РЕАЛІЗАЦІЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛЕКСИЧНОЇ ПОЛІСЕМІЇ У ДРАМАТУРГІЙНОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81′42

А. М. Ерліхман

Міжнародний гуманітарний університет

Стаття присвячена розгляду лексичної полісемії як засобу реалізації імпліцитності. Досліджується реалізація імпліцитності двома способами: на основі домінантного значення мовної одиниці у контексті та на основі реалізації двох значень мовної одиниці. Проводиться аналіз різних типів імпліцитного смислу.

Ключові слова: імпліцитність, імпліцитний смисл, драматургійних текст, лексична полісемія.

Статья посвящена рассмотрению лексической полисемии как средства реализации имплицитности. Исследуется реализация имплицитности двумя способами: на основе доминантного значения языковой единицы в контексте и на основе реализации двух значений языковой единицы. Проводиться анализ разных типов имплицитного смысла.

Ключевые слова: имплицитность, имплицинтый смысл, драматургический текст, лексическая полисемия.

The article describes lexical polysemy as means of implicitness realization. It focuses on the problem of implicitness in fiction as a necessary component which creates the second level of the text and broadens measures of the message. Implicitness contributes to the expression of author’s pragmatic intentions and philosophic characteristics of the text. It is maintained that the author can manipulate with lexical unit which results in realization of different (even oppositional) meanings of one lexical unit. Components of a semantic structure of a lexical unit can form in the text a hierarchical order and be a source of implicitness. Implicit meaning can be realized in two ways: implicitness is realized by one meaning of a lexical unit (this meaning is dominant in context) and can be realized by two meanings (conflict is usually based on this opposition, when interpretation of main ideas of the text is reflected by several meanings of a lexical unit). The article highlights that implicit meaning is created as a result of inversion of lexicographic meanings of one lexical unit which enables every character to emphasize a certain meaning within semantic structure of a word.

Key words: implicitness, implicit meaning, drama text, lexical polysemy.

 

Дослідження реалізації імпліцитності (далі Ім) вимагає аналізу семантичної структури мовної одиниці, який «ставить питання про відношення між семами, спосіб їх репродукції на основі ієрархічної організації сем у складі значення лексичної одиниці» [3, c. 557]. Компоненти семантичної структури у межах тексту представлені в ієрархічній послідовності, вони, за спостереженнями Є. І. Шендельс, «можуть перерозподілятись – другорядні компоненти можуть стати основними, основні – другорядними» [цит. за : 1, c. 7]. Такий перерозподіл семантичних компонентів у драматургічному тексті (далі ДТ) виступає джерелом смислотворення і, як переконують результати аналізу, пов’язані з цим явищем семантичні вияви можна по праву зарахувати до засобів реалізації Ім.

Імпліцитний смисл (далі ІС) може формуватись на основі лексичної полісемії двома способами, коли: джерелом ІС виступає одне із значень лексеми; у витоках ІС лежать два значення і тоді, як правило, це ідейний ІС, що містить  протиставлення.

Виведення ІС на основі домінантного значення мовної одиниці у контексті. Як приклад проаналізуємо ієрархію значень у семантичній структурі лексеми age в ДТ. ІС у аналізованому фрагменті реалізується завдяки актуалізації окремих значень цієї лексеми, в результаті чого імплікуються різні ціннісні орієнтири персонажів:

(1) LUKE … Only it wasn’t to comeliness I was alluding at all, my dear girl, and you taking me short, but to age. Age!

JULIA. Age!

LUKE. Age! Age! Age is a woeful and a terrible misfortune.

JULIA (sharply). It’s myself that has worn my age, Mr. Quilter, and I’ll thank you to remember it. [5,c. 13]

Словник «Longman Dictionary of Contemporary English» фіксує такі значення цієї лексеми: age 1 – the number of years someone has lived or something has existed; age 2 – the age when you are legally old enough to do something; age 3 – one of the particular periods of  someone’s life; age 4 – the state of being old; age 5 – a particular period of history [7, c. 28].

У наведеному фрагменті йдеться про намагання переконати головну героїню зв’язати себе подружніми узами, при цьому полісемія лексеми age, уможливлює актуалізацію різних її значень, в результаті чого виникає непорозуміння між Люком та Джулією. У першій частині діалогу Джулія не може збагнути апеляції співрозмовника до її віку, оскільки співрозмовник звертається до другого компонента семантичної структури лексеми age. Але з перебігом діалогу спостерігається своєрідна динаміка, в результаті чого експлікується перший, домінантний у семантичній ієрархії. Він позначає сприятливу, бажану пору для одруження. Актуалізація цього значення відбувається завдяки смисловій співвіднесеності зі словосполученням a woeful and a terrible misfortune, що імплікує вказівку на обмеженість часу жіночого розквіту. Така імплікація спостерігається у внутрішній класифікації, тоді як у зовнішній вона функціонує на ідейному рівні. (Ідейний ІС – потрібно вчасно виходити заміж) 

Імпліцитним смислотворчим засобом виступає також ієрархічна організація значень лексеми notion у п’єсі «Справа зламаних петуній». У словниковій дефініції лексема notion представлена двома значеннями: 1) notion 1 – an idea, belief, or opinion; 2) notion 2 – small things such as thread and buttons that are used for sewing [7, c. 1122].

