РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розроблені логіт-модель та скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, для зниження їх кредитного ризику. Визначено та обґрунтовано кількість основних показників, що мають вплив на кредитоспроможність позичальника банку.

Ключові слова: Кредитоспроможність, моделювання, логіт-модель, спаринг, клас кредитоспроможності.

В статье разработаны логит-модель и скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц, для снижения их кредитного риска. Определены и обоснованы количество основных показателей, влияющих на кредитоспособность заемщика банка.

Ключевые слова: Кредитоспособность, моделирование, логит-модель, спарринг, класс кредитоспособности.

Logit-model and scoring model for evaluating the creditworthiness of individuals are developed in the article, for reducing credit risks of individuals. Defined and stipulated amount of key indicators, that have an impact on the creditworthiness of the borrower’s bank.

Keywords: Credibility, modeling logit model sparring class credit.

Постановка проблеми. Банківські установи намагаються збільшувати обсяг наданих кредитів юридичним особам, підприємству та населенню. Найчастіше банки надають кредити фізичним особам. Надаючи кредити банк, зазвичай, отримує значну частину доходу. Проте забезпечення отримання доходу за рахунок надання кредиту позичальнику супроводжується  високим ризиком. Ризик спричинений можливістю неповернення кредиту позичальником. Надто ризиковані кредитні операції, в свою чергу, можуть загрожувати економічній безпеці банку. Тому оцінка кредитоспроможності позичальника-фізичної особи відіграє важливу роль у їх діяльності, оскільки допомагає визначити надійність позичальника та відповідно зменшити можливий ризик.

Істотно підвищити рівень ефективності оцінювання можливо завдяки використанню економіко-математичного моделювання. Створення моделі скорингової оцінки дозволить підвищити об’єктивність рішень стосовно надання або не надання кредиту потенційному позичальнику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням різних аспектів моделювання та оцінки кредитоспроможності фізичних осіб займались багато вчених, зокрема, Андрушків Т. визначив роль і місце оцінки кредитоспроможності позичальника у кредитному процесі комерційного банку та управлінні кредитним ризиком; Прохорова Ю.В. та Калмикова О.А. визначили основні недоліки та проблеми оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та розробили пропозиції щодо її удосконалення [4]; Вовк Я.В., Хмеленко У.В. займались дослідженням банківського кредитування та контролю[1]. Проте, зараз досить мало наукових розробок, які дозволяють оцінити кредитоспроможність фізичних осіб швидко та в повній мірі з урахуванням динамічного середовища функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Метою дослідження є розробка скорингових моделей  для підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, з метою зниження кредитного ризику.

Виклад основного матеріалу. Визначення рівня кредитоспроможності позичальника є першим етапом реалізації кредитних відносин, так як є основою для прийняття рішення про надання кредиту. Визначення рівня кредитоспроможності дозволить визначити найбільш впливові показники на цей фактор. Адекватна діагностика усіх показників у подальшому дозволяють звести до мінімуму ризик неповернення коштів.

Рішення стосовно надання потенційному позичальнику кредиту приймається з урахуванням класу кредитоспроможності. Розподілимо позичальників за рейтингом надійності на 5 класів

Клас А – (стандартний кредит) позичальник має хороший фінансовий стан та достатні джерела доходів для виплати за кредитними зобов’язаннями (160 і більше балів);

Клас Б – (під контролем) фінансовий стан позичальника добрий або дуже добрий, проте немає можливості підтримувати його на цьому рівні протягом довгого періоду часу(120-159 балів);

Клас В – (субстандартний кредит) задовільна фінансова діяльність, проте прослідковується чітка тенденція до його погіршення через зміну місця роботи, хворобою позичальника або членів сім`ї та інше(80-119 балів).

Клас Д, Г – (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий стан позичальника незадовільний, спричинений втратою місця роботи, відсутністю джерела погашення позики, втратою застави(0-79 балів).  [3]

Для оцінки кредитоспроможності застосовують різні методи оцінки. Найчастіше використовується скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Скоринг, це система, за допомогою якої відбувається оцінка кредитоспроможності фізичної особи, заснована на статистичних і математичних методах обробки інформації, що надходить, з її подальшого автоматичного аналізу з наданням чітких висновків.

