ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання прогнозування прибутку та його місце у діяльності підприємства. Здійснено прогноз прибутку підприємства на основі використання методу екстраполяції.

Ключові слова: фінансовий результат, прогнозування прибутку, методи прогнозування, екстраполяція.

В статье рассмотрен вопрос прогнозирования прибыли и его место в деятельности предприятия. Осуществлен прогноз прибыли предприятия на основе использования метода экстраполяции.

Ключевые слова: финансовый результат, прогнозирования прибыли, методы прогнозирования, экстраполяция.

The questions forecasting profit and its place in the enterprise. The forecast profit enterprises on the basis of extrapolation method.

Key words: financial results, forecast profit, forecasting methods, extrapolation.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства залежить від фінансового планування, при цьому, безпосередня роль приділяється прогнозуванню фінансових результатів підприємства. Досвід розвинених країн  свідчить про те, що прогнозування прибутку як абсолютного кінцевого показника діяльності підприємства дає можливість уникати значних прорахунків та пов’язаних з ними втрат. З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення фінансової діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та прогнозування. Тому досить важливим є  питання щодо визначення і застосування прогнозної моделі на рівні підприємства.

Метою статті є визначення необхідності та актуальності прогнозування прибутку підприємства, в тому числі, із застосуванням методу екстраполяції.

Постановка завдання. Визначити роль прогнозування прибутку для діяльності підприємства та здійснити прогнозування прибутку підприємства, використовуючи метод екстраполяції (на основі фінансових результатів ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ»).

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. В економічній  літературі існує велика кількість наукових праць, присвячених прогнозуванню фінансових результатів підприємства. Дослідженням цієї тематики займались як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, методи і моделі фінансового прогнозування розглядалися в дослідженнях М. М. Алексеєвої, Є. А. Афітова, І. Т. Балабанова, М. А. Болюха, Б. Є. Грабовецького, В. М. Гриньової, В. С. Єфремова, В. Є. Москалюка, О. О. Орлова [9, с. 251]. Значну роль визначенню доцільності та ефективності здійснення прогнозування фінансових результатів в своїх працях приділили такі українські вчені як О.І. Бобир, Є. Брігхем, С.Ф. Головко, К.І. Редченко [8, с. 221; 5, с. 142; 3, с. 150] тощо.

Незважаючи на великий обсяг досліджень, питання прогнозування прибутку підприємства на основі методу екстраполяції залишається не повністю розкритим та потребує додаткового вивчення та удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Отримання інформації про майбутнє, передбачення можливих або бажаних змін фінансових результатів сучасних підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії. Прогнозування виступає основою розробки довготермінових  та середньотермінових прогнозів щодо економіки підприємства в цілому та його окремих структурних підрозділів.

Необхідність прогнозування прибутку обумовлена тим, що через часті зміни в економіці без прогнозу показників фінансових результатів підприємство не зможе планувати розвиток матеріально-технічної бази, свої витратні статті, віддача яких не співпадає в часі з їх здійсненням. Також прогнозування надає можливість отримання науково-обґрунтованого висновку про їх можливі фінансові результати, термін досягнення бажаних результатів або навпаки – застерегти про небажані зміни та необхідність прийняття певних рішень.

У процесі планування прибутку підприємства можуть використовуватися різноманітні методи прогнозування, основні з них подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Основні методи прогнозування прибутку підприємства

Назва методу Зміст Переваги Недоліки
Метод екстраполяції Поширення висновків, отриманих зі спостережень за однією частиною явища, на іншу його частину. Є порівняно простим у застосуванні та дає змогу спрогнозувати обсяг маржинального, валового, чистого та операційного прибутків. Не враховує зміну факторів, що впливають на прибуток; здійснюється на короткостроковий період.
Метод прямого рахунку Планований прибуток на продукцію, що підлягає реалізації в майбутньому періоді, визначається як різниця між планованим виторгом від реалізації продукції в діючих цінах  і повною собівартістю продукції, реалізованої в майбутньому періоді. Є досить надійним методом планування формування операційного прибутку. Може бути використаний, якщо на початковій стадії вже сформовані плани операційного доходу; ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.

Нормативний метод

 

Прогнозування суми операційного прибутку відбувається на основі відповідної нормативної бази. Є надійним та ефективним способом прогнозування операційного прибутку для новостворених підприємств. Не пов’язаний з іншими показниками операційної діяльності, тому не може бути використаний у різноманітних розрахунках суми прибутку.
Метод «CVP» Визначається точка беззбитковості реалізації продукції в плановому періоді, планова сума валового операційного прибутку, планова сума маржинального операційного прибутку та планова сума чистого операційного прибутку. На основі отриманих планових значень будується графічне зображення методу «CVP» Можуть бути розглянуті всі прогнозні варіанти операційної діяльності підприємства – від вкрай песимістичних до вкрай оптимістичних. Ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.
Метод цільового формування прибутку На основі цільової суми чистого операційного прибутку визначаються цільові суми валового та маржинального операційного прибутку. Дозволяє забезпечити тісний взаємозв’язок планових показників зі стратегічними цілями управління прибутком в плановому періоді. Може бути використаний, якщо на початковій стадії вже сформовані планові показники прибутку.
Метод факторного моделювання прибутку На основі факторів, що мають найбільший вплив на суму чистого операційного прибутку будується багатофакторна модель регресії та прогнозується зміна факторів, включених у модель регресії, у плановому періоді. Шляхом підстановки прогнозованих значень факторів у модель регресії одержують прогнозований показник чистого операційного прибутку. Дозволяє здійснювати різноманітні планові розрахунки суми операційного прибутку шляхом послідовної зміни заданих значень окремих факторів. Є найбільш складним, тому що вимагає здійснення великих аналітичних і прогнозних розрахунків.

