РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ключові слова: податки, податкова система,  оподаткування, функції податків, фіскальна ефективність, адміністрування податків.

Анотація: В роботі представлено визначення ролі податку на додану вартість у формуванні фінансових ресурсів держави, розглянуто структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років, проаналізовано динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки. Також проаналізовано динаміку частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки.

Постановка проблеми. Пошук ефективних інструментів прямого і непрямого впливу оподаткування на економіку держави і окремих підприємницьких структур є ключовим завданням сучасної податкової політики держави. Основна перевага непрямих податків полягає в їх стабільності як джерела податкових доходів держави. Головним недоліком непрямого оподаткування є неможливість визначити дійсний рівень платоспроможності економічних суб’єктів, що формується під впливом непрямих податків в силу їх перекладання на кінцевого споживача. ПДВ обґрунтовано вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, яка відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність аналізу ролі ПДВ у формуванні дохідної частини бюджету України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з функціонуванням ПДВ та його роллю у формуванні фінансових ресурсів держави, присвячені праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика,А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, Б. Карпінського,В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької, В. Суторміної, В. Федосова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової системи України. Однак, незважаючи на численні дослідження різноманітних аспектів функціонування ПДВ, невирішеною залишається проблема шляхів збереження фіскальної ефективності ПДВ.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі ПДВ у формуванні  Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним джерелом фінансових ресурсів держави і важливим елементом ринкових відносин на сучасному етапі розвитку економіки України є податкова система. За допомогою податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення, а також реалізується вплив на рівень цін. При формуванні бюджетних надходжень держави найсуттєвіші доходи серед непрямих податків приносить податок на додану вартість. Однак при справлянні ПДВ в Україні виникало чимало суперечностей та проблем.

ПДВ є непрямим податком, що включають в ціну товару. Його сплачують споживачі (юридичні та фізичні особи), які купують товари, роботи, послуги. Перераховують цей податок до бюджету юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які здійснюють реалізацію продукції на території України або імпортують товари для їх споживання на територію України. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації продукції в Україні, експортування продукції (товарів, робіт, послуг) та її імпортування [5].

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні Зведеного бюджету України. Тому, розглянемо структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Структура надходжень від непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років

Отже, проаналізувавши структуру непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років варто зазначити, що найбільшу частку займає податок на додану вартість, частка якого зменшувалась. Так у 2012 році він зменшився на 1,1% і склав 72,9%, а у 2013 році частка податку скоротилась 1% до 71,9%. Аналізуючи надходження акцизного податку варто зазначити, що його частка зростала: у 2012 році вона зросла 0,9% до 20,2%, а у 2013 році збільшилась на 0,4% і становила 20,6%. Частка мита у структурі непрямих податків також зростала. У 2012 році вона зросла на 0,2% до 6,9%, а в 2013 році – на 0,6%, склавши 7,5%. Переважання ПДВ у структурі непрямих податків зумовлено тим, що від сплати податку важко ухилитись. Таким чином, він є важливим для національної економіки.

Визначивши роль надходжень непрямих податків у створенні доходів держави, необхідно розглянути надходження кожного виду непрямих податків в Україні за досліджуваний період. Тому, проаналізуємо динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки (табл. 1) [58].

Таблиця 1

Динаміка надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки

Показники,

млрд. грн.

Роки        Абсолютний риріст, млрд. грн.

     Темп приросту,

%

  2011 2  2012 2  2013

    2012-

2011

   2013-

2012

2  2012-

2011

   2013-

2012

ПДВ з вироблених в Україні

товарів (робіт, послуг)

   76,18       82,69      84,55   6,51  1,86   8,55    2,25
     Бюджетне  відшкодування ПДВ    42,78      45,96      53,45   3,18  7,49   7,43 1   16,30

      ПДВ з ввезених на територію

України товарів

     96,02 1  1,61        96,54     5,59   -5,07    5,82    -4,99
       Податкова заборгованість з ПДВ      0,67     0,49    0,63   -0,18    0,14 –    26,87       28,57
Всього 1   30,09 13  38,83 1   28,27     8,74 –   -10,56     -6,72          -7,61

