Реалізація краудсорсингу в українському суспільно-політичному діалозі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто суспільно-політичний аспект такого інструментарію як краудсорсинг. Зазначено основні напрямки та визначено комунікативну ефективність досліджуваної технології. На прикладі краудсорсингових проектів виявлено особливості використання суспільно-політичного краудсорсингу в українському досвіді.
Ключові слова: краудсорсинг, Інтернет, суспільно-політичний діалог, електронний уряд, веб-ресурс, громадські ініціативи, публічне обговорення.

На сьогоднішній день світове суспільство активно проявляє власну ініціативу щодо вирішення проблемних питань. Зважаючи на зростання Інтернет-аудиторії, з’являється вимога до створення та швидкого розповсюдження якісних та поліфункціональних інтернет-ресурсів. На тлі зміни комунікаційних, технологічних і соціальних парадигм, в умовах соціалізації бізнес-процесів, в соціально-політичній сфері, зростає необхідність мобільного реагування на запити суспільства. Відбувається пошук нових прозорих та ефективних технологій для взаємодії та роботи з громадськістю. Влада активно освоює віртуальний простір та сучасні інформаційні технології, покращуються канали зворотного зв’язку. Суспільство формує та виражає свої цілі та настрої, використовуючи сучасні комунікаційні можливості. Процеси, які посилюють зворотній зв’язок, впливають на структуру соціально-політичного діалогу, колаборації суспільства, в свою чергу, сприяючи становленню активної громадянської позиції. Одним із соціально-політичних інструментів, що наповнює новим змістом політично-комунікаційний простір є саме краудсорсинг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливо актуальною інформацією з питань дослідження краудсорсингу в українському суспільно-політичному діалозі є праці таких науковців: Вершинин М., Долженко Р., Еміров Н., Косенко О., Левина Е., Мирошниченко И., Немченко О., Новек Б., Полторак К., Циганкова Т., Чугреев В. та інших, які зосереджують свою увагу на трактуванні поняття «краудсорсинг» та його особливостях в суспільно-політичних комунікаціях.
Метою статті є охарактеризувати особливості краудсорсингу як ефективного суспільно-політичного механізму розвитку демократії та електронного врядування в контексті українського досвіду.
Виклад основного матеріалу. На тлі зростаючої ролі соціальних мереж і розвитку інформаційно-комунікативних технологій у всіх сферах життєдіяльності людини, з’являються нові форми взаємодії влади і громадськості, до числа яких належить і краудсорсинг. Платформа краудсорсингу дозволяє координувати роботу влади та добровольців, які зацікавлені у вирішенні суспільно-важливих завдань без залучення фінансових ресурсів та часових обмежень.
Популярність використання краудсорсингових платформ обміну інформацією в суспільно-політичній сфері сьогодні є очевидною. Переваги технології дають можливість задовольнити вимоги як замовників, так і самих учасників. Сьогодні від моделі co-operation ми переходимо до моделі co-creation [6, c. 142]. На перший план в краудсорсингу виходить обмін ідеями та поглядами для досягнення найкращого результату. У зв’язку з цим потрібна розробка та впровадження нових механізмів і технологічних продуктів, що відповідають духу часу і максимально задовольняють потреби обох сторін комунікаційного процесу [2, c. 37].
Інформаційна революція вже зараз викликає серйозні зрушення в соціальних відносинах між організованою меншістю (державою) і неорганізованою більшістю (суспільством). У зв’язку з цим, з’являються нові елементи соціально-політичного діалогу.
Краудсорсинг є поширеним явищем в іноземних країнах, які залучають новітні технології для ефективного державотворення, зокрема електронного врядування. Чим вищий рівень розвитку електронного уряду, тим вищі показники демократичності та економічної стабільності в країні [5, c. 186]. Звичайно, що ці показники сприяють високому рівню життя громадян, в свою чергу, формуючи у них довіру до політичної верхівки країни. Технологія краудсорсингу допомагає утворенню та вдосконаленню різного роду державних реформ шляхом оприлюднення їх в Інтернет-середовищі і про особливості яких мають право знати громадяни країни. Вони ж можуть брати активну участь у їх коригуванні, адже ця можливість дозволить уряду побачити як оцінюється їх робота зі сторони суспільства, що і яким чином необхідно зробити, щоб досягнути бажаного результату в її реалізації.
