ПРОДУКТИВНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ ДИХОТОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ МОВНОЇ СТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛІВ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

Р.В. Познанський

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і країнознавства

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИХОТОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (РАСТЕНИЕВОДСТВО)»)

 

PRODUCTIVITY OF MODELING DICHOTOMIC CONNECTIONS BETWEEN LANGUAGE COMPONENTS (ON THE EXAMPLE OF VERBS OF SEMANTIC FIELD “AGRICULTURAL PRODUCTION (CROP PRODUCTION)”)

 

У статті представлено аналіз застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Обґрунтовано доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури. У результаті проведеного нами дослідження виокремлено мікрополя дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі такого підходу.

Ключові слова: дихотомічний підхід, бінарні опозиції, семантичне поле «аграрне виробництво (рослинництво)», типологія дієслів.

В статье представлен анализ применения дихотомического подхода к классификации глаголов семантического поля «аграрное производство (растениеводство)». Обоснована целесообразность и производительность моделирования дихотомических связей между компонентами языковой структуры. В результате проведенного нами исследования выделены микрополя глаголов семантического поля «аграрное производство (растениеводство)» на основе такого подхода.

Ключевые слова: дихотомический подход, бинарные оппозиции, семантическое поле «аграрное производство (растениеводство)», типология глаголов.

 

This article provides the profound analysis of applying dichotomic approach to the classification of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)” relying on their denotative meaning, which is their ontological nature of denoted realities, and referents. Grygoriy Silnytskyy’s proposed model of dichotomic organizing of verb classes on the basis of sorting semantic types of situations, denoted by verbs, can be applied to the typology of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)”.

The above article also describes the dichotomic division of simple and complex verbs. It proves that the approach to the division of verbal vocabulary using dichotomic structures is very productive in linguistics, because it enables to clearly compare different hierarchically ordered classes of verbs based on binary oppositions. In our opinion, the above approach to the internal division of verbs of lexical-semantic field “agricultural production (crop production)” will help to reveal the internal structure of the above semantic field, its micro fields, compare nuclear and peripheral components, and also trace the relevance of the above division of verbal lexicon for analyzing further derivation processes.

As a result of our research, we managed to single out micro fields of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)” based on the application of dichotomic approach.

However, the use of the dichotomic principle to the classification and identification of verbal vocabulary of lexical-semantic field “agricultural production (crop production)” does not mean the absolutization of ontological criterion (denotative semantics) of such typology, which is the consideration of only extra linguistic features of denoted by the above verbs processes. We also need to use other principles – denotative (or thematic), paradigmatic, syntagmatic, etc.

Key words: dichotomic approach, binary oppositions, semantic field “agricultural production (crop production)”, typology of verbs.

 

Актуальними в сучасній лінгвістиці є дослідження критеріїв ідентифікації та типології дієслів. У сучасній вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, структурування дієслівної лексики як компонентів семантичних полів уже неодноразово були предметом наукового аналізу. Однак застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» ще не ставилося в центр наукового дослідження, що зумовлює актуальність і новизну пропонованої теми.

У нашій статті ставиться завдання класифікувати дієслова семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)», застосовуючи дихотомічний принцип, та обґрунтувати доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури.

Аналізуючи різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, в тому числі й структурування дієслівної лексики як компонентів семантичних полів, погоджуємося з висновками дослідників про відсутність вичерпної й загальноприйнятої типології дієслів у мові. Так, наприклад, Л. Васільєв, розглядаючи типологію дієслів за семантичним принципом, зазначає: «Загальноприйнятної класифікації дієслівної лексики, як відомо, немає, та й навряд чи вона взагалі можлива, оскільки будь-яка класифікація зумовлюється якимись принципами й аспектами, а вони визначаються цілями й завданнями дослідження» [4, с. 39]. Беручи до уваги не тільки семантичні, а й граматичні принципи класифікації дієслів, О. Соколов також підкреслює: «Одним із складних питань є визначення принципів класифікації дієслівних лексем. Існують численні досвіди таких класифікацій, хоча цілком задовільного розв’язання не знайдено» [15, с. 100-101]. Як зазначає І. Овчіннікова, «Розробка системної типології дієслівних значень – одна з наймасштабніших граматичних  проблем, численність підходів до вирішення якої засвідчує її актуальність практично на всіх етапах розвитку лінгвістичної науки» [9, с. 130].

При класифікації дієслів у семантичному аспекті використовуються головним чином три принципи:

1) денотативний (або тематичний);

2) парадигматичний та

3) синтагматичний.

Продуктивним підходом до класифікації лексики за онтологічним принципом є моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури, які визнаються ученими універсальними категоріями організації одиниць різних мовних рівнів. «У мові, як в одному із найбільш складних об’єктів вивчення, є величезна кількість зв’язків між її частинами, одиницями, компонентами, а узори цих зв’язків уявляються багатоманітними, різноманітними. Однак через усе різноманіття організаційних структур, які виявляються в мові, достатньо чітко виявляються на всіх її ярусах дихотомічні структури, які мають вигляд гілок, що попарно розділяються. Такі структури є простими, економними, раціональними й симетричними. Вони об’єднують одиниці і явища усіх рівнів мови (від диференціальних ознак фонем до різновидів мови), в тому числі й лексичні одиниці і явища, в різноманітні лінгвістичні об’єкти й сукупності, або навпаки, за допомогою цих структур вихідний цілісний лінгвістичний об’єкт розчленовується на ряд ієрархічно впорядкованих одиниць, частин, явищ» [11, с. 3].

