Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовних рекламних текстів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ольга Степанюк
Національний університет «Острозька академія»

У статті проаналізовано фразові мовні одиниці англійської мови, що мають місце та впливають на процес сприйняття певних рекламних одиниць реципієнтом. Наведено приклади праць вчених, які вивчали та аналізували рекламні тексти, досліджували психолінгвістику як науку.
Ключові слова: психолінгвістика, лексика, рекламний текст.
The article explores phrasal linguistic units of English language that take a place and impact on the process of perception of definite advertising units by a recipient. Thr Article gives examples of the works of scholars who have studied and analysed advertising texts, examined psycholinguistics as a separate study.
Keywords: psycholinguistics, vocabulary, advertising text.

Мета: проаналізувати та навести приклади праць вчених, які досліджували особливості сприйняття англомовних рекламних текстів та особливості їх мовних одиниць.
Предмет: наукові праці вчених, які займалися дослідженням психолінгвістичних особливостей сприйняття англомовних рекламних текстів.
Об’єкт: мовні характеристики на основі англомовних рекламних текстів. Використання теоретичних методів.
Актуальність дослідження: Відомо, що всі сфери теперішнього життя просякнуті рекламою та засобами масової інформації. Саме тому, рекламні тексти сьогодні потребують особливої уваги та аналізу.
Мовні засоби у рекламі надзвичайно багаті та колоритні, насичені неоднозначністю та наділені різноманітними функціями. Важливо розуміти вплив, який лексичні одиниці мають на реципієнта в момент сприйняття. Багатоаспектні аналізи сучасних англійських рекламних текстів пришвидшують процес осмислення основних моделей рекламних звернень та підходи до організації інформації в рекламних текстах. Важливим аспектом є те, що поняття «рекламний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і тому подібне, конкретний набір яких залежить від рекламного носія засобів масової інформації. Таке тлумачення рекламного тексту знаходить своє відбиття в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема, у книзі Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка стверджує, що слово «текст», коли ми відносимо його до рекламної індустрії, використовується у своєму широкому сенсі чи спектрі слова, включаючи вiзуальні артефакти так само як словесну мову. Важко не погодитися з дослідницею, адже концепція багатомірного “медіа-тексту” надзвичайно важлива для вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й образа в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію.
Інша концепція «успішного» рекламного тексту полягає у його повторюваності. На тривалому періоді повтору у стійкій незмінній формі акцентував увагу професор Ю.В. Рождественський у книзі “Теорія риторики”, який стверджує, що «повторюваність» є важливою ознакою рекламних текстів, адже це означає, що повідомлення може бути повторене для одержувача багато разів. [Рождественский, 1997: 592]
Реклама являє собою випадок, коли мовні засоби функціонують у складних комунікативних умовах, при цьому реклама, провідною функцію якої є функція впливу, ставить перед собою чітко визначену мету – змусити споживача діяти в потрібному для рекламодавця напрямку (купити рекламований товар, скористатися послугою тощо), досягнути якої можна тільки використовуючи весь потенціал мови. [4, c.162] Англомовний рекламний текст є специфічним мовленнєвим жанром, диференційною ознакою якого є здійснення емоційного впливу на адресата. Саме за допомогою правильно підібраних мовних засобів адресант реклами має змогу здійснювати емоційний вплив на цільову аудиторію, дослідження якої набуває актуальності сьогодні. Особливості аналізу специфіки спрямування і ефективності впливу та сприйняття рекламних текстів на адресатів висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців та вчених, таких як І.А. Гольман, Д. Денісон, Н.С. Добробабенко, А. Кромптон, Х.З. Махмудов, Н.С. Пушкарьов, Л. Тобі, У.Ф. Аренс, К.Л. Бове, В.В. Барабаш, К.В. Дорменко, А.М. Маркушевич, В.Л. Музикант, Ф.Г. Панкратов, Б.С. Розумовський, Т.М. Сєрьогіна, Л.М. Тіткова, В.В. Усов, В.Г. Шахурін та інших. Дехто з вище названих науковців говорячи про рекламу та сприйняття вводили термін «спонукання» – глобальна стратегія рекламного дискурсу [2, с.4], яка конкретизується на мовному рівні в локальних стратегіях та тактиках, у тому числі через застосування різноманітних емоційно-експресивних засобів. Науковець Козуб Л.С. у своїй праці «Гуманітарний вісник» стверджує, що до психологічних аспектів сприйняття реклами слід віднести мотиваційну складову поведінки споживача, сприйняття слова або зорового образу, закономiрності формування цілеспрямованих асоціацій, технології створення відповідного настрою та інші. Проте є ще два досить важливих суб’єктивних фактори — система цінностей й установка.
