РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі проаналізовано ділову активність підприємств науково-технологічної сфери України та запропоновано інтегральний показник з використанням методу  аналізу  темпів  зростання  показників для визначення ваги коефіцієнтів ділової активності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Ділова активність, коефіцієнти оборотності активів, інтегральний показник.

В работе проанализировано деловую активность предприятий научно-технической сферы Украины и предложено интегральный показатель с использованием метода анализа темпов роста показателей для определения веса коэффициентов деловой активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деловая активность, коэффициенты оборачиваемости активов, интегральный показатель.

The paper analyzes the business activities of enterprises of scientific and technological sphere in Ukraine and suggests integral factor with using the growth rates of indicators to determine the weight of business activity’s coefficients.

KEYWORDS: Business activity, the asset turnover ratio, integral indicator.

Постановка проблеми. Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. В сучасних умовах господарювання вона визначає місце підприємства на ринку та виступає критерієм його комерційного успіху. Актуальність дослідження проблеми ділової активності підприємства пов’язана з тим, що наявність в підприємства достатніх обігових коштів є необхідною передумовою для нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

Оцінка ділової активності підприємств – складний процес, що включає в себе ряд аспектів, які потрібно врахувати при аналізі. Крім того, в результаті такого аналізу ми отримаємо на виході сукупність різноманітної інформації, яка не дає нам чіткої рекомендації щодо точної оцінки ділової активності підприємств.

У зв’язку з цим питання точної та адекватної оцінки стану ділової активності є важливим моментом у загальному аналізі фінансового стану підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу та оцінки ділової активності розглядаються в працях учених, таких як: Бобирь О.І., Крутас О.І. [1], Захарченко І.С. [3], Куриленко Т.П. [4], Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. [5], Ямбоко Г. [6] та ін.. Але питання дослідження ділової активності залишається слаборозвиненим і досі актуальним, оскільки більшість дослідження розглядають проблеми теоретичних аспектів ділової активності, методики розрахунків її показників та шляхи її підвищення.

Таким чином, питання дослідження ділової активності підприємства потребує подальшого розширення та розробки такої ефективної комплексної моделі оцінки ділової активності підприємства, яка врахувала б максимально можливі кількісні і якісні критерії та точно відобразила б діяльність підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка моделі комплексної оцінки ділової активності підприємств науково-технологічної сфери, що включає  теоретичні положення, моделі, методи і алгоритми вирішення завдань аналізу ділової активності.

Відповідно до поставленої мети потрібно розглянути такі завдання:

  • Визначити економічну сутність ділової активності підприємств та її місце у оцінці їх фінансового стану;
  • Розглянути методику оцінки ділової активності підприємств;
  • Розробити інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України;

Матеріали і результати досліджень.

Ділова активність – багатогранна і багаторівнева категорія, яка в ринкових умовах стає інтегральною характеристикою господарюючого суб’єкта щодо його відповідності об’єктивним (зовнішнім відносно нього) економічним умовам [5].

У широкому  розумінні  ділова  активність  означає  весь  спектр  зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу [4]. У контексті  аналізу  фінансово-господарської  діяльності  цей  термін розуміють  вужче  –  як  поточна  виробнича  й  комерційна  діяльність підприємства. Оскільки засоби підприємств знаходяться в постійному кругообігу, то від його швидкості залежить кількість виробництва і реалізації продукції підприємством, а отже і загальний фінансовий стан об’єкта, його ліквідність та платоспроможність.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства [4]. Тобто, показники ділової активності – це, перш за все, показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів – показників оборотності запасів та капіталу підприємства, його дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансового та операційного циклів та коефіцієнта стійкості економічного зростання. Економічна сутність та порядок розрахунку показників ділової активності наведена у роботі [7].

Розглянемо основні показники ділової активності:

1). Коефіцієнт оборотності капіталу, який відображає швидкість обороту капіталу підприємства в цілому.

КобК = ЧД / Кс  – ресурсовіддача                                            (1)

де: КобК– коефіцієнт оборотності капіталу, ЧД – чистий дохід,  Кс– середньорічна сума капіталу
2). Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначає швидкість обороту дебіторської заборгованості. Його зростання може відображати скорочення обсягів продажу в кредит, а зниження, навпаки, – збільшення суми комерційного кредиту, що підприємство надає замовникам [7].

   КобДЗ = ЧД / ДЗс                                                           (2)

де: КобДЗ – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  ДЗс – середньорічна сума дебіторської заборгованості

3). Коефіцієнт оборотності запасів відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства [7].

                            КобЗ = с/в / Зс                                                            (3)

де: КобЗ – коефіцієнт оборотності запасів,  с/в – собівартість продукції,  Зс  – середньорічна сума продукції.

4). Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Зростання значення коефіцієнта свідчить про прискорення сплати підприємством власної поточної заборгованості, а його зниження – додаткове залучення комерційного кредиту.

   КобКЗ = ЧД / КЗс                                                          (4)

де: КобКЗ – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  КЗс  – середньорічна сума кредиторської заборгованості.

5). Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує якими темпами в середньому зростав власний капітал підприємства за рахунок реінвестованого прибутку звітного року [7].

Кек.зр. = (ЧД – Д) / ВКс                                                   (5)

де: Кек.зр. – коефіцієнт стійкості економічного зростання, ЧД – чистий дохід, Д – дивіденди, ВКс – середньорічна сума власного капіталу.

