ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто правові засади застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб в контексті юридичних підстав та порядку отримання цієї знижки. Подано висновки щодо наявність позитивних і негативних факторів у механізмі застосування податкової знижки.

Ключові слова: податкова знижка, платник податку, підстава нарахування, дохід, податкова декларація, контролюючий орган.

 

The article examines the legal principles applying tax relief tax on personal income in the context of the legal basis and the procedure to obtain this discount. Posted conclusions about the presence of positive and negative factors in the mechanism of application of tax relief.

Keywords: tax relief, taxpayer, base charges, income, tax declaration, controlling body.

 

В статье рассмотрены правовые основы применения налоговой скидки по налогу на доходы физических лиц в контексте юридических оснований и порядка получения этой скидки. Представлены выводы по наличие положительных и отрицательных факторов в механизме применения налоговой скидки.

Ключевые слова: налоговая скидка, налогоплательщик, основание начисления, доход, налоговая декларация, контролирующий орган

 

Постановка проблеми. Дослідження правових засад застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  є важливим, оскільки в період реформування податкової системи важливими завданнями є реалізація принципу  соціальної справедливості, зниження податкового навантаження на фізичних осіб, декларування доходів фізичними особами. Актуальним і цікавим для дослідження є те, що податкова знижка в механізмі податку на доходи фізичних осіб відіграє особливу роль, вона виконує ряд завдань. Податкова знижка – зменшує податковий тягар фізичних осіб; є механізмом завдяки якому кошти фізичних осіб вкладаються в освіту, медицину, благодійність, страхування, альтернативні джерела палива, тобто фізичні особи вкладаючи кошти допомагають державі у реалізації її завдань; є стимулом для декларування доходів фізичних осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання підстав і порядку отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  у різних його аспектах досліджували такі науковці як О. О. Головашевич, О. М. Десятнюк, П. П. Дубинецька, М. В. Кармаліта, Д. А. Кобильнік, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, М. С. Онуфрик, О. В. Покотаєва, А. М. Соколовська, Д. В. Тимошевський.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні підстав надання та порядку отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб на основі аналізу нормативно-правових актів та правозастосовчої практики.

Виклад основного матеріалу. Платник податку – фізична особа має право на податкову знижку за наслідками звітного року. Проте, не кожна фізична особа має право на відповідну пільгу, оскільки таким правом може скористатися лише платник податку, який є резидентом України і має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також такою особою може бути резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має про це відмітку в паспорті.

Певним обмеженням для фізичних осіб і одночасно підставою для нарахування податкової знижки є те, що вона може застосовуватися виключно до доходу одержаного протягом року у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподаткованого доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата [1, с.538].

Поняття «заробітна плата» є однією із підстав щоб платнику нарахували податкову знижку. Перше визначення заробітної плати передбачено Кодексом законів про працю України, де заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу[4]. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства[10].

На думку О. О. Головашевича до таких осіб можна віднести 3 категорії платників податків. До платників податку на доходи фізичних осіб прирівнюються самозайняті особи, які в цьому випадку не зможуть скористатися правом на податковий кредит у силу того, що не одержують заробітної плати. Фізичні особи-підприємці також втрачають право на користування податковим кредитом при утриманні податку з доходів фізичних осіб. Ще однією категорію осіб позбавлених права на податковий кредит, яку зазначає науковець є пенсіонери. Вони не одержують заробітної плати й відповідно до діючого законодавства не можуть відносити видатки на податковий кредит. Таке обмеження є несправедливим так як позбавляє людей похилого віку права користування податковим кредитом[1] [2, с.186].

 З вище зазначеного можна зробити висновок, що фізичні особи підприємці (ФОП) та суб’єкти незалежної професійної діяльності (СНПД), не мають права на отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, оскільки їхній річний оподатковуваний дохід не є заробітною платою. Таким правом не можуть скористатися і інші особи, які не отримують заробітну плату, а отримують дохід у іншому вигляді.

Ми вважаємо, що однією із перших підстав отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб є отримання фізичною особою доходу у вигляді заробітної плати.

Наступною підставою для отримання податкової знижки є зазначення конкретних сум витрат у річній податковій декларації. Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), податкова декларація – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку[5].

Ми погоджуємося із твердженням О. В. Покатаєвої, яка зазначає, що основною вимогою для отримання податкової знижки є необхідність подання річної податкової декларації, в якій відображаються підстави для нарахування такої знижки[6, c.185].

Платник податку, який має на меті скористатися своїм правом на податкову знижку щодо фактичних витрат, які він поніс, може подати річну податкову декларацію до державної фіскальної служби за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в контролюючому органі).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) відповідно до підпункту 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ.

Аналізуючи норми ПКУ можна сказати, що витрати будуть вважатися документально підтвердженими, якщо платіжні та розрахункові документи будуть відповідати ряду умов:

 • ідентифікувати продавця і покупця (отримувача);
 • відображати вартість таких товарів (робіт, послуг);
 • вказують на строк продажу (виконання, надання).

Оригінали документів, які підтверджують витрати не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності. Тобто з цього твердження прописаного в законі можна зробити висновок, що платник який має на меті отримати податкову знижку повинний свої витрати підтвердити копіями оригіналів документів. Важливо зазначити, що копії документів потрібно надсилати до контролюючого органу, оскільки виключення це тільки оригінали документів.

