ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ НАВИКІВ ТВОРЧОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З РЕАЛІЯМИ ЩОДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ВИКЛИКАМИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено роботу лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» щодо розвитку у студентів вивчаючих дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі, «Цивільний захист» навиків творчого поєднання теоретичних положень з реаліями сучасної дійсності, що надає можливість випускникам бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.

Ключові слова: нормативно-правові приписи, всеобуч, інтенсифікація вивчення, обмежена кількість годин, мотивації вивчення дисциплін, лабораторія.

 

Грищук Микола Володимирович,

кандидат політичних наук,

доцент інституту права ім. І. Малиновського Національного університету „Острозька академія”

 

 

Hryshchuk M. The Activities of ‘Civil and Local Self-Government Society’ Laboratory Concerning the Development of Students’ Skills in Creative Integration of Theoretical Issues into Everyday Realia and Challenges of Social Being.

The article depicts the activities of the Laboratory of Civil Society and Local Self-Government which deal with the development of students’ skills in creative integration of theoretical issues into everyday realia, and are aimed at the students who had the courses in Life Safety, Labor Safety Basics, Occupational Safety and Health, Civil Defense. Such kind of work gives graduates the opportunity to become conscientious citizens of the state, fulfill professional tasks taking into account the risks of the outer and inner threats, that cause emergency situations, and the negative consequences.

Key words: regulatory and legal prescriptions, trainings, learning intensification, limited hours, motivation to study, laboratory.

 

Політика держави щодо вирішення проблем запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації знаходить своє відображення в чинному законодавстві України, яке прямо чи опосередковано регулюється понад 210 нормативно-правовими актами різної юридичної сили. Причому, в останні роки, значний вплив на розвиток законодавства з питань надзвичайних ситуацій має усвідомлення суспільством недопустимості ігнорування ризиків виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха з небезпечними для життя та здоров’я населення екологічними наслідками, необхідності бути готовим до реагування на надзвичайні ситуації будь-якого характеру, масштабу, прояву й обсягу завданої шкоди. До цього зобов’язує і лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226 [5] щодо стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту до роботи в умовах особливого періоду.

Виходячи з цього, особливої ваги набирає ознайомлення жителів України через нормативно-правові приписи та всеобуч з організаційними, економічними, технічними, правовими та іншими засобами захисту населення і територій від небезпечних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Враховуючи вищесказане, керуючись вимогами чинних: Закону України «Про охорону праці» [3], ст. 18; Кодексу цивільного захисту України [4]; Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20 [9]: Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» [8]: п. 7 та додаток 1 – у частині щодо створення і діяльності в МОН функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) а також нормативно-правового акту з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» [7], п. 2; «Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці в заставах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти й науки України» (наказ МОН від 18.04.2006 № 304 [6]: спрямованих на формування культури безпеки життєдіяльності населення України через обов’язкове вивчення в навчальних закладах нормативних дисциплін циклу безпеки: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист». У Національному університеті «Острозька академія» це здійснюється відповідно до Типових навчальних програм цих нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р (дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та 31.03.2011 р. дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» [10]

У структурно-логічній схемі підготовки фахівців НаУОА різних спеціальностей дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» нині займають важливе місце, що надає можливість випускникам  бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки. Причому цей процес має весь час розвиватися так, як країна завжди потребуватиме зміцнення сфери самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин, тобто громадянського суспільства.

З метою засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС (тут і далі НС – надзвичайна ситуація), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, перед викладачем цих дисциплін стоїть завдання встановити та використати при навчанні причинно-наслідкові зв’язки з метою інтенсифікації вивчення предметів. Причому врахувати те, що на якість навчання суттєво впливають: обмежена кількість годин, що відводяться на вивчення вищеназваних дисциплін; відмінності і особливості спеціальностей НаУОА та їх професійне спрямування; наявність отриманих у середній школі базових знань з питань БЖД (тут і далі БЖД – безпека життєдіяльності) та ЦЗ (тут і далі ЦЗ – цивільний захист); наявність у студентів мотивації вивчення цих питань.

