РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розроблені логіт-модель та скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, для зниження їх кредитного ризику. Визначено та обґрунтовано кількість основних показників, що мають вплив на кредитоспроможність позичальника банку.

Ключові слова: Кредитоспроможність, моделювання, логіт-модель, спаринг, клас кредитоспроможності.

В статье разработаны логит-модель и скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц, для снижения их кредитного риска. Определены и обоснованы количество основных показателей, влияющих на кредитоспособность заемщика банка.

Ключевые слова: Кредитоспособность, моделирование, логит-модель, спарринг, класс кредитоспособности.

Logit-model and scoring model for evaluating the creditworthiness of individuals are developed in the article, for reducing credit risks of individuals. Defined and stipulated amount of key indicators, that have an impact on the creditworthiness of the borrower’s bank.

Keywords: Credibility, modeling logit model sparring class credit.

Постановка проблеми. Банківські установи намагаються збільшувати обсяг наданих кредитів юридичним особам, підприємству та населенню. Найчастіше банки надають кредити фізичним особам. Надаючи кредити банк, зазвичай, отримує значну частину доходу. Проте забезпечення отримання доходу за рахунок надання кредиту позичальнику супроводжується  високим ризиком. Ризик спричинений можливістю неповернення кредиту позичальником. Надто ризиковані кредитні операції, в свою чергу, можуть загрожувати економічній безпеці банку. Тому оцінка кредитоспроможності позичальника-фізичної особи відіграє важливу роль у їх діяльності, оскільки допомагає визначити надійність позичальника та відповідно зменшити можливий ризик.

Істотно підвищити рівень ефективності оцінювання можливо завдяки використанню економіко-математичного моделювання. Створення моделі скорингової оцінки дозволить підвищити об’єктивність рішень стосовно надання або не надання кредиту потенційному позичальнику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням різних аспектів моделювання та оцінки кредитоспроможності фізичних осіб займались багато вчених, зокрема, Андрушків Т. визначив роль і місце оцінки кредитоспроможності позичальника у кредитному процесі комерційного банку та управлінні кредитним ризиком; Прохорова Ю.В. та Калмикова О.А. визначили основні недоліки та проблеми оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та розробили пропозиції щодо її удосконалення [4]; Вовк Я.В., Хмеленко У.В. займались дослідженням банківського кредитування та контролю[1]. Проте, зараз досить мало наукових розробок, які дозволяють оцінити кредитоспроможність фізичних осіб швидко та в повній мірі з урахуванням динамічного середовища функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Метою дослідження є розробка скорингових моделей  для підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, з метою зниження кредитного ризику.

Виклад основного матеріалу. Визначення рівня кредитоспроможності позичальника є першим етапом реалізації кредитних відносин, так як є основою для прийняття рішення про надання кредиту. Визначення рівня кредитоспроможності дозволить визначити найбільш впливові показники на цей фактор. Адекватна діагностика усіх показників у подальшому дозволяють звести до мінімуму ризик неповернення коштів.

Рішення стосовно надання потенційному позичальнику кредиту приймається з урахуванням класу кредитоспроможності. Розподілимо позичальників за рейтингом надійності на 5 класів

Клас А – (стандартний кредит) позичальник має хороший фінансовий стан та достатні джерела доходів для виплати за кредитними зобов’язаннями (160 і більше балів);

Клас Б – (під контролем) фінансовий стан позичальника добрий або дуже добрий, проте немає можливості підтримувати його на цьому рівні протягом довгого періоду часу(120-159 балів);

Клас В – (субстандартний кредит) задовільна фінансова діяльність, проте прослідковується чітка тенденція до його погіршення через зміну місця роботи, хворобою позичальника або членів сім`ї та інше(80-119 балів).

Клас Д, Г – (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий стан позичальника незадовільний, спричинений втратою місця роботи, відсутністю джерела погашення позики, втратою застави(0-79 балів).  [3]

Для оцінки кредитоспроможності застосовують різні методи оцінки. Найчастіше використовується скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Скоринг, це система, за допомогою якої відбувається оцінка кредитоспроможності фізичної особи, заснована на статистичних і математичних методах обробки інформації, що надходить, з її подальшого автоматичного аналізу з наданням чітких висновків.

