ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто участь протестантизму в суспільному житті України у контексті аналізу соціального вчення протестантських конфесій України.

Ключові слова: протестантизм, п’ятидесятники, АСД, соціальне вчення.

The article reviews Protestant participation in public life of Ukraine in a context of the social doctrine of Protestant denominations in Ukraine.
Keywords: Protestant, Pentecostal, SDA, social doctrine.

 

Досліджуючи протестантизм, особливо його пізні течії, слід брати до уваги той факт, що за роки незалежності нетрадиційні віросповідання пройшли складний шлях становлення, інституціоналізації та визнання, як на державному, так і особистому рівнях. Рівень довіри держави та суспільної думки до протестантських конфесій не завжди відображав реальний стан речей. Стара ідеологічна система неоднозначно впливала на розвиток та діяльність євангельських релігійних організацій, формуючи стереотипи щодо протестантизму у свідомості людей, які продовжують існувати до наших днів.

Тема особистості й особистісної віри є актуальною для протестантизму, що апелює до вільного вибору релігійного світогляду й життя. Загальні біблійні принципи етики, моралі, любові, що стають основою для вільного вибору особистості, формують демократичну систему взаємовідношень між конфесією та віруючи, що до неї належать [14, с. 237]. Як наслідок соціальні доктрини і соціальна позиція протестантських церков формується на основі екзистенційних питань, моралі та прав людини вільно жити у секуляризованому світі за християнськими принципами. Така гуманна орієнтація протестантизму у питаннях соціальної справедливості пояснює популярність та зростання кількості послідовників у країнах, де права людини утискувалися або ж не дотримувалися взагалі.

Лариса Веремейчик зазначає, що протестантизм в Україні, характеризується строкатістю богословських підходів, зумовлених численністю напрямів та течій, якими представлений цей напрям. Позиція протестантів, які хоч і мають у корінні традиції відсторонення від суспільно-політичних процесів, що детерміновані історією взаємовідносин між протестантськими конфесіями та радянською державою, все ж намагається відповідати на запити часу і виробити соціальне вчення, у якому намічені тенденції до співпраці з державою у суспільній царині [2].

Відомий український дослідник В. Докаш у своїх працях зазначає, що протестантизм у своєму вченні виходить із того, що в людині є всі необхідні якості, щоб вона прагнула до взаємодії із собі подібними, тобто до суспільного життя. Саме процес соціалізації тут вважається значущим, оскільки суспільство зберігає досвід, традиції, знання попередніх поколінь. Це вважається важливим ще й тому, що коли людина соціалізується, вона збагачує себе всім тим, що людство напрацювало, відібрало і зберегло за всю історію існування. Церквою визнається, що тільки в такому випадку зріла, розвинута особистість є основним багатством суспільства, джерелом та рушійною силою його розвитку. Саме тому Церква закликає людей зберігати свою гідність та розвивати свою особистість [3, с. 105].

Україно-російський релігієзнавець, дослідник протестантизму Михайло Черенков зазначає, що євангельське християнство сприймає сучасність і сучасне суспільство як сферу свого життя і служіння, долаючи дуалізм церкви і суспільства, релігії і культури. Своїм основним завданням євангельські церкви вважають не збереження традицій і дотримання їх в усій буквальності, а їх творче продовження відповідно до духовних запитів і соціальних потреб секулярного суспільства. Євангельські церкви орієнтуються на майбутнє, а не в минуле; на реформи, а не на традиції; на активне соціальне служіння, а не на храмову літургію; на сучасні моделі і форми, а не на радянський досвід маргінального існування церков [15, с. 237].

Протестантські євангельські церкви, зазвичай мають надзвичайно розширену організаційну структуру, але поєднуються у своїй єдиній соціальній позиції. Спільними рисами протестантизму на пострадянському просторі, називають соціальну активність, динамізм, серйозне ставлення до віри та високі етичні принципи. Автори сучасних досліджень визнають, що світ євангельського протестантизму (насамперед баптизму і п’ятидесятництва) раніше вважали примітивним і інтелектуально бідним, а сьогодні розкривають його як багатовимірний, глибоко духовний, інтелектуальний, цікавий для релігієзнавців і навіть для православних богословів [11, с. 231].

П’ятидесятницькі, баптистські й різні «євангельські» церкви на сьогодні утворили якісно нову спільноту, у якій доктринальні і соціальні особливості поступаються місцем єдності на основі прийняття фундаментальних принципів Реформації і нових актуалізацій Євангелія. У соціальному вченні українських євангельських протестантів домінують консервативні моделі. Як висловився лідер українських п’ятидесятників Михайло Паночко, «…краще консерватизм, ніж лібералізм. Біблія лібералізму не припускає» [9, с. 3].

