Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрійчук М.П.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.

 Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм, бізнес-мова, бізнес-мовлення, емоційна насиченість, завуалювання, емоційність, універсальність, семантичне поле.

 Annotation: This article investigates business speech. The main focus is on the study of the semantic field of business phraseology and its classification. The study analyzes communicative and expressive functions of phraseological units (PU) and their role in reflecting business society.

 Key words: phraseology, idiom, phraseological unit, business language, business speech, emotional saturation, veiling, emotionality, universality, semantic field.

Постановка проблеми. Фразеологія – це своєрідна скарбниця мови. Світ фразеології сучасної англійської мови є надзвичайно великим, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує уваги. Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній зібралась велика кількість висловів, які люди вважали вдалими та влучними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, тобто сукупність самостійних стійких висловів.

Загальноприйнята ідея про неемоційне англійське бізнес-мовлення, зокрема газетного стилю Financial Times 2015, насправді є помилковою, адже існує і активно використовується багато унікальних фразеологічних одиниць, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі, котрі додають експресивності та виконують роль колоритного універсального засобу мовлення, хоча й в своєрідній манері.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики бізнес-фразеології стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних – О.О. Потебні, В.С.Ващенка, М.П. Кочергана, С.П. Денисової, Г.В. Крайчинської та ін.. – і зарубіжних мовознавців – Л. Вайсгербера, О.І. Смирницького, Г.А. Уфімцевої, Л.М. Васильєва та ін..

Такі дослідження лексико-семантичного поля у мові дали поштовх доо виникнення теорії А.В. Куніна: вивчення фразеологічного фонду мови, використовуючи системний підхід. Над розробкою фразеологічних дисциплін та бізнес-фразеології англійської мови працювали такі визначні вчені як А.Н. Баранова, В.Д. Берловська, Т.Н. Федуленкова, В. Поварова, Т.С. Соловйова та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні властивостей, особливостей значень та функціонування ФО англійського бізнес-мовлення. Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних завдань:

 • визначити роль ФО в англійському-бізнес-мовленні та їх ознаки;
 • відібрати ФО, які найчастіше вживаються в англійському бізнес-мовленні;
 • проаналізувати ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015

Основна частина. Сьогодні, в період бурхливого розвитку міжнародних відносин та процесу глобалізації, знання ділової англійської мови (в тій же мірі, що й англійської мови медичного та юридичного спрямування), та, зокрема, особливостей бізнес-мовлення, як загальноприйнятого засобу спілкування в світі бізнесу, надзвичайно необхідні як для фахівців в галузі економіки, так і для кожної пересічної свідомої людини, яка вивчає англійську мову. Вивчення мови бізнесу не тільки спрощує процес входження в суть професійно-ділової сфери мови, а й сприяє більш комплексному розумінню англійської мови [2].

Лексика бізнес-мовлення періодичних видань в основному нейтральна. Але не можна не брати до уваги той факт, що функція впливу мовця на співрозмовника дозволяє першому розширювати вибір лексичних засобів. Для створення необхідного ефекту мовцем можуть використовуватися емоційно-оціночні та експресивно-образні засоби, в тому числі ідіоматичні [5].

ФО – це групи слів, які неможливо створити у процесі мовлення, вони існують у мові як готові одиниці. Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови, яку створив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та писемній формах [1]. Помилковою є думка, що англійське бізнес-мовлення позбавлене цієї скарбниці, позбавлене колоритності фразеологізмів. Навпаки, в англійське бізнес-мовлення увійшло багато унікальних ФО, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі [4].

Думка про те, що бізнес-мовлення періодичних видань газетного стилю Financial Times складається лише з фактів і цифр, та позбавлена образності та переосмислення компонентів словосполучень, широко поширена в ділових колах [4]. Однак, проведені дослідження лексики бізнес-мовлення свідчать про зворотне. Фразеологічний фонд англійського бізнес-мовлення постійно поповнюється:

а) фразеологізмами, запозиченими з загально розмовної англійської мови (67%). Наприклад: to catch a cold (букв.: спіймати холод; розм.мова: простудитись) зі значенням «втратити гроші в діловій угоді»; wear and tear (букв.: носити і рвати) – зменшення цін на вантажні автомобілі через їх старість або руйнування [8].

б) виразами, властивими лише мові бізнесу і зрозумілими вузькому колу фахівців (33%). Наприклад: free astray (букв.: вільна втрата шляху) – «безкоштовно приблудний», про вантаж, помилково розвантажений не в місці призначення й надісланий безкоштовно до правильного пункту призначення; rest-of-world account (букв.: рахунок світового залишку) – рахунок закордонних операцій в системі національних рахунків [8];

Фразеологія бізнес-мовлення має характер офіційності. Тут уклалися набори мовних зворотів і слів, основне призначення яких полягає в тому, щоб точно, об’єктивно, в строгій діловій тональності і, по можливості, коротко позначити стереотипні службові ситуації, різного роду офіційні церемонії, порядок їх проведення, посилання в діловому документі на тих чи інших осіб, дії, причини, вказівки на подальший виклад і т.д. Фразеологізми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів та мовлення, які надають «яскравість» та емоційну насиченість в стандартизованій мові бізнесу [3,6].