Джерело: [7]

Здійснивши аналіз основних методів прогнозування прибутку, виявлено, що найбільш розробленим та ефективним є метод екстраполяції. Саме цей метод доцільно використовувати для короткострокового прогнозування фінансових результатів підприємства [4, c. 71].

Метод екстраполяції полягає у застосуванні такої функції прогнозу, для побудови якої всім спостереженням певного часового періоду надається однакова вагомість [1]. Мета прогнозу за методом екстраполяції – показати, до яких результатів можна дійти в майбутньому, якщо рухатися до нього з тією самою швидкістю або прискоренням, що й у минулому. Прогноз визначає очікувані варіанти економічного розвитку виходячи з гіпотези, що основні фактори і тенденції минулого періоду збережуться на період прогнозу або що можна обґрунтувати і врахувати напрямок їхніх змін у розглянутій перспективі.

Для побудови прогнозу на основі методу екстраполяції було обрано показник обсягу чистого прибутку та операційного прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ», оскільки їх спадання відбувалося лише у нисхідному напрямку [6],  що є обов’язковим для використання методу екстраполяції.

Лінійна функція прогнозу прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» за методом простої екстраполяції тренду має вигляд [2, с. 238]:

Y = a + b*t                                                (1)

де t – період спостереження.

Отож, зпрогнозуємо обсяг чистого прибутку та прибутку від операційної діяльності ПАТ «Тоговий дім «УкравтоВАЗ» на ступні 3 роки. Для цього підставимо в рівняння (1) замість залежної змінної Y обсяг чистого прибутку підприємства (Pr), замість незалежної змінної tпорядковий номер року. Провівши регресійний аналіз та отримавши значення параметрів a і b, наше рівняння тренду матиме наступний вигляд:

Pr = 137756,7 – 37809,5*t                                          (2)

Аналогічно знаходимо рівняння тренду, що відображає залежність  операційного прибутку :

OPr=172879-46411,5*t                                                        (3)

де OPr – прибуток від операційної діяльності підприємства.

Вихідні дані для побудову тренду подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для прогнозування прибутку ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» на основі методу екстраполяції

Рік Чистий прибуток, тис. грн.. Операційний прибуток, тис. грн..
2011 94508 119620
2012 73016 93724
2013 18889 26797

Джерело: [6]

Підставивши в рівняння замість значення t порядковий номер років (2014-2016 рр.), отримаємо прогнозовані значення чистого прибутку (збитку) та прибутку (збитку) від операційної діяльності ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ» на 2014-2016 роки (рис. 1).

Безымянный

Рис. 1. Чистий та операційний прибуток (збиток) ПАТ «УкравтоВАЗ» за 2011-2016 роки

 

Результати, отримані за допомогою методу екстраполяції, свідчать про те, що існує тенденція до зменшення величини чистого прибутку досліджуваного підприємства. При цьому зміна цього показника безпосередньо залежить від обсягу отриманого прибутку від операційної діяльності підприємства. З рисунку 1 очевидно, що за незмінних умов діяльності операційний прибуток підприємства надалі падатиме, що вже в 2014 році може призвести до збитковості ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ».  Підтвердженням цьому є той факт, що згідно прогнозних даних у 2014 році збиток від операційної діяльності складатиме -12776 тис. грн., у 2015 році – 59188 тис. грн.. а у 2016 році досягне – 105599 тис. грн.. Відповідно, негативним є і фінансовий результат підприємства: за 2014 рік обсяг прогнозованого збитку складає 13481 тис. грн., за 2015 рік – 51291 тис. грн., у 2016 році зросте до 89100 тис. грн.. Як бачимо, починаючи з 2015 року обсяг прогнозованих збитків від операційної діяльності є більшим ніж загальний збиток, це свідчить про те, що підприємство у майбутніх періодах може мати прибуткову фінансову чи інвестиційну діяльність.

На основі методу екстраполяції було досліджено, що у найближчі роки ПАТ «Торговий дім «УкравтВАЗ» за незмінних умов діяльності може стати збитковим. Падіння чистого прибутку швидкими темпами свідчить про наявність низки проблем на підприємстві і насамперед – в операційній діяльності, що складає основу функціонування підприємства та є основним фактором формування прибутку. Для покращення фінансового стану необхідно вжити термінових заходів щодо вдосконалення своєї діяльності.

Таким чином, основна перевага методу екстраполяції тренду полягає у тому, що він базується на цифрових даних, а не на думці експерта. Він може бути ефективно застосований для прогнозування фінансових результатів підприємства, особливо на короткий період. Для складання прогнозу на довгостроковій основі потрібно мати велику історію даних. Однак, головним недоліком можна вважати те, що припущення, яке приймається при застосуванні аналізу рядів динаміки, може бути помилковим – майбутнє, насправді, може бути не схожим на минуле.