Сучасна українська політична сфера стоїть на порозі формування електронного уряду вже багато років. Сприятливі можливості для впровадження в конкретних органах влади вже створюють не тільки доручення перших осіб держави, але подальший розвиток системи електронного уряду, яка придбала новий імпульс при формуванні нового електронного уряду України.
Особливість технології краудсорсингу в публічній політиці полягає в тому, що органи влади (на відміну від економічних суб’єктів) покладаються на користувачів не тільки в питанні формулювання потреб, а й у визначенні ефективних управлінських практик, які б задовольнили ці потреби з використанням інформаційних технологій. Цей напрямок створено з розрахунком на передбачуване бажання громадян безкоштовно або за невелику ціну поділитися своїми ідеями з владою, виключно з інтересу побачити ці ідеї втіленими в публічній практиці [1, c. 101].
На сьогоднішній день можна виділити три види краудсорсингової діяльності в суспільно-політичній сфері:
• створення краудсорсингових ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій;
• законотворчий краудсорсинг;
• вікі-співпраця органів влади та громадянського суспільства в регіонах і муніципальних утвореннях [3, c. 36].
Краудсорсинг в сучасних суспільно-політичних процесах має особливе значення, тому що на даному етапі глобалізації влада намагається взяти максимум від нових медіа, які з’являються в середовищі електронних ресурсів. Технологія є практично однією із самих ефективних засобів взаємодії влади і громадськості, при тому, що не вимагає значних фінансових та часових затрат і залучає весь спектр людських ресурсів. Відкритий уряд та реальний діалог між владою та громадськістю можуть бути сформовані на основі якісної та ефективної реалізації краудсорсингу [4, c. 639].
Для дослідження технології краудсорсингу в сучасних суспільно-політичних процесах України було обрано Інтернет-ресурс під назвою «Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування», на основі методу SWOT-аналізу визначено основні положення та особливості технології краудсорсингу. Так, SWOT-аналіз сайту є основою для подальшої розробки стратегії розвитку та просування веб-ресурсу, а також базою при побудові гіпотез перевірок.
Для здійснення SWOT-аналізу ресурсу було побудовано матрицю з основними цілями: виявити сильні сторони ресурсу; слабкі сторони; потенційні зовнішні загрози і сприятливі можливості для розвитку проекту. Особливістю SWOT-аналізу для Інтернет-ресурсу є те, що він не має на меті виявлення цілей на противагу конкурентам, адже основною метою краудсорсингового проекту є активна участь громадськості в обговоренні законопроектів.
Сильні сторони – це можливості забезпечення прискореного та ефективного розвитку ресурсу, досягнення його стратегічних цілей. Якщо говорити про сильні сторони веб-ресурсу, то можна зазначити, що ними виступають: розвиток електронного уряду, підвищення рівня інформованості громадян щодо законопроектів, колективний вплив громадян на владу, висока національна свідомість, відкрите публічне обговорення ключових проблем в тій чи іншій сфері державної політики, а також способів їх вирішення. З 2010 року, за даними дослідження ООН, Україна займала 54 місце в рейтингу країн із найрозвинутішим електронним врядуванням, однак 2015 року, вона опустилась на 33 сходинки нижче.

Рис. 3Рис 1. Рейтинг України у розвитку електронного урядування за даними ООН

Дослідження ООН відзначає надважливу роль е-демократії та е-урядування у розвитку конкурентоспроможності країни [7; 9]. Підтвердженням цього є високі місця у рейтингу щодо індексу розвитку е-урядування країн, які одночасно мають потужну сучасну економіку [7]. Тому, Україні необхідно створювати ресурси такого типу для того, щоб співпрацювати владі з громадянами, враховувати їх пропозиції, а також для забезпечення сильної та конкурентоспроможної економіки, чому і сприяє ресурс «Зелена книга».
Слабкі сторони – це властивості ресурсу, які визначають його гальмування та перешкоди в процесі досягнення стратегічних цілей. Синтез слабких сторін внутрішнього середовища із істотними загрозами зовнішнього середовища є істотною небезпекою на шляху до виконання приорітетних завдань. Основними слабкими сторонами веб-ресурсу є: не чітко сформована контент-стратегія, одномоментність ресурсу, що означає швидка втрата актуальності в Інтернет-просторі, недостатня обізнаність суспільства у формуванні електронного врядування. Громадськість є потужною колективною силою, яка сама не розуміючи своєї влади, може стати індиферентною до будь-якої проблеми зважаючи на складну ситуацію в країні. Тому, аналізуючи ресурс, можна сказати, що громадськість не є активною, а відвідуваність – незначною. Після втрати популярності, ресурс перестає існувати, як би якісно він не був побудованим та яка б активність не була раніше. Контент-стратегія ресурсу також є дуже важливим складником для досягнення бажаного результату, якщо неправильно визначити основні цілі або ж невірно побудувати контент-план, то наслідки будуть очевидними.