На сьогоднішній день все більше актуалізується питання про роль протестантизму у соціальній та духовних сферах життя суспільства. Це питання протягом багатьох років залишалося дискусійним. Соціальне вчення протестантських організацій в основному представлено у програмних документах – доктрині, концепції, позиції тієї чи іншої організації до тих чи інших питань. Як правило, всі програмні документи конфесій спрямовані на визначення відносин Церкви та інших соціальних інститутів суспільства. Тому загальним для всіх представлених концепцій і програм є блок розуміння прав людини, а також трактування участі протестантських конфесій у політичному житті держави та організації допомоги нужденним[1].

Одним з головних програмних документів сучасного протестантизму щодо позиції у суспільстві є документ під назвою «Соціальна позиція протестантських церков Росії», який підготували російські протестантські церкви у 2003 році відповідно до рішення Консультативної ради глав протестантських церков. В даний час до Консультативної ради входять Євразійська федерація спілок євангельських християн-баптистів країн Співдружності, Євро-Азіатське відділення Церкви християн адвентистів сьомого дня, Західно-Російський союз Церкви християн адвентистів сьомого дня, Російський об’єднаний союз християн віри Євангельської, Російський союз Євангельських християн-баптистів і Союз християн віри Євангельської п’ятидесятників Росії [12]. У цьому документі колектив авторів приділяє велику увагу поданням позиції протестантських деномінацій Росії з питань прав і свобод людини. Крім того, в документі визначені сфери взаємодії церкви і держави. Перелік сфер співробітництва включає в себе, зокрема, підтримку інституту сім’ї, материнства і дитинства; служіння милосердя і благодійність; посильну діяльність у профілактиці правопорушень, піклування про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Цей документ є фундаментальною основою для прикладу соціального служіння усім протестантським конфесіям, адже їх співдружність, зазвичай не зосереджується у регламентованих територіальних кордонах. Подібний документ стає прикладом для реалізації соціального служіння не лише для протестантів Росії, але й для українських євангельських християн.

Варто зазначити, що подібний документ, що відображає соціальну концепцію та ставлення до окремих питань прийнятий протестантами п’ятидесятниками в Україні. Своє ставлення до суспільства п’ятидесятники окреслили у «Основах віровчення та богослужбової практики» у розділі «Наше ставлення» [8, с. 26]. Церква вчить, що віруюча людина повинна мати активну життєву позицію, піклуватися про добробут своєї країни, про проблеми суспільства й виробництва, виконувати цивільні обов’язки. Щодо ставлення до інших конфесій, то ідеться мова про те, що треба жити в мирі з ними, виявляти до них повагу, милосердя, любов, не осуджувати й не лихословити їх, не ворогувати з ними; усіх християн вважати Божими дітьми. В підрозділі «До світської влади» зазначається, що християни повинні шанувати владу, коритися владі, віддавати їй належне, молитися за владу. Тут чітко зазначається, що церква відокремлена від держави, але це не заважає деномінації включатися в розробку соціальних проектів та їх реалізацію. Загалом можна сказати, що Церква бажає активно співпрацювати як із державою, так        і з громадськими організаціями в соціальній сфері [8, с. 23].

Варто відзначити, що в соціальних доктринах сучасних протестантських церков розроблені принципи співпраці з суспільством і виконанням кожного з віруючих своїх громадянських обов’язків.

Для об’єктивного висвітлення теми дослідження доречно акцентувати увагу на питанні українського протестантизму в контексті сучасних політичних процесів, що передбачає два аспекти. Перший – власне політика та організація влади у суспільстві. Другий – відносини між державою і Церквою. Питання політики у євангельському протестантизмі вирішується однозначно: «Богу – Богове, кесарю – кесареве». Проте,слід розуміти що на практиці дотримуватися цього принципу дуже складно, адже Церква не може бути нейтральною у політичному житті. Під час виборів до Верховної ради України неодноразово балотуються протестанти [10].

Соціальне служіння для більшості протестантських церков, що діють в Україні, – це, по-перше, підтвердження актуальності вчення Лютера про «добрі діла». Віруючі його розглядають як свідчення осмисленості свого земного існування, пошуків ефективних засобів практичної реалізації християнських заповідей. По-друге, передбачає й своєрідне надолуження протестантськими громадами України свого ще не реалізованого суспільно-етичного потенціалу. Центральне місце у сфері соціального служіння посідає філантропія, що вважається найголовнішим аспектом соціальної практики у протестантизмі. Саме в ній реалізується його ідеал практичного християнства. Не зважаючи на багатолітню заборону благодійницької діяльності за умов радянської системи, протестанти намагались проводити її серед єдиновірців. У незалежній Україні спрямовують її насамперед на нерелігійне середовище, тісно поєднуючи із завданням євангелізації, проповіді релігійного вчення. Головним об’єктом філантропії стають люди, котрі потребують невідкладної допомоги. Оскільки жебрацтво у протестантизмі, зокрема кальвінізмі та пов’язаних з ним пізніх течіях, засуджується, як вияв лінивства, небажання виконувати Божі заповіді й дотримуватись основних обов’язків перед суспільством, то йдеться передусім про допомогу моральну [6, с. 175].