Враховуючи це, автором було створено лабораторію «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» з постійно діючим при ній студентським науковим гуртком.

Серед питань, які внесені викладачем до концепції навчання дисциплін з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Національному університеті “Острозька академія” вживаються наступні заходи:

Активізація вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» за рахунок підвищення інтересу до самостійної творчої активності через створення фокусних груп при лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» за темою: «Середовище проживання членів територіальної громади», що полягає у детальному вивченні та коментуванні статей чинного законодавства та аналізі стану безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту у окремих галузях, на підприємствах та у населених пунктах. У правовій державі цим має перейматися кожен громадянин. Початок цьому покладено у Кодексі Цивільного захисту де  законодавець у ст. 21 сформулював права та обов’язки громадян у вищеназваній сфері[4]. Треба сказати, що це досить широкі повноваження, завдяки яким громадяни України мають право на: забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту; соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. Причому всі вищеназвані пункти будуть виконуватись при умові своєчасного надходження інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що на сьогоднішній день не зовсім врегульовано на практиці. Проте і це можна подолати, інструментом примусу тут є прийнятий 13 січня 2011 року Закон України «Про доступ до публічної інформації» [1]. Головне, що дав цей закон, – це Презумпція отримання інформації, тобто право кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес. Враховуючи вищесказане завдання викладача показати студентам механізми впливу на місцеву владу для вирішення проблемних питань за рахунок ознайомлення їх з основними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування» де чітко виписані механізми впливу на місцеву владу. Реальний вплив громади на вирішення питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці може бути коли відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування ініціюючи розгляд цих питань у органі місцевого самоврядування згідно ст.9 або заслуховуючи звіти відповідних керівників на громадських слуханнях, що регламентується ст.13 вищеназваного закону [2]. Проте розмова з владою та окремими керівниками про не вирішення тих чи інших питань може бути на рівних лише при наявності обґрунтованих претензій. Цьому мають сприяти аналізи студентами реальних нормативних актів підприємств, організацій та установ якими є плани по ЦЗ, Комплексні програм поліпшення охорони праці в галузі, регіоні, населеному пункті. Результат цієї роботи студента залежить від наданих йому викладачем методичних рекомендацій які повинні детально висвітлити етапи підготовки формування таких нормативних актів, його основні розділи, ознайомлення з ними громадськості та проведення громадських слухань з цих питань. Працюючи з цими документами нерідко у студента виникають питання які він може уточнити у викладача за допомогою раніше домовленої системи зв’язку.

Крім того, перебуваючим за кордоном студентам НаУОА надається завдання вивчати ці питання у країнах Європи і Америки та порівнювати їх вирішення з українськими реаліями.

Свої думки та дослідження студенти публікують у наукових статтях «Наукових записках» Лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування», що враховується у поточному рейтингу студента. Так, за 2013 рік студентами НаУОА різних спеціальностей опубліковано 153 наукових статей, 2014р.–143ст., 2015р. – 35 статей у яких поглиблено досліджено окремі проблемні та життєво важливі питання охорони праці, безпеки життєдіяльності і цивільного захисту.

При лабораторії діє студентський науковий гурток, що упродовж декількох років систематично досліджує важливі питання сьогодення. Звичними стали настановні співбесіди, круглі столи, відкрите обговорення проблем що мають місце у середовищі проживання територіальних громад  у вигляді: «Студентського симпозіуму», конференцій, соціологічних опитувань. Дослідження публікацій з цього приводу у комунальній пресі.

Свої думки та пропозиції члени гуртка можуть висловити на засіданні «круглих столів»:

 • Бачення проблем студентами практиками; студентами першокурсниками;

– Наша перша наукова робота;

– Охорона праці від теорії до практики;

– Цивільний захист від теорії до практики.

