РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА РИМУ В ЇЇ ДЕФІНІЦІЯХ (ХІХ − ПОЧ. ХХІ СТ.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811 : 801.66

Л. В. Мовчун,

Інститут української мови НАНУ, м. Київ

РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА РИФМУ В ЕЕ ДЕФИНИЦИЯХ (ХІХ − НАЧ. ХХІ В.)

THE EVOLUTION OF RHYME TREATING IN ITS DEFINITIONS

(19TH EARLY 21ST CENTURY)

 

У статті проаналізовано основні тенденції дефініювання рими впродовж ХІХ − поч. ХХІ ст. у східнослов’янській філології. Виявлено, що переважна частина науковців дає визначення тільки одному зі стильових різновидів цього явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою на локалізацію рими у віршовому рядку.

Ключові слова: рима, дефініція, термін, поняття, римологія.

В статье проанализированы главные тенденции дефинирования рифмы в течение ХІХ – в нач. ХХІ в. в восточнославянской филологии. Мы выяснили, что большинство ученых дает определение только одной из стилевых разновидностей этого явления – поэтической рифме, поэтому нередко дефиниция подменяется описанием функции или указанием места рифмы в поэтической строке.

Ключевые слова: рифма, дефиниция, термин, понятие, рифмология.

The article deals with the main tendencies of rhyme definitions in the Eastern Slavonic philology in the 19th – early 21st century. Scientific definition of the base concept “rhyme” is important problem of the rhymology. Fixation of the boundaries of “rhyme” and “non-rhyme” makes lexicographic description of rhyming words possible. The study bases on the analysis of the rhyme definitions formulated by linguists and scholars in literature. The definition of rhyme as a terminal consonance was prevalent during the 19th century. The rhyme of the 20th century changed cardinally, so it was impossible to treat the rhyme classically. The new rhyme was inexact phonetically and more various lexically. The investigators interpreted it as a method of the phonetic instrumentation of the verse.

We ascertained the main ways of elucidation of the rhyme: 1) as a rhythmic element; 2) as an element of text structure; 3) as a phonetic similarity of words. On the whole scholars determine only a poetic rhyme, so the definition is substituted by the description of rhyme’s functions or localization in the line. In the 20th century the linguistic rhymology was formed. Its purpose was to investigate the language origin of rhyme. Nowadays an urgent task of this branch is differentiation the rhyme as a contextual phenomenon and a phenomenon caused by the language system.

Key words: rhyme, definition, term, concept, rhymology.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Головною проблемою римології залишається наукове визначення ключового термінопоняття «рима». Точне розмежування рими і не-рими дасть можливість окреслити об’єкт дослідження в тексті (у першу чергу, в поетичному) і здійснити лексикографічний опис римових слів, що є важливим науковим завданням сучасної авторської римографії, яка в Україні все ще залишається в зародковому стані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Критика дефініцій, що існують, трапляється в переважній частині наукових праць, які торкаються проблеми окреслення поняття рими. О. В. Кудряшова вбачає в наявних визначеннях суб’єктивність науковців [23, с. 40]. М. О. Богомолов зазначає, що рима − складне явище, яке не можна зводити ні до шкільного, ні до наукового визначення [6, с. 120]. На підставі критичного розгляду дефініцій рими В. П. Москвін розрізняє два їх основні типи: у вузькому смислі як точної, або класичної, і в широкому − як точної і неточної [30, с. 63]. Широке розуміння рими репрезентують позиційні визначення, функціональні, позиційно-функціональні, фонетичні [30, с. 64 − 66]. Останні, на його думку, притаманні західній науковій традиції. І. В. Качуровський чимало уваги приділив дослідженню історії і теорії рими, а також проаналізував її дефініції, переважно періоду ХХ ст. Учений дійшов висновку, що їх можна поділити на загальноєвропейські та суто російські (наукові та шкільні). Російські значною мірою вплинули на українську теорію рими, у тому числі еміграційну [18, с. 23 − 31]. Літературознавець І. В. Лучук розглянув дефініції рими в дискурсі української критики і лірики [27, с. 249 ‑ 263]. Трактуванню рими наприкінці ХVІ − у ХVІІІ ст. було присвячене одне з наших досліджень [29].

Метою статті є аналіз динаміки дефініцій рими в ХІХ −− на поч. ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Поетична практика ХІХ − поч. ХХ ст. засвідчувала поступовий відхід від однозначно кінцевої позиції рими, притаманної силабічному тексту, але саме розуміння цього явища залишалося традиційним − як звукового повтору в кінці кількох віршових рядків. Граматика О. Павловського містила окремий розділ «О сочинении и о стихотворстве малороссийском», утім, національні особливості віршування не були пояснені. Автор стверджував: «Якнайретельніше розбираючи властивість малоросійського наріччя і порівнюючи його звороти з чисто російським писанням, я не можу виявити настільки важливих правил, щоб їх потрібно було викласти» [33, с. 22]. Єдину ж відмінність української рими від російської він побачив у її «особливій легкості, численності і простоті вигадки» [33, с. 23].

О. Х. Востоков розумів риму як «співзвучність», «співзвучне закінчення», «гру співзвуч» [8, с. 79, 84]. Трактування рими як співзвучного закінчення у віршах простежується в наукових дослідження з теорії версифікації, а також у підручниках для навчальних закладів (П. М. Перевлеський, М. Г. Мінін, М. М. Ліванов, М. М. Шульговський та ін.). І. М. Бєлорусов одиницею римового співзвуччя вважав склад [4, с. 26]. Укладач російського словника рим М. Абрамов ототожнював риму з римоформою: «Римою називається кінець слова, рахуючи від наголошеного голосного» [1, с. ІІІ]. Таким чином, поетичний контекст подекуди ніби залишався на другому плані і риму визначали як явище кінцевої фонологічної подібності, як мовний ресурс, що ним послуговуються віршотворці: «Римою називається співзвучність у словах. Рима в мові те, що в малярстві поєднання відтінків», − писав український поет Я. Щоголів [47, с. 322].

Майже століття чималий авторитет у слов’янській філології має класична дефініція, сформульована російським ученим В. М. Жирмунським, хоча нерідко її цілком обґрунтовано критикують. У широкому розумінні В. М. Жирмунський і його послідовники називають римою «всякий звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній композиції вірша», у вужчому − «звуковий повтор у кінці відповідних ритмічних груп (вірша, піввірша, періоду), що виконує організаційну роль у строфічній композиції вірша» [14, с. 9].

