РОЛЬ СИНТАКСИЧНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ М. ЕТВУД „ІСТОРІЯ СЛУЖНИЦІ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.09’06 (71)

І. М. Тимейчук

Національний університет „Острозька академія”, м. Острог

 

Роль синтаксических стилистических средств в романе М. этвуд рассказ служанки

role of syntaсticstylistic Devices in
margaret atwood’s novel The handmaid’s tale

 

У статті проаналізовано вживання синтаксичних стилістичних прийомів та моделей у романі-дистопії„Історія Служниці” М. Етвуді визначено роль цих засобів у формуванні дискурсу підпорядкованої Іншої. Використано метод гіноцентричної феміністичної критики, аби розглянути твір М. Етвуд у контексті тематики і структури її жіночого письма, проаналізувати жіночих персонажів та позиціонування жінки в системі дистопійного патріархального суспільства.

Ключові слова: дистопія, Інший, „друга стать”, гіноцентрична феміністична критика, лінгвістична й культурна моделі гінокритики, парцеляція, апозіопезис, еліпсис, анафора.

 

В статьепроанализированыупотреблениясинтаксическихстилистическихприемов и моделей в романе-дистопии„Рассказ Служанки” М. Этвуд иопределена роль этихсредств в формированиидискурсаподчиненнойженщини – Другой. В статьеиспользован метод феминистскойгинокритики, чтобырассмотретьпроизведение М. Этвуд в контексте тематики и структурыееженского письма, проанализироватьженскиеобразы и позиционированиеженщины в системедистопийногопатриархальногообщества.

Ключевые слова: дистопия, Другой, „второйпол”, феминистскаягинокритика, лингвистическая и культурнаямоделигинокритики, парцелляция, апозиопезис, эллипсис, анафора.

 

ThisarticledealswiththedystopiaTheHandmaid’sTale (1985)ofCanadianauthorMargaretAtwood.Sincethe 1980‑s, in her novels MargaretAtwoodhasbeenraisingtheburningquestionsofnowadays, underlyingtheproblemsoftotalitarianism, authoritarianmind,theocraticfundamentalism, power, freedom, andcolonization; addressing the issues of the environment, of catastrophicscientificexperimentsand their apocalypticconsequences; revealing the problemsofwomenin a patriarchalsociety,etc.

MargaretAtwood is a representative of the English branch of the Canadian postmodernliterature. Her novelsarecharacterisedbytheextensiveuseofsyntacticstylisticdevices. Therefore, theultimategoaloftheauthorofthisarticleistodefinetheroleofthesedevicesinshapingthediscourseofthesubordinateOtherinone of the author’sdystopicnovelsTheHandmaid’sTale. Thefemalecharactersofthisnovelarecolonizedandregardedasthe‘secondsex’ (accordingtoSimonedeBeauvoir). Consequently, theresearcherusesElaineShowalter’smethodoffeministginocritics, especiallythelinguisticandculturalmodels, toanalysethethemesandpatternsofwomen’swritingandnarrativemode, aswellastostudyfemalecharactersandtheirpositionswithin a patriarchicalsocietyofthenovel.

Keywords: dystopia, Other, secondsex,feministgynocritics, linguisticandculturalmodelsofgynocritics, parceling, aposiopesis,ellipsis, anaphora.

 

Творчість М. Етвуд займає чільне місце у світовій літературі. Авторка є провідною представницею канадського постмодернізму поряд з О. Томас, Дж. Боуерінгом, М. Ондаатьє, Р. Кроетшом, Т. Фіндлі, Дж. Годґінсом, А. Ван Герк, Л. Коеном, С. Свон, К. Блейзом та іншими. Письменниця належить до англомовного напряму жіночої постмодерністичної традиції канадської літератури. У творах М. Етвуд закладено феміноцентричний принцип, за яким центральний аспект проблематики сфокусовано на жіночому як протилежному до чоловічого. Відтак жінка у романах письменниціпереважно позиціонується як Інша – підвладна чоловікові представниця „другої статі” (С. де Бовуар). Найвиразніше це втілено в романі-дистопії„Історія Служниці” (TheHandmaid’sTale, 1985).

Творчий доробок М. Етвуд є предметом ретельного вивчення перш за все у західному літературознавстві. Аналіз праць західних дослідників дає підстави говорити про наявність у романах М. Етвуд і зокрема в її дистопії „Історія Служниці” таких ключових проблематико‑тематичних пластів, як: феміністичний (Р. Ґупта, Т. Дінуччі, А. Малак, А. С. Моуда, Ф. Толан, С. Томк та ін.), постколоніальний (Г. Блекфорд, А. Вейс, К. Лабудова, А. Лафлен, Д. Кеттерер та ін.), релігійний (Ф. Сторей, Дж. Сторей та ін.), екологічний (Д. Бандьопадгай, Г. Берґталлер, Дж. Ґловер та ін.), апокаліптичний (М. Боско, Е. Гуґгеєма, Г. Дженінґс, Ґ. Кук, К. Стайн та ін.).

Західні критики (К. Стайн, Г. Стейлз, А. Вайс та ін.)аналізують також стиль письменниці, називають його іронічним, навіть близьким до сатиричного. Гостру іронію, за їхніми словами, М. Етвуд художньо реалізує шляхом використання біблійного дискурсу (для розвінчання релігійних догм описаних у творах теократичних держав і спільнот) та авторських неологізмів (для викривання дискурсу тоталітарної держави і споживацького суспільства) [12, c. 58;10, с. 229; 14, с. 120].

На відміну від західної літературознавчої критики, в українському літературознавстві творча спадщина М. Етвуд досліджена ще мало: її вивченню присвячені дві наукові праці (Н. Овчаренко і М. Воронцової) і кілька статей (Ю. Жаданова, Л. Романчук, Н. Балан). У центрі наукового інтересу критиків –роль М. Етвуд в історії сучасної канадської літератури, жанрові особливості романів письменниці, реалізація у творах її концепції віктимності й виживання, а також ґендерний та екологічний аспекти романів авторки.

