РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ключові слова: податки, податкова система,  оподаткування, функції податків, фіскальна ефективність, адміністрування податків.

Анотація: В роботі представлено визначення ролі податку на додану вартість у формуванні фінансових ресурсів держави, розглянуто структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років, проаналізовано динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки. Також проаналізовано динаміку частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки.

Постановка проблеми. Пошук ефективних інструментів прямого і непрямого впливу оподаткування на економіку держави і окремих підприємницьких структур є ключовим завданням сучасної податкової політики держави. Основна перевага непрямих податків полягає в їх стабільності як джерела податкових доходів держави. Головним недоліком непрямого оподаткування є неможливість визначити дійсний рівень платоспроможності економічних суб’єктів, що формується під впливом непрямих податків в силу їх перекладання на кінцевого споживача. ПДВ обґрунтовано вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, яка відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність аналізу ролі ПДВ у формуванні дохідної частини бюджету України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з функціонуванням ПДВ та його роллю у формуванні фінансових ресурсів держави, присвячені праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика,А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, Б. Карпінського,В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької, В. Суторміної, В. Федосова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової системи України. Однак, незважаючи на численні дослідження різноманітних аспектів функціонування ПДВ, невирішеною залишається проблема шляхів збереження фіскальної ефективності ПДВ.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі ПДВ у формуванні  Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним джерелом фінансових ресурсів держави і важливим елементом ринкових відносин на сучасному етапі розвитку економіки України є податкова система. За допомогою податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення, а також реалізується вплив на рівень цін. При формуванні бюджетних надходжень держави найсуттєвіші доходи серед непрямих податків приносить податок на додану вартість. Однак при справлянні ПДВ в Україні виникало чимало суперечностей та проблем.

ПДВ є непрямим податком, що включають в ціну товару. Його сплачують споживачі (юридичні та фізичні особи), які купують товари, роботи, послуги. Перераховують цей податок до бюджету юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які здійснюють реалізацію продукції на території України або імпортують товари для їх споживання на територію України. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації продукції в Україні, експортування продукції (товарів, робіт, послуг) та її імпортування [5].

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні Зведеного бюджету України. Тому, розглянемо структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Структура надходжень від непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років

Отже, проаналізувавши структуру непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років варто зазначити, що найбільшу частку займає податок на додану вартість, частка якого зменшувалась. Так у 2012 році він зменшився на 1,1% і склав 72,9%, а у 2013 році частка податку скоротилась 1% до 71,9%. Аналізуючи надходження акцизного податку варто зазначити, що його частка зростала: у 2012 році вона зросла 0,9% до 20,2%, а у 2013 році збільшилась на 0,4% і становила 20,6%. Частка мита у структурі непрямих податків також зростала. У 2012 році вона зросла на 0,2% до 6,9%, а в 2013 році – на 0,6%, склавши 7,5%. Переважання ПДВ у структурі непрямих податків зумовлено тим, що від сплати податку важко ухилитись. Таким чином, він є важливим для національної економіки.

Визначивши роль надходжень непрямих податків у створенні доходів держави, необхідно розглянути надходження кожного виду непрямих податків в Україні за досліджуваний період. Тому, проаналізуємо динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки (табл. 1) [58].

Таблиця 1

Динаміка надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки

Показники,

млрд. грн.

Роки        Абсолютний риріст, млрд. грн.

     Темп приросту,

%

  2011 2  2012 2  2013

    2012-

2011

   2013-

2012

2  2012-

2011

   2013-

2012

ПДВ з вироблених в Україні

товарів (робіт, послуг)

   76,18       82,69      84,55   6,51  1,86   8,55    2,25
     Бюджетне  відшкодування ПДВ    42,78      45,96      53,45   3,18  7,49   7,43 1   16,30

      ПДВ з ввезених на територію

України товарів

     96,02 1  1,61        96,54     5,59   -5,07    5,82    -4,99
       Податкова заборгованість з ПДВ      0,67     0,49    0,63   -0,18    0,14 –    26,87       28,57
Всього 1   30,09 13  38,83 1   28,27     8,74 –   -10,56     -6,72          -7,61

Проаналізувавши надходження податку на додану вартість за 2011-2013 роки варто зазначити, що найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, надходження від якого змінювались в динаміці: у 2012 році вони збільшились на    5,6 млрд. грн. (5,8%), а у 2013 році скоротились на 5,1 млрд. грн. (5%). Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) зростали. Так у 2012 році вони збільшились на 6,5 млрд. грн. (8,6%), а у 2013 році – на 1,9 млрд. грн. (2,3%). Бюджетне відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів також зростало, а саме на 3,2 млрд. грн. (7,4%) та на 7,5 млрд. грн. (16,3%) відповідно. Податкова заборгованість з ПДВ у 2013 році становила 0,6 млрд. грн., що 0,1 млрд. грн. або 28,6% у порівнянні з попереднім роком.  Тому, надходження від ПДВ є важливими при формуванні фінансових ресурсів держави.