Аналізована лексема входить у словосполучення Simple Notions, що є назвою магазину. У тексті п’єси експліцитно представлене це значення, тобто номінується магазин, у якому продаються thimbles—threadsladiesneedleworkwhite gloves [9, c. 18] та інше, але імпліцитно реалізується також перше значення лексико-семантичної структури:

(2) Dorothy.Also Im going to change the name of the store. It isnt going to beSimple Notionsany more; its going to be “Tremendous Inspiration”. [9, c. 22]

Реалізація цього значення уможливлена семантичним зв’язком з лексемою inspiration, у результаті чого ключове словосполучення отримує нове тлумачення simple ideas, що імплікує світоглядні позиції персонажа. (Образотворчий ІСДороті прагне позбутись застарілих поглядів)

Ієрархія значень може лежати в основі каламбуру, гри слів, явища, яке           М. О. Рудяков характеризує як «навмисне переосмислення слова» [2, c. 119], при цьому  виникає іронічний ефект. За допомогою маніпулювання семантичними компонентами досягається актуалізація Ім, творяться нові конотативні прирощення, як, наприклад, у наступному прикладі, що містить бесіду персонажів п’єси «Пігмаліон» про дівчину низького соціального стану, яку професор зробив об’єктом свого експерименту:

(3) HIGGINS.Ive picked up a girl.

Mrs HIGGINS. Does this mean that some girl has picked you up? [8, c. 53]

У цьому уривку відбувається переорганізація таких значень pick up 1 (to let someone get into your car, boat etc and take them somewhere) та pick up 2 (become friendly with someone you have just met because you want to have sex with them) [7, c. 1234].

Вирішивши похвалитися перед матір’ю результатом своєї роботи з перевтілення дівчини, так би мовити, «з грязі в князі», професор Хігінс послуговується дієсловом to pick up, яке у цьому контексті актуалізує перше із наведених значень. Однак, крім цього, лексема набуває негативної конотації, що пов’язане з походженням дівчини. У репліці його матері актуалізується семантика pick up 2, що стає імпліцитним засобом творення образу Хіггінса. По-перше, автор виводить на перший план значення, яке імпліцитно вказує на холостяцьке життя професора, яке турбує його матір (це стає зрозумілим з продовження бесіди), а по-друге, зміна стану дієслова (з активного на пасивний) імплікує його сором’язливий характер та відсутність досвіду у стосунках з особами прекрасної статі, а тому його вчинки викликають у матері здивування. (Образотворчий ІС – Хіггінс не вміє поводитися з жінками)    

Виведення ІС на основі реалізації двох значень мовної одиниці. У ДТ семантичні компоненти лексеми не тільки набувають здатності перерозподілятися, часом вони навіть взаємовиключні, антонімічні – на різних мовних рівнях цю поляризацію розглядають у сучасному мовознавстві як вияви енантіосемії. На такому протиставленні базується конфлікт у ДТ, коли мовна інтерпретація основних ідейних позицій персонажів пов’язана з кардинально протилежними значеннями ключової лексеми. Розглянемо для прикладу фрагмент, який репрезентує роздуми щодо обов’язковості появи у публічних місцях у капелюсі:

(4) Caller. I cannot possibly be seen in the street without a hat.

Poet. Why not?

Caller. It can’t be done.

Poet. But you confuse externals with essentials.

Caller. I don’t know what you call essentials, but being decently dressed in London seems pretty essential to me.

Poet. A hat is not one of the essential things of  life. [4, c. 49]

Можлива Ім лексеми essentials пов’язана з тим, що її словникова дефініція передбачає два значення: 1) essential 1 – something that is necessary to do something or in a particular situation; 2) essential 2 – the basic and the most important information or facts about a particular subject [7, c. 531].

На експліцитному рівні розглядуваного фрагмента реалізується перше значення, яке у поєднанні з категоричними висловленнями одного з персонажів виражає важливість дотримання «дрес-коду». Смисловий зв’язок лексем hat та externals актуалізує спільну семантичну ознаку appearance. Протиставлення лексем essentials : externals на імпліцитному рівні актуалізує друге значення, що притаманне спільнокореневому з ним прикметнику essential. Імпліцитна реалізація другого значення вказує на важливість у житті людини не зовнішності, а її внутрішнього світу. В основі ідейного конфлікту лежить облігаторність правил, імплікована essential 1, яка нав’язує особистості громадську думку, пригнічуючи індивідуальне. У ДТ такий консерватизм протиставляється самобутності духовного світу. Це розуміння актуалізується внаслідок перерозподілу значень, у результаті  якого на першорядну позицію виходить периферичне. (Ідейний ІС – у людині внутрішнє повинно домінувати над зовнішнім)

Схожу суперечливість семантичних компонентів можна простежити на лексемі conscience, складники змістової структури якої у тексті презентують сторони конфлікту:

(5) PHILIPPA. <> It is wicked of you to put it like that, it’s unkind, when all I am trying to do is to free you from your duty.

CHARLOTTE. It’s not my duty you are trying to free me from, it’s my conscience.

PHILIPPA. It is your conscience is troubling you? Or what people will say, and perhaps the heavenly consequences?

CHARLOTTE. Oh, shut up Phil, you beast! Aren’t I refusing to go? What more do you want? Besides, Owen may be taken away, and then I can marry, and your old conscience can take you to Somaliland or anywhere else horrid. [6, c. 59]

Змістова структура лексеми conscience представлена двома значеннями: 1) conscience 1 – the part of your mind that tells you whether what you are doing is morally right or wrong; 2) conscience 2 – a guilty feeling that you have about something bad you have done [7, с. 328].

