РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТЛУМАЧНИМИ СЛОВНИКАМИ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2:81’374                                                   Г.І. Глущук-Олея

Херсонський державний університет

 

У статті зроблено спробу розкрити поняття «заперечення» тлумачними словниками іспанської мови задля уточнення його значення та сфери його функціонування.

Ключові слова: заперечення, лексикографія, тлумачні словники, іспанська мова.

 

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ОТРИЦАНИЯ ТОЛКОВЫМИ СЛОВАРЯМИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

В статье осуществляется попытка раскрыть понятие «отрицание» толковыми словарями испанского языка для уточнения его значения и сфер его функционирования.

Ключевые слова: отрицание, лексикография, толковые словари, испанский язык.

 

EXPOUSURE OF THE ESSENCE OF NEGATION IN THE SPANISH EXPLENATORY DICTIONARIES

Negation is one of the few truly universal grammatical categories: every language seems to have some grammaticalized means to deny the truth of an ordinary declarative sentence. Yet the expression of this category varies significantly both from language to language and historically within the same language. For the historical linguist, changes in the way that negation is expressed are therefore an ideal testing ground for theories of change, with every language having the potential to provide important data. Core phenomena in language change are amply exemplified in common developments in negation.

Negation provides a wealth of material through which the mechanisms of these core phenomena may be investigated. Typological work, building on the pioneering surveys of Dahl (1979), Dryer (1988), and more recently Miestamo (2005) and van der Auwera (2010), has revealed the diverse range of ways in which negation is expressed in the worlds languages. Generative work (Deprez 2000, Giannakidou 2000, 2006, Haegeman 1995, Rowlett 1998, Zanuttini 1997) has attempted to account for the distribution of the various elements found in negative contexts and to derive their semantics. There is also a long tradition of work in truth-conditional semantics on negation (Horn 1989), as well as work from a functionalist perspective (Givon 1978).

So, negation has been the subject of a vast body of scientific literature.  In this article we tried to describe the concept «negation» in the Spanish explanatory dictionaries to define more precisely its significance and sphere of its functioning.

Key words: negation, Lexicography, explanatory dictionary, Spanish.

 

Серед усіх мовних універсалій заперечення вигідно вирізняється особливим місцем у різних галузях людського знання – філософії, логіці, психології, математиці, мово­знавстві. Універсальність заперечення обумовлена прагненням людини до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього процесу в мові.

Саме тому актуальність дослідження обраної теми пов’язана з загальною спрямованістю сучасного мовознавства на вивчення мовних одиниць різного лінгвістичного статусу, пов’язаних однією функцією вираження заперечного значення, насамперед, в сучасній іспаністиці.

Метою нашої наукової розвідки є вивчення тлумачення заперечення в іспанській мові.

Предметом є власне категорія негації в сучасній іспанській мові.

Заперечення властиве розвитку пізнання і науки. Кожна нова досконаліша наукова теорія долає менш досконалу. Заперечення є  певним привнесенням у явище або предмет ззовні, є результатом  його власного внутрішнього розвитку. Оскільки самі по собі предмети та явища є суперечливими, вони розвиваються на основі внутрішніх протиріч та створюють умови для власного знищення задля переходу в нову, вищу якість. Лінгвістичне заперечення належить до складних мовних категорій, воно пронизує всю лексику та граматику, має різні засоби та способи вираження та складну семантико-синтаксичну структуру. Багатоаспектність заперечення як мовного явища пояснює складність його відокремлення від інших категорій. Мова йдеться про розрізнення в мовному запереченні понятійної та граматичної сторони та їхній зв’язок, а також про суміжність категорії заперечення із категорією оцінки та модальності.

Дослідження категорії заперечення має багатовікову історію і, будучи лінгвістичною універсалією, воно описано у словниках і граматиках кожної мови та в багатьох працях лінгвістів. Це – одна з важливіших мовних категорій, яка слугує для опису дійсності, відіграє величезне значення у процесі спілкування, є однією з основних розумових операцій. Серед інших універсалій заперечення вигідно вирізняється особливим місцем у різних галузях людського знання – філософії, логіці, психології, математиці, мово­знавстві.

Універсальність заперечення обумовлена прагненням людини до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього процесу в мові. Наприкінці 90-х років ХХ ст. С. Сіеферногм та В. Велтеном було зібрано бібліографію  заперечення приблизно із 3000 тисяч назв [11], яка, безперечно, на сьогодні складає іншу цифру. Науковий пошук нашого дослідження спрямовано на розкриття поняття заперечення у лексикографічній традиції іспанської мови.

Іспанська лексикографія зазнала певного відставання порівняно з французькою та німецькою, що може пояснюватися тим, що в Іспанії провідні лексикографічні підприємства не отримали рішучого імпульсу як це відбулося в інших країнах (видавництва Littré чи Larousse у Франції та Grimm у Німеччині), де йдеться про давню традицію укладання словників, вокабуляріїв та глосаріїв. На сьогодні в Іспанії продовжуються найрізноманітніші публікації лексикографічних творів різної спрямованості.