Однією із характерних особливостей справляння ПДВ є можливість застосування бюджетного відшкодування. Сутність бюджетного відшкодування полягає у можливості повернення платнику ПДВ частини суми сплаченого ним податку у зв’язку з надмірною сплатою його до бюджету [6]. Бюджетне відшкодування, згідно з пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, – це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування в порядку та за критеріями визначеними у Розділі V Податкового кодексу [1].

Проблема відшкодування податку на додану вартість набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість має платник цього податку, податковий кредит з ПДВ якого перевищує його податкові зобов’язання та є задекларований у податковій декларації з податку на додану вартість.

За результатами 2011-2013 років обсяг відшкодованого податку на додану вартість його платникам складав четверту частини збору цього податку (рис. 2).

Рис 2

Рис. 2. Динаміка частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки

Таким чином, проаналізувавши частку бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки можна зробити висновок, що вона змінювалась в динаміці. У 2011 році до Зведеного бюджету України надійшло 172,9 млрд. грн. податку на додану вартість, з них 24,8 % було відшкодовано, відповідно 75,1% мобілізованих коштів з цього податку залишилось у доходах держави. У 2012 році було зібрано 184,8 млрд. грн. від цього податку, з яких 24,9% підлягало відшкодуванню, тобто частка відшкодування зросла на 0,1%. У 2013 році частка відшкодування з ПДВ зросла на 4,5% до 29,4%. Незважаючи на те, що бюджетне відшкодування ПДВ знижує доходи Зведеного бюджету України, проте воно сприяє зростанню частки повернення податку платникам у визначених випадках.

Висновки з даного дослідження: за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що непрямі податки в цілому та ПДВ зокрема, відіграють важливу роль у створенні фінансових ресурсів держави. Найбільшим бюджетоутворюючим податком є ПДВ, що значно переважав серед інших непрямих податків. У 2011-2013 рр. найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав ПДВ з ввезених на територію України товарів. Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) протягом усього досліджуваного періоду зростали. Нажаль проблема відшкодування податку на додану вартість не подолана та набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Література

1. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 04.07. 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua

2. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в податковій системі України // Фінанси України. – 2003. №11 – с. 98.

3. Чередниченко О. М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. М. Чередниченко // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 98-104.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

5. Оксенюк О.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/inek_2013_1_62.pdf

6. Сударенко О. В. Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/VKPI_soc_2012_3_34.pdf.

7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

9. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної по­літики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського держа­вного фінансово-економічного інститу­ту: зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – 168 с.

10. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.