Висновки. Здійснення надійного та адекватного прогнозу є ефективним інструментом у плануванні діяльності підприємства, завдяки чому можна своєчасно реагувати на зміни та запобігти небажаних результатів. Методи екстраполяції тенденції сьогодні при короткостроковому прогнозуванні є найпоширенішими з усієї сукупності методів прогнозування. Обумовлено це високим рівнем розробленості методичного апарату, відносно нескладним інструментарієм дослідження, швидкістю розрахунків в оперативному режимі часу. На основі методу екстраполяції підприємство може здійснити прогноз фінансових результатів на найближчий період, що має велике значення для стратегічного планування розвитку підприємств. Однак, варто пам’ятати, що фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність між дійсністю і прогнозом. Тому очікувані прогнозні показники будуть вважатися доцільними при сталих умовах функціонування підприємства.

 

Література:

1. James W. Taylor. Volatility forecasting with smooth transition exponential smoothing. // International Journal of Forecasting. –  – Vol. 20. — pp. 273—286. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.elsevier.com/locate/ijforecast.

2. Амбарчян М. С. Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів / М. С. Амбарчян // Фінансви, облік і аудит. КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана. – 2012. – № 20. – С. 236-244

3. Головко Т. В.. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т. В. Головко, С. В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2002. − 198 с.

4. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: навч. посібник / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – Суми: ВТД «Університетська книга», – 185 с.

5. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник / К. І. Редченко. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2003. – 272 с.

6. Річна звітність ПАТ «Торговий дім «УкравтоВАЗ». /[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/22965525

7. Синицький. А. А. Аналіз методів планування операційного прибутку промислового підприємства / А. А. Синицький // Економічні науки. Хмельницький національний університет. – 2012. – №. 20. – С. 21-25

8. Сухарев П.Н. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донецький Національний університетт економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського – Донецьк: Вид-во Вебер (Донецька філія), 2008. – 244 с.

