РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА РИМУ В ЇЇ ДЕФІНІЦІЯХ (ХІХ − ПОЧ. ХХІ СТ.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811 : 801.66

Л. В. Мовчун,

Інститут української мови НАНУ, м. Київ

РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА РИФМУ В ЕЕ ДЕФИНИЦИЯХ (ХІХ − НАЧ. ХХІ В.)

THE EVOLUTION OF RHYME TREATING IN ITS DEFINITIONS

(19TH EARLY 21ST CENTURY)

 

У статті проаналізовано основні тенденції дефініювання рими впродовж ХІХ − поч. ХХІ ст. у східнослов’янській філології. Виявлено, що переважна частина науковців дає визначення тільки одному зі стильових різновидів цього явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою на локалізацію рими у віршовому рядку.

Ключові слова: рима, дефініція, термін, поняття, римологія.

В статье проанализированы главные тенденции дефинирования рифмы в течение ХІХ – в нач. ХХІ в. в восточнославянской филологии. Мы выяснили, что большинство ученых дает определение только одной из стилевых разновидностей этого явления – поэтической рифме, поэтому нередко дефиниция подменяется описанием функции или указанием места рифмы в поэтической строке.

Ключевые слова: рифма, дефиниция, термин, понятие, рифмология.

The article deals with the main tendencies of rhyme definitions in the Eastern Slavonic philology in the 19th – early 21st century. Scientific definition of the base concept “rhyme” is important problem of the rhymology. Fixation of the boundaries of “rhyme” and “non-rhyme” makes lexicographic description of rhyming words possible. The study bases on the analysis of the rhyme definitions formulated by linguists and scholars in literature. The definition of rhyme as a terminal consonance was prevalent during the 19th century. The rhyme of the 20th century changed cardinally, so it was impossible to treat the rhyme classically. The new rhyme was inexact phonetically and more various lexically. The investigators interpreted it as a method of the phonetic instrumentation of the verse.

We ascertained the main ways of elucidation of the rhyme: 1) as a rhythmic element; 2) as an element of text structure; 3) as a phonetic similarity of words. On the whole scholars determine only a poetic rhyme, so the definition is substituted by the description of rhyme’s functions or localization in the line. In the 20th century the linguistic rhymology was formed. Its purpose was to investigate the language origin of rhyme. Nowadays an urgent task of this branch is differentiation the rhyme as a contextual phenomenon and a phenomenon caused by the language system.

Key words: rhyme, definition, term, concept, rhymology.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Головною проблемою римології залишається наукове визначення ключового термінопоняття «рима». Точне розмежування рими і не-рими дасть можливість окреслити об’єкт дослідження в тексті (у першу чергу, в поетичному) і здійснити лексикографічний опис римових слів, що є важливим науковим завданням сучасної авторської римографії, яка в Україні все ще залишається в зародковому стані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Критика дефініцій, що існують, трапляється в переважній частині наукових праць, які торкаються проблеми окреслення поняття рими. О. В. Кудряшова вбачає в наявних визначеннях суб’єктивність науковців [23, с. 40]. М. О. Богомолов зазначає, що рима − складне явище, яке не можна зводити ні до шкільного, ні до наукового визначення [6, с. 120]. На підставі критичного розгляду дефініцій рими В. П. Москвін розрізняє два їх основні типи: у вузькому смислі як точної, або класичної, і в широкому − як точної і неточної [30, с. 63]. Широке розуміння рими репрезентують позиційні визначення, функціональні, позиційно-функціональні, фонетичні [30, с. 64 − 66]. Останні, на його думку, притаманні західній науковій традиції. І. В. Качуровський чимало уваги приділив дослідженню історії і теорії рими, а також проаналізував її дефініції, переважно періоду ХХ ст. Учений дійшов висновку, що їх можна поділити на загальноєвропейські та суто російські (наукові та шкільні). Російські значною мірою вплинули на українську теорію рими, у тому числі еміграційну [18, с. 23 − 31]. Літературознавець І. В. Лучук розглянув дефініції рими в дискурсі української критики і лірики [27, с. 249 ‑ 263]. Трактуванню рими наприкінці ХVІ − у ХVІІІ ст. було присвячене одне з наших досліджень [29].

Метою статті є аналіз динаміки дефініцій рими в ХІХ −− на поч. ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Поетична практика ХІХ − поч. ХХ ст. засвідчувала поступовий відхід від однозначно кінцевої позиції рими, притаманної силабічному тексту, але саме розуміння цього явища залишалося традиційним − як звукового повтору в кінці кількох віршових рядків. Граматика О. Павловського містила окремий розділ «О сочинении и о стихотворстве малороссийском», утім, національні особливості віршування не були пояснені. Автор стверджував: «Якнайретельніше розбираючи властивість малоросійського наріччя і порівнюючи його звороти з чисто російським писанням, я не можу виявити настільки важливих правил, щоб їх потрібно було викласти» [33, с. 22]. Єдину ж відмінність української рими від російської він побачив у її «особливій легкості, численності і простоті вигадки» [33, с. 23].