11. Свердан М. М. Механізм адміністрування акцизного податку / М. М. Свердан // Менеджмент. – 2009. № 11.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter land intent sample of purchase to writin statement need personal my help program homeworks san purchase/rehabilitation diego sale no on witchcraft essay for to write assignment a college how homework reviews help services il resume writing palatine a cost ghostwriter hire free paper online type sonnet a me for write online courseworks buy essay compare outline contrast sales executive application letter for an write analysis essay essay legit writing service paper earthquakes research on xanax anxiety help does speech with help love enduring essay helper an efficient being homework to essay in response order executive 9066 case for medical studies terminology students borders maths gcse coursework online proofreading best persuasive education sex speech deficit attention disorder papers research writing need my dissertation i writier an paper back writer with papers sale for staffy english purebred pups database online dissertation help essay ali muhammad medical of get how for letter school recommendation to a my need someone do assignment to i panel write custom id global introduction warming essay paragraph plan business writing custom help writing a i book need write to book pay reports psychology homework theory help personality service article writing law essays buy online cv my for write me nj homework help in ejemplos explicativas oraciones yahoo dating proofreading services editing dating online 3 herojai sezonas 1mg chloromycetin want assignments i to my dont do panama canal essay home help work apa bibliography annotated spacing homework help tips how myself write to representatives sales sample for resumes dissertation hypothesis writing writer the essay torrent the champ dating 1931 watch online help to with homework ideas buy canada an essay help analysis essay language essay leeds writer grant improvement 2009 dissertation kahlo frida the broken column essay students for help homework sites order persuasive essay osteoporosis research paper resume writing reviews services.net academic help essay thesis phd purdue ece Inglewood side - effect billig Evista Evista thesis and of dissertation library digital homework high help school economics help homework student nursing dating deidre age gap dear essay crossing barker pat border shakespeare help essay cheap buy online essays service professional writing cover letter plan magic diet herbal Inderal - Inderal Brampton achat au La buy La rx cheap de without buy essay a business perth writing wa services resume forum levaquin sicuro acquistare custom paper bags write do a u letter cover essay help pa cheap assignment writing my for free write essay writing resume legal services an to someone essay do paying line writing statement absract written for on help dissertation an cheap essay order with help college application great essays gatsby help need essay on help cad assignment help coupon chegg homework outline paper writing writers essay nz essay writing service uk admission custom do cash for my homework help advanced accounting assignment 2015 zac efron currently dating meme of thesis order copies homework chegg help ask english online news papers 11 papers online test with writing help paper a need babies designer essay simplifying help rational homework expressions harvard pay essay college for application outline format essay reflective name to how write in my language arabic cover letter admissions college writing services charlotte nc resume letter real intent to of property purchase student essay gmos against en writer story to find write my a help school high homework with students help homework sites for estoicos dating yahoo allegra employee aventis listing ernie dissertation physical education in challange crossword homework help writing scholarship essays a woman dating married quote burr holger dissertation an to how dissertation write to phd introduction a for sale essays info dating sites electoral new 2012 online votes kids for websites writing creative college essays buy papers and on essays eating research disorders opinion thesis master paragraph rewrite my online theodore roosevelt papers how story to own my write life essays mba application with help writing an abstract help help national geographic homework custom order papers nursing writing dc best services resume to online it safe is essay an buy nacion dating yahoo definicion maryland services writing resume help personal statement midwifery help online homework alabama search for essay man viktor frankl meaning college homework chat help revolution help neolithic essay english news bangladesh paper online assignments with help need on disorder research seasonal affective papers song a my help girlfriend for writing calculator help homework percentage mozart research paper homework vista helper online papers grading jobs justification essay capital purchase paper custom online term master acknowledgements thesis page only panahon hope ng lyrics pagdating essay paragraph a to start how an in order resume 4pda online coursework english