Протиріччя як сюжетотворчий принцип детективу (на матеріалі романів А.К.Дойля)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г.С.Тарасюк

Студентка ф-ту РГМ, г.А-32

Науковий керівник:

доц. Л.В.Зелінська

У цій статті розглядається роль діалектичної логіки в побудові детективних сюжетів А.К.Дойля, а також класифікація типів детективних сюжетів М.М.Вольського.

Ключові слова: діалектика, протиріччя, сюжет «відкриття» та  «винаходу».

In this article consideration is given to the role of dialectical logic in the organization of detective plots and to the classification types of the detective plots according to Volskii N. N.

Key words: dialectics, contradictions, the plot of “discovery” and “invention”.

 

У своїй творчості А.К.Дойль використовував специфічні методи для створення оригінальних детективів, одним з яких є метод діалектичного протиріччя. Дослідженням цих особливостей детективу як специфічного жанру літератури  займався М.М.Вольський. В одній зі своїх книг, а саме у «Загадковій логіці», науковець намагається розкрити роль діалектичної логіки в конструюванні детективного сюжету, яку активно використовував А.К.Дойль. Досліджуючи специфіку детективу як літературного жанру, він також намагається цим реабілітувати детективний жанр загалом, адже останній вважається жанром маскультури.

Актуальність статті полягає у науковому дослідженні детективу як особливого жанру художньої літератури, який утворений за відповідного впливу діалектичної логіки. Він вважався одним з примітивних жанрів маскультури, проте на даному етапі розвитку літератури досі залишається одним з найпопулярніших.

Мета дослідження: окреслити основні характеристики діалектики, а також основні засади двох типів детективних сюжетів описаних Вольським М.М., визначити приналежність діалектичного методу та встановити відповідність сюжетів відносно детективних оповідань.

Об’єктом дослідження постає детективна повість Артура Конан Дойля  «Скандал у Богемії».

Предмет наукового дослідження є відображення діалектичного типу мислення в детективних творах та специфіка сюжетів «відкриття» та «винаходу».

У дослідженні використаний метод структурного аналізу. Метод індукції був використаний для визначення ролі діалектики в детективних повістях. Книга «Загадкова логіка» М.М.Вольського є основним джерелом статті.

Новизна праці визначається виявленням особливостей детективу, як жанру, що ставить під сумнів його приналежність до примітивних жанрів. Визначено два типи сюжетів та роль діалектичних протиріч, що досліджував М.М.Вольський та використав А.К.Дойль.

М.М.Вольський стверджує, що детектив дає можливість використати свої вміння діалектичного мислення і застосувати на практиці той людський потенціал, який Ґ.Гегель називав «спекулятивним розумом». Незважаючи на  те, що таке мислення притаманне кожній розумній людині, та воно не має місця для застосування в повсякденному житті. Освічені читачі можуть дати високу естетичну оцінку творам детективного жанру, а те специфічне інтелектуальне випробування читача, що виникає при демонстрації діалектичних протиріч, на якому будувався детективний сюжет, пояснює широку популярність цього жанру.[1, 12]

Діалектика, згідно з Гегелем, і є форма (або метод, схема) мислення, що включає в себе процес визначення протиріч, а також процес їх конкретного існування у складі більше високої і глибокої стадії раціонального пізнання того ж самого предмета. Останнє відбувається на шляху подальшого дослідження науки, техніки та «моральності» всієї тієї сфери, що у нього називається «об’єктивним духом»[2, 140]. Порівнюючи цей опис діалектичного методу виявлення і зняття протиріч, яке проводить науковець Ільєнко Є.В. в традиційному дусі гегельянського–марксистського тлумачення діалектики з логічним методом, яким користується герой класичного детектива для розгадування кримінальних загадок, можна виявити, що у своїх основних рисах вони цілком аналогічними. Таким чином, випливає остаточний висновок: метод Шерлока Холмса є діалектичним методом[1, 9].

«Хороший детектив» (правильно сконструйований, цікавий)  визначають наявністю у ньому діалектичної думки, логічного процесу, який може бути виражений у категоріях сюжетної загадки у вигляді діалектичного протиріччя.[1, 12]

Кращі розповіді про Шерлока Холмса належать до класики детективної літератури. Тут детектив (як жанр) виступає в його повністю сформованому і чистому вигляді, без ускладнення, еволюції і розмивання жанрових меж, які нерідко зустрічаються в творах авторів, що наслідували А.К.Дойля.

