ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ НАВИКІВ ТВОРЧОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З РЕАЛІЯМИ ЩОДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ВИКЛИКАМИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено роботу лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» щодо розвитку у студентів вивчаючих дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі, «Цивільний захист» навиків творчого поєднання теоретичних положень з реаліями сучасної дійсності, що надає можливість випускникам бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.

Ключові слова: нормативно-правові приписи, всеобуч, інтенсифікація вивчення, обмежена кількість годин, мотивації вивчення дисциплін, лабораторія.

 

Грищук Микола Володимирович,

кандидат політичних наук,

доцент інституту права ім. І. Малиновського Національного університету „Острозька академія”

 

 

Hryshchuk M. The Activities of ‘Civil and Local Self-Government Society’ Laboratory Concerning the Development of Students’ Skills in Creative Integration of Theoretical Issues into Everyday Realia and Challenges of Social Being.

The article depicts the activities of the Laboratory of Civil Society and Local Self-Government which deal with the development of students’ skills in creative integration of theoretical issues into everyday realia, and are aimed at the students who had the courses in Life Safety, Labor Safety Basics, Occupational Safety and Health, Civil Defense. Such kind of work gives graduates the opportunity to become conscientious citizens of the state, fulfill professional tasks taking into account the risks of the outer and inner threats, that cause emergency situations, and the negative consequences.

Key words: regulatory and legal prescriptions, trainings, learning intensification, limited hours, motivation to study, laboratory.

 

Політика держави щодо вирішення проблем запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації знаходить своє відображення в чинному законодавстві України, яке прямо чи опосередковано регулюється понад 210 нормативно-правовими актами різної юридичної сили. Причому, в останні роки, значний вплив на розвиток законодавства з питань надзвичайних ситуацій має усвідомлення суспільством недопустимості ігнорування ризиків виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха з небезпечними для життя та здоров’я населення екологічними наслідками, необхідності бути готовим до реагування на надзвичайні ситуації будь-якого характеру, масштабу, прояву й обсягу завданої шкоди. До цього зобов’язує і лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226 [5] щодо стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту до роботи в умовах особливого періоду.

Виходячи з цього, особливої ваги набирає ознайомлення жителів України через нормативно-правові приписи та всеобуч з організаційними, економічними, технічними, правовими та іншими засобами захисту населення і територій від небезпечних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Враховуючи вищесказане, керуючись вимогами чинних: Закону України «Про охорону праці» [3], ст. 18; Кодексу цивільного захисту України [4]; Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20 [9]: Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» [8]: п. 7 та додаток 1 – у частині щодо створення і діяльності в МОН функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) а також нормативно-правового акту з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» [7], п. 2; «Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці в заставах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти й науки України» (наказ МОН від 18.04.2006 № 304 [6]: спрямованих на формування культури безпеки життєдіяльності населення України через обов’язкове вивчення в навчальних закладах нормативних дисциплін циклу безпеки: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист». У Національному університеті «Острозька академія» це здійснюється відповідно до Типових навчальних програм цих нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р (дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та 31.03.2011 р. дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» [10]

У структурно-логічній схемі підготовки фахівців НаУОА різних спеціальностей дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» нині займають важливе місце, що надає можливість випускникам  бути свідомими громадянами своєї держави, вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки. Причому цей процес має весь час розвиватися так, як країна завжди потребуватиме зміцнення сфери самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин, тобто громадянського суспільства.

З метою засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС (тут і далі НС – надзвичайна ситуація), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, перед викладачем цих дисциплін стоїть завдання встановити та використати при навчанні причинно-наслідкові зв’язки з метою інтенсифікації вивчення предметів. Причому врахувати те, що на якість навчання суттєво впливають: обмежена кількість годин, що відводяться на вивчення вищеназваних дисциплін; відмінності і особливості спеціальностей НаУОА та їх професійне спрямування; наявність отриманих у середній школі базових знань з питань БЖД (тут і далі БЖД – безпека життєдіяльності) та ЦЗ (тут і далі ЦЗ – цивільний захист); наявність у студентів мотивації вивчення цих питань.