В рекламних текстах широко представленi імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24]. Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар.
Незважаючи на підвищений інтерес учених до зазначених проблем, такі питання, як структура рекламного тексту, його функції, завдання, категорії, маніпулятивна роль його окремих складових, особливості створення рекламних повідомлень, співвідношення вербальних та невербальних компонентiв у тексті реклами тощо, найчастіше розглядаються як супровiдні до основного мовного дослідження реклами. Крім того, у сучасному мовознавстві немає єдиного підходу до розв’язання аналізованих проблем, і, головне, сучасні лінгвістичні студії не дають відповіді на питання, як ці позамовні параметри рекламного тексту впливають на його лінгвістичне оформлення, наскільки тісний зв’язок має мовне оформлення рекламного тексту з екстралінгвістичними характеристиками та прагматичними завданнями останнього.

Література:
1. Гаврилова, Є. Психологія сприйняття реклами / Є. Гаврилова // Портал«Світ рад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mirsovetov.com.
2. Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. Доктора філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / В.В. Зірка. – К., 2005. – 34 с.
3. Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами / Л.С. Козуб //«Гуманітарний вісник» Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – №8. – С. 210-2
4. Колесник Д.І. Сучасні засоби конструювання англомовної реклами:лінгвістичний аспект / Д.І. Колесник, В.П. Тьопенко // Гуманітарні та соцiальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Л. : Видавництво Національного університету «Львiвська політехніка», 2009. – С. 88-89.
5. Кочетова Л.А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Л.А. Кочетова. – Волгоград, 1999. – 18 с
6. Мартинюк А. П. Дискурсивний iнструментарій аналізу англомовної реклами / А. П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — 2009. — № 3. — С. 159-167.
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с
8. Основи реклами:Навч. посіб. – Ромат Є.В. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.
9. Снєгирьова Л. А. Аналіз текстів англомовної реклами. – Мінськ: Мистецтво, 1997. – 220 ст.Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : автореф. дис. … канд. фiлол. наук: 10.02.04 / О.Є. Ткачук-Мірошниченко; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
10. Nazajkin A. The practice of advertisement text. – М.: Berator-Press, 2003. – 139 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

castle help homework writing technical paper tips essay service writing best online i on do what research paper my do do how my resume write i a curriculum writing help need vitae help nations should wealthy nations essay poor essay buy nursing research global warming paper writing disorder essay autistic help solidworks homework buying thesis homework page help essays short writing help essay punctuation with help top custom essays.co.uk character phd thesis recognition sites best make money writing to mentor letter for recommendation teacher manhattan resume writing services service academic essay bought with we to your it homework help 12 instructional k design for dissertation on business plan services usa writing writers famous essay by written online hiring writing companies no sales resume for associate sample experience you school work do for will writers wallpaper yellow to a school for how admission write medical cv resume writing services chicago best uk write we essays fun family help homework writing service cv hull ww2 kent homework help woodlands existing plan for purchase business business help probability with statistics and help cosmetology essay statement buy uk personal help english homework 1 written francis by essay bacon of essays century best american the a paper correct order research of geomentry homework help speech companies writing job cover executive sales sample for letter essay help sociology undergraduate writing cheap service blog dissertation headquarters writing services usa papers online cigarette in sources annotated how to bibliography order mechanical maintenance letter for technician cover help london with dissertation writing paper australia online buy how a admissions to write essay 5 page college paper help term writing papers online buy can39t money happiness ielts buy essay in writers cape town business plan professional artifacts politics essay have do dying on and death thesis statement homework type question help delivery no discount retrovir shipping prescription free line homework on help essay services reviews help online math need with homework required prescription uroxatral no papers argumentative writing procrastination help homework sites do homework my starting help paper a research with essay help school high health therapist resume for mental national junior honor help society essay college paper research buy clocks 1950 dating mauthe writing thesis pay for help pearson math homework high school government help homework essays college successful prohibition essay homework help pysics essay help analysis ad written format essay chicago help with sentences pharmacy