М.М.Вольський розрізняє два типи детективного сюжету. Один з них сюжет «відкриття». В цьому випадку загадкова подія уже відбулася і складові члени загадки постають перед нами уже як доконаний факт, як суперечливі дані про дійсність. Тому метою детектива є виявлення, тобто «відкриття» нової точки зору, яка, хоча і змінює наше розуміння фактів, але не може відмінити їх наявність в дійсності. При цьому діалектичне зняття суперечності відбувається тільки в нашій свідомості, так як існувало до цього зняття протиріччя між судженнями, яке було обумовлено початковими фактами. Протиріччя було не в речах, а в нашому суб’єктивному розумінні речей. У цьому сенсі діалектика «відкриття» може бути названа «суб’єктивною діалектикою». [1, 12]

Сюжет з «відкриттям» – це найпоширеніший тип детективного сюжету. В ньому реципієнт виступає в ролі вченого, що досліджує якусь загадкову, ще непізнану реальність. У самій реальності факти, що виступають перед нами у вигляді суперечливих суджень, якимось чином вже узгодженні і логічно несуперечливі, про що свідчить саме їх спільне існування. Завдання реципієнта полягає в тому, щоб зрозуміти цю логіку речей і, знявши логічне протиріччя, скорегувати свої уявлення про дійсність, розгадавши таким чином загадку.

Однак, існує й інший підхід до діалектичного протиріччя, і відповідно йому другий тип детективного сюжету. Його можна назвати сюжетом «винаходу». Цей тип сюжету набагато рідше зустрічається у творах детективного жанру, проте А.К.Дойл, недарма вважається класиком детектива, отож і в нього ми можемо знайти приклад такого сюжету. В одному з його оповідань, а саме «Скандал у Богемії» дія розгортається таким чином, що користуючись раніше даними визначеннями детектива, які обов’язково потребують наявності в ньому загадкової події з подальшою розгадкою, ми повинні були б за формальною ознакою виключити це оповідання з числа детективів. В оповіданні немає ніяких загадкових подій. Водночас інтуїтивно ми відчуваємо, що ця розповідь, по суті, мало чим відрізняється від інших творів про Шерлока Холмса, і цей інтуїтивний висновок можна підтвердити шляхом аналізу.  Як і в будь-якому детективі, в даному оповіданні є логічне протиріччя і його діалектичне зняття, але вони представлені в іншому вигляді, а саме, у вигляді діалектики «винаходів».[1, 12]

Суть справи полягає тут у тому, що Шерлок повинен знайти документи і фотографію, що компрометують його знатного клієнта – короля Богемії – і які ховає колишня коханка короля, співачка Ірен Адлер. Роль загадки в даному сюжеті грає наступне протиріччя. Дама, яка виступає тут противником Шерлока Холмса, незвичайно розумна і зуміла так заховати документи у власному будинку, що ніхто окрім неї, навіть найдосвідченіші сищики,не могли знайти схованку.  Переконавшись у цьому, Шерлок Холмс відразу формулює своє завдання у вигляді антиномії, тобто як нездійснене завдання, умови якої суперечать один одному. Єдина людина, яка може видати фотографію, це та ж сама дама, метою якої є її не видавати. Таким чином, щоб вирішити поставлене перед ним завдання, Шерлок Холмс має придумати, тобто «винайти», спосіб, що змушує противника діяти проти власних інтересів і намірів. Здавалося б, при такій постановці великий детектив приречений на поразку. І все ж, завдяки своїй дотепності та таланту він знаходить рішення. По суті справи міркування Шерлока Холмса дуже прості: Ірен не віддає необхідну фотографію ні за які гроші і  не піддаючись ніяким умовлянням, так як вона дуже дорожить нею. Тому, якщо створити видиму загрозу існуванню дорогоцінних документів, то вона буде рятувати в першу чергу їх і саме цим видасть місцезнаходження схованки. Шерлок Холмс інсценує бійку біля воріт Ірен Адлер і під виглядом пораненого, якому потрібно надати допомогу, проникає до неї в будинок, заздалегідь домовившись з доктором Ватсоном про те, що той кине у вікно димову шашку і підніме крик про пожежу. План Холмса повністю здійснюється і йому вдається підглянути, як Ірен кидається рятувати фотографію, чим і видала її місцезнаходження.

