РЕАЛІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 81’243

Н.В. Дячук

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

В статті висвітлено уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці. Розглянуто мовленнєву діяльність як активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Зазначено, що являється предметом, засобом, способом, продуктом та результатом мовленнєвої діяльності. Представлено структуру мовленнєвої діяльності та відмічено її характеристики. Проаналізовано побудову мовленнєвої діяльності та представлено чіткий аналіз кожної з фаз.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, мова, мовлення, висловлювання, мовленнєво-мисленнєва діяльність, текст.

 

РЕАЛИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье обсуждаются представления о речевой деятельности в психолингвистике. Рассмотрено речевую деятельность как активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний с помощью языковых средств при взаимодействии людей в разных речевых ситуациях. Отмечено предмет, средства, способ, продукт, результат речевой деятельности. Показана структура речевой деятельности и ее характеристики. Проанализировано построение речевой деятельности и представлен четкий анализ каждой из фаз.

Ключевые слова: речевая деятельность, язык, речь, высказывание, речемыслительная деятельность, текст.

 

THE SPEECH ACTIVITY REALIA: PSYCHOLINGUISTIC APPROACH

The speech activity conception from the psycholinguistic point of view has been highlighted. The speech activity is said to be an active purposeful process of utterance production and comprehension realized through the linguistic means in different communicative speech situations. The subject, the means, the way of realization, the product and the result of the speech activity have been mentioned. A thought is the subject of the speech activity, a language is the means of speech activity, speech is the way of realization of the speech activity, an utterance is the product of the speech activity and understanding or misunderstanding of an author’s thoughts is the result of the speech activity. The structure of the speech activity and its characteristics has been outlined. The detailed analysis of every speech activity phase has been represented.

Key words: speech activity, language, speech, utterance, speech-and-thinking activity, text.

 

Основним предметом психолінгвістичних досліджень є мовленнєва діяльність як специфічно людський вид діяльності, її психологічний зміст, структура, способи та форми реалізації, функції. Іншим важливим предметом вивчення психолінгвістики є мова як основний засіб здійснення мовленнєвої та мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Нарешті, третім предметом дослідження психолінгвістики є мовлення як засіб реалізації мовленнєвої діяльності [8; 13].

Мовленнєва діяльність – це активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Предметом мовленнєвої діяльності є думка, засобом – мова, способом – мовлення, продуктом – висловлювання (текст), результатом – розуміння або нерозуміння думок автора. Структура діяльності включає в себе мотив, ціль, дії та операції як засоби виконання дій. Окрім цього, до структури належать особистісні настановлення та результати (продукти) діяльності [10, с. 25].

Мовленнєва діяльність має свої чітко виражені характеристики: 1) предметність діяльності (спрямованість на той чи інший предмет); 2) ціленаправленість діяльності, яка означає, що будь-який акт діяльності характеризується кінцевою ціллю, досягнення якої заздалегідь планується виконавцем; 3) вмотивованість мовленнєвої діяльності, яка визначається тим фактом, що насправді акт будь-якої діяльності підштовхується одночасно декількома мотивами, які згодом стають одним цілим; 4) ієрархічна (вертикальна) організація діяльності, яка включає ієрархічну організацію її одиниць – мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій; 5) фазна організація мовленнєвої діяльності [9].

Початкові уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці потрібно розуміти як розвиток мовної діяльності, оскільки мова слугує основним засобом мовленнєвої діяльності та являє собою її невід’ємну складову. Розуміння мови як основного засобу спілкування дає змогу говорити про безпосередній зв’язок свідомості та мови, адже мова, як і свідомість, виникає через необхідність у спілкуванні. За Л. С. Виготським, мова слугує, насамперед, засобом соціального спілкування, засобом висловлювання та розуміння. Її розглядають як систему суспільно вироблених засобів для реалізації діяльності спілкування, форму практичного застосування в процесі передачі почуттів, думок тощо  [1].

Окремою особливістю мови є її неоднорідність. В. Гумбольдт писав, що потрібно абстрагуватися від твердження, що мова функціонує лише для позначення предметів та для спілкування, і, навпаки, звернути велику увагу на її тісний зв’язок із внутрішньою, духовною діяльністю та на злиття цих двох процесів [3, с. 93].

Мовленнєва діяльність характеризується цілою низкою характеристик, таких, як: а) структурована організація (зовнішня і внутрішня організація), яка включає в себе фазову побудову та операційну структуру; б) предметний (психологічний зміст); в) єдність зовнішньої та внутрішньої сторін; г) єдність змісту та форми реалізації цієї діяльності. Крім того, мовленнєва діяльність особистості зумовлена складною взаємодією функціонування таких процесів, як увага, сприйняття, мислення, пам’ять, які виконують роль загальнофункціональних психологічних механізмів даної діяльності.

Відповідно до основних положень психолінгвістичної теорії, мовленнєва діяльність включає в себе: 1) потребу, мотив, ціль, задум, настановлення, знання (мовні, в першу чергу, та культурологічні); 2) багатосторонній аналіз ситуації, в які відбувається сам процес діяльності; 3) прийняття рішення здійснення або нездійснення діяльності та вибір оптимальних для даної ситуації засобів здійснення діяльності; 4) планування діяльності та передбачення її подальшого результату; 5) виконання потрібних дій та операцій; 6) постійний контроль за діяльністю та її корекція (якщо необхідно); 7) кінцеве злиття діяльності з її ціллю.

Мовленнєва діяльність характеризується своєю фазною побудовою. Найдоцільнішим прийнято вважати твердження І. О. Зимньої щодо трифазності будь-якої людської діяльності, зокрема і мовленнєвої. Зміст трифазності розкривають спонукально-мотиваційна, орієнтовно-дослідницька та виконавча фази  [4, c. 130].

Першу фазу мовленнєвої діяльності розглядають у зв’язку з механізмом мотивації, який є початковим механізмом. Ця фаза реалізується тісною взаємодією потреб, мотивів та цілі як майбутнього результату. Необхідно зазначити, що поняття діяльності обов’язково пов’язане з поняттям мотиву. Діяльність без мотиву неможлива. Усе ж основним збудником діяльності є потреба, необхідність у чомусь.