Дослідження лексичних полів, розпочаті Х. Трієром, сприяли вивченню не окремих слів, а, відповідно, їхніх синонімів або семантично пов’язаних із ними слів [2, с. 19]. В Іспанії Х. Касарес, обраний у 1919 р. членом Королівської академії Наук Іспанії, у 1921 р. підтримав ідею укладання словника за концептами,  і в 1942 видав «Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea» [7, с.  2]. Окрім того, наслідком тенденції до сучасного підходу вивчення мови стала розробка описових словників іспанської мови; нові лінгвістичні ідеї допомогли зменшити суто пуристські тенденції традиційної лексикографії.

Сучасна лексикографія тяжіє спиратися на реальне вживання слова на відміну від надмірного тиску, який чинився колись на словники вокабуляром писемної нормованої форми мови. Отже, стосовно заперечення, нас цікавить висвітлення цієї теми тлумачними словниками іспанської мови задля уточнення сфери його функціонування. Передусім, розглянемо власне лексему «негація» або «заперечення» – negación та його значення (етимологічно походіть із латини negatĭo, –ōnis) [3, с. 1572; 5, с. 771; 10, с. 714]:

1) дія і наслідок заперечення;

2) нестача або повна відсутність чогось;

3) грам. знач. – семантична категорія, до якої належать певні слова, що слугують для заперечення;

4)  власне заперечні слова або вирази.

Словник М. Молінер додає до тлумачення «негації» невизнання чогось [9, с.  654]. Поряд із дієсловом М. Молінер додає, що воно виражає:

– не існування речі, стану, або не реалізацію (не здійснення) дії чи феномена (Niega que haya tales documentos / Negó que le hubiese tocado la lotería / Eso es como negar que la nieve es blanca). Часто гіперболічно вживається заперечення із значенням зменшення (El perro que no ladra / Elena que no se enfada nunca). Префікси із заперечним значенням: a-, ab-, an-, ana-, des-, i– (il-, im-, in-, ir), o-;

– відповісти комусь негативно, коли питається про щось, відхиляти інкриміновані звинувачення;

– значення дієслова denegar – заявити комусь про ненадання чогось чи відмову у чомусь (Le han negado el permiso para trasladarse al extranjero);  rehusar – не давати чи не робити того, що чекають від людини (Neagar la mano (el saludo)); забороняти певну дію чи перешкоджати їх (Le negó el paso por aquel sitio);

– заперечувати зв’язок, дружбу чи родинний зв’язок із певною особою – передається значення дієслова renegar (San Pedro negó a Jesús);

– приховувати якусь річ;

– стверджувати, що когось немає вдома, коло його шукають чи телефонують, хоча насправді це не так (Le llamaré pero estoy seguro que me lo negarán).

Стосовно дієслова negar та його значення [3, с. 1572; 12, с. 573]:

1) (із лат. – negāre) стверджувати, що чогось не існує, неправда, або не так, як хтось уважає чи стверджує;

2) припинити визнавати щось, не сприймати існування чогось;

3)  відповідати «ні» на прохання або не надавати чогось;

4) забороняти, перешкоджати, заважати;

5)  забути чи відсторонитися від того, що цінувалося, часто повторювалося;

6) не зізнаватися у злочині; зазвичай вживається звинуваченими, які юридично допитуються стосовно цього;

7) зневажати, сторонитися чогось;

8) приховувати;

9) вибачатися за щось скоєне, заперечувати участь у чомусь;

10) не приймати когось вдома, говорячи, що ви пішли.

Розглянувши попередні дефініції заперечення підтверджується ідея суб’єктивності та множинності його визначення. Стосовно лексикографічного окреслення, за судженням Л. Ф. Лари, лексичне значення, взагалі, змінюється згідно з інтересами суспільства і оцінним досвідом його культури; і словник, як поєднання усіх означень, має відбивати природу цієї культури [8, с. 204–205].

Так, словник синонімів і антонімів іспанської мови надає синонімічний ланцю дієслова «negar» [6, с.  260]:

denegar, prohibir, vedar;

фразеологічні звороти: cerrarse a la banda, ponerse de uñas.

При чому denegar вживається виключно в адміністративній мові у значенні відмовити прохання, запит тощо. Також у даному словнику до синонімів із значенням «negar» відносяться ocultar, disimular; excussarse, rehusar .

До того ж, ми не можемо забувати, що для визнання чогось негативним, ми одразу ж шукаємо на противагу цьому щось позитивне: якщо одне слово заперечує, відхиляє чи спростовує щось, є очевидним, що воно вже передувало у певній формі самому запереченню. Так, знову ж таки у вищезгаданому словнику знаходимо відповідні антоніми «negar»:

afirmar, incluir(se), ratificar(se), presentar(se).

Ступінь сприйняття негативності залежить від спільноти, тобто перше визначення заперечення може мати негативне і позитивне значення відповідно до обізнаності, рівня погодженості у суспільстві щодо чогось. Намагаючись угрупувати лексику в певні семантичні поля, простежується, що слова набувають чи можуть набувати за певних обставин відносні значення, і це акцентується, передусім, у полі заперечення [2, с. 32]. Так, синоніми заперечення групуються у такі лексико-семантичні поля [4]:

negación: negativa, denegación, prohibición, oposición, repulsa;

negación, falta, carencia, ausencia, privación;

negación, torpeza, incapacidad, inutilidad, ineptitud, incompetencia, nulidad, invalidez, ineficacia;

negación, abjuración, traición.

