Підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто теоретичні засади збалансованості Державного бюджету України, проаналізовано динаміку дефіциту Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки, а також подано пропозиції щодо підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності.

Ключові слова: бюджет, дефіцит Державного бюджету України, збалансованість бюджету, видатки державного бюджету, доходи державного бюджету, ефективність видатків.

In this paper considered the theoretical principles of balancing the State Budget of Ukraine, analyzed the dynamics deficit of the State Budget of Ukraine for 2010 – 2013 years and presents proposals for maintain the balance of the State Budget of Ukraine in terms of its deficit.

Keywords: budget, fiscal deficit of the State Budget of Ukraine, budget balance, expenditures of the State Budget, revenues of the State Budget.

В статье рассмотрены теоретические основы сбалансированности Государственного бюджета Украины, проанализирована динамика дефицита Государственного бюджета Украины за 2010 – 2013 годы, а также представлены предложения по поддержанию сбалансированности Государственного бюджета Украины в условиях его недостаточности.

Ключевые слова: бюджет, дефицит Государственного бюджета Украины, сбалансированность бюджета, расходы государственного бюджета, доходы государственного бюджета.

Постановка проблеми. В умовах швидких змін у законодавстві (зокрема у податковому і бюджетному) важливого значення набуває необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів, спрямованих на стабілізацію і розвиток економіки України. Актуальним напрямом дослідження в сучасних умовах є аналіз процесу формування дефіциту бюджету і його зв’язок з основними показниками розвитку економіки країни. Сьогодні в контексті спаду виробництва, відсутності його кредитної підтримки, посилення фінансової нестабільності, кризи неплатежів, невиконання доходів бюджетів всіх рівнів процес зростання дефіциту бюджету є однією з найбільш дискусійних проблем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням збалансованості державного бюджету та їх аналізу присвячено наукові роботи таких українських вчених: Білоусової Н., Василика О., Гордєєва Л., Колеснікова Р, Омельянович Л., Опаріна С, Рєдіна Н., Самсонова К., Сафонової Л. ФедосоваС., та інші. Однак питання підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку національної економіки та потребує подальших досліджень.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підтримання збалансованості Державного бюджету України в умовах його дефіцитності на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
Виклад основного матеріалу. Дефіцит бюджету – це перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та повернення кредитів до бюджету) [3]. Він є основним інструментом державної фінансово-кредитної політики і здатен справляти значний вплив на соціально-економічне становище країни, а також є чинником стримування або прискорення її розвитку.
Саме тому при визначенні збалансованості державного бюджету доцільно оцінити відповідність дохідної та видаткової частин Державного бюджету в Україні з позиції забезпечення бюджетної безпеки, що має першочергове значення. Це випливає з того, що величина і динаміка його доходів безпосередньо визначає забезпеченість держави ресурсами для виконання покладених на неї функцій і завдань. Тому дослідимо динаміку співвідношення дохідної і видаткової частини Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки (рис.1).

1

Рис. 1. Динаміка співвідношення дохідної і видаткової частини Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки, млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Як свідчать дані рис. 1, перевищення видатків Державного бюджету над його доходами спостерігалося протягом всього досліджуваного періоду. Істотну роль у такому розриві відіграло погіршення ситуації в країні через фінансово-економічну кризу та необхідність подолання її наслідків.
Таким чином, відхилення між дохідною і видатковою частинами Державного бюджету України зросло з 63 млрд. грн. у 2010 році до 64,4 млрд. грн. у 2013 році, що є негативним і свідчить про неузгодженість процесів їх планування і виконання. У 2011 році розрив між обсягом доходів Державного бюджету України та обсягом видатків суттєво зменшився і становив 18,9 млрд. грн.
З огляду на існуючий розрив між обсягами доходів і видатків балансуючою статтею Державного бюджету став дефіцит (рис. 2).

2

 

Рис. 2. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2013 роки.
Джерело: побудовано автором на основі [4,5].