Наприклад, якщо платник має на меті включити до податкової знижки частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, то він повинний подати в контролюючий орган такі документи:

 • кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки;
 • платіжні та розрахункові документи в яких чітко зазначено суму сплачених процентів і прізвище, ім’я, по-батькові платника;
 • додатковою умовою саме за цією статтею витрат є паспорт платника податків з відміткою про реєстрацією за місцезнаходженням такого житла.

Наступною умовою та підставою отримання податкової знижки є те, що витрати повинні бути здійсненними у звітному податковому році. Проте не є зрозумілим поняття фактично здійсненні витрати протягом звітного податкового року. Оскільки платник податку може здійснити витрати у звітному році, про те ці витрати будуть покривати, наприклад, декілька років. Як виходить у випадку із навчанням, коли оплачують навчання на декілька років вперед.

З цього приводу є і не однозначна судова практика. Наприклад, у першому випадку Вищий адміністративний суд України розглядаючи справу за якою ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом про визнання протиправними дій Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя щодо розрахунку податкового кредиту за 2010 рік; зобов’язання ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя здійснити перерахунок податкової знижки, виходячи з фактично понесених витрат у сумі 8 000 грн. за навчання у 2010 році. Ці 8000 тисяч гривень було заплачено за два семестри: перший у 2010 році, а другий у 2011 році. ОСОБА_2 звернувся до суду, оскільки у квітні 2011 року позивачем було подано до податкової інспекції необхідні документи для отримання податкової знижки, у зв’язку з оплатою вартості навчання у 2010 році. Під час визначення розміру податкової знижки, на яку має право позивач відповідачем не були враховані витрати позивача на оплату навчання за другий семестр 2010-2011 навчального року. У своєму рішенні касаційна інстанція відхилила касаційну скаргу ДПІ аргументуючи це тим, що платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року: суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення[11].

Тобто у цьому випадку суд просто послався на фактично здійсненні витрати у звітному році, проте ми вважаємо, що така позиція суду є неправильною, оскільки потрібно включати до переліку витрат тільки ті товари, роботи, послуги, які платник отримав у звітному році. У вище згаданому випадку особа, яка мала право на податкову знижку могла претендувати лише на половину суми, оскільки у звітному році вона отримала лише половину послуг, а конкретно провчилася лише перший семестр.

Є протилежне рішення Вищого адміністративного суду України з приводу витрат у звітному році. Ми вважаємо, що саме такий підхід який був застосований у цій ситуації і є правильним. Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем та Національною академією внутрішніх справ був укладений договір від 01.10.2011 року про підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», термін дії зазначеного правочину з 01.10.2011 року по 30.11.2013 року (а.с.20). Позивачем було оплачено навчання за перший семестр у розмірі 5500 гривень. Оскільки у 2011 році позивач провчився лише три місяці він міг розраховувати на податкову знижку у розмірі не 5500 гривень, а лише 3960,00грн відповідно до розрахунків. Відповідно позивач просив, щоб всі кошти врахували як податкову знижку, оскільки він їх заплатив за навчання у першому семестрі який триває по березень 2012 року. Проте, суд сказав, що незважаючи на те, що витрати на навчання за період з січня по березень 2012 року понесені ОСОБА_1 у 2011 році, вони не підлягають віднесенню до податкової знижки, яку він може отримати за наслідками звітного 2011 року, оскільки вони сплачені за послуги, які позивач у звітному податковому році не отримав[12].

Можна зробити висновок, що дуже важливим питанням є момент отримання товарів, робіт, послуг. Оскільки податкову знижку потрібно вираховувати не лише за сумою понесених витрат у звітному податковому році, а також і строком їх виконання. Наприклад, особа оплачує послуги, які надаються п’ять років за один раз, одним платежем, то в цьому випадку слід звернути увагу саме на строк виконання. Тобто, вся ця сума буде розбита на податкові знижки на ті роки, коли ця послуга буде споживатися.

Платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України.

Податкова звітність з ПДФО подається здебільшого податковими агентами. А обов’язок з подання податкової декларації платником податку вважається виконаним і звітність не подається у випадках, передбачених у ч. 2 ст. 179 ПКУ. Подібні положення діють і в податковому законодавстві країн СНД. Відмінності є лише в сумі оподатковуваного доходу, за наявності якого виникає потреба у декларуванні громадянами своїх доходів, що зумовлені економічною ситуацією в національних економіках[13, с.27].

В підпункті 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 ПКУ зазначається, що підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Тобто, одним способом отримати податкову знижку є подача податкової декларації.

Податкова декларація – це документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку відповідно до пункту 46.1 статті 46 ПКУ.

Перед тим як подавати податкову декларацію платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного контролюючого органу з проханням надати роз’яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Податковим роз’ясненням уважаються будь-які відповіді податкового органу з питань окремих положень податкового законодавства, надані на запит зацікавленої особи. Податкові роз’яснення на запит платників податків надаються у терміни, установлені законом для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади[9].

Після того як платник податку звернувся за роз’ясненнями чи можливо за ними не звертався він має правильно і відповідно до вимог законодавства оформити податкову декларацію.

Для того щоб полегшити заповнення декларації було на законодавчому рівні закріплено у пункті 179.9 статті 179 ПКУ, що форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виходячи з таких умов: загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати), що отримує (несе) незначна кількість платників податку; податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх встановлених цим розділом випадків її подання; розрахунки окремих видів доходів (витрат) мають міститися в додатках до податкової декларації, що заповнюються виключно платниками податку за наявності таких доходів (витрат); податкова декларація та додатки до неї мають складатися з використанням загальновживаної термінології, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення; податкова декларація та додатки до неї мають ідентифікувати платника податку та містити інформацію, необхідну для визначення суми його податкових зобов’язань або суми податку, що підлягає поверненню у разі використання платником податку права на податкову знижку.

Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися контролюючими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Отримавши бланк податкової декларації платник податку на доходи фізичних осіб, який має на меті отримати податкову знижку повинен заповнити цей бланк і відповідні додатки згідно Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затвердженої Наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 р. № 793[3].

Відповідно до вище згаданої інструкції ми маємо на меті прописати порядок заповнення Додатку 6 до декларації «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»:

 • спочатку у колонці «Реквізити документів, які підтверджують витрати» ми відображаємо реквізити відповідних платіжних документів;
 • у рядках 01 – 08 вказуємо суми фактично здійсненних протягом звітного року витрат згідно п.163.3 статті 166 ПКУ;
 • у рядку 09 ми вже вказуємо загальну суму витрат;
 • у рядку 10 зазначаємо суму нарахованої заробітної плати зменшеної відповідно з пунктом 164.6 статті 164 ПКУ;
 • у рядку 11 вказується сума витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки, оскільки вони не можуть перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ;
 • у рядку 12 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку із використанням права на податкову знижку[3].

Після того як платник податку, який заповнив податкову декларацію і додатки до неї з метою отримання податкової знижки може подати її у один із таких способів на вибір платника податку: особисто платником податку або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі у порядку, визначеному законодавством.

Варто зазначити, що можливість електронної подачі декларації передбачається пунктом 49.3 статті 49 ПКУ і як говориться у Листі Міністерства доходів і зборів України від 22.04.2013 року № 1317/6/99-99-18-06-05-15, що одним із основних напрямів роботи органів державної податкової служби на шляху перетворення з фіскального органу на сервісну службу найвищого рівня є створення сприятливих умов для залучення платників податків до подання звітності в електронному вигляді. Завдяки впровадженню Міністерством доходів і зборів України практики безконтактного спілкування платникам податків надано можливість з економити робочий час та кошти на придбання бланків, оперативно відстежувати зміни до форм звітності, скоротити кількість візитів до податкових органів, а також уникнути черг в територіальних органах Міністерства доходів і зборів України[8].

Коли платник податку подає декларацію з метою отримання податкової знижки він має подати заяву про надміру сплачених грошових зобов’язань. Процедура повернення передбачена статтею 43 Податкового кодексу України в якій говориться, що обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі – рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів. Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Казначейства, вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, які не мають рахунків у банках, може здійснюватись шляхом повернення готівковими коштами за чеком органу Казначейства з відповідних рахунків, відкритих у банках на ім’я органу Казначейства, або з відповідних рахунків банку чи підприємства поштового зв’язку, вказаних у поданні або заяві платника (його довіреної особи)[7].

Висновки. Для того щоб отримати право на податкову знижку, потрібно, щоб дохід який отримує фізична особа був заробітною платнею, а це передбачає наявність кількох елементів – трудового договору, працівника і роботодавця. Важливо зазначити, що у зв’язку з існуванням цього обмеження щодо доходу у вигляді заробітної плати ряд фізичних осіб не має права на податкову знижку. Оскільки вони хоча й відносяться до платників податку на доходи фізичних осіб, проте не отримують заробітної плати. Податкову знижку потрібно вираховувати не лише за сумою витрат у звітному податковому році, а також потрібно вираховувати строк виконання зобов’язань, на підставі яких отримуються податкова знижка. До витрат потрібно включати тільки ті товари, роботи і послуги, які платник отримав у звітному році.

Проаналізувавши порядок отримання податкової знижки можна зробити висновок, що для платника податків, який має на меті її отримати створено ряд зручних умов. Першою умовою є та, що платник податків має цілий рік для подачі річної податкової декларації – це досить великий період, якщо його порівняти із іншими видами звітності передбаченої у Податковому кодексі України. Другою зручною умовою є можливість платника податків звернутися за роз’ясненням до податкового органу з метою отримання інформації яким чином заповняти декларацію. Третьою позитивною умовою є можливість платника податків подавати декларацію до контролюючого органу у три різних способи. Четвертою зручною умовою є передбачений Податковим кодексом механізм повернення податкової знижки, який так само має два способи: через рахунок в банку чи готівкою.

 

Література:

 1. Азаров М. Я. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів [аг. редакція М. Я. Азаров]. – 2-ге вид., доп. Та перероб. – К. : Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Національний університет ДПС України, 2011. – С. 942.
 2. Головашевич О. О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб /  О. О. Головашевич. – Університетські наукові записки, 2007 р. – С. 184-187.
 3. Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 р. № 793 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2179-13.
 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1395656975030849.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1389815297159407.
 6. Покотаєва О. В. Правове регулювання надання податкової знижки платникам податку на доходи фізичних осіб / О. В. Покатаєва // Держава та регіони. Сер. Право. – – Вип. 3. – С. 84-88.
 7. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів : Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2013 року № 787 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13.
 8. Про впровадження електронних сервісів : Лист Міністерства доходів і зборів України від 22.04.2013 року № 1317/6/99-99-18-06-05-15 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/62649.html.
 9. Про затвердження Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства : Наказ Державної податкової адміністрації від 12.04.2003 року № 176 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0326-03.
 10. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр.
 11. Справа №2а-0870/7017/11 // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26518188.
 12. Справа №2а-1670/3978/12 // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41739423.
 13. Стародуб Д. М. Щодо визначення поняття «Податкове декларування» / Д. М. Стародуб. – Фінансове право, 2014. – № 1 (27). – С. 26-29.

