ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто участь протестантизму в суспільному житті України у контексті аналізу соціального вчення протестантських конфесій України.

Ключові слова: протестантизм, п’ятидесятники, АСД, соціальне вчення.

The article reviews Protestant participation in public life of Ukraine in a context of the social doctrine of Protestant denominations in Ukraine.
Keywords: Protestant, Pentecostal, SDA, social doctrine.

 

Досліджуючи протестантизм, особливо його пізні течії, слід брати до уваги той факт, що за роки незалежності нетрадиційні віросповідання пройшли складний шлях становлення, інституціоналізації та визнання, як на державному, так і особистому рівнях. Рівень довіри держави та суспільної думки до протестантських конфесій не завжди відображав реальний стан речей. Стара ідеологічна система неоднозначно впливала на розвиток та діяльність євангельських релігійних організацій, формуючи стереотипи щодо протестантизму у свідомості людей, які продовжують існувати до наших днів.

Тема особистості й особистісної віри є актуальною для протестантизму, що апелює до вільного вибору релігійного світогляду й життя. Загальні біблійні принципи етики, моралі, любові, що стають основою для вільного вибору особистості, формують демократичну систему взаємовідношень між конфесією та віруючи, що до неї належать [14, с. 237]. Як наслідок соціальні доктрини і соціальна позиція протестантських церков формується на основі екзистенційних питань, моралі та прав людини вільно жити у секуляризованому світі за християнськими принципами. Така гуманна орієнтація протестантизму у питаннях соціальної справедливості пояснює популярність та зростання кількості послідовників у країнах, де права людини утискувалися або ж не дотримувалися взагалі.

Лариса Веремейчик зазначає, що протестантизм в Україні, характеризується строкатістю богословських підходів, зумовлених численністю напрямів та течій, якими представлений цей напрям. Позиція протестантів, які хоч і мають у корінні традиції відсторонення від суспільно-політичних процесів, що детерміновані історією взаємовідносин між протестантськими конфесіями та радянською державою, все ж намагається відповідати на запити часу і виробити соціальне вчення, у якому намічені тенденції до співпраці з державою у суспільній царині [2].

Відомий український дослідник В. Докаш у своїх працях зазначає, що протестантизм у своєму вченні виходить із того, що в людині є всі необхідні якості, щоб вона прагнула до взаємодії із собі подібними, тобто до суспільного життя. Саме процес соціалізації тут вважається значущим, оскільки суспільство зберігає досвід, традиції, знання попередніх поколінь. Це вважається важливим ще й тому, що коли людина соціалізується, вона збагачує себе всім тим, що людство напрацювало, відібрало і зберегло за всю історію існування. Церквою визнається, що тільки в такому випадку зріла, розвинута особистість є основним багатством суспільства, джерелом та рушійною силою його розвитку. Саме тому Церква закликає людей зберігати свою гідність та розвивати свою особистість [3, с. 105].

Україно-російський релігієзнавець, дослідник протестантизму Михайло Черенков зазначає, що євангельське християнство сприймає сучасність і сучасне суспільство як сферу свого життя і служіння, долаючи дуалізм церкви і суспільства, релігії і культури. Своїм основним завданням євангельські церкви вважають не збереження традицій і дотримання їх в усій буквальності, а їх творче продовження відповідно до духовних запитів і соціальних потреб секулярного суспільства. Євангельські церкви орієнтуються на майбутнє, а не в минуле; на реформи, а не на традиції; на активне соціальне служіння, а не на храмову літургію; на сучасні моделі і форми, а не на радянський досвід маргінального існування церков [15, с. 237].

Протестантські євангельські церкви, зазвичай мають надзвичайно розширену організаційну структуру, але поєднуються у своїй єдиній соціальній позиції. Спільними рисами протестантизму на пострадянському просторі, називають соціальну активність, динамізм, серйозне ставлення до віри та високі етичні принципи. Автори сучасних досліджень визнають, що світ євангельського протестантизму (насамперед баптизму і п’ятидесятництва) раніше вважали примітивним і інтелектуально бідним, а сьогодні розкривають його як багатовимірний, глибоко духовний, інтелектуальний, цікавий для релігієзнавців і навіть для православних богословів [11, с. 231].

П’ятидесятницькі, баптистські й різні «євангельські» церкви на сьогодні утворили якісно нову спільноту, у якій доктринальні і соціальні особливості поступаються місцем єдності на основі прийняття фундаментальних принципів Реформації і нових актуалізацій Євангелія. У соціальному вченні українських євангельських протестантів домінують консервативні моделі. Як висловився лідер українських п’ятидесятників Михайло Паночко, «…краще консерватизм, ніж лібералізм. Біблія лібералізму не припускає» [9, с. 3].

На сьогоднішній день все більше актуалізується питання про роль протестантизму у соціальній та духовних сферах життя суспільства. Це питання протягом багатьох років залишалося дискусійним. Соціальне вчення протестантських організацій в основному представлено у програмних документах – доктрині, концепції, позиції тієї чи іншої організації до тих чи інших питань. Як правило, всі програмні документи конфесій спрямовані на визначення відносин Церкви та інших соціальних інститутів суспільства. Тому загальним для всіх представлених концепцій і програм є блок розуміння прав людини, а також трактування участі протестантських конфесій у політичному житті держави та організації допомоги нужденним[1].

