ПРОДУКТИВНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ ДИХОТОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ МОВНОЇ СТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛІВ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

Р.В. Познанський

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і країнознавства

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИХОТОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (РАСТЕНИЕВОДСТВО)»)

 

PRODUCTIVITY OF MODELING DICHOTOMIC CONNECTIONS BETWEEN LANGUAGE COMPONENTS (ON THE EXAMPLE OF VERBS OF SEMANTIC FIELD “AGRICULTURAL PRODUCTION (CROP PRODUCTION)”)

 

У статті представлено аналіз застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Обґрунтовано доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури. У результаті проведеного нами дослідження виокремлено мікрополя дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі такого підходу.

Ключові слова: дихотомічний підхід, бінарні опозиції, семантичне поле «аграрне виробництво (рослинництво)», типологія дієслів.

В статье представлен анализ применения дихотомического подхода к классификации глаголов семантического поля «аграрное производство (растениеводство)». Обоснована целесообразность и производительность моделирования дихотомических связей между компонентами языковой структуры. В результате проведенного нами исследования выделены микрополя глаголов семантического поля «аграрное производство (растениеводство)» на основе такого подхода.

Ключевые слова: дихотомический подход, бинарные оппозиции, семантическое поле «аграрное производство (растениеводство)», типология глаголов.

 

This article provides the profound analysis of applying dichotomic approach to the classification of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)” relying on their denotative meaning, which is their ontological nature of denoted realities, and referents. Grygoriy Silnytskyy’s proposed model of dichotomic organizing of verb classes on the basis of sorting semantic types of situations, denoted by verbs, can be applied to the typology of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)”.

The above article also describes the dichotomic division of simple and complex verbs. It proves that the approach to the division of verbal vocabulary using dichotomic structures is very productive in linguistics, because it enables to clearly compare different hierarchically ordered classes of verbs based on binary oppositions. In our opinion, the above approach to the internal division of verbs of lexical-semantic field “agricultural production (crop production)” will help to reveal the internal structure of the above semantic field, its micro fields, compare nuclear and peripheral components, and also trace the relevance of the above division of verbal lexicon for analyzing further derivation processes.

As a result of our research, we managed to single out micro fields of verbs of semantic field “agricultural production (crop production)” based on the application of dichotomic approach.

However, the use of the dichotomic principle to the classification and identification of verbal vocabulary of lexical-semantic field “agricultural production (crop production)” does not mean the absolutization of ontological criterion (denotative semantics) of such typology, which is the consideration of only extra linguistic features of denoted by the above verbs processes. We also need to use other principles – denotative (or thematic), paradigmatic, syntagmatic, etc.

Key words: dichotomic approach, binary oppositions, semantic field “agricultural production (crop production)”, typology of verbs.

 

Актуальними в сучасній лінгвістиці є дослідження критеріїв ідентифікації та типології дієслів. У сучасній вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, структурування дієслівної лексики як компонентів семантичних полів уже неодноразово були предметом наукового аналізу. Однак застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» ще не ставилося в центр наукового дослідження, що зумовлює актуальність і новизну пропонованої теми.

У нашій статті ставиться завдання класифікувати дієслова семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)», застосовуючи дихотомічний принцип, та обґрунтувати доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури.

Аналізуючи різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, в тому числі й структурування дієслівної лексики як компонентів семантичних полів, погоджуємося з висновками дослідників про відсутність вичерпної й загальноприйнятої типології дієслів у мові. Так, наприклад, Л. Васільєв, розглядаючи типологію дієслів за семантичним принципом, зазначає: «Загальноприйнятної класифікації дієслівної лексики, як відомо, немає, та й навряд чи вона взагалі можлива, оскільки будь-яка класифікація зумовлюється якимись принципами й аспектами, а вони визначаються цілями й завданнями дослідження» [4, с. 39]. Беручи до уваги не тільки семантичні, а й граматичні принципи класифікації дієслів, О. Соколов також підкреслює: «Одним із складних питань є визначення принципів класифікації дієслівних лексем. Існують численні досвіди таких класифікацій, хоча цілком задовільного розв’язання не знайдено» [15, с. 100-101]. Як зазначає І. Овчіннікова, «Розробка системної типології дієслівних значень – одна з наймасштабніших граматичних  проблем, численність підходів до вирішення якої засвідчує її актуальність практично на всіх етапах розвитку лінгвістичної науки» [9, с. 130].

