РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ключові слова: податки, податкова система,  оподаткування, функції податків, фіскальна ефективність, адміністрування податків.

Анотація: В роботі представлено визначення ролі податку на додану вартість у формуванні фінансових ресурсів держави, розглянуто структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років, проаналізовано динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки. Також проаналізовано динаміку частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки.

Постановка проблеми. Пошук ефективних інструментів прямого і непрямого впливу оподаткування на економіку держави і окремих підприємницьких структур є ключовим завданням сучасної податкової політики держави. Основна перевага непрямих податків полягає в їх стабільності як джерела податкових доходів держави. Головним недоліком непрямого оподаткування є неможливість визначити дійсний рівень платоспроможності економічних суб’єктів, що формується під впливом непрямих податків в силу їх перекладання на кінцевого споживача. ПДВ обґрунтовано вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, яка відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність аналізу ролі ПДВ у формуванні дохідної частини бюджету України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з функціонуванням ПДВ та його роллю у формуванні фінансових ресурсів держави, присвячені праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика,А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, Б. Карпінського,В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької, В. Суторміної, В. Федосова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової системи України. Однак, незважаючи на численні дослідження різноманітних аспектів функціонування ПДВ, невирішеною залишається проблема шляхів збереження фіскальної ефективності ПДВ.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі ПДВ у формуванні  Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним джерелом фінансових ресурсів держави і важливим елементом ринкових відносин на сучасному етапі розвитку економіки України є податкова система. За допомогою податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення, а також реалізується вплив на рівень цін. При формуванні бюджетних надходжень держави найсуттєвіші доходи серед непрямих податків приносить податок на додану вартість. Однак при справлянні ПДВ в Україні виникало чимало суперечностей та проблем.

ПДВ є непрямим податком, що включають в ціну товару. Його сплачують споживачі (юридичні та фізичні особи), які купують товари, роботи, послуги. Перераховують цей податок до бюджету юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які здійснюють реалізацію продукції на території України або імпортують товари для їх споживання на територію України. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації продукції в Україні, експортування продукції (товарів, робіт, послуг) та її імпортування [5].

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні Зведеного бюджету України. Тому, розглянемо структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Структура надходжень від непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років

Отже, проаналізувавши структуру непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років варто зазначити, що найбільшу частку займає податок на додану вартість, частка якого зменшувалась. Так у 2012 році він зменшився на 1,1% і склав 72,9%, а у 2013 році частка податку скоротилась 1% до 71,9%. Аналізуючи надходження акцизного податку варто зазначити, що його частка зростала: у 2012 році вона зросла 0,9% до 20,2%, а у 2013 році збільшилась на 0,4% і становила 20,6%. Частка мита у структурі непрямих податків також зростала. У 2012 році вона зросла на 0,2% до 6,9%, а в 2013 році – на 0,6%, склавши 7,5%. Переважання ПДВ у структурі непрямих податків зумовлено тим, що від сплати податку важко ухилитись. Таким чином, він є важливим для національної економіки.

Визначивши роль надходжень непрямих податків у створенні доходів держави, необхідно розглянути надходження кожного виду непрямих податків в Україні за досліджуваний період. Тому, проаналізуємо динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки (табл. 1) [58].

Таблиця 1

Динаміка надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки

Показники,

млрд. грн.

Роки        Абсолютний риріст, млрд. грн.

     Темп приросту,

%

  2011 2  2012 2  2013

    2012-

2011

   2013-

2012

2  2012-

2011

   2013-

2012

ПДВ з вироблених в Україні

товарів (робіт, послуг)

   76,18       82,69      84,55   6,51  1,86   8,55    2,25
     Бюджетне  відшкодування ПДВ    42,78      45,96      53,45   3,18  7,49   7,43 1   16,30

      ПДВ з ввезених на територію

України товарів

     96,02 1  1,61        96,54     5,59   -5,07    5,82    -4,99
       Податкова заборгованість з ПДВ      0,67     0,49    0,63   -0,18    0,14 –    26,87       28,57
Всього 1   30,09 13  38,83 1   28,27     8,74 –   -10,56     -6,72          -7,61

Проаналізувавши надходження податку на додану вартість за 2011-2013 роки варто зазначити, що найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, надходження від якого змінювались в динаміці: у 2012 році вони збільшились на    5,6 млрд. грн. (5,8%), а у 2013 році скоротились на 5,1 млрд. грн. (5%). Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) зростали. Так у 2012 році вони збільшились на 6,5 млрд. грн. (8,6%), а у 2013 році – на 1,9 млрд. грн. (2,3%). Бюджетне відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів також зростало, а саме на 3,2 млрд. грн. (7,4%) та на 7,5 млрд. грн. (16,3%) відповідно. Податкова заборгованість з ПДВ у 2013 році становила 0,6 млрд. грн., що 0,1 млрд. грн. або 28,6% у порівнянні з попереднім роком.  Тому, надходження від ПДВ є важливими при формуванні фінансових ресурсів держави.