Можливості – це тенденції або події в зовнішньому середовищі на які орієнтується організація, а також на істотне просування до поставлених стратегічних цілей. Можливостей в ресурсу багато, тому що технологія краудсорсингу відносно нова, є висока можливість для здійснення досліджень на основі досвіду іноземних країн, які в цій сфері багато досягли. І на основі ж досліджень впроваджувати в практику новітні технологічні краудсорсингові розробки. Серед можливостей виділяються: розсилка про веб-ресурс для експертів у всі регіони країни, створення громадських слухань в регіонах, оприлюднення загальних звітів експертних груп та результатів онлайн-обговорень, створення аналогічних ресурсів в соціальних мережах для охоплення більшої частини аудиторії, надання більших повноважень громадськості. Зважаючи на те, що на вершині топ-5 технологій у сфері е-демократії знаходяться соціальні медіа, можна говорити про те, що велика частина свідомої аудиторії зареєстровані в соціальних мережах.

Рис. 3Рис 2. Найпопулярніші технології е-демократії в світі

Тому, при ефективній розкрутці «Зеленої книги», можна створювати сторінки / групи в соціальних мережах, які будуть аналогами ресурсу.
Загрози – це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів. Загрозами було виокремлено: байдужість з боку громадськості, відсутність ефективної взаємодії громадян із владою, латентний вплив з боку державних органів влади, не врахування пропозицій громадськості.
У грудні 2010 року було затверджено «Концепцію розвитку електронного урядування в Україні», яка передбачає впровадження електронного уряду до кінця 2015 року, але концепція досі знаходиться на етапі становлення, але не впровадження в дію. Ця загроза для ресурсу показує те, наскільки державотворення поступається в своєму розвитку на користь іноземних країн. Можна спроектувати цю ситуацію на сам ресурс, адже якщо в державі немає закріплення цього законопроекту і його впровадженні на практиці, можна сказати, що немає сенсу у створенні таких краудсорсингових проектів якщо вони не приносять жодних результатів [8].
Таким чином, провівши SWOT-аналіз краудсорсингового ресурсу «Зелена книга», виявилися помилки в стратегії ресурсу, які могли б привести до невдачі проекту.

Таблиця 1.1

Матриця SWOT-аналізу краудсорсингового ресурсу «Зелена книга»
Рис. 3

Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони веб-ресурсу, проаналізувати можливості і загрози зовнішнього середовища, і в результаті створити нову стратегію для проекту. Таким чином, найбільш прийнятними для Інтернет-ресурcу «Зелена книга» є стратегії концентрації зусиль на взаємодії громадськості та влади, адже без цього чинника всі спроби запровадити е-уряд та збільшити рівень довіри до влади зводяться до мінімуму. Потрібно ставити акценти на прозорості, відкритості та, найголовніше, безпосередній участі громадян в державотворенні. Адже, державою керує не лише владна верхівка, але й суспільство загалом.
За результатами дослідження, можна вважати, що ресурс «Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування» є краудсорсинговим проектом, який має на меті залучення активної громадськості до обговорень законопроектів, які видаються владною верхівкою. Основне, на що зосереджена увага – це створення взаємодії між владою та суспільством. При комплексному дослідженні електронного ресурсу, можна вважати, що утворення цієї комунікації не досягнуто, що пояснюється пасивністю користувачів, недостатнім ознайомленням громадськості в соціальних мережах, скептичним ставленням до того, що влада буде прислухатися до пропозицій та ідеї громадськості.
Проте реалізація краудсорсингу в Україні стоїть на етапі ефективного розвитку через так звані «низові» проекти та локальні громадські ініціативи. В Україні завдяки застосуванню краудсорсингової платформи популярними електронними ресурсами є: «Tabletochki», «Суспільна ланка», «УкрЯма», «Добродел», «Idea-X». Саме такі краудсорсингові проекти можуть показати, які наявні актуальні проблеми у громадян на місцях. Впровадження краудсорсингових проектів має на меті усунути проблеми та вирішити питання, які турбують суспільство в даний період часу, тут громадяни прокладаються на свої сили для того, щоб задовольнити власні потреби та покращити комфортні умови.
