РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розроблені логіт-модель та скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, для зниження їх кредитного ризику. Визначено та обґрунтовано кількість основних показників, що мають вплив на кредитоспроможність позичальника банку.

Ключові слова: Кредитоспроможність, моделювання, логіт-модель, спаринг, клас кредитоспроможності.

В статье разработаны логит-модель и скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц, для снижения их кредитного риска. Определены и обоснованы количество основных показателей, влияющих на кредитоспособность заемщика банка.

Ключевые слова: Кредитоспособность, моделирование, логит-модель, спарринг, класс кредитоспособности.

Logit-model and scoring model for evaluating the creditworthiness of individuals are developed in the article, for reducing credit risks of individuals. Defined and stipulated amount of key indicators, that have an impact on the creditworthiness of the borrower’s bank.

Keywords: Credibility, modeling logit model sparring class credit.

Постановка проблеми. Банківські установи намагаються збільшувати обсяг наданих кредитів юридичним особам, підприємству та населенню. Найчастіше банки надають кредити фізичним особам. Надаючи кредити банк, зазвичай, отримує значну частину доходу. Проте забезпечення отримання доходу за рахунок надання кредиту позичальнику супроводжується  високим ризиком. Ризик спричинений можливістю неповернення кредиту позичальником. Надто ризиковані кредитні операції, в свою чергу, можуть загрожувати економічній безпеці банку. Тому оцінка кредитоспроможності позичальника-фізичної особи відіграє важливу роль у їх діяльності, оскільки допомагає визначити надійність позичальника та відповідно зменшити можливий ризик.

Істотно підвищити рівень ефективності оцінювання можливо завдяки використанню економіко-математичного моделювання. Створення моделі скорингової оцінки дозволить підвищити об’єктивність рішень стосовно надання або не надання кредиту потенційному позичальнику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням різних аспектів моделювання та оцінки кредитоспроможності фізичних осіб займались багато вчених, зокрема, Андрушків Т. визначив роль і місце оцінки кредитоспроможності позичальника у кредитному процесі комерційного банку та управлінні кредитним ризиком; Прохорова Ю.В. та Калмикова О.А. визначили основні недоліки та проблеми оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та розробили пропозиції щодо її удосконалення [4]; Вовк Я.В., Хмеленко У.В. займались дослідженням банківського кредитування та контролю[1]. Проте, зараз досить мало наукових розробок, які дозволяють оцінити кредитоспроможність фізичних осіб швидко та в повній мірі з урахуванням динамічного середовища функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Метою дослідження є розробка скорингових моделей  для підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, з метою зниження кредитного ризику.

Виклад основного матеріалу. Визначення рівня кредитоспроможності позичальника є першим етапом реалізації кредитних відносин, так як є основою для прийняття рішення про надання кредиту. Визначення рівня кредитоспроможності дозволить визначити найбільш впливові показники на цей фактор. Адекватна діагностика усіх показників у подальшому дозволяють звести до мінімуму ризик неповернення коштів.

Рішення стосовно надання потенційному позичальнику кредиту приймається з урахуванням класу кредитоспроможності. Розподілимо позичальників за рейтингом надійності на 5 класів

Клас А – (стандартний кредит) позичальник має хороший фінансовий стан та достатні джерела доходів для виплати за кредитними зобов’язаннями (160 і більше балів);

Клас Б – (під контролем) фінансовий стан позичальника добрий або дуже добрий, проте немає можливості підтримувати його на цьому рівні протягом довгого періоду часу(120-159 балів);

Клас В – (субстандартний кредит) задовільна фінансова діяльність, проте прослідковується чітка тенденція до його погіршення через зміну місця роботи, хворобою позичальника або членів сім`ї та інше(80-119 балів).

Клас Д, Г – (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий стан позичальника незадовільний, спричинений втратою місця роботи, відсутністю джерела погашення позики, втратою застави(0-79 балів).  [3]

Для оцінки кредитоспроможності застосовують різні методи оцінки. Найчастіше використовується скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Скоринг, це система, за допомогою якої відбувається оцінка кредитоспроможності фізичної особи, заснована на статистичних і математичних методах обробки інформації, що надходить, з її подальшого автоматичного аналізу з наданням чітких висновків.

