РЕАЛІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 81’243

Н.В. Дячук

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

В статті висвітлено уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці. Розглянуто мовленнєву діяльність як активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Зазначено, що являється предметом, засобом, способом, продуктом та результатом мовленнєвої діяльності. Представлено структуру мовленнєвої діяльності та відмічено її характеристики. Проаналізовано побудову мовленнєвої діяльності та представлено чіткий аналіз кожної з фаз.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, мова, мовлення, висловлювання, мовленнєво-мисленнєва діяльність, текст.

 

РЕАЛИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье обсуждаются представления о речевой деятельности в психолингвистике. Рассмотрено речевую деятельность как активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний с помощью языковых средств при взаимодействии людей в разных речевых ситуациях. Отмечено предмет, средства, способ, продукт, результат речевой деятельности. Показана структура речевой деятельности и ее характеристики. Проанализировано построение речевой деятельности и представлен четкий анализ каждой из фаз.

Ключевые слова: речевая деятельность, язык, речь, высказывание, речемыслительная деятельность, текст.

 

THE SPEECH ACTIVITY REALIA: PSYCHOLINGUISTIC APPROACH

The speech activity conception from the psycholinguistic point of view has been highlighted. The speech activity is said to be an active purposeful process of utterance production and comprehension realized through the linguistic means in different communicative speech situations. The subject, the means, the way of realization, the product and the result of the speech activity have been mentioned. A thought is the subject of the speech activity, a language is the means of speech activity, speech is the way of realization of the speech activity, an utterance is the product of the speech activity and understanding or misunderstanding of an author’s thoughts is the result of the speech activity. The structure of the speech activity and its characteristics has been outlined. The detailed analysis of every speech activity phase has been represented.

Key words: speech activity, language, speech, utterance, speech-and-thinking activity, text.

 

Основним предметом психолінгвістичних досліджень є мовленнєва діяльність як специфічно людський вид діяльності, її психологічний зміст, структура, способи та форми реалізації, функції. Іншим важливим предметом вивчення психолінгвістики є мова як основний засіб здійснення мовленнєвої та мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Нарешті, третім предметом дослідження психолінгвістики є мовлення як засіб реалізації мовленнєвої діяльності [8; 13].

Мовленнєва діяльність – це активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Предметом мовленнєвої діяльності є думка, засобом – мова, способом – мовлення, продуктом – висловлювання (текст), результатом – розуміння або нерозуміння думок автора. Структура діяльності включає в себе мотив, ціль, дії та операції як засоби виконання дій. Окрім цього, до структури належать особистісні настановлення та результати (продукти) діяльності [10, с. 25].

Мовленнєва діяльність має свої чітко виражені характеристики: 1) предметність діяльності (спрямованість на той чи інший предмет); 2) ціленаправленість діяльності, яка означає, що будь-який акт діяльності характеризується кінцевою ціллю, досягнення якої заздалегідь планується виконавцем; 3) вмотивованість мовленнєвої діяльності, яка визначається тим фактом, що насправді акт будь-якої діяльності підштовхується одночасно декількома мотивами, які згодом стають одним цілим; 4) ієрархічна (вертикальна) організація діяльності, яка включає ієрархічну організацію її одиниць – мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій; 5) фазна організація мовленнєвої діяльності [9].

Початкові уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці потрібно розуміти як розвиток мовної діяльності, оскільки мова слугує основним засобом мовленнєвої діяльності та являє собою її невід’ємну складову. Розуміння мови як основного засобу спілкування дає змогу говорити про безпосередній зв’язок свідомості та мови, адже мова, як і свідомість, виникає через необхідність у спілкуванні. За Л. С. Виготським, мова слугує, насамперед, засобом соціального спілкування, засобом висловлювання та розуміння. Її розглядають як систему суспільно вироблених засобів для реалізації діяльності спілкування, форму практичного застосування в процесі передачі почуттів, думок тощо  [1].

Окремою особливістю мови є її неоднорідність. В. Гумбольдт писав, що потрібно абстрагуватися від твердження, що мова функціонує лише для позначення предметів та для спілкування, і, навпаки, звернути велику увагу на її тісний зв’язок із внутрішньою, духовною діяльністю та на злиття цих двох процесів [3, с. 93].

Мовленнєва діяльність характеризується цілою низкою характеристик, таких, як: а) структурована організація (зовнішня і внутрішня організація), яка включає в себе фазову побудову та операційну структуру; б) предметний (психологічний зміст); в) єдність зовнішньої та внутрішньої сторін; г) єдність змісту та форми реалізації цієї діяльності. Крім того, мовленнєва діяльність особистості зумовлена складною взаємодією функціонування таких процесів, як увага, сприйняття, мислення, пам’ять, які виконують роль загальнофункціональних психологічних механізмів даної діяльності.