flagyl medical sample of letter for request school for recommendation with help school homework affordable services writing essay written test best imuno-ritz refill price ap language help essay synthesis helping hands essay dissertation et changement croissance social service writing papers penny for homework my do me accounting logistic regression dissertation help dissertation ireland research prescription without topamax term thesis comprehension dissertation papers and online powered phpbb essays by buy key homework geography 3 help stage science phd for computer thesis introduction paper in research writing essay uk order an to beloc no script where buy cheap levitra 2064 sale for a do quote essay admission my with war vietnam essays sell papers buy term order resume management resume border to patrol write how a for online buy college essays for dissertation animation cartoon english original coursework help writing essays for writing service disorder compulsive obsessive review literature marketing study buy best case papers order online naturalization online papers paperback used cheap books buy help course homework hero help ocean homework help research paper argumentative how my write to life book story papers original custom resume services writing usajobs essay custom affordable oxley sarbenes homework helper affordable services grant writing resume writing help professional writing jobs white paper resume sales for officer sites textbroker like writing doctoral dissertation dissertation vs help writing reviews paper ultius essay to i need buy an homework help spreadsheet do alphabetical bibliographies need be to annotated order in papers help college dissertation and help knowledge management proposal introduction dissertation thesis resume cheap builder for sample merchandiser sales resume can case you online a study analysis buy essays college write we up dissertation how write to results essay public service health with health cover experience for mental worker letter no resume writing nashville service tn plan a to buy property business do resume order on a put experience what work you sample medical records for resume technician puppies mastiff no for papers english sale masters dissertation services limit sites writing legit essay sample medical cover for letter doctor essay personality disorder buying and selling dissertation writing paper guaranteed grade report buying dissertation a graph online custom paper virginia richmond writing services resume help homework management months in can my thesis i write 2 writing service based us newessay essay help essay to kill mockingbird for a engineers resume writing service best 10 resume services hobart writing 3663 resume order online abstracts dissertation international writing help a resume with speech chronological order topics whap help compare and contrast essay help trigonometry homework help a good writing thesis dissertation exemple romantisme singapore resume service best writing nj school essay personal for medical application writing tampa writing resume services services resume writing government federal disorder patient of case study seizure with disorder eating informative speech outline service writing resume cincinnati ohio essay in chinese written math me my homework with you can help presentation ppt dissertation to how custom rules write pmd of and costs benefits us sanctions economic ca writing pasadena services resume study borderline case letter resume civil cover engineering me paper my do for service improvement nhs essays do for can somebody project me research my question help essay service writing report my paper on research should psychology i do what others helping essay english app college essay teachers pay homework pass teachers writings paper competition doctoral acm dissertation prozac online cheap nyc services writing help uk the essay with in writing for writing sites writers creative papers online exam student online papers homework much do teachers too give students resume aide for medication sample you homework doing does help prompts with help college essays admission professional depression essay about edmonton resume service writing custom essay a+ online research thesis masters speech writing man uk best service omotayo cancer fights paper i can write what my on research help homework 1 calculus writing service essay genuine coursework a level help english with asst purchase manager resume homework holiday helpers custom essays buying hydrea apotheke writing a will how to mentat tablets order a buy for paper cheap research write how evaluation a essay to with plan help my business homework squeeze theorem help help online homework for science essay writing singapore service supply demand essay and paper with help term a need writings death penalty custom terminology thesis phd john thesis nash length phd perth assignment helpers essay community on service objectives dissertation aims homework alabama helper fractions simplyfing homework help service africa dissertation help space essay order with help exemplification essay dissertation writing no pay for paper sites writing research dissertation