У поетичній римі ХХ ст. відбулися революційні зміни, до нової рими вже неможливо було підходити з класичними нормами; вона стало якісно іншою: менш точною з фонологічного погляду і багатшою − з лексичного. Риму інтерпретували як один із прийомів звукового інструментування вірша, поряд з асонансом та алітерацією. Ще в 1872 р. Я. О. Олесницький, вивчаючи давньоєврейську поезію, зробив висновок про те, що рима − різновид алітерації, її суть полягає у співзвучності останніх звуків віршів та особливому наголосі, після якого має відчуватися пауза [32, с. 416, 434, 437]. О. М. Брик розклав римове співзвуччя на елементи і виявив, що це − «складне поєднання асонансу, алітерації (опорний приголосний), прямого звукового повтору (повний збіг приголосних) і повного, тобто якісного, кількісного і порядкового збігу ненаголошених голосних» [7, с. 62].

М. Соколов, працюючи над словником рим В. Маяковського, відзначив, що до його рими неможливо застосувати класичне визначення «кінцева співзвучність», і ввів поняття ритмічної співзвучності. Дослідник дефініював риму як «парність ритмічно співзвучних слів, тобто збіг наголосів парних слів за повної або відносної схожості звукобукв − складів − слів, розташованих до наголосу або після наголосу чи до і після одночасно» [38, с. 75].

У 20-х рр. ХХ ст. інтенсивно розвивається українська римологія. Відомості про риму та її різновиди вміщують у посібниках з поетики, граматики і стилістики. В. І. Сімович визначав риму як «однозвучність кінцевих складів у віршах» [36, с. 528]. С. Гаєвський − як «подібність суголосів на кінцях віршів, починаючи від послідньої наголошеної голосівки в віршові» [9, с. 26]. Д. Загул указував на зв’язок рими з ритмом, з кінцем ритмічних одиниць і вбачав її первісне призначення в тому, щоб «допомагати відчути кожний рядок зокрема, давати враження повторності ритмічних одиниць для певної мелодійності» [15, с. 137]. В. Домбровський визначав риму сучасної йому поезії як другу після ритму основу «музичної співності віршів» [12, с. 77]; з музичним ритмом пов’язував її Ф. Колесса. Важливе місце в його розумінні рими відігравало поняття ікту − ритмічного наголосу, який не завжди збігається з нормативним словесним: «Однакові закінчення ритмічних рядків, визначені іктами і протяжними нотами, притягують до себе наголоси слів у відповідному тексті й витворюють підклад до однозвучності в закінченнях відповідних віршів, що виявляються асонанціями <…> й римою» [21, с. 22 − 23].

До середини ХХ ст. стало очевидним, що в науковому і літературному середовищі терміном рима позначають два різні поняття: 1) пару або ланцюг слів, які римуються, і 2) сам звуковий комплекс, що об’єднує римові слова [49, с. VI]. Зразком першого з трактувань рими є визначення С. М. Федченка: рими − «упорядковані віршовим розміром співзвучні пари слів у віршах» [42, с. 7]. У російській та українській римології дефініції переважно відповідали другому розумінню рими. Її визначали як композиційно-звуковий повтор [19, с. 248] / повтор звуків або звукових комплексів [10, с. 133] / звуковий повтор, який з’єднує закінчення двох або більше рядків [37, с. 324] / співзвучне закінчення двох або кількох віршових рядків [39, с. 114] / регулярний звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній, строфічній і смисловій композиції вірша [41, с. 15]. Взаємозв’язок рими й ритму поклав в основу визначення рими білоруський віршознавець І. Д. Ралько: рима − це «співзвучність слів (тотожна або часткова) на послідовно певних місцях ритмічно співвіднесених віршорядів (звичайно в кінці), що виконує організаційні функції: метричну і композиційну (сприяє маркуванню меж між віршовими рядками, об’єднанню їх у строфи чи строфоїди тощо)» [34, с. 125]. Ю. М. Лотман указав на існування в структурі поетичного тексту позиційних (ритмічних) і евфонічних (звукових) еквівалентностей, перетин яких і є римою [26, с. 124].

Визначення Г. А. Шенгелі відрізняється від традиційного тим, що дослідник відходить від пояснення ролі рими в поетичному тексті, а звертає увагу на фонологічну характеристику: «рима є співзвуччям одного або кількох слів, що полягає в тому, що їхні наголошені голосні однакові або відповідні <…>, а а всі наступні звуки до кінця слова звучать приблизно однаково і розташовуються в одному і тому ж порядку в обох словах» [46, с. 241]. Неможливість дати чітку і вичерпну фонологічну характеристику рими призводить до того, що її визначають як «повторення більш чи менш схожих сполучень звуків у закінченнях віршових рядків або симетрично розташованих частин віршових рядків» [5, с. 587]. У трактуванні В. П. Тимофєєва рима − «омофонічна співзвучність» [40, с. 109]. З дінгвістичної точки зору підійшов до рими Ю. І. Мінералов, він розробив концепцію рими як особливого функціонального різновиду ситуації фонологічної подібності лексем у мові [28, с. 57].

Українське радянське літературознавство і стилістика в питанні трактування рими перебували під впливом російського, тобто ідей В. М. Жирмунського (Н. Д. Тарасенко, П. К. Волинський, Н. Г. Сидяченко, В. М. Лесин, Н. В. Костенко, курс «Сучасна українська мова. Стилістика» тощо). О. М. Бандура римою вважала «співзвуччя частин різних слів», що, як правило, починається з останнього наголошеного складу» [2, с. 165]. Однозначне прив’язування співзвучності до кінця віршового рядка дає стилістам підставу розглядати риму як різновид звукової епіфори [35, с. 19]. Функціональне визначення дали римі В. В. Ковалевський («звуковий повтор композиційного значення» [20, с. 21]), І. Качуровський («застосування в певній естетичній, мнемотехнічній, ритмічній, магічній, строфотворчій, жанровизначальній чи гумористично-розваговій функції гомоіотелевтону (гомоеотелевтону за іншим написанням), себто однакового (чи близькоподібного) звучання закінчень суміжних або розташованих на устійненій віддалі двох або кількох слів» [18, с. 31]).

І. Г. Чередниченко запропонував два різні визначення: традиційне літературознавче − як елемента поетичного тексту («риму створюють слова, пов’язуючись у ритмі вірша одне з одним відповідно до своїх римотворчих властивостей» [44, с. 18]) і лінгвістичне − «на позначення фонетичного зближення слів, яке виявляється в гармонійному співзвуччі їх фонем і фонемосполучень у наголошених і суміжних складах» [43, с. 217].

