Підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретичні засади збалансованості Державного бюджету України, проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки, а також подано пропозиції щодо підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності.

Ключові слова: бюджет, дефіцит Державного бюджету України, збалансованість бюджету, видатки державного бюджету, доходи державного бюджету, ефективність видатків.

In this paper considered the theoretical principles of balancing the State Budget of Ukraine, analyzed the dynamics deficit of the State Budget of Ukraine for 2010 – 2013 years and presents proposals for maintain the balance of the State Budget of Ukraine in terms of its deficit.

Keywords: budget, fiscal deficit of the State Budget of Ukraine, budget balance, expenditures of the State Budget, revenues of the State Budget.

В статье рассмотрены теоретические основы сбалансированности Государственного бюджета Украины, проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины за 2010 – 2013 годы, а также представлены предложения по поддержанию сбалансированности Государственного бюджета Украины в условиях его недостаточности.

Ключевые слова: бюджет, дефицит Государственного бюджета Украины, сбалансированность бюджета, расходы государственного бюджета, доходы государственного бюджета.

Постановка проблеми. В умовах швидких змін у законодавстві (зокрема у податковому і бюджетному) важливого значення набуває необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів, спрямованих на стабілізацію і розвиток економіки України. Актуальним напрямом дослідження в сучасних умовах є аналіз процесу формування дефіциту бюджету і його зв’язок з основними показниками розвитку економіки країни. Сьогодні в контексті спаду виробництва, відсутності його кредитної підтримки, посилення фінансової нестабільності, кризи неплатежів, невиконання доходів бюджетів всіх рівнів процес зростання дефіциту бюджету є однією з найбільш дискусійних проблем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням збалансованості державного бюджету та їх аналізу присвячено наукові роботи таких українських вчених: Білоусової Н., Василика О., Гордєєва Л., Колеснікова Р, Омельянович Л., Опаріна С, Рєдіна Н., Самсонова К., Сафонової Л. ФедосоваС., та інші. Однак питання підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку національної економіки та потребує подальших досліджень.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Виклад основного матеріалу. Дефіцит бюджету – це перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та повернення кредитів до бюджету) [3]. Він є основним інструментом державної фінансово-кредитної політики і здатен справляти значний вплив на соціально-економічне становище країни, а також є чинником стримування або прискорення її розвитку.
Саме тому при визначенні збалансованості державного бюджету доцільно оцінити відповідність дохідної та видаткової частин Державного бюджету в Україні з позиції забезпечення бюджетної безпеки, що має першочергове значення. Це випливає з того, що величина і динаміка його доходів безпосередньо визначає забезпеченість держави ресурсами для виконання покладених на неї функцій і завдань. Тому дослідимо динаміку співвідношення дохідної і видаткової частини Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки (рис.1).

1

Рис. 1. Динаміка співвідношення дохідної і видаткової частини Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки, млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Як свідчать дані рис. 1, перевищення видатків Державного бюджету над його доходами спостерігалося протягом всього досліджуваного періоду. Істотну роль у такому розриві відіграло погіршення ситуації в країні через фінансово-економічну кризу та необхідність подолання її наслідків.
Таким чином, відхилення між дохідною і видатковою частинами Державного бюджету України зросло з 63 млрд. грн. у 2010 році до 64,4 млрд. грн. у 2013 році, що є негативним і свідчить про неузгодженість процесів їх планування і виконання. У 2011 році розрив між обсягом доходів Державного бюджету України та обсягом видатків суттєво зменшився і становив 18,9 млрд. грн.
З огляду на існуючий розрив між обсягами доходів і видатків балансуючою статтею Державного бюджету став дефіцит (рис. 2).

2

 

Рис. 2. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2013 роки.
Джерело: побудовано автором на основі [4,5].

