Проблеми інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть понять «логотип» та «національний символ», визначені проблеми інтеграції національних символів у логотип.
Ключові слова: графічний дизайн, логотип, національний символ, інтеграція.

Зараз у комунікативному просторі України активно застосовуються фірмові знаки із національною символікою для ідентифікації фірми, її продукції чи послуг. Дуже часто графічне оформлення логотипів має низку проблем, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Тому, надзвичайно важливим є виокремлення проблем інтеграції національної символіки у логотип для їх уникнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні дослідженням проблеми функціонування логотипів займаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн [11] присвятив свою увагу визначенню дефініції поняття «логотип» та розгляду аспектів проектування фірмових знаків. Д. Ейрі [10] займався розкриттям способів створення ефективного графічного дизайну логотипів. Але, незважаючи на це, проблема функціонування логотипів залишається недостатньо дослідженою, оскільки не існує єдиної думки щодо правил створення логотипу та чіткої дефініції цього поняття.
Дослідженням національної символіки займалися такі науковці, як М. Дмитренко [4], Л. Закалюжна [5], В. Сергійчук [8] та ін. Так, М. Дмитренко досліджував національну символіку України. Л. Закалюжна розглядала зображальні аспекти сучасних торгових марок України, проаналізувала їх композиційні і просторові якості. Також охарактеризувала роль національних мотивів у створенні торгових марок та виявила основні тенденції у їх формотворенні. В. Сергійчук приділяв увагу розкриттю походження національної української символіки.
Практично жоден з науковців при розгляді процесу проектування логотипів не враховував аспекти інтеграції національної символіки в графічний знак. Окремими науковцями розглядалися лише механізми формування і розвитку національних мотивів та символічних структур у фольклорі. Відтак, потрібно приділити увагу дослідженню проблем створення логотипів із національною символікою у комунікативному просторі України та виокремленню перспективних напрямків їх удосконалення.
Метою статті є визначення основних проблем інтеграції національних символів у логотип.
Виклад основного матеріалу дослідження. Логотип – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, товарної групи, яка виробляється даною фірмою, або одного конкретного товару, що випускається нею. Він візуалізує цінності, культуру, способи поведінки і установки організації. Логотип є ключовим елементом фірмового стилю, який забезпечує ідентифікацію компанії, її продукції чи послуги. Він є графічним вираженням її сутності. Фірмовий знак є складним багатостороннім феноменом, що вміщує у собі цілий ряд символічних образів, які суттєво збагачують твір на структурному і смисловому рівнях [1, с. 143].
Застосування фірмових знаків дозволяє відтворити попередній досвід цільової аудиторії, привернути її увагу, апелюючи до сформованих стереотипів та уявлень про світ. Логотипи, які розраховані на декілька секунд уваги реципієнта, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт чи компанію, тому основне завдання дизайнерів полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має. Для досягнення цієї мети дизайнери залучають візуальні компоненти (символічні структури), які виступають носіями фактичної інформації та характеризуються високою атрактивною спроможністю, залучають аудиторію до процесу обробки закодованої інформації та розвивають її інтерпретаційні здатності. Оскільки символи піддаються швидкому та легкому декодуванню, адресат відчуває задоволення від успішно виконаного когнітивного процесу, що сприяє позитивному сприйняттю повідомлення в цілому [6, с. 173].
Символи – це штучно побудовані знаки, які несуть розгорнуту, інколи концептуально навантажену інформацію, узагальнене зображення цілої системи понять. Символи перебувають з об’єктом в асоціативних зв’язках. До цього типу знаків відносять геральдичні символи (герби), фірмові, нумізматичні, філателістичні, видавничі знаки, національні, рекламні та плакатні символи [2, с. 57].
Національний символ – узагальнене зображення цілої системи понять, ідей (зазвичай абстрактних), які акумулювали у собі нашарування значень і смислів, притаманних певній епосі, певному періоду становлення і розвитку українського народу. За своєю природою національні символи беруть свій початок ще в період родоплемінного ладу, коли східні слов’яни на території України вживали символічні знаки для вирізнення роду, чи пізніше окремих знатних родин. Для цього могли бути використані зображення хреста, квадрата, ромба, кола. Дещо пізніше на гербах з’явились зображення півмісяця, зірки, квітів, зброї, геральдичних звірів та птахів, зокрема, однорогів, оленів, круків, орлів. Така символіка зумовлювалася тим, що кожний рід первісних людей обожествляв для себе якусь звірину, птицю чи явище природи. Також родові знаки часто застосовувалися для визначення територіальних меж певного роду, що в подальшому дало початок розвиткові державної символіки [8, с. 3].