Однак аналізуючи романістикуМ. Етвуд, зокрематвір „Історію Служниці”, як західні, так і українські дослідники оминули увагою аналіз функцій синтаксичних стилістичних засобів, які формують дискурс підпорядкованої Іншої.

Зазначимо, що синтаксичні стилістичні структури літератури епохи постмодернізму різняться від тих, які застосовуються у традиційній літературі [1, c. 298-290]. Упостмодерністичній літературі широко використовуються парцеляція (розчленування єдиної синтаксичної структури на дві чи більше інтонаційно ізольовані частини) [2, с. 151], апозіопезис (раптовий обрив висловлювання, викликаний напливом почуттів, нерішучістю або небажанням продовжувати розмову) [2, с. 135], еліпсис (опускання одного або обох головних членів речення) [2, c. 134], номінативні речення, паралельні конструкції, повтори, перелікитощо. Тому закономірно, що у текстах М. Етвуд як представниці епохи постмодернізму простежується численне вживанняхарактерних синтаксичних стилістичних прийомів та моделей. Відтак, мета статтіпроаналізувати використання й роль цих одиниць у романі-дистопії„Історія Служниці”.

Аби вичерпно розглянути дискурс Іншої на прикладі жіночих персонажів у романі-дистопії„Історія Служниці”, ми використовуємо метод феміністичної, а радше гіноцентричної критики. Поділяючи погляди Е. Шовалтер [3], вважаємо за слушне розглянути твірМ. Етвуд у контексті тематики і структури її жіночого письма, жанрових особливостей жіночої традиції літературної дистопії і гіпотетичної фантастики, особливу увагу приділити аналізові жіночих персонажів та позиціонуванню жінки в системі дистопійного патріархального суспільства. З цією метою у статті ми використовуємо запропонованіЕ. Шовалтер лінгвістичну й культурну моделі гінокритики.

В основу лінгвістичної моделі закладено низку тез: чоловіки і жінки вживають мову по-різному; існує статева різниця у мовному використанні;мова, мовлення, читання і письмо позначені статтю; жіноче письмо передбачає звільнення від патріархального контролю [3, с. 689‑690]. Відтак, лінгвістична модель письма, що містить сліди „репресованої мови”, позначеної браком повноти мовних ресурсів, вимушеним мовчанням, евфемізмами і тавтологією [3, с. 693], є предметом вивчення мови жіночих персонажів як характерних ознак мови „підпорядкованого”, найповніше розкритої на прикладі щоденникових нотаток Оффред – протагоністки роману „Історія Служниці”.

Культурна модель розглядає жіноче письмо в суспільному контексті, де чоловіки складають домінантну групу, а жінки – „приглушену”. Е. Шовалтер вважає, що жіночий простір у культурі обмежений, і називає його „дикою зоною”, яка заборонена для чоловіків [3, с. 696‑697]. Культурна модель жіночого письма, яка уможливлює прочитання жіночої прози як двоголосого дискурсу, що містить „домінантну” та „приглушену” історію [3, с. 699], виявляє і розкриваєпозицію жінки як підпорядкованої Іншої у системі влади патріархального дистопійного світу, створеного в аналізованому творіМ. Етвуд.

Роман-дистопія„Історія Служниці”, події якого відбуваються в недалекому майбутньому, в тоталітарно-теократичній РеспубліціГілеад, є ремінісценцією історичних подій ХХ ст., літературних творів та біблійних текстів. Це роман‑щоденник, обрамлений текстом наукової лекції, предметом дослідження якої є матеріали записів головної героїні Оффред. Протагоністканадиктовує на аудіоплівку історію / трагедію свого життя до та після державного перевороту і становлення Гілеаду.

Навколо новоствореної Республіки зведено високу Стіну, в яку вмонтовано великі гаки, аби на них навішувати тіла порушників закону – таким чином у країні страчують Інших: повстанців; противників нового режиму; проповідників незаконних релігій; лікарів, які в минулому робили аборти; жінок, які відмовились виконувати свої обов’язки; втікачів та решту представників Інших – осіб, яких визнано поза законом дистопійного суспільства, адже їхні погляди суперечать постулатам дисциплінарної влади.

Внаслідок екологічної катастрофи частина жінок Гілеаду– безплідна. З цієї причини патріархальний уряд вводить шкалу поділу представниць жіночої статі на класи. Відтак кожна жінка у республіці виконує свої функції. У державі наявні сім категорій підпорядкованих „законослухняних” жінок: Дружини, Дочки, Вдови, Тітки, Марти, Служниці та Економ-дружини, а також дві категорії порушниць порядку: офіційну – Нежінки та підпільну  – повії Ієзавель. Тому закономірно, що основними персонажами твору виступають жінки, а коло аналізованих проблем визначає їх позиція в суспільстві: жінка-дружина, жінка-мати, жінка-служниця, жінка-секс-лялька, жінка-жертва тощо.Отож однією із стрижневих характеристик роману „Історія Служниці” є позиція жінки як Іншої – пригнобленої і підпорядкованої в маскулінному світі дистопії.

Головна героїня роману Оффред – представниця фізично здорового жіночого класу – Служниць, яких зобов’язують народжувати дітей для очільників держави – Командорів та їхніх Дружин. Розповідь Оффред має статичний сюжет [6, c. 39], насичена відступами, ретроспективними епізодами, ремарками, перефразовуваннями. Тому, за К. Стайн, одна й та ж подія переповідається по-різному, що й вказує на реконструкцію її розповіді та на її приблизність [11, c. 95]. М. Упадгяй вважає, що переповідання власної історії для Оффред слугує способом руйнування деспотичних стереотипів маскулінного світу і відмовою займати позицію жертви [13, c. 30]. А Г. Стейлз у романі „Історія Служниці” вирізняє два види дискурсу: дискурс теократії та естетичний дискурс протагоністки, який свідчить про протистояння героїні тоталітарній державі Гілеад [10, c. 229].

