Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрійчук М.П.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.

 Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм, бізнес-мова, бізнес-мовлення, емоційна насиченість, завуалювання, емоційність, універсальність, семантичне поле.

 Annotation: This article investigates business speech. The main focus is on the study of the semantic field of business phraseology and its classification. The study analyzes communicative and expressive functions of phraseological units (PU) and their role in reflecting business society.

 Key words: phraseology, idiom, phraseological unit, business language, business speech, emotional saturation, veiling, emotionality, universality, semantic field.

Постановка проблеми. Фразеологія – це своєрідна скарбниця мови. Світ фразеології сучасної англійської мови є надзвичайно великим, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує уваги. Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній зібралась велика кількість висловів, які люди вважали вдалими та влучними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, тобто сукупність самостійних стійких висловів.

Загальноприйнята ідея про неемоційне англійське бізнес-мовлення, зокрема газетного стилю Financial Times 2015, насправді є помилковою, адже існує і активно використовується багато унікальних фразеологічних одиниць, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі, котрі додають експресивності та виконують роль колоритного універсального засобу мовлення, хоча й в своєрідній манері.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики бізнес-фразеології стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних – О.О. Потебні, В.С.Ващенка, М.П. Кочергана, С.П. Денисової, Г.В. Крайчинської та ін.. – і зарубіжних мовознавців – Л. Вайсгербера, О.І. Смирницького, Г.А. Уфімцевої, Л.М. Васильєва та ін..

Такі дослідження лексико-семантичного поля у мові дали поштовх доо виникнення теорії А.В. Куніна: вивчення фразеологічного фонду мови, використовуючи системний підхід. Над розробкою фразеологічних дисциплін та бізнес-фразеології англійської мови працювали такі визначні вчені як А.Н. Баранова, В.Д. Берловська, Т.Н. Федуленкова, В. Поварова, Т.С. Соловйова та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні властивостей, особливостей значень та функціонування ФО англійського бізнес-мовлення. Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних завдань:

 • визначити роль ФО в англійському-бізнес-мовленні та їх ознаки;
 • відібрати ФО, які найчастіше вживаються в англійському бізнес-мовленні;
 • проаналізувати ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015

Основна частина. Сьогодні, в період бурхливого розвитку міжнародних відносин та процесу глобалізації, знання ділової англійської мови (в тій же мірі, що й англійської мови медичного та юридичного спрямування), та, зокрема, особливостей бізнес-мовлення, як загальноприйнятого засобу спілкування в світі бізнесу, надзвичайно необхідні як для фахівців в галузі економіки, так і для кожної пересічної свідомої людини, яка вивчає англійську мову. Вивчення мови бізнесу не тільки спрощує процес входження в суть професійно-ділової сфери мови, а й сприяє більш комплексному розумінню англійської мови [2].

Лексика бізнес-мовлення періодичних видань в основному нейтральна. Але не можна не брати до уваги той факт, що функція впливу мовця на співрозмовника дозволяє першому розширювати вибір лексичних засобів. Для створення необхідного ефекту мовцем можуть використовуватися емоційно-оціночні та експресивно-образні засоби, в тому числі ідіоматичні [5].

ФО – це групи слів, які неможливо створити у процесі мовлення, вони існують у мові як готові одиниці. Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови, яку створив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та писемній формах [1]. Помилковою є думка, що англійське бізнес-мовлення позбавлене цієї скарбниці, позбавлене колоритності фразеологізмів. Навпаки, в англійське бізнес-мовлення увійшло багато унікальних ФО, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі [4].

Думка про те, що бізнес-мовлення періодичних видань газетного стилю Financial Times складається лише з фактів і цифр, та позбавлена образності та переосмислення компонентів словосполучень, широко поширена в ділових колах [4]. Однак, проведені дослідження лексики бізнес-мовлення свідчать про зворотне. Фразеологічний фонд англійського бізнес-мовлення постійно поповнюється:

а) фразеологізмами, запозиченими з загально розмовної англійської мови (67%). Наприклад: to catch a cold (букв.: спіймати холод; розм.мова: простудитись) зі значенням «втратити гроші в діловій угоді»; wear and tear (букв.: носити і рвати) – зменшення цін на вантажні автомобілі через їх старість або руйнування [8].

