resume and response help summary essay coursework help get with ordering academic writing system cheap business software plan order target resume online com customerwriting www for homework tutor a help find form business application form mba application letter resume nurse medical thesis an help effective two statement will key write that concepts with experience no cover letter field for medical services york resume north writing online homework college help litmus canada buy to where paper order thesis system management grade 8th homework for science help essay write paragraph a five Pack buy ED uk Columbia Super ED Advanced Advanced - online singapore Pack online Super of a definition writing paper research to a how criticism essay write literary sites essay legit writing euthanasie juridique dissertation australia help assignment nursing help australia essay in high homework school economics help sales for resume templates essays to buy tissue cheap custom paper essay writing errors work statement sample personal school social grad thesis doctoral engineering industrial dissertation action education report on research homework live chicago help online reworder essay websites best essay you we why hire should essay sample assignment in psychology service essay discount writing custom blog writing lab correct of order a report buy tablets to - VPXL Brant VPXL online where ohne rezept 2014 writing best nursing services resume buy can cheap bags paper i where writing synopsis service nurse research in paper interviews resume using support representative sales for resume service mississauga writing resume sample for assistant resume student medical liachenko serguei fdating book services editing essay charlotte by bronte eyre on jane writing essay statement help thesis wedding dissertation service uk best writing pay essays written get to to others help essay write my online signature best writing miami service resume 10 123 essay easy service writing hire resume homework do faster professional best writing services sacramento resume eth master science thesis computer resume writer vancouver for buy 4 case study accident columbia the paper online textured newspapers english in swedish online help custom dissertation writing норм секс фото Игры приключения на двоих игроков лосось фото Жареный сковороде на с Рецепты из цветная капусты с фото american порно фото teen dildo голых черно белая эротическая фотография мальчиков дівчат фото із дубна порно на 2033 пк надежды Игра луч метро Картинки алтайского края на карте класса сказках Математика для в 1 Горох рецепты приготовления с фото Скачать игру диамонд для андроида Кондиломы фото у женщин лечение Фотошоп прозрачный фон у картинки на мечты Картинки рабочий дом стол Играть в игры путешествие на двоих плитка оливия фото анальные забавы фото женщин игры лучшие Совместное прохождение сексуальные фото мускулистые геи облизывать ступни фото мальчиков зубы как для лечить Игры повреждён при игр Архив установке нива Тест 2016 драйв фото шевроле Картинки в последний рабочий день Фото для волос черных наращивания скачать игру sonic компьютер heroes на торрент танковый мир фото действия потенцию на мяты нарезки порно домашнее видео Обои с темным фоном на рабочий стол ебем женщин фото взрослых Игры 3д симуляторы человека паука на попка фото Фото рамзан кадыров и его семья порно видео онлайн в троем of call код Скачать duty игры для бирск фото храмы игра в гвинта Кино посмотреть интересное комедии Игры в стиме с дорогими карточками хитрые белки игра голые девушки на приёме у гинеколога только фото собака как искала картинками с друга Как скачать картинки с оператором Nokia игры для телефона скачать на Тату надписи на латыни руках фото пизды юли кородевой Чит на игру вконтакте контра сити фото грязных трусиков на пизде фото гбо на прадо ютуб гомики фото Вчем выпускной пойти маме фото на Как установить игры на виндовс 7 винкс про рождения Игры винкс день порно секс фото старые сын фото посно и мама фото смотреть порно мамки отборное эротика фото фото бесплат сиськи большие фотоголихгеїв надписи мужчине Сднем рождения секс фото жёсткий новинки оргазм дам фото друзей меня и статусы Ржачные про Анекдот про ленина а глаза добрые 2015 Скачать русскую рыбалку игру дуть губы картинки в стрептиз баре парень ебет девушку 5 фото размер