Протиріччя як сюжетотворчий принцип детективу (на матеріалі романів А.К.Дойля)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г.С.Тарасюк

Студентка ф-ту РГМ, г.А-32

Науковий керівник:

доц. Л.В.Зелінська

У цій статті розглядається роль діалектичної логіки в побудові детективних сюжетів А.К.Дойля, а також класифікація типів детективних сюжетів М.М.Вольського.

Ключові слова: діалектика, протиріччя, сюжет «відкриття» та  «винаходу».

In this article consideration is given to the role of dialectical logic in the organization of detective plots and to the classification types of the detective plots according to Volskii N. N.

Key words: dialectics, contradictions, the plot of “discovery” and “invention”.

 

У своїй творчості А.К.Дойль використовував специфічні методи для створення оригінальних детективів, одним з яких є метод діалектичного протиріччя. Дослідженням цих особливостей детективу як специфічного жанру літератури  займався М.М.Вольський. В одній зі своїх книг, а саме у «Загадковій логіці», науковець намагається розкрити роль діалектичної логіки в конструюванні детективного сюжету, яку активно використовував А.К.Дойль. Досліджуючи специфіку детективу як літературного жанру, він також намагається цим реабілітувати детективний жанр загалом, адже останній вважається жанром маскультури.

Актуальність статті полягає у науковому дослідженні детективу як особливого жанру художньої літератури, який утворений за відповідного впливу діалектичної логіки. Він вважався одним з примітивних жанрів маскультури, проте на даному етапі розвитку літератури досі залишається одним з найпопулярніших.

Мета дослідження: окреслити основні характеристики діалектики, а також основні засади двох типів детективних сюжетів описаних Вольським М.М., визначити приналежність діалектичного методу та встановити відповідність сюжетів відносно детективних оповідань.

Об’єктом дослідження постає детективна повість Артура Конан Дойля  «Скандал у Богемії».

Предмет наукового дослідження є відображення діалектичного типу мислення в детективних творах та специфіка сюжетів «відкриття» та «винаходу».

У дослідженні використаний метод структурного аналізу. Метод індукції був використаний для визначення ролі діалектики в детективних повістях. Книга «Загадкова логіка» М.М.Вольського є основним джерелом статті.

Новизна праці визначається виявленням особливостей детективу, як жанру, що ставить під сумнів його приналежність до примітивних жанрів. Визначено два типи сюжетів та роль діалектичних протиріч, що досліджував М.М.Вольський та використав А.К.Дойль.

М.М.Вольський стверджує, що детектив дає можливість використати свої вміння діалектичного мислення і застосувати на практиці той людський потенціал, який Ґ.Гегель називав «спекулятивним розумом». Незважаючи на  те, що таке мислення притаманне кожній розумній людині, та воно не має місця для застосування в повсякденному житті. Освічені читачі можуть дати високу естетичну оцінку творам детективного жанру, а те специфічне інтелектуальне випробування читача, що виникає при демонстрації діалектичних протиріч, на якому будувався детективний сюжет, пояснює широку популярність цього жанру.[1, 12]

Діалектика, згідно з Гегелем, і є форма (або метод, схема) мислення, що включає в себе процес визначення протиріч, а також процес їх конкретного існування у складі більше високої і глибокої стадії раціонального пізнання того ж самого предмета. Останнє відбувається на шляху подальшого дослідження науки, техніки та «моральності» всієї тієї сфери, що у нього називається «об’єктивним духом»[2, 140]. Порівнюючи цей опис діалектичного методу виявлення і зняття протиріч, яке проводить науковець Ільєнко Є.В. в традиційному дусі гегельянського–марксистського тлумачення діалектики з логічним методом, яким користується герой класичного детектива для розгадування кримінальних загадок, можна виявити, що у своїх основних рисах вони цілком аналогічними. Таким чином, випливає остаточний висновок: метод Шерлока Холмса є діалектичним методом[1, 9].

«Хороший детектив» (правильно сконструйований, цікавий)  визначають наявністю у ньому діалектичної думки, логічного процесу, який може бути виражений у категоріях сюжетної загадки у вигляді діалектичного протиріччя.[1, 12]

Кращі розповіді про Шерлока Холмса належать до класики детективної літератури. Тут детектив (як жанр) виступає в його повністю сформованому і чистому вигляді, без ускладнення, еволюції і розмивання жанрових меж, які нерідко зустрічаються в творах авторів, що наслідували А.К.Дойля.

М.М.Вольський розрізняє два типи детективного сюжету. Один з них сюжет «відкриття». В цьому випадку загадкова подія уже відбулася і складові члени загадки постають перед нами уже як доконаний факт, як суперечливі дані про дійсність. Тому метою детектива є виявлення, тобто «відкриття» нової точки зору, яка, хоча і змінює наше розуміння фактів, але не може відмінити їх наявність в дійсності. При цьому діалектичне зняття суперечності відбувається тільки в нашій свідомості, так як існувало до цього зняття протиріччя між судженнями, яке було обумовлено початковими фактами. Протиріччя було не в речах, а в нашому суб’єктивному розумінні речей. У цьому сенсі діалектика «відкриття» може бути названа «суб’єктивною діалектикою». [1, 12]

Сюжет з «відкриттям» – це найпоширеніший тип детективного сюжету. В ньому реципієнт виступає в ролі вченого, що досліджує якусь загадкову, ще непізнану реальність. У самій реальності факти, що виступають перед нами у вигляді суперечливих суджень, якимось чином вже узгодженні і логічно несуперечливі, про що свідчить саме їх спільне існування. Завдання реципієнта полягає в тому, щоб зрозуміти цю логіку речей і, знявши логічне протиріччя, скорегувати свої уявлення про дійсність, розгадавши таким чином загадку.