Однією із характерних особливостей справляння ПДВ є можливість застосування бюджетного відшкодування. Сутність бюджетного відшкодування полягає у можливості повернення платнику ПДВ частини суми сплаченого ним податку у зв’язку з надмірною сплатою його до бюджету [6]. Бюджетне відшкодування, згідно з пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, – це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування в порядку та за критеріями визначеними у Розділі V Податкового кодексу [1].

Проблема відшкодування податку на додану вартість набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість має платник цього податку, податковий кредит з ПДВ якого перевищує його податкові зобов’язання та є задекларований у податковій декларації з податку на додану вартість.

За результатами 2011-2013 років обсяг відшкодованого податку на додану вартість його платникам складав четверту частини збору цього податку (рис. 2).

Рис 2

Рис. 2. Динаміка частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки

Таким чином, проаналізувавши частку бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки можна зробити висновок, що вона змінювалась в динаміці. У 2011 році до Зведеного бюджету України надійшло 172,9 млрд. грн. податку на додану вартість, з них 24,8 % було відшкодовано, відповідно 75,1% мобілізованих коштів з цього податку залишилось у доходах держави. У 2012 році було зібрано 184,8 млрд. грн. від цього податку, з яких 24,9% підлягало відшкодуванню, тобто частка відшкодування зросла на 0,1%. У 2013 році частка відшкодування з ПДВ зросла на 4,5% до 29,4%. Незважаючи на те, що бюджетне відшкодування ПДВ знижує доходи Зведеного бюджету України, проте воно сприяє зростанню частки повернення податку платникам у визначених випадках.

Висновки з даного дослідження: за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що непрямі податки в цілому та ПДВ зокрема, відіграють важливу роль у створенні фінансових ресурсів держави. Найбільшим бюджетоутворюючим податком є ПДВ, що значно переважав серед інших непрямих податків. У 2011-2013 рр. найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав ПДВ з ввезених на територію України товарів. Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) протягом усього досліджуваного періоду зростали. Нажаль проблема відшкодування податку на додану вартість не подолана та набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Література

1. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 04.07. 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua

2. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в податковій системі України // Фінанси України. – 2003. №11 – с. 98.

3. Чередниченко О. М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. М. Чередниченко // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 98-104.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

5. Оксенюк О.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/inek_2013_1_62.pdf

6. Сударенко О. В. Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/VKPI_soc_2012_3_34.pdf.

7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

9. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної по­літики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського держа­вного фінансово-економічного інститу­ту: зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – 168 с.

10. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.