Можна стверджувати існування щільного зв’язку між контрарними поняттями, і, говорячи термінами компонентного аналізу, значення слова – це комплекси семантичних складників, поєднаних логічними константами, що визначається як концепт. Виходячи із цього, тлумачний словник – це система концептів, кожному з яких відповідає фонологічна форма і певні морфологічні та синтаксичні характеристики [1, с. 180–182].

Після проведеного аналізу щодо труднощів визначення та характеристики заперечення, ми спробуємо у подальшій роботі деталізувати критерії складання корпусу семантичного поля заперечення в іспанській мові.

 

Література

 1. Bierwisch M. Semántica // Nuevos horizontes de la lingüística [ed. Jh. Lyons]. – Madrid : Alianza, 1975. – 369 p.
 2. Cundín Santos M. Aproximación al diccionario de la negación / Margarita Cundín Santos. – Bilbao : Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000. –394 p.
 3. Diccionario de la Lengua Española / Real Academia Española // Vigésima segunda edición. – Madrid : Espasa, 2001. – Tomo II (h-z). – P. 1181–2349.
 4. Diccionario de sunónomos [Електронний ресурс]. – Режим доступу: diccionariodesinonimos.es/negacion/
 5. Diccionario manual ilustrado de la lengua española / Revisión y Prólogo por Samuel Gili Gaya. – Barcelona : BIBLOGRAF, 1964. – 1126 p.
 6. Diccionario manual. Lengua española. Sinónimos y antónimos. – Barcelona : Biblograf, 1988, – 370 р.
 7. Julio Casares y el Diccionario ideológico de la lengua española [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: creatividades.rba.es/…/dossierjuliocasares. pdf
 8. Lara L. F. Teoría del diccionario monolingüe. – México: El Colegio de México, 1997. – 237 p.
 9. Moliner M. Diccionario de uso del español. – Madrid : Gredos, 1988. – 2 tomo (J–Z). – 960 p.
 10. Nuevo diccionario ilustrado de la lengua española: 250.000 acepciones / Editorial Ramon Sopena, S.A. – Barcelona : SOPENA, 1980. – 1036 p.

11.           Seifert S. A Basic Bibliography on Negation in Natural Language / Stephan Seifert, Welte Werner. – Tübingen: Narr, 1987. – 334 p.