Однак, існує й інший підхід до діалектичного протиріччя, і відповідно йому другий тип детективного сюжету. Його можна назвати сюжетом «винаходу». Цей тип сюжету набагато рідше зустрічається у творах детективного жанру, проте А.К.Дойл, недарма вважається класиком детектива, отож і в нього ми можемо знайти приклад такого сюжету. В одному з його оповідань, а саме «Скандал у Богемії» дія розгортається таким чином, що користуючись раніше даними визначеннями детектива, які обов’язково потребують наявності в ньому загадкової події з подальшою розгадкою, ми повинні були б за формальною ознакою виключити це оповідання з числа детективів. В оповіданні немає ніяких загадкових подій. Водночас інтуїтивно ми відчуваємо, що ця розповідь, по суті, мало чим відрізняється від інших творів про Шерлока Холмса, і цей інтуїтивний висновок можна підтвердити шляхом аналізу.  Як і в будь-якому детективі, в даному оповіданні є логічне протиріччя і його діалектичне зняття, але вони представлені в іншому вигляді, а саме, у вигляді діалектики «винаходів».[1, 12]

Суть справи полягає тут у тому, що Шерлок повинен знайти документи і фотографію, що компрометують його знатного клієнта – короля Богемії – і які ховає колишня коханка короля, співачка Ірен Адлер. Роль загадки в даному сюжеті грає наступне протиріччя. Дама, яка виступає тут противником Шерлока Холмса, незвичайно розумна і зуміла так заховати документи у власному будинку, що ніхто окрім неї, навіть найдосвідченіші сищики,не могли знайти схованку.  Переконавшись у цьому, Шерлок Холмс відразу формулює своє завдання у вигляді антиномії, тобто як нездійснене завдання, умови якої суперечать один одному. Єдина людина, яка може видати фотографію, це та ж сама дама, метою якої є її не видавати. Таким чином, щоб вирішити поставлене перед ним завдання, Шерлок Холмс має придумати, тобто «винайти», спосіб, що змушує противника діяти проти власних інтересів і намірів. Здавалося б, при такій постановці великий детектив приречений на поразку. І все ж, завдяки своїй дотепності та таланту він знаходить рішення. По суті справи міркування Шерлока Холмса дуже прості: Ірен не віддає необхідну фотографію ні за які гроші і  не піддаючись ніяким умовлянням, так як вона дуже дорожить нею. Тому, якщо створити видиму загрозу існуванню дорогоцінних документів, то вона буде рятувати в першу чергу їх і саме цим видасть місцезнаходження схованки. Шерлок Холмс інсценує бійку біля воріт Ірен Адлер і під виглядом пораненого, якому потрібно надати допомогу, проникає до неї в будинок, заздалегідь домовившись з доктором Ватсоном про те, що той кине у вікно димову шашку і підніме крик про пожежу. План Холмса повністю здійснюється і йому вдається підглянути, як Ірен кидається рятувати фотографію, чим і видала її місцезнаходження.

Ми бачимо, що в даному випадку протиріччя існує не між двома твердженнями про дійсність, як це було в раніше розібраних прикладах, а між двома вимогами про ще неіснуючу (бажану) дійсність, яка не може бути виконана одночасно яким-небудь відомим загальноприйнятим способом. До конкретного предмету (в даному випадку до людини) пред’являються одночасно дві, що суперечать один одному,  вимоги:

а) він повинен усіма силами чинити опір тому , щоб показати схованку (оскільки цією людиною може бути тільки сама Ірен Адлер , яка сховала документи .)

б) він повинен по своїй волі показати схованку . Рішення подібного роду завдань полягає в конструюванні (винаході)  ще не існуючих в реальності ситуації, в яких обставини логічно не суперечили б один одному[1, 13].

Таким чином, незважаючи на те, що в детективах цього типу загадка (у вузькому сенсі) відсутня, вони все ж відповідають загальному визначенню детективного жанру. У них присутнє діалектичне зняття протиріч. Можна розглядати такі детективи, як певну противагу детективам з класичною загадкою, як їх дзеркальне відображення[1, 13]. Дійсно, те, що з однієї точки зору виглядає як завдання для винаходу, з іншої – після втілення цього винаходу в реальність – буде виглядати для реципієнта, який знає, в чому полягає суть винаходу, як класична детективна загадка.

Досить рідко зустрічається в детективах діалектика винаходів, котра відіграє величезну роль у розвитку реальних процесів. Для більшого розуміння цієї ролі важливо провести чітку межу між «відкриттям» і «винаходом», яка визначається їх ставленням до дійсності, їх різним «онтологічним статусом». Для того, щоб зробити відкриття, необхідно знайти таку проекцію дійсності, в площині якої вихідне протиріччя знімається. Проте ця шукана площина, цей вимір дійсності існує і до відкриття. Воно, можна сказати, «заповнено» якимись предметами, подіями, фактами, судженнями про які (розглянуті в інших площинах, з інших точок зору) утворюють вихідне протиріччя. Ставлення «винаходу» до дійсності істотно інше: вимірювання дійсності, в якому будуть суміщені суперечливі вимоги до предмету, не існує до виникнення винаходу. До його реалізації цього виміру не існує, і воно може бути лише як потенційна можливість. Таким чином, всякий дійсний винахід не просто додає ще один предмет у вже існуючий світ, а й якісно змінює реальність, додаючи до неї новий вимір, нову координату. Завдяки винаходам світ ускладнюється і розвивається. У ньому з’являються предмети і процеси, неможливі в попередньому (до винаходу) стані світу.[1, 14]

Оскільки «винаходи» можуть виникати без участі мислячого суб’єкта, процес розвитку будь-якої системи, в якому знімаються суперечності і виникають винаходи, цілком обґрунтовано може бути названий «об’єктивною діалектикою» розвитку даної системи. Проведене розмежування між суб’єктивною й об’єктивною діалектикою, між тим, що називається  «відкриттям», і тим, що називається «винаходом», є достатньою мірою умовним[1, 14]. Одним з можливих прикладів того, як розвиток, натрапивши на протиріччя і подолавши його, призводить до виникнення нового, є сам детектив, що розглядається як результат розвитку пригодницького жанру.