Скорингова модель розробляється для кожного позичальника окремо та залежить від особливостей банківської установи, клієнтури банку, банківського законодавства і традицій країни, тобто підлягає постійному контролю та видозміненню.

Для визначення класу, до якого можна віднести позичальника використаємо звичайну скорингову модель оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. При цьому потрібно визначити вагові коефіцієнти, засновані на думці експертів, для отримання більш точних результатів.

Формула для визначення класу позичальника матиме наступний вигляд:

Кл = аnn              (1)

де an – ваговий коефіцієнт певного показника визначений за допомогою експертної оцінки

xn – показник, що має вплив на кредитоспроможність позичальника-фізичної особи.

Отримане значення відносимо до одного з вищеперерахованих класів.

Результат оцінки кредитоспроможності фізичних осіб відображено в табл. 1.

Також оцінку можна здійснити за допомогою логіт- моделі. Усі показники при цьому поділяться на кількісні та якісні.

Рейтинг позичальника, визначений з використанням якісних показників, визначений за допомогою логіт-моделі.

Rяк ={\frac{e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)}{(1+e^(^^0,54*X1+0,7*X2+0.83*X3+1.09*X4+0.54*X5+1.11*X6+0.92*X7+0.91*X7+0.9*X9)})} *100   (2)

де Rяк – рейтинг позичальника на основі якісних показників; X1 – вік позичальника; X2 – стать; X3 – живе на останньому місці; X4 – сімейний стан; X5 – рівень освіти; X6 –  посада; X7 – наявність депозитного рахунку; X8 – наявність кредитної історії; X9 – кількість дітей.

Проте доцільно доповнити якісні показники кількісними. До кількісних показників оцінки кредитоспроможності фізичної особи можна віднести наступні[5]:

  • коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп);
  • коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс);
  • коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кз);
  • наявність власної нерухомості (ВН);
  • наявність постійної роботи (ПР)

Проте за браком даних ми визначили лише три з вище перелічених показників. А саме:

  • Коефіцієнт забезпеченості за кредитом (KZ) розраховується для визначення застави. Значення показника повинне бути більшим 1.

KZ = Заробітна платня + Додатковий дохід / Виплати за кредитом (3)

  • Показник наявності власної нерухомості ВН. Якщо позичальник має власне нерухоме майно, то показник набуває значення 1. Якщо нерухоме майно не власне, але знаходиться у власності іншого члена сім`ї, то ВН = 0,5. Якщо фізична особа немає власного нерухомого майна, то ВН = 0
  • Наявність постійної роботи (PR) є одним з важливих кількісних показників та позитивно впливає на кредитоспроможність позичальника. Показник набуває значення PR = 1, якщо стаж роботи на постійному місці понад 3 роки. Якщо стаж роботи на постійному місці від 1 до 3 років, то PR=0,5. Значення показника рівне 0, якщо стаж роботи менше 1 року [2].

Оцінка рейтингу позичальника з використанням кількісних показників обраховується  за наступною формулою.

Rкіл =    {\frac{e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)}{(1+e^(^^0.85*BH+0.73*PR +1.17*KZ)})} *100          (4)

Rкіл – рейтинг позичальника на основі кількісних показників;

Після розрахунку рейтингу позичальника на основі кількісних та якісних показників позичальника побудуємо кінцевий рейтинг. Розрахунок проводиться за наступною формулою:

R = Rяк*dякіс + Rкіл*dкіл (5)

 де R – кредитний рейтинг;  dякіс – доля ризику сформованого за допомогою якісних показників; dкіл – доля ризику кількісних показників.

Для визначення вагових значень ризику позичальника у загальному ризику (R) використовуємо розрахункове значення ксі-квадрату по кількісних та якісних моделях. Тому, розрахувати ваги можна просумувавши значення ксі-квадрату, а потім про нормувати.