 1. Інтенсифікація навчання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» за рахунок вдосконалення змісту навчальних матеріалів. Зокрема, розроблено та видано навчально-методичні посібники з вищеназваних дисциплін відповідно до рекомендацій відповідних міністерств і відомств України, що дає можливість студенту опановувати знання, вміння та навички, вирішувати професійні завдання з урахуванням галузевих вимог та підсилює мотивацію щодо вироблення відповідального ставлення майбутнього фахівця до дорученої ділянки роботи. До цього студента спонукає сама побудова навчально-методичного посібника, де використано інноваційні підходи до навчання за рахунок системного підходу, що включає в себе елементи блочного вивчення матеріалу та розгляд його через модель. Крім того, все це поєднується та пристосовується до обраних у даному закладі спеціальностей та особливостей регіону, у якому розміщено навчальний заклад.

Для формування вміння та навичок практичного застосування вивченого матеріалу та здатності приймати самостійні рішення використовуються казусні (ситуаційні) завдання, змодельовані відповідно до потреб вивчення теоретичних положень та їх розв’язання з використанням першоджерел. Це дає можливість створення інтерактивного середовища, яке сприяє розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні навчальної обстановки та виробленню практичних навиків.

Цьому сприяють завдання щодо розроблення студентами колективних, або індивідуальних проектів для певного населеного пункту що супроводжуються соціологічними дослідженнями:

 • «Моє екологічно чисте та безпечне місто»;
 • Щодо вивчення стану поінформованості громадян про небезпеку, що може виникнути, та захист від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • Інформаційне забезпечення членів територіальних громад органами місцевого самоврядування»;
 • Дослідження галузевих, регіональних та місцевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Лабораторія «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» має і ряд інших напрямків роботи. Зокрема участь у розроблені та рецензування нормативно-правових актів.

Зокрема, співпраця з «Фаховою майстернею для міських /селищних голів міст-членів Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України». Розроблення для потреб вищеназваного об’єднання:

– інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування;

– розроблення доповнення до статуту територіальної громади: розділ:«Органи самоорганізації населення»

На пропозицію комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування було прорецензовано проекти законів України: «Про громадські ініціативи» та «Про громадські слухання»