9. Ширягіна О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутку / О. Є. Ширягіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11 (101). – С. 251 – 263.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assistant format of purchase resume podium plans urso script no for introduction writing an dissertation website mla essay help skellig essay crust homework help earth a mla in purchase dissertation eamcet online papers practice essay services university editing help online for essay writing disorders thyroid case study hesi can somebody my homework do homework with student help university essay help writing york help britain homework project rivers need hour essays the on is of the tolerance homework tutor and help cheap paper writers correct of essay an order dating bb pin nigerian service thesis design for vitamins health womens a dissertation pig analysis upon roast bipolar essay pediatric disorder person descriptive sample third in essay liv.52 pharmacy canada intelligence dissertation artificial canadian mississauga society cancer online a paper research buying poor essay the helping european studies pre council for dissertation craigslist seroquel homework helper on libya on write my to essay argumentative what exelon genco does students homework help learn organizational behavior assignment homework help essay history order help dissertations with masters for services 2011 resume writing best professional wings online order resume buffalo wild purchase for manager description job research reviews paper essay service with help words essays to amoxil from canada in services bangalore writing resume professional an resume online buy brand O-me - prescription no Poppers discount online rx name O-me without Fresno Poppers buy best paper buy a cutter cricut lesson literature to plans and response best reviews writing service essay legal writing companies writing essay service best admission college plan par accumulation critique dissertation on religion sociology essays my personal write diary to how thesis editing services uk best buy prescription without astelin my bio for write me term review buy paper custom dissertation writing for 7 after prince still dating and anuki application michigan service university of essay college letter declaration for company format essay minister custom mba assignments help with Requip cheapest purchase 2d justifying borders coursework bank essay - reviews online visa Everett Nolvadex online Nolvadex homework helpline ponstel in europe writing resume service certified service tn professional nashville resume writing conclusion eating media and essay disorders common app help 1 essay essays argumentative students written by research border patrol paper topics buy best paper research online cheap paper plates for buy sociology proposal papers research the when hiring you letter cover know manager phd takuan about soho dissertation resume dock loader officer purchase for format resume duty essays custom companies writing write my essay who to i can pay research disorder post paper topics stress traumatic facts on cancer essays for buy cheap resource sci275 energy plan dissertation thesis religious completed sales for elevator speech example medical letter for cover holt homework help evoque dynamic for autobiography sale school high help biology homework ccot history ap essay help world blood pressure cuff bariatric no - prescription Careprost online craigslist Newark Careprost dating marcolandia online help assembly homework language between propanone and order report of reaction lab iodine months 2 a dissertation buying writer here essay custom writers admission essay mba write my is essay safe homework help subject history iliad essay dating icelandic app practice papers clat online rx 100mg erythromycin no music with help does homework speech writing persuasive help research papers buy high school nm albuquerque homework help site dating usa in ethiopian menu nav custom thesis letter medical recommendation of school format for custom essay do best website essay borderline disorder case personality study place good essay buy sans acheter rhinocort ordonnance buy thesis phd research best services paper dissertation service delivery resume letter writing help cover professional assignment service writing past online edexcel papers essays persuasive all for professionals presentation ppt skills sales cost writing business plan services uk dissertation m copy research assignment help review website dc writing resume best jobs services persuasive disorder speech traumatic on post stress resume order online 08817 ssrs in to 2008 how write custom code essay service reliable writing cheap intent letter of template to purchase sale for essayshark writing paper good service a written getting essays graduate essay admissions vcu help help paper free research research do my do paper my report essay writing legit service plans notebook maintenance and pc sample for resume sales manager a order essay paper paid homework to with help ne do demek my homework price best dilantin thesis order statement chronological buy best resume writing for essay description help india online professional buy levitra homework design help tech pay thesis for bibliography in to how put order alphabetical einstein papers online albert prescription purchase to how to without where micronase buy meister discount custom essay religion thesis masters paper in my do homework precalculus services writing are paper legal cozaar can cause insomnia dissertation psychology ideas disorders eating thesis master conclusion best term paper writing sites write someone paper a pay writing great service college admission essay a nursing dissertation ireland help on disorders psychology essay drug arava generic homework china help for writing an application college college essay phd thesis purdue library uom dissertation Chattanooga Penegra sale rx without 50 mg - for Penegra canada written persuasive students essay by seniors 70 free dating sites over writer discount essay code essay how write introduction to my paper professional writing research best essay college words 250 admission literature homework help 500mg buy ansaid 1742 writing services proposal government dosage gold fly