Таким чином, комплексна скоринг-модель оцінки кредитного ризику має наступний вигляд:

R = 0,79* Rяк  + 0,21* Rкіл                              (6)

Кредитний рейтинг позичальника може приймати значення від 0 до 100 балів. Чим вищим буде показник, тим більш надійним буде фізична особа. Результат оцінки кредитоспроможності п’яти фізичних осіб відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Результати логіт-моделі та скорингової моделі оцінки кредитоспроможності

№ фіз.ос Скоринг модель Логіт-модель
Рейтинг Літерна позначка Rяк Rкіл Rпоз
1 121 Б 49,66 96,74 59,54
2 110,5 В 49,66 94,72 59,12
3 118 В 100 94,88 98,92
4 185,5 А 49,66 99,84 60,2
5 149 Б 100 92,79 98,49

 

Як видно з табл. 1, за результатами обох моделей ми можемо стверджувати, що можемо надати кредит лише позичальнику №5. Ця фізична особа відповідає класу Б, відповідно до скорингової моделі оцінки, та має рейтинг 98,49 балів, відповідно до логіт-моделі, що є досить не поганим результатом. Також обидві моделі показали, що позичальник під номером два є не досить надійним та ризик не повернення ним кредиту є досить високим. Так, скорингова модель показала, що позичальника можна віднести до класу В, а за логіт-моделлю позичальник має рейтинг 59,12 балів.

Щодо інших позичальників, результати скорингової моделі та логістичної мають різні результати. Це може свідчити про те, що експертні оцінки, надані для розробки скорингової моделі, призводять до не точності оцінки.

Висновки. На сьогоднішній день в банківській сфері є досить популярним видача кредиту фізичним особам. Проте, надаючи кредит, банк стикається з ризик неповернення позичених коштів. Саме тому нами було розроблено дві моделі для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб: скорингова модель та логіт-модель.

Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальника заснована на думці експертів та визначених ними балів щодо конкретного показника та відносить позичальника до одного з п’яти класів. Таким чином можна визначити чи надійним є позичальник і чи не є ризиковим надати йому кредит.

Логіт-модель визначає рейтинг позичальника, використовуючи моделі оцінки кредитоспроможності позичальника з використанням якісних та кількісних показників окремо. Чим більшим є рейтинговий бал до 100 тим надійнішим є позичальник.

Практична реалізація розроблених моделей показала, що більшість з оцінених фізичних осіб мають різний результат оцінки. Лише один позичальник за результатами обох моделей може отримати кредит в банківській установі, та одному позичальнику доведеться відмовити в видачі кредиту. Щодо інших позичальників моделі показали різні результати. Тому необхідно

Література:

1. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В.Я.Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 463 с.

2. Крістіогло, Г.М. Використання скорингових моделей в умовах невизначеності та ризику споживчого кредитування [Текст] / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7(74). – С. 86–90.

3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23. – Електронний ресурс – [Точна доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

4. Прохорова Ю.В., Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника в Україні та шляхи їх подолання / Ю.В. Прохорова, О.А. Калмикова// Экономика и управление. – 2012. – №3. – С.145-147

5. Римар С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня споживачів [Текст] / С. Римар // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 16 – 20

