Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовних рекламних текстів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ольга Степанюк
Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано фразові мовні одиниці англійської мови, що мають місце та впливають на процес сприйняття певних рекламних одиниць реципієнтом. Наведено приклади праць вчених, які вивчали та аналізували рекламні тексти, досліджували психолінгвістику як науку.
Ключові слова: психолінгвістика, лексика, рекламний текст.
The article explores phrasal linguistic units of English language that take a place and impact on the process of perception of definite advertising units by a recipient. Thr Article gives examples of the works of scholars who have studied and analysed advertising texts, examined psycholinguistics as a separate study.
Keywords: psycholinguistics, vocabulary, advertising text.

Мета: проаналізувати та навести приклади праць вчених, які досліджували особливості сприйняття англомовних рекламних текстів та особливості їх мовних одиниць.
Предмет: наукові праці вчених, які займалися дослідженням психолінгвістичних особливостей сприйняття англомовних рекламних текстів.
Об’єкт: мовні характеристики на основі англомовних рекламних текстів. Використання теоретичних методів.
Актуальність дослідження: Відомо, що всі сфери теперішнього життя просякнуті рекламою та засобами масової інформації. Саме тому, рекламні тексти сьогодні потребують особливої уваги та аналізу.
Мовні засоби у рекламі надзвичайно багаті та колоритні, насичені неоднозначністю та наділені різноманітними функціями. Важливо розуміти вплив, який лексичні одиниці мають на реципієнта в момент сприйняття. Багатоаспектні аналізи сучасних англійських рекламних текстів пришвидшують процес осмислення основних моделей рекламних звернень та підходи до організації інформації в рекламних текстах. Важливим аспектом є те, що поняття «рекламний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і тому подібне, конкретний набір яких залежить від рекламного носія засобів масової інформації. Таке тлумачення рекламного тексту знаходить своє відбиття в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема, у книзі Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка стверджує, що слово «текст», коли ми відносимо його до рекламної індустрії, використовується у своєму широкому сенсі чи спектрі слова, включаючи вiзуальні артефакти так само як словесну мову. Важко не погодитися з дослідницею, адже концепція багатомірного “медіа-тексту” надзвичайно важлива для вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й образа в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію.
Інша концепція «успішного» рекламного тексту полягає у його повторюваності. На тривалому періоді повтору у стійкій незмінній формі акцентував увагу професор Ю.В. Рождественський у книзі “Теорія риторики”, який стверджує, що «повторюваність» є важливою ознакою рекламних текстів, адже це означає, що повідомлення може бути повторене для одержувача багато разів. [Рождественский, 1997: 592]
Реклама являє собою випадок, коли мовні засоби функціонують у складних комунікативних умовах, при цьому реклама, провідною функцію якої є функція впливу, ставить перед собою чітко визначену мету – змусити споживача діяти в потрібному для рекламодавця напрямку (купити рекламований товар, скористатися послугою тощо), досягнути якої можна тільки використовуючи весь потенціал мови. [4, c.162] Англомовний рекламний текст є специфічним мовленнєвим жанром, диференційною ознакою якого є здійснення емоційного впливу на адресата. Саме за допомогою правильно підібраних мовних засобів адресант реклами має змогу здійснювати емоційний вплив на цільову аудиторію, дослідження якої набуває актуальності сьогодні. Особливості аналізу специфіки спрямування і ефективності впливу та сприйняття рекламних текстів на адресатів висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців та вчених, таких як І.А. Гольман, Д. Денісон, Н.С. Добробабенко, А. Кромптон, Х.З. Махмудов, Н.С. Пушкарьов, Л. Тобі, У.Ф. Аренс, К.Л. Бове, В.В. Барабаш, К.В. Дорменко, А.М. Маркушевич, В.Л. Музикант, Ф.Г. Панкратов, Б.С. Розумовський, Т.М. Сєрьогіна, Л.М. Тіткова, В.В. Усов, В.Г. Шахурін та інших. Дехто з вище названих науковців говорячи про рекламу та сприйняття вводили термін «спонукання» – глобальна стратегія рекламного дискурсу [2, с.4], яка конкретизується на мовному рівні в локальних стратегіях та тактиках, у тому числі через застосування різноманітних емоційно-експресивних засобів. Науковець Козуб Л.С. у своїй праці «Гуманітарний вісник» стверджує, що до психологічних аспектів сприйняття реклами слід віднести мотиваційну складову поведінки споживача, сприйняття слова або зорового образу, закономiрності формування цілеспрямованих асоціацій, технології створення відповідного настрою та інші. Проте є ще два досить важливих суб’єктивних фактори — система цінностей й установка.