На українську діаспорну римологію ХХ ст. вплинули основні тенденції слов’янського літературознавства. Традиційне визначення рими як кінцевого співзвуччя дає Д. Нитченко (Австралія) [31, с. 38, 122]. І. Безпечний (Канада) майже дослівно повторює лефініцію Г. А. Шенгелі, характеризуючи співзвуччя, що утворює риму [3, с. 165]. А. Юриняк (Німеччина) розумів риму подібно до О. М Брика − як поєднання асонансу й алітерації [48, с. 57]. І. Кошелівець (Німеччина) обстоював складову основу римового спізвуччя [22, с. 125].

Рима початку ХХІ ст. не зазнає революційних змін − міняється глибина осягнення її суті. Концепція кінцевого співзвуччя залишається панівною переважно у шкільних визначеннях рими. Утім, і галузеві енциклопедії подекуди подають спрощене визначення на кшталт «співзвучність кінців віршів або піввіршів, що відзначає їхні межі і зв’язує між собою» [24, с. 878] або ж цитують формулювання В. М. Жирмунського [16, с. 641]. У багатьох визначеннях підкреслений зв’язок рими з ритмом. Для Б. П. Іванюка рима − це «звукова схожість ритмічно сильних місць у словах» [17, с. 202].

М. І. Шапір критично переосмислив класичну дефініцію і запропонував широке трактування: римою він вважає графічний і звуковий повтор зі специфічною функцією − підвищення синтагматичної зв’язності «між власне віршовими однорівневими парадигматичними одиницями (піввіршами, віршами, строфами тощо)» [45, с. 20].

Українська «Літературознавча енциклопедія» кваліфікує риму як композиційно-звуковий прийом суголосся закінчень [25, с. 322], автор посібника зі стилістики П. С. Дудик − як фонетико-стилістичну ознаку мовлення, його інтонаційного оформлення [13, с. 363]. С. М. Діброва називає римою «суголосся частин слів (коренів, суфіксів, закінчень), окремих звуків у суміжних чи близькорозташованих словах або симетрично розміщених частинах віршових рядків» [11, с. 4].

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підбиваючи підсумки огляду дефініцій рими впродовж ХІХ – поч. ХХІ ст., можемо зробити висновок про основні підходи до її трактування: 1) як вияву (елемента) ритму; 2) як елемента текстової структури; 3) як звукової подібності лексем. Переважна частина науковців дає визначення одному зі стильових різновидів цього явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою на її локалізацію у віршовому рядку: поетичну риму ототожнюють, як і кілька століть тому, із «краєсогласієм». У ХХ ст. зародився напрям лінгвістичної римології, завдання якого − виявлення лінгвальної природи рими. На сьогодні актуальним завданням лінгвістичної римології вважаємо диференціювання рими, з одного боку, як контекстуального явища, а з другого, − як явища, породженого мовною системою, що мають відображати відповідні дефініції.

 

Література:

 1. [АбрамовН.] Полный словарь русских рифм / Сост. Н. Абрамов. − СПб., 1912. −VIII+157 с.
 2. Бандура О. М. Теорія літератури : посібник для вчителів / О. М. Бандура. − К. : Радянська школа, 1969. − 286 с.
 3. Безпечний І. Теорія літератури / І. Безпечний. − Торонто : Молода Україна, 1984. − 304 с.
 4. Белоруссов И. Учебник теории словесности / И. Белоруссов. – Изд. 27-ое. − М., 1912. − 131 с.
 5. БеляевВ.Ф. Основная терминология метрики и поэтики : приложение / В. Ф. Беляев // Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. − Изд. 2-ое, стереотипн. − М. : Советская энциклопедия, 1969. − С. 572 − 605.
 6. Богомолов Н. А. Стихотворная речь : пособие [для учащ. ст. кл.] / Н. А. Богомолов. − М. : Интерпракс, 1995. − 264 с.
 7. Брик О. М. Звуковые повторы (анализ звуковой структуры стиха) // Сборники по теории поэтического языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ruthenia.ru/volsky/etc/brik-2.doc (15.07.2015).
 8. Востоков А. Опыт о русском стихосложении / А. Востоков. – Изд. 2-ое, значит. пополн. и испр. − СПб. : Морская типография, 1817. − 174 с.
 9. Гаєвський С. Теорія поезії / С. Гаєвський. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – [Х :] Книгоспілка ; Держ. вид-во України, 1924. − 130 с.
 10. Гончаров Б. П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б. П. Гончаров. − М. : Наука, 1973. − 275 с.
 11. Діброва С. М. Словник рим Т. Г. Шевченка / С. М. Діброва. – Сімферополь, 2004. − 144 с.
 12. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка : підручник [для сер. шкіл і для самонавчання] / В. Домбровський. − Перемишль, 1923. −176 с.
 13. Дудик П. С. Стилістика української мови : навчальний посібник / П. С. Дудик. − К. : Академія, 2005. − 368 с.
 14. Жирмунский В. М. Рифма, ее история и теория / В.М.Жирмунский. − Петербург: Academia, 1923. − 339 с.
 15. Загул Д. Поетика : підручник по теорії поезії [для факсоцвихів, пед. курсів, профтехн. шк., технікумів та для самонавчання] / Д. Загул. − К. : Спілка, 1923. − 144 с.
 16. Иванов А. В. Словарь фонетико-метрической терминологии : латин., древнегреч., рус., англ., нем., фр. языки / А. В.Иванов. − М. : Academia, 2005. – 1183 с.
 17. ИванюкБ.П. Поэтическая речь : словарь терминов / Б. П. Иванюк. − М. : Флинта ; Наука, 2007. − 312 с.
 18. Качуровський І. Фоніка : підручник / І. Качуровський. − К. : Либідь, 1994. − 168 с.
 19. Квятковский А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. − М. : Советская энциклопедия, 1966. − 376 с.
 20. Ковалевський В. В. Рима. Ритмічні засоби українського вірша / В. В. Ковалевський. − К. : Радянський письменник, 1965− 288 с.
 21. Колесса Ф. Українська словесність / Ф. Колесса. – Л. : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1938. − 643 с.
 22. Кошелівець І. Нариси з теорії літератури / І. Кошелівець. – Мюнхен, 1954. − Вип. 1 : Вірш. − 131 с.
 23. Кудряшова О. В. Поетика вірша : навч. посібник з курсу «Теорія віршування» [для студ. філол. спец.] / О. В. Кудряшова. − К. : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. − 143 с.
 24. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Главн. ред. и сост. А.Н.Николюкин. − М. : Интелвак, 2001. − 1600 стб.
 25. Літературознавча енциклопедія : у 2-х тт. / Автор-укл. Ю. І. Ковалів ; Керівн. видавн. проекту В. І. Теремко. − К. : Академія, 2007. − Т. 2. − 624 с.

26. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. − СПб. : Искусство − СПБ, 1998. − 704 с.

 1. Лучук І. В. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики : монографія / І. В. Лучук. − Л. − К., 2012. − 444 с.
 2. Минералов Ю. И. Фонологическое тождество в русском языке и типология русской рифмы / Ю.И.Минералов // Ученые записки Тартуского гос. унив-та. Studia metrica et poetica. − Тарту, 1976. − Вып. 396. − С. 55 − 77.
 3. Мовчун Л. В. Витоки теорії української рими у філологічних працях кінця ХVІ − у ХVІІІ ст. / Л. В. Мовчун // Мова і культура. 2014. − Вип. 17. − Т. ІІІ (171). − С. 179 − 186.
 4. Москвин В. П. Теоретические основы стиховедения / В. П. Москвин. − М. : ЛИБРОКОМ, 2009. − 320 с.
 5. Нитченко Д. Елементи теорії літератури і стилістики / Д. Нитченко. − Вид. 2-ге, доп. − Мельбурн : Ластівка, 1979. − 135 с.
 6. Олесницкий А. А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии / А. А. Олесницкий // Труды Киевской духовной академии. − 1872. − № 10. − С. 242 − 294; № 11. − С. 403 − 472; № 12. − С. 501 − 592.
 7. Павловский А. Грамматика малороссийскаго наречия / А. Павловский. – Спб., 1818. − 116 с.
 8. Ралько І. Д. Вершаскладанне : даследаванні і матерыялы / І. Д. Ралько. − Мінск : Навука і тэхніка, 1977. − 240 с.
 9. Серажим К. С. Фонетичні засоби стилістики : навч.-метод. посібн. з курсу «Практична стилістика сучасної української мови» [для студентів-журналістів] / К. С. Серажим. − К., 1996. − 53 с.
 10. Сімович В. І. Граматика української мови [для самонавчання та в допомогу шкільній науці]. − Вид. 2-ге, з одмінами й дод. − К. Ляйпціг : Українська накладня, 1919. − 584 с.
 11. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. − М. : Просвещение, 1974. − 509 с.
 12. СоколовН. О словаре рифм Маяковского / Н.Соколов // Литературная учеба. − 1938. − № 10. − С. 31 − 75.
 13. Тарасенко Н. Д. Деякі питання поетики / Н. Д. Тарасенко. − К. : Радянська школа, 1959. − 196 с.
 14. Тимофеев В. П. Наш опыт поэтической лексикографии / В. П. Тимофеев // Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. – Челябинск, 1971. − С. 92 − 121.
 15. Федотов О  И. Основы русского стихосложения : метрика и ритмика / О. И Федотов. − М. : Флинта, 1997. − 355 с.
 16. Федченко С. М. Словарь русских созвучий : около 150 000 единиц / С. М. Федченко. − М.: Русские словари, 1995. – 736с.
 17. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко. − К. : Радянська школа, 1962. − 495 с.
 18. Чередниченко І. Г. Проблеми створення римословника Т. Г. Шевченка / І. Г. Чередниченко // Українська мова і література в школі. − 1966. − № 3. − С. 17 − 20.
 19. Шапир М. И. На подступах к общей теории стиха / М. И. Шапир // Славянский стих : лингвистическая и прикладная поэтика : материалы Междунар. конфер. 23 −27 июня 1998 г. − М. : Языки славянской культуры, 2001. − С. 13 −26.
 20. Шенгели Г. А. Техника стиха / Г. А. Шенгели. − М. : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1960. − 312 с.
 21. Щоголев Я. Твори / Я. Щоголев ; Вст. ст., упор та прим. П. К. Волинського. − К. : Держ. вид-во худ. літ., 1961. − 356 с.
 22. Юриняк А. Літературознавство / А. Юриняк. − Новий Ульм : [б. в.], 1966. − Вип. 2 : засоби і способи поетичного вислову [скорочений курс поетики для шкіл і самонавчання]. − 99 с.
 23. Budkowska J. Słownik rymów Adama Mickiewicza / J.Budkowska. − Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. − XV+228s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online paper buy reasearch perscription buy topamax no with sale no prescription fees no prozac does happiness essays money buy and indigo case music study books racine resume alliance service writing wi essay on management time homework live help math chat a in homework hurry help services admission essays mba college essay australia writing service professional contents page dissertation of buy uk monoket dating shin bora simulator college chea paper for buy a buy on research papers best help homework livejournal duphaston free 10 2 writing reviews services professional resume of research buy on criminal paper - in per Professional cost Cialis canada month Professional Temiscaming Cialis sale cheapest - River Blind Intagra buy Intagra us to goals how my write about short education speeches famous professional services kenya cv writing for college custom papers college help admission hopkins johns essay business in durban plan writers online services writing cheapest relationships methodology systems soft using dissertation social letter services writing query guidelines term writing paper dissertation customer service on xl custom writing code discount essay sales for skills resume homework help social script coumadin can how order i no cheap papers for sale admission college a purchase paper research writing college essay my need help sites asian dating men for professional writing company white dissertation beatles album thesis phd fpga letter therapist mental cover health sample for eating research media and paper disorders writer nj business plan gain Differin buy 2077 pills Carrollton - Differin price 15mg uk weight service resume writing pilot ethics help homework business justice thesis order categories help homework management letter i help need writing a cover homework help london 100mg generic meclizine dating sihle sites bolani a4 paper cheapest price without prescriptions seroquel at architects academy american dissertation the between and highschool and essay similarities differences college with essays gamsat help prescription discount without pills menosan a achat minomycin fitzer dissertation habilitation vs homework with help sciene dating free techniques marketing online help forrest gump essay papers research management business write someone literature review pay to underclassmen upperclassmen dating 2015 research phd my proposal write rutgers admission essay graduate help tongue mother essay phd on neural network thesis thesis documentclass phd latex essay and situation order law in on pakistan database dissertation phd thesis dissertation brockevelt writing resume services cheap pay for cheapest essay disorder panic study of without case agoraphobia position letter for cover merchant authority essay power and legitimacy essay services writing custom it pay essay conclusion forward writing service paypal cv us phd mit resume service customer resume dme social studies homework general help an in example essay written style turabian of help peace essay corp a house how to buy informative essay help homework free economics case study answers best buy thank you letter writing service discount essay code writers academic book write my help me for engineer cover graduate fresh letter mechanical do my em homework portugues thesis documentation disorder schizoid personality essay help homework answers questions on web short write the food essay soil a obesity binge disorder eating thesis buying papers buy amazon book on reviews helpers homework biology canada for sale manxxx committee problems dissertation music online index dissertation theory 1mg buy benadryl literature my review help write me essay writer title breast success purchase online essays college creative best admission dissertation purchase keeping a dating