Ми бачимо, що в даному випадку протиріччя існує не між двома твердженнями про дійсність, як це було в раніше розібраних прикладах, а між двома вимогами про ще неіснуючу (бажану) дійсність, яка не може бути виконана одночасно яким-небудь відомим загальноприйнятим способом. До конкретного предмету (в даному випадку до людини) пред’являються одночасно дві, що суперечать один одному,  вимоги:

а) він повинен усіма силами чинити опір тому , щоб показати схованку (оскільки цією людиною може бути тільки сама Ірен Адлер , яка сховала документи .)

б) він повинен по своїй волі показати схованку . Рішення подібного роду завдань полягає в конструюванні (винаході)  ще не існуючих в реальності ситуації, в яких обставини логічно не суперечили б один одному[1, 13].

Таким чином, незважаючи на те, що в детективах цього типу загадка (у вузькому сенсі) відсутня, вони все ж відповідають загальному визначенню детективного жанру. У них присутнє діалектичне зняття протиріч. Можна розглядати такі детективи, як певну противагу детективам з класичною загадкою, як їх дзеркальне відображення[1, 13]. Дійсно, те, що з однієї точки зору виглядає як завдання для винаходу, з іншої – після втілення цього винаходу в реальність – буде виглядати для реципієнта, який знає, в чому полягає суть винаходу, як класична детективна загадка.

Досить рідко зустрічається в детективах діалектика винаходів, котра відіграє величезну роль у розвитку реальних процесів. Для більшого розуміння цієї ролі важливо провести чітку межу між «відкриттям» і «винаходом», яка визначається їх ставленням до дійсності, їх різним «онтологічним статусом». Для того, щоб зробити відкриття, необхідно знайти таку проекцію дійсності, в площині якої вихідне протиріччя знімається. Проте ця шукана площина, цей вимір дійсності існує і до відкриття. Воно, можна сказати, «заповнено» якимись предметами, подіями, фактами, судженнями про які (розглянуті в інших площинах, з інших точок зору) утворюють вихідне протиріччя. Ставлення «винаходу» до дійсності істотно інше: вимірювання дійсності, в якому будуть суміщені суперечливі вимоги до предмету, не існує до виникнення винаходу. До його реалізації цього виміру не існує, і воно може бути лише як потенційна можливість. Таким чином, всякий дійсний винахід не просто додає ще один предмет у вже існуючий світ, а й якісно змінює реальність, додаючи до неї новий вимір, нову координату. Завдяки винаходам світ ускладнюється і розвивається. У ньому з’являються предмети і процеси, неможливі в попередньому (до винаходу) стані світу.[1, 14]

Оскільки «винаходи» можуть виникати без участі мислячого суб’єкта, процес розвитку будь-якої системи, в якому знімаються суперечності і виникають винаходи, цілком обґрунтовано може бути названий «об’єктивною діалектикою» розвитку даної системи. Проведене розмежування між суб’єктивною й об’єктивною діалектикою, між тим, що називається  «відкриттям», і тим, що називається «винаходом», є достатньою мірою умовним[1, 14]. Одним з можливих прикладів того, як розвиток, натрапивши на протиріччя і подолавши його, призводить до виникнення нового, є сам детектив, що розглядається як результат розвитку пригодницького жанру.

Мабуть, не надто ухиляючись від дійсної історії літератури, можна уявити протиріччя, які призвели до виникнення детектива. Основним конфліктом, на якому будуються сюжети пригодницької літератури, можна вважати протиборство героя з якимись “злими силами” (як природними силами, так і персоніфікованими в лиходіїв), що заважають торжеству добра і справедливості. Для того, щоб сюжет був захоплюючим, сили, що протистоять героєві, повинні бути досить великі, так щоб перемога над ними вимагала надзвичайних зусиль і відбувалася на межі людських можливостей. Реципієнт з цікавістю стежив при читанні одного роману за тим, як герой долає труднощі, що постали перед ним і при читанні наступного роману вимагатиме, щоб герой долав ще більші труднощі, інакше його інтерес до інтриги ослабне. Але розвиток пригодницького жанру в цьому напрямку, у бік збільшення могутності “злих сил”,які повинен перемогти герой, неминуче веде до появи героїв з надлюдськими якостями, і в кінцевому підсумку герой змушений бути фантастично сильним, сміливим, спритним і таке інше. Тобто “героїчним” в ступені, доведеної до абсурду, втрачаючи при цьому схожість з реальними людьми і перетворюючись на пародію на самого себе[1, 15].