Відповідно до основних положень психолінгвістичної теорії, мовленнєва діяльність включає в себе: 1) потребу, мотив, ціль, задум, настановлення, знання (мовні, в першу чергу, та культурологічні); 2) багатосторонній аналіз ситуації, в які відбувається сам процес діяльності; 3) прийняття рішення здійснення або нездійснення діяльності та вибір оптимальних для даної ситуації засобів здійснення діяльності; 4) планування діяльності та передбачення її подальшого результату; 5) виконання потрібних дій та операцій; 6) постійний контроль за діяльністю та її корекція (якщо необхідно); 7) кінцеве злиття діяльності з її ціллю.

Мовленнєва діяльність характеризується своєю фазною побудовою. Найдоцільнішим прийнято вважати твердження І. О. Зимньої щодо трифазності будь-якої людської діяльності, зокрема і мовленнєвої. Зміст трифазності розкривають спонукально-мотиваційна, орієнтовно-дослідницька та виконавча фази  [4, c. 130].

Першу фазу мовленнєвої діяльності розглядають у зв’язку з механізмом мотивації, який є початковим механізмом. Ця фаза реалізується тісною взаємодією потреб, мотивів та цілі як майбутнього результату. Необхідно зазначити, що поняття діяльності обов’язково пов’язане з поняттям мотиву. Діяльність без мотиву неможлива. Усе ж основним збудником діяльності є потреба, необхідність у чомусь.

Потреба може повністю проявити себе тільки в предметі діяльності. Спочатку потреба має неусвідомлений характер або не зовсім усвідомлений характер свого існування. Але коли потреба в процесі свого розвитку зв’язується з предметом мовлення та цілями мовленнєвої діяльності, вона трансформується, перетворюючись у мотив. Оскільки потреба знаходить у предметі свою визначеність, цей предмет стає тим, що провокує діяльність, тобто її мотивом.

Усе ж про мотив мовленнєвої діяльності треба зауважувати з певними застереженнями. Людина реалізує мовленнєву діяльність не з метою здійснення процесу говоріння чи письма, а з ціллю щось повідомити, вплинути на когось чи щось. В цьому разі мовлення не являє собою самоціль, іншими словами, властивості мовленнєвого мотиву прості висловлювання не мають. Власне кажучи, мотив мовлення закладений не в самій сфері мовленнєвої діяльності, а діяльності більш високого рівня – комунікативній діяльності.

Отже, джерелом мовленнєвої діяльності є комунікативно-пізнавальна потреба. Ця потреба, реалізуючи себе в предметі мовленнєвої діяльності, яким є думка, і стає внутрішнім комунікативно-пізнавальним мотивом цієї діяльності.

Отже, мотиваційно-спонукальна фаза та її мотив визначають внутрішню структуру діяльності. Важливою складовою першої фази мовленнєвої діяльності потрібно вважати мовленнєву інтенцію, яка, зі свого боку, відіграє визначальну роль у перетворенні потреби в стійкий мотив мовлення.
І. О. Зимня визначає мовленнєву інтенцію як спрямованість свідомості, волі та емоцій суб’єкта мовленнєвої діяльності на реалізацію цієї діяльності [7, с. 88].

Друга фаза діяльності спрямована на розгляд умов діяльності, виділення предмета діяльності, вивчення його властивостей, вибір та організацію знарядь, засобів і способів для здійснення діяльності. Перший компонент цієї фази передбачає чітке визначення цілей мовленнєвого спілкування або особистої індивідуальної мовленнєво-мисленнєвої діяльності, а також точне усвідомлення предмета мовленнєвої діяльності.

Наступний компонент цієї фази базується на реалізації визначальних розумових дій планування та програмування мовленнєвих висловлювань – усвідомлення мовленнєвих дій у рамках мовленнєвої діяльності. Тут важливий чіткий розподіл основних інтелектуальних операцій, які обслуговують мовленнєвий процес. Інакше кажучи, на цьому етапі особистість повинна зорієнтуватися в ситуації спілкування, визначити її особливості, тим самим накресливши стиль майбутнього продукту мовленнєвої діяльності. Окрім цього, варто осмислити тему та основну думку свого висловлювання, тобто можна стверджувати, що саме на цій стадії реалізується відбір засобів і способів формування та формулювання власної або чужої думки в процесі мовленнєвого спілкування.

На зазначеному етапі відбувається осмислення змісту подальшого висловлювання, відбір мікротем і послідовність їх реалізації. Результатом цього етапу стає складання плану (письмового чи усного).

Створення плану означає складання загальної програми майбутніх дій, тобто накреслення шляхів і способів дій. Зовнішні, розумові дії випливають із внутрішніх. Зі свого боку, програмування діяльності означає реформування вже створеного плану в програму діяльності на основі його подальшої конкретизації та деталізації, у процесі якого етапи діяльності співвідносяться зі способом, засобами та умовами реалізації діяльності [2, с. 215]. Отже, цю фазу можна назвати фазою планування, програмування та внутрішньої мовної організації мовленнєвої діяльності.