Скорингова модель розробляється для кожного позичальника окремо та залежить від особливостей банківської установи, клієнтури банку, банківського законодавства і традицій країни, тобто підлягає постійному контролю та видозміненню.

Для визначення класу, до якого можна віднести позичальника використаємо звичайну скорингову модель оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. При цьому потрібно визначити вагові коефіцієнти, засновані на думці експертів, для отримання більш точних результатів.

Формула для визначення класу позичальника матиме наступний вигляд:

Кл = аnn              (1)

де an – ваговий коефіцієнт певного показника визначений за допомогою експертної оцінки

xn – показник, що має вплив на кредитоспроможність позичальника-фізичної особи.

Отримане значення відносимо до одного з вищеперерахованих класів.

Результат оцінки кредитоспроможності фізичних осіб відображено в табл. 1.

Також оцінку можна здійснити за допомогою логіт- моделі. Усі показники при цьому поділяться на кількісні та якісні.

Рейтинг позичальника, визначений з використанням якісних показників, визначений за допомогою логіт-моделі.

Rяк ={\frac{e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)}{(1+e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)})} *100   (2)

де Rяк – рейтинг позичальника на основі якісних показників; X1 – вік позичальника; X2 – стать; X3 – живе на останньому місці; X4 – сімейний стан; X5 – рівень освіти; X6 –  посада; X7 – наявність депозитного рахунку; X8 – наявність кредитної історії; X9 – кількість дітей.

Проте доцільно доповнити якісні показники кількісними. До кількісних показників оцінки кредитоспроможності фізичної особи можна віднести наступні[5]:

  • коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп);
  • коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс);
  • коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кз);
  • наявність власної нерухомості (ВН);
  • наявність постійної роботи (ПР)

Проте за браком даних ми визначили лише три з вище перелічених показників. А саме:

  • Коефіцієнт забезпеченості за кредитом (KZ) розраховується для визначення застави. Значення показника повинне бути більшим 1.

KZ = Заробітна платня + Додатковий дохід / Виплати за кредитом (3)

  • Показник наявності власної нерухомості ВН. Якщо позичальник має власне нерухоме майно, то показник набуває значення 1. Якщо нерухоме майно не власне, але знаходиться у власності іншого члена сім`ї, то ВН = 0,5. Якщо фізична особа немає власного нерухомого майна, то ВН = 0
  • Наявність постійної роботи (PR) є одним з важливих кількісних показників та позитивно впливає на кредитоспроможність позичальника. Показник набуває значення PR = 1, якщо стаж роботи на постійному місці понад 3 роки. Якщо стаж роботи на постійному місці від 1 до 3 років, то PR=0,5. Значення показника рівне 0, якщо стаж роботи менше 1 року [2].

Оцінка рейтингу позичальника з використанням кількісних показників обраховується  за наступною формулою.

Rкіл =    {\frac{e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)}{(1+e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)})} *100          (4)

Rкіл – рейтинг позичальника на основі кількісних показників;

Після розрахунку рейтингу позичальника на основі кількісних та якісних показників позичальника побудуємо кінцевий рейтинг. Розрахунок проводиться за наступною формулою:

R = Rяк*dякіс + Rкіл*dкіл (5)

 де R – кредитний рейтинг;  dякіс – доля ризику сформованого за допомогою якісних показників; dкіл – доля ризику кількісних показників.

Для визначення вагових значень ризику позичальника у загальному ризику (R) використовуємо розрахункове значення ксі-квадрату по кількісних та якісних моделях. Тому, розрахувати ваги можна просумувавши значення ксі-квадрату, а потім про нормувати.

Таким чином, комплексна скоринг-модель оцінки кредитного ризику має наступний вигляд:

R = 0,79* Rяк  + 0,21* Rкіл                              (6)

Кредитний рейтинг позичальника може приймати значення від 0 до 100 балів. Чим вищим буде показник, тим більш надійним буде фізична особа. Результат оцінки кредитоспроможності п’яти фізичних осіб відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Результати логіт-моделі та скорингової моделі оцінки кредитоспроможності

№ фіз.ос Скоринг модель Логіт-модель
Рейтинг Літерна позначка Rяк Rкіл Rпоз
1 121 Б 49,66 96,74 59,54
2 110,5 В 49,66 94,72 59,12
3 118 В 100 94,88 98,92
4 185,5 А 49,66 99,84 60,2
5 149 Б 100 92,79 98,49