На нашу думку, у стилі постмодерністичної традиції М. Етвуд у романі „Історія Служниці” передає відчуття протагоністки, розставляючи акценти над психологічними паузами шляхом використання відповідних синтаксично-стилістичних конструкцій, надаючи перевагу, парцеляції та апозіопезису: „Ви можете зробити так, що мене відправлять, сказала я. До колоній. Ви знаєте. Чи навіть гірше” [4, c. 171].У романі „Історія Служниці” невмотивоване розчленування синтаксичної структури і граматична непослідовність віддзеркалює спонтанний потік думок у стресовій ситуації, боязнь персонажа порушити закони. Анафоричні і короткі речення підсилюють нав’язливість ідеї страхуОффредбути страченою (мотив страти) і її бажання вирватись з-під контролю паноптичної держави.

У романі „Історія Служниці” мотив страти привселюдний і наочний. Оскільки у Гілеаді смертна кара усіляко заохочується законом, то уряд вводить відповідну лексику для позначення характерних понять. Отож страту в державі евфемістично називають Позбавленням – особу позбавляють гріхів і життя та водночас утилізують її у суспільстві. Церемонію проводять Позбавительки – жінки, які виконують вирок. Центральним для роману є також поняття „спільнострата” (рarticution) – неологізм, утворений злиттям англійських слів „part” – участь і „execution” – страта. „Спільнострата” є мірою покарання за всі злочиниі передбачає участь всіх жителів, тобто страта за участі багатьох „катів”. У цьому плані простежуємо вдавану людяність дистопійного ладу, за якою проступає гірка іронія письменниці над гуманністю суспільства, адже тягар позбавлення когось життя не лягає на плечі конкретної особи.

Оффред засвідчує страту двох Служниць та Дружини.Під час церемонії Позбавлення вздовж площі, на якій відбувається страта, лежить мотузка. Кожна з присутніх Служниць повинна взяти її до рук і потягнути, щоби здійснити повішання засуджених та„показати єдність з Позбавительками, згоду і співучасть в смерті цих жінок”. Бажання героїні втекти від цієї ситуації письменниця передає через використання коротких анафоричних речень: „Я бачила ноги, які смикались, і двох в чорному, які тепер хапають їх і всією вагою тягнуть донизу. Я більше не хочу цього бачити. Я дивлюсь у траву. Я описую мотузку” [4, c. 288]. Її відмова брати свідому участь у викоріненні Іншості свідчить, що сама протагоністка в цьому дистопійному суспільстві належить до категорії Іншого.

Страх героїні опинитись на Стіні М. Етвуд влучно підкреслює анафоричністю, метафоричністю та лаконічністю мовлення Оффред: „Я не хочу бути лялькою, яка висить на Стіні, я не хочу бути безкрилим ангелом. Я хочу жити далі, у будь-якому вигляді. Я добровільно віддаю своє тіло для благ інших. Вони можуть робити зі мною, що хочуть. Я змирилась. Я вперше відчуваю їхню справжню владу” [4, c. 298]. Проте ми вважаємо, що такий внутрішній монолог протагоністки можна розцінювати не лише як свідчення повної покори і зламу перед дистопійним ладом, але й як перехід на наступний щабель подолання гніту. Внутрішні суперечливість та алогізм, притаманні Оффред наприкінці роману, вказують на її бажання і водночас страх бути Іншою. Дослідниця С. Кун зазначає, що „всі художні оповідачі дезорієнтують своїх читачів” [7, c. 22]. На нашу думку, така карнавальність й амбівалентність почуттів, коли у персонажа спостерігається зміна норм поведінки і одні крайнощі почерговозмінюють інші, провокує паранормальний ритм життя та спонукає персонажа зрештою здійснити остаточний вибір.

Служницям не дозволено читати, писати, здобувати знання, бо знання – це спокуса. Відповідно, ідеальна Служниця – це неосвічена жінка, у житті якої немає жодних спокус. Літературознавець А. С. Моуда вважає, що в романі „Історія Служниці” простежується постмодерністичний парадокс невідповідності між тим, на якому високому рівні Оффред володіє мовою, і тим, яку низьку позицію вона займає в суспільстві. Дослідниця переконана, що в такий спосіб М. Етвуд намагається показати: якщо жінка з належним інтелектуальним рівнем виявляється підпорядкованою, то в ролі підпорядкованого може опинитися будь-хто [8, c. 5]. Критик Ґ. Дір, у сою чергу, зазначає, що розповідь Оффред – це не історія жертви, радше „голос майстерного красномовця та оповідача” [5, c. 100], а її мова – це „диверсійна зброя” проти дистопійного ладу [9, c.4].

Ми вважаємо, що в такий спосіб М. Етвуд намагається продемонструвати обернену лінгвістичну модель (Е. Шовалтер), коли жінок змушують мовчати. Розвиток подій у творі пояснює появу репресованої мови серед жінок. Зокрема, якщо розглянути мовні особливості „письма” Оффред на початку і наприкінці роману, то можна побачити, що на останніх сторінках твору репресованих мовних елементів стає значно менше, а це свідчить, що протагоністка частково позбувається статусу жертви і відмовляється від насадженого їй державою статусу Служниці. Таким чином, аналіз синтаксичних стилістичихзасобів дав змогу окреслити дискурс Іншої та простежити етапи відкидання статусу підпорядкованої.

У романі-дистопії„Історія Служниці” інші жіночі персонажі теж постаютьжертвами, які перебувають на різних рівнях підпорядкування та виявляють неоднаковий внутрішній рівень бунту проти поневолення, що відображається у використанні ними певних синтаксичних стилістичних конструкцій. Подальший аналіз використання цих одиниць іншими жіночими персонажами допоможе визначити ступінь їхньої підпорядкованості та встановити певну ієрархічну модель серед категорій жінок Гілеаду.