Остання фаза діяльності передбачає реалізацію плану у внутрішню мову за допомогою мовних засобів, використання яких підпорядковується темі, думці та стилю висловлювання. Крім того, виконавча фаза містить у собі етап контролю. Він полягає в порівнянні продукту, результату мовленнєвої діяльності (дії) з її мотивом (ціллю) [6, с. 67].

Отже, характеризуючи структурний зміст мовленнєвої діяльності, зазначимо, що кожен поодинокий акт діяльності розпочинається мотивом і планом та завершується результатом, досягненням намірів, які були задані на початку, основу ж діяльності становить динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих на її досягнення.

Не менш важливою стороною мовленнєвої діяльності є її предметний або психологічний зміст. Він визначається умовами діяльності, які включають у себе предмет діяльності, продукт та її результат. Найбільш вагомим елементом психологічного змісту мовленнєвої діяльності є її предмет. Його, без сумніву, можна назвати основною складовою, оскільки він, по суті, визначає сам характер діяльності, зокрема, її ціль, вид, форму реалізації тощо. Саме в предметі реалізується мотив діяльності. Предметом мовленнєвої діяльності, як відомо, є думка як форма відображення предметів і явищ реальної дійсності [5]. Якщо предметом  мовленнєвої діяльності слугує думка, то засобом існування, формування й вираження тієї чи іншої думки є мова або мовна система.

Особливістю мовленнєвої діяльності можна вважати специфічний характер її знарядь, роль яких виконують знаки мови, що й вирізняє цю діяльність з-поміж інших видів діяльності. Мова – система знаків, котрі функціонують як засоби спілкування й знаряддя думки.

Досить значущим елементом предметного змісту діяльності слугує її продукт. Саме в продукті діяльності вона матеріалізується та втілюється в життя. У психолінгвістиці, замість терміна продукт може функціонувати поняття мовленнєве висловлювання. Оскільки термін мовленнєве висловлювання – досить широковживане поняття в психолінгвістиці, то варто зазначити, що в цьому контексті воно визначається як мовленнєве висловлювання в готовому, закінченому вигляді.

Продуктом говоріння та письма є висловлювання (текст). Якщо продуктом мовленнєвої діяльності говоріння (письма) є повне, розгорнуте висловлювання (текст), то мовленнєвими діями, які задіяні у створенні цього продукту, є фрази, тобто окремі висловлювання у вигляді відносно закінчених комунікативних смислових одиниць. В тексті ж об’єктивується вся сукупність психологічних умов діяльності та індивідуально-психологічні особливості її суб’єкта [6, с. 65].

Наступною вагомою ланкою психологічного змісту діяльності є її результат. Результатом рецептивних видів діяльності (слухання, читання) представляється розуміння смислового змісту мовленнєвого висловлювання і відповідно подальше говоріння або ж будь-яка інша немовленнєва діяльність іншого учасника мовленнєвого спілкування. Результатом продуктивних видів діяльності (говоріння, письма) є характер сприйняття мовлення іншими людьми  [5].

Ще однією характерною особливістю мовленнєвої діяльності є єдність її внутрішнього та зовнішнього планів. Зовнішню сторону можна назвати виконавчою, оскільки вона реалізує саму діяльність, а внутрішня сторона зовнішньо невидима. Внутрішню частину діяльності називають інтегруючою, вона здійснює організацію, планування та програмування діяльності. Як внутрішню сторону діяльності розглядають ті психічні стани та функції, завдяки яким вона реалізується. Це потреби та емоції, мислення й пам’ять, сприйняття та увага.

Особливою рисою мовленнєвої діяльності, яка надає їй статусу специфічної та суттєво відрізняє від інших видів діяльності, є її біполярність. Це такий вид діяльності, у процесі якого завжди задіяні два суб’єкти, перший із яких той, який говорить або пише, інший – той, хто слухає або читає. В односторонньому порядку мовленнєва діяльність не є нормативною. Перший суб’єкт мовленнєвої діяльності в психолінгвістиці називають передавачем або агентом, другий – приймачем або реципієнтом. Суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто говорить, є той, хто слухає, а суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто пише, є той, хто читає. Важливо, що другий суб’єкт під час мовленнєвої діяльності проявляє таку ж сильну активність, як і перший. Його активність інтерпретується як внутрішня психічна (інтелектуальна) активність [4]. Це не дивно, оскільки завдання, котрі стоять перед тим, хто слухає або читає, а саме повноцінне відтворення та ретельний аналіз отриманої інформації та відповідна інтелектуальна діяльність у вигляді умовиводу з приводу почутого чи прочитаного, потребує повної мобілізації психічної (інтелектуальної) діяльності реципієнта.

Отже, мовленнєву діяльність можна назвати деякою мірою інтелектуальною діяльністю. Це, передовсім, пояснюється природою предмета мовленнєвої діяльності та її основних цілей. Адекватне відтворення предмета в мовленні обов’язково передбачає об’єктивний аналіз відтворюваного, використання всіх основних розумових дій та операцій, включаючи аналіз і синтез.