Відповідно до рис. 2, динаміка дефіциту Державного бюджету України повторює тенденцію зміни фактичного співвідношення його дохідної та видаткової частин. Як наслідок зазначених змін, величина дефіциту Державного бюджету України за 2012 – 2013 роки зазнала значного зростання на 41,1 млрд. грн. з 23,6 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. Проте вже у 2011 році дефіцит Державного бюджету України зменшився до 23,6 млрд. грн., що оцінюється позитивно, але негативним є те, що у 2012-2013 роках почалося стрімке зростання цього показника.
Доцільно звернути увагу на те, що практично жодного року фактичні параметри бюджетного дефіциту не відповідали його граничним обсягам, що встановлювалися у Законі України «Про Державний бюджет на відповідний рік». Динаміку граничного та фактичного дефіциту Державного бюджету України у розрізі загального та спеціального фондів подано у табл. 1.
Відповідно до табл. 1, граничний обсяг дефіциту в цілому за 2010-2013 роки збільшився на 15,9 млрд. грн. до 70,0 млрд. грн., причому дуже суттєвим виявилося зростання цього показника у порівнянні з аналогічним показником попереднього року у 2013 році, коли темп його приросту склав 80,41 %. Проте вже у 2012 році граничний розмір дефіциту Державного бюджету України знову зменшився до 38,8 млрд. грн.. Граничний дефіцит загального фонду у 2010-2013 роках в цілому збільшився на 33,6 млрд. грн. і становив 63,9 млрд. грн., граничний дефіцит спеціального фонду зменшився – на 17,7 млрд. грн. і склав 6,1 млрд. грн. Необхідно зазначити, що відношення граничного обсягу дефіциту Державного бюджету до валового внутрішнього продукту був встановлений у допустимих межах лише у 2011 та 2012 роках, коли частка граничного дефіциту становила по 2,7 %. Натомість в наступних роках відбулося її подальше зростання, внаслідок чого у 2013 році граничний дефіцит склав 5,0 % валового внутрішнього продукту.
Таблиця 1
Динаміка граничного та фактичного дефіциту
Державного бюджету України за 2010 – 2013 роки

Показники Роки Абсолютний приріст
2010 2011 2012 2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Граничний розмір дефіциту, млрд. грн., у т.ч.: 54,1 35,3 38,8 70,0 -15,3 3,5 31,2
частка у ВВП, % 5,0 2,7 2,7 4,8 -2,0 0 2,1
дефіцит загального фонду, млрд. грн. 30,3 33,4 34,9 63,9 6,5 1,5 29
дефіцит спеціального фонду, млрд. грн. 23,8 1,9 3,9 6,1 -21,9 2 2,2
Фактичний розмір дефіциту, млрд. грн., у т.ч.: 64,3 23,6 53,5 64,7 -40,7 29,9 11,2
частка у ВВП, % 5,9 1,8 3,8 4,4 -4,1 2 0,6
дефіцит загального фонду, млрд. грн. 30,7 20,9 53,4 65,2 -9,8 32,5 11,8
дефіцит спеціального фонду, млрд. грн. 33,6 2,7 0,1 -0,5 -30,9 -2,6 -0,6