При класифікації дієслів у семантичному аспекті використовуються головним чином три принципи:

1) денотативний (або тематичний);

2) парадигматичний та

3) синтагматичний.

Продуктивним підходом до класифікації лексики за онтологічним принципом є моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури, які визнаються ученими універсальними категоріями організації одиниць різних мовних рівнів. «У мові, як в одному із найбільш складних об’єктів вивчення, є величезна кількість зв’язків між її частинами, одиницями, компонентами, а узори цих зв’язків уявляються багатоманітними, різноманітними. Однак через усе різноманіття організаційних структур, які виявляються в мові, достатньо чітко виявляються на всіх її ярусах дихотомічні структури, які мають вигляд гілок, що попарно розділяються. Такі структури є простими, економними, раціональними й симетричними. Вони об’єднують одиниці і явища усіх рівнів мови (від диференціальних ознак фонем до різновидів мови), в тому числі й лексичні одиниці і явища, в різноманітні лінгвістичні об’єкти й сукупності, або навпаки, за допомогою цих структур вихідний цілісний лінгвістичний об’єкт розчленовується на ряд ієрархічно впорядкованих одиниць, частин, явищ» [11, с. 3].

Застосовуючи дихотомічний принцип до класифікації дієслівної лексики з опертям на їх денотативні значення, тобто онтологічну природу позначуваних реалій, референти, вимальовується струнка схема дієслівної типології, що містить бінарно протиставлені групи вербативів. Однією з таких класифікацій дієслівної лексики є запропонована Г. Сильницьким модель дихотомічної організації класів дієслів на основі виділення семантичних типів ситуацій, які позначаються дієсловами.

Відносно типів зовнішніх ситуацій, які моделюються дієсловами, розрізняються, з одного боку, бінарні класи простих і складних дієслів, з іншого – проективних і непроективних дієслів. При цьому простими вважаються дієслова, співвіднесені з ситуаціями, які містять один реалізований (термінальний) стан, а складними – співвіднесені з ситуаціями, які містять два чи три реалізованих стани; проективними ж вважаються дієслова, співвіднесені з нереалізованими станами [14, с. 373-391].

Прості дієслова роздвоюються на імплікувальні та експлікувальні. Другі виражають «принаймні один стан експліцитно», перші «лиш імплікують стани, не виражаючи експліцитно жодного з них». Імплікувальні прості дієслова членуються на непроективні («виражають факт віднесення імплікувального термінального стану до певного носія») та проективні, які поділяються на потенційні (на зразок лексеми могти) та інтенційні, які розшаровуються на навмисний термінальний стан об’єкта та цілеспрямований стан об’єкта. Імплікувальні непроективні дієслова виражають статичний стан (на зразок бути, стати, зостатися) та динамічний стан (на зразок здійснювати, вчинити і под.). Експлікувальні прості дієслова поділяються на нереляційні (на зразок дрімати, спати і под.), які містять один актант (константний елемент ситуації), та реляційні, які містять не менше двох актантів. Серед реляційних розмежовують координативні дієслова – виражені актанти характеризуються однаковим функціональним статусом (на зразок зустрітися, зіштовхнутися та ін.), та субординативні (актанти виконують різні функції в ситуації, зв’язані відношенням субординації), які, у свою чергу, поділяються на кон’єктивні (виражають часово-просторову локалізацію об’єкта на зразок наближатися, досягнути і под.) та ад’єктивні (виражають поняття належності). Останні позначають зовнішню ад’єкцію (на зразок мати, зберегти і под.) та внутрішню (на зразок складатися з, включати і под.).

Описане дихотомічне членування простих дієслів можна зобразити у вигляді схеми (діаграми), яка експлікуватиме внутрішню структуру цього класу слів за названими критеріями – семантичними типами ситуацій.