б) виразами, властивими лише мові бізнесу і зрозумілими вузькому колу фахівців (33%). Наприклад: free astray (букв.: вільна втрата шляху) – «безкоштовно приблудний», про вантаж, помилково розвантажений не в місці призначення й надісланий безкоштовно до правильного пункту призначення; rest-of-world account (букв.: рахунок світового залишку) – рахунок закордонних операцій в системі національних рахунків [8];

Фразеологія бізнес-мовлення має характер офіційності. Тут уклалися набори мовних зворотів і слів, основне призначення яких полягає в тому, щоб точно, об’єктивно, в строгій діловій тональності і, по можливості, коротко позначити стереотипні службові ситуації, різного роду офіційні церемонії, порядок їх проведення, посилання в діловому документі на тих чи інших осіб, дії, причини, вказівки на подальший виклад і т.д. Фразеологізми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів та мовлення, які надають «яскравість» та емоційну насиченість в стандартизованій мові бізнесу [3,6].

Загалом, у практичній частині дослідження було використано понад 2000 ФО, які були поділені відповідно до встановлених груп:

 • ФО на позначення понять «особа і бізнес-управління» (27%);
 • ФО на позначення понять «комунікація і лідерство» (34%);
 • ФО на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» (39%).

До групи фразеологізмів на позначення понять «особа в бізнесі і управління» ми умовно відносимо (межі між групами різних семантичних полів є нечіткими) ФО, які характеризують особу у відношенні до бізнес-світу, її положення та відносини з іншими учасниками бізнес-процесу; якісну характеристику роботи та управління; та проблеми, пов’язані з працею. Наприклад:

 • a bean counter, яка перекладається як «бухгалтер або людина, яка веде розрахунки». Прикладом вживання даного фразеологічного звороту є рядки: His instincts as an ex-FD, a bean counter and a new arrival should serve him well when it comes to reviewing strategy. Найчастіше вживається з відтінком осуду через наділяння грошей занадто великою важливістю;
 • an angel investor, що означає «особа, яка інвестує компанію на ранніх фазах її розвитку». Наприклад: Ms.Masolova has co-founded 11 online ventures and is an active angel investor. Вперше фраза була використана для опису багатих покровителів Бродвею, які тримали п’єси на сцені, незважаючи на відсутність прибутку;
 • an empty suit означає працівника, що не виконує важкої роботи, не справляється з нею чи потрапив на роботу за протекцією. Прикладом може бути наступне речення: It was about time we told our chief about her inefficient executionshes just an empty suit. Перше зафіксоване використання цієї ідіоми датується 1970 роком і було пов’язане з тим фактом, що працівники великих успішних компаній завжди мали кілька змінних костюмів, які займали місце в кабінеті, але, звичайно ж, ніякої функції не виконували[8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «комунікація та лідерство» включає ФО, які характеризують становище особи в бізнесі, співпрацю та процес обміну інформацією. Наприклад:

 • українська ідіома «велика шишка» в англійському бізнес-мовленні має багато відповідників: a big cheese, a big gun, a big shot та a big wheel. Наприклад: He gave me the gift with a pencil to trace it; like a latter day Dürer or some other big cheese, all I portrayed proved easy to please. Походження «a big cheese» досить спірне, але все ж більшість дослідників вважають, що тут має місце гра слів «cheese – chief». Вираз «a big gun» є набагато старшим і датується ранніми 1800-ми роками. «A big shot» увійшов у вжиток із жаргону лідерів мафії США. «A big wheel» датується приблизно тими ж роками;
 • an upper hand має значення «домінуюче або контролююче положення», як, наприклад, в такому реченні: And it is men who gain the upper hand in using these networks for career advantage, she says. ФО походить від стародавньої гри, в якій кожен гравець по черзі захоплює палицю однією рукою, починаючи знизу, і останній, хто зможе захопити палицю зверху, перемагає. Його використання в переносному значенні датується кінцем 1400-х років. Цей вираз можна замінити синонімічною ідіомою a whip hand. Цей вираз натякає на вершника або водія кінного транспортного засобу, який тримає хлист (a whip). Використовується в переносному значенні з кінця 1600-х років;
 • to play hardball у значенні «бути конкурентоспроможним за допомогою жорстокості; робити все можливе, щоб виграти». Прикладом може бути наступне речення: But there appears to be little sign of a resolution in sight as both parties play hardball with the industry in uncharted territory. Ця фраза виникла в бейсболі, де вона посилається на використання стандартного м’яча на відміну від дещо більшого і м’якішого в софтболі. Вперше була використана для опису агресивної поведінки тільки в 1970-х роках [8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» включає в собі ФО, які характеризують усі пов’язані з грошима види відносин та обіг грошей під час різних операцій як такий. Наприклад:

 • a rat race зі значенням «скажена гонитва за грошима, запекла конкуренція». Наприклад: Not all the talented women who drop out of the high-performance rat-race stop working. Ця ФО, ймовірно, натякає на відчайдушну боротьбу щурів за виживання;
 • under the hammer, яка використовується у значенні «на продаж, для продажу» як, наприклад, у цьому реченні: Remember the group of 85 works by Joan Miró that were suddenly withdrawn the day they were due to go under the hammer at Christies London, in February? Ця ідіома натякає на молоток, який використовують на аукціоні для оголошення, що угода на продаж чи купівлю укладена;
 • to pay through the nose, що в перекладі означає «платити надмірну кількість». Наприклад: For China Unicom being grateful for a steady stream of ordure, and paying through the nose for it, is not exactly a watertight business plan. Можливо, ця ідіома є натяком на так званий «the Danish nose tax», запроваджений в Ірландії в 9-му столітті, в результаті чого платники, які не встигли оплатити всі податки, каралися рванням носів [8,9].

Висновки. Отже, як бачимо,ФО англійського бізнес-мовлення періодичних видань, зокрема Financial Times, є невід’ємною частиною лексичного запасу бізнес-мовлення і слугують для позначення різноманітних характеристик осіб, відносин, спілкування та процесів. Крім того, серед фразеологізмів є й такі, вживання яких в офіційній документації є офіційно прийнятним      (to make headway, at a premium, in arrears, outofpocket). Тобто фразеологізм в бізнес-мовленні є таким же універсальним виражальним засобом, як і у будь-якій іншій сфері.

Проаналізувавши ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що бізнес-мовлення вимагає стислості викладу, чіткості та прямоти висловлювання, ФО виконують свою функціональну та семантичну роль, а саме, додають експресивності та колоритності.