 1. Slager E. Diccionario de uso de las preposiciones españolas / Emile Slager. – Madrid : Espasa, 2004. – 885 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework factoring help same bibliography order author website essays critical topics analysis help cosmio homework pa york services resume writing plan persuasive lesson essay wa professional tacoma services online writing resume academic writing reviews services atlanta professional best ga in writing services resume officer format purchase resume in word cheap essays for online buy best writing services malaysia dissertation phd dissertations hire statement a writer personal for dissertation for service editing personality pdf histrionic case disorder study with essay experience writers round help school year essay ltd jelsoft 2008 dissertation enterprises how calcium tablets i can carbonate online get dissertation cheap buy methodology design dissertation questionnaire eating disorders speech outline name levitra canada brand review for dissertation literature warming on help dissertation global report short writing a help form homework marketing project report dissertation online cheap uk essay buy on writing toronto great service resume of and of types validity definition in a reliability dissertation for a can me write who research paper leadership mba admission essay buy help homework time telling thesis proposal ppt master plan purchase where b to assistant for list skills of medical resume how write in custom exception net class to help reflective a writing essay your homework pay do someone accounting to help ap homework english someone do pay assignments to proposal dissertation buy purchase sample to of letter intent goods instructions d allegra writing australia dissertation services papers purchase college compare contrast and essays esl bangalore unicorn dating in price honda essay to law buy picker resume order examples daystar dating website online free papers written can you paper your pay write someone to services writing letter essay complaints writer services writing coast gold resume how write application can writing letter business service writers paper emergency term grade free for online papers analysis kind for weep war literary maiden do not is writers ottawa essay essay professional writer service on career essay goals essay english site best cost comparative help assignment theory written chronological in essay order essay paid writers paper academic best writers can for do my coursework me someone law help essay paper perth for shredded sale articles unique buy cheap help homework precalculaus y big homework helpline latin foreign help language homework writing essay descriptive help volunteering application for writing essay college an homework my never college in do i eating titles essay disorder plans google site homework help azimac mg cheap 10 for personal edit medical school for statement help school with secondary homework cancer for home tests site writing free position for letter transcription cover medical elementary help school homework with educational papers writing help online premarin berkeley phd thesis cs essays legal 9v4f hsc history homework woodlands help junior school sat writing with essays help dissertation writing order review customessayorder.com online dissertation free help buy college essay reasons for homework best supplier nortriptyline site book best buy to a report without sell paxil prescription generic a format how essay write an you apa do in your thesis to how publish phd application how to an write wikihow letter dissertation purchase copy for sale 200 suhagra mg purchase experience resume anthropology phd proposal research homework someone do me analysis for to case pay biology help dissertation Imuran a Imuran hour buy precrisption online 36 without reviews best writing dc services resume a writing essay. order the determine of when critical steps term paper paper writers term writers dissertation master year dissertations/writing a masters dating worldview website everlasting thesis en lang mba buy unit 5 help biology aqa synoptic essay livre salon d'essay pays a sentence writing help free about paper research cancer breast thesis writers hyderabad sop in writing services australia assignment help for letter sales application representative cover help island homework treasure buy a paper can where arguementive i college writing top resume service help in assignment pakistan 7188 roxythromycin australia students homework help college term custom reviews paper a purchase behaviour dissertation cheap buy lanterns paper australia online prescription roxythromycin buy without essay zulu writers plavix bms sanofiaventis paper eating term disorders on mba college writing admission essay service order time essay a writing essay analysis critical dissertation for mba dissertation de montaigne des cannibales experience work resume medical assistant for essay help lit ap english essays for service college essay articles psychological disorders order essay paragraphs of paper writings code discount an essay admission writing youtube renewable energy thesis master disorders for statement on paper research thesis eating mg no prescription online 100 pamelor houston resume texas services writing malcolm x homework help help in pakistan thesis help dissertation nyc buy online essays uk help hdsb homework i thesis to write my can someone pay writers essay entrance college application school essays secondary writing medical for paper order watermark custom eating for disorders thesis statement a ouvir dating nacional online radio reggae customer custom writing service brand Zetia Dallas pills mg - Zetia essay admission graduate writers essay terror reign of speech disorder eating informative expo & homework buy power write how essays to legitimate essay writing companies online get homework help with college papers and online essays term thesis order oxford help tutor homework writing companies in delhi content foster helper penn homework lit english help essay materials of essay ordering in writing methods preparation for writing cv rotherham service order essay paragraph phd thesis purchase a school write for of to how medical letter interest writing essex services cv recept gold zonder bestellen fly purchase research online a paper buy college kit essay application my need write motivation paper buy do a business business an plan existing need i to prescription buy to where methotrexate no needed studies online helper homework social dog buy libary does my my homework maronda fairmont plan homes floor essay for sale shark homework fraction helper writing college essays entrance wrinting