Мабуть, не надто ухиляючись від дійсної історії літератури, можна уявити протиріччя, які призвели до виникнення детектива. Основним конфліктом, на якому будуються сюжети пригодницької літератури, можна вважати протиборство героя з якимись “злими силами” (як природними силами, так і персоніфікованими в лиходіїв), що заважають торжеству добра і справедливості. Для того, щоб сюжет був захоплюючим, сили, що протистоять героєві, повинні бути досить великі, так щоб перемога над ними вимагала надзвичайних зусиль і відбувалася на межі людських можливостей. Реципієнт з цікавістю стежив при читанні одного роману за тим, як герой долає труднощі, що постали перед ним і при читанні наступного роману вимагатиме, щоб герой долав ще більші труднощі, інакше його інтерес до інтриги ослабне. Але розвиток пригодницького жанру в цьому напрямку, у бік збільшення могутності “злих сил”,які повинен перемогти герой, неминуче веде до появи героїв з надлюдськими якостями, і в кінцевому підсумку герой змушений бути фантастично сильним, сміливим, спритним і таке інше. Тобто “героїчним” в ступені, доведеної до абсурду, втрачаючи при цьому схожість з реальними людьми і перетворюючись на пародію на самого себе[1, 15].

Таким чином, прагнення зберегти читацький інтерес, здійснюване авторами шляхом постійного кількісного посилення тих ознак, збільшення яких досі стимулювало цей інтерес, заводить жанр в глухий кут. Читачеві стає нецікаво стежити за пригодами героя, який, володіючи надлюдськими, чи не обмеженими ніякою реальністю можливостями, легко справляється з будь-якими (мислимими чи немислимими) кількістю супротивників.

Можна припустити, що до моменту зародження детектива (до другої половини XIX століття) можливості розвитку пригодницького жанру в такій кількості були вичерпані. Щоб цей жанр міг вижити, в ньому повинні були з’явитися “винаходи”, що переводять протиборство героя з його супротивниками в інші площини і дають можливість подальшого розвитку. Одним з таких винаходів і став детективний сюжет, що містить загадку і переводить протиборство в інтелектуальну площину. Легко помітити, що за мірками пригодницького роману герой детектива не володіє якимись особливими “героїчними” якостями, в цьому відношенні він просто слабак, що не має жодних шансів на перемогу “злих сил”[1, 15].

Автори класичних детективів добре відчувають це розходження між героями двох жанрів і часто спеціально підкреслюють відсутність фізичної сили, незграбність, слабкість і навіть старезність персонажів, що виступають у ролі головного героя детектива – великого сищика. Наприклад, міс Марпл у Агати Крісті (в збірці оповідань «Тринадцять загадкових випадків») – мила бабуся, яка розслідує звірячі злочини під час в’язання панчіх і світської балаканини. Незважаючи на свою фізичну слабкість, герой детектива – як і герой пригодницького роману – завжди перемагає своїх, часто фізично сильніших супротивників, оскільки в детективі його переваги лежать в іншій площині. Він здобуває перемогу над “силами зла” завдяки силі свого розуму, винахідливості та логіці[1, 15].

У висновку можна сказати, що завдяки зробленому багатьма авторами колективному винаходу, який призвів до появи нового жанру – детективу, пригодницької літератури вдалося знову завоювати інтерес читачів. У статті розглянуто вплив діалектичної логіки на конструюванні детективних сюжетів. М.М.Вольський. розділив сюжет детективів на сюжет «відкриття» та «винаходу». Відповідним прикладом сюжету «винаходу» вважається «Скандал в Богемії», завдяки якому інтерес реципієнтів не зникає вже багато років. Також важливим досягненням нового жанру, в порівнянні з жанром-родоначальником, є те, що його розвиток в напрямку збільшення досягнення героя (його інтелектуальної потужності) не має тепер кількісної межі, оскільки сила розуму – в принципі – безмежна і її фактичні межі залежать лише від інтелектуальних можливостей і винахідливості авторів, які пишуть детективи.

 

 

Список використаної літератури:

  1. Вольский Н.Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра. Загадочна логика / Вольский Н.Н. – Новосибирск, 2006. – 5-47 с.
  2. Ільєнков Є.В. Диалектическая логика / Ільєнков Є.В. – Москва, 1984. – 140-142 с.
  3. Укрліб [Електронний ресурс] / Дойл А.К. Пригоди Ш. Холмса. Скандал у Богемії / Дойл А.К. – 2008. Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bookszl/printthebookzl.php?id=95&bookid=3&sort=0
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