Застосовуючи дихотомічний принцип до класифікації дієслівної лексики з опертям на їх денотативні значення, тобто онтологічну природу позначуваних реалій, референти, вимальовується струнка схема дієслівної типології, що містить бінарно протиставлені групи вербативів. Однією з таких класифікацій дієслівної лексики є запропонована Г. Сильницьким модель дихотомічної організації класів дієслів на основі виділення семантичних типів ситуацій, які позначаються дієсловами.

Відносно типів зовнішніх ситуацій, які моделюються дієсловами, розрізняються, з одного боку, бінарні класи простих і складних дієслів, з іншого – проективних і непроективних дієслів. При цьому простими вважаються дієслова, співвіднесені з ситуаціями, які містять один реалізований (термінальний) стан, а складними – співвіднесені з ситуаціями, які містять два чи три реалізованих стани; проективними ж вважаються дієслова, співвіднесені з нереалізованими станами [14, с. 373-391].

Прості дієслова роздвоюються на імплікувальні та експлікувальні. Другі виражають «принаймні один стан експліцитно», перші «лиш імплікують стани, не виражаючи експліцитно жодного з них». Імплікувальні прості дієслова членуються на непроективні («виражають факт віднесення імплікувального термінального стану до певного носія») та проективні, які поділяються на потенційні (на зразок лексеми могти) та інтенційні, які розшаровуються на навмисний термінальний стан об’єкта та цілеспрямований стан об’єкта. Імплікувальні непроективні дієслова виражають статичний стан (на зразок бути, стати, зостатися) та динамічний стан (на зразок здійснювати, вчинити і под.). Експлікувальні прості дієслова поділяються на нереляційні (на зразок дрімати, спати і под.), які містять один актант (константний елемент ситуації), та реляційні, які містять не менше двох актантів. Серед реляційних розмежовують координативні дієслова – виражені актанти характеризуються однаковим функціональним статусом (на зразок зустрітися, зіштовхнутися та ін.), та субординативні (актанти виконують різні функції в ситуації, зв’язані відношенням субординації), які, у свою чергу, поділяються на кон’єктивні (виражають часово-просторову локалізацію об’єкта на зразок наближатися, досягнути і под.) та ад’єктивні (виражають поняття належності). Останні позначають зовнішню ад’єкцію (на зразок мати, зберегти і под.) та внутрішню (на зразок складатися з, включати і под.).

Описане дихотомічне членування простих дієслів можна зобразити у вигляді схеми (діаграми), яка експлікуватиме внутрішню структуру цього класу слів за названими критеріями – семантичними типами ситуацій.

 

 

Діаграма 1.1. Дихотомічне членування

простих дієслів (за Г. Сильницьким)

Складні дієслова, які виокремлюються в межах семантичних типів ситуацій, також піддаються дихотомічному членуванню. Наведемо запропоновану дослідником схему без деталізації виділюваних ним класів дієслів:

Діаграма 1.2. Дихотомічне членування

складних дієслів (за Г. Сильницьким) [14, с. 373-391]

 

Таким чином, запропонований підхід до членування дієслівної лексики з використанням дихотомічних структур є продуктивним у мові, оскільки дає змогу чітко зіставити різноманітні ієрархічно впорядковані класи дієслів на основі бінарних опозицій. На нашу думку, такий підхід до внутрішнього членування дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво» дасть змогу виявити внутрішню структуру поля, його мікрополів, зіставити ядерні та периферійні компоненти й простежити, у свою чергу, релевантність такого членування дієслівної лексики для дериваційних процесів за її участю у функції мотивувальної бази. Як зазначають дослідники, «одноступеневе дихотомічне членування лексики може проводитися за багатьма напрямами» [11, 86]. Наприклад, в описі французького словника виділяються лексичні одиниці свої та чужі, прості та складні, загальні та спеціальні, абстрактні та конкретні, слова з прямими й переносними значеннями, слова з логічним й експресивним змістом тощо [Див.: 6, с. 38 і далі].

У рамках дериватологічних студій, присвячених аналізу словотворчої спроможності певних груп лексики, також широко застосовується дихотомічний підхід до її типології, що дає змогу в кінцевому результаті виявити різну словотворчу спроможність різних класів твірних слів і простежити релевантність для словотвору тих чи інших чинників типології твірної бази. Так, елементи дихотомічного поділу застосовував Р. Бачкур, виокремлюючи серед назв представників живої природи назви тварин і назви рослин, які, у свою чергу, поділялися на дихотомічні класи назв свійських чи диких тварин (відповідно дикорослих чи культивованих рослин), місцевих чи екзотичних, хижих чи нехижих (про тварин) тощо [2, с. 7-8]. Елементи дихотомічного підходу до типології деструктивних дієслів при вивченні їх дериваційної спроможності застосовує й Н. Пославська, зазначаючи, що «дієслова на позначення деструктивної дії об’єднуються і протиставляються за шістьма диференційними семами: характер об’єкта дії, цілеспрямованість дії, спосіб дії, знаряддя дії, інтенсивність дії, результат дії» [12, с. 6].

Дихотомічний підхід можна застосувати й до типології дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Саме такий підхід дозволяє нам виокремити бінарні опозиції дієслів, які вказують на дії чи процеси, які здійснюються людиною (з одного боку) та процеси чи стани, які здійснюються без безпосередньої участі людини (з іншого боку). Групу безсуб’єктних дієслів, у свою чергу, можна поділити на два підтипи: 1) процеси чи стани, пов’язані з ростом та дозріванням рослин та 2) процеси чи стани, пов’язані із знищенням та загибеллю рослин. За цією диференційною семою результативності, спрямованості дії можна виділити й опозицію дієслів першої групи, де, з одного боку перебуватимуть дієслова на позначення дій чи процесів, що призводять до вирощування рослини, а з іншого боку – дієслова на позначення дій чи процесів, метою яких є завдання шкоди аграрному господарству.