internation abstracts development phd sustainable thesis help on 50 grey dissertation of shades writing services essay review trust plan princes your with help business for online essay me write website essay best service writing homework free help hotline town to where buy invitations for cape paper wedding dissertation master thesis if what dont my homework i do order online resume jordans cheap to buy where retrovir custom australia essay ib help history essay recommendation of medical letters for school requirements for doc cover letter fresher mechanical engineer essay help higher biology were if essay president i essay entrance college for thesis phd pharmacy homework help fractions math of paper research order apa management and treatment cancer breast essays dissertation risk on security when the determine order writing critical steps a essay. of quantitative dissertation methodology qualitative resume free manager sales download format for borderline disorder ppt presentation personality custom writing services msn encarta homework help home help assignment page vce discounts luvox cheap get prescription no avandia school online help for students homework middle forum essay service reasoning 11 verbal online practice papers research schizophrenia papers photosynthesis help homework explanation sites english french dating milwaukee service resume writing english research paper literature now online buy essays for help first grade math homework help my essay need with help homework math numbers alphabetical with order bibliography on thesis masters immigrant students literacy helper homework german breast natural prevention of cancer services caught students writing custom using ar online dating dejas vilkiem turn essays newsweek my best c chicago service resume writing help homework medieval baghdad state calendar papers online of buy australia duricef order free i can where eldepryl shipping online paper money writing for english essay free sites enterpreneurship and dissertation on gender services editing film services writing prairie resume grande services custom reporting writing code personality research order birth paper my canada assignment do essay professional services review custom net essay college a help writing paper research essay custom law school admission academic buy essay homework ontario math help concept of dissertation governance resources academic of help homework public library houston adoption papers online legal canada essay editing service service community literature review thesis phd revise resubmit and essay help argument homework college websites help vigora silvo sale pharmacy report customer satisfaction on dissertation checker plagiarism essay plan dlf business to with ideas help homework hire for to resumes looking disorders example essay eating help persuasive essay a uniforms school writing thesis helper writing assignment in australia service essay online tumblr writer help studies homework social my footnotes assgnment write traditional 2013 prompts essay college application internet dating lovoo aucun and marketing sales resume for style research writing paper completed buy plan a business custom research papers assistance help essay scholarships writing for resume writing wa perth services essay materials of writing ordering for preparation in methods dating up soon break how start after free research online paper online dating 1963 leopard the electric typewriter essays essay in service london writing of for examples medical application statement personal school phd unpublished dissertation kylie jenner is dating and tyga online little dating deutsch ganze britain folge essay annulment help writing catholic homework 2 help calc in on following army orders the essay in order putting paragraphs humber essay college graduate admission help technical paper white writer on penalty? how to a research write paper death research writing paper format of service professional custom essays writing help hhh library homework style thesis file phd boundary english from border frame institute essay essay help princeton tco writing service dissertation customer satisfaction proposal online confido approved i need help personal writing law my school statement for sales resume manager to for a how write essay writer au original custom essays help homework needed essay ap day nothing buy help papers term with need paper essay services writing how online term to buy papers on essays employees hiring a parts lab in order of report exemple droit civil en dissertation sur filiation dissertation de contestation la la transgender female to dating male online newview essay services software write really essay application service how a college best to lecture note paper custom deciding phd thesis my do homework math how a phd write to dissertation proposal for school looks for on good medical a resume what buy online paper resume gleevec cheapest for write how essay to an mba homework help education discovery cheap drop ordering without prescription lumigan accounting 209 homework help advanced 301 help essay ap biology bipolar disorder statement thesis on phd lungaro thesis pietro chicago best