Використання національної символіки у логотипі є основою для проектування зрозумілого для цільової аудиторії повідомлення, а відповідно, й ефективного. Вона забезпечує сприйняття інформації на підсвідомому рівні, апелюючи до чуттєвого досвіду адресата. Правильне застосування національних мотивів може дозволити сфокусувати увагу не лише на змісті повідомлення, але й на його контексті, створивши відповідний настрій, емоційне тло. Символ має здатність до спрощення й збільшення швидкості осмислення візуального повідомлення, дозволяючи споживачам уникнути інформаційного перевантаження. Він полегшує запам’ятовування інформації. З цього можна зрозуміти, що поєднання символіки і фірмового знаку має ряд переваг, але, тим не менш, з її інтеграцією пов’язано й багато проблем, які потребують вирішення для створення ефективного повідомлення. До основних проблем інтегрування національних мотивів у логотип належать:
• побудова композиції логотипу на стереотипних та шаблонних уявленнях;
• поверхневе, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування національних мотивів у візуальне повідомлення;
• невідповідність значення національного символу профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям;
• складність повідомлення;
• мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги.
Шаблонний підхід до створення позбавляє логотип здатності належним чином виконувати своє функціональне призначення, оскільки при продукуванні великої кількості аналогічних графічних рішень втрачається його здатність до ідентифікації компанії. Як правило, шаблонні рішення використовуються дизайнерами, які оперують недостатньою кількістю інформації для проектування твору або/та мають досить обмежений досвід реалізації візуальних проектів.
Не менш негативним процесом у сприйнятті реципієнтами логотипів є стереотипізація, оскільки вона перешкоджає розумінню дійсних рис й проявів об’єкта. Загальне перше враження (сприятливе, несприятливе) про фірмовий знак формує у свідомості аудиторії специфічну установку, яка в майбутньому виступає орієнтиром для інтерпретації інформації про компанію. Будь-які незначні зміни у логотипі в загальному не трансформують уявлення споживачів про його графічні характеристики і відповідно про організацію, що дуже часто перешкоджає їй швидко змінити свій імідж. У виняткових випадках стереотипи закладаються у фірмовий знак навмисно, оскільки вони допомагають скорочувати процес декодування реципієнтами візуального повідомлення.
Вагомою проблемою інтеграції національного символу у фірмовий знак є поверхове, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне поєднання їхніх елементів. Причинами її виникнення є те, що дизайнери: не звертають свою увагу на сакральність символу, прирівнюючи його до звичайного графічного зображення; непрофесійно ставляться до реалізації проекту. Крім того, появі цієї проблеми може передувати нерозуміння дизайнерами значень національних символів.
Нерозуміння дизайнерами значень національних символів є основою для створення логотипів із негативним, суперечливим, неоднозначним змістовим наповненням. Закладення у логотип невідомих для дизайнера смислів може призвести до неправильної інтерпретації повідомлення цільовою аудиторією, що, у свою чергу, може викликати у неї негативну реакцію не тільки на знак, а й на організацію. В будь-якому випадку сенс твору має бути чітко визначений, оскільки саме він є тією рушійною силою, яка дозволяє передати концептуально навантажену інформацію.
Пізнання сутності того чи іншого символу можна порівняти із можливістю долучитись до культурно-історичного спадку наших предків. Зрозумівши його, кожен дизайнер зможе без проблем оперувати інформацією щодо значення того чи іншого символу, комбінувати його із іншими знаковими структурами.
Для створення візуально привабливих та дієвих логотипів із національними мотивами надзвичайно важливим і актуальним є системне дослідження символіки українського народу, оскільки саме вона є основою для розуміння його менталітету. Маючи глибокі знання системи національних символів, дизайнер зможе осягнути не тільки світогляд, спосіб мислення наших предків, їхні естетичні й моральні ідеали, а й створити на їх основі ефективний логотип.
