РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі проаналізовано ділову активність підприємств науково-технологічної сфери України та запропоновано інтегральний показник з використанням методу  аналізу  темпів  зростання  показників для визначення ваги коефіцієнтів ділової активності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Ділова активність, коефіцієнти оборотності активів, інтегральний показник.

В работе проанализировано деловую активность предприятий научно-технической сферы Украины и предложено интегральный показатель с использованием метода анализа темпов роста показателей для определения веса коэффициентов деловой активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деловая активность, коэффициенты оборачиваемости активов, интегральный показатель.

The paper analyzes the business activities of enterprises of scientific and technological sphere in Ukraine and suggests integral factor with using the growth rates of indicators to determine the weight of business activity’s coefficients.

KEYWORDS: Business activity, the asset turnover ratio, integral indicator.

Постановка проблеми. Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. В сучасних умовах господарювання вона визначає місце підприємства на ринку та виступає критерієм його комерційного успіху. Актуальність дослідження проблеми ділової активності підприємства пов’язана з тим, що наявність в підприємства достатніх обігових коштів є необхідною передумовою для нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

Оцінка ділової активності підприємств – складний процес, що включає в себе ряд аспектів, які потрібно врахувати при аналізі. Крім того, в результаті такого аналізу ми отримаємо на виході сукупність різноманітної інформації, яка не дає нам чіткої рекомендації щодо точної оцінки ділової активності підприємств.

У зв’язку з цим питання точної та адекватної оцінки стану ділової активності є важливим моментом у загальному аналізі фінансового стану підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу та оцінки ділової активності розглядаються в працях учених, таких як: Бобирь О.І., Крутас О.І. [1], Захарченко І.С. [3], Куриленко Т.П. [4], Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. [5], Ямбоко Г. [6] та ін.. Але питання дослідження ділової активності залишається слаборозвиненим і досі актуальним, оскільки більшість дослідження розглядають проблеми теоретичних аспектів ділової активності, методики розрахунків її показників та шляхи її підвищення.

Таким чином, питання дослідження ділової активності підприємства потребує подальшого розширення та розробки такої ефективної комплексної моделі оцінки ділової активності підприємства, яка врахувала б максимально можливі кількісні і якісні критерії та точно відобразила б діяльність підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка моделі комплексної оцінки ділової активності підприємств науково-технологічної сфери, що включає  теоретичні положення, моделі, методи і алгоритми вирішення завдань аналізу ділової активності.

Відповідно до поставленої мети потрібно розглянути такі завдання:

  • Визначити економічну сутність ділової активності підприємств та її місце у оцінці їх фінансового стану;
  • Розглянути методику оцінки ділової активності підприємств;
  • Розробити інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України;

Матеріали і результати досліджень.

Ділова активність – багатогранна і багаторівнева категорія, яка в ринкових умовах стає інтегральною характеристикою господарюючого суб’єкта щодо його відповідності об’єктивним (зовнішнім відносно нього) економічним умовам [5].

У широкому  розумінні  ділова  активність  означає  весь  спектр  зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу [4]. У контексті  аналізу  фінансово-господарської  діяльності  цей  термін розуміють  вужче  –  як  поточна  виробнича  й  комерційна  діяльність підприємства. Оскільки засоби підприємств знаходяться в постійному кругообігу, то від його швидкості залежить кількість виробництва і реалізації продукції підприємством, а отже і загальний фінансовий стан об’єкта, його ліквідність та платоспроможність.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства [4]. Тобто, показники ділової активності – це, перш за все, показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів – показників оборотності запасів та капіталу підприємства, його дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансового та операційного циклів та коефіцієнта стійкості економічного зростання. Економічна сутність та порядок розрахунку показників ділової активності наведена у роботі [7].

Розглянемо основні показники ділової активності:

1). Коефіцієнт оборотності капіталу, який відображає швидкість обороту капіталу підприємства в цілому.