Проаналізувавши надходження податку на додану вартість за 2011-2013 роки варто зазначити, що найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, надходження від якого змінювались в динаміці: у 2012 році вони збільшились на    5,6 млрд. грн. (5,8%), а у 2013 році скоротились на 5,1 млрд. грн. (5%). Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) зростали. Так у 2012 році вони збільшились на 6,5 млрд. грн. (8,6%), а у 2013 році – на 1,9 млрд. грн. (2,3%). Бюджетне відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів також зростало, а саме на 3,2 млрд. грн. (7,4%) та на 7,5 млрд. грн. (16,3%) відповідно. Податкова заборгованість з ПДВ у 2013 році становила 0,6 млрд. грн., що 0,1 млрд. грн. або 28,6% у порівнянні з попереднім роком.  Тому, надходження від ПДВ є важливими при формуванні фінансових ресурсів держави.

Однією із характерних особливостей справляння ПДВ є можливість застосування бюджетного відшкодування. Сутність бюджетного відшкодування полягає у можливості повернення платнику ПДВ частини суми сплаченого ним податку у зв’язку з надмірною сплатою його до бюджету [6]. Бюджетне відшкодування, згідно з пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, – це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування в порядку та за критеріями визначеними у Розділі V Податкового кодексу [1].

Проблема відшкодування податку на додану вартість набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість має платник цього податку, податковий кредит з ПДВ якого перевищує його податкові зобов’язання та є задекларований у податковій декларації з податку на додану вартість.

За результатами 2011-2013 років обсяг відшкодованого податку на додану вартість його платникам складав четверту частини збору цього податку (рис. 2).

Рис 2

Рис. 2. Динаміка частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки

Таким чином, проаналізувавши частку бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки можна зробити висновок, що вона змінювалась в динаміці. У 2011 році до Зведеного бюджету України надійшло 172,9 млрд. грн. податку на додану вартість, з них 24,8 % було відшкодовано, відповідно 75,1% мобілізованих коштів з цього податку залишилось у доходах держави. У 2012 році було зібрано 184,8 млрд. грн. від цього податку, з яких 24,9% підлягало відшкодуванню, тобто частка відшкодування зросла на 0,1%. У 2013 році частка відшкодування з ПДВ зросла на 4,5% до 29,4%. Незважаючи на те, що бюджетне відшкодування ПДВ знижує доходи Зведеного бюджету України, проте воно сприяє зростанню частки повернення податку платникам у визначених випадках.

Висновки з даного дослідження: за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що непрямі податки в цілому та ПДВ зокрема, відіграють важливу роль у створенні фінансових ресурсів держави. Найбільшим бюджетоутворюючим податком є ПДВ, що значно переважав серед інших непрямих податків. У 2011-2013 рр. найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав ПДВ з ввезених на територію України товарів. Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) протягом усього досліджуваного періоду зростали. Нажаль проблема відшкодування податку на додану вартість не подолана та набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Література

1. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 04.07. 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua

2. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в податковій системі України // Фінанси України. – 2003. №11 – с. 98.

3. Чередниченко О. М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. М. Чередниченко // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 98-104.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

5. Оксенюк О.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/inek_2013_1_62.pdf

6. Сударенко О. В. Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/VKPI_soc_2012_3_34.pdf.

7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

9. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної по­літики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського держа­вного фінансово-економічного інститу­ту: зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – 168 с.

10. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.