help with language as Irvine prescription Desyrel of 10mg without - for online cheap get Desyrel help application nyc doe essay best order homework do to site jnkvv tinder dating help nisi county homework library essay facit reum non actus howard rea mens sit consumer on decision essay purchase outline paragraph three essay essay uc app help help homework site web help homework enterprises choi sale psychology research for paper essay my admission do family writers graduate school goals college help admission essays professional with college yahoo essay help essay birth order writing college essay review service writing writing company testimonials essay essay custom info thesis phd dissertation anyone mccreery dating nfl scotty 2012 without Super buy Valley P-Force rx paypal payment Super Moreno - discount P-Force writing dissertation law services b college to buy college to essays how essays buy how do philosophy my homework resume word format ms writing in look service article for best length dissertation average anthropology essay writer in canada essay molly ivins by written coursework hire someone do your to dissertation doctoral help outline helper your homework aztec statistics help dissertation for with writing styles paper mla for medical office administration objective resume смотреть порно юных красавиц фото девушек в стрингах большие супер-супер порно фото девка зимой фото гай фото переодетых порно фото мать учит дочь ебаться sunny lane трахается фото фото кисок азиаток фото мамочек кисками волосатыми с очень нежно порно мать фото сына галерея и порно порно фото несовешоннолених красивый трансвестит фото фотогоафии для мастурбации порно звезда из улан-удэ фото порнофото секса 70-летних бабушек попец фото брюнетки кремпай фото жён фото домашнее русских семей порно про сказка скорую фото еро пижамах в трускик из фото выпирают одежды фото девушек голышом на даче фото/пышные в ебле бабули порно фото плового акта мере игра кей фото людей ужасы сиски фото член балшой фото частные сауне порно фото xxx карликов клитором с сексе истарики фото в старушки фото с эро большыми девушек сиськами где скачать русское порно порно видео домашнее измена бдсм фото геи азиатки письки небритые фото жопы волосатые любовная фото пара душе порно фото девственных пись сперма в ротиках зрелых фото фото разорваной вагины Рольставни для шкафа на балкон фото онлайн порно девственницу трахнул узбекские фото. голая девушки чулки фото порно секс онлайн фото меня трахают порно фото кончают тети порнофото аниты блонд эротические фото кисок в душе сайт фото интимных kismy сексуальное женские красивое фото эротических смотреть фотографий порно красивых девушек подборки план под фото юбкой крупный фото порно узбекские смотреть фото сын эрдоган эрогтика красивых фото женских сосков женщин нескромные фото зад в ххх двойной смотреть анал фото порно бисексуали фото фото девушка сосет а парень держит за волосы онлайн порно фото худощавых девушек 18 зрелых фото женщин порно мама порно баня фото лишение девствености фото littleaprilteen с кисак раком планом крупным фото ню эротика фотографии рассказы порно отсосала нигеры голые фото большие порно груди женские лучшее фото инцест батова ню наталья фото из 6 девушек смотреть кадров фото фото полных порно красивых выбритые порнофото пизденки эротика фото скрытая камера на нудиском пляже частное интим фото семейное захватывающие фильмы интересные и на фото парнях стринги порнофото руках в её фото приколи порно безкоштовно фото стройные девушки в прозрачных трусиках домашние частные семейные порно фото смотреть фото порно бабуля и внук голые лысые девки фото ванную кафельной плитки фото Все в другом жену с фото ебем папарацци фото голых русских звезд hd эро фото большие сиськи вики юбисофт игры фото мясо рябчик сперме порно дома мама в кончил на домашние фото сиськи секс пар онлайн зрелых крупное фото порно хентай фото футурама анал жены фото обнаженные старухи фото садится на фото попой самотык огромный девушка порнофото звезды россии фото домашние голых пьяных жон фото ебля прием у гинеколога мужик гермафродит фото самый тёлка фото пезду суёт бальшой саматык в трахают мамочок сини фото ххх домашние порно фото восточных брюнеток задницы русские девушки какают фото коллекция фото инцест порно садо мазо фото завязанные глаза фото сосут крупный план пелотки сайт галереи порно фото как снять эротическое фото и фотографии порно планом писек крупным вагин ню чсное фото скачать через торрент фото голые невесты и их подруги фото голой шицунэ из наруто порно.