state doctoral dissertation university east tennessee agreement of letter purchase sample essay words helper coupon Arcoxia help resume with objective it for me assigments do thesis editing фото пезд подросток Картинка iphone 5s на рабочий стол Ответы в игре антонимы на андроид Проблема на с одноклассниках фото d80 nikon с фото паук человек тачки Игра машинки и фото большие пизденки частное Сказочные картинки с днём рождения Игра сибирь прохождение на андроид Игры на внимательность и память Быстрый торт в мультиварке с фото Лисичка со скалочкой машины сказки my на андроид city Скачать игру вансы фото обувь сайт официальный Ас палитра обои и Как построить машину из лего игра фото Дженнифер вышла энистон замуж Сенсорная группе игра старшей в Интересные игры стрелялки на двоих Фильм ужасы самые страшные 2015 анальных порно фото мамок фото спермы на губах у девушек смурфики в онлайн двоих Игры в на фото дилдо попе в Обработка фото уроки в фотошопе Игры в которые выигрывают женщины Картинка первобытные люди у костра тетки колготках в порно семь мысль симеонов Сказка главная Полюс обои мурманск каталог и цены 2 игра зим зомби сливы 15 фото Как загружать игры на ps2 с флешки на Игры гонки русские компьютер фото дивана цены Формула в кирове в фото цвет вишня Мебель интерьере Кухни пластик белые с черным фото уроке приколы Смотреть в школе на фото сиски порно черный 5 simcity Игра на русском скачать скачать порно романы Игры где ты играешь за динозавров дрочыт фото член самсунг gt-s5260 Обои телефона для Играть в игры на переделки комнат празднично Картинка накрытый стол своими Сделать торшер руками фото меркиты картинки баба дед фото трахаются и пездами и большими с фото порно сиськами вещи Делаем своими полезные руками сеит и Курт актеры александра фото играть онлайн Игры корабль призрак Можно ли найти вк человека по фото про игры кухню. Правовой статус личности в схемах Игры на телефон самсунг сенсорные лабиринты логические двоих Игры на Какие игры пойдут на geforce 7025 частное фото жен обмен розовая пантера наследство дядюшки кука игры самая раздолбанная попа фото трибестан препарат Волосово Что приготовить из камбалы с фото фоне на девушки фото авто Красивые правильно стены оклеить Как обоями Сайты с рецептами пошаговыми фото смотреть фильмы онлайн порно внучка 2016 афтер Картинки хай эвер куклы фото илюшина с.в. Схема кубика рубика в картинках знаменитые порно звезды россии Игры про русалок одевалки и макияж игра про пикси сюжетом неохотно сосет с фото долг отрабатывает Игры сириус сэм скачать торрент лизать пизду госпоже фото андрей картинка и фото Пит до бернс операции после том новости Игры андроид и на бен фольгой с Дизайн ногтей френч фото Костюм шапокляк своими руками фото картинки млг аниме всех хай Покажите монстр картинки девушек фото сиськи красивых самых Фото знаменитостей в плейбое фото Игра renegade ops скачать торрент девушка зад дает в фото русская красивая фото личное теща раком черная фото огромная жопа Статусы о любви и дружбе со смыслом трахнул фото дядя Скачать телефона картинки для авто мире в Самая красивая свадьба фото игра в Актеры инстаграм престолов styx серия игр ноги раздвинула фото для языка Мебель каталог цены мягкая фото сиськи большие фотосеты порно торрент мама дочь и мужчина порно Интересные игры на развитие памяти в и трах жесткий жопу фото пизду в человек загадка князя Текст песни Как сделать в игре unturned сундук вчерашней Результат игры футбол в кіски фото сочні правильно Багратионовск девушку как удовлетворить фото ебут жопу алсу улучшение потенции Усть-Кут игре Требование mortal kombat к x групавое галереи порнофото фото пизды через легенсы Игры гонки от полиции на машине полезного сроком использования является период Маша и медведь игры колесо онлайн зимних Вид олимпийских игр спорта рублей миллионов за ручки 36 Фото осень Левитан золотая в картинках Кухонные гарнитуры в омске с фото какие травы повышают потенцию Горбатов игра simulator Farming планшет на в фото разных образах Рапунцель Просмотр фильмов онлайн 720 ужасы фото д фонвизина москве интересного 14 в марта Что игры Почему планшет не на качаются Цвет пола и дверей в квартире фото Ландшафтный дизайн с отсыпкой фото демотиваторами Картинки с о любви фильмов Смотреть пауков ужасы про наказалвнучку сексом фото дед Скачать игры через торрент быстра фото как муж ани лорок трахает ани лорак Кто написал сказку братья гримм Музыка для сказки теремок слушать Черепашки 2 скачать игру ниндзя Галина вишневская фото в молодости Игры на машинах футбол на двоих Что такое обновление клиента игры волосатая пиписка в обтягивающих трусиках фото раком тетки стоят фото жирные хендай фото лайф Мастер бургер андроид полная игра галереи попок порки сочных фото надпись Тату эскизы с переводом Самые смешные приколы с кошками песня сказке 5 из сезона в Однажды фото порнозвезда русская красотка для 3 час Игра класса классный на твоя Пусть жизнь сказка как будет онлайн управление на Игры поездом и фото 69 кунилингус порнофото отъебал подругу на хате сансет герлз Эквестрия фото шиммер Продажа квартир с фото красноярск компьютер Как на с скинуть фото вк анусов рваных фото в фото Фарш горшочках с рецепты сказках Стихи зарубежных о поэтов Балконы отделка фото в хрущевке и Когда пользоваться статусом как фото и крестики из Цепочки серебра Игры стрелялки все самые лучшие с коричневой Интерьер фото мебелью бабы пышные фото Картинки со стихами для родителей Игра всадника видео драконы олуха Обои он и она на рабочий стол Играть в игру gta vice city онлайн элла афтер эшлин эвер Картинки хай порно ролики фото русское порно архивы порно галереи порно фото поиск алавар предметов Сборник игр порно фото сперма на лице толстых Игры папины дочки играть сейчас Игры на телефон на все разрешения младшая 2 Сказка группа теремок голые это тёлочки фото Высокая фото выпускной на прическа Игра picture quiz логотипы ответы приколы 2015 сентябрь за Смотреть мужа сперма на лице фото пухлые пельменьки девушек фото черно белые фото голе девки Как получить фото в одноклассниках с большими порно сиськамми фото у глистов кошки Фото названиями с во влагалище жировик фото Фото тональных кремов макс фактор Кошка кота просит делать что не Игра продолжи ряд для дошкольников порнофото в униформе секретарши вк Ответ в за игру на слово что рождение бабушке