О. Х. Востоков розумів риму як «співзвучність», «співзвучне закінчення», «гру співзвуч» [8, с. 79, 84]. Трактування рими як співзвучного закінчення у віршах простежується в наукових дослідження з теорії версифікації, а також у підручниках для навчальних закладів (П. М. Перевлеський, М. Г. Мінін, М. М. Ліванов, М. М. Шульговський та ін.). І. М. Бєлорусов одиницею римового співзвуччя вважав склад [4, с. 26]. Укладач російського словника рим М. Абрамов ототожнював риму з римоформою: «Римою називається кінець слова, рахуючи від наголошеного голосного» [1, с. ІІІ]. Таким чином, поетичний контекст подекуди ніби залишався на другому плані і риму визначали як явище кінцевої фонологічної подібності, як мовний ресурс, що ним послуговуються віршотворці: «Римою називається співзвучність у словах. Рима в мові те, що в малярстві поєднання відтінків», − писав український поет Я. Щоголів [47, с. 322].

Майже століття чималий авторитет у слов’янській філології має класична дефініція, сформульована російським ученим В. М. Жирмунським, хоча нерідко її цілком обґрунтовано критикують. У широкому розумінні В. М. Жирмунський і його послідовники називають римою «всякий звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній композиції вірша», у вужчому − «звуковий повтор у кінці відповідних ритмічних груп (вірша, піввірша, періоду), що виконує організаційну роль у строфічній композиції вірша» [14, с. 9].

У поетичній римі ХХ ст. відбулися революційні зміни, до нової рими вже неможливо було підходити з класичними нормами; вона стало якісно іншою: менш точною з фонологічного погляду і багатшою − з лексичного. Риму інтерпретували як один із прийомів звукового інструментування вірша, поряд з асонансом та алітерацією. Ще в 1872 р. Я. О. Олесницький, вивчаючи давньоєврейську поезію, зробив висновок про те, що рима − різновид алітерації, її суть полягає у співзвучності останніх звуків віршів та особливому наголосі, після якого має відчуватися пауза [32, с. 416, 434, 437]. О. М. Брик розклав римове співзвуччя на елементи і виявив, що це − «складне поєднання асонансу, алітерації (опорний приголосний), прямого звукового повтору (повний збіг приголосних) і повного, тобто якісного, кількісного і порядкового збігу ненаголошених голосних» [7, с. 62].

М. Соколов, працюючи над словником рим В. Маяковського, відзначив, що до його рими неможливо застосувати класичне визначення «кінцева співзвучність», і ввів поняття ритмічної співзвучності. Дослідник дефініював риму як «парність ритмічно співзвучних слів, тобто збіг наголосів парних слів за повної або відносної схожості звукобукв − складів − слів, розташованих до наголосу або після наголосу чи до і після одночасно» [38, с. 75].

У 20-х рр. ХХ ст. інтенсивно розвивається українська римологія. Відомості про риму та її різновиди вміщують у посібниках з поетики, граматики і стилістики. В. І. Сімович визначав риму як «однозвучність кінцевих складів у віршах» [36, с. 528]. С. Гаєвський − як «подібність суголосів на кінцях віршів, починаючи від послідньої наголошеної голосівки в віршові» [9, с. 26]. Д. Загул указував на зв’язок рими з ритмом, з кінцем ритмічних одиниць і вбачав її первісне призначення в тому, щоб «допомагати відчути кожний рядок зокрема, давати враження повторності ритмічних одиниць для певної мелодійності» [15, с. 137]. В. Домбровський визначав риму сучасної йому поезії як другу після ритму основу «музичної співності віршів» [12, с. 77]; з музичним ритмом пов’язував її Ф. Колесса. Важливе місце в його розумінні рими відігравало поняття ікту − ритмічного наголосу, який не завжди збігається з нормативним словесним: «Однакові закінчення ритмічних рядків, визначені іктами і протяжними нотами, притягують до себе наголоси слів у відповідному тексті й витворюють підклад до однозвучності в закінченнях відповідних віршів, що виявляються асонанціями <…> й римою» [21, с. 22 − 23].

До середини ХХ ст. стало очевидним, що в науковому і літературному середовищі терміном рима позначають два різні поняття: 1) пару або ланцюг слів, які римуються, і 2) сам звуковий комплекс, що об’єднує римові слова [49, с. VI]. Зразком першого з трактувань рими є визначення С. М. Федченка: рими − «упорядковані віршовим розміром співзвучні пари слів у віршах» [42, с. 7]. У російській та українській римології дефініції переважно відповідали другому розумінню рими. Її визначали як композиційно-звуковий повтор [19, с. 248] / повтор звуків або звукових комплексів [10, с. 133] / звуковий повтор, який з’єднує закінчення двох або більше рядків [37, с. 324] / співзвучне закінчення двох або кількох віршових рядків [39, с. 114] / регулярний звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній, строфічній і смисловій композиції вірша [41, с. 15]. Взаємозв’язок рими й ритму поклав в основу визначення рими білоруський віршознавець І. Д. Ралько: рима − це «співзвучність слів (тотожна або часткова) на послідовно певних місцях ритмічно співвіднесених віршорядів (звичайно в кінці), що виконує організаційні функції: метричну і композиційну (сприяє маркуванню меж між віршовими рядками, об’єднанню їх у строфи чи строфоїди тощо)» [34, с. 125]. Ю. М. Лотман указав на існування в структурі поетичного тексту позиційних (ритмічних) і евфонічних (звукових) еквівалентностей, перетин яких і є римою [26, с. 124].

