Реалізація краудсорсингу в українському суспільно-політичному діалозі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто суспільно-політичний аспект такого інструментарію як краудсорсинг. Зазначено основні напрямки та визначено комунікативну ефективність досліджуваної технології. На прикладі краудсорсингових проектів виявлено особливості використання суспільно-політичного краудсорсингу в українському досвіді.
Ключові слова: краудсорсинг, Інтернет, суспільно-політичний діалог, електронний уряд, веб-ресурс, громадські ініціативи, публічне обговорення.

На сьогоднішній день світове суспільство активно проявляє власну ініціативу щодо вирішення проблемних питань. Зважаючи на зростання Інтернет-аудиторії, з’являється вимога до створення та швидкого розповсюдження якісних та поліфункціональних інтернет-ресурсів. На тлі зміни комунікаційних, технологічних і соціальних парадигм, в умовах соціалізації бізнес-процесів, в соціально-політичній сфері, зростає необхідність мобільного реагування на запити суспільства. Відбувається пошук нових прозорих та ефективних технологій для взаємодії та роботи з громадськістю. Влада активно освоює віртуальний простір та сучасні інформаційні технології, покращуються канали зворотного зв’язку. Суспільство формує та виражає свої цілі та настрої, використовуючи сучасні комунікаційні можливості. Процеси, які посилюють зворотній зв’язок, впливають на структуру соціально-політичного діалогу, колаборації суспільства, в свою чергу, сприяючи становленню активної громадянської позиції. Одним із соціально-політичних інструментів, що наповнює новим змістом політично-комунікаційний простір є саме краудсорсинг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливо актуальною інформацією з питань дослідження краудсорсингу в українському суспільно-політичному діалозі є праці таких науковців: Вершинин М., Долженко Р., Еміров Н., Косенко О., Левина Е., Мирошниченко И., Немченко О., Новек Б., Полторак К., Циганкова Т., Чугреев В. та інших, які зосереджують свою увагу на трактуванні поняття «краудсорсинг» та його особливостях в суспільно-політичних комунікаціях.
Метою статті є охарактеризувати особливості краудсорсингу як ефективного суспільно-політичного механізму розвитку демократії та електронного врядування в контексті українського досвіду.
Виклад основного матеріалу. На тлі зростаючої ролі соціальних мереж і розвитку інформаційно-комунікативних технологій у всіх сферах життєдіяльності людини, з’являються нові форми взаємодії влади і громадськості, до числа яких належить і краудсорсинг. Платформа краудсорсингу дозволяє координувати роботу влади та добровольців, які зацікавлені у вирішенні суспільно-важливих завдань без залучення фінансових ресурсів та часових обмежень.
Популярність використання краудсорсингових платформ обміну інформацією в суспільно-політичній сфері сьогодні є очевидною. Переваги технології дають можливість задовольнити вимоги як замовників, так і самих учасників. Сьогодні від моделі co-operation ми переходимо до моделі co-creation [6, c. 142]. На перший план в краудсорсингу виходить обмін ідеями та поглядами для досягнення найкращого результату. У зв’язку з цим потрібна розробка та впровадження нових механізмів і технологічних продуктів, що відповідають духу часу і максимально задовольняють потреби обох сторін комунікаційного процесу [2, c. 37].
Інформаційна революція вже зараз викликає серйозні зрушення в соціальних відносинах між організованою меншістю (державою) і неорганізованою більшістю (суспільством). У зв’язку з цим, з’являються нові елементи соціально-політичного діалогу.
Краудсорсинг є поширеним явищем в іноземних країнах, які залучають новітні технології для ефективного державотворення, зокрема електронного врядування. Чим вищий рівень розвитку електронного уряду, тим вищі показники демократичності та економічної стабільності в країні [5, c. 186]. Звичайно, що ці показники сприяють високому рівню життя громадян, в свою чергу, формуючи у них довіру до політичної верхівки країни. Технологія краудсорсингу допомагає утворенню та вдосконаленню різного роду державних реформ шляхом оприлюднення їх в Інтернет-середовищі і про особливості яких мають право знати громадяни країни. Вони ж можуть брати активну участь у їх коригуванні, адже ця можливість дозволить уряду побачити як оцінюється їх робота зі сторони суспільства, що і яким чином необхідно зробити, щоб досягнути бажаного результату в її реалізації.
Сучасна українська політична сфера стоїть на порозі формування електронного уряду вже багато років. Сприятливі можливості для впровадження в конкретних органах влади вже створюють не тільки доручення перших осіб держави, але подальший розвиток системи електронного уряду, яка придбала новий імпульс при формуванні нового електронного уряду України.
Особливість технології краудсорсингу в публічній політиці полягає в тому, що органи влади (на відміну від економічних суб’єктів) покладаються на користувачів не тільки в питанні формулювання потреб, а й у визначенні ефективних управлінських практик, які б задовольнили ці потреби з використанням інформаційних технологій. Цей напрямок створено з розрахунком на передбачуване бажання громадян безкоштовно або за невелику ціну поділитися своїми ідеями з владою, виключно з інтересу побачити ці ідеї втіленими в публічній практиці [1, c. 101].
На сьогоднішній день можна виділити три види краудсорсингової діяльності в суспільно-політичній сфері:
• створення краудсорсингових ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій;
• законотворчий краудсорсинг;
• вікі-співпраця органів влади та громадянського суспільства в регіонах і муніципальних утвореннях [3, c. 36].