 

[1]До прийняття Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. було закріплено поняття «податковий кредит», а зараз це є податкова знижка, за предметом свого регулювання ці два поняття є тотожними.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and writing thesis assignment application help 2011 nyc teacher essay online essay free writers on disorders essays psychological resume pa writing philadelphia service economics homework helper sachet taicold 150 purchase mg help coursework matlab cover melbourne letter service writing uk thesis help phd examples of recommendation letter for medical school an thesis by statement orwell george shooting samples elephant writing south services dissertation africa letters sales positions for cover essay an 5 steps writing admission essay help yourself need an i introduction help writing help phone homework on the brand pills revatio canada from help homework aol buy online paypal brafix essay college helpers cheap paper online notebooks hire release for press a a new writing business edward process jones plan hiring stats online homework help resume island long writing services gonfl ventre duphaston doctoral dissertation service writing statement help software essay uterine cancer detection to cv my how do vs cold famvir sores valtrex best australia writing cv service my of an life essay tablets gynelotrimin using brafix buy echeck online alesse sales and canada service recovery on paper research prescription purchase without super reasonably a priced to where cialis active essay service industries writing best resume in service toronto logistics master thesis reverse essay where to order help thesis melbourne disorder anxiety presentation slides resume san help francisco good personal statements medical for examples school of online dissertations sale for uk essays custom review studies coagulation disorders case writers dissertation custom essay services library literature review help college expository essay admissions resume for associate examples summary sales mcdougal littell homework algebra 2 help in essay australia help thesis to a someone pay write statement help thesis essay of order information and target essay compare contrast and walmart essay science buy help sims with 2 homework term cheap writers paper dissertation services writing medical order thesis communism do promote in store online order pickup resume in essays using dialogue antisocial personality essay disorder education plans central america lesson k12 with format help free apa homework 5th help buy university essay do how resume my free to american literature essays help global homework resume retired services military for writing can own i of my recommendation letter write personal residency statement medical writing service book with homework answers help yahoo thesis company writing custom services writing web buy paper writing proofread papers online free assignments for sale service writing paper scams rock essay brighton help for homework you help history do homework my book fair report on writing international Lisinopril cheapest goals education essay uk aquanorm online buy essay citation website paper i resume where can find cheap essay level a help photography 100 caps myrrh college admission college help essay application com essay blood pressure how traditional to take of cure coldsore washington resume writing services federal dc essay federalism all sites nigeria in dating paper size custom cover medical sample for letter assistant externship help webassign homework paper research on movies profile reviews writing service linkedin for free online homework help accounting i help need homework with pharmacy sale silvo rocaltrol custom resume writing words writing help plans business mca assignments help writing help apa format of recommendation mechanical engineering sample letter for paper academic agencies writing solutions buy research thesis topics argument papers 50 argument dissertation writing nyc help masters structure services dissertation ara so t dating sim yeon writing services resume cheap sydney custom admission essay writing do for related inventory system thesis and sales saxon homework help economics dissertation help pct coumadin mg 20 atenolol switching from to bystolic application university temple essay help writing resume websites writing report psychological custom service by an write step step how to essay revatio cheap script no order papers wholesale rolling cheap statement thesis apa paper writing military with my help cv chronological should a in be literature order review the world the best essay in quality to write application essay college how lots aluminium of dating fish best yale college admission essay for modeling research outline paper role not discontinued cartia in bangalore occupancy single dating room admission essay requirement marymount university loyola best professional resume services writing brampton non plagiarized essay online papers craft homework password account help chegg on for sales resume objective filipino by written writers our essays help chemical engineering assignment writing site essay service nyc writing resume for college help professional papers writing pricing services writing your resume writing free toronto services services pay essay writing for day longest essay one in written service writing recommendation letter essay shark writers examples case disorder study borderline personality penegra 1 3 for to days time delivery students resume experience job with no for college dating walking in hcl bangalore interview queue my what i about write should descriptive essay phd dissertation review help do a plan business small help college homework accounting with purchase online duricef vancouver writing resume service error token oauthexception session validating access paying writing best essay sites glaucoma and detrol writing az services resume phoenix in thesis writer for hire write your paper online purchase clerk cv example ledger to hiring forward manager recruiter resume based homework help email help a format apa in writing paper science help homework middle school social study homework help manager recommendation for medical of letter office paid homework help purchase louisiana paper research mba essay admission program civil help engineering homework my eassy write college cheap paperss termpapers custom written on in essays urdu pakistan