Визначення Г. А. Шенгелі відрізняється від традиційного тим, що дослідник відходить від пояснення ролі рими в поетичному тексті, а звертає увагу на фонологічну характеристику: «рима є співзвуччям одного або кількох слів, що полягає в тому, що їхні наголошені голосні однакові або відповідні <…>, а а всі наступні звуки до кінця слова звучать приблизно однаково і розташовуються в одному і тому ж порядку в обох словах» [46, с. 241]. Неможливість дати чітку і вичерпну фонологічну характеристику рими призводить до того, що її визначають як «повторення більш чи менш схожих сполучень звуків у закінченнях віршових рядків або симетрично розташованих частин віршових рядків» [5, с. 587]. У трактуванні В. П. Тимофєєва рима − «омофонічна співзвучність» [40, с. 109]. З дінгвістичної точки зору підійшов до рими Ю. І. Мінералов, він розробив концепцію рими як особливого функціонального різновиду ситуації фонологічної подібності лексем у мові [28, с. 57].

Українське радянське літературознавство і стилістика в питанні трактування рими перебували під впливом російського, тобто ідей В. М. Жирмунського (Н. Д. Тарасенко, П. К. Волинський, Н. Г. Сидяченко, В. М. Лесин, Н. В. Костенко, курс «Сучасна українська мова. Стилістика» тощо). О. М. Бандура римою вважала «співзвуччя частин різних слів», що, як правило, починається з останнього наголошеного складу» [2, с. 165]. Однозначне прив’язування співзвучності до кінця віршового рядка дає стилістам підставу розглядати риму як різновид звукової епіфори [35, с. 19]. Функціональне визначення дали римі В. В. Ковалевський («звуковий повтор композиційного значення» [20, с. 21]), І. Качуровський («застосування в певній естетичній, мнемотехнічній, ритмічній, магічній, строфотворчій, жанровизначальній чи гумористично-розваговій функції гомоіотелевтону (гомоеотелевтону за іншим написанням), себто однакового (чи близькоподібного) звучання закінчень суміжних або розташованих на устійненій віддалі двох або кількох слів» [18, с. 31]).

І. Г. Чередниченко запропонував два різні визначення: традиційне літературознавче − як елемента поетичного тексту («риму створюють слова, пов’язуючись у ритмі вірша одне з одним відповідно до своїх римотворчих властивостей» [44, с. 18]) і лінгвістичне − «на позначення фонетичного зближення слів, яке виявляється в гармонійному співзвуччі їх фонем і фонемосполучень у наголошених і суміжних складах» [43, с. 217].

На українську діаспорну римологію ХХ ст. вплинули основні тенденції слов’янського літературознавства. Традиційне визначення рими як кінцевого співзвуччя дає Д. Нитченко (Австралія) [31, с. 38, 122]. І. Безпечний (Канада) майже дослівно повторює лефініцію Г. А. Шенгелі, характеризуючи співзвуччя, що утворює риму [3, с. 165]. А. Юриняк (Німеччина) розумів риму подібно до О. М Брика − як поєднання асонансу й алітерації [48, с. 57]. І. Кошелівець (Німеччина) обстоював складову основу римового спізвуччя [22, с. 125].

Рима початку ХХІ ст. не зазнає революційних змін − міняється глибина осягнення її суті. Концепція кінцевого співзвуччя залишається панівною переважно у шкільних визначеннях рими. Утім, і галузеві енциклопедії подекуди подають спрощене визначення на кшталт «співзвучність кінців віршів або піввіршів, що відзначає їхні межі і зв’язує між собою» [24, с. 878] або ж цитують формулювання В. М. Жирмунського [16, с. 641]. У багатьох визначеннях підкреслений зв’язок рими з ритмом. Для Б. П. Іванюка рима − це «звукова схожість ритмічно сильних місць у словах» [17, с. 202].

М. І. Шапір критично переосмислив класичну дефініцію і запропонував широке трактування: римою він вважає графічний і звуковий повтор зі специфічною функцією − підвищення синтагматичної зв’язності «між власне віршовими однорівневими парадигматичними одиницями (піввіршами, віршами, строфами тощо)» [45, с. 20].

Українська «Літературознавча енциклопедія» кваліфікує риму як композиційно-звуковий прийом суголосся закінчень [25, с. 322], автор посібника зі стилістики П. С. Дудик − як фонетико-стилістичну ознаку мовлення, його інтонаційного оформлення [13, с. 363]. С. М. Діброва називає римою «суголосся частин слів (коренів, суфіксів, закінчень), окремих звуків у суміжних чи близькорозташованих словах або симетрично розміщених частинах віршових рядків» [11, с. 4].

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підбиваючи підсумки огляду дефініцій рими впродовж ХІХ – поч. ХХІ ст., можемо зробити висновок про основні підходи до її трактування: 1) як вияву (елемента) ритму; 2) як елемента текстової структури; 3) як звукової подібності лексем. Переважна частина науковців дає визначення одному зі стильових різновидів цього явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою на її локалізацію у віршовому рядку: поетичну риму ототожнюють, як і кілька століть тому, із «краєсогласієм». У ХХ ст. зародився напрям лінгвістичної римології, завдання якого − виявлення лінгвальної природи рими. На сьогодні актуальним завданням лінгвістичної римології вважаємо диференціювання рими, з одного боку, як контекстуального явища, а з другого, − як явища, породженого мовною системою, що мають відображати відповідні дефініції.