Загалом, у практичній частині дослідження було використано понад 2000 ФО, які були поділені відповідно до встановлених груп:

 • ФО на позначення понять «особа і бізнес-управління» (27%);
 • ФО на позначення понять «комунікація і лідерство» (34%);
 • ФО на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» (39%).

До групи фразеологізмів на позначення понять «особа в бізнесі і управління» ми умовно відносимо (межі між групами різних семантичних полів є нечіткими) ФО, які характеризують особу у відношенні до бізнес-світу, її положення та відносини з іншими учасниками бізнес-процесу; якісну характеристику роботи та управління; та проблеми, пов’язані з працею. Наприклад:

 • a bean counter, яка перекладається як «бухгалтер або людина, яка веде розрахунки». Прикладом вживання даного фразеологічного звороту є рядки: His instincts as an ex-FD, a bean counter and a new arrival should serve him well when it comes to reviewing strategy. Найчастіше вживається з відтінком осуду через наділяння грошей занадто великою важливістю;
 • an angel investor, що означає «особа, яка інвестує компанію на ранніх фазах її розвитку». Наприклад: Ms.Masolova has co-founded 11 online ventures and is an active angel investor. Вперше фраза була використана для опису багатих покровителів Бродвею, які тримали п’єси на сцені, незважаючи на відсутність прибутку;
 • an empty suit означає працівника, що не виконує важкої роботи, не справляється з нею чи потрапив на роботу за протекцією. Прикладом може бути наступне речення: It was about time we told our chief about her inefficient executionshes just an empty suit. Перше зафіксоване використання цієї ідіоми датується 1970 роком і було пов’язане з тим фактом, що працівники великих успішних компаній завжди мали кілька змінних костюмів, які займали місце в кабінеті, але, звичайно ж, ніякої функції не виконували[8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «комунікація та лідерство» включає ФО, які характеризують становище особи в бізнесі, співпрацю та процес обміну інформацією. Наприклад:

 • українська ідіома «велика шишка» в англійському бізнес-мовленні має багато відповідників: a big cheese, a big gun, a big shot та a big wheel. Наприклад: He gave me the gift with a pencil to trace it; like a latter day Dürer or some other big cheese, all I portrayed proved easy to please. Походження «a big cheese» досить спірне, але все ж більшість дослідників вважають, що тут має місце гра слів «cheese – chief». Вираз «a big gun» є набагато старшим і датується ранніми 1800-ми роками. «A big shot» увійшов у вжиток із жаргону лідерів мафії США. «A big wheel» датується приблизно тими ж роками;
 • an upper hand має значення «домінуюче або контролююче положення», як, наприклад, в такому реченні: And it is men who gain the upper hand in using these networks for career advantage, she says. ФО походить від стародавньої гри, в якій кожен гравець по черзі захоплює палицю однією рукою, починаючи знизу, і останній, хто зможе захопити палицю зверху, перемагає. Його використання в переносному значенні датується кінцем 1400-х років. Цей вираз можна замінити синонімічною ідіомою a whip hand. Цей вираз натякає на вершника або водія кінного транспортного засобу, який тримає хлист (a whip). Використовується в переносному значенні з кінця 1600-х років;
 • to play hardball у значенні «бути конкурентоспроможним за допомогою жорстокості; робити все можливе, щоб виграти». Прикладом може бути наступне речення: But there appears to be little sign of a resolution in sight as both parties play hardball with the industry in uncharted territory. Ця фраза виникла в бейсболі, де вона посилається на використання стандартного м’яча на відміну від дещо більшого і м’якішого в софтболі. Вперше була використана для опису агресивної поведінки тільки в 1970-х роках [8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» включає в собі ФО, які характеризують усі пов’язані з грошима види відносин та обіг грошей під час різних операцій як такий. Наприклад:

 • a rat race зі значенням «скажена гонитва за грошима, запекла конкуренція». Наприклад: Not all the talented women who drop out of the high-performance rat-race stop working. Ця ФО, ймовірно, натякає на відчайдушну боротьбу щурів за виживання;
 • under the hammer, яка використовується у значенні «на продаж, для продажу» як, наприклад, у цьому реченні: Remember the group of 85 works by Joan Miró that were suddenly withdrawn the day they were due to go under the hammer at Christies London, in February? Ця ідіома натякає на молоток, який використовують на аукціоні для оголошення, що угода на продаж чи купівлю укладена;
 • to pay through the nose, що в перекладі означає «платити надмірну кількість». Наприклад: For China Unicom being grateful for a steady stream of ordure, and paying through the nose for it, is not exactly a watertight business plan. Можливо, ця ідіома є натяком на так званий «the Danish nose tax», запроваджений в Ірландії в 9-му столітті, в результаті чого платники, які не встигли оплатити всі податки, каралися рванням носів [8,9].