Для того щоб детальніше зрозуміти принципи соціального служіння протестантів, пропонуємо розглянути соціальну сферу діяльності Церкви Адвентистів сьомого дня (АСД), яка закликає всіх до відкритості та розвитку відповідальної ініціативи в ім’я загального блага [4, с. 55]. Крім того, адвентисти бачать свою соціальну місію у духовному оздоровленні суспільства через роботу з особами, яких відносять до так званих груп ризику: наркоманами, алкоголіками, особами без певного місця проживання, підлітками, діяльність асоціації служіння ув’язненим, формування духу толерантності, міжконфесійного співробітництва, зміцнення миру і злагоди в суспільстві. Також представники АСД пропонують суспільству освітні технології і методики з профілактики та боротьби зі згубними звичками, формування здорового способу життя, які напрацьовані в даному співтоваристві [4, с. 92].

У відповідь на потреби суспільства, своє соціальне служіння адвентисти будують дотримуючись двох основних принципів:

 • гідність людини (допомога людям реалізувати свій потенціал);
 • загальне призначення земних благ (забезпечення принципу соціальної справедливості).

Ці принципи визначають вирішення низки соціальних проблем: нагодувати голодного, одягнути роздягненого, відвідувати хворих, втішити страждають і т.д.

Особливою ланкою соціального служіння протестантів є сфера охорони здоров’я. Найбільш активно у цій сфері працюють адвентисти. Це пояснюється не лише загальною етичною концепцією, а й особливостями віровчення, що включає у себе санітарну реформу. Максимального втілення даної реформи прагне Українська уніонна конференція, пов’язуючи її з розв’язанням суспільних проблем: «Ми не можемо вважати себе дітьми Божими, якщо порушуємо Його настанови щодо здорового способу життя. Якщо людина знаходиться у пригніченому, хворобливому стані через неправильне ставлення до свого життя, вона не може почути голос Божий, бути активним членом суспільства» [4, с. 94]. Для практичного здійснення санітарної реформи при церкві створено відділ здоров’я і поміркованості. У 1992 р. відбулася установча конференція лікарів-адвентистів, де оголошено початок діяльності Адвентистської медичної асоціації України [7].

Соціальна доктрина Адвентистів сьомого дня стала першим програмним документом серед українських протестантів, що на офіційному рівні представляє соціальну позицію Церкви. Вона містить основні богословські позиції, що пояснюють особливості віровчення АСД. Документ структуровано й поділено на розділи:

 • Церква, Людина, Сім’я;
 • Церква і суспільство;
 • Церква і держава;
 • Християнська етика і світське право. Свобода совісті і толерантність;
 • Культура у контексті релігійного та соціального життя;
 • Сучасна економіка та християнські цінності;
 • Здоров’я людини та народу;
 • Проблеми біоетики;
 • Церква та проблеми екології;
 • Сучасна світова спільнота:досягнення та загрози розвитку;
 • Церква АСД та інші конфесії та релігії. Екуменізм;
 • Соціальне служіння церкви, як відповідь на потреби суспільства.

Таким чином, соціальна доктрина Церкви АСД, опрацьована і ухвалена першою з-поміж інших протестантських церков у незалежній Україні, дає можливість віруючим цієї Церкви активно включатися у соціогуманітарні й соціокультурні процеси, створювати різноманітні форми і методи суспільного життя, щоб бути активними суб’єктами громадянського суспільства. Відкритість до суспільства, соціальна мобільність поєднуються з активною політичною діяльністю: віруючі Церкви АСД самі обирають на виборах і обираються як депутати до законодавчих органів влади – від сільських рад до Верховної Ради України, працюють у виконавчих органах влади.

Українська унійна конференція Церкви АСД входить до складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в якій разом з представниками інших конфесій, діючих в Україні, сприяє утвердженню міжконфесійної толерантності й стабільності українського суспільства, міжнаціональної і міжконфесійної злагоди, рівноправності всіх громадян України незалежно від їх ставлення до релігії.

Таким чином, протестантські церкви на сучасному етапі вже не обмежуються справами общини, а намагаються розширити поле своєї соціальної активності на інші галузі суспільного життя. Розуміючи, що релігія в Україні найкраще може реалізуватися в духовній сфері, протестантські лідери прагнуть до розширення свого впливу в інформаційному просторі. Значну роль у формуванні інформаційного простору країни відіграють навчальні заклади.

Протестантські громади мають безліч власних навчальних закладів. Згідно статистистичних даних за 2003 р., Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ) мав 5 вищих навчальних закладів: 3 семінарії і 2 університети. Крім того, до нього належать 15 середніх біблійних коледжів, безліч біблійних шкіл при баптистських церквах і численні музичні та заочні курси[16, с. 2].