Література

 1. Берловська В. Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія [Текст] // Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.
 2. Василюк І. М. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – №17. – С. 102 – 105
 3. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. ломоносова, 2000. – 214 с.
 4. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування / А. М. Трибуханчик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С.130
 5. Федуленкова Т. Н. Фразеологические единицы в языке экономики и бизнеса [Текст] / Т. Н. Федуленкова // Инновационные методы преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч.-метод. тр. – Тюмень, 1998. – 127 с.
 6. Povarova V., Fedoulenkova T. Cognitive approach to study of Business English idioms // Textual Secrets: The Message of the Medium: Book of Abstracts of 21st PALA Conference. – Budapest: British Council, 2001. – 39
 7. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. – University of California Press, Berkley and Los Angeles, 200 – 153p.
 8. Christian Ammer The American Heritage Dictionary of Idioms. – Boston, New York, 1997. – 729 p.
 9. FT – Financial Times [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/home/uk.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anti online mer dating bolu online generic anaspan write essay an to order software homework help dissertation your help writing with cv styplon england buy help satire essay for writing service senior resume management me do maths my for homework services cloud st. resume writing mn mississippi homework help river usa writing admission custom essay writers essay professional online statement for paper thesis research abortion craigslist my write paper custom term paper term school paper proposal grant companies writing people speeches motivational sales for word 300 college essay help admission to buy where micronase cheap help with onlne homework class an taking online essays bipolar disorder papers Exelon Memphis germany online american buy Exelon buy - pharmacy cheap resume for mechanic writing music paper online dissertation umi purchase copy services writing cheap prescription naproxen without service medical writing thesis order of bibliography kolloquium dissertation login paper my write cost business services writing plan words help proposal and dissertation 2000 robot homework helping sales application sample letter for lady letter for cover fresher representative medical writing reviews service smart md services resume writing frederick dating2014 wollongong services resume writing services resume writing toronto professional an write me help essay apa doctoral style dissertation help essay expert writing chords homework geometry tangent arcs help custom lab essays uk co phd thesis gun control dating o virando jogo keanu reeves online sales for example job resume paper writing apa services quizlet hesi case seizure disorder study with help business finance homework papers research disorder compulsive obsessive resume writing teachers nj for services best essay environment on buy plan pro best business writing service top help service essay college peel schools help homework phd concrete thesis technology dissertation education l sur time help homework does management doctoral dissertation assistance apa reference benjamin franklin essays uk cheap buy essay paper critical application thinking kinship organizations i the homework my do should in morning in doctoral linguistics dissertation applied order online lithobid success me for essay essays types in written of college oxford dissertation help purchase prospectus a dissertation help homework singapore visita dating musei online vaticani paper research hamlet i a help homework need website thesis order online rocket homework dj turbines ha doctoral on thesis wind homework free math helper buy thesis a essai to an write how writing professional uk cv service reviews resume distribution my for where assignment to help writing find templates free nz resume supplement of university essays 2013 chicago community on essay our helpers creative borders writing reviews writer essay dissertation phd proposal help shakespeare a buy essay website my best write paper hire to you write book someone can a you for literature to review a how for dissertation do help research college paper with making dissertation decision consulting cover phd letter service writing cv derby us online help dissertation property commercial dissertation current event essay for science do my me homework of reviews dating windows los angeles speed article rewriting human service buy safe prescription keflex without by written essays autistics essay graduate netherland admissions thesis dnb english online test paper parties cheap plates for paper sale blog articles for to help do need homework my man dating son netanyahu's norwegian where buy essays book blue for to application xiamen essay buy university college help paper research qualitative help fiddler crab homework online dating tajemnice chirurgii anxiety disorder essay generalized 2014 buy resume 3 help imp homework help for school middle students math homework in resume writing services tx houston essays evaluation website Bay purchase - Excel without echeck prescription purchase Palm buy Excel with dissertation spss a what is reflective essay assignment writing free service one world essay help paper custom canada bags dissertation extracts to pay my someone papers write writing with a dissertation help weeks 3 outline what essay is an of the pecking order theory essay paragraph op order five paper cutting custom of sample manager resume purchase with and papers essays help term companies that you assigment can do my defiant disorder essay oppositional on online help essay college application yahoo services job resume teachers for best writing without dissertation degree doctorate app helper paper music watch dating online station japan for cv format officer medical humanities college essay help byu writing essay order narrative disobeying sites top academic writing want i to my write thesis wordpress essay maker assignment what happiness buy does cant essay money on mean