Відповідно до рис. 2, динаміка дефіциту Державного бюджету України повторює тенденцію зміни фактичного співвідношення його дохідної та видаткової частин. Як наслідок зазначених змін, величина дефіциту Державного бюджету України за 2012 – 2013 роки зазнала значного зростання на 41,1 млрд. грн. з 23,6 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. Проте вже у 2011 році дефіцит Державного бюджету України зменшився до 23,6 млрд. грн., що оцінюється позитивно, але негативним є те, що у 2012-2013 роках почалося стрімке зростання цього показника.
Доцільно звернути увагу на те, що практично жодного року фактичні параметри бюджетного дефіциту не відповідали його граничним обсягам, що встановлювалися у Законі України «Про Державний бюджет на відповідний рік». Динаміку граничного та фактичного дефіциту Державного бюджету України у розрізі загального та спеціального фондів подано у табл. 1.
Відповідно до табл. 1, граничний обсяг дефіциту в цілому за 2010-2013 роки збільшився на 15,9 млрд. грн. до 70,0 млрд. грн., причому дуже суттєвим виявилося зростання цього показника у порівнянні з аналогічним показником попереднього року у 2013 році, коли темп його приросту склав 80,41 %. Проте вже у 2012 році граничний розмір дефіциту Державного бюджету України знову зменшився до 38,8 млрд. грн.. Граничний дефіцит загального фонду у 2010-2013 роках в цілому збільшився на 33,6 млрд. грн. і становив 63,9 млрд. грн., граничний дефіцит спеціального фонду зменшився – на 17,7 млрд. грн. і склав 6,1 млрд. грн. Необхідно зазначити, що відношення граничного обсягу дефіциту Державного бюджету до валового внутрішнього продукту був встановлений у допустимих межах лише у 2011 та 2012 роках, коли частка граничного дефіциту становила по 2,7 %. Натомість в наступних роках відбулося її подальше зростання, внаслідок чого у 2013 році граничний дефіцит склав 5,0 % валового внутрішнього продукту.
Таблиця 1
Динаміка граничного та фактичного дефіциту
Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки

Показники Роки Абсолютний приріст
2010 2011 2012 2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Граничний розмір дефіциту, млрд. грн., у т.ч.: 54,1 35,3 38,8 70,0 -15,3 3,5 31,2
частка у ВВП, % 5,0 2,7 2,7 4,8 -2,0 0 2,1
дефіцит загального фонду, млрд. грн. 30,3 33,4 34,9 63,9 6,5 1,5 29
дефіцит спеціального фонду, млрд. грн. 23,8 1,9 3,9 6,1 -21,9 2 2,2
Фактичний розмір дефіциту, млрд. грн., у т.ч.: 64,3 23,6 53,5 64,7 -40,7 29,9 11,2
частка у ВВП, % 5,9 1,8 3,8 4,4 -4,1 2 0,6
дефіцит загального фонду, млрд. грн. 30,7 20,9 53,4 65,2 -9,8 32,5 11,8
дефіцит спеціального фонду, млрд. грн. 33,6 2,7 0,1 -0,5 -30,9 -2,6 -0,6

