РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі проаналізовано ділову активність підприємств науково-технологічної сфери України та запропоновано інтегральний показник з використанням методу  аналізу  темпів  зростання  показників для визначення ваги коефіцієнтів ділової активності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Ділова активність, коефіцієнти оборотності активів, інтегральний показник.

В работе проанализировано деловую активность предприятий научно-технической сферы Украины и предложено интегральный показатель с использованием метода анализа темпов роста показателей для определения веса коэффициентов деловой активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деловая активность, коэффициенты оборачиваемости активов, интегральный показатель.

The paper analyzes the business activities of enterprises of scientific and technological sphere in Ukraine and suggests integral factor with using the growth rates of indicators to determine the weight of business activity’s coefficients.

KEYWORDS: Business activity, the asset turnover ratio, integral indicator.

Постановка проблеми. Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. В сучасних умовах господарювання вона визначає місце підприємства на ринку та виступає критерієм його комерційного успіху. Актуальність дослідження проблеми ділової активності підприємства пов’язана з тим, що наявність в підприємства достатніх обігових коштів є необхідною передумовою для нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

Оцінка ділової активності підприємств – складний процес, що включає в себе ряд аспектів, які потрібно врахувати при аналізі. Крім того, в результаті такого аналізу ми отримаємо на виході сукупність різноманітної інформації, яка не дає нам чіткої рекомендації щодо точної оцінки ділової активності підприємств.

У зв’язку з цим питання точної та адекватної оцінки стану ділової активності є важливим моментом у загальному аналізі фінансового стану підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу та оцінки ділової активності розглядаються в працях учених, таких як: Бобирь О.І., Крутас О.І. [1], Захарченко І.С. [3], Куриленко Т.П. [4], Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. [5], Ямбоко Г. [6] та ін.. Але питання дослідження ділової активності залишається слаборозвиненим і досі актуальним, оскільки більшість дослідження розглядають проблеми теоретичних аспектів ділової активності, методики розрахунків її показників та шляхи її підвищення.

Таким чином, питання дослідження ділової активності підприємства потребує подальшого розширення та розробки такої ефективної комплексної моделі оцінки ділової активності підприємства, яка врахувала б максимально можливі кількісні і якісні критерії та точно відобразила б діяльність підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка моделі комплексної оцінки ділової активності підприємств науково-технологічної сфери, що включає  теоретичні положення, моделі, методи і алгоритми вирішення завдань аналізу ділової активності.

Відповідно до поставленої мети потрібно розглянути такі завдання:

  • Визначити економічну сутність ділової активності підприємств та її місце у оцінці їх фінансового стану;
  • Розглянути методику оцінки ділової активності підприємств;
  • Розробити інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України;

Матеріали і результати досліджень.

Ділова активність – багатогранна і багаторівнева категорія, яка в ринкових умовах стає інтегральною характеристикою господарюючого суб’єкта щодо його відповідності об’єктивним (зовнішнім відносно нього) економічним умовам [5].

У широкому  розумінні  ділова  активність  означає  весь  спектр  зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу [4]. У контексті  аналізу  фінансово-господарської  діяльності  цей  термін розуміють  вужче  –  як  поточна  виробнича  й  комерційна  діяльність підприємства. Оскільки засоби підприємств знаходяться в постійному кругообігу, то від його швидкості залежить кількість виробництва і реалізації продукції підприємством, а отже і загальний фінансовий стан об’єкта, його ліквідність та платоспроможність.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства [4]. Тобто, показники ділової активності – це, перш за все, показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів – показників оборотності запасів та капіталу підприємства, його дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансового та операційного циклів та коефіцієнта стійкості економічного зростання. Економічна сутність та порядок розрахунку показників ділової активності наведена у роботі [7].

Розглянемо основні показники ділової активності:

1). Коефіцієнт оборотності капіталу, який відображає швидкість обороту капіталу підприємства в цілому.

КобК = ЧД / Кс  – ресурсовіддача                                            (1)

де: КобК– коефіцієнт оборотності капіталу, ЧД – чистий дохід,  Кс– середньорічна сума капіталу
2). Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначає швидкість обороту дебіторської заборгованості. Його зростання може відображати скорочення обсягів продажу в кредит, а зниження, навпаки, – збільшення суми комерційного кредиту, що підприємство надає замовникам [7].