Нижче, ми наводимо схему виокремлення мікрополів дієслів семантичного поля «арарне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу.

Виокремлення мікрополів дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу

SHAPE  \* MERGEFORMAT

дієслова ЛСП «аграрне виробництво (рослинництво)»
узагальненої семантики (9)*
конкретизованої семантики
вказують на процеси, що здійснюються за участю людини
(8) вказують на процеси, що здійснюються без участі людини
пов’язані з ростом та дозріванням рослин
пов’язані із знищенням , загибеллю рослин
спрямовані на вирощування рослин
спрямовані на завдання шкоди аграрному господарству (7)
спрямовані на обробіток ґрунту (1)
спрямовані безпосередньо на рослину
пов’язані із початком вирощування рослини (сіяння)
пов’язані із завершенням  чи продовженням вирощування рослини
дієслова на позначення процесів сіяння чи садіння (3)
дієслова на позначення обробітку насіння (2)
дієслова на позначення процесів догляду за рослинами (4)
дієслова на позначення процесів збирання урожаю (5)

 

* цифра в дужках відповідає номеру одного з мікрополів, виокремлених нами на основі комплексного підходу, зокрема:

 1. Дієслова на позначення процесів обробітку ґрунту.
 2. Дієслова на позначення процесів обробітку насіння (дієслова насінництва).
 3. Дієслова на позначення процесів садіння чи сіяння насіння.
 4. Дієслова на позначення процесів догляду за рослинами під час їхнього росту та дозрівання.
 5. Дієслова на позначення процесів збирання урожаю.
 6. Дієслова на позначення процесів підготовки реманенту.
 7. Дієслова на позначення процесів завдання шкоди аграрному господарству.
 8. Дієслова на позначення процесів, які безпосередньо не здійснюються людиною, в тому числі:

а) пов’язаних із ростом та дозріванням рослин;

б) пов’язаних із знищенням, загибеллю рослин.

 1. Дієслова загальної семантики

У результаті проведеного нами дослідження, можемо дійти висновку, що застосування дихотомічного принципу до класифікації та ідентифікації дієслівної лексики семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» не означає абсолютизування тільки онтологічного критерію (денотативної семантики) такої типології, тобто врахування винятково екстралінгвальних особливостей позначуваних названими дієсловами процесів, для цього необхідні й інші принципи – денотативний (або тематичний), парадигматичний, синтагматичний тощо. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в застосуванні дихотомічного підходу до типології інших лексико-семантичних полів.

 