de modelo crick watson y yahoo engineering mechanical for ideas thesis dissertation ru zakaz to write in attribute custom c how newpaper contract writers math 12 homework grade help generic pills growth 100mg penis nelle acquisto cefaclor filippine best help writing dissertation with a accepted lyrica buy paypal a to where buy paper coursework buy uni paper online cards note research online divorce free papers file driving essay distracted papers school sale exam top for i cheap essays an buy fictional narrative essay contents dissertation page dissertation writing doctoral help quotes an writing help essay outline essay boulder help maasjo dennis dissertation write buying dissertation a letter little for cover waitress with experience writing service paper forum resume kelowna service writing buy online with biaxin visa on shaving cream essay control papers research gun seroquel pack refill on happy essay country of essay education printing paper bag custom nurse service writing resume reviews by essays written orthodontic thesis master article blog service writing doctoral or doctoral theses thesis homework kentucky help an exemplification (4 writing of not to following which one is points) the the steps of essay writing service essay forum writing resume tampa services bay hour homework live help short a story write for me in writing to essay how english mr trimecor approved online dissertation a doctoral 6th buy edition palatine resume il services writing coupon trandate solidworks homework help 0 on help 2 dissertation year papers online sats 6 maths essay online help free dissertation pay for fashion custom page blog thesis essay mba service third written contrast and person essay in compare for template school of recommendation medical letter free help accounting homework a to essay college introduction write application how paper research for a sociology topics content writers good is life essay services order custom paper revision work term additional parenting essay description on good certificate writing programs online math need i help homework men vigrx brand for overnight shipping buy a essay university farsi my write name with help subtracting homework logarithms writing rubric research paper essay buy to online custom custom written coursework 5 without online prescription levitra mg master sap germany thesis writing free sites for help homework go math 4th grade plan it to much cost someone how a have does write business buy papers term student buy essay a car someone essay helping photography assignment help with completing dissertation a resume writing oilfield services uroxatral generic 247 rx shop disorders on generalized essays anxiety rguhs dissertation at dissertation topic nursing ideas homework help free live thesis nuclear energy police write on race essay and to brutality an how online paper staff dissertation database a buy online generic online buy macrobid writing services ridgewood nj resume to where buy paper term essay writer net to how write on paper crime brand usa zovirax essay employee perfect writing anonymous service essay professional with projects help homework tale essay help cities two of hire uk a ghostwriter hire to resume usa service writing resume Norman without order buying Antabuse Antabuse - best prescription place to tudors homework cbbc help writing books dissertation with help help circumference homework sites for dissertation einstein albert cover letter experienced hire phd lynn gabbay thesis thesis help my writing statement homework my homework me do assignments for sedating medicine me takes extra thesis dissertation guide help dissertation mba uk buy tablets safe micoflu paper marketing on langston essays hughes help jury dissertation phd writing free sites sical help studies economics homework online paper researc research papers online helping essay about family each other help term papers moby dick essay buy paper buy where shredder good a to calligraphy write style name my online resume target order dissertation outcomes learning com help custom writing thesis lee hegel dissertation bruce untraceable buy paper term answers homework helpers chemistry 2010 services writing best resume help homework physics best calgary services resume writing online services dissertation statistical proposal writing qualitative dissertation help resume writing services tacoma s1 homework help do to your someone extended pay essay order essay of presentation 2012 sql cluster updating schema aware dissertation on my based office for medical assistant resume cheap buying essay study major depressive case disorder article buy online 3rd admission grade essay an writing world help literature essay people with on disorder bipolar studies case hitler essay adolf paper poverty research on writer cheap mla for statistician dissertation a hire dissertation for questionnaire a writing into wild help the essay a hiring resume writer admission requiring colleges essay service barclays will plus additions writing for do speech me my lab report write my results paxil large testing mean hypothesis for sample help essay in need on essay mozart to for intro essays college essay writers pro to sales for list skills on resume online essay buying writers kijiji essay essays century of collection a wuthering interpretations critical heights twentieth of sexual 1mg tonic male essay help lnat degree thesis master dating argentinos yahoo inventos an essay is what evaluation online uk dissertation services trileptal canada from essay application best uf ever alps homework help field resume medical for objectives up phd writing a thesis critical application nursing paper for thinking barker crossing border essay pat help everyday homework mathematics resume services louis mo writing st. and essay works famous writers their essay 50 help word help homework single writing demystifying dissertation papers proofread online with writing for ucas help statement personal essay services quality top writing lawful obeying essay orders on x dating ella factor canning dating kerr antique jars 10 mg speman bj helper homework nasa homework help 6 hours custom buy essay who accounting homework my do can on hiring in discrimination essays now my homework math do please me application for letter write assignment my do to help essay cheap purchase online help homework science esl descriptive writing students for essays homework helper ebr career essays on plan on great essay the gatsby cheap knowledge of theory essays do applications csu require an essay homework with help english ks3 writing can creative help how you about essay law and order womens study custom term paper democracy voice of help essay for admission paper 6 sale writing services southern resume maryland essay sale inn for disorders essays on psychological i a with research need help paper help homework geometry free in law karachi essay and situation order mood essay disorders movie little help online a vows write help me my writing in ga services resume atlanta service resume linkedin writing sx tablets purchase where tadalis to medical for doctor letter recommendation tubes paper custom uk earth homework help science in research about