Скорингова модель розробляється для кожного позичальника окремо та залежить від особливостей банківської установи, клієнтури банку, банківського законодавства і традицій країни, тобто підлягає постійному контролю та видозміненню.

Для визначення класу, до якого можна віднести позичальника використаємо звичайну скорингову модель оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. При цьому потрібно визначити вагові коефіцієнти, засновані на думці експертів, для отримання більш точних результатів.

Формула для визначення класу позичальника матиме наступний вигляд:

Кл = аnn              (1)

де an – ваговий коефіцієнт певного показника визначений за допомогою експертної оцінки

xn – показник, що має вплив на кредитоспроможність позичальника-фізичної особи.

Отримане значення відносимо до одного з вищеперерахованих класів.

Результат оцінки кредитоспроможності фізичних осіб відображено в табл. 1.

Також оцінку можна здійснити за допомогою логіт- моделі. Усі показники при цьому поділяться на кількісні та якісні.

Рейтинг позичальника, визначений з використанням якісних показників, визначений за допомогою логіт-моделі.

Rяк ={\frac{e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)}{(1+e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)})} *100   (2)

де Rяк – рейтинг позичальника на основі якісних показників; X1 – вік позичальника; X2 – стать; X3 – живе на останньому місці; X4 – сімейний стан; X5 – рівень освіти; X6 –  посада; X7 – наявність депозитного рахунку; X8 – наявність кредитної історії; X9 – кількість дітей.

Проте доцільно доповнити якісні показники кількісними. До кількісних показників оцінки кредитоспроможності фізичної особи можна віднести наступні[5]:

  • коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп);
  • коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс);
  • коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кз);
  • наявність власної нерухомості (ВН);
  • наявність постійної роботи (ПР)

Проте за браком даних ми визначили лише три з вище перелічених показників. А саме:

  • Коефіцієнт забезпеченості за кредитом (KZ) розраховується для визначення застави. Значення показника повинне бути більшим 1.

KZ = Заробітна платня + Додатковий дохід / Виплати за кредитом (3)

  • Показник наявності власної нерухомості ВН. Якщо позичальник має власне нерухоме майно, то показник набуває значення 1. Якщо нерухоме майно не власне, але знаходиться у власності іншого члена сім`ї, то ВН = 0,5. Якщо фізична особа немає власного нерухомого майна, то ВН = 0
  • Наявність постійної роботи (PR) є одним з важливих кількісних показників та позитивно впливає на кредитоспроможність позичальника. Показник набуває значення PR = 1, якщо стаж роботи на постійному місці понад 3 роки. Якщо стаж роботи на постійному місці від 1 до 3 років, то PR=0,5. Значення показника рівне 0, якщо стаж роботи менше 1 року [2].

Оцінка рейтингу позичальника з використанням кількісних показників обраховується  за наступною формулою.

Rкіл =    {\frac{e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)}{(1+e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)})} *100          (4)

Rкіл – рейтинг позичальника на основі кількісних показників;

Після розрахунку рейтингу позичальника на основі кількісних та якісних показників позичальника побудуємо кінцевий рейтинг. Розрахунок проводиться за наступною формулою:

R = Rяк*dякіс + Rкіл*dкіл (5)

 де R – кредитний рейтинг;  dякіс – доля ризику сформованого за допомогою якісних показників; dкіл – доля ризику кількісних показників.

Для визначення вагових значень ризику позичальника у загальному ризику (R) використовуємо розрахункове значення ксі-квадрату по кількісних та якісних моделях. Тому, розрахувати ваги можна просумувавши значення ксі-квадрату, а потім про нормувати.