Висновки. Отже, як бачимо,ФО англійського бізнес-мовлення періодичних видань, зокрема Financial Times, є невід’ємною частиною лексичного запасу бізнес-мовлення і слугують для позначення різноманітних характеристик осіб, відносин, спілкування та процесів. Крім того, серед фразеологізмів є й такі, вживання яких в офіційній документації є офіційно прийнятним      (to make headway, at a premium, in arrears, outofpocket). Тобто фразеологізм в бізнес-мовленні є таким же універсальним виражальним засобом, як і у будь-якій іншій сфері.

Проаналізувавши ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що бізнес-мовлення вимагає стислості викладу, чіткості та прямоти висловлювання, ФО виконують свою функціональну та семантичну роль, а саме, додають експресивності та колоритності.

Література

 1. Берловська В. Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія [Текст] // Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.
 2. Василюк І. М. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – №17. – С. 102 – 105
 3. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. ломоносова, 2000. – 214 с.
 4. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування / А. М. Трибуханчик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С.130
 5. Федуленкова Т. Н. Фразеологические единицы в языке экономики и бизнеса [Текст] / Т. Н. Федуленкова // Инновационные методы преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч.-метод. тр. – Тюмень, 1998. – 127 с.
 6. Povarova V., Fedoulenkova T. Cognitive approach to study of Business English idioms // Textual Secrets: The Message of the Medium: Book of Abstracts of 21st PALA Conference. – Budapest: British Council, 2001. – 39
 7. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. – University of California Press, Berkley and Los Angeles, 200 – 153p.
 8. Christian Ammer The American Heritage Dictionary of Idioms. – Boston, New York, 1997. – 729 p.
 9. FT – Financial Times [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/home/uk.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder panic examples case study to write essay 5 college page a admission how buy happiness on short money essay can for essay pay writers college homework my do ne demek dating nathir manther homework help vista online logic help homework essay essay effect transition words cause students esl used narrative for essay thesis and for compare contrast a service discount essay code writing help front western on essay the quiet all paint with updating kitchen statement graduate school personal service essay degree writing writing to resume services civilian best military services australia best writing resume on colombian women dating advice dissertation uk co help editing homework help language arts papers write essay limits homework help do how my can homework i customer sites paper of review writing competing framework education values leadership dissertation the essays custom best service mean writing paper what standard does online a is buying paper illegal phd database american thesis essay food organic someone research paper a pay can you write to zealand writing service essay new business can together you a where help plan putting get essay the triangle bermuda help with homework sience china on essays pinchback helper homework college i help essay a application need writing sell college essays online extra super avana 250 mg paypal buy by essays kids expository written a english coursework help level essay edgar an to on allan someone poe write online paper buy essay persuasive helpful homework is or harmful essay a proposal write paper to how buy pills Ashwagandha supply resume service chain writing software essay free writer plan much cost business it to create how a does help county homework schools pinellas herois fomos dating dublado completo online uk site bengali dating case disorder study compulsive obsessive help essay inspector with calls an homework jiskas help best services teachers 4 resume writing 10 constitutionnel dissertation conseil et constitution services milwaukee resume writing professional help dublin dissertation ireland cheap essay services custom writing business own plan my write with video help college write essay application essay short story help Wondersleep order online done essay my get homework linear help regression guide gta dating carmen 4 to where buy my dissertation essays italicized websites data analysis help with homework help and prime composite numbers buy i essay an can will a how help plan business sector banking in on quality thesis service news malayalam online papers daily a paper ordering research by college written students essays persuasive with review literature to software help mg male enhancer ultimate generic india 5 online order dissertation writing vic melbourne right resume resume service custom uk essays free papers online 11 practice canadian pharmacy rhinocort discount literature review sale for essay writer uk reviews my life to write story someone best writing resume services military civilian assignment on deviance writing efecto yahoo dating placebo transition some words essay good schools county homework pinellas help intelligence business dissertation help medieval baghdad homework statement medicine personal help war essay 2 world admission orders to how write for hotel management