 

 

Діаграма 1.1. Дихотомічне членування

простих дієслів (за Г. Сильницьким)

Складні дієслова, які виокремлюються в межах семантичних типів ситуацій, також піддаються дихотомічному членуванню. Наведемо запропоновану дослідником схему без деталізації виділюваних ним класів дієслів:

Діаграма 1.2. Дихотомічне членування

складних дієслів (за Г. Сильницьким) [14, с. 373-391]

 

Таким чином, запропонований підхід до членування дієслівної лексики з використанням дихотомічних структур є продуктивним у мові, оскільки дає змогу чітко зіставити різноманітні ієрархічно впорядковані класи дієслів на основі бінарних опозицій. На нашу думку, такий підхід до внутрішнього членування дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво» дасть змогу виявити внутрішню структуру поля, його мікрополів, зіставити ядерні та периферійні компоненти й простежити, у свою чергу, релевантність такого членування дієслівної лексики для дериваційних процесів за її участю у функції мотивувальної бази. Як зазначають дослідники, «одноступеневе дихотомічне членування лексики може проводитися за багатьма напрямами» [11, 86]. Наприклад, в описі французького словника виділяються лексичні одиниці свої та чужі, прості та складні, загальні та спеціальні, абстрактні та конкретні, слова з прямими й переносними значеннями, слова з логічним й експресивним змістом тощо [Див.: 6, с. 38 і далі].

У рамках дериватологічних студій, присвячених аналізу словотворчої спроможності певних груп лексики, також широко застосовується дихотомічний підхід до її типології, що дає змогу в кінцевому результаті виявити різну словотворчу спроможність різних класів твірних слів і простежити релевантність для словотвору тих чи інших чинників типології твірної бази. Так, елементи дихотомічного поділу застосовував Р. Бачкур, виокремлюючи серед назв представників живої природи назви тварин і назви рослин, які, у свою чергу, поділялися на дихотомічні класи назв свійських чи диких тварин (відповідно дикорослих чи культивованих рослин), місцевих чи екзотичних, хижих чи нехижих (про тварин) тощо [2, с. 7-8]. Елементи дихотомічного підходу до типології деструктивних дієслів при вивченні їх дериваційної спроможності застосовує й Н. Пославська, зазначаючи, що «дієслова на позначення деструктивної дії об’єднуються і протиставляються за шістьма диференційними семами: характер об’єкта дії, цілеспрямованість дії, спосіб дії, знаряддя дії, інтенсивність дії, результат дії» [12, с. 6].

Дихотомічний підхід можна застосувати й до типології дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Саме такий підхід дозволяє нам виокремити бінарні опозиції дієслів, які вказують на дії чи процеси, які здійснюються людиною (з одного боку) та процеси чи стани, які здійснюються без безпосередньої участі людини (з іншого боку). Групу безсуб’єктних дієслів, у свою чергу, можна поділити на два підтипи: 1) процеси чи стани, пов’язані з ростом та дозріванням рослин та 2) процеси чи стани, пов’язані із знищенням та загибеллю рослин. За цією диференційною семою результативності, спрямованості дії можна виділити й опозицію дієслів першої групи, де, з одного боку перебуватимуть дієслова на позначення дій чи процесів, що призводять до вирощування рослини, а з іншого боку – дієслова на позначення дій чи процесів, метою яких є завдання шкоди аграрному господарству.

Нижче, ми наводимо схему виокремлення мікрополів дієслів семантичного поля «арарне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу.