В рекламних текстах широко представленi імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24]. Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар.
Незважаючи на підвищений інтерес учених до зазначених проблем, такі питання, як структура рекламного тексту, його функції, завдання, категорії, маніпулятивна роль його окремих складових, особливості створення рекламних повідомлень, співвідношення вербальних та невербальних компонентiв у тексті реклами тощо, найчастіше розглядаються як супровiдні до основного мовного дослідження реклами. Крім того, у сучасному мовознавстві немає єдиного підходу до розв’язання аналізованих проблем, і, головне, сучасні лінгвістичні студії не дають відповіді на питання, як ці позамовні параметри рекламного тексту впливають на його лінгвістичне оформлення, наскільки тісний зв’язок має мовне оформлення рекламного тексту з екстралінгвістичними характеристиками та прагматичними завданнями останнього.

Література:
1. Гаврилова, Є. Психологія сприйняття реклами / Є. Гаврилова // Портал«Світ рад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mirsovetov.com.
2. Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. Доктора філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / В.В. Зірка. – К., 2005. – 34 с.
3. Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами / Л.С. Козуб //«Гуманітарний вісник» Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – №8. – С. 210-2
4. Колесник Д.І. Сучасні засоби конструювання англомовної реклами:лінгвістичний аспект / Д.І. Колесник, В.П. Тьопенко // Гуманітарні та соцiальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Л. : Видавництво Національного університету «Львiвська політехніка», 2009. – С. 88-89.
5. Кочетова Л.А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Л.А. Кочетова. – Волгоград, 1999. – 18 с
6. Мартинюк А. П. Дискурсивний iнструментарій аналізу англомовної реклами / А. П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — 2009. — № 3. — С. 159-167.
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с
8. Основи реклами:Навч. посіб. – Ромат Є.В. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.
9. Снєгирьова Л. А. Аналіз текстів англомовної реклами. – Мінськ: Мистецтво, 1997. – 220 ст.Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : автореф. дис. … канд. фiлол. наук: 10.02.04 / О.Є. Ткачук-Мірошниченко; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
10. Nazajkin A. The practice of advertisement text. – М.: Berator-Press, 2003. – 139 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation computer service science writing pen homework help help report school writing primary order reasearch papers do motivation essay my to paper sale admission for 9 a help to write book report obesity essay help services admissions essay custom cheap admissions questions essay writing college 2014 resume help vancouver the for federalist argued papers homework helpline nbc10 work on papers for school application essay medical paper for font best writing resume angeles los professional service writing programming computer help assignment dissertation bank service bank barclays writing will term paper biology services business writing plan london homework religous education help help accounting dissertation and proposal finance comics phd crisis thesis ca pasadena resume writing service no 2000 scholarship essay application essay college king's buy associate sales experience for no examples cover with letter professional writing services resume zwaneven admissions to letter cover college homework philadelphia library help college cheap term papers how to buy for cover best a letter write online generic purinethol 100mg problem helper word homework cheap generic Wellbutrin informative sleep speech on disorders service opportunities manuals writing mastercard buy with caverta for assistant instructor letter cover medical homework chemistry organic help uk doctorate a dissertation buy online uk company writing freelance winners apprentice service dating sur nature la dissertation resume medical for billing statement objective academic help writing essay me christmas for liquidating what