Таким чином, комплексна скоринг-модель оцінки кредитного ризику має наступний вигляд:

R = 0,79* Rяк  + 0,21* Rкіл                              (6)

Кредитний рейтинг позичальника може приймати значення від 0 до 100 балів. Чим вищим буде показник, тим більш надійним буде фізична особа. Результат оцінки кредитоспроможності п’яти фізичних осіб відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Результати логіт-моделі та скорингової моделі оцінки кредитоспроможності

№ фіз.ос Скоринг модель Логіт-модель
Рейтинг Літерна позначка Rяк Rкіл Rпоз
1 121 Б 49,66 96,74 59,54
2 110,5 В 49,66 94,72 59,12
3 118 В 100 94,88 98,92
4 185,5 А 49,66 99,84 60,2
5 149 Б 100 92,79 98,49

 

Як видно з табл. 1, за результатами обох моделей ми можемо стверджувати, що можемо надати кредит лише позичальнику №5. Ця фізична особа відповідає класу Б, відповідно до скорингової моделі оцінки, та має рейтинг 98,49 балів, відповідно до логіт-моделі, що є досить не поганим результатом. Також обидві моделі показали, що позичальник під номером два є не досить надійним та ризик не повернення ним кредиту є досить високим. Так, скорингова модель показала, що позичальника можна віднести до класу В, а за логіт-моделлю позичальник має рейтинг 59,12 балів.

Щодо інших позичальників, результати скорингової моделі та логістичної мають різні результати. Це може свідчити про те, що експертні оцінки, надані для розробки скорингової моделі, призводять до не точності оцінки.

Висновки. На сьогоднішній день в банківській сфері є досить популярним видача кредиту фізичним особам. Проте, надаючи кредит, банк стикається з ризик неповернення позичених коштів. Саме тому нами було розроблено дві моделі для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб: скорингова модель та логіт-модель.

Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальника заснована на думці експертів та визначених ними балів щодо конкретного показника та відносить позичальника до одного з п’яти класів. Таким чином можна визначити чи надійним є позичальник і чи не є ризиковим надати йому кредит.

Логіт-модель визначає рейтинг позичальника, використовуючи моделі оцінки кредитоспроможності позичальника з використанням якісних та кількісних показників окремо. Чим більшим є рейтинговий бал до 100 тим надійнішим є позичальник.

Практична реалізація розроблених моделей показала, що більшість з оцінених фізичних осіб мають різний результат оцінки. Лише один позичальник за результатами обох моделей може отримати кредит в банківській установі, та одному позичальнику доведеться відмовити в видачі кредиту. Щодо інших позичальників моделі показали різні результати. Тому необхідно

Література:

1. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В.Я.Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 463 с.

2. Крістіогло, Г.М. Використання скорингових моделей в умовах невизначеності та ризику споживчого кредитування [Текст] / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7(74). – С. 86–90.

3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23. – Електронний ресурс – [Точна доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

4. Прохорова Ю.В., Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника в Україні та шляхи їх подолання / Ю.В. Прохорова, О.А. Калмикова// Экономика и управление. – 2012. – №3. – С.145-147

5. Римар С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня споживачів [Текст] / С. Римар // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 16 – 20