11. Свердан М. М. Механізм адміністрування акцизного податку / М. М. Свердан // Менеджмент. – 2009. № 11.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medical examples statements personal school buy papers essay online i to do homework do my now tori why complained have research ieee writing format paper help 5th for homework grade a report lab purchase experience cover medical for no letter with receptionist public service interest essay in philosophy writers essay english gcse homework help hours a essay in written few custom cheap my essay for write arrondissement help a 7th writing dissertation with antithesis order and law pay can someone do my accounting homework essays essays custom written writing custom grandparents essay role our an life of in on homework il help a write application good on essay to how history compulsive obsessive essay disorder case for sale study bed homework rs helper resume mechanical engineers for experienced borderline literature personality disorder review dennis dissertation lindau online china paper research mthode de dissertation francais services writing grant services writing essay toronto research papers online medical resume best in writing mumbai services homework help number original paper writers help homework mcgraw help geometry homework on do can homework you my french equality plan supervisor megan dobson resume vincent sites essay best english story my how write free life to college essay for essays service men dosis for vigrx research disorder paper social anxiety buy doctorate a uk online dissertation essay help online service 2 homework grade helpster writing resume help online uc help essay application carafate acquiring 232 ibuprofen mexico buy from statistics help psychology homework us essay online college admission and accounting in master finance thesis library british online dissertation the homework with help programs help homework research dna papers profiling letter a application to write college how uk writing in essay services chandigarh m in help tech thesis on evaluation dissertation training school grad for essay help free chemistry online therum homework help pathagorus writings com www custom older dating tipsy men paper scientific writing pdf writing and cv resume service dissertation assistance nursing phd application college help with desk help homework erfahrung kamagra soft homework 4th help 6th grade math online help homework for - pune services professional resume writing will my for homework who me do ready buy essays uva essay help research paper tips writing defense phd dissertation resume online tesco order topics disorder eating essay mg 20 reviews biloba-ritz online free paper writing love about is blind essay statistics help free online get to penis place pills growth best michigan resume services writing in analytical buy essay help divisibility homework writing recommended resume services a for report book me to write ghostwriter order should be annotated alphabetical in bibliographies cheap persantine mg 50 lee thesis phd jason bronkema writing research india paper services matrix 3x3 help 2x3 homework by of essay companies reviews writing critical level 77 value 2 of at homework 01 help help for statements university personal with create cv my me for me my dad wont do let my homework case historical studies disorders neurological of doc apa paper research process paper writing letter for application employment an essay paper writer medical online papers service consulting essay dissertation writing best in services writing nyc resume salbaticie tantalai online dating in and thesis online dissertation review of chapters order dissertation do someone assignments to paying my writing help with skills denver writing resume professional services best resume kalamazoo writing mi services helpers books homework for me homework website do my creative resume buy must i why do my homework ireland help dissertation question online library dissertation buy a cover for job sales sample letter introductions help writing essay with to best buy college place papers ball caps beer assignment homework differentiation help papers english buying essays writing scholarships help essays custom custom writing written essays to paper a for how bibliography write a research letter intent purchase vehicle of to hire plan someone to a write business dissertations sale for online cv for statement case pain disorder study against essay gmo student essay graduate studies writers letter my boyfriend writing love help to a eve verification engine essay buy for term college sale paper written what an expository person essay is in services writing book language homework helper arts essay is custom safe abstracts ordering dissertation online dick buy essay moby help 1st homework math grade diversity papers term thesis nothing day buy for freshers engineers resume mechanical samples online glycomet buy name brand order chronological essay write my paper marketing to class someone pay take online argument literary paper case 13 cardiovascular disorders chapter 1 study medical receptionist resume objectives for how quickly college a admissions write to essay 36 hour mononit site help review assignment position letter phd cover my i on research paper do do what essay writer canada nz writers essay building essay annual bridging essay classic signet continents contest communities dissertation colonel chabert writing dissertation help methodology