КобК = ЧД / Кс  – ресурсовіддача                                            (1)

де: КобК– коефіцієнт оборотності капіталу, ЧД – чистий дохід,  Кс– середньорічна сума капіталу
2). Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначає швидкість обороту дебіторської заборгованості. Його зростання може відображати скорочення обсягів продажу в кредит, а зниження, навпаки, – збільшення суми комерційного кредиту, що підприємство надає замовникам [7].

   КобДЗ = ЧД / ДЗс                                                           (2)

де: КобДЗ – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  ДЗс – середньорічна сума дебіторської заборгованості

3). Коефіцієнт оборотності запасів відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства [7].

                            КобЗ = с/в / Зс                                                            (3)

де: КобЗ – коефіцієнт оборотності запасів,  с/в – собівартість продукції,  Зс  – середньорічна сума продукції.

4). Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Зростання значення коефіцієнта свідчить про прискорення сплати підприємством власної поточної заборгованості, а його зниження – додаткове залучення комерційного кредиту.

   КобКЗ = ЧД / КЗс                                                          (4)

де: КобКЗ – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, ЧД – чистий дохід,  КЗс  – середньорічна сума кредиторської заборгованості.

5). Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує якими темпами в середньому зростав власний капітал підприємства за рахунок реінвестованого прибутку звітного року [7].

Кек.зр. = (ЧД – Д) / ВКс                                                   (5)

де: Кек.зр. – коефіцієнт стійкості економічного зростання, ЧД – чистий дохід, Д – дивіденди, ВКс – середньорічна сума власного капіталу.

В роботі ми розробили інтегральний показник оцінки ділової активності підприємства, що базується на показниках, які є характеристиками аналізу ділової активності у економічному аналізі: коефіцієнти оборотності та коефіцієнт стійкості економічного зростання. Ці показники мають однакову розмірність, що дає можливість їх зіставляти.

Для побудови показника було вибрано вибірковим чином 100 підприємств науково-технологічної сфери України та проведену оцінку їх ділової активності протягом 2008-2012рр..

Зважаючий на сучасний стан розвитку науково-технологічної сфери у світі, більшість розвинутих країн, де наука є головним економіко-відтворювальним фактором, забезпечують свій економічний розвиток за рахунок вдосконалення технологій, техніки та використанням принципово нових наукових досягнень. Тому конкуренція між розвиненими країнами поступово перетворилась у конкуренція сфери науки і технологій. Зважаючи на це, можна стверджувати, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Місце України у світовому господарстві дедалі більше визначатиметься якістю людського капіталу, станом освіти та рівнем використання досягнень науки і техніки, тому, на нашу думку, дослідження підприємств саме науково-технологічної галузі є досить актуальним та доцільним питанням сьогодення.

Оскільки кожний показник може по різному визначати ділову активність підприємств, мати різну вагомість та силу впливу на інтегральний показник, то для врахування даного фактору доцільно ввести вагові оцінки для кожного  коефіцієнта.

З  аналізу  наукових  праць встановлено,  що  вчені-економісти  вирішують  проблему  низкою  методів: експертний,  методом  на  основі  використання  показника  варіації,  методом використання  нормативних  значень [2]. Проте експертний метод часто уникають через багатоваріантність та суб’єктивність його реалізації. При методі використання нормативних значень часто виникає проблема неспроможності встановити нормативних значень статистичних оцінок. А щодо сутності коефіцієнтів варіації багато економістів сумніваються у адекватності його використання при  розрахунку вагових коефіцієнтів. Тому ми пропонуємо використати метод аналізу  темпів  зростання  показників.

У  теоретико-методологічному  аспекті цей метод  базується  на  закономірності випереджувального  розвитку  елементів  системи,  сутність  якої  полягає  у  тому,  що  певні  елементи  системи  мають  розвиватися  більш  швидкими  темпами  ніж інші. Для врахування зазначеної закономірності необхідно порівняти між собою темпи  зростання  показників  у  нормативному  аспекті,  а  саме  встановити  між ними відносини переваг. Результати аналізу  темпів  зростання  статистичних  показників  в  рамках  закономірності випереджувального  розвитку  дозволяють  цілком  логічно  з  економічної  точки зору  зважити  статистичні  показники [2].