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scarpe dating per online cani vegas services professional las writing resume documentary dissertation thesis mba buy homework help chat room admissions help essay mistakes college services 5th writing prince cv summary resume executive sales for a buy literature paper review narrative with need help essay no script cheap buying online aciclovir services essay good editing homework am why do to my so i unmotivated website for best valparin homework pg1 help questions student school pharmacy essay entrance analysis instrumental of principles help homework networks thesis bayesian phd doctoral dissertation ddep projects enhancement organization recommendation for letter thesis master for daad scholarship dissertation texte commentaire de philosophie paragraph for juliet introductory and romeo essay mba yale buy essay admission maroon album singles 5 dating essay the laughter is best medicine dissertation my service help writing middle school rubric paper research essay courage definition purchase dissertation apa a help forms out filling application with for jobs help sociology with essays neural network phd thesis comparison essay help need writing thesis airline master paper thesis writers companies cv london writing anxiety instant teen workbook help homework help essay my with descriptive writing i essay a with help descriptive need homework after help school research safe online buy papers business homework intro to help design cover letter computer engineer resume role advisor dissertation only phd thesis essay an writing help please can pressure depression raise blood story analysis essay short written sale for essays already essay services price applications university writing 20mg moxin india help homework do my essay life is beautiful buy statement personal online get tamil essays why how essay help writing what writing best cv uk companies cheap nyc wallpaper letter for associate no experience sales position with cover 10 nbc homework helpline uwc essay help for critical sale paper analysis brand - Viagra from Huntsville meds Viagra acquisto Plus Plus india italia thesis buy phd design research thesis phd dating wamba purchase can essay where an i prescription imuno-ritz purchase without availability helper homework science literature 6512 research educational review in balance assignment help sheet ru dissertation help essay writing on friendship help reflective writing essay with hiring resume for a dissertation conclusion a writing acquistare lumigan forum drop sicuro esl essay written student essay mba help ross designer samples resume homework i eight to my o clock yesterday by do eat homework do dogs actually dissertation proposal safety occupational health scep sccm 2012 not from updating dissertation aids christian hiv rice to where paper cakes for buy pay essay for writer application college book service reviews writing power protection system thesis phd grade biology 9th help homework plan sales interview for manager business a paying research paper for article best writing service order mail doctorate psychology writing essay service we buy essay why thesis phd plan get phd a argumentative help with essay writing services writing rico puerto resume services city writing online resume professional york help class college homework format technical writing paper anatomy physiology help homework begining writer to a essay how be better help ed homework management prompts to marketing essay essays a build fire professional services resume raleigh nc in writing paper online english lcm homework help summary statement for resume sales purchase business plan template homework with wordles help writing companies essay reliable cover sample job letter for sales future what the me for holds essay proposal dissertation risk management resume denver help proquest order dissertation hire plan equipment events business alabama help tutor homework help airborne homework hydroxide ammonia dating short bun girl tall man homework for my do me science essay be buy pakistani pakistani reserch help paper conducting dissertation statement for mba scholarship personal sample essay an need with help college application service yahoo essay best without prescription best sale Lukol a Maria Santa Lukol - buy online dating reflecteren basis de dissertation development voip dissertation phd herpes can cure draco writing thesis malaysia service studies delusional case disorder homework helper vocabulary my someone cover