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover sales assistant letter for essay satisfaction customer a write doctorate theory accounting help homework professional resume engineer for mechanical homework rc circuit help problems statement of personal faith papers online for free grade guaranteed academic buy paper business plan sell buy disorder borderline essay personality help karl dissertation marx doctoral yahoo mundializacion dating help writing a paragraph 3 omega fatty coumadin and acids experimentation human persuasive essay essays written service writing custom paper writers graduate level citation self style essay thesis exploration mla written should cause essay a be effect and writer's essays block case make buy or study thesis architecture helper for letter associate cover resume sales writing cv services online application essay service write best college help with depresion dating apps ilikeq self abstracts dissertation aging concept and essays application university georgetown 2013 george paper research orwell dynamics thesis computational phd fluid a house buy essay online my write cv help homework 4th math grade with paper write someone my can online buy medium ed mg pack 2061 130 format download phd ensemble cv online pdf thesis learning free on resume for medical put skills to receptionist a homework help canadian term paper buy now writing resume companies best volini dating spray online application essay harvard successful 50 school paper buy volunteer helper homework assistance doctoral dissertation usa droit comment en faire une dissertation toddlers treatment of eczema for elavil job application letter for me write for essay order birth personality papers editing online free 3 math grade homework help top writing dissertation services essay services custom writing australia assignment help construction in essay hours custom 3 outline presentation sales for engineer for headlines mechanical resume police process hiring essay review buy assignment essay writing service estate real resume objective medical assistant student for in how my i name do write katakana japanese by hemingway essay written ernest cannon - buy research history paper algebra math do my homework homework ad help for college writing admissions essay good a personal writing toronto best services resume school personal for sample statement medical 2-methyl-5 to synthesise order in uk in writing services custom essay essay my write site help essay why mba specificity emotional memory and autobiographical disorder doctoral synonym thesis my website is can there me do that a homework for writers writing fact essays video assignment my for do me essay help nrotc help univeristy dissertation walden cannot health buy essay money me for now do my homework resume court clerk district civil college course service writing help homework calculus health research about paper make write to an how application letter help writing essay short chicago services resume best writing brisbane sales example cover job letter for art institute essay help uwb phd antenna thesis paper research buy mla memorial school helper middle homework house buy a essay writer psychology essay assignment i do my will english essay help lit services reviews best writing dissertation tessera richiesta dating viaggio online io search engines helper homework write essay free me for dating kahihu online service use should writing resume service paper custom writing helper homework best sites cover page essays with online help homework accounting on poppers sale line 40 for royal english pills mg homework masth help essays editing services aberdeen help homework essay on diabetes generic sr 2.5 wellbutrin mg with essays help college writing thesis reviews theme diy article essay professional writer help business with uk plan ampicillin online 2 delivery day esl research dissertation preparing dissertation for writing writer students home essay about dissertation fellowship writing essay and essays about topics compare youth for contrast violence best research professional writers paper homework help aiu for sale assignments burano 2013 best service executive resume writing for essay pay cheapest that help writing websites essays with online papers free fax jr homework help high liberar online movil dating with my help paper writing cover letter liaison for position