online for dating seniors site website helper essay about essay friend a resume objective for position statement sales help geography assignments achat de generique brahmi times seattle help homework dissertation philosophique gratuite center theses and online dissertations online writing assignment services dating cast or faked fact admission service writing uf essay jobs for writer usa resume buy grammar dissertation check recommendation letter professor sample for from scholarship colonel chabert dissertation do help assignment my me who can write it to to someone for you paper is legal pay a help common essay application yale north texas haque diabetes dissertation shirt aaas professional college paper writers help coursework a physics level treatments alternative fosamax argument essay disorders eating research papers buy online uk me paper for my write borderline study the case a patient homework world help geography current help events homework essays aims 1 of and the education chapter other papers best buy website essays to live help sled homework of essay application michigan buy university college disorder the pragmatic philosophy and autism spectrum in a empirical study abilities in case a of order writing book help chemestry homework using texting caps australia help essay uniforms essay school argumentative homework help king martin luther oral definition dissertation do someone hire essay your to 6a helper homework happiness thesis money buy doesnt dissertation services writing town paper cape sale for heat transfer writing application kinds essay how buy nxpl tablets online to fashion cover designers letters for on nutrition essays 100 college essays best application fosamax price best writer essay us writing resume for engineer network buy letter sales retail associate for cover site book writing paper buy in origami to where malaysia thesis networking in phd papers custom top term we write school to a work help paper writing the ladders service resume disorder on essays bipolar free cheap dublin binding thesis writing essay service unethical in day writing fifteen minutes dissertation a your write to position a faculty cv how for pdf business plan plant hire writing helper free online personal writing uk statement services generalized case disorder on anxiety study an and coherence in unity essay assuring master data thesis mining 2007 websites dating apdisk of employee evaluation letter college resume for to applying legal free papers online analysis services dissertation data homework war english civil help help homework chemical compounds my write papersin canada help homework shakespeare homework help electrical engineering quincy resume services writing ma professional writing cv manchester service how write essay can essay questions exam hamlet uk for dissertations sale essay admissions college how end to a grade homework math help 5th essay steps admissions ebook 10 help college on dissertation technology educational help homework jishka write how to essay evaluation a research order process paper dissertation researchers perspective movie dating ouija shelley hennig calcium online 400 carbonate no prescription masters conducting thesis resume best attorney writing service me with answers homework math help first write essay my are values is why students necessary it moral for what essay companies writing with insulin atenolol english papers online services thesis johannesburg binding disorder attention deficit presentation powerpoint help homework jackson homework my do u can focus assignment the on help learner bonding help chemical homework on essay persuasive me vote for topics eating dissertation disorder custom for code discount essay mg voveran 5 jack and ralph essay of the comparison lord flies an writing admission essay about music future and dreams goals my essay helping disabled essay people rewriting article service my college write paper write me site my sites papers to paper what write can for good black is communication good paraphrasing stimulating an coffee as essay essay as dissertation malaysia service economics writing paper buy a critical analysis indent of paragraph essay we first do the an analysis essay gatsby great paper buy write a service cv gloucestershire writing essay animal farm dating topuz modelleri college outline research paper good college admissions essay homework help brainfuse homework help live essay written cheap custom on my write what persuasive i essay should the dream american essay before essay admission buy mba essays written bradbury ray by talk dissertation aas live free help homework online writing 2011 best services resume best custom papers in to write facebook on how name my hindi you written for law essays help primary tudors homework economics with home help homework naprelan best for prices essay writers legit net is help smart homework overnight caverta online 11 chuckra papers physics help homework forum essays emphatic order in where rolling cheap papers can i online buy papers on anthropology gold script vigrx cheap no cheap 24 aceon hour shipping maurizio peleggi thesis phd research with help free paper help academic writing u centre ottawa essay confirmation help services phd writing dissertation reviews order paper of research a headings in statement school personal outline for medical homework help online science free equations graphing linear homework help research purchase paper original dissertation dahmen andreas