До Всеукраїнського союзу християн віри євангельської – п’ятидесятників входять 14 навчальних закладів вищого та середнього рівнів акредитації і 871 недільна школа. Громади п’ятидесятників, що не входять до цього союзу, мають 3 навчальні заклади та 260 недільних шкіл. При інших протестантських течіях також діють численні навчальні заклади всіх рівнів [16, с. 2].

У середовищі протестантських церков є багато спеціальних навчальних закладів, мета яких – виховання майбутніх служителів церкви. Прикладом такого навчального закладу є школа «Дияконія», заснована у 2009 р. на базі київської парафії Української Лютеранської Церкви «Воскресіння». Ця школа діє в співпраці з Українською Лютеранською Богословською семінарією Святої Софії в Тернополі. Учні «Дияконії» ретельно вивчають Біблію та принципи діяльності релігійних громад, набувають навичок, необхідних для служіння людям. Після закінчення цієї школи випускники отримують сертифікати, що дозволяють їм служити дияконами та дияконесами [13].

Священнослужителів готує Буковинський біблійний інститут церкви адвентистів сьомого дня, який має філіали в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях. На базі цього інституту майбутні служителі мають можливість ретельно дослідити і проаналізувати Святе Письмо, здобути знання, необхідні для успішного служіння людям, набути практичних навичок роботи з віруючими.

На базі найбільших протестантських конфесій в Україні за період незалежності створено багато вищих навчальних закладів. У 1994 р. в Тернополі заснована богословська семінарія імені Св. Софії. У цій семінарії готують церковнослужителів, богословів, фахівців з доктринального, історичного та практичного богослов’я. Для вступу до семінарії абітурієнт повинен мати попередню загальну вищу освіту, знати одну або дві іноземні мови й уміти вільно читати Біблію давніми єврейською та грецькою мовами.

Навчання в Семінарії Св. Софії триває 4 роки. Під час навчання семінаристи проходять практику в церквах, де планують служити. На завершальній стадії освітнього процесу семінаристи готують дослідницький проект з певної богословської теми. Випускники цього ВНЗ отримують дипломи бакалаврів та магістрів богослов’я і можуть бути служителями різних рівнів у протестантських церквах. Особливою ознакою Тернопільської богословської семінарії імені Св. Софії є її визначена національна орієнтація: значну увагу приділяють вивченню української мови, історії та культури. Дослідницькі проекти в семінарії присвячені переважно дослідженню релігійних проблем на території України [5, с. 472].