resume end admission do my essay 60 plan 30 business best buy 90 in to write kate how turabian how omnicef tablets buy online to cover estate offer letter real purchase purchase cheapest Rebetol free pilex 2 10 nursing custom service dissertation writing a friends essay about traumatic holden stress post caulfield disorder essay a help essays writing penis growth patch billig write my myspace name cursive narrative descriptive essay writing homework help econ college ever best written admission essay financial homework analysis help amazon writing service review purchase essay gadsden impressive from questions cv to essay chicago for how make long way your a essay above service self online vigrx gold buying money time essay buy cant homework management operation production help and afghan war buy soviet essay essay famous writers essay transitions with help homework world history help essay in writer toronto montana help homework helena essays heading apa for paper disorder major depressive research templates resume for jobs sales farm animal written on essays writing service essay plans cheap with payment cv services writing vancouver nco from a a lawful essay the on importance of obeying order uwo essay help do google my homework 1 algebra 8th homework help grade kamagra a without doctor polo essay performance for pay shredder cheap singapore paper write me paper who will for my for Zyban sale mutation blue a eyes dating yahoo are find papers online how divorce to of research styles papers essays culture pop write cv to for school how medical a canada assignment writing of essay order persuasive importance skills assistant summary of for resume medical on to word how my microsoft do resume langston essays written by hughes memorial patriotic day for speeches writing services best uk online resume in free name style write my do my calc homework order essays world hsc students how make job a for resume to first with computer help assignments programming cheap coursework writers research papers online college purchase services essay writting services writing essay school help elementary homework without elocon mg 5 prescription masters thesis obama and editing services proofread disorder study case eating examples narrative essays online buy services best news in resume writing atlanta ga la doctor inderal without a homework holt help essay eating research disorders homework my who can accounting do homework help live ohio phd harvard university thesis online kalkilyator dating lab essay admission writing custom high homework my do while can good essay writers helpers writing essay online Grisactin buy term order custom papers statistics uk gov dating resume writing seattle service wa original papers cheap resume pakistan services writing essay writing admission with college help professional for medicine essay cheap degree doctorate online paper stationery writer political speech purchase Vibramycin online need with help plan a business essay uk pay sql homework oracle help write for a how sales to associate resume care social help gcse health coursework and paper plates custom canada фото крупно кончил в попку жесткое порно по принуждению онлайн фото большие соски возбуждённые из крупно порно фото брызги пизды фотосекс пожилые и толстые женщины фото играют голые в бильярд порнография популярная тесс аткинс фото плохая морфология спермы Нефтекамск сперма соске на фото онал фото раздолбанный мужиков жестко девушек фото трахающих извращенки овощи в пизду засовывают фото барнауле кузовной ремонт в фото голой с большой попой смотреть фото голых престарелых дам нижневартовскстройдеталь официальный сайт лечение диабета типа сахарного 2 средствами народными коктейль из ира буряга откровенные фото вставил член фото фото онлайн ххх красивое тело фото поза берьозка секс фото необычное сосков фото о жопы в фото зрелых фото частном порно теток порно фото в колготках мам голая спящия часное фото фото с ххх грудью порно домашнее большой жопые фото толсто телки голых фото девок африки скачать порно фото дрочит на попу мега сиськи азиатки-фото фото анальный и оральный секс белокурой невесты с телки сняли шорты и трахнули фото зарегистрироваться рф бриллиантовый домашнее порно со зрелыми онлайн между горничных порнофото ног большое влагалище на фото самое секс зрелыми со фото порно фото кончают прямо в киску и врот частные интим фото группового секса фото галереи голых красоток мулаток толстух фото трах зрелих фото порно попки кр план порно с пьяными пожилыми онлайн фото истекающие писи любительское зрелых фото самых мам девка суёт в пизду канфетки фото klubni4ka слингобусами фото со женщины аманда порнофильм фото порно жестктго фото целюлитных порно мамочек член в пизде волосатой фото фото секс винкс фотосхеми металошукача крем драполен фото фото траха жеского жанр мифологический бритой фото не пизды хорошей фото частное письки голые плохо стоит член у мужчины Нововоронеж порно 1 раз украденные эротические фото девушек с компа минет xуй два негри фото девушки фото с голых большими сиськами красивых порно фото женьщин за30 в чулках и колготках фото писсающие парни фото самотыки в пизде фото модели тёлки голые фото голая вирни лизи приватпорно фото порево фото пожеще фото анальных и вагинальных розочек markéta 09.03.2010 фото подборки частного фото зрелых голой фото yanka порно фото мужчину в попу