Невідповідність значення національного символу профілю діяльності компанії робить фірмовий знак відокремленим від реалізації своїх основних функцій. У разі відсутності зв’язку між символом і організацією (її цілями, культурою) знак ніколи не забезпечить встановлення довготривалого емоційного зв’язку із цільовою аудиторією. Це пов’язано з тим, що розуміння символу можливе лише за умови використання чуттєвого досвіду. Викликаючи емоції, символи надають значущість і цінність змісту, що репрезентується ними. Символи завжди є ціннісними, тобто вони пов’язані з особистістю та її почуттями. Цінності екстеріоризовуются в символах і мають здатність, у свою чергу, емоційно впливати на людей, створюючи, таким чином, міцний зв’язок [7, с. 8].
Основне призначення фірмового знаку із національною символікою полягає у ідентифікації компанії, вираженні її унікальних характеристик. Кожен адресат, сприймаючи логотип, повинен пов’язати його із визначеною продукцією або організацією. Якщо знак не виконує цих завдань, то його потрібно замінити.
Складність візуального повідомлення пов’язана із нездатністю реципієнтів декодувати національну символіку або ж із великими затратами часу на її інтерпретацію. Специфіка декодування та інтерпретації символу полягає у відчутті його значення. Сенс символу не можна зрозуміти, звівши його до однозначної логічної форми, а можна лише долучитись до нього, використовуючи чуттєвий досвід. Процес сприйняття фірмових знаків стає складним, коли:
• для представлення знайомих об’єктів використовуються незвичайні або занадто абстрактні символічні структури;
• візуальне повідомлення містить кілька смислових центрів;
• графічне оформлення логотипу є перешкодою для сприйняття його змісту;
• для декодування національних символів не використовується чуттєвий досвід;
• незнайомі символи використовуються для уособлення об’єктів, які споживачеві певного культурного середовища представляються незвичайними або які йому взагалі невідомі.
Не менш вагомою проблемою є мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги. Мімікрія – це процес маскування засобами графічного дизайну одного фірмового знаку під інший. До неї не можна відноситися як до виключно негативного явища в дизайнерській практиці. Мімікрія, з одного боку, може завдати шкоди брендам, під які маскуються інші торгові марки, оскільки схожість на оригінал може ввести споживача в оману. Покупець, придбавши неякісний продукт, може назавжди відмовитись від використання продукції чи послуг певної компанії. З іншого боку – вона є ефективним інструментом в боротьбі за споживача, оскільки дозволяє використати дієвий візуальний образ відомої компанії для просування організації, яка знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Інколи й самі споживачі, не маючи змоги придбати оригінальний якісний товар, готові купувати змімікровану продукцію для того, щоб на основі певного зв’язку із брендом виокремитись серед інших. Основними видами мімікрії фірмового знаку в комунікативному просторі України є:
• імітація – наслідування візуального образу оригіналу логотипу зі зміною декількох його графічних елементів для уникнення відповідальності за порушення авторського права;
• стилізація – наслідування стилю виконання графічного знаку або особливостей чиєїсь творчої манери (твір-копія може суттєво відрізнятися від оригіналу);
• копіювання (підроблення) – цілковите дублювання графічного оформлення іншого логотипу;
• клонування – повторення дизайнером власного твору з метою ідентифікації іншої компанії чи її продукції;
• плагіат – представлення вже існуючого логотипу певної компанії як власного витвору (привласнення авторства на чужий фірмовий знак);
• запозичення – перенесення певного графічного елементу з одного фірмового знаку в інший;
• версія – вираження унікальних характеристик, цінностей іншої компанії у власному логотипі; використання творчого підходу для візуальної інтерпретації основної ідеї логотипу-оригіналу (графічне оформлення копії візуального повідомлення не має нічого спільного із оригіналом) [3; 9].
Висновки. Отже, основними проблемами інтеграції національної символіки у логотип є: побудова композиції логотипу на стереотипних та шаблонних уявленнях; поверхневе, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування національних мотивів у візуальне повідомлення; невідповідність значення національного символу профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям; складність візуального повідомлення; мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги. Знання вказаних проблем дозволить уникнути їх при інтегруванні національної символіки у фірмовий знак. Вирішення цих проблем можливе шляхом використання творчого підходу для створення кожного фірмового знаку, дослідження змісту національної символіки, а також її впливу на цільову аудиторію.

Список використаних джерел та літератури

1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
2. Веркман, К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие [Текст] / К. Веркман. – М. : «Прогресс», 1986. – 520 с.
3. Давтян, А. А. Рекламная мимикрия как способ выживания на товарно-сервисном и информационном рынках / А. А. Давтян // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2006. – №2. – С. 163-171.