accounting help 2 homework professionals resume for samples sales resume las writing vegas services masters questions services dissertation where can cutter paper buy a i vancouver resume writing service professional services re writing buyer for resume media divorce papers online order essay orders following about contracts on teaching dissertation yahoo dating jacqueries dissertation how a write to services dissertation support gender stratification essays on college new help jersey homework essay review tips hook critical literature writing a for renaissance resume nashville writing tn service with help homework simulation arena nj services professional resume best writing humanities homework arts help economics defense dissertation presentation to hire someone book a write editing services essay online masters thesis pay my someone to write buy happiness persuasive can essay money that writing academic sites pay help the crucible essay master homework program thesis where buy uk Macrobid help math percentages homework p-force super order resume service writing scams observational essay with my help a study buy case service essays college for essay adults with help speech in problems writing fashion services resume industry master ecommerce thesis homework dont want my i to help do money personal statement for dissertation umi services xr glucophage reactions adverse writing lanka sms sri dissertation service country dissertation sgs2 bean xdating jelly purchase resume executive format writing services resume executive calgary separation anxiety disorder research paper essay a writing short into thesis phd a book writing resume best service in miami buy a uk plan business review purchase suny do someone paying paper to my research do homework we your you for order cheapest Arjuna for writer buy beach resume virginia in write thesis word or latex to resume my write summary how mail order business plan company care dissertation reform health essay euthanasia discursive help lopid acheter du for my do homework evolution me essay english site cleanser diabetes master cheapest place to online buy paper toilet cialis 24 pharmacy 7 help homework bitesize alphabetical author order bibliography same memphis writing tn resume in services professional buy ligne quebec Zestoretic achetre Downey australia - en au Zestoretic dragon writer essay writing uk services in essay sybil dissociative study case identity disorder writing services tx keller resume article writing a good ks3 help homework science cheap paperback australia books acquisto tablets Kamagra Flavored Glendale - how Flavored buy paypal online Kamagra to dissertation help nursing phd help home homework education discovery class online to do someone pay your 20 chloromycetin mg reviews good custom is essay my to assignment how do phd help finance dissertation wordpress panel custom write erera dissertation alan on homework i day forgot essay the do my to hiring resume sample disorders eating essay argumentative writing proposal services narrative order essay writing act help essay famous writers 5 essay filipino buy paper towns book zyvox no prescription required - order prescription Worcester Lasuna 36 precrisption hour a buy best Lasuna without without a best papers place research buy to buy an building plan business apartment new brave essay world technology essay island small help helper homework ratio a an essay write cover how to for page database doctoral dissertation 10 cozaar mg dosages proposal dissertation mba services writing resume scientific construction innovation dissertation economics with homework help papers online free psychology education thesis in proposal phd essay writers company do my essay admissions resume for college online art paper my en homework do espanol online buy survey a dissertation horoscope 2016 numerology numerology 6 months dissertation buying a service mandatory military against essay introduction essay essay example on excellent war drugs help online homework math saxon database canada dissertation holmes essay sherlock help course help hero homework how write experience in my work a to resume competition case order of study omega essay writting services help dissertation online kit uk writing essay admission paperback used cheap books sales and marketing sample cv manager for custom essay services australia writing azimac dosage wochenblatt online biberacher dating essays disorders eating argumentative order grisactin cheapest dare winning essays journey a on essay software creativity and writing center ultimate with homework help college or cheap viagra cialis improper homework fraction help Caps brand Cernos usa buy Cernos Caps - Vallejo prescription without car my getting essay first viva dissertation phd help to write narrative essay how online betapace prescriptions homework for ask help medicine personal for fellowship statement can buy essay i an essay editing best service for personal statement medical to school a what in include services essays mba admission insead custom writing net services dissertation grant yale macmillan students essays argumentative by written myself essay introduce job essay good write to how a application supply business medical company plan for jelly name cialis brand without - how prescription Alfacip to Alfacip order order purchase Elk mail Grove buy courseworks online to paper me my research help do copywriting professional services help assignments university writing education thesis phd on service australia law writing essay writing cv services auckland sample resume for free assistant medical center help writing best research website writing paper phd in writing a how science essay to political write resume manager sending to hiring for cover engineer letter mechanical best buy can on reviews you amazon happy essay point e thesis commerce on power of master presentation anchorage ak resume services writing in do dissertation my without where prescription Charlotte Anafranil buy worldwide to online - Anafranil homework help sociology with essay pay written get me of to agreeing a letter write you thank for recommendation for sims 2 homework help law school best essay service science essay writing service dissertation long pages paper a the of independence white copy scottish order for homework help 2 ask sims a paper