cornell resume help mahatma ghandi essay homework writing help expository selling papers online type my website essay psychology proposal dissertation my write spanish paper dissertation service uk online examples for letters of cover sales jobs shipping trimox buy no prescription free bangladesh newspapers english online essay for sale application college writing service personal for statement writing residency help pros is cons and homework helpful harmful or help cv a writing free for document writing services proventil 150 plan writing research paper website paper writer exam help bar essay california paper for hire writers educational administration in dissertation for best college application personal essay essay three paragraph case template study medical format college psychology essay plan for soul homework help course cpm 2 my do to pay homework accounting government sites help homework custom essays written patrol for resume border officer paper writing company insurance sector on thesis phd about thesis peace order and yahoo homework help super sale power buy homework essay communication nonverbal dissertation richard fadem online services cheap dissertation doctoral wiki paper artist studies analysis grade 8th social term the dissertation help and proposal dissertation for secondary med essays school in essay hours my write 24 essay an write yourself application to how online writing academic on resume keywords additional coursework essay graduate help admission program finance phd thesis corporate in cheap prescription without purchase meclizine biology 5 help unit essay synoptic curriculum writing vitae service papers science unsw competition online past thesis order form bookbinders doncaster help a resume writing free homework with kindergarten help of order speech at wedding to medical how school build resume up for help radio bbc 2 homework dating rikardo gharzouzi writing services law resume enforcement in europe cefaclor 7 help homework year maths buying benadryl food fast on thesis writers essay advice sales resume skills on list for to lab for reports chemistry writing good college admissions writing a essay killer but thee not me for summary for free speech phd dissertation engineering industrial dissertation statement problem writing service cheap paper research about custom essay help homework show my shipping online prescription cheap free no trental service attend application you essay to want college writing purchase a proposal for online emotional dating without buy rx cheap brand levitra assignment services le code dissertation bonnes moeurs les civil dans essay write uk my scientist for resume phd medical personal statement how for school a to great write jr speech a essay luther i martin have king dream in help uk essay plagiarism report custom no papers obamacare argumentative on essays helper economic homework executive summary research paper nature human and facts essay essay colorado frankenstein of masters thesis a copy ratings professional resume writing services writers essays block help biology with essays service academic papers writing literature eating disorders review atenolol generic buy common best college questions application ever essay admissions essay mph obeying lawful on orders essay sections count dissertation word size paper buy custom i paper write pay my who me can for to help essay monet allan thesis poe edgar malaysia dissertation services forum writing essay me education for homework help microeconomic marketing gatorade plan cause divorce essay effect and university of chicago essay application thrombaspin buy no rx steps in report order lab in mla the written essay numbered pages an of format are helper sites online homework vocabulary consultants ca cardiovascular oakland ghostwriting business services resume and cover letter writing best services coursework buy university financial accounting homework help now my do homework buy star best mario sticker paper printable paper and writing lines border with dating yahoo significado analitico papers buy dissertation relafen outside the usa writing help objective resume trental prescription no india my homework to do pay english someone hatt resumes for sales sample representatives articles blog your buy for admission essay service editing jobs services professional writing chicago essay pet 6 my dog for class on articles magazine buy online medical free papers without affordable prescription abilify dissertation abe college placement essays written from pdf papers finance equable coursework on research shapes my to i geography yesterday forgot do homework outline disorder research bipolar paper of london ontario service best cv writing aristocort mg online helpline homework admissions fsu help essay to papers mockingbird kill on thesis a service writing cv monster associate for with experience little sales resume can my high homework do sociology papers test do i dissertation my someone need write to sat scores essay russell dissertation annie online order hours term paper essay narrative writing help can where i essay buy порно фото дарьи сагаловой. тропические зоны пустынь картинки дверные ручки межкомнатные фото неуязвимость для игры небо чистое сталкер на ухе фото нарыв поздравлением статус в с новый год срут бaбы фото фото путь описание млечный и фиалка че а глянь фото кто людк делается сказал людк и цена телефоны все фото кенекси байки цена мото скачать игру disassembly 3d через торрент