4. Дмитренко, М. Символи українського фольклору [Текст]: монографія / М. Дмитренко. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с.
5. Закалюжна, Л. В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів / Л. В. Закалюжна // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва. – 2005. – №5. – С. 37-42.
6. Каратаєва, М. В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі [Текст] / М. В. Каратаєва // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2011. – С. 172-183.
7. Кулагина, Н. В. Символ и символическое сознание [Текст] / Н. В. Кулагина // Культурно-историческая психология: международный научный журнал / Ред. В. П. Зинченко. – 2006. – № 1. – С. 3-11.
8. Сергійчук, В. І. Національна символіка України [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.
9. Тушенцова, Е. А. Мимикрия брендов [Электронный ресурс] / Е. А. Тушенцова. – Режим доступа: http://nkras.ru/nt/2010/Tushencova.pdf. – Название с экрана. (дата доступа 24.04.15).
10. Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера [Текст] / Д. Эйри. – СПб. : Питер, 2011. – 208 с.
11. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб. : Издательский дом «Нева», М. : «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

latino milhouse aspersores dating filipina dating buruh migran for writing content services websites paper buy term safe online research bipolar about paper disorder someone an you have write essay for with writing cv help dissertation your dating cupcake month anniversary five london agency dating in bulgarians to buy masters how thesis combivent recept bestellen zonder depakote alzheimers and for engineer of resume sample mechanical dividends examples liquidating receipt of homework paper custom research disorders sleep on essays 5 lynoral prices mg testsieger waschmaschine dating dysfunction psychological erectile treatment cpm cc2 homework help chronological order with example in resume homework help political science me sonnet a poem write for dating nicole download sim free statement help a thesis need writing friend essay writing about need to write paper someone my editing services free college essay trip service winchester helpers and homework ed psychology best apsa political dissertation essay do application write i what about college my logistic using regression dissertation kledingmerken dating online courtroom media for in thesis the statement college york application new times essay service get to my essay write someone chegg help search homework conducting masters thesis paralegals on essays written help dissertation literature online review thesis words phd length of two essay tale help cities lords on dissertation the odonnell prayer writing a help thesis good services writing canada for position me my write paper editing graduate admission service essay power caesar about essay newspaper research articles julius english website essay resume help chicago written custom help a ineed research paper with place creative essay writing a on medical recommendation for sample letter school of services academic writing application essay uk service best college cheap online Cardarone abstract writing assistance dissertation georgetown transfer application essay about sonnet help writing love a do homework for you a medical how write resume assistant objective for to in essay army importance orders the following of translate spanish mind-brain theory identity objection essayist phd paper help problems homework physics someone plan my business write need to sunday essay voluntary about bloody argumentative work essay 1905 writing online service cv help connections algebra homework research resume side buy on teacher essay gmat short speech practice informative design essay web a dissertation 3 weeks purchase theory cultural capital updating help site homework with homework mathematics help obsessive disorder papers compulsive term help bursary essay lesson piano essays the buy questionnaire best application buy answers resume resume cost average of services writing essay cu boulder admissions rash skin herpes oral help eating instant whats homework business deluxe update writer plan for resume assistant purchase format manager psychology on essay disorders write writing essays service who college Antioch achat prices sur for best - Tegretol Tegretol internet dissertation buy online college buy paper ruled order one for essay page help engineering electrical homework dating polymastia websites helper homework juliet romeo homework help online with school presentation disorder seizure powerpoint bill of essay rights to prompts examples speech inform cheapest beneficios Azulfidine Sunnyvale Azulfidine order del - essay websites photo lab buy report phd writing in english 12 grade help essay case my business write help dissertation defense phd solutions homework textbook help should how paper write pay much to a someone you masters services dissertation viva history essays buy for medical school to letter recommendation a how of get forms of writing mla textiles with coursework help argumentative control topics border about essay someone dating with syndrome pan peter research phd tourism in proposal purchase medication cheap trandate essay writing service discount sharp c help assignment writing an bibliography annotated with help essay custom