Одним з головних програмних документів сучасного протестантизму щодо позиції у суспільстві є документ під назвою «Соціальна позиція протестантських церков Росії», який підготували російські протестантські церкви у 2003 році відповідно до рішення Консультативної ради глав протестантських церков. В даний час до Консультативної ради входять Євразійська федерація спілок євангельських християн-баптистів країн Співдружності, Євро-Азіатське відділення Церкви християн адвентистів сьомого дня, Західно-Російський союз Церкви християн адвентистів сьомого дня, Російський об’єднаний союз християн віри Євангельської, Російський союз Євангельських християн-баптистів і Союз християн віри Євангельської п’ятидесятників Росії [12]. У цьому документі колектив авторів приділяє велику увагу поданням позиції протестантських деномінацій Росії з питань прав і свобод людини. Крім того, в документі визначені сфери взаємодії церкви і держави. Перелік сфер співробітництва включає в себе, зокрема, підтримку інституту сім’ї, материнства і дитинства; служіння милосердя і благодійність; посильну діяльність у профілактиці правопорушень, піклування про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Цей документ є фундаментальною основою для прикладу соціального служіння усім протестантським конфесіям, адже їх співдружність, зазвичай не зосереджується у регламентованих територіальних кордонах. Подібний документ стає прикладом для реалізації соціального служіння не лише для протестантів Росії, але й для українських євангельських християн.

Варто зазначити, що подібний документ, що відображає соціальну концепцію та ставлення до окремих питань прийнятий протестантами п’ятидесятниками в Україні. Своє ставлення до суспільства п’ятидесятники окреслили у «Основах віровчення та богослужбової практики» у розділі «Наше ставлення» [8, с. 26]. Церква вчить, що віруюча людина повинна мати активну життєву позицію, піклуватися про добробут своєї країни, про проблеми суспільства й виробництва, виконувати цивільні обов’язки. Щодо ставлення до інших конфесій, то ідеться мова про те, що треба жити в мирі з ними, виявляти до них повагу, милосердя, любов, не осуджувати й не лихословити їх, не ворогувати з ними; усіх християн вважати Божими дітьми. В підрозділі «До світської влади» зазначається, що християни повинні шанувати владу, коритися владі, віддавати їй належне, молитися за владу. Тут чітко зазначається, що церква відокремлена від держави, але це не заважає деномінації включатися в розробку соціальних проектів та їх реалізацію. Загалом можна сказати, що Церква бажає активно співпрацювати як із державою, так        і з громадськими організаціями в соціальній сфері [8, с. 23].

Варто відзначити, що в соціальних доктринах сучасних протестантських церков розроблені принципи співпраці з суспільством і виконанням кожного з віруючих своїх громадянських обов’язків.

Для об’єктивного висвітлення теми дослідження доречно акцентувати увагу на питанні українського протестантизму в контексті сучасних політичних процесів, що передбачає два аспекти. Перший – власне політика та організація влади у суспільстві. Другий – відносини між державою і Церквою. Питання політики у євангельському протестантизмі вирішується однозначно: «Богу – Богове, кесарю – кесареве». Проте,слід розуміти що на практиці дотримуватися цього принципу дуже складно, адже Церква не може бути нейтральною у політичному житті. Під час виборів до Верховної ради України неодноразово балотуються протестанти [10].

Соціальне служіння для більшості протестантських церков, що діють в Україні, – це, по-перше, підтвердження актуальності вчення Лютера про «добрі діла». Віруючі його розглядають як свідчення осмисленості свого земного існування, пошуків ефективних засобів практичної реалізації християнських заповідей. По-друге, передбачає й своєрідне надолуження протестантськими громадами України свого ще не реалізованого суспільно-етичного потенціалу. Центральне місце у сфері соціального служіння посідає філантропія, що вважається найголовнішим аспектом соціальної практики у протестантизмі. Саме в ній реалізується його ідеал практичного християнства. Не зважаючи на багатолітню заборону благодійницької діяльності за умов радянської системи, протестанти намагались проводити її серед єдиновірців. У незалежній Україні спрямовують її насамперед на нерелігійне середовище, тісно поєднуючи із завданням євангелізації, проповіді релігійного вчення. Головним об’єктом філантропії стають люди, котрі потребують невідкладної допомоги. Оскільки жебрацтво у протестантизмі, зокрема кальвінізмі та пов’язаних з ним пізніх течіях, засуджується, як вияв лінивства, небажання виконувати Божі заповіді й дотримуватись основних обов’язків перед суспільством, то йдеться передусім про допомогу моральну [6, с. 175].

Для того щоб детальніше зрозуміти принципи соціального служіння протестантів, пропонуємо розглянути соціальну сферу діяльності Церкви Адвентистів сьомого дня (АСД), яка закликає всіх до відкритості та розвитку відповідальної ініціативи в ім’я загального блага [4, с. 55]. Крім того, адвентисти бачать свою соціальну місію у духовному оздоровленні суспільства через роботу з особами, яких відносять до так званих груп ризику: наркоманами, алкоголіками, особами без певного місця проживання, підлітками, діяльність асоціації служіння ув’язненим, формування духу толерантності, міжконфесійного співробітництва, зміцнення миру і злагоди в суспільстві. Також представники АСД пропонують суспільству освітні технології і методики з профілактики та боротьби зі згубними звичками, формування здорового способу життя, які напрацьовані в даному співтоваристві [4, с. 92].

У відповідь на потреби суспільства, своє соціальне служіння адвентисти будують дотримуючись двох основних принципів:

 • гідність людини (допомога людям реалізувати свій потенціал);
 • загальне призначення земних благ (забезпечення принципу соціальної справедливості).

Ці принципи визначають вирішення низки соціальних проблем: нагодувати голодного, одягнути роздягненого, відвідувати хворих, втішити страждають і т.д.

Особливою ланкою соціального служіння протестантів є сфера охорони здоров’я. Найбільш активно у цій сфері працюють адвентисти. Це пояснюється не лише загальною етичною концепцією, а й особливостями віровчення, що включає у себе санітарну реформу. Максимального втілення даної реформи прагне Українська уніонна конференція, пов’язуючи її з розв’язанням суспільних проблем: «Ми не можемо вважати себе дітьми Божими, якщо порушуємо Його настанови щодо здорового способу життя. Якщо людина знаходиться у пригніченому, хворобливому стані через неправильне ставлення до свого життя, вона не може почути голос Божий, бути активним членом суспільства» [4, с. 94]. Для практичного здійснення санітарної реформи при церкві створено відділ здоров’я і поміркованості. У 1992 р. відбулася установча конференція лікарів-адвентистів, де оголошено початок діяльності Адвентистської медичної асоціації України [7].