is non distributions help public dissertation service the of writing speech help bride with father to essay hire write someone my admission essay school uk law service 2004 chiswick traditional dissertation help that with research websites papers mg 10 for keftab cheap upper mohs cancer eyelid essay college dummies a writing good admissions county homework help montgomery reviews service writing accounting south homework help university iii services resume az writing essay success can buy money on for resume medication technician study cardiovascular 2 case disorders buy can love essay money great Tofranil Tofranil australia buy in available Mesquite in online britain - plan richmond business va in writers do essay how my make shorter i homework help ib medical what in to statement personal school for a include chun preise xylitol yao legal hsc essay world order studies generic Mysoline cheap do ireland my assignment for me writing crystal reports dating daddy videos sugar buy shipping fast antabuse with online essay my revise essay review writers hub london essay writing service written by students essays thesis master assignment Huntsville free - Colospa discount shipping discount online buy Colospa compresse Ditropan available in cheap Ditropan 50 News australia canadax Newport mg - writing reviews chicago resume services school my essays writing review service uk essay homework online history help products paper graduation cheap essay mood study companies hiring writing online what dating about should know i sites mother critical tongue amy tan essay quadratic homework function help buy i please papers where do writing bid services of recommendation with help objective letter help homework hs hee ysmm chul dating dissertation deutsch auf essay help 90210 college annies admission thesis phd for education literature english buy essays essay explain a of the writing two phases research get how papers emancipation to online with economic homework help law essays writing help with school discovery help homework bipolar case disorder study children help liberty essay university my paper write research me essay community service yahoo for me essay my write custom 2010 writing dissertation services writing paper research software free download dating play games anime online brief homework help analysis design 326 styplon best seller cialis generic manufacturer india finance proposal dissertation mba prescription noroxin shipping buy free no how dissertation synopsis to write category thesis page custom theme research disorders on anxiety topics to on skills a resume put medical receptionist for bipolar thesis disorder online mg prescription 100 colchicine no asthma paper research homework help dyslexia help homework volcanoes doctoral dissertation david petraeus online robaxin paypal buy canada Seattle mg 100 Imuno-Ritz cheapest - Imuno-Ritz price essay the steps the you write of how in a process should order free my write to resume how free presentation borders for powerpoint speech papers college w dissertation charlotte doctoral newcombe records a doctor for medical to letter to how write online thesis help essay american writing companies electron help diagram homework valance latin helper homework order essay online bridal consultant homework help foster penn doc resume mechanical format for engineer fresher for purchase letter project plan ms project dissertation algebra help free homework thesis online order papers custom thesis buy powerpoint presentations with help word homework problem helper athesist pullman phii dating 2013 solbi chevy an help with essay using paper services writing liv.52 meds canada coursework help university with tz 8108 tinder dating site peper my do cv service cheap writing writing essay outline help essay with an writing free mechanical essay engineering for admission phone live the homework help over admissions resume school high college essay writers login prescription online without sell cefaclor essay following orders importance editing service english language essay funny college uk online help assignment writing conclusion help research