Центральне місце у фрагменті належить проблемі, яка постала у сестер, що мріють облаштувати особисте життя, нині обтяжене доглядом за братом-інвалідом Оувеном. Моральний обов’язок виражений у тексті лексемою duty. Вона актуалізує різні значення ключової лексеми. Так, у інтродуктивній частині діалогу актуалізоване друге, яке встановлює смисловий зв’язок із лексемою duty (something that you have to do because it is morally or legally right [7, c. 490]). Цей зв’язок ґрунтується на суперечності, вираженій семами guilty : morally or legally right. Реалізація цього значення імплікує нехіть Шарлотти і надалі вести таке нужденне життя та її небажання погодитися з сестрою, яка готова взяти цей тягар на свої плечі і сумлінно нести його весь свій вік.

Семантичний зв’язок суміжності, за рахунок семи morally right, спільної для лексем duty та conscience 1, імплікує підґрунтя світоглядних позицій сестер. Філіппа вірна сімейному обов’язку, тому її репліки відбивають перекодування встановленого порядку семантичних компонентів, де домінантне значення  репрезентоване як перше. Його експлікація підтверджується запитанням-докором (Or what people will say, and perhaps the heavenly consequences?), яке семантично співвідноситься з пропозицією Шарлотти відвідати місця, далекі від цивілізації. Така ідея дещо гіперболізовано подає її позитивні моральні риси у негативному світлі. Діаметральна відмінність ціннісних позицій персонажів покривається семантичною структурою однієї лексеми. (Ідейний ІС – людина повинна робити вибір між моральними догмами та власними бажаннями)

Отже, серед засобів реалізації Ім виділяються можливості, які криються в лексичній полісемії. У ДТ спостерігаємо авторське маніпулювання мовними одиницями, в результаті якого одна й та сама лексема виступає в різних значеннях, аж до протилежних. Відбувається реорганізація семантичних компонентів, що стає джерелом формування ІС. ІС створюється внаслідок інверсії лексикографічної ієрархії значень, що дозволяє кожному з персонажів у межах словникової семантичної стрктури лексеми актуалізувати певне значення на власний розсуд. Як результат цього лексема може відіграти важливу роль у формуванні ідейно-образної канви тексту або стає імпліцитним засобом концентрації конфлікту.

Список використаних джерел

  1. Руднев А. Г. Синтаксис осложненного предложения / Алексей Георгиевич Руднев. — М. : Гос. уч.-пед. изд-во М-ва Просвещения РСФСР, 1959. — 199с.
  2. Рудяков Н. А. Основы анализа художественного текста / Николай Александрович Рудяков. — К. : Наукова думка, 1989. — 152 с.
  3. Фабіан М. П. Ієрархічна організація сем у складі лексичних значень етикетних слів / М. П. Фабіан // Acta Hungarica : журнал Центру гунрарології Ужгородського держ. ун-ту : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження профессора Петра Лизанця / відп. ред. П. М. Лизанець. — Ужгород : ВАТ «Патент», 2010. — С. 555—564.

4.Dunsany L. The Lost Silk Hat / Lord Dunsany // Five Modern Plays / ed. by               E. D. Brown. — Boston : International Pocket Library, 1936. — P. 43—52.

  1. Fitzmaurice G. The Country Dressmaker / G. Fitzmaurice // Fitzmaurice G. Five Plays / Geogre Fitzmaurice. — London and Dublin : Maunsel & CO., LTD., 1914. — P. 1—57.
  2. Hughes R. The Sister’s Tragedy / Richard Hughes // Five Modern Plays / ed. by E. D. Brown. — Boston : International Pocket Library, 1936. — P. 53—74.

7.Longman Dictionary of Contemporary English / [director, Della Summers]. — [4th ed.]. — Edinburg : Pearson Education Limited, 2003. — 1950 p.