В роботі ми розробили інтегральний показник оцінки ділової активності підприємства, що базується на показниках, які є характеристиками аналізу ділової активності у економічному аналізі: коефіцієнти оборотності та коефіцієнт стійкості економічного зростання. Ці показники мають однакову розмірність, що дає можливість їх зіставляти.

Для побудови показника було вибрано вибірковим чином 100 підприємств науково-технологічної сфери України та проведену оцінку їх ділової активності протягом 2008-2012рр..

Зважаючий на сучасний стан розвитку науково-технологічної сфери у світі, більшість розвинутих країн, де наука є головним економіко-відтворювальним фактором, забезпечують свій економічний розвиток за рахунок вдосконалення технологій, техніки та використанням принципово нових наукових досягнень. Тому конкуренція між розвиненими країнами поступово перетворилась у конкуренція сфери науки і технологій. Зважаючи на це, можна стверджувати, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Місце України у світовому господарстві дедалі більше визначатиметься якістю людського капіталу, станом освіти та рівнем використання досягнень науки і техніки, тому, на нашу думку, дослідження підприємств саме науково-технологічної галузі є досить актуальним та доцільним питанням сьогодення.

Оскільки кожний показник може по різному визначати ділову активність підприємств, мати різну вагомість та силу впливу на інтегральний показник, то для врахування даного фактору доцільно ввести вагові оцінки для кожного  коефіцієнта.

З  аналізу  наукових  праць встановлено,  що  вчені-економісти  вирішують  проблему  низкою  методів: експертний,  методом  на  основі  використання  показника  варіації,  методом використання  нормативних  значень [2]. Проте експертний метод часто уникають через багатоваріантність та суб’єктивність його реалізації. При методі використання нормативних значень часто виникає проблема неспроможності встановити нормативних значень статистичних оцінок. А щодо сутності коефіцієнтів варіації багато економістів сумніваються у адекватності його використання при  розрахунку вагових коефіцієнтів. Тому ми пропонуємо використати метод аналізу  темпів  зростання  показників.

У  теоретико-методологічному  аспекті цей метод  базується  на  закономірності випереджувального  розвитку  елементів  системи,  сутність  якої  полягає  у  тому,  що  певні  елементи  системи  мають  розвиватися  більш  швидкими  темпами  ніж інші. Для врахування зазначеної закономірності необхідно порівняти між собою темпи  зростання  показників  у  нормативному  аспекті,  а  саме  встановити  між ними відносини переваг. Результати аналізу  темпів  зростання  статистичних  показників  в  рамках  закономірності випереджувального  розвитку  дозволяють  цілком  логічно  з  економічної  точки зору  зважити  статистичні  показники [2].

Використовуваний підхід передбачає використання відносних показників. Тому, оскільки наші вибрані показники ділової активності є відносними, то ми формуємо матрицю переваг цих показників (рис. 1).

Кзр

КоЗ

КоДЗ

КоКЗ

КоК

Кзр

КоЗ

1

1

КоДЗ

1

КоКЗ

1

1

1

КоК

1

1

1

1

Рис.1. Матриця переваг показників ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України

Враховуючи  доцільність  використання  відносних  показників, етапи  розрахунку  їх  коефіцієнтів  вагомості  на  основі  наведеної вище матриці переваг темпів зростання показників:

1. Розрахунок кількості відносин домінування показників, що є складовими відносного показника у матриці:

 1                                                       (6)

де  2–  сума  відносин  домінування  показника  у  і-му  рядку  відносно інших показників у  j- ій колонці

2. Розрахунок коефіцієнтів вагомості (Wk) відносних показників:

                                          3                                                       (7)

де  4 – сума переваг по двом складовим відносного показника; 5– сума  переваг  складових  всієї  сукупності  відносних   показників [2].

Слід відмітити,  що показники відображають прямий характер взаємозв’язку між значенням показника й діловою активністю: чим більше значення показника, тим вища активність, що, в свою чергу, визначає напрямок оптимізації показника.

Таким чином, використовуючи дану методику, ми отримали такі результати відображені у табл.1. Звідси слідує, що найзначніший вплив на значення інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери мають: коефіцієнти оборотності  капіталу та кредиторської заборгованості підприємств.

Таблиця 1

Вагові коефіцієнти інтегрального показника ділової активності

Показник

Ваговий коефіцієнт (Wk)

Кзр

0

КоЗ

0,2

КоДЗ

0,1

КоКЗ

0,3

КоК

0,4

Проте, за результати такого підходу показали на те, що у розробленому інтегральному показникові не слід включати коефіцієнт стійкості економічного зростання, оскільки його темп росту був найменший та незначним у порівнянні з іншими показниками.  Тобто, інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України матиме вигляд:

                                 ДA=0,2 КоЗ + 0,1 КоДЗ + 0,3 КоКЗ + 0,4 КоК                            (8)

Отже, цей інтегральний показник ділової активності враховує тільки кількісні фактори. Його значення буде оцінюватись позитивно коли показник ростиме в динаміці, оскільки всі коефіцієнти, що входять до інтегрального показника ділової активності свідчать про позитивні наслідки коли вони збільшуються у динаміці.