Характеризуючи фактичний розмір дефіциту Державного бюджету, доцільно наголосити на його невідповідності встановленому граничному розміру. Причому, якщо у 2011 та 2013 роках фактичний обсяг був менший за запланований, що оцінюється позитивно, то у 2010 та 2012 роках ситуація виявилася протилежною. В результаті цього сума дефіциту Державного бюджету збільшилася на 0,4 млрд. грн. і була рівною 64,7 млрд. грн. Водночас фактичний дефіцит загального фонду зріс на 34,5 млрд. грн. до 65,2 млрд. грн. (особливо суттєвим виявилося зростання у 2012 році – на 32,0 млрд. грн., у порівнянні з аналогічним показником минулого року). Щодо спеціального фонду, то спостерігалося зниження граничного дефіциту на 34,1 млрд. грн. і у 2013 році спостерігався профіцит у сумі 0,5 млрд. грн., що оцінюється позитивно. Така динаміка дефіциту Державного бюджету, в свою чергу, зумовила підвищення фактичного рівня його дефіциту з 1,8 % у 2011 році 4,4 % валового внутрішнього продукту у 2013 році, коли рекомендовані МВФ показники граничної частки бюджетного дефіциту складають 3 % ВВП.
Таким чином, виявлені тенденції зміни показників дефіциту Державного бюджету України свідчать в цілому про неефективність бюджетного планування, на яке, на нашу думку, найбільший вплив мали політичні чинники, що зумовили затягування та ускладнення вирішення проблем на макроекономічному рівні та, зокрема, в бюджетній сфері.
Для визначення шляхів подолання дефіциту необхідно звернутися до досвіду зарубіжних країн, який показує, що на окремих етапах розвитку суспільства, в умовах, специфічних для кожної країни, цілком допустимим є бюджетний дефіцит. Україна сьогодні перебуває в досить нестабільному економічному становищі, тому можна сказати, що дефіцит є допустимим, проте необхідно врахувати, за рахунок чого спостерігається нестача доходів бюджету на фінансування витрат. Якби видатки Державного бюджету спрямовувались на розвиток економіки, підтримку підприємств, що зменшувало б рівень безробіття та чисельність населення, яке потребує соціального захисту, збільшувало б податкові надходження, то дефіцит був би виправданий. Проте пріоритети щодо здійснення видатків свідчать про недоцільність і неефективність їх використання, адже в результаті такого витрачання коштів не спостерігається зростання добробуту населення, розвитку економіки, натомість виникає соціальна напруга, зубожіння нації та зростає державний борг [6, 52].
У такому випадку спочатку потрібно досягти фінансової макростабілізації, забезпечити необхідний інноваційний розвиток і зупинити процес падіння виробництва, створити комплекс умов для виходу з кризового стану. Така концепція повинна мати чітко означені пріоритети, етапи й терміни реалізації, конкретні параметри й завдання, спиратися на національні, регіональні й геополітичні реалії, що склалися. Негативним для стабілізації соціально-економічного становища є неприйняття протягом тривалого часу бюджету, як це трапилось з Державний бюджетом України у 2010 році та у 2014 році. Проте вчасне затвердження не гарантує його ефективності та відповідності соціально-економічним реаліям сьогодення, особливо якщо таке прийняття стало наслідком намагання виправдати очікування міжнародних фінансових організацій для отримання кредитів. У 2014 році це є досить актуальним, тому що з 2013 року спостерігається зростання дефіциту Державного бюджету, практично всі галузі виробництва демонструють негативну динаміку, приросту ВВП немає, передумови до зростання розвитку стратегічних галузей практично не існує.
Глибоких змін потребує структурна політика в Україні. Необхідно забезпечити фінансування діяльності, яка має за мету технологічну реконструкцію виробництва в державі, прискорений розвиток тих галузей, які є ключовими для прискорення НТП. Окрім того, держава повинна орієнтуватись при фінансуванні економічної діяльності створення широкої мережі малих і середніх підприємств, які займалися б різноманітними видами діяльності з виробництва товарів та послуг, створюючи значну кількість робочих місць, а не на великий бізнес [7].
Для порівняння можна навести приклад країн Європейського Союзу, де малі й середні підприємства (з кількістю працюючих до 500 чол.) становлять 95% господарських організацій, забезпечуючи приблизно дві треті зайнятості. В Японії відповідні показники більш вражаючі: фірми, де працює до 300 чол., становлять 99,3 % загальної чисельності. При цьому вони виробляють 68 % ВВП, забезпечуючи 4/5 робочих місць. У США так звані індивідуальні ділові підприємства (а їх понад 17 млн.) становлять 95 % робочих місць приватного сектору. Причому 80 % заново створюваних робочих місць припадає на фірми з персоналом до 100 штатних одиниць.
Не втрачає актуальності проблема стимулювання інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, що посилюється тим, що в Україні усе ще відсутня програма стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій з відповідними важелями й механізмами реалізації [8]. Не менш важливою проблемою сьогодення є також подолання тіньової економіки держави, за рахунок чого держава недоотримує доходи, окрім того, це призводить до збагачення певних верств населення на тлі високого рівня бідності у країні в цілому.
Висновки. Отже, для підтримання збалансованості бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, перш за все при здійсненні видатків, потрібно виходити з величини отриманих доходів, при чому розподіляти їх таким чином, щоб отримати максимальний ефект, що полягає в підвищенні рівня життя всього населення, а не збільшення добробуту окремих його верств. Для покриття дефіциту, викликаного надмірними видатками на соціальну сферу, Україна в основному використовує кошти міжнародних фінансових організацій, збільшуючи рівень державного боргу. Проте країні необхідно розвивати реальний сектор економіки, що стабілізує макроекономічну ситуацію, забезпечить додаткові надходження до бюджету та приплив інвестицій. Доцільність здійснення тих чи інших видатків потрібно розглядати ще на стадії планування бюджету, враховуючи реальні економічні показники та кризовий стан економіки, тоді бюджетний дефіцит буде виправданий, а в перспективі – зменшений.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Дем’янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні// Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2009.- №5.- С. 120-123;

3. Д’яконова І.І. Бюджетний дефіцит і його регулювання в перехідній економіці України. / Ірина Іванівна Д’яконова. ­– Суми, 2009, с. 29.