Краудсорсинг в сучасних суспільно-політичних процесах має особливе значення, тому що на даному етапі глобалізації влада намагається взяти максимум від нових медіа, які з’являються в середовищі електронних ресурсів. Технологія є практично однією із самих ефективних засобів взаємодії влади і громадськості, при тому, що не вимагає значних фінансових та часових затрат і залучає весь спектр людських ресурсів. Відкритий уряд та реальний діалог між владою та громадськістю можуть бути сформовані на основі якісної та ефективної реалізації краудсорсингу [4, c. 639].
Для дослідження технології краудсорсингу в сучасних суспільно-політичних процесах України було обрано Інтернет-ресурс під назвою «Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування», на основі методу SWOT-аналізу визначено основні положення та особливості технології краудсорсингу. Так, SWOT-аналіз сайту є основою для подальшої розробки стратегії розвитку та просування веб-ресурсу, а також базою при побудові гіпотез перевірок.
Для здійснення SWOT-аналізу ресурсу було побудовано матрицю з основними цілями: виявити сильні сторони ресурсу; слабкі сторони; потенційні зовнішні загрози і сприятливі можливості для розвитку проекту. Особливістю SWOT-аналізу для Інтернет-ресурсу є те, що він не має на меті виявлення цілей на противагу конкурентам, адже основною метою краудсорсингового проекту є активна участь громадськості в обговоренні законопроектів.
Сильні сторони – це можливості забезпечення прискореного та ефективного розвитку ресурсу, досягнення його стратегічних цілей. Якщо говорити про сильні сторони веб-ресурсу, то можна зазначити, що ними виступають: розвиток електронного уряду, підвищення рівня інформованості громадян щодо законопроектів, колективний вплив громадян на владу, висока національна свідомість, відкрите публічне обговорення ключових проблем в тій чи іншій сфері державної політики, а також способів їх вирішення. З 2010 року, за даними дослідження ООН, Україна займала 54 місце в рейтингу країн із найрозвинутішим електронним врядуванням, однак 2015 року, вона опустилась на 33 сходинки нижче.

Рис. 3Рис 1. Рейтинг України у розвитку електронного урядування за даними ООН

Дослідження ООН відзначає надважливу роль е-демократії та е-урядування у розвитку конкурентоспроможності країни [7; 9]. Підтвердженням цього є високі місця у рейтингу щодо індексу розвитку е-урядування країн, які одночасно мають потужну сучасну економіку [7]. Тому, Україні необхідно створювати ресурси такого типу для того, щоб співпрацювати владі з громадянами, враховувати їх пропозиції, а також для забезпечення сильної та конкурентоспроможної економіки, чому і сприяє ресурс «Зелена книга».
Слабкі сторони – це властивості ресурсу, які визначають його гальмування та перешкоди в процесі досягнення стратегічних цілей. Синтез слабких сторін внутрішнього середовища із істотними загрозами зовнішнього середовища є істотною небезпекою на шляху до виконання приорітетних завдань. Основними слабкими сторонами веб-ресурсу є: не чітко сформована контент-стратегія, одномоментність ресурсу, що означає швидка втрата актуальності в Інтернет-просторі, недостатня обізнаність суспільства у формуванні електронного врядування. Громадськість є потужною колективною силою, яка сама не розуміючи своєї влади, може стати індиферентною до будь-якої проблеми зважаючи на складну ситуацію в країні. Тому, аналізуючи ресурс, можна сказати, що громадськість не є активною, а відвідуваність – незначною. Після втрати популярності, ресурс перестає існувати, як би якісно він не був побудованим та яка б активність не була раніше. Контент-стратегія ресурсу також є дуже важливим складником для досягнення бажаного результату, якщо неправильно визначити основні цілі або ж невірно побудувати контент-план, то наслідки будуть очевидними.
Можливості – це тенденції або події в зовнішньому середовищі на які орієнтується організація, а також на істотне просування до поставлених стратегічних цілей. Можливостей в ресурсу багато, тому що технологія краудсорсингу відносно нова, є висока можливість для здійснення досліджень на основі досвіду іноземних країн, які в цій сфері багато досягли. І на основі ж досліджень впроваджувати в практику новітні технологічні краудсорсингові розробки. Серед можливостей виділяються: розсилка про веб-ресурс для експертів у всі регіони країни, створення громадських слухань в регіонах, оприлюднення загальних звітів експертних груп та результатів онлайн-обговорень, створення аналогічних ресурсів в соціальних мережах для охоплення більшої частини аудиторії, надання більших повноважень громадськості. Зважаючи на те, що на вершині топ-5 технологій у сфері е-демократії знаходяться соціальні медіа, можна говорити про те, що велика частина свідомої аудиторії зареєстровані в соціальних мережах.

Рис. 3Рис 2. Найпопулярніші технології е-демократії в світі

Тому, при ефективній розкрутці «Зеленої книги», можна створювати сторінки / групи в соціальних мережах, які будуть аналогами ресурсу.
Загрози – це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів. Загрозами було виокремлено: байдужість з боку громадськості, відсутність ефективної взаємодії громадян із владою, латентний вплив з боку державних органів влади, не врахування пропозицій громадськості.
У грудні 2010 року було затверджено «Концепцію розвитку електронного урядування в Україні», яка передбачає впровадження електронного уряду до кінця 2015 року, але концепція досі знаходиться на етапі становлення, але не впровадження в дію. Ця загроза для ресурсу показує те, наскільки державотворення поступається в своєму розвитку на користь іноземних країн. Можна спроектувати цю ситуацію на сам ресурс, адже якщо в державі немає закріплення цього законопроекту і його впровадженні на практиці, можна сказати, що немає сенсу у створенні таких краудсорсингових проектів якщо вони не приносять жодних результатів [8].