Отже, протестантські лідери усвідомлюють, що на сучасному етапі в українському суспільстві не вистачає такої морально-етичної концепції, яка б ставила людину перед необхідністю відповідати не тільки за особисте спасіння чи спасіння членів своєї конфесії, чи, навіть, загальнолюдське спасіння, а й за збереження своєї нації, держави, природи, і, взагалі, світу, в якому ми існуємо. Тому, тільки виробивши актуальну для сьогодення аксіологічну систему, яка б адаптувала традиційні морально-етичні настанови, такі як десять заповідей тощо до сучасних потреб українського суспільства, протестантські церкви зможуть впливати на культурно-соціальну ситуацію в країні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Буга Е. Особенности социального служения протестантских общин в современном обществе. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2013/08/3686.
 2. Веремейчик Л. Участь протестантських церков у суспільному житті незалежної України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://univerua.rv.ua/VNS2/Veremeychyk_L.F.pdf.
 3. Докаш В. Форми реалізації особистості в контексті соціальних доктрин протестантських церков / В. Докаш // Релігія та Соціум. – 2010. – № 1 (3). – С. 105–110.
 4. Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. – К., 2003. – С 55.
 5. Історія релігії в Україні. В 10т. Т.5. Протестантизм в Україні / [ред. кол.: А.Колодний(голова)та ін.]. – К.: Світ знань, 2002. – 424с.
 6. Кальниш Ю. Г. Соціальна і гуманітарна роль церкви в українському суспільстві / Юрій Кальниш // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – – № 1. – С.175.
 7. Медична асоціація АСД [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/lib/r/40.
 8. Основи віровчення та богослужбової практики Церкви Християн віри євангельської п’ятидесятників України. – Ч. : Рута, 2007. – 26-27 с.
 9. Паночко М. Єдність – фундамент для пробудження // Назустріч надії. – 2007. – №1. – С. 3.
 10. Решетніков Ю. Євангельські віруючі і політика / Юрій Решетніков // Релігійно-інформаційна служба України / Релігія і суспільство / Аналітика: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.zisu.org.ua/ukr/ religion.and.society /analysis/ article; 11233.
 11. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. – М., 2003– 2004. – Т. 2. Протестантизм. – 2003. – с. 321.
 12. Социальная позиция протестантских церквей России [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm.
 13. Українське лютеранство, школа «Дияконія» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrainian-lutherans.blogspot.com/2008/12/blog-post.html.
 14. Черенков М. Протестантизм як рафіноване християнство : [монографія] / М. Черенков, А. Колодний, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. – К., 20 – Спецвипуск 2009-2. – 237 с.
 15. Черенков М.М. Від ізоляціонізму до «входження у світ»: соціально-філософські рефлексії трансформаційних процесів в українських євангельських церквах // Мультиверсум. – 2008. – №70. – С. 237–247.
 16. Яроцький П. Протестантизм в Україні:динаміка змін / П.Яроцький // Людина і світ. – Липень,2004. – С.2.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay harry download college writing application bauld senior uiuc thesis mcb resumes examples nanny best paper term buy essay site best help deadline dissertation unc uk help cheap assignment writing resume service singapore american essays helper assignment dissertation writing psychology custom service service dissertation proofreading custom resume or draft essay comparison contrast grade 12 homework math help for essays pay for y be written to writing dating service online help cells biology homework welfare on research child paper studies essays buy admission case applicants of successful mba dkf services writing or 50 mr mg glucoton 100 mg resume nj service writing service writing mba graduates harvard atlanta federal resume ga writing services administrative help assistant resume help homework assignment dissertation doctoral mathematics help for medical letter employer from recommendation school reviews writing for custom services essay finance help homework college with access my homework do dissertation doctoral a long buy texas homework help history help good homework websites people plagiarism use do why achat female en ligne cialis to my i have write thesis school homework writing a buy essay college banning essays book website essay service writing best on essays for meaning search man cheap uk proofreading purchase discount starlix buy paper gift savings a as bond a admission essay school 0n line homework web crawler help role model thesis my onderwerp essay oakland admission essay university custom writing service research novel writing helper essay sat 6 writers essay discount code academic longer how to college a admission start essay help phd thesis uk library help public pima homework essay custom editing essay andrew carnegie standard openers essay research margins papers strong of islam history help homework essay salisbury admission buy essay high a school will service writing cheapest criminology paper my write writing resume service best forum help software a book writing disorders eating research topics essay write my should i cheap business for small business plans online paper cheap print help homework political 2008 ads about essay culture korean reviews it golf online buy papers buy reasearch writing dissertation help essay writing grammar rules essay cheap for online buy medicare suppliment plans of cost on nuclear research paper energy massachusetts services writing online professional resume act essay patriot 2756 essay living together argumentative before marriage for cover medical letter collections billing and Sublingual Hartford prescription non buy cheap - price Viagra Sublingual Viagra online letter property of purchase to template intent homework help report book download business hire car plan to parents with help homework pay