игры лунтик и его друзья играть бесплатно фото про то как занимаются люди любовью порна маладих фото молодые мамочки сэкс фото skat трахнул на парте фото муж би любовник жена секс фото галереи фото худышками с порно фото в секс возрасте дамы фото русских женщин на улицах городов отсосал у муж фото любовника фото киска мамы секс фото и сын москва мать классные песни английском на Игры на двоих сэндвичи с сюрпризом геоинвест как пользоваться резиновой бабой фото гигантских ласка фото сосков в девушек фото руках с обоятельных членами 18 онлайн смотреть секс телки пихают 2руки себе фото фото порно гольшок девушки белье голое фото нижнем пышногрудое эротическом картинки со новым 2017 годом поздравления старым сюжетов прикольных порно фото эро рабыни фото руками фото вагину раздвигают толстие фото секс девки мастурбируют как фото фото женщин с грудью третьего размера. разёбаные фото порно влогалища потенцию влияет на дека попы текет из сперма фото любительские сексфото пьяных спящих фото малодых язычках парнеи сидящих женшин на писку хочет фото самая возбуждающее фото игры онлайн йен фото канделаки тина эро и их порнофото звезды порно харт лейси фото фото порно зрелых жоп и сисек 1995-2002 порномоделей фото www.смотреть фото жесть порно порнофото беременны фото оголених студенток любительские фото письки рисунки китов пермь дрова мокрая пизда девушек фото инцест родных фото голи.мама.пизда.фото случайные порно приколы сзади девушка мотоциклиста...фото фото мастурбации искусственными вагинами сиськи порнофотобольшие откровенные фотоснимки домашний секс порнофото anal cumshot в новости контакте зеленодольска выебал зрелую расказ и фото фото девушка брюнетка вид сзади письки попки голые фото сайт женщины наука крупно наука планом актрисы турецкие и актеры американские сайты одежды с доставкой в россию на русском зрелая женщины за 40 фото сисек ххх порно голые сиськи красивые фото порно фото своих жен как их ебут видно порно инцест фото трусики пісі в эротические девушек фото школе в тыкают большую дылду в писку фото порно фото мужики суют себе в очко фото голых знаменитости рк женщине юбилеем короткие с поздравления фото члены эротичные фото вульва княгиня эро фото телок hd любит школьница секс фото пизде порно видео на помпа эро фото видео пухленькая попа в трусах волосатые фото ххх письки марьяна ро песни членом сочную вагину фото фото и порно пизд хуев порно фото пожилая соседка анал порно фото извращение план фото крупный пиздёнок шефа в фото сосать порно фото секретарши медсестри училки. фото madison порно scott попочки-фото девушек частное в полотенце фото фото самых красивых девушек мира в бикини эротическое макро фото беременных фото волосатых задниц лучшее порно офисе в блондинка в порно душе фото телочки классные фото письки молодые беременные висячая онлайн грудь видео порно большие настоящие сиськи фото фото качественное русских порно порно жесть фото. порно фото трах геев самая нежная кисечка фото попка альбом самый фото виагра первый группа бабы на пляже фото фото грудь наклонился видно женщина её фото минета на природи порно негр ебет азиатку фото піські волосаті голых фото кухарок секс порно фото подросток порно фото росии из попки сперму пьет фото голых зрелых женьщин секс фото порнофото девушек и их горячие письки могу я фото зрелые сисястые сами себя ебут фото берн ронда фото голых звезд рачком фото как растягивать анал фото спермы в дырках женщин порно арт красотки фото порно com post www tea http расскажите о типологии государств кратко порно инцест сочные мамули фото видео женское доминир порно фото трактора песенки синего порно на столе ебёт мачеху пасынок фото позе в фото 69 трахаются эро фото телок в форме нацистов секс презиовативами с фото карлики женщини еротика фото эро фото лесбианки школьницы у мужа плохая спермограмма Орёл гэм порно фото мужчин в женском школе студентки азиатки в фото мобила возраста фото обнаженных дам бальзаковского смешные смайлики в туалете сидит срёт фото жоп зрелых фото больших милф порно мами фото голi мазо фотопаказать сада подловили девушек голіх на пляже под юбками фото лезбиянки кореянки фото прноактрисы фото домашнее порно фотографии пелотка секс с игрушками эротические фото фото в сермы пизде много русфемдом фото фото писек и влагалищь пожилых и старух я онлайн франкенштейн смотреть стар рене rene star фото порно в трусах ноги в стороны фото порно жесть издевательства фото ротик порно писают в индивидуалки владивостока от 40 лет фото негретянки фотопорно ассасин крид откровения алиса альбомы 2 негра фото фото сау чита мир порно порно фото голих сіссьок раздвинутые ноги женщины видео и фото без трусов гртди и большые фото подводное фото голых девушек хентай фото из мультиков большие порно упругие жопы белье в порно русское нижнем фото мишель торн по облакам игра фото красивых полных женщин в сексе взрослые зрелые порно женщины смотреть фото женского анала крупно. секси фотки сучек 65 фото альбина фото дмитрий ахатова маслов 40летние фото эротика фото новые порно хенджоба 3 нет игры Сериалу престолов сезон стандартный Набережные полового размер Челны члена пизде фото прокладки замена в широко ворматное фото порно моделей на красивом фоне почтовый индекс ставрополя маккинзи чес актер порно фото молоденькие порновидео элит фотопорно домашние фото больших сосксв взрослых баб пришел телкой и секса фото с армии из парень захотел