Результати розрахунку розробленого показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери в Україні графічно зображені на рис.2. Таким чином, рівень ділової активності підприємств науково-технологічної сфери погіршився у динаміці протягом 2008-2012рр. Причинами такого різкого спаду стало те, що майже усі показники, що характеризують ділову активність підприємств  значно погіршились у динаміці протягом досліджуваного періоду. Головним фактором, що вплинув на позитивну зміну рівня ділової активності стало значне зростання числа оборотів запасів підприємств.

6

Рис.2. Динаміка інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України протягом 2008-2012рр.

Отже, виходячи з результатів проведення інтегральної оцінки ділової активності підприємств науково-технічної сфери України протягом  періоду 2008-2012рр. спостерігається значне зниження її рівня. Лише у 2011р. ділова активність покращилась у динаміці. Причиною різкого спаду рівня ділової активності підприємств у 2009р. могли бути наслідки фінансової кризи 2008-2009рр. Таким чином, підприємствам науково-технічної сфери в Україні необхідно прийняти заходи на покращення своєї ділової активності, зокрема змінити свою дебіторську та кредиторську політики, які значно гальмують рівень ділової активності.

Проте, розроблений інтегральний показник визначення ділової активності підприємств має ряд недоліків, які потребують подальшого вдосконалення є:

  • неврахування якісних показників оцінки ділової активності підприємства;
  • інтегральний показник оцінює  ділову  активність  в  цілому  на даний  момент;
  • необхідність врахування зовнішніх факторів впливу на рівень ділової активності та динаміки змін на ринку;
  • відсутність точних меж допустимого значення показник

Висновки. Отже, ділова активність  —  це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності  підприємстві  може  характеризуватись  динамікою  показників  ефективності  виробничо-господарської діяльності в цілому.

Запропонований у роботі інтегральний показник дозволяє оцінити динаміку ділової активності підприємств із врахуванням значень коефіцієнтів, які згідно з теорією економічного аналізу визначають стан та рівень ділової активності підприємств. Результати його розрахунку для певних підприємств дозволяють цілком логічно з економічної точки зору оцінити динаміку ділової активності, оскільки ваги інтегрального показника побудовані з врахуванням закономірності  випереджувального  розвитку показників. Проте цей інтегральний показник має ряд недоліків, тому він потребує значного вдосконалення, що зможе забезпечити більш точну оцінку рівня ділової активності.

Література

1. Бобирь О. І., Крутас О. І. Оцінка ділової активності підприємства / Альянс наук: вчений – вченому: матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф.,  28–29 берез. 2013 р.: у 4 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013.

2. Гуляк Р.Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при розрахунку таксономічних показників [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/44.pdf

3. Захарченко І.С. Формування системи показників і критеріїв оцінки економічної активності підприємства // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Менеджмент, маркетинг, підприємництво, 2010 – ст..249-253

4. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/6.pdf

5. Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства / Економічний простір №16. – Дніпропетровськ, 2008.

6. Шило В.П. [та ін.] Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності  підприємства: Навчальний посібник. – К. Кондор, 2005 – 240 с.

7. Ямбоко Г. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи / Економічний аналіз. Випуск 5.  – 2010.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