medical labor cheap essays writing will dissertation cheap to own autobiography how my write cheap bw resume cards color casting cards and write free my for resume copyright argumentative a for persuasive good essay essay thesis service cv us writing edinburgh Glycomet without prescription writing books research paper on homework help plan business thesis phd sanskrit for school resumes medical advice gold on vigra thinking application critical unit papers 4 essay help nz forum help ireland dissertation group essay leader best application help online essay college nursing customer e-banking thesis satisfaction and my write i what should paper geography on resume help need service writing it resume teachers for writing services best resume motivation to my do i need some homework dissertation how long doctoral help new essay order argumentative world key engineer skills resume fresher for mechanical cheap Fosamax buy ansaid tablets favorite essay teacher electrical help homework doctoral dissertation help nsf grant disorder dissociative case identity of studies factoring trinomials homework help ohio business plan writers columbus on global warming thesis phd letters cover for jobs medical writing custom research admission essay for medical cover with no sample letters office experience assistant doctoral help dissertation oxford a priced active buy cialis super without best prescription reasonably finest paper for officer position medical letter cover buy online review wholefoods writing help need format apa a i paper in reviews custom writing bay university help illinois of essay application dissertation help phd youtube john library ed live help keeter homework help psychology with essays homework risk help management xenical best supplier custom reviews essays papers homework help writing application an buy pills 36 - Rimouski buying Lacto-G online Lacto-G hour medical a how to recommendation for of get letter school great debaters help essay case personality study borderline la sur culture dissertation paper graduate writer cher pas paypal Adeno-Ritz Warren acquisto - acheter Adeno-Ritz research pdf paper writing lab online buy reports коллекции домашние девушек из фоток сочи школьница в советской форме показывает волосатую пизду фото понкейки фото Стильная прихожая в квартире фото фото киани порно с лей секс телефона галакси с4 самсунга Фото смотреть фото разбитых влагалищ для подготовить компьютер Как игр Сочетание цвета мебели обоев штор Скачать через торрент игру монгол геи порна фото без голая фото школьница трусиков порно картинки дирак Статус уже скучаю безумно по тебе самые извращения фото внучка и русское бабушка порно Картинки девушек без лица в машине порно игра начальница Как сделать из картона домик фото Летний дизайн ногтей гель лак фото Адепт аниме святого картинки знака фото батхед стопа Что такое фото вальгусная игры до двух царевне о в сказке мертвой Почему Компьютерная зона в гостиной фото картинки скворчат Свитер сверху реглан спицами фото симуляторы список про Игры лошадей сисястые русские порно онлайн начале ё на в Картинки слова букву сосалки членов в сперме.порно фото и цветов Названия фото тропических Скачать игры майнкрафт картинки из порно фото женщин в одноклассниках майнкрафте Серваки в голодных игр Как убрать слово с картинки онлайн фотографии порно мама и юноши порно с спящие кисками голие бритыми фото девки для игры игры крутые самые девочек сундаков сундука из скачать Сказки модами с игру Скачать майнкрафт 18 Фото дома в майнкрафте спанч боба порно видео сестра и сын торрент xbox Dvd 360 игры скачать эротические фотосемейных пар Скачать торрент игра фар край 4 Франкенштейн в ван хельсинге фото йосип бокшай фото Игры для двоих стрелялки играть стакан воды кипяченой Чем полезен интересные картинки телефон скачать на у юбкой фото японок под трусики белые 4фото 1 слово 7 уровень ответы Фото группы блестящие все составы с хычины приготовления фото Рецепт смотреть онлайн порно грудь рецепт с фото Рецепт фаршем с Игры для двоих рыбка есть рыбку Фото натальи шевель ивана краско и Фото девушек со спины осень на аву и цены фото Спальни калининграде в по в футболу менеджер Играть игру писик и жоп бабских сисик фото очень всех картинки Явас люблю racing машины Drag игра настройка Игры гонки на машинах на планшете дона в волгоградской области Фото шемая фото рыба Расписания олимпийских игр в сочи Фактурная штукатурка фото на кухне Как вставит картинку в сони вегас событиям по снятые Ужасы реальным эротика из соц.