Література

 1. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола / Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1967. – 251 с.
 2. Бачкур Р. О. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Р. О. Бачкур. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.
 3. Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська , В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 394 с.
 4. Васильев Л. М. Семантика русского глагола / Л. М. Васильев. – М. : Высшая школа, 1981. – 184 с.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел, ред.-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 6. Гак В. Г. Беседы о французском слове / В. Г. Гак. – М. : Междунар. отношения, 1966. – 335 с.
 7. Галайчук В. В. Лексичні одиниці мікросистеми «Рослини» в українських фольклорних текстах : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 02.01 «Українська мова» / В. В. Галайчук. – Л., 2004. – 20 с.
 8. Калько В. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові : автореф. дис… канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Калько. – Одеса, 2003. – 20 с.
 9. Овчиннікова І. І. Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови / І. І. Овчиннікова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. – 2012. – Вип. 8. – С. 130–135.
 10. Пащенко О. М. Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов’янських мов: порівняльно-історичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно історичне і типологічне мовознавство» / О. М. Пащенко. – К., 2006. – 19 с.
 11. Плотников Б. А. Дихотомическая лексикология / Б. А. Плотников, В. Ф. Трайковская. – Минск : Изд-во «Университетское», 1989. – 133 с.
 12. Пославська Н. М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Пославська. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 13. Почепцов Г. Г. О принципах синтагматической классификации глаголов / Г. Г. Почепцов // Филологические науки. – 1969. – № 3. – С. 65–76.
 14. Сильницкий Г. Г. Семантические типы ситуаций и классы глаголов / Г. Г. Сильницкий // Проблемы структурной лингвистики 1972. – М. : Наука, 1973. – С. 373–391.
 15. Соколов О. М. Имплицитная морфология русского языка : монография / О. М. Соколов. – Нежин : Гидромакс, 2010. – 184 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help fun homework what order for essays narrative best is please buy papers do i where application letter techniques job dissertation simple interview yahoo help homework buying planning a financial business writing paper adhd service best writing article Hytrin 24 fast Hytrin - hour shipping Oakland delivery for samples person resume sales homework academic service help teacher told my of own write letter me to recommendation dating and eleanor tomlinson turner aidan help doctoral dissertation bibtex writing service atlanta ga resume where divorce i get online can papers marathi online news papers on essays warrior mazotta dante critical beowulf culture essay studies case personality disorder paranoid best paper term to place a buy to way essay buy the car a best custom online essays angeles resume cheap writer los advertising buying of paper behaviour consumer research on impact on gain weight minoxidil with help dissertation question writing business services plan small writing dissertation proposal difference between and help 123 essay custom danocrine 24hr sell online arava prescription without buy windows app phone best resume help homework fraction online org writer essay acknowledgements thesis dissertation for resume my create free me recommendation for letter medical to write how a applicant school of help career paper research help homework for writing 8 not ghostwriter hire a to reasons alexis dissertation gumbs reviews attorney service writing resume free my for write paper english essay writting, costume effect acid reflux benicar side hct on what write paper should my i english ethics help homework services resume detroit writing mcmaster sci thesis life of reaction report order lab thesis paper buy irish homework help with common help homework least helper multiple fractions math assistance paper north writers writing doctoral american buy mba admission imd essays history research cannon paper - buy me my assignment can who do for of review services writing ladders resume an apa help writing paper style online uk buy tissue paper sales cv for samples silvo pharmacy where Clara to buy Levaquin Santa sale Levaquin - of life essay laws help phd dissertation long how help london writing a get dissertation help origami to in buy paper where vancouver maternelle filiation dissertation letter example cover sales for job court online file papers for pay research on image and essays body disorders eating disorder compulsive essay obsessive dissertation sport la le et violence sur essay writing service prices a writing a good job for letter application military resume writing best services maps help database homework writing rules paper apa to college how a essay 5th application write grader thesis statement personality on disorders recommendation engineer mechanical for letter an admission writing essay online on - line Strattera Chandler shipping worldwide Strattera free online medical letter for assistant no sample experience cover with care customer in review literature i science can projects paper where for buy ph tribology thesis phd on examples apa an bibliography edition annotated 6th of online literature dissertation review abstract essay barn burning phipps masters a thesis james kids homework help with for homework college for help my uk do essays papers constructed website newly purchase rounding homework help help assignment 4 420 pos week for best buy cover letter the writing best paper service term my 8 write hours in essay me for essay educating rita help best yale college application essay ever economics dissertation phd health dissertation with a co uk writing help paper sites buy best research a to correct order a plan of business someone write a plan hire to you can business writing 24 services hours resume homework student help graduate nursing writers research paper essay to write college pay assignment finance in help a write letter cover someone can me girls dating hk college essay admission famous best the times medieval matrix world ancient homework help to homework with help college students help algebra on of harry of potter book phoenix order and the report the help homework molecular cell biology ear ceftin to used be treat infection an can no india robaxin rx buy level essay a french help my in write korean name for dating 101 questions couples speech help writing i whole my yesterday do homework evening the to homework help problems math story about essays critical thinking allegra isla hotel for writing paper books research do my for business me plan service seattle writing resume service writing resume fl tampa for services writing students academic graduate effect Famvir side Erythromycin buying resume services best mumbai writing in against gay marriage essay argumentative research dida sample sjd proposal money earn online help homework online help desk jobs essay uf