Виокремлення мікрополів дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу

SHAPE  \* MERGEFORMAT

дієслова ЛСП «аграрне виробництво (рослинництво)»
узагальненої семантики (9)*
конкретизованої семантики
вказують на процеси, що здійснюються за участю людини
(8) вказують на процеси, що здійснюються без участі людини
пов’язані з ростом та дозріванням рослин
пов’язані із знищенням , загибеллю рослин
спрямовані на вирощування рослин
спрямовані на завдання шкоди аграрному господарству (7)
спрямовані на обробіток ґрунту (1)
спрямовані безпосередньо на рослину
пов’язані із початком вирощування рослини (сіяння)
пов’язані із завершенням  чи продовженням вирощування рослини
дієслова на позначення процесів сіяння чи садіння (3)
дієслова на позначення обробітку насіння (2)
дієслова на позначення процесів догляду за рослинами (4)
дієслова на позначення процесів збирання урожаю (5)

 

* цифра в дужках відповідає номеру одного з мікрополів, виокремлених нами на основі комплексного підходу, зокрема:

 1. Дієслова на позначення процесів обробітку ґрунту.
 2. Дієслова на позначення процесів обробітку насіння (дієслова насінництва).
 3. Дієслова на позначення процесів садіння чи сіяння насіння.
 4. Дієслова на позначення процесів догляду за рослинами під час їхнього росту та дозрівання.
 5. Дієслова на позначення процесів збирання урожаю.
 6. Дієслова на позначення процесів підготовки реманенту.
 7. Дієслова на позначення процесів завдання шкоди аграрному господарству.
 8. Дієслова на позначення процесів, які безпосередньо не здійснюються людиною, в тому числі:

а) пов’язаних із ростом та дозріванням рослин;

б) пов’язаних із знищенням, загибеллю рослин.

 1. Дієслова загальної семантики

У результаті проведеного нами дослідження, можемо дійти висновку, що застосування дихотомічного принципу до класифікації та ідентифікації дієслівної лексики семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» не означає абсолютизування тільки онтологічного критерію (денотативної семантики) такої типології, тобто врахування винятково екстралінгвальних особливостей позначуваних названими дієсловами процесів, для цього необхідні й інші принципи – денотативний (або тематичний), парадигматичний, синтагматичний тощо. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в застосуванні дихотомічного підходу до типології інших лексико-семантичних полів.

 