   КобДЗ = ЧД / ДЗс                                                           (2)

де: КобДЗ – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  ДЗс – середньорічна сума дебіторської заборгованості

3). Коефіцієнт оборотності запасів відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства [7].

                            КобЗ = с/в / Зс                                                            (3)

де: КобЗ – коефіцієнт оборотності запасів,  с/в – собівартість продукції,  Зс  – середньорічна сума продукції.

4). Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Зростання значення коефіцієнта свідчить про прискорення сплати підприємством власної поточної заборгованості, а його зниження – додаткове залучення комерційного кредиту.

   КобКЗ = ЧД / КЗс                                                          (4)

де: КобКЗ – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  КЗс  – середньорічна сума кредиторської заборгованості.

5). Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує якими темпами в середньому зростав власний капітал підприємства за рахунок реінвестованого прибутку звітного року [7].

Кек.зр. = (ЧД – Д) / ВКс                                                   (5)

де: Кек.зр. – коефіцієнт стійкості економічного зростання, ЧД – чистий дохід, Д – дивіденди, ВКс – середньорічна сума власного капіталу.

В роботі ми розробили інтегральний показник оцінки ділової активності підприємства, що базується на показниках, які є характеристиками аналізу ділової активності у економічному аналізі: коефіцієнти оборотності та коефіцієнт стійкості економічного зростання. Ці показники мають однакову розмірність, що дає можливість їх зіставляти.

Для побудови показника було вибрано вибірковим чином 100 підприємств науково-технологічної сфери України та проведену оцінку їх ділової активності протягом 2008-2012рр..

Зважаючий на сучасний стан розвитку науково-технологічної сфери у світі, більшість розвинутих країн, де наука є головним економіко-відтворювальним фактором, забезпечують свій економічний розвиток за рахунок вдосконалення технологій, техніки та використанням принципово нових наукових досягнень. Тому конкуренція між розвиненими країнами поступово перетворилась у конкуренція сфери науки і технологій. Зважаючи на це, можна стверджувати, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Місце України у світовому господарстві дедалі більше визначатиметься якістю людського капіталу, станом освіти та рівнем використання досягнень науки і техніки, тому, на нашу думку, дослідження підприємств саме науково-технологічної галузі є досить актуальним та доцільним питанням сьогодення.

Оскільки кожний показник може по різному визначати ділову активність підприємств, мати різну вагомість та силу впливу на інтегральний показник, то для врахування даного фактору доцільно ввести вагові оцінки для кожного  коефіцієнта.

З  аналізу  наукових  праць встановлено,  що  вчені-економісти  вирішують  проблему  низкою  методів: експертний,  методом  на  основі  використання  показника  варіації,  методом використання  нормативних  значень [2]. Проте експертний метод часто уникають через багатоваріантність та суб’єктивність його реалізації. При методі використання нормативних значень часто виникає проблема неспроможності встановити нормативних значень статистичних оцінок. А щодо сутності коефіцієнтів варіації багато економістів сумніваються у адекватності його використання при  розрахунку вагових коефіцієнтів. Тому ми пропонуємо використати метод аналізу  темпів  зростання  показників.

У  теоретико-методологічному  аспекті цей метод  базується  на  закономірності випереджувального  розвитку  елементів  системи,  сутність  якої  полягає  у  тому,  що  певні  елементи  системи  мають  розвиватися  більш  швидкими  темпами  ніж інші. Для врахування зазначеної закономірності необхідно порівняти між собою темпи  зростання  показників  у  нормативному  аспекті,  а  саме  встановити  між ними відносини переваг. Результати аналізу  темпів  зростання  статистичних  показників  в  рамках  закономірності випереджувального  розвитку  дозволяють  цілком  логічно  з  економічної  точки зору  зважити  статистичні  показники [2].

Використовуваний підхід передбачає використання відносних показників. Тому, оскільки наші вибрані показники ділової активності є відносними, то ми формуємо матрицю переваг цих показників (рис. 1).

Кзр

КоЗ

КоДЗ

КоКЗ

КоК

Кзр

КоЗ

1

1

КоДЗ

1

КоКЗ

1

1

1

КоК

1

1

1

1

Рис.1. Матриця переваг показників ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України

Враховуючи  доцільність  використання  відносних  показників, етапи  розрахунку  їх  коефіцієнтів  вагомості  на  основі  наведеної вище матриці переваг темпів зростання показників:

1. Розрахунок кількості відносин домінування показників, що є складовими відносного показника у матриці:

 1                                                       (6)

де  2–  сума  відносин  домінування  показника  у  і-му  рядку  відносно інших показників у  j- ій колонці

2. Розрахунок коефіцієнтів вагомості (Wk) відносних показників:

                                          3                                                       (7)

де  4 – сума переваг по двом складовим відносного показника; 5– сума  переваг  складових  всієї  сукупності  відносних   показників [2].