 

Література:

 1. [АбрамовН.] Полный словарь русских рифм / Сост. Н. Абрамов. − СПб., 1912. −VIII+157 с.
 2. Бандура О. М. Теорія літератури : посібник для вчителів / О. М. Бандура. − К. : Радянська школа, 1969. − 286 с.
 3. Безпечний І. Теорія літератури / І. Безпечний. − Торонто : Молода Україна, 1984. − 304 с.
 4. Белоруссов И. Учебник теории словесности / И. Белоруссов. – Изд. 27-ое. − М., 1912. − 131 с.
 5. БеляевВ.Ф. Основная терминология метрики и поэтики : приложение / В. Ф. Беляев // Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. − Изд. 2-ое, стереотипн. − М. : Советская энциклопедия, 1969. − С. 572 − 605.
 6. Богомолов Н. А. Стихотворная речь : пособие [для учащ. ст. кл.] / Н. А. Богомолов. − М. : Интерпракс, 1995. − 264 с.
 7. Брик О. М. Звуковые повторы (анализ звуковой структуры стиха) // Сборники по теории поэтического языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ruthenia.ru/volsky/etc/brik-2.doc (15.07.2015).
 8. Востоков А. Опыт о русском стихосложении / А. Востоков. – Изд. 2-ое, значит. пополн. и испр. − СПб. : Морская типография, 1817. − 174 с.
 9. Гаєвський С. Теорія поезії / С. Гаєвський. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – [Х :] Книгоспілка ; Держ. вид-во України, 1924. − 130 с.
 10. Гончаров Б. П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б. П. Гончаров. − М. : Наука, 1973. − 275 с.
 11. Діброва С. М. Словник рим Т. Г. Шевченка / С. М. Діброва. – Сімферополь, 2004. − 144 с.
 12. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка : підручник [для сер. шкіл і для самонавчання] / В. Домбровський. − Перемишль, 1923. −176 с.
 13. Дудик П. С. Стилістика української мови : навчальний посібник / П. С. Дудик. − К. : Академія, 2005. − 368 с.
 14. Жирмунский В. М. Рифма, ее история и теория / В.М.Жирмунский. − Петербург: Academia, 1923. − 339 с.
 15. Загул Д. Поетика : підручник по теорії поезії [для факсоцвихів, пед. курсів, профтехн. шк., технікумів та для самонавчання] / Д. Загул. − К. : Спілка, 1923. − 144 с.
 16. Иванов А. В. Словарь фонетико-метрической терминологии : латин., древнегреч., рус., англ., нем., фр. языки / А. В.Иванов. − М. : Academia, 2005. – 1183 с.
 17. ИванюкБ.П. Поэтическая речь : словарь терминов / Б. П. Иванюк. − М. : Флинта ; Наука, 2007. − 312 с.
 18. Качуровський І. Фоніка : підручник / І. Качуровський. − К. : Либідь, 1994. − 168 с.
 19. Квятковский А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. − М. : Советская энциклопедия, 1966. − 376 с.
 20. Ковалевський В. В. Рима. Ритмічні засоби українського вірша / В. В. Ковалевський. − К. : Радянський письменник, 1965− 288 с.
 21. Колесса Ф. Українська словесність / Ф. Колесса. – Л. : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1938. − 643 с.
 22. Кошелівець І. Нариси з теорії літератури / І. Кошелівець. – Мюнхен, 1954. − Вип. 1 : Вірш. − 131 с.
 23. Кудряшова О. В. Поетика вірша : навч. посібник з курсу «Теорія віршування» [для студ. філол. спец.] / О. В. Кудряшова. − К. : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. − 143 с.
 24. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Главн. ред. и сост. А.Н.Николюкин. − М. : Интелвак, 2001. − 1600 стб.
 25. Літературознавча енциклопедія : у 2-х тт. / Автор-укл. Ю. І. Ковалів ; Керівн. видавн. проекту В. І. Теремко. − К. : Академія, 2007. − Т. 2. − 624 с.

26. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. − СПб. : Искусство − СПБ, 1998. − 704 с.