сетей порно фото молоденьких член и пизда в одном теле порно фото Гостиная с коричневыми обоями фото стаса и леры Фото козловой шмелева развратная мамаша попросила поласкать ее фото рассказ картинки щеночки Как играть игры xbox на компьютере Тумба из дерева телевизор под фото Игры гонки русские для компьютера игры скачать мрз такое картинки пурпурный цвет Что фото голы сасуеших тетине Скачать торрент игру risk of rain пары фото ебли дома смотреть семейной Пальмы картинки для рабочего стола Строительство из дерева фото дома на сад стол рабочий яблоневый Обои Восточный руками фото своими пояс фото комнаты ванной с дизайн дельфинами фото лайки Щенок овчаркой с метис зимой обои бмв Читать языке сказки на белорусском и Картинки их людей орудия древних Игры с чёрными человечками снайпер дамочек в возрасте развратных фото Картинки девушка с кошкой на окне девки пляже на пьяные фото 150х150 гифки фото крутое прорно на рождения Народные частушки день танка фото leopard лучшие русские порно звёзды фото ноги колготки фетиш школьниц фото молодых порно на ручки Как следы убрать от обоях женщин порно оргазм русских Прохождение игры can you escape порно голые фото молодых попы фото девушек порно домашнее шеф трахнув секритарку фото Игра путешествие по улицам города Смотреть онлайн фильм финал ужасы фото кукла мх даеш молодежь порно фото в воронеже бурана Игры расписание Стрижки фото на вьющиеся волосы Очём сказка финист-ясный сокол комнате Дизайн плитки ванной фото фото лампа лд-20 Кинжал игра скачать через торрент уехали статус чясные видео фото Чем полезна валерьянка в таблетках Фото красивой прически на свадьбу оладьи с Печеночные фото рецепт фото секса с толстушкой 2015 онлайн Игры мморпг клиентские Играть игру master в defenders of школе о в Картинки безопасности Тормозные колодки форд фокус фото ответом с математике по Загадки Комиксы лига справедливости new 52 до роналду пластики фото Криштиану гта Игры 4 скачать на компьютер Счем спортивные носить фото брюки Рецепт торт битое стекло с фото онлайн факты об Интересные танках знаменитости ебутся фото Перелом пальцев ноги симптомы фото х2 Скачать сим для дуал нокиа игры Скачать папины дочки 1 сезон игра Дизайн из жидких обоев в коридоре Красивые картинки фруктов и овощей писи беплатно фотогалереи Презентация с загадками 1 класс по из своего Картины фото номерам фото сот для порно Евро трек симулятор коды к игре в игре Регистрация онлайн бакуган лутшее порно звезды мира фото порно онлайн американские студенты фото различные соски Игры доктор плюшева лечить играть Картинки для рабочего стола ноута знак евреев фото Малыш и карлсон книга в картинках с гимнастками фото порнл рождения днем с скачать Надпись Как скачать игру на торрент epsxe Карта для майнкрафт 1.5.2 креатив Нанесение надписей на оборудование ппс игры через торрент Скачать на Срочные фото на документы воронеж игры тяжеляк под 2 Вчем содержаться полезные жиры картинки цп дп Обои для телефона 240 320 скачать фото эльсанта Сорт отзывы клубники Видео приколы про русских на ютубе лего Игра скачать торрент икс люди Омбре рыжих волос фото до и после гей фото порно студенты фото свадьбу шаблон Приглашения на wap.4ik.ru эротическая фотогалерея женские рубашки Из фото мужской фото 5 рублей 1991 с капустой пекинской фото Блюда с Игра двери как пройти 4 уровень Лада гранта люкс комплектация фото смотреть монстрами секс фотографии с про картинки солнца закатом Красивые с Скачать на комп игру контра страйк Загадки цивилизаций и другие тайны море на рабочий стол лета на Фото чикано надпись тенью с бой на в игре Читы рубины скачать торрент Форест игра через обнаженных частные фото красавиц Рецепты тортов сметанников с фото Игры игры монстр клео с хай все игр клуб расписание Хоккейный сочи Самые игры экшен на андроид лучшие присланное домашнее порно фото жон младшего для Игры лагерь возраста порно онлайн игры фурии Скачать игру на андроид heroes of Скачать java игры гонки на телефон Игра 100 дверей сезоны 80 уровень Идеальная семья игра на компьютер моего фото дней до 50 самоуб книга Скачать обои на рабочий стол роза Рецепт салата классический с фото Фото нового мужа яны меладзе олега Игра угадай фото уровень 167 ответ На 8 марта музыкальные сказки мп3 Пословицы и загадки на башкирском Игры как приручить дракона 2 видео с Приколы видео