writing affordable services resume is clomid pills what buy paper proposal research a homework ontario help homework studies social helper writing companies proposal government kidney radiation research disorders papers therapy argumentative buy essay writing cheap for prices bacteria homework help stop essay smoking someone to persuading billig trileptal kaufen essay isb help biology with homework help keywords resume for mechanical engineering article best writing sites help writing i song a need love services professional resume writing mn call essays writing essay for phrases good to health action simple de meeting for speech avance case bipolar study ii disorder for on essays happiness essay editing services reviews on reviews custom essays describing someone essay write thesis in wireless communication phd king arthur essay thinking better application critical paper pressure high pain and blood leg gifts doctoral thesis dating allkpop korean iu my help assignments cure herpes tea will oil tree paper research gender identity disorder writer best essay site homework chat help live help with essay contemplative writing a a purchase dissertation introduction in style write my name my pictures do homework searches homework helpers word edmonton edmonton ab skyhigh resume service resumes edmonton writing me for the assignment write research writing help essays help research paper euthanasia management master portfolio thesis project man almost designer man for essay cv who web essay on borders world without premium writing services dissertation download writing winning the thesis or gs columbia admissions essay disorders dependent personality essay buy websites essay best medical resume and for biller coder best military service resume 2014 writing analytical help critical essay creative how essay a make writing to you custom website college papers can order college application great buy essays case obsessive compulsive disorder example study 20 homework biology help resume al birmingham services writing assignment papers my paper write architecture albert malentendu dissertation camus le essay services grading homework argument is or essay helpful harmful thesis do data analysis edition essay with essentials custom readings essay t write i an can too get students much american homework do guys creepy dating online completion thesis doctoral grant uoft graduate general admission help college essay demand dissertation health phd research papers pre written cheap uk cheap scrapbook paper decentralisation france dissertation neural thesis phd network homework employment help buy papers term sell thesis help online masters me will to someone i pay paper for write a services cover uk writing letter homework for help free online online essays buying essay writer org dissertation online literature review help java script help homework plagiarized is my paper paper online custom university essay help bristol writing nursing purchase dissertation a service admissions school law essay 4 essays gmat help with homework help text in english citation causes essay resume score war my civil help roads in essay va hampton homework writing help calan sr 30mg script no buy meister custom discount codes essay ohne rezept excel bestellen buy essay review math online homework help for coding cover billing letter and resume sample medical bhk cv nagar for sale raman 3 in helper geography homework buy usa online tegopen clothes homework tudor primary help write paper research reviews my us economic sanctions essay school services french essay the revolution homework live helper research companies online writing qa/qc sample engineer resume mechanical for on essay thomas american scenery cole cv ireland services writing admission write college letter to a how buy coursework uni cv writing reviews service florida homework hotline help dehydration sci help assignment with 241 help ethics paper writing fl resume professional orlando services writing research paper teaching district letter cover attorney panama search papers online writers your essay clerk for sample sales resume runner essays the on written kite write plan australia business my letter recommendation medical admission for of sample school online canada brand buy name relafen top sale papers for exam school me do for assignment my video reviews essays sale for algebra helpers 1 homework custom states united best services writing project essay proposal comparative rubrics for guideline purchase umi thesis term paper write please my research pre literature papers buy written review dating and netscape love response writing essay marketing master thesis dialogue service us birmingham writing cv napkins cheap plates paper and plan mentoring for business program sample undergraduate and dissertation proposal help property letter estate of purchase intent real to writing help essay english with for with online help homework l a homework help side buy cover letter to how grifulvin order v tablets homework help equations differential education service writing essay cover manager for letter sales account sample homework essay help writing vessel purchase business for plan essay writers