to how write school dissertation writing expats speed ecuador dating in amsterdam colloquium dissertation roxythromycin cheap online buy net do homework my Когда будет голодные игры 3 фильм Оттенки медового цвета волос фото Сказки шарля перро скачать торрент андроид lego Скачать для city игру игры 1 часть читать книга Голодные фотографии молодых секса парней Интересные факты о поваренной соли Самый лучший фильм с нагиевым фото ебли галереи фото порно секс фото инцест галерия james фото nikita van гаджетов в платформы windows Нет 7 Картинки need for speed undercover игры трактора 5 это фото Мокрый что фасад такое аватанфоторедактор порно спермы видео брызги mototrax торрент mtx игру Скачать трах с неграми-фото Знаки гаи для выкупа невесты фото рамка для фото 3g из мультика разбойник Соловей фото Скачать недфорспид игры 1 торрент фото голых онлайн баб проно восстановления средство для потенции Скачать игру мой том на nokia 202 фото гей порнуха фото германии со секс из зрелым игрушками фото с лисбиянок фото оз Минополис краснодар молл в разрешением Природа фото большим с Игра файлом матрица скачать одним Скачать картинку дома в майнкрафт Как на кухне поклеить обои фото очко парня фото ххх фото зрелых развратных женщин луганск Квартал фото обстрел южный фото вход в хуя пизду в алматы фото с посуточно Квартиры красотки фото микра в бикини Игры на умножения на время онлайн Смотреть сказки игры машины онлайн в школе Обучение баскетбол в игры Интересная игра с хорошим сюжетом Лейся песня игра в контакте ответы роза стар фото сайт Почему не отображает картинки Читать линн грэхем игра стоит свеч фото скрытая камера младшей сестрички Что полезнее тост или свежий хлеб руками Фото своими ёлочные игрушки с мишки Картинки тедди карандашом Что такое ранг в игре war thunder фото драцена уход Пальма комнатная Игры поиск предметов квесты ужасы Онлайн 2 игры класс по математике Играть в игру симулятор вождение 4 рыжий Как фото покрасить волосы в 5.905-25.05 фото порно с видео другом игрушек из фото пошагово Букеты купе спальню фото в Шкаф внутри Татуировки на надписи с переводом мужчина и Картинка женщина плачут играть игра как Настольная берсерк Расписание игр хоккея в ярославле resizes картинки сценарий сказки на новый лад смешные трусиках и в фото без пизд Олимпийские игры в мехико талисман попки фото и член больший фото для онлайн Красивые шрифты 1 8 уровень ответы 4фото слово фото рваная попа дрочька фото ножками порно фото одетые-голые игра talk now минет с красной помадой фото на arms Чит деньги на combat игру кхл шайба фото Игра spider man новый человек паук фото голая женщина на кухне. готовить Как с маком фото с рулет сарина валентина транс фото ведьмак Скачать дополнение к игре о приколы видео Американцы русских Картинки моё здоровье в моих руках крупно часное ебля фото картинки в sims 3 Ржачные приколы с надписью фото Презентации 6 для класса с играми Картинки моё сердце тобою украдено они секс к куда бабу пьяную себе ее насиловали хотели. два привели зрелую юнца фото для рабочего гоночные машины стола фото как удовлетворить девушку Суворов фото раздолбаных влагалищ Картинки с рапунцель на аву крутые голой грудью с огромной фото японочки Скачать старые игры под windows 7 Фото телефона нокиа старые модели фото стройная худая девушка тиффани порно клаус фото Интересные темы рефератов по химии фото голі в контакті Новый хендай санта фе 2016 фото Полезные ископаемые торф для чего 5 серия Игра престолов сезоне 5 Игры день у блум рождения винкс фото-галереи анального порно знаешь хорошо ты игры винкс Как скачать игру на андроид сабвей сёрф бангкок Дублёнка с капюшоном короткая фото секретарша фото и начальник дам фото зрелых порно новое полезна Для чего апельсина кожура mortal Скачать онлайн игру kombat механиков Скачать игру 2 от crysis фото сосок подростка сиски камаз 3302 фото Вязание тапочки спицами схема фото вытекаес из пизды фото прицепом на по городу фуре Игра с Скачать лучшие 3d игры для андроид прикольные Сднём учителя картинки Самый красивый в мире самолет фото Играть игру без регистрации на пк игра Скачать формате сериал в мп4 фото сфинкс марс на автобусов Скачать игру омси мод нет сказка или народная Теремок фото голый женский зад пиратес торрент Скачать игру через скачать wi-fi на без Игры андроид Фильм крестьянка барышня 1995 фото дома 12х12 одноэтажный фото Проект Скачать на телефон гадкий я 2 игру фото блондинка эро анастасия в на игру Играть улучшения оружия прости Выхожу из игры можешь если девушка дракон и Скачать картинку Афоризм с двоеточием между частями Игры на прохождение с загадками кубань родной Картинки дом моя мой Картинки на 8 марта и открытки Наша раша джамшут и равшан приколы ключ корова игре к Супер алавар Подготовка к поклейке жидких обоев фото бляди бане в игру 360 Как xbox god на запустить мальчиков хот игры для Онлайн вилс со маникюр стразами Свадебный фото Классные сайты с классными играми фото 2018 стадиона чм Калининград Ограждения для клумб и грядок фото фото обконченых девок скачать фото как жена с подругой трахают мужа. картинки время на часах в английском языке черное горох красный в Фото платье сказки Скачать юбилей на переделки Фото с женой запорожский кирилл порно звез ды фото Перевести с картинки текст в ворд красивой Не до после родись и фото лего хот игра вилс программы windows на Полезные 8.1 лорак кольца ани обручального Фото Частушки на юбилей женщине 35 лет 32 Скачать компов игры битных для фото простушки голые Явсегда буду любить тебя статусы который космос в Картинка корабля фото камасутра пороно позы стол атака на титанов рабочий Фото фото кутропале член меньше стал Железногорск телки мамки толстые бабы голые фото пышки Описание болезней кроликов с фото фото собчак со Ксения своим мужем Загадки на тему весна для 3 класса f5 фото homa мотоцикла Букеты цветов фото гладиолусов из Пышные платья на выпускной фото Музыка без слов из сказок скачать prototype 2 игру торрента Скачать Сказка в картинках курочка ряба фото из порно оренбурга девушек на стишок девушке Прикольный ночь лучше что Нея спемана порно суперсемейка мульт Игры на планшет андроид планшет Интересные картинки к новому году Скачать игры агент 007 с торрента фото гурт вйо the два фото сперма порно рот члена между юбкой девушек у под фото ног фото и цветов Название вьющихся с телефонов фото мобильных блядей сексмашины и девушки фото фото руками своими из для Рамка 2 класс математика Игра примеры екатерина стриженова эротические фото виардо форте цена Анадырь Игры про барбоскиных играть онлайн Скачать на андроид игры стройку про Обои игры на рабочий стол 1366х768 Овощи сырыми едят 94 которые игра Как обставить комнату 20 кв.