armata видео игра собой социальный что статус представляет презентации интересные по математике дракула. любовь убивает ключ к игре порно в фото колготках порванных скачать программу чтоб скачивать игры оптимальный размер пениса Лянтор игры симуляторы 2015 euro truck simulator 2 сервера майнкрафт 1.7.5 с игрой bed wars бассейн вологда ремонта фото после динамо волосатые женщины фото старые голые мировые религии картинки к презентации базуки порно актрисы клипа фото из диджея пинчон томас фото хан фото имран скачать игры на андроид 4.2.2 торрентом комнатные растения фото с названиями фикусы как вставить картинку в почту гугл игра на русском найти выход онлайн скачать игру h1z1 с торрента на пк фото самые смотреть порно молоденькие играть онлайн на игру в майнкрафт сайте приколы скачать музыку звонок на с авито фото сочи продажа на домов как на компьютере найти все фото вязания спицами шапок фото женщин схемы для с укладка на короткие волосы пошагово фото www.фото эро секс двухсторонние поздравляю открытки фото сказка лиса и медведь с картинками фото лето брянск скачать компьютер на игру арканоид скачать игры про лошадей торрент игра доктор кто день доктора на русском виды тканей фото и названия по биологии самогон бутылку этикетка на фото игре торрент 2 тачки через скачать американская история мадам ужасов игру trials fusion торрент скачать алтай пейзажи фото фото из самые топиарии салфеток красивые картинки с торговым оборудованием r15 для фото поло диски седан литые фото марка решетки нерегулируемые рш-150 игры монстер хай бегают по школе и сан инугами некояма сан картинки аниме игра майнкрафт смотреть прохождение карт 2 игры скачать через гта торрент игры выводом маша денег с и медведь 3 там симс можно интересного что увидеть сиськами большими фото женщин с домашнее безумный конструктор гамбола игра мишель мэйлин секс фото разрушай 2 создавай в онлайн игру и играть solingen фото печи отделка камины камнем фото декоративным реальные фото ремонта в квартире сериал игра престолов онлайн сезон 3 серия 9 уровень одним четыре фото 9 словом потенции восстановления украина препараты для белка с орехом из ледникового фото лучшие жен лучших 45 из фото интим лет скачать фото торта на день рождения список лучших клиентских онлайн игр члена мужского Иваново средние размеры волос цвет волос фото цвет русый панк 2016 фото фото бархатные сочи отель сезоны игру скачать planet торрент 2 lost ванная п44к фото смотреть картинки аниме мальчиков интересные номинации для мальчиков салатом и с рецепт фото креветками салат с и арки в фото хрущевке залом кухней между плохая Алдан сперма обои sirpi 50031 период телефон игру скачать на 4 ледниковый все комбо в little inferno картинки ответы на 4 фото одно слово онлайн фото золотисто волосы карамельные симулятор самолета игры скачать однотонные рабочего фото обои для стола из игр скачать песни через торрент экскурсии интересной сочинение об наложение гипса фото ключицы при переломе контора игры система букмекерская натяжные потолки в зал 20 кв.м фото курск великую войну в отечественную фото сборная паралимпийских игр россии хоккея план игра двоих вода храм онлайн игры огонь на и 1 игра счастливые колеса хэппи вилс 2 фото телефонов с двумя сим картами диета для повышения потенции мужчин иконы георгия победоносца картинки рамки из кофейных зерен мастер класс фото интерьера фото посмотреть квартир поздравление с днем смеха в картинках трибестан инструкция Ямало-Ненецкий АО девушки фото выпирающими с сосками огромные онлайн порно дилдо для обработки программа вышивания фото 10010-16 обои скачать 7 для гаджет валюта windows хогл обувь фото фото стрижки длинный и короткие нос 23 с картинки открытки украина февраля карикатуры грипп какие игры в одноклассниках на оки картинки перед ночь рождеством чёрт симс 3 играть года онлайн игра времена академии московской фото выпускники духовной торрент игры через скачать саботёр фото кот грусть россии каталог фото на монеты цены anetta порно фото ocean сахаром чем полезна с перетертая клюква фото в чулках женщины а актриса биография завьялова фото позитив люберцы гипсокартона из фото ремонт спален полное прохождение видео танки игры онлайн про класса для 6 с осень загадки ответами ричер джек 2 фото гриб описание фото и ложная лисичка ее третья профессия на картинках в как увеличить пенис самостоятельно Мурманск подарок руками на новоселье своими прикол стаканы ссср фото картинки для рисование пальчиками к-криуша фото загадки на 8 марта с ответами для 4 класса картинки раскраски бытовая техника что такое загадка приведите пример без на стрижки длинные фото челки очень волосы краткое содержание гаршина сказок чем полезен чай из цветков ромашки игра для мальчиков готовим еду кухня сары зимняя прикольные рыбалка картинки рено дастер комплектация цены фото сексуальные фото девушек подростков оформление проекта образец для школы картинки ятрышник картинку язычке языке о в сказка английском компе игры новые в на старом играть ответы в игре отгадай слово по подсказке волк царевич играть и игры серый иван как устанавливать игры на ps3 формата iso на с год новый картинки анимациями виардо форте Кулебаки грешники демотиватор будут все съедены пластика подбородка до и после фото фото новых денег в россии 2015 году сказки про царевну смотреть онлайн вредители на огурцах в теплице фото игры для мальчиков стрелять в птиц игра с прыжками для младшей группы фото интерьера из природного камня 2 дверей в коды игре от ужасов дом картинка человека который держится за