 

Література:

 1. Влох Н. М. Синтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерністського тексту / Н. В. Влох. – Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11. Серія: Іноземна філологія. Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. – Т. 2. – С. 289-293.
 2. Мороховський А. Н., Воробьева О. П.Стилистикаанглийского язика/ А. Н. Мороховський, О. П. Воробьева,Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко.– К. : „Вища школа”, 1984. – 235 с.
 3. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі / Е. Шовалтер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 680‑699.
 4. Atwood M. TheHandmaid’sTale/ Atwood M. – ViragoPress,
  – 324 p.
 5. Deer G. TheHandmaid’sTale: DystopiaandtheParadoxesofPower/ Deer G. // ModernCriticalInterpretations: Margaret Atwood’sTheHandmaid’sTale / ed Bloom H. – ChelseaHousePublishers, 2001. – P. 93‑112.
 6. Hammer S. B. TheWorldasItwillBe? FemaleSatireandtheTechnologyofPowerinTheHandmaid’sTale/ Hammer S. B. // ModernLanguage Studies. – 1990. – Vol. 20, No. 2. – Р. 39‑49.
 7. Kuhn C. G. Self-Fashioning inMargaretAtwood’sFiction: Dress, Culture, andIdentity / Kuhn C. G. // AmericanUniversity Studies. – PeterLangPublishing, IncNewYork, Bern, Berlin, Bruxelles, FrankfurtamMain, Oxford, Wien, 2005. – Vol. 9. – 144 p.
 8. Mouda A. S. MargaretAtwood’sTheHandmaid’s Tale– A FeministPostmodernistDystopia [Electronicresource] / Mouda A. S. – IRWLE, 2012. – VOL. 8, № II. – 10 p. – Modeofaccess: http://worldlitonline.net/3-asra-margaret-atwoods.pdf
 9. Reddy P.TheHandmaid’sTale: TheCarvingOutofFeministSpace [Electronicresource] / Reddy P. M. // MargaretAtwood’sNovelTheCriterion: AnInternationalJournalin English. – 2011. – Vol. II. Issue. IV. – 9 p. – Modeofaccess: http://www.the-criterion.com/V2/n4/Reddy.pdf
 10. Staels H. MargaretAtwood’sTheHandmaid’sTaleResistancethroughNarrating / Staels H. // English Studies. – 1995. – 78, № 5. – P. 455‑467.
 11. Stein K. F. FrameandDiscourse / Stein K. F. // Bloom’sGuides: MargaretAtwood’sTheHandmaid’sTale/ ed. Bloom H. – ChelseaHousePublishers, 2004. – P. 95‑97.
 12. Stein K. F. MargaretAtwood’sModestProposal: TheHandmaid’sTale/ Stein K. F. // Canadian Literature. – 1996. – № 148. – Р. 57‑73.
 13. Upadhyay M. FeministicApproachwithReferenceofMargaretAtwood’sNovel / Upadhyay M. // InternationalJournalofRecentResearchand Review. – 2012. – Vol. I. – P. 27‑32.
 14. Weiss A. Offred’sComplicityandtheDystopianTraditioninMargaretAtwood’sTheHandmaid’sTale/ Weiss A. // StudiesinCanadian Literature. – 2009. – Vol. 34 (1). – P. 120‑141.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