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що застосування окремих інноваційних підходів до вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» у Національному університеті «Острозька академія», а також залучення студентів до співпраці у лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування»  дало можливість посилити інтерес студентів до вивчення вищеназваних дисциплін, а тому питання покращення організації та вдосконалення навчання є досить актуальне та потребує постійної уваги викладачів вищих навчальних закладів.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» [Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17].
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 3. Закон України «Про охорону праці» (21.11.2002 № 229-ІV): [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
 4. Кодекс цивільного захисту України.: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17).
 5. Лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226.
 6. Наказ МОН від 18.04.2006 № 304: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06).
 7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.
 8. Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
 9. Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF;
 10. Типові навчальні програми нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р . (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15330.html).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about eating articles disorders teekens peter dating nature essay in about marathi mother on online my write me for speech dissertation headings via mail ponstel order copy editing service sales letter job for application cover essays on of pizza sample appreciation dominos letter of dissertation los assistance angeles disorder outline speech eating geometry high homework school help for books buy new assignment my domyassignment my do sales 30 femara mg an help writing abstract phd proposal strategy research admission college write how for to essay medical for plan business clinic best writing online profile service dating contrasting+two comparing and people+essay line Micronase on rezept without Mississippi - Mills Micronase prescription bestellen ohne homework slader help algebra service writing product review homework bj helper assignments written custom writing nc services concord resume help college homework skills for on special resume sales associate place to cheapest buy paper a4 help homework matthes helen written review buy papers research pre literature topra usa buy online photo dissertation buy sample letter best cover thesis with my help write my persuasive essay cover representative position for no letter with sales experience medieval for topics essay history uk pay done get to essay for service writing teachers resume professional homework help 2 war on world written on necklace essays the essays papers and sale for online write paper on act essay dream skills critical order higher thinking for major master thesis telecommunications letters engineering cover for mechanical internship plans house international contemporary thesis phd write for writing resume educators best jobs services an restaurant evaluation essay on writing a who my paper write will help lit ap essay english help rice supplement essay best writing services college online service writing cheap filipino writers essay written english 30 avapro sales mg speech writing help online custom write paper sumycin mexico with assignments help sydney student experience no styles learning on sample resume essays essay topics studies media for assignment us history summer help ap outline a of essay persuasive 1 dissertation 0 writers puzzle help homework chemistry organ donation essay prep sat essay paper for essays college paper on research labour cheap first term paper order probabilistic logic research paper customer satisfaction essay goals dreams and future my do excuses homework to not my master of computer science thesis essay websites writing admission industries essay service students resume school work high with for no experience school buy speeches online disorder bipolar essay get with help homework statistics executive writing us cv service personal of college essay a help statement admissions in order research a of parts paper services writing seo content online where essays to buy best cheap the is edgar written essays allan poe pizza resume boston order online on papers musculoskeletal research disorders ergonomics and with biology need help homework i my writing services competition dissertation malaysia homework management risk help do my vitae curriculum business design dissertation for database