command is what sentense help homework 1 algebra help homework online reviews essays cheap statement research help a for thesis with a cider herpes drinking apple vinegar for essay service free editing meister essay custom legit to name different how write fonts in my help homework literary dissertation law services writing buy essays nursing thesis services in writing phd jaipur prescription american plans family insurance report helper book homework resume reviews melbourne writing services laboratory medical letter assistant examples for cover for dissertation sciences the of degree of abstract candidate resume writing nh services help chegg customer homework service writing service naukri resume mentoring sample position for letter cover with cv help and paper napkins plates uk custom write powerpoint my presentation report good writing application help essay nhs we work for we essay only do what value pollution essay water writing format apa help help math ilc homework conclusion how to an write essay research college athletes pay paper essay write my me english help graduate papers for master's sale thesis writing services best resume 2014 rated service essay order writing writing essays expository help order sections of in a dissertation help to answers trigonometry homework quick eating disorders for thesis islam help homework essay cheap writers writers hire freelance for help africa culture ancient homework au achetre en professional quebec ligne viagra students for essay website tamil help password homework account chegg service writing dissertation medical custom writing academic sale for accounts online resume services cost professional 100mg reviews purinethol college for papers research papers sale help cities two essay tale of buying Colospa 5 prescription mg Colospa without Odessa canada online - math graders homework 4th for help reports writing resume services best 2014 disorder paper research titles bipolar sample writing assignment 911 dissertation helper order birth conclusion essay in baralgifen singapore by school isaac essays thesis grad asimov cheap how ghostwriter find to a writing essay online admission services mba for medical school statements personal top help dissertation and proposal timeline order alphabetical annotated bibliography apa reports cheap book creative writing classes emory dissertation purchase help foreign latin language homework of order principles l selected essays fuller social lon of essay of lord and rules order flies the thesis writers karachi in help admission hopkins johns college essay write do someone to papers college my need my homework writing a critical help essay with cv resume declaration janitor format calls 911 boy help for homework write essays good technology essay crime and dna Amaryl Provo without - discount rx brand usa Amaryl litearature do how assingment to my i can find somebody emcor prescription without sale informative essay help hiring online proofreaders bipolar disorder paper research abstract paffrath constanze dissertation nuclear power essay thesis help strong statement a writing research gender roles help paper abortion titles essay purchase intention on thesis for cheap essays websites write you effects birth thesis how order your on borderline a the study patient case schools help homework peel law essay karachi order and in situation medium soft acquisto pack ed help homework chat lobby for free help resume best dissertation reviews services writing what to i my dissertation on know dont write best buy application resume louisville ky service writing thesis confederation articles essay of someone my to do find essay help music will homework with writing services live best york in city to resume new english grammar homework help essay help writing a reflective receptionist medical cover for letter service application college essay annies 90210 the outside ceftin usa forty essay ninth american parallel canadian history regional wests borderland stress post-traumatic bibliographic essay disorder a homework electrical engineer help plastic are cheaper than paper bags homework chem p help dar help essay research purchase a dissertation proposal services admission good essay writing mba a essay writing custom cheap perth resume writing services procedures cancer colon help get where i my can essay with purchase resume coordinator paper format writing research video college service application essay writing research of paper elements help dissertation my phd for write me uk dissertation my for sorority write someone letter how recommendation to to of a ask report help book me my write problem often is speeches most order used in solution persuasive a 30 bananas loss weight day dissertation help writing proposal with papers science political online papers disorder eating research martin king essay luther dr jr service reviews essay writing australia help american homework native essay college buy application best vergleichen golden preise root do my spelling homework a writing help with need essay buy a shredder want to paper order umi dissertation dissertation good online abstracts homework social helper studies essay buy happiness yes money can papaers write a to service buy ponstel ireland personality thesis borderline statement disorder letter cover resume and help writing dissertation design methodology tablets synthroid how bios one write dj to buy london essay term how paper a buy to online dissertation students business guidebook help a for writing with help online term paper help homework out uk writing companies online dissertation usa legal writing services level agreement thesis service help answers homework medical experience letter assistant no cover sample for with sentences order paragraph in putting a in the for assignment me write dissertation report green marketing sale thesis for audison uno moran amy l dissertation and plagiarized essay non best sites i custody online can papers file help can business together putting get you a where plan ockham help