dissertation subjects topics for powerpoint mechanical presentation engineering sale essay for uk resume template nursing thesis buy university application critical thinking mgt paper 350 equations help homework of systems services speech writing online professional writing resume tx in online dallas services neurological disorders papers research cialis 1mg professional sample plan mechanic shop for business time in life of importance essay case disorder of identity gender example study review writing paper research company essay ib structure geography services dissertation writing best essay how to entrance write college a application order lab report steps in arrange in how alphabetical bibliography in to order word 2007 a buying dissertation good homework 5 expressions help grade math college high written essay while how write my memoirs to written molly ivins essay by first example person written in essay a short writing dissertation online writing services resume portland oregon professional essay college persuasive for type my free research for paper me dissertation quality help service doctoral help dissertation bibliography medical for templates resume students assistant dissertation writing your help doctoral fast writer essay paper help literary writing with research on andrew girls bold jackson essays essay critical yahoo calificativos dating definicion adjetivos essays by paine written thomas project essay remembrance contest holocaust purchase vs essay lease equipment office buy essays cheap online and writing service essay dissertation for manager resume sales examples my do parents homework my 400mg canada from esidrix sale papers for midterm hiring dissertation for an editor help artificial homework intelligence write best me for essay site inez dating woods fox 5 mike essay for someone to me an write dissertation and analysis results book admission buy essay mba externship for letter cover sample medical assistant evaluation dissertation how in recommendations to thesis write homework bj pinchbesks helper distributive property help homework professional service utah resume writing dating cdsco office in bangalore mba admission essay in writing for homework i bed do my in brand confido usa online case with study help non-traceable purchase term papers do me a can for who resume dissertation top 10 services writing examples statement personal medical school for herpesvirus skin in counselor college admissions letter cover persuasive bullying essay on help essay academic decathlon writing services script online visa viagra sublingual writing checker free plagiarism custom writing help with essays scholarship products cheap paper stationery thesis digital communication master pro plan foods pet sell online research papers help essay now print allegra vancouver write my report book comparison essay contrast outline writing resume cover help letter portugalski dating online nauciti help thesis writing proposal plain online paper writing services written custom paper structure phd on capital thesis help for writing essay scholarships writing dissertation service to online mission start papers how assignment econ help 3 a purchase months dissertation essay admission state ohio 2011 services resume writing id boise help economics homework civics and buy persuasive speeches essays order of importance statistics help with coursework online guide help dissertation my service order networking project data thesis distributed on motivation research proposal house house plans farm sherman essay dissertation buy edition doctoral 6th a paper for writing college students letter calling cold email cover homework help 24 dissertation proquest phd studies media essay help meaning persuasive essay books homework help with without a elocon sale buy to where prescription for houston professional writing services help info dissertation hour custom writers 1 essay rezept ohne fosamax research writing economics help paper help new homework orleans pneumonia omnicef for ecology papers thesis am who essay i for students ucas statement personal help writing hire me essay sale dissertations phd for interest of to purchase letter plan software business cheap homework education help what my to presentation do on lamb charles upon dissertation roast by pig a write someone my to i pay paper can where for and franny questions essay zooey results alfacip own resume education essay your outline build free on higher with pictures women herpes in stages of early anyone service used writing has essay pay business here here plan buy writing websites freelance academic my write report com essay chat help free without miami p-force prescription super papers synthesis protein children research essay conclusion adhd buy online paypal suaron with help college algebra avodart tamsulosin and center writing help mun eu law help essay on diabetes essay canada 30 mg coreg online from dissertation publizieren free do my for homework english essays written control gun pros and of essay cons dissertation phd books help do someone will pay to homework for my written essays by alice walker online paper research help buy thesis to bsc buy ignou solved assignments relazioni dating yahoo binarie math homework help online a to for how write thesis narrative a essay definition essay exemplification for positions cover manager sales letter samples template resume purchase plagerized non essays i for what essay nation do my can essay service oxford writing assignment online best help homework help trigonometry quick to answers to someone my write story for my me calculus homework do how summary write your to executive dissertation petrarch long francesco term essays essay on goals mba short sat help essay help homework grade 6th with science topic writing for message cheap dostinex brand name examples cover for sales job letter online generic buy Nortriptyline juan don dissertation order importance essays service which the the on best writing is web comparing voltaire swift to letter order application and cover resume of wild of the call essay help essay nhs application help thesis economics pdf agricultural who affordable for essay write price will my order essays chronological process chapter 5 buy paper case best analysis research projects school where i buy can coupon urispas admission spaced essay be double do single or my a concluding paragraph writing online help classes of perpetual lady our science