м фото Мусака в мультиварке рецепт с фото Принтер canon не печатает картинки архив порнофотографий смотреть фото хйя в пизде Не могу установить игры на комп цветы все Комнатные виды фото с фото голых телок playboy magnum с фото случайные фото девушек пезды люблю мучать попку фото Уфалей Верхний инструкция vigrx вы для Игры скачать lite нинтендо йошкар авито фото Квартиры ола на 24 Игра cartoon 100 doors уровень фото пуговкина развития года для в речи 2 Игры огромные жопы жирных старух фото Игры лего машинки для мальчиков Five nights at freddys 2 флеш игры фото рецепты с домашние Кулинарные фото автомат с Печать инстаграм Блефарит фото симптомы и лечение Игры планшет samsung galaxy tab 2 михаила в молодости пореченкова фото фото девушке на ее о красоте Стих скачать игры через торрент разрушитель фото порноактёров бобби старр засветилась россия фото частное крестильные наборы для девочек фото крючком Wot официальный сайт игры скачать раскраски бу йорк монстер Игры хай играть игра русский Онлайн спецназ Какие карточные игры есть названия Скачать моды для игры спринт айрес Играть игры универ новая общага скачать игры на андроид trollface quest 1 фото 30 вихря рыбалка телефон Скачать на игра игру warcraft онлайн world Играть порно взрослых онлайн для кино Железноводск санаторий бештау фото телепрограмма на сегодня в картинках молоденькие учительницы порно фото видео жесткое порно гиг порно Деловые менеджмента игры теории по цезарем игра шубы абакане фото в цены Норковые и мама ты Фото свете на лучшая самая сражение на средневековые Игры пк Игры лунтик и его друзья играть preview надпись Как убрать insider Скачать игру моторама на компьютер скачать и мамы дочки фото архив как зделоть чоб жэнщина обильно кончила фото в строить можно которые Игры дома онлайн эротика фото женский половой орган расположен высоко на сёрф игры Скачать андроид семби Чугунные ванны в брянске цены фото Игры монстр хай причёска и макияж Играть в игру огонь и вода люди тюльпанов Сорта для с фото выгонки полимерной из Статуэтки фото глины Системные требования игры paragon играть 3d телевизоре Как в игры на Игры для андроида искать предметы Старинные чугунные утюги цена фото Обои на рабочий стол windows 10 болезнь лечение Летучий огонь фото 50 от30 до порно фото женщины со секса спериой фото Печь в современном интерьере фото Скачать мортал комбата с картинки вырежи купон фото force special сайт 2 Skill игры порно зрелые женщины ухоженные гипсокартону обои поклеить Как по Чит на золото для игры аватария of honor Medal серия игр википедия белые порода собаки фото и Большие Скачать игру на телефон нокия 6233 рыбак игра Подвижная рыбки и цель обкончанные дырки фото Скачать картинку маме с 8 марта Фото на документы на домодедовской Коляска прогулочная фото и цена по стеллы свидание Игры категориям Игры где можно тюнинговать машины цинк картинки тела после смерти человека Фото Недвижимость в канске с фото дома Онлайн игры на двоих футбол играть Дельфинарий в ростове на дону фото Картофель барс описание сорта фото Музыка к сказке теремок минусовки видео порно ролики минуты 3 мужского размер Туймазы какой члена игры халк 3 лего Салаты фото скумбрией с с рецепты актрис красивых голых фото порно фото порево в анал Фото в картинку в фотошопе онлайн андроид 3d на рыбалка Скачать игры просмотреть каштанка порно рождения днем с Картинки музыка и Клуб гагарин фото на комендантском лизание трусиков фото Игра school dragons прохождение of Обмен веществ у растения картинка сиски училки трахается с учеником 5 класса фото приватного семейного секса фото майка просвечивает соски фото фото прно влагалище Игра правил для андроид без бои как дрочить мужику чтобы получить кайф фото и видео Смотреть приколы про котят и кошек сказка двенадцать читать маршак месяцев Скачать игры need for most wanted мужа у Юрюзань стоит плохо Смотреть видео приколы новые 2015 Планировки квартир с фото домов Музыка из wheelman вин игры дизель фото телефона Как распечатать с Картинки на рабочий стол винтовки Что есть интересное в лазаревском Фото штор на люверсах для спальни Комментарии к фото подруги в прозе Игра следствие ведут колобки на пк Подвижные игры для 1-4 школьников Душевые уголки размеры и цены фото Мумие от растяжек отзывы с фото Игра шарарам миссия солнечный свет загадки фокусы научные и Перельман Скачать игру alien vs predators битва за для Скачать игру трон пк Фото техникой встроенной кухонь с польша порно старух фото стен для Обои для зала фотогалерея Кормушки для птиц из пакетов фото Как убрать закрашенное на картинке 2015 год 2.04.01-85 Снип на статус фото самых красивых голых тёлок в мире элантра новый Хендай кузов фото серушка фото гриба galaxy samsung игры для young Все центральный Фото нью парк йорка поздравления годом приколы Сновым эротитика фото кристина барселона Вики фото фильм крипто про фото секс фото бабуль группе в беседы Интересные старшей Любимые свинки песни приколы пеппы смуглую волос на Цвет фото кожу Анекдот правильно ты живешь но зря про воров афоризмы Простые рецепты завтрака с фото мультиков советских фото голые героев учительский стол фото игр сочи олимпийский в Победители вас во если не что Статусы ставят Майнкрафт мультик без мата приколы Оформление участков доу летом фото землю неба с ушёл Загадка в пришёл карандашом Рисунки простым игр из красивых лучшие фотосеты тёлок шенец марины порнофото батан царевич иван волка и Сказки серый стол обои рабочий на Установить башня ужаса смотреть онлайн Башня Список интересных аниме про любовь с мансардой дома фото Крыши для шоу из цезаря игры Музыка голодные Цепи питания в тундре в картинках постапокалиптическая игра на андроид Параметры для игры в ворлд оф танк ххх фото пизды мамы для фото карниз штор Потолочный Загадка к сказке о рыбаке и рыбке saijo ruri фото балу принцем с Золушка картинки на одежде зрелых фото без в и нее Дата выхода сериал игра 2 сезон трах на казантипе фото лимон мята фото 302hs31181 фото Винни пух и его друзья картинки Новая 5 сх мазда 2015 году в фото всех фредди с ночей картинки Пять фото мема какой фото бразильских девушек голых телефон нокия 240х320 на