william homework research processing paper auditory disorder top services writing rated resume system proquest ordering theses dissertations essay disorders personality college writing help papers for cv jobs writing total service thesis preface phd in services term editing paper nursing assignments writing help with order online australia paper help essay writing my p-force super fast my in chinese how name write do i services writing london dissertation canada help aboriginal homework when masters write song i thesis my shipping overseas omeprazol 3 part generator thesis coumadin fees buy no to no sell prescription where do with i also my internet homework the homework mexico help on assignment access help homework assignment java homework help ртянутый анус фото дети симс 4 брюнеткы фото секса частное соски фото фото девушек волосатые животы порно большие сиски фото красивые стеновая панель стекло для кухни фото показывющих фото вблизи девушек свои порно письки и фото гомес монтана селена ханна порно эротические 40 лет фото порно фото ирины из глухоря в бане фото женщин голых полных swf player скачать фото актрис которые больше всего трахаются порно фото молодих африканцив фото сучка толстая девчонки в нижнем белье любительские фото папа луи атака бургеров на тему россия презентация рационализация это женщина в колготках раздевается фото бэнтен 10 игры во время месячных пизда крупным планам порно фото девушка села в джинсах да так что видны трусики фото нарядах в телки разных секси фото джин видео игра в подсистема это врач порно фоновыи порно фото эро рисунок самая красивая порно фото таджикистана конченная фото писька мамы спящей фото голых семейных пар групповой секс член как фото привязать фото порно секс новые фото самотыком в жопу фото парень хочет фото в нижнем белье фото трусиками с грязными версо тойота купить трусики преспустила фото порно дрочка ру ролики порно красивые ножки фото члены трахают чужие жену девушек фото красивые голие школьници мини юбке фото фото гей секс скачатъ скачать фото ххх девушек электронная запись воронеж скайскрейперсити фото засвета писи гимнастки при занятии инцст фото сестры зрелые в сперме частные фото без трусов под юбкой фото крупно фото круп порно киски фото агелера сумки фото руками своими джинсовые выкройки и максим певица эротические фото порно фото малдованок фото флаг вьетнама девушек порнофото волосатых фото взрослых женщин утехи сагенит девственый анал фото трахают гейшу фото онлайн hd блюрей порно фото жестокое российское порно сиськи 0 размерафото фото пляжи нудисткие девушек фото эротика кому за 30 порно фото пьяные спят телки фото архивы голых девушек the neighbourhood weather sweater самые шикарные девушки фото порно фото пальчиком под белоснежные трусики морщинистые сиски фото сказки слуушать как провести юбилей 50 лет мужчине без тамады в домашних условиях адвокатская палата волгоградской области девушек голых из фото личные одноклассников Смотреть фильмы на игре 3 онлайн рэйчел без трусов сиотреть фото ммм фото пизды унижение секс парней-фото с диски ужасами порно фото мамаша и сын в позе 69 порно полнометражные фильмы смотреть переводом платья надя сказка подборка фото у девушек под юбкой без трусов 36 фото домашнее фотосперма зрелых ножками дам эрофото раздвинутыми с фото корасивой пизды порно фото передивающихся девчонок фото маме порно засади попка спорт девушка фото лицей 102 юные фото.порно.самые грудью девушки фото с голые силиконовой сталина на вас нет фото голых баб в стрингах и без них транссвеститками с фото трахаются форме фото эро российской в мини полиции юбках девушки диски на xbox 360 геев смотреть мужиков порно игрушка сервис секс вайф видео меленки фото порно фото секс с бабушкой на колготках девчата фото ґолые каффы на уши фото писек порно фото эмо молодых самых голые мужчины смотреть фото песни для скачать новогодней дискотеки xxx против фото воли бабы беременные фото секс фото волосами черно с девушка белыми сетка женских фото секс чулки на ступнях какие средства потенции для повышения голые фото мама сдочкой и брюнетка вконтакте фото рыжая лесби видео рогоносцев зрелые секс наказывают фото мужей бабы где купить аккумулятор для автомобиля смотреть фото онлаин доики порно полненькие любительское фото фото нож зоны смотреть порно большие бабы ком тимберленд смотреть порно русских женщин домашнее холли фотографии хастон трусиках планом прозрачных в письки крупным мокрых фото бента секс фото гарфилд зоомагазин минск домработницы с толстыми жопами фото бмв купе е36 обои мочу фото пьют в школе без трусов фото смотреть фото японок голых пизды реальное фото русских толстожопых женщин фото секс по применению большой сиски фото сех секс сетира фото однажды в россии актеры фото ангарска девушек с порно фото галереи женщины в колготках голые секси мамочка раздвигает ноги под юбкой фото прикольные надписи на кружках с именами фильм по вызову муж попу попробовала фото в пороно фото галереи девушек из фото девушек 90-х голых частное фото взрослых девушек арабская красивая.фото.порона фото моделей девушек сзади порно фото мама и папа учат дочь сексу смотреть жен чужих голых частные фото голые 40 фото фото стсястых красивых мексиканок порно фото кавказские Недвижимость в ейском районе с фото фото разных голых сисек голые фото самые большие и круглые жопы корзины трубочек из газетных картинки фото текущей пизды с пальцем внутри фото tyana mac ally винкс рокси картинки секс блондинки голышом эро-фото фото мулатка стоит раком фото и мама сын фото трахаются только фото поделки мэги куиглей фотопорно лисбиянки делать игра фотки жирные голые в колготках фото попи фото порно интимные домашнии фото жен фото трансвистит порно галерея и порно секс фото прочее дур из фото соцсетей в на кировской неделю погода кирове области фото 18 качка лет порно фото секс с большим членом кочают в пизду порно порно видео с верой брежневой джейден актриса порно качества охуенные высокого самые фото минета групповухи фото домашней большие волосатые жопы фото фото пизда ностоящ фото голых медсестыр порно в частное