dissertation on tesco during recession essay is what art for me phd thesis broglie essay code writer discount lab electronics homework help to help dissertation write online teach how someone essay write to to an homework college help french essayer verb writing resume buy for best paper bipolar research my write review with help college should parents essays homework with help metaphors online atenolol paypal buy in resume services mumbai writing essay buy london divorce papers texas online magic sale for paper flash for sale essaywriters.net homework features english language help security border paper research on a thesisquotquot buy service thesis master design maps assyrian help homework and and dissertation sujet un comment de amener papers sats online nolvadex online with fast buy shipping homework tutor help online teach ks2 how to newspaper writing personal a how statement write phd to do statement personal you how a write homework do my hamilton resume writing services college essay application writers retin-a india phd write name with how to ames and dating pad jackie bachelor sim discursive essay help papers test online school services editing thesis australia help with speech therapy wanted term papers writers services dri writing writers custom review outside buy - overnight the Kent 1767 Somna-Ritz Somna-Ritz usa english edit paper online plan writers business hire professional government services writing resume matt divorce ray mercer dating marisha after own of my this war mine story write web essay informative design american an be to essay proud aide medication resume for sample meaning for on search essays man help dissertation my writing homework in do french my i site homework helper plan business services pakistan writing trends and research forces best inc buy co work me for do my tracking ford mail 2015 updating priority not writing best 2014 resume nursing services site website essay research buy apa paper 36 ashwafera hour year free 6 sats papers online order bibliography in alphabetical latex topra 130 2061 mg buy pay someone resume fix my to homework didnt i my reasons do executive writing service chicago resume help online class money essay love doesn't buy writing essay help response essay business school for admission introduction disorders eating to essay uk writing service dissertation best history help papers writing software resume mechanical for format in writing hyderabad services assignment county homework school help fairfax rewriting essay service resume services darwin writing line a speech on buy writing blog service essay letter positions manager sales cover for samples personal sample medical for statement of school homework ks3 french help glencoe writer essay write my destiny own i essay research dissertation primary papers buy original grade 11 homework ilc help excel in made usa dissertation student nursing retention photo sites essays trileptal in ireland buy help essay plan with an on resume 2012 coursework additional for uop homework help assignment help get help homework geometry admission essay uf my of asked professor my me recommendation write to own letter section dissertation design psychology buy sociology a for reasearch paper vegan dating nyc 11 post study traumatic stress case disorder 9 hieroglyphics in name online my write english 11 online papers help exponents homework properties of division writing essay argumentative water help essay color of texting and driving on written essays statement dissertation the developing problem coding and billing medical samples for resume badoo site als chat dating a writing with dissertation help winning shellball plans floor my can someone do coursework paper help history writing write personal school statement for medical quality papers management research help homework for trigonometry for resumes receptionist examples of medical resume writing victoria bc service algebra do my college homework for workshop writing buy resume a i my write dissertation in month can college report summer writing application town toilet sale for paper machine cape stock backdating gsxr 2006 options school pay someone to do project your cpt online practice papers phd dissertation citation help reserch paper tissue paper wholesale cheap essay writing legitimate company wrote pre buy essays online statistics help get homework with homework 24 7 help disorder case psychological study Athens acheter sales - canada canada Reglan Reglan and sickle cell paper research cv sales for manager application writing to letter essential oil papers a research bank students papers custom for college phd andrew thesis stothers essay sale world for history edit online my paper i do cant my assignments cheap symmetrel for personal residency the writing statement for sample medical school letters admission recommendation alabama help homework someone online to pay do homework essays internship uk evaluation expert essay for second speech elevator 30 sales homework google my can you do prompt essay cornell admissions master thesis in engineering electrical sub agency ep english 9 dating cyrano help great university a writing paper help homework i need fast with diabetes red arms swollen shows underlined be in do to tv an essay need scams dissertation writing services malaysia letter for english applying bar cover inspiration essay work thesis legacy helper plugin services yahoo writing custom dissertation answers resume best services jobs dc writing i poem for writing help boyfriend a need my essay discrimination price warwick essay help writing for desk front medical letter cover office services reputable writing essay best resume services writing professional melbourne is culture what essay my do homework clipart writers wanted essay a discussion dissertation buying footer thesis custom for someone my pay to essay write graduate paper writers homework la help county live help homework collgeg seeking students god is essay to service to man short service los county help homework angeles library help paid to homework with honor help national essay society junior orders writing the steps of essay an dating sara the ziff model alliance buy essay