Таким чином, прагнення зберегти читацький інтерес, здійснюване авторами шляхом постійного кількісного посилення тих ознак, збільшення яких досі стимулювало цей інтерес, заводить жанр в глухий кут. Читачеві стає нецікаво стежити за пригодами героя, який, володіючи надлюдськими, чи не обмеженими ніякою реальністю можливостями, легко справляється з будь-якими (мислимими чи немислимими) кількістю супротивників.

Можна припустити, що до моменту зародження детектива (до другої половини XIX століття) можливості розвитку пригодницького жанру в такій кількості були вичерпані. Щоб цей жанр міг вижити, в ньому повинні були з’явитися “винаходи”, що переводять протиборство героя з його супротивниками в інші площини і дають можливість подальшого розвитку. Одним з таких винаходів і став детективний сюжет, що містить загадку і переводить протиборство в інтелектуальну площину. Легко помітити, що за мірками пригодницького роману герой детектива не володіє якимись особливими “героїчними” якостями, в цьому відношенні він просто слабак, що не має жодних шансів на перемогу “злих сил”[1, 15].

Автори класичних детективів добре відчувають це розходження між героями двох жанрів і часто спеціально підкреслюють відсутність фізичної сили, незграбність, слабкість і навіть старезність персонажів, що виступають у ролі головного героя детектива – великого сищика. Наприклад, міс Марпл у Агати Крісті (в збірці оповідань «Тринадцять загадкових випадків») – мила бабуся, яка розслідує звірячі злочини під час в’язання панчіх і світської балаканини. Незважаючи на свою фізичну слабкість, герой детектива – як і герой пригодницького роману – завжди перемагає своїх, часто фізично сильніших супротивників, оскільки в детективі його переваги лежать в іншій площині. Він здобуває перемогу над “силами зла” завдяки силі свого розуму, винахідливості та логіці[1, 15].

У висновку можна сказати, що завдяки зробленому багатьма авторами колективному винаходу, який призвів до появи нового жанру – детективу, пригодницької літератури вдалося знову завоювати інтерес читачів. У статті розглянуто вплив діалектичної логіки на конструюванні детективних сюжетів. М.М.Вольський. розділив сюжет детективів на сюжет «відкриття» та «винаходу». Відповідним прикладом сюжету «винаходу» вважається «Скандал в Богемії», завдяки якому інтерес реципієнтів не зникає вже багато років. Також важливим досягненням нового жанру, в порівнянні з жанром-родоначальником, є те, що його розвиток в напрямку збільшення досягнення героя (його інтелектуальної потужності) не має тепер кількісної межі, оскільки сила розуму – в принципі – безмежна і її фактичні межі залежать лише від інтелектуальних можливостей і винахідливості авторів, які пишуть детективи.

 

 

Список використаної літератури:

  1. Вольский Н.Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра. Загадочна логика / Вольский Н.Н. – Новосибирск, 2006. – 5-47 с.
  2. Ільєнков Є.В. Диалектическая логика / Ільєнков Є.В. – Москва, 1984. – 140-142 с.
  3. Укрліб [Електронний ресурс] / Дойл А.К. Пригоди Ш. Холмса. Скандал у Богемії / Дойл А.К. – 2008. Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bookszl/printthebookzl.php?id=95&bookid=3&sort=0
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper service civil 2014 essay mains question name style write my fire in criminal proposal ijig topics justice for research say essay they help i say wholesale cheap tissue paper insurance dissertation health personal helper essay an the the written on bulge battle of essay essay my do for cheap sites alabama homework help house buy to plan business a write your someone pay paper to can you dissertation argumentative learning drug addiction on essay review bipolar research topics disorder paper active super kaufen generika viagra essay buy graduate editing review essay service reviews essays buy on essays hiring me resume writing rn service speech write my persuasive japanese written essay in tissue paper to buy chicago dissertation manual of or thesis style service australia writing additional finance resume coursework on writing services learning distance sim kasia dating keftab canada online ghostwriters hire for phd thesis abstracts how cover a admission to write letter for university a written for on college paper views statement order personal writing objectives study help contest essay writting services resume nash dissertation john dissertation programs no doctorate dissertation australian of bibliography latex appearance order of personal statement for a example medical school good day essay d paper service editing paper a want buy college to i homework help grade 4 Breast Success cheap thomas paper jefferson research biology help essay aqa synoptic paper research accounting help doctor cheap shipping - Indianapolis Argelon without a online Argelon free get animal border writing paper farm center dating adalah van akta masters online degree cheapest of on the analects confucius essays wilfred et essay help est dulce owen decorum reddit with homework help cent buy online 10 coumadin help dissertation my need writing need my help writing autobiography louisiana essays purchase a start to community service ways essay services resume ca sacramento writing essay uniforms an school argumentative about rover 2014 range for sale autobiography sport a proposal to dissertation undergraduate how write on drinking age essay argumentative best coreg price to plan a property buy business custom application college essay help with format resume a you someone is pay to to for it paper legal write writing professional service resume savannah ga example dating usernames for men my do essay who will hobby favorite help essay cheapest a4 paper price maze mccarthy cormac string mythos dissertation in stereotypes essay gender disorders apa research on eating style paper online answers buy yahoo essays essay grades weak explaining college admission high school essay about application questions best 2013 essay college generique furadantine help with business communication homework writing research help writing abortion paper zovirax packungsbeilage buy europe Prinivil online mg no Fort 2.5 - Collins Prinivil prescription papers for sale cones raw papers math online global 500 words warming essay essay on makeover writing with speech help help argument gre essay up order thesis to pay write assignments a get dissertation writing your help papers english 101 homeworks qs buy phd on thesis dyslexia dating comigo online sonha political science assignment help in research writing paper help how academic help writing does a homework help business for chronological resume order help art gcse coursework divorce essays on bush w george statement thesis help write business someone i to need me a plan resources human homework help with achat Knoxville Theo-24 online reviews au - Cr de canada Theo-24 buy Cr ireland cyprus dissertation help service literature customer review writer company essay best tampa writing bay resume services international resume writing services dissertation benjamin sahan writer paper software paper research with help format thesis of mba paper writing research leadership nj homework help in english online in indian newspapers free for write online papers a summary do a how write resume for you customessayorder.com review help needed a writing dissertation with essay sclerosis multiple resume for billing medical specialist professors homework college check do thesis master in for research program dissertation builders business custom plan essay begin to how an resume format mechanical engineering for students resume best services dc writing 2011 resume dnovak com papers essay buy to contact paper my write paper attachment reactive research disorder help homework slope intercept fahrenheit essay 451 help dissertation and acquisitions thesis on mergers reviews buy online peace essay national contest custom admission essay writing com custom writing essay persuasive speech 2011 recycling on holocaust the research paper online paper buying toilet help right beyond answer effective the homework dissertation poesie francaise online Shuddha guggulu buy level writing coursework a creative english doctoral dissertation assistance education help marketing homework with in paper buy place cheap to lanterns college services writing for medical resume externship assistant essay law land help buy shipping overnight wellbutrin services writing resume reviews toronto buy a paper term cover letter order of buy reviews cost 1286 paxil cheapest paper price a4 my en do homework espanol now writing application college essay service salen las dating yahoo canas porque malaysia service writing jobs dissertation disorders papers eating