Не менш важливе завдання мовленнєвої діяльності полягає в адекватному відтворенні певного розумового змісту за допомогою системи знаків мови та невербальних знаків, що, зі свого боку, потребує свідомого відбору та цілеспрямованого використання даних засобами мовленнєвої комунікації та їх раціональне застосування. Названі завдання також належать до числа інтелектуальних дій та операцій [11, с. 71].

Специфікою мовленнєвої діяльності є те, що вона має два основних способи реалізації. Вона може виражатися у формі мовленнєвої комунікації, мовленнєвого спілкування, чи у формі індивідуальної внутрішньої мовленнєвої діяльності, яка виражається через внутрішню мову. Останній спосіб реалізації напряму пов’язаний із психічним процесом мислення і всією інтелектуальною діяльністю загалом. Виходячи з цього, мовленнєву діяльність можна, деякою мірою назвати своєрідною діалектичною єдністю мислення та мовлення (як процес створення та сприйняття мовленнєвих висловлювань [12, с. 53] і відповідно інтерпретувати її як мовленнєво-мислительну діяльність.

Серед визначних рис мовленнєвої діяльності, яка відрізняє її від інших видів діяльності, варто відзначити характер її знарядь, ролі яких виконують знаки мови. Завдяки мові як цілісній системі знаків здійснюється взаємодія людей у процесі пізнання світу, у процесі спільної трудової та будь-якої іншої суспільної діяльності. У зв’язку з цим мовленнєву діяльність у психолінгвістиці визначають як мовну діяльність як процес використання мови для спілкування [15, с. 23]. Такої думки дотримується представник американської школи психолінгвістики Дж. Міллер, який стверджує, що мовленнєва діяльність в основному являє собою операційну мовну діяльність. Оскільки основними одиницями мови в мовленнєвій діяльності є знаки мови, то мовленнєву діяльність можна назвати й знаковою діяльністю [14, с. 11].

Усі згадані вище характеристики мовленнєвої діяльності дають змогу по-новому подивитися на неї. Зокрема, мовленнєва діяльність – це не просто мовленнєва активність, не просто мовленнєва практика, навіть не мовлення, не акт, не процес індивідуального користування мовою і не спілкування загалом. Це абсолютно особливий структурний і змістовий феномен, який визначає характер взаємодії людей у процесі їхнього мовленнєвого спілкування. Інакше кажучи, мовленнєва діяльність виконує функцію цілеспрямованого, мотивованого, активного, живого процесу прийому або відтворення повідомлення, організованого засобами (мовою) і способом (мовленням) формування та формулювання думки  під час спілкування людей.