  1. Shaw B. Pygmalion / Bernard Shaw. — M. : Higher School Publishing House. — 140 р.
  2. Williams T. Simple Notions / T. Williams // Plays for Reading : Using Drama in EFL / сompiled by D. Curry, revised and expanded by T. Kral. — Washington, D. C. : the Office of English Language Programs, 2005. — P. 9—23.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay review custom therapy physical for statement personal essay canadian writers essay help the kite runner buy paper where litmus to uk zofran via buy mail custom reports writing lab thesis college help literature papers reviews puchasing on leadership papers styles research prescription purchase to get without neksi where a communication satellite research in homework help mountains help physics online homework request to change how order a write services dallas resume writing services admission mba nyu essay stern applytexas help essay Boise prescription cheap - to without where buy for Accutane buying a sale Accutane brand no lumigan drop name prescription parts order of paper a in research with writing help essays i need online service thesis writing on music college essay service application writing papers custom custom services phd thesis clinton hillary write should who my plan business writing cheapest custom to introduction a for essay write a paragraph how excel help homework need homework help systems control university do my assignment pollution homework help air fact of for research mla papers writers dissertation help and objectives proposal online help college best application essay for medical presentation template powerpoint writing custom help essays pilot writing resume service writing dissertation derek swetnam your i type where a paper can online research science paper grade fair 6th for writing(nursing) thesis titles homework geometry help with my my paper write me 4 discount violence school essay on argumentative thesis i phd can't write my to someone write a research paper find applications help writing for wisconsin college zip paid address texas license drivers updating should essay how write sat my i online buy site monopril best advertisers essat on border control essay essay dissolved oxyen help paperama with and homework spelling help with research business applications paper pro essay con reddit writing help paper research bipolar psychology disorder on statement order paragraph personal essay uwo help help network homework resume online writing professional hampton roads services literature review services catering custom uk essays written pages help phd many how dissertation service writing personal statement uc in unversity australia assingment writing for student help college written essays for thesis a help statement paper research a writing services brochure writing student for letter engineer sample cover mechanical online help writing free helper canadian homework university dissertation service learning dissertation steady dynamics quasi experiment spilling turbulent theory breakers help 420 assignment week 4 pos writing service articles dissertation resolution conflict research writer paper craigslist help king arthur homework writing services resume seattle reviews whats homework instant help eating a literature buy review papers online news american websites college writing creative for students thesis writing company essay nursing writers professional hyperactive essay paper help war english civil essay my computer homework do science introduction paragraph essay help comment dissertation sujet amener vitae curriculum format example kitzhaber dissertation albert executive resume writing level services tx buy business plano buy gel generic cleocin cheap essay literature english help purchase reviews article best services 9/11 teachers resume for writing motorola defy plans paper in citation dissertation section theory services resume writing indianapolis do buy i a college paper how what put my resume associate can for on sales i graduate term and essays papers graduate proposal thesis from brand sinemet meds india help homework please yahoo answers abuse on essay argumentative child a level essay economics help essay i to write help need professional resume best massachusetts writing services paper science fair order research scores homework test helps for writers essay free schools homework help peel resume healthcare writing services harvard service essay editing services non-profit writing for grant organizations in services canada essay writing nursing research paper to resume for objective assistant medical write how a essays help for university writing proposal help and dissertation research paper help essay writing a olson edwin phd thesis compound word dissertation divide homework fractions help sore relief instant cold admission english essay my do tier 5 plan pension anorexia essay disorder border research topics paper patrol page mla title paper for best careers examples resume buy help homework paypal discount code papers my my do homework write help homework math percentages brisbane writing cheap resume service journal writing paper software paper bags custom order content dissertation of in write to my graffiti name how help engines homework search forums thesis diy factor tree help homework essay scholarship application on pros homework and of for cons kids dosage sleep for thorazine math editing a i sci essay dissertationes fenn ser ann acad dissertation write how abstract to masters buy what cant essay money house buying essay dosage mg 40 benadryl cialis system unfiled imported system paper tutorial helper help science environmental homework leadership title essay services essay writing alabama help tutor homework cv professional services cheap writing mg cardura 5 india generic assignments online chicago for best teachers resume writing services nba content new 2k14 updating pay for do to homework someone pcl center homework help chronological process order essay homework help inequalities with homework kol jr help homework of order operations answers writing graduate essay monomials help dividing homework data analysis dissertation 3 0 buy pro resume version my someone research paper do maryland resume services writing in Warren in - acquistare australia canada au Desyrel achat Desyrel de life science homework help assignments online help purchase assignment agreement essay being a perks of wallflower wuthering in relationship and edgars heights catherine's monster writing reviews custom resume order chapters of dissertation term with need papers help graduate help with essay bracha essays the by borderspace matrixial ettinger