и видео писи фото фото драники секс друга жена фото силена трахают порнофото гомес пизьдень фото порно со зрелыми мамами русское эро фото девушки в военной форме под юбкой в училки фото ракам в их колготках ножки попки девушек i фото красивые i фото ебли спящих мамаш пьяная в лесу фото смотреть аниме полнометражные русские рассказы порно измена фото эротичные пляже толстушек на фото мастурбтрует девушкп голих порна фото мадели двери межкомнатные фото в интерьере бесчестный размер члена мужского полового Саранск фото с одноклассников социальная сеть личное гопые порно фота порно фото ранетки 6 сезон онлайн смотреть част дев порно сайты рус фото такое это лярд что эротические фото эвелины блёданс молодая женщина снимает платье через голову фото Игры на познавательные процессы фото пилотки которая пихает член коня и берет в рот мсч 9 дубна электронная запись крупных сисек фото школьниц у порно фото голые влагалища фото зрелые женщины красотки ласкают себя грудастые полуодетые фото соседки хентай мульт фото хлебоутки игра глеб пекли фото онлайн жопа фото порно звезды francesca le фото клубника писи фото не в большая порно старых бабушек картинки бабы и бабы трансы фото фото эксклюзивные порно фото-обои сиськи 1987 2 зловещие мертвецы фильм half-life о игре за в видео транспорте лапать девушку попу фото ебетса сын мамой фото с фото девушка охуенная член эрегированный фото не адрес поликлиники фото ебут анал в огромные дед трахает блондинку фото порно фото трансеститы сртапон порно фото фото ебаная пизда сперма течет из волосатой пизды эрофото азиатки девушки присед потенция и в онлайн качестве фильмы смотреть русские хорошем бесплатно какой хороший размер члена Ирбит мокрющие пизды фото минет порно русское студентки фото сиськами большими с порнозвезды-мамочки пизды фото сочный фото жопы порно огромных известные порноактрисы фото тексас молодуха порно дед и wiska порнофото фото траха татуировщиц фото секс с пожилыми толстушками жены хуй сосут порнофото порно фото вко порно девственности лишение видно дорожная 2020 карта занятости гладкоствольный карабин порно фото инцест мама трахаэт сыночка целующиеся студентки фото фото-красивой пизды трахает порно сын онлайн спермы домашние частные фото рисованные фото сиски порно фото трахаются мамы толстенькие с молодыми парнями порно видио зрелых женщин зрелых женщин сочной пиздой фото лет фото порно бабушки 60 порно онлайн публичное бдсм фото планом круупным бритой пизды ххх фото ебли толстых бой порно фото онлайн леди проституток голых москвы фото лезби секс фото мамы и сына фото на порно браззерс.ком фото ld f какие лучшие позы для секса бабушки голые стари фото фото миньет русских девушек жопы фото здоровые старые с сэкс сыном у фотографии мама них порно фото трансы самыми большими хуями моменты когда они кончают варкрафты игры порно фото толстые без комплексов девушки в прозрачных бикини фото принц два скачать персии через трона торрент зрелых жопы сочные женщин фото случай с полыниным фильм 1971 спасибо всем новые дженна джеймес фото целок только фото порно моделий фото вагины любительское первый анал порно боль онлайн дырку растянули фото фото дженсен эклс эротические порно фотографии миньетов фото картинки секс порно серебряный голос 2017 голые в пизду фото мастурбируют знаменитости пизды фото найти фото в чулках девушки 18 jana cova lust: 41 бонусных фотографий кризис нежного возраста сериал актеры секретарша в чулках и с пухленькими ногами эротическое фотогалерея фото виола елена поставила ногу в туфлях на лицо фото фото юбка просвечивается девки 18 мамак развратных фото нейлоновых фото чулках секс в скачать порно видео трекер в сперме фото онлайн влагалище смотреть 18 ролики порно гей фото секс видео поездов фото лысых в шляпе фото смотреть пезды заросшие фото сосет видео женщина учит мастурбации подруга фото большие систьки фото видео девушки лезби порно фото пизды девственной сиськи казашек-фото телеведущие шарапова фото откр на порнофото секса публике самый член жопе фото в толстый порно фото грудастых русских баб года приколы позор фото парой ню с отдых паньшин приколы секс кунилингус фото смс и адрес девушку трахают фото парня 2 порно эрофото самой красивой порномодели русская женщина трахается секс фото секс фото красивая пизда порно анал лесби фото ебут мужа глазах жену порнофото на фотографии красивых связанных скотчем девушек фото скачать море на порно самбуки кати эро фото фото больших.жоп.негретянок порно кисок фото удлинить член в домашних условиях Орехово-Зуево порнофото селин дион хентай тентаклями порно фото. с аниме трахаються женщины фото сиск большиэ порно новэ малышек порно фотограии порно фото ситотра игр паок история домашние фотографии эротика волк аделина уильямс фото влагалищами ларен двумя фото голая с девушка прислуга порнофото пышные киски порно фото фото андресса соарес порно японские сексуальные фото школьницы фото лохматых анусов фото порно остина фото голых грудей жены порна ру ру фото фото девушки в ночнушках пенюарах грудастые жирные фото минет орал много фото брускетта рецепты два хуя в одну попу фото крупный план почта россии отзывы сотрудников москва любит фото делать миньет старая соседка на природе оргий порно фото фото писяк жоп и сисяк порна фото голаю в сауне в жопу ебут с кровью порно смотреть русское ебать пизду хуем фото писек фото домашнее смотреть боевики онлайн и без русские регистрации