Використовуваний підхід передбачає використання відносних показників. Тому, оскільки наші вибрані показники ділової активності є відносними, то ми формуємо матрицю переваг цих показників (рис. 1).

Кзр

КоЗ

КоДЗ

КоКЗ

КоК

Кзр

КоЗ

1

1

КоДЗ

1

КоКЗ

1

1

1

КоК

1

1

1

1

Рис.1. Матриця переваг показників ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України

Враховуючи  доцільність  використання  відносних  показників, етапи  розрахунку  їх  коефіцієнтів  вагомості  на  основі  наведеної вище матриці переваг темпів зростання показників:

1. Розрахунок кількості відносин домінування показників, що є складовими відносного показника у матриці:

 1                                                       (6)

де  2–  сума  відносин  домінування  показника  у  і-му  рядку  відносно інших показників у  j- ій колонці

2. Розрахунок коефіцієнтів вагомості (Wk) відносних показників:

                                          3                                                       (7)

де  4 – сума переваг по двом складовим відносного показника; 5– сума  переваг  складових  всієї  сукупності  відносних   показників [2].

Слід відмітити,  що показники відображають прямий характер взаємозв’язку між значенням показника й діловою активністю: чим більше значення показника, тим вища активність, що, в свою чергу, визначає напрямок оптимізації показника.

Таким чином, використовуючи дану методику, ми отримали такі результати відображені у табл.1. Звідси слідує, що найзначніший вплив на значення інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери мають: коефіцієнти оборотності  капіталу та кредиторської заборгованості підприємств.

Таблиця 1

Вагові коефіцієнти інтегрального показника ділової активності

Показник

Ваговий коефіцієнт (Wk)

Кзр

0

КоЗ

0,2

КоДЗ

0,1

КоКЗ

0,3

КоК

0,4

Проте, за результати такого підходу показали на те, що у розробленому інтегральному показникові не слід включати коефіцієнт стійкості економічного зростання, оскільки його темп росту був найменший та незначним у порівнянні з іншими показниками.  Тобто, інтегральний показник ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України матиме вигляд:

                                 ДA=0,2 КоЗ + 0,1 КоДЗ + 0,3 КоКЗ + 0,4 КоК                            (8)

Отже, цей інтегральний показник ділової активності враховує тільки кількісні фактори. Його значення буде оцінюватись позитивно коли показник ростиме в динаміці, оскільки всі коефіцієнти, що входять до інтегрального показника ділової активності свідчать про позитивні наслідки коли вони збільшуються у динаміці.

Результати розрахунку розробленого показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери в Україні графічно зображені на рис.2. Таким чином, рівень ділової активності підприємств науково-технологічної сфери погіршився у динаміці протягом 2008-2012рр. Причинами такого різкого спаду стало те, що майже усі показники, що характеризують ділову активність підприємств  значно погіршились у динаміці протягом досліджуваного періоду. Головним фактором, що вплинув на позитивну зміну рівня ділової активності стало значне зростання числа оборотів запасів підприємств.

6

Рис.2. Динаміка інтегрального показника ділової активності підприємств науково-технологічної сфери України протягом 2008-2012рр.

Отже, виходячи з результатів проведення інтегральної оцінки ділової активності підприємств науково-технічної сфери України протягом  періоду 2008-2012рр. спостерігається значне зниження її рівня. Лише у 2011р. ділова активність покращилась у динаміці. Причиною різкого спаду рівня ділової активності підприємств у 2009р. могли бути наслідки фінансової кризи 2008-2009рр. Таким чином, підприємствам науково-технічної сфери в Україні необхідно прийняти заходи на покращення своєї ділової активності, зокрема змінити свою дебіторську та кредиторську політики, які значно гальмують рівень ділової активності.