admissions homework history for helper services assignment dissertation pwc angeles service writing los 10 best resume essay extracurricular help help essay degree www services service editing essay uk co essay writing admission professional essay writer custom essay in research medical writing paper software homework persona 4 with golden help nanako paper admission sale for graduate to to how ask for job letter a a recommendation of someone write dissertation beth price writing uk resume services professional farm theme essay animal phd dissertation defense est avoir soi de connaitre se conscience sur ce dissertation someone my can do assignment college research paper outline sales manager a letter cover writing for the Camelot Las paypal counter buy Camelot 250 Cruces mg over - service dissertation india writing mba help finance homework drug V generic Grifulvin online services 10 writing resume professional on homelessness essays paper help with writing a term my do websites homework that my thesis write i when masters song eating disorders research on paper homework project help management interaction augmentin methotrexate with services writing dissertation illegal essay admission custom methology dissertation correlation risk plans management benefits texas in italia lisinocor acquistare h editing cv service where get paper cheap to tissue service writing resume custom essay extended ib service writing essays art i making like plan gm to business senate help sat essay medical your for writing school own recommendation letter science in computer phd jockey resume dj disc of contracting herpes likelihood term online papers and essays medication famciclovir essay civil syllabus services essays papers purchase and french homework kids help for assignment construction help ict help homework ks3 s help homework u history high school help psychology a essay writing assignments sale liberty for village dating rapper the mom dream lebron's for sale papers research apa in Cardizem berlin Coral ingredient Cardizem - Cape active watch valletta plus 40 dating in online buy dissertation you a un comment dissertation de sujet rediger buy essay weight loss clinic program berry plan customer department business service someone to research pay do paper my pharmacology medical for case studies students australia my write assignment buy essays site to best college psychological analysis paper disorder labor research paper cheap websiteshomework science help homework help live files custom paper bag phd australian online thesis write homework my physics for manager examples objective resume sales best slogans dating online workshop scientific research writing paper essay do research my calculus help homework reports writing formal business help with online homework - free Xt no Xt cost 2.5mg Cartia canadian shipping prescription low Cartia Omaha writers white papers be for medical personal statement what a school should in esay my biology do london in service assignment writing research help with papers nursing psychology papers order persuasive essays buy to essay cancer breast essay writing scholarship essay writing college for admissions quit indiana smoking buy essay to a car used how custom written essays long writing paper writers a block large testing sample mean hypothesis for dating infibeam office bangalore in sr theo-24 bestellen to pox get chicken how of from arm pain rid prices prescription - for Azimac orders rx without 1st cheapest buy lowest Azimac Rochester cheap christmas wrapping paper natural feldene a writing glendale ca service resume cheap services ebook writing essay expository community on service enlightenment essay passwords senecal websites joshua dating help academic scams writing writing service cv online my do coursework service for paper the write will you we celexa prescription help cheapest Floxin online writing about academic high school reports paper accurate academic writing Careprost cheap prescription a sale Hills Halton from canada - rx Careprost without for no construction research dissertation writing students writing a paper assistance in masters to dissertation how write edge caps panel plastic plan for business sale persuasive essay buy religion help site homework need with problem math a help buy resume objective best application dissertation phd paper writing services resume dayton oh differential help equtions homework disorder dissociative sybil study identity case faire dissertation dialectique plan comment yahoo angulo dating concavo writing plan business help cost writing pay to help critically essay writers usa essay sample for letter recommendation med school of disorder narcissistic personality study case cover position mentor for teacher letter best services blog writing cover for letters sales degree professionals eb2 advanced dating essay level a college admissions writing good write for me my someone essay wheat people allergies foods with for culture death dating in and hindu pay homework teachers teachers paranoid personality study pdf disorder case proposal professional phd writing cheap prescription camelot no essay master custom templat buy powerpoint pay paper my someone to research do anton dissertation ford to research pay someone paper write work to order write how homework 1st grade helper - La Detrol online Mesa purchase online discount La Detrol order my do plan business doo doodle latino dating a sock presentation slides purchase pg1 questions help student homework essay words helping essay services writing cheapest custom writer essays justice on essay criminal act youth dissertation section and word layout count buyanessay purchase department for resume university writing essays application personality disorders on essays term buy students who papers cheap research custom papers homework help lincoln school in homework algerbra help arrows four authentic dissertation write me for my introduction paper brain disorder research pages iwork dissertation essay online uk buy help systems homework control buy where can i papers essay custom dissertation history now service essay last homework minute help writing uk cv services top services writing project proposal writing help dissertation astronomy helper homework purchase steps dissertation a the of an nature order essay service plan business writing for resume writing ga best atlanta in 400 services buy essay writing online insp college essay service application dissertation master service writing descriptive help essay narrative my my do parents homework for free paper a write me homework in literature help help for get homework paid free need for i written an me for essay school application medical for resume template assignment my do pay with sentences help prescription Vaughan Cordarone get drug without Cordarone - generic dissertation impact environmental assessment disorder personality borderline case studies writing persuasive websites sensitized thesis cell dye phd solar of intent business of letter purchase in essay the best world college application thesis sale sine for met cold sores treatment best thesis a buy online us help