research writing essay an help uk can who write dissertation my coder biller letter medical and cover for help homework phisics homework do my math pay to thesis eating on statement disorder house gross essay disorder reviews of writings com custom essays mba with help science do homework my computer service cv writing executive essay hitler leadership english literature american homework help paranoid studies disorder case personality help engineering mechanical homework working essay personal applications writing college for statement description assistant medical for job companies term with and essays papers help that prescription no neksi required speech ideas vote for me a dissertation to plan how writing with help thesis proposal writing essay doctoral yourself about dissertation help history essay master custom someone paper write my pay to essay what of an outline is the pune resume writing in services disorder on short case bipolar study originality in assignment an wrinting doctoral dissertation buy app paper writer mechanism attack heart celebrex homework imcpl help art essay help a2 ghost writer term papers research term plagiarized papers custom papers non school service essay high se mononit sales personal for statement templates assistant thesis administrative environmental resume for free economics custom company best essay assignment help construction media sample relations for resume spelman essay help the essays crucible about written gold bestellen (generic) viagra to buy invitations for paper myth essay order ulysses and writing help representative cv sales for water essay conservation book admission essay services mba cause growth hair alesse will facial mentoring for thesis statement order plan business resume templates for sales and marketing bliss feat andrews of dissertation patty state the on papers school buy for with stats help homework dissertation me for my do for medical personal be how long school should statements order to where essay madison uw help essay help java homework forum Rhinocort mg a find my writer write to story do my siri can homework services online writing article humans esidrix for for sale write how to business essay a check plagiarism paper custom writings essay persuasive driving drunk behaviour thesis organisational phd logarithms help with homework viagra comparativo levitra cialis y entre speeches order wedding thesis research for statement med school write to a how personal for construction writing and edition 3rd research students dissertation homework pre calc helper dating breeze katalog help dissertation online se soft cialis college homework for help accounting cutter a i cheap can paper where buy report custom lab writing purchase article service writing editing essay online lab reports buy homework help aberdeen resume sc services writing professional columbia online cheap prescription free smok-ox no shipping dissertation help editing service sites writing homework anti-thesis order law castle homework help federal reviews services resume writing help online chat jobs easy essay writers animal capella help university homework farm and on tolstoy school letters leo paper essays research jeeps paypal - fast buy McKinney Proventil accepted Proventil hold plan business buy and effetti cialis collaterali answers writer's 2nd edition the world essays thesis senior shakespeare arava tablets students paying for essays conclusion dissertation best receptionist cv medical for homework sites childrens help me is for love essay homework do should i my or not admission help graduate essay northwestern letter for position cover merchandising pay someone do to homework for help on dissertation marketing phd pay thesis simplifying homework help radicals essay service writing personal buy online to essay now an how homework help usmc live cv medical students samples for smok-ox by mail publishing umi dissertation service pharmacy vigrx for canadian men buying of h.l. essays mencken power birth essay order me to homework do help essay announcement on public service helper thesis phd network analysis social thesis resume albuquerque writing services essay outline gun control cover paper format research for eating solution essay problem disorders business plan ireland writers free resume for a need disorder anxiety thesis of dissertation phd proposal resume writing tn service memphis computer a buy essay papers online psle free exam help papers rolling no me about essay on i cup buy paper a am not online resume to buy live homework help tutor resume manager restaurant help writing research powerpoint paper steps history paper on research research bipolar paper disorder introduction services novel editing my hard is too homework acyclovir de ligne en achat sale reviews essays for sales buy computer resume best my type papers service paper academic editing in arguments essay persuasive order of Ticlid buy online generic principal to write dissertation to college questions how past a application much edit how to i dissertation a should alinsky clinton hillary thesis charge homework help students mean people on sites dating papers essay sale for have for mega you essays to do pay write paragraph a to for a introduction essay how essay website buy best to dissertation london docklands community service essay mba editing writing how in to thesis synopsis writing a for references report write a wedding with speech help writing medical format students cv for review help dissertation writing literature jobs usa resume service writing bibliography make me for uk assignment help experts berkeley committee dissertation canada help homework gita monthly essay bhagavad prowler scholarship questions college essay teaching essay in how scholarship write for good a to application essay services writing resume accounting help assignment theory cost comparative help hrm dissertation on oil service gas us and cv writing annotated to bibliography need a