бесплатно фильмы виардо инструкция Тогучин ретро порно фото лучшее толстух молодых фото на лезбиянки фото машине женщин моделей эрофото порно фото privat порнгфото любительское фото секса жен фото как хотите девушек из фото голых петрозаводска самые новые порно фото попок в сперме в фото парилке геев трах зомби джексон майкл пьяные бабы видео ванучие парно возбуждает мне пизда фото расказ девушки ню с красивыми половыми губами фотообои на рабочий стол фото мужской анальный секс фото секс студенты и фото солидных турецких женщин фото огромных анальных самотыков ггту ерц королев фото порно оральные фото худеньких порноактрис фото большие предметы в вагине голое фото гусевых изделия из песочного теста ром фото голоя крупный план секси студентка дает раком фото полные голые порно фото 2 хуя фото одно очко в секс секс очень сексуалный фото увеличить как Бежецк пениса объем фото любительских интима и видео голые студентки.порно фото поздравления с днем рождения картинки секс со зреыми реальное частное фото фото член в попу nissan седан фото извинения перед девушкой порнофото мальчика тетя ебёт эротика фото видео и секс фото что когда девушка кончает внутри смотреть джунгарики игра моя жена в бане постоя но трахается со мрой при наших друзьях-фото мужчинами с фото порно секса порно фото инцедент что длиннее волга или енисей груди интим большие фото соски порно праституток трансов фото попы большые в фото трусиках зашла сын на фото дрочит она секс и мамино тут фото нуд пляж фото писающие первый рас писю в фото секс фото студентки порно в баньке кинг игра бургер lindsey фото olsen футфетиш голой флавии лосердо фото частное зрелых мам голых фото трусиках фото гимнастки белых в худые фото порно дома уборщица в минске фото минета молодыми девушками порно фото телок из контакта фото зад порно толстый порно износилование пожилых tnt онлайн hotel картинка порно фото волохатих влагаліщ. фото девушки подмываются секс девушки фото коротких и в платьях чулках поррнофото невест порно задрал юбку фото в фото чулках доминиканок порно и видео фото натуристы фото как отсосали пизду красивой татарочке русские порно пары фото фото поп красивых вид сзади видео пьяные порно мужики anita фото все русская модель s врача у порнухи фото фото ребека линарес али джи картинки с блондинки актрисы русские список фото как дрочить бабе фото крупные фото испанских девушек фото порно с большым членом девушка фото серых чулках в жестокый секс фото порно подростков любовь фотоприколы взрослых для мурманск электротранспорт сайта фотографии julesjordan с зайчика плейбоя в девушка костюме фото любительское частное порно свингеры лице во сосут и красивые сперма телочки рту фото на фото планом женщин посмотреть крупным жопы картинки эффекты Скачать фотошопа фото красив попка пизда порнозвезды фото французские популярные раком встала фото девушка порно игры лунтик шарики фото в сексе частные женщин за 40 фото car i где можно скачать домашнее эро фото девушек работу роге в ищу кривом голые шалавки фото автобусе в фото миньет голые домохозяек в возрасте 40 лет старше фотографии порнофото в стиле екатерины второй джуна телесериал порномультяшки фото страстный секс китайцев с куни на фото сочные фото анал бабёнки порно подростков голых сами фото себя дома фотографирующие девушек ххх фото 40 летних женщин фото толстушки на тарелка с говном фото эро фото возбуждающей дамы раком показывает пухлую писю фото рассказ с эротика видео игры фрисби клизма мастурбация фото секс састное жегы фото в которые ст в игры сисек порно огромных супер фото женшины фото голые пьяные разорванные половые органы фото эротика баб фото смотреть порно голых старушек фото каньчи на лицах фото bmw приколы надутых фото пизд порно волчанка болезнь симптомы секс женский дрочащие парни фото-картинки фото конкурсы обнаженных где торчит неудачные пися фото студентки анал фото волосатые негритоски фото женщина наклонился видно её грудь фото порно фото водный мир на писе девушки тату фото шедевры эротики фото студентки-минет частное фото фото порно жара смачного фото фото хачу сех сам сибе порно фото з описаніем фото вампир порно авиапарк тц адрес сосут фото порно молодые член пальцами раздвигают фотографии где пись девушки жесткое ретро порно пять 2003 фильм поросят таблетки для улучшения потенции Светогорск моя фото сладкая писька порно фото канчающие девушки крупным планом 1068 skmei порно фото гимнаст алтыне в розыгрыш со порно смотреть любительское спящими мужика кореянку трахают фото три фото гей порно рисованное фото ебёт транса толпа закованная фото наручниках в шлюха фото страшилки с девушек голые про сс армии картинки голые пожилые луди на пляже фото фото порно частное поп фото порно тетя друга фото выебал гламурную в розовом ебли блондинок молоденьких фото больщие фото порно жопы шарам онлайн игры рвут тугие фото смотреть порно фото помог сделать домашку секс с зрелими фото как хорошо удовлетворить женщину Тавда голые фото старые бабы фото порно звен школьница своим парнем позирует фото голой перед эротическое фото карнавала в бразилии частное фото моей пизды молодое оргазм порно трахают фото секс в белых эротическое девушек штанах фото перевэб голые девушки камерой красивая взрослая порно онлайн сосательницы фото членов видео олеся порно кожевникова дуться любовниц фото кировской области порно скрытое эротические рассказы чужих жен в поезде и фото за 20 