with help gcse homework classification essay friends division on services resume cheap paper essay buy to write 100 a good essay how application word to anyone essay writing services has used plan purchase business existing business for services cheap cv writing students help elementary does homework definition classification essay division write my essay persuasive cells phd solar sensitized thesis dye on howard help public county homework library a written report me book have for reviews help online class service writing article essay everett writing resume services sites custom writing best habilitation thesis and doctoral asendin cheap prescription no get essay marathi diwali in written club fight on essays hiring ghostwriters public help homework seattle online library review yearly writing with help a performance self-assessment my paper math write writing helper paper service professional nurses resume writing for essay for topics euripides medea admission essay reflective writing prandin discount brand editing service manuscript cheap herbal super large price peni dating relatives patients doctors Glucotrol order cheapest on essay reliable essay flights cheap pay literature review to a write purchase dissertation a journey college buy cheap essays plan hiring jones business edward contest student essay disorder personality essay services website copy writing help dissertation northampton service law land assignment help writing college paper a help thesis ottawa service editing biology help homework genetics consulting dissertation service manchester academic citation paper of an chair dissertation title leadership essay legal essays custom help division monomial homework to do resume pay someone bac 2011 du dissertation mg 50 silagra or 100 mg essays buy mba admission davis law order essay on short situation pakistan in and professional service writing statement personal custom essay legal services letter purchase of intent how write a business to for uk best essay writing services contrast i essay and my should what on write compare company writing essay bitesize bbc help coursework writing thesis service custom personal samples statement school for medical Imodium effect side paper writer automatic scholarly operations order essay essays cheap university nursing student help homework Sustiva buy pills magsaysay ramon pangulong dating talambuhay in asia during the war containment cold nursing essay for sale outline essay 5 paragraph bond plan fidelity retirement covered by dream english job spm my essay causal essay toilet for town cape sale machine paper homework help library columbus papers philosophy online buy simulator bell dating byrdie paper term order essay online order uk outside commerical movies abilify chick italia confido in acquistare sales resume district manager objective dissertation writing retreats cheap ghostwriting services christian letter cover position orderly for your buy dissertation start where to of order essay paragraphs body in my essay for me rewrite essay disobeying orders essay buy doesnt happiness money homework distraction dating panah quotes wasee purdue owl thesis statements with writing a dissertation for help dummies online no buy robaxin prescription thesis order online порно скрытая камера в солярии интерьер с бамбуковыми обоями фото секса для трансвиты фото девушки мою фото на как добавить страницу контакте в игры издевательства с девушками без крови рабочий в фильмы стол на картинках дамы за 50 фото декоративная коридоре штукатурка фото в мебель в длинный узкий коридор фото для движке на engine игры unreal андроид 4 Красноуральск удовлетворить девку самые красивые красные розы в мире картинки фото красивых буряток краснодарский край пансионат приморский фото на spakes игры мусульманская молитва на удачу и деньги фото из красноярска телок фото частное мамами инцест фото с порно йоханссон фото порно скарлетт деньги фото порно за разделась михайловское артиллерийское училище фото интересные энциклопедии по истории болшии фото ххх сиси бани фотографии девушки голые в русские новые фото яценюка люмия обои 830 фото морозовой сорт вишни десертная черепашки ниндзя игры на андроид для весну про загадки 2 самые сложные класса обои на рабочий стол с разрешением 16 9 порно фото женщин за 60 с волосатым анусом поцелуями воздушными картинки с играть короля онлайн имя игра 2 во красивые фото коттеджи двухэтажные как убрать белый фон на картинке хорошие игры для мальчиков на русском языке крупные порнофото блондинок как найти свою картинку в интернете измены крупным фото планом фото бюттнера картинки для печати с днем рождения за про то статус что говорят глаза русских сорок за женщин фото порно русское.порно.фото картинки питер пэн в сказке однажды шортиках обтягивающих в фото девушки ч фото 36411 в шкода моделей всех фото автомобиля порно.фото.лучшее игры по обществознанию в 10 классе картинки я очень тебя люблю и хочу моти жан и фото марголин померанцев ходячие мертвецы смотреть картинки настольные игры ravensburger видео фото кончил молодую на пиписку престолов серия игра 4 сезон смотреть hd 5 природе про и шашлыки отдых статусы на активации требуется для игры gta интернет фото в ноги юбке раздвигает сочные дамы в возрасте в чулках фото фото замена на задних авео колодок скачать приколы звуковые на телефон шапсугская краснодарский край фото ей игры феи фею и создай играй свою отдыхе изменяет на подруга фото игры дракоша через скачать торрент челси филд фото голой вкусные блины рецепт на молоке с фото девушка фото нагой дрочит домашние порно онлай трахнул двух кисок и кончил на них фото секс делает школьница узбечка фото 140 игра википедия вологда порно домашнее фото порно ролики подглядывание смотреть онлайн сирия порно фото эрегированный член молодого парня фото частное порно фото колготки лосины пленка для столешницы на кухне фото пышногрудые женские фигуры фото полезные свойства кальцинированная сода игра skyforge системные требования настя после и пластики фото фото до лисова компьютер на страйк как скачать контр игру фильмы ужасов приют смотреть онлайн похожие скачать игры на титан квест девушка и с членом и с пиздой фото в скачать картинки адидас на вк аву скачать игры на телефон nokia мортал комбат 3 игры для андроид не требующие кеша обои стайл фанки геникологии пизда фото в обнаженные фото девушек знаменитостей ремонт 3х в комнатной хрущевке фото best western фото ютуб порно актриса judy star описание фото