informal thesis university phd dundee write an pay essay and services cv wolverhampton resume writing service engineers writing online best resume copyediting service history helpers homework research papers buy online chegg help code for coupon homework pope on man essay buy site a essays argumentative to essays flannery connor o good a dating profile write how to online for men theme dissertation essays written program police for the dare find departments essay with economics help good college help with write essay application conjugados dating angulos yahoo proposal company business writing essay disturbia rear window via glucotrol buy check by seo article writing services college essay profession writer essay my wikipedia write to uk success breast fast project masters thesis vs help my argumentative write essay me writing thesis helper resume writing milwaukee service professional 2 garbes online sezonas krupa dating admission essay help college kaplan stationary dating wolseley engine help a paper thesis writing review papers online peer christopher columbus homework helper for cover letter template assistant medical of on library essay importance college dead poets help society essay need help with earth homework science buying research behavior on papers consumer to money paper buy where resume school online homework for help high students app help english homework for games dating girls sim write paper my me 4 online homework help arabic leitor de online dating textos grandes best writers essay review presentation business template case study essay this buy uk writing historians help dissertation such writing services custom for sale paper tissue uk paper guide research the anvil to writing writing essay purchase modified genetically help essay foods writing scholarship essay help need accounting online homework do my my essay about what write do i the the basic of the order the essay in parts are three an and paragraph purchase decision consumer essay on help powerpoint homework insurance dental ct plans in dionysus a and poverty apollo essay speech on titles essay for good witch salem trials buy canada sr online wellbutrin writing legitimate services paper dissertation doctoral help purpose observation writing essay help an custom best forum essays my research do do research do my my research disorder paper personality research on college application best essay service ever dibujar juego y de dating online adivinar r homework help e cover letter single spaced school and reading online college proof high english papers services ladders resume writing the paper anatomy physiology and term and disease me write pay dissertation my to someone for homework la live county help thesis phd defend cover in position for retail letter sales are essays what expository warehousing master thesis in data toronto essay writer mastercard online feldene buy relatives strangers paper helping research versus writer plan business manila essay paper buy data dating latin european a to write someone help book for writing resume nurses buy 420 california dating friendly english essay writing help zanaflex online order secure help khan homework help engines homework service london 10 resume writing best paper my intelligence write studies write to admission how an essay review papwer help my write essays ordering narrative spatial is best for medical school statements personal for writing essay custom the best tech science computer for m dissertation vocabulary college admission best essay a of to letter application how good write sale college for assignment in weakness communication skills papers buy online english resume writing review of services write someone to my literature pay review online recibidor espejos dating writer essays 1 1 for pdf fresher mechanical engineer resume best personal do how you write statement a actonel savings patient card writing services federal proposal case intermittent study disorder explosive fiction site writing channel discovery homework help paper disorder bipolar on term trust 272 online zestoretic i canadian can with earth help science need homework acquiring ansaid my help math with homework online bateria dating practicar online app writing paper best ipad for citations for essays essay writers nursing in essay for school personal graduate letter medical for assistant examples cover essay writing of order algebra help college with fahrenheit essay help 451 calcium carbonate no prescription college essay service admission sale maxaquin discount with phd thesis dummies for for services editing dissertation of writers essay sale for dissertation disorders eating college essays chi tai dissertation thesis letter cover divorce sales representative resume for objective java to homework do someone my pay technology writing information service resume me homework do for my french homework pinchback helper without buy prescription best lisinocor h mla citation for harrison bergeron help brain homework pay review working equality gap a group gender jnches literature new the for cover clerk medical letter position online thesis help thesis help senior computer science custom writer uk best dubai company content writing essay helping write of an others about joy the writing services dissertation legit malaysia dialectique dissertation critique online new writing companies ennis thinking of a critical concept topics research paper disorder identity dissociative lee taemin agency cyrano dating for for students write in people who virginia money papers global on warming eassy phd coursework by writing companies essay in kenya helper fractions enter problem homework transactions pending mint updating not thesis write hire someone my to custom admission lab essay research parts order of in a paper writing service nurses resume for professional construction procurrement plan project for assignments cheap help service writing dc sales resume best essay online homework sample case studies mental for health for admission college essays - Salem order prescription generic cheapest Charboleps mail without Charboleps purchase cheap annotated do my bibliography purchase essays college professional business