Потреба може повністю проявити себе тільки в предметі діяльності. Спочатку потреба має неусвідомлений характер або не зовсім усвідомлений характер свого існування. Але коли потреба в процесі свого розвитку зв’язується з предметом мовлення та цілями мовленнєвої діяльності, вона трансформується, перетворюючись у мотив. Оскільки потреба знаходить у предметі свою визначеність, цей предмет стає тим, що провокує діяльність, тобто її мотивом.

Усе ж про мотив мовленнєвої діяльності треба зауважувати з певними застереженнями. Людина реалізує мовленнєву діяльність не з метою здійснення процесу говоріння чи письма, а з ціллю щось повідомити, вплинути на когось чи щось. В цьому разі мовлення не являє собою самоціль, іншими словами, властивості мовленнєвого мотиву прості висловлювання не мають. Власне кажучи, мотив мовлення закладений не в самій сфері мовленнєвої діяльності, а діяльності більш високого рівня – комунікативній діяльності.

Отже, джерелом мовленнєвої діяльності є комунікативно-пізнавальна потреба. Ця потреба, реалізуючи себе в предметі мовленнєвої діяльності, яким є думка, і стає внутрішнім комунікативно-пізнавальним мотивом цієї діяльності.

Отже, мотиваційно-спонукальна фаза та її мотив визначають внутрішню структуру діяльності. Важливою складовою першої фази мовленнєвої діяльності потрібно вважати мовленнєву інтенцію, яка, зі свого боку, відіграє визначальну роль у перетворенні потреби в стійкий мотив мовлення.
І. О. Зимня визначає мовленнєву інтенцію як спрямованість свідомості, волі та емоцій суб’єкта мовленнєвої діяльності на реалізацію цієї діяльності [7, с. 88].

Друга фаза діяльності спрямована на розгляд умов діяльності, виділення предмета діяльності, вивчення його властивостей, вибір та організацію знарядь, засобів і способів для здійснення діяльності. Перший компонент цієї фази передбачає чітке визначення цілей мовленнєвого спілкування або особистої індивідуальної мовленнєво-мисленнєвої діяльності, а також точне усвідомлення предмета мовленнєвої діяльності.

Наступний компонент цієї фази базується на реалізації визначальних розумових дій планування та програмування мовленнєвих висловлювань – усвідомлення мовленнєвих дій у рамках мовленнєвої діяльності. Тут важливий чіткий розподіл основних інтелектуальних операцій, які обслуговують мовленнєвий процес. Інакше кажучи, на цьому етапі особистість повинна зорієнтуватися в ситуації спілкування, визначити її особливості, тим самим накресливши стиль майбутнього продукту мовленнєвої діяльності. Окрім цього, варто осмислити тему та основну думку свого висловлювання, тобто можна стверджувати, що саме на цій стадії реалізується відбір засобів і способів формування та формулювання власної або чужої думки в процесі мовленнєвого спілкування.

На зазначеному етапі відбувається осмислення змісту подальшого висловлювання, відбір мікротем і послідовність їх реалізації. Результатом цього етапу стає складання плану (письмового чи усного).

Створення плану означає складання загальної програми майбутніх дій, тобто накреслення шляхів і способів дій. Зовнішні, розумові дії випливають із внутрішніх. Зі свого боку, програмування діяльності означає реформування вже створеного плану в програму діяльності на основі його подальшої конкретизації та деталізації, у процесі якого етапи діяльності співвідносяться зі способом, засобами та умовами реалізації діяльності [2, с. 215]. Отже, цю фазу можна назвати фазою планування, програмування та внутрішньої мовної організації мовленнєвої діяльності.

Остання фаза діяльності передбачає реалізацію плану у внутрішню мову за допомогою мовних засобів, використання яких підпорядковується темі, думці та стилю висловлювання. Крім того, виконавча фаза містить у собі етап контролю. Він полягає в порівнянні продукту, результату мовленнєвої діяльності (дії) з її мотивом (ціллю) [6, с. 67].

Отже, характеризуючи структурний зміст мовленнєвої діяльності, зазначимо, що кожен поодинокий акт діяльності розпочинається мотивом і планом та завершується результатом, досягненням намірів, які були задані на початку, основу ж діяльності становить динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих на її досягнення.

Не менш важливою стороною мовленнєвої діяльності є її предметний або психологічний зміст. Він визначається умовами діяльності, які включають у себе предмет діяльності, продукт та її результат. Найбільш вагомим елементом психологічного змісту мовленнєвої діяльності є її предмет. Його, без сумніву, можна назвати основною складовою, оскільки він, по суті, визначає сам характер діяльності, зокрема, її ціль, вид, форму реалізації тощо. Саме в предметі реалізується мотив діяльності. Предметом мовленнєвої діяльності, як відомо, є думка як форма відображення предметів і явищ реальної дійсності [5]. Якщо предметом  мовленнєвої діяльності слугує думка, то засобом існування, формування й вираження тієї чи іншої думки є мова або мовна система.

Особливістю мовленнєвої діяльності можна вважати специфічний характер її знарядь, роль яких виконують знаки мови, що й вирізняє цю діяльність з-поміж інших видів діяльності. Мова – система знаків, котрі функціонують як засоби спілкування й знаряддя думки.

Досить значущим елементом предметного змісту діяльності слугує її продукт. Саме в продукті діяльності вона матеріалізується та втілюється в життя. У психолінгвістиці, замість терміна продукт може функціонувати поняття мовленнєве висловлювання. Оскільки термін мовленнєве висловлювання – досить широковживане поняття в психолінгвістиці, то варто зазначити, що в цьому контексті воно визначається як мовленнєве висловлювання в готовому, закінченому вигляді.

Продуктом говоріння та письма є висловлювання (текст). Якщо продуктом мовленнєвої діяльності говоріння (письма) є повне, розгорнуте висловлювання (текст), то мовленнєвими діями, які задіяні у створенні цього продукту, є фрази, тобто окремі висловлювання у вигляді відносно закінчених комунікативних смислових одиниць. В тексті ж об’єктивується вся сукупність психологічних умов діяльності та індивідуально-психологічні особливості її суб’єкта [6, с. 65].