Соціальна доктрина Адвентистів сьомого дня стала першим програмним документом серед українських протестантів, що на офіційному рівні представляє соціальну позицію Церкви. Вона містить основні богословські позиції, що пояснюють особливості віровчення АСД. Документ структуровано й поділено на розділи:

 • Церква, Людина, Сім’я;
 • Церква і суспільство;
 • Церква і держава;
 • Християнська етика і світське право. Свобода совісті і толерантність;
 • Культура у контексті релігійного та соціального життя;
 • Сучасна економіка та християнські цінності;
 • Здоров’я людини та народу;
 • Проблеми біоетики;
 • Церква та проблеми екології;
 • Сучасна світова спільнота:досягнення та загрози розвитку;
 • Церква АСД та інші конфесії та релігії. Екуменізм;
 • Соціальне служіння церкви, як відповідь на потреби суспільства.

Таким чином, соціальна доктрина Церкви АСД, опрацьована і ухвалена першою з-поміж інших протестантських церков у незалежній Україні, дає можливість віруючим цієї Церкви активно включатися у соціогуманітарні й соціокультурні процеси, створювати різноманітні форми і методи суспільного життя, щоб бути активними суб’єктами громадянського суспільства. Відкритість до суспільства, соціальна мобільність поєднуються з активною політичною діяльністю: віруючі Церкви АСД самі обирають на виборах і обираються як депутати до законодавчих органів влади – від сільських рад до Верховної Ради України, працюють у виконавчих органах влади.

Українська унійна конференція Церкви АСД входить до складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в якій разом з представниками інших конфесій, діючих в Україні, сприяє утвердженню міжконфесійної толерантності й стабільності українського суспільства, міжнаціональної і міжконфесійної злагоди, рівноправності всіх громадян України незалежно від їх ставлення до релігії.

Таким чином, протестантські церкви на сучасному етапі вже не обмежуються справами общини, а намагаються розширити поле своєї соціальної активності на інші галузі суспільного життя. Розуміючи, що релігія в Україні найкраще може реалізуватися в духовній сфері, протестантські лідери прагнуть до розширення свого впливу в інформаційному просторі. Значну роль у формуванні інформаційного простору країни відіграють навчальні заклади.

Протестантські громади мають безліч власних навчальних закладів. Згідно статистистичних даних за 2003 р., Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ) мав 5 вищих навчальних закладів: 3 семінарії і 2 університети. Крім того, до нього належать 15 середніх біблійних коледжів, безліч біблійних шкіл при баптистських церквах і численні музичні та заочні курси[16, с. 2].

До Всеукраїнського союзу християн віри євангельської – п’ятидесятників входять 14 навчальних закладів вищого та середнього рівнів акредитації і 871 недільна школа. Громади п’ятидесятників, що не входять до цього союзу, мають 3 навчальні заклади та 260 недільних шкіл. При інших протестантських течіях також діють численні навчальні заклади всіх рівнів [16, с. 2].

У середовищі протестантських церков є багато спеціальних навчальних закладів, мета яких – виховання майбутніх служителів церкви. Прикладом такого навчального закладу є школа «Дияконія», заснована у 2009 р. на базі київської парафії Української Лютеранської Церкви «Воскресіння». Ця школа діє в співпраці з Українською Лютеранською Богословською семінарією Святої Софії в Тернополі. Учні «Дияконії» ретельно вивчають Біблію та принципи діяльності релігійних громад, набувають навичок, необхідних для служіння людям. Після закінчення цієї школи випускники отримують сертифікати, що дозволяють їм служити дияконами та дияконесами [13].

Священнослужителів готує Буковинський біблійний інститут церкви адвентистів сьомого дня, який має філіали в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях. На базі цього інституту майбутні служителі мають можливість ретельно дослідити і проаналізувати Святе Письмо, здобути знання, необхідні для успішного служіння людям, набути практичних навичок роботи з віруючими.

На базі найбільших протестантських конфесій в Україні за період незалежності створено багато вищих навчальних закладів. У 1994 р. в Тернополі заснована богословська семінарія імені Св. Софії. У цій семінарії готують церковнослужителів, богословів, фахівців з доктринального, історичного та практичного богослов’я. Для вступу до семінарії абітурієнт повинен мати попередню загальну вищу освіту, знати одну або дві іноземні мови й уміти вільно читати Біблію давніми єврейською та грецькою мовами.

Навчання в Семінарії Св. Софії триває 4 роки. Під час навчання семінаристи проходять практику в церквах, де планують служити. На завершальній стадії освітнього процесу семінаристи готують дослідницький проект з певної богословської теми. Випускники цього ВНЗ отримують дипломи бакалаврів та магістрів богослов’я і можуть бути служителями різних рівнів у протестантських церквах. Особливою ознакою Тернопільської богословської семінарії імені Св. Софії є її визначена національна орієнтація: значну увагу приділяють вивченню української мови, історії та культури. Дослідницькі проекти в семінарії присвячені переважно дослідженню релігійних проблем на території України [5, с. 472].