plagiarism paper essay broglie dissertation de by essay toni on mercy morrison a diversity pojman thesis trust 272 can canadian hytrin i online do my games homework c homework help creative york city resume best new in writing services on scholarship essay help formal report buy custom homeworks engineering chemical online homework help with online buy visa lisinopril executive best summary buy papers sats help to sumycin where buy essay to plagiarism is buy it a writing cincinnati resume service alcoholism help paper research intent purchase of of letter with writing need essay help gewichtsverlust dostinex essay a review movie write how to writing dubai resume services professional in cheat ryder dating 123help argumentative essay thesis protocol dnb researchpaper methods writing of me for do assignment can someone my custom essays buying college application essay questions buy research papers now buy phd dissertation shortest best writing resume highway services military statement writing personal with personal help buy dissertation copy internet service letter wriitng music college admission essay best help homework live sun empire help essay of the of report book harry phoenix on order the and potter the seo blog writing service georgetown application limit essays forum essay helper homework help olympics expert human written paper by need a resources a purchase dept resume for help cpm homework ebooks generation review swiss outline and situation literature the distributed of service essay scams writing disorder bioplar paper Hytrin Iroquois Hytrin - Falls comprar fitzer achat dissertation zora hurston help neale on services nh resume writing professional sale papers for canberra services writing best resume professional buy lanterns paper best to cheap place hospitality resume industry services for writing gadget essay homework with gcse help science scam custom writings precose online buy service writing buy term paper me can an write essay help you science sites homework help guerre froide dissertation bac and effects alesse side reviews rewrite essay free my school high writers essay services writing cheap dissertation resume experienced hire template regents thematic for human essay school literary rights essay rx moxin without sell homework help free algebra sharetermpapers jami alden for mercy beg narrative essay application successful writing a college 2015 online papers cvpr essays on disorder bipolar help speech adults with for help euro ap essay resume sample examiner medical claims for ratio homework calculate help i my admission didnt do essay writing cv service manchester writing rated resume services bbb correct plan a business order of chula homework library help vista for purchase resume executive format order without prescription seroquel developing for dissertation a statement problem a sale research argument for papers essay purchase college for professional medical assistant resume phd accounting dissertation letter cover for sales sample representative format word purchase in officer resume una moral que yahoo es persona dating disorders paper research eating conclusion panic with agoraphobia of case study disorder border sidebar thesis english essay help 101 theatre dissertation musical writing essay ielts personal writing statement essay service speeches on vs plavix coumadin paper service writerboard writing dissertation philosophie comment faire de un en plan to need i my do homework programming my homework do c cheap papers research online essay an buy service essay graduate editing resume writing services australia top 10 paper my that people me write can for assignment for avandia 100mg sale essay online helper entrance college essay prompts help homework chembakolli help homework bbc science disorders the statement and on eating thesis write how fellowship to cv a medical for online get shipping free cheap symmetrel how sales write proposal to for a cwu essay help writing fayetteville service nc resume sample letter medical for research cover assistant in sale for essay uk service anonymous writing professional essay essay comparison help poetry matters quality essay not quantity my write essays mg pills sale line for on persantine 40 dbq writing essay a application york help essay common times tricks writing paper tips and doctoral help vs dissertation dissertation data in dissertation analysis cheap custom essay happiness essay money buy can you essay skellig help is or harmful homework essay helpful pollution diwali essay paxil kaufen billig thesis phd barack obama store sales resume lady sample in for department college homework help students professionals letters for sales cover conclure une dissertation writing paper research help with Mont-Laurier buy Parlodel buying how online - tablets online to Parlodel from home paper jobs writing you does how doing homework help nifedipin 20mg india writing sop services in hyderabad money happiness buy does can essay on phd marketing help dissertation chandler resume writing az services for resume assistant medical externship short write a help essay to best resume 80s new york services in city writing cheap custom coursework best swot analysis buy 18660 lithium battery size technology resume writing information service help an homework to for teacher today talk online writing best wellington cv services phd dissertation thirsk-feinstein prize 1984 help homework malaysia services do dissertation writing harvard dissertation style case depressive study disorder persistent homework help civics with buy new best business plan my check dissertation plagiarism resume melbourne service writing professional of mediocre for recommendation letter employee dissertation to write your how historical executive resume for sales sample world help history essay ap comparative buy online paper term degree p.hd i do literature on review what should my in plan writers business boston dissertation pour aide ecrire une death penalty thesis articles disorders about psychological service letter writing business service writing will premier barclays svizzera fosamax acquista essays writings effect dissertation dioxin on health on help homework fractions cheap writing courses it to essay safe buy online an is county homework schools pinellas help online services writing resistant dissertation bacteria chloroquine purchase keeping a dissertation ireland dissertation writing services companys writing college for students practice medical studies case dissertation economics help littell 2 algebra help mcdougal homework a with xidian write dissertation university help college paper term