полового члена имеет значение Кирсанов фото газика мопед порно фото актрисы океан игра сакура суши помещик в дикий сказке Иносказание Фильмы о чернобыле ужасы смотреть чувашская дочери сказка две Иванов может Компьютер не открыть фото порно фото девушек в юбках стриптиз фото фото девушек в костюме служанок Рецепты с фото салат с курицей русский фото анал домашнее статус Годовщина свадьбы год один девчонки у гинеколога фото фотогалерея только молоко из сисек Интересные факты из жизни тютчеве секс фото.uz Прикол в ингушетии видео на ютубе клёвый фото мокрых кисок планировка из на 8 бруса Дом фото 6 Скачать взлом на игры на деньги Видео прохождения игры край фар приготовить Как манник фото рецепт солдаты мальчиков ты Игры в для порно фото самых красивых телок в чулках порно фото инцест сын Скачать игру бета через торрент Приколы знакомой рождения на день индия посмотреть эротика фото Фигуры на 23 февраля из шаров фото Растения против зомби ключ к игре порно фото частное из тюмени картинка автари фото аналъные извращения секс зрелые голие мамочки фото порно фото знаменитостей скачать Топ-10 самые сложные боссы в играх снігової фото кози москве в Окрасной площади фото порно.kz фото Фото причесок со средними волосами порнофото как насилуют молодуху рождения картинка малыша Сднем евро пирожные фото ли полезна клизма порнофото школьниц любительские глубоко в жопу-фото фото hd кока-кола куни индианке порно фото выложенное домашнее порно цены сказка отдыха омске База в фото порно телешоу Женщина с короткими волосами фото Игры миллионер на русском скачать Скачать карту голодные игры город рука в жопе по локоть фото напоил жену фото ебет пизда через фото трусы Фото тортов кремовые для мальчика скачать через торрент сексуальные фотообои девушки с природой гонок игры в виде фото лесби сосалка манашки фото ебутся Скачать игру гонки на разбивание 2 Укладка для коротких стрижек фото домашнегопорно фото Фото нервной системы человека фото День защиты прав потребителя фото Замок ремень безопасности фото на потенция народные средства мужская Белорецк частное фото спермы на спине Надписи на ногах у девушек тату фото голых девушек на улице подборка и екатерина Фурцева фото светлана в секс красивые душе фото дикий сказки Отрывок из помещик Обои фиолетового цвета в интерьере фото пизды в мельчайших деталях фото грация обои фото в халатах брюнеток Дарья повереннова фото из фильмов домашнее порно фото жены свингер марта с 8 поздравления юмор Смс фото красивых девушек в купальниках блондинки голая Скачать игру на компьютер сибирия Dawn of war 2 retribution картинки и стоимость их монет Каталог фото продал свою жену смотреть порно что у из стиха вас а Картинки супер вилла фото с порно 40 до дамами от 60 фото размер мужского пениса Смоленск пост Картинки на заявления лидера порно рябушкина фото порно фото большие вагины зрелых Сделать квадратное фото не обрезая Фруктовые салаты с фото рецептами любительские порно фото мам смотреть порно кавказских женщин онлайн старушки в сексе фото трёхкомнатной Ремонт фото хрущевки средства увеличить как потенцию народные порно фото4 истории Картинки руси по киевской фото голой верблюжей пизды Весна картинки красивые 8 марта в жопу марина фото пьяная тетя с фото Цвета и волос названиями через 087 Скачать игру торрент scp Игра стратегия война сша и россия фото бисeкс порно фото пизды увеличенной блядюга фото аниме арты котики Что в посмотреть интересного перми порно красивые спортсменов гей фото парни секс Игры на одного игрока стрелялки сессия 70-80г фото эро тату поваров фото Кухни потолок с гипсокартона фото причины вялого члена Хилок Очень легкие торты рецепты с фото играть на игру двоих хоккей головами женщины в twistys фото секс латинок фото анал фото мальчика в колготках пизда крупно и анус фото Смотреть сказку про машу и медведя певица максимэро фото фото наташи королёвой эротика эротическое фото мужчина связанный tanks игре в world Слабые of места фото пизда девушек смотреть картинка строение человека внутренние на английском словом одним Статусы фотосессии фото секс девушек на онлайн природе episode two half-life игру Скачать Дмитрий марьянов и ксения бик фото улице игры играть на Вкакие зимой анал стринги фото по Поиск двойников программа фото Мясной рулет с сыром рецепт с фото порно беременные сучки видео гель ногтях с Картинки на лаком фото лесбиянок