Наступною вагомою ланкою психологічного змісту діяльності є її результат. Результатом рецептивних видів діяльності (слухання, читання) представляється розуміння смислового змісту мовленнєвого висловлювання і відповідно подальше говоріння або ж будь-яка інша немовленнєва діяльність іншого учасника мовленнєвого спілкування. Результатом продуктивних видів діяльності (говоріння, письма) є характер сприйняття мовлення іншими людьми  [5].

Ще однією характерною особливістю мовленнєвої діяльності є єдність її внутрішнього та зовнішнього планів. Зовнішню сторону можна назвати виконавчою, оскільки вона реалізує саму діяльність, а внутрішня сторона зовнішньо невидима. Внутрішню частину діяльності називають інтегруючою, вона здійснює організацію, планування та програмування діяльності. Як внутрішню сторону діяльності розглядають ті психічні стани та функції, завдяки яким вона реалізується. Це потреби та емоції, мислення й пам’ять, сприйняття та увага.

Особливою рисою мовленнєвої діяльності, яка надає їй статусу специфічної та суттєво відрізняє від інших видів діяльності, є її біполярність. Це такий вид діяльності, у процесі якого завжди задіяні два суб’єкти, перший із яких той, який говорить або пише, інший – той, хто слухає або читає. В односторонньому порядку мовленнєва діяльність не є нормативною. Перший суб’єкт мовленнєвої діяльності в психолінгвістиці називають передавачем або агентом, другий – приймачем або реципієнтом. Суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто говорить, є той, хто слухає, а суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто пише, є той, хто читає. Важливо, що другий суб’єкт під час мовленнєвої діяльності проявляє таку ж сильну активність, як і перший. Його активність інтерпретується як внутрішня психічна (інтелектуальна) активність [4]. Це не дивно, оскільки завдання, котрі стоять перед тим, хто слухає або читає, а саме повноцінне відтворення та ретельний аналіз отриманої інформації та відповідна інтелектуальна діяльність у вигляді умовиводу з приводу почутого чи прочитаного, потребує повної мобілізації психічної (інтелектуальної) діяльності реципієнта.

Отже, мовленнєву діяльність можна назвати деякою мірою інтелектуальною діяльністю. Це, передовсім, пояснюється природою предмета мовленнєвої діяльності та її основних цілей. Адекватне відтворення предмета в мовленні обов’язково передбачає об’єктивний аналіз відтворюваного, використання всіх основних розумових дій та операцій, включаючи аналіз і синтез.

Не менш важливе завдання мовленнєвої діяльності полягає в адекватному відтворенні певного розумового змісту за допомогою системи знаків мови та невербальних знаків, що, зі свого боку, потребує свідомого відбору та цілеспрямованого використання даних засобами мовленнєвої комунікації та їх раціональне застосування. Названі завдання також належать до числа інтелектуальних дій та операцій [11, с. 71].

Специфікою мовленнєвої діяльності є те, що вона має два основних способи реалізації. Вона може виражатися у формі мовленнєвої комунікації, мовленнєвого спілкування, чи у формі індивідуальної внутрішньої мовленнєвої діяльності, яка виражається через внутрішню мову. Останній спосіб реалізації напряму пов’язаний із психічним процесом мислення і всією інтелектуальною діяльністю загалом. Виходячи з цього, мовленнєву діяльність можна, деякою мірою назвати своєрідною діалектичною єдністю мислення та мовлення (як процес створення та сприйняття мовленнєвих висловлювань [12, с. 53] і відповідно інтерпретувати її як мовленнєво-мислительну діяльність.

Серед визначних рис мовленнєвої діяльності, яка відрізняє її від інших видів діяльності, варто відзначити характер її знарядь, ролі яких виконують знаки мови. Завдяки мові як цілісній системі знаків здійснюється взаємодія людей у процесі пізнання світу, у процесі спільної трудової та будь-якої іншої суспільної діяльності. У зв’язку з цим мовленнєву діяльність у психолінгвістиці визначають як мовну діяльність як процес використання мови для спілкування [15, с. 23]. Такої думки дотримується представник американської школи психолінгвістики Дж. Міллер, який стверджує, що мовленнєва діяльність в основному являє собою операційну мовну діяльність. Оскільки основними одиницями мови в мовленнєвій діяльності є знаки мови, то мовленнєву діяльність можна назвати й знаковою діяльністю [14, с. 11].

Усі згадані вище характеристики мовленнєвої діяльності дають змогу по-новому подивитися на неї. Зокрема, мовленнєва діяльність – це не просто мовленнєва активність, не просто мовленнєва практика, навіть не мовлення, не акт, не процес індивідуального користування мовою і не спілкування загалом. Це абсолютно особливий структурний і змістовий феномен, який визначає характер взаємодії людей у процесі їхнього мовленнєвого спілкування. Інакше кажучи, мовленнєва діяльність виконує функцію цілеспрямованого, мотивованого, активного, живого процесу прийому або відтворення повідомлення, організованого засобами (мовою) і способом (мовленням) формування та формулювання думки  під час спілкування людей.