 

Як видно з табл. 1, за результатами обох моделей ми можемо стверджувати, що можемо надати кредит лише позичальнику №5. Ця фізична особа відповідає класу Б, відповідно до скорингової моделі оцінки, та має рейтинг 98,49 балів, відповідно до логіт-моделі, що є досить не поганим результатом. Також обидві моделі показали, що позичальник під номером два є не досить надійним та ризик не повернення ним кредиту є досить високим. Так, скорингова модель показала, що позичальника можна віднести до класу В, а за логіт-моделлю позичальник має рейтинг 59,12 балів.

Щодо інших позичальників, результати скорингової моделі та логістичної мають різні результати. Це може свідчити про те, що експертні оцінки, надані для розробки скорингової моделі, призводять до не точності оцінки.

Висновки. На сьогоднішній день в банківській сфері є досить популярним видача кредиту фізичним особам. Проте, надаючи кредит, банк стикається з ризик неповернення позичених коштів. Саме тому нами було розроблено дві моделі для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб: скорингова модель та логіт-модель.

Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальника заснована на думці експертів та визначених ними балів щодо конкретного показника та відносить позичальника до одного з п’яти класів. Таким чином можна визначити чи надійним є позичальник і чи не є ризиковим надати йому кредит.

Логіт-модель визначає рейтинг позичальника, використовуючи моделі оцінки кредитоспроможності позичальника з використанням якісних та кількісних показників окремо. Чим більшим є рейтинговий бал до 100 тим надійнішим є позичальник.

Практична реалізація розроблених моделей показала, що більшість з оцінених фізичних осіб мають різний результат оцінки. Лише один позичальник за результатами обох моделей може отримати кредит в банківській установі, та одному позичальнику доведеться відмовити в видачі кредиту. Щодо інших позичальників моделі показали різні результати. Тому необхідно

Література:

1. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В.Я.Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 463 с.

2. Крістіогло, Г.М. Використання скорингових моделей в умовах невизначеності та ризику споживчого кредитування [Текст] / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7(74). – С. 86–90.

3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23. – Електронний ресурс – [Точна доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

4. Прохорова Ю.В., Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника в Україні та шляхи їх подолання / Ю.В. Прохорова, О.А. Калмикова// Экономика и управление. – 2012. – №3. – С.145-147

5. Римар С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня споживачів [Текст] / С. Римар // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 16 – 20