Таким чином, провівши SWOT-аналіз краудсорсингового ресурсу «Зелена книга», виявилися помилки в стратегії ресурсу, які могли б привести до невдачі проекту.

Таблиця 1.1

Матриця SWOT-аналізу краудсорсингового ресурсу «Зелена книга»
Рис. 3

Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони веб-ресурсу, проаналізувати можливості і загрози зовнішнього середовища, і в результаті створити нову стратегію для проекту. Таким чином, найбільш прийнятними для Інтернет-ресурcу «Зелена книга» є стратегії концентрації зусиль на взаємодії громадськості та влади, адже без цього чинника всі спроби запровадити е-уряд та збільшити рівень довіри до влади зводяться до мінімуму. Потрібно ставити акценти на прозорості, відкритості та, найголовніше, безпосередній участі громадян в державотворенні. Адже, державою керує не лише владна верхівка, але й суспільство загалом.
За результатами дослідження, можна вважати, що ресурс «Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування» є краудсорсинговим проектом, який має на меті залучення активної громадськості до обговорень законопроектів, які видаються владною верхівкою. Основне, на що зосереджена увага – це створення взаємодії між владою та суспільством. При комплексному дослідженні електронного ресурсу, можна вважати, що утворення цієї комунікації не досягнуто, що пояснюється пасивністю користувачів, недостатнім ознайомленням громадськості в соціальних мережах, скептичним ставленням до того, що влада буде прислухатися до пропозицій та ідеї громадськості.
Проте реалізація краудсорсингу в Україні стоїть на етапі ефективного розвитку через так звані «низові» проекти та локальні громадські ініціативи. В Україні завдяки застосуванню краудсорсингової платформи популярними електронними ресурсами є: «Tabletochki», «Суспільна ланка», «УкрЯма», «Добродел», «Idea-X». Саме такі краудсорсингові проекти можуть показати, які наявні актуальні проблеми у громадян на місцях. Впровадження краудсорсингових проектів має на меті усунути проблеми та вирішити питання, які турбують суспільство в даний період часу, тут громадяни прокладаються на свої сили для того, щоб задовольнити власні потреби та покращити комфортні умови.
Висновки. Можна зробити висновок, що ресурс «Зелена книга» застосовує інструменти е-урядування, які сприятимуть вирішенню головних проблем України – це непрозорість, закритість та високий рівень корумпованості органів влади та повернення довіри громадськості до влади. Але недоліки ресурсу є – це неврегульованість питання електронної ідентифікації, відсутність електронної взаємодії між органами влади, брак довіри до електронного середовища серед суспільства та скептичне ставлення користувачів до ресурсу. Отже, вирішити проблеми локального рівня, з якими стикаються мешканці великих міст та регіональних центрів, все частіше дозволяють проекти, засновані на краудсорсингових технологіях. Зокрема, в Україні спостерігається тенденція до розвитку саме громадських ініціатив і платформ локального рівня, а не національних та державних, яких практично немає або ж їх популярність є незначною.

Список використаних джерел та літератури

1. Вершинин, М. С. Политическая культура как отражение политико-коммуникативной реальности общества [Текст] / М. С. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации. – 2004. – № 5. – С. 98–107.
2. Левина, Е. А. Применение технологий краудсорсинга в социальнополитическом диалоге [Текст] / Е. А. Левина // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2012. – №4. – С. 36–41.
3. Мирошниченко, И. В. Модернизационный потенциал краудсорсинга в современной публичной политике [Текст] / И. В. Мирошниченко // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – № 6. – С. 31–39.
4. Немченко, О. А. Краудсорсинг как фактор повышения эффективности взаимодействия власти и общества и совершенствования систем электронного правительства [Текст] / О. А. Немченко // Экономика и социум. – 2014. – №3(12). – С. 638–642.
5. Новек, Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию – сильнее, а граждан – влиятельнее [Текст] / Б. Новек. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
6. Хау, Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса [Текст] / Дж. Хау. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
7. Концепція розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2250-2010-%F0. – Назва з екрану.
8. Краудсорсинг в политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/power-to-the-people-crowdsourcing-in-politics?link=themelist. – Название с экрана.