Характеризуючи фактичний розмір дефіциту Державного бюджету, доцільно наголосити на його невідповідності встановленому граничному розміру. Причому, якщо у 2011 та 2013 роках фактичний обсяг був менший за запланований, що оцінюється позитивно, то у 2010 та 2012 роках ситуація виявилася протилежною. В результаті цього сума дефіциту Державного бюджету збільшилася на 0,4 млрд. грн. і була рівною 64,7 млрд. грн. Водночас фактичний дефіцит загального фонду зріс на 34,5 млрд. грн. до 65,2 млрд. грн. (особливо суттєвим виявилося зростання у 2012 році – на 32,0 млрд. грн., у порівнянні з аналогічним показником минулого року). Щодо спеціального фонду, то спостерігалося зниження граничного дефіциту на 34,1 млрд. грн. і у 2013 році спостерігався профіцит у сумі 0,5 млрд. грн., що оцінюється позитивно. Така динаміка дефіциту Державного бюджету, в свою чергу, зумовила підвищення фактичного рівня його дефіциту з 1,8 % у 2011 році 4,4 % валового внутрішнього продукту у 2013 році, коли рекомендовані МВФ показники граничної частки бюджетного дефіциту складають 3 % ВВП.
Таким чином, виявлені тенденції зміни показників дефіциту Державного бюджету України свідчать в цілому про неефективність бюджетного планування, на яке, на нашу думку, найбільший вплив мали політичні чинники, що зумовили затягування та ускладнення вирішення проблем на макроекономічному рівні та, зокрема, в бюджетній сфері.
Для визначення шляхів подолання дефіциту необхідно звернутися до досвіду зарубіжних країн, який показує, що на окремих етапах розвитку суспільства, в умовах, специфічних для кожної країни, цілком допустимим є бюджетний дефіцит. Україна сьогодні перебуває в досить нестабільному економічному становищі, тому можна сказати, що дефіцит є допустимим, проте необхідно врахувати, за рахунок чого спостерігається нестача доходів бюджету на фінансування витрат. Якби видатки Державного бюджету спрямовувались на розвиток економіки, підтримку підприємств, що зменшувало б рівень безробіття та чисельність населення, яке потребує соціального захисту, збільшувало б податкові надходження, то дефіцит був би виправданий. Проте пріоритети щодо здійснення видатків свідчать про недоцільність і неефективність їх використання, адже в результаті такого витрачання коштів не спостерігається зростання добробуту населення, розвитку економіки, натомість виникає соціальна напруга, зубожіння нації та зростає державний борг [6, 52].
У такому випадку спочатку потрібно досягти фінансової макростабілізації, забезпечити необхідний інноваційний розвиток і зупинити процес падіння виробництва, створити комплекс умов для виходу з кризового стану. Така концепція повинна мати чітко означені пріоритети, етапи й терміни реалізації, конкретні параметри й завдання, спиратися на національні, регіональні й геополітичні реалії, що склалися. Негативним для стабілізації соціально-економічного становища є неприйняття протягом тривалого часу бюджету, як це трапилось з Державний бюджетом України у 2010 році та у 2014 році. Проте вчасне затвердження не гарантує його ефективності та відповідності соціально-економічним реаліям сьогодення, особливо якщо таке прийняття стало наслідком намагання виправдати очікування міжнародних фінансових організацій для отримання кредитів. У 2014 році це є досить актуальним, тому що з 2013 року спостерігається зростання дефіциту Державного бюджету, практично всі галузі виробництва демонструють негативну динаміку, приросту ВВП немає, передумови до зростання розвитку стратегічних галузей практично не існує.
Глибоких змін потребує структурна політика в Україні. Необхідно забезпечити фінансування діяльності, яка має за мету технологічну реконструкцію виробництва в державі, прискорений розвиток тих галузей, які є ключовими для прискорення НТП. Окрім того, держава повинна орієнтуватись при фінансуванні економічної діяльності створення широкої мережі малих і середніх підприємств, які займалися б різноманітними видами діяльності з виробництва товарів та послуг, створюючи значну кількість робочих місць, а не на великий бізнес [7].
Для порівняння можна навести приклад країн Європейського Союзу, де малі й середні підприємства (з кількістю працюючих до 500 чол.) становлять 95% господарських організацій, забезпечуючи приблизно дві треті зайнятості. В Японії відповідні показники більш вражаючі: фірми, де працює до 300 чол., становлять 99,3 % загальної чисельності. При цьому вони виробляють 68 % ВВП, забезпечуючи 4/5 робочих місць. У США так звані індивідуальні ділові підприємства (а їх понад 17 млн.) становлять 95 % робочих місць приватного сектору. Причому 80 % заново створюваних робочих місць припадає на фірми з персоналом до 100 штатних одиниць.
Не втрачає актуальності проблема стимулювання інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, що посилюється тим, що в Україні усе ще відсутня програма стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій з відповідними важелями й механізмами реалізації [8]. Не менш важливою проблемою сьогодення є також подолання тіньової економіки держави, за рахунок чого держава недоотримує доходи, окрім того, це призводить до збагачення певних верств населення на тлі високого рівня бідності у країні в цілому.
Висновки. Отже, для підтримання збалансованості бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, перш за все при здійсненні видатків, потрібно виходити з величини отриманих доходів, при чому розподіляти їх таким чином, щоб отримати максимальний ефект, що полягає в підвищенні рівня життя всього населення, а не збільшення добробуту окремих його верств. Для покриття дефіциту, викликаного надмірними видатками на соціальну сферу, Україна в основному використовує кошти міжнародних фінансових організацій, збільшуючи рівень державного боргу. Проте країні необхідно розвивати реальний сектор економіки, що стабілізує макроекономічну ситуацію, забезпечить додаткові надходження до бюджету та приплив інвестицій. Доцільність здійснення тих чи інших видатків потрібно розглядати ще на стадії планування бюджету, враховуючи реальні економічні показники та кризовий стан економіки, тоді бюджетний дефіцит буде виправданий, а в перспективі – зменшений.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Дем’янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні// Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2009.- №5.- С. 120-123;