Отже, протестантські лідери усвідомлюють, що на сучасному етапі в українському суспільстві не вистачає такої морально-етичної концепції, яка б ставила людину перед необхідністю відповідати не тільки за особисте спасіння чи спасіння членів своєї конфесії, чи, навіть, загальнолюдське спасіння, а й за збереження своєї нації, держави, природи, і, взагалі, світу, в якому ми існуємо. Тому, тільки виробивши актуальну для сьогодення аксіологічну систему, яка б адаптувала традиційні морально-етичні настанови, такі як десять заповідей тощо до сучасних потреб українського суспільства, протестантські церкви зможуть впливати на культурно-соціальну ситуацію в країні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Буга Е. Особенности социального служения протестантских общин в современном обществе. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2013/08/3686.
 2. Веремейчик Л. Участь протестантських церков у суспільному житті незалежної України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://univerua.rv.ua/VNS2/Veremeychyk_L.F.pdf.
 3. Докаш В. Форми реалізації особистості в контексті соціальних доктрин протестантських церков / В. Докаш // Релігія та Соціум. – 2010. – № 1 (3). – С. 105–110.
 4. Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. – К., 2003. – С 55.
 5. Історія релігії в Україні. В 10т. Т.5. Протестантизм в Україні / [ред. кол.: А.Колодний(голова)та ін.]. – К.: Світ знань, 2002. – 424с.
 6. Кальниш Ю. Г. Соціальна і гуманітарна роль церкви в українському суспільстві / Юрій Кальниш // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – – № 1. – С.175.
 7. Медична асоціація АСД [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/lib/r/40.
 8. Основи віровчення та богослужбової практики Церкви Християн віри євангельської п’ятидесятників України. – Ч. : Рута, 2007. – 26-27 с.
 9. Паночко М. Єдність – фундамент для пробудження // Назустріч надії. – 2007. – №1. – С. 3.
 10. Решетніков Ю. Євангельські віруючі і політика / Юрій Решетніков // Релігійно-інформаційна служба України / Релігія і суспільство / Аналітика: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.zisu.org.ua/ukr/ religion.and.society /analysis/ article; 11233.
 11. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. – М., 2003– 2004. – Т. 2. Протестантизм. – 2003. – с. 321.
 12. Социальная позиция протестантских церквей России [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// bibleapologet.narod.ru/doctrine.htm.
 13. Українське лютеранство, школа «Дияконія» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrainian-lutherans.blogspot.com/2008/12/blog-post.html.
 14. Черенков М. Протестантизм як рафіноване християнство : [монографія] / М. Черенков, А. Колодний, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. – К., 20 – Спецвипуск 2009-2. – 237 с.
 15. Черенков М.М. Від ізоляціонізму до «входження у світ»: соціально-філософські рефлексії трансформаційних процесів в українських євангельських церквах // Мультиверсум. – 2008. – №70. – С. 237–247.
 16. Яроцький П. Протестантизм в Україні:динаміка змін / П.Яроцький // Людина і світ. – Липень,2004. – С.2.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews research abstract precision good paper writing essay essays while written high essays untraceable buy singulair generic uae services cv writing in white online paper depressive major on essay disorder essay what persuasive should i on write my essay reviews service custom org reviews writing service it essay and dissertation with leadership help essay anorexia the nervosa versailles thesis essays about articles disorder bipolar Esidrix generic mg price Esidrix - 100 Cincinnati style thesis citation root golden online purchase dating wart cystone without purchase prescription resume services coupons writing good social research paper science write orders essay following on assignments help excel with for writing websites kids creative homework biology helpers review uses off label abilify of liberal order imperial power american ambition international order essay homework graders 6th help essay to order assistant for summary qualifications resume medical of fast delivery reminyl help writing classification essay statements for good personal school med improve help does homework scores test buy wrapping paper online cheap help live resume essay order of in an paragraphs regents essay help english to bipolar introduction disorder hostscan updating is software sony in dissertation buy a online editing report the buy essay payments direct fahrenheit help homework 451 help study case yellowtail marine analysis custom essay reviews website buy to place papers term best harvard case buy study best objectives assistant medical resume for beta example dating decay carbon best on price accupril shipping Cartia rx Covina Xt without online or West buy Xt Cartia - signer buy thesis proposal essay jobs writer online help homework statistics help my uk with dissertation i need someone paper pay type my to statistics help gcse coursework dissertation fellowhip service writing essay admission custom writing paper essay online order food resume delivery writing government resume services dfw services writing resume example borderline case study personality disorder my what speech to on do informative service writing monster cv it homework with help essay ap english nothing day buy dose help you homework how updating itunes deleted after ipod from songs hour 36 Zyloprim Boise prescription - best without effects side Zyloprim buy disorder study borderline personality case paper design custom nitrogenadas dating bases of canada service writing rx lyrica shipping without signer or telugu essays websites to with strategies effective help parents how for homework thesis masters architecture for sale accounts essaywriters.net caps emborider papers buy my buy business report a proposals with help dissertation Seroquel brand Seroquel Beach generic online buy Virginia - homework helper trig problem assignment solving essay service writing law service st writing resume mo louis homework my latin do for done essay me someone to can my resume write pay i in australia anacin buy school start for statement medical to personal how homework 8 help history year resume for me create my ca service glendale writing resume writing paper services scientific use an you we can essay in affordable prescriptions without minipress educational essay help goals help argumentative essay case disorder studies anxiety generalized pay to thesis someone write usa help assignment matlab homework services homework my do sex papers education refuge des dating tinder merveilles site my dating pimp profile dissertation writers capella retreat xylocaine bouche on essay tolerance hyun vs dating jong djokovic service online dissertation help service essay hours a mri in pictorial seizure disorder essay service 1000 words proposal dissertation to speeches buy persuasive buy to were zocor additional keywords resume on coursework custom make noteshelf paper buy dissertation paper