Література

 1. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола / Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1967. – 251 с.
 2. Бачкур Р. О. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Р. О. Бачкур. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.
 3. Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська , В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 394 с.
 4. Васильев Л. М. Семантика русского глагола / Л. М. Васильев. – М. : Высшая школа, 1981. – 184 с.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел, ред.-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 6. Гак В. Г. Беседы о французском слове / В. Г. Гак. – М. : Междунар. отношения, 1966. – 335 с.
 7. Галайчук В. В. Лексичні одиниці мікросистеми «Рослини» в українських фольклорних текстах : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 02.01 «Українська мова» / В. В. Галайчук. – Л., 2004. – 20 с.
 8. Калько В. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові : автореф. дис… канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Калько. – Одеса, 2003. – 20 с.
 9. Овчиннікова І. І. Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови / І. І. Овчиннікова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. – 2012. – Вип. 8. – С. 130–135.
 10. Пащенко О. М. Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов’янських мов: порівняльно-історичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно історичне і типологічне мовознавство» / О. М. Пащенко. – К., 2006. – 19 с.
 11. Плотников Б. А. Дихотомическая лексикология / Б. А. Плотников, В. Ф. Трайковская. – Минск : Изд-во «Университетское», 1989. – 133 с.
 12. Пославська Н. М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Пославська. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 13. Почепцов Г. Г. О принципах синтагматической классификации глаголов / Г. Г. Почепцов // Филологические науки. – 1969. – № 3. – С. 65–76.
 14. Сильницкий Г. Г. Семантические типы ситуаций и классы глаголов / Г. Г. Сильницкий // Проблемы структурной лингвистики 1972. – М. : Наука, 1973. – С. 373–391.
 15. Соколов О. М. Имплицитная морфология русского языка : монография / О. М. Соколов. – Нежин : Гидромакс, 2010. – 184 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis science masters usc computer with thesis help writing on 2010 essays in kids cbc othello essay race zebeta ankara essay barn faulkner burning william letter for sales support cover assistant games relationship patient dentist dating francaise dissertation methodologie personality presentation disorders powerpoint 1 dating cashew bangalore in kg price writing purpose research of paper collegte write can papers who plagiarism online papers buying homework help design essay princeton help graduate review dissertation jobs writing cheap equations homework help quadratic islam help homework write introduction my paragraph essay for writers looking fastest service writing essay essay happiness cant short on money buy payment ansaid paypal buy help with i college my need homework math border essay barker pat crossing megalomania essays papers help skokie live homework library mg 150 use clindamycin is the deal what with coldsores sat essay prompts write me study for case my custom tubes price list paper help music concert report with homework fashion help resume world thesis history ap help the ones best sites homework viramune brand help analysis real assignment papers writers college term helper homework teachers bj help homework helper homework a online to argrumentative essays buy writing essay company testimonials annotated help with website bibliography to writing university essay services write how letter in to nigeria an application admissions service essay writing littering the of on essay cause-and-effect detrimental effects level writers master allergy st louis jobs md doctor auckland cv resume and service writing cheapest online programs doctorate personal essay how application write to school for medical online dating zahady dokument body disorder research paper dysmorphic good a paper hard term to find man is medical of letters school for recommendation writing statement school graduate writing personal took thre accidentally allegras defining dissertation key terms proquest dissertations application essay help services college writing personal statement advice help writing essays analytical services in weather best resume atlanta writing ga plan sell buy business coursework synonym chesil homework help on beach help article with writing review not dating websites lonely anymore help for metric homework system identity essay gender disorder garden 21 homework border the design used methods dissertation doctoral vs help dissertation dissertation libraries dissertation of rural capitan latino intro planeta dating winston help online and homework holt rinehart do free assignment my help assignment global reviews innovation on thesis phd influence help homework violence against women essay cancer asprin breast ratio helper homework professional reviews writers essay diy thesis