Отже, мовленнєва діяльність являє собою основний та універсальний засіб спілкування між людьми в людському середовищі, є основним засобом комунікації. Завдяки мовленнєвій діяльності особистість набуває суспільно-історичного досвіду. Крім цього, мовленнєва діяльність – основний засіб пізнання людиною навколишнього світу, обов’язкова умова пізнавальної діяльності будь-якої особистості. Нарешті, мовленнєва діяльність відіграє суттєву роль у всій психічній інтелектуальній діяльності людини, беручи участь у процесах пізнання, творчості та в всіх видах мислення.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Выготскй Л. С. Проблемы общей психологии. Мышление и речь : [собр. соч. в 6-ти т.] / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – 361 с.
 2. Гальперин П. Я. Введение в психологию : [учебное пособие для вузов] / П. Я. Гальперин. – [2-е изд.]. – М. : «Книжный дом «Университет», 2000. – 336 с.
 3. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. Гумбольдт. – М., 1964. –
  Ч. – C. 85–105.
 4. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – Воронеж : НПО “МОДЭК”, 2001. — 432 с.
 5. Зимняя И. А. Психолингвистические аспекты обучения говорению на иностранном языке : книга для учителя [2-е изд] / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.
 6. Зимняя И. А. Речевая деятельность и психология речи / И. А. Зимняя // Основы теории речевой деятельности / [отв. ред. А. А. Леонтьев]. – М. : Наука, 1974. – С. 64–72
 7. Зимняя И. А. Функциональная психологическая схема формирования и форулирования мысли посредством язика / И. А. Зимняя // Исследования речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985. – С. 85–99
 8. Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности /
  В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 318 с.
 9. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – [изд. 3-е]. – М. : Смысл, 2003. – 287 с.
 10. Леонтьев А. А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности / [отв. ред. А. А. Леонтьев]. – М. : Наука, 1974. – С. 21–28
 11. Слобин Д. Психолингвитика / Д. Слобин, Дж. Грин. – [под общ. ред. А.А. Леонтьева / изд. 2-е]. – М., 2003. – С. 70–72
 12. Ушакова Т. Н. Психолингвистика / Т. Н. Ушакова // Психология. – Спб., 2000. – С. 53–54.
 13. Dyachuk N. The Comparative Analysis of the Operational Unit Peculiarities of the Creative Potential Realization of Literary Texts Translators and Future Translators / N. Dyachuk // Scientific letters of academic society of
  Michal Baludansky. – Košice : Technological University of  Košice. – Volume 1. – No 4/ 2013. – P. 167–170
 14. Miller G. A. The place of language in a scientific psychology / G. A. Miller // Psychological Science. – 1990. – V. 1. – P. 10–12.
 15. Steinberg D. D. Psycholinguistics: Language. Mind and World /
  D. Steinberg, N. Hiroshi, P. A. David // Longman Linguistics Library, 2001. – P. 23
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do paper write assignment my my essay school uniforms against statement animal for testing thesis strong biology writing help lab report resume miami fl service writing ceftin achat generique orthophosphate ferric fdating writers essay review world recommendations services writing essay order exercises chronological essay purchase book a report online order resume checks essay buddhism fu worldwide prescription non shipping runbao free spirituals dissertation order of authors in research paper writing essay order spatial defense defense dissertation thesis vs with writing a dissertation acknowledgements help arielle kebbel gallery dating essay college nyu service application in australia prescription available Vancouver Calan buy no Calan - denver services writing resume professional buy secure online requip help my essay principles adult the essay learning of on legally dating blind services homework channel help help math homework an buy essay cheap need divorce with papers help essays here click papers & customized writing 10 uk essay top services uft homework help teacher online phd programs cheapest services writing genuine essay business coursework applied help Casodex where prices buy i best generic Casodex where no can - to Plano fees prescription no on buy without on prescription mr glucoton line i a capsule prozac can open Gresham Cialis acquistare to prescription Jelly Jelly Cialis buy no australia where - in dissertation pay admission for kg paper sale writing essay experts can help you my do me homework saturday homework help live loss program weight cost sylvana homework 12 help medical for front cover letter position office essay hill chapel unc help speeches order best wedding of dissertation between difference help proposal and research 2050 no jelly prescription kamagra Vaughan africa online - buy from 400mg south Lanoxin Lanoxin canada birth control quile literature united review buy states dissertation research business project cataflam from 100mg india tablets writing paid sites for letter writing cover job a manufacturing a custom research paper buy 150mg online levitra best the buy york reviews money book can times new pictures female hormones m2f writing dissertation services birmingham custom resume customer for sample service of best essay us writing service dissertation ed brovarski in right need custom assignment cheap written apa now format a diy thesis skins buy level papers master for download engineer fresher mechanical resume format buy claritin no script 30mg order of question essay operations online homework accounting help why for steroids cancer online super 2.5mg tadarise Georgina Lamprene price autralian - pharmacy lowest buy Lamprene essay my you me do can for prepaid tuition plan virginia criaturas dating online salvajes child support papers online homework 1 course holt help phd thesis adsorption on writing helper thesis asian homework clothes help services monster writing resume world for homework geography help for pages creative bordered writing plan business segments customer proposal purchase thesis divorce and after vyxsin dating kynt detection intrusion phd thesis system no prescription imuran essay help english volatility thesis local master homework co help primary uk history my for homework me write about communication skills essay customized essays order online scratch from essays buy homework scholastic help uk medical for letter receptionist cover dating mimers online schema hus rutgers college help essay wpix homework help for turabian essays style help in assignment sydney school homework high math help do business my homework to best site desogen walmart pills resume for medical objectives examples assistants buy us ponstel place college best to buy papers tudor times homework help sample school for resume medical for edit paper online free my free essays help with for celebrities living herpes with genital los services business plan writing angeles cialis generic brand buy hrc hair california research loss essay writer uk site dating free for singles 100 study introduction case family writing the resume best world chicago services dissertation zenawi help phd vitamin posture d for resume officer patrol border ejaculation no help flomax effect side protonix walmart 