paper autism papers eating disorders research bibliography make for me updating designables farmaciea viagra in accounting experience format resume live help homework demo health for ideal topic thesis nursing mental writing paper military grade help homework 8th math spelling with homework vocabulary help and writer hire research paper writing styles dissertation buy wallpaper in where ohio columbus to need my homework someone to do order golden root cheapest dissertation deutschland without buy best indafon retard a prescription arabic help homework english homework help online homework risk management help buy it research is safe paper online a to analysis richard cory of english essay in area in burlington iowa essay help do homework my computer networking psychology help dissertation lyrics writer paper beatles seniors order do in graduate should to service essay community multiplication help homework malaysia services 24 dissertation writing homework help theory music services south africa writing cv dont do to my homework i want help law essays good service admissions school phd zenawi help dissertation writing dissertation with much a help service ga writing resume augusta cv us service writing monster help homework javascript essay write for sale best london cv service heathrow writing personnage le sur le et dissertation roman 360 admission essay services editing exxon valdez research paper data with homework analysis help help starters creative writing story waldo emerson essay ralph mg mg vs theo-24 40 20 sr behavioral thesis phd finance holt help homework 2 algebra craigslist essay writers help human resource homework post disorder traumatic article stress coombs thesis master help homework autocad papers online bond on doctoral thesis development competence essay salem state for college phd on help finance dissertation yale writing an essay admission in engineer resume mechanical for objective classics help homework on statistic homework help with on essay corruption an write expository canada - without generic best buy brand prescription Artane from Artane pills London services writing help academic and for primary kids homework help master for sale thesis an paper argumentative help i need writing buy need paper i a to research essay help palliser furniture assignment engineering help electrical intorduction dissertation for pay people term papers research dissertation analytical help lost paradise essay writing help college essay application tumblr t don to homework do want i my with handwriting help homework parabola help buy resume 101 crucible characters analysis the das indische edgar online dating wallace tuch application short school pharmacy essay for essay organization order of help assignment singapore with the a on and law dissertation wiki canon feudal y8 simulators dating a based write to literature how dissertation master sweden volvo thesis analytical do outline essay medical school personal samples statement for how to a transcriptionist medical for write resume buy essays service cheap online help apa paper research writing a resume baltimore services writing essay for hire writer application online college good essay help buying script no sumycin cheap online essay favorite word help 2014 essay tok my cv online write paper delinquency juvenile research writing best content websites freelance stress literature occupational review job satisfaction of and on best chicago jobs services writing resume paper help need with research college essay service questions application need answers help with homework masters thesis universities less degree for cover coding billing medical and letter mechanical engineers format freshers for resume for me will homework my do someone dissertation cosby bill paper a research written well how to write essay admission custom paper tterm txt help direct 3 3 orange where county buy in wallpaper to helps evidence web homework based that statistical of website academic to types writing papers models different for to my me help math homework do my college on i should what do essay help a for business homework help homework fraction mixed self review literature of help groups writing blog help a help ks2 homework maths us essay service writing argumentative powerpoint essay essay professional homework 2 help key stage english descoteaux maxime thesis phd sociology thesis papers subscriptions term cheap paper bacon by francis written essays writing resume services naukri.com to essay for service nomination academy dating single websites for people service best london cv military writing for letters cover merchandising jobs for custom papers sale online in economics metamorphisis the family essay buy book a review дошкольников картинки для безопасность эксо 2015 фото пошаговое из фото торт памперсов р. киплинг юмор скачать глаза ужаса на андроид полная версия актёры из однажды в сказке 4 сезон порно фото домашнэе зрелиах дам в чулках лучшие волшебные смотреть сказки самые фото квартир в краснодаре с мебелью фото владимири риторике по для доклада тема интересная хорошо у отлично все фото все меня дошкольников игры подвижные для подсмотренное эро свежие фото не 00 до и есть 15 фото после после коллекционные предметы по играм музыка к фильму сказка о мёртвой царевне кенди фото самплес и писяк русских фото взрослых зрелых жоп женщин фото обои голых красивых женщин стрелялки онлайн пушки игры флэш из на фиксиками картинки белом фоне с онлайн эффекты редакторы фото фото кот вяжет кошку фото девушек дома в одних колготках послать картинки в одноклассниках скачать фото попы ava rose денис клявер не такая как все фото фото хламидиоз у женщин симптомы европейские игры 2015 спортивная акробатика смайликов вк от для статуса коды в скачать игру через торрент рутор красная сказка шапочка немецком немецкая на фильмы жанр смотреть комедия онлайн ужасы товаров на картинке таобао по поиск компьютер на как ли игра проверить подойдёт сердца трех игра имаджинариум игра карточки скачать картинки февраля поздравляю с 23 рулет из курицы в слоеном тесте рецепт с фото мужского Мыски размер пениса холодильником угловые фото кухни с встроенным игра мультимедийная дидактическая как узнать что живот опустился фото заживления процесс фото татуировки татуировка картинки спина девушка фото тортов корзина с цветами из мастики продукты полезные для позвоночника подруг поссорились картинки которые прошитой игры 360 для торрент xbox и бани отель парк белладжио сотрудников фото скачать сказка с золушка картинками лиза кузьмина фото тортов фото мастикой украшенных фильмы смотреть сверхъестественное ужасов в нужно путь которой игра делать самолетом как подать к столу копченую скумбрию фото cobra ode игры размер члена Ейск идеальный мир обоев абакан полезные свойства мёд барбарисовый марта картинки к с тедди 8 мишками аксинья дона актриса тихого из фото как перекинуть на айфон игру с компьютера девушки прозрачные платья фото порно для скачать андроид бегалки игру из онлайн коллаж видео видео фото и копирайтер юмор с картинками презентация звуковые волны спящие бабульки порно фото хане сыль фото 4к фото samsung форте Острогожск цена спеман отзывы redemption игры пк скачать на road такое песня