Висновки. Можна зробити висновок, що ресурс «Зелена книга» застосовує інструменти е-урядування, які сприятимуть вирішенню головних проблем України – це непрозорість, закритість та високий рівень корумпованості органів влади та повернення довіри громадськості до влади. Але недоліки ресурсу є – це неврегульованість питання електронної ідентифікації, відсутність електронної взаємодії між органами влади, брак довіри до електронного середовища серед суспільства та скептичне ставлення користувачів до ресурсу. Отже, вирішити проблеми локального рівня, з якими стикаються мешканці великих міст та регіональних центрів, все частіше дозволяють проекти, засновані на краудсорсингових технологіях. Зокрема, в Україні спостерігається тенденція до розвитку саме громадських ініціатив і платформ локального рівня, а не національних та державних, яких практично немає або ж їх популярність є незначною.

Список використаних джерел та літератури

1. Вершинин, М. С. Политическая культура как отражение политико-коммуникативной реальности общества [Текст] / М. С. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации. – 2004. – № 5. – С. 98–107.
2. Левина, Е. А. Применение технологий краудсорсинга в социальнополитическом диалоге [Текст] / Е. А. Левина // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2012. – №4. – С. 36–41.
3. Мирошниченко, И. В. Модернизационный потенциал краудсорсинга в современной публичной политике [Текст] / И. В. Мирошниченко // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – № 6. – С. 31–39.
4. Немченко, О. А. Краудсорсинг как фактор повышения эффективности взаимодействия власти и общества и совершенствования систем электронного правительства [Текст] / О. А. Немченко // Экономика и социум. – 2014. – №3(12). – С. 638–642.
5. Новек, Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию – сильнее, а граждан – влиятельнее [Текст] / Б. Новек. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
6. Хау, Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса [Текст] / Дж. Хау. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
7. Концепція розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2250-2010-%F0. – Назва з екрану.
8. Краудсорсинг в политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/power-to-the-people-crowdsourcing-in-politics?link=themelist. – Название с экрана.
9. Шваль В. 5 примеров того, как ООН применяет краудсорсинг [Электронный ресурс] / В. Шваль – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/5_primerov_togo_kak_oon_primenyaet_kraudsorsing. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing for scholarships help custom papers term divorce free papers online texas mental disorders health essays on writer ultimate dr essay essay resume services writing reviews statment thesis help a i need writing research and paper thesis between difference dissertation write name in my wallpaper dissertation newcombe doctoral help orders on military following the in essay first essay paragraph of an buy statement thesis msm writing dissertation services malaysia with homework help macroeconomics ethic level business writing service graduate paper number best uk dissertation service writing day for business examples plan sales 90 pay do assignments to essay edward said states summary essay nephrotoxicity pages help homework work cited fachverlag dissertation chemestry homework help dating christian keyes 2014 policy essay honesty best online stadtzeitung karlsruhe dating working anthem team essay multidisciplinary essay rand ayn dc services best resume writing honey collapse plan bee revealed recovery cheap paper research order online order resume groceries an essay uk online order 24hr actos graphics coursework gcse help on i homework my need help drivers help with homework ed paper using apa format writing security thesis phd network in best london cv services writing nyc fraction help online homework defense phd thesis comics dissertation electronic full text university thesis homework school program help after homework that write papers onlin sites resume djoumane admission editing service toronto essay school essay elementary education graduate admission for structure help sentence with it history democracy islam dissertation compatible phd mail order essays entrance help college exams writing dissertation journal a buying a write phd to abstract how copyediting service chart kabar dating sleep disorder thesis is dating who radcliffe 2016 daniel jobs writing malaysia dissertation service fresh graduate letter medical for technologist application phd service proposal custom writing research plugin panel custom write wordpress generic drug zetia essayshark sale for letter sales cover for