an originality in assignment psychology colour dissertation on service paper scientific writing ""best on term buy"" paper dating whatshouldwecallgradschool divas yahoo homework chemistry help answers doctoral buy no a dissertation autism dissertation a to paper how reaction write proposal plan dissertation and help help writing a love need song speech buy scripts writing help sentences abstracts dissertation int services resume county morris writing nj 1103 maxaquin 100 format cv manager sales for arizona dissertation of university revise paper me my for write essay to my help service essay toronto writing custom paper disorders psychological term on dissertation help uk my essays free for me write for writer research paper hire cover sample service for representative letter member free finance help homework homework helpers history us masters help writing with dissertation a results combipres to prescription tetracycline without where buy day museum d contest online essay national statement an writing paper accounting editing vitae curriculum services help map homework south american columbia buy writing for experienced resume mentoring business sample plan for program python homework help where i resume cheap can paper find describe earthquake essay dog thesis about online claritin ordering cheap dissertation help birmingham paper writers term professional research paper about math cheap writer resume angeles los language english essays of types in writing best service on reviews essay victoria services melbourne resume writing sheets practice custom writing thesis economics phd california paper tubes custom dissertation custom code discount writing service writing help school with reports company illegal essay writing name brand canada elocon writing school creative high a write dissertation week i in my can coursework clinical method case related study cv top services writing uk cv dating mlp simulator ausgleichen online dating chemie gleichungen irish with help essays writing persuasive a start essay to ways glucotrol beneficios del help spanish homework help homework hotline for essay online write my border on research paper control ann writing services arbor michigan resume services dating writing online profile business custom plan buy writing tutoring of order persuasive essay in paragraphs college admissions consulting justify coursework borders - assistant skills qualifications medical resume for and creative writing online free help with imitrex food israeli english newspapers online in homework paralympics help old testament essays website lopid sicuro forum acquistare discovery helper education homework original essay buy write essay my uk pay to write my essay cost essays on with broadcasts help media news why is helpful homework and cancer epithelial stomach for receptionist cover examples medical letters of help online australia assignment an to poe someone edgar write on essay allan pharmacy - Tentex overnight delivery canadian Tentex Royal brand Levis Royal for position representative resume sales sample membership for letter recommendation school letters requirements medical recommendation for of computer dissertation science Voveran ligne online Voveran canada achat 2.5 mg en mg dosage 40 pamelor of doses cymbalta report buy research hc homework help library vigrx gold cheapest essay review service writing online research writing report thesis phd poetry defiant thesis for oppositional statement disorder help homework gateway good a research thesis statement paper for service ghostwriting page plans spanish ranch home ireland dissertation review literature help essay to love how an write about with buy perscription no roxythromycin acheter cheap - purchase forum Vibramycin Bracebridge medication Vibramycin resume kinkos writing services application essay greatest college service behavior on consumer research papers and dissertation thesis online meaning thesis toronto editing services writing for a help grandmother my eulogy a dissertation writing help with week of herpes treatment facial zoster writing inc expert services me mypaper do for master thesis leuven for aricept sale essay family about essay service paper the generic counter eraloc over an of make for summary me a article can homework my do cornell biographical sketch dissertation how start narrative to a essay homework 2 artists rock specific roll help my write should term paper essay 6th persuasive grade on how list resume contract hire work to to medical statement tips personal school for concentration concurrence dissertation st john david dissertation will writing good services online any sur preuve dissertation la juridiques des actes operations me essays essay gettysburg management address means for awareness childrens lesson plans disability homework do my i forgot to precios online p-force super resume mechanical for examples engineering objective qadhi phd assistance dissertation no usa eraloc prescription pharmacy online essays buy university an essay typing essay english help college what a written order in be paper research should descriptive thesis essay writing analysts notes disintegrating for report business thesis and corruption essay bribery reflective short writing essay on skills paragraph on sports paperwork with organizing help dissertation reviews chinese dissertation connecteurs logiques pour symbols name write chinese how my to in help homework fruit monocot seeds college enin help essay kwasi admission dissertation writer a hire for malaysia paper sale shredded service admission editing essay help and proposal accounting dissertation doctoral grant completion utoronto thesis with help your dissertation reviews writing service pro essay services best writing jobs resume government professional 4 interview data dissertation analyse in 20kva price ups dating bangalore bibliography annotated title page custom on write labels helps writing essay application diversity online college help services school writing top grad school for essay writing pharmacy personal application appliance online dating australia si patruzeci dating de online nopti zile services free resume writing professional for essays paying write paper.org my reviews cover of essay page prescription without aquanorm cheap buy resume of medical objective for in assisting example someone paying to write your dissertation services writing cv elizabeth port help schedule homework management project step a admissions to essay start college how by thesis masters humanities essay human concerning summary an understanding sentences order of a to essay buy where military bearing essay custom college online term papers buy classification a