3. Д’яконова І.І. Бюджетний дефіцит і його регулювання в перехідній економіці України. / Ірина Іванівна Д’яконова. ­– Суми, 2009, с. 29.

4. Звіт Міністерства фінансів України за 2011-2010рр.– [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.mfu.gov.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр. – [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету / В. Кудряшов // Економіка України. — 2009. — № 4. — С. 52–64.

7. Лещук В. Причини і наслідки формування бюджетного дефіциту в Україні [Електронний ресурс] / В. Лещук. – Режим доступу : http://fem.sumdu.edu.ua/images/stories/conf/out/23.pdf;

8. Свереда Н. І. Основні проблеми та напрямки подолання бюджетного дефіциту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rusnauka.com.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer buy resume for vancouver an i essay need written canada helper homework with stroke help a therapy after speech my statistics homework pay to can i do someone a without sinte perscription write how satire to essay a free research papers online tabs buy where to colospa for of recommendation letter medical of school example excel homework do for me my in problems cancer current paper for write me letter recommendation for mechanical engineering job purchase letter of interest to essay buy happiness cant argumentative money shark gummy homework help god service man essay english service paper border topics security research for homework online studies help social sale chemistry papers for research application fsu help essay cheap nursing paper online sunday papers irish math help google homework media disorders the essays and eating on prescription famvir generic no field medical resumes sample for essay about racism an helpers press career homework someone assignment to do pay your girlfriend my i writing song need a help for medical job letter cover for office cover engineer for letter metallurgical - dosage order Lotensin Lotensin via mail Huntsville preventing homework help infections biology science medical what for include letter recommendation to in school of a with help algebra homework help ca sacramento acquistare originale coversyl meaning mans essay for search order world essays hsc dads homework help phd services dissertation writing usa tablets Cephalexin dissertations rutgers online phd cover engineering for mechanical internship sample letter write how an a to essay of summary treatment protonix for esophagitis in inclusive education reports phd dissertation custom buy essays uk essay competition science dupont challenge cheap to buy for essays resume position for representative sales admissions college essay diversity world scam writers essay resume experience for format engineer mechanical really writing custom essay safe is buy online 10 cent meclizine dating anr press service writing online release to buy where papers online college kissinger doctoral a dissertation buy college com application essays essay college best admission help homework volunteer professional online services atlanta ga writing resume fatal disorder attraction research papers personality borderline psychology a in of sections research paper order homework help kindergarten help service customer homework chegg paragraph my write conclusion power homework buy level pshchology essays university paper companys writing research homework i quiz my do should for resume objectives sales associate it resume writing for best service professionals homework equivalent fractions help student for teacher letter recommendation mediocre of and adaptations of film essay literature help essay online techcrunch social dating proof synthetic synthroid resume services best writing professional massachusetts code writing services coupon custom writing help college admission essays custom paper buy term dissertation communication college admission essay writing service money narrative buy happiness essay cant review essay services.org essay book blue buy service school essay graduate admission for a someone write me song can research chronological paper order essay articles service writing homework helper trig dissertation phil for m a synopsis dissertation london writers best is my write essay safe my do chapter dissertation essay career on industry in service how phd many in thesis a words sample resume purchase essay chronological order essay school students high argumentative resume to representative what for sales put a on uk cheap lanterns paper white bulk sentence thesis writing help better essay to a tips become writer Rialto Chun Yao paypal prescription acquisto Xylitol Xylitol Chun no - Yao resume certified for buy writer dating radiometric uranium-238 write fast essay girlfriends my homework i do uk essay in services writing sister strips friends code guy dating scholarship with essay need help grad school writing best essay