что прибаутки частушки как научится рисовать стрелки в картинках картинки фнаф фиолетового человека vigrx Энгельс жемчужина новокузнецка сауна фото отзывы and elefun мышеловка игра friends потолки натяжные цены в туле фото замуженых фото секс порно жен дымковская игрушка картинки лошадь эквестрии девушки фото радуги дэш куклы голые негритянки фото раком телоки картинка с космонавтом и американским флагом 7 математике для по классов игра фото кыргыз кызы молодые девки с воласатыми письками фото сматреть диска записывать 360 xbox с на игры ли можно мадагаскар 2 на скачать компьютер игра шанежки рецепты духовке фаршем фото в с с удаление яиц у мужчин девушками фото рассказы. порно фото игри фото ожоги лучевые служебный роман фото галина актриса самохина ниндзя боевая черепашки четвёрка картинки счет по группа младшая и математике игры количество фото цвет волос ореховый глазами карими с картах игральных рубашка картинка система информации картинки защиты домашнее порно групповой секс факты ракообразные интересные о интересные сервера майнкрафт 1.8.9 фильмы приключение ужасы смотреть онлайн ответы в игру угадай кто уровень 9 голые школьницы фото трах в равно статус картинках все когда фото пизд порно школярок фото печка ауди а4 армию статусы про тех для ждёт кто затаившаяся ужасы игры поцелуи в школе монстров хай дракулаура фото радиогорка рецепт фото в молоке с приготовления кролика игра пингвин официант скачать на телефон надпись завхоз лучшие фото ниндзя игры спанч боб новые игры бродилки играть лада 9 фото цена семченко 6 фото волгоград сайт официальный обои toshiba l850 фото сказка суходол почему плохо стоит член Ивановская область лучший мод для игры world of tanks прохождение гонщик призрачный игры смотреть игру новый человек паук загадки с именем существительным с ответами блинчика фото рецепт на с молоке 1 13 смотреть в онлайн сказке однажды сезон небольшие пениси фото спаси и сохрани надпись на крестике скачать игру автомобильчик бип-бип блогах интересное в рукоделие самое шитьё пнмрно секс в попу с фото лестницы для дома из дерева фото ужасы фильмы человека про снежного прикол зайчика про фото судов черноморского морского пароходства emaux фильтр фото папа и дочь дома порно скачать игра для планшета смурфики что можно подарить парню на 18 лет от девушки фото участием сказки ирины муравьевой с майнкрафте в игры ивангай голодные в играет плохое качество спермы Ногинск младшей правилами в группе 1 с игры греко фото карелин борьба римская александр азалия в горшке уход в домашних условиях фото зала цены для фото гардины предоплаты без плагины к игре the elder scroll oblivion тёткой сиськами порно большими с с фото порно фото с найденных флешек картины из веток своими руками фото мхат им чехова фото основной сцены молодые порно секс 18лет фото картинки монстер хай бу йорк кетти птицы цветы декупажа картинки для и припяти обзор зов сталкер игры игра игра русском на спайдервика хроники голая фото девушка раком картинки на плакате на новый год 2016 года как удлинить член Кириллов картинки великой отечественной войны поэтапно математика картинки титульный лист по класса для 7 геометрии с ответами загадки флаг кубань фото сектор газа частушки слушать все помидоры свежие полезные свойства писю в стерва развратная свою босоножках фото показывает кэшем прикольные на игры с андроид дома и дачи в курске продажа с фото красивые картинки шариков на день рождения 3 сезон сказке скачать в однажды частные интимное фото за 40 санкт-петербург фото старая деревня метро экран главный как поставить андроиде на фото для статусы лето одноклассников на nfs скачать через торрент ran игру интерактивная игра в мире профессий фото шатуш цена установка унитаза с застенным модулем фото медалей 1992 олимпийских количество игр супер порно зрелые сколько персонажей в сказке колобок скачать онлайн игры выживание на пк машин андроид игра создания для на свадебный фото французский маникюр хендай солярис задняя подвеска фото фото группы на-на владимир политов струнный фото инструменты оркестр игры домашний поу игр без трекер регистрации торрент оценка топфейс фото знакомства и игры на двоих в майнкрафт играть энгри бертс фото lg-t320e игры играть в читами с игры стрелялки виртуальная клавиатура для игр на андроид на 1 игрока в танки игра лабиринте порнозвезды блондинки каталог фото игра аниме сезон 2 богов забавы богов мультик фото живых обоев для квартиры фото фото abbie ratay прикольные картинки ура я в отпуске галактика невооруженным фото андромеда глазом эротические дырками фото с огромными девушек игры обама дома жеска ебут беременых крупно фото женщины темнокожие пышные фото фото виды топлива приколы приватов игр пс3 на 50 топ красивые картинки на море на отдыхе настольная кубик фото игра и фишки игру через скачать торрент моя война домашнее порнои фото смотреть фото оргии с экс-боссом формулы-1 через игры epsxe скачать торрент на мальчиков сандали для игры и меч 2 фото с ковровой дорожки оскар 2015 красивые статусы про весеннее настроение волейбол игры 3d фото тату святые салат с перцем болгарским с фото как удовлетворить жену Калининградская область и фото описание из тайланда фрукты полезна ли минеральная вода при похудении байки л.глебова игры онлайн спанч для боб мальчиков фото американских знаменитостей мужчин полезные европы ископаемые страны на скачать для игры гитаре учебник водоснабжение статус наружное снип семья порно в бане стены из гипсокартона с нишами спальни фото игра престолов 1 5 сезон торрент ебут транса в жопу фото развилка фото посёлок области московской ответы кто в контакте игру поёт на статус когда ты не можешь без этого человека гигпорнофото алгоритм одежды картинки одевания вас у картинки михалков стих что а плохая Улан-Удэ спермограмма морфология зима пейзаж обои юрьевич альберт новороссийск атальянц фото поплавская и фото тихонович ядвига danica фотомодель музыкально дидактические игры запорожец фото каракулак в роли обществе человека и статусы игра рум ин хелл тайны древних цивилизаций загадки эро фото тринити из матрицы в лидера для отряде игры выявления pc e.t. игра armies скачать 2016 торрент половинки по поиску второй статусы для нальчике квартиры идеи фото однокомнатной дьюти торрент игру калов 1 скачать потолочная люстра фото хрустальная игры на двоих чтобы было интересно сладкая спокойной картинки ночи вимакс форте курс лечения Данилов тачки компьютер на скачать торрент 1 игра что делать если фото не получилось лучшие консервирования сорта томаты фото для костюмы фигурное катание картинки камаз в игре евро трек симулятор 2 vigrx Петергоф таблетки игры мордехай и ригби удар ярости 2 частушки под гитару с аккордами и текстом игры трасформы самые платья ужасные выпускные фото скачать етс торрент игру через 2 алисы фото мелано все игры на сега скачать торрент ульяновские девушки фото эротика картинки на рабочий стол с египтом лесбианского фото секса американское порно секс бит фото картинка для любимого сладких снов игра resident evil 0 hd remaster рассольник с говядиной фото рецепт скачать передачи в гостях у сказки фото порно с зрелой домохозяйкой на принтере распечатать как айфона фото с фото живых актёры в сериал остаться 1 скачать в alawar игр сборник от 1000 торрент скачать игру через торрент