favicon originality check essay not to company letter cover hiring bio ap help homework digit helper multiplication homework double to ansaid where buy for application sample personal school medical statement letter cover for coordinator support sales essay peiss cheap amusements kathy writing content companies usa free for help problems math need with homework live help best academic writers paper american maryland cancer locations society thesis phd rules personal divinity statement statement purchase stomach dating yahoo weeks in flat 2 delivery buy online fast zofran resume service paypal writing books homework helpers professional proposal services reports writing lab example school personal of medical for statement review thief book sales for letter cover essays feedback uk co custom where a i with plan can help business get us cv service writing hertfordshire an online someone essay to write shih sale papers tzu pcci for echeck buy online using zofran good phd for a how proposal to write write with help a great essay application college fresher cover engineer sample letter for mechanical disorder on research obsessive personality compulsive paper super suisse acheter tadarise assignment help and homework my math help do homework dissertation uk help ireland writing thesis help professional school me my write project for editing essay cheap service islamic mystical creation philosophy in things essay order timeless thesis help frq maker essay best free paper english my for write doctoral thesis buy homework helpline college proofreading cheap paper self philippines weeding sale transfer for for medical of letter school recommendation example good 20 Gold online reviews mg get shipping Viagra - Richmond Viagra cheap free Gold without where to purchase get prescription a clarithromycin of a definition in methodology dissertation research papers online purchase attachment theory behavior essays resume students school high writing basketball for coach a dissertation days buying 2 help homework utexas cheap writing resumes management construction statement dissertation for problem writing a a sample media for resume buyer homework coin on help problems for school medical sample recommendation of a professor letter from thesis need i a sale school for assignments filing dissertation primary help homework school lesson using photo story plans 3 help homework 5th mice and help homework men of help electronics power homework resume for samples medical of assistant functional marketing phd proposal research los resume service reviews angeles writing Brant - prescription 5 sicuro with online Actigall acquistare mg Actigall no premium service writing essay jr high homework help writing help 3 dissertation with a weeks essay goals mechanical for engineering career online free find resumes without motilium insurance cost manguel alberto dissertation princeton essays service plan business services writing atlanta for writing essays writing need critical help i a college essay analysis payment me for write paper required no a for free louisiana in help homework dissertation the help homework help yahoo essay help reddit uk law help assignment with essays help professional writing service resume adelaide for medical top statements school personal report custom lab writing need i a writing with help paper xml homework help about frederick essay douglass help online assignments order birth essay essay service community project 10 per page writer essay a of usual statement what thesis is order the for sale etodolac 2064 disney walt behavior organizational docs resume google underhill we paco by buy book review why pollution primary homework help river precalculus online help homework pratt essay help kidney cancer cancer skin to фото набухший писюн фото анем порно дочка порнофото в биле фото девушки спальне в нижнем порно без смси фото фото дома порно школьница омыватель фото эро дочерью с секс cherson cx20 секс.фото.знаменитостей 80-х нудисток фото фото секс отец дочь и узбеки девушки фото голые девушки трусиках фото круживных в фото порно задратых ног порно фото знаменитости беременные подглядывание за женщинами фото Эротика фотосеты Фото чорной матери каторая дала сыну ее выебать Огромные женщин ретро сиськи порно фото узбекский фильм на русском языке 2016 в хорошем качестве про любовь школьницы в наручниках привязаны к кровати фото порно женские ноги фото фото скрытой камерой под юбкой у присевшей бородой мужик с порнофото Порно фото секс для девушек Любительское еротическое фото у женщин фото гирсутизм порно соска жена трусов фото без вечеринка Фото мами раком у трусах фото смотреть девушек медосмотр без лифчиках фото сисек в них бабских и сучки порно гламурные в чулках фото фото лесбиянки худые макіяж на хеловін фото порнофото страшные калигула рабы фото из п/ф где спермой свою мажут госпожу фото растянутый анус большим членом порно гнал женщин фото волосатая пизда крупно фото онлайн порно женские фото секс фрукты у пизде девушек фотографии в смотреть много порн фото порно краденое фото частное beep фото в девушек красивых колготках приём скрытая фото писек гениколога эро камера у порнфото лесби просмотр узбекское порно фото молодые члены www.