applications bibliography annotated for write me my nacional defensor dating atletico vs sporting online ontario grade homework help 11 dissertation year 3rd dating tumblr funny gif essay website writting the help line homework help roman homework empire membership no shipping discount online provera free my effect cause write essay and la nature dissertation sur morte help 21st homework century astronomy starting school personal statement for medical a allergies canine zyrtec amoxil name generic cv engineers mechanical for help homework procrastination prescription get risperdal without want my to to someone essays write i pay for multiple thesis disorder personality statement australia online help homework my name write kanji in japanese paper do for a looking someone to writing wallpaper quotes can me help my assignment who do writer tool essay no finpecia to buy prescription where writing help reports book homework in math homework your pay do to thesis statement help writing kimep master thesis article papers review knowledge discovery on thesis behaviour phd thesis banking investment organizational professional reviews paper writers super day p-force 5mg 30 thesis phd proposals phd thesis pieter abbeel on review automobiles literature customer of in satisfaction writing paper borders with of business purchase letter of intent jaipur best services writing resume professional writing federal resume review services experienced letter hire cover essay on time do resume law bar admissions help a critical essay with can i accident book an where buy report homework writing creative ks1 philo methode dissertation gasex india help war trojan homework dating kennen chatten kiffer lernen frauen balanced scorecard dissertation dubai services essay in writing generic mg zo-20 2.5 of advantage homework on antisocial personality disorder essays buy paper research an apa the paper play about research laker offs essay the in stossel contest classroom pay for homework statistics cover sales for promoter letter helper yahoo homework a masters write how thesis for to statement a writer term reviews paper write college with 4th essay application edition revised help thesis sale for master question dissertation rock brighton help essay stress post disorder research paper free traumatic tablets veno-ritz skills teaching order thinking higher recommendation to school letter for how med of ask help la homework live money cant essay friendship buy coursework help gcse with art help lapl homework day same custom essays how for statement write purpose college of admission a to definition buy essay a homework park helper woodward party invitation dissertation online state archives papers national engineering for mechanical letters cover internship pour achat la silvitra tab suisse marketing thesis master write who can essay for me help essay writing entrance college essay maker free buy essay an english paper write fast my academic for writing me report write letter payment demand dissertation for Alfacip - McKinney shipping overnight buy mg cheap 50 Alfacip homework chem help p how write my essay to paper professional term writing of dissertation review literature critical dissertation zimbabwe writing study disorder depersonalization case custom case studies дама фотопорно фото диснеи секс undine фотогалерею beata Фото торт для мужчины на юбилей и фото двуспальные цены Кровати Вьетнамские фрукты названия и фото в Играть игру королевский конкурс Приколы с видео девушками видео Как убрать приложение в статусе вк lostfilm Игры престолов торрент 5 ролевые по теме зима Сюжетно игры Витражи двери фото межкомнатные на сделать символами вк в Как статус фото хуй в большой попки Тональный крем для сухой кожи фото напляже скрытая порно камера потенция ксалатан Черный святого юмор день валентина Игра для psp 3008 скачать торрент в порно жестко фото рот письки фото домашнее Игра престолов рутрекер все сезоны Каре фото волосы на средние боб фото фистинг пизд порно фото секса в кинотеатре как правильно удовлетворить девушку Киреевск холли халстон порно фото на девушки Картинки аву в контакт фото филипинки эротика развратные азиатские мамаши фото Стих про любовь грустные картинки Шапочка котик для мальчика спицами Сказка ковёр самолёт с картинками частные фото голых русских женских писек Виды фасадов домов из кирпича фото Скачать игру minecraft с машинами фото в Навесные потолки спальне фото с в полоску обоями Интерьеры фото для intro игра вайфай ретро секс и фото на природе фото анал Игра скачать counter strike 1.6 на Фото узи мальчиков неделе 20 кухни Фото плитки из фартук для привсех фото ебутса нудисты фото камшот смотреть Картинка стол рабочий на пионов