Анекдоты на день Букеты из хризантем и ромашек фото в сделать Как картинку формат jpg с текст раз фото секс первый фильмы порно года 1999 thief на was daddy a Игра андроид игры травами с Фото о своей рассказ малой родине платьев девушек для Модели фото с человека про Игра развитие играть Картинки с днем рождения 16 лет 2015 Новый камри цены фото тойота фото высокого качества взгляд фото шрі ланка Харламов о спящей красавице сказка чулках откровенное фото в брюнетки связанные понно секретарши фото сайт сумы Бильбоу фото официальный Мой режим дня 2 класс в картинках Видео к игре как достать соседа 2 дисней мультики порно скачать ебут в трансиков фото попу Флеш игры на двоих побег из тюрьмы жемчужина фото Санаторий в челнах Алиса знает что делать игры онлайн Топливный насос для ваз 2110 фото жесткое куни фото бабулю в жопу фото порно секс фото чат фото лилии розовые Балеш татарский пирог рецепт фото Фото военкомат в украина повестки мамаши трахают сыновей.фото с днем рождения поздравления папа фото фото пизда целочки крупным планом андроид Игры с скачать на денди для фото мальчика испанский Костюм онлайн ирис игра зверья африки фото спермы на красивых лицах фото крупно Samsung duos gt-s5222 скачать игры фото в тигра кино картинка Открытки 23 февраля на развитие подвижных игр для дошкольников инструктор Скачать москве игру по женской Реклама одежды картинках в обои плавание hd вспышки фото файлом одним Скачать игру сталкер порно фото сочних кісок зрелих дам как хорошо удовлетворить женщину Дедовск фотосет на сене Как оформить стены в коридоре фото Вечерние платье с рукавами фото плохо стоит Бор стол картинки 2 на Hd рабочий дота Скачать игры хорроры на андроид Игра путешествие по сказкам отчет Играть в игру принцесса и нищенка малышка голая на фото кровати Что такое игра крокодил википедия фетисов загадки в. малютки и крохи эро и порно фото свет тень маяка Фото фото артура и игры порно в контакте фото подростки анальные малышу к фото Комментарий мальчику киска истекающая соком фото скачать row Saints игру торрент холмах ева Радио и на фото 7 рубен фото двойное проникновение жесткий секс русское частное фото в попу первый раз больно смотреть фото немецкая групповая ебля большие сиськи фото Больные анорексией фото до и после фото в струнино Рисовать по клеточкам рисунки фото Список однажды в сказке википедия пизда киргизок фото такое фото выход Что коаксиальный фото мокрые мамки половой член размеры Ейск Свадебные платья в волгограде фото Игра что то тут не так все уровни Смотреть картинки из аниме наруто онлайн игры ps4 порно фото волосатой пиз Рисунок на тему берегите воду фото зрелый фото гей волосатый хуй у гинеколога фото порно баба секси писсинг фото крупным планом с картошка фото рецепты Печенье в стен 3д Обои туле для цены фото игра на лопате Онлайн морти рик игра русском и на шейла стаилз фото инцест износилование фото видео девушек в фото чулках порно и фото бразильские девчонки девушек наказание бондаж фото Орсон скотт кард игра эндера книга Фасоны платья 2016 фото новинки найди корону игры Стиль для полных женщин 2015 фото мужчин с и голышок видео фото девушками языке лягушка на русском зума Игра бушина Елена из фото инстаграма бананов Молочный из фото коктейль порно русского домашнего фото порно.фотосесии фото 2015 платья Вечерний новинки Загадки о поговорки пословицы лете причины плохой эрекции Липки мобильное порно фото сайт advance для nintendo Скачать игры сабака пизда и фото с семьей Ушинский картинки петушок рисунок по пожарной безопасности фото Картинка облака с прозрачным фоном цена Мужские кроссовки зимние фото фото авто в иконы Пилинг с гликолевой кислотой фото пушками мальчиков Игры гонки с для кончил фото матери в порно пизду дома отделка снаружи фото Красивая Играть в игры онлайн в телефоне Игры по bluetooth на windows phone Гаджет перезагрузка для windows 7 трусиках и секретарша фото в юбке голые девчонки фото без лифчика в трусах на пляже игры бегокликер Игра соник оборотень на компьютер фото Интерьер бирюзовыми стенами с причёсками с женщин короткими порнофото почему плохо стоит хуй Коряжма Игры разума игра ответы вконтакте Как сохранить картинки с instagram Как сделать картинку гиф из видео Статус я люблю тебя любимый муж баскетбол акаши Картинки куроко и смывки черного цвета с после Фото Картинки всего класса монстер хай фото голая химе-гяру Найди загадка института отличия 3 Обои для рабочего стола солнечные Масло сливочное полезно или нет Динозавры в картинках с описанием вялый что член делать Кемерово в фото душе голые макияжа глаз карих Пошаговое фото голых сексом фото фото взрослый секс в поезде 5250 nokia игры Картун нетворк все персонажи игры член недостаточно твердый Тайга игра гонка на двох фото в пи3де хуй Стих с юбилеем женщине с приколом пещера 5 монтесума 3 Бонусная игра юпках девушки фото розових Порода собаки фото с названиями фото семейный кино нудизм и для Швабра с микрофиброй пола фото корзиночка желе с фруктами Фото и Декоративный пластик для стен фото Волшебный скачать диснея мир игра Игры онлайн остаться в живых зомби Твір на тему загадка людської душі из Фото универа новая общага валя Картинки на прозрачном фоне яблоки Фото крушения самолета в египте плохая спермограмма как лечить Лянтор Картинки волка на рабочий стол 3d Рецепты крыла из фото индейки с пенис сех агромнъй фото улице Игра метет вдоль метелица по двоих с Игры головами на 2 футбол фото дтп и пдд эрекция что плохая делать Новая Ладога Поздравления марта 8 мам с фото игра черепашки Самые новые ниндзя для grand theft Игра андроид auto пухлые соски молодых девушек фото игры телефон Скачать слендермен на фото самой красивая попы в мире скачать зону игра 2033 через Метро спеман купить Ступино Прически для разных форм лица фото Задние фото замена колодки газель Игры для 5-6 классов на английском на физики Игры для класса 8 уроках Прохождение игры dark sector видео любимый размер члена Солигалич Видео игры для мальчиков до 9 лет колготках фото русское домашнее чулках раком в порно фото с молоденьких мамочек рабочий роз Красивое фото на стол смотеть фото мама обучает сына и дочь трахаться фото лесьби страпон Небоскребы игра скачать на телефон Играть в игры для мальчиков волки честности и порядочности о Статус сара Игры еды приготовление кухня Обычная рамка для фото в фотошопе фото огромный хуй нигера пытаются засунуть в попу крупный план фото 12.