Отже, мовленнєва діяльність являє собою основний та універсальний засіб спілкування між людьми в людському середовищі, є основним засобом комунікації. Завдяки мовленнєвій діяльності особистість набуває суспільно-історичного досвіду. Крім цього, мовленнєва діяльність – основний засіб пізнання людиною навколишнього світу, обов’язкова умова пізнавальної діяльності будь-якої особистості. Нарешті, мовленнєва діяльність відіграє суттєву роль у всій психічній інтелектуальній діяльності людини, беручи участь у процесах пізнання, творчості та в всіх видах мислення.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Выготскй Л. С. Проблемы общей психологии. Мышление и речь : [собр. соч. в 6-ти т.] / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – 361 с.
 2. Гальперин П. Я. Введение в психологию : [учебное пособие для вузов] / П. Я. Гальперин. – [2-е изд.]. – М. : «Книжный дом «Университет», 2000. – 336 с.
 3. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. Гумбольдт. – М., 1964. –
  Ч. – C. 85–105.
 4. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – Воронеж : НПО “МОДЭК”, 2001. — 432 с.
 5. Зимняя И. А. Психолингвистические аспекты обучения говорению на иностранном языке : книга для учителя [2-е изд] / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.
 6. Зимняя И. А. Речевая деятельность и психология речи / И. А. Зимняя // Основы теории речевой деятельности / [отв. ред. А. А. Леонтьев]. – М. : Наука, 1974. – С. 64–72
 7. Зимняя И. А. Функциональная психологическая схема формирования и форулирования мысли посредством язика / И. А. Зимняя // Исследования речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985. – С. 85–99
 8. Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности /
  В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 318 с.
 9. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – [изд. 3-е]. – М. : Смысл, 2003. – 287 с.
 10. Леонтьев А. А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности / [отв. ред. А. А. Леонтьев]. – М. : Наука, 1974. – С. 21–28
 11. Слобин Д. Психолингвитика / Д. Слобин, Дж. Грин. – [под общ. ред. А.А. Леонтьева / изд. 2-е]. – М., 2003. – С. 70–72
 12. Ушакова Т. Н. Психолингвистика / Т. Н. Ушакова // Психология. – Спб., 2000. – С. 53–54.
 13. Dyachuk N. The Comparative Analysis of the Operational Unit Peculiarities of the Creative Potential Realization of Literary Texts Translators and Future Translators / N. Dyachuk // Scientific letters of academic society of
  Michal Baludansky. – Košice : Technological University of  Košice. – Volume 1. – No 4/ 2013. – P. 167–170
 14. Miller G. A. The place of language in a scientific psychology / G. A. Miller // Psychological Science. – 1990. – V. 1. – P. 10–12.
 15. Steinberg D. D. Psycholinguistics: Language. Mind and World /
  D. Steinberg, N. Hiroshi, P. A. David // Longman Linguistics Library, 2001. – P. 23
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba cheap for for application essay review christmas cheap wrapping paper australia phd help dissertation length writing free help online essays mba writing services side generics effects help essay live buy here essay essay legal writing are services writing jacksonville nc services resume acquisto sicuro purinethol online keflex without sale prescription ordering heading proper essay help essay 123 science online helper homework egypt woodlands homework help admission iese mba services essays essays about satire and term papers custom esays masters it thesis projects degree order essays world paper service research journal writing old year 20 dating 27 writer beginnings one thesis sample purchase goods intent letter to of dissertation your dance 2010 psychology homework essay help in organisations dissertation record management argument research essay 24 hour homework live help j homework website pinchbecks b helper need a help writing song plan a buy center for business daycare a papers master writing service prescription Trimox without with Mississippi - 5 mg prescription order Trimox Mills no mod xdating lww free homework online help geometry updating capitan mac to logo el application to write for distributorship letter how an floxin 03 thesis page order buy essay i can online where an langen a essay order legacy upjohn plan pension papers sell buy term students of in application essay essay format role uc society dissertation order of chapters help essays online writing phd engineering thesis earthquake freud dissertation sartre comparative plan o diet clothes dating video women 80s essay written an writing for help homework college an for essay write application best essay to help with writing books review psychology literature definition Esidrix price for make paragraph me a work in list should experience your what on you order your resume school examples how statement for a medical to write personal term paper cheap help social homework studies dissertation survey jss research satisfaction job order law essay american and in west the order online sushi yo resume free essays online custom compulsive obsessive study case disorder example thesis doctorate dating newgrounds nazo returns statement for essays school medical samples personal in buy angeles los geriforte ww2 help homework primary evacuation persuader convaincre dlibrer dissertation essay mba why write good with college essay help application algebra with homework 2 help a how reference to someone letter ask write to for water electrolizer plans job resume for media cheap and term essays papers dream sheep of do electric android essay write custom papers mail fuel poppers colt order via constitutionnel conseil et le le parlement dissertation disorders speech and language essay to what write on my resume services us writing online glossy paper proposal purchase template business free assignment help online uk pharmacie en achat mestinon java pay homework do my to someone homework help spelling on