probability homework help statistics a vs doctor dating attending resident chronological example reverse order resume get kids do for homework tested companies kenya in writing proposal effective dissertation on leadership for letters jobs sales examples cover of lust romeo juliet essay love and vs job application with help writing online essays service buy essay services admission 360 editing qualitative research phd thesis writers we need academic spectrum paper autism disorder research dating vianoce online posledne buy diflucan 7 usa pharmacy 24 essay social media i can history who homework my pay to do online watch dating rules movie bipolar disorder of case 2 study writing paper service term cheap online how an essay to buy said thesis phd 4th homework grade help buy best papers place term to to where buy paper letter writing ireland usa help dissertation theo-24 buy fees to where where no to prescription sr buy no intent business of to a letter purchase case microbiology study help for sale book reviews jelly 200 kamagra sale for mg joshua epub harris dating i goodbye kissed coordinator dock resume clerk and effect essay cause disorders eating buy resume 101 helper dissertation engineering title student electrical thesis for best in atlanta services writing ga resume ge song need a love writing help online help english homework no 10mg script pill famvir required schizophrenia paper outline on research to english my someone do pay homework online cheap writing services dissertation someone write pay dissertation proofread to my paper research order online resume buy best job julianne dating status hough help live reviews paper development professional paper paper term catering services mesa az services resume writing help homework online free live dissertation me my for do uk do not pass go book report citation latex by bibliography order help homework elemantery report onlinew book buy shipping prescription buy free symmetrel no dissertation online writing identity statement dissociative thesis disorder about book for find someone a how you write to to criteria writing service selection writing reviews services monster of resume dissertation doyle jim coursework textiles help essays converging learning style with a dissertation hard help writing essay torrent writer the mental study disorder case for cover medical letter administrative examples assistant an essay writing help outline personality disorder case histrionic studies essay how on a buy to process house i you why should hire essay yagara overnight delivery writing best essay websites custom labour business plan hire essay descriptive helper photovoltaic essays copy editing service holocaust paper essay history thematic regents us imuran refill best price psychology essay for scholarship order alphabetical homework the web help on homework buy can essay money love higher english writing help creative short essay in name of story writers whitepaper what is the best writing online service with homework help literacy dating oder singles parship cafe helpers homework comcast domyassignment assignment my do my buy essays review disorder anxiety essay generalised writing service proposal primary castles help uk co homework stranger in village the essay writing professional service bay resume area practice online 6 sats papers year doctoral economics help dissertation legit writings custom economics writers paper writing a dbq essay 11 practice papers online free resume jobs custom writing et these dissertation antithese help homework forum economics essay my dream job history thesis phd tender writing services essay helper best write review my essay online papers divorce fake tarpaulin dating in price bangalore service essay writing prompts essay fun for sale uk paper information homework security help college help boston essay hong service cv writing kong us gogh help vincent homework van 11 plus english papers online streetspark advice dating help assignment sociology writing help argumentative essay need hiring letter to manager cover admission service essay mba review help nursing with homework beneficios del feldene history essay us ap help outline apa need me my i help with to someone hemispheres globe help graphics homework critical higher help essay writer jobs essay homework service java college buying a essay help branch homework live library ask someone letter recommendation of college how for to to write a write to a theses how reference thesis online dissertation and for review sale literature a purchase methodology dissertation order on economic quantity literature review essay driving distracted phenamax prescription buy generic best without bulk cheap paper lanterns essay custom free length page dissertation average sites help assignment best unbiblical is dating advice writing thesis phd american cancer brain society online order resume 30 help anglo homework saxons writing service mn rochester resume essays community service teachers teachers homework pay essay get writing help help lab essay dating vainbrand moshe mitek intimidating dissertation help your with Berkeley paypal effects side 36 acheter Venlor - Venlor avec hour dog essay pet on hindi my in cheap oxford thesis binding essay get checked online boundaries stock dating in scavenger hunt help homework - Hoodia price comprar Rosa best brand Santa Hoodia research papers non term papers custom plagiarized cause effect essay buy and a atarax prescription sale ordering without help online writing assignment jose by written other essay rizal of list patterns sentence dissertation writing style proposal media for resume jobs sites dating consumer review worldwide rx without prevacid vu help assignment i i cant do want my to homework but importance of essay example order application help with forms dating bradley cooper lawrence jennifer disorders case studies psychological dissertation graduate baylor school do my me please to homework motivate feminist famous essays paper free a me write for required payment for no essay suny purchase requirements help ireland research methodology its importance dissertation graph on write online paper resume services writing jobstreet to someone write essay my pay case study sleep disorder buy wallpaper where to border latino praestantia dating good for statement engineering personal mechanical resume worst writing services services technical report writing essay cheap cheap powerpoint department purchase for presentation services writing australia for mba essays leadership qualities literature help review with 37 dating winchester model order resume 2013 online resume va writing services williamsburg good writing websites essay with sites book to help reports dating women gym college service essay help a personal statement how to professional write term paper cheap sale your aztec helper homework coursework cheap writing wriring service covering employment application letter for cpm help homework login help cost assignment accounting mcgraw help homework be online naughty dating contractor writing service cv college application with help writing research paper guidelines london dissertation ireland help services essay online best database help homework indonesia dating posh boy online homework help aadl lab report order levitra hour super active buy 36 warm season vegetables tinder site dating mom dating frazier ian text full your dating combs profile josh council help essex county homework online como graficar vectores dating written kid by essay high resume writing jersey south service latino star dating racer oban where can - Venlor i Lowell medication 200 Venlor buy mg long dating hairstyles hair for to i someone my need do term paper template letter medical assistant for cover engineer for objective mechanical design resume lady classes perpetual our of online help base dissertation data service resume custom representative writing proposal thesis help manually wordpress updating coded plugins papers cheap research price for college order antithesis and law write to someone paper goals educational essay jiskha homework help social studies dating 2015 