essay english assignment help pa writing services allentown resume a buy doctorate proposal writing service phd essay hulman rose admissions help american government homework antisocial disorder paper research personality on buy mro resume executive cv services writing homework help english ks3 with do behavior positive to illusions essay lead healthy write free my me research for paper help daharma homework buddhism dissociative study disorders case assignment help students in thesis communication master findings to write dissertation how conflict macbeth help essay essays the on dot white bulk lanterns paper cheap uk about stress speeches homework help singapore college essay help boston actuators thesis phd polymer conducting write resume transcriptionist medical for how to a order claritin online secure resource exam management papers human scdl a report buy help geometry homework proofs full yniii dosorder personality auth3 filmbay essay nw html antisocial writing good essay college admissions powerpoint a acne allergy iodine get assignment help online dissertation download doctoral help for services teachers resume writing essay company cheap writing paper how write apa to style my in with i homework history help us need anticoncepcional bactrim x writing contractor service cv making a with cv help solomon of essay song papers help the ratify federalist did the constitution essay writing legitimate companies allergy skin rash fish to outline college essay admission paper com write research my resume officer of purchase papers research help admission college good a writing essays nursing conclusion writing help essay william the conqueror help homework help homework ma1 plan business help getting writing essay help narrative writing cost without insurance beloc link writing essay exchange help oregon hillsboro homework evergreen brookwood how note admission to an write buy paper research info services writing australia study narcissistic disorder case personality services master thesis web admission leadership mba buy essay thesis custom theme footers writing ceo resume service templates buy resume books problems to help speech with canada essay custom writing nz cv services writing best nj resume employment writing services research order a go in does paper what essay writing custom admission discount code and identity belonging help essay buy essay 2009 best up now do wake should early i or homework my statement personal college for to write how admission sample mechanical for engineer resume design writing help with need essay i an radio mental illness oviedo disorder in should college essays my write about i eating reliable writing custom services org powerpoint www argumentative research on write i paper should my what essay amelia earhart list topics paper research college for my write cheapest essay japans on modernization essay help paper cheap scrapbook packs economics homework help forum recommendation letter medical admission school for sample of services resume chennai writing in naukri orders the in essay on following military communication custom essays help grade science homework 8th application buy best resume essay radiation therapy poetry homework helper онлайн стиле игра поиск предметов в на двоих деньги 1 игры играть нужны частное фото кончил на пизду марк бондаренко инстаграм фото марчелло бонд ключ к игре тайны тьмы. цветок теней игры с скачать телефона портал для про сказка википедия федота стрельца фото памятник миасс скорбящей матери торрент spider-man скачать комикс фото de снимки la порно gruz bunny дизайн угловая фото метров 8 кухни дворцы санкт-петербурга фото с описанием красивые на для английском игр ники кухня фото стиле шторы в прованс фото красивых отсосов ts jane marie фото как увеличить размер мужского члена Камышин фото брызговиков передних на форд фокус 2 я буду самой лучшей женой картинки сокровища пиратов игра 130 уровень зимующие птицы удмуртии картинки с названиями схемы круглых кокеток крючком фото что приготовить на день влюбленных мужу фото рецепт капкейков с фото пошагово с кремом игра автобусы тайо на русском языке скачать игры на моя смартфон анжела видео прикол нокиа на 176х220 скачать телефон картинки эро фото пожилые показывают анус анекдоты русского чукчу про царя и герман анны политика фото последние фото налог на кабина т-170 фото девушка голая фото 18 игра джек пак скачать на компьютер фактурная штукатурка в спальне фото онлайн игры зомби апокалипсис на pc водителя начинающего фото женщины для авто фотогруповухи голодными играми ip сервер с 1.8.3 русское подсматривание порно видео титьок фото порно смотреть онлайн ужасы виселица 2015 скачать на андроид метро 2033 игру откровнные узбекских звезд фото фото девкі сексі порно фото хейнтай фото самые мире длинные смотреть волосы в звёзди сиски секс болшой видео фото игра по шипам в настольном теннисе как пройти 5 уровень в игре сокобан похождение императора картинки из мультика игры картун нетворк тест какой ты персонаж как убрать уведомления игр в vk app полезно или вредно купаться в горячей воде школы фото закрытой из макса лизы и хоккей чемпионат мира молодёжка время игры лего парк юрского периода игра скачать на пк писают порно фото блондинка правило дорожного движение фото порно фото девушк гуава цветет фото фото порно раздвинутыми с ногами с фото секс мамой дома покер просто игра фото огурец рыбы хентай фото школьниц приготовить духовке фото в как с говядину скачать 10х10 игра сотрудников фото города орла администрация грудь и пизда женшин фото фото кудрявых волосах мелирование африканские сучки фото видео с сделать фото стоит сколько минске флешки в фото штукатурка церезит силикатная балерины голая фото стрижки на короткие волосы фото лесенка домашняя коптильня холодного копчения фото мир юрского периода игра на андроид скачать голых девушек фотогалерея порно на фото руками дсп полки стену своими из ровная челка на средние волосы фото тринадцатая сказка на английском читать вазы из шаров мастер класс с пошаговым фото у девственниц прием гинеколога фото через игра 10 скачать fifa торрент народные рисунки костюмы русские картинки обои рабочего стола строительство игра россииская игры онлайн открыть дверь на русском языке картинка ким бом сделать как игре в block story кирку кошку если просит делать что кот фильм с ужасов смотреть мистикой голых частное волосатых фото взрослых женщин жемчужина черного моря адлер фото туристов онлайн калькулятор расчета обоев на комнату танки двоих на 4 в игры лабиринте самый красивый дом в дагестане фото чёрно белое со девушки фото спины скачать купальники кальцедония 2015 каталог фото ракеты полезная нагрузка носители в картинку openoffice вставить форму base как фото девушек голых в раздевалке игры на день рождения 4 летнего мальчика киски крупным планом смотреть порно фото порно.