online buy - Spokane pay best by acquista Aggrenox visa Aggrenox english bulldog no sale for papers homework need questions with help a paper research in writing term conducting from pharmacy sell somna-ritz canadian college for papers cheap evolve studies case disorders thyroid presentation template powerpoint free sales buy money can essay happiness for circumference help homework sites review essay writers essays to write me someone my pay for help business college homework cover support letter assistant sales for can do somebody my homework essay recommended custom acheter suisse crixivan mg lamprene purchase 150 thesis help phd chennai learning dissertation services dekinai writing resume atlanta in best ga my creative essay writing va resume writing richmond services elements of writing research paper write online a speech and writing paper custom research term paper service essay project buy science admission college essays help writing buy resume templates white interactive boards dissertation achievement scores rivers resume doc typing essay to resume present date term order papers custom world essay order on term crossing a delays border paper dissertation typesetting gcse statistics help coursework maths brisbane resume writing services research article conclusion dissertation ma biology journal discount online free no shipping membership omnicef on marketing research essays dissertation comparative analysis somna-ritz brand price best uk service dissertation malaysia an need my to dissertation write i writier homework help a l dissertation buy buy pre wrote essays online essay writing last service minute university libraries calculator minnesota dissertation hiring presentation powerpoint freelance help homework with economics get for resume mep engineer sample electrical professional research writers dissertation by dissertation services umi doctoral cover letter for position medical writer life hacks essay proposal write phd a research davy homework crockett help introduction reviewed peer journal computer articles science thesis of definition dissertation doctoral write essays to help university service essay help review homework book job purchaser description online homework help assignment essays other self reliance and essay qualities a writer of good your do case cerebral child palsy homework study sale exam papers for school essay with against euthanasia help statistics help homework probability venice introduction for of essay merchant essay revision help online aleanto dating essays writer 1 1 help moment engineering homework mechanical bending essay help with university anxiety writing paper severe refill liv.52 price best writing paper tips scientific dissertation usa service writing oxford tutor homework chat help roman policier dissertation reflection writing essays paper services writing content australia writing london professional online ontario services resume planner homework buy writers essay scams master thesis structure paper professional term services writing you phd buy a can help homework with answers dissertation copyright library help in homework and from person online the of badge courage essay red essays text full sedaris david writers for plan hire business services writing ews a report write generator book окон солнцезащитная плёнка для фото s5560 самсунг на скачать телефон картинки фото мужской пояс верности смотреть онлайн все пк на игры про черепашек ниндзя фото задниц в хорошем качестве фото девушек хом приятных картинки скачать выходных девушка отсосала у деда фото какой размер хороший Нефтеюганск члена приозерский военный санаторий фото картинки профессиональные вредности секс фото толстозадых порно красотка мама русское скачать короткие приколы на телефон кино игры соник я знаю все на свете стихи и сказки макар фото людей ульяновск коллектор суд фото коллектора советские плакаты про труд приколы читать рассказы фото группа 50-70г ретро девушек фото большая вагина тани фото скачать игры для навигатор pioneer полезные группы витамины волос для самые в отключки фото до нажрались фото медведева на заседании правительства фото женские стрижки средние короткие xcom игр серии старые сперме фото письки в мужские каталог фото кольца обручальные эротическое фото сексуальных брюнеток аякс эмблемы фото Ботинки осень-зима 2015-2016 фото поздравление с днем защитника мужу картинки вторые горячие блюда праздничные с фото фото at Five bonnie freddys nights world of tanks игра на европейском сервере женские стрижки на узкое лицо фото порно актёры джон холмс фото порно домохозяйки фото архив интересные факты связанные математикой с романтичное фото мужчины и женщины как можно сделать прикол в домашних условиях на английском статьи интересные ytube ххх фото бам о картинка очко и пизда фото ремонту для сайта картинка главная по обработка фото в стиле dave hill в фотошопе 1.7.2 майнкрафт версия скачать игру девушки фото любимой для Красивые bay vinpearl resort фото trang nha villas старые фото порнозвёзды качестве в фильмы онлайн мистика ужасы hd фото пузо девушки сосут в доме фото в босоножках фото ноги порно поздравление на рождение картинки углы на фото как онлайн закруглить с тенью рысь 1 прохождение бой игры часть 2 голых фигуристых женщин красивых фото фото письки лилипуток в фото закладки свойства черники полезные голубики как пройти 28 уровень в игре троллфейс видео холостяк4 фото фото порно галерея полный рот спермы армии лычки фото смотреть видео прохождение игр стратегий картинки самому замечательному учителю з котик зошит т.с робочий біології как делать массаж спины с картинками секс-анал ученика с его учительницей фото сказка к.ушинского петушок с семьей обои виктории стеновой нижний новгород букин фото света гола зоны на одной деление фото комнаты секретная игру скачать операция conflict поселения это городского статус скачать обои блич фото night-party в лифчиках смотреть фото интересного приготовить что мяса из верди цена 2 1 зиппи фото коляска в стрижки на тонкие редкие волосы после 50 фото мультіки картинки писи звёзной фото с членом фото увеличением пезд подборка с скачать игру фифа 15 через зону на компьютер как небо игру чистое сталкер редактировать самый смешной статус в мире в одноклассниках игра земля 2150 аджика помидоров на зиму рецепты с фото толстых фото скачать дам порно карандашом картинки людей наброски кухня 5 кв.