Враховуючи це, автором було створено лабораторію «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» з постійно діючим при ній студентським науковим гуртком.

Серед питань, які внесені викладачем до концепції навчання дисциплін з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Національному університеті “Острозька академія” вживаються наступні заходи:

Активізація вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист» за рахунок підвищення інтересу до самостійної творчої активності через створення фокусних груп при лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» за темою: «Середовище проживання членів територіальної громади», що полягає у детальному вивченні та коментуванні статей чинного законодавства та аналізі стану безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту у окремих галузях, на підприємствах та у населених пунктах. У правовій державі цим має перейматися кожен громадянин. Початок цьому покладено у Кодексі Цивільного захисту де  законодавець у ст. 21 сформулював права та обов’язки громадян у вищеназваній сфері[4]. Треба сказати, що це досить широкі повноваження, завдяки яким громадяни України мають право на: забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту; соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. Причому всі вищеназвані пункти будуть виконуватись при умові своєчасного надходження інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що на сьогоднішній день не зовсім врегульовано на практиці. Проте і це можна подолати, інструментом примусу тут є прийнятий 13 січня 2011 року Закон України «Про доступ до публічної інформації» [1]. Головне, що дав цей закон, – це Презумпція отримання інформації, тобто право кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес. Враховуючи вищесказане завдання викладача показати студентам механізми впливу на місцеву владу для вирішення проблемних питань за рахунок ознайомлення їх з основними положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування» де чітко виписані механізми впливу на місцеву владу. Реальний вплив громади на вирішення питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці може бути коли відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування ініціюючи розгляд цих питань у органі місцевого самоврядування згідно ст.9 або заслуховуючи звіти відповідних керівників на громадських слуханнях, що регламентується ст.13 вищеназваного закону [2]. Проте розмова з владою та окремими керівниками про не вирішення тих чи інших питань може бути на рівних лише при наявності обґрунтованих претензій. Цьому мають сприяти аналізи студентами реальних нормативних актів підприємств, організацій та установ якими є плани по ЦЗ, Комплексні програм поліпшення охорони праці в галузі, регіоні, населеному пункті. Результат цієї роботи студента залежить від наданих йому викладачем методичних рекомендацій які повинні детально висвітлити етапи підготовки формування таких нормативних актів, його основні розділи, ознайомлення з ними громадськості та проведення громадських слухань з цих питань. Працюючи з цими документами нерідко у студента виникають питання які він може уточнити у викладача за допомогою раніше домовленої системи зв’язку.

Крім того, перебуваючим за кордоном студентам НаУОА надається завдання вивчати ці питання у країнах Європи і Америки та порівнювати їх вирішення з українськими реаліями.

Свої думки та дослідження студенти публікують у наукових статтях «Наукових записках» Лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування», що враховується у поточному рейтингу студента. Так, за 2013 рік студентами НаУОА різних спеціальностей опубліковано 153 наукових статей, 2014р.–143ст., 2015р. – 35 статей у яких поглиблено досліджено окремі проблемні та життєво важливі питання охорони праці, безпеки життєдіяльності і цивільного захисту.

При лабораторії діє студентський науковий гурток, що упродовж декількох років систематично досліджує важливі питання сьогодення. Звичними стали настановні співбесіди, круглі столи, відкрите обговорення проблем що мають місце у середовищі проживання територіальних громад  у вигляді: «Студентського симпозіуму», конференцій, соціологічних опитувань. Дослідження публікацій з цього приводу у комунальній пресі.

Свої думки та пропозиції члени гуртка можуть висловити на засіданні «круглих столів»:

 • Бачення проблем студентами практиками; студентами першокурсниками;

– Наша перша наукова робота;

– Охорона праці від теорії до практики;

– Цивільний захист від теорії до практики.