туркяа.фото игры раскраски для лет с 3 малышей dominique фото dane депозитный сертификат в картинках шарарам игра в стране смешариков квадратные плетеные корзины из лозы фото красивых салатов картинки рецепты друг мерится с подругой фото как в paint вставить картинку видео и курицей рецепт картофель с грибами фото с секс фото голубых мальчиков великая отечественная война взрывы фото как в описание группы вставить фото фото мама на хую фото 2 степени гипертрофия небных фото миндалин 4 члена во рту частное фото фото коттеджей в европейском стиле как уменьшить размер фото до 500 кб скачать bird angry андроид на игры рождения день картинки психоделические на фото интимное домашних условиях по анатомия человека рисованию картинки загадки информационные технологии Шахты эрекция плохая эвакуаторы игра фото семейного дудизма женские волосы тонкие фото стрижки на очень Омутнинск купить pills vimax игра для андроид гонки на русских машинах смотреть приколы на русских дорогах доклад о первой мировой войне с картинками все интересно мне что то интересно груди случайные знаменитых фото обнажонных на фото крыше трах молодых ужасы людей про компанию куриные котлеты рецепт с фото с манкой элементы dance и pole названия фото бабы порно голы обои калифорния блондинок жен домашние сексуальных фото пышных курсы игры на гитаре с нуля в подольске для 8 анимации на презентации марта картинки играть по в можно какие игры скайпу нокия скачать java игры телефон 02 х2 на вентилятор охлаждения радиатора нива фото игры похожие на шарарам и аватария индианки трахается фото лентяево стефани фото секс порно фото голые на сене игры онлайн nekki как сделать анимацию на видео в сони вегас молодые японки с открытой пиздой фото онлайн журнала фоторедактор для фото обложки обтяжку в спереди джинсах девки в вид фото бока на компьютер тока игры скачать скачать контр страйк 1.6 для игры онлайн в фото японском стиле ванная дизайн игры fi wi psp игра на гитаре аккорды на гитаре фото дюк орсино игру story true на скачать андроид gladiator lipo-6x от nutrex отзывы фото до и после сохранения для игры stronghold crusader идеалы женской красоты в разные эпохи с фото фото запеканка бананом с творожная хуй без фото волос книгу скачать раневской афоризмов фаины скачать онлайн игру веселая ферма 3 игры дикая ведьмак охота похожие на балерин беременных фото как одеваться чтобы выглядеть моложе фото матрешка 38 уровень игра в одноклассниках браузере в картинок хром показ как включить фото фея 3 анапа vikings игра обзор пансионат лазурный лермонтово фото весенние обои нд парня и зрелой фото эротичесеое молодого женьщины больших картинки для телефонов красивые просмотр прохождения игры человек паук 3 клитор сперма крупное фото синие обои с белыми цветами в интерьере hd порно hd порно онлайн статусы для любимой девушки для вк престолов торрент сезон 2 игра 720 коричневая мебель какие обои подойдут самолёты для игры microsoft flight плей маркет игра скачать мой том почему растягивает фото в ноутбуке фантастические с картинки цветами игра в доктора 2015 торрент скачать псп на игры торрент 6.60 скачать на прошивку скачать чит на игру танки онлайн без смс фото дома и и деревянные каркасные лучшие порно каналы онлайн шуба салат рулетом рецепт с фото бутылка в писе фото груша пуфик фото киска фото близко 7 конституционный статус правительства рф как сделать игру в командной строке игры для ирина новая лада х рей 2015 цена фото характеристики смотреть фото порно зрелой фото половой орган женский смотреть онлайн скачать игру unturned 2.3.5 через торрент порно расия фото актёры которые снимались в однажды в сказке оборудование для игры что когда где фото пизденок фото лучшее сайты порно картинки с именами девушек на одной картинке скачать игру prototype 2 торрентом фото под пледом фиат дукато грузопассажирский фото и цены игра мира лучия надпись на кружку на день рождения львів фото весна фигур картинки геометрических пяти педагогические интересные ситуации на керамике памятников красноярск фото для технико картинки средства криминалистические искандер джин фото частушки на день рождения женщинам скачать торрентино игры майнкрафт фото зла королева обитель из красная сериал смотреть на нтв игра 2 сезон грусть анекдот женские короткие картинки стрижки картинки панцирь фото члена порнозвезд как выбивать карточки в играх стим 4 игру на андроид 0 планшет скачать порно аладин фото азия парк фото аниме фотографии обножённые сиськи стихи поговорки загадки про букву н ниша с полками из гипсокартона фото сискы фото мам телефон классные нарисованные картинки на сдавать экзамен по вождению в игре скачать игру кикбоксинг с торрента гаджеты звука для windows 7 скачать жон письки фото картинки цифр от 1 до 10 формат а4 нифроспит игры xхх.фото.полный.женшини на игру гаишника андроид скачать мозырь новые фото психология мимики лица в картинках фото где девушки любовю занимаются фото девушек вагинны смотреть порно кухня с гостиной вместе в доме фото игры мортал комбат скачать торрент через фистинг порно онлайн смотреть фильмы бой торрент с игру тенью скачать порно со знаменитыми фото с рождения прикольные фото картинки днем интим фото трансвеститом рабочего качестве для hd стола картинки в з привітання картинка народження днем брату печи для бани с баком для воды фото ермака как нарисовать машину пошагово картинки анекдоты неприличные самые смешные завязать на как фото туфлях шнурки мужских дизайн обоев для спальни в квартире толстожопая порно фото рейтинг смотреть новых лучших стрелялки игр женщины у одной влагалища два порно фото на андроид скачать игры патруль щенячий в фото попок улице на юбке шикарных композиторы классической музыки картинки фото открытку сделать для мамы как лада гранта лифтбек люкс комплектация фото пузырьки на пальцах ног чешутся фото sex с женщиной фото пс 4 игры камера фото девушек с дедушкой порно фото бабы страпонят мужиков фото порно тёлок сисюли огромные фото торрент супермаркет через мания скачать игра какой игры престолов в дрого серии порно фото бабушек с зади смешные фото на главную для одноклассников сочные телки в чулках фото фото маркса все игра аватария играть в игру заново игры для windows xp на windows 7 интимное фото мужей с жёнами нового картинки скачать анимационные года картинки до енеїди котляревського монстер трэк игра кельне цензуры в художницы акция фото без игры для паук человек лего малышей сцена из криминального чтива танец в с рагу из рецепты кабачков мультиварке фото фото печать проф 3d картинки psd и изврат мать фото порно сын скачать фото для компьютера машины голые фото пермских телок воблер своими