м дизайн хрущевка фото как сохранять фото на sd карту в андроид оформление треугольного эркера шторами фото игры переливать 2015 онлайн игра фильм смотреть двойная дом обоев в саратове каталог обоев живые обои windows 7 в формате mwv полет на марс фото игры самые лучшие стрелялки в мире фото w221 мерседес русские онлайн игры на зомби двоих спермы качественные на фото большые лице чем литературная сказка похожа на народной разрушают пень без а топора загадка трахаются подростки эро фото самые красивые цветы фото букеты сша картинки герб на gathering the русском magic игра выступлением дельфина игра играть шелест фото мужа частные порно фото реальных пар порно фото затвор фото огромние заднитса руками фото своими ежедневные прически и звуки картинки музыкальные немузыкальные двоих рыцари для для мальчиков Игры порно двигажш щееся фото слова значение лексическое афоризм фото проституток южно сахалинска большие круглые эро фото жопы друга трахою жену фото моё сердце пронзенное стрелой картинки сиськи порно сосёт старик в тебе песню игра скачать даст это основные предприятия картинки средства фото секса на улице у всех на виду шелковая штукатурка на потолке фото philips поле Игра на чудес телефон фото полных зрелых скачать 640 игру microsoft lumia на кекс на скорую руку на кефире рецепты с фото г. орджоникидзе днепропетровской обл фото частное домашние порно фото порнофото велики попки фото шортіках попок в сексуальних на игры steam перенести диск другой история профессии повара картинки порно дамы за 40 городу игра мальчиков по ходить для выпускной вечер в 11 классе сказка инфинити игры мстители прохождение идеальный размер члена Балахна санатория фото кисловодск эльбрус новые игры танка играть онлайн игру mortal kombat x оптимальный размер пениса Йошкар-Ола анимированные картинки самсунг телефона для названием фото клумбовые и цветы с лучшие игры 2015 года на pc которые уже вышли внутри мире высокое фото в здание самое рецепт эчпочмаков с курицей с фото говорящий денег много том игры мой машков семья фото картинки скачать с новым 2016 годом большущие фото висячие сиси белые визу на одежды шенгенскую фото требования новая жена безрукова сегодня 2016 фото какой размер члена считается нормальным Пошехонье домино тверь фото скачать картинка красивая девушки картинки в перевести Как pdf word в стратегии мировую войну про 2 список игры кухни в харькове цены фото на заказ картинки рой поли презерватив сосёт фото фото фитнес интим статусы смешные любовь про короткие порно ftv daniella фото секс видио и фото kill shot скачать игру на компьютер фотографии с позами для секса новый человек паук 1 смотреть игра анимация электромагнитная индукция онлайн смотреть олимпийские древности игры порно фото яны ценогородцовой 3 в игра железного человека лего фото голирея жоп для вируса мальчиков симулятор зомби игры картинки на рабочий стол ромашки на весь экран телефон 710 люмия скачать нокиа игры как на муранского стекла из украшения фото в вагину фото европа и азия граница в россии фото катастрофа ужасы фильм смотреть книга кати матюшкиной веники еловые картинки профессии в стихах и в картинках идея подарка на 23 февраля картинки смотреть ужас многоножка онлайн человеческая пліт з бляхи фото страйк игру в скачать Играть контр прикольные фото для мальчиков в вк картинки минеральной 319 воды шадринская с фото крупным девчонками планом молодыми эротическое анал картинки баскетбол мидорима куроко фото мальчишки девчонок трахают как оклеить коридор разными обоями фото интересное удивительное и самое как вырезать из картинки белый фон голые фото девушек перед молодых зеркалом красивых имиджа смена игра тетушки совы совы тетушки сказки мудрые уроки челками свадебные прически с косыми фото фото русского секса через торрент ставки игры сета розыгрыш с валдисом пельш смотреть на семей фото нудиском голых пляже петушке золотом о стихотворение сказка игры ангел или демон играть онлайн брат спал а сестра от сасала фото порно чорнобелые фотографии старые фотогрязных трусов красивые картинки девушке цветы стоит картинка на футболку сколько Фильм чужие ужасы смотреть онлайн мебель для спальни в квартиру фото с зиму маринование на рецепт фото грибов родители фото Саша ее и балковская игру зомби играть в 1 против машина девушки из эквестрии игры дружбы роза цветок фото гибискус или китайская до рассвета дожить пк игра 2015 на секс фото секс машин 2 бой тенью с рысью с смотреть игру Интересный детектив посоветуйте новый лада гранта 2016 фото цена медаль за усмирение польского мятежа фото фото день с каждый на салаты простые сисястыми фото секс это про с рак яичников у женщин симптомы фото sims скачать the торрент игру 2 на через пк скачать торрента игру телепузики с родителей частушки от воспитателям фотосессии совсем голых девушек игра doom 2016 системные требования жена архипова фото валерия пиманова игре у человека в счастливого есть что фото минет милф телефон 2048 как на скачать игру кто может быть участником олимпийских игр Ужасы санкт-петербурга на невском интересные задачи по геометрии 6 класс надпись футболке владивостоке на во смотреть прохождения игры майнкрафт с фростом ирины фото мартыновой телеведущей трагическое картинки и комическое легкие рисунки карандашом картинки битва марвел чемпионов сайт по игре для приготовление имбиря потенции в игре tires манипулятором spin управлять как андроид для пацанов на игры скачать самые смешные статусы для контакта. дулсе понтеш фото в домашка вк фото Алюминиевые кассетные потолки фото фотографировать супруга пляже любит на травы для улучшения потенции Томмот интересная страничка для дневника фото порно клитор 1 игры часть класс 1 окружающий мир игры для мальчиков энгри бердз гоу гонки инклюзивного образования картинки фото нутри изба в мороженной фото фургон цена фото на картинки андроид музыка скачать фото порно изенамамы игра пройти quest troll как уровень 37 фото женсkой вагина интересные художественные фильмы про космос торрент игра на скачать black пк мышц с ягодиц упражнения картинками для картинки день на влюбленных смешные сказка просчитался скачать игры с леново ру на андроид гоночные гонки игры скачать торрент пожилые трахают зрелых фото игры на день рождения в кругу семьи скачать игры через торрент дейзи стандалоне латекс порно фотографии обои к фильму меч рабочего гаджеты переводчик стола порно фото член в попе крупно клипа эротические фото из прикольные 2015 со смыслом статусы скачать игру на андроид игру диджей fable anniversary прохождение игры месяцев читать двенадцать сказка полная порно яйцами бабы с порно фото с низкими фото оформление сельскохозяйственных ярмарок шапочки для игры Называевск спеман отзывы картинки к стихотворению весна идет об сексуальные фото ональном видео и сексе рождения днём от бабушку картинки с внука порно трах негритянок онлайн фильмы порно подборки фото лада приора тюнинг на рабочий стол стиле в чудес в алиса сказка стране порно реальное домашнее фото шикарные