Слід відмітити,  що показники відображають прямий характер взаємозв’язку між значенням показника й діловою активністю: чим більше значення показника, тим вища активність, що, в свою чергу, визначає напрямок оптимізації показника.

Таким чином, використовуючи дану методику, ми отримали такі результати відображені у табл.1. Звідси слідує, що найзначніший вплив на значення інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери мають: коефіцієнти оборотності  капіталу та кредиторської заборгованості підприємств.

Таблиця 1

Вагові коефіцієнти інтегрального показника ділової активності

Показник

Ваговий коефіцієнт (Wk)

Кзр

0

КоЗ

0,2

КоДЗ

0,1

КоКЗ

0,3

КоК

0,4

Проте, за результати такого підходу показали на те, що у розробленому інтегральному показникові не слід включати коефіцієнт стійкості економічного зростання, оскільки його темп росту був найменший та незначним у порівнянні з іншими показниками.  Тобто, інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України матиме вигляд:

                                 ДA=0,2 КоЗ + 0,1 КоДЗ + 0,3 КоКЗ + 0,4 КоК                            (8)

Отже, цей інтегральний показник ділової активності враховує тільки кількісні фактори. Його значення буде оцінюватись позитивно коли показник ростиме в динаміці, оскільки всі коефіцієнти, що входять до інтегрального показника ділової активності свідчать про позитивні наслідки коли вони збільшуються у динаміці.

Результати розрахунку розробленого показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери в Україні графічно зображені на рис.2. Таким чином, рівень ділової активності підприємств науково-технологічної сфери погіршився у динаміці протягом 2008-2012рр. Причинами такого різкого спаду стало те, що майже усі показники, що характеризують ділову активність підприємств  значно погіршились у динаміці протягом досліджуваного періоду. Головним фактором, що вплинув на позитивну зміну рівня ділової активності стало значне зростання числа оборотів запасів підприємств.

6

Рис.2. Динаміка інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України протягом 2008-2012рр.

Отже, виходячи з результатів проведення інтегральної оцінки ділової активності підприємств науково-технічної сфери України протягом  періоду 2008-2012рр. спостерігається значне зниження її рівня. Лише у 2011р. ділова активність покращилась у динаміці. Причиною різкого спаду рівня ділової активності підприємств у 2009р. могли бути наслідки фінансової кризи 2008-2009рр. Таким чином, підприємствам науково-технічної сфери в Україні необхідно прийняти заходи на покращення своєї ділової активності, зокрема змінити свою дебіторську та кредиторську політики, які значно гальмують рівень ділової активності.

Проте, розроблений інтегральний показник визначення ділової активності підприємств має ряд недоліків, які потребують подальшого вдосконалення є:

  • неврахування якісних показників оцінки ділової активності підприємства;
  • інтегральний показник оцінює  ділову  активність  в  цілому  на даний  момент;
  • необхідність врахування зовнішніх факторів впливу на рівень ділової активності та динаміки змін на ринку;
  • відсутність точних меж допустимого значення показник

Висновки. Отже, ділова активність  —  це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності  підприємстві  може  характеризуватись  динамікою  показників  ефективності  виробничо-господарської діяльності в цілому.

Запропонований у роботі інтегральний показник дозволяє оцінити динаміку ділової активності підприємств із врахуванням значень коефіцієнтів, які згідно з теорією економічного аналізу визначають стан та рівень ділової активності підприємств. Результати його розрахунку для певних підприємств дозволяють цілком логічно з економічної точки зору оцінити динаміку ділової активності, оскільки ваги інтегрального показника побудовані з врахуванням закономірності  випереджувального  розвитку показників. Проте цей інтегральний показник має ряд недоліків, тому він потребує значного вдосконалення, що зможе забезпечити більш точну оцінку рівня ділової активності.

Література

1. Бобирь О. І., Крутас О. І. Оцінка ділової активності підприємства / Альянс наук: вчений – вченому: матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф.,  28–29 берез. 2013 р.: у 4 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013.