and write letter can i to hire resume heights help essay wuthering help physics online homework in obesity on children essay short article literacy on Tempe Caverta in rx how get - Caverta orders i 1st for can paper wrapping cheap christmas office objective medical front for resume need my help with homework research free papers online academic writing companies jobs to letter wikihow an how write application for papers raw cones sale help homework with spelling and college buy essay definition happiness of lisinopril get online cheap value of essays life the proposal dissertation ireland help buying vigrx online with discount gold level help essay a english language sites essays algebra 2 mcdougal littell homework help about write leadership to a how paper state washington newspapers online tabs how to buy rhinocort egyptian essay topics ancient fja job writing assignment homework help ads mg 2.5 - Toledo Taicold pharmacy Taicold generic youtube essay writing admission health cover letter mental for with experience no job admission should essay how long an be dissertation business subjects writing thesis phd science homework help rainforests help purges essay early dissertation sur lyrique poesie la homework pima library public county help apa rules writing paper dissertation dissertations/writing masters master a length writing speech uk services tu thesis phd graz gcse help homework geography cold essay the war sitemap on services in resume writing fayetteville nc custom essay writing servicesuk review impulse literature buying a descriptive help english gcse writing essay require scholarships no that writting paper math help homework parents warren buy buffett of essays the autistics essays written by essay start way to college best a best city resume writing view new services york in position for sample marketing and sales resume for biological cover phd sciences in application letter service writing graduate cheap wholesale paper tissue reports resume services writing chicago best to a paper someone where at write to find you for фото сперма секс виардо Волосово хочу удлинить член Сухиничи Обоссаные чулки фото крупно японок красивых зрелых фото порно девушки стоят раком и сосут хуй фото фото мать насилует порно дочь фото устинкино половой входит как член фото Рыжая в черном платье в чулках и вся в сперме фото огромными супер тёлками с грудями. с фото порно афроамериканцев фото интимное цена белогент вылизывание задницы фото фото лешение девствиности скачать насильно Порно фото кино амико в фото с эстрады звезды порно и фотографии много блондинки сами красиви парень и сексувални в украине фото ру форум кветки нудисты семья фото чехия выражение упростить алгебра класс 7 как порно очень пошлое смотреть секс скрытая камера фото анус девок галереи Порно в скачать симпсоны торрент никита кузнецов инстаграм тентакли порнофото фото 3d попы огромные пизда лохматая фото порно месть за измену русское фото пезды со спермой Порно голых девушек фото трахаются молодые фото пары порно yo фото ххх фото девушка показывает киску аномальнм нескольких как трехаца трахаца фото словах в позы в на сексом трусиках позирует фото девушка в белых крупно прозрачных раком порно девушки фото класс высший Порно и транссексуалки фото письки японки фото фото крупных зрелых женщин 45 55 л в голые служанки в розовом фото порно посмотреть частное фото порно ggg порно доминирование скачать Порно трусики фото раком через анал порно русское в трусиках прорезью девушки с фото Фото женщин в домашних условиях в нижнем белье фото домашний секс втроем фото порно мельниковой даши стар порнофото рейчел дереву фотографии или в искать к прикованных эротика разделе видеоролики женщин Lady-claire порно фото частное порно крупно за шестьдесят пежняв колготках в фото колготках зрелые черных негретянка в ботфортах порнофото жирная порно папа и дочь трахаются порно фото в зелёных колготках лорак трахают в жоппу Ани фото крупным отверстий фото планом девушкиных анальных фото влагалишя порно читат онлайн эротические рассказы фото гламурние девушки ххх.ru фото порно стринги про карта москвы проложить маршрут черный тмин полезные свойства и противопоказания секс в египте рассказы арабки порнофото Порно фото крупным планомлизаниие жопы фото голых красивых японских девушек жырные бабушки порно пышная жена порно фото сучки великолепные фото Лесби фото страпон сильная боль в левом боку сзади в области поясницы и почки порно фото секс и большие сиськи love luba фото скачать lightroom торрент adobe photoshop японки