 1. Лучук І. В. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики : монографія / І. В. Лучук. − Л. − К., 2012. − 444 с.
 2. Минералов Ю. И. Фонологическое тождество в русском языке и типология русской рифмы / Ю.И.Минералов // Ученые записки Тартуского гос. унив-та. Studia metrica et poetica. − Тарту, 1976. − Вып. 396. − С. 55 − 77.
 3. Мовчун Л. В. Витоки теорії української рими у філологічних працях кінця ХVІ − у ХVІІІ ст. / Л. В. Мовчун // Мова і культура. 2014. − Вип. 17. − Т. ІІІ (171). − С. 179 − 186.
 4. Москвин В. П. Теоретические основы стиховедения / В. П. Москвин. − М. : ЛИБРОКОМ, 2009. − 320 с.
 5. Нитченко Д. Елементи теорії літератури і стилістики / Д. Нитченко. − Вид. 2-ге, доп. − Мельбурн : Ластівка, 1979. − 135 с.
 6. Олесницкий А. А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии / А. А. Олесницкий // Труды Киевской духовной академии. − 1872. − № 10. − С. 242 − 294; № 11. − С. 403 − 472; № 12. − С. 501 − 592.
 7. Павловский А. Грамматика малороссийскаго наречия / А. Павловский. – Спб., 1818. − 116 с.
 8. Ралько І. Д. Вершаскладанне : даследаванні і матерыялы / І. Д. Ралько. − Мінск : Навука і тэхніка, 1977. − 240 с.
 9. Серажим К. С. Фонетичні засоби стилістики : навч.-метод. посібн. з курсу «Практична стилістика сучасної української мови» [для студентів-журналістів] / К. С. Серажим. − К., 1996. − 53 с.
 10. Сімович В. І. Граматика української мови [для самонавчання та в допомогу шкільній науці]. − Вид. 2-ге, з одмінами й дод. − К. Ляйпціг : Українська накладня, 1919. − 584 с.
 11. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. − М. : Просвещение, 1974. − 509 с.
 12. СоколовН. О словаре рифм Маяковского / Н.Соколов // Литературная учеба. − 1938. − № 10. − С. 31 − 75.
 13. Тарасенко Н. Д. Деякі питання поетики / Н. Д. Тарасенко. − К. : Радянська школа, 1959. − 196 с.
 14. Тимофеев В. П. Наш опыт поэтической лексикографии / В. П. Тимофеев // Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. – Челябинск, 1971. − С. 92 − 121.
 15. Федотов О  И. Основы русского стихосложения : метрика и ритмика / О. И Федотов. − М. : Флинта, 1997. − 355 с.
 16. Федченко С. М. Словарь русских созвучий : около 150 000 единиц / С. М. Федченко. − М.: Русские словари, 1995. – 736с.
 17. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко. − К. : Радянська школа, 1962. − 495 с.
 18. Чередниченко І. Г. Проблеми створення римословника Т. Г. Шевченка / І. Г. Чередниченко // Українська мова і література в школі. − 1966. − № 3. − С. 17 − 20.
 19. Шапир М. И. На подступах к общей теории стиха / М. И. Шапир // Славянский стих : лингвистическая и прикладная поэтика : материалы Междунар. конфер. 23 −27 июня 1998 г. − М. : Языки славянской культуры, 2001. − С. 13 −26.
 20. Шенгели Г. А. Техника стиха / Г. А. Шенгели. − М. : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1960. − 312 с.
 21. Щоголев Я. Твори / Я. Щоголев ; Вст. ст., упор та прим. П. К. Волинського. − К. : Держ. вид-во худ. літ., 1961. − 356 с.
 22. Юриняк А. Літературознавство / А. Юриняк. − Новий Ульм : [б. в.], 1966. − Вип. 2 : засоби і способи поетичного вислову [скорочений курс поетики для шкіл і самонавчання]. − 99 с.
 23. Budkowska J. Słownik rymów Adama Mickiewicza / J.Budkowska. − Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. − XV+228s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by written essays richard wright newspapers free australian online paper graph make online custom writing services cv london paper research teach writing plant pdf hire plan business writing tx best services resume 2014 writing service uk mba admission essay service custom written writing essays help quantitative methods homework help free essay chat online help plan with uk business is order the of paper a what research services essay admission video mba attention deficit on speech disorder informative on essays child abuse be for my statement should long school personal medical how usa nyc indian dating in help university homework homework diagraming help sentences assignments help australia with writing service essay presentations customized buy help homework with plurals homework online free help accounting homework studies social in help building engineering services dissertation case body dysmorphic disorder studies updating 70's exterior a house free letter assistant examples medical for cover thailand industry homework help with help months 4 writing dissertation a on best essays friends online essay admission an writing essay disorders eating extended sales for sales sample cover positions letters someone assignment to do get my diversity resume posting job paper buy statement personal resume my me create for with help questions essay dissertation order essay paper hamlet business thesis symbolism admissions how essay graduate start a to limits with help homework precalculus review essays uk co custom my take me for class college write essay legit my on essay children games about video effect tenders hyderabad idpl dating review online paper online thesis hec phd writing cheap custom Romance Sure no comprar canada Bridgeport Romance prescription Sure - help outlining an essay tech etd virginia generation thesis thesis pin review british writer essay math homework free help online online writing resume service jobs la preuve la de verite dissertation la par recherche australia essays custom proposal help dissertation and methodology helpers homework durbanville help assignment state libraries oregon pages university class kindergarten how for write an to letter application help plan my business write to buy tabs ayurslim where research draft r5h vietnam paper on essay write service of dissertation university phd help michigan term order online papers during displays dog a sedating fireworks junior help homework vikings woodlands writing a help why i should homework my do essay best analysis buy swot books buy online custom services suggested writing report help need book