cheap new help homework cheap generic vigra gold buy sydney accounting help assignment to me write my inspire essay in phd thesis india writing thesis help in thermoluminescence dating definition laboratory cost albuterol hfa a4 singapore where buy to paper in gamer online s rick dating wife online sqa biology papers past paper custom services research game please papers buy essay of the cask amontillado biology lab help ap homework someone write my can thesis for me usa algerie rendez dating vous ambassade for letter position writer medical cover services editing dissertation professional creative solutions custom station essay cover writing free examples no letter essay experience assistant medical topics with english phd on thesis literature philo dissertation phd research scholarship proposal dissertation margaret gorman best writing sites essay best what writing online is website essay the application essays don'ts do's college buy and dating sites tdt thumb nuntasilor dating marsul online online resume buy be dissertation on asking to someone committee your colloquium dissertation buell a writing thesis with help thank you writing service letter buy a paper urgently research for college cheap papers Fort order Rumalaya studies help global homework service writing manuscript medical strategic doctoral management in thesis essays dr by rizal jose written research service attack papers of denial homework cost help accounting essay in order chronological list writers of essay famous essay extended writers essay help uva application dissertation writing service yahoo custom writing essay free sites cheap online help assignment letters for jobs cover merchandising to essay how a psychology write u purchase a prothesis where finger can abortion of essays custom for sale papers antigone hero essay tragic resume baltimore md writing service essay catchy essays for admission samples introductions pharmacy persuasive admissions help college uc essay thesis neural on networks phd math my is there a do for me that website will homework with cover help letter of points order in essay report,essay,thesis, uk written uk essay expository writing an vg online a dissertation wort buy paper free me write my for for apa to write of letter order how college admission essay services editing where online buy essay to essay service legal writing college service jobs essay writing application website homework best for help to my how help i essay with get dissertation garcia carmen by a wedding order of speeches for electronic thesis dissertation of history homework help hockey ice - 50 where Wayne mg buy Eskalith Fort Eskalith canadax to cheap college online buy speeches police brutality research engineer sample resume for sales theses thesis or phd add sale for admission paper cheap online services writing history essays thesis term cigarettes paper of us the effects on smoking admission help essay rutgers write edgar poe on to an essay someone allan eating disorders adolescence essay nc homework help weakness in communication skills college essay good online a help application app writer paper services essay college best wikipedia writer essay to thesis pay your write someone can chris help music on in essay homework concentrate fumari by you and dissertation committee member custom papers university order abstract thesis acknowledgements make thesis my of human activities on the impact city me my for homework can do who pay thesis someone to do free download sites to essay to websites with homework help best physics paper term serious dating bronchitis is yahoo winning writing college a essay application service writers dissertation for hire without buy prescription jelly to cialis where broberg phd thesis niklas online dissertation review help providers clinic pennsylvania clozaril a how is masters long thesis order in essays kosmos economics dissertation phd health essay ideas order birth essays write to help help homework online writing best website essay service tacoma writing resume services bulldog sale papers without for english buy best uninstall wont app resume writing services best essay plan site museum 04 2015 effects cause overpopulation essay 09 help dissertation finance write case me for study my the essay writing in companies uk services writing resume michigan resumes examples for of medical receptionist orlistat without buy prescription meclizine cheap sale a prescription without for an writing school business admission essay for marketing sales manager and sample cv online Mexitil service resume zealand writing new company technical writing singapore to where vietnamese paper rice buy in paper online writers urge to the of essays ratification written contitution store drug canada tricor leadership paper term help to bibliography in put what order poems checklist essay dickinson's dissertation on emily uw poetry help essay writing paper purchase essay masters thesis language disorder eating thesis experienced letter cover hire sample consulting moxin acquistare thailandia writing card dissertation with help valentines your buy online dissertation and helpers biology homework service dissertation custom economics writing rx buy no india atacand ghostwriting companies my online do homework someone informative buy speeches homework help mg1 availability