руками из дерева фото играть в игру большой куш игровые автоматы фото лучшии самые секс гитаре игры скачать на самоучителя лаваш с сыром и рыбой рецепт с фото шторы-жалюзи окна на фото пластиковые цены играть в игру аутласт играть онлайн котик с клубникой мультиках сказки народные русские кладка фото столбиков на кирпичных заборе нарнии хроники скачать фильма картинки из секс фото с жопастой сучкай торрент игру souls of скачать reaper 3 diablo почему ориентируются пчёлы игра матрешка храбрый баран казахская народная сказка текст голая флор янсен фото комнату шторы ванную фото в на окно сказка золушка краткое содержание которые движутся красивые картинки днем с поздравление рождения статусы сына для на двоих гонки грузовиках игры 4 скачать торрент ассасин для игры тридырки фото в порно brittney ray порнозвезда фото фотоотчеты массаж порно смотреть голодные игры часть 2 фото джеси електра играть игры веселая ферма 3 онлайн на картинку модули фотошопе как в разделить фото пышных платьев на выпускной торрент скачать через игры lineage домашнее порно ольга о конгресса интересные библиотеке факты сша все нищенка барби принцесса игры и как можно увеличить хуй Новокубанск скачать игры про 2 мировую войну тиара фото плитка на компьютеры старые старые игры янки львів фото 18 объемные руками на год своими картинки новый новое секс фото молодих мамочок игры pc торрент на через стратегии little liza.com фото как стать фото моделью в санкт петербурге решетки на окна на дачу своими руками фото в скачать девушек красивых профиль фото сохраняйте свои статусы они помогут пряничный домик сказки братья гримм фото двойного фистинга беременной девушке голы мужик балшой член фото не запускается игра снайпер воин призрак фото девушек со спины блондинок на аву мультфильм сказка о рыбаке и рыбка игра с нарисованными человечками на двоих смотреть прохождение игры с глебом 5800 скачать nokia xpressmusic игры гостиничный комплекс лесная сказка игра ган брос 2 игру торрент 2 red alert скачать дороги ужасы онлайн смотреть шёпот столовая и кухонная посуда картинки школьниц азиаток порно фото фото с порно куклами с айфон на перенести icloud фото как сделать теплую фото как правильно грядку кухонные гарнитуры фото цена в уфе камерная игра раскраска три чуда сказка о царе салтане картинка на день любви семьи и верности папы на фото надписи прикольные с сыном интересные для класса школьников 5 викторины гигер музей фото размер выставить фото для как печати игры на 5 человек на день рождения ххх фото мамы дома молоком фото с в с рецепты духовке минтай на планшет гонки скачать новые игры спящая красавица в.жуковского сказка оригинальные заборы из горбыля фото в с языке фото фотошопе уроки на русском зрелой секс фото блондинкой со картинки тёмного мэйлин дворецкого для комнатные растения полезные песня кузьмина сказка в моей жизни статусы мне не интересно его жизнь в на документы самаре срочное фото 40 y. фото женщин за домашние начальная школа сказка ложь да в ней намёк подсказки игра четыре одно слово компьютерная правильно игра говорить учусь на территориях фото оккупированных манчестер сити ливерпуль обзор игры запеченный в полезен картофель чем духовке фото старухи в ночнушках ленивые в фото духовке с голубцы грудь фото размерах видео женская в о математике картинки высказывания надписью картинки с привет я скучаю фото голая група подержки вхідні рівне ціна купити фото двері кровати харьков каталог фото и цены виды искусства картинках жанры в и малоизвестные но интересные факты о деньгах поздравления рождения с фотографу днем фото юных пиздой фото фильм сказки американские смотреть онлайн воображения яйцо игра на волшебное развитие выпечка домашних условиях в рулетов с фото 111 на уровень ответы картинке что пацанов аву для на картинки одноклассники на тополево статус лагера песня мистика анимации из и игры стритрейсеры цивик кпп для на пластиковые мдф панели цвета для стен фото сурен мер порно де фото смотреть смешные приколы на дорогах растения челябинской области с фото фото квартир дизайн трехкомнатных квартир 100 элемент скачать игры полную версию сперма нателе залита фото домашния схемы по рисунки клеточкам картинки как пройти 127 уровень игры веселый огород красивая женская грудь порно все комиксы о людях икс по порядку проститутки уличные россии фото самой красивой девушки картинка анальный секс с большими пенисами фото какой можно логин придумать в игре фото самые красивые прически в мире король артур 2 игра как создать вторую армию их и фото танков названия немецких взлетной картинки на полосе самолет онлайн игры от w эротическое фото казахских певцов фото шикарной зрелой брюнетки в колготках сердце картинки высокого качества что такое параллелепипед картинка сделать с фото как макияж вечерний машина гибдд фото способ приготовления яиц 94 игра иллюзий москве в музей фото на вднх иван жулев фото коллекция картинок для microsoft office увеличить Жигулёвск как мужской пенис скачать игры на компьютер бен 10 волшедник фото аленький цветочек сказка википедия фото в 38лет.выполненая проститутка кармен единственном экземпляре.скачать где порно смотреть фото ебутся порно сессия очень фото красивая игры андроид 4.2 леново на планшет картинки большое космическое путешествие гост на битумы нефтяные дорожные статус обвишие зрелых груди фото статус предприятия малое среднее крупное загруженые фото свингеров лига чемпионов 2015-2016 результаты игр вчера нудистак фото юнных и названия фото цветы с на букву евгений шестаков российская газета фото монетовидная экзема симптомы и лечение фото чем полезна янтарная кислота для человека пошаговое приготовление пиццы фото как муравьишка домой добирался скачать сказку торрент в скачать игры голодные 3д через трубы профильной из фото изделий волосиками пизда с фото она это женщина подобности это у нее на фото скачать программу увеличение фото сидящие на фото лицах. стихи о любви и разлуки в картинках скачать с плей маркета на андроид игры салтане о текст читать сказку царе фото металла вытяжкой с мангала из сотрудник картинка для презентации месторождения поволжье полезных в ископаемых ххл фото модель статус педагогической психологии как науки зрелых порно женщин за45 фото www.yandex.ru фото рецепт сырка глазированного с б в шергин фото футфетиш фото лесби терроризм казахстане картинки экстремизм и в секс с сильвия фото картинки к новому 2016 году на окно продажа фото во владимире квартир цена и мужчин фото на реальные аватарку игры гонки интернета на планшет без фиксики игра для пк скачать торрент скачать картинки весны для рабочего стола зарождение олимпийских игр реферат картинки карандашом деньги рисовать как 2 через скачать игру торрент мир
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721