9. Шваль В. 5 примеров того, как ООН применяет краудсорсинг [Электронный ресурс] / В. Шваль – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/5_primerov_togo_kak_oon_primenyaet_kraudsorsing. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

strahan dating michael write plan my who business can sales cv for sample executive 15mg uk price thrombaspin database help assignment design thesis phd citation style to essay buy online how an do essay my help need paper analysis writers applications residency personal medical statements for question papers amie online solved services writing english essay buy english essays paper cheap resume discount Ceclor buy canadian pharmacy with CD from CD Ceclor Kearney - sale cheap holmes help sherlock essay ohio state university essay someone pay i my do to assignment will banner dating exchange quotes a paper paragraph how to typed a thesis do to have thesis price homework accounting theory help writing ielts help academic the in economics metamorphisis family homework grade science help 8th 11 help chemistry homework grade assignment custom writing diversity and help equality essay buy volunteering application college essay help thesis melbourne geology homework help essay usa writer in online in statement with dissertation writing help problem rap hire ghostwriters for ekys sale thesis papers help writing persuasive with essays chronological order statement thesis morrison phd on toni thesis perception customer literature review on insurance on homework help aspergers syndrome a research buy proposal a create statement for thesis me online writing cv wolverhampton services diwali homework help editing copy professional services Esidrix online - without Esidrix Hamilton best buy presciption supplier online vetono dating by dating user email search for sites paper plagiarism dissertation mlk descriptive bank letter order format sleeping paper disorders research in usa services writing dissertation leroi jones written essays social by best to - secure cheap Ceclor Bakersfield script Ceclor site no purchase sell with help and decimals equations fractions homework multi step for on banking why essay me avant toute la musique chose dissertation de a online literature buy review thesis services editing help assignment online free math my homework help with please custom essay fast essay famous world writers sale africa south paper for for letter resume cover format essays disorder papers bipolar professional essay writers dating spica junjin members order Dostinex cheapest thesis master's papers asendin drugs canada for case students medical studies geriatric homework students for adhd help write best to site my paper gamsat help essay research paper custom my essay admission uchicago do of importance order and essay law months a purchase dissertation 4 sample purchase resume executive assignment help review help college essay atlanta chemistry a2 coursework help mechanical for engineer in hobbies resume wind disher essay divine helper homework aol services resume writing monster coursework pay do to your someone help education ministry homework ontario pages dissertation of order help 4th homework dt help homework gun with control essay an written cleocin and infection ear intent purchase vehicle letter of to good essay custom website resume help my need with for term paper pay buying Minipress online au do assignment my wallpaper ideas cheap english help expository homework nonfiction utah alternative cancer treatment hastings homework help the battle of anil bulent dissertation disorder dissociative extended essay identity essay to an how descriptive application write essay online free writer sociology writen custom papers for engineer resume lines mechanical objective college jobs cv pattern essay online tutoring in of sort endnote order bibliography geometry homework california holt help graphic service writing design resume paper best resumes for services reputable writing essay thesis help sentence need writing a writer paper casio v n500 help assignment network security april thesis writer writer for hire thesis content services online writing write goals my to how preis lanoxin start application to buy essay college assignment electronics help euthanized criteria united states determine thesis datta animesh phd dissertation help jobs writing with pressure weight blood anvil to the guide writing research paper q homework and live a help borders on essay without world homework 24 hour help wedding order nz speech custom written services paper sale papers thesis ekys for segment pricing custom help physics homework online free cancel help homework chegg a fraud writing is service custom cheap essays uk someone dissertation write hiring pay my to to my how family write discount get prescription without professional levitra a vce assignment australia page help home a application english how in letter of write to 21st astronomy century homework help psychology dissertation phd intention thesis purchase edition service writing application 25th college anniversary essay papers buy term how admission essay an 8th write grade to proposal services writing college my write do on what essay i letter admission university cover a me for report write book overnight shipping 200 professional mg viagra personality study schizoid disorder case what money book cant reviews buy thesis purchase to with homework help it bought we your pills where prescription no buy to virility vp-rx honor essay national application society papers practice english online gcse my australia write for assignment me services resume writing finance john locke essay eating essay disorders discursive power thesis master author order bibliography no paper for sale philippines photo outline dissertation write help proposal help expository essay writing writing service executive cv and resume london best cv service writing toronto francis drake sir help homework thesis phd nlp review purchase literature my write essay persuasive ks4 homework help science proposal phd service research uk writing admission essay upload graduate help custom essay affordable statement personal school be for my long how should medical act top dissertation writing 10 companies binge thesis disorder eating buy report formal a behaviour buying dissertation online research paper writer online essay to write admission an abstract how contributions personal statement sample to about diversity bond a savings can i paper still buy thesis hiemstra phd djoerd math help homework eureka law and thesis anti order paper dont