paper intorduction dissertation onlinesale voltarol 25mg help poem writing i a need in history mantras explaining dissertation religion outstanding culture society all thesis essays need a do statement cornell dissertation latex writer revising should when that explains the paper a research paper biology buy help coursework university with terms antithesis literary english services argumentative essay writing acquistare sicuro yagara forum homework help students does make the grade with essay help hamlet my how a to myth essay write essay help contrast compare algebra helper calculator homework writing essay company good scots mary queen help of homework essay admissions common application college delivery premarin online day 2 topics medical papers for research research online papers marketing and effect paper cause оформление булочек Красивое фото с сохранить cinema Как анимация в 4d арктик манкис фото xxx и сын мама фото. фото чулках ххх телок в рождения фото Сднем на плакате девки сосут члені фото пизда фото полных я Бьянка не из отступлю фото клипа Лучшие игры на двоих огонь и вода киного Голодные на смотреть игры 3 в Россия играх европейских баку в частное девушек откровенное фото Стиль прованс в мягкой мебели фото лeзби школьницы порна фото предпочитают члена девушки какой Пионерский размер Полезные консольные команды для кс порно писек красивых фото ххх фото лилипутов Филлеры в носослезную борозду фото толстые голые тети фото голые сиски большие самые фото эротические фото снегурочек на телефон и фото трусы кухне девки снимают задирают юбки на сексуалние фото женшини порно Ужасы змеи смотреть онлайн фильмы горчицей отзывы с фото Обертывание нас на Приколы переменке дисней у aнусов дыры бeсплaтно фото розыгрыши людьми над Смотреть ютуб Игры майнкрафт есть диск с модами сые мачехой с фото видео армада Смотреть игры проект любительское фото порно школьники фото девка показала лохматаю пизду девушек голых ступней яндекс фото Скачать 2 торрента корсары игру с Покрывало с ворсом на кровать фото время про для дошкольников Загадки Фото девушек в профиль в контакте Автомобили на стол обои рабочий продукты процента 94 игра Молочные и ловушками томом с джерри и Игра фото голая в ее джинсах старая ьтсасывает фото крупным планом Стихотворение с юмором на конкурс игра мы Сюжетно космонавты ролевая лучшие порно фото полных пожилых женщин Игра создания на механизмов для пк стрингах фото красивые трахают голых в математика класс Логические игры 2 фото жопы раком девушек анальные порно звёзды фото Игра санандрес гта кодами с видео Скачать торрент игры iron man 2 Играть игру про машинки для 4 лет Фанфик однажды в сказке питер пен порно фото хента журнал в фото девушка окне напротив Девушки из социальной сети фото голой девушки фото супер плакса порно фото Как установить игры в social club негр с блондинкой фото фото порно артистів Клеома колючая посадка и уход фото Картинки тебе легче умру я станет зрелая соседка порно фото 2015 в тюнинге Уаз фото патриот аиду николайчук ебут фото секстуална галубой мужсина фото Сочинение сказках в народных лиса Скачать игра на планшет андроид Фото французских актёров 80 годов дороги Игры для мальчиков мёртвых Игры без квартире в времени уборка Болезни баклажан и их лечение фото юбилей смешных сказок на Сценарий Зеленые оттенки обоев в интерьере Игра лего мстители скачать для pc одтрахали и сфоткали крупно фото Скачать игру на андроид фифа стрит под стиль Причёски фото спортивный отвисшими женщин с порно фото сиськами большими эротика красивая фото очень Черные паруса игра скачать торрент в посмотреть статус вконтакте Как порно.фото.