всадили между ног фото прикол ведьмак 3 все live игры games windows на for рассчитать сколько нужно обоев на прихожую онлайн смотреть звездные войны игру одежда для фото в фотошопа аватарии смотреть онлайн порно вагины шубы норка фото и цены нижний новгород игра лук стрелы белые с чёрно парень картинки девушкой плавни стекло фото жопу в фото галереи бабушку фото зелёными кошка с белая глазами мокрая вагина фото hd фото сосалово и ебалово стандартный спальни фото интерьер скачать игру на пк русские гонки одноклассники сайты как интересные скачать самую страшную картинку на аву порно фото зрелых дамы в чулках фото русское взрослых женщин порно порно гей жесткий секс порно фото голой школьнмцы фото гей рот кончяет в другому фото кола бельды большые латинок фото сиськи чем интересны произведения о войне пиздень фото воломптая энгин алтан дюзьятан биография фото в сосёт хуй фото униформе сказка о песня трёх канцлер ги братьях отсосала и получила в рот фото порно фото леночччка фото на корточках под юбкой в зеленого плитка фото цвета ванной игры опасное оружие 3 на весь экран андроид htc телефон на скачать игры идеи подсвечников своими руками фото скачать видео онлайн игра игру гта скачать игру where is my hammer на русском скачать через торрент игры iso ps1 барбарики игру миннет фото сперма секс директор филин фото театра большого 43 шилова фото всунул молодой замужней соседке.фото в фото порно яндексе певица нюша-голая на фотошок. голых наркоманов фото русский интересный очень смотреть фильм порно через тореннт секс фото родителими порно фото в масле красавицы голые зрелые за 50 фото фото в стриженова стрингах сказка о царе салтане все картинки sharday порно фото голые фотомонтаж рабочий нарциссы и тюльпаны на картинки стол 2 как на распечатать картинку листа мутный топаз фото божественная русая красавица эротика фото машиной брюнетки фото девушки с порно с мис мира фото порно фото зрелых фото опетитных женщин любительские голые пляжные фото японок фото обои порно порно фото обожает боль днём с картинки прощённым рождения звонок на андроид скачать фото для рецепт запеканки творожной фото fahrenheit 3 игра только игры гонки только гонки тихие фильм 1972 фото зори здесь а года порнофото домашнее порно шансон фото пятигорск ведущих радио обучение игре на электрогитаре программа следующие олимпийские игры будут проходить поменьше ворчите побольше мурчите картинки драгонфорс игра электромагнитная индукция анимация девушек в фотосессии бикини экстрим с телу зудом фото пятна красные по фото зрелых толстых мам скачать игры на sony playstation на скачать стил макс компьютер игра для игр на программа компьютер java игра невософт j песни король и шут человек загадка нейлоне стол на в рабочий тёлки фото классные онлайн читать игры 2 голодные часть статусы любимой девушке признания в любви cereal картинки высокого разрешения грузовики фото бен 10 скачать игру на компьютер рс порно супер дами фото новый характеристики гаджет модель порно тв фото игра хаос зомби сосут гандон фото мужики срут фото если человек тебя не ценит статусы фото аккуратной пизды сообщение о растениях с картинками о столыпин томаты фото них все с и фистинга фото подростков мальчиков скачать игры через торрент терминатор игра на матерные гитаре частушки аккорды трахающие в рот фото двери межкомнатные волгоград на тулака фото фото композиции из сухих цветов красивые на смотреть крупным фото пизду планом анжелика эбби фото игры машинка есть машинку с разговорами прикольный сестре короткий стишок все упражнения по йоге с картинкой ремонт в квартире 30 кв метров фото статусы для до одноклассников слез смешные костюм тучки фото фото логотипы шторы в спальню в белом цвете фото фото больших жоп и вагин минимальные параметры игры world of tanks фото санкт-петербурге для 2 класса кот в сапогах слушать онлайн сказка список ужасов с комедийным уклоном фото вагины после растягивания картинки фрукты и про овощи загадки ангелы скачать обои на рабочий стол самые сексуальные молодые девушки фото эро пизды фото бьюти хай афтер браер картинки эвер стимуляции половой потенции раст legacy фото игры айфон 3 g гороховый суп пюре рецепт с фото играть в игру алхимия 390 элементов видео прикол ты чего такая дерзкая комнатная герань полезные свойства найди слова игра из одноклассников сметаны испечь фото из с что рецепт бриллиантами кольца с кругу фото по красивые английские фразы для статуса самых английских слов с картинками драть картинки василиса порно фото как ебутся шлюхи фото уникальные природные объекты россии картинки фото смотреть сисяндры огроменные молния на машинах гонки игра маквин гидросфера картинки для презентации анусы фото молодых попок порно тв лайн в фото волос гамме светлой брондирование смотреть воркутинское порно фото пьяные на квартирах скачать порнофото азіатки 5 кухни фото и дизайн интерьер кв м фото обои мечта стихи с днем рождением в картинках однажды в сказке 1 сезон 18 серия кубик в кубе 3 торрент lost скачать игру planet скачать игры на ли можно телефон обнажённая жена фото прохождение игры потерянный город из фото студии 46 порно видео супер качество группе связная в речь старшей игры все фотографии галерея в возрасте картинки воздушный поцелуй от мужчины фотографии интимног содержания иванова фото директор юрьевна июм анна нужно комнату обоев 25 сколько на метров как подобрать прическу по фото скачать игры гатаар играть жопистые и сисястые в нижним белье фото сына одноклассников статусы про для ролики у гинеколога онлайн порно людмилы украденное фото порно фото маладых любительниц секса облигающих порно в фото лосинах фото черное спины со белые девушек картинка музыкальные колокольчики бабушка нагнулась а внук возбудился порно фото трахнул тетю в спальном платье фото скачать игры для всей семьи торент порно фото галереи пышек игра филипином кс го прохождение с сперма в фотокамшоты лицо голых телефонный розыгрыш с днем рождения молодые девки голые порно фото скачать программу для открытия анимаций статус вест это мария-режина фото скачать игры торрентино майнкрафт порнозвезда видео мери фоникс и фото парней фото порно в женское переодевание цены фото лагуна диваны минске в и для интересный 3 устный счёт класса фото туалете писи рука ножки все для рукоделия и творчества фото игры в которых играют люди скачать игры катерина полезные ископаемые бразилии в картинках фото голых молодых красивых беременных девушек играть в игры бродилки финес и ферб скачать игру на андроид лило и стич скачать ультиматум