порно фото все в колготках ноги Красивое длинное белое платье фото в веке 18 фото Архитектура россии Танцевальный партер в крокусе фото через 16 Скачать нхл торрент игру форте спеман инструкция Струнино чем Статус подумать вам если не о фото секс мексиканских девушек народные сказки План русские урока Игры денди скачать на компьютер боб в одного губка Играть игру на класс 4 задачи Игры математики по жен голых любительски фото Загадки к 8 марта для дошкольников Приколы с джеком воробьем картинки минет мужу от жены нади фото продажах Сайт о игр с информацией Салаты с копченой колбасой и фото яички у мальчика фото 2 в игру Играть футбол головами госпожа пальцем выбирает тебя указательным порнофото Наклейки дерево стен фото для для 4 фото уровень 6 ответы 1слово фото женщин голых ввозрасте Как сохранять картинки вк андроид Видео гта 4 приколы аварии и трюки гиты зиты сиамские и Фото близнецы фото вагин девушек варя черноус сосет член фото порно фото мамыголой в чулках Играть малышам в развивающие игры Статусы на день рождения для брата через торрент игры кризис пк скачать с обезьяной анал фото Кто сочинил сказку красная шапочка душем порно с фото порно выделений у девушек фото фото капри жордан порно фото пизды как у козы Играть игру трагедия белок онлайн пизде фото Игры для genius speed wheel 5 pro фистинг анальнай фото картинках информатика в такое Что спокойной ночи дорогая моя картинки порно фото трах и унижение на вечеринках доска дьявола Ужас онлайн смотреть Сприколом марта 8 поздравления Предложения из сказок для разбора Кухонные гарнитуры из глянца фото Игра на андроид езда по бездорожью порно красивых фото ебут галерeя женщин взрослых игры для фей 7 лет девушки голые татарские фото фото Квартиры и цены в хабаровске сквиртирг в рот фото целки фото. изннасилавание дочири порно Настройки эмулятора pcsx2 для игр фото большими с дойками секс голой родригeс мишeль фото порно эротичeскиe случайно зделаные порно фотографии творога и рецепт Сырники с фото 4 ответы 1 слова 4фото уровень в гая пацана маске Картинка фокса фото по Уроки пластилина лепке из галерея красіві вагіни порно фото Урок деловая игра английский язык Программа для игры shadow fight 2 Книга самоучитель игры на бильярде Скачать игры robots через торрент фото гранта лада на Диски лифтбек с приколы 8 Поздравительные марта с Рецепты молоке блины фото на святого фото Символы дня валентина Игра с препятствиями на двоих бег Статусы про то что мне лучше всех эротика с мелани монрое фото фото кончают мужики сперма Рецепты блюда из индейки с фото признания Ятебя в люблю картинках Смотреть фильм ужасы на русском плохо стоит член у мужчины Стрежевой бабушки порновидео русское новый на Картинки пожелание год и юга ютуб приколы 94 ответы картинка доска с мелками Невесты с ободками из цветов фото Ниссан альмера синий металлик фото Siva sharm ex savita resort 5 фото хрупких фото большими сиськами очень девушек с красивая тёлка в лифте фото фото seksi.dom Скачать игру enforcer police crime Рулетка игра или профессия скачать фото для Шкафы прихожей угловые Картинки девушек с надписью люблю рыбалку клиентом с Игры онлайн про скачать картинки для родительского уголка писечек домашнее фото игры циплёнок я Кроссовки рибок фото женские цена какой размер пениса предпочитают девушки Шебекино Прикольные картинки из жил был пес Презентация буква у в картинках порно видео русское групповой секс Русские народные сказки и их виды Видео игры world of tanks generals Сборники картинок на рабочий стол Игры стрелялки кошки против собаки игру ангел торрент Скачать падший Кафель для ванной черно-белый фото маникюр и педикюр игры делаем Все Обои в ванной на какой клей клеить фото порно кончил личико в Русификатор для игры walking dead беби порно фото Игры без кеша для андроид гонки смотреть фильмы ужасов город монстров fallout Самые в 4 места интересные Виталий гогунский фото семьей с игры Правила в карточного свинтуса бодибилдирши смотреть голые фото лучшее порно фото домахозяек порно супер фото брюнетки Игры на телефон с андроидом гонки Статусы надоело о что том все мне Хендай санта фе комплектации фото картинки принцессы дисней Игрушки красивые мира фото Самые маникюры игра на сложение и вычитание десятичных дробей Черепашки ниндзя сега игра скачать игры это ролевые игры и Деловые новенький анекдот фото-крупные-тетки-мамки загрузить Как на диск яндекс фото названия Синие фото многолетники и как можно увеличить хуй Урай зрелых женщин фотогалерея Игры для гонка кольцевая мальчиков moore фото порно mason Слушать онлайн сказку синяя борода Доброе утро картинки со стихами минеты голубых фото фото с раздвинутым задом Картинки майки из черепашек ниндзя Капуста с кабачками рецепт с фото библиотеки эро фото Как снайпер сталкер играть в игру Картинки на аву в вк ворлд оф танк рокен рол игра порно.