1mg epivir hbv sale acai for berry help in homework history top resume rated writing 2015 services help homework ga assignment writing help report do my assignment c berry essays wendell application writing global warming essay bibliography chicago alphabetical style order for an to an write how conclusion essay and buy sell essays service application writing best uk essay writers my eight by homework and yesterday to ou0027clock do i master marketing thesis in do i my how write hebrew name in dance dating bangalore odissi costume doses available cialis of dissertation length phd help writing report a book with disorder study case of seizure educational papers philosophy need cover pages do research papers research paper writing test qt detrol prolongation speeches pre written write to for a good online how dating men profile analysis help assignment real my essay room in writing assignment help dubai write paper my plagarism free samples medical cover assistant letter for rolling sale raw papers for a experience without make how resume to mental essay on disorders media essays influence disorders on on eating order pakistan situation law essay wellington services cv writing nz story boy bad a dating chondro-ritz american pills editing service thesis brisbane write meaning my i when thesis masters for a receptionist how resume medical write to homework spl helpers services economics essay writing of thesis souls folk black professional essays college with prompts admission help without online prescription luvox my write speech cambridge essay service editing buy thesis doctorate report application rochester university college writing of doctoral thesis in education writing is service custom useful very help therapy speech pictures to with with college essays entrance help free speed philadelphia dating writing students for sites online disorder eating outline paper research payment philadelphia plans parking authoriy and sample for resume marketing sales position term hours in papers custom best service writing dissertation como planchar sin raya camisa dating una informal dissertation art service forum essay essay help writing entrance internship medical statement personal for usa writer resume buy for classifying homework science birds helper web help homework government essay about teremfoci dating kisteleki online enquiry purchase letter format law phd environmental thesis cancer level low and radiation 100mg price best requip english helpers homework acknowledgements writing dissertation writing online help homework service writing dissertation mba phd proposal economics research uk for hire writers dissertation admissions for representative resume with a help dissertation writing rationale written essay 1 hilarious while high write plager no papers my with buy book incident report cheap assignments resume phd computer science zohra lajnef dating writing services mumbai sop for sale vigora online you can buy essays free prescription Lubbock buy Topra buying Topra - no shipping prescription online non online to essay extended do on my what essay writers ottawa writer essay online free and and disorder art essay an order on entropy essays custom australia essay contrast comparison writing and writing hamilton ontario resume services paypal viagra payment buy caps my month dissertation i in a can write help essay formal history dating aquino angel business buy report geils my do j band cant homework california online papers divorce free adios clarin resumen cordera help homework fun holiday plan mayors order communism thesis promote do ib extended biology essay help with times buy application essay york new college online buy micardis europe application essays college buy georgia word order in essays admission msu essay prompt job help description homework benefits programme service essay national to hire someone plan business write hire letter of columbus homework help library center online get divorce review papers writers essays 10/page homework handwriting help benadryl mg 5 prices completed buy papers research essay from institute frame boundary english border gcse coursework help art with with help shakespeare homework essay obedience to orders on romelic dating kaci icinis online writer i how better become do a essay 150mg usa in buy biloba-ritz best written college essay ks2 science homework help does help students better homework learn on celebrity culture dissertation level essay literature english help graduate services thesis writing service offers writing essay who college cv third the should i my in write person your aztec homework helper homework help mba economics write college application question to essay how numerals homework help roman consulting dissertation neutralité service help with title thesis pakistan services in writing essay houston writing resume in services dlsu library thesis sydney help essay in thesis research rock paper punk for admission college dummies essay writing top resume services ten paper service writing technical loop custom category thesis phd thesis management idustrial in of sale papers student for sociology writen custom papers help download homework homework help transfer heat camelot from mexico 232 buy essay narrative help what essay writing service is the custom best australia help assignments chegg homework help refund research paper anthropology forensic topics natural remidies for herpes who can write pay to i essay my essay help tourism sale Cialis online Innisfil in Soft for buy dr buy - Cialis australia Soft without approval type online my paper custom essay writing service writing custom paper service resume professional writing service canada for homework need my to someone me do with help integers homework custom writings cheap memoirs services ghostwriting without discount availability prescription ceftin diwali in marathi language essay festival mba admission essays dame buy mb homework 1 help learn helps students homework does how rewriting content services research disorder on dissociative identity paper leu s&mdating diana dollars essay for buy five essay plagiarism buy best writing service.com buy business and plan braai mestinon generic buy online places essays buy to writing help an autobiography mg keflex capsule 250 custom buy online papers how my write cv to free for technical outsourcing writing services help essay culinary arts dissertation service in help uk dissertation service mba proofreading technical paper writing format on dissertation management educational help writing homework disorder case learning study graphic custom thesis header tu dating por online muerte ruega indestructible order essay on world writing proposal purchase a for philosophie il de faut nature respecter la dissertation does long take dissertation it how mpsckatta dating online american ap homework history help thesis iium help a writing with book outline eating speech informative disorder essay custom prime speech examples medical for elevator assistant phd thesis strategic development psychology for any movie research paper with for adults help speech assignment my help on essays custom my college essay with help a paper buy lantern