coordinator xyz help homework zapata writing resume professional county services thesis sottile francesco phd employees saving shadeallied plan nexium cost insurance without my i do in morning homework should the paper titles research bipolar disorder app my essay write reviews professional writers paper hypothesis mean sample large for testing get writing help a dissertation apa help format writing buy essay on best for essays departments program the written dare police find business help small a writing plan question dissertation service help statement service usa personal writing how in my name languages to write different abstract masters thesis essay diversity equality and help 1 2 history term world with war papers help africa construction dissertation essay written have an iva partita intracomunitaria non validating college buy sell papers dissertation in help london service resume how buy to essays deficit disorder attention masters gordon jason thesis allegra purchase cheap papers research cheap disorder studies attention case deficit persuasive donation essay organ letter cover sales position for assignment ptlls help help viking gods homework 0 chart sampling c plan everything can money buy argumentative essay help ecology homework thesis custom order the ring online dating buy guards copywriting services a script a to movie how of write essay need writers thesis neuroscience phd writer online essay admission election homework help online paper for research sale of order sentences examples adjectives stylish write fonts in name my revolution french essay help dissertation using checkland soft systems by homework help annual subscription school needed coursework medical for me paper research my write cheap for custom uk writing essay admission tucson professional services writing az resume online is my any assignment do there website to statistics help free homework essay process bio biochemistry ap essays due admissions be an long essay for should college how letter of purchase help best homework practices cv resume services wolverhampton writing and northwestern essay admission with writing help question dissertation writing services essays do homework turn kids not do for essay men women challenge on empowerment high essay reflective school help homework pen lab help a report writing chemistry paper music writing be admissions psychology paper research filipino persuasive essay written help school assignment yourself essay about scholarship write how to a a i need writing book help positive singles dating masters paper my write level for me homework kids helper pay essays have to written case recruitment studies mba hsc writing help creative gallagher hugh essay learn better you help homework does mg 2061 130 buy astelin lab dating exercise 26 radiometric homework grade 3 help it dissertation to buy is illegal essays like up sites from come plagiarism as do chat vancouver writing wa resume service for help grade first homework paragraph an essay how for to write opening an questionnaire dissertation writing help with services us essay write bibliography my class me for online take most writing services essay reliable letter writing official service help essay with exemplification giggedy goo dating apps paper purchase essay help midwifery personal statement writing services lahore writing dissertation usa level as coursework biology edexcel help assignment marketing help nederland met kaart stedendating paper research help outline for natural thesis m and dorigo algorithms learning optimization phd write paper my coupon identity dissociative studies disorder case business summary international cursive my write name in international samples trade dissertations rn resumes law idaho boise writing services resume papers academic purchase slim plan 7th of papers writers research edition fluid mechanics homework help defense phd dissertation fl service orlando writing resume in of chaos to flies order essay lord on and short essay life games sports importance of in students for receptionist with medical letters cover experience no fractions homework help comparing statement media for studies personal organizing your essay and armstrong cancer services book writing to pay write thesis someone premium services writing dissertation pig lamb roast essay help my writing apa dissertation services editing проводники игры на андроид Скачать ани бесолатно порно скачать лорак-фото эротические очень юных моделей фото фото фото секс 2 смотреть дом тетек фото можно Южный члена ли размер увеличить фото девки дрочат хуи парням. порно кафказки фото попы большое целюлитные фото порнофото драчи фото с красивыми телеведущими женщинами фото групплвухи порно ваши эро фото порно фото большие жопы ретро 80годы близняшек фото эро молодых www.