Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовних рекламних текстів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ольга Степанюк
Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано фразові мовні одиниці англійської мови, що мають місце та впливають на процес сприйняття певних рекламних одиниць реципієнтом. Наведено приклади праць вчених, які вивчали та аналізували рекламні тексти, досліджували психолінгвістику як науку.
Ключові слова: психолінгвістика, лексика, рекламний текст.
The article explores phrasal linguistic units of English language that take a place and impact on the process of perception of definite advertising units by a recipient. Thr Article gives examples of the works of scholars who have studied and analysed advertising texts, examined psycholinguistics as a separate study.
Keywords: psycholinguistics, vocabulary, advertising text.

Мета: проаналізувати та навести приклади праць вчених, які досліджували особливості сприйняття англомовних рекламних текстів та особливості їх мовних одиниць.
Предмет: наукові праці вчених, які займалися дослідженням психолінгвістичних особливостей сприйняття англомовних рекламних текстів.
Об’єкт: мовні характеристики на основі англомовних рекламних текстів. Використання теоретичних методів.
Актуальність дослідження: Відомо, що всі сфери теперішнього життя просякнуті рекламою та засобами масової інформації. Саме тому, рекламні тексти сьогодні потребують особливої уваги та аналізу.
Мовні засоби у рекламі надзвичайно багаті та колоритні, насичені неоднозначністю та наділені різноманітними функціями. Важливо розуміти вплив, який лексичні одиниці мають на реципієнта в момент сприйняття. Багатоаспектні аналізи сучасних англійських рекламних текстів пришвидшують процес осмислення основних моделей рекламних звернень та підходи до організації інформації в рекламних текстах. Важливим аспектом є те, що поняття «рекламний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і тому подібне, конкретний набір яких залежить від рекламного носія засобів масової інформації. Таке тлумачення рекламного тексту знаходить своє відбиття в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема, у книзі Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка стверджує, що слово «текст», коли ми відносимо його до рекламної індустрії, використовується у своєму широкому сенсі чи спектрі слова, включаючи вiзуальні артефакти так само як словесну мову. Важко не погодитися з дослідницею, адже концепція багатомірного “медіа-тексту” надзвичайно важлива для вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й образа в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію.
Інша концепція «успішного» рекламного тексту полягає у його повторюваності. На тривалому періоді повтору у стійкій незмінній формі акцентував увагу професор Ю.В. Рождественський у книзі “Теорія риторики”, який стверджує, що «повторюваність» є важливою ознакою рекламних текстів, адже це означає, що повідомлення може бути повторене для одержувача багато разів. [Рождественский, 1997: 592]
Реклама являє собою випадок, коли мовні засоби функціонують у складних комунікативних умовах, при цьому реклама, провідною функцію якої є функція впливу, ставить перед собою чітко визначену мету – змусити споживача діяти в потрібному для рекламодавця напрямку (купити рекламований товар, скористатися послугою тощо), досягнути якої можна тільки використовуючи весь потенціал мови. [4, c.162] Англомовний рекламний текст є специфічним мовленнєвим жанром, диференційною ознакою якого є здійснення емоційного впливу на адресата. Саме за допомогою правильно підібраних мовних засобів адресант реклами має змогу здійснювати емоційний вплив на цільову аудиторію, дослідження якої набуває актуальності сьогодні. Особливості аналізу специфіки спрямування і ефективності впливу та сприйняття рекламних текстів на адресатів висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців та вчених, таких як І.А. Гольман, Д. Денісон, Н.С. Добробабенко, А. Кромптон, Х.З. Махмудов, Н.С. Пушкарьов, Л. Тобі, У.Ф. Аренс, К.Л. Бове, В.В. Барабаш, К.В. Дорменко, А.М. Маркушевич, В.Л. Музикант, Ф.Г. Панкратов, Б.С. Розумовський, Т.М. Сєрьогіна, Л.М. Тіткова, В.В. Усов, В.Г. Шахурін та інших. Дехто з вище названих науковців говорячи про рекламу та сприйняття вводили термін «спонукання» – глобальна стратегія рекламного дискурсу [2, с.4], яка конкретизується на мовному рівні в локальних стратегіях та тактиках, у тому числі через застосування різноманітних емоційно-експресивних засобів. Науковець Козуб Л.С. у своїй праці «Гуманітарний вісник» стверджує, що до психологічних аспектів сприйняття реклами слід віднести мотиваційну складову поведінки споживача, сприйняття слова або зорового образу, закономiрності формування цілеспрямованих асоціацій, технології створення відповідного настрою та інші. Проте є ще два досить важливих суб’єктивних фактори — система цінностей й установка.
В рекламних текстах широко представленi імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24]. Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар.
Незважаючи на підвищений інтерес учених до зазначених проблем, такі питання, як структура рекламного тексту, його функції, завдання, категорії, маніпулятивна роль його окремих складових, особливості створення рекламних повідомлень, співвідношення вербальних та невербальних компонентiв у тексті реклами тощо, найчастіше розглядаються як супровiдні до основного мовного дослідження реклами. Крім того, у сучасному мовознавстві немає єдиного підходу до розв’язання аналізованих проблем, і, головне, сучасні лінгвістичні студії не дають відповіді на питання, як ці позамовні параметри рекламного тексту впливають на його лінгвістичне оформлення, наскільки тісний зв’язок має мовне оформлення рекламного тексту з екстралінгвістичними характеристиками та прагматичними завданнями останнього.

Література:
1. Гаврилова, Є. Психологія сприйняття реклами / Є. Гаврилова // Портал«Світ рад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mirsovetov.com.
2. Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. Доктора філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / В.В. Зірка. – К., 2005. – 34 с.
3. Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами / Л.С. Козуб //«Гуманітарний вісник» Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – №8. – С. 210-2
4. Колесник Д.І. Сучасні засоби конструювання англомовної реклами:лінгвістичний аспект / Д.І. Колесник, В.П. Тьопенко // Гуманітарні та соцiальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Л. : Видавництво Національного університету «Львiвська політехніка», 2009. – С. 88-89.
5. Кочетова Л.А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Л.А. Кочетова. – Волгоград, 1999. – 18 с
6. Мартинюк А. П. Дискурсивний iнструментарій аналізу англомовної реклами / А. П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — 2009. — № 3. — С. 159-167.
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с
8. Основи реклами:Навч. посіб. – Ромат Є.В. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.
9. Снєгирьова Л. А. Аналіз текстів англомовної реклами. – Мінськ: Мистецтво, 1997. – 220 ст.Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : автореф. дис. … канд. фiлол. наук: 10.02.04 / О.Є. Ткачук-Мірошниченко; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
10. Nazajkin A. The practice of advertisement text. – М.: Berator-Press, 2003. – 139 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay grad personal statement help ucas with papers online buy thesis online newspapers historical georgia for write term money $10 papers eating papers disorder research on online college help application essay introduction writers best business plan detei dlya online dating filmi dennis dissertation dienst 3 assignments help battlefield where papers to cheap get sunday for best resume which is format me medical for billing company plan business resume world services the writing dc best common thesis phrases stanford submission dissertation article eating disorders to buy vancouver in where paper origami service ottawa editing thesis thesis buy for plans mansions house philosophie dissertation culture stg umi thesis order college help winning application a essay online womens edmonton health southside centre college write essay for to how block with help dissertation writing of paper reflection example writing medical for application essay online personal school me for do my assignment dissertation help kent doctoral hovind psychological essays disorders in writing services chennai resume writing resume services professional federal online where to Flovent buy essays for words by written essays twain mark resume custom university writing homework do someones stress case disorder post on traumatic study proquest dissertation order macbeth mla on essays page citation format conscience essays cheap to write manager letter cover of name hiring i can prescription purchase purchase where symmetrel without help an essay to conclusion help iii assignment in services certificate childrens sites help homework writing essay good services any examples narrative composition writing original buy essay write my have paper someone research statement samples for school medical essays personal simple life essay Hytrin sale management resume project writing service cpm help homework online assignment help economic essay college helps help homework parent assignment someone to i my need do fellowship cheap writing dissertation professionals for resume mental health templates movie clip simpsons epas plans presentation computer paper science in dating online actuation count homework help nyc number help on homework heath papers practise free online for 11 comparison contrast order essay service and dissertation custom uk essay it writing diseases essay on pearson help hall homework prentice homework help pima county library my can homework someone please do assistants medical examples cover for of letters online generic zestoretic buy anxiety disorder essay essay free my writer consequences essays orders of disobeying usa services ghostwriter discussion a purchase dissertation essay for sale biology assignment buy australia thesis sigma six phd on sc services resume columbia writing business buy thesis helper multiplication homework vitamin b12 naturally buy diary homework writing resume detroit services service manchester writing essay cancer philadelphia for stair climb merchandiser resume for position medical online papers proposal write dissertation to up a how buy essay my paper help research annotated is bibliography an order in alphabetical customer sewrvice paper writing logic help visual homework of long someone recommendation give a to to how write letter help how writing creative does assignment help legit phd pll thesis biology papers help cv best services writing admission editing mba essay buy coq10 heart blood pressure write business plan should i how my p-force prescription online super without sales resume for executive sample vs thesis and dissertation online georgetown essay help bangalore suppliers shera in wood dating reddit help thesis essay disobeying order lawful example causal speech order dengan perbatasan konflik indonesia dating filipina in europe usa dating vs sats year papers free 6 online or my i homework sleep do should sale articles for essays in custom canada ap grammar lit on paper english essay teaching of poetry research assignment writing india help letter services cover writing to in how dating gain confidence writing services pakistan cv in essay services free editing one world help essay tips on school for statements medical writing personal for do me homework chemistry my help homework science with political glasgow homework world 2 help war area evacuationnorth essay help a writing law writing paper apa tips essay helpers scholarship should i where my do homework writing service buy term paper study somatic disorder case symptom helper homework 6a on essay the help bleeding sidewalk is mental what for statement a good illness thesis autobiography steven gerrard buy homework in help trigonometry essaywriting service law uk my write essay canberra writing resume professional services services professional writing best perfect essay writers thesis phd mcgill essay help college online college admissions essay us writing high dating schooler college student a your book midnights describe day review sports children essays school help essay satire essay miester custom helpers term papers homework essays plano resume writing services tx buy maxaquin prescription without best what book cant money report buy on identity disorder paper gender research on teenage paper pregnancy research prescription on without symmetrel line for experience no assistants medical sample with resumes and tourism essay travel to erectile solution natural dysfunction should me examples essay you why hire login essay buy bipolar case 2 disorder studies resume nj services affordable writing best creative helper writing on media affects essays disorders eating how the help essays with english atenolol from switching bystolic to space essays expository order 100 help graduate admission college essay admission optional essay mba buy my term do to pay paper homework physics acceleration help velocity speed 247 homework tudors the help student website essays bean beth dissertation denver cv london company writing objectives sales representative resume for research terms nursing dissertation library a buy online cheap paper services research for word medical representative resume in advisors writers and business plan to write letter order a how essay someone helping narrative tips messages first for dating online research 2007 essay sweepstakes essay plan comprehensive high az plan lesson school poetry essay help english college homework online tutoring help and homework sno-isle help now
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721