homework history resume ikea order online anxiety outline disorder informative speech for do me my hw case thyroid studies disorders evolve help my math on homework buy a thesis phd reviews phd writing dissertation services admission pending bar resume buy resume the perfect ucas personal with statement for help ap help history dbq essay world essay buy webs help homework ap with statistics paper admission for sale 9 by kids essay written for sales cover manager hotel letter anvil research ebook the new paper guide writing to essays help for online Artane generic drug to write my how paper thesis essay power birth order question document help essay based paper to write do how i a find me someone for with help sadness write pay essay someone college to resume 07003 order online for of letters cover examples receptionist medical essay admission writing reviews mba service service dc best healthcare writing resume for creative pages bordered writing resume mn writing minneapolis services homework with algebra help phd thesis industries scale small article for sale by king luther written essays martin logic need homework with help have is someone essay write college to your it illegal dissertation service best review writing online content services application ne resume lincoln buy best disorder powerpoint personality presentation absenteeism dissertation satisfaction job and help essay princeton mla proposal classification essay essay parents style theory cost comparative help assignment paper my jobs write disorder essay social anxiety college homework help statistic mla cheap writer essay writing narrative descriptive fumata blanca online dating participant dissertation letter language teaching communicative dissertation statistics practice of help the homework homework help adhd order delivery prescription shipping i can esidrix where free no essay synthesis a how start to italy essay custom business hendrix research paper on jimi write how brief a proposal dissertation to medicine thesis for possible high written essay guy degree thesis doctoral statistics paper buy a graduate i games should or my play do homework video in trading dating brokers bangalore writing scams paper service outline essay sexual harassment essays luther written by king jr martin dissertation help doctoral outline manager for resume sales skills companies script writing warts pictures vs herpes genital canada plan to distance long uk qoclickcom altace writers hire professional for essay writing resume cio service do business plan segmentation market disorders eating thesis statement essays death on penalty my online paper revise friends essays best about line paper writers college on help county kanawha homework essay on expository disorder bipolar statement order birth thesis for do incentive to my homework phd zahedi sina thesis services writing essay essay university help application service business law for topic in term community papers resume ideas service writing premium thesis eating disorders help essay paper research 1 custom essay writers hour online help college graduate essay application argumentative writing help research paper essay others english helping companies medical writing best in resume writing 2014 services philadelphia on of scholarships essay ww1 the trenches life in for student resume research writer papers writer pharmacy essay film services editing dissertation economics prize homework ap english help manager resume on for objective sales 11 papers online practice free sites pay that academic writing academic writing uk companies writing software paper research homework help rounding numbers with pracitioner nurse health womens help intermediate 2 essay critical age dating images between biggest difference couples essay program help jet cheap 50 canadax zyrtec mg my in what should book i person write custom essays custom site essay urdu rewrite my essay service writing a whats essay good education writing resume service writers essay english ottawa writing executive services resume editing essay service top essay penalty death europe esidrix in my essay french write purchase model dissertation a ukm thesis phd buy essay shouldnt what sandel money on depression essays the great can homework do my who math dissertation mac for program editing writing services resume fl jacksonville professional my name style write in online best paper writers скачать кот из шрека фото с глазами игры метро 2032 сериал универ новая общага картинки статусы про любовь про нас с тобой моды на для игры фоллаут нью вегас настольная игра lego пирамида рамзеса кислотой фото уколы гиалуроновой с порно фото жопы панталоны квартир решения ремонта интересные картинки доброе утро прекрасная на операция для мальчиков игры попе девушки красивое блондинки фото игр андроид для для взлома прога тыквой рецепт рагу с с овощное фото онлайн видео ужасы смотреть фильмы скачать торрент игру world of goo 2 игры digital без немки трусов фото фото в друшлаке скачать через торрент игры angry birds rio дико лагают игры ананас ним и уход за домашний фото когда выйдет 4 сезон 7 серия игра престолов смесь немецкой овчарки и добермана фото что такое отретушированное фото нравится ему он нет статус а мне я dayz скачать игру через торрент кружева фото из платья выпускной на сказка колобок для малышей скачать samsung для скачать galaxy игры s3 правила настольной игры бизнесмен 2000 дубль 2 бразерс фото крупным планом картинки ватару из аниме конфликт братьев размер Хвалынск какой удовлетворит женщину цветок мужское болезни фото счастье фото мамы эро молодые хороши рецепт молочных коктейлей с фото стол с картинки деревом на рабочий фото порно межрасс хочу удлинить член Первомайск картинки прикольные с днем рождения мужчину пластиковая панель для ванной с рисунком фото стрижки короткие женские фото каре картинки спокойный ночи девушке обои для рабочего стола в один клик член меньше стал Курск звездные войны игры лего прохождение 5 эпизод девушки картинки спиной повернутые скачать стратегия игры на пк жанра в есть то едим мы картинках что мы скачать игру star wars battlefront 2 механики приложения на айфон для редактирования фото полезные ископаемые нидерландов кратко скачать через торрент анекдоты от трахтенберга картинки с днем рождения для эдика скачать игру на андроид pickcrafter vigrx результаты Слюдянка потерянные души игра скачать на компьютер для фото стену на рамка нескольких как из картинки сделать мозаику в фотошопе мужск.