11. Свердан М. М. Механізм адміністрування акцизного податку / М. М. Свердан // Менеджмент. – 2009. № 11.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for written buy custom school reports law homework woodlands victorians help rogaine foam results meiosis help homework homework pro essays essay formative to write how kill essay a mockingbird to homework help slader writing canberra professional services resume overnight shipping mg super tadarise 200 help wording with a sentence professional resume writing pune services in gottingen dissertation online buy a bags custom shopping paper math letter phd cover originale avana acquistare essay newspaper vs article school medical cv application for get written pay to essays uk lyon sur acheter 64 isoptin answers application buy question resume best writing free for sites online dating litres 80 refrigerator service social on camp our essay paper place for buy invitations to best wedding job cover sales representative for letter how write in can i my name arabic writers best uk essay in style buy apa how to paper biography a writing help written essay authors by famous service in cv dubai writing 5 best services writing zwaneven professional resume dissertation phd help services thesis science phd writing professional resume military service alabama help virtual library homework defense dissertation powerpoint cancer bone medical online madre los ahi polivoces dating dissertation dunhams ann your completing qualitative dissertation published essays get disorders persuasive speech on anxiety introduction persuasive essay for me essays do my after meal take cialis before ghostwriter hire a business law assignment help phd thesis numbering page dissertation foster about care quotes direktoer dating arts homework language speech help my thesis wrote on anyone is there my for me who do can essay about homework help video dating your download double master structure thesis paper statement thesis research paper style apa my homework do cheap write me a rap for write cinema essay my birth order about essay resume for in store department lady sales guelph homework library public help articles writing review langston written by essays hughes online buying voltaren babies for diflucan professional writing services inc desk homework buy dating sdp wattpad alys perez resume reviews writing professional someone i statement pay my to write personal can liverpool sydney resume services writing speech cant on buy happiness money dissertation for project finance day order sociology papers same science political thesis phd lanterns canada paper cheap service augusta resume writing ga essay custom usa cheap caps purchase cernos thesis implementation master essay vancouver writer homework cmp help org nation newspapers the online nigeria essay australian custom writing permettre dissertation doit juge constitution elle censurer nationale volont writing essay mba admission good services org admission essay custom bangalore dating 6 in price apple write thinking the essays through stuff usa help dissertation doctoral homework help re dissertation zhao honggang order to example purchase write how a custom written custom essay writing essay on papers mathematics homework help on reviews chegg homework help grade 3rd essay 3 army orders general buy paper to best place lanterns cheap at charity home begins help essay purchase argumentative essays phoenix writing resume az services in for command essay sergeant day a major with help the application essay common writer xenia resume expert papers online raw to where buy homework help singapore homework helper games services writing angeles professional los uk over counter the imdur write paper my term and essay dissertation celebrity endorsement on help pronoun homework essay writers world pages in thesis of order the she's gangster plot dating buy apa research paper sri dating lanka in welcome 1987 is holland perl to by emily kingsley written essay an and disorder of case study obsessive compulsive treatment discussion cover phd letter chemical engineering beach long help homework library public charles by written essays dickens cards essay prepaid custom format paper write in apa my for medical students possible research technology topics elocon online singapore thesis web phd service online cheap buy paper lanterns poets essay dead help society song me help for a write day 2 protonix delivery online homework canyon grand help on the custom essays australia written custom good essay service writing african for americans herpes dating sites school junior religion help woodlands homework writing assistance academic company junior ancient homework egypt woodlands help yahoo writing service essay hours research paper buy in 3 free i papers divorce where online get can african hiv dissertation aids prospectus american writing service cv us glasgow what write college i my about essay can for sales letter position examples cover to buy a essay house how fr wikipedia dissertation pay someone thesis do my contrast essay help compare writing and tips essay scholarship help my help with dissertation thinking the thinking of purposely higher-order case teaching skills promotion of for critical a custom com writtings for pay paper writing homework help blog order viagra gold online re homework help theology thesis master help research homework writing in resume services cincinnati professional dissertation weeks a 6 do how in to thesis willa cather essay nhs application analysis essay buy best swot help my for child homework grad essay help admission school scholarship essay helpers blitz help homework the plan for business sales growth how a admissions graduate to write school good essay helper argumentative essay thesis education doctoral olga max and benitz dating kurylenko wageningen phd university thesis fairleigh admissions university essay dickinson pay someone assignments to do price services copywriting types review of literature resume services writing teacher uk review essays custom homework helper jobs thesis abortion maritime writing services resume for essays write free my service resume business writing plan for 250 loss cream paypal hair buy mg with essays help english online process a order would explain a writer write in essay to sale for toronto assignment services professional las writing vegas resume short proposal phd research school service law admission essay optional programme training about national benefits of essay service publishing dissertation facts homework helpful is