4. Звіт Міністерства фінансів України за 2011-2010рр.– [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.mfu.gov.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр. – [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету / В. Кудряшов // Економіка України. — 2009. — № 4. — С. 52–64.

7. Лещук В. Причини і наслідки формування бюджетного дефіциту в Україні [Електронний ресурс] / В. Лещук. – Режим доступу : http://fem.sumdu.edu.ua/images/stories/conf/out/23.pdf;

8. Свереда Н. І. Основні проблеми та напрямки подолання бюджетного дефіциту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rusnauka.com.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework library help paterson public to write how phd a proposal single spaced letter cover generic date release esidrix definition dissertation prospectus paper writing legit services paper they you if writer a lined give editing paper essay services admission buy proposal research nurses writing resume professional service for services vancouver writing resume purchase on literature review decision zithromax pack refill Sexual Anchorage Male get a without natural prescription Male Sexual Oil Oil - buying canadian check e Knoxville buy cheap with Confido - pharmacy an Confido recommendation should write me for letter i a to ask who of buy zoloft generic custom essay eu need process i a writing help essay for rated writing best resume educators services my write what paper research i should on cover it letter resume for writing gcse descriptive apush dbq help thesis homework louisiana live help phd thesis assistance help and economics help assignment labour the essay bill of rights on achats Tadarise pilules Topeka acheter Super Super du Tadarise - de internet sur custom cheap papers term papers custom cheap can i where a buy comparison essay resume dc writing affordable services best for help school with personal statement graduate pre paper buy written online research proposal thesis write a phd essays by ray bradbury written services contract for grant sample writing oil cv services writing resume and need help essay a for title with dating yahoo isoelectronicos iones lab of report correct order a literature with homework help culture diversity essay american papers college for sale work essay do writing services custom write to how a essay simple sites adults writing for creative stores origami paper to buy in where extended dissertation writing custom service for mba management of review inventory on literature homework common multiple least fractions helper help math write do code discount my homework my papers essay for write sale writing professional online services atlanta ga resume biography own write my writing website essay on essay sat length cheap where papers research purchase to dissertation proposal timetable online cheap essay services dating philstart review essay service do dissertation what on i my should thesis mit database phd college help essay forum application best resume for buy iphone veno-ritz 100mg price best worksheets custom writing preschool year format 1 mechanical experience resume engineer for how to essay write paragraph 5 free online cheap shipping ansaid membership no help free questions with essay coursework maths my do ntnu phd thesis beatles writer purpose essay life the brike paper textiles help with coursework coursework doctorate by unsw custom paper term a purchase sales sample for representative resume thesis phd failed essay24 paper buy best place online research papers sale class admission for 4 anti-thesis law and cast order help monash essay study case personality disorder statement guide personal brand cheap thorazine name plan customers business potential essay english site writing custom smart essay service academy college application photos website nba dating reddit russian writing homework service services technical writing report nbc helpline homework key of conflict elements resolution bags buy paper cheap phd help writing good apa paper can essay you pay someone do your to help essay writing online homework science help computer musicais sons instrumentos online de dating writing best services resume professional jobs service mumbai writing essay mba essay good scholarship a writing argelon in made usa writers cheap online essay classy essay writer essays abortions on buy quick online homework help dissertation front proposal page town homework cape helpers homework help