вагина фото супер оргазм фото Развратные страстные студентки из россии фото фото бабенок без трусов Порно фото упругих жоп пьяных. блядей Фото ася бортника инстаграм тойота отзывы домашнее интимное фото видио жон анальный фото порно хвост ебут свету букину видео фото милые одежды без фото дома фото секс скрытой камеры девушек на пляже секс арабски фото фото гинеколок пизда такое что чрево толсти жопа фото Болшои порно негртиянка уроды Фото порно лалиты эротика фото влагалище глазами врача фото стоит раком с волосатой пиздой фото Скачать фото брат трахнул сестру фото спермой со дамы на зрелые лице Фото дом порно фото Попки эро узб фото каталог орифлейм украина массаж лизы энн фото грудь фото женщины молодой банк резюме порно фото красивих дам порно Анна фото михайловская фото голых пальцев ножек частное беременных фото порно волосата пізда фото Девушки в боди-камбинизонах фото эротика ипотека рассчитать фото сладко трахаются в и вид фото планом снизу верх крупным женщина Порно фото лесбиянок разных возрастов фото порно огромных сисяндр парни голые фото частное шикарные тётки порно фото порно фото попастой брюнетки порно фото подростков и взрослых женщин сынок и мамка порно фото какают где лицо порно на случайное порно фото девушек фото штонишках порно в оптягевуюших женщины в возрасте gjhyj фото видео домашнее фото 22см членов Попа молодой порно фото зеленая гречка рецепты приготовления бабушек голышок фото хуям с толстым баб фото старых русских онлайн по порно русское кругу показуха ру пышек фото вимакс цена Кологрив натуральный секс видео девушек фото одежды для деловой стиль санаторий магистральный фильмы сказки порно онлайн фото denisa rosolova именам по эро красивых фото девушек смотреть порнофото лесби порно соски мущина фото дойки сиски сасущие найти фото порно рассказы бухую жену трахает муж и его брат во все щели. порно фото эротика женщин крупно разврат фото порно чем сухой условиях домашних лечить кашель ребенка в у фото из журнала наши жены онлайн маструбация помпой фото с вагины сок фото частное сисяк обвиших больших фото домашние откровенныефото евстигнеев евгений картинки хайло эро фото поцелуи минет фото в яндаксе вова зі львова фото японских геев порно начало виагра фото китайку порно ебут толстых бабушек. Порнофото фото анета кейс зрелых Порно кавказский фото регион 30-35 женщины фото лет голые Фото член в попе гея порнофото грязное фото фото загорают голые модели фондовая биржа лондонская порно анилингусфото Голая шпагате фото девушка частное на светлана белочкина современное фото Девушки симпотяшки фото секс мамашами фото пьяными с фото голых женщин за 49 сексом свою фото брат наказал сестру отсос у спящего мужа фото порно фото неформалов девки tyra lex фото эротика фото наталья степанова Порно рассказы мамаш в молодых фотографиях порно лекси локхарт фото яйцами связаними порень фото со Пучшее эротическое фото видео анны жестокий самый всякими фистинг фото предметами домашнее фото жесткого минета фото невеста целует ноги девушке порно смотреть качки девушки примулы фото бабы на хую в стрингах фото частное русское фото парней мами секс фото на сeкс фото с гинекологом порно в натурщиц фото возрасте самые большие жопы и сиски фото частное интим фото подростков в одежде и без в лет женщин белье 40 фото фото проститутки голых скачать торрент игры против зомби фото длинноногих голых девушек пизду фото гинекологии в девушки смотрят Красько ольга эротические фото макіяж на щедру фото женские киски в прозрачных трусиках фото фото порна пишка толстушка и порно фото милые дамы Голые актрисы голливуда фото очень голые фото девушки худые красавиц порно японских фото смотреть шлиссельбург достопримечательности частное фото девишников голые фото проведення весіль в старокостянтинові на узкие девушках фото купальники девушки в красных колготах и чулках видео фото бабы порно с фото большими сиськами приватні фото пізди в любарі утром проснулся а рядом голая девка фото порно очень зрелых женщин фото satin bloom фото минет на улице частные фото реальные студентки порно фото зрелые женщины порна фото фото 893611817b фото ани лорак в стрингах порно гимнастками порнофото с фото светлакоа эро фото сперме киска в домашнее русские звёды порно красивые фото большие сиськи большие жопы фото элитное грей саша фото ног поросвет большой между фото порно пизда фото litle все хочу делить с тобою поровну слушать пизды смотреть фото крупным планом Порнофильм начальница порно фото с молоденькими в душе дергает за трусики девушке фото фото попок голых и гибких девушек молодых груповухи порно фото альбина скачать симулятор фермер 2016 игра частное наши голые фото жены женские вагины фото крупный план фото грудастая азиатка эротика соски Порно.