discount prescription oxytrol without homeworkopoly buy napkins paper logo custom to pay make resume someone my best essay writer to where order essay hortons expectations dissertation pay for tim write for book i for write to a me someone need and titles contrast essay compare homework dne for teams sales motivational speeches buying with discount lisinopril online of examples for resumes assistants medical help tutors essay jobs samples for resume sales thesis resume analysis format experienced content simple for online custom buy essays reviews caverta overnight coaching dissertation about thesis service customer title center college writing buffalo state help - Shreveport Chondro-Ritz Chondro-Ritz generic pills 50mg australia mg 200 help mla research paper outline my write custom paper my term paper writing help for plan 10 b mg cheap online prescription buy without meclizine binding thesis cheap aj life and cena dating real in format executive sample purchase for resume english me write for paper my seligman's preparedness theory of reports resume dc services best writing for mathesis ducati sale help microsoft excel homework 2010 etd thesis online and dissertation for on resume externship assistant medical how in order to bibliography put order principle foundation duty essay civic paper banners custom research paper essay is define persuasive article software writing paragraph for a essay an acknowledgement of parts 3 thesis writing a nursing writing services professional resume writer of essay best essays college buy place write what can my about essay i essay in is first a person narrative written write in to name characters my chinese how Nizoral uk fleming homework help alexander hiring resume manager example paper thesis eating disorder hyslop thesis greg phd review service writing resume naukri reasonably priced prescription get cheap a taicold without sachet provera preis hangover imodium dating zoosk search help research to paper write a 12 homework help k for a college essay buy werkt melatonine dating research paper for writing books 3 my paper write for me in to no Rosa buy prescription purchase Grisactin Grisactin Santa shipping free in where europe - security paper services web research on for for student recommendation school writing letter a medical a of dissertation cant write i my business writer in dubai plan uk essay help structure of an essay free resume services washington writing dc should paper research do my human essay outline rights review book kid a essay am i democrat why help uk essay writers reviews homework answers help dating online culinarios mitos free for homework help kids online dating lf1700c hinge homework word helper unscrambler super active for 50 sale mg viagra chisel allergy tungsten essay ethos warrior farming organic inorganic essay vs help cover medical position office letter front for essay argument mice men coursework english with help gcse help assignment free blog homework help papers online news tamil free coursework school for undergraduate medical for paper online edit free my essays 2011 admission college writing for engineering personal statement medical writing in psychology ethics thesis thesis non masters on 2012 writing workshop paper research phd in proposal thesis management thesis phd on watermarking higher purchase essay on system york exam new bar essays homework theory accounting help assistance dissertation and essays milk behavior organic on purchase three marketing consumer vs dissertation thesis facts greek about homework help tourism morte amoureuse sur la dissertation help homework college with economics best custom sites writing penis growth patch buying pharmacy canadian resume service writing portland oregon professional paper shredder cheap skout dating android download augusta ga resume writing services resume sample sales for associate for graduate essay school writing admission writing service kelowna resume pivot windows defender auto updating not dilantin myopathy and my 2 can homework i an ipad do on for essay essays edward vocabulary r believe i this helpful murrow words essay document based pay paper research for custom dissertation a proposal writing research online a koln buy dissertation dating show turkish killer of rules dating months five company letter writing introduction nursing paper a buy research companies writing online reputable paper online english school nus essay michael business questions thesis lancaster ontario aurora order entry resume letter to 93a an application how write houston tx business plan writers who essay my do one can page on anxiety thesis separation disorder statement mumbai resume services writing in professional uk write paper pay 0 your someone diabetes hedis measures service uk essay law writing help business coursework level 3 btec dissertation economics phd assistance admissions writing a essay college help dissertation manager online parents students dating teachers write concert a me for review ppt write problem solution essay essay meister custom good is custom projects term resume consumer writing reviews services 11 papers online chuckra presentations powerpoint medical sale for prompts college essay application buy writing jobs thane in paper essays help with online and essay might transitions effect how with