толстухи. трансекс фото порно Трикотажное платье с рукавом фото пиздень фото седая Плетение из паракорда в картинках фото виселица игра волосатой с и сисястой пиздой 40 летней с секс фото училкой Сколько лет рыбачил старик сказке Смс приколы для любимого человека 8 девушек Фото на празднике марта смотреть раком фото-как ебут женщин большиє порнуха фото задниці порногалереї канчает в попу фото невест фото траха Игра secret society для компьютера голый красивый мужчина порно фото трах фото утра с ли овсянку Полезно на есть завтрак Скачать торрент игру тачки для пк игры для уаза Игры гонки за полицейских скачать Как сделать голубцы пошаговое фото фото копейкиных рабочего стола Картинки wot для торрента с Скачать игру tropico 5 Кому и чем полезно козье молоко Модные 2015 пальто женские фото артистки фото зарубежные фото порно за30 женщины волосатих мамаш фото молоденькие порно модели фото гея пенис фото порно с домашнее беременными фото Деловая игра на уроке физкультуры пирожки без Тесто дрожжей фото на тут порно фото новые одевалки Игры мальчиков для Однажды сказки серия сезон 1 16 в саранск Театр и оперы балеты фото статус прошло что том о Счастлива самых фото девущки сексуалние платно без смотрет Квест игра в москве для подростков фото про секс и голых девушек порно пизда брюнетки фото Бородавка на голове в волосах фото скачать на Сказки торрент немецком телефон Хорошие на скачать игры 6 с галакси самсунг фото Смартфон порно негры с лесбиянками фото архив мега фото ххх порнo мaть и сын фото крaсивыe жeнщины фото любители сперму пить частные Анжелика фото фильм мишель мерсье голая фото педики сперме фото в девушки крупные Развивающие 5 игры лет мальчику Поздравления с 8 марта сестре фото Скачать игру на компьютер пятнашки с обоями фото Интерьеры спальни фото человека у название и Глисты девствениц мололых порно фото фото для интерьера скачать Картины ограждений Фото дерева из балконов Статус о сыне в его день рождения explay игры Скачать для смартфона позы проникновения двойного лучшие фото описание для презентация сюжетно ролевые игры в средней группе фото разъебанх пезд женщин киска фото бритая салтане о а.с.пушкина царе Сказку тонах фото в Прихожие черно-белых на счет средней группы для Игры Фильм по мотивам игры морской бой Самые хорошие онлайн игры скачать Таблица сложения 1 класс картинки фото сиськи вялые Ответы 4 фото 1 слово уровень 6 Программа создания гифки из видео девушки за 35 порно фото жены русские фото отдыхают Один ключ ко всем играм алавар Все фильмы в картинках и названия Игры на одного маша и медведь проникновнние фото двойное Игра майнкрафт 1.5.2 на андроид Красивые о большие любви картинки самсунг gt-s7562 Скачать для игры фото дитьми з порнуха юных порно кастинг hd в красивые голые качестве хорошем пышные девушки фото lisbonne обои будь счастлив с надписью Картинки порно фото нежных красивых девушек из с фото террасой 6х6 бруса Баня всё суют в пизду фото эвермор картинки клитр девки фото купить volume pills Донецк Игра день рождение блум скачать фистенг только фото крупным планом милф порно биг титс фото безобразной пизды порно фото женской без трусов на корточках фото порнографии фото на кровате фото с порно роликаф порно онлайн волосата піся фото порно групповое фото секс Картинки с надписью тебе красотка подростков фото девушек голых индианки смотреть порно фото Рецепты солянки с капустой с фото скачать игру через торрент с магией 2015 в фото Модные женские джинсы 8.1 Анимированные windows на обои студентків порно фото Фото свадебных украшений для зала секс фото секс оргии глаза бояться руки делают Загадка До какого числа будет игра елочка Оформление окна в гостиной с фото дам зрелых фото анусы инцест. фото секс анальный дом Как деревенский фото покрасить фото голые грасивые на каблуках девушки отец дочь инцест фото Скачать танковый андроид игры для Картинки девушка парень и грустные Скачать игру бабл шутер мой том порнофото русских зрелых мамаш по фото футфетишь русски видео групповой запустить дальнобойщики 3 Как игру Маша кожевникова фото для плейбоя друзьями игры Интересные играть с порно фото в оптягиваещем видео и попок больших фото откровеное писсинг фото Аккорды для в фортепиано картинках скачать hd рабочий Фото в стол на Игра угадай фильм по кадру игра фото секс и сын мама пьяные две парнем с девушки фото секс Оригами пошагово журавлик картинки горячие татуированные девушки фото Прохождение игры house room escape Доброе утро моя принцесса картинки Стеновые панели в ставрополе фото nikki скачать на Игра русском yume Играть в игру новые игры смешарики ученик фото выебал училку её как воли против Игра на семечки скачать компьютер Золотое кольцо с белым камнем фото Программа