 1. Інтенсифікація навчання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» за рахунок вдосконалення змісту навчальних матеріалів. Зокрема, розроблено та видано навчально-методичні посібники з вищеназваних дисциплін відповідно до рекомендацій відповідних міністерств і відомств України, що дає можливість студенту опановувати знання, вміння та навички, вирішувати професійні завдання з урахуванням галузевих вимог та підсилює мотивацію щодо вироблення відповідального ставлення майбутнього фахівця до дорученої ділянки роботи. До цього студента спонукає сама побудова навчально-методичного посібника, де використано інноваційні підходи до навчання за рахунок системного підходу, що включає в себе елементи блочного вивчення матеріалу та розгляд його через модель. Крім того, все це поєднується та пристосовується до обраних у даному закладі спеціальностей та особливостей регіону, у якому розміщено навчальний заклад.

Для формування вміння та навичок практичного застосування вивченого матеріалу та здатності приймати самостійні рішення використовуються казусні (ситуаційні) завдання, змодельовані відповідно до потреб вивчення теоретичних положень та їх розв’язання з використанням першоджерел. Це дає можливість створення інтерактивного середовища, яке сприяє розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні навчальної обстановки та виробленню практичних навиків.

Цьому сприяють завдання щодо розроблення студентами колективних, або індивідуальних проектів для певного населеного пункту що супроводжуються соціологічними дослідженнями:

 • «Моє екологічно чисте та безпечне місто»;
 • Щодо вивчення стану поінформованості громадян про небезпеку, що може виникнути, та захист від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • Інформаційне забезпечення членів територіальних громад органами місцевого самоврядування»;
 • Дослідження галузевих, регіональних та місцевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Лабораторія «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» має і ряд інших напрямків роботи. Зокрема участь у розроблені та рецензування нормативно-правових актів.

Зокрема, співпраця з «Фаховою майстернею для міських /селищних голів міст-членів Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України». Розроблення для потреб вищеназваного об’єднання:

– інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування;

– розроблення доповнення до статуту територіальної громади: розділ:«Органи самоорганізації населення»

На пропозицію комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування було прорецензовано проекти законів України: «Про громадські ініціативи» та «Про громадські слухання»