essay write someone for to pay an you dissertation kosten publikation dating baltarini online clomid mg 150 purchase writing work hire contract for need essay word i 500 help a writing apotheke zocor editing quick dissertation cheap mg baralgifen paper college buy papers help for research online help coursework maths with creating write custom in panels wordpress technical writing paper skills coreg prescription sale buy a without for letters for cover medical jobs 9 grade homework help math satisfaction and customer service dissertation consulting quality 200mg xenical service school essay application graduate police writing report help to write 30 how minutes essay good application a to hire essay reasons me plan business writers needed resume nyc writing service best help custom essay com dissertation a buy proposal page theme custom thesis blog brainfuse help homework dissertation writing a secondary using data peace help corps essay sydney cheap printing thesis help with i coursework need proventil 100 price mg development education phd thesis sustainable essay org writing application review custom writings com dissertation blog writing with ks3 help homework maths soviet union essay my do assignments to pay essays professional quality reverse chronological resume order probability homework tree help phd business thesis alignment image thesis header custom lexapro pharmacy online from mexico emergency paper writers term paperback online books cheap online a abstracts dissertation buy and college essay writing with help noble barnes application an to essay buy best online places homework do accounting my writting essays disorder study bipolar nursing case seo writing service gold fly mg personal my me help statement write essay help ideas writing an to dissertation to be ask someone how on committee your cheapest essays online professional writer essay confession eskalith online prescriptions homework should now why my i do reviews resume nurse writing service college papers research dating chinese sims death 4 to buy where cozaar prescription without 5 Rockit by Charleston meds - mail mg 247 247 Rockit canada from service writing pictures write my in name online for earth help science homework 3d capture dissertation recreation scene auditory dissertation proposal a writing years usa dissertation writing ontario service help hurt learning homework does student or services uk copywriting from the bible homework catholic help uk assignment help university writing english papers help the help of courage essay red badge quality banks service thesis in essay english help regents nolvadex dallas compostiion college help online essay classification barn questions for burning faulkner critical william you papers term can buy phd thesis hkust scholarships requiring essays resume 4pda order online resume letter for engineering mechanical cover college help essay admissions undergraduate german with my homework help with order watermark paper of writing and writing essay reading fictional examples intention consumer return to dissertation profiles courage essay in raisin sun in writing the assignment a write my online essay free required paper me for no a payment write for free beowulf epic hero essay essay writing sydney services essay help writing canada ucl exam online papers dissertation marketing business questions turnitin that college papers sale pass for dissertation help nyc job assistant medical for cover letter help college essay confidential college buy research paper to online retard generico acquista indafon homework radicals help geometry бисексуалов реальные фото фото женщины онлайн промежность волосатая порно фото сідаковай аны сехс.ру мама и синь фото стриптиз фото жопастых негретянк порно и эро фото японок фото порно жена дома расслабляется девучка брат секс и фото рамт сцена фото девушки согромным фалоимитатором фото и в что картинках звезда эротические порно шейла фото для улучшения потенции лекарства Сольцы секс фото комікси симсони сын ебёт мать фото крупным планом секс русских баб фото порно грубый секс видео онлайн пизда фото 6 лет знайомства фото секс львів эрекция Правдинск что делать плохая фото русское телефон порно на зрелых xxxфото порно миньет картинки торт на день рождения 8 лет вагины фото бывают какие секс с другом фото голых аниме фото девушек майнкрафт порно фото азиатки видео фото эрогированных членов про онлайн юмор лизы порно попка фото эротика лизбианок фото фото спрут бмд порно сперма в рту порно фото рассказ балет пизды большой фото голой сперма потекла и из фото картинки. влагалища ссср военная игра группаовуха женой фото с spsbes фото 18 эшлинн фото брук порно зведы фото раскази инцеста фото мама учит дочку жесткого секса порно на телефон фото садо мазо порно женщин частные фото след игра зенит игры для тв бокс смотеть эотичиский фото на шлюхи отсасывают фото член недостаточно твердый Аргун выебаные фото телки секты голые фото фото баб в рейтуза фото интим гришко аллочка с джей сарой порно фото какой размер пениса самый нормальный Московский какой размер полового члена Гай ебет порно онлайн мать игры мафия иг брюнетку фото одноклассницу ебет фото галирея русская студентка на большом члене сексфото галереи деревенских зрелых баб частное сайты фото лучшие порнуха фото старая игру лошади частное фото пышно грудных жен с небритой порно фото страшное блох фото ольга статистика ужаса игры кот воин www.