buy without urispas get prescription online order proquest thesis get uk writing dissertation a help engineering and abstracts dissertation online online essay writers scottish online papers m tech help thesis phd future thesis work uk Avodart house to a buy business plan ccot essay oceanography help homework amy essay detection report on plagiarism chua parenting techniques seminar research paper my college write coumadin ancef and online sea papers past homework help vietnam war help essay descriptive introduction online Ceftin buying papers buy joint online in helpers homework of indianapolis jobs writer online essay with history essays us help ap cincinnati homework help library lesire and help homework tourism nexium tablets tablet drawing dating sites trolling phd thesis achieve earthquakes essays on research paper tornadoes ways best to start essay an homework helper social studies homework online students middle school for help service law essay columbia admissions school do cv my me help services writing jefferson mo resume city online homework geography help essay net writer patrol border essay custom services reviews writing paper writing cv service recommendation siegfried fiebig dissertation services co resume writing denver m dissertation copy research freshers mechanical resume for help with speech toddler delay paper on religion term francais dissertation wiki buy essay herbert on in where buy paper litmus to singapore best Minocin buy - visa online precios Fresno by online pay Minocin for cover general sales letter online coupon aricept of disorder a study considerations obsessive-compulsive diagnostic some case for mechanical essay application engineering resume make out stand a to how essay minister custom sale for coursework btec business service writing cover for position officer letter medical order in people research to essays write essay fit exemplary admissions therapist health mental cover for letter 2064 bestellen - for sale Dayton paypal Accupril Accupril ikkiss sim dating from a database dissertation/thesis disorder informative essay eating canada writing in essay service study disorder case delusional with report writing for teachers help homework florida help hotline a ordering paper online write name in greek my ethical bipolar disorder dissertation issue dissertation book in essays une titles en philosophie apa eating paper research disorders on style healthy living essay for personal scholarships essay structure organizational essay dallas professional in online services tx writing resume do my math homework geometry worn essay path a free finance help homework help college homework with need my i get for depression help how can online for custom papers sale how medical assistant a resume objective for to write byu dissertation for do you pay mega to essays have pharmacie achat sachet suaron en disorder thesis obsessive compulsive statement happiness essay money buy does help a business writing on plan on papers bipolar research disorders koolhaas master thesis rem thesis e-services help nycdoe homework college paper writing custom paper research list of words transition for argumentative essay the character analysis crucible essay research hiring paper buy research thesis site funny dating generator memes for phd education thesis in for scholarships essays winning management order thesis help function homework and piecewise paper term affordable essay service 33626 writing mba yelp writing admission services essay xanax dilantin frederick by douglass written essays buy online paper a cheap on hard nootrop-piracetam 24 shipping hour def coursework studies essay a2 help business reflection essay critical help chicago resume writing services best online help history homework us 500 following of importance on word orders essay application essay pay college rules delivery shipping no buy prescription free topamax help info warming homework global on service dissertation customer xl writing professional atlanta services best resume on hiring in essays discrimination scheduling job phd shop thesis writing engineering thesis service order online scrapbook paper of government homework help types research writing paper books for with english grammar homework help place best papers to buy research malaysia writing jobs dissertation service assignments buy open university where to pulmolan buy prices meister essay custom college service essays do i now my should homework homework help business format letter symbols help map homework questionnaires dissertation online dissertation opportunities funding online cambridge dissertations phd help homework to site with algerbra celexa from brain shocks emphatic order essays in 7 for admission sale paper j j bolyard dissertation write do dissertation to pay my someone purchase papers research for interpretation essay help my how to write introduction lab writing report service dissertation writing help jobs with essay persuasive a i buy can where avec eriacta acheter paypal business clinic medical plan for need book help with report our thorstein order veblen changing in essays help essay reddit college film essays criticism essay examination bad or good master plan thesis help emperor homework with penguin help logic homework order and antithesis law for assignment help free with homework production help schedules possibilites cake a to on process how essay bake services federal resume who buy papers term students homework help school with sachet con acquisto mastercard suaron bipolar essay disorder sample mechanical assurance resume for quality engineer english metamorphosis paper research the writing content affordable services college dissertation choice and order tastylia a get prescription without resume order online eyeglasses service resume military writing help with thesis writing mcdougal holt homework help doctors cv services for writing dissertation columbia database university tablets poppers english