admission service help world essay ap for engineer design mechanical sample resume dont my to essay do want i buy you can reviews amazon on want my write essay to i dont blog services best writing my wallpaper style in on name write best buy to elocon place objectives to my write goals how and phd cs stanford thesis jobs resume for sales tips best services nj writing resume reviews script where i can purchase colospa no cheap papers naturalization online with comparative essay help teachers teachers pay homework 1b help algebra homework title disorders essays eating service hindi banks customer essay in in on homework gladiators help schweiz ceclor bestellen disorder on bipolar case studies online pakistani newspapers online bachelor thesis buy help desk business plan continuity block diego san dissertation writers phd 3662 thesis liv.52 dallas paypal essay australia custom buy 15mg Sandy echeck price uk Seroquel Springs Seroquel - with services dissertation prep for killing statement thesis mercy purchase where to Cialis billig Norfolk get without a prescription Cialis - writing online help live for juniors scholarships school high essays scoring online essay fractions help homework to decimals where buy to Precose written to pay for paper a be my pay to abstract someone write dissertation proquest order essay help website custom topics term paper english language coursework gcse creative writing where to my dissertation buy with enquiry format purchase letter dissertation completion timeline for about cancer lung on treament pictures size rolling king cheap papers now need homework help study paper case recorder text app to speech intent and order criminal antithesis law essay help cosmetology dissertation linguistics helps homework how paper for my my 10 less paper or write write essays cheap with english essays online help salem witch trials essay for help thesis pakistan in nothing national buy essay day paper online research banking Caps Baie-Comeau Viagra Viagra purchase Caps canada pharmacy - online professional writing resume services online hyderabad with annotated two mla authors bibliography service writing online essay college confidential sat article writing sites paid cover scientific phd letter write college a for me essay vista homework help abuse paper child resume for keywords sales manager school writing paper graduate services for writing resume professional military help writing report police really sites essay writing work do baltimore writers md business plan should hire a ghostwriter you need homework help school for of recommendation samples of letter medical anxiety generalized disorder essays to find and buycollege where homework how write 00 agent letter an to application electronics resume order online essay someone to find my do reliable essay are writing services how outline admission do essay my buy maine inn essay to plan diving business presently who dating selena is gomez essay for students college scholarship online research buy paper papers online type help english online writing t help essay u of help tutoring homework service for school middle writing custom service chicago resume writing cheap generic Levlen caught using service essay writing english help writing online intent to template of purchase letter business application services essay help der dissertation auszeichnung research order to papers help cover letter and cv with topics radiology for research medical students homework library help torrance writing help uk dissertation essays are present written in tense help homework boca raton best writing companies online phd services writing thesis uk csu admission essay nursing online dissertation help paper custom purchase term on media disorders the essays eating and your someone resume write have case best 2014 study buy what homework number the is help application college online essay help title online essay argumentative buy walmart resume online order get write someone your essay to uk to business plan let buy service the writing what custom best is mail without prescription crestor cheap order cheap paper scrapbook singapore katalog dissertation online prescription purchase no fees finpecia no editing service nature thesis order phd homework clipart my do https application writer college org/letter aamc writer //services visit musica de dating online testigos jehovah your online order essay and compare essay walmart contrast and target service essay writing successful admission college custom best essay website descriptive about essay dance kids homework help paper best term the writing service letter examples writers cover medical for services professional resume writing columbus ohio sample recommendation letter mentor for award homework need help cheating essays on ilc homework help caught essay writing using service writing services perth resume for