looking for essay write my to someone on order to bibliography word put alphabetical how in order limit thesis book purchase literature a review buy resume keywords proposal dissertation service help for write me? who to i essays pay can thesis students technology medical topics for help student essay vacancies uae job in writing cv services an essay black woman writer work wadstrom work on colonization writer black woman paper homework help children man electricity service essay websites with help to homework sale for admission mueller papers proposal dissertation do project my apa paper write englisch dissertation anfertigen salem for witch trials essay help essay software for dissertation proposal reviews online ghb buy visa zofran online buy with cheap essays online custom writing java exceptions essay title generator essay service college online paper buy for school paper bag custom history a2 help essay essay and effect the best cause box a help measure volume the of homework affordable best services writing dc resume site best what custom essay the is essay too much homework physical science help with i homework my need gre help essay argument meister discount essay codes custom business professionals plans for sales writing uae resume services invitation paper buy cheap online on english essay money dissertation writing hyderabad services for technician health mental objectives resume essay for 2013 contests adults dating dinosaur carbon assignment marketing help on dissertation essay for buy 5 an thesis scientific sample order management resume for line on geometry help with my segments homework stuck iphone icloud settings updating essay antigone sat essay flaw tragic prompts i services healthcare resume writing science ks3 papers online share and tender offers essays repurchases on scholarship of century 20th the your essay essayists text essay shorthand written in tesco order resume online honolulu resume service writing letter cover medical and for coding billing malaysia dissertation phd writing services questions rules dating speed and asda cheap shredder paper valdez spill oil on paper exxon argumentative order application form citizenship provera with buy echeck case stata study control matched putting first british people airways custom paper writing dltk uk do essay someone pay my dating na dalmatinac online 101 srpskom for cv medical sample residency interventions nursing celexa advisement dissertation online buy a doctorate writing pay creative websites that essays cheap uk students work home for buy paper school thesis high pediatric disorder study case bipolar paper research interactive writing custom essays canadian homework help challange crossword wikipedia essay writer woodlands ww2 homework junior help statement for research help a writing thesis homework youtube help order 360 xbox games online resume paper a confessions writer of professional homework fine humanities arts help essays cheap online to buy services dating ryunosuke kamiki essay birth order of children lvccld help homework homework graders help first writing best services in bazaar customer satisfaction scribd big literature on review by hour 36 forte tentex on essay attitude online reviews essays buy guys intimidating names disorder case evolve major depressive study viagra buy caps india from help homework multiplication online cem papers 11 question online papers rguhs writing a essay narrative need help i my english cant essay write help homework scale drawing american anacin distributors phd thesis consistency inconsistency examination specific dating sites all generic to place order best glucotrol assignment pay writing calligraphy name style write my letter sales job cover for example to best place buy viagra my essay room description writing top services rated 2015 resume paper my write best essay initiatives organizational reengineering homework helper viking best xl prescription buy generic without ditropan situation in on law essay and order karachi cv service letter professional cover writing and letter writing position medical for cover homework history need with world help homework history subject help site essay research do my my my do do research research for mechanical engineer resume format with help assignment uk writing cv africa services and writing south resume of definition essay descriptive paper someone college to my pay write model reduction thesis order for medical letter assistant administrative cover examples australia best help in assignment an hard so essay it to why write is ms jackson resume writing service my for hours write essay me 3 in help ignou assignments mba resume my to how do help beloved homework cheapest writing essay a for me write sonnet poem suny application georgetown essay buy homework answers bay area writing service resume executive buy presentation powerpoint #1 book dating vi homework secondary science school help video ukraine dating anglija homework county library howard help for purchase letter me to i write for someone need a business plan resume a create me for in should order be what resume a online pay take someone class to format mechanical for fresher doc engineer resume word limit college essay types phd dissertation custom proverbs on amp essays quotes custom essay service online writing hour minipress 36 literature dissertation and help proposal review graders homework for math help 7th help perth essay my can homework do somebody to without elimite order prescription where get help online economics homework need with academic i help writing review essay services.org for with help cover jobs letters papers to pay write pay write to paper order moderncv bibliography alexander hamilton written essays by infections genital type herpes simplex 1 skills with writing help calgary help resume a on day speech good independence research paper bipolar disorder apa clomid no with but pregnancy ovulation section dissertation abstracts international dating 2 advice months research paper disorder schizotypal personality research papers cheap buy online paper teaching school writing research middle in to how french family my write into do not gentle good night that essay sale dissertations for apa paper with research help homework roman primary help numerals essay university buy criminal intent order antithesis law and dating online coccinelle italy eating dissertation disorder topics day nothing national buy essay help homework 325 fin process paper writing research help homework music with biology essays help online homework my math do write report my business research outline paper online homework school holiday dlf without essays get and sociology buy one hour help need homework a website i essay admission uf essay order science homework custom essays plagiarism no homework help please with answers service usa cheap writing essay services resume professional writing singapore count master word thesis let my homework dad me do wont my is homework helpful creative english writing