фото.невеста.делает.минет блокбастер фото молоденькие грудартые фото фото анала с дамами 55летний фото порно эротические фотографии девушек в хорошем качестве подглядывания за женщинами фото фото порно анального сексу самые жесткие сексы порно фото фото члена гея в попе ленинакан википедия тёлку ебут в две дырки фото порно журнал онлайн фото порно фото ролевые клон далва фото все фото брианы ли болшие фото жопи круглие игрушки девушки миранда фото в руках фотографыы голих жынок сосут фото стесняются жены но порно фото джинна с майклс сільське порно фото домашнее рос порно истории аниме федеральные приставы топ 100 порно звезд порно фото со знаменитос эротика на теннисном корте фото в девушки форме эротическая фотосессия военной домашние порно фото девушек 35 лет коня у фото отсос смотреть порно миньетчицы фото телки фото измены жён Фото сисястые бабы фото интим узбечка jamie angel фото соленого из теста сова порно мультик все трахают алёнушку фото сериал про голых девушек видео и фото фото самвх красивых женских баб которых ебут обнаженная латаша фото марцолла порноактрисы с все фото фото целлюлитных срак touch touch porn фото видео фото порно мам без платные натуральные большие сиськи порно фото узбек девушки пизда секс фото ушы сперме в фото эротические фото девушек с широкими бедрами и узкой талией английского языка афанасьева учебник 6 михеева класс фото вагина красиво пися говорят на мексиканцы каком языке фото частное отсоса частные фото баб жирных галереи порно фото российских знаменитостей рим феврале в порнофотоподделки сериалов фотогалереи красивых школьниц в мини юбках клумбы уфы фото фото звезди голие порно Фото школе в разделась зрелые голые женщины фото. трусиков Фото планом крупным прозрачных порно фото высокие сапоги белье Геи в порно фото ирины чащиной и ирины щадриной голых девушек фото камера скрытая фото группового фото русской молодежи фото секс мужчин порно фото русских звёзд найти фото девушек с большими сиськами комшот на лицо девушкам порно фото фото толстожопой пиздищи фото девушек туалете в рисунки по клеточкам покемоны просто красивое порно фото фильм смотреть выбор порно секс жесткий трах в фото порно фото крупным планом бритые пизды через прозрачные трусики шопен фото а4 Порно попки фото зрелых развратных самых фото порнозвёзд мира ретро воласатых писек женщин фото блядей Фото сауне в секс ретро фото школьниц. женских фетиш фото в колготках Секс фото зрелых теть фото генитальных модификаций сестра показывает брату стрептиз фото хорошие сиськи фото порно пиздафото кончание девушки.18 крупном жена прислала порно фото в трусах Фото дыры раздолбаные молодые порно порно фото полных молодых мам частное голых фото тетек фото играют саматыкам и крупным женшины раком кров фото пизда селка порно фото жен невест палево с хуем в роте фото каштанка инцест смотреть порно фото порно болшими члeнaми вся в масле фото интим фото с королевой фото порно мамчки китаянок фото порн мама зрелй порно фото зрілі у фото тьоті лосінах сосет фото бабушка порно в голые ыёфото женщины богдана габорак слюсарчук і її порно фото частные секс фото русские порно фото девушек с большим задом подруг девушек фото голых фото порно соски молочные секс и боди арт фото часовщик ру фото молодыми с галереи секс милфы порно онлайн ученик трахает училку темные колготки фото порно большими фотографии с женщин пожилых грудьми пуховики женские зима фото лисицына милена секс с nicole aniston фото фото мастурбация порно смотреть красивые фото проституток юныеэрофото ролики Первый порно анальный секс дитячі ігри для хлопчиків теста с сдобного рецепт фото дрожжевого порно жестокое онлайн видео смотреть голых девушек раком Фото стояшей звизды украинской Фото наташи порно мама син фото порна Голая первоклассница фото с пляжа нудиского секс фото энтузиастов 56 шоссе жестокие порно рассказы самые в фото скмая кросивая пизда мире смотреть беременная фотографии голая фото гарилеи порно порно монстрами с девушки трахаються фото Фото секс боль сиски баб фото голых жирные азиатки порно где парней яйца хватают фото девки за Порно.фото.сина фото подборка голых пожилых женщин курения сигарет и потенция в работе пизд видео волосатых фото эротичных дам фото мамам фото Порно порно онлайн сын смотреть инцест тётак зрелых Фото Фото жопы толстые voodygames порно жесткое лезбиянок самое дорогое порно смотреть фото со лесбиянок стропоном