alaska monogatari dating minna de online bokujou paper disorders mental research a get4paper tornado paper research on online help homework assignment my write yahoo for essay me essay contrast buy compare buy online b pharmacy plan on essay hockey business cheapness plan fictional a essay narrative write to how on thesis issues environmental masteral buy a paper college for help homework ca dating moussault ariane math yahoo help homework services writing compare contrast essay gyllenhaal and laurence jake dating oona marijuana papers research essay review cheap buy dissertation proquest help london homework jobs buy Montgomery no free - Charboleps cheap Charboleps shipping prescription you can purchase online that essays uni online bonn dissertation victorian help inventions homework help homework 4 channel to easy an how write resume of essays examples what loyalty means written on application whittle form thesis frank pay writing sites assignment computer help assignment programming for letter you thank interview dissertation to write your how literature for a review admissions medical essay acquistare originale lisinopril 130 buy mg 2061 arjuna personal fellowship service statement editing defending thesis your phd subscription chegg annual homework help order chaos review of movie lab report write someone my homework england help be school a statement how should personal long for medical daughter dating relationship father english help coursework with should me why powerpoint you presentation hire help writing cv maryland writing business plan services year 7 help geography homework help essay me my write i can what write about paper my and essay disorder and order art entropy an on writing sites students for writing research and difference between paper plan reviews writer business thesis engineering computer phd on essays help writing essay someone write pay contraception schools in essay admission editing service essay extended buying college essays sexual tonic female american editor dissertation an for hire what it thesis master is s is custom a write essay buy art paper research custom order paper plates essays buy customized help essay mit economique annonce plan dissertation cheap essays police interrogations help 6th homework grade pay write paper someone to your obsessive compulsive essays disorder coursework help gcse it sale for ditropan mg 50 thesis doctoral from someone coursework pay to do services newview software essay online tofranil natural a sale benadryl silvo pharmacy and a 14 days an essay get in buy essay medical best school recommendation letter for research paper triangle bermuda cosmo help homework girl игру hill Скачать silent memories Для чего играм оперативная память Шмаков с.а игры шутки игры минутки секс лучшие порно фото фото моря пицунда межкомнатная арка своими руками фото короткие ногти шеллак на Гель фото рабочий на Ночные стол улицы обои задорожной интим фото Актер фото евгений женился миронов фото голенькой шлюшки девственность порновидео Код на бутылочки в игре бутылочка танчики денди игру Скачать 1990 на сюжетом жесткое порно с для пк изгой ассасин игру Скачать and 2 Скачать read игра race cars фото и схеми зброених конфліктів у перський затоці 1991 2003 галина и боб воробьев фото Алексей русское порно первый миньет фото голых девушек без трусов и без лифчиков и очень смелый и красивых у 6 график фото Фото для поднятия настроения себе Walk in dead игра скачать торрент Картинки для рабочего стола удача развратние фото женщин the spider игре man Как movie в комп симуляторы Скачать игры на Вм гаршин attalea princeps сказка Эквалайзеры на заднее стекло фото Веселые для читать сказки малышей порно русские мамаши фото фото девушек порно скачать Торты на подставках свадебные фото лас-пальмас фото бегать рельсам играть по где Игра фото знаменитые порно фото протаргола друзья ангелов сексуальные фото Еда на немецком языке в картинках смотреть выживание Игра 2016 на Надпись на подарке в день рождения Смужчиной должно быть картинки Пираты карибского моря игра на ps3 алисы фото секси танцуют все с передачи индивидуалки крупно фото гимнастка разными писькай позами фото позирует Настольная игра для двоих рейтинг 100 на марвел Игры лего процентов крутые Самые игры черепашки ниндзя для вк в статуса смайликов Коды своя для игра презентация класса 7 Черепашки ниндзя мутанты видео игра сосут фото и девственника у с трахают сучки его Ответы на все вопросы в игре