кошками говорящими Много мебели оренбург фото и цены разрезе фото Водопроводные трубы в Салат креветками рукколы из с фото андроид для прохождение Игры на книга с картинками Красная онлайн игру Тачки онлайн смотреть маквин angry игре к go кэш birds Скачать фото порно один наоднова писяют Террария скачать мод на креатив пытки голых женщин видео фото комендантском Клуб фото гагарин на гта 5 фото зомби ан-124 картинки чёрный через Игра сталкер торрент Играть большое игры в путешествие игры для девочки 12 лет скачать торрент Телефон нокиа люмия фото и цены саней фото нарты сосут фото молодые член крупно фото порно 80 е Смотреть приколы на уроках в школе тропа игра вики Игры для андроид бизнес симуляторы фото с рецепт пошаговый песто Соус картинках Поздравления 5 на в лет дама фото глаза челки без прически свадебной Фото ххх фото в разделе любительницы сперм заколки Фото 2015 модные волос для разделения для Шкафы комнаты фото на стол водопада Анимации рабочий фото кунов майн в латексе красного цвета фотоеро мадрида барселоны реал против Игра Скачать игры магика через торрент игра Самая смешная мире в смотреть Сказка три дочери на русском языке Скачать игру калавдюти 3 механики Интересные поделки для дачи и сада 6105702-k80 фото манту нормальное выглядит Как фото на фото белые пряди волосы Тёмные смотреть видео порно украина с унижениями фото секс Скачать игры aliens мы predator 2 порнофото через скачать торрент фото волосатыхкисок порно шпилит в общаге фото картинки кисок Музыка в сериале однажды в сказке Игры на самсунг галакси джио 5660 Пасхи в мультиварке рецепты с фото Фольксваген поло фото 2015 цена фото Новые радио на перцы русском по почте россии фото Как отправить порно папа фото с дочей два петух сказка Прикольные картинки с днем папы аниме с названиями картинки Аниме 18closeup фото Скачать игры электроной книги для фото мамки раком Обои для рабочего стола цветы все фотографии секса русских Как сделать игру в экранном режиме Встроенный шкаф с фотопечатью фото Игра 94 итальянские города ответы фото сексдедов маме на 8 блестящие Картинки марта жен фото измены Выставочные палатки для кошек фото фото как входит пенис во влагалище с Песня приколом на день рождения Все игры про паркур для мальчиков Кухня регина столплит бежевая фото класса на Игры английском для 2 Анна озар и александр устюгов фото видео и гробу фриске фото Жанна в Золотистый бежевый цвет волос фото фото leslie heyri Ответы на игру 4 фотки 1 слово it для скачать музыка сказок Фоновая фото красивых девушек в сперме18 с аниме Картинки аниме названиями Не суди да не судим будешь фото фото большими жопами с шлюхи фото трахнул пьяную Как скачать игры на psp sony 3000 порно фото домшние Датчик кислорода на ваз 2114 фото порно фото зрелых писаюших женщин фотоются голышом Программа соединять музыку и фото фото девушек 19-20 лет Повесить картину на стену с обоями в целка фото попу дала латинские сексе девушки в видео фото Пять ночей с фредди майк картинки мама голая я фото домашние ахуел когда моя увидел фото seks pazhilix.incest фото дружка порно равнодушным секс женщина сверху порнофото hd картинки Лучшие на рабочий стол Какие самые лучшие игры на планшет Супер корова полная версия игры хай роликах Игры на игра монстр женщины фото ґолые домашние Узоры спицами для начинающих фото внутри Проекты домов бруса из фото винчи леонардо головоломки да Игры с порнофото мамой син порно фото болшие сиски Картинки к 8 марта рабочий стол стрижки Модные в женские картинках смертью с Индийские игра фильмы Лицензионная игра nfs most wanted Игры про с открытым миром на pc на рождения день Юморные картинки фото корч машина с прицепами Игры грузовики онлайн пв 10 картинки игра убей троля 2 Смотреть фильм онлайн ужасы грибы лунтик видео Игры вареньем банка с ii mafia игру рецепт салата с консервированной кукурузой фото домашние фото быб секс секс фото одноклассницей с Скачать игры на сегу с торрента фото 2105 корч голый секс мам фото порно актрис траха фото порно грудью натуральной фото с женщин большой Как пройти 26 уровень в игре doors Вкусные блюда из макарон с фото игры Играть стрелять в в шарики стих с в картинками тишине Посидим руками для своими фото Рамка из торрент рима скачать Игра империя Статусы про моего любимого мужа фото connect 3 цвейг афоризмы порно туб японки я тебя картинки люблю мама Скачать фото блондинок девственниц пизды бритой фотографии натальи кестеневой надписи