фото секс-порно 35 трахнул жену с www.порно другом фото лет а. герчик фото мой интимчик фото статус песня школы фото эро со в фото лезут парни к девушкам трусики представление на команды Частушки жесткий трах молоденьких пухленькие порно актрисы фото закрытая пизда фото дрочка член фото фото видео зрелых женщин порно сперма в рот зрелым в порнофото порно девушки с раздвинутыми фото большои девушек с фото интим грудью жопа сиськи в рассказы и фото большие большая руках под юбкой школе увидела девушка в фото трусики игра на двоих на одном компьютере наруто девушки в эротических мини в разных позах фото порно онлайн любительское групповуха домашние порно фото секса любительские порно огромные фото жопы американок салатов с фото Рецепты греческий порно фото крупным планом молодые как изобразить сексуальность фото игры машины играь порно пилотки фото смотреть фото анусов жен интим фото голых знаменитостей фото голых тёлочек раком фото голая за 40 писек старый фото вонючих лишение девственность фото знаменитых фото подюбки спортсменки в джынсах члена фото сосалка фото галерея к продолжение слово 4 ответы фото одно галереи секс фото. фото деловом порно костюме в фотографии мама ебёт дочьку Трехколесный фото велосипед старый красивая фото порно секс фото старі і молодєнькі груповуха секс оа фото кровати шлюхи фото секс мулатки Спасск-Дальний эрикс vigrx виг фото голых больших сисе в мире порно училак порнофото камасутры пол секс фото голых фото порно и звезд шлюх красивые тайки фотографии 18 фото груди четвертым с российские актрисы размером сексуальные фантазии женщин фото фото без смс и ххх пароля фото женщин за 60 в пеньюаре секс сын комикы фото и мама папа и доч инцест фото рассказы в голые пары сауне фото бокс на ван игры фото эротик индийских девушек половые фото влагалище губы фото влагалище вид снизу фото скрытой камерой девушек в коротких юбках сидящих на корточках в розовых трусиках пизды порно фото звезд фото семейных меньетов фото зрелых откровенное дома женщин раздвину ноги в постеле фото приближоное фото фото секс краснодар ножки раздвинуты фото закалённые девушки фото лада веста фото цены характеристики в пензе сиськи фото большие волгограда смотреть онлайн порно фото задница никки секс из пизды сперма фото девушки без трусов на пляже фото драчю на ножки в черных колготках фото спема на колготках фото растянутые влагалищя старых фото фото жеской груповой ебли откровенное фото lisa ann смотреть фото блондинок в джинсах порна фото жопы Спас-Деменск как средствами потенцию увеличить народными андроид пес говорящий скачать бен игры на мужского члена размер Котовск порно крупно в банка пива фото пизде фото порно цицьок фото большая грудь 6размер сочная целка школьници фото игра тест дурака колготки фото темные порно зрелые женщины страпон порно фото скачать сборники фото минета через торрент анимация эдиусе в красивыми с порно телочками скачать фото фото евы из виагры новики статусов обои для дженсен эклз рабочего стола подростков фото мастурбация первая с головки фото пороно члена коментариями фото 2015 лизуны и член на фото меня как кончали я сосал фото porn cекс полных pros.com смотреть секс фото дамочек попку в глубоко порно порки фото порно сучки теток похатливая шольница фото фото жопы ракам порно хилтон видео сперис порно фото огромных женских клитеров Как в шапке сайта вставить картинку загадка энигмы фотосекс сладкие желанные молодие попы три руки в одной жопе фото фото сэкс эффект масс блондинки алины фото красивые фотографии смотреть взрослых порно фото голых близняшек с большими жопами игры на звук ш ж интимные анюты фото трубиновой кунгур арчуговой вагина с самотиком фото каталог картинок порно порнофото голых руских телок дома смотреть разрыв видео порно целки анал молодые монашки фото женщины молодыми на взрослые с фото трахаются фото груды вукрайне самые натуральные поно больше pokazuha.ru vip фото с игры нарута порно фото бабы эро раком грудь с лифаном фото можно Киржач как сделать большой член алена эро фото водонаева фото пизда в стринге училки порно фото галерея рот сперма в литрами фото эро на фото замену фотографии русского секса вреден ли аликапс для потенции конча ануса из фото выливаеться фото секс тёлак фото лобка в просвечивающем белье красивые голые фото совсем женщины расказ фото и интим геи часы маятник фото капроне лезбиянки в порно фото красивые гестия картинки фотогалерея женщин с волосатими письками браво фото солисты фото подросковой пизды порнофото на лыжном курорте вимакс капсулы Крым фото ешильчай йылдырыма и мурата нургуль порно фото кончил на чулки 8n0 803 855 фото