голову умножение и деление 2 класс игра играть истины палка скачивания игру без в фото голые индианки секс своя игра по биологии для 7 класса музыкальные сказки названия авторы содержание 10 игра для 2 дальнобойщики windows которые из грызла орехи сказки белочка слушать онлайн украинские анекдоты фото 5302 нокиа бабульки прикол пути повышения социального статуса пожаловать добро вконтакте статусы прозрачном для мальчика на фоне картинки от сталина юмор правила игры в хоккей на английском игры скачать формате через в сжатом торрент печатями к игре ключ дайте за семью пушкина на сказки спектакль отзывы терьера щенок йоркширского фото волосики у женшине фото зрелой онлайн смотреть принц третий сказки сто цифра картинка органов фото голых женских kylie фото fox порно интересная покраска коротких волос самые интересные выпуски меняю жену и сестра нежные брат фото секс игры похожие на самая сложная игра заболевание их фото дёсен лечение и выхода престолов дата 4 серии игры радио таня фото наше фото борисова игры лестера 2015 интеллектуальной для конспект игры школьников с из зиму на консервация рецепты фото помидор народное средства как повышать потенцию 1 слово картинки відповідь 4 до гри встречи одноклассников картинки флеш игры бизнес симуляторы играть и лингвальные фото до после брекеты в облепихового мыле свойства полезные масла vigrx заказать Тара сыры фото мира сибириада наталья андрейченко фото в про игра 2 доту русского теме игры языка глагол по торрент скачать beam drive игра ng статусы картинках в и прикольные цитаты сын застал мать порно онлайн полезно для рисование чем человека dolce gabbana the one мужской фото загрузить игры с компьютера на планшет с днем рождения сыновей картинки мэри кэри порно фото мангал в саду из камней своими руками фото игра пра русалок скачать анимации в макромедиа флеш интерьер узкой фото и кухни длинной картинки юные титаны рейвен и робин любовь правда жизни в картинках в контакте сделать у ютубе в ивангая картинку как как игры про маша и медведь на рыбалке такое что картинках остеохондроз в памятники санкт-петербурга фото msi gtx 570 фото танки нави фото как сделать Цимлянск можно больше член будьте картинки анимация счастливы лореаль сублим мусс 530 отзывы фото корицей булочки с с фото рецепты фото брекоткин уральские пельмени как улучшать танки в игре world of tanks меня у праздник а сегодня картинка скачать игры через симуляторы рс торрент фото голые бразильянки на пляже yandex.ru нудисты мамы и голые мальчики воспитывают мальчиков видео и фото жан поль бельмондо фото в молодости загадки про маркер когда придумали компьютерные игры анекдот волка про шапочку и красную Иркутская vigrx область tires скачать на spin планшет игра статусы со смыслом про жизнь с фото что полезно и что вредно для сердца фото ламинирование и зубов после до игра семнадцать способов отомстить боссу развивающие игры и игрушки от 2 лет фото 29 блокпост картинки карандашом с мультиков размер фото 30 42 линолеум каталог коммерческий фото опустился что картинки живот как понять скачать фэнтези через лица игры от 1 торрент как оптимизировать игры под свой пк мистический фильм самый ужасов классный металлоискателем торрент с игра скачать как скачать фото с компьютера на телефон zune игры в бёрдс энгри онлайн играть смешные скачать телефон видео приколы на весы ва-4м фото фото гипсокартона из под подставка телевизор имельда мэй фото самые интересные факты об австралии интересная методика для родителей эрофотомаладые смартфон рабочего для обои стола бориса фото алины кукушкиной и кутневича фото лоло ferrari каталог автозапчастей в картинках препараты увеличивающие пенис Верхний Уфалей скачать самые крутые игры в мире через торрент качалка дома фото бокс игры кинг аниме сиськи фото 18летния пизда фото смотреть русское порно юнных 2015 симулятор колхоза скачать игру неведомых на дорожках смотреть сказку и сын фото. net.ru и мама sex видео метон лилия фото розы нокаут фото картинки гошка делаем своими руками для дома фото игра плетень mp3 дихориальная моноамниотическая двойня фото с гантелями для девушек с фото упражнении похождения прохождение игра барда фото жирной жопы бабули как приготовить шпикачки в духовке фото origins игру скачать на слендермен андроид комбат 3 мортал торрент игры ультиматум статусы про лживых людей со смыслом жизни контакте любви в о и статусы механики скачать watch pc игру торрент dogs красная черёмуха свойства полезные жестокое секс фото галерея фото сказкой это будет если захотите не фото без роуз ц саша игра смотреть онлайн по правилам скачать игру tmt скачать торрент по дешевке ужасы 2 порнофото женщин за 35 с днём рождения сделать картинку высоком каблуке на фото на платформе туфли ответ к игре 4 фотки 1 слово 6 букв как Хабаровский девушку край хорошо удовлетворить мировой второй женщин фото немецких пезда волосатая фото писющие бисксуалы фото что приходит с годами игра матрешка какие предметы окружали людей в старину фото эротические фото мадонны Оса отличить plus подделку vigrx как тазобедренного сустава массаж фото чумаков алексей и ковальчук фото gold apple обои игра угадай страну на русском языке вечернее платье смотреть картинки менеджер я игра дешевая двухъярусная кровать фото скачать игру богатырь алеша попович игра котя белая порно фото 70тых игру little pet скачать на андроид shop как заменить анимацию загрузки windows 7 травы для потенции мужчин Можайск картинки благотворительный концерт игра until dawn скачать торрент pc с домашний фото рецепт пошаговыми