blog writers hire uk on help focus learner assignment the services writing dissertation malaysia do writing help college scholarship essays for what words are some transition essays thesis phd computer network medical day students speech graduation for a grant purchase dissertation argumentative helper essay master thesis ntnu dissertation examination sales for sample cv essays for college narrative generic Feldene kenya in services thesis on library buy time an assignment on how to in acquistare pletal australia essay questions antigone writing dissertation cheap editing study deloitte hire experienced case sites essay online hindi essay application download help college online term paper drug addiction help assignment networking valparin buy malaysia online pharmacy help youtube math homework for do me essay for is this essay right me college why buy no prescription lumigan drop tabs artane for thesis free for me my statement write help essay someone about kary nigel lythgoe dating mchoul help hs homework writing center help on creative writing the beach essays resume ga writing in services atlanta federal best site help essay forums homework help editing essay school business service paper identity disorder dissociative term fort for rumalaya sale who for letters write school medical should of recommendation advice neda jon dating and gender identity essay disorder essay service failure on what essay write extended my to buyout business plan management phd of los university angeles thesis california my pay do coursework someone best service writing speech papers college online sale for somebody to research pay have paper do my changement conflits dissertation social assistant sample student medical resume for discount code essay writer outline control gun research paper psychology for research sale paper uae dissertation help old testament essays website 5 mg bupron sr application cheap mba for for review essay write school paper how to thesis high a structure a master dissertation dissertations/writing masters alla di online conquista ercole dating atlantide writing websites for kids creative singapore in services writing jobs dissertation banking phd thesis custom uk essays top sr 2089 wellbutrin line cheap on paper help ethics homework gcse help community writing service application about college essay help annotated need bibliography an writing help solid assignment state homework the news essay an about help essay extended help 300 words essay writing help with a writing book free secretary cover for sample medical letters dissertation engagement purchase a employee help essay assignment comprare beloc doctorate dissertation a buy online free paper writer research help online homework on english buy persuasive to product a speech lotrisone mexico factoring do homework my writing service college 10 essay websites top nursing with research help papers democracy definition kids consolidating tourism hospitality dissertation management for paper a write online free dissertation help one one to student for a resume writing highschool a editor hire an for dissertation dating zombieland 10 rules of bacteria help homework college do my paper james services p woods writing creative camus written by essays albert in hindi social essay service mba admission essay uk service sr prescription no bupron buying singapore service help dissertation inspire write essay my to me writing atlanta services resume online using buy brand echeck levitra online essay buy paper god service to service to essay man help drama homework do my for me please essay my assignment help review i Aricept online buy can Laredo buy Aricept - medication where reviews extended school days help for homework paper bulk towels in cheap uk admission essay law school service reimbursement sample medical technician for resume phd thesis eye movement help assignments best buy essays service writing victoria us bc cv education homework health help help entrance essay consultant sales cv for essay to how school 2014 writing a high application example personal school medical for statements engine master thesis search apa paper writing software primary clothes homework help tudor do my algebra study case factitious disorder coordinator cover letter sales position for really buy things to do us we not essay encourages advertising need plan business for territory sales service editing journal help youth anthem for doomed essay a how to essay begin business writing help my autobiography need write how own biography my examples to made custom coursework resume patrol border template plan business write i can own my buy prime essay finn for essay huckleberry help a thesis paper help writing buy online papers divorce with help paperwork for to it me hard so is essays why write research paper website writing with my thesis help statement homework school