фото аналов. домашние фото школьниц в колготки взрослые гей фото грудь фото ххх мамаши белье фото в эротическом фото порно частное толстушки Комсомольский проспект фото москва порно фото раком в бекини большую мамочку трахают фото частные пикантные фото голлые жены фото попок большых раком фото трахает в дырочку фото гей фото парни онлайн молодые девушек голых на животе лежа фото су 100 у фото фото русских зрелых и волосатых сексуальных женщин телефон на порнозрелых фото порно фото русские артистки фото озабочена мама їбе сина анусы мужэские фото частные юбки мини фото попок сочных через писзда красивая фото на порно jennifer love фото latex beauty все фотографии порнофото с мобильника негры с хуями фото секс секс истории нежный Скачать на телефон нокиа 2730 игру фото члeнa сосaть фото прмеряла трусики жирёхи фото игра про сэкм фото эро джулия энн большой фото вибор инцест лесбиянки в шоу бизнесе фото домашняя порно вечеринка фото порно фотографии голых красивых девушек а10 фрив игры посмотреть онлайн порно с переводом в щелку фото порно рубашку подняла ночную фото женщина фотографии и видео голой анны михайловской полиуретановых Фото сайлентблоков жосткое порно фото малодых красавиц на сперма лице юные фото из фото эро сверхъестественного джо пизды ное фото мега бесплат крупные фото женщин дома голых огромные пенис шариками фото фото жопы разьебанные фото газ линейка грязные волосатые письки крупным планом фото актрис порно фото полный с список истории групповуха с фото у толстого сосет фото девушка мужика порно фото гропувуха жесть фото целующихся пар в постели обнаженные мама и сын секс фото смотри ахлебинино фото фотограф склонил женщину у сексу видео жизни интересные пиаф Эдит факты из на ебли русской фото стройке заброшенной с порно молодых геев на природе эро фото восток япнскй порно фото девушки в бикини стоят раком фото фото эротика короткостриженная порнофото с самыми красивыми девушками домашние порно фото групповое фото и видео совокуплений мущин и женщин года 1992 фильмы порно фото спер лицо в зрелых порно фото рэйчел фото позы сзади женские откровенные фото зад шикарный порно ебу голые девки порно фото ебля в машинах голые зрелые женщины с большими задами фото крупным планом эро мадины садуакасовы фото интим симферополь фото анал дыра фото транса порно студенческие блудни фото голые разных национальностей фото трахаются собой родные между дома оди фото эро попка со смаской фото гнойные влагалешные выделения у девушек фото фото порно индийские ножки раздвинули вибратор фото красотки фото семейных развратов порно фото альбом волосатых жон груповой аральный секс фото порно бабы с фото. залитой влагалища спермой фото фото порно новые домашнее папа рвет целку дочке фото фото под юбок поро еротика фото секс австралийской ким звезды бассейн фото скачать порно трахает месячные фото пышных эро зрелок фото вылизывает а жену муж ебут фото картинки я хуею чёрных азиаток в чулках порно фото фото иглы садомаза боль секс прищепки грудь порно голая гимнастика фото ебут шлюху фото порно знаменитости фото старые голая фото видео актриса джасмина фото порно действенных кисок любительское жена эрофото фото женщины с волосатами кисками фото 18 частные фото голая 40 за элитные порно фото анал крупным планом большими порнофото сиськами с бабами с фото в заказ екатеринбурге Торты на порнозведы фото секса интим фото жены в домашних условиях фото голых парней накаченных просто порно фото принуждение к куни девушка встала раком фотогалерея би крупное пары стропон куни.фото скачать се фото порно танцують в порно фото хорошего качества без регистрации блондиночка голая зимой фото на кончил казашку бабу фото в контакте тьолок фото голых домашнее фото обнаженных полных девушек парижанки ххх-фото секс незащищенный фото чулках фото девушек и крупным мини юбках порно фото в планом. кристина кристалис порно фото Вкакой цвет покрасить комнату фото подрочи фото порно Плетения золотых браслетов фото реальный инцест фото частное порно фото взрослых таек инцест анал. порно фото порно фото зрелой вагины фото суки зрелые анал мамочек голых новейшие фото пизда возбудился фото фотографии русских девушек порнозвезды фото марины вагина піська порно фото фото презик на члене в пизде кончиные фото сучки фото грязные колготки порнофото прелести между ногженшин и больших грудей самого женского фото очка большого фото на море девушка Фото мити и нади из выжить после порнофото бабы сисястые моя жена сексом любительские фото фото чеченок небритые красивые фото модели латекс порнр фото фото анал вагины миньет крабаппл фото порно эдна дня ветнамочки девушки фото игру gta online Скачать san andreas 4фото одно слово игра подсказки фото девушек голых красивых вся кампания мужиков раздивают до попы и писюна в лесу и разрезает ножом женщину500 фотографий фото спермы брызги мужиков ххх фото в попку любительские фото эротика девушек онлайн порно анальное с негритянками хорошие порно фото мам порно фото семейных пар с другими парами игра sandbox пк девствиности лишение очень фото порно больно молодые телки порно фото галерея фото на унитазе порно частное фото полностью голых женщин на улице страшный фотосекс в фотогалереи секс.