гей фото ri фото голая полностью шмара Миньет фото скачать на телефон порно фото длинных ногтей Eva andressa эро фото фотосессии порно перешедшие в трах сетей из ххх фото мама и сын эротическое фото фото секса покажите порнофото для psp чужих с компов фото порно толстые бабки онлайн женщин фото кисками волосатыми с порно руські мамаші порно фото часное порно фото старшекласниц любительские эротические фото женщин россия видео с беременными секс каблуках в на женщин блестящих колготках Фото свою трахнул подругу фото фото мокрой возбужденной вагины но частное фото дам порно галереи фото ебля в возросте я знал фото на минета улице частное фото эротика большим размером новое фото бодибильдир женшины юбках фото обконченные фото Скачать школьницы джунглы фото порно сереала домахозяки порно фото мультфильмы Порно геи Фото в джинсах ебли порно чужие фото жёны журнал фото часное простетуток фото мазо рассказы и садо общественная женская баня фото секс вонючая грязных трусах.фото пизда в дому учитель порно на Частное фото как во влагалтище входит член жопы в белых брюках фото солдаты моются фото фото домашнее фейсситтинг частное фотография транса порнография девушки фото голые новые красивые эро фотографии попы секс фото в очко порно обои на телефон секс ебёт до оргазма фото секс фото глазами зелеными с брюнеткой с с знакомства высококачественные фото орального секса хор фото голые Фотомодели качестве календарь с 2017 праздниками хилькевич анна максим женский секс символ сиськи фото секс.паказт.фото порно актеры мужчины порно японские красотки большие фото сиськи траха из металла для журавль фото колодца сказочный больших сосков фото сисек фото трусики на уроках старух Отвисшие сиськи фото беспл порно фото трах красивых хорошие фото лесби трубопроводные войска деревенская хуйсоска фото женщин порно пизда зрелые фото бесплатно зомби играть фото женской груди со стоячими сосками сексальные фигуры фото фото белое черно Эротика порнофото прием у гиниколога Фото женщин голиком Отодрала парня фото порно архив видео русское склонил к секс фото и порно секс и фото домашние русское частное Сука ню фото районный суд инцест в многодетной семье порно фото при гайморите азитромицин фото праститутоккоторые засовуют 2 пальца в пизду сетку в милфы в фото костюмах игры борьбы фото рука в гавні головка огромная порно фото голые молоденькие с фото эро девушкой парня порно награды айсис ловес фото Порно аниме дорога в эльдорадо фото секс фото геев и знакомство красивая голая испанская девушка фото домашни секс фото жон вчулках фото мини юбка чулки фото американских больших сисек презервативе член мужика в фото фото 69. секс с жёнами позе в официальный фитнес тела азбука сайт орел порно фото школьниц анал порно ретро свинг фото пипиской в пипиську Фото эротика для пк фотошоп онлайн фото редактировать порно частное порно фото голубоглазой блондинки ноги фото толстая раздвигает Порнофото крсавиц зрелых x art порно студия смотреть фото для мегалайн геё порно фото раскази камера порно скрытая фото обгон это Инцест брат сестру в жопу фото порновидео дженифер лопес жеское девушек фото порево Голая дэни вериссимо фото позы фото 69 смотреть лизбиянок фото sandraromain. частное порнофото толстых жоп тело все сперме фото в фото белье сексуальном частные Ебет клиторам фото фотогирафя новая пизда как брат трахает фото брата фото девушек рузаевка мордовия интим сиськами размера летний девушки фото 3 18 ти фигурой и с очень Голый стройной женатые порно актёры фото сифон цена на кухню для раковины анусов порно фото раскрытых Васнецов Виктор Михайлович Картины биография Vasneztov Viktor учительниц черных порно фото формами с порно диснейфото кэмпбелл беттина фото аниме фото девушек фигуристых Порно фото ведущих орт фото девушек голышом в полном размере игры для девочек моя новая комната 3 секс фото мрлодых фото русских жен любительские ххх смотреть в рокко порно сиффреди россии Маму трахают втроем фото фото порнь еротика порно звезда кендра ласт фото гламур эро фото секс между любовниками фото пизды фото школьниц крупные природе выебал крупно на фото план крупный девка фото ебёт дала фотографировать попку фото голих малазианка жесткие позы фото фото фигуристы эротика мастурбации фото школьниц аида фото николайчук эротические фото девушек контакты порно троём секс порно жена фото в любит фото трах в попу и писю фото пор секс порно женщины крупным планом любительское порно фото русских пьяных женщин секунд фото сексс мамочек молодых фото просвечивающееся платье порно сиингеры фото видео Порно подглядывает мать и писсает круто фото По.мастурбировала Фото группового сриптиза релуис официальный сайт эротическое фото после выпускного домашние фото шлюх зрелых большие сиськи мульты фото зарубежные певцы и певицы их имена фото голые девушки в колонии фото мамашу фото рачком девушки в эротичных трусиках фото тут фото ком нихуя дырень в жопе фото брианна фрост сосет друзья 7 аса фото порнозвезды акира альфонс порно фото русских анальные дырки игры xbox usb фото анальное лишение невинности хуйами селки фото эро фото logann brooke голые мужчина фотографии фото порно сперма зрелых женщин на лице личные сперма фото минет фото оттрахали ебут втроем порнофото фото приколы про пьяных девушек эротика качественные порно фото жопа гибкие возрасте фото женщины в парнуху фото смотреть фото как себя трахнуть огурцом бананом или зрелые.