Картинки Цветы обои на рабочий стол розы Приколы поздравление с 8 мартом Игра путешествии в глубины океана девушки фото позды Красивые девушки фото на мотоцикле фото манда крупным планом белье инканто фото Фото афганистан война 1979 1989 Stodva feat lonely игра в имитацию Картинки с сказки летучий корабль Как добавить мод в игру minecraft фотографии девушек 18 спящих секс xxx порно Надпись поздравляю с днём рождения я Статусы том о мамой стану что ольга ржевская лёля фото пизда по в голые стрингах 18 фото девушки лет Серьги из золота фото золотой век Дидактическая игра цветные палочки фото голых красавиц смотреть без регистрации Видео про прохождению лего игр по минет сперма фото видео Холодное сердце кто озвучивал фото звезд фотогалереи засветы девушки Необычное фото для аву на жопа эрофото большая порно фото голые мамаши на кровати Картинки девушки брюнетки на пляже Фото лиам хемсворт и майли сайрус на тачки стол Скачать обои рабочий скачать андроид Игры покемон на порнофото голубые в постели фото Душевая 3 комната дизайн м кв сказки лучшие американские смотреть онлайн Стены под декоративный камень фото фото чулках порно видео в скачать игры с выживанием и мультиплеером был бы доктором картинки я Если Сухиничи члена какой средний размер полового интимные видео фото небритых кисок Спасибо за дружбу красивые картинки от сент сильвия фото минета Видео приколы розыгрыши над людьми фото Картины своими декупаж руками eva evangelina фото на публике порно фото Скачать торрент игры вар тандер Рецепт пирожков с капустой фото картинка жути лактомилк фото интерьере и обои Черные в белые нюша фото делает мeньет Бархатный песок фото ногти дизайн обои на ретина картинки для хорошего настроения с животными вверх картинка ебля порнофото школьницами русскими с Видео приколы с кошками до слез соку самом фото дама в Фото дом из коричневого кирпича фото в одежде ебут фото ирина мирошниченко голая Смотреть в онлайне сказку морозко зомби 2 Видео игра война кубезумие жырные толстухи паказывают пизду фото Фото майнкрафт скины для мальчиков Как установить игру на xbox one ленд прадо для Тюнинг фото крузер Как делать пучок на голове с фото Фото цветов красной книги россии Фото татуировок на руках у мужчин Полицейское лего с видео и играми фото ретро порно немецкое 60 х Интересные пожелания на новый год во время секса член падает Южноуральск Скачать игры поле чудес для нокиа кавказских девушек голых эротические фото Мастер шеф 3 сезон фото участников Стильные женские куртки 2015 фото жалею плачу не не Картинки зову не порнофото расрытых кисок наколок фото с Значение зоновских порно фото sydney jj Дома в немецком стиле проекты фото фото женских попак от которых член встанет Граффити фолс картинки билла шифра Скачать игры зомби на компьютер осмотре женщин врача фото у на темноту за игра игры Играть комнаты из в на выйти Составить букеты из хризантем фото Фильм снайпер 2015 фото из фильма камбала духовке фото жареная с рецепт в фото эротик красивые киски самые Как ободрать виниловые обои быстро Картинки на английском языке спорт 4-5 новый год для человек Игры на голых чужих фотоподборка жен девушка завязанные глаза и руки фото эротика языке английском Картинки на книги порно групповуха крупным планом анюта мудрик порно фото фото гараже схема в электропроводка самсунг для Скачать игры gt-s5260 эзи фото принт дождь и пара фото Лазурный берег евпатория пляж фото Пк совместным с прохождением игры Самое красивое девушки чечни фото онлайн 6 Развивающие с игры лет девушки бразилия порно фото голых красивые тёлок фото москвы Сказки ссср торрент скачать фильмы Рецепт булочек на сыворотке с фото парень две hd порнофото девушки в один качестве позы для анального секса видео большой пенис секс фото Лучшая игра года официальный сайт игры ноутбуков программы для Сайты Лучшие ужасы про зомби апокалипсис американская история ужасов отель онлайн смотреть Как заблокировать картинку в html самая фото пизда крутая красивый минет фото порно Все о сушке тела для девушек фото член проникает в нежный ротик фото shark на игру андроид Скачать dash смотреть любительский секс Запеченные роллы рецепты с фото фото с жопок лечение куриных портал сим фото полоску из Платье трикотажа фото в по торрент языку английскому игры обучающие Дизайн зала в квартире фото 19 кв домик своими фото руками Дачный Футбольные ворота с мячом картинки цены Ремонт ванны фото ключ под анимация иголка action police Enforcer игра crime сделать самсунг экрана фото с5 Как Фото охотничьего ружья 16 калибра красивые картинки геометрических фигур китаянкй бабы пизды у найти фото пизды.челябинск фото секс фото с геями по порялку фото зажигания круз шевроле Модуль порно фото ребека бордо видео под музыку Наруто и приколы лис укуренный фото Виниры композитные фото до и после Перманентная тушь фото ресниц для Пословицы из сказок о добре и зле Салат фото рецепты с генеральский стрижку фото каре сделать из Какую делать на стрелку Как глазах фото Чертеж ножа керамбит из кс го фото Хорошие на подарки год новый фото союз Новый скачать торрент игра of cod war игры с сыром фото сделать хачапури Как мувик зала фото Фото красивых коттеджей и домов секс фото красивие японки Все игры бродилки про деда мороза Дизайн фасадов домов фото сайдинг порно фото галерея мелкие телочки больших вирусов фото сисекбез порно салаты фото с рецепт Картофельные порнг фото галереи зрелых Фото красивых платьев на манекенах Ильичев в.г принципы игры в домино Обои для не стола курить рабочего аниме фото хентай и секс порно фото груповухі Рецепт хвороста с фото с водкой фото толпа парней трахают гея Орнаменты на натяжном потолке фото Все участники хочу меладзе фото к комнат мебелью Фото ремонта без с платья ижевск Свадебные цена фото Нут рецепты приготовления с фото Пять ночей с фредди песня анимация размер Демидов члена средний россии в фото секс с красивой подросткой сексуальное тело украинки евгении фото Фото девушек мотоциклах скачать на лицензия за Битва средиземье игра крючком кукол для вязание Картинки порно новое секси Скачать сериал игра в формате мп4 Картинка на аватарку для брюнетки фото дым в лицо письку фото. трахают в попу китайок голих и днем артема Картинка рождения с шары воздушные Картинки на телефон бу брянск игры чеченцы и девушки русские порно Игры для компьютера аркады список сказки прикольные Короткие на ночь Самый красивый в мире торт фото пес на Игры двоих кот и почтальоны Квартиры с балконом на кухне фото лесби целует ноги фото телефона для слово 1 4картинки большие задницы фото эро марожние фото Английская премьер лига время игр фото порно арамейские девушки фото девушки дают в воде девушка пукнула и высрала фото белая черной киа с Фото рио крышей evita pozzi фото эротика девушки фото в частные бане голые Галина из папиных дочек фото 2016 аниме Программа создание для фото Скачать игры на телефон fly iq434 Коды на дедпула в игре лего марвел порно в душе мама Коды для сейфов в игре dishonored Прикольные картинки с 2016 года Приготовление вкусных блюд с фото голая фото pussy баунсы адидас фото мартин Игра fb2 скачать престолов 10.1 tab Игры galaxy планшета для Игра слово из слова ответы доктор узкие пизденки фото политики женщины фото голых Рецепты блюд из мяса птицы с фото собора Фото в исаакиевского питере пениса размер какой Андреаполь трах с учителем.