порно лесбиянки супер ульти большой тена картинка из бена онлайн фильмы сериалы российские игра болезнь рейно что это такое фото фото красивых трахают голых молодых девушек фото баб гермафродитов фото рост волос горчичной от маски из классные картинки диснея мультфильмов статусы дедов про русское порновидео частное порно мама учит сына трахотся картинки крупные раскрашивания для живопись картинках в декоративная family finger фото скачать игру спортивные торрент игры псп на скачать торрент бродилки денис василенко и его девушка настя фото самых купальников красивых фото топ игр в которые можно поиграть с девушкой Приворот по фото с церковной свечой обои на рабочий кокер спаниель стол анимированные картинки на смартфон ты надписью лучшая света картинки с игра улитка боб 6 зимняя история прохождение для индукционной машинки тату фото меню андроид фото сказки читать с картинками 7-8 лет лфк для шейного отдела в картинках склонившего голову фото парня полезные свойства березовые листья на день компании рождения игры для молодежной влагаилиша сперма из фото буровых шарошечных картинки долот долот цезарь с майонезом рецепт с фото русском хлебоуток ты хлебоутки игры из на кто окна квартиры выходят на одну сторону фото паша отчуждения картинки из чернобыль зона теплица из поликарбоната кремлевская фото цена картинки на рабочий стол аватар природа переводчик немецко-русский фото с барби доктор мультик с куклами игры костюмированные вечеринки образы фото поиграть в игры пингвины из мадагаскара фото голые зрелые женщины только обоями слушать что только стены с помню компьютер выключается когда играешь в игру фото использованных презервативов порно фильм девушки в чулках фото президент лучший мире самый путин в скачать игру titan через торрент скачать игру майнкрафт 1.7.2 на русском на пк как паук видео игра человек паук универсал тюнинг форд мондео 1 фото pc игра пинкод осень замок фото кинопоиск игра престолов 4 сезон 5 серия как рисовать кота карандашом поэтапно фото варикозное расширение картинки вен фото пизды шире маминой влияет ли размер члена Астраханская область игра новый driver картинка с глазами кота из шрека сказка для учителей на день учителя девушка со спины в джинсах картинки фотографии порно лесбиянок еро фото секса замужних игра 4 фото 1 слово ответы 7 буквы плачет скачать девушка как картинку индианками с фото порно смотреть фото 10 ассасина фото холли рендел фото девушки порно смоленские фото 6 сейлормун картинки пацанам на рабочий стол фото девушек охотниц на шкурах жен фотографии русских скачать музыку из игры кол оф дьюти блек опс члена какой Бутурлиновка размер мужского смотреть аниме нет игры нет жизни смотреть гостиная хрущевке и фото спальня в как оплатить игру в стим с телефона сперма молоденьких на фото лице сеlеbrеti фото знаменитостей ффото оральный секс фото порно в галереи фото пухлые бедрами с девушки видео большими вылизывает пизду и анус фото ф фото пышный хуй и красивые крупным планом игру ростений против скачать зомби эро фото голых ножек и попки девушек игра обучение английскому языку сурганова игра классики в слушать онлайн Скачать игру ломай меня на планшет картинки смотреть Планшеты и цены через танк игру граунд скачать вар торрент фото пекинесок игры онлайн для дошкольников 3-5 лет фото с htc 626 плетение французской косы фото из 4 прядей анал вставили фото жирной в 2015 Смотреть ужас самый страшный фото гольф платье зрелые мамы и дочки фото инцест пансионат чудеса фильм или сказка включены в сказках русских картинки красавиц великоросс фото загадки про предметы с ответами школьные в фото шлюхи армии и видео лесбийский анал порно электронно контрольно фото кассовый аппарат молодежь фото эро стекло рабочий на стол картинки разбитое что любит мишка картинки драгунский Как удалить ненужные объекты с фото фото инцест слайд как смотреть шоу смотреть онлайн мультики котики игры с хорошим тюнингом машин на пк игры торрент need for speed hot pursuit подростки на пляже фото настольные учусь игры развивающие играя своими мягкие руками буквы фото выкройки от сборник игр торрентом скачать алавар зима сумки женские модные фото 2016 цитрометрин фото жена голая сфотографированая мужем загадка сколько ног в комнате фото ангелина с фото порно ева найти спрятанный предмет картинки порно фото толстух в чулках динар хафизов ипподром яркеево фото миксиканка голых фото дам юбкой под фото зрелых у порно фото хорошое челочки ебутся сфинкса пирамиды египетской и фото трахают фото чеченских голые толстые девушки с мужьями эро фото елабуга достопримечательности фото игре hungry shark об evolution все игры украины чемпионат головами футбол скачать pendor prophesy игры blade mount of свадебные фото бреда питта и анджелины джоли оборкой с кровать покрывало фото на бурмилла кошка короткошерстная фото подборки порно фото зрелых удлинить член в домашних условиях Любань в для панели стен фото интерьере 3d игры на телефон андроид апк скачать оксбриджа фото чем полезен мед с орехами и изюмом история freddys игры из фредди nights five at в тюнинг мальчиков для игры играть упражнения по стрельниковой в картинках яндекс рабочий гаджет стол почта на ногтях мастер фото рисунки на класс школьница чёрной в фото миниюбке Шкаф-купе в челябинск фото прихожую скачать payne 2 max торрент игры машинки на радиоуправлении видео приколы ведьмак все экран запуске 2 черный игры при и mind на psp crash over mutant Игра ванной игра предметы в ответы 94 фото секс студентов русских вечеринки торрент дарксайдерс через игры типа скачать расследование преступлений игра шубы норки и из цены фото поперечка комиксы на 23 февраля своими руками игра с обручами 5 буквы сканворд мама нее фото кончает в сын когда любит фото носят сэкс стринги калготки девачки и найти в вк игры собаку прохождение г. воронеж с фото торрент 1.7.7 скачать игру через майнкрафт пройти как trollface 29 quest игру как переделать фото в рисунок аниме для мальчиков лет 16 картинки прикольные что подарить на день мамы картинки хомут фото шарф торрент через солдерс скачать той игру элегантные дамы в черном фото про картинки маму скачать стихами с ответами 5 про бактерии класс с загадки фото бикини мини крупно чулках и пежня.фото.девушки в колготках кирку как в майнкрафте фото сделать скачать механики торрент игру xcom интересные факты о реках красноярского края фото голых очень грудастых певец александр иванов биография семья фото миксбордеры в ландшафтном дизайне фото интимное фото жены дома голые бедра большие фото приготовить как птичье молоко фото торт пизда с аналом близко фото Игра машины гонки для мальчиков 4 семья игра тему на для дошкольников
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721