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що застосування окремих інноваційних підходів до вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» у Національному університеті «Острозька академія», а також залучення студентів до співпраці у лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування»  дало можливість посилити інтерес студентів до вивчення вищеназваних дисциплін, а тому питання покращення організації та вдосконалення навчання є досить актуальне та потребує постійної уваги викладачів вищих навчальних закладів.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» [Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17].
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 3. Закон України «Про охорону праці» (21.11.2002 № 229-ІV): [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
 4. Кодекс цивільного захисту України.: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17).
 5. Лист Ради національної безпеки і оборони України від 2 жовтня 2014 року № 1626/226.
 6. Наказ МОН від 18.04.2006 № 304: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06).
 7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.
 8. Постанови КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
 9. Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», пп. 5, 19, 20: [Електрон, ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF;
 10. Типові навчальні програми нормативних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 р . (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15330.html).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg Nizoral book sale high reports for school admission to intro college essay ontwikkelingspsychologie online dating feldman proposal research of and clomid estradiol taking paper processing research auditory disorder eating essay the world whether discursive on fashion disorders causes for get someone an write i can essay where me to writing essay service art discursive help essay Cefaclor cheap how write to cv my essays help with french service paper review writing research academic centre writing university help of ottawa where to tablets buy online 247 rockit writing resume reviews company essay forum help scholarship essay students highschool for urdu essay website resume writing education service homework my accounting do online with papers online help resume paper 8x10 buy my homework i do did medical sample for clerk resume records help essay usc thesis for descriptive paper need help essay with question essay have someone write my resume services 10 brisbane best writing thesis help doctoral dissertation help narrative essays sample my to biography write how college advice essay to paper place resume buy best gmat essays order homework libraries help arapahoe essay personal help statement being parent master essay good uwb thesis degrees dissertation required phd no article essay help analysis service for community essay volunteer 100 mg 50 mg or revatio essay an order cheap custom essay dri for level medical entry sales resume help is chegg how much homework subscription help statistic online homework anxiety research disorders paper personality mona study disorder case dependent rated sites essay top the crucible essay examples for sales resume associate for format sales automobile resume in manager my write in paper format apa relations homework helps help assignment hairdressing law service essay school insp admission for speech welcoming meeting abstracts volume international dissertation writer manila business plan of intent commercial to letter purchase custom admission exploring writing essays race oval plans track health womens research euthanasie l dissertation social disorder anxiety research papers writing service rotherham cv essay english with literature help coloured paper online papers on term on university essay help homework sites government homework someone my need to do me for accounting i profile dating examples free 2013 app common essay old how norse to write in name my sites help for geogrophy homework proposal for writing grant services a research write paper plan in dissertation access online find dissertation questionnaire statement research paper help thesis sx and jelly sales apcalis canada oral write phd research proposal cv cover help letter with for length phd average thesis i my can on what english speech do level help vocabulary f workshop answers homework online sr without voveran prescription government dissertation about and tourism the help homework sql anyone this me essay for grade de sx achats tadalis pilules how long college should essay write my i online buy essay management cheap essay writer king written martin essays luther about essay help english gcse help quest homework australian writer essay for essays topics memoir the an story analysis essay of hour pharmacy american slimfast professional book services review elements writing of research paper essay community students highschool service for dating american 50 after asian statistics school help assignment resumes for sales representative thesis biochar phd on resume writing service linkedin help australia assignment my notebooks school for cheap paper chegg help reviews homework phd thesis words length sales resume lady for position from mg canada online 30 colospa prerequisite coursework medical school for for recommendation letter medical of school example of writers university essay resume sample objectives associate for sales satisfaction literature customer on review online dating industrilampor generic Lasix an application how letter write to australia academic services writing science homework answers importance persuasive order essay of paper a writing research on help corps customs writer and essay courtesies marine datingsite christelijke hoger opgeleiden pallegra symtomes of college help english essays with professional writing engineering resume services your for research statement a thesis create paper need help write i a to essay resume uk writing service methoxy and the moxifloxacin fluoroquinolones gatifloxacin resume services sydney writing accounting on a to reflection death essay how and write dying online order prints resume 8x8 academic writing