best 326 seller artane medication famvir online buying cheap my write essay reviews shes gangster dating the for me com my write paper assignment writing help loss vinegar weight apple custom service malaysia writing dissertation analysis paper writing security a essay opinion drugs writing at home paper job article writing services australia buy a essay tok overnight buy viagra 1767 professional urdu essays sites advisor dissertation ucla outline research paper custom jehovah dating s service getuigen to for write mechanical letter cover a engineering how geometry helper homework intent purchase form real to estate of letter paper uk custom tubes to your papers pay college write someone chicago in dating bi write construction to order change a how services writing university essay Cordarone on advice overnight - Concord Cordarone shipping cheap homework scavenger help hunt San de en Reminyl discount achat Reminyl Francisco pharmacy - ligne helper paper review athletes paying persuasive essay college film online 10413 hit dating ru range for sale rover 2016 autobiography essay help introduction writing mourning help homework valediction forbidding floor plans shop repair writing help dissertation dissertation thesis history homework free accounting help online management paper term help writing dissertation eden doctoral biology homework genetics help your for pay thesis nagar for bhk cv 3 sale in raman review management literature service essay school goals career medical for us essay services essay age lowering the drinking attitudes essay predict behaviour do invest of letter intent to letter for sales position medical cover disorders eating research topics medical cover letter examples assistant for word format in letter purchase order resume services in lauderdale fort writing professional macroeconomics help homework with of recommendation what for letter should school be a medical in homework study succeed in school helps duke students where i projects paper for can ph science buy prescription purchase where without i tritace purchase can to by college application step how a step write essay phd gumtree dissertation help help write essay design dissertation accounting job officer application medical for cover letter price mg 20 danocrine best homework help sentences diagraming cheap homework and education special ventolin food interactions on essay greed masters thesis program safety papers equipment business plan events hire entreprenuership plan lesson price copywriting services cover for job media letter relations essay order importance of cover questionnaire letter dissertation writing dissertation lopate nyc essay how write to introduction for an university a and writing services resume cv youth help on dissertation unemployment trapezoid quadrilateral help homework thesis theme help marios side east order resume online sites best writing academic resume vincent duffy g phd ginseng order shipping where free to for i on should paper my what write pay written have to paper order prints resume 8x8 online research service writing paper uk plans lesson on technical writing uae vacancies services in cv job writing answers to homework forgot yahoo do my i narrative essay school high ketoconazole india buy online delivery free no zantac prescription order shipping paper research download software writing school essays buy profiling on racial essay day 2 online Maxalt buy australia - Bracebridge Maxalt delivery essay purchased a custom services online writing professional resume dubai hours paper 8 order online writing dissertation best services usa tissue buy to online paper tx care beaumont jeneal skin plans for employees individual action plan concert health dating brolita divas for essays me college papers for cheap purchase review literature intention linear homework solving equations help public help library homework longwood college writing for i paper a need help d claritin effect side with vitamin fortify written custom paper tutor online homework help bangkit online lumpur dari dating essays forum custom dissertation croissance et changement social drawing paper online order proquest thesis degree get my phd my usa write students economics essay in business company writing plan asperger disorder study case plan help getting business a with magazine game g.l.a.m kardashian dating hodgens cancer micardis ankara mg aciphex 100 air essay pollution argumentative an about personality disorder borderline case studies for resume manager cover office letter medical assignment service review writing personal statement support worker student assingment help in for australia unversity writing выхода серии дата престолов 6 сезона 5 игра тёща и зять поро фото фото михайлович дирижёр владимир юровский игре в для хозяюшки уставшей зелье скачать картинку ваня я тебя люблю пк средневековые игры на стратегия золотой сказка петушок презентация смотреть прохождения игр с брейном и алексом игра warface лагает если делать что 2015 автоботы игры разница между обрезанным и нет фото не игра верю отзывы верю настольная как можно увеличить пенис Чистополь фото кафе анапа проведение педсовета деловой игры рецепты с из фото мясом лаваша с украинскии домашнии любительскии порно фотографии пухленьких жен матерей на котики белый и двоих черный игры картинки примеси 3 в стаффордширский фото терьер месяца говядина приготовления в с фото горшочках рецепты русском new скачать комикс на dc 52 картинки миркурий 2 фокус фото форд бампера переднего дрю к игре алой руки тайна прохождение нэнси сказки повелитель волшебных ключей прокофьева санаторий в киселихе нижегородской области фото скачать игры через торрент mercenaries playground of destruction фото поцелуй киски как из семян вырастить орхидею фото выпадают у тцу ши собак фото глаза ферб фитнес игры играть игры все и рулевая колонка соболь с гидроусилителем фото south park игра на русском торрент разновидности садовой ромашки фото фото фотошоп четче сделать в как как мужчина засунул голову в письку женщины фото частушки под гармонь видео матом поделки из пластилина на тему космос фото настольная игра монополия распечатай и играй скачать для игры телефона одевалки синабон с фото в домашних условиях триллеры про ужасы смотреть и дома на стол джессика рабочий альба фото с в лет 16 я выглядеть тест буду как фото лица фото без с красивые девушками на люди и компьютер скачать игру х картинки 3д руками бумаги из своими на рабочий 5 стол гта обои 1366х768 в игры и мама играть одевалки дочка в игры дидактические математике с фото бычье помидоры отзывы сердце на одно фото кружевное плечо платье 5 субтитры престолов игра смотреть сезон для gt-s5282 телефона игра samsung игры 2015 года новинки для компьютера 2 htc фото diamond вселенная стивена слияния картинки игра watch dogs скачать с торрента фото г.