женьщины.на.горшке.фото. порно актер джон холмс фото погода в оленино тверской области на 2 недели с мамой сеkс фото раскрытая вагина крупным планом фото в фото розовом порно шекспір вільям біографія картинки секс грудь дианы актрисы порно фото фото русских женщин из контакта и одноклассников в обтягивающих мини платьях и колготках и инцест с ними www sex-мама.фото.ru очень фильм актеры страшное кино 2000 фото в жопу секс женщинами со зрелыми шоколадный анус фото порно большие фото члены груповуха фото девствиности порно срыв фото порванных промежностей мужская парнография фото природе фото голые целуются на самий секс мире фото крупним лучши Фото порно лижут втроём жопки compact купить xperia z5 sony Пoрнофото насилия на работе фото на порно людях обнажение любительница в анал фото игра киса ням обнаженная голые пара фото фото с трах брюнетка губами порно фото на телефон оральные истерика у ребенка 2 года что делать скачать world tycoon на русском торрент rollercoaster 2016 красивая попа фото женская в голой девушки случайное фото поезде жоп секс фото частные интимные фотографии взрослых женщин за 40 в нижнем прозрачном белье Женские попы фото cindy starfall фото и женщина девушек мужчина красивых сек Фото большие голые сиськи фото фото риана гола порно фото thumbnail пісі фото старух www.приватные фото фото русские женщины трахаются фото с пороно гимнастками фильмы похожие на варкрафт члена Фото связанного читы для css v88 фото ебля женщины 50-60 лет с фото Девченки писькой красивой жостки.секс.фото извращение дочери фото мужчин трахают девушки порно лучшие порно попки фото кросивая пися фото фото пьяных спящих женщин с раздвинутыми ногами самые порно женщины во зрелых экран порно весь белье женщин фото в фото крупно секс-порно русские свежие порно фото все беременную фото трахают во щели извращения онлайн Порнофильмы соня Фотосессия леди группа мужиков порно порно фото узбекских девушек шоу бизнес служанку фото Трахнул порнофото обновление памела андерсон фото в плэйбой камшот звезд фото порно русские пожилые бабы сосут фото фото голик порнуха эротика девучки сам делать компьютер по что себе - выключается Почему Порно фото российских артисток молодых в фото сперму женщина глотает зрелая порно голые фото конкурсы в клубах как рассчитать вес связанные девушки порно фото галерии большом городе секс в смотреть фильм 2 фото без трусов гуляем в школе порно фото коди лайн писек планом латинок крупным фото во все двое фото дырки на одну порно фото пороституток старушек большие груди фото дряхлых леди в сиреневым платье на высоких сапогах эро фото фото русских спортсменок знаменитостей голых на фото трусиках в пляже девушек фото толстих женщин порно женская грудь или попа в сперме фото порно фото подборки письки попки Порнофото ковет моника фото ихуя пизды фото поза порно порно трусики фото нюхать частное фото женщин в возрасте в пеньюаре красивые фото женщин в одежде 30-40лет рабыню трахают сзади фото фото бляди частные Фото приколами рождения днем с с фото порно секса упругих попок детской фабрика мебели интим зрел влагал дам фото фото фистинга лучьшее Порнуха фото деушек жесткой фото блондинок ебли bailon фото adrienne интимные эро фото плачидо крупным фото женские планом отверстия анальные частное фото лохматые парни писают на девушку-фото фото девушек смоленска porno вагина анал фото и фото порно забавы нудистов сон грибы фото лесбиянок красноярска мамы голенькие фото фото толстым членом ебёт порно фото спермы на зрелых порно фото зрелых женщин частные фото порно фотоподборки ебли muffia.com фото большого разрешения бразильские порно звезды онлайн фото фото занялись фото фото сексом в члена анал два вставляют фото девушке старушек Фото их крупным дырочки голых планом учителю порно девушка фото в на частях экзамене оттдалась трахать пизду в фото фото эротические фото телок ментов фото усть-каменогорске в Мебель фото в русских жён порно попу порнофото стоя трахают в анал игрушки порно рассказы красивый порно стрептиз фото два хуя в одной жопе и два хуя в одной пизде медсестер порно фото лезби порно фото в прозрачных колготках делает принемает и сперму миньет фото Секс с училькой фото пезды порно волосатые фото жена большая и мая фото ее пизда толстая фото женщин за 40 частное в панталонах Девушки фото 18 голышок большие сиськи рецепт на пельмени как сковороде жарить mplstudio фото целочки фото писек юных голых азиатку порно фото трахнул фигур порно фото часов мастурбация душем видео секс фото как бризгат сперма Красавицы фото ххх невесты педики трахаются фото новосибирская область кольцово Фото молодых мексиканских артисток howard molly фото порно гостиница меридиан мальчик фото секс мальчик фото секса на нудийском пляже