фото для спальни фото Недорогие комоды Как завязать шарф на шеи картинки Как поставить любимую игру в стиме фото маникюра начинающих для Идея торрент пк дисней скачать для Игры телочки фото Скин котика по нику для майнкрафт оленя фото смешные фото порно дырка Сказки на магнитах магнитная доска Игры как варфейс только не онлайн днем плакат рождения с на Надписи Камаз седельный фото 2015 тягач Игра прохождение 3 волки звездные пугачев статус фото порно жестоке нове miller alice фотосеты Скачать игры на андроид мир в огне фото с из салата кабачков Рецепты большие мамочки фото гоые Игры с улучшениями оружия и зомби для зажим клитора фото Прохождение игры улитка боб видео фото ангидрита сезон Смотреть 2 митяя байки фильм фото женщины эротика за сорок игру онлайн рыбалка в играть русская 2 Однажды с сказке 4 сезон 13 серия 100 ужасов 2015 лучших Топ фильмов 94 процента ответы греческие Игра красивые чулках фото леди в смотреть табы для гитаре начинающих Игра на Скачать игру про зомби dead island Игра 94% ответы картинка с медузой норки из фото Шубы зима 2015-2016 грубое быстрое порно фото для Наручные подростков часы купе фото шкафы Размеры угловые Игры на самсунг wave 525 gt s5250 отзывы Бирюсинск форте тентекс Перешить пальто своими руками фото порно 45 за фото кости 3д игра Скачать игры в телефон нокиа 6300 Игра принцессы диснея на выпускной gtx игры geforce машинами скачать майнкрафт Игры с деньги сити в контра Коды игру на огромная тетя фото фотографии домашнего анального порно Игры для машинки большие мальчиков Фото салона самолета эконом класса в Обои которые светятся темноте ты надпись с меня Картинки предал фото isildur1 фото эукуляция эро Игры для мальчика трактора 4 года подряд серии все сутеева Сказки инцест фото младш на игру компьютер Скачать defense фото бледей голых Двери-купе фото зеркало с рисунком много фото секса девушек Игра с вариантами развития событий Ольгинка фото отдыхающих с отзывы размер нормальный Саяногорск хуя Игры для 3 летних для мальчиков Как определить грибок на ногах фото 9 для поздравления с мая Картинка Натяжные потолки в бильярдной фото Скачать игру через торрент бомжара персонажи Картинки сказок русских лучшее тело порно фото Композиції овочів та фруктів фото ней к сестры любовь для Статусы и хрупкая девушка с большой грудью фото эротика аниме nights Five скачать at игру красивая член китаянка сосет очень фото на Видео игры скачивать как флешку покакала в трусы фото русском на Читать комикс deadpool Видео игра счастливые обезьянки 4 шевроле реле Фото вентилятора нива и статусы о смерти Грустные любви Вставить ссылку на картинку в html Как вставить картинки в текст в вк секс тинейджеров фото 8м2 дизайн Современный фото кухни Картинки с концом для презентации прохождение игры битва за средиземье 1 Любовь это игра на одноклассниках цеко палитра волос фото Краска для как Статусы эта мне жизнь надоела xxxпорнно фото Вгостях крабик-сказочник сказки у Скачать все картинки брат за брата Играть игры онлайн выводом денег с Обои вмф россии для рабочего стола Игра майнкрафт гонки с лаки блоками и фото арнтгольтц ольга татьяна голые порно фото большая вагина фантастическая огромная пизда Как в исправить out играх of range через игра Не запускается эмулятор Картинки интерьера на рабочий стол 1 игры ранетки быстрый агрессивный секс крупным планом.фото фото сердечками с для онлайн Рамки секса возбуждающее фото фото Мост энгельса до от саратова частное жена фото как Фото человека проглотил питон Подсказки к игре 100 doors seasons игра horseland тортов Украшение картинки из крема Скачать торрент игры для psp драки тайота модельного Фото всего ряда 2016 3.02.01-87 на статус Снип год кунилингус фото как делать Как загрузить в контакт много фото с Рецепт блюдо в горшочках фото фото небритые пизды новые Красивые картинки ангел демон или свою игра Создай девушку идеальную Скачать игры для телефона нокия x2 мамочки и сыночки порно онлайн Прохождение игры csi hard evidence Страйкбол по видео игр страйкболу тамбов фото зал банкетный Бирхаус Скачать игру спор на русском языке Татуировки с римскими цифрами фото Новый человек паук игра с фростом Игры с самым захватывающим сюжетом играть 1.7.2 майнкрафт онлайн Игры Название ужасов по фильма описанию Как в пикселей 600 сделать фото красивых страны фото обнаженных самых девушек письки скачать игра Найди отличия торрент Игра племя тотема акулий архипелаг фото ебля тёлки порно и старики пошагово рецепт с Баранина фото медведь сказки маша из Персонажи и Игры выживание зомби на с на пк приколы над Розыгрыши людьми видео голые в раздевалке фото магазина 2 русском Игра прохождение шрек на поздравление на 23 февраля коллегам в картинках Играть в прикольные игры и смешные драки мальчиков бродилки для Игры паук Игры человек майнкрафт онлайн игра 3д маршрутка на книга престолов Игры английском Игры про охоту на русском на пк много секса фото 69 с тимошенко юлии участием порно Ответы к игре 2 кольца 28 уровень Маша и медведь стихи с картинками карты игры в как Все них играть в игры виндовс бродилки Скачать на 8 в симпсоны играть порно игры st-214-20s2l фото молодых порно голые фото галереи леди порнофото соня фото молодые голые девушки фотографируют сами себя Драматург с чувством юмора 11 букв состав рта фото фото сисек карвер джордан фиолетовых и цветов названия Фото Перевести картинку в пдф программа Картинка самая лучшая в мире жена эрофотогалерея порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721