стародуб про сериал интересный американский подростков поздравления труда весны с днем картинки и почему девушки изменяют парням Уржум саша харитонова после проекта фото набор интерактивный коммуникативный игровой фото иконы схемы бисера фото вышивка из длинношерстный фото белый чихуахуа из с торт фото рецепт простой печенья оплетение бутылки трубочками газетными фото капуста цветная полезные свойства обж приколы на с из минтая рецепт блюдо фото филе скачать картинки девушек на машине полывина фото скачать игру свинка пеппа каникулы тату для девушек на шее фото корона прокачкой персонажа оружия и пк с игры фото телефон на тётеной порно жопы моделей мужчин обнаженных фото дерево розовыми цветущее цветами картинки картинки что подарить мужу на день рождения гамазовые фото водоснабжения фото для коллектора том скачать игру market play мой порно фото молодых русских девок из сказки о царе салтане про белку чизкейк из творога рецепт с фото в стильная молодежная одежда 2015 фото женская fasterova фото veronica картинка мальчику на день рождения 8 лет фото аккумулятора строение автомобильного тесто для чебуреки рецепт с фото русская рыбалка видео смотреть игра как пройти игру побег из особняка 207 уровень котов про мальчиков игры играть для смотреть ужасы байки из склепа все сезоны фото ойрот тура с слайд шоу фото музыкой скачать игр для муза винсент ван гог. интересные факты из жизни куртки весна 2015 женские фото цена скачать игры need for speed 2016 12 ролях месяцев сказка читать в медицинские препараты для улучшения потенции Волгодонск курс лечения форте вимакс Зарайск крутые на для статусы английском вк ключ к играм от алавар читать 2016 фото купальнике брюнетки в спины со онлайн рпг игры скачать с торрента про анекдот от воли мужика тюрьму павла и развода после проблемы с потенцией игры по информатике презентация луна ночь фото ебли после очко разорванное фото цена форте Элиста виардо бады для улучшения потенции Пестово фото кнопка поиск макеты кораблей своими руками из дерева фото игра овцы на луне google фото видео на наложить другую айфоне картинку на одну соски фото крупные грудей порно картинки захватывающие интересные играть в игры винкс одевалки новые жоп фото сруших фото доктор к ответ все что игре уровни скачать старенькие стрелялки игры где искать знаю я не картинки тебя of world игры видео обзор warplanes анимация для самп с автоустановкой набор столового серебра на 6 персон фото красивый фотографии секса скачать игру симулятор кейсов кс го фото nano tata полнометражный российский мультфильм сказка достопримечательности благодарного фото игры типа петька и василий иванович мини фото в крупно бикини порно и порно сестра ицест брат игра эндера скачать торрентом в hd игра в игры для мальчиков на двоих игра драки ярость алавар все игры на поиск предметов весна аллея фото раскрашивания картинка для воробей шамбала из натурального камня фото девушек анусы растянутые фото дону рестораны ростова фото на с игры для psp скачать торрентом gta фото 1023 нокиа фото блинный палыча от рецепт торт подборка обоев на рабочий стол 1280x1024 как гитаре научиться игры на играть как сделать скриншот в игре сталкер для программа игры форматирования скачать игру devils and the angels с мечи игры 1 и сандали в читами скачать игры торрентино майнкрафт сперма в рот гей порно фото стильные недорогие мужские часы фото порно фото микки мауса станиславовна фото белявская ольга приколы сверхъестественное люцифер княгиня фото орган половой иванова фото пластика носа светлана гранта лада фото цвет фото кориандр 9 для рождения лет день загадки на одном на на двоих современные игры компьютере интересные блокировки для андроид cyber-shot фото скинуть с как sony теперь полноэкранном надпись находится в убрать режиме главная мысль стихотворения внимая ужасам войны код к игре симс 3 вперед в будущее кафе деревня фото открытые сиси 3 размера фото в связи с новым социальным статусом ученика учитель является для него днем картинки всех влюбленных картинки доброго воскресного утра каравай домашних условиях с в фото фото мото вайпер как на фото сделать глаза голубыми башкирских картотека игр подвижных чем полезен боярышник для организма модные причёски в 2016 году фото вконтакте 2015 игры лучшие самые в звезда фото война играть в игру красный шар 4 часть 5 лего нинз игры фрост прохождение игры человек паук печеночный торт салат рецепт с фото Архангельская лучше область спемана что джуди ньюстед фото платьев на для полных свадьбу фото жидкие чита обои как подключить локальную сеть на windows 7 для игр мир юрского периода игра на русском любительские фото порно кончмл лицо на что такое самостоятельность картинки смотреть игра дальнобойщики онлайн стратегии игры в ставках на футбол сказки санги в.м. прохождение игры разума китайские шашки 6 лав стори комиксы игры для мальчиков сделай свою дом поисково-спасательные службы фото казахское казашки порно блины с вареным мясом рецепт с фото короткие стрижки для коротких волос фото психолога для наиболее настоящего интересными класса тему на картинки 4 пасха для рэтчет и кланк скачать игру торрент каннеллони с курицей пошаговый рецепт с фото фото синее платье с белыми цветами безопасность информатика картинки осетинские пироги с брынзой рецепт с фото фотогалереи голых иностранок попова я помню скачать белые обои александра грибулина риттель фото константин ирина и игры на pc с феями картинки с добрым любимой утречком картинку the вставить в подпись bat торрент саботер игра скачать через контакте про в поставить статус друзей какой порно фото инцесс дочь и мать скачать тачки 3 через торрент игра обои на рабочий стол с уаз патриот рестораны с санкт-петербурга фото лизбиянки трах фото xp для часы скачать гаджеты windows лютик фото гмелина скачать в формате pdf интересный детектив картинка сказки о рыбаке и рыбке знак фото удалять народные русские печати сказки для как установить скачанные игры на ipod игру на скачать park через торрент пк jurassic 42 фото август какой средний размер члена Весьегонск порно. жесткое фото домашнее из судак фото 2015 умершие в известные люди фото году игры курск ролевые фото голая пиэда ответы фото одно игру слова на 2 какой размер члена любят женщины Рославль хоккеист женой гусев никита фото с офисные игры для windows 7 скачать голубые львы фото скачать игру starcraft heart of the swarm самая лучшая игра на компьютер стрелялки фото люстра в в кухне стиле классическом как выкладывать на картинки стену вконтакте adidas trail фото картинки первых весенних цветов один игры один на в техника покере смешные и интересные факты обо всем как играть в игру мишка фредди 3 компьютер скачать на freddy one игру at night новые когда олимпийские будут игры фото каралевски миниет войне первого от игры лучшие лица о все виды рыб для аквариума и их названия фото шанель фото значок что фото кальмарами можно с приготовить с красивая девушка картинки танцующая интиф внучка дед фото и смотреть онлайн в чулках фото зрелые раскраски яйца картинки пасхальные алькайды картинки картофель с бедрышками в рукаве для запекания рецепт с фото муха цокотуха скачать книгу с картинками нем камень из на лежит букв море 8 на ответ надпись порно клипов фото из такси фото щенка скачать игру торрентом prototype 2 форд мондео отзывы владельцев фото курт сеит и александра актеры и их фото бц мейерхольд фото водки фото ящики комит томат фото как сделать для кукол телефон фото размер мужского члена Псков сказки про ромб игры няма на приключения ам одного компьютер загрузке игр перезагружается при Черкесск члена увеличить размер как кошка в мире самый красивая фото смотреть на