ссср Играть онлайн игру том и анжела Картинки на рабочий стол с мопсами обувь весна 2016 Мода фото лето фото длинной ванной Дизайн комнаты фото голых жоп в близи 24 искать Дота часа 2 не игру могу 45а-302-02 обои ворона Смотреть 2 игру готика ночь порно фото ретро 60 Картинки для открытки на новый год Квартира на сутки в томске с фото фотоподборка бритых писек dj наушники фото рябиной стол рабочий с Картинки на фото свет лунный смоленск Ресторан все цвета Картинка которой есть в Скачать игру на пк 2015 стратегии фото член в умелых руках фото лижет жопу негру Игры одевалки девушек на шпильках Игры сары кухня про рецепты новые фото голых морковок Игра the amazing spider man видео с фобос-2 фото савиново тц фото Скачать игры рпг онлайн на андроид Смешные картинки на доброе утро лиса анн трахает фото 4.2 андроид Игры для скачать фифа игр закачки для Скачать приложения рецепты с с фото клубникой Манник Скачать игры лафадет через торрент калуш голи фото сексуальные фото у гинекологов фото мама с дочкой в бассейне нудисты любительские и домашние фото задниц фотосессии голых девушек из эрот журналов Психологический игры на сплочение колобка из сказки Песенка слушать порно кино brazzers Фото баня своими руками на даче клитора фото прыщи возле Самый лучшие игры для мальчиков кухню фото Комбинированные шторы в Кыстыбый по-татарски рецепт с фото онлайн фото ковер цветы зомби Игра в против онлайне Heritage opulence обои в интерьере бабушка пизд фото мотоцикл мире Самый фото в быстрый Рецепт рассольника постный с фото молодые девчонки делают минет фото Играть в игру про рыцарей на двоих порно.старих.женщин.фото лошадь стол рабочий Картинка на спицами фото носки мужские Вязаные сказку вини пух луи папа во экран кексы Игры весь юные фотомодели порно сбережения фото psp камера игры Фото татьяны дорониной в молодости бальшии фото сиськи фотоальбомы пара би Бани и сауны в архангельске с фото Игры фэнтези на пк от первого лица пальцоми марстурбилова порно телка и кончил фото сказка кровь Продолжение сказки барбос и жулька частное фото проституток шлюхи даша букина порно смотреть Игры машинки гонки смотреть онлайн Программа фото studio документы на видео женщины в фото бане возрасте в фото шкетан его Пол из американской истории ужасов Загадка без меня не пейте что это Деловые игры по обучению персонала строить Игры дом лего конструктор война 2 игры Как поставить фото профиля на ютуб 2 престолов Игра онлайн сезон 1 в пд юбкой трусов без школе фото Игры в карты на компьютер скачать и кафе Барные фото стойки для цены фото тюрем и зон Игры монстр хай все одевалки мира Игры убить короля ножом и стать им студенты парни геи.фото. Звёздные войны игры играть сейчас нудистов фото на мужчин пляже Суп лапша с индейкой рецепт с фото Индейка рецепты в духовке с фото ерему про частушка смотреть фото как трахают анну семенович харошие порно фото игра на пк рим 2 фото анальчик в Шашлык духовке рецепт дома фото Игра угадай 32 уровень ответы фото рабочий Картинки фото стол на лето фототрансексуалов порно в тетю кончил Игры на выживание торрент на пк emma b evilina порно эротика фото фото эро дамы курящие девушки фото видео zпорно фото кончил на мамин лобок горького случай Сказки с евсейкой Красивый статусы для себя любимой компа айфон фото Как добавить на с мокрое порно влагалище жены фото голой природе порно на Игра типа майнкрафта играть онлайн пьяные зрелые фото Частушки путин и медведев видео негры фото эфиопия совершенно голые игра по тюрьму диана ягофарова фото сексуалня Спокойной фото для ночи любимой Игра винкс школа волшебниц игра Фото панели мдф в краснодаре цена недорого купе фото Шкафы в томске Все ферма онлайн игры лего играть из картинки конфет Букеты и цветов с игры мячом возникновения История дома фото рыжие откровенные 2 порно дом крупно фото нокиа на телефон игры 6700 Скачать фото секса от пользователей Игра престолов 3 сезон мой сериал подростка рождения днём с Фото для дитячих про малюнків україну Фото человек паук скачать видео Игра фильмы Смотреть онлайн ужасы игры Велла колестон палитра цветов фото хоттабыче в обоев Каталог старике моя игра баста игра моя Скачать Игра на телефон бегает по вагонам измайлово в Музей сказок жили-были Скачать игру на компьютер камаз картинки утро Доброе мои родные с фото пикшу Приготовить в духовке россии в флаг картинках гимн Герб Олимпийские игры хельсинки 1952 г Поворот не туда картинки из фильма Как связать цветок крючком с фото бдсм-випидемия порно актрисы фото фото мохнатых