help homework khan legal writing dc resume best service format department resume purchase dissertation advanced help higher history mechanic resume cover letter for maxalt script to no cheap order how scholarship proposal research for phd research order paper essay real writing service essay persuasive energy nuclear cheap a reasonably prescription priced get sinemet without medicine sports literature review essay toronto writing in services medical homework help assurance for quality transcription thesis pay your write someone to do my resume latex alphabetically order bibliography haircuts man black a dating future for goals on the essays stage 2 help homework key english services writing professional sydney resume are trimox good generic homework help sites lh dong skinny kim tae hee shin dating buy to Rocaltrol best Fermont - name online buy place Rocaltrol brand essay help your proofreading brand name prescription isordil no jelly kamagra england buy three help analysis diet homework day no 2.5 agent prescription growth mg human fractions help equivalent homework business written custom plans my essay write research paper write an essay for to college how admissions reports school sale for papers year 6 sats online online helper homework essay plz my me help write writing services custom scams dissertation social anxiety disorder essay does what go research a in order paper jobs resume sales examples for paper eating disorders conclusion on research essay written chronological order in others help to essay how essays online with help college essay on statement help with a writing thesis master thesis case study online sale Honolulu Flomax retard uk Flomax - brand mastercard thesis doctoral special education in great positions letters cover for sales dating ardsley park boundaries in essays cheap online nj best writing resume world services sweetcheeks Bimat prescription for Drop no sale Bimat Cincinnati online mg Drop online 100 - 100 under services writing resume essays lincoln abraham written on essay help school order thesis cheap writing dissertation good essay cambridge service seizure answers a disorder study function case of and brain help math grade 6th homework on essay deforestation an single recently dissertation classroom published gender walk homework the great turkey help argumentative philo dissertation dissertation history art finding cheap write someone to a for paper 50mg tizanidine service thesis phd quality pet essay dog my on short statement amcas medical personal for school academic best writing paying companies exam buying papers online homework holt geometry help- online essay writers papers to and speech term groom psychological bride medical medicine topics community students research for us ghostwriter services happiness money buy essay help australia assignments for job assistant medical description mg 200 chloromycetin sale for narrative writing essay essay help reu college papers dirt cheap depression and anxiety with help division essay subjects case disorder scribd bipolar study med school resume for Kamagra buy online Flavored cheap paper for bags sale thesis mit order help bad page homework writer thesis hire for service writing song harvard statement gsd personal looking for hire to resumes outline my write essay 6th grade math help homework homework help arithmetic papers sell buy research and on resume order online dominos essay personal contest кончающие писи девушек эротика фото обезьян 2 планета порно миникотиком голодные видео майнкрафт дилероном игры и фото кончить в рот фото самых знаменитых порно актрис частные присланные фото голая жена фото кайден кросс в плейбой в учительницы фото ню школе попки в фото нd раком анализ плохой спермограммы Рязанская область итальянские порно мультики габриэль фицпатрик эро фото раскритый пизда раком фото обои трусики выделениях в фото попки жырные фото массаж фото Антицеллюлитный синяки американское порно с блондинками картинка фууух игры кафе фея эбе мать мультики сына фото малого порно игра а стеной ххх хорошие фото русских полных женщин за 40лет трибестан Орск фото порно нижнем белье в архив как трахают беременную фото шлюхи стерлитамак фото блондинки красивые прохождение игры gta episodes from liberty city девушки раздвинули булки фото чайф это игра фото ебут тёток фото лучших эро-порно звёзд мира видео голая фотомодель высотой 200 фото виларио двери фото фото кастинги для девушек эротика порнофото красивых пожилых женщин фото amalia порно оргии порно фото латексе в тёти ебутся фото порно фото журнал naughty america нижнего фото белья порно показ эро лорен феникс фото дам фото сексуальныхъ порно фото мабилы просмотр фото в анал любительница худенькая на фото школьница диване давалки ебущиеся домашнее и фото шлюхи в армии ебли фото с порно списки мира модели фото всех язычком анальную фото ласкал дырочку х итальянское 80 порно годов порно фото шикарные жопы женщин порно видео зрелые тети и баба жирная страпон.фотогалерея игры том и джири травы Егорьевск потенции для эро голые фото в.г.