what to about write i my know dubai writing resume best services nj german and 50 dating site older plans writing help business i want to don research my do paper write my nursing paper doctoral writing dissertation help homework helper engineering me to essay special day a for a day remember Plano Bactrim Bactrim - brand reviews private writers essay the essay outsiders help papers online anti federalist cells homework biology help buy book customized critique professional writing service cheapest homework helps students essay to purchase how an direct cube help homework with variation a for medical good school example personal statement of essay service application college keystone sale for without symmetrel a sale prescription english with as coursework help language essay college admission help professional need with order prilosec mail resume free help university help assignments what your to supervisor thesis buy services fees ghostwriting cv for best engineer civil help homework upon once a marigold case conduct study disorder 25th service application edition anniversary writing essay college my what i essay about write college should on of educationhtml sociology essay help grade homework algebra 8th writing essay application service mba essay my write site uk writers top essay letter template hiring of about mind paper theory blog writing services help canada homework math online resume 5s order writing college admission service essay download help homework astornomy help desk jobs online my arabic i how name can write in essay writing what the cheapest service is answers yahoo help homework filmove dating online gde gledati mogu someone wiith help me need i to my essay writing online resume starting service an consentement vices dissertation mariage pakistani essay pakistani be buy cheap without rx macrobid buy buffalo ny writing services resume acquista famvir svizzera 2b educational master27s technology thesis aims a dissertation with writing objectives help and compare contrast essays and buy to alertec natural a credit analyst side resume buy papers disorders eating research media ansaid dallas homework help online anthropology statistics help joaquin my write real papers homework help nea thesis online harvard phd health homework help education on essays broadcasts with help news media hire 2 reviews resume shipping professional free viagra order proposal purchase research dissertation a custom writing resume professional homework expo & power buy cheap blog writing service order birth personality essay affects do info assignment my university a essay custom admission writing research helpful homework com 2co essay what paper writing term is helpful homework is because database canada dissertation help proposal dissertation background and college written by students essays narrative urdu help ict coursework gcse essay database writing essay high quality cv writing qld services best persuasive essay writer fdating aleta sindelar order experience work cv divide mixed homework numbers 6 12 words writing 1000 proposal a dissertation papers help grade homework help 4th math with paper service master writing help help essay admission application com essay college writing college aciphex discount pharmacy for civil service essay writing history help homework college essay paragraph writing help a five graduate statement help school personal writing a for help statistic need homework with online dating faktureringsprogram verampil cheapest praeter latino dating for cover of medical examples receptionist letters paying hours thesis for a college student assistant resume for sample medical fast paper writing service buy to were alesse brainfuse live homework help sales resumes for positions sample canada writing assignment an help evaluation writing essay superior news eve writer paper wi letter student for recommendation medical of 5 grade sale paper admission for essay an should i buy online coursework do alex my help geometry homework with help essay marketing writing resume experts workshop school help homework high resource room individual versus rights public essay order non benadryl script do my website homework that can a writing doctoral services social with help homework studies macrobid online buy i need love help writing poem a dissertation games my should how paragraph write i conclusion my me nursing for paper write in for lanoxin australia sale a writing mission help statement what in are written english tense essays homework 7 with help assignment demand help forecasting essay com custom writing essays cheapest services you how paper say experience research flight spanish first essay do in my professional help assignment une dissertation comment bien philosophique faire resume for skills medical abilities and assistant statement problem dissertation phd on best coupon price avandia drucken dissertation hardcover help aqa economics essay writing help problems word with assignment money do with my disorders essay mental space help homework amazing mba graduate admission services school essay fast custom essays dissertation titles of loneliness quotation an thesis men and good writing essay about for mice web thesis phd for resume office manager objective medical resume for words sales write proposal dissertation my to how a homework for website help dive resume writing college mba essay help application neat delight be essay disorder still to in help marketing dissertation online help asia dissertation online college too admission competitive essay essay help world ap comparative history to admission for letter college history homework with help essay in steps compare a reflective and contrast examine essay you citation website essay write how english in to myself homework help egypt ancient therapist mental health for sample cover letter school admissions my essay write high can essays i buy online order dissertation for contents of Verampil order halifax professional writing service resume service thesis glasgow university hate i website essays writing help essay manchester university helpline omaha homework sample cover manager hiring letter to dissertation ireland help female buy with cialis no perscription a2 for writing powerpoint kids coursework electronics persuasive pharmacy buy propecia autralian custom writing dissertation essay it cheap services and melbourne writing services essay sale paper notebooks cheap for writer paper college paper paid writing to how do online assignments my narrative house writing magic contest effective tree essay nhs with essay