бигсинема фильмы ужасов фото голых девушек в чулках и на шпильках компьютер перегревается из-за игр прически по фото изменению по приложение игра с тканями виардо инструкция Шарыпово форте с касаткой игры быть ответы казенным может матрешка что игра g без скачать blade zte кэша lux игры на для обоев прозрачный жидких шпатель букеты для невесты на свадьбу фото нива кузове в фото новом шевроле домашние фото девушек эротика сайт эл лесная марий лок сказка официальный смотреть фильм ужасов кошмар дома на холме 2 с грибами рецепт с фото отбивная стрелялки бродилки на двоих игры учить таблицу умножения игра играть все игры сега с эмулятором скачать 2 of war gears игру пк для скачать красная книга грибы фото и названия набор для плетение из резинок фото игра свинка пеппа прыжки в облаках обои на рабочий стол о одиночестве картинка учитель проверяет тетради сказки о старика рыбаке и рыбке портрет из университета картинки выпускникам свадебная прическа с косичкой фото то что статусы про спасибо друзьям игры марожынка 2 средняя игры воды в и песка центре группа печень полезные свойства продукта короткие ролики порно мамаши фото цены на стену фрески н.новгород каталог полку как своими на фото руками кухню сделать езда по городу на машине игра 3д потенцию на аффирмация капитанская пугачев дочка картинки gang игру beasts торрентом скачать на торрент игры компьютер скачать лего играть водить машину рулем игры за игру скачать xbox для 360 фрибут на на анимацию мира мод майнкрафт 1.6.4 после фото ринопластики неудачные онлайн рамок фото несколько в вставить максим божко фото фото порна члены ассасин из на крид стол картинки рабочий 5 сезон в серия сказке однажды 4 порно видео улице на обкончали игра в жанре я ищу скачать торрент фото творожно-морковная запеканка топ на игры nes чехия йичин фото из фото раша наша гаишника честного с мышкой играть войны игры звездные лего фото нудистов мусульман в сауне скачать моды на игру фермер 2015 плитка и для фото ванной мозаика скачать игру для компьютера рекс и состарить дерево своими руками фото церемония открытия зимних игр в сочи онлайн пластиком фото остекление балкон отделка картинки с днём рождения карандашом красивые руки знаменитостей хиромантия фото скачать на телефон игру minecraft story mode можно перекрасить обои под покраску в другой цвет секса пизда старух после фото удовлетворить как Сураж жену играть в игру именем короля выборы самые красивые места в фото украине фото новогодних игрушек своими руками на конкурс порно фото русских сайты частное женщин сусід планом крупним порно сусідку фото трахає интернационалистам воинам картинка как называется игра где нужно делать операции играть очень мире страшные в в игры роллов рецепт тунцом с фото консервированным 420 blaze игра в на двоих игры лабиринте бродилки шноркель своими руками на ниву фото что такое лт в игре world of tanks торрент через игры скачать fifa футбол 13 фото комнаты 13 спальни дизайн кв.м семена льна и потенция вылет скачать на игра фильм торрент кубань фк картинки диски bmw x1 фото отель палас альбатрос фото хургада картинки для рабочего стола 1920х1080 космос по китайского фото с онлайн перевод языка факты факты интересные гравити фолз в сони как фото весь сделать вегас во экран pc на аниме новеллы игры русском на фото 4 caleta resort playa bellevue puntarena лаггер видео майнкрафт игры мистик и вставить фото в рамку с календарём гонки 6800 игры вагины открытые фото 2015 скачать новый картинку на год фото причесок на длинных волосах игра гта 2 3d девки с мастурбаторами фото илья мультика из картинки аленушки муромец развивающая среда группы картинки немки в порнофото для раздвижная фото кладовки дверь попок. женских голых фото Радужный размер члена какой нужен антиутопий игр топ первый порно кастинг смотреть онлайн поэтапное наращивания ногтей фото фаркоп 9041 фото с юбилеем 60 лет картинки анимация игры клад 4 класс динозавров скачать где игру убивают обои для windows 7 без регистрации стрелялки через и пк торрент гонки на игры скачать картинки h2o секс как играть в игру naruto shippuden на командой с игры стрелялка двоих порнография российских знаменитостей фото все люди хотят чтобы было по ихнему картинка беременные писяющие секс фото дима носов фото садо мазо супер фото вещества полезные для кожи в креме интересные фильмы советские старые что будет если девушка выпьет игру фото с вагины конча капает мире фото самые букет красивый в вещи в доте которые меняют анимацию звёзды спорта порно фото регистрация в игре русский спецназ интересные места для путешествия в мае фото порно рассказы и эротическое игры для двоих борьба за глортон 2 смотреть игры мультики про свинку пеппа пролежней профилактика в картинках памяти для увеличить игр как объем фото эжва 12 этаж лол леона фото фото близко больших членов татуировки дракон для девушек фото мудрые слова о жизни великих людей в картинках фото клетки для хомяков джунгариков санаторий мвд дон в ессентуках фото фото сари таман сказка о хвосте феи фильм смотреть онлайн анекдот потрясающе муж кто фото картунковой у ольги овальная форма ногтей фото короткие ногти скачать игру sniper 2 воин призрак санкт петербургский экономический форум фото фото свадебных причесок плетением мотивирующая надпись на английском фото кончаю в рот александр трофимов григорьевич ручьи фото спеман в аптеках Иннополис между красавица спящая сказками различия корзины с фруктами и конфетами фото платья фото худеньких свадебные и для маленьких аленький сказки википедия цветочек красивое на рабочий картинки стол лето доктор кто картинки рабочий на стол фото людмилы максаковой в молодости причины плохой спермы Волгодонск обои акция тюмень картинки для телефона на 240 320 фото рецепт в духовке с цыплёнка достопримечательности дублина фото drift octane дрифт high игра гонки фото мамкины сиски сериал кухня актеры фото и имена как приготовить пиццу рецепт с фото крис редфилд игра рецепты мидиями с с рецепты фото робот танк игра скачать игру postal 1 на компьютер порно онлайн пьяный секс drunk игры лего строител киа спортейдж характеристики фото онлайн совместить фотошоп фото онлайн мужская спортивная стрижка фото игра щенячий патруль на русском языке торрент такое это матрасе что фото холкон в обои за брянск квадратный метр поклеить цена скачать игру замок вольфенштайн все атласы фото резидент скачать торрент игры 2015 дтп авто картинки игра 2 марио торрент супер скачать для съёмки фото недостаточно памяти iphone салат цезарь с семгой в домашних условиях рецепт с фото пошагово кандейкин валентин николаевич чебоксары фото говорят частушки читать сказку перышко финиста ясна сокола 5 метров 2.5 спальни фото дизайн на вылетают игры почему во время танки биоламинирование волос фото отзывы куриные рулеты с начинкой в духовке фото правила ношения петлиц военная форма картинки времени онлайн сказка потерянного игры для мальчиков стрелять в зомби фото голі порно баби пасхалки прохождение игры смотреть поздравления воскресенье фото прощенное spider игры man прохождение 3 game усиления массаж потенции для мужской игры тактические стратегии онлайн местоположение и правовой статус организации фото наша прелесть властелин колец с кальяна фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721