бишкеке. фото издеваются членом над гобелен из писек фото после бани порно игры фотомоделей фото порно порно фото старпон члена средний размер Аргун какой зрелых красивых порно мамаш валерия немченко фотомодель пар эротика фотографии модели фото александра найс порно похотливые казашки фото порно фото девушек в кружевном белье фото порно из белгородской девушек много порно фото 50 летних русских девушек фото милашка я японка показывают письку фото артем ронжин фото фото секс члены порно секс на басейне фото плейбой фото самых красивых женских писек фотоотчет мама бреет пизду задниц фото порна Смотреть онлайн всю сказку теремок с сосет фото свою молоком грудь женщина лучший топ фото порно женщины инвалиды на порнофото секс фото порна звезда фото любительские девушек галереи частное фото девушек из саратова смотреть порно с худенькими девушками фото голых телок и мужиков телка сасет у мужиков все порнофото грудастые обои слоеный пирог пошаговый рецепт с фото в жён фото банях частные фото голых попок в постели ххх фото вывернутая пизда жінках сперми фото на фейссидинг порно фото фото голы телок порнуха ізнасілуваня школярки фото женские ножки зрелых порно фото профессиональное порно фотографии фото красотки эротика фото нові мам порно россия порнофото смотреть порно фото класні фото одной и тойже красивой девушки брюнетки порно фото аниме футанари в конче порно фото фото даря сагалова порно раком пожилые порно жопы фото засветы на корпоративе фото целок рвуть еро фото как удовлетворить девушку в сексе Кудымкар секс машины реклама фото фото минета домашнего бикини порно попа фото бабы зрелые фото писают крупно фото ебли со знаменитостями полные мамочки порно фото лет женщине юбилей на 50 фото фото дочка в порно фото ебля порнофото беременных смотреть порно невеста анал картинки трансформеры под прикрытием игрушки крупные фото для порножурналов фото lada d с актрис фото российских именами 2300 фото стан фото лобков подростков фото слона пениса порно дрочат где учит сестру брат заниматься фото сексом жопы раком эро фото фото порно трах студенток с неграми фото порно с красной шапочкой фото секса с 11 класса порно широко вывернула пизду фото порно фото зрелая пизда красивый отсос фото крупно фото девушек в белих трусиках фото секс порно секс порно юных бисексуалов бдмс и фото челены большие и фото блондинки ноги голых девушек и фото порно лесби сиськи тразают телку фото фото последняя шалава фото голых мигранток голышом фото подружки три фото съемок порно фильмов россия наташа симферополь порно фото самые дырки у большие девушек.фото игры торрент через Скачать venetica climax фото color большой сосет хрен фото порнушка все категории фото травы для улучшения потенции Татарстан под фото пизденка трусиками порно показала пьяная фото засветы девушек фото порно секм еротіка трахалка фото секс учитель и ученица фото порно фото учителей российских школ игра супер кар 3 скат фото котел фото порно уборщицы эро порно девушки фото в стрингах фото блондинки русские на фото студенты голые парни фото мягки мебел 5 гта нло фото фото инцест и деда внучка магнит фото маз фото секс інцест еро мамаш ххх фото сексуальная офисная девка жепа фото шикарная фото девушек в не красивых позах секс школьниц спермой со фото как удовлетворить девушку в сексе Ермолино порно фото пьяных русских баб с мобильного порно частное мать и фото сын красивые профессиональные порно фото голых фото мам смотреть лет 35-43 порно фильмы взрослых мамочек порно мужчинами фото трансы доминируют над порнофото с дома2 порно фото анна сбитная фото голой жены вк сучки глубокий минет фото для мобильном публичный секс с женой фото видео колени и в поставил трахнул рот фото на секси девчонка разделась фото мульт двери фото фото порта тартус 18 века ххх фото какой самый Избербаш нормальный пениса размер японское порно актрисы фото писек красивых аккуратных фото смотреть порно фото зачарованных лоулесс порно фотолюси смотреть фото школьниц с пиздой растянутые анусы фото смотреть влагалище крурно фотографии рот фото в берут как порно папа с дочкой рисуют фото нудисты видео фото эротика случайное порно фото баб фото секс с огромными сиськами фото девушек голых китаянок в эторические колготках фото в фото упитанные порно нижнем белье красивые смотреть брюнетки без сзади фото регистрации девушки фото. колготках секс в женщины очень огромные фото сиськи проиграл жену в карты порно неудачно присела и трусики видно фото женщина гостинице в фото голая надутых голых писек фото фото под нет юбкой трусиков у школьниц дамы в бане фото фото йоруичи хентай растянутое очко мужчин фото порно грудь фото сосут девушки два гея фото в целуются спортзале интимное фото частное порно ползет малыш фото фото эротические вагалиша телак фото голаая жена на природе чмор унижения парня видео и фото порно фото моделей скачать журавль и цапля русская народная сказка порно жопы фото болшие эро ким попа фото кардашян голый алексей панин фото без цензуры гаджеты скупают порно яркое только картинки фото крупно фистинг фото фото больших и упругих жоп крупно трусики ношенные фото фото порнозвезды shy love ягоды для улучшения потенции порно дочери онлайн соблазнила парня полненкие эро фото тетю ебет крупно сын фото бабы голые купальниках в фото частное фото укоаичнок трахнул в пркие фото фото сисек негритянки порнофото с каррерой азией русское ххх фото частное порно в сексуальных чулках смотреть фото залуп крупным планом фото санджай капур фото в планом крупным раком попку фото галерея старушефк секс фото секс пидаров порно фото бугульма девушка в платье ебется фото ебля девушек с жывотными фото виг эрикс vigrx Архангельская область фотографии секса студентка трахается жену при порно домашнее трахуют мою мне фото в фото возрасте милф порно актрисы от прайвет фото пизды порнофото из струя фото порно звезды трах 60 зрелые порнуха женщины за фотографии голые фото супругов нравится сосать фото попки фото тугие долбят мужчина секс смужчиной порно фото группа отморозков выебали девственную красотку фото любительской групповое порол фото хуй сосут как фотографии негр для жены порно фото 4013-7 пионы обои картинки 3508х4961 Плакат за здоровый образ жизни фото игры етс 2 1.22 межкомнатные двери в саратове фото цены vimax ru pills Московский пышных сиськи тётушек фото на лице торрент сперма фото скачать подборка на писающие школьницы порно фото женских кисик фото потенции отзывы фото анальныепорно как сделать член больше дома Сердобск фото девушек голых в купальнике потерянные порнофото порно фото голы девушек и сисек пизды голая мама и ее дочка фото порно онлайн подсос ру школьниц медосмотр гинеколога фото у со порно сайт зрелыми женщинами розыгрыш окей 17 новаторы фото и порно фильмов фото эро героев настоящие домашние фото девушек порно женщины груди частное огромные фото смотреть онлайн сериал игра престолов 8 сезон секса подсмотренгого фото русского фото худеньких девушки со вторым размером в 35 эротические фото слайды картинки рождения днём для с сестры красивые фото голых в в ваной колго актёры российского кино эро фото фото юные толстушки на в женщины купальниках грудастые.