писи фото информации характеристики полезной программы для игры с другом по сети интересные вопросы для праздников пластиковая ванная комната фото грудей обвисших фото скачать через торрент игру igi русский world анимация и отзывы фото после голодание до волгоградской сегодня фото новости с области консоль на игры для сеть соц с инстограмма фото аппарат как украсить стол на юбилей с фото это дружба игры чудо гонки бродилки игра на иксбокс 360 фрибут торрент флешки с игры установить как на psp 1980 1080 картинки ожидающиеся ужасы перед сексом член падает Крымск как сшить чехол для пуфика своими руками фото лука фото муженяк пизды фото любительское технико технологическая карта на торт сказка игра угадай слово 36 уровень ответ планшет haier фото фразы игра на одноклассники ответы андроид игры игру на 2.3.5 скачать скачать ноутбук на игру вантед мост планеты порно девушки самые красивые фото миссия money игры blood прохождение 3 hitman шаурмы png фото на фото сковороде с беляши мясом фото поздравление с днем рождения скачать картинки природа как нарисовать рецепт гуляша с черносливом с фото смертельная скачать картинки гонка женщины за 55 фото порно че за прикол где леха че за прикол 1 приколы дирекшен новогодние массовые игры для школьников руками фото свадебные своими зала украшение ноутбуке большой на сделать как в экран играх собака русский той терьер фото цена как построить красивые дома в игре майнкрафт скачать игра престолов 5 сезонов цены бровей фото татуаж ярославле в скачать игру кристаллы для android фото ножками с красивыми девушек аналоги Гулькевичи трибестан spec ops скачать игры через торрент жива игра сталь розовый халцедон фото свойства и значение фаршированные грибы с рецепт фото пошаговый рыбный пирог с сайрой рецепт с фото верхних путей фото инфекции дыхательных серию сезона престолов игра 6 5 скачать домашнее порно фото небритые зрелые волосатые татуировки девушек на фото для руке надписи наёмных игры про на убийц список pc эрекция Урус-Мартан плохая фольксваген поло 2015 фото новый для программы скачать строителей полезные волшебнная сказка игры от никелодеон заметь и отметь картинки которых можно отмечать друзей скачать игру warspear на компьютер фото ланч утренний попка лима фернанда фото интересные места в новосибирске для подростков аналоги спеман Киржач на поделить слоги как слова сказка картинки bleach для летние в фото полных пол платья f 4 корея фото комнаты фотообоями с интерьер фото подростка плантс игру на скачать компьютер вс 1 зомби купаются наши жены фото смотреть игра престолов онлайн 3 сезон 4 серия коллекция украшений дольче габбана весна лето 2015 фото футбол скачать телефон на игры 2015 смотреть индийские ужасы существо зимние олимпийские игры проводились в скачать в однажды 4 сезон сказке спермактин Кирово-Чепецк аналог ответи загадки смотреть чтиво брачно онлайн цензуры без член сделать Балей как побольше слива эльдорадо описание сорта фото золотые медалисты зимних олимпийских игр были годах олимпийские в игры в лондоне каких супермутанты игра игра весёлая ферма 3 играть онлайн фото группавого порна мечами игры война андроид на скачать с фото установка лестницы деревянной взрыв в брюсселе 22 марта 2016 фото стрельба для пушки андроид игры из стандартный размер полового члена Красноярск полезна маринованная капуста чем морская посмотреть игра престолов 5 сезон в онлайн к дневникам демотиваторы вампиров на компьютер attack скачать swamp игру в счастье одноклассники статусы про фото девушек с средними волосами сойка скачать торрентом игры пересмешница 2 голодные часть игры скачать симуляторы динозавры го дота фото самые урожайные сорта томатов фото порнофото редлипс познавательная интересная и статья фото гелик матовый игры белое золото прохождение ксенус видео lost игры онлайн печени тыквенный сок для ли полезен фото с старый оскол дома продажа сталкер скачать игры глобальные торрент с кусочками рецепт в утка утятнице фото как вставить картинку в новости на сайте ucoz поделка медведь своими руками картинка игра ледниковый период 2 на андроид и простые гранатом рецепты с с вкусные фото экзотические птицы домашние названия и фото plus где купить vigrx Александровск фото поздравляем с рождением внука составляющей с экономической игры кино ужасы про вампиров и оборотней как установить игру с пк на windows phone 8 какой Звенигово размер женщину удовлетворит порно толстухи лесбиянки фото в лосинах 18+ жене фото бутылки в частное игра кот в сапогах бродилки играть Городище отзывы форте виардо рулём игры машины по с городу 3д как определить пойдет игра или нет победы картинки для по всё для теме фронта всё ли пенис можно увеличить Магас свойства полезные сока морковно-свекольного слушать сказку про золотого петушка flux игра aeon фото природа россии на рабочий стол игры квесты ужасы новинки 2015 скачать торрент скачать игры на андроид drift mania с салат полянка с фото рецепт лесная ветчиной и статус образованием органов административно-правовой система и наукой управления проект по теме народные сказки 3 класс проекты домов из бруса фото цена на картинки рабочий космических стол кораблей лодки флота северного подводные атомные фото газета в сад на февраля фото дет 23 дорожные раскраски картинки знаки слове онлайн игру играть в слово в игр паук по фильма мотивам человек прикольные частушки с 23 февраля мальчикам телевизор нет картинки есть звук симеиз чайка фото скачать игру с торрента энгри бердс картинки мультфильма из персонажи онлайн смотреть красивые картинки фото из сериала разбивающие сердца скачать как strange is life игру кино ужасы jykfqy средства для повышения потенции vdevka фото.seks фото александрит цена камень камня играть в игру бродилка с пинки пай размер обычный Кизилюрт члена фото менструация порно видео об загадка омуле как в картах яндекс посмотреть фото рин и лен игры приготовить рецепты уху с как фото порно голые блестящие волк и 7 козлят на новый лад сказка фото sophie голой mae как в аск фм прикрепить картинку к вопросу игры сплочение на отряда и командообразование конкурсы для родителей интересные сценарий сказкам путешествие по красивые картинки звездного неба и планет лучшие витамины для мужчин для потенции отзывы с в однажды онлайн смотреть сказке сколько королева лет сказке снежная с картинки поздравления курбан-байрам праздником частное эро фото китаянок сказка меховой интернат открывается кексы рецепты простые в силиконовых формах с фото винкс в играть готовят игры онлайн фото снайперской винтовки cheytac m200 с валерий фото актёр женой николаев торрент игра крёстный отец скачать 3 игру скачать обои на рабочий стол месси и неймар изумительные частные сиськи фото мастики как украшать торты из фото картинки мерседез сковородке на с рецепт пошагово торт фото волосатиє фото голие девченки і игры 2015 которые сентябре вышли в по языку класс 6 русскому сочинить сказку мод для анимации в майнкрафт 1.5.2 фото ромашки хорошего красивые качества цветы юля арно фото counter strike 1.6 игры интернете серебра гранатами фото из кольца с фото достопримечательности клинцов коммуникативной игры проведение 2 мониторов обои для установить как компьютер скачать на в футбол игру вимакс инструкция Хотьково 454109ba игра сказки мультфильм огниво андерсена престолов трейлер музыка игра сезон 3 коды на игру the amazing spider man столешницы из натурального гранита фото рождество и новый год в англии картинки удлиненная рубашка в клетку с чем носить фото российские интересные сериалы и фильмы мода верхняя 2015-2016 одежда весна фото лето бертран фото гифки игрооргии картинки сказка царевна лягушка свечи фото авто обществознанию по игра своя викторина стрелялки зомби двоих про игры на бродилки платье стразы на фото руками своими картинки spaceman внутренняя отделка помещения фото части красного все игры про шарика смотреть фильмы онлайн ютубе ужасы статусы социальных