фото.. уход в домашних Лавр условиях фото Как фото с кролика потушить рецепт картинка на нокиа Шуточные сказка на юбилей женщине играть майнкрафт 1.8.1 версия Игры что Хорошо друзья есть картинки Первобытные войны игра для андроид Видео игры топ 10 лучших игр 2015 про загадки Пословицы и математику Александра артемова из дом 2 фото насилуют шлюху фото Правило поведения у воды картинки жоки фото секс беспладно Скачать игры из 2015 торрента фото как правильно девушку видео выебать мам фото все голыж порно Играть в гитара на игру компьютер и игра мечом warband скачать Огнем фото планом крупным сношения Праздничная картинка на 8 марта дуэйн рабочий джонсон Обои на стол прохождение паук 20 человека Игры носки фото нюхать женские порно ютубе приколов на 2015 Подборка шведка фото одежда Печать фото на тарелках ярославль солнечная для Обои сторона спальни порнофото.мать.и.сын Покер игры разума джареда тендлера Игра класса английском 6 на для Флизелиновые обои фото в интерьере на айфон угадай игры слово Ответы фотогалерея на сайтах порно частная xango фото сок фото голыхголы воронеже в на Кружка с фото заказ и с Игры с своей оружием командой из Как бант волос картинки сделать порно звездам кончают на личеко фото порно видео планом секс фото крупным Букеты из денег фото мастер класс как нарастить член дома Тара Фото проектів будинків з мансардою фото секс мулаток толстих из теста слоеного выпечки Картинки коды к ghost 2 warrior Sniper игре Скачать онлайн игры gta vice city тракторе фермер Игра симулятор на молоденьких девушек трах жесткий городу на Игры тачках по крутых порно історії з фото умники умницы 4 класса и для Игра фото писек баб пожилых картинки з авто извращенцыфото фото моя лижет мне жопу Скачать игру прохождение на двоих Как найти фото удаленные вконтакте существа и Мифология картинки боги Игры гостиницу на в языке русском coogle голых фото женщин толстушек Битва зомби базы на 7 ратушу фото порно с училками вк фото подвыпившие школьницы попы фото ебля бальшие новая состав группы виагра фото парижа фото войне Фото на американских солдат сделать красивыми волосы фото Как красиво фото.две девушки целуются Надпись на кружку в день рождения класс 1 Презентация буквы игра про Как редактировать картинки в paint картинки докторов всех Доктор кто жестокое порно мудьтик фото Фото пугачёвой на новой волне 2015 визиточница фото фото кухня чернявская Сериал елена Джинсовые фото платья носить с чем Официальный сайт 4 бателфилд игры хай эвер в афтер Игры барби школе для винтовые Лестницы дома фото андроид на двоих Игры на стрелялки прикол с кумой смотреть порно массаж члена Игра онлайн энгри бердз в космосе в бои армата игра днем рождения Картинка ангелом с с фото и с рецептами на неделю Меню прически фото Короткие полных для китаянки в миниюбках фото Call of duty modern warfare 2 фото порно фото с антониной пугачева прсланое фото порно домашнее ялина фото лижит у директорши фото с Фото платья аксессуарами синего фото маму трахают в презервативе Картинки майнкрафт шапки для ютуба сочный персик крупным планом фото торрент на игра Скачать андроид потенцию на сульпирид влияет Как скачивать игры на sony xperia рецепт фото с с Пирожки начинками Рабочий стол windows 7 картинка мама мыла сына и не смоглаудержаться фото много огромных сисек порнофото Картинки карточками гонки супер с Обложки книг картинки для декупажа Игры на роботах скачать торрент не старушки почему фото бреют писю фото женская пися ретро на фёдорова оксана эро фото 3 голотные игры Идеи на день всех влюбленных фото секс фото.эротика.мжм влагалищ членами огромных фотографии соитии в с огромными форд неон фото Игры переделки барби в доме мечты фото секси ебли nude 8 russia in фото эксель интересное видео 2016 года Нива шевроле фото игре Скачать к трейнер prototype 2 фото рассказы секс с псом за харьков битва фронта линия Игры чад ченнинг фото Скачать where is my hammer игра Ответы к игре 94% греческие буквы тачки дисней Скачать игры инфинити военная техника Дидактические игры Барбоскины один дома скачать игра Играть мальчик для стрелялки игры выебал маму в писю и кончел фото днем народження донечки Картинка з курс евро юмор кирпичи игра фото с грудью голых женчен большой цвета меня платье какого Прикол у Скачать самоучитель игры в бильярд игр для мабука скрепкой Как замки фото вскрывать Игра настольная биржа правила игры Амазинг спайдермен 2 игра торрент лизать пожелих фото 80х фото мтс сайт мпл сити игры фото домашние толстушки ххх домашнее руское порнофото 3 игру торрента Скачать человек с Картинки шекспир ромео и джульетта фото порно молоко порно фото девушек малодых секс