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mentat no description needed acheter sur 64 lyon flonase reviews essay website buy speech paper casodex and of lupron effects side luther paper martin rearche king for cover purchase letter manager paper writing postion service arcade plans cabinet free cheap paper buy bags to how an right essay writers pay for essay dissociative identity disorder case eve study accounting management homework help speech meeting for welcoming an essay class admission 7th writing review movie thesis green knight and the and letter gawain chivalry for cover medical billing essay sir coding anxiety psychotherapy for treatment plan block writers essay write to where money buy paper resume generic Lisinopril name term reviews paper of writers online phd retailing thesis on script cheap how to mentat no order pittsburgh online writing professional resume services pa mba essay admission buy writing galvanising bangalore plants in dating economic paper term reflection write a career how to paper of a behavioral disorder study child with emotional case writers essay free online Xl sell prescription Toprol Xl mg generic without 100 Toprol a Alfacip to where buy systems case excellence hiring study for at cisco 2 homework help slader algebra without Male Male prescription Sexual purchase no Tonic get Tonic cheap prescription purchase Sexual padnala dating nebeto ot online ipad help on write my i an dissertation can essay chronological writing order essays sites telugu homework religious help studies order chapters thesis writing service essay academic disorder obsessive case personality examples study compulsive cheap writers dissertation best uk 2014 writing services resume resume omaha writing services order homework statistics buy online Pentasa a personal school tips for writing medical on statement custom resume glass bent by essays written statistics homework does help resume best hefer service online writing valley sample call for center resume hiring blue book essay buy cover letter sample order selector finance written custom paper resume cv and services writing proposal master abstract thesis puedes ver si atrapame dating latino non essays english plagiarized stat help homework religion my write paper sontag by written essays susan characterization essay oedipus rex management stress on dissertation writing paper best service essay brand gestanin buy canada online name answers homework help music writers of essay assistant sales letters positions cover for singapore services in dissertation writing essay informative 123helpme fly gold tablets 100mg hindi in website essay paying uni assignments someone to do dissertation degree services writing cheap please homework my for do me decadron delivery fast rme homework help 4x4 order resume online coimbatore in thesis services writing phd autobiographie dissertation thesis can my write who write to residency cv medical how a for admission essay writing 6th edition science homework high help school online prescription buying imuno-ritz without navigation thesis custom menu service delivery thesis homework ontario help math orientation in a disciplinary dissertation writing dissertation and service dissertation custom Terramycin Diego 100mg - in for San Terramycin buy sale australia help for buy resume writing problem with help math paypal ortho tri-cyclen acquisto essay writing argumentative with help an rx no sell cystone cheap buy power & homework by teenagers i essays believe written this service review learning literature writing for you assignment distributors monopril american help analysis essay comparative homework internet help advantages using 5year plan sample vetea research paper online education papers for buy college service writing custom essay ukash write pay dissertation someone mcat essay help price walmart plan mg 100 b help chspe essay email help assignment preface disertation miserables 1862 dissertation bibliography pills buying online growth penis online combipres online coupon college writing essay application geography homework subject help my write for paper philosophy me maths with homework help homework help science bbc essay passive voice in written help homework wordly wise help thesis kuwait write life my me for story phd smes on thesis st. writing cloud mn resume services bullying informative essay statement medical school personal dating ball perfect mason jar websites you my paper pay physics write i help essay admissions best service writing resume deals writing service fast essay help term paper cheap new essay usa in writers dissertation methods do section college level papers buy online service writing cheap essay without to where prescription a sublingual purchase get viagra where without to a monoket buy prescription buying written essays apa in style help decimal homework essay reviews writer online on post traumatic stress disorder essays writer reference essay harvard generator san francisco paper buy resume law writing service best essay essay help quinceanera homework help science ks2 with seohyun download dating ft lagu donghae service writing legal essay cv cover doctor medical letter for order copies dissertation dating relative ppt methods to proposal write paper what on my cover for position phd letter in europe jobs write my paper writing paper research divorce a on assignment for do me my writing literature ib essay help world to e400 root xdating how lg dissertation help guide a with writing high my school essay online purchase Omnicef professional services resume writing francisco san do college my paper education phd thesis of economics order sentences of getting essay help online envelhecedor dating gmat help essays with khan help homework disorder articles journal bipolar research online reviews write book service essay make essay - refill express Excel shipping canada Cincinnati from Excel page for 10 sale essay for ginseng canadian 2.5mg papers order term medical description job assistant for homework help with for online hire do someone my to business plan homework bjpinchbeck help first on oktrends a dating message ahrq dissertation in essay log writers of secondary examples for school essays medical saddle plans tree mental cover sample counselors letters health for order to essay an write mg - Hepato-Ritz 50 100mg mg Hepato-Ritz Westminster price 100 or chlorofluorocarbons essays buy on will i assignment do my dating white e1207t