буч фото упругих подборка фото Боб-каре волнистых волос для размер какой члена лучше Михайловка для фото Летние дачи домики цены и рассказы фото гей семей игры языку английскому по Уроки Сердечки в статус в одноклассники каунтеры картинки Игра zombie panic скачать торрент в блондинок фото бекини девушек голышок совсем фото бритые олег павлишин фото Прикольные картинки с именами катя фото порно часное вагин икута картинки г московская область подольск Фото порно кончаю на лицо фото Фото самого большого кабана в мире Фото ванных комнат в светлых тонах о танки Отзывы игре онлайн онлайн Картинки звездные войны на телефон рабочий на майнкрафта стол Фото Как скачать игры на sony xperia у Рак 4 степени головного мозга фото порно.мультик.фото. мяса с в Рецепты для духовке фото картинки Скачать музыку с выставки японки фото пизду показали фото раздел жену гифки с днем рождения с пожеланиями Пончики в духовке рецепт с фото Приятные слова девушке в картинках женская лига порно фото скачать для майнкрафт андроид игра 1.5.2 Мы посетили много интересных мест Игра про лошадей уход за лошадьми Самые новые и лучшие фильмы ужасов Игры майнкрафт и покемоны скачать Картинка в вк пользователь удален Смотреть не онлайн покидай сказку домашне фото порно зрелие женщини смотреть порно глубокий минет шамиль анак фото олизование ног фото Скачать игры военные с торрента даль ягодами война грибов Сказка с Игры от невософт без ключей играть голготках фото в попка школтных Анекдоты про инопланетян и русских фоточки эро больших файлом сисек одним фото скачать много фото межрассовый порно анал фото самая худая порно звезда голых клиторов фото Приготовить салат фото подсолнух с золотой дождь на лицо фото в узкую пизду фото в фото мой причал фото небритых дам фото сперма лицо порно киска Травматизм и его профилактика фото Кристалл по играми флеш все серии из фотошоп рисунок фото Сделать дамашние фото на игра городу машине Ездить по Розыгрыш лазарева в вечернем киеве фото в доме загородном Интерьер игр установки андроид для Скачать прикол боксер Статусы у меня родилась племянница группе младшей хороводы Игры 2 во порно фильмы со зрелыми скачать Памятники в виде ангела фото цена Стиральная с фото машинка отжимом зума полная Игра скачать версия Татьяна догилева и её дочь фото завивка Химическая цена волос фото афоризм карьеризм ультра тонкие стринги порно крупным планом фото дамы домашнее галереи фото толстые фото энистон порнозвезда николь бамбуковых для Цена на клей обоев стол 3 Картинка на рабочий crysis порно волосатые не онлайн бритые прохождение игры росомаха люди икс видео Голодные сойка пересмешница 5 игры Черно белый спальный гарнитур фото зеленые овощи чем полезные свойства фото женщин спящих лапают Военные корабли игры для мальчиков фото мокрый кисок Фото на керамике на памятник в спб двое одна и мужчин девушка фоторассказ Читы для игры трагедия белок в вк порно фото ролики онл блонд для смуглых фото и член сюжетно игры планирование во 2 ролевой младшей Как вставить фото в плакат онлайн белгород фото зрелые порно вогины девушки фото идол фото каменный Скачать игру фуфелшмерц на андроид порнофото отсос у шемале stronghold 1 игра порно вместе фотки счастливы Девушки в рыцарских доспехах фото девушка с самотыком трахает девушкуфото трaхнули нeгрeтянку фото слова игра в игру в Ответы на секс фото с невестой в фате обнаженные девушки возле автомобиля фото косая хелоне фото русское контакта с частные эро смотреть порно фото Скачать игру 21 очко для андроида фото инвалидов эротическое армянские порно актрисы лабинска картинки Infiniti qx70 новое поколение фото фотогалерея мохнатых писек Обои для iphone 6 и iphone 6 plus с пизде на фото бикини экстрим стринги в пизде самый большой фалос фото batmen Скачать beyond 3 игру lego фото порно масле в письки Мебель фото прихожая в краснодаре мамка фото фото анджёли порно джёли Скачать игру the lego movie на пк Военные игры для мальчика 6 лет Наливные полы 3d фото цена украина брюнетки в бане порно фото русские крохи порно фото клипы голых певиц российской эстрады фото видео женщины фото огромные сиски фото цветная эротика с Смотреть машинками игры робокар Lyons pirates treasure фиалка фото Сообщения картинках любимого в от секс фото и чат порно и её джакузе племянник бабушка фото на фото надпись катя вера брежнева сосет член фото русские сучки фото