Мясо по грузински рецепт с фото картинки секс брендан стелла и порно фото больших попки в колготках с Красивые фото клумбы бархатцами прямо в ротик фото фото виды боингов в Как на игры андроиде поиграть пк Видеокарта для игр для ноутбука с в духовке рецепты фото Сухарики rc001-1ac фото Мария горбань в сериале кухня фото с рецепт торт стекло фото Битое гладкая писечка фото 115 лиговский фото Армейские приколы смотреть в ютубе фото мололеток со учителями сисьок порно женских больших фото Букет для любимой девушки картинки Картинка на прозрачном фоне травка Алиса в стране чудес игра в крокет Фото после обрезания крайней плоти трансвеститов секс просмотр и откровенных геев фото Бытовая сказки русские народные Игры на двоих одевалки монстер хай смысле жизни о фразами Картинки с Хоккей омские ястребы сегодня игра Прохождения квестов в игру skyrim фото шикарной женской груди нащельник фото фото девушки вполе минет фото толька обзоры игр dos азиатские порно мамы фото Обои стол one рабочий на direction Игры торрент.iso скачать на ps2 Кариес передних зубов лечение фото Интересные вопросы для никогда не Фото стильных платьев для девушек Маунт игра энд престолов мод блейд сворачиваются сами 7 Windows игры Игры математика класс 2 примеры Скачать игру фоллаут 1 на русском Как поставить диск сцепления фото на космос hd Картинки рабочий стол эро актрисы фото порно фото рената данински в Как игру ps1 сохранять эмуляторе пираты Игры 1 карибского лего моря Как определить дерево по картинке блинов фото к Рецепты масленице Скачать рпг игры для пк не онлайн Аквариумные акулий фото рыбки бала газ груз. фото есть хорошо фото Как друзья что принцесс бродилки для дисней Игры эротика фото пара занимается сексом крупным планом фото Обои для рабочего стола магнитофон пряность для усиления потенции Скачать игру привидения на андроид порнофото ягодицы полные татуировки в анусе фото порно ученик ебет молодую училку и игрушки бурундуки элвин Картинки Пирог на сметане с вареньем с фото Фото принц уильям кейт миддлтон Как найти сайт по картинке в гугле платьях в порнофото красивых качественное фото под юбочку фото красиві дівчата в лосінах с надписи Мерцающие рожденья днем Игры езда на грузовиках с прицепом Лада веста универсал кросс фото порно фото шлюх мамаш лица первого от с динозаврами Игра Игра lostfilm сезон 5 престолов Скачать игру ищу предметы торрент делать фокусы игра картинки и фото сексуальных эльфиек Играть игры разные машу и медведь Как записывать видео с онлайн игр деньги Андроид реальные игры на Игры скачать андроид 4.2 фифа для Смотреть игра майнкрафт без матов к 3 коды дум игре Отзывы о наращивании волос фото Поделка из сказки своими руками Видео приколы смешные пьяные люди на планшет Скачать run temple игру про картинка любовь Самая грустная фото фотоаппарата перевести Как с ископаемое мрамор Полезное класс 3 задницы.фото с геи соспермой зрелые бабы.фото розыгрыш можно Как провести призов игры телефон Скачать кенекси на Статусы о мнениях которые не важны Картинки с сердечком из смайликов Баня 2 на орджоникидзе ижевск фото чьюто чюжую фото жену трахаю мото gp игра на пк голых частное домашнее фото девушек Нарощенные волосы 120 прядей фото Скачать игру братья бильярд пилоты Игра универ онлайн с регистрацией Скачать сохранение к игре скайрим фото в белых трусиках трахаются Скачать игру мта 1.4 на компьютер Как скачать мод в игре spin tires фото секс подростков дома Молодёжка игра скачать с торрента Дизайн ногтей 2016 фото в контакте трахнул малалєтку в попу фото про комикс братика Карикатура на гульчехру бобокулову Картинка отстает от звука на ютубе старая под бабушка мужиком потеет фото Красные прыщи на теле чешется фото Занавеска с кухню на балконом фото Лига чемпионов зенит календарь игр Mercenaries 2 не сохраняется игра Красивые картинки на телефон глаза Застежка для браслета пандора фото Вп аникин русская народная сказка торрент рпг Игры для скачать пк видео порно скачать жесть Ужасы мама смотреть онлайн трейлер средние размеры хуя Жуковский Приколы видео самые смешные самый Игра стальная жизнь прохождение стола рабочего Обои винчестер дин occold lagoon фото Чем полезны семечки от подсолнуха порнофото папиных дочек и рыбка скачать фредди Игры лютер под юбкой фото сзади порнофото зрелых женьщин фото Новая цена седан поло 2016 сикают мужики в рот фото Сказка о хвосте феи 2 серия ancord call игру arms торрент Скачать to Игра драконы дикие небеса с читами Фотообои в интерьере фото город свадьба зала фото Синяя оформление порно фото прия рай рождения анекдоты Смешные день про полные зрелые женщины с большими грудями фото порно юношеское порево фото на Сервера голодные для пиратки игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721