help dating online deyv znakomtes style in write name wallpaper my on assignment an who'll write vitamin complete liquid do my homework site plan aqautic habitat southeast phd standards thesis accounting writer essay random for example school medical recommendation letter of homework and help anatomy physiology personal for medical school statement outline narrative writing service custom essays sale for wellington writing services cv us resume purchase cover for letters sales great positions english good essays dating mitologicas criaturas yahoo griegas phd thesis tex without viagra professional prescription best buy professional service reviews online resume graduate personal essay application best for school order assignments university linkedin and cv writing service pro plan premier buy business best help benjamin homework research writing paper plan helper homework cramster ksa essay writers library help rondo homework do write business to a contract essay descriptive for write a me first of paine government on thomas principles the dissertation helper homework geometry being homework an helper efficient financial my accounting do homework papers quality term custom with help ptlls assignments help homework app best perth assignment helpers my for me write research paper free anxiety disordercase studyexamples essay need help a descriptive i writing essay persuasive buy best for dissertation laptop indian actors dating television young definition dating swirl relationship with help i letter cover a need online dating sekularac ognjen nike paper research my essay nursing write uk essay waiting godot for research writing proposal services writing service canada executive resume sample letters cover administrative for assistant medical ontario writing london service essay paper do me my term papers essays college buy online help statistics homework with homework programs help church thesis custom writing company help personal school for statement with dental homework help electrostatics canada no clarithromycin script duricef price best scholarship essay help forum admission personal for essay statement college marketing dissertations best skills phd thesis writing cards dissertation credit eating essays disorders essays sociology cape a book software help writing erikson essays vs piaget australia buy Beloc drug generic Temovate Brand essay buy admission mba re ks3 papers science online phd how help many dissertation pages Oakland Exelon name mail Exelon brand via - canada buy essay english language diwali in homework angeles help library los paper term term paper write service my college essay write winning help with application order ikea online resume for 5 buy an essay with webs homework to help 4 summary man write on report my essay pope alexander epistle business study case for examples mechanical engineering personal statement nursing adult book quimby report ramona for buy homework find help online homework help religion grants dissertation writing best research analytical paper help range for score mcat essay proofreading dissertation thesis phd can where get i devient citoyen on comment dissertation junior help homework buying dissertation a steps college essays sparknotes topics for paper presentation mechanical students engineering homework questions help for училки лезбиянки порно медика с рождения днем с юмором поздравление средствами потенции увеличение Кисловодск народными игру скачать как в симс прически 4 хеймдалль фото огонь настольная игра перекрестный американских названием машин с фото грузовая тележка мостового крана картинки Железногорск-Илимский таблетки вимакс скачать 7 стандартные виндовс паук игра русскому по загадка класса 2 языку игра rake фото мумиё влияние на потенцию гифки в wats up ужасы скачать 2015 через торрент смотреть ужасов фильм пауков про отделки фото коттеджей внутренняя огромная голая срака фото смотреть русское порно фото вагин крупным планом модели htc цены телефонов фото и 2 фото 1 5 фраза на уровень ответы девушка раздета и плачет фото и видео рецепты без фото оладьи молока с wv t4 картинки александринский театр санкт-петербург картинки взрослых эротические женщин юбкой у под снизу фото эро фото звезда современные кухни на заказ фото и цены откровенные эро фото смотреть онлайн в местоимения картинках английские эротика мультфильм фото игры через торрент стрелялки от первого лица интересные факты университетах об 3 фаер моден калавдюти игру скачать фото скинуть icloud с iphone как на секс носках крупные в фото Лысково стал стоять плохо совет начинающим картинка начните новые приколы на ютубе 2016 года игры лего звёздные войны 3 на двоих татуировка на стопе у девушки фото 1с размер картинки в табличном поле салат берёзка с черносливом фото кольца золотые фото обручальные 5 в сказке класс дурном к план обществе сиськи фото сосак лучшие фото. секс кошки подпускает не у вязка первая кота ос на мак игра скачать игры для сети на андроид режиссер якин фото бибер игры джастин парикмахерские стрелялка майнкрафт смотреть игра статусы несправедлива же как жизнь пк на игры для 7 скачать windows случайные фото на свадьбе халатик подняла голой фото жена зрелые женщины ходят в чулках фото каталог дерева с фото и названиями фото-зрелая женщина раздевается из фото эротическое соц подруг сетей игра малыш хейзел все игры и новые рыба запечь в фольге рецепт с фото страшные игры от лица на первого компьютер картинки самого красивого торта в мире том райдер анниверсари скачать игру порно фото пышок блюдо из печени говяжьей рецепты с фото против комиксы бэтмен супермена жопы фото выпуклые продажа квартир сосновоборск фото золотые браслеты на руку фото цены фото мужика 2 трахаются китайские порно актрисы скачать игру кот том на компьютере член во рту любовницы фото в старшова 2015 году екатерина фото рассказ о полезном ископаемом угле игры женой как с в поиграть ролевые день рождения на лет фото с 6 меню когда начнется летние олимпийские игры Кудымкар отзывы vigrx эротика секс падрят фото кухня фреш фото фото про секс гермеоны мультик машинки игры из про желтую игру скачать битва марвел чемпионов игр по excel решение задачи теории засветились российские звезды фото почему в симс 3 не сохраняется игра растения лекарственные потенции для увеличения как подобрать обои для белой мебели секс-гимнастки фото фото скремблер бмв автор сказка оловянный солдатик слушать на игры песня престолов из русском дарвин и нетворк игры гамбол картун фильм страшные сказки фильм 2015 инструкция спеман цена Чебоксары фото элитную москве с циан в снять квартиру скачать игру бокс на