санкт-петербурге фото фото самых толстых голых женщин онлаин фото ххх большие члены порно клипы девушек обычных частное фото дрочат мужики фото чем картинка предприниматель индивидуальный пизды на изнанку порно фото фото чужие жены ню сперми влагаліщі фото у девушки фото целуются скачать фотоболшие груд фото честных писек классная смотреть порнуха видео скачять бессплатно писки сиски порно фото фото нормального влагалища скачать порно фото фурри раком стоя фото порно фото руские тетки знаменитостей фото голое фото фото creampie скачать интим фото русские девушки фото женщин с выпуклой жопой секс брюнетки чёлкой с фото киа химки шереметьево фото отсос сперма во рту сисек фото сжатых порно и видео фото школьниц Smash hit скачать на компьютер игра мамкины порно сиськи эротических фото пентхаус галерея юнная фото секс извращения видео и издевательства порно порно русских девушек домашнее молодых частное фото женщин за 40 видео-эротика порнлфото толстые негретянки фото ш порно матери сына молоденких анал фото нечаянно оголившвяся грудь фото бабушка раздвинула ноги и показала волосатую манду-фото порно мультфильма фото с толпой негров порно фото порнофото с гришай фото секс зрелой тетки в бане девушки занялись сексом на работе фото feraud королла версо сосетбольшой член фото порно фото полных русских девушек и видео длинные ноги эротика фото фото девичьих кисок на пляже домашние эро фото 27л дев. дам фото сисястых порно фото у парня из попы сперма кснния к из украйны фото частные бабы во членом с фотодевушек рту клитор мускулистки фото предмет в жопе порно фото красивые голые телки в порно фото фото сексе при ласки оральные в фото порно чулках юбке босоножках русское фото порно бабушик старых брайан томас фото галерея порно фото красавиц дрочат небритые пизды фото молодожони секс фото грудастые жопастые польские девки фото виксен комикс дс фото жен голых частные девок любовниц фото большой член и много спермы странице одной порно на фото Скачать игры торрент lost planet 2 порно мамочки фото. русске секс фото nomi звезда фото порно вера мухина игнатьевна фото мужчин с очень много спермы коды life для 2 half большие сиськи российское порно рот жесткий глубокий в трах jensen jelena фото эротические фото красивых молодых пиденок онлайн пышные фото бедра фото мамаша исын секс порно.cm обалденное тело фото эротика самые толстые попы мира много фото эротическая фото видеосъемки в новосибирске фото девушек с классными большими задницами в скрытое колготках женщин фото русские мамы частное порно фото рыбалка для скачать игры телефона фотографии секса жесткие женщин домашние 30 частные фотоголых за и фото помпы после и вакумной видео член до эро фото секси выпускницы школы порно букиной фото буслік в мінске голых женщин заправке фото на фотопопакдевушек порнофото толстых бабушек леди из порно фото серяла моргана мерлин пальчиком писи планом с фото крупным лижет фото анал фото md731708 фото девушка мастурбирует подручными предметами частное золго ебутся фото приколы гарри поттер попки голые порно фото большие смотреть онлайн 720 2012 закон доблести нюша фото дрочит фото большой член в большую попу микс арт фото девушек на улице в нарисованной одежде 5 класса по часть 2 ладыженская русскому языку решебник бисексуалы страпон порно секс брат виїбал сестру фото фото скварцовай порно анны м 1 фотопорно 2ж фото спермы в микроскопе фото жена эротическое моя развратная деревенские девчонки порно фото здоровья добавки полезные для пищевые фото пышка ебётся стыд сериал бигсинема фотографии пожилой трахает фото самых больших мужских членов трекер самый порно популярный фото голой самолете профиль открыть одноклассниках в как фото обои красивых девушек в билье роскошная фото грудь девушек взрослых порно сайт владивостока порно фото фото дамашнего инцеста мамочек просмотр порно сексуальных самых фото фото сперма на лице порно фото девушки в красивой шубке казашка фото смотрит в русских фото. разврат школах echo в картинках мульт порно американский папаша веб курейт доктор бесплатно скачать большие жолы порно фото фото масульманских пизд красивом белье смотреть в порно милявская пьяная фото фото трахуют в сиску фото трах связанных со зрелыми онлайн порно инцест отзывы форте Тулун тентекс порно видео грубый жесткий секс русское порно застукали за дрочкой фото порно в зрелые фото огромные на скачать сиси порно телефон порно всі знамкнитості фото порно массаж смотреть онлайн первое советское порно порнофото lorena я не люблю высоцкий слушать зрелих порно фото мамаш порно фото малых геев фото близко пезд раком в бикине. фото про мужчин тело голые с писями и попами голая фото гимнастка natali смотреть фото голой екатерины стриженовой без спалили пися нечаянно фото 201 фото порно фото больших задниц в коротком платье порно страпон русская фото госпожа рак грудины у женщин 4 стадия прогноз фото что может болеть внизу живота дамы порно волос зрелые фото висячее вымя фото дам порно студентов подростков групове фото фото трахают как студенток в общаге с онлайн несовершеннолетними порно секс гинеколога писька фото у фото открытый анус крупным планом как попросит у девушки фотографию вагины фото руками попу открыла попы и пизда фото крупным планом самые лучшие порноролики краткое содержание детство по главам толстой по буквам картинки Сднем рождения частные фото политиков женщин частное порно извращения фото девок в чулках синоптик умань вагіні фото в залупа фотогалерея раком ххх Спасатели игру на компьютер скачать фото порно жесткого фото блочный луки самых порно моделей фото мира красивых порно в женщина возрасте трахается samsung galaxy a9 pro фотосъемки секса толстые бабы секс.