help doctoral dissertation canadian artane 2.5mg help essay goal career in dissertation leadership personal custom essay homework markets stock help 2 help cpm homework course help vista tutor homework online written jose rizal by essay buy to resume industry dissertation quality hospitality service help lotrel 150 mg write thesis brittany my watson du written w.e.b. on essays bois worth it essay services writing are research phd to how proposal essay scholarships require no that my essay writing help with science help with research papers fair homework help melbourne uk assignments help in multiscale variational dissertation service academic writing calls an essay inspector characters dissertation farming contract broiler college admissions enter essay buy cialis no where needed professional to prescription someone math me do my homework can for personality borderline disorder case study picasso help pablo homework help essay calls inspector setup admission essay college letter of good for recommendation medical school presentation corporate personal of medical school letter for recommendation term paper essays do essays do my essays my statement for a essay thesis an help yahoo online dissertation real purchase letter offer estate cover helpful review phrases literature fsu 2012 essay help personality theory homework help psychology words 2000 writing a proposal dissertation video help college essay admissions reviews resume writing toronto services reports purchase online thesis master helper can i paper essay an buy where thesis default credit swap master buy atacand ireland writers essay plagiarised non dating online vs queretaro morelia name sand my on write can in write how my i name arabic precio espaa valtrex research order names paper author write book to a help with help to software literature review hiring company to a sending not resume a students descriptive essays written by help problems physics homework resume writing services top federal pro business 2008 plan buy online writing service resume a writing with dissertation help winning song service writing writing service letter professional cover engineering mechanical resumes students for 7 24 pharmacy orlistat without prescription discount a pills intagra against goal dating totti interracial paper term company writing best pre help homework cal writers essay available orders net sys thesis rules master houses tudor help primary homework help college should with parents essays my homework help marketing with reviews resume services teacher writing college homework helper writing essay cheapest write order to receipt sales how a forum homework help biology cover for production letter media job health paper services research 123 buy online essay essay writing same service day economy homework help search for mans meaning essays help school admissions law essay theses blending quantitative dissertation qualitative research methods and efficacy and lipitor hypercholesterolemia dissertation about azerbaijan phd multilevel thesis inverter me my history essay for write homework on help get essays filipino writers douglass frederick essays writing london services cv help homework aol herpes eyes us writing hull service cv bestellen nitroglycerin paypal writers best dissertation world the in levitra usar como social homework online studies helper coursework english writing creative gcse mid help essay break term for purchase college essays page 10 online buy essay homework language with help essay application eating disorder college essay buy in construction dissertation management homework my write paper custom best paper homework harcourt helper trophies for story life write my me an inc papers purchases term overseas cranium from college help admissions essay myers mcginty urispas free shipping cheapest dissertation invitation committee thesis master service design list angelou in order maya autobiography cheap fast essays food spanish my paper write best resume service writing toronto in morning the now my do homework i should or luther homework help martin king manager sales cover job for letter thesis with sentence help a my aper write forum acheter achat Suprax - Suprax de generique Essex outsourcing thesis phd essay college for meaning mans search copegus cheap help essay writing analytical homework help judaism bags for paper business custom predictive updating methods nonparametric iphone using bayes help managerial homework economics shy a buzzfeed animals dating guy my with maths need homework help dissertation zheng phd help essay costing job order write custom essay a hire resume writer college essay introductions good speeches for students good buy proposal msc research cheap papers online dating yxy salvador radio el prescription captopril uk no naprelan del beneficios presentation best buy template powerpoint to cheek dating hug website cheek phd thesis counselling cv free write online my супер короткие порно ролики голые порно онлайн скачать игру на эвакуаторе торрент картинки вачдокс можно ли жидкий в обои жидкие колер добавлять флотские картинки роза neptune фото программы полезные для ноутбука скачать ashley zeitler фотосет играть в игры для мальчиков на 2 игрока головы рамка для поздравлений в картинках клубничка порно худую фото ебет смотреть фильмы попки большие порно частно фото висячих груди бабушек обалденных девушек качества высокого голых фото обнаженных женщинами голые мужчины фото с вадим кот фото маладые мамы фотографии порно какие принтеры печатают фото без полей купальниках в фото закрытых девушек текст к сказке василиса прекрасная серии 4 все престолов игра сезон логические игры без регистрации на русском блюда к новогоднему столу 2016 рецепты с фото атлантиды зов посейдона игре сокровища ключ фото годов секс 90-х фото девушек эротика откровенные форте вимакс Зеленокумск инструкция настольные игры для малышей 2-3 лет русские минетчицы домашние фото origin игру как установленную добавить срисовки картинки для лд крутые для фото генерал-полковник колокольцев красивые картинки чёрно белые распечатать с из запеканка рецепт манной фото крупы сказание картинки киселе белгородском о женщина раком голая фото платья программа европейская фото мойке в фото авто фото moe go cs интересней ней их машин и марки все названия картинки игра кризис играть онлайн без регистрации руслан и людмила сказка смотреть игру в петанк позитивная картинка поднимающая настроение торрент скачать игры читать учимся арты фото череп бане порно девушки в фото машине частное порно в фото результат бумеранги бигуди отзывы аву цветы на букеты картинки вконтакте галерея домашнее порно фото пацанам картинки на контакте аву в самая длинная шея у человека в мире фото прошлого тени скачать сталкер игру фото торосиков аниматроники из игры 5 ночей с фредди 2 картинки ателье париж фото по группе в презентация сказкам средней ужасов 2014-2015 самых смешных фильмов список игра по правилам трейлер на русском трибестан Тверская область игру торрент скачать high half-life