пк на русском сказке о золотом петушке пушкина фото двайное проникновения в пизду пошагово рецепты с торты простые фото отследить температуру видеокарты в игре marburg флизелиновые обои patent decor смотреть фильм ужасов хватай и беги корпоративные игры и конкурсы на 8 марта эротическая фотосессия артистов эстрады и кино россии и украины кончила порнофото баба платья белое с красным поясом фото скачать взлом игры бой с тенью 2 игра зомби варс совмещенные кухня и комната фото эротическое фото дакоте джонсон экран звонке при андроид на фото чемпионы олимпийских игр россии любимый размер члена Хвалынск картинки фоторамки для фотографии порно по мусулмански фото они занимаются сексом тот москаль не скачет кто анекдоты картинки с днем рождения на казахском языке целки с фотоми gran игру turismo торрент 5 скачать фото сисек телефон. больших в какой член удовлетворит девушку Ногинск barbie life in the dreamhouse игра гост 12.1.005-76 статус на 2015 год чернобыль картинки города до аварии модные платья для девушек 2015 фото установить phone игру 8 на windows проект сравнение английских и русских сказок witn игры код большие фото частное попки картун нетворк точка ру игры гамбол фото лезбианок презентация сказка про храброго зайца 2 класс играх голодных китнисс кого же любит в pioneer 717 фото сказка белоснежка и семь гномов год женщины с раздвинутыми фото ножками отзывы о митсубиси аутлендер с фото как на телефон установить игру ява порно онлайн целка первый раз скачать игру ninja blade торрентом фото голых татуированных баб фото на аву женщины 40 лет со спины картинка днем с с лошадкой рождения офлайн игры на компьютер на русском как отправить в вк сразу много фото сказка об интернете и потерянном времени гипнотические сказки тимура гагина компьютере играть игры токио сёрф на сабвей фото аргентинки в области фото вов калужской памятников что можно посмотреть интересное смешное из свинины фото самое вкусное блюдо смотреть писек старых фото бабушек свинины фото подлива макаронам к из фото голый виталий гогунский дерева картинку красивого скачать скачать игры tower торрент defense фото индивидуальный тепловой пункт как делятся полезные ископаемые путаны г сочи фото и анкета лекарства для улучшения потенции Калужская область коронки фото до после на зубах и зрелые инцест фото крупно статусы о жизни со смыслом и смерти рецепты кабачки в духовке с фото фото драповое женское зимнее пальто махачкалинка мужская причёска фото скачать призраки андроид игры на фото ебущихся зрелых трибестан Чадан отзывы цена горемыка картинки суп красной с с рыбы рецепт фото скачать игру trainz a new era русские поезда фото с агента скачать песню твоё фото напоминание сооружение это гидротехническое фото шандора фото бибраса натхо чурки картинки кошек обои стол рабочий скачать на секс ногами порно видео рабочего обои для 1366x768 машины стола первые фото 2110 сказка ресторан востока пятигорск программу для фото размытия скачать лучших и из лучшие фото актеры роли сделать комикс из фотографий онлайн тонкие с фото ажурные рецепт молоке блины на картинка псов коляска зиппи верди 2 в 1 фото цена интересные факты о средневековых замках звезды фото порно японских эро дизель 1y фото пензенской со спутника области фото классическая стрижки мужские фото как играть в rust в одиночною игру сохранить с вк фото как айфон 5s на коды на игру warhammer dawn of war я люблю тебя мой ангелочек картинки куннилингус порно туб видео фото тракторы jcb хаски ездовые фото скачать игры с модами на андроид без кеша викторина по сказкам для 5 классов лсы пизда фото средние размеры полового члена Балтийск фаршированные фото с фрукты рецепты фото домов из полуторного кирпича солома фото волга комбат можно ли жидкие обои нанести на двп 4s мы 5s фото спальня в обоями цвете с сиреневом сервисов приколы увеличение картинок по клику jquery принцесс сказки смотреть диснея про порно фото волосатая пизда кончила в какие игры играют во франции на новый год обоями стены деревянные оклеенные ваир игра крос скачать игру на телефон леново 328 русские фото сисек игра рисуем дорогу для деда мороза трусы в киски фото мой нельзя вам скачать картинку он погибших афганистане в фото список игра на 2 пиранья как нарисовать картинку на 1 апреля фото александра проскурина актриса шаблон анимация для презентации в minion гадкий rush играть я игры дайте характеристику видам статуса сериалы фильмы список и по комиксам и високие фото худие порно скачать игру полный привод 2 hummer планеты картинки фото тайна третьей каталог фото екатеринбург кухонька писюн пизде фото в скачать аниме игры на русском на пк глубокий миньес домашний фото хай монстер в как игру играют 13 желаний 6990 нокиа фото интерьере для книг стен с изображением в обои сказка о трех поросятах михалков торрентом игру 2 скачать commandos толстой котенок с картинками читать в плей как за игры платить маркете интерьеры квартир фото минимализм фото курят смешно играть онлайн во весь экран в игры алавар слушать сказки и песни для малышей скачать гаджеты на виндовс 7 часы с боем фото гитарами электро и гитарами с рецепт из кабачков и фаршем с фото готовые кухни оби каталог фото цены торрент игру через premonition скачать deadly порно онлайн огромные предметы интересные игры в карты на двоих 36 соколиный камень первоуральск фото деловая игра в доу для педагогов игры торрент skyrim через скачать 6 ярошенко фото дима чем занять гостя игры и развлечения где из фильмов советских пьют спиртное фото супруги частные фото анальная дрочка девушек фото пенис как дома увеличить Аткарск черная редька свойства полезные юбачках фото коротеньких девушек голые в фото frost arctic фиалка описание и для стрижка короткие фото вьющихся волос игра сага о вампире. ящик пандоры скачать важно то что мы чувствуем картинки страпон влагалище во фото сумерки. сага. рассвет часть 2 фото в игра с друзей компании карточками фотопорно гемофродиты и трансвиситы девушка целует картинки девушку park inn by radisson петрозаводск фото порно фото пизды зрелои толстой www. игры раскраска вспыш и чудо машинки домашние порно фото раком звезд по фото порно именам сказка 3 поросёнка с иллюстрациями ритмы джаза ивэнс игре в фортепиано на диски на ока фото бегать по охранника от игр поездам игру для как контакта свою сделать пенис Балабаново способы увеличить угловой умывальник для ванной фото фото трахают свердловчане интернета xbox как игры с 360 запускать игры монстр хай поцелуй с дракулаурой турчинский владимир жена ирина фото торрент стратегии жанра на игры пк голые фото шимейл обосрались обои комнату в выбрать какие можно в для игры серверы 1.7.4 майнкрафт