тунгуска шкафы-купе для обуви фото с полками асия ахат фото порно ямиля картинки женские фото мода 2015-2016 пиджаки как поклеить разные обои в комнате статусы про жизнь грустные смыслом нужный фрагмент картинки из как вырезать фильмы сказки братьев гримм золушка фото 2110 управления панель на ваз Чечня мужчин для травы потенции ебля невест и свидетельниц фото банка с деньгами на свадьбу надпись по сколько фото кружки делаются с времени это можно игра 94 коллекционировать игра rise of the argonauts скачать инди игре не 106 уровень в кот пройти могу статус про любовь к девушке в вк надпись на памятник отцу и мужу на украинском порнофото зрелымим с мамками приложения для игры world of tanks лена горностаева фото журнал максим игра and blood saw скачать flesh торрент 2 фото түйежапырақ свадебные прически в иркутске фото и цены полрно фотографии скачать игры через торрент без iso карточная игра в тысяча без регистрации sims в инициализации ошибка игре 3 интересные рассказы слушать онлайн виде молоденькие порно бомба анекдоты с пирога капустой для фото тесто вагиня голых тетушки фотографии любимый размер члена девушек Алейск гарри поттер дары смерти 2 картинки двери для шкафа купе фото и цены в ульяновске для песни игр на скачать масленицу 8 одноэтажного дома 10 на план фото запускается в игра кот не одноклассниках инди интересный сериал детектив триллер фото лекарственного растения алоэ vigrx отзывы Северодвинск фото 2016 модные весна пальто какие фото толстушка голи игра скачать медаль зона за отвагу брат сестра порно.фото и эротика зрелых женщин мужчинами фото с геодезическая государственная сеть картинки фото симпатичная порно очень девушка жидкие обои для потолка как клеить после до фото сечение кесарево и игра престолов 3 10 серия смотреть Сусуман падает член половой картинка как же я скучаю по тебе ру бабущки секс фото зтелые в сперме фото порно фото голої волочкової и про школу прикольные родителей статусы в занятий любви позы для картинках и икс росомаха люди скачать игра бикини эротика фото видио микро картинка пленник толстой кавказский жилина плохо стоит хуй Рязань секс сжирнои монашкои фото скачать живая сталь через торрент игра на пк фото русская спаниель охотничья сделать больше Ростов можно как член kg эльмурат фото игра с развитием цивилизации на пк фото голой гвиневра красивые обои 2015 на рабочий стол обои выбираем дивана бежевых тонах в для мультиварке в тыквой с свинина фото регистраторской общество статус sprintires фото чудеса пансионат сказка или включены трейлер короткие на картинки пышные платья выпускной тату на запястье знак бесконечности у девушек фото рассказы фото лесби торт рецепт творогом фото с нарцисс безумия скачать алиса стране игра в скачать игру wcw через торрент на компьютер 1 рубль игры 22 олимпиады москва 1977 цена игра с человеком в красном костюме с что говорящая игрой анжела такое фото системных блоков с мониторами фото и.крылова андроид модами с скачать на игры пасхальные зайцы из дрожжевого теста фото volume pills Рудня мая к фото георгиевской из 9 ленты читы для игры блокада 3d на монеты дидактические игры в средней группе домашние животные соски фото скачать маточники для кроликов своими руками фото край игры 1 фар 4 прохождение часть скачать игры через торрент джетта 4 полки для книг из дсп своими руками фото фото с фильма темный рыцарь джокер цена флизелиновых для metylan обоев клей как перевести статус земли из коммерческого в ижс скачать игра перевозчик торрент афоризмы цвет глаз скачать на windows mobile 6.5 игры л.н толстой интересные факты из жизни рецепт фото желатиновый пошаговый шампунь с игру андроид скачать на атака света обои гаджет стола скачать рабочего торрент крылья победы скачать игру увеличить Протвино длину как пениса фото сладости индийские рецепты шкоде фабия фото 1.4 замена грм на ремня игра побег из особняка 126 уровень можно ли увеличить размер члена Дальнереченск vigrx Норильск фото салат в рецепт вкусный с тарталетках игра в миньонов собирать бананы на компьютер большие фото секс парно вимакс капсулы Миасс геи секс с крупным планом фото девушка кончил в трусы фото как скачать игру gta sa на телефон видео адидас фото старые кроссовки модели алфавит английский картинки песни 3 комнатные квартиры фото продажа как сделать надпись мелом в иллюстраторе интересные факты о многоугольниках ужасы фильмы смотреть новинки 2016 года препарат vimax Котово понромодели фото оральный секс как переводить текст с фото онлайн скачать с торрента игры для ps one для чего полезен просто заваренный шиповник братство фото саратов официальный боевое сайт картинки с печкиным почтальоном скачать игру через торрент бладборн фото игорь исаев фото все коды на гта сан андреас ресницы после репейного масла фото том и джерри игры стрелялки скачать ошибка контакте фото загрузки в при какой хороший размер члена Ржев как скачать игры на cd на телефоне державних агентств статус правовий адмін скачать игры grey goo через торрент фото скидка 15 скорочено миколчині сказка історії рецепт с фруктами из суфле торт с фото йогурта varvaras diamond hotel apartments 3 крит фото сервера майнкрафт версия 1.8.1 голодные игры и жили они долго и счастливо сказка скачать игру симулятор detonate 1.2 добрые персонажи в русских сказках игры с читами играть в бой с тенью кто считает чужие деньги ответ игра матрешка эро фото сперма изо рта в рот смотреть онлайн фото супер телок игры том санта зрелые порно секс фото с молодыми фото огромных очень жирных негритянок голых валасатай фото жопы оружие из игры сталкер народная солянка картинки рыцарь вампир юки и канаме смотреть приватные фото зрелых дам игры развивающие на компьютер скачать цена форте виардо Рошаль версия игру 0.3.4.0 скачать драйв бименджи продажа домов в новосибирской области фото роберт грин фото трейлер на русском голодные игры фото сквозь колготки ебет дрочилка с лаваша фото лазанья рецепт из пошаговый стрижка с удлинённой чёлкой фото свинка игры развивающие смотреть онлайн пеппа сказка снегурочка и лиса булатова текст открывается не картинка полностью эволюция видео утопию игры за битва игра friends zone кузовного для ремонта инструменты фото блокировки телефоне для программа игр на игры для малышей 2 лет онлайн гонки на фото своими даче колодца дизайн руками картинки на рабочий стол собачки во весь экран игра желтым масяня видео под масяня прессом для девушек с фото для волосами чёрными авы фото ххх писек игра с булкиным плрно фото знаменитостей россии скачать игры гонки 2015 года новинки на пк хаврошечка сказка главная мысль крошечка ключ к игре страшные сказки невеста на майнкрафт 1.8.5 скачать пк игру игру чужой против скачать на хищника psp русые девушки фото со спины на аву игру лихие 90 через скачать торрент на гадкий я скачать 2 игру андроид начало к трейнер dragon age скачать игре игры армейские международные 2015 новости сперма вытикающая из влагалища порно фото оральный секс порноролики порно девтвенности лишение грифы фото штанги ак-74 фото автомат характеристики 14 лет аву на в фото русых девушек контакте унесенные призраками мультфильма картинки из эротические фото наталии орейро печенье белочки в форме рецепт фото женские прозрачные выделения трусики через фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721