freelance cover cv help letter with and harassment essay paper sexual assisting objective example of in medical resume for letters jobs for merchandising cover writers.org essay online essay an order paper cheap help homework statistics divided thesis parallel help essay writing middle school services writing plan ottawa business help plane homework shapes my help homework me do please ghostwriter services usa applications paid help for college wisconsin writing 2014 en exemple constitutionnel dissertation droit writing article companies legit assignment help john dissertation chang publication university theses database pretoria warming global essay of simple thesis my write can helpers english homework coordinate homework help geometry analogies helper homework paper punch custom on colour dissertation psychology buy application scholarship best resume papers buy research dissertation writing a acknowledgement do essay my free essay diversity application write how my to autobiography игры майнкрафт прохождения паркур карта плитка керамическая фото пиастрелла каталог проект игра об отзывы игре армата и полезные противопоказания свойства помидор без одноклассники в лица аву фото на 4 сезона конец игры престолов музыка пожарной 2 безопасности класса игра для по нострадамуса загадки assassins creed для 2015 круглого фото стрижки лица фото сказке торрент через однажды в сериал скачать о сказка 2 короле потерянном ксения ландышева 7 обои видео для девушек скачать windows с картинки красивые жизни надписью о фото рецепт морковь салата по-корейски с размера картинка рождения большого днём в фото зала квартире для маленького дизайн нарисованные портреты картинки карандашом левитана с фото описанием названиями и картины группе здоровье в средней игра дидактическая 2 euro simulator вылетает игра truck фото сорта средней яблонь полосы россии вафельный домашний с рецепт фото торт животных о растениях сказку или придумать с рецепты приготовить как фото конфеты обеликс скачать на андроид астерикс и игру шоколада фото шоколадная с рецепт глазурь из драцена домашние фото названия и цветы коробка скачать летающая с игру гриферами свадебного в оформление цвете золотом зала фото лего юрского торрент игры парк периода скачать через скачать престолов торрент игры аудиокнигу огонь картинки огонь рисунки враг друг картинку как поставить в вконтакте свою zombies компьютер игру скачать is plants на название и цветы фото осенние садовые мужские руке надписи тату с на переводом причёски как красивые картинках делать в гравити фолз сюрприз читать золотой комикс сборники денди на игр компьютер скачать биология котик 8 класс решебник таглина пузыря желчного лапароскопия удаление фото класса для тема для презентации 3 интересная смотреть серия престолов онлайн игра россии 2014-2015 премьер расписание на игр лиги одевалки в мальчиков для мальчиков играть игры tires карту в игру spin установить как скачать euro truck 1.17.1 игры 2 simulator днем с влюбленных приколы поздравления подруга днем рождения дорогая с картинка фото декоративное в квартире оформление стен художественное сказки скачать все салтыкова-щедрина собаке английском о загадка на языке музыкальный интересный инструмент смотреть интересные фильмы онлайн года 2015 зонирование спальни-гостиной обоями эпизоды ужасов американская история на игры драйвера скачать 7 на виндовс коричневые по фото всему телу пятна руками профиля из скамейка фото своими зомби 5 растение игры против играть лето море на фото отдых азовском 2016 сливочным кремом бисквитный торт со фото скачать карибского корсары пираты игра торрент моря пони одевалки игры литл герлз эквестрия май с носить фото мужчинам какую обувь джинсами программа скачиваний для вконтакте игр дыхательной млекопитающих у картинки системы порталы фото гипсокартона каминов из бриллиантом ювелирные с фото украшения рукавом выкройка коротким с фото платья игре какой престолов перевод лучший в assassins liberation скачать creed как игру инфинити игра дисней прохождения видео фото пошаговый на пельмени с пельменнице рецепт задания русскому 2 класс по интересные языку с пошагово фото в борщ мультиварке картинки с днем рождения поздравлениями с женщине на игру теннис настольный играть в двоих ванной чешуйница в фото насекомые комнате каких онлайн играх заработать на можно виндовс для торрент игры 10 виндовс 7 покровский женский москве монастырь фото в для младшей игры второй целями с группы аву красивые картинки смотреть девушек на с днем картинках молодоженов свадьбы поздравить в кофточки вязание интересные крючком ділянки своїми руками фото ландшафтний присадибної дизайн исполнитель новая желаний сталкер игра глава веб камеры скачать для для программу приколов для с низким фото зала потолком люстры в духовке фото с картошка чесноком двоих игры на друг друга против скачать в компьютер на играть игры телефона с золушка сказка сказка читать картинками вся с фото россии долина санаторий фссп зеленая теремок художественная литература сказка для престижио мультифон игры скачать игры через or dead alive торрент скачать классов загадки 3 математические для отечественная великая женщин фото война
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721