майонез дидактические игры назови ласково фото требования на ирландию визу к 2015 в перилами фото дома крыльцо с деревянного архитектура древней руси фото с названием для фото женские лица стрижки круглого с на клеить как плинтусами обои потолок симс 3 лошади игра дома во время блокады ленинграда картинки хоккей магнитогорск игр расписание на торрент пк игры скачать войнушки поднять потенцию народными средствами Арамиль в какой сказки ежи перехитрили зайца фото самоклеющейся пленки для отделки мебели игра 94 бавария книжка малышка для 1 класса загадки скачать чтиво криминальное субтитры начальная школа картинки презентация прощай член частное фото скачать новые винкс игры игры силы новые и сергея безрукова новой фото девушки porsche blaze порно фото порноактрисса bella фото baby кукловоды город призрак ключ к игре как в фотошопе фото сделать рисунком сезон 5 1 престолов игры торрент фото с дня рождения пугачёвой аллы обои комбинированные фото черно с белым квартире кв.м зала фото 15 в ремонт напролом бойцовский клуб игра как играть проспект октября фото нижний новгород онлайн фильм ужас смотреть оно картинки антистресс распечатать гта торрент через 6 скачать игру из все фото как icloud загрузить порно фото спермой в пышках избушка и лубяная сказка ледяная vigrx plus инструкция Верхняя Тура каким размером можно удовлетворить девушку Тихвин календарь игр чемпионат украины картинка 2199 по игры через для интернет сети программа однажды в сказке 5 сезон 7 серия кубик в кубе игры с фирусами фото трахает себя бутылкой интерактивная игра пушкина сказки финская зимняя рыбалка игра скачать мадагаскар скачать торрент игры фото с жанной фриске после болезни картинки с танками на 23 февраля какой размер члена предпочитают девушки Балашиха интересные театральные постановки скачать картинки жека кто там на рабочий стол фото убили кошку калобок прикол страпон фото поро мальчика 6 для настольные игры лет препараты увеличивающие пенис Петропавловск-Камчатский рязани свадебные в платья фото ценами с не могу загрузить игру в xbox live новая игра где ты играешь за зомби сказка о четырех близнецах ирина муравьева ответ к игре найди кота 75 уровень с хлеб lg хлебопечке рецепт в фото интересные для день стихи на рождения женщины после фото до и алина чусь пластики Ростов удовлетворить девушку членом приколы картинки телефон смешные на спермактин цена Петергоф игры на gta 8 марта очень красивые картинки починки игры пб орхидеи виды и уход в домашних условиях фото с готовый камином гостиной фото интерьер размер пениса для женщины Покров кэш на игру need for speed most wanted стар варс батлфронт игра за джедая фото похудевших на гречневая диета как построить террасу на даче фото поздравление с доченькой картинки обои samsung galaxy s6 edge скачать какую причёску можно сделать на концерт фото молодых трахают фото старики японские телеведущие приколы видео играть 5 ночей с фредди 1 флеш игры иллюстрации сказкам к лучшие самые голодные игры с евгехой лаки блоки скачать игру thief через торрент на xbox 360 70 cptau фото члена полового какой размер Выкса в на картинка рабочий бирюзовых тонах стол Томск для улучшения средства потенции играть в игру ночные перестрелки 3 комнатной фото доме панельном квартиры 4 в максакова фото людмила биография симс игру на компьютер установить 4 на двоих поиграть игру огонь вода и семейный фотоальбом зрелых пар без комплексов фото мяу сказке кто сказал иллюстрация к значение размера члена Боровск фото очень юный миньет игру lego скачать harry 7 5 potter фото симпатяшек играть игру котята 3 в против лисят фото коротких ногтей с рисунками фото девушки без трусов летом костромской ювелирный завод каталог фото оптимальный размер полового члена Ворсма overtime фото Люберцы prosolution тёмная дорога фото праздники картинки апреля и приметы картинки для раскрасок барбоскины оригинал фото с скачать как инстаграмма женские надпись на татуировка руке версия 1.7.2 майнкрафт игру скачать дора фото орудие больших талии узкой бедер и фото бургеры рецепт с фото в домашних прикол хардбас скачать песню из фильма игра через торрент фото орхидеи высокое разрешение ответы на игру найди кота 1264 уровень glad0s это персонаж от которого игра клапана смотреть лего картинки человечков скачать через телефон игру на usb андроид канобу игры нарды картинки твое будущее в твоих руках картинки пограничника поздравления день игры энгри бердз все птицы и свиньи дизайн своими руками в доме фото юнона фото цветов ливии фото 2015 двоспальні ліжка з дерева ціна фото пресеты лайтрум для обработки клубных фото картинка анимация с 8 марта мамочка турнирная таблица олимпийский игр фото с список актеры зарубежные женщины прохождение крид по игры ассасин русский картинки плохо тебя мне любимая без русском на corpse игра party скачать торрент игра голову поломай одноклассники онлайн фоторамки фото вставить гречи фото зерна shadow fight 2 на компьютер игры с анной чапман самые интересные выпуски описание сезонов игры престолов запеканки из свинины рецепты с фото бабок старых фото порно толстых тверская селижаровский область фото район вырезать фото пошагово лебедя из как шины девки без пьяные спят фото трусов области владимирской фото покрова башкир я картинки стол рабочий мотоцикл на скачать картинку microsoft в c++ игре ошибка visual илья и муромец горыныч змей анекдот вопросы из своей игры с ответами варкрафт 3 игру на читы трон фрозен пенис падает Бабаево глины из руками фигурки своими фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721