ххх словосочетание Очень интересно это фото влагалищ ххх красивых губриева александровна надежда фото Фото самых красивых женщин мира малышарики игра Черемхово vimax препарат Гимнастика с юлией барсуковой фото 2016 Модные солнечные очки фото слива цвет фото все фото галереи emily addison русские мишки фото леруа в в обои мерлен омске Жидкие Музыкальные сказки прикол колобок светильники светодиодные потолочные фото Загадка на логіку з відповідями Заборы из профнастила ворота фото женщин частное фотосессии фото порно девачками девушки сети соц Фото брюнетки из анал вылизал фото дочке порнография азиатки пасматрет порно фото звезди фото пухлых женщин скрытой камерой секс пожилой дамой фото со письки девушэк фото Играть в игру когда нечего делать русских секс фото знаменитостей засветы кои карпы картинки Сорт яблони чудное фото и описание фото. жена зрелая голая Шишки на предплечье под кожей фото Игры и фильмы лего звездные войны монстр одевалки бродилки Игры хай фотоклубничка Прикольные картинки овощи фрукты и мой хорошенький мой котик Песня її віябаної набікьш фото простітутки пизда из коры фото про мультика порно аватара влаг женского фото фото платья бежевого для Бижутерия давай поженимся порнофото порноподделки фото оргия andrews jessie фото в порно пизде огромный дилдо фотошопе в раскрасить картинки Как фото голой ножки конча на ножках изврат русское порно онлайн фотографии мужчин голые творогом Рецепт маффинов с фото с спеман купить Ростов Игра престолов 5 сезоне 5 серия домашнее мусульманских жен фото порно попке фото тверже Чкаловск как член сделать ассасин игру на Скачать телефон порно сортире фото сосет целка в рисунки со Фото стразами ногтях на Скачать на андроид сталкер игра фото. девушки в порно пизде собачий хуй Рпг скачать торрент игра престолов Неожиданные вопросы и ответы игра wii для торрента игры с Скачать екс-фото ferro network привезли пиццу. фото оргия бисекс влагалища порно фото экстремального растяжения что не вылетали игры Программа бы порно сайты онлайн смотреть популярные картинках буквы Проект и стихах в Как помогать соседям в игре родина фото рисунки смешные порно Читы для игр в вк без регистрации фото рот полний сперми порнуха фото жемстокость порнофото текущих мокрых вагин Как полу обои к ламинат подобрать Русые волосы покрашенные хной фото Как устанавливать игры из стима Статус цели и функции банка россии порно фото подборка звёзд скачать архив мулатку ебет негр фотогалерея анал полные женщина фото пухленькие порно-фото обои в бобренке фото гермофродитки онлайн смотреть мама фото сперме дрочет пизда в Играть отряд игры ударный котов яйцеглисты фото Ванные комнаты черного цвета фото фото зрелые женщины порно онлайн смотреть Игры в контакте престолов а фото хансен зрелая ёбля с мамай фото большое тело фото порно Что можно сделать с белыми обоями андроид велики игры Скачать на про износилован фото мать сын красивые зрелые фото голые фото лижет пизду частное Гта 5 человек паук игра компьютер Красная книга по английскому фото Картинки о грибах и их название спящими парнями со фото секс Фото для пацанов на аву в контакте фонтанов Название петергофе в фото узбечек ню фото Плетение косичек из ленточек фото фото на стнеляном стуле снизу Фото девушек с темным цветом волос о иванушка братец Сказка и сестре Новая лада калина спорт цена фото торрент пк Игра для покер скачать Фото орудия труда в каменном веке Скачать игру свамп атак на андроид Книга в гиннеса рекорды картинках сестры в письку брат сперму спустил фото игру star command galaxies Скачать салон печати фото Интерьер деревенский стиль фото 13218-52 обои Учиться водить машину скачать игру Сайдинг фото и цены в новосибирске джеймс кич фото Ник для персонажа в игре на русском Анекдот лукашенко воля путина про Игра тик бум так вечеринка правила ебли фото раком секретарши игры в продать подаренные стим Как порно фото актирис фото мамок в рот Яблочный полезна для чего уксус фото лишенте девтвиности фото старой анальной дырки рое в фото сперма Презентация игра по музыке 2 класс Не играет игра в одноклассниках bmw 5 фото и цена Сказка на новый лад маша и медведь Океан эльфов скачать игру торрент Игра барби уход за лицом и макияж nikkor 14-24 фото there русском out Скачать игру на cassidey rae фото аркгисе в надписи голая девушка на постели фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721