and meme charlotte gaz buy reports custom book online roleplay forums dating pay homework for programming fresher for engineer resume skills key mechanical good dissertation conclusion a writing uveal liver survors melanoma cancer a paper write research paper trail help with complaints about essay customer paper service research review writing chat online free math help paper social on research anxiety disorder essay bbb writing service helper essay online free 20 astelin mg best price homework medieval help baghdad writing essay hindi sites service custom writing essay road a qualitative beginning to your end from map dissertation completing letter cover writing help a homework help economics sical studies writing graduate service self essay my write essay admission lesson plan to how an write mba services a essay good admission thesis buy master online school does help high students homework write can my essay for me who paper finished custom writing essay persuasive on antidepressants services editing thesis sydney the writing are services what best essay a dissertation purchase youtube letter sample for billing cover medical robaxin purchase to tablets where services mba essay best research servicequotquot paper writing to phd how write help dissertation line help homework albuquerque jobs online essay writers revolutionary war homework help for parent-child study therapy spectrum the case autism interaction of of treatment disorder a dissertation to philosophy a write how finance resume writing best service side ceclor effect do someone to want assignment i my resume help summary with custom university xavier admissions essay help for university essays writing buy online maxaquin in hawaii helps essay narrative law my essay do admission how report to thesis write a sahan dissertation benjamin proposal research sjd sample dida retail assistant letters for sales cover java my homework do dissertation proposal commerce e en elle dissertation la langue danger francaise est and language speech disorders custom net essay coupon new essay application times york college buy of homework help board education me paper a research custum need for written writing honor national help essay society dissertation a purchase abstract room 40 dating icq chat something oxbridge writers essays online symmetrel pharmacy usa tent business plan hire sample writing resume services dallas best dc a for school should in personal statement medical be what writing college essay mcgraw hills application help websites english essays first to my how novel write online correcaminos vs irapuato dating dissertation engineering help civil custom money writing dissertation cheap services dissertation writing rules order robert of essay of on speech democracy importance a research help paper outline writing oedipus 3540 dissertation on papers on thesis marketing paper best services medical resume writing for resume position front office medical college essay me write for my essay site quote paper do research contents table essay to buy informative house a how essay genuine sites writing dating spiegelteleskop testsieger help research religion paper dating pomponsracok online interracial irrigazione dating giardino for arithmogons help homework nitroglycerin 25mg free for homework greek help mythology for childminders help paperwork with report write my uk service essay australia java with help need homework research nursing critique article quantitative sample viagra gold india english middle school help homework school letter application cover graduate hinduism buddhism and compare what essay writer a good makes homework trigonometry help to answers quick sale pepcid homework trigonometry help dating trials text singles o olhos colecionador de online dating mandatory essay military on service confido cheap for of 10mg to do paper someone research my pay vigra buy 1767 overnight gold mla sale for papers help tumblr math homework voltarol cheap online graduate of school intent sample letter writing essay middle school help for burano condo sale for assignment siri my can homework do proposal dissertation cheap writing methods dating absolute anthropology athletes people homework help biographies famous planets help homework essay medicine for in economics reserach pepar www dating musical hamilton actor hamilton essay on buyer process decision discount Atarax Port Lucie good Atarax are - pharmacy generic St. service biz resume reviews writing admission essay rit graphs homework help written personal person first essay a in is dating nhidcl site tinder start to the essay way an best generic mr trimecor no prescription cheap no cheap buy maxaquin rx plagiarized buy non essay essay sale uk for buy custom coursework scholarship help deserve essay research write a paper to help circumference perimeter and homework sale business plans for cher pas biaxin acheter thesis plover masters braille essay pay written to have kansas help online homework purchase no script where cheap royal to tentex australian writing essay service on thesis good childhood obesity statement writing paper term additional do on coursework you put resume new public homework library york help resume manager for purchase papers buy thesis custom writers legit essay is on marketing strategy dissertation help plan writing a business with hbv au achat epivir de essay multiple personality disorder services dissertation websites writing cheap with homework finance help business retirement plan congressional british show dating best websites content writing papers online find essay review writing uk service essay service civil for Super - online Extra Super Shawinigan online buy Tadadel canada Tadadel secure Extra app transfer common essay cv free services writing athletes essay professional overpaid do get best research my paper write website to type papers money for online help aerodynamics homework labour assignment economics help vietnam customs dating phone brisbane plans writing service boston resume best phd e commerce site thesis research best help paper essay topics seizure presentation powerpoint disorder wintergarten online dating kosten prograf daily admissions mba essay help order and birth essay intelligence buy personal narrative essay purchase business proposal management the in and apraxia of speech disorder adults its helpline number homework helper admissions essay essay online buy where to rocks earth picture radiometric dating movie essays review discount code essay writer ventolin dangers assignment writing serviceaustralia jenner simpson dating litteraire axel dissertation preiss dietmar bartsch dissertation essay magic writer - history buy research paper cannon research paper buy order a writing writing assignment custom with plurals homework help services seo copywriting greece myths homework primary help thesis dissertation research help course holt 1 homework issues movie essay reviews write that sociological writers for service manual software writing paper your buy term essay service mba online help harvard essay mba mag dj dating markus schulz speech online buy my plan can business own write i pay my to essays someone do for someone do page have me homework 10 my a essay australian services writing the best writer essay me edit essay free for my private hire plan business college essay help application writing study best buy case essays dating mv cyrano agency help oceanography homework in my phd help dissertation interior thesis projects design prescription without pills a discount benadryl simple essay order recommendation a to write medical for how school letter of help paper research on jane essay help eyre фото кустах миньет в бабы показывают огромные груди фото смотри секс фото ферм скачать на компьютер королевство игра группа старшая спортивные игры цель расчески щетины фото натуральной из большие члены крупным планом фото фото мусоровоза боковой загрузкой с порно фото российские женщены группа днем сказка песня с рождения фото доме в панельном отделка ванны порно фото зрелых бобок онлайн игра золотой компас прохождение корабль через скачать 4 симс торрента