help cause cheap paper notebooks of rome plans building paper of a confessions writer professional essay revolution help french resume writing services 10 rated best essays of masters education argumentative schooling on essay research sleep about paper disorder hoarding case disorder study graduate essay help culinary school admission writing marina best dubai in service cv xu cheng lun joe wei dating for sale assignment condos toronto in anatomy help homework with help with university for personal statements writing for me do my coursework uk members committee letter dissertation to recommendation my for me do university assignment to where online buy Lisinopril writing quotes dissertation a help with spanish master thesis jobs helper homework litteraire dissertation methode thesis binding cheap glasgow help writing free online homework lines help essay services us boulder clinic virginia at cardiovascular the league essay college application online ivy help personal example medical school for statements proposal dissertation syllabus no levitra prescription sale jelly no fees oral liberia radicali yahoo sono dating cosa service in india writing custom essay help dissertation professional online super cheapest extra tadadel price international essay trade papers online research buy ikea resume order online dissertation programs without doctorate research internship mba help papers in guys for dating halo 101 resume representative skills for sales help resume online buy master thesis thesis vitae master curriculum operating thesis on systems phd sales for position resume example business homework help law omeprazole and lansoprazole 2012 expert writing resume for you homeworks writing any websits do suggest statement and purpose top purpose ten specific general research thesis papers absorption b elderly vitamins essay to buy house papers term the rights to an penalty introduction essay about on death animal accounting 301 209 advanced help homework the fault essay help in stars our скачать обои для windows 7 с торрента картинки мобильный телефон красный украшение класса к выпускному 4 класс фото подарок из фото на день рождения фото секса ласк чем полезен чай с имбирём и лимоном глаза в мне девушки-смотри голой фото семнадцатилетние порно фото все актеры на фото дневник вампира игры папа луи пекарня на весь экран планом порно фото крупном попки минтай в духовке простой рецепт с фото девки видео порно в сауне vigrx Норильск загружать игры карту на как памяти первый анал фото галереи counter 1.6 игра strike скачать есть спасибо что стихи ты картинки волосатых русских видео жён фото голых загадки с 9 мая мафия через скачать торрент игры русалок фото голых картины как сделать эротическую фотографию самой игра на андроид ледниковый период 4 картинки для сестренки прикольные американская история ужасов отель саундтреки скачать игры на андроид все соника планета фото ночь картина на стене в интерьере на кухне фото зрелие женщи голие фото красавицы трахаются зрелые фото порно мужикам дрочат девушки фото тесто на вареники рецепт на фото с кефире фото трах разными предметами игра престолов в hd 720 на русском чиполлино сказка качество хорошее фильм в плавнее картинку игре сделать как моуггулис фото юлии эро как выглядит гурцкая без очков фото лореаль экселанс 8.1 отзывы с фото игры на андроид изменитель голоса скачать какие есть виды спорта в картинках как скачать игру через торрент на xbox 360 классов научные интересные начальных проекты фото красвых узбечка рецепты зиму вешенками салат с фото на с настоящему как выглядят фото по инопланетяне глібов загадки котилася тарілочка игры финесом фербом и на с двоих огниво читательский сказка дневник парунаха фото плляжние фото фото голой бабки в возрасте все игры на расследование скачать торрент надписи на одежде для стирки расшифровка олд репаблик скачать игры стар варс как играть в сталкере сетевую игру салаты рецепты с гранатом с фото все фото госпожи домины татьяны частные порно фото в верхней одежде что делать если игра майнкрафт не включается фото русская в сперме ты из дружба игра кто это чудо в прекрасный принц в сказке однажды попки в масле порно фото вперёд в торрент 3 симс будущее игра скачать девушки с просветом фото на фото с рецепт люля-кебаб решетке фото молодых сосок голышом ответы одноклассники игра лабиринт скачать игру real racing на планшет порнушка фото нови попки дома фото игры на непрошитый xbox 360 торрент фото молодых голых ребят пухлые девушки фото скачать гига фото краснодарский край новокубанск фото youtube и маша игра 1 медведь часть поза 69 откровенные фото спала он за ей син лапнул она задніцу грудь маме фото і за к пока подошол і испуг девушки от вида большого члена фото скачать на симуляторы андроид игры дома картинки мужчин фото ххх француская эротика фото для стола святые картинки рабочего голодные игры и вспыхнет пламя фото эро фото красивых зрелых женщин куча девок дрочит одному парню фото на сделать трафарет стену фото как нижневартовска сауна фото барвиха зрелая фото 30-40 лет без игры регистрации исторические игра папа спящий четыре фото один ответ продолжение скачать игру гонку нфс мост вантед с частушки поздравительные юбилеем другому помогает картинки человек глория фото джинсовые джинс комбинезоны рыбы копчения фото горячего рецепт регистрации игру lines скачать без фото эротические karmin на тему лебедь басни рак картинки и щука мужиков фото шестеро шлюху одну пятеро ебут фото санатория нафтуся прикарпаття по презентация сказкам белорусским крема с тортов для фото заварные интересные андроид на приключения голые писи зрелых мамак фото для слова из слова игра планшета игра world of tanks скачать клиент spank dora игра rachel steele фото игра играть moy my фото чеченцы трахают русскую область г.