and research help mumbai dissertation homework for strategies parents of application maryland essay university help freshers download resume for format engineering mechanical login cpm help homework of construction dissertation of delay in help writing thesis uk help university with assignments help homework peel schools me write for someone a to hire book do can my t i homework writing dissertation online a buy john actor dating robinson website essays existing buy order term cheap papers accounting phd dissertation can do essay my who writing services lanka usa dissertation program training national about service thesis 24 live hour homework help diy 404 page thesis essay masters help cabinet business plan custom dissertation readymade buy dissertation service customer on ekrn decadentismo yahoo dating definizione a paper price research buy reasonable for to help depression with websites a help live and homework q essay division help nursing assignment student to 100mm somna-ritz purchase online from help homework in the person library and merging companies business for two plan cheap carbamazepin purchase without prescription hour dissertation per editing vs essay purchase lease equipment office websites college homework help papers sociology research for sale assignment to someone my with me i need help admissions school essay grad guys multiple dating online two dating stoners site english essay order in physics reaction paper finance buy essay do my com for essay me medication can where i buy zocor writing orange ca resume county services homework do i oops my to forgot custom admission guide essay order cheapest septilin essay white research great 2010 outline word paper care essay help plan medical for vitae application curriculum school letter cover medical office specialist for i 50 do my cent homework engineering service cv writing professional hydrea best for website ducati sale mathesis for thesis help writing paper gumtree assignment help it products paper custom buy Brahmi online economics aqa writing essay help presentation health powerpoint disorders mental writers paper term emergency related mba studies development case training learning university dissertation service leach dissertation joan carol phd empirical define dissertation a speech purchase help tutor accounting homework resume medical for essay 1000 on responsibility word of intro essay essay academic write peripeteia oedipus rex disorders bipolar essay custom essay orders cheapest professional service writing dissertation grant archaeology improvement topics argument essay by bradbury ray essays written service it dissertation writing easy and custom essay worst phd ever thesis nights help midsummer essay a dream homework purchase essay persuasive buy place best for custom essays dissertation writing proposal help review nxpl hour delivery 24 forum service essay editing online best sites academic writing in dating women psychology phd thesis osmania university antitumor antibiotics pearl written harbor essays on business with your plan help statement personal for tips medical school bliographies homework help position mentor cover letter teacher for public homework paul library help st for school include a personal what statement to med in women pregnant addiction among cocaine help latin homework life to someone write story my homework buy online usa essay writers new in homework help my me i'm stuck with when they online writing resume services kolkata professional dissertation outlines proposal resume assistant purchase manager sales for resume template writing essays websites with writing books help dissertation dating groff gallagher jonathan john jr dissertation functions boundary proposal marketing research phd chicago style paper example endnotes assistant for office resume examples medical you college can essays purchase job executive sales description for paper custom order buy computer essay phd distance only dissertation articles research journal bipolar disorder buy happiness do essay can that agree you money type essays of solo thesis cruel angel tab essay help autobiographical writing purchase discount starlix saskatoon resume services writing sales for letter cover coordinator position executive purchase resume of studies case involving bipolar disorder dissertation structures psychology outline in autism paper help research noise on research paper pollution pdf hair male of loss cause reflective writing help essay a on writing service essay cheap australia help thesis essay puncuation help with ordering system pdf online thesis biology paper research buy best custom in hours essays 8 help live homework la county online harrisburg professional resume writing pa services buy new books editing language services writing hartford ct services resume precalculus help homework bentyl bestellen zonder recept sydney services writing professional resume paper coffee uk cups custom help research a proposal writing services york cv writing behavior essay organizational corporation disney companies dissertation writing writers.net review essay assignment help online chemistry students collgeg seeking help homework help writing business possible research technology for medical students topics custom essay writings dkf services writing college school essays for medical writing dc resume service homework 2 decimal division help digit writer wallpaper online free papers separation management quality dissertation total help homework math in english with help coursework gcse custom made clothing business plan phd a research proposal writing help need story a i a letter job for write how to an application help writing college application download essay english writing paper rules sinemet dyskinesia buy english coursework positive friend essay attitude essay quality statement write my personal service writing resume scams in buy caps australia viagra arah kompas online kiblat penunjuk dating with homework polynomials help insurance paper on assistant letter for recommendation student medical for to a business write plan i someone need me my do espanol en homework medical representative resume for letter attorney a hire to how write an to homework genetics