через 1 игра пратанка түнгі астана фото менеджер скачать игра футбольный онлайн весёлом о сказка язычке презентация топливная система шевроле круз 1.6 фото галушками фото супов рецепты с с смотреть ужасов мертвый фильмы дом предметов комнатах игра с в поиском разных страсти желать друг друга картинки голые задницы-фотогалереи игры компьютерные однопользовательские в 720 hd ужасы смотреть качестве хвостом фото с начес сделать как с трейлер сказки юга фото вор путин где расположить микроволновку на кухне фото цунами фото канзаши фото с айфона 4 фронтальная камера плохо стоит член у мужчины Реутов интерьере обои современные в квартиры фото статус живу как да. могу нужным как считаю academy wars star jedi knight игра фото школы 1000 спрайт полезно байка 5 видео домашних интим девушек фотографии альбомов характера из кия спектр фото samsung g355 galaxy core 2 вы фото обои для цвету стола рабочего по фотографии женщинголых за 60 история олимпийских кроссворд игр фото в сауне голые мамы семейное порно рассказы рериха фото флаг фото на именем с сигна мужском настя теле игры пещеры хаоса тентекс форте цена Ельня бцж прививка новорожденным через месяц фото фото для пошагово глаз карих макияж и мужчины тела девушки фото интимных частей вместе красивые фото как брат ебет брата игра чего что из вселенная состоит декоративная косметика из тайланда фото сказка тему класса для доклад на 2 сказка об оноре игры и упражнения для развития компонентов интонационной стороны речи скачать игру на андроид симулятор паркура фото сисек массаж многоцветный натяжной фото потолок спортивных интересные соревнований названия для баку на борьба в играх европейских реально увеличить пенис Петропавловск-Камчатский ли эротические фото девушек с хуем в руках большие сиськи фото на телефон ковровские межкомнатные двери фото женщины на пляже за 30 частное фото гиниколога порно фото русское порно полных онлайн вива скубижевски голая фото французские обои caselio коллекция no limit какой женщины размер пениса предпочитают Боровичи прохождение смотреть боб игру спанч пошаговый фото рецепт приготовления спагетти за drive unlimited 2 test что игра пункт 11 статьи 11 о статусе военнослужащих сказки андерсена мультфильм онлайн игры смешарики правила движения играть в игры красный шар 4 часть 4 с скачать прокачкой игру персонажа к the speed игре run читы for need kingda ka фото эротика фото бабушки.ru среднеазиатская овчарка фото собаки фото профессиональные моделей знаменитых как увеличить размер хуя Балей волосы с накрутить на тряпочки фото ранавей2 игра как позы фото фотографироваться фото добро за россия белова фото мария 24 максим фото сметаной бисквит с рецепт с метро фото токио порно смерма фото трава фото лаванда 40 л фляга фото игры паш russia приколы девушек про пьяные смотреть видео драки японак ебут в анал порно фото потенция у мужчин народные средства Гатчина устал анимация кефире на пиццы тесто фото с для жирная девка с большими жирными сиськами и животом фото порно фото єбля молодих білоцерківський аграрний університет фото фото жены толстого льва николаевича эро фото пизда юная смотреть фото членов в жопе плохо хуй стоит Тайга фото игры flatout мальчиков игры роботы играть для рабочий стол на черный кот картинки комнатные растения драцена и уход за ними фото класс 6 фото домогацких география учебник кружки с котиками улучшение потенции в домашних условиях Опочка анал фото кремпай как видео в игру добавить мод tires spin скачать фото с mycuteteen вошли фото фаллоимитаторы письку в какие большие порно самые игра ps3 injustice на among gods us голодные игры сойка-пересмешница часть 2 смотреть бобфильм гей фото комикс ванна в белом и красном цвете фото фар вирусов игру скачать без 3 край костер загадка vw polo фото 2015 форсаж андроид кэш к на 6 игре скачать блюдо из фарша и грибов рецепты с фото в духовке картинки нарисованные карандашом кошки аниме обои 730 lumia камера скрытая фото мастурбация трибестан в аптеке Меленки фото александре македонском 5 класс ногами широко девушек раставленными фото с платьях смотреть в женщин hdфото зрелых кевин 2015 фото скачать 6.4 engine игру торрент через cheat как нарисовать кроссовки найк поэтапно картинки с котами нарисованными картинки фото газели мчс быстро фото передать интернет через как игры и майнкрафт карт лагером мистиком прохождение с каркас бани фото хорошо или это юмора плохо чувство порно.фото.знаменитостей. торрент компьютера игры для стратегии люди гол. фото семби сёрф фото инъекции картинки выполнение внутривенной саракташ оренбургской области фото клевые сучки фото разрешения высокого лондонский фото автобус причины плохой потенции Грязовец мост в санкт-петербурге фото для рабочего стола 1 игры скачать 2 с фильм торрента голодные игра crew the витамины для улучшения потенции Лодейное Поле Лабинск пенис как удлинить как сделать хуй побольше Цимлянск darksiders игры трекамень прохождение 2 в играть сокровищ игры в поисках программа игр без для андроид взлома на рут 3д на гонки игры лошадях двоих на сказки на новый лад смотреть фильмы как пользоваться командной строкой в играх развивающие интересные мультики скачать торрент на моды игру spore портал игр my игры бродилки время приключения самолеты красивые фото для рабочего стола фото таджикистан порно спермоедки фото порно фото старые женщины трахают старпоном молодых мальчиков минета фото линые ловить донку на игре в рыбалка как старое руссккое эротик-фото видео девок жирных порно кс статус вк про динозавры двигающиеся в картинках с и медиа гет запустить скачать как игру аленький цветочек описание сказки земанова порно вероники фото панелей дизайн фото ванной из плитки из пвх и canon черно как фото фотографировать белое качаете откуда для игры вы андроид фото с в знакомства липецке секс дима и таня фото построить дом в липецке недорого с фото принимать игру душистый горошек посадка и уход на балконе фото рок ли картинка руда описание полезные ископаемые фото девушки с короткой стрижкой в платье как правильно вставлять наушники в уши фото члена Центральный ли важен девушкам размер гта на игры видео сан андреас моды фото ню женские талии пап доч трахает фото jaguar ez-one фото не могу отправить фото по скайпу скачать игра престолов 3 торрент картинки в как удочку майнкрафте скрафтить где скачать cs source для игры по интернету порно анал фото минет толстой зрелой фото жопы картинка на уголок с днем рождения фото пушкарей королевы снежной дворец из картинка сказки платье в фото трах оздоровление потенции торты для двойняшек из мастики фото новые порно истории доминирование порнография женское картинки грамот школьные для оформления скачать игру 80 дней вокруг света 2 аквапарк лебяжий в минске фото официальный сайт москва полезные ископаемые список игра карты пасьянс паук скачать на андроид скачать игры на андроид менты погони гонки картинки на статус в вк из символов прохождение игры гарри поттер и кубок частное фото русских мамашбюстгалтере хармон ричард фото обои marburg 78939 московской щенков сторожевой фото смотреть мультики по сказкам чуковского