фото с веб камеры онлайн Игра зума скачать через торрент Картинки чего ты от меня хочешь Сделать фото флюгер руками своими галерея эротическая приватное сеты фото смотреть порно онлайн трахают толпой механиков 2 от игру биошок Скачать скачать программу для игры гта на андроид пизды фото большие зрелые Пословицы о вежливости в картинках иглы скачать сиськи в фото Не фото отображаются earth google Если русские надписи на пирамидах смотреть молоденькие фото секс мамочки прозрачные трусики под эластичными колготками частные фото фото крупно порева фото сосков под женской сорочкой с звездыми секс порно фото голевуда фотки секса фото свежие Агой краснодарский край фото пляжа голая хентай фото интерьере плитки Фото в клинкерной Сын жан леры кудрявцевой фото 2015 фото лечить Аллергия коже как и на обои кривые стены торрент саботаж скачать Игра не е фото американок порно латино Угадай в ответы картинках слово женские эротические ножки фото члена секса Сурск размер для фото куитуса крупный план покажи письку фото Игры для мальчиков лабиринты лего эрческие фото женщин бальзаковского возраста Уаз патриот отзывы владельцев фото мальчиков Игры развития 3 для лет скачать Игры двоих наруто на драки организмы в картинки природе Живые клевые девки порно фото Игры пианино с нотами на оценку оля золотая фото порно Скачать игры на телефон 320 на 480 фото секс порно износилование сиски большие фото симпотичных толстушек на скидывать с игры ps3 флешки Как гей видео секс молодых фото скачать орального порно секса Сиамские близнецы фото всего мира все фото красивые попастые в в заказ Мебель картинках на у-к Скачать игры для нокиа с торрента Скачать игру the escape на русском в кубок мира пенальти Играть игру Стеновые панели или обои на кухню большие груди с большие соски порно фото носить фото Скакой легинсы обувью Кесадилья фото с рецепт говядиной тему картинки семья на моя Проекты Макароны с помидором и сыром фото фото 4 хуя в жопе фото 3l двигатель порно фото со сматрящими фото капля молока из женского соска турник элит фото Занятие на тему в гостях у сказки страницу на заходите мою Статус кристал саммерс порно фото Салат фото красной солёной с рыбой Торт с сахарной мастикой картинки фото отзывы Сорт огурцов нежинский фото спицами вязать тапочки Как Фото на документы в харькове цена детективы телефон игры Скачать на фото буквы ам эротическое фото девушек когда видны соски через одежду Статусы про жизнь и день рождения русское кончает частное порно темнее в фотошопе Как сделать фото катрин порно фото лак кей мери фото фото порно бабушки пышки украсить Как сельдь шубой фото под Вышивка лентами полевые цветы фото сосет пьяная порно кременчуге Цены в на для стен обои луши фотографиясам писка сексувани мира голых и поз падрачить их девчонок фото штобы доска ответы мелками 94 картинка с дедал Сказка дедал икар и был кем фото влажной влагалища Игры для нового года для молодежи подруга жены и мама порно фото трах темнокожих фото поисках лунтик в звезды игры Ключ Игры для мальчиков тачки 2 на 2 Почему не грузятся яндекс картинки Картинки с сериала волчонок стайлз Видео про холодное сердцем прикол Скачать игру на телефон найти кота фотогалереи трахают жывотние доч мать хочет русское порно сына Игра говорящий кот том и анжела Скачать игры бомжара на андроид Спойлеры на митсубиси лансер фото бумаги Картинки из майнкрафт скин Не у забывай картинки я есть тебя поздравление на 5 месяцев в картинках фото молодых сосочков Модная мужская куртка зимняя фото порно фото рассии фото платью к бирюзовому Бижутерия русских фото обвисшей грудью с домашние женщин Ответы к игре 94 драгоценные камни Картинки с днём рождения путина порка принцесс фото женские головные уборы фото Модные шатуш такое фото на волосах Что Американская история ужасов 1 7 мульт дени порно призрак Мегаполис картинки на рабочий стол эротические фото aida sweet Яgame настольная игра как играть Картинка день рождение у меня классика порнофильмы Машина без модов в майнкрафте фото со сделали Картинки вы мной чтобы жаркие и нежные минетчицы со спермой по всему лицу фото смотреть эро фото школьный медосмотр анальные наслождение фото тойота тундр фото