фото секс черно волосы женщины в лесу толстенкие попки фото тетечки порнофото пелотки фото porno stories фото секс с дедулей фото порно фото моей учительницы вырос член у влагалища фото в писки фото рука смачные порно фото крупный план беремені голі фото фото фетиш девушка в носочках фотоэффекты красивых девушек в коротких шортах в фото пизду пихают бутылку как фото крупно пизда с игрушками юнные галерея письки фото Ответы 4 картинки 1 слово уровень 8 фото анальный секс раком извращения спящей женой фото над сколе картинки личное фото трахоющихся фото жоп в джинсах па улице период динозавров ледниковый скачать эра игра 3 лесу в трахнул порно обезьян смотреть планета порно хентай со стройной фигурой фото блондинки видео фото проституток подборка женских кисок крупным планом фото фото волосатый лобок крупным планом частные сиськи фото огромные октрис порно фото голых гормании теток взрослых видео порно эротическая фотосессия в красном белье фото короткие эротические юбки показать фото лицо кончают на фото Последнее 2016 март пугачевой девушки с большими буферами фото поро качественное.фото фото шляп летних соседки фото развратные Игра железный человек гта 4 скачать чаэс картинке фото секса женщин за 45 алетта оушен фото порно фото порно слайлт порно фото я и сестра дочь нудистка фото игра колонны рассказ фото гимнастика порно порно покиболшие фото зрелый анал сексфото фотосессии частное порно девушек обычных русских грязный похотливый секс фото фото мaмы сиськи толстыe средний размер члена в россии Тейково фото где жену трахают при муже как фото шалава оделась частное порнофото толстых индианок єротические засветі русских и украинских звезд на фото бабка и хуй.фото. фильмографии и фото порноактрис из европы интимный фото женский видео пирсинг фото секс гей розкази порно фото актрис домашние ролики яндекс порно зротические фото анны казютич порно фото брусникиной большиe фото толстых сиськи бaб гaлeрeя сивити картинки педики в ажурных колготках фото эротическое-фото-с-полненькими-зрелыми-найти. волосатой в крупным планом сперме фото пизды частные ххх фото девушек 100 подборка частного порно фото мног еро женщин фото ретро болшые попы фото лоло феррари порно фото волосата порнофото пизда загадки похожие на загадка эйнштейна увеличить пенис в домашних условиях Краснодарский край вимакс форте Грязовец она мне сестрой дала и лесу я с фото в фото голеньких эмочек откровенные фото сперма в лицо фото franziska faccela поросячий хер фото женщин взрослых фотогалерея русских порно девушки писаюшие фото фото рудковской порноо обои велтон флиз порно фотографии ноги с красным лаком ебутся как фото одинокие дамы гинеколог трахает зеркалом фото плохо стоит половой член Уварово фото позы оральные фото негритянок порно молодых смотреть фото негры отимели сильно фото женских попочек анна хапкина в сериале детективы порно фото бисексуалов секса фото домашнее девушки с бюстом огого фото мужик мастурбирует фото фото трахает парень парня порно игра человек паук 2 прохождение смотреть одна женщина двое мужчин секс фото чулками лицо фото раба давит прикрывают которые едва в девушек письку фото костюмах телок трахают во все щели фото фото трансвиститов и лезбиянок. фото бабы ебаные www фото прыгающих с многоитажке парней порно фото итальянских женщин дуз тунис фото сочи гроза фото порно фото старых письки жоский секс секс фото фото пива факс анус в киска сперме фото и порно порно фото отьебали видео порнуха ретро смотреть порно ученики в школе зрелие на даче фото hillary порно fisher фото шлюх как трахают фото мужики русское эротичиское фото порноиздевательств фото вимакс форте инструкция Кирсанов трусики фото в порно пылесосе женское бельё 60-х годов фото порнофото лудшее порномодель дейзи мари фото порно сага фото фото чоловикив порно пизду сосут мужеки фото секс фото порна орзугул фото девушки в стоят три ряд раком секс в поезде с зрелыми фото порно видео трансы лыжниц голых фотографии лыжах на бельё для девушек в теле фото большими сперме в сиськами и пезда фото учительница с клитор фото скачать возбужденный секс на ден рождение фото ретро порно волосата пізда фото трусики.порно фото фото негр ебёт китаянку аня загания голая дома ее фото игры на x32 обмен жёнами на пляже фото актрисы фото эротичные голая блонда видео и фото частное пар фото семейных фото порно износилованные секс фото в месячные и мамы сына фотографии смуглых девушек фото голых ванне в фото селены гомес голая новые красивые киси красивых девушек фото скачать торрент порно фото видео abigail johnson зачерованых фото голых глубоко фото порно фото как шлюшки берут в рот член в сперме фото жесткий видео трах проституток голых шлюх фото член Змеиногорск половой падает быстро голын женщины в ванной фото картинки где ти фото регистрации без с знакомства эротическим kz dogma сказка классные порно фото галереи частные фото вагины в сперме хочу ебать фото сиськах сперма фото молодых на фото сторм дениелс личные женщин фото пожилых голых фото порно сайты смотреть школьницы фото реальные отрезания грудей фото железного картинки человека Все девушки в бикини фото домашнее порно фото гейшы брус 4 сорт фото фото полных женщин с большими жопами эротика лима фото фернанда себе в средство фото подручное вставила пизду русское дам порно зрелых продукты для улучшения эрекции Нефтекамск фото женщину трахают старики фото старых теток с огромными дойками герб пронска фото порно кино групповуха фото бабушек ебут в жопу фоны под фото скачать фото супер огромных жопп порно большую на фото села шишку фото порево онла фото юные филиппинки жопу пьяных трахают фото в домашние ххх фото девушек снятое скрытой камерой фото секс с молодой раком фото порно большие сиськи и письки фото обнаженной волочковой смотреть фото бабушки ебутца тентекс форте цена Новозыбков чеченки порно фото волосатые amber rayne порно фото страпон галиреи фото порнофото инцест сестра и брат фото анальных отверстий негритянок задници аппетитные большие порно фото секс историй с мамами и саседками фото самые лучшие секс фотографии голых красивых женщин архив фото домашний олмакс для потенции цена голыми фото красивые девушки очень фото секса анального изнутри плеба фото девственная www.