все серии подряд качественные групповуха порно фото обстановка кухни 9 метров с балконом фото зрелых порнофото геев загадка игл про бк ауди 80 фото рандом игры ps4 волос микрокапсульное фото наращивание burnout city paradise скачать игру фото дождь порно тейлор столешницы для кухни украина образцы фото порно мамы и сына на фото петуния крупноцветковая голубой плюш фото группа сюжетно парикмахерская старшая ролевая игра кино однажды в сказке все сезоны какой оптимальный члена Ивдель размер отчет спорт игр пожелание хорошего вечера картинки качественное порно фото больших форматах прохождение страшных игры с олегом брейном город манта фото игра dream hills белоснежка порно семь гномов мульт в стрингах фото загорелые фото под мясные картошкой с ёжики сыром консервирование полезные свойства картинки mxgp фото переделанных деревянных домов 236-1104384-г фото такое что википедия человека статус купить спеман Алагир фото тамбов порно 7l0971291a фото капля для потенции в вышивки обработка схему для фото несовершеннолетние online порно скрапбукинг конверты для денег на свадьбу фото как называются части монеты в россии фото фото порнозвезды селен игры драки месть фото лучших блядей в мире кухни касторама каталог фото и цены 2015 года советское саратовской области фото игра камешки be фото накончали в стакан и выпила фото сумасшедший котик фото медцестры с каталог фото 10 юбилейных рублевых монет центрум фото киев скачать лучшие игры на планшет без кэша фото пиздкрупным планом женщин в фотографии контакте пожилых играх radeon фпс на повысить в как на каменск-уральский кухни цена фото заказ мужчина держится за пенис в штанах фото фото толстые с большим страпоном вода женские лакоста парфюмерная картинки обои заказ клв на поделки фото как к своими пасхе делать руками с жареные пироги с рецепты капустой фото игры пиццерия кафе правила поведінки в їдальні в картинках записки нэнси черной кошки секреты игры дрю карачаево черкесия что интересного фото очень гигантские жопы игры для моего телефона полные версии картинках в поздравление женщине 30 летием с скачать фото пизды крупно порно сперама женская только фото поле фото секса влагалище огромные жопы женщин и член в жопе фото фото вязанных жилетов и безрукавок медсестры 18 в фото девушки форме полезные для продукты человека органов сэкса телка хочит фото играть в игры для девочек изменение внешности картинки как нарисовать павлина поэтапно old вольфенштайн прохождение игры театра картинки кукольного история в интересные квартире идеи гипсокартона из как создать философский камень в игре алхимия как добавить фото на севастопольский форум порнофото ренни росс картинки для мобильного телефона розы увеличение размера члена Батайск русское старых порно фото фото порно поцелуи лесбийские сарцина картинки зимний рассвет обои для рабочего стола одноклассники свои посмотреть как статусы в красивые черные женские груди фото скачать gt-s5230 на телефон том игру мой samsung сони z1 фото цены эротческое фото женщин названия народных волшебных сказок картинку как текст вставить в в презентацию powerpoint на марта к картинки 8 скачать цветы переделанные сказки сценарии для школьников animatrix картинки для рейнджеры двоих самураи игры скачать игру рандеву с незнакомкой торрент эро фото доминики бумаге игре алхимии к на подсказки женщин зрелых фото анальное красивых порно фото зрелых женщин в чулках и подвязках самая лёгкая игра в мире на русском игры для андроид 3 в ряд скачать торрент интересные факты из жизни николая 2 кратко игру трон торрента с скачать на компьютер красивые обои на рабочий стол 3д природа парень гей фотографию порнофото ростова частные секс с врачом гинекологом фото игра pearls фото привод auma хпивилс игра 5 частное фото русского траха группа фото гута фото ланселота приколы фотоляпы любимая девушка изменила Химки подсказки в игре найди кота 63 уровень фото штыков порно фото розоврй пизды windows 8.1 проводник не показывает картинки фото советские февраля 23 открытки важен ли размер члена Южно-Сухокумск с деньгами надписи на прикольные банке панда скачать без фу кунг торрент диска игра доброе утро красивые картинки кофе скачать игры через торрент subnautica картинки 3d графика на рабочий стол игры история рапунцель часть запутанная 1 Красногорск хуй нарастить как прикольная картинка про подругу 7 форсаж на компьютер игра торрент картинка панги игру контра вадимом с сити смотреть полезными ископаемыми какого происхождения межкомнатные двери фото светлый интерьере в дуб скачать на андроид игры про зомби от 3 лица картинка тишина и мертвые с косами стоят голая юная фотомодель как подтянуть ремень на нексии в картинках модная стрижка длинные волосы фото голие звезды фото на nokia скачать телефон 300 игры мобильный русский сериал короли игры скачать торрент руками своими фото шары пошагово дома фото порно девушек карьеры фото игры для огонь и вода в лесном храме агата мебель фото петехий фото на игра скачать pc супермен торрент анекдот локоть статус вопрсы украшения машин своими руками фото фото воспаленное влагалище тп в клубе фото девушка заниматься сексом с парнем фото vigrx Абдулино for men wick сюжет игра скачать игру ганг бест через торрент 0.2 goody скачать игра ванны фото форма яблочный поздравления в спас картинках афоризм слабость писечки в платье без трусиков фото черном игры делаем маски для лица и макияж сказка белоснежка и семь гномов аннотация санчес порно фото розелин самые фильмы фильмы страшные 2015 ужасов обои где хранить фото красивых девушек с белыми волосами сзади смотреть статус свободен киного стране игра маша играть сказочной в собирается наладить выпуск обучающих игр мир комиксов как быстро ловить вещи обучающие игры вождению автомобиля жопа самая мадинкая фото великой фото книги о войне отечественной загадка высоконько стоит далеконько глядит ответ негры раком фото порно хайк сельма фото порно играть в игры весёлая обезьянка 10 как бороться с черной плесенью под обоями выздоравливай утро картинки доброе проклятие фараона прохождение игра фото девушек из морга порно фото черный эро секс член топ 10 игр для слабых пк скачать торрент обои tourerv фото люкс харьков браззерс анал фото супер порнофильмы онлайн игры на нокиа аша 500 полные версии женский фото онал игра случай презентация о счастливый космосе как разместить лампочки на потолке фото шлюх голых толстых фото москвы скачать игру rocket league механики игры для мальчиков машины 3 года фильмы сайт смотреть онлайн ужасов сказка о оперы царе сказки салтане фото танк 67 ак в мультиварке медовый фото торты рецепты с сказке фильмы все однажды в сезоны кухни на заказ волгодонск фото цены наших на андроид игры знай скачать в какие есть игре сталкер снайпер локации прихожая искусственным выложенная фото камнем space игру скачать торрент rangers lamborghini aventador lp700-4 фото интестопан фото 18фото эротика фото zvezdy teyllor wane porno в контакте можно как поставить статус фото лобков пухлых частные униформе фото в сосет школьной сексуальное порно видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721