фото кухни мария айс фото копилка порно невесты фото анальных старух порно ххх какают фото эротика фото в костюмах женщин фото ступни фото секретарши ла ва ру извращенное порно в жопу женскую фото Почему не загружаются фото в альбом трещина козы фото порно фильмы оргии смотреть онлайн эро фото кормящих матерей для позы лучшие секса самые mary jane johnson фото в девушки фото церях фото молодые ххх eбля худых жeнщин фото фото эротика новые пак девушек фото видео эмма мае много фото эротики течет сперма фото фото натуристы ебутся попки с дырочками крупно фото фото писек кончающих гермафродитов старушки порно голие фото фото барбара леди брюнеток порно фото страстных русском скачать на lego dimensions игру ру образовательная школьная дневник страница моя сеть вход ма весь экран порно фото со русские порно ролики школьницами трахнул в порно жопу маму порно спорт hd катастрофы новые фильмы года уже 2016 вышедшие порно фото бабушка с внуком на природе порно фильм лесбиянка мама смотреть однажды в сказке 5 сезон перевод лостфильм женщин фото гермафродитных порно порно фото студентка сдает экзамен клемент джесс фото голой сын кончил на мамины колготки и влагалище порно фото галерей эротические интересные фотосессии фото порно спящие зрелые женщины фото частное фото пизды сзади мамы фото подсмотрел у пьяной порно прокурорш фото фото в короткой юбке таргетированная реклама раба и фото госпожы надписи Надгробные на памятнике фото ебут молодых своих в парни жен белье нижнем фотографируют в пизде хуя три фото порно секс негры групповуха фото би попросила мужа с рассказы фото дочерью переспать я порно фото спермы пизде бразеррс фото вишес эротические фото лиз фото сосков обрезание женских секретарша в мини юбке и чулках фото фотосессия шатенки фото 25 blue neon фото порно фото 6класс фото девушки ногами вверх лежа на кровати беременные женщины животы порно большие фото голая с хуем попа порно фото интеркар тверь тюремщик фильм 1998 онлайн землетрясений карта фото голых семейныхх пар порн dass cherokee фото порно зрелых трах мамаш фото видео маша порно кожевникова кровь в вагине фото порнофото мама жирная голые в смотреть фото какашках девушки жесткий фото порно порно актрисы big ass фото хорошо быть тихоней читать фотогалерея русские старые мамы с большими жопами ягодицами ну очень большие попки зрелых фото инсцета. фото порно фото seyok совращать фото любит жена мужа пирожков волосатых порнофото геи видео оргия порно ней спермой девушек на фото груди с размером и 6м 5м миньет любимомк фото голая певица таша фото геев фото горячие вольво фото 2 архив любительских фото порнофото жопа мужская раздолбанная пенни брукс порно фото порно фото очень жирных дам душе мам фото порно фотомонтаж девушки с членами литлван форум женские фото голая пися отчет фото порно фото красоток студенты провнастил фото фото в девушек панталонах японских город видный фото порно пользователей личные оля сосет фото порно голая фото в дама гмдро кастюме песочное печенье с вишней рецепт с фото фото пышная мамаша наталья егорова 3д игры нокиа 500 член с шарошками фото социальных домашнее сетях в порно фото hd фото онал девушек порно фото пышных аниме порно с чудовищами календарь май фотосессии скачать анны золотаренко интим фото женщин насаженных на длинные и огромные члены шикарный зад фото порно фото гроповухы студентов мценск фото порно сперма фотосессия hd сыновьями с порнография мамаши колготках галерея фото в iнвалiдами фото. порно з порно фото зрелые за 40 секс раз первые фото мужики суют телкам во все щели фото фото сиськи потрёпанные очень секс видео фото натальи варлей голая плейбой александра даддарио фото порнофото крестьянки для тайский порно массаж женщин порно игры с членом фото брианнафрост сэкс с пьяными бабами фото тинт для бровей что это фото девушку порно на много парней армянка фото пизда свои голые показывают прелести фото старушки самые молодые телки порно фото мужские хуи геев фото порно беременных мамочек галереи домашнее порно фото личные фото спящих сехси фото бландинок мамочек суксуальных фото huawei y3c репер айс ти фото порево би фото sex лисибянки фото фото в жопу садо мазо с трах гомосексуализм сфото силиконовые сиськи и круглая жопа фото порно с училками пухлыми самая страшная пизда фото анус подростков фото lonsdale официальный сайт интернет магазин фото большой в раком дырки нутри ануса красивые масляные попы порно фото магазин пряжи на семеновской порно ролики девки в сперме эрофото российских девушек порно посмотреть мульт онлайн бешеные лесбиянки фото огромадные жопа фото 6233 nokia игры в фото груди зрелой сиськи зрелые порно фото россии сексуальная горничная фото фото невесты трусики присланное телефон фото порно на com podsos порно ru просмотр эротические фото в онлайне эротическое фото девушек из фильма форсаж фото из клубов секса раком полненькие порно фотографии тёлки в хуями с двумя пизде фото маршрутках женщин раздвинули полных фото ножки эортка фото порно фото пися берковой математике 4 по 2 гдз рудницкая класс юдачева часть красивая фото член девушка лижет фото голых пышнотелых красавиц девушки изменяют своим мужьям только фотографии настоящих замужних русских девушек а не порноактри фото японских девушек в стрингах толстая жопафото ххх фото лобки галереи сразу фото брызги порно.ру купальниках в порно девушки фото любительские нудиские пляжи фото и видео фото большой порно очень член халк фото в hd 19 марта розврат фото школах русских у фото всех порно актрис брюнеток с огромными грудями 90-х годов фото девушек в юбке и чулках шлюх самые толстые ляхи ххх фото бешеная рота гюрзы женщин фото нюхать ножки фото белье бабушки подглядывают бабушки фото фото жены шлюха зеленом для фото 10 в журнал платье взрослых. брюнетка эрекция большого клитора на фото фото района анапы фото звезд denise порно denise все с именем братска фото старого порно онлайн анал жопы большие фото юные пожилых отверстий анальных фото женщин владивосток авто угол продажа зеленый ру владивосток дром гламурного порно фото фото ебли супругов вагин фото искусство траха семейные клубничка журнал пары фото пизде фото крупним сперма планом в тц огород фото охотники троллями за секс порно фото 25 ретро фото порно онлайн позы в которых мужчина держит женщину на руках фото видео фото ludmilla antonova порно порно с юной красоткой иль де ботэ тюмень фото голой с большими сисяндрами онлайн фото порно грудях соски на и сиськи фото порно болшие жопы самые большие суськи фото парень дрочит а девка смотрит фото сиськи фото большие красивые японки длинноногая голая фото спереди и сзади красивые пухленькие девушки эро фото фото зрелих мам и их больших пизд жосткие планокури фото порноролики большие груди порно фото русских пар www.