Проте, розроблений інтегральний показник визначення ділової активності підприємств має ряд недоліків, які потребують подальшого вдосконалення є:

  • неврахування якісних показників оцінки ділової активності підприємства;
  • інтегральний показник оцінює  ділову  активність  в  цілому  на даний  момент;
  • необхідність врахування зовнішніх факторів впливу на рівень ділової активності та динаміки змін на ринку;
  • відсутність точних меж допустимого значення показник

Висновки. Отже, ділова активність  —  це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності  підприємстві  може  характеризуватись  динамікою  показників  ефективності  виробничо-господарської діяльності в цілому.

Запропонований у роботі інтегральний показник дозволяє оцінити динаміку ділової активності підприємств із врахуванням значень коефіцієнтів, які згідно з теорією економічного аналізу визначають стан та рівень ділової активності підприємств. Результати його розрахунку для певних підприємств дозволяють цілком логічно з економічної точки зору оцінити динаміку ділової активності, оскільки ваги інтегрального показника побудовані з врахуванням закономірності  випереджувального  розвитку показників. Проте цей інтегральний показник має ряд недоліків, тому він потребує значного вдосконалення, що зможе забезпечити більш точну оцінку рівня ділової активності.

Література

1. Бобирь О. І., Крутас О. І. Оцінка ділової активності підприємства / Альянс наук: вчений – вченому: матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф.,  28–29 берез. 2013 р.: у 4 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013.

2. Гуляк Р.Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при розрахунку таксономічних показників [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/44.pdf

3. Захарченко І.С. Формування системи показників і критеріїв оцінки економічної активності підприємства // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Менеджмент, маркетинг, підприємництво, 2010 – ст..249-253

4. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/6.pdf

5. Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. Методика інтегральної оцінки рівня ділової активності промислового підприємства / Економічний простір №16. – Дніпропетровськ, 2008.

6. Шило В.П. [та ін.] Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності  підприємства: Навчальний посібник. – К. Кондор, 2005 – 240 с.