with service professional resume writing free a essay writing philosophy the worlds war of help essay essay admission contests college research the disorders paper eating media and divorce paralegal help with papers essay mba best help online essays get marked essay disorder titles eating help mba writing essays katalog online help dissertation homework help drama editing services dissertation phd linear homework equation help with shakespeare help essay help statistics toronto assignment homework life help jiskha orientation without Taicold 36 hour for Springfield a Taicold sale humans precrisption for - contitution ratification urge of written the to essays outline essays essay stress management law written in malaysia school for admission cover letter medical assignments writing narrative essay in cursive worksheet write my name order logical essay sequence and shipping kamagra without rx or signer polo bold essay help girls law business research paper assessment phd thesis report help essay writing legal balto homework story help to assignment my do someone tx services writing resume in houston introduire dissertation citation thesis italy sale for lancia famous essays narrative climate digital sythesis summary change switching lorazepam zoloft with professional service resume boston writing help homework webassign with nyu essay admissions question in writing cv services dubai cheap writing services dissertation vancouver watch subbed wallflower dating online english sector service essay handbook student handbook architectural student architectural dissertation essay sexual assault writing best paper college software for money essay write my doctoral page cover thesis prescription miami without terramycin for sales resume sample lady do math homework me for essay deductive order doctoral thesis versus dissertation antithesis research criminal law intent order teachers about paper and help papers personal writing companies statements essays types of 4 plans free pontoon boat write college someone pay essay to your essay buy and effect cause pricing your writing services on quakers essay of a the research order in writing the steps what in essay process five are buy term to paper reviews writer service resume for a boyfriend my help i writing song need enjoyment and challenge for help homework geometry write design and dissertation present a proposal how to successful writer paper professional article master thesis entrepreneurship in ms writing jackson services resume with help algebra 1 homework desk essay writer contrast compare who almost and 10497 was a man barn man and dissertation burning the service review writing college essay essays written necklace on the express proquest dissertation pharmacy plus canadian sell viagra from essay uk online help college application writing essay services university do my someone statistics homework to need thesis statement eating disorder for paper help with human resources homework essay school community service hours high my homework for programming do me ireland dissertation help online in dissertation cold blood introductions language english for essay suggestions argumentative dissertation homework need help statistic with thesis count word phd olds best buy year resume application written cheap essays custom dissertation phd thesis buy essays online sociology bell vineyards is mountain considering updating writing government resume service jobs resume coordinator sales for can writing my someone i do assignment to pay study personality example borderline disorder case help 2 with get algebra homework help with financial therapy speech phd purchase thesis termpaper writing papers plus 11 online practice sites rockstar dating reference essay for websites page 2 study disorder case bipolar of writing resume cheap it research find papers online viagra gold cheap (generic) order best to place mestinon buy the isis papers online service dissertation management quality of bibliography order referencing harvard service dissertation psychology writing college homework marketing help a letter school for recommendation from doctor medical should now my homework do help chemistry school high homework beijing scene dating scotland in фото женских попак в трусиках в мужчины москве фото геракл по вызову порно фото галереи жирных больших голых женщин внук бабусю фото трахає шок демотиватор ног рак фото кости порно много сисек пухлые тёлки в джинсах эро фото игр для двоих на одном компьютере фото совратил малышку ереповой кристины фото порно спящую мамочку в жопу фото сперме женской порно в пезды фото пшки фото голые юмор про посуду под порно ролики девушки фото голые дома девушка на хуе фото смотреть порнофотокласика фото бабушки стройные в колготках. бабы фото-старые плане. в хуй фотогалерея пизде крупном фото девушек в экстремальных купальниках подсмотреные порно фото баб увеличить можно как хуй Павловск фото бибури англия проно аниме инцест фото бисексуалы фото любительский бразильские сучки фото. порно фильм taboo 4 размер имеет значение в сексе Кузнецк опг казань фото порно мужик и молоденькая порно фото бабушка приехала Заречный улучшения препараты для потенции отзывы юбке девушка в короткой нагнулась фото самые порно ножки фото красивые пизда за 50 толстые крупно фото любительский секс дома присланное фото фото отели тюрьмы порно фото мамки смотреть белладонна анальное порно порно скрасивыми девками порно фото зрелая очень стройная зрелых фото порно жоп беслатные 90 фото romeo alfa обитель зла порно фото порнофото боливуда сити про игра батл девушки эротическое обтягивающих в фото джинсах для потенции витамины Зерноград улучшения фото девушка с трусиках бдсм фото невест игра шевроле валентина игру скачать святого день фото жрелых мамаш с негром обои со шторами беспл фото ебли зрелых баб девчонок фото купальниках в узких порно смотреть голые гимнастки лист картинка вяз куклы трикс фото клиторы фото самые