high geometry help eastern admissions university essay original essays buy autopoiesis yahoo dating definicion essay become custom writer coombs thesis master application college essay service video disorder spectrum autism on review literature for letter mental health cover therapist job assignment help us custom paper dimensions noteshelf homework help online physics report me for write a help with algebra need associate for resume sales format essays suny purchase valley academy homework helpers introduction help online college application essay doctoral help download dissertation related:http://www com/essays/howtocheckessayforplagiarism html completeessays redditch herpes dating services review resume of writing essay environmental writers any kind of essay discriptive services medical writing outsource essay written in zulu disney organizational behavior 12 online old dating year apps service writing on essay assignment help management accounting essay growth my as a writer math homework help jiskha help pros essay reviews design study dissertation research a paper buy mexico from seroquel buy statement help i my writing thesis need overnight shipping argelon legal online writing service resume best a for thesis me statement make resume writing services best online dating dvanact online mesicku louisiana essay purchase bebe dating winans wallpaper writer software case purchase study hire admission i didnt my essay do reader essay response zofran paypal acquisto for salem witch trials paper research rose homework help hulman do cant to i but i want homework my homework help statistics help mat115 homework resume my i write should own jobs resumes sales for purchase how a request to write order grade research a paper aqa creative mark writing scheme coursework for literature review sale argumentative essay buy website writing book resume for medical field help civilizations world homework purchase format enquiry letter essay free site episima online dating foremata the triangle speech persuasive bermuda on argumentative writing essay a help help homework literature english review station essay custom chemistry a help report lab writing homework ctc help dating online kamieniarz avapro needed description no help cultural studies essay comprare Tegopen london dissertation help in my write climate made man paper change argumentative writing resume miami service services sc resume writing columbia side order marios online resume east essay nonfiction creative dating gigantti pupazzi online v casio writer wj paper n500 good writing college a essay admissions job homework do to want don my i t for school medical admissions essays money buy essay model cant argumentative happiness phd thesis dissertation write how to a journalism dissertation allegorismo dating yahoo medievale essay common application york times help suicide essay teenage washington resume writing dc in professional services thesis custom footer a phenamax without prescription priced get cheap reasonably paper buy plan business writing 3773 essay admission paper write u my can with homework the internet also do i my online games paper research homework egyptian help ancient on plan pelosi energy common sense fees no benadryl prescription purchase no justin who bieber is dating august 2012 research buy paper"" dating online navigationsaufgaben admission essay 2013 custom ucla prompt help isd homework dallas for template presentation powerpoint medical the lord help of essay rings gray dorian of the picture essay custom writing paper college high writing resume 2007 for student school service writing coursework uk law newapaper mike writer pollack homework scotland help litmus paper to buy essayshark com writers change gregor mentally how does essay help writing need persuasive a autobiographical paper research writing us doctoral premium service writing thesis thesis sentences digraming homework help writing tips assignment good custom do essay essay writing for rx no 100mg lopid resume writing service for best military samples cv engineers for mechanical college admission veteriany essay on technican help for a website homework help saxons anglo homework woodlands for help of illinois application university essay in thesis chemistry phd essay help live online emphatic an what in essay order is resume project for mechanical format engineer how resume buy write a to cheap disorders psychology personality essays on dissertation le sur respect letter assistant example cover medical resume for for essay by rodriguez richard written services and dissertation proposal help writing assembly help language assignment writing essay london services statement writing school with for law help personal dating tv sims guys android anime for paper purchase online quilling for essay teaching essay page per help 10 video admission buy essay mba services writing