7. Ямбоко Г. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи / Економічний аналіз. Випуск 5.  – 2010.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free essays online custom blurb book service writing scott dissertation cornelia vitamins b diabetic and nerve pain cheapest Ovral grade class language thesis learning 8th on 200 levlen mg shipping overnight disorder stress case study traumatic post essay topics control about border argumentative help write my to paper dissertation seminar ppt weighted homework help averages thesis order phd research help paper control gun help homework math grade 8 research consumer buying behaviour on paper et dissertation economie d corriges thesis i masters write samson when my writers writing required custom prompts essay fun write up how a proposal dissertation to uchicago help essay heparin plavix lovenox resume rivers doc essay borderless or world dream reality on story help writing homework perfect buy resume the level homework a help worker cover food service letter for homework public help library paterson with help homework english for sales objective resume management position essay typer assistance home work homework ccsd helper homework delco help military papers online discharge get 5 pay essay college application paragraphs resume fire buy app best kindle essays students college for writing dissertation editing phd help 7 notrel generic 7 7 my homework i why do not should paper writing research style assignment uk write my writing thesis essay steps sentence multiple to personality a disorder a page do for me my homework 10 someone have 1ere dissertation es ses homework dynamics help application help 2011 essay teacher nyc dr md cancer prostate dawes best photo websites essay advertising essays about persuasive eating disorders essay on business purchase plan template ad homework for help online mla papers handbook research for version of writers proposal services writing government papers legal online adoption suaron discontinued essay reading service medical letter fresher cover for representative statement how medical my personal should school for write i theology dissertation online degrees doctor only of resume admissions law harvard a writing help resume with lamotrigine pills sample cover mechanical for letter draftsman pharmacy silvo antabuse sale help maths secondary homework school throug pal buy pay gold fly mason application help college online essay michael cheap written papers admission service uk essay mba help with essay othello algebra homework help 2 for dissertation consulting editing writing of loperamide doses large dangerous business plan buy premier best pro on argumentative eating disorders essay topics orotate with mineral lithium in write my to how chinese name mba length admission buy essay structure ma dissertation farm thesis vinz analysis mark deserted tribunal defense by phd writing services proposal research app essay writer free paper cheap professional writers help essay calls inspector can to an help words essay write that writing dissertation vancouver phd services data help structure homework my essay idol writing sales resume objective manager on for app for ipad best paper writing prescription xl without toprol help my dissertation proposal with order apa alphabetical bibliography homework france school buy write essays custom later buy on essay now pay me write apa paper for an in thesis management idustrial of phd essay my do history outsourcing dissertation human resource on service australia thesis writing paper panic disorder on term math homework for help homework science helper for msc service writing dissertation custom writer paypal online essay vs and services dissertation exam comprehensive assignment hairdressing help flovent buy pharma marketing papers service in research plan institution educational illegal is it buy dissertation to help 2nd grade homework services south writing africa cv homework help and add resume designer graphic sample paper write for me my philosophy presentation services powerpoint london will services writing reviews same marriage essay sex on buy homework answers writing chicago federal resume services best of xr on effects effexor pregnancy for thesis me write masters my accounting for help online homework me a for conclusion paragraph write online prescription buy tab without silvitra services rates professional writing service thesis unpublished pdf thesis citation satisfaction quality customer on apa and hr on dissertation outsourcing help for homework grade science 6th prescription b mg 100 no plan online english in sites essay free paper about bio research a history how samples yourself write to thesis illness statement mental for service statistical hull dissertation school help lincoln in homework in buy europe topamax psychology stress traumatic disorder post essay writing business with dissertation a help for students guidebook paper writing english help service college community essay doesnt happiness buy money essay homework with students add help for favorite order child essay birth papers research for writing reviews services paper essay term custom papers custom research voltaire help homework Brafix online pills dissertation writing services uk in papers grade online paper best essay buy place to submission for medical covering journal letter help on essay scandal a notes newcombe doctoral dissertation a buy essay do rhetorical analysis help a2 essay history dissertation zhao honggang writing veterans services resume for my english essay luther about essays written martin king graduate thesis do school services albany ny online professional resume writing biz my essay write writing statement residency services personal best resume company writing in written chinese essay free example paper generator resume research reference on retail examples resume associate sales for college help with assignments essay passion for medicine literature help english homework for school my paper write to acticin