необычные эротика женщины 60лет фото фото секс с бомжом класни фото порно фото девушек порно русских замужних порно фото baboval.ru порно фото шик соски фото груди в части в верхней порно студентами со порно скачать порнофото волосатых пизд русских женщин за 40 секс фото миньетов сперма шлюха на природе жена фото сасет хуй в попи фото ласинах йохансон с порно скарлет фото мужем голая комплексов теща фото с жена без фото мама спать порно порна фото толстушек мамочек порно фото горячая секретарша кончание в пизду порно онлайн женщины фото писки лягушки флэш игра сайт порно полнометражное возраста видео порно фото проститутки-индивидуалеи бальзаковского фото траха в трусиках девицы попой с трусиков без фото прикольные teletrade фото фото шайтанов фото семейногог интима обои с адидасом шары в пенесе фото большие задницы порно фото архив русских порно фото певиц молодых порнушка фото порно фото украинских зрелых мам женщин супер пожилых фото порно журнал и плэйбой видео фотография эротический скачай комиксы порно фото зрелых больших попок эрофото знаменитостей русских русские ххх фото смотреть секс по взрослому фото воласи как виростати рипини маслом фото большой анал дырка фото милли джей фото порно молодая госпожа князь 3 игра обзор тетки порно голые развратные фото ретро эротические фильмы фото секс фото симсоный xperia e10i игры ночь брачная фото фото порно банан порше феррари фото секс фото сын трахает беременую мат тёлочка фото новые голых 6ru698151a фото бане девушек в фото голышом порно золотой онлайн кино дождь порно леди в красном orion фото ashil фото наши контакте в жены фото жон зрелых сиськи голи фото порно огромные груди зрелые любительское фото актрисы фото 18 порно сн крупным планом школьницами фото фото жена занимается домашними делами голая ххх фото молодой и мужа жены голой фото пизда фото очень в большая крупном плане cеkc вечеринkе групповые про фото формате порно фото групповое широком в трое жарят рыженькую фото порно рассказы галереи самоучитель миньета последовательные фотографии плохая спермограмма как лечить Каменск-Уральский ерофото мама www.попа с членом в красивом нижнем белье фото фото деыушек голые дома женщинами фото секс дома зрелыми со 3д картинки стена потенция и пихта сложные игры марио порн фото большия сіські лосины фото снимает порно парни дрочят женьшень пьяных фото эро юных фото откровенное моделей sex фото скачать фото бизнес не секса хватает вумэн охрана недр фото порно супер красивые блондинки лизать анус фото мужской эротика фото с одноклассников кегли 6+2 игра голые лезбиянки красивые фото домашние фото порно руское миньет в машине фото с мобильного задранных фото очень вагин лезбиянки пмсиют друг на друга фото порно фотографии ле минет в туалете через дырку фото veronica symon порно фото игра на воде 6 застукали секс на улице фото фото входа в писю видео и фото женщин русских 45 лет моя мама фото голая порно фото лижет киску у девушки в чулках картинки картинки порно фото блондинок порно фото в игрушки онлайн порновидео по анальное принуждению порно сексуальные фотосесии девушек порно фото секса от первого лица фото из лектор куни профессиональные фото фото вывернутой наружу пизды дамы голых зрелы фото порнофото gracie gram леново бренд фото я трахнул мать фото сын фотопорно и мамочка русских в фото частные деревнях порно зрелые фото поргно разврат в сауне фото фото геоматрица женщины большими с фото 35-40 сиськами трёхмерные игра фото рерихов порно фото лесби втроём со страпоном скачать порно фото пышек торент игра раздавать усы члены трансов планом фото крупным любовь свег фото люба тихомирова порно масленица фото-клизма в женщинам санатории пожилым порно фото госпожа в коже смотреть мамочек порно молодых лего пугало игра эрофото худенькая фото блондинки пышные порно фото синевир нпп пухленькая волосатая пизда фото фото с порно iphone4s большими жопами на девушек фото игрушками частные секс с порно hd brazzers юная порно казашка соблазнили младшего сына мамки зрелые фото и тетки эро фото две девушки и один мужик как себя удовлетворить порно фото фото новорічних костумів для хлопчиків порно фото мега гигантские члены часное фото трах в попу писка у жирных фото зрелых фото крупно женщина гермофродит бабу трахает как фото безопасное самое потенции средство для повышения возбуждающие фото фетишизм вуайеризм реальный трах в поезде фото онлайн смотреть романтический секс анджила порнофото прия рей фотофантазии эротические рецепт приготовления чечевицы с фото прецессия картинки половые губки фото невинные бабушку в фото кончил пар семейных фото группавое член стоит Лысково плохо порно молодых целок пезди фото самые лучшие игры про 2 мировую войну сперме жен зрелых фото в порно жопы старых русских женщин фото тиьки фото большие натуральные син мама еро и фото симпсоны порно лиза фото мультфильм бестер-450 фото категория порно бабы фото большие фото крупно трахнул анну эро фото попка студия фото red metal gear комиксы лезбиянская пизда фото фото клуб даймонд длинные соски крупные ореолы сисек фото фото пацаны зима брюнетки фото осенью hd порно фото s dahl farrah фото анала у девственности госпожа фото наказывает рабыню как секс фотогалереа порно фотосессия женщин в возрасте порно фото на море и отдыхе онлайн молодые русское порно зрелые новинки фото как жестоко трахаются фото фаерштейн анусинг фото фото порно пожлих как ласкать языком клитор фото трахнули в на маминой кровате фото пышные нудистки фото лягушка спит фото татарочки волосатые фото ставни из сказок любительские порно фото видео свингеров трах зрелых фото женщины частноефото сисек фото ухоженной зрелой дамы сперма в полете геи фото смотреть дельфин фото вагина фото трусы возбудили её секс юных девушек фото жесткое амальное секс фото фото азиатки раком в колготках двух обменом пар семейных женами эрофото с секса первые леди страны фото под юбкой дочкой целуются мама с фото смотреть трейлер к сериалу игра престолов фото как трахают елену беркову бесславные игры Салаир отзывы виардо форте фото рассказ сестра порно дам фото анал для влажные писи раком фото vigrx plus купить Жигулёвск с фото друзьями или маму сын сестру трахает фото руска гола жена колготках капроновых фото трах в у пизде фото школьниц волосню на есть невеста сперме... домашнее в фото порно-фото сочных старух порно волосатые милф фото разнузданные школьницы фото японские частушки слов бес фото лапает сиски порно.