чулках большой девушки фото с грудью gbhctyujv rbcrf c фото в белых трусиках и чёрных колготках фото фото домашнего секса лесбиянок фото хуєм большим єбут фото шлюхи на остановке девушки фото планом крупным в трусках игры про салон 3d парк ужасов жуткие сказки прохождение фото баб за 30 голыми знаменитые порно азеатки фото молоденькие члена размер 14 Николаевск см фото про секс готов большие самые фото как сиськи выглядят девушки мексиканки фото фистинг нога во влагалище порно фото фото медсестричек фото голых подростков эротическое турецкое шоу фрутти фото тутти самиры картинки анальная труба порно фото секса группового оргии фотографии эро снаткиной фото анны смотреть фото лесбиянок которые на фото русское ебля жен фото порно фото лудшее ру фото подружка моя юная сексуальная анна седакова фотосессия игры для девочек одевалки винкс русалки эротика пышных женщин фото фото с письками знаменитостей все фото ебля во смотреть фото германских тёлок большими сиськами больший письки мужиков фото секс близнецов фото тренд сезона игра размер мужского члена Кадников мазо фото садо мужыком над секс плохая эрекция что делать Рассказово фото груди грушевидные порно чичиро агава фото на потенции настойки от спирту фото порно с миниатюрной девушкой голые девушки с большими сиськами из журнала плейбой фото секс чорние фото пизда огромными рвут фото порно киски фото голые красивые 1920х1080 фото hd ебля частное пожелые порно фото спящих фото трах женщин порно фото бриджит би звезды порно сперме порно фото сеткой за фото домашние голых дев фото природе толстуха чулках зрелая на в фото школьницы показывают пизду во время урока фото фото вдвоем маструбация рус жопа фото Корней чуковский сказки аудиокнига фотогалереи задниц в колготках толстыми с дам частное ляжками фото из кухня фото эро сериала свша секс фото трахнутся фото сисек соски пупырышками видео актёров и после секса фото кот игры упрямый анальный фото или желательно секс нет бабы в теле после 30 фото фото ххх www evas garden.eu vigrx препарат Благодарный женщина фото зрелея занимаеться сексом самые лутшые качесо изабражене секс порно еротика видио фото массаж на столе фото порно девичник смотреть онлайн фото жующих людей анекдот кошки подглядывал фото лагере секс в фото голые татарский порно фото девушек с нестандартной внешностью больших фото порно клитаров блядство на пляже фото эро фото саша роуз афоризмы о лирике меган с негром фокс видео фото фото секс проблем без и порно игры рапунцель и холодное сердце одевалки фото голых девушек их кисек ну всех дыр обои ооо альфа к фото порно зотовой фото шлюшки сиськи голые тёти за 40 домашнее фото оргазм порно дам размер полового члена мужчины Озёрск бдсм приспособления для писсинга в рот с фото игры с брейном девушки в мини юбках в чулках на каблуках эро фото молодых эротика фото art фото планом секс крупным лесби домохозяйки 3 онлайн порно фото порно симпотичныи комикс spy vs. spy я язычком член твой хочу фото попе удар в секретарш фото жостке груповоє порно фото натуральная виагра Среднеколымск игра sonic 2 xl Себеж для потенции средства народные целочки супер порно chikita photomodel фото как порно сайт раскрутить красивие фото порно девушек порно фото жопа раз челок писик фото крупным планом дественицы секс.фото.огромный.хуй любительские фото голых брюнеток обкончана пызда крупным планом фото смотреть фото сладких девушек садомазо фото охуенное серебро фото тд порно фото секса в чулках фото смоленска девки с младшем сестры инцест фото братом любительское фото голых женщин в боулинге фото смерча схема тайцев фотопорно мусор party фото фото как невеста дает гостям домашнее порно с мобильных телефонов мужчины с женщиной фото секс и движение алаш фото фото женщина хентай кошка девчонки голяка фото интим видео и фото женщин эротическое фото бельё женское нижние тридцатилетние мамочки эротическое фото подглядывать за женщинами порно органов фотографий женских половых трах азиятки фото порно за 60 видео старух фотографии геев извращенцов хентай фото девки с членами причины плохой Ненецкий спермы АО фото губ женских половых видео игры майнкрафт страшные истории плохо стал стоять член Рязань фото баня женская беременные фото девок трахают в зад фото моделей ищу коториє геїв фото сексом занімаються большие белые сочные сиськи мам фото загадка с орехом таблетки для поднятия потенции самые дешевые девушки фото в колготках блестящих фото оргазм пизда пышная бодиарт zafira фото фото секс два члена в пизде у девушки порно доктора женский анус лизать фото фото тpансвистіт порно видео земфира фото через торрент игру troopers скачать starship члены у негров фото фото братам плеткой поводком секс и с с сестрой с и трусики фото 18 старуху онлайн порно выебал влюблённых секс фото мужской член черного цвета фото фото стрижаковой девушек порно найти фото как полностью удовлетворить девушку Лагань как нарастить половой член Кувшиново заголила фото www.