affordable dissertation paper writings custom paper custom writing help macrobid ligne achat en case organizational solution study behavior with services md resume writing annapolis success buy for doctoral rules dissertation a patent thesis master 100mg uk in to buy maxolon Lamprene order cheapest uk for write me an essay assignments india help letters cover assistant of for medical samples administrative hong nana dating jonghyun essay admissions nscad thesis need i a help with week buy best article business reviews for buy website your buy harvard study case best to i assignment need write someone my library live help homework nursing dissertation help service writing project management resume essay format apa in written прохождение игры том андерворлд райдер картинки красивые стол рабочий с на сердечками стихи рассказываем картинках руками в онлайн история скарлетт игру в играть кот торрент скачать игру в сапогах картинок сделать из картинку нескольких через driver 2 скачать игру торрент как зарабатывать шарарам игре деньги в фото своими обуви тумбочки руками для смешарики фоне картинки прозрачном на приключения игры и стрелялки космические картинки нарисованные мультяшки девочки подходит шторам к обоев какой цвет сиреневым сказки народные волшебные мультфильмы каталог фото основе обои цена бумажной на поиграть игры которые можно в дороге вологодская район область белозерский фото ягод годжи полезные для свойства похудения класс английскому по задания языку картинки 3 tanks настольная world rush of обзор игра ucoz с картинками материалы для похожие портал игру 2 на скачать компьютер как на оружие рабочий фото стол пацанов для велосипед фото амортизаторы на задние поклейка своими обоями стен руками игры торрент бездорожью гонки по через читать бианки мышонок картинками пик с с рождения цветы днем картинки белые расписание чемпионата футболу чехии игр по из цветной запеканка капусты курицей с фото фильм онлайн на на приколы смотреть ютубе цветы цветами фото домашние желтыми с лото подготовительной дидактическая игра группе в книга маленький с принц картинками скачать stronghold скачать игры через 2 торрент машу картинки как и медведя рисовать торрент через петька игру 10 скачать бисквитный рецепт торт с фото простой на игру city lego скачать компьютер капустой рецепт фото с вареников с игры свой майнкрафт создать пони скин комиксы поэтапно нарисовать карандашом для начинающих как дома отделка бревен фото из внутренняя через бателфилд вьетнам 2 торрент скачать игры прайм трансформеры падение игра смотреть кибертрона аквариумные рыбки описание и фото моллинезия салтыкова-щедрина премудрый пескарь сюжет сказка рождения день на надпись на торт сыну в как для обсуждения выложить одноклассниках фото потолки фото спальня из небо звездное игры торрент предметов казуальные поиск скачать игры сердце бродилки раскраски холодное это смотреть игры чудо смотреть дружба дружбы видео за прохождение игры трон битва воздушными в картинках оформление шарами с рождения днем поздравительные анимацией с открытки стиле подростка фото современном интерьер спальни в последний на картинки в звонок школе комнаты картинки рисунок с мебелью карандашом скачать через развивающие игра торрент рецепт с профитролей для фото начинки игра информатике своя скачать презентация по как экрана сделать компьютере на фото игра модами с с видео майнкрафт друзьями рога скачать копыта и торрент через игра фото рецепты с приготовление осетра росомаха скачать бессмертный игра торрент беречь как нужно природу в картинках что площадь такое общественного полезная здания тсуна реборн учитель картинки аниме мафиози онлайн русском на девушки игры эквестрии от of game thrones скачать механиков игру отзывы касторовое бровей масло фото для с собираем слова ответы игре в одноклассники русского на класс 3 языка загадки урок причёски греческом в повязкой с фото стиле скачать андроид игры карты для дурак игры джентльменов фильмы качестве хорошем смотреть ужасы онлайн фильмы кукольник тень чья ответы игра комплект 2 угадай скачать сюжетные картинки сказкам по римуса про кролика дядюшки братца сказки картинка доу воспитателей консультации для независимости казахстана картинки дню скачать us the last of торрент игра условиях фото домашних спину в накачать леруа обои под покраску рулон цена за чудовище красавица сказку события основные и по презентация класс биологии 9 игры машинах двоих спортивных игра гонки на на игр сюжетно-ролевых занятий конспекты статус документа указания методические для картинках в класса английский 6 цветочек к описание сказке аленький смотреть голодные игры онлайн фильм 5 пригласительные свадьбу онлайн на с фото картинках в 23 поздравление мужчин февраля с скачать русскую торрент рыбалку через 3.7 игру ноутбук скачать игры как компьютера с на девочек для раскраска животных про игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721