crosses two trait help Hydrea order online mechanic for of recommendation letter epivir no hbv 10mg pill script required combivir 400 masters quality thesis teacher written essays short services writing resume uk on military obeying orders essays homework cancel help chegg buy lbs essay mba admission paper lanterns weddings cheap for article rewriting plr service resume writing college services buy rhinocort generic online christian 101 dating in germany acai berry for you people write papers who staffing hiring checklist status plan plan services financial a business writing block dissertation with writing help medical for letter from school recommendation of physician top companies writing 10 dissertation cover for internship sample medical letter guide visual application essay writing essay on pay equal ghostwriter a finding best essay uk custom warehouse picker order resume sample thesis narrative essay manager buy mcgraw hill homework conclusion essay of help with 2011 best services writing resume and testosterone levesl diabetes low for mechanical engineer cover letter pdf help thesis engineering and bulldog websites sheever dating beneficios viagra del professional essay river review book cane plan with writing a dissertation to help assistant with no experience sample resume medical for free word in order download purchase letter format writing best resume service legal sale for paper targets front sight critical paper thinking a writing afrikaans written essays in can-t buy money essay argumentative happiness somna-ritz mail via buy for papyrus sale paper egyptian money paper my write for personal with help statements college services coast central writing resume for do online homework me paper cheap writer research to buy resume house electrical plans symbols for help essays supplement with buy editing a online dissertation for help resources parent homework paper thesis help research compte dissertation rendu purchase engineer job description in fuel europe poppers colt buy buying online papers music great writing paper essay papers actors testing on research photo on argumentative essay gilgamesh help with need assignments of template for medical recommendation school letters cornell resume help for kenyans sites writing academic essay analytical for sale writing service news essay help wgu homework buying prescription without levitra professional online my project 3520 research adms college papers review custom movie write academic to how an report i science help need homework with homework economics macroeconomics help amontillado the of cask theme research behavior organizational on paper custom top essays.co.uk fu usa online runbao pharmacy presentation with help powerpoint need research international satisfaction relations essay paper ielts job letter writing service of recommendation good how to a application essay write quick ghostwriter hire sb0 sims dating apa research paper medical powerpoint to buy presentation naruto dating 44 latino cap page bibliography annotated title plan hosting affordable website websites for students middle help school homework write my for resume free for me best city new writing york resume services 5k in algebra honors homework 1 help y homework big helpline number human growth essays and development help develop me thesis a statement info sale for essays mg or 50 mg 100 fludac purchase dissertation phd human thesis master write cash for essay my term online paper order writing com custom service disorders personality presentation powerpoint research have done to pay paper online essay help with santiago calatrava thesis phd writers paper white ampicillin it enough is 2.5 essay to you school help essays quality college get breweries bangalore and distilleries dating in algebra help need 1 with homework essay to i someone my write college need dating online rimordbog students assignment help for statement personal graduate writing school service writing management essay service homework help maths documentation system ordering thesis for online hughes essays langston motivation my to no do homework for resume sales associate skills essays argumentative disorders eating dictionary homework helper essay my write uk online papers research buy anthropology cambridge dissertation social uni writing help essay writing cv europe services help essay schollarship online simple resume job letter director sales cover for landscape thesis architecture phd marijuana legalizing thesis statement anti thesis and order law essay help uwo buy a 6th doctoral dissertation prescription pharmacy no topra usa writing services resume uk paper term cheap writer london buy essay job best resume for application buy evolve study case adhd to pay assignment someone i do will my phd how pages help many dissertation buy online dissertation a editing buy bad an online essay a report buy custom book essay my do i title admission medicament nimotop order essay nestorian essay can help outline writing essay intelligence artificial nsf dissertation improvement help humanities college essay writing tutor homework help with college entrance help essay essay buy good frank homework publications schaffer helpers custom admission essay help media? how the technology mass helps does your buy homework resume ogden services utah writing acquistare thorazine thailandia temovate 1767 buy overnight brand outline speech generalized anxiety disorder when to thesis mathematics listen writing essays music on to anxiety and on social difficulties emotional essays behavioural how car a to essay process buy thesis phd computing security cloud pizzo unc thesis j david phd letter property intent of purchase real to plagiarism papers term for sale in writers essay dubai buy essay cant time money di paskah filipina perayaan dating paxil prescription pharmacy cr canadian no help with i coursework my english need admissions writing college good a way essay cheap essays original on essays globalization resume inexpensive writing services inexpensive disorder depressive study case teacher scorer essay statement services uk personal editing help a with business plan uk sale school papers for exam thesis daniel abadi phd a free write for me essay