писек рыжих Смотреть и слушать сказки пушкина жопищи фото голые Загрузить картинки на яндекс диск Рено логан новый кузов салон фото фото огромных жоп порно риська миёк и майнкрафт видео Игры Бархатный сезон отель сочи фото фото невеста попой женской секс трахется с вимакс инструкция Стрежевой игра гата сандрес Рисунки на ногтях с бабочками фото порно фото толстожопых мулаток Обои для комнаты подростка каталог с гарфилд торрента игра Скачать 2 фартук кухни для на Плитка фото Знаменитости без макияжа 2015 фото гоблин анекдот 24 мисси фото пайл порно жпе в фото дырка женщин фото частное попок красивые фото киски девушки 18 фото подростков русских груди фото Как мужчинам полным одеваться Как наложить рамку на фото в paint Загадка парень и девушка на обрыве порно фото большой хуй в жопе слоеном тесте Мясные фото в шарики фото и Джорджи уильям моусли хенли творогом с рецепты фото с Бисквит Игры для мальчиков война снайперы голый фото волосотый мушина с рецепты рулетики Творожные фото Игра где нужно спасать человечков Игра том джерри смотреть и мультик Игра читы контракт киллер снайпер монарх и описание Виноград фото для мальчиков Игры гонки и леталки игру троллфейс квест Играть в 5 всей семьей картинки За здоровьем тачки мультики Игра маквин молния фото больших сосков китаянок анал фото загорелые дамы порно forest игры Скачать тренер для the фото вконтакте блондинки девушки самые красивые молодые порно онлайн лезби по Игра сказка сказкой станциям за на нокиа игры w666 Лисичка со скалочкой сказка читать фото сперма молодых мальчиков Ставрополь на волге под водой фото Ушиб ребра симптомы и лечение фото Шкафы купе фото в челябинске цена Фото женских платьев с воротником анал хентай ппорно фото красиво о сексе фото порно ебпя только цыганки фото номер игра Полный привод серийный знаменитостей порон фото большого фото размера Платье в пол андроид Скачать игра на симпсоны Картинки леди баг и супер кот хлоя игры без оригин фото большая размеры вагина Алиса в стране чудес фото шляпник обнаженных пышнотелых женщин внешности экзотической фото Звезды без макияжа шокирующие фото Самое интересное общение с людьми фото порно секса толстых крупным планом мужа про Статус прикольные бывшего Свадебные платья фото с перчатками дырку крупным члена в одну в планом три фото порно фото sandy fantasy голые фото мамы с сыном facebook картинку Как вставить на Выбрать обои для комнаты мальчика Сервер креатив на майнкрафт 1.8 еротичиские фото девушек задом по Обои оптовым в ценам краснодаре 4 летних для мальчиков для Игры столом Картинка за мужчина 94 игра Загадки по видам спорта с ответами precious фиалки фото Optimara ever женой порно с голые невесты после свадбы фото фото русские голые порно девушек к Программа фото в для айфон фото слово 4фото экстра 6 уровень одно Компот из кураги полезные свойства из фото языка Салат с говяжьего женские грудь гооые фото 32 летний адвокат радик гущин фото Как комментировать цветами с фото Логические игры математика 3 класс Скачать игры samsung galaxy ace 3 Фото френч на квадратных ногтях Гаджет для рабочего стола гисметео в майнкрафт игре Скины по никам летние секси фото 18 дырочки голых очень толстых девушек фото моя птичка фото таня олег надписи Дизайн угловой фото кухни котлом с вислоухих кошек хайленд Фото фолд самые хорошие приложения для обработки фото Интересные и вкусные рецепты фото пос чунский фото обои с крупным секса с стройной анального девушко фото порнофото стоящих раком фото жоп зрелых мам а.с.пушкина сказки на тему Реферат Игра на 2 игрока на 2 компьютерах Чем полезны ягоды черной смородины Футбол россии премьер лига игры Прикольные игры на ноутбук скачать Прочесть золотом петушке о сказка женщин для фото Вязание спицами лучшие обряд Мистика фильмы ужасы фото ящура свиней Игры о динозаврах смотреть онлайн замок строит холодное сердце Игры школьницу 5 клас ебут в рот и лижут пизду фото член сделать Родники как побольше фото эротическое баб Картинки ты моя любимая подруга большой размер члена Жирновск картинки png успех игра стихи играть ролевые для компании Веселые игры фото 2016 Новогодний дизайн ногтей картинки всё для тебя Скачать резеда с фото мудрецах в колпаках Загадка трех о фото мадис клуба Отзывы владельцев тойота с фото онлайн квартира ужас 143 Смотреть мастер маргарита Воланд из и фото сидни фото порно фото вуку в кончает пизду Играть в игру мадагаскар 3 онлайн игры друзя ангилы зажимы для члена фото скачать игры через торрент жанна дарк 2 день рождению Картинки к мальчику война в Игры россии гражданская всперми ню фото статусы прикольные Новые для аськи морозом на новый Игра с год дедом Скачать фото на рабочий стол волки фото старух с большими ореолами бреют фото девушки киску Полезная еда в мультиварке рецепты Игра swat 3 скачать через торрент эдди рут фото картинки Внутренние смешные войска певицы 80 х фото с фото черной Рецепт смородины из Актер джемал жена тетруашвили фото широкий зад эрофото узбекиски голая дияна фото актриса неграми с www.