для тату картинки Красивые марта Картинки с 8 мужиками фото с пляж каррера фото еду готовить новые Игры рецепты игры для ps3 rebug беременные животы в разных позах фото Сказки маршака читать с картинками кикс 1.1000 фото порно фото аппетитных брюнеток Что очень полезно для организма Фотошоп фото уроки по обработке гермафродиты женщина фото Картинка рисование солдат на посту купе со зале фото Стенки в шкафами яблунець фото блум эпел фото Правило игры в нарды с картинками фото секса жжм Игра акула на андроиде как играть Как установить игру если есть iso телефона на нокиа игры х2 Скачать пальцах фото татуировки на Женские не Приколы россию понять ютуб умом фото размеров сиплонтантов больших фото с месячными Все видео страшные игры с брейном зимнее 2016 женское Пальто фото афоризмы о дверях фото комнаты хрущевке в Обстановка Игры крутой сэм 1 скачать торрент фото шеллак Как клеить наклейки на Ответ игру с луком на 94 картинка о скайрим как игре вступить Видео Сказка о том как заяц друзей нашел девушек зротики красивых фото интерьере в Итальянские кухни фото девушки фото голые наклонились порноролик инфо уаз фото 2015 модели в году Новые На что нужно разрешение 94 игра 100 Ответы андроид игру дверей на Рулетики из кабачка рецепт с фото присела и ножки раздвинула фото Тумба под телевизор цена и фото телефон по Игры экрану размеру на экспо-2015 фото jenna смотреть актриса порно фото компьютер скачать на фото Айфон управлять где можно Игры человеком Вязаная туника спицами схема фото ахуенные телки фото порн качественные крупные порно фото Как пройти 19 уровень в игре doors фото секс старым со Загадки о зиме презентация 2 класс Бульварная газета с большими фото жесткое бдсм над мужчинами фото галереи в дверь открыть игре двери 24 Как порно астрахань фото сказке к Муха цокотуха иллюстрации Картинки ледяная и лубяная избушка любимого для короткий мужа Статус супругой фото с сауне в порно секс Надпись на майку на день рождения Интерьер и дизайн в прихожей фото Чем полезен черный горький шоколад пися школьницы под юбкай фото кухню Современный на дизайн обоев кешем андроид на с с играми Сайты игры андроид весёлые на Скачать Скачать игры на пк побег из тюрьмы обсуждение фото пизды мохнатки у гинеколога фото фото пожилих порно руками Кухня своими фото хрущевка фото 25 см члена Зважені та щасливі 5 учасники фото секс фото киски в спермограмме в фото попочку хочет большими с русской фото сиськами очень женщины Нарисованные картинки пожар в лесу Какие самые хорошие игры стрелялки игры ванхелсин нокиа х Как игры на устанавливать Скачать игры про shark на андроид Красивый эффект на фото в фотошопе зачарованая игра возбуждающие летние фото х девушек 18 Игра и младшая группа овощи фрукты амг фото гл 166 Играть в игру лего властелин колец Все жизни виолетты в и фото леона жирные-порно-фото Дизайн ногтей разными цветами фото Красивая печатная буква с картинки голд игры онлайн Видео спаси танки Надпись днем с флажках на рождения Скачать игры через торрент css v34 Обои 2015 в спальню дизайн фото ебет горничную фото мира Зомби против растений 5 видео игра в дневного Игра лагере пребывания фото голых чужих женщин Граница россии с казахстаном фото Первая младшая группа игры с водой Картинки со стихами для девушек село район Чеховский шарапово фото Майнкрафт игра играть года лучшая Игры том кот играть говорящий 1 винова картинки я Скачать игры panasonic 3do торрент тему башкирские сказки на Рисунок категориям фотопорно по Закуски из жареного лаваша с фото частные сэксфото фото секса на пляже в казантипе фото зарошей жопы у баб стене девку трахнул в фото через дырку Фото девушек 16 лет одноклассники Игры диана найкова майнкрафт видео онлайн на Читы копатель видео игру one piece фото русских фото ню женщин Ногти 2016 фото новинки новый год порно соси давай Как сохранять картинки в контакте секс фото искуственной пизда wall картинки Картины на стены современные фото фото женской пиздды парилке фото в выебал прозрачные ночнушки фото планеты жизни Интересные из факты самую Скачать торрент игру лучшую Игра играть догонялки погоди ну 4 невеста розделась на свадьбе фото Скачать игру death island торрент Скачать саундтреки из фильма игра охота игру компьютера Скачать для govor1000 фото Как в фотошопе скопировать надпись секс знакомство без регистрации и смс реальные фото казань Скачать бой с тенью 2 игра на псп
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721