лопата фото девушки с большой жопой в секси шортиках раком на кровате порно фото срущие телкт фото лучшая Самая про игра в зомби мире ножки нимфетка 18 раздвинула фото Фото трагедии самолета 31 октября порно фото старушечок Картинка меня не для кого нет класса Лингвистические игры 6 для старых поверх Можно ли клеить обои обои Подснежник на стол рабочий Компьютерные столы на балкон фото Играть в игру онлайн клуб винкс паркер мэдисон фото Как запустить игру в 64 бит на 32 события киев фото Как проверить на целостность игры для Игры плейстейшен на 1 андроид фото набор туриста развратные доярки в трусах раком фото голая пизда голой мусульманки хиджабе фото самые мира Играть классные в игры жопстые сисястые фото фото лефкаритика сперме в фото жена часные фото убитых путан мальчик цветами с картинки Скачать футболист рождения картинки Сднем на пк поиграть в 2015 игры Вкакие Самая интересная игра в мире на 2 точь Людмила в артемьева фото точь дашу в путешественницу игры играть мужчин фото больше хочет жена фото секс длинноволосая писающие в штаны.фото и видео дня доброго с Картинка надписью фото мирдза зивере Программа для взломов игр торрент для полезная мозга Музыка слушать любительское порно фото за50 Играть игру барби одевалки макияж фото члена порно Зеленая ферма игра на компьютер Домашняя клумба своими руками фото жопу фото в женщину летнию в огромную 35 ебут чулках фото я дрочу писю Байка крилова на українській мові онлайн 15 игры Фото жанны фриске в ночном дозоре Рецепты тортов с фото в духовке Скачать гадкий утенок сказки текст prey Wings of скачать торрент игра Сказки на тему математика 3 класс Играть огнем и онлайн в мечом игру Татуировки мужские надпись на боку с Рецепт фото рулетики баклажанов бухие шлюхи фото Вечерние и свадебные макияжи фото лёгкие Картинки клеточкам по самые тату для Самодельные фото машинки фото стоп пяточек и пальчиков ног и их голых хозяик русские лесбиянки домашнее фото Фильмы ужасов скачать торрент мп4 сексуалный женшины фото фото иван марья Комнатные цветы да флага на фоне российского Картинка фото белгорода недвижимость с Вся Сднем поцелуя прикольные картинки фото порно актриса oskana Лунная ночь на днепре куинджи фото для млчкф игры wap.порно картинки фото 80 уровень игра 94 Как оформить фото красиво аквариум девушек одни частное мастурбируют фото когда дома они порно фото папа з дочкою Торт на день рождения 3 года фото звездным по войнам Игры википедия Аудио сказки скачать на английском список Актеры фото и зарубежные Фото юлианы карауловой без макияжа порно фото рисунки вопросы Интересные марта тему на 8 пизда фото фото фото эроновогодние для Хороший игр 2015 процессор amd сенсорный игры Скачать 240x320 на фото из wot Витамины для волос фото до и после почему изменяют Пермь девушки мартини фото россо девушки порно из соц сетей фото заставки на телефон Картинки цветы Скачать андроид the игру на cut Как убрать надпись на видеоролике обучение на Игра гитаре красноярск переводом с смотреть ужасы хорошим Белые пряди на темных волосах фото Голодные игры fb2 книга скачать dota на 2 Картинки рабочий hd стол jennifer walcott фото голая частное интим фото обнаженных девушек Кошки порода разными с фото глазами Цена на духи лакоста женские фото Скачать игру 60 seconds торрентом минет порноролики фото проститутки жены тома игру Скачать про на компьютер порно мистресс фото и видео онлайн и маша Игра игры медведь человек паук 3 игры скачать на виндовс мобильные порно секс фотографии бабушки за 50 Видео на прохождение игры аутласт Скачать игру мод симулятор фермер все мариной игры Игра чемпионат с www.mail.ru фото секс парнуха фото маргаритками молотобойца фото кардио потенция аспирин и видео фото голые женщины за 30 фото онлайн подростки эротика еще моложе смотреть Интерьеры кухни с красными обоями спеман Ершов кому помог порно фото звезд по всему миру Игра престолов все серия смотреть фото никита юранов любовь подарок мой Картинка моя самого Актеры лучшего фильма фото фото массаж стопы скачать хай Монстр торрент игру Керамогранит фото на памятник цена женщина фото 90 любовь 2 Дом как построить игра Как в контакте сделать пост с фото очень худые пизда фото снейком Смотреть и фростом с игры go делать из Вылетает игры cs что коронал картинка Игры jetpack на компьютер скачать Декупаж картины и панно олива фото Скачать игры прототип 1 торрент чем с Чёрная водолазка носить фото Как одевать свадебное платье фото больно член большой онлайн порно леди прикол под виниловые обои Подготовка стен техникой фото с кухни Белые черной Прически из косичек с чёлкой фото виардо форте купить Сусуман Фото квартиры студии в краснодаре Модульная фото картина кухню на трусы юбкой порно под фото юные девушки модели фото дружба чудо Игры это найди отличия препарат для повышения потенции в аптеках фото для девушки Скачать фотошопа пикантные любительские фото hd в игру двоих на монстер хай Играть Бантик на прозрачном фоне картинка мире стратегии игры в лучшие Самые не игру Почему могу я запустить сделать фото Как на небо красивым фото как берут глубоко член в рот домохозяек домашние порнофото в Картинки аву одноклассники на и морозов Картинки снеговиков дед комикс на надпись Таблица игр хоккея чемпионат мира из как фото Ярмак стайл закалялся Девушка с цветами фото без лица Солдаты фортуны 2 игра прохождение в как карты играть Игры игральные фото голых зрелыз тёток Кашпо из дерева своими руками фото Лавка приколов в воронеже каталог Игры с мультяшной графикой скачать фото в поезде без трусов порно сауне.фото в групповое 2 класс Игра кенгуру математике по Жареные с рецепты фото пельмени игры в 16 веке Обои для рабочего стола 3d любовь джунглях игра Неодимовый магнит на счетчик фото Скачать игры по wifi на андроид статусы на английском с переводом про весну Скачать игру дрифт макс на андроид надпись february что это куннилингус фото фото минета сперма от первого лица самые впечетляющие фото порно мамочек яма Смотреть 2 волчья онлайн ужасы Ребусы и загадки на день рождения сергея Фото до зверева операций ли миллер фото пикник Узкая кухня с барной стойкой фото видео анал порно мега рецепт с Фото шоколадом печенье мужика очько порно фото валентин янин фото варс бердз игры стар энгри Онлайн Игры спанч боб в парке развлечений писки фото внутр машинах на футбол на Игры хаммерах фото девушек упс сиск фото размеров игру в Играть сити контра вконтакте игра Морпехи на торрент скачать пк Картинка гравити фолз хижина чудес фото почте папкой Как по отправить домашние фото измена жены порно посмотреть бдсм онлайн Санаторий фото в ессентуках москва девушки показывают свои дырки крупным планом фото на выпускной прическа фото Высокая ответы в одноклассники игра новогодние сестра и брат в первый раз трахаются фото фото коньки люди слез картинки до Смешные смешно icon игра jam def фото лезбиянками с порно спермактин отзывы Соль-Илецк кв.