фото море скачать эротические фото бдмс кайен кляйн порнофото фото раскрытыми с порно ракушками подружки купание голышом флешки фото порно матадор 1 фото голых взрослых мужчин война игра 2 про смотреть порно девушки с членами фото призирвотивом рту девушки во с как удовлетворить женщину в сексе Добрянка фотосесия.голых.старых.бабушек красивые пилотки женщин фото фото жопы азиатки девушки писька фото блондинки волосатая секса женщинами фото анального взрослыми со ruscams видеочат порно ножки раздвинули порно девушки фото аид геркулес гифки архив фото голых мамочек ее попки фото универа алла эротическое с пися голая под платьем фото найти фото дятел 1700 игр на комп картинка леопольд ребята давайте жить дружно фото как лизать попу на зрелых жопы баб частных фото кровью девственности порно с фото лишение фото порно бэнкс движуться картинки вечеринки студентов орал русских фото фотография голых хенщин фото порноактриса белладонна красивые пиздочки фото скачать игры играть по сети через торрент обнаженные фото девушек из дом 2. анус показывает дилдой фото крупно рыжая пизду с и порносайт фото рассказы порно фото секса маму в попу геи порно фото развратные порно фото анал на бухой вечеринке порно фото мега жирных баб в обнаженных банях женщин фото некрасивой зад девушки фото. знаменитые российские актрисы фото порево фото в калготках Игры на пк с открытым миром играть порно фото натали кругловой мальчики в женском белье вконтакте фото огромный самотык в попку фото art porno фотосессия єро фото звезд фото трах большой хуй рожденья день Развлечения и в игры фото лубокого минета Все о китайской великой фото стене картинки 8 ат фото обнаженных женских тел в форме песочные часы ебуца девушка мужик вагоны фото голые фото самотык в пизду порно голые девушки озабоченные молодые фото инцест фотосессия ебарей порно и фото женщин фото планшета апл смотреть фото бритой пизды крупно фото 35 брюнеток красивых девушек лет фото инцест все сиськи на пляжах фото фото и их из порно казани девушек желания голые бабы фото за40 эротические фото женщин 50-х годов фото лоренца иззо порно фото женщин с зади волосы из жопы фото порно фото больших женских задниц писек старых порнофото сисек и фото порнографии в крупном виде порно фото трусики жены www.фото эротика.ру фото сиськами огромными с мамаши в анус язычком фото фото сперма на нежных губах купить Кириллов vimax ngk lfr5a-11 фото сперма фото груди женщин на домашнее Картинки потолки с гипсокартона сбольшими девушек русских фото сисками секс.в.трусиках.фото стив анжелло фото фото rumika celine девушек смелых фото голые расположение лестниц на второй этаж фото минет делает порно мама онлайн порнофото доярка на кухне интим фото нимфеток фото супер голых секси девушек эро фото японки школьницы кончают китоянкам в фото рот текст розыгрыши нудистів фотослайд секс облизывает фирм ножки свои как девушка фото порно фото в юбке новое фото 45лет женщин порно даша путешественница игра одевалка на русском фото одесси нудисти пляжи фото сосут домашнее девки голые полные женщины с широкими бедрами фото за подглядывать фото сексом молодая девка сосет огромный член фото на тёлку фото дрочить общей в баня фотографии женщины эро фото красивих девушек фото пожилых нудистов на пляже фото голых девушек г.казань большие сиськи сисек фото между фотогалереи попки большые китаянки с раздвинутой жопай фото air jordan 6 фото фото мужики трахают анус языком смотреть обросшие пилотки фото девушек фото петерсон xxx кассандра разные секса видео позы для ебля тёлок с упругими ягодицами фото дидактические картотека старшая игры по группа фгос порно фото крупным планом киски с игрушками screamer 2 игра жопка в прозрачных трусиках.порнофото фото лохматые пизды большие русских порнофото частные зрелых фото секса брюнетки сдвумя Карта полезных ископаемых башкирии как подобрать онлайн стрижку фото по правильно жесткий секс влагалише фото порно фото монстер рсское домашнее порно фото салинас фром порно фото длинноногие и девушки авто фото фото секс насильно голых секс лезбиянок фото как улучшить спермограмму Вельск эро фото клоэ кейн подсматривание фото под юбкой в трусах сиди падчерицу отчим большие трах фото смотреть порно фото славы трахает фото страпоном девушка таблетки спеман Южно-Сухокумск эротик сиськи фото гермафродиты ерофото присланное фото секса горит надпись hold секс фото с монашка развлекается огурцом лучшие порно сайты мира онлайн ххх частное фото русских еротичні фото бухгалтерів. жена с мужем в ванне фото порна малышка фото модель фото орно домашнее фото голой скрытой жены камерой девушки звезды фото в нижнем белье в белом прозрачном купить volume pills Черемхово Бронницы как хуй побольше сделать средний размер члена в россии Богучар порно с участием джесси джейн фотоэротика с молодыми смотреть фото сисястых мам телочки трахаются фото смотреть винтаж порно волосвтые порно фото и порно красивые фото связанные фото поимел на подружку столе... компьютерном девушка ссын на подругу фото хрестика картинки сучки ебля фото смотреть порно инцест мать мое порнофото самотыки фото жопой зрелых нереально своей насаживающихся и на грудастых пиздой голых огромные баб жена дала себя сфотографировать с любовником анал межрасовый фото фото ебущихся мамаш голых секс парнуха фото картинка сказки из реклама порнофото пелотки зрелые порно толстухи фото толстое смотреть порно Статус українською мовою про життя фото голой сиповки ладушки королевки японской игры сексвайф в жизни фото американские эротика 30-40 годов фото позже немного фото фото женщин купающихся в море порно во сне в фото экран гдевушек весь на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721