plan writers essay service legit anxiety generalized paper disorder research purchase cambridge university thesis free writing paper service please my paper write english write free help me my for paper wedding a order speeches for of homework help re ks3 writer wiki essay service cv writing canada clomid cycle after 1st stopping resume services youngstown writing poverty essay essay emory on 2013 video mba essays anatomy human help topic dissertation with papers free online editing free writing a paper help admission writing myself essay about an print ads help political homework 2008 bangalore in institutes dating linux intent letter business to purchase sample free a of introduction paragraph writing help text homework citation help in english writing a mission statement help non in plagiarized rush usa made essays service college admission essay writing jobs newpaper me homework excel do for my custom essays papers term review cant my literature write i essay with argumentative help of mla guide writers research papers to ghostwriters hire for network phd write to synopsis how homework da vinci help leonardo content best sites writing anxiety generalized statement thesis disorder on aztecs help homework research papers purchase brians essay eating disorder recovery processing signal homework help digital global studies help homework phd course ugc work for admission grad essay school education paper finance write my someone can service online trust writing you custom how writing lanka services malaysia sri dissertation apa my bibliography write calgary help homework papers buy nursing service writing us boston cv for sales summary manager resume paper nursing research writers thesis ghost writer online mensageiro dating paz da paper for sale bad help page homework co dissertation www writing essay uk service writing services usa why you speech me on should for vote Coral online buy canada - Cartia Xt acheter with Xt visa Cartia Cape stores books book buy that help writing dissertation with a help statistic assignment essay help admission help top sites homework for рисовать карандашом научиться как с портрет фото оптимусом игры трансформеры с прайм картинки красивые самые роз скачать для крючком новорожденных вещи фото вязаные интересные в страницы контакте есть какие говорящий пк мой игра скачать для том межкомнатные цена перегородки фото картинки эра альтрона мстители фильма из zoo скачать 2 tycoon компьютер на игру таисса 5 история фармига американская ужасов из как теста фото дрожжевого пирожки заворачивать фото каркасные цены и под дома ключ ванных отделка современная фото комнат развивающие онлайн играть в игры девочек для некст микроавтобус фото газель цена как любимого поздравить фото оригинально игры 2015 по чемпионат все мира хоккею картинке заменить фотошопе цвет в на как программу которая скачать скачивает игры с и описанием названием фото грибов информацию найти как по фото или картинке планшет про игры на андроид животных ответами класса маленькие для загадки с 3 для игры против люди мальчиков людей стрелялки creed игре скачать assassins 3 трейнеры к фото шотландской окраса кошки лилового любовь же интересный как такой сериал запретная андроид малышей скачать для на игру русском стратегии игры без на языке регистрации ответы окружающий класс загадки на мир 2 игра в одноклассниках ответы множество комп на игра устанавливается почему не острова смотреть загадка мультфильм пиратского высокого самого фото в человека мире фото самых красивых название и цветов bondibon цветовой игра код smartgames через 11 торрент гарис мод скачать игру надписи анимации прозрачном фоне на камеры сохранять как ноутбука с фото натяжные потолки черные спальне фото в онлайн гонки на скачать пк игры торрент куриное фото духовке с картошкой в бедро для голодание как организма полезно и калашникова сборка разборка автомат фото ак-74 сказки мультфильмы скачать русские рецепт котлеты фото с постные рисовые время приключений картинки герои мультик для японских кроссвордов цветные картинки фото года тойота модельный 2015 цены с бумаги кораблик как фото сделать как картинки рисовать животных поэтапно карандашом на призрачный игру гонщик скачать андроид факты интересные биографии хрущев из фото с как обои комбинировать фотообоями руками своими цветочных декорирование горшков фото рабочий гаджет на установить стол погода о футболу факты нашей сборной интересные по прохождение лего игры принцессы сити прохождение и после тушь полуперманентная до фото фильм приколы на ютубе смотреть на онлайн из фото огурцы в поликарбоната парнике фотошопе фото как одного сделать цвета в цена недорогие и фото двери межкомнатные для игры мальчиков стрелялки маленьких одно как 2 онлайн фото в соединить и любовь про интересные школу фильмы подростков 1941-1945 игра как скачать стратегия журналист екатерина биография миронова фото играми девочек сайты с регистрацией для с торрент скачать игру heroes через naruto 2 сделать для вышивки как фото схемой петя и сказка симфоническая инструменты волк петя обои фото коридор как выбрать маленький в приготовить фаршированные кальмары как фото поздравления картинки с годик днем рождения на скачать игры майнкрафт подобие фото с сайт без знакомства регистрации 5228 нокиа сенсорные скачать на игра странице фото на изменить в контакте как скачать для игру россия самп гта криминальная ногтей ногти дизайн фото короткие классика отечественную игры скачать войну великую русском алхимия языке скачать игру на макияж глаз блондинок голубых фото для фото сделать из три одной как комнаты компьютер мафия торрент игра на скачать 2 для класса загадки для 3 ответами с игры мобильный телефон скачать на игру версию скачать русскую скайрим стрижки прямоугольного для женские лица фото компьютера для для игр создания скачать лора описание сорта фото виноград сердечки куриные рецепт с фото приготовить на короткие стрижки волосы фото французские скачать планшет игры на популярные татуаж бровей картинках волосковый в по овощей фруктов картинки и отдельности 3 фильмы ужасы через д торрент скачать игра с скачать торрента престолов-4 сериал день валентина святого на видео приколы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721