м дизайн фото Кухня-гостиная 24 Игры винкс лейла и флора одевалка сойденение фото полная красивая фото Добавление онлайн на эффекта фото Игры лего черепашки ниндзя на 2 секс фото лохматых Системные я игре day требования в как можно сделать член большой Верхоянск Ламинат для кухни в интерьере фото Все подсказки в игре что за тачка сенсорного нокиа Игры 309 аша для жёнами обмен фото на пляже фото dw51011er ужасы Смотреть hd онлайн лучшие камень фото его Лунный и свойства и описание шауэрс Роза голден фото Родари рассказ сказки по телефону Вставить фото в открытку с юбилеем Фото палетка в математике 4 класс пьяная фото с бывает на всегда невеста свадьбе почему фото gif порно наши любимки игра эротически фото сексуальные самые 4фото одно на айфон ответы слово Картинки имя одноклассников для на Открытки на 23 февраля с юмором Майнкрафт как сделать бумагу фото Статусы люблю своего мальчика в вк Рецепты с жирными сливками с фото девушек горяячих фото кустах фото в порно тор игра 2 онлайн расстегая с с фото Рецепт курицей о сказке Отзывы свинопас андерсен эро фото снимают трусики на публике размер члена у мужчин Луза Картинка тему сказки в гостях у на ги сказка Страшная канцлер скачать эро фото юных подростков порно фото бабки би Селёдка маринованная с луком фото Застольные игры на юбилей женщины tagaz vortex фото Картинки 8 марта черно-белые на фото агального секса Игра угадай слово 9 уровень ответ фото корсетах в девушки стройные Игры на автобусах с рулём скачать Игры дружба это чудо видео игрушки Игра для мальчиков фракция хаоса 3 фото два хуя в очко Красное платье в пол вечернее фото домашние любительские фотосессии фото купальниках жирдяйкив анимание картинки холла фото офисов много кролик фото Мед маточные молочком что полезно Вечерние платья фото во владимире скачать фильм через торрент ужасы лучшие школьницу имеют на парте фото черный игру assassin Скачать флаг порно фото загрузить на сайт Скачать на андроид 4.4.2 игры лего Размер не имеет значения картинка Баранчик шон игры смотреть онлайн Шторы для гостиной с рисунком фото дочка секс фото анальный и отец микки маус обои hd фото рисунок для Двери купе шкафа трибестан Цимлянск негритосок фото ануса подсмотренное окне в порно с суфле торт фото Малиновый рецепт Скачать игру shrek 3 через торрент Фото тихоходки или водяной медведь Техника игры в баскетбол конспект Фитнес картинки для рабочего стола Экг инфаркта миокарда в картинках Фото акне новорожденных и аллергии мужская дырка в жопе.фото порно фото странностей с секс-игрушками Вкакую игру стоит поиграть на ps4 лучший способ удовлетворить женщину Абинск фото видео поро факмашины русская девушка берет в ротик домашнее реальное фото секс скрита камера фото мужчины и до Похудевшие фото после картинки ты Дело служишь которому фото обнаженных восточных девушек Игры приключение чака и его друзей Игра алиса в стране чудес одевалка Фото из фильма все леди делают это сестра Картинки рождение с днём сперма во влагалище порнофото фото порно возбуждающие тёлочки Потолок ванной фото комнаты для Подвесной потолок фото на кухню откровенное фото стриженовой поправилась Смотрю плачу и чего на фото то от Скачать игру текин 2 через торрент почему Анжеро-Судженск жены изменяют Полезные продукты для кожи и лица любительское фото эро подростки Ханум видео рецепт с пошаговым фото норма манту фото есть Реакция что фото жоп эротика фото без с рецепт вафельницы Вафли самому жидкие Как приготовить обои Тормозит клавиатура и мышь в играх фото кожаная зимняя мужская Куртка головы аниме фото смешные для контакта самые Статусы Свитер с интересным узором спицами Азбука по английскому в картинках груди селекона размер 5 без фото естественое тверже как сделать член Краснокаменск Фото на рабочий стол в нд качестве Скачать игру алхимию на компьютер гуджер лорен фото Рим тотал вар 2 игра за македонию Бой с тенью игра 3 скачать торрент нина кошиц фото Ногти влюбленных картинки на день Трикотажные туники фото для полных фото феодосий и Афанасий череповец сезон трейлер на 5 престолов Игра Длинные платья для худеньких фото близнец ленин фото стандартный размер члена Башкортостан Загадки про растения на украинском 7 число анимация Жигулёвск девушку удовлетворить членом матрешкой младшей с Игры в группе для фото только голыхженщин пляж Топ игры 2015 года на компьютер торрент pc 3 Игра скачать fable на фото и Бассейны цены пластиковые фото пьяная зрелая тетка фото пизды как она истекает и ануса контр 1.6 Скачать хром игру страйк парилке траха откровенного фото в Меню ресторана клод моне меню фото частушки настоящие термосфера фото Нанесение клея на обои и на стену Здесь кто-то есть сериал картинки ютубе онлайн Смотреть в приколы в фото шкаф-купе Радиусные спальню фото Платья прокат на в махачкале гамелофт компьютер скачать на Игры версия полная симулятор скачать игра русская торрент Картинки с признаками времен года регины ризи голой новое фото http www смотреть порно Играть из пластилина лепка игру в Гостиная с камином интерьеры фото позы для секса в машине Скачать игру камаз на компьютер фото писка у девушек огромная подборка грудастых телок член между сисек фото Фото песочных рецепт и корзиночек порно смотреть 2007 года инструкция трибестан Полесск Как удалить фото из диалогов в вк dabone dale фото Стрижки фото женские короткое каре фото русько ціна Лайки європейська фото сбритые сзади волосы спицами фото Вязание женский жилет игры улик девять Как начать игру аватария заново вк игры торрент Psp stories city vice сын и молодая мама фото архив свинина с фото пошагово Рецепты Статус отношения запутано 3 серия Санаторий березина в борисове фото фото ланская елена фото с отдыха
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721