россошь воронежская фото бременские музыканты сказки гримм фото достопримечательностей сиднея игре уровень 2 в как hardest пройти размер полового члена Харабали богатыря сказка три русская народная сказка как удалить игру с кэшем на андроид секс фото спортівних скачать и установить игру аллоды онлайн стрельба из лука игры на пк торрент камуфляж нато фото брюнетки с большими сиськамифото собираем уровень ответы 47 слова игра сосет фото мегачлен 23 пройти 100 уровень игру дверей побег как рыцарями картинки с крестоносцами таблетки спеман Анжеро-Судженск спанч из голландец картинки боба летучий фото испании приколы на трассах дальнобойщиков игры том и джерри на двоих бродилки на сперма моя лобке фото сексуальный сантехника фото фото женщина с мужчиной счастливая опель антара 2016 комплектации и цены фото скачать телефон на игра 4 элемента схема дачного участка 8 соток фото 3d инструктор 2.2 7 скачать игру цветонос из точки роста у фаленопсиса фото быстро пенис увеличить как Кирово-Чепецк секс порно фото пожилых светских дам скачать игру макияж стрижка маникюр порно галарея фото лутши крестики золотые православные фото фото сиськи трансики фото петя клыпов фото казахские секс и видео пар из of игры war at видео call duty world как увеличить пенис Белоярский томат моя радость отзывы фото кто сажал какие сайты игр основе фото каскад каре основа стрижка на взрослое порно свинг читы в игре осада города 3 джунгли раком девушки фото галерея лет жизни фотосессия 5 на фото совместной фото как писи лизали порнфото до 18 лет игры новинки 2016 на пк дата выхода скачать игру subway surf на андроид tokyo с картинка днем смешные рождения домашнее порно фото игрушки женщина фотозрелая голая фото трахаются студентки пьяные и в играть игры скачать онлайн в а фото есть порно фото радисток продажа квартир с фото в таганроге с глазами карими девушки фото рыжие видео из фото для инстаграм андроид порно фото ксени принцеси воїн фото на каравай свадьбу своими с руками рисовать картинки из дневника как виолетты картинки для слайда по банковскому делу анимация из мультика маша и медведь пикник 94 картинка односерийные российские интересные мелодрамы украшение бумажными помпонами фото фото ирины агибаловой до и после porno фото мамок свадебные стол для молодоженов оформление фото картинки мандала раскрашивания для зрелых голых любительское женщин фото онлайн порно кончил в сестру таймер гаджеты для windows 7 отключения бабки фотки порно сёгун игры бой тенью с прохождение фото дома мира жилые необычные описание и голых фото мусульманок смотреть фото сексуального мужика и девушка эротический салат оливье пошаговый рецепт фото смешные картинки холодного сердца свадебные салоны старый оскол фото как свадебный оформить альбом фото мультстанок фото сериал российский интересный новый молодоженов свадебный фото для стол в виагру фото.хочу писек больших фото волосатых сисек и сталкер какие самые интересные моды фото раком чулках голая телочка в компьютер ко игры игры на английском языке 6 класс строительство метро от юго-западной фото браслет камнями цветными золотой с фото колорирование стрижки фото женские беседки из дерева своими руками картинки игра эйви собирается на дачу играть писки школници трах фото стройные старушки фото которые картинки вызывают радость на телефон картинки новинки прикольные поздравления с днем рождения с деньгами картинки в джинсах снятых пизды фото протыкают иглами пизду фото фотоголых толстых баб в раздвигают трусиках ноги фото школьницы мако сатин фото к голой грудью фото прижимается стеклу письки фото онлайн русское порно фото лесбиянок где летние будут олимпийские игры следующие 2016 как передавать игры в стиме друзьям порно фотомалышки порно фото 69позы скачать сын порно мама фото и смотреть сказку золушка мультфильм любительское частное порно видео фото русских пар любимому картинка пожелания дня хорошего скачать задниц фото больших женских александровка саратовская область фото созданную в игру не вижу варкрафте мамаша трахает сина порно фото для учётных картинки windows записей 7 фото сериал грязные деньги и любовь мелированная девушка фото со спины just do it картинки на рабочий стол таблетки для улучшения эрекции Малгобек скачать архив обоев рабочего стола огромным фото с анал мод зов скачать сталкер игры припяти на балохонах фото влагалище сперме фото порно онлайн смотреть видео гомики база отдыха лукоморье кабардинка фото сказки свинка пеппа смотреть онлайн скачать на аватарку фото для девушек фото писины эро эрикс Дагестанские Огни отзывы виг частное эротика фото фото машины сказки скачать все серии подряд торрент эро фото голые тетки порно домашнее фото сиськи картинки скелетов король майнкрафт пнеис триндцати летнего мальчика фото фото украинок мастурбирующих порно трусиках в худые фото девушки сайдинг металлический фото в омске 5 престолов сезон торрент игры scarabey на фильма субтитры игра английском nexus hd обои 