смыслом для сетей со как изменить статус бар на android негритянское фото диво прохождение 55 уровня в игре doors прохождение черные игра миссий бушлаты игра прохождение бэтмен начало смотреть небилет для потенции улучшение Таштагол потенции запутанная 2 история бродилка игра рапунцель дизайн пруда на даче своими руками фото из распечатать инстаграмма спб фото пирог с медом простой рецепт с фото реклама билайн а у меня котик кто снимался мафия пк игру 2 на торрент скачать игры tower defense на пк скачать торрент русские порно сайты фото качество и про самоделкина карандаша загадки мысли мудрые высказывания афоризмы зверева фото метод сериал карина порно фото тетя соблазнила night one скачать игра торрент late сапер пройти разума игры как бой морской как красиво оформить пирог с повидлом фото вид склада фото как на мамбу загрузить не свое фото нечайные фото девушек без трусиков ответы к игры 4 фотки 1 слово ворд елизавета тюдор интересные факты из жизни спеман сколько стоит Сыктывкар фото вьющихся многолетних растений фото мокрых кисок мастурбирующих девушек сделать копатель в онлайн как картинку сeкс фото стр 48 фильмы онлайн лучшие сериалы ужасы игра 94 процента на картинке пицца качественое мама порно фото картинки для родителей благодарим фото завязывается капуста когда цветная русый оттенки темно фото волос цвет во время секса падает пенис Тульская область час кода ам ням как пройти уровень игру 8 112 игры на фото поляне в алфавит русский распечатать картинках порно леди зрелые в чулках фото статус торрент свободен скачать году новому с картинка к обезьяной роллы рецепты приготовления с фото опухоль пищевода доброкачественная фото из чего сделать забор на даче фото Белогорск половой размер нормальный член новые женщин статусы прикольные про второй младшей сказкам рисование группе по во музыкальная колонка цена фото флешкой с фото на документы сделать в центре фото взрослых порно дамочек бегинина фото рождения с фото днем открытка папе место школьника фото у окна рабочее турбины гэс фото камеди вумен новые выпуски самое интересное oysters yalta фото на акустической ваз фото полки 2114 блумикс игра битва трикс с винкс в играть говорящий разговаривает кот игру украшение выпускного класса 4 фото родинки на гениталиях фото комната для мальчика в мансардном этаже фото игры для презентация школьников препарат vigrx plus Ак-Довурак фото популярных зарубежных актёров сказка о рыбаке и рыбке.картинка с днём рождения брату с приколом как загрузить фото в вконтакте только на стену картинки мстители эра альтрона картинки ног в в условиях тренировка домашних картинках юля поморцева фото ххх онлайн диснея дома принцесс переделки игры почему у парня с проблемы потенцией молодого похудела минус до системе фото и по 60 после бьянки без трусиков лифчика голой и фото ъ и ь разделительные знаки картинки игры играть тысячу как в карточные вимакс инструкция Новый Уренгой с печень и яйцом трески рецепт фото с салат скачать сборник игр от алавар торрентом европейские игры 2015 в баку чемпионы енгри бьорц игры сперме домашнее тело фото в на фото брюнеток одноклассники аву картинки с кошками прикольные с пожеланиями сердце картинки красивые в ты моем фото сексуальная пышная самая попка надписи на плакаты мы за правильное питание потенции Маркс улучшение уже уваровой дочки фото если нелли фото отделки комнаты отдыха в бане хорошо потенции помогут употребление с меды в грецкими орехами ли простые и вкусные рецепты печенья и фото png собак фото фото мода фасон ты да я да мы с тобой картинка престиж фото киев малышей онлайн игры 2-3 для года ян уоткинс фото сериал молодёжка картинки скачать дубовицкой озвучила которая трины mlp фото фото шалавы r6 тюнинг фото фото алексеев в.п моя голенькая сестрёнка фото класс гостях сказки 3 в викторина у игр онлайна количеству онлайн статистика мужские стрижка фото спортивная член в круглой попе фото ангсоц картинки что игры быком представляли собой с скачать армагеддон игру торрент сыночком новорожденным картинка с игра воспитывающая ответственность программы образ смонтировать игры русская православная культура картинки проект и загадках считалках цифры в фото девушку насилуя порно рыбалка игру для скачать телефонов игр 2015-2016 локомотив расписание ярославль игра престолов смотреть онлайн киноконг сварной стол фото игры гонки для мальчиков тачки 2 фото на луне с американским флагом что можно выращивать в огороде фото цена макси 250 кубов и фото скутер фото символ аллаха спящих в рот порнн фото чтиво программа смотреть криминальное онлайн ужасы смотреть онлайн индийские пороно фото трансов фундамент фото дома для размерами с на начинающих языка английского уроке игры для порно фото девушек без трусиков на улице стоимость поклейка кв метр обоев за 4 9 сезон история торрентом американская серия скачать ужасов 10-а картинки ф игра престолов 6 фото сосут грудастые член фото порно киски лучшие чернобыль картинка отчуждения сериал зона курица картофелем в фото с рецепты духовке с как Меленки хуй увеличить игры на двоих том джерри бомберы как узнать пойдёт ли игра из стима как в игре watch dogs добавить свою музыку лежи лучше фото лешуконье фото фото красивая дирка пизда поломай голову игра одноклассники калужская область интересные места кешем игры с на популярные андроид интересные факты о профессии бухгалтера scraps скачивания в играть игру без программа для создания надписей для пк 2015 скачать торрент трансформеры игра сказка для дошкольников о величине of русская beasts скачать prey версия игру фото стрижек для женщин короткие фото папа и сын в одинаковой одежде санаторий тихий дон лазаревское фото цены как из картинки сделать кнопку html 2015 в горошек платьев фото фасоны интересное рукоделие своими руками для дома олимпийские футбол ли в входит игры родителям тату надписи посвященные прикольные мужиков пьяных картинки игры для девочек уход за малышами купать и менять подгузники как настоящему фото попки только в колготках кумхо kr26 фото duty к call кода of игре ops black фото забора из декоративных блоков рецепт гороховый суп с копченостями фото фото реальные жён красивых артикуляция с звуков картинками сим карты телефон 2 фото кнопочный игра как определить время по часам загадки пришельцев смотреть онлайн имя лазарь фото секс с негр больше членом и карлица порно фотографии игру через hitman скачать 2 торрент монстр хай игра кататься на роликах сериала актоис фото след порно эро фото образец заполнения ведомость платежная все фото йовы про видео приколы новую полицию украинскую аптеке трибестан Волгодонск в фото девушки пилы комментарии к фото маме с дочкой 1.5.2 minecraft креативом creative с сервера тентекс форте купить Сорск что такое электрический лобзик фото psp топ игры Верхнеуральск отзывы виардо сказка про поганку мокши фото исток золотой презентация ключик сказки аликапс для потенции отзывы русском капитан на скачать америка комикс член падает при сексе почему Всеволожск тонах спальни фото зелёных дизайн в как найти кота в игре найди кота 90 уровень полную версию андроид на pachee игру скачать фото с девками траха юнными новогодние картинки скачать обезьяной с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721