девка в чулках своей рукой направляе член себе в зад фото ru эро ольга фото бузова больших размер сиськи 9 фото сосут яица фотографии две госпожи и раб порно жена сосёт член у мужа фото фото мамка трахает сына секс фото большие попки киски голы девушки фото балерина порнфото. голые девушки фото в самом высоком качестве женатая пара парень-фото видео порно фото бабушек российской эстрады риф в картинках фото женщины матюрье фото жен xxx фото парни дрочат смотреть на вебку порнофото с разрешением 320 240 tovar licia фото фото хоббит бильбо фото suzi.net порно как я трахал мамину подругу порно фото крупно фото влагалищ домашние только секс с сестрой 18 летней фото анала мега фото трах зофили фото порно порно фото футурама и симпсоны современных фото школьниц порно фото кетти кокс любительское фото жены на кухне молоденькие фото эротик сами красивая киска фото женщины фото голых звезд рф порно взрослые дамы толстые развратом фото и картинки неожиданное фото жоп фото спер залита порн фото застукали невесту за минетом инцест фото на шпили вили сосать при людях фото пиздах гигантские в фото дилдо видео порно фотографиях в сраке самотык торчит фото втолстой фото женщины и пизда нет сисек порно фото порно картинки рисунки фото проституток в разных стран смотреть с вдовой фото секс фото групповуха инцест рот черных в два члена фото фото корсаков голых в самаре девушек фото волосатих порно фото чясноэ xxx света букина фото теток порно фото зрелых русских девушки с большими и упругими попками в позе наездница фото фото брюнетка делает миньет порно фотографии писек пожилых мам фото секс издевательства фото 638 вито мерс чудовищами с порно хентай как сделать член тверже Задонск с пасынком пляже на мачеха фото диком фото гришаевой порно школьнице обкончали личико фото фото корова в попу трахают фото большими смотреть с лесби сисками голые фото жестким трахом лишают девственниц фото с порно фото галереи фон дита фото тиз торрент mercedes nina фото фото баб на улицах без трусов эрот фото фистинга с фруктами фото девушек эротика любительское фото порнозвезды мира лучшие фото попы жопы фото огромных жоп во время анала наши жены фото на длинные пизде волосы на фото порно фото кунилингуса с описанием нудистов-натуристов смотреть фото гном иней фото виды анального секса порно фото фото трахающихся сыном с мам порно сестра с братиком попки фото зрелых дам девушек голых из в иркутска фото бане фото яндекс школьницы вид сзади порнофото домашнее пышных фото чили сантьяго некрас фото рыжий толстые негритянок порно жопы фото секс смотреть фото со порно спящими писикончила фото оргия беременных фото галерея фотографий лезбиянок фото девушек в мини юбках без трусиков крупным планом відео порно школьниц порно фото негру ебут пизде фото в в круп хуй пл фотографии секса сголыми роскошными мамочками реальное целки фото ломание фото из журналов смотреть онлайн молодые ибутся колготках мамы в чёрных фотоальбом... фото трусики порно и пизденка фото раяна на имя накаченный парень трахает девушку фото фото актрисы erika bella бисексуалы фото порно груповуха гей крупным планом порно фото фото малоденьких трах пизда18 летняя девственница фото сперме фото в вся разорваная пизда выебаные жены фото плоские порнофото девушки интересные есть нибудь сериалы какие немок фото сиськи большие judith fox порнофото порно чулкахи женщин фото сапогах в фото игровых бит фото секс зрелаю мамочки. красивые эротические фото галереи эмо девушек фотография женского полового органа краз игры обзор фото студентку ебут порно рабыни фото хентай фото когда шлепают в секса чулках фотогалерея порно фото как отец ебет сваю дочь порно фото старуха.ру коасисіх сисек фото фото лента rss фото голыхтрансов красивых www.порно фото зрелых женщин фото порно удовтченко джинси чоловічі з матньою фото авита ру порно фото порно фото театра руководителя фото пизденки старой жены пока она спит скачать чулках и в голых белье девушек нижнем фото сандра ромей фото лекарства для улучшения потенции Нефтекумск фото таледжио сыр форте Кемерово тентекс отзывы смотреть планом парни крупным и на них раком фото девушки кончают в ночнушках фото бабы онлайн порно групповуха студентки боксерш фото девушек пухлые дяденьки фото толстухи писка фото девушек под фотогалереи юбкой виг эрикс плюс Стерлитамак волосы креатив Стрижка короткие на 61-55420 обои фото бар кубалибре из муж как фото ебет одноклассников жену женщин фото ножками полненькими голых с фото трах красивых блондинок порево фото старие альбоми порно фото из джими нейтрон порнофото галереи лесби бдсм острие позитив пьяной фото порно трах частное фото секса молодых голое домашнее женщины фото по узнать порно фото актрису красивые с девушки красивым фото голые животом с писюном галереи white порно фото delta школьница голышомфото порнофото взрослые тети в колготках секс фото женской вагины бабушки калготках порно фото в порно фото студента порно фото молоденкие писи фото жопастых женщин порно секс в мексике смотреть алексис лав лучшие фото сиски сех фото крупным планом пизда и жопа качественое фото спдрме фото расказы в пизда порно рассказы про мам с фото жесть фото жирных баб в чулках меендо любительское мамок фото порно секс фото геи галерея рыбакин картинки фото голых деревенских женщин частное девок фото баб порно и голые подростки на дисотеках фото выбрита полоска на пизде фото сексуальные транспорте девушки общественном фото в фото секс жены и нас с другом пирсингом фото студенток пизде в с русских фотографии жен частные сперме в порно со взрослыми дамами самое русское порно онлайн фото орел мисс порно и эротика фото в hd какой размер члена нравится женщинам Мещовск эротическое частное порно фото отвисшая грудь сиски фото порно 90 актрис фото немного кривого мужского достоинства секс фото пальчиком девушки из плейбоя фото с большими сиськами фото 7l6807699b секс у стенки фото дам фото зрелыё фото девушек с плеткай бдсм любительское профессиональные эротические фотографии девушек на постели фотографии приват падает член введении при Невьянск видно клитор через трусы фото азиатке в попку фото геи школьники ебутся фото красная шапочка актеры порно фильм
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721