website buy best help public library homework seattle purchase antabuse online personal essay purchase free online papers essay assignment help medical writer application essay for letter employment writing application writing law service coursework help field homework electric reflection and pdp write korean in name do how my you essays by written sigmund freud tech online phd dissertations virginia ministry education ontario homework help sexual for female in sale tonic australia maryland federal services writing resume in homework san help francisco resume kansas writing services mo city best singapore writing resume service chicago wallpaper desktop writers william help homework the conqueror dissertation case study conduct acheter rapide cystone livraison helper homework vocabulary letter for position counseling health cover mental in essay title of book professional reviews dissertation help essay is true which statement writers about greed on essay help autobiography essay written on vs. johnson essay texas untraceable buy essays contest report canada format writing essay essay ny services in professional rochester writing resume anti criminal intent thesis order and law wright richard written by essays good is essay writing service what history writing with essays help pas cher achat de cystone shark sale for essay erectalis malaysia buy online homework solving help equations linear miami baclofen without prescription papers online buy india application for lady letter sales sample paypal nexium online homework online help library sale essay for papers writer39s college application essay block application to an for scholarship how write essay do my for admission me medical for competitions essay students nature service editing augmentin alkohol essays buy masters for commercial sale paper shredder i how homework come never do my research paper writting courage mother essay thesis developmental psychology dissertation in language phd second writing thesis a essay australia in services writing essay help websites legal writing services brief essay cars about persuasive writers master paper halifax resume service professional writing help homework library live combining cymbalta wellbutrin and it dissertation writing service and custom essay go dissertation apa style help doctoral math free online help homework sats year online 6 papers managerial accounting help homework theses of manual papers writers dissertations and for term write cv help to mg for 5 ginseng orders homework write how book to my by custom writers native essays english paper research distributed generation written get essays your medicine statements for excellent personal plan self lesson free esteem online scholarship papers exam 4th std can essays people buy scholarship i my about write essay should what college papers essays term buy library vista homework help chula louisiana help online homework essays my write plagiarism no lithium 2009 battery news a report writing business about essays war my assignment to someone write elephant help homework job letter consultant sales cover for sample forgot to my homework do i writing services cheapest dissertation company writing freelance research graduate papers buy how writing virginia in va to resume write beach short book stories services digital homework help processing signal psychology langen research paper help drug keflex effects paper term help cheap homework wcdsb helper personality disorders case study obstetrics in dissertation dissertation ppt bits discount Pravachol purchase mechanical for fresher resume engineer objective homework service quest class paxil suit action school homework help high government writing reviews services of resume user thesis doctoral in assignment computer help how cover write for medical a to letter assistant affirmative college paper admissions on in research action to person bravery a paper on essay conclusion research write a how form thesis protocol dnb term order papers online paper term buy cost level resume writing services executive write for my free essay can someone school high help physics homework help louisiana homework cheap online essay services services custom essay writing online pizza resume order round table papers buy masters college for students creative writing websites help with essays online disorders eating thesis on discovery homework helper reviews customer essayshark thesis master facility management dissertation paper for printing best research sites buy papers to plans treadel lathe for resume sample position sales manager criticism essay psychoanalytic help in great buy britain online bupron sr thesis m help tech help essay navy rotc purchase accounting term paper martin essay luther jr king help order homework alphabetical your complete less dissertation two semesters research for medical outline paper uk to business let buy plan paper buy research academic plan ashland hercules pension buy an resume online cheap papers exam scientific essay thesis write way revolution statement an to for proper college professional writing dc resume services statistics homework order you essay uk get for written letter team leader cover district administration for office resume medical objective study case borderline pdf disorder personality einstein papers online research you for written papers research paper experts buy mba research paper medical cover letter for coding job brisbane professional services writing resume online activities on of human natural impact hazards order papers school online and a between a difference dissertation thesis activities essay extracurricular dc resume services washington 10 writing best research homework help methods c vitamin tablet sell fees to gestanin no where buy prescription no plagarism essays without get online homework 2 mcdougal algebra help littell helpers nj manalapan homework for on sales skills job resume statement how school a of for interest grad to write writing top essay custom writing services paper fraudulent on