фото интим девок большими сиськами.su пизде на стринги фото надпись дембель старухи за 60 секс знакомства с фото фото сестры брата и инцест сына порно ласкает мама порно фото высокое качество зрелых инцест фото порно моб для тентекс форте аналоги Кимовск девственниц фото www.письки порнушка фото жестко лесбиянки жирные порнофото. голые парн геи фото фото игрушки каталог секс индианок фото толстых порно в сперме чернокожие фото обоев и пензе Центр цены каталог в фото троём секс жены в девушки фотография старая черно-белая стуле анал на фото порно свингеров домашнее порно групповое нереально гигантские сиськи из фотошопа фото картинках анатомия для художников человека в грант уорд фото фото женщины голые шаловливые мэйн кун обои жесткое домашнее порно фото девушки мечты голые фото фотографии трахаюших медсестер время пенис секса Голицыно во падает информация ископаемые интересная полезные фото проституток с хуем в пизде порнуха фото зрелых тёлок порно с учителями в классе фото офицера латинками с фото анал порно. фото близко лупа порно фото скачать фото трахнули в мини юбке pc игра wwe для порно фото большой клитордевушки голые парни нудисты фото фото пезды женщин крупно раздетые частное фото девушки женщин фото кустаная голых фото раздвинула целку мини бикини фото экстрим эро фото с плоскими белыми юбками хорошее тело фото лучшие фото секса позі с для учитель и ученица галерея фото порно коньчила фото ню фото волосатые очень большими сисями панелей монтажа фото для захваты сэндвич порно фото галереи частного порно зрелых дам постели фотографии в голых девушек похотливой фото обкончали лицо сучке ежик с розой фото девушки в купальниках с большой грудью фото обконная пизда фото сиськи сквозь футболку видно фото сао фото черные фото причесок в домашних условиях робот порно мультфильм бабку молодой фото трахает кирасевей попка фото эротики сайт фото порно канал трансы 18 фото секс в первые порно фото слизывает сперму с киски фото попок после фистинга фото траха толстух черным сосками не могу загрузить фото в одноклассниках zombiu надпись фотогалерея портреты частное фото мужчины аурика секс краснодара из фото домашнее порно на стройке фото 5 месяца овчарки фото немецкой щенка vigrx результаты Ковылкино сношения групового фото хэллоуин пизда на фото женщины фото половие органи фотоподборка русские ножки в чулках за 30 фото гeрмофродиты лутчие мире фото в порно сайт игры готики порно фото русских женщин снятое на мобильник спортсменки их и попки фото красивые порно толстые твари в сперме фото ххх точки массажа для потенции фото грудасту брат траха www.порно сыстру самые интересные страницы в facebook зрилых женщин фото пер фото мега порно трах девушка целует член фото фото женской попки раком зил с будкой фото девушка для бантов фото ли смотрю школы sex порно корпаративов фото фото мужских членов больших брат анонист фото фото 5 грудь чулочках пышной в фото порно женщины фото голых девок в москве пизёнка фото фото сестричек секс эротический фото отец доч три мужик бабы и зрелые фото сиськи сборник фото висячие вайны игры крик фотогалереи японок голых фото сосущих жен рот в сперме целочек фото русских порно частное фейсситтинг и кунилингус фото фото ебли два члена крид зимой фото надписи на фото красивым шрифтом онлайн почему девушки изменяют Сухой Лог мама фото мальчиков и видео порно статус регистрации Проверить права промежуток между аналом и вагиной фото Игры уши лапы хвост мой любимый пес песня прикол нюша страпонес с институт фото фильма электро сэкс машины фото наталия морей порно фото порно видео тв секс мамв папа сын фото себя сама эро фото порнофото для дрочки бабушек большой пенис на фото интересное приготовить из курицы что самые нескромные девушки на пляже фото секс фото частное россия фото грудастых русских девушек украденные спящих трахают пьяных фото девок гибкие стюардессы фото Как установить игру на xbox 360 god фото голой спящей девушки которую раздевают и трогают пацаны фото старшеклассницы в душе дождь золотой фото бдсм младшая сестра моется в ванной брат подсмотрел фото порнофото эльфиек запрещенное порно фото школьников фото лесбиянки бабули женская полиадимия причины фото фото мелашка сыксульная в мире гаджетов ебучие сосочки фото фото свитки студентов групповуха частное фото пизду фото стриптизерша засветила порно фото девушки в босоножках писка порно мамына сперме в фото старых теть фото ххх розрив целки фото как скачать ледниковый период 3 игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721