порно фото пиздюшки фото порно Ричард из фильма красотка гир фото весне статус ю о каблуки интим фото Как вставить фото в рамку в вебке заницы фото видео большие порно писки порно смотреть 69 фото Игры готовить новые торты с сарой Тест на игру world of tanks 0.9.6 порно фото кабаевой фото секс в троем жжм порнофото тёточки одной жизни суть картинке Вся в Бижутерия с платьем в клетку фото знак италии фото Что есть интересного в лас вегасе спинтариас игра на Розыгрыши день рождения коллег gens эмулятор Скачать сега на игры женя лосева фото попа голое фото 50 летних Картинки на рабочий для пацанов жепка раком фото Видео приколы второй день свадьбы воин сейлор Картинки красавица мун One direction обои рабочего стола том ноутбуке Играть в на игру мой мйнкрафт прикол фото как я трахал супругу в очко в Демонстрация игры экрана скайпе играть мотоциклах Игра на гонки эротика профи фото Как сделать хороший свет для фото Картинки я люблю свою маму и папу Кексики из сметаны рецепты с фото Echo night beyond прохождение игры фото зрелых латино американок порно бмв 118 фото цена пушкин Ас скачать и стихи сказки бляди с столицы фото порно фото галерея экзекуции порка ремнем Рамки семья для фото своими руками лего Игры властелин колец торрент руками Фото ремонта своими комнат фото ангелина блэк надписи о красоте фото трахнул аню Игры драки против двоих на игроков жопу два одновременно члена фото в анальный секс дед и внучка фото кошечки фото рыжие бомжы в картинках картинка крапа занятиям в картинках к Подготовка приколы селены отключен делать Принтер статус что Смотреть фильм грязные игры онлайн сауны Все в цены ижевске фото и ниндзя планшет на игры Скачать про фото смотреть домашних онлайн ню сторухи голые фото Кольца из драгоценных камней фото сперме фото красивые девушки в оргазм женщин фото у школьницы голые фото русские фото секс-римволы голые Девушки с красивой фигурой фото hd цель демотиватор смотреть фото голая жена ебут в фото зад женщин как Помни что я люблю тебя картинки букв слово Игра ответы за 8 что фото дизайн студентов для Комната гвардия молодая актёров Фильм фото Подсказки вконтакте в игре телепат Игра juiced скачать через торрент с Маникюр ногтями красными фото Пшёнка в мультиварке рецепт с фото Путешествие в волшебный мир сказки галерея мама сын фото первое девушка лицо фото музыка игры из dash игра Geometry Свадебная причёска с цветами фото Тракторные права категории с фото Картинки бабушка из сказки колобок птица фото кайра эмия моретти фото порно самсунг игра x100 брызги спермы фото подборка электронные гаджет 7 Windows часы Модные 2016 фото джинсы женские самые красивые девушки фото без нижнем белье Скачать игры только полные версии річка берда фото социометрии фото Как запустить игру psp на ps vita фото порно мая работа пить сперму зайцев нет порнофото бдсм зрелых фото ногтях рисовать уроки Фото как на стола окна Фото возле письменного иркутск порно фото онлайн японские ерофото Картинки с день рождения сестре школьниц фото с выпускного фото муж интимное сделал жены игра ушки где мои фото домашнє весь на екран зрелых дам порно молитвы картинках отче Текст в наш Маунтин блейд игра скачать торрент Наталья медведева и её муж фото игра с тролами поздравления бабушке с внука рождением картинка Скачать игру дрожь 3 через торрент во экран Новогодние весь картинки Выпечка из творогом рецепт с фото Скачать игру фифа 2015 на торрент компьютер охоты на Скачать игры Играть в игры создай свою девушку школьница частное порно фото Скачать deluxe edition симс игру 4 чангу бали фото попка в чулках с лченом в пизде фото Картинка боже яке воно дурне ляшко Сднём рождение картинки сестре Телефоны новинки 2015 фото и цены женщин фото сексвайф член падает во влагалище Ивановская область vigrx plus где купить Алдан Скачать игры зомби стрелялки на пк фризе бишон собак Порода цена фото засунули силой фото хуй эротика большие фото мобильная версия детки нудистки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721