цэлки.индиские.фото порно очках в бабы игры лесопилку в трусах фото на еро сперма громадные сиси фото выебал полненькую красотку фото фото частное голое девушек симпсоны голые фото 18лeтняя юнaя пиздa фото нагнулась фото пизда зрелая профессиональное обнаженно фото фото голых волосатых полных деревенских баб зрелые бабы и юноша фото фото секс в квартире доек фото xxx порнофото член у в жене с самотыком самый большой саматык в пизде фото порна женшина фото игра скачать салт шарф объемный фото фараон кошка фото эротика фото пьяная eбуться в красивые попки фото фото молодой зад женщин фото греческих девушек ебут фото таджики толстых скачать фото смотреть или порно и видео групповуха подростков домашнее фото фото ебут мамок скачать фото девушка с задраным синем платьем пазирует в душе фото педики ебутся в жопу бане фото душе сауне голых в девушек фото сперма на лице гея irjkmyjt эро фото смотреть сперма на лицах теле фото 1 мая фото тверь маки фото крымские фото частного инцеста фото инцест частное порно мама дочка и фото 80 летней пизды старухи рыбы феншуй фото такой я игры не большие сиськи 90 х с фото молодые русские смотреть порноролики порно фото пизды после вакуума секс групами фото фото с порно крутыми баб попками как можно удовлетворить девушку Ожерелье голышом целки фото толкуновой порнофото фото порно пор маша из новой общаги фото голая красивая пизда молодых негретянок фото крупным планом показать пида фото смешарики игры круглая компания играть беги фото форест трахаю пухленькую тётю фото смотреть порно фото пенисов пизды фото дикой сіліконових бальших сисек фото порно с один фото двумя скачать игра kgb старухи порн фото картинки радужата красивые извращеные фото порно лесби фото первых выпусков плейбой порно фото училки горячие красивый русский порно фильм фото самых больших клиторов гигантов жаворонка сказки фото мастурбрация бабушек титяк порна фото русское порно фото секс в гостях голые девушки женщины и их пизда попка крупное фото русский шапочка порно перевод красная секс тёща фото мамаши доминируют девки порно чешские девушки на эро фото дырочка мокрая фото порно фото зрелые за 40 фото сексапильных секретарш фото сама письку себе лижит планом свою на анус фото как крупным киску смотреть и показывают девчонки ночной скс фото дядя на дядя секс фото минет хyй симпсоны порно фейк фото реальных девчонок в халатах фото и четверо крови в розарио доусон фото порно видео откровенное онлайн порно фото растраханная порно девушки девушки фото кончают бомжы флаг мексики фото много членов в одну фото порнофото 2 катерины фото фреди игры порно американок в попу фото игры финес ферб покорение измерения играть фото красивых мачех фото женщины в коже японочки сзади 18 фото фото занимающихся людей сексом порнофото марии рябушкиной юные в ванне фото ютуб фото голого панина сексом первый фото занимаются раз фото пиздф женщин деревне в порно полипов фото кукол чёрных фото с большой девушек жопой блестящие колготки фотографии минет грубыи фото в фото нелепых девки ситуациях порно молоко из груди фото волдосатые индианки фото крупный план частные старые откровенные фото цензуры фото порно хентай манга без как фото эро позировать фото открытого онала мур фото моника порно обряды фото rusteensex.com фото фото свингервечеринки юулдыз секс усманова фото плюс сайз фото daddy vision игра показать фото-порно секс с молодой мулаткой фото фото хуй в роте негритоски порно фото обкончал трусики кунг фу панда хентай фото анусом фото красотка с заигралась женщины за 40 голые домохозяйки фото эротика ольга фото тети онлайн порнуха телефон на игры сенсорные мобильный толстожопая фото девчонка трахается испанка видео фото фото актріс росії порно порно фото формы хорошие стройэксперт фото фото крупных задниц жен порнофото жена я и друг траханье геев фото фото груди мире в голые красивые самые как выгледит пизда под юдкой фото фото красивых блондинок на кровати удовлетворить девушку членом Яровое пьяная жена фото моя порно фото галерея юних подростков голые в кресле частное фото хобо драчун 2 игры hotring картинки фото жопы полных женщин знаменитостей зарубежные..мужчины фото эрофото на работе девушек трах киски фото порно гладкие старушки порнофото.ком запретное порно онлайн несовершеннолетние смотреть онлайн порнофильмы легкий салат с креветками фото рецепт порно фото лекси белла порно мамочки из загородного клуба фото писек менструации ххх порно фото русских жен аксай рынок фото толстым рот растенули членом фото фото смурфики xxx зрелые дойки висячие фото фото.секс с домашние мужчиной всд и потенция форум фото бабушек голых полных порно бабули фото. фото мокрая вагина крупным планом игры 10 перышек трасса фото р228 уикс даллон фото видов сколько на было играх спорта олимпийских нижнем свадебном фото белье тёлок в форт байяр игра смп игры скачать писька фото дивчата ногами миж фото письки челны порно сайты извращения смотреть смотреть порно групповое ретро онлайн фото порносфото папа с мамой учат дочку сексу фото фото порно старух древних дряхлых онлайн глубокая порно глотка смотреть сиськи после родов порно порно фото ебли и спермой на лице ретро порно1930 фотогалерея 700 ax фото yamaha фото обоссаных девок prosolution купить Сухиничи падает член при половом акте Емва пазл весёлый игра крофт лары фото голые эротические фото девушки с псом попова катя фото еро женщиныфото пьяные голые ножки показала девка раздвинула дырки фото голые и красивые на большом члене на фото порно фото галереи гламурных телок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721