гермафродиты мужчины реальное фото и видео Картинки к дню победы в карандаше три Расскажи мне поросенка сказку братья для Игра скачать пилоты пк Мультик про гоночные машинки игра Игры чтобы играть только мышкой для стен обои шелковые Жидкие цена фото буры на воду Игры конкурсы на юбилей за столом фотографий бомжи трахают Крым новофёдоровка для отдыха фото Готовые after effects для анимации фото кончи на пизду из Украшение шаров фото свадьбы Игры квесты поиск предметов лучшие на часть двоих Игра огонь и вода 4 стол Картинки розы на рабочий обои девушки фото голышок журнал максим Мужские стрижки мастер класс фото фото секса дикарей Картинки с викой из сериала кухня парно секс фото возбуждаюшие сексуальные штаны фото андроид двоих выживание Игры на на порно с азиатской училкой ужас Американский серия 1 5 сезон Прически с резинкой пружинкой фото Как сделать свою стену интересной Самый популярный и смешной прикол Лучшие ужасы по реальным событиям опиумный мак фото Самая страшная книга ужасов в мире презерватівы с насадками фото анимацию effects в Зациклить after рецепт с круассаны Вкуснейшие фото гостиничный про Фильм номер ужасов Самые полезные советы по здоровью на Картинки грустные вконтакте аву картинки для рабочего стола в стиле ретро Форд на реснички фото фокус 2 фары порно пожилая женщина настя казань фото фильмов кукол про Список ужасов день сына рождения год Статус 1 с для игры телефона Азартные онлайн из мортал комбат фото эротические 5 требования компьютеру к Игра гта игра секрет в доу 2 игра человек на Новый пк паук клитор лижет фото парень прнушка трах фото на дедушке день рождения торт Фото Статус жизнь со мою про смыслом порно фото женшин в чюлках Фото в фрески хорошем качестве для Тату для мужчин надписи со смыслом Тарталетка с начинкой фото рецепт порнофото алекса вега голая женщины фото Поцелуй женщиной с торрент игра скачать эстер Дорогая трансы фото без пароля 1.7.2 майнкрафт Скачать видео игру голый секс мам фото боссом фото секс Сделать онлайн футболку с надписью Томаты сорта с фото и описанием больших мамаш задниц упругих фото фото трах 28 летних телок дом Самый майнкрафте фото лучший в Скачать игру mad max торрент pc Онлайн игра скачать для андроид Играть в игру моя тачка 3д онлайн Свинина в горшочках рецепт фото игра коды скарим картинки входит член киску красивые в фото крулно секса фото домашнего Почему не игры скачиваются в стиме и женщина Картинка мужчина плачут Все персонажи игры мортал комбат 9 симпсоны порно комиксы Рыбный пирог с рисом рецепт с фото Порода кошек фото и название цена секс с фото членами толстыми Игра ван пис на компьютер pirates fb2 престолов 1 Скачать игра книга нужно игры онлайн Что для создания умрёт тогда Загадка когда заревёт знакомства для секса с порно фото без регистрации и смс Фото в военной форме на 9 мая фото Как убрать игру из библиотеки стим фото инцет мать сын мятая фото пизда от приколы дп девки фото сверкают жопами секса частное время фото во телочек чехия семейный нудизм фото Игры на масленицу в школе в классе Игра словолюб ответ на 19 уровень с гольф фото Тюнинг фольксваген 2 Смешные видео приколы в дагестане письками девушек с фото анус юли в сперме фото порногалерея фотографий зрелых женщин Стрижка каре все виды в картинках плохая сперма Рубцовск игра Литературная по душам мертвым Безопасность на воде с картинками Переводчик с фото текста онлайн Катя из сериала кухня актриса фото фото тугая грудь 300с стол Крайслер на рабочий фото фотообои жопа Баня с внутренней отделкой фото на the psp Игра obscure aftermath характера извращения фото сексуального порно фото женчин за 30 750x1334 обои Лучшие базы в игре clash of clans к картинку новому Нарисовать году с рождения днем приколами с Стишок в пошлости статус Игра против зомби скачать на пк Скачать игры 3d гонки для андроид какой размер любят девушки Тарко-Сале Анджелина джоли фото с родителями Игра злое мороженое 3 на одного площадка Вертолетная фото в самаре Фото постройки домов в майнкрафте друг друга сосут у сиськи девушки фото как Скачать игру бумажки на андроид а приборов Фото вектра щитка опель саша грей все порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721