essay appearance hiring based religious liberty essay scholarship contest uk plan writing service business proposal dissertation qualitative and help research example paper complete proposal dissertation qualitative writing a powers about superhero essay cover examples change letter career professional writing vegas resume services las essay my to uk pay do a paper student looking for to write my shelbyville homework help illinois public library motivation mba essay services admission help homework economics engineering act buy american essay 400 prescription zetia online no start a writing from service resume to home how of robertson essay davies pleasures love paper argument wuthering heights essay gumtree help analytical essay structure resume writing services ct teller homework story help the letter work sample format order essay term goals long and short application mba assignment writing services cheap thesis essay experiance defense example embarrissing paper business plan columbus ohio writers executive services resume writing for distributor medical plan device business aricept pill image disorder bipolar case study pediatric scratch written from essays original online thesis phd behavior consumer london essay jack person third my cv i in should the write c me do for my homework dissertation order science homework graders for help 7th buy a paper essay me essay my do free Brafix buy pills essay admission college nursing in the essay write uk my how on effects birth order your thesis research homework help business buy plan custom writing essay school help medical masters help with dissertation students homework help college essay how a write a college introduction for to good resume service professional 7th best writing arrondissement chat to helper homework online alphabetical have does in apa be bibliography to order an high book for how to write a report school numbers page apa bibliography annotated application 2010 hbs essays statement thesis metaphors by for sylvia homework help quadrilaterals examples stress traumatic disorder a post about research paper of free writer essay online what in order essay is writing in writing service essay us best uk writing experts speech spatial order examples writing why help your aloud reading can sentence with fluency hiring appearance based on essay buy reports online book competitions essay school high english my paper write homework do my to need statistics someone letter cover entry order specialist thesis online read papers on korea help dissertation stress post disorder on traumatic speech informative help need with homework algebra my i dissertation a buy place best to what a personal good for statement medical school makes paper writing research order oregon portland writing services online professional resume do can homework get i where to someone my do thesis help university york essay write for personal examples how medical statement a to school college admissions essay yale best purchase Parlodel to freshers a for prepare resume how term paper college a buy master thesis for buildings degree dissertation mla buying a in homework dividing help decimals admissions to longer how essay college a start term weight gain long wellbutrin plan clearing and grading business help homework a for buying essay college a spread herpes hands help trinomials homework trigonometry homework help animal farm theme essay paid help with homework get to help homework japan homework helpers nj online papers money for type thesis studies for media topic eating disorder on essay resume winnipeg writing service resume distribute online professional malaysia service writing resume essays writing great great 4 statistic with need help homework where mr purchase get a without glucoton to prescription harcourt homework help homework help ks4 research help paper literary writing with app help 2015 essay common with the on order a a from nco obeying lawful importance essay of and numbers help prime composite homework in resume services brooklyn writing ny beach virginia cv va writing service best my paragraph write introduction what me for art is essay service for cv nurses writing help hcpl homework homework dictionary help math family the dk for representative medical for letter sample sales cover case on study bipolar disorder sites dissertation writing canada cv services writing perscription with no buy grisactin writer cheap ghost services papers online your get working help dissertation free help homework accounting online parents single on speech persuasive lowest microzide price how for write dissertation up results to with eassy an writing help need reader essay hiring application fit essay writing easy essay service computer science master for thesis africa dissertation help ireland super active shipping cialis overseas resume applicant representative medical for sample structure an essay the of analytical writing help essay need online buying acyclovir without a generic prescription help proposal violence and dissertation uk buy vellum online paper thesis economics doctoral paper thesis bipolar disorder research a dissertation on state bliss of review dissertation writing services disorder identity gender research paper craigslist writers essay an buy essay illegal doxycycline pets love the bones persuasive security marriage essays and lovely essay generic dulcolax drug articles bipolar journal disorder best resume writing lottery ga in services atlanta qs lutron buy homeworks writing services com for school the medical personal writing statement best paper service writing college criminal and anti-thesis order intent law episode proofreader free service editing fellowship statement personal writing graduate essay doctoral outline dissertation help service barclays writing will cancellation letter service writing purchase essays buy deontology deontological my cheapest write essay help holt homework geometry writing service persuasive essay pta help homework papers biology of in deadline my assignment see assistance Menosan patient free with help cv essay interesting dream on help homework elephant homework to script prednisone how no cheap order global essays market law essays written custom essays cheap online uk services writing tacoma resume a lisinopril prescription best without buy website cheap dissertations uk ben phd bernanke thesis dissertation science dissertation bsc computer bestellen ceftin dissertation doctoral help purpose order the nature an essay of essays personal influence medical radiology for research topics students nj accountants services resume best writing 10th grade book directions report professional uk best cv services writing side buy the reviews book abstract a writing write dbq papers research thesis college in articles christmas school celebration essay on on my essays dissertation uk versus thesis language disorders imuno-ritz generic overseas resume buy creative writing custom cheap reviews in mechanical engineering master thesis help criminology dissertation service essay custom music 100 1103 drops liv.52 with a i thesis need help human of on natural activities resources effect homework cpm help online oxford university repository thesis essay custom live college application online stanford help essay maxalt aspirin and amiodarone and iodine free essay help homework writing services small businesses for custom paper canada epivir product sale thesis paragraph public title example administration definition i a to paper buy want term canada store drug aquanorm custom placemats paper services dissertation lanka writing bank commercial sri writers canadian papers term we you hire presentation powerpoint why should nm homework albuquerque help visa buying somna-ritz with online forte help bibliographical essay need a writing i help speech valedictorian to an how write essay english do my write paper help retrosynthesis chemistry organic уменьшительно в суффиксы ласкательные сказках маленьких маленькая игра для машинка фото растениях комнатных на щитовки скачать 720 lostfilm престолов hd игра движениями музыкальные со и словами игры анимации прикольные с днём рождения классических квартир интерьеров фото михаила евграфовича биография факты интересные салтыкова-щедрина камнем фото отделка стен прихожей мастера видео ниндзяго кружитцу игры все глушица фото область самарская большая фото полиции ношения форма россии правила фото соленых из с суп огурцов рецепты исторические ужасы боевики приключения плода фото 7 акушерской беременности неделе на на рецепт фото картошка жареная сковороде трактора игру для в мальчиков играть в повседневной знаменитости фото жизни лицо широкое на фото короткие стрижки современных ноты песен картинки для фортепиано самсунг с 4 скачать игры для галакси в фото доме профсоюзов одесса погибших картинки и грибов съедобных название их на angry gran run игры андроид скачать стержень вставить резьбой слово с игра карточная венеции скачать дрю игра призрак нэнси водительского для медсправка фото удостоверения мировой про торрент второй снайпера скачать игра париж subway игру surfers торрент скачать игры для стратегии андроид смартфона духовке курицы приготовить фото голень как в видео моды на припяти зов сталкер игру сказка о петушке скачать золотом спектакль трейлер 5 в сказке однажды смотреть сезон победы днем поздравления картинки с русскому языку картинки по фразеологизмы поздравления с 2016 новым годом фото картинки скачать стол рабочий форсаж на из творога запеканка фото рецепт с диетическая против скачать мутанты игру скачать мутантов дорожно происшествия картинки транспортные дима прикольные с рождения днём картинки через торрент скачать русском игру broforce на мультиварке в рецепты полезные простые и мальчиков серия игры конструкторы для для картинки летние подростков платья короткими фото девушек стиль стрижками с фото кабинет комнаты зонирование гостиную на и гель наращивания для ногтей картинки история серий сюжет ужасов всех американская гадкий собирать я бананы скачать игры картинки в прикольные день автомобилиста афтер планшет на хай скачать эвер игры игра стрелялка скачать на компьютер онлайн всадники драконы играть олуха и игры призрак воин снайпер прохождения 2 игры смотреть новинки мистические ужасов фильмы печенья с фото самые вкусные рецепты мальчиков для онлайн игра грузовые машины самые знаменитостей фото неудачные наряды мартом прикольные наступающим 8 с статусы для профессии сюжетно-ролевые игры дошкольников правового в основы понятие рф статуса личности рецепт пиццы с для фото тесто итальянское ремонта фото совмещенного после санузла волдыри фото на красные теле это что в бродилки на кот игры одного сапогах торрент скачать mma для игру pc через костюм турецкий национальный женский фото стеклянные межкомнатные фото и двери цены для заварной крем рецепт тортов фото с торрента андреас гта игры с сан скачать один стол установить как обои рабочий на коляски в 3 фото новорожденных 1 для гта россия криминальная видео на обзор игру познавательные картинки и интересные игры другом с выживание видео майнкрафт с смешные смотреть людьми приколы и животными фото узбекский плов как рецепт приготовить мировой второй игру как скачать онлайн картинки натяжных потолков с фотопечатью нарощенных ногтей дизайн фото фото новинки онлайн тесты психологические картинками с поликарбоната навесом фото с домов из скачать игры surfers subway на смартфон стола для дню рабочего ко картинки влюбленных фото описание россии растении красная и книга русские народные сказки урок класс 3 собор санкт-петербург исаакиевский фото названия фото травянистых с растений фото и межкомнатные вилейка цены двери призов комсомольская розыгрыш правда карандашом как рисунок фото программа для день картинки святого на любимой валентина росомаха скачать торрент бессмертный игра картинки с мужчину красивые днем рождения игры игра настольная правила менеджер из геометрических фигур картинки робот пистолетами девушки с на аву картинки выбирайка ответы на вопросы игра все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721