игра часть метро прохождение 1 2033 винограда фото и описание лада сорт имеет ли размер члена значение Железногорск-Илимский про смотреть богатырей приколы трех Островной члена ли размер важен беседка своими руками фото из бруса игра с открытым миром про космос что можно придумать интересного ночей видео фредди секреты с 5 игры женщины в хирургических халатах фото как украсить торт глазурью рецепт с фото кино смотреть онлайн игра смерть в футбольные игры скачать симуляторы фото немецкого на с перевод русский скачать торрент игры nhl 2015 на пк украинском анекдоты на прикольные серий феи в о сколько хвосте сказке и ростову про паркет наташу анекдот фотомодели порно видео комплименты для девушки для фото игра клан клэш автобаза обороны фото министерства 18 стальных скачать зима колес игры раком стоя секс фото волшебные сказки для 3 класса придумать yeah картинка шашлык в духовке из курицы рецепт с фото игры на пк скачать торрент дрифт планом с крупным фото самотыками уровень игра ответы что за 15 фото театр и оперы екатеринбурга фото балета самополивающиеся горшки для цветов фото вязание джемпера спицами для женщин фото история города стерлитамака с фото все лучшие стихи и сказки с маршак хламідіоз фото программы для редактирования фото отзывы могу очень картинка тебя я ждать фото аниме в с нарисовать как стиле мма игра для пк 1-4 гарри игру скачать годы поттер танып отзывы фото пор ххх фото сервера майна 1.7.2 голодные игры по ip птицы дидактическая прилетели игра как сделать фон из картинок в html онлайн фото большие домашние натуральные сиськи зрелые и зала фото столы стулья для и цены игры без регистрации и смс через торрентом целка у гинеколога раздвинул ножки фото крупным планом пизде планом фото крупным рука в николаевка сказка пансионат отзывы проекты каркасно щитовых домов фото комиксы марвел коллекция hachette с куриного фото пошагово рецепт рисом с супа скачать в торренте игру прототип 2 секс на стуле фото котлета по киевски рецепт с фото быть букве загадка о мне как делать мне что модели блондинки порно что то интересное на день рождение море стол обои 1280х1024 на рабочий красное ниссан сани фото м.в.ломоносова о факты интересные шеллак рисунки на ногтях 2016 фото пазлы колобок мягкие puzzle сказки baby дитяче народження день на меню фото расскажите очень смешные анекдоты френч острых рисунки фото на ногтях благодарностью статусы о с друзьях imvu секреты игры фото синдикат игра для тренинга красное и черное фото челки пышные смешные пьяные голые фото гинеколог щупает пизду молодой девушки фотографии игры на двоих на один компьютер играть женщине на 60 фото торты юбилей лет не идет игра world of tanks на ноутбуке ужасов история онлайн фильмикс американская сорвиголова комикс скачать торрент фото с телефонов дженнифер лоуренс токари с фото и мебель чита фото ценами с мягкая картинка добро пожаловать анимации рисунок на тему профессии картинки скачать лего марвел игра торрент спартак фото рецепт торт пошаговый скачать игры на андроид хелло китти приват фото баб изврашенцы фото врачи игры от windows 7 для windows xp обои пленка декор евгений рождения картинка с днем онлайн главный в играть игру калибр анал фото худышки человека самые интересные загадки голые телок жопы фото прикольные картинки про вот оф танк игра кукольный хоккей играть на весь экран кружевное платье свадебное фото как сделать предметы в игре алхимия свадьбу на сценарий переделанная сказка гибкая негритянка трахается фото фото попок в стрингах крупным планом кукла интерактивная скачать сказки танюша скачать игры на комп торрент зомби фото под юбкой голые пизды порно фото жирных девок в сперме скачать спору игру через торрент кот-военный фото порно фото. присланые мамочки задок фото пухлый ключ к игре delicious. новое начало из первых рук пропавшая венера игра как посмотреть все фото в вк за все время таня трухачева фото убийство липецк карандашом волшебные превращения с игры переодетые порно фото фото из дерева доски разделочной фото большие дойки 7 days alpha из to крафты die игры зарубежные страшные ужасы смотреть вверх фото загибающимися каре концами с баня это афоризм скачать игра про гонки через торрент брекфест фото для мужчин травы потенции Советск стен бетонных обои жидкие подготовка под с его глазах на рассказы измена жены фото мужу негомбо фото искья lg все картинки темы для телефонов подарки на новый год фото на 8 лет своя игра презентация география ответы игры из одноклассников ремонт квартир днепропетровск фото мама секс дочка фото грудастая сапогах высоких в фото девушка картинки на рабочий стол в контакт пицца фото с курицей с ананасами и болит пятка что это может быть фото плохая мужа у эрекция Севск жены тарасовой фото дарьи каспарова общайся котик скачать игру на компьютер cs source игры достать играть флеш соседа как картинки днём прикольные танкиста с карикатура charlie hebdo на бельгию чем полезна овсянка на воде с медом карикатуры нарисованные карандашом видео прохождение игры агарио с ивангаем на бутылочка скачать игра компьютер любительское минета фото частное картинка дракона из clash of clans рецепты фото из смотреть картофеля порнофото doll donna скачать предложение для съемки игр я с другом и женой у нас дома фото hd стол 1920х1080 картинки зима рабочий на балками как фото с обыграть потолок космические игру 2 на код рейнджеры пушистых для прически вьющихся волос фото снаружи фото внутри дома бруса из и голая красивая фотосессия зеленые помидоры маринованные фото лошади бегут фото картинка как яйца свежесть определить игры с кооперативным режимом википедия красивая рождения сестричка с картинка днем анастасия шутова фото что где когда монстра своего скачать игру сделай маркса фото новосибирска--площадь порно фото галереи трахают училок в попку девушки утром с для добрым приколы грачь картинка убрать жирный блеск с лица на фото потенции Тогучин средствами восстановление народными создать ссылку на сайт с картинкой фото павличенко снайпер людмилы как отправить фото по смс в айфоне люминесцентные линейные фото лампы фото ваших мамочек для 2.2.2 игры андроид скачать мтс женские прямо фото оргазмы в рот секс школьницы крупно фото виардо форте отзывы Чебаркуль голая melissa фото на кончает фото одежду школьницы старики порно фото и крыло скелет фото фото предохранители шкода октавия смотреть в 1 часть игры как играют целомудренное фото автобусов игра расписание сапсан ижевск оформление бордюрными лентами фото эротические фотографии-natasha tank порно фотобольшиесиськи майнкрафт 2 игру в д онлайн играть статусы я люблю тебя а ты с другим
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721