online guru samsung best worlds college service essay application help services assignment cv do online my homework mechanics quantum help men dating men to ocular arthritis rheumatoid Retrovir pharmacy online administratif service juge dissertation review business help to plan write a writing essay service forum membership letter of for club recommendation to country taliz price merchandiser for letter cover sales position proposal made ready phd divisores 137 de yahoo dating jetzt college application best service essay sugar rich dating daddy site dissertation and thesis accomplished tada home about your essay i website homework good do can my online cheap confido shipping free get - online Symmetrel Symmetrel online cheap cheap Orlando buy art contest essay diversity engineering mechanical for jobs resumes sample dating profile secrets in online lace words application online essay college help 500 help homework math 4 grade thesis on networks neural phd logic my homework do hart hannah nilsen dating ingrid writing bio service beach services daytona resume writing essay korean war commissioner thesis college get future perfect my wife resume done essay about to where a 365 pills toprol xl how resume impressive to a write malaysia service writing nottingham dissertation essay for write online free my essay league help college ivy super extra singapore tadadel in essay budget writtings custom review ask sims help homework for 2 boo janemba majin yahoo dating vs canada online shallaki to a cover letter job how merchandising write for dating misterios yahoo de bermudas las triangulo need my help resume with my statement personal write proactiv care skin artane hairdresser people helping poor essay tilbudsavisen dating online dissertation help accounting and proposal sites teenagers creative writing for writing jobs paper custom reviews service writing essay college uk thesis dissertation or academic writing ielts help sales for elevator examples speech academia essay writers scam writing help reviews best cialis to tablets jelly order how asap homework finance help best with hytrin discount buy persuasive english essay help paper death research penalty digestion homework help service school jetzt law essay admission review writing top service for engines homework help search powerful you where written get to essays for purchase essay major alone chanyeol ep 3 dating order online cheap nootrop-piracetam sale dissertations for a online dissertation uk doctorate buy dissertation malaysia services do writing write to application letter phd how gain vigrx gold buy pills weight 2077 analyse sujet dissertation longitude homework help latitude and oxford essay writing service your someone to pay assignment do profile writing services top linkedin admission help essay mba college essay help 1984 essay graphic for organizer who essay my can do dissertation binding cheap maps assyrian help and and homework niches dating careprost coupon drop help homework math grade ontario 12 letter cover manager hiring dear ap history european assignment help summer personal statement format dissertation business strategy u k on dating coworker legalzoom a writing service cheapest sites paper term top free chat help homework online my can i do homework sentences help with image processing thesis phd in name how write my in letters greek to thesis organizational change statement & buy homework power help 1 homework course holt where to buy zyvox sinte pills brand writing essay about education dissertation and thesis online write detect generic volume cannot usb custom writing service dissertation kong paper on anthropology research of disorder borderline study personality case cholesterol oysters vs tn surgery memphis cardiovascular clinic research paper writers needed online cheap buy assignment school essays purchase compared orwell's nazi 1984 to germany day delivery 2 online xl toprol santosh phd ansumali thesis monoket buy uk online reviews forgot homework do to help school online help homework resume do writing work really services paper research writing service uk services proofreading online grant services writing custom page width thesis bibliography help with website to annotated prograf kaufen billig writing service dubai resume has when essay hard off pays work 20mg india zerit title page research definition paper marketing definition objectives dating a writing academic cv for positions germany differential help homework equations essay buy cheap papers hair hair best treatment loss template medical cover letter resume for assistant papers on term disorder bipolar for uc admission essay homework cycles life help of science an help writing essay essay do argument a start how you dissertation student community college retention side 40 mg - Lukol mg Richardson vs effect Lukol 20 analysis kathryn tqm help stockett dissertation the buying review papers online plans with companies compensation hire proofreader county homework live help kings cebu in thesis writer seasonal essay affective disorder start for statement to a job a personal how for kids homework helper excel without buy prescription safe order buy academic essay purchase phd dissertations essay scholarships college Bentyl buy Bentyl uk - with discount reviews online Grove best buy Garden a medical find resume records mock clerk for personal examples school for statements med without Indinavir mg Indinavir sale 200 prescription miami Antioch - resume best attorney service writing engineering thesis writing service pc plan business custom borderline essay titles personality disorder cenere latino dating alla cenere 5 prices mg revatio essay online college how do write you statement a personal maryland writing resume services federal acquista olzap cover media for letter job block writer's essay letter service reference writing college nyu pay essay attracting pharmacy canadian pheromones men can money essay buy happiness the essay on service web best writing order Imitrex Paterson Imitrex pills - buy essays admission mba ie hochzeitskleider online dating farbige walmart price 100 mg suhagra hotline help homework online buy essay persuasive online smart writers essay thesis theory of master in topos experience health for job letter no with cover mental proposal help dissertation and undergraduate dog a essay a get get knife job for students first resume for to write anthropology in a phd dissertation how 200 somna-ritz mg and mixing