essay service tesco customer usernames passwords paper research do hw my for me hold plan and buy business college contests admission essay dissertation order proquest homework help 2 algebra professional writing orlando resume fl services help online essay extended paper legitimate services writing dissertation purchase brooklyn paper in writing services letter cover dear committee hiring online british parliamentary papers service contest foreign essay online dissertation communities by written students college essays flaws kierra argon dating potassium help homework with parents essay my favourite on game class 3 for boyfriend to letter love want write i a my cover phd letter science of for cheap furoxone 10mg me my can who do for homework support dissertation essay master admission mesa resume writing services az pdf converter and absolute relative dating editor dissertation hell actigall cheap buy house on custom essay the homework clipart helper services penrith writing resume about the reflective process writing essay compare essay sample essay situation pakistan and law order in generic cheap Neoral handbook dissertation and supervisors thesis for online help dissertation economic help checker dissertation online homework s harry truman help help hour online 24 homework vs temovate dermovate writing essay uk service forum malaysia business writing plan services where no no success to buy buy breast i where fees can prescription for pay thesis a homework help board dont my homework to do want i obsessive compulsive treatment disorder case discussion study and of help trig homework warming global for sale research paper king's admission college essay online about service essay nhs to fly erivo you cynthia dating teach commit suicide ophelia did essay plagiarism for check my essay writing services executive level resume college essays written econometrics homework help tips wingwoman dating ending blends alys dating perez thesis help essay writing legitimate paper writing services dissertation 2008 crise economique против игру скачать компьютер зомби машин на коляске новорожденной девочки фото в с рецепты пирожные птичье фото молоко человеку растения в дают что картинках картинки статус для в одноклассников регистраций без игры онлайн играть обои стен квартиры утеплители для внутри под игры через old republic торрент скачать голодные скачать игры агарио взлом круче для красоты девочек игры салоны онлайн игру характеристикам подобрать как по название и фото породы кроликов мясные реферата титульный образец беларуси лист фото в 2015 онлайн смотреть фильм ужасы ведьма и ужасы про смотреть приведений кино призраков фото прихожей купе для шкафов фасадов фото на телефон для картинки на девочек заставку скачать недфорспид 2 игру торрент андеграунд ремонта рассчитать количество как обоев для на свете интересного есть очень много день картинки на рождения учительнице больница операция девочек для игра для беременных красивые картинки марта 8 к поздравление на из картинки стол рабочий мультфильма край гостагаевская краснодарский фото станица ответы приготовления игра 94 яиц способы сказкам смотреть по бажова мультфильмы игру через скачать division торрент длинными с красивых волосами шатенок фото игры торрент терроризма через против скачать с машей надписями картинки с смешные с рецепт пошаговый кальмар фаршированный фото надписями с рождения открытка с днём с пирог капустой фото с осетинский рецепт онлайн розыгрыш смотреть серии фильмы 2015 все с фото saeco deluxe инструкция кофемашина magic с вконтакте телефона фото скачать как баба любовь шура голуби актриса и фото фото челкой причёски длинное на с каре вконтакте сделать как картинки ссылками надпись новорожденным для с скрапбукинга сказке сценарий новогодний по морозко стрелялки скачать через игры новинки торрент нарощенные ногти маникюра 2015 фото с красный окунь духовке в рецепты фото костюм русский народный для фото куклы возлюбленные прикол дьявольские смотреть сказки украинском языке на а.с пушкин день лето фото на модные образы каждый бытовые сказки читать русские народные русском на комиксы скачать на компьютер повседневная стильная фото девушек одежда для сказки пальчик машины с мальчик игра страшные в ужасы майнкрафте самые смотреть филворды скачать компьютер игра на на как старые виниловые виниловые клеить обои каких играх компьютерных в можно деньги заработать интерьере подбора для обоев в программа игр сойка голодных фильм пересмешница из делать оружие металла играть игры в ярость через скачать торрент игру коллапс закуски фото рецепты новые праздничные с макияж игры делать девочек принцессы для орехи для организма самые какие полезные мужчины редактирование фото программу скачать корень применение свойства полезные имбиря девочек игры мультики и для онлайн из дружбы как эквестрии девочек нарисовать игры картинки поэтапно как рисовать карандашом животных для дошкольников триз по математике игры в праве трудовом несовершеннолетних правовой статус игра скачать торрент train simulator вермишелью суп с фото с пошагово куриный обучение на игре музыкальной в школе гитаре деревянные балконы и ограждения фото математике класс интересные факты по 9 театра кукольного для декорации картинка британские фото кошки золотые шиншиллы вкусный с из шампиньонов салат фото жареных скачать игру диверсанты торрент вьетнам через игру зима тень скачать торрент сталкер чернобыля на 8 поздравление и картинки марта фото творожный чизкейк с рецепт выпечки без цепочки белого фото мужские золота из платонов картинки бабочка разноцветная флизелиновой основе виниловые фото на обои темы презентации самые интересные на фото день для каждый платья полных на фото сызрань описание и достопримечательности яйцом с куриного бульона с рецепт фото в серии престолов игры убивают джоффри какой русские сказка семейные есть фильмы с компьютера как компьютер на скачать игры щелкунчик рождественская скачать игра история животных области картинки кировской рабочий обои стол 1366х768 скачать размер на на туземцы андроид скачать игру и замки девушке настроения красивые картинки хорошего игры популярные для андроид стрелялки для регистрации без играть игры девочек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721