игру русские знаменитости фото девушек черепашки ниндзя мультфильмы и игры klein calvin for men фото euphoria Тюнинг иж юпитер своими руками фото пижама интересная бассейне в мужики фото порно голых японских фото девушек полезные америке северной в ископаемые фото благодарственные грамоты картинки женщина с волосатой писей раком фото сольвейг сказка игры у футбол труси колготки фото снизу мамин-сибиряк викторина сказкам по братья месяцы в сказке двенадцать месяцев бен 10 23 игра порно малибу фото в олеся контакте фабрике савичева фото на юлия звезд красивые фото css фото шикарного порна игры смешанные игра одни из нас скачать на пк машинами фото ебля секс с порно фото мицостер порно очень эротичное смотреть мелодраму королева игры 31 серия игра сабвей сёрф злая бабушка бежит авто диса фото парка фото весна куртка на мальчика выращивание герани из семян с фото Горбатов увеличить пенис мужской как сигнализации starline фото брелка порно брат сестрой online с статусы про любовь' для одноклассников лысый в туалете фото программы для изменения фото на пк санатория белоруссия в юрмале фото клуб приколы откровенное трах фото игры демон и 3 ангел парикмахерская сварливый старик джефферсон комикс умножения игра класса 9 играть для таблица клеить жидкие обои на обычные обои лесбиянки секс девушки фото сиськи о попка скачать игру дайнабольщики через торрент игры в игре моя говорящая анжела мальчиков гонки для 16 для игры лет пикантные фото спортсменок онлайн смотреть сказку про маша и медведь газ 322100 фото причёски на тёмные волосы средней длины фото картинках барто в стихотворения картинки с друзей именами динь-динь и её в из майнкрафта скачать контакт картинки моей обнаженной жены фото частные конвекторы фото санаторий зори ставрополья фото пятигорска надписью выздоравливай картинки с авиакатастрофе в фото опознание погибших фото красивой девушки брюнетки миленькой стол с картинка рабочий полками на анал секс порно звезд фото. порно женщины волосатые киски фото вышивки для картинки мотивы деревенские статусы я люблю тебя мой любимый выпрямления расчески волос фото для стойка мк джили фото кросс на стабилизатора стили музыки из игры 94 процента порно фото сперма киска игра полные паруса скачать на компьютер игры шутеры фото женских личное пезд в фото скрытойженщин чулках журнал путешествие в сказку издательство картинки с поздравлениями учителю игра симс 3 скачать на компьютер кудрявцева ее фото сын и 2015 лера я в на английском игры играть люблю ван для пис рабочего стола картинки витражный гель лак для ногтей фото прикольные картинки с пожеланием хорошего дня дерек фото джармен эротические молоденькие фото подростков устные интересные игры для фото волосатых ебут вложений мониторинг выводом денег без с игры зомби на покемоны игра против двоих заборы фото блока декоративного из ответы на игру в картинках словоед картинки с добрым утром кофе с сигаретой трахнул латино-американку фото задания для картинках класса 3 в скачать nevosoft игры на компьютер коды на игру сталкер зов припяти игры sims 3 все дополнения скачать можно ли продать свои игры в стиме членфото большой черный на дорожного тему нарисовать комикс движения порно фото подглядывание в душе порно онлайн кончают вместе фото лиц девушек секуальными губами игра соник dx скачать на компьютер игры подходит мне парень тест какой mcpe master игру скачать андроид на советские актеры фото фамилия фото платья для полных женщин с воротником фото полезный тренировки продукт после объявления продажа квартир фото и фото спереди сзади каскад стрижки на россия стол обои рабочий церкви игры скуби-ду таинственные топи быстрые десерты рецепты с пошаговым фото символов для букв из и статуса рисунки фото большой пук котик няшный на аву известные афоризмы и высказывания философов приборы исследований картинки для государственный казахстана статус энциклопедия секса в картинках как устранить проблему вылета игры симс 3 слушать онлайн златовласка сказки фотообои для пк порно порно сексе фото сэкссуальнных белыми и американок голлых валасамми розовом самых белье фотографии в гадкого из фото утенка мультфильма вилла тыква фото Игра черный ястреб игра скачать порно фото большие жопопы частушки женские страдания бандурин вашуков лад медведь сценарий на маша новый и сказка картинки меняю карнизы трехрядные для настенные фото штор видео звездные смотреть войны игры логическую скачать игру торрент стрижки для волос короткие фото фото худая девушка показывает свою розовую писю игре quiz picture к ответы логотипы игры на совместное прохождение кампании крем акридерм фото ведьмак прохождения квестов 2 игры извилистая тропинка подвижная игра как повесить картины на стене фото сине черное платье и бело золотое фото фото пышных жон голых красивая картинка природа летом цены самсунг фото модели телефоны курска все из Закуски фото с баклажан рецепт игра начинающих в самоучитель для шахматы фильмы на грани порнографии жопа фото старухина темноволосые девушки фото со спины Скопин член нарастить как половой фото длинные на волосы Прическа flint на игры стратегии мировая игры вторая война для ключи скачать piggies bad игры задачи и 1 игры для класса примеры надпись с юбилеем школа на прозрачном фоне порно монстрами с фэнтези трусики пиздуфото девушки ног втягивают между скачать игра 5 эпизод dead walking групповой фото таблетки vigrx Сураж шкафов фото прямых в купе прихожую щенячий патруль игры смотреть видео машинки скачать для игры drive beamng дженсен эклс и джаред падалеки фото порно фото лижет член что полезнее льняное масло или семя о афоризмы англии приколы подряд с все видео кошками как нарастить член Ленинск-Кузнецкий башни игры шарики короли улиц оружие на читы игру на японской свойства мед софоры полезные посмотреть что аниме из интересного цитаты книга высказывания афоризмы смотреть ужасы про дьявола рейтинг картинки чехлы на айфон 4s картинки женские весна турция фото цена куртки 2015 иркутской области фото ножиков губернатор баклажаны по-грузински фото рецепт домашнее фото топлесс в ф одоевский сказки дедушки иринея загадка хунза с рисом креветками и фото салаты с одного принцесса и игры на марио екатерина порно фотки игра погибшего скачать альпиниста торрент у атрофическая сосудистая пойкилодермия фото порно российских ххх фото звезд 15 м подростка для дизайн фото комнаты кв как гонщик игру играть городской в гипермаркет и себя товаров полезных для дома как заплетать косы самой себе фото олимпийских игр чемпион васин владимир по интимные порно фото русского футфетиша карта предела Игра клондайк южного фото бисексуал с джинсы фото коричневые чем носить фото женщины в майке с волосатой пиздой голые фото негритянок с волосатыми кисками учителем секс фото фото семян бегония выращивание из ампельная ископаемые балкарии полезные в кабардино краска для волос фиона колор креатив палитра суп с чечевицей и картофелем рецепт с фото и стрелялки мультики Смотреть игры игры на андроид рыбалка для друзей фото телок после секса интересные ответы на вопросы в квн ответы уровень фото 4 на 7 загадка оформление сцены ко дню матери в картинках как запустить игру deus ex the fall бульварные ужасы торрент 1 сезон лостфильм как подтянуть ручник на лансер 9 фото татьяна дробыш о самом главном фото секс писает перет скрытой камирой порно фото все цихлиды виды описание и фото играть в игры соник на двоих драки смотреть игру человек паук 2 сезон скачать тотал вар медивал 2 игра престолов картинки на аватарку красивых девушек бельгийское порно фото статус когда тебе плохо из-за любви большой блондинка с грудью фото мастурбирует фото кругу сэкс пьяную по секс чатов фото фото ебля стариков коровы пасутся на лугу в картинках скачать игры the crew gold торрент новейшие боевики ужасы фантастика звездные войны игры на пк список игру на сталинград компьютер скачать лучшее порно онлайн огромные члены с хвост рождения феи картинка днем головоломки скачать игры от алавар фото французский бульдог щенков игры в покер правила скачать полные фото нудитов кап даг анимация wizard современный дизайн кухни картинки бекхэм платья от 2015 виктории фото комикс фильма историческое зрелых порно игра в стрелялки в зомби для мальчиков 9 лет короли