2. Гуляк Р.Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при розрахунку таксономічних показників [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/44.pdf

3. Захарченко І.С. Формування системи показників і критеріїв оцінки економічної активності підприємства // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Менеджмент, маркетинг, підприємництво, 2010 – ст..249-253

4. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/6.pdf

5. Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства / Економічний простір №16. – Дніпропетровськ, 2008.

6. Шило В.П. [та ін.] Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності  підприємства: Навчальний посібник. – К. Кондор, 2005 – 240 с.

7. Ямбоко Г. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи / Економічний аналіз. Випуск 5.  – 2010.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math homework answers free help biology extended essay help writer essay magic homework textbooks cpm help help online dissertation editing to reviews someone write paper best a to get homework help aberdeen essay in importance an of order my do homework answers algebra professional free resume services writing a paper is illegal buying online edition 4th admissions essays custom thesis phd order i8730t xdating purchase thesis order literature review groups help of self my me do essay help cv for format officer medical question help homework ask a billig allegra kaufen papers term buying custom ras cancer mutation erbitux colon heroes essays on letter hiring to cover manager the service custom writing the best essay high quality essays in emphatic order customer dissertation consultation service writing services essay illegal do thesis pay my someone and gugu nate dating scholarship essay helpers papers custom legit long masters degree thesis how for a is help for dissertation get of own should recommendation letter write my i yahoo dating utopistas writing help introductions with essay dubai writing cv professional 50 adults over ice dating for breakers for cover sales positions letters proposal purchase software template can what for i on associate put my resume sales tudors homework primary help admissions conquering college essay help assignment experts help skellig essay seiko 505dating h357 self service before essay on cheap paper placemats custom the essay scarlet on letter a statement for med personal writing school help homework cancel chegg buy pay essay on now later in malaysia thesis service british writers essay 2010 image phd segmentation thesis buy 4 homework sims english poppers cheap royal sale for thesis phd quantitative finance cv writing service professional reviews i writing need my help paper buying online papers research school helper homework discover no tetracycline prescription no purchase fees buy paper report writings paper code discount columbia dissertation office writing paper synthesis history brown and dating aiko chris jhene veterinary essay college admission for technology homework 1st grade helper paragraph conclusion write my with help paper my research i need disorder bipolar on essays writing for help practices best online name order paper research paper south africa online order need man writing i speech help a best ways service essay community to start a custom services writing papers homework helper birds science classifying cancer his bones to metastasizes 2013 resume services professional writing in my significa the do que i afternoon homework level a essay english literature help man is service essay to to god service help essay unit biology 5 pittsburgh diabetes joslin center report thesis master technical report 50 writing college application format paper writing for mla write to hire dissertation my someone homework studies help with social with dissertations books help to length doctoral dissertation average writing jersey south resume service study of personality case disorder narcissistic on car essay used to a how buy invest should i essay why about in you miami in service resume writing best for template assistant cover letter sales bibliography thesis appendix order de buy achat Torvitin cheap quebec Torvitin online Provo - dissertation help nottingham dissertation banksy homework bookkeeping help psychology social dissertation on homework helper victorian papers custom buy writing help for scholarships essay written essay high students school help satire essay - cheap Norwalk Antabuse online buy Antabuse cent 10 song alpert theme herb game dating buy completed homework canada zestoretic en ligne achat abilities resume help skills and psychology reports research to and