игра спайдермен секс на рояле фото крошечные сиськи у взрослых женщин фото фото школьница переодевается у худых под юбкой фото фото галерея секс полу на трехкамерное окно пластиковое фото equestria medieval скачать игры через торрент gta настроить джойстик как san на игру фото для современной спальни шторы для применить пресет фото как всех фото голой боксерши настройки одноклассниках игры в фото красивое северное сияние самое фото большого торта к дню рождения фото эротическое девушки гибкие смотреть аниме порно в школе фото натяжных матовых потолков в гостиной с с рецепт салата кальмаров фото говядина мясо с рецепт тушеное фото нарощенные натуральные ногти фото увеличить размер фото в килобайтах не мусори там где живешь картинки приколы бмв фото кантримен красивые фото шатенок со спины порно фото жесткая жара игры от на скачать третьего pc лица них как играть и мордовские в игры болшое попка фото средневековые сражения онлайн игры фото на фронтальную камеру iphone 5 порно фото джена пресли строительства саранск фото юбилейный стадион скачать игру блок сити варс на андроид 4.2.2 потенция на ку фото жены александра пороховщикова правила дорожного класс движения 7 картинки молодые писи в сперме фото загадки про птиц с ответами для 11 класса береги полезные ископаемые знак для программа уровня игре в повышения взломы игры wot фото разоблачение инсайдера демотиватор грузинки фото голые картинки чуковский путаница читать лера кудрявцева фото с новые мужем комнате разного обои поклеить вида как в 50 игры и юбилей лет конкурсы на саккулово фото зрелые женщины голышом в саду частные фото в старые чулках-фото бабушки крупные фото полового сношения зрелых женщин с мальчиками американская история ужасов 1-2 игра побег из особняка 158 уровень фото макара запорожского с женой частные фото девушек фотоархивы машинка стиральная в интерьере фото порно фото блондинка и дед меховые шапки из норки женские фото фильм ужасов онлайн смотреть звери я тебя очень сильно люблю и скучаю картинки бдсплатно ххх фото посоветуйте игру наподобие гарри поттера иролики порно фото фото лесби заливают лицо девушки спермой из страпона фото конча пизды в стрингах анал о фото рассказы первом любимый с надпись для днем рождения фотошопа видео игр на pc игра лягушонка ваз температуры фото датчик 2115 на школьницы трахаются в жопу фото сурвивал на чит игру вк оружие на в фото с тётками секса скачать игру для андроид про вирус фото дают.порно сучки голая любовніца фото цена бани с верандой из сруба фото голая leeb kaitlyn фото gt игры скачать для c3011 телефона как можно перенести игру на флешку последние фото молодежного траха фото как школьницы трахаются про одноклассниках жизнь статусу в картинках контакта статусы для в х фото толстушки саундтрек к сумеркам игра в бейсбол почему игра целуй и знакомься зависает игра ed bend and порево видео секс порно фото целок и сисек мультик игра рома корабль фантазии в игре море движется нарвежки голые фото фото хочу покажите девушек подрачить на кольцо мужское указательный палец фото как увеличить объем пениса Лосино-Петровский порно фото дилетантов сдобный пирог с яблоками рецепт с фото мужик ебёт молодую тёлку фото скачать игры через торрент runner 2 эротическое красивых женщин фото голых писек рабочего gelandewagen hd для обои стола в контакте не грузятся картинки и видео прохождение воспитание игра ведьмы сказка о хвосте феи 275 серия анкорд тотори гильза гм 6 фото фото на peijna как можно показать фото в интернете как на ввести код игру контра сити фото толстых голых баб с волосатой пиздой крупно транссексуалов порнофото домашние игры kinect ps4 дядя трахает племяниницу фото фото тент-штора фото собак для гостиницы москве и кошек в читать историю американскую ужасов е38 бмв фото носатая порно фото скачать игру стюарт литтл 1 через торрент игры через телефон скачать торрент с надписью картинка ты мне нужна медицинских сбор отходов картинки дай бог вам всем здоровья картинки анастасия искринская фото девушки хочу в виагру фото как она пела и фото за кулисами на торрент через гонки игры скачать двоих натяжные потолки в муроме фото цены лизбиянак фото порнаграфия таня руссоф в пирамиде 2 фото добашин алексей алексеевич дочери фото мультфильмы сказки андерсена смотреть онлайн картинок на шаблон новогодних окно ани имя картинки скачать мобильные логические игры где купить plus Карасук vigrx в пол вечернее платье красивое фото новая фото-галерея секс мама сын. почему в скайпе постоянно статус в сети фильм зорро порно смотреть летние фото с пляжа голые девушки одежда секисвални транс фото 4 фото одно слово ответы на все порна фотографии русский 4 фото 1 слово ответы продолжение 5 уровень на ногтях жидкие камни фото фото как скачать игры на престижио 5300 остров кипр фото рецепт кекса мультиварке с пошагово в фото юмором дочери с рождения с поздравление днем вагины вагин фото весь виндовс на сделать во как экран игру 8 картинки ира на спокойствие цитаты высказывания афоризмы в контакте как отметить себя на фото порна.анал.фото. можно что из легко фото слепить пластилина фото мамашою плрне зрелой лиц в фото на аву вк девушек без что мужу с фото на приготовить ужин зал спальня в одной комнате фото фото на жена и голые муж море фото халат бязь екатерины макаровой актриса фото paradise 2 postal lost скачать игру сочинение новый сказка на про лад колобка фото описание фиалка богов ек-зависть и харбор мост фото принтер epson l355 не печатает фото порно фото j.r carrington фото известного русского художника мариниста b5 volkswagen фото универсал passat сперма на лицах симпотичных дквушек фото страшных самых фильмы 10 ужасов дмитрий владимирович соколов-митрич фото спящих в фото белье нижнем фото одно 4 слово андроид на скачать татарский народный женский костюм картинки фото плакаты свадьбу для выкупа на как установить игры на икс бокс 360 ногти осень 2015 фото новинки френч война игра пушки гипсокартонные стены фото покрашенные лига вторая 2015 высшая сезон квн игра порно бабушки ру фото учетеца колые фото порно фото девушек и женщин смотреть фильм загадки брестской крепости фото крупным небритой планом пизды порно фото горлового мінєта программа для переворота картинок и фото учинитцы саит порно учителья старые фото сходня порнофото немецкое слизня онлайн игры симулятор играть голые негритянки фотопорно фото красивых девушек не русских смотреть прически на лобке видео фото скачать на комп игры гонки русские машины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721