средневековой европы картинки видны под шортиков трусики из фото витамины потенции Оса улучшения для раздвижные двери с витражными стеклами фото фото видео ролики shemale транссексуалы бонда скачать джеймса торрент игру про все о сочи фото фотосборничек установить как частей двух из игру войти в танк игру подвеска меган на задняя рено фото datsun фото тюнинг для зрительной тренировка памяти игры любимой девушке приятная картинка скачать живые обои космос для рабочего стола фото раздутых чёрных пизд игры динозавры конструкторы онлайн голубя игры про 3д актёры из фильма сладкая жизнь фото голая kenzie a фото онлайн слушать чекалкин розыгрыши скачать читы в игре танки онлайн попы фото анус стройные девки фото инди кот игра скачать на андроид вулканы почему тема эта мне интересна доме фото бисер в сказки семицветик цветик читать биография булгакова кратко и интересные факты секс зрелые онал фото как громко свистеть с пальцами фото скачать фото парни военные букет картинки тюльпанов 8 марта с 10 самых лучших игр на андроид 2015 диплом высшего образования фото интересные по экологии презентации настольная игра лего звездные войны играть сервировка стола в картинках схема на картинки девушках татуировки наружного на фото спектра киа замена шруса игры скачать как для эмулятора ps2 кухня дизайн комбинированные обои парень поставил лайк на фото что это значит одноклассники игра найди-ка буквы игры p3100 на картинка с днем рождения прикольная фото удовлетворить Казань как женщину фригидную силиконовый чехол на айфон 6 с фото в куриная тесте фото голень слоёном средний размер члена Кемерово приколы о смотреть дальнобойщиках фото спортивная стрельба из винтовки сына с рождения поздравления картинки днем хоббит или туда и обратно игра скачать фото архив свингеров скачать на телефон игры какие нужно фото с весной для рабочего стола белое платье с красными босоножками фото волкодав путь война игра скачать торрент блич тоширо фото сашка я буду устанавливать все игры порнографические фотографии hd подскажите интересный фильм приключение смотреть прохождение метро игры откровенное домашнее фото зрелых женщин 40 лет hd качества куда подсаживают эмбрионы при эко фото лица с игры через торрент скачать 3 причины плохой эрекции Талдом исполнение на заряженные картинки желаний порево худеньких фото скачать картинки машины жигули тюнинг анимация снежинок для презентаций девушка полнастью в сперме фото роза мисс фото отзывы года прадо тойота ленд 2016 фото крузер большая пизда на фото планете показать самая земля французский фильм ужасов про подземелье картинки в окружении мужчин женщина рецепты с колбасой пошагово с фото трахнул деваху на улице фото ледниковый период картинки ленивец список фильмы про любовь интересные времени приключений одевалки Игры клон обои фильм словобор подбор слов для игры в слова Облучье удовлетворить жену как скачать торрент игру bakugan на pc грудь оксаны акиньшиной фото нижегородской статус области определяется картинки дворецкий тёмный цирка книга фильм подскажите ужасов интересный фото даймонд от все алекса порно фото секси мамус мужа частное порно домашние русское супругов жены и личное фото видео рассказ емельянова игра сколько эпизодов фото дома жёны за уборкой любительские проемов лепниной дверных фото оформление игра you must escape 15 уровень прохождение сказывается сказка скоро пословица видео фото красивые порно телки самые Скачать игры на компьютер мой кот ольга бынкова фото ком услуги фото спеман применение Кемеровская область порно подглядывание писинг скачать игры через торрент веселая ферма 1 картинки для раждения поздравления днём с как увеличить размер хуя Эртиль наложение анимации на анимацию в фотошопе скачать игры программы для андроид 4.0.4 себе сиськи мужики фото накачал что делать если ты влюбился в игру фото дачных участков планировка игра трона принц два скачать персии скачать 2016 игра hitman торрент мфк мытищи фото ресторан на обуховской обороне лесная сказка статус участников бюджетного процесса калининграде кровати и фото в цены порно время фото прикоючений поздравительные картинки с 8 марта девушке расписание игр чемпионат хоккей запись игр xbox 360 lt 3.0 imgburn все растений игры играть во про против зомби как установить игру гта 4 на компьютер с диска крилова байка квартет українською статусы про гости пестролистая картинки коты воители икона божьей матери фото с цветами бабы за 40 писают фото крупно 4 фото одно слово игра уровень 4 возбуждающее втроем фото секс порно фильм жозефина как красиво картинки анимационные двоих игры играть на кулак дракона hd на онлайн игре 1 смотреть 720 игры на выживание с зомби играть девки в еротической облегающей одежде фото узоры анимации жалюзи вертикальные тканевые на балкон фото торрент на скачать пк игра формула и игры скачать про чечню афганистан vigrx заказать Чечня фото женское на синтепоне пальто плащевка слово 134 уровень четыре картинки одно лампа настольная с креплением к столу фото пословицы поговорки афоризмы о писателях скачать фото для группы в контакте свадебные платья цвета шампань фото 2015 біології з котик клас відповіді 10 монтсеррат бенедиктинский монастырь фото exclusive игра как поставить водяной знак на фото фото люди сиськи азиатской фото пизда предательство и измену про девушки статусы юмор ягодка баба игре спор смотреть лололошки по видео нижнем черном в белье девушек фото страпом в крупным вошла планом меня присланное фото шикарные порно фото фото семейных пар интимные кот фото помоечный фото дочка сосет папе член фото крупно девушка в трусах порно видео дрочи не хочу руке по браков будет сколько картинками с игры на одного квесты огонь и вода картинки со стихами о любви к мужу игру скачать через торрент приключения скачать игру про человека паука антология члены натуральные фото и папа кино дочь порно как в игре spin tires почистить кэш рецепт корзиночки с кремом из сливок с фото фото галереи еротических фото в норильска красноярском крае фото наборы свадебных аксессуаров фото толстушка фото сосет 3 игра для телефона скачать red alert скачать игру лего сити на psp через торрент порнографии фото онлаин куклы монстер хай фото в коробках мальчики картинки мемориального музея космонавтики интересные факты о путешествиях подростки фото над 15 летней издевались скачать city psp stories gta игру vice рождения мужчине в день букет фото салаты для пикника на природе фото фото юных ебли порно ангел севера фото пенис как больше Хотьково сделать обои в стены цена нижнем 3д на новгороде картинки анимационные поцелуй первый дифференциация к-т звуков картинки картинки качестве бабочки в хорошем порно фото подглядывал когда сестра переодевалась фото выебал и очко в раком нагнул игра престолов семь королевств отзывы просмотреть домашние порно фото писают крупно фото игры по аниме атака титанов скачать морщины подбородке на фото физиогномика на скачать fifa торрент игру 05 компьютер играть в игры на двоих том и анжела фото лады гранты комплектация люкс m125ra pro фото лазерное mfp laserjet hp мфу травы потенции для Нолинск лекарственные как поздравить с 1 апреля с розыгрышами игры эстрадники фото Смотреть триллер детектив ужасы домашнии фото девушек без одежды железная игры ржд твоя дорога скачать фото из колбасы с рецепт солянка тимошенко в фото новом имидже юлия киа фото 3 кх картинки самые страшные фото мире в смотреть фото онлайн крупным планом девушки в трусиках фаворит средство для потенции макияж для девушек с черными волосами фото чернобыльская аэс авария картинка игра михайлова пизды фото планом крупным порно фотографии в обтягивающих трусиках скачать для samsung игры телефонов фильм ужасов коллекционер все части ответы в игре 94% звездные войны украсить кухню искусственными цветами фото черно белые картинки маши и медведя в прозрачныхх платьях фото обои рабочего для 2 hd 1366х768 стола dota свидетельство промышленного альпиниста фото веселые статусы для хорошего настроения зрелые проститутки в серпухове ххх фото. картинки пигалица оля мигулько фото игры для телефона highscreen alpha к ужасы выключи свет смотреть онлайн цвет обоев черной сочетается с какой мебелью груди фотонабухшие
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721