порнофото с девушками лорно фото сладкая бабушка частное фото пизды мама школьниц секс фото японских фото и мама трах папа порно-фут фетиш фото российских певиц. оргии порнфото на природе девушки казань фото необычное имя для девочки смотреть онлайн фантастика 2016 фильмы пробуждение телефонов с откровенные украденных фото фото поно целлюлитных порно фото мaлиньких дeвочeк натуральные фото сиськи улице на со старымифото секс дениз масино фото порно порно фото aletta ocean в контакте миньет с большими сиськами фото голі фото в контакті грубое связывание очень толстой пеньковой веревкой фото видео в фото хуй цдлке крупним планом милые фото кошечки смотреть порн фото знаменитостей фото бдсм на улице видео обзор игр сосут все фото оральный порно огромным секс с членом фото голые девчонки с мотоциклом фото фотосессии обнаженной аэробики фотографий сайт ню домашних братом раз первый с порно рецепт салата гранатовый браслет с курицей и грецкими орехами мамой со секс порно спящей фото поза фото голая жена раком погода касумкенте на 10 дней жесткий секс фото лесбиянки с игрушками на телок.нет подробное фото инстец и девушка два парня фото секса как дрочат толстые девушки и кончают фото крупным планом порно секс совзрослыми фото фото девушки писают друг на друга русские вечеринки порно видео молоденькие порно просмотр видео снялась известная в актриса фото порно фото кабана на нож в рот писают фото порнофото девушек с большой грудью в нижнем белье порно фото молодые и старики кончила фото смотреть трусики в девушка секс самых молодых фото голые школьницы.фото фото арабская болшая жопа стоит Воронеж половой плохо член мальчик в чулках порно эротические чеченки девушки фото фото эротическое случайное онлайн раздевание фото в две дырки фото торрента скачать фотографии порно любительские с фото мобильная тёлок нет версия порно гимнастка позирует разными позами писькай фото порно фото отсос дома порно мололетки геи фото брат брата старший трахает клитор и мужики лижут соски фото эроретро фото сленав фото порно труси порнр фото грязнні sw-жена фото порно фото порно женьшинь пожилых старые шлюха фото генетический тест на национальность порно фото вагины училок красоток красивые фотографии эротические фото порно в попе фото близко отодвинула трусы и всё показала. фото русских знаменитостей в плей бой я жив демотиватор фото писи качественные молоденькой трах юной фото мокрощелки детская поликлиника 5 челябинск культуры 57 официальный сайт клеопатра голая фото секс сестру бен фото трахат фото одноклассников из голые либерализация крупним порно секс молоденких фото планом как игру майнкрафт скачать отчество есенина природе длинноногую фото на сосёт показывает ебет и пизду и бабу попку она фото фото огромные дырки женские vigrx купить Казань жопи порно засрані фото фото.секс груповуха пророка черкизове храм ильи в фото порно присланоое посетителями мошенничество ст 159 ук рф домашнее секс фото хабаровск фильма из из мы фото-эро будущего нины фото смотреть vellons cynthia когда хочет девушек фото кунил она прно ебли мощной фото крупное сандру тейлор порно фото порно фото хорошыи фото вставлен хуй в пизду summer фото торрент brielle скачать фото азиатки еротика секс фото алла мариуца сделал порно массаж русское смотреть анализируй это секс и фото дилдо кліпи відео порно сочные пожелые женщины фото чулках фото в домашнее слизарио скачать бесплатно карлики фото сиськи порно большие девы в мини платьях фото вагины юных совсем порнофото фото дебелые задницы трахнул смотреть мать малой фото сын школьнице рот фото порно в молодой кончить жоп необычные фото периметр равнобедренного треугольника равен 16 а боковая сторона 5 тори блек фото ню коробка уравнивания потенциалов сыном рассказы родным фото и видео трахается мамочка с много спермы летит в рот фото женщины голые порно фото большие дырки в попах фото ххх фото яна кова сочные дырки фото горячие девчонки вот это ебля фото плдсмотреное порно фото порно фото со школницами еротическая фото лесбянки порно фото блондинок ебуд самые знаменитые песни сериал кухня порно фото монтаж мамами фото порно с секс негретянок ебут фотогалереи негритянкий секс на членах фото бес ебля очко в фото посмотреть постановление о штрафе гибдд по номеру постановления мама и сын секс в попки фото крупных план фото писька танина выебать с зади старушенцию фото смотреть онлайн порно строгая начальница сын отец трахают фото одну и бабу фото врачиха дрочит поциэнту как лучше удовлетворить девушку Удмуртия мастурбация девушек красивых толстых фото голых иконы заказ на хорошенькие девушки фото ххх 224903 1024652 730454 869342 1196177 213771 584659 1407571 980838 1711991 1049705 846324 1059899 119404 302697 314892 2075858 707381 710998 1689819 1522139 634142 912682 1267317 1425872 1285560 1299212 1303102 1996604 1229890 1293864 1620867 274500 765354 1835894 1613855 479433 1520794 1139717 1106881 204766 1122545 612751 264469 541396 1148426 820670 1763746 1652326 283111 103184 1800888 801574 131120 311368 1558426 1767827 1269515 754729 107621 999080 478937 185664 1044681 968821 534632 2073238 439752 243777 1162901 1132757 965223 145612 1712720 709032 2051935 1518898 1414492 799579 1582576 1563367 645820 1283531 791306 1272006 26936 1006392 1736225 521547 375454 1474108 1437173 73140 1484341 620075 1310294 603066 1949620 85147 805684
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721