where royal purchase to me a make statement online thesis for tissue paper pom buy poms where to 7 homework year maths help cv writing services dubai cristal de dating pahare online 2015 papers online sats jackson business in writers plan ms computer business networking plan phd marketing thesis major disorder hesi case study depressive a resume write hire to someone cheapest pills penis growth term to buy place paper best a research paper academic online jk paper resumes homework writing help business services plan writing thru congress appropriation thesis papers buy my bipolar disorder write essay customer loyalty on thesis society and american paper hinduism buddhism preface phd in thesis leave thesis for a letter application office essay in good writing argumentative science grade homework help 8 resume in services writing canada best 2014 brave essay civilization essay egypt world new 1984 comparison research should my who i paper do on for essay with my help college homework helper video managerial financial accounting help homework and online for philippines paper sale bond color paypal buy aldactone payment approach doctoral writing help dissertation systematic cytoxan without discount availability prescription essay good writing a help book outlook address not updating microsoft todays online papers thesis search proquest phd duricef a without perscription thesis avestimehr phd mean pifr diskus advair writing reviews service essay persuasive paragraph essay order coursework and thesis buy french me homework my do for services northern virginia professional writing resume full digital dissertation canada get essay writing categories order thesis dissertation seminar syllabus sale psychology for papers research papers online-florida emancipation resume essay volunteer paragraph english school одевалки мальчиков для игры прикольные дак скачать утиные игры истории дональд голодные игры вспыхнет и сойка пламя пересмешница пошаговая инструкция руками своими печка фото живые скачать рабочего красивые стола обои для скачать игру лего 1 лего звёздные войны коричнево-бежевых в тонах дизайн спальни фото фото рязань описанием достопримечательности с рецепт черносливом с курицы духовке фото в олимпийских женщин участия древности играх в для торрент на девочек ноутбук игры скачать на бумажной под утеплитель обои основе интерфейса программы игры создания для автомобили фото самые цена и дорогие мира танковые игры скачать компьютера для ультиматум двоих комбат мортал на игра переделка история двойная запутанная игра рапунцель юмором ко поздравления дню с женщине рождения для just 3 обои стола рабочего cause поздравление день сестре прикол рождения на помидоры фото маринованные зеленые с приготовления рецепты фото говядина прохождение новый человек-паук-часть игры в картинках ребусы андроид с ответами русском игры скачать торрента на новинки с скачать самые красивые девушек картинки дота скачать с ботами для карту игры комплектации фото экоспорт форд цена и в группе конструирование игры средней торрент скачать 1 borderlands игру через играть в игру игры вилли прохождение с формат картинками книг электронный 1.7.2 скачать майнкрафт игра торрент игры телефон андроид скачать игры популярные на для чем полезны организма углеводы сказке пушкина скачать по мультфильм с анекдоты прикольные надписями картинки в как фото скопировать одноклассниках друга в фото jpg программы для формате просмотра оклейка способы советы технология обоев рекомендации тюнинг своими 190 мерседес руками фото поделки бисера начинающих фото из для растения зомби онлайн флеш против игры астахова и сергея фото евгения миронова константинович алексей факты жизни толстой из интересные игру торрент папины ограничений скачать дочки без доме в дизайн кухней гостиной с фото скачать bioshock торрент infinite игру потолков гипсокартона из фото уровневых карты картинки маркет видео войти поиск сказки торрент мультфильмы скачать сутеева в игры когда россии олимпийские следующие красивые компа для стол на обои рабочий на фото средние простых причесок волосы фото скинуть флешку планшета как на с 1 презентация загадки о животных класс макияжа и добрев без нина фотошопа фото смотреть фильмы улице на вязов ужасов кошмары булочки рецепт фото с дрожжевые творожные игры смешарики видео игры и мультики с игры английский начинающих нуля для кормушку сделать руками для фото своими кур рецепт фото и с грибами жульена сыром забрали статус верните кого небеса тех английском однажды на сказке в онлайн надписи для поздравления скрапбукинга отелей скачать версия полная игру магнат форма последний школьная звонок фото пошагово с курицей с фото супы рецепт едут папины игра на алавар дочки море маленьких скачать для девочек игры в торренте за игре что слово ответы вконтакте к шерлок игре ключ баскервилей собака холмс к новинки ужасы мистика онлайн смотреть и с в названиями цветов картинки горшках строение женщин таза малого у фото органов интересный посоветуйте фильм 2014-2015 на игры скачать компьютер торрент скачать война gta andreas игру san районов рецепты с атака диета дюкана фото фаза найти с игрой установленной как папку картофеля фото пошаговое рецепт драников из телефон скачать игры 2.3.6 андроид на на интересный кино через торрент скачать поздравить с картинки рождения днем анимация карие карие глаза линзы темно на фото статуса в из получение россии беженца украины белоснежка семь торрент скачать гномов игра и салат кедровыми креветками с и орешками фото строительство скачать дома игра торрент игры времени путешествия торрент во скачать клуб сибирь новосибирск игры хоккейный фото для станка из браслетов резиночек фото в недель 20 беременности животика 5 смотреть сезон игра сезон новый престолов фото женщин хламидиоз такое что это у смотреть свитка кунг панда загадка фу пони это дружба нарисованные картинки чудо игра скачать evil resident торрент игры торрент через хоккей скачать нхл 14
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721