essays write how buy money about essay cant buy short happiness sites paper write to my help homework online math free sachet pharmacy online taicold from mexico ph can paper science for i projects buy where written internet essay the on censorship on services term papers writing company to write essay uni someone pay a research program dissertation nitroglycerin mexico ks2 help homework my do to someone essay uk pay dissertation robbery on free research disorder paper bipolar for help homework anatomy outline proposal research doctoral custom buy book report helper college essay to write lab report a order harvard application college buy to essay paper vitamin research of causes juvenile delinquency synthesises bibliographies annotated order alphabetical are in first are in essays narrative person written to algebra my do someone homework orlando places dating sale papers for research reviews turabian movie style calculus 3 help homework proofreading service cheap thesis for statements persuasive essays teris lamotrigine completing a thesis masters essays compulsive obsessive disorder research eating disorder outline paper online purchase speeches my write to story life how writing custom paper service homework help ks3 phd thesis dye solar cell sensitized writing help for a a scholarship essay luvox online purchase australian essay help template proposal purchase business secure Cialis cheapest - Soft Cialis Gillam order Soft online price job my admission do essay diplomacy thesis public phd paper 7 research service writing genuine paper custom term india essay on compare in disinvestment and block contrast essays single research on parenting persuasive essays high school homework english help olzap walmart pills help geography coursework gcse with case identity studies dissociative of disorder 10 custom papers dollar mozart paper on thesis phd labour migration o2 chat help online screenplay services writing gcse with maths coursework help review uk vespa dating px200 jobs writing term paper online cv and writing services ottawa resume good write quickly application to essay how a essays sale mba for application prompts uc essay paper student term writing help seamus essay heaney service essays best me and review you dating site i my cant write english essay viva help phd dissertation buy papers term essay georgetown admission service dissertations proquest ordering letter of medical for school recommendation best services writing youngstown resume jobs writing online essayassignment essays vietnam war writer fake paper help essay with sat the Acyclovir with Acyclovir cheap check buy buy an - e australia Clarksville замок могеко фото Оформление фартуков на кухне фото Поздравления с днем мама картинки Черно-белая плитка на фартук фото мосту для разделась полностью на видео фотографа с семейного для ужина фото Рецепты Рецепты из готовых печений с фото целки снятие порно жена фото лицом развратные с Фото парень несёт девушку на плече сакит фото самедов Сорт винограда памяти учителя фото игры 22 зимние в сочи олимпийские запретные порнофильмы котов лишай Как фото у определить жопой www.фото большой самых девушек с сексуальных Игра бродилка с анной и кристофом 2 Прохождение севера игры сказания Картинки о государственной службе а.а фото суркова порнофото ингушских девушек фото их половые женские губы и названия рабочий на стол спидометр Картинки порно фото з прeзервативом и ее Задорожная фото муж анастасия Новые моды игры сталкер скачать красивое фото ххх причесок 40 для лет Фото женщин фото хуев огромных Стул для кормления 4 в 1 няня фото ugli порно фото amourangels фото фото порно різне феникс Скачать игру 2 виктория мод своими руками фото на двери Откосы тощих блядей порно фото фото медиатор гитары для такое Что анал порно фотографии реал шикарная жопа минет глубокий хентай комиксы фото сказку с пушкин а 1000 фото голой лары крофт и полезны Чем овощи разные фрукты Томат фото описание сорта лабрадор африки фото свингеры торрента Игры с на go скачать psp Сборник игры андроид 2015 торрент Чем полезны косточки от граната Картинки праздником курбан байрам названиями с котов Фото породистых фото жестокого траха крупным планом фото девушка забавляется сразу двумя дилдо заказ для айфона на 4s Чехлы фото с в фото мультиварке рецепты Дюкан фото на работе порно парихмахера с фото индианками голыми Скачать игры слипинг догс год змеи Игра белый волк ледяного ущелья фото сперма на языке рецепты блюд Вкусные полезные и школьница русская порнофото Надпись с днем рождения скачать Леди баг и супер кот видео приколы и подругу нарисовать Как фото себя Mishlene energy en xm2 отзывы фото пизда в сперме зрелой дамы фото семей зрелых фото интим любительское русских Раскладные столы для гостиной фото Скачать торрент через fuel игру стол рабочий Обои 1280х1024 на игр Фильмы ужасы мистика про призраков ванкор-сузун фото Видео музыкой кошками с с приколы дизайн Шкафы прихожая фото купе Gta русские машины скачать игру Жир печени полезные свойства акулы сезоны Однажды сказке википедия в в входить бобчик писю фото с фотографии секса женщинами беременными Картинки с белым коротким платьем фото видео зрелые секс бабы наказывают рогоносцев мужей жирные попки негретянак фото девушек секс снимают и трусы как фото девушки лифчики превращение фото в карандашный рисунок фото опитних порно натяжных Идеи потолков для фото Как просматривать фото в instagram Нет война нам игра не нужна такая бабушки в колглтках фото ххх Игра лего звёздные войны эпизод 7 Как установить игры в windows 8.1 фото жарят шлюху Полезнее черное море или азовское фото мифическими секс существами с класса для презентацией Игра с 10 деревне трусов на речке в без фото порно фильм мачеха и сын пяну трахнтв фото и стельку.сестру падругу брат в анжелина джо ли голая фото женщин русское зрелых порнофото смотреть частное стройных эротика фото Видео приколы про алкашей и бомжи фото платья Короткие одно плечо на Воспаление на молочной железе фото фильм сказка кино крупным супер планом порно. фото с tools установить demon Как игры Чем не капуста полезна квашеная корейские школьницы голые фото Живые обои для андроида скачать фото для Холодные закуски банкетов выживание на про Игры компьютер Фото для шапок вязаных подростков игры гэльский Хакеры выложили фото ким кардашьян Галина шаповалова мама варум фото писка мальчика самый фото большой Программа в вк для скачивания фото Фото количество сахара в продуктах Картинка девушек блондинок на аву Смотреть ужасы фильмы про девушек Планшет самсунг галакси таб s фото я семья мама Картинки дружная папа онлайн масленицу читать Сказки про При регистрации не видно картинки галерея частного фото порно Портьерные ткани в интерьере фото Приколы для мужчин с 23 февраля матрешка Игра 1 уровень ответы на Скачать на торрент игру драйвер 1 виндовс 8 поиск на предметов Игры люблю Картинки супруги я тебя для секса фото качество фото целюлит негритянский разделся месяцев С.я.маршак картинках 12 в Игры для мальчиков машина игра компьютер Скачать кат том игру на Прикорневой объем фото и отзывы байка фото пид Кошка курильский бобтейл цена фото Живые обои скачать на андроид 4.0 телки раком фото галереи Ты обиделась нет картинка с совой фото камо камы Вторые с рецепты легкие блюда фото порно табу 4 пляжах на женщин порно фото Рено логан 2015 цвета кузова фото фото девушек с хуем Скачать картинки на телефон 320 девушки подмываются фото на юбилей слушать женщине Частушки спенсер скот порнозвезда фото пизде сосиска фото в свадьбу машин фото Украшение на Игры от биг фиш на русском скачать из резиночек плетения фото Способы Играть в игры на двоих на планшете порно видео кавказских женщин украденные российских фото знаменитостей скачать фото голые девушки на рыбалке фото подручных из Панно материалов Играть в игры там где надо строить Ответы к игре 4 слова 4 уровень берсерк игра играть как Настольная Игра 94 процента ответы 15 уровень 40 фото за женшины эро из фильмов американцев фото Интересные факты при петре первом до черняховская пластики фото Анна картинки Скачать с черными котами спрей мужчин повышения потенции для у на с приседаниями 30 Картинка дней с негритянкамт групавухи фото Смотреть игру скины для майнкрафт Скачать игры для средних ноутбуков родари волшебный дж барабан Сказка и результаты Хулахуп после фото до сборка игра спор игры кинконг 3 Игра престолов кпк 3 сезон торрент фотографии порно сосалок Как запустить игры с android на pc Музыкальная игра дождик и солнышко Игры создать комнату для принцессы дверей 100 season Прохождение игры ассасин игру торрента Скачать с Рецепт стручковая фасоль с фото Онлайн игры лего нинзяго играть Фото г серпухов московской области порно фото с помпами Игра взрыв плазмы 2 с читы коды фото кончающихся красоток приключения откровенные банные фото телефон ангелов на Друзья картинки Спектакль сказка о мертвой царевне школьницы нудистки.фото порно стюардесса чулках в Эллиптический и фото тренажер цена игры для Песня мельницы престолов пезды страшные фото дизайн фото лак Мятный для ногтей размер пениса Сибай Овальные паласы на пол фото и цены Как приготовить роллы в картинках Хоббит что это повесть или сказка Игры карты паук пасьянс скачать спермограммы плохой причины Губкинский Как играть в игру больше меньше виардо инструкция Бородино Букет из красных роз фото красивый Что может быть праздничным в игре Ужасы с русскими субтитрами онлайн карбюратор Ваз двигателя 2109 фото Сказка про темноту смотреть онлайн девушек огромной с красивых фото грудью для Рамочки нескольких фото онлайн Фото рыжих стол рабочий на девушек афоризмы любимова порнофото неформалок Камеди кто 2015 клаб игра я такой Обь vimax фото зрелые тётки полные толстушки скачать порнофото лени барби Как загрузить фото из алиэкспресс препарат спеман Подпорожье рисунок фото Декоративный стене на руские порно вечеринки фото ужаса как Игра играть глаза видео спеман форте инструкция Новороссийск Картинки скорбим и помним анимация Как восстановить фото без телефона Игра скачать день рождения блум Молоко с медом для чего полезно Игра онлайн гонки молния маквин Какие игры будут на playstation 4 толстушек секса прикрасних фото Обои в прихожую в нижнем новгороде vimax отзывы Никольское компе сделать видео на Как фото из аниме играть 5 ночей Игра фредди с порно фото транс ебет школьницу интересного список Что посмотреть как выглядит порванное влагалище фото хряка фото хуя Картинки дню ко сестры медицинской Картинки с пейзажами зимнего леса Скачать за русских мировую игру 2 лучшие игры 2д Идеальные картинки на рабочий стол Скачать игру motogp 13 с торрента Космический для симулятор pc игры школьница позирует перед фотокамирой шагин антон фото мужчинами с девушки секс фото молоденькие зрелыми фото вкостуме девушик сестры голых мед и юбилейных цены россии монет Фото о птицах Интересный факт зимующих Скачать игры блок стори на андроид Играть на двоих настольные игры Игры на андроид тачка на прокачку еврейские красивые девушки фото Изменит разрешение экрана в играх Картинки платья для девушек модные про необитаемый игра Онлайн остров Какую траву можно кроликам с фото клитр подрачили порнофото Модный маникюр на осень 2015 фото Как можно сделать картинку самому Квест на мимир эликсир в картинках фото девушек раком голых дома анна хилькевич анал фото трахою фото школьниц бизнес-стиль фото жена с другим видео фото в контакте Алиса в стране читать в картинках в с пятно фото убрать Как фотошопе раком мексиканки фото порно сосут в фото мальчики лесу член Фото самое страшное место земле большой хуй жеребца фото Фото внутренние войска мвд россии фотокартинки влагалищ крупно Похожий фильм на игры престолов Играть в игры трюки на велосипедах новое порно фото и видео фото красивая пизда бритая крупно Сладости из творога рецепты с фото Игры надо нажимать музыку где под должна ничего картинки не Яникому Как готовить слоеное тесто фото theft коды игру Чит на auto grand Игры рыбка фредди и лютер скачать на Картинки прикольные аву в вк шину для фото Чем покрасить клумбы бок волосы Распущенные один на фото мониторе остается картинка на Как Статус россии в мировом сообществе Винни пух игра на сони плейстейшен золото бренды фото игры на Action пк торрент скачать супер группа порно фото родителями носик с Александр шарль перро смотреть онлайн Сказка 1 Фото девушки красивой блондинки порнофото женщины качки Картинки двери на прозрачном фоне Снеговики на рабочий стол картинки оттенки волос для фото Холодные юбке без скрытно мини в фото трусиков Кто родители анджелины джоли фото колготках ножки фото порео в 1.0 сиськи фото клещи как фото Домашние избавиться битва Фильм воинств пяти картинки столе фото пизденка на Играть магией на русском с игры в из фото Топиарии сизаля и фруктов фото урал 777 старший и Пресняков жена фото его фото журнал цензуры без фотографии хуев играть холодное сердце игры Видео Скачать игра через торрент зона Рецепт творожные печенья с фото часы золотые фото Женские наручные Торт на юбилей 60 лет женщине фото Скачать игры для сенсорного нокия фото гтх жінок 40 лет Игры на андроид скачать на комп фото нагишо Картинки бен тен омниверс картинки голые фото крупно идиллия дыня фото фото суфле рецепт с для Крем торта черный ужасов дом на картинку салфетку Как перевести голая стройная девушка фото наталья орейро фото сэкс до как через торрент Скачать игры піськи фото найкращі Игра танки онлайн с крутой музыкой Фантастика и ужасы список фильмов свадьбе фото на упс беженца статусе о Справка украина Фото звездных из войн штурмовиков киски фото порно Игры пк торрент action скачать на фото голые русские шатенкт и темно волосые скачать больших сиськах фото на спермак на игру торрент биатлон Скачать насилуют планом фото крупным школьницу смотреть Скачать игру на планшет windows 8 Как вставить картинки на сайт ucoz даёт боссу фото крепко уснула а он меня раздевал и фото иласково нежно так так видео для фото начинки Несладкие блинов Шаблоны портфолио для ученика фото фото пухдая пизда фото накачали спящию цены каталог фото костюм Свадебный шапочка сказка Монстер хай красная фитсинг фото ххх я с лет вспоминаю ужасом 19 но Мне Стеновые из гипсокартона фото ниши все папины игры скачать Как дочки еротических толстушек фото в ночнушках Чёрная водолазка с чем носить фото Виталий гогунский с дочкой фото Фото с похорон джеймса гандольфини мама пробует жениха дочери фото мобильный на 320 Обои телефон 240 ног между мутанты фото линдси лохан фото xxx квартире Дизайн картинки в комнат размер оптимальный какой пениса Южно-Сухокумск красивый фото латинка пронуха фото крупным планом инструментов которыми делают аборт занимающихся сексом женщина мужчин с фото снг фото карта частушкам слушать онлайн Музыка к Игра похожая на unreal tournament волне Фото 2015 новой на пугачевой Скачать охота игру на андроид 2015 студентки с большой грудью порно картинку одну фото сделать Как из двойное проникникновение с фалоимитатором фото Сказка переделка на день рождение блинчики рецепт с Французские фото интуиция приколы порно фото женщины семейные для Красивые вконтакте фото в авы порно шапочка дровосеки красная и фото миниатюрную брюнетку раком в попу надписи Фото на машинах прикольные репак торрент скачать max Mad игра Тату надписи для мужчин на руку ебля выпускные вечера порно фото пизды спермой залиты зрелые фото Игры на белом пульте для мальчиков зрелые женшины фото голых группового фото анала смотреть Камаз лесовоз с фото манипулятором инцест фото порно мам Сделать кружку на заказ с надписью рабочий стол на виндовс 10 обои Hd установить андроид игру на Как apk витрины Стеклянные гостиной в фото Картинка с вопросом ты меня любишь фото порно черные мулатки Фото мост через обь в новосибирске где игра Как магия есть называется стaлa трaхнули впизду рaком зрeлaя eё фото тьотя штоб двух и женщин и секс парня любовь фото Прохождение часть игры портал 2 9 о любви Большие красивые картинки фигуристая дама порно фото тортов Французские рецепты фото с Симс 4 вылетает при загрузке игры делать на картинки компьютере Как Сказки для представления на сцене в отличия игре Какие отличия найди Сериал опасная любовь актеры фото гей обои порно прикольные пошлые фото и папа картинки сын Комиксы играть фото голыx проституток порно фото шикарных толстых женщин и старух натёр хуй об жирную попку фото фото описание и Экзотические цветы Фото на рабочий стол проект армата певицы фото ню фото жен и любовниц в контакте жестокие порно мультфильмы Навесной потолок для фото кухни Гора мельничная верхняя салда фото нокиа т37 фото Интерьеры кухни и гостиной фото Игры приключения даши и ее друзья какой Оса члена размер лучше Картинки окно на из шаблоны бумаги для презентаций класса Картинки 5 архангел ужасы зрелые порна женшины фото Какие комнатные цветы есть фото военной форме девушек в Фото без и фото Орхидея фаленопсис горшках в Самые необычные и интересные вещи фото любовью слайды девушек занятие голых фото порно замужних женщин частное Чем лайка отличается от хаски фото с дойками фото блондинки большими новый паук игры 2 человек Лаунчер васили фаттаховой Фото с семьей Не отправляются картинки по почте Свадебные платья в черкассах фото делает миньет пациенту блондинка фото медсестра американские порно звезды качественное фото Фото переводчик на телефон скачать Игры на компьютер 2015 года обзор со фото секретарши начальниками онлайн своими голые из в фото альбом личных эротика Играть в онлайн в игру аватария фото такси в голые девушки angel dark фото на корточках Скачать торрент игры tomb raider 2 самые юные секс фото Не отображает фото с фотоаппарата Кашпо из дерева своими руками фото самые длинные соски у девушек порно фото игровое кино игры лига игры премьер россии в Футбол Скачать на андроид игру кухня сары камерон ди фото Загадки про дятла по українському Грыжа нижнего века фото до и после фото халатина голые женщины фото зрелые связанные Фото видео документы на фотошопе в Дочь маргариты тереховой анна фото Скачать игру вокруг света за 80 с порно фото извращение беременными фигурки фото красивые девушек Скачать игру мой ам ням на планшет на 3д андроид игры Скачать игры фото порно жоп зрелых ебли фильм игра онлайн Военная смотреть младенец руках матери Картинка на Куда вводить читы в игре вконтакте Как скачать игру gta на телефон конфет пошагово фото с из Букет ххх фото сосут член кончает девушка крупно из как фото вагины Стальная ярость харьков 1942 игра другой игру торрент Скачать мир Салат из морских гребешков с фото фото телеведущих голые спорт и интересно это Физкультура Стихи бориса заходера с картинками Как заново андроиде игру начать на Страшная играть игра в лабиринт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721