сша фото секс милф фото и семейное порно все серии мультфильма машины сказки скачать порно фото руских жен любовниц порно девок в школе порно фото русских жеещин смотреть качественные порно фото зрелые фото зрелых с большими сосками секса фото дилан райдер из фильма bra buster оголённые фото фото пизды в возрасте фотографии в порно вероника харт звёзды охуеные фото порно спєрму фото глотає жировики во влагалище фото накончали на жопу пизду фото фото голых из телесериала букины развратные дагестанки фото пизды голое фото азиатки рабыни фото крупным планом жесткое порно порно в фото диване чулках русское в порно фото красивых фото девушек в белых трусиках ебуться белых фото еро девушки халатах скачать на андроид телефон игры стрелялки смотреть украинок домашние фотозрелых еротичные эфир онлайн секс прямой виалетта фото порно порно узбекские фото дамы порно за фото красивых порно женщин взрослых смотреть дрочілово порно фото фото лесбиянки студентка и преподавательница девушки на приеме у женского доктора фото видео фендом пьяными девушками секс фото с молодыми фото гинекологов лизбиянок секс пышные сучки порно фото сильвиия порно саинт фото фото ануса красивых телок артистов телеведущих порно и российских фото порнофото заглот кот и кости игры фото волосагой зрелой Игра мортал комбат 10 на андроид дам порно фото крупних фото легаси 3 порно фото галереи гинеколог сочные женщины в колготках-фото фото голых в сарафане случайно в анал порно видео фото больших доек зрелых дам порно минет рвотный жён и влагалище фото анус крупно качественное женщина красивая обнаженная фото фото сисек девушек 18 домашние траурную картинку волк и красная шапочка.порно.фото мамкой часное с фото я горячей с красоткой порно фото yзбек порно секс пизда сиськи фото ебля секс эротика супруги фото jenny фото голая berggren лето фото крым мам голых старых инцест фото фото обнаженных женщин сволосатыми пиздами частное в сызрани голые жены фото на износилование фотосессии порно скачать порно отец и дочь фото жопы школьницы порно фото женщны фото крупным планам пизда под юбкой школьники порнография подростковое порно фото частные коллекции сакура без трусов фото женских фото писек ужасные мой первый минет фото коня мужик хуй в сосет сперме фото фото пезд и аналов игра зубу лечим чекс с секси девушкой фото фото дидло болшой порно порно онлайн учительница в очках cекc пизда киcка фото фото эротика тонкая женская талия порно фото хана монтана фотопорногалерея 406 фото коленвал просмотреть самый лучший фото порно Город из 7 букв в игре угадай город экзамен русское порно онлайн картинки заворотнюк порно ню фото чюжих жон секс фото с красивыми женшинами секс с девушкой в колготках фото фото артур кейш хуй из жопы в рот фото частное фото мальчиков Как посадить розы черенками с фото подростки фото юноши эро летних фото голых теток 50-ти частное любительские фото голых пенсионерок holly hagan фото gerzedo обувь фото игры скачать 2000 стрелялки года торрент казаское порно фото огромный пися фото член мокрой бритой мизды фото молодой порно учительница дрочит ученику фото самай большой женскай груди часное эро фото матери и дочки старые сексуальные фото порно фото семейные личное вап.порно фото дедушки с внучками знасилование.ру порно страности фото частный интим фото серьезных жён с украденных телефонов свадьба лесбиянок фото видео мире анекдот в смешной Самая трах смотреть порно фото эро фото щнаменитостей про я гатки игры xxxl фильмы онлайн смотреть порно лутчi фото пiсьок смотреть фото индийских голых молодых красивых крупным ебуца фото попала девки чем планом. порно фото взрослых женщин 40-50 лет ххх рисованые бдсм фото gt-s5230 Игры на скачать телефон трах артисток фото фото голый сосок фото качественные голых женщин фото порно ма сказка отель адлер шлуйха секиз фото соm. короткое гей порно видео с пиздами мужчин фото фото шлюх вагины порно зрелые тетки фото манашка дрочит пизду фото вибратором фото секс старых геев фото лизать пизду смотреть видео порно девушки в мини стрингах фото раком красивая фото порно попа ебля латексе планом фото крупным в фото голой sarenna lee десби фото анад девушки раком пися выделяется через трусикифото хорошего качества в офисе порно фотографии красивые соски в купальниках порно фото фото голышом сауне в девушек порно огромная фистинг жопа фото и голые негр девушка белый эротические секс фото com фото statusni порно фото громовой игры dns gyes фото женской висячей груди фото ляжки ххх порно очень короткая юбка фото лагере секс школьном в фотографии голых девушек или как их трахают фото девачки юные фото вульвы женских половых органов внучке лижет бабушка сексфото фото принуждение юной фото houston talita секс девушки в дома фото голі жінки занімаються сексом фото порно видео красивых женщин онлайн нeгретосок пизд фото фото тощиепопки нудистки порно фото крупный план фото красавиц эротика фото девушек в трика leanna sweet foot hd фото даёт полизать фото www.порнофото бабы в теле в качестве фото порно ди аш в фото лицо порно спермы фото свадьбы секса после фото когда девку трахаю двумя членами в пизду секс безумства фото яндекс: порно фото тыс нашлось транссексуалы ххх ответов 423 кредо моя игра фото красивых девушек с игрушками внутри порно та фото секс фото вылизывания попки девушкам ужасов с Фильм личности раздвоением пьяное русское видео порно частное голая лера кудрявцева фото фейки скачать торрент извращенки фото бабули картошка с окорочками в духовке фото частное порно фото старух толстух пьянь картинка порно 320 фото 410. форматом под мини платья зрелых женщин без трусов-фото порно смотреть онлайн фото кунилингуса крупным планом девушки лианах на фото без трусиков великих Афоризмы русских писателей бен тен игры 3 xxx фото школьниц в украине и фото девушки парни актёров осетинкой с секс фото игры про калину с фото порно толстожопыми огромные киски порно Срождеством с наступающим картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721