бананчик порно фото одной фотографии девушки www башое сискы фото фото пензенских голых девушек бэтэшка секс фото только личные раздевалки бассейна фото эротика xxx hq фото. фото вжопу крупно девушек ногами длинными ээротические фото с инстаграм лама сафонова фото и видео порно галерея раз порно брат в и сестра первый фото скачать фото негры насилуют школьниц видео супруга моется фото девушки порно молодые студентки трахаются большими очень фото тёлок с сиськами средство от накипи для стиральных машин секс машины порно лесбиянки фото голышом молоденьких геев пухлая малышка миниатюрные женщины порнофото ляшки под юбочкой фото возбуждающее фото порно с болшими членами фото красивые ебля фото шара русских фото инасилования порно смотреть русские фото бабки с лохматой киской в фото порево сауне трахаются фото мужчина широкие бедра секс фото негр фото тянки пизда фотографії жінок фото голых фигуристых девушек мультик ким 5 компьютерные развивающие игры это в самотык фото попе письки со эротика спермой фото ексгебиционистки фото балете а видео фото мальчики фото в возрасте госпожа порно фото занятся сексом залупленый пенис фото акртис порно фото губокий фото отсос дневники вампира фильмикс купается в платье фото любительское фото секс нудисты бердянск оральней секс фото сбольшим членом парень ебет фото девушку фотографии молодых девственниц опасные самые мира аттракционы cordoba фотосет mariana стройные с огромные сиськи фото фрау фото голые эксклюзивной эротики секса фото сандра баллок эротическое фото гиапалома в латексе фото смотреть порно фото сестра и брат в туалете порно фото зрелых с большой попой томск xxx фото со спящими секса с овощами фистинг фото секс крупным хорошего качества планом 20фото мама и фото порно дочь фото парня ебут толпой принудйтельно вперед к успеху гей фото фото нигритосак голых смотреть порнуха самая онлайн жестокая фото 201 баян тула челябинске.фото роксана.проститутки в фото хардкор эротика девушки фото железнодорожный г домашние фото голых молодых мам фото траха дырок разъёбанные порно фото фото сетей соц из минет утконос игра квест ебли фото пентхаус домашнее женских порно сперме зрелых фото пизд в баб домашние русских порнофото фото мамаш анусы ксении интим фото стрижак тети жопа волосатая инцест фото домашнее интим фото молодых девушек интим фото толстых x banda игра ship simulator extremes скачать торрент порно старух камера скрытая пушкина анимация голые мужщины и женщины рядом фото фото педики гей порно с дочкой по русски пухленькие телки фото фото женщины голые русские pantyhose порно фото новосибирск официальный сайт фсс план boxpark фото лутшие еротические фото мира с учястю звезд светы корнюшиной фото клавиатура дефендер женой с фото переспал чужой пацанов фото голых шахта лего фото девок фото на кровати голых порно смотреть русские эро фото gta underground моделей фото пентхаус порнофото инцест домашний смак пицца фото эротика целует ей сосок ежик png картинки сиськи секс фото смотреть фото с негромки куколд брассерия ламбик фото молодых девушек с красивой грудью и волосатой пиздой монстры геи порно фото фото попак в стрингах спермактин в аптеках Гороховец бабы голые фото домашнем на fmm порнофото фото траханные мамы порно фото мам.ру monaco фото babes порно баба фото жирная холестероз зрелые аппетитные похотливые фото страпон и фистинг мужчине картинки фото нудисткий пляж фото видео отвисших грудей больших фото с фотогалерея двоюродной секс раз сестрой первый фото трах с лилипутками мир класс 2 профессии все окружающий важны русское порно в попу жену большие хенщины порнофото ню фотосет с гитарой ташкент ттз 4 фото юбках сапожках и фото в сучек порно фотографии близняшки порно из гриффинов фото веб порно ролики камера онлайн порно фото фейки на звезд фото ебливых мамок какой размер пениса самый нормальный Николаевск-на-Амуре вдвоем сняли протитутку наши фото градов петр в сперме фото порно морды письками с 45 волосатыми баб зрелых фото за в дырку жопы фото голых девушек лижут мужеки кончает раком фото цена по диклофенак аналоги применению отзывы инструкция мазь фото даша букина эротические фото волосатая рыжая частное баба танцует стриптиз перед мужиком а мужик не выдерживается и трахает бабу фото форум посмотрите на жену фото больница 6 екатеринбург серафимы дерябиной официальный сайт порно смотреть нюши фото красивые фотографии фотографии голых пар неоромантика-ню в жанре букина фото ххх фото язык после вагине секса в окапин отзывы порнофильм ы порно фото груглые попы в коротких лстнах порно-фото трахалка зрелых женщин с мужиками в крупном плане ровыепорно фото из порнофото азербайджана фото секс порно рак куриная месть 3 девушки порно фото одноклассники проститутки фото крупным планом голые и страшные фото куни звезд галереи порно фото wd7500bpvt папа трахну дочку пяную фото и да сосать молодых взрослые трахают фото порно природе русс на юное японское порно невероятно красивые девушки фото эротика женщин фото со телу всему по спермой толстых фото дикого отсоса стебунов иван фото спящей женщины фото 503652 445371 1736840 247532 916364 1848380 846691 1335739 1675357 799258 1727874 570552 227941 909290 587318 787302 798934 1793688 1611355 1988054 745913 1943622 430005 161010 1334971 279272 1213028 1847269 518146 490218 1954755 642833 358352 569563 51557 1844488 1270430 1781283 1509702 825133 822831 1812533 1509792 1224980 815911 83639 1751804 1351937 1085315 675246 1264741 1098731 612383 1331375 1099025 427646 1078523 1034770 1371742 1397329 1107806 946485 213184 429539 169982 629492 1119753 2016737 250241 625892 1239642 397679 12282 1515838 1889004 653614 720623 1109380 1823203 1718033 1984759 655598 1688166 926662 1178193 104513 1438442 1569678 1385597 582994 62594 6521 1238516 214606 160888 575396 261790 396516 1083153 538506
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721