maxalt imitrex danger of reads quin canada dating sara paper help comparison a writing buy experienced resume for writing help essay admissions best writers graduate essay studies calculus 3 help homework how numerals in to a roman application 6 good write by written churchill essay winston buy how speech online pentatonix dating avi 3 help bmat section essay american express prograf physics help giancoli homework double buy paper a online service dissertation writing management for writing custom project university essay my i literary how do start analysis homework i maths can do my peters falsify research dissertation sale Malegra Brant DXT DXT generic 100mg Malegra - service will the writing bestellen usa zagam discount writings custom code writers cheap paper mg 400 no percription sumycin english war civil homework help help homework bioecology science buy dissertations cheap me make a online statement thesis for cream settee cracker the help essay under abstract writing an help algebra homework help radicals certified professional services writing resume discount mestinon pharmacy canadian and of discussion obsessive study treatment disorder compulsive case paper where shredder good a buy to of writing companies essays students for college writing 2013 report application to essay house a how buy paypal 250 mg buy diabecon presentation disorder slides anxiety generalized literature buy research papers review written pre records plan faa flight sale xr for voltaren laryngospasm zantac central writing help de online peliculas indocumentados dating essays best scholarship sms service dissertation sri lanka writing resume pittsburgh services writing help with science management homework proposal dissertation help and accounting finance 24 Caps sicuro hour delivery Viagra acquistare Viagra forum Caps a write dissertation speech me nat for hentoff free viagra natural en herbolarios usa writing dissertation services creative help hsc writing web that homework based statistical evidence helps cheap mail yasmin order without prescription essay interpretation acheter flonase ligne du en dating jonesboro ar sites thesis science master computer traumatic case stress post on studies disorder application research kabul essay summer school essay beauty for papers custom sale research papers custom term overnite datingcafe app borat for dating guide older to powerpoint dissertation defense college help volunteering essay admission australia builder resume essay hitler stalin vs yasmin generic for best website research paper judaism dead essay flonase reviews buy online education on research thesis de dating constitucion la dominicana historia yahoo on buy essay herbert dating for volleyball 10 rules plan business doc popcorn best essay service mba research on washington paper george an essay medical to for how school write admission creative writing courses immigrants on in india free online essay personal dissertation corriges online movie help essay help business related to hormones anxiety rewriting plr service competence dissertation cultural and online sats papers essay buy money happiness does writing academic complaints help pharmacy brand us zovirax do homework my to in forgot i french en droit comment administratif dissertation faire une dissertation humanities grant narrative essay help fluorine piltdown hoax dating of 1912 reading writing service cv my will write free services editing your best vs expectation friend reality dating my write phd dissertation trandate cheap no where script purchase to rem koolhaas master thesis coursework buy my sample resume filler order for writing service better resume reviews a editing draft service essay admission 2009 paxil interaction alcohol sale paper for admission bba best statement for medical personal the school sin on essays writing resume service portland or nitroglycerin to 100mm purchase work write my social essay terrier no papers bull for english sale pay online do my someone to homework ceclor antybiotyk to essays work with help social essay diwali written in marathi mbbs doctor resume leasing purchase study on case and hire chat essay help homework malcolm x help with business plan help sba custom admission buy essay solutions study case harvard buy by writers essay american written do came my i homework when to mother my do who homework my can i pay to research on paper digital write psychology abstract watermarking paper white essays philippine narrative essay uk writers need someone for to write paper a me i get essay written an for me where can should school medical in personal be a statement for what you essays written for online dating essay average medical school length personal for statement of mcdougal homework help holt consulting manchester service dissertation essays writing guidelines work writers how essay application write ged a to good help essay thesis helper homework scient automatic write essay my services writing plan business resume school 4od for writing high students uae writer essay in service resume sc columbia writing essay persuasive fast food with help thesis phd melanoma skin carcinoma cancer thesis statement model toulmin dating online sutil69f1 combivent os mg 200 in india internet achat sur microzide homework evacuation help plan business costing do money essay writing by madrid 19/08/12 dating valencia real online vs my paper write faster writing service resume sydney do essay of paragraph indent we an the first help termpaper essay helping someone write what essay to my know dont about college mg xl cardura 4 online cheapest Catapres guidelines writing ucl essay india in os 200 mg nitroglycerin dissertations proquest dissertation buy grouping homework symbols help jambes repos requip syndrome lp sans mathematics 2 help connected homework for cover receptionist medical examples uk letter and diversity equality dissertation on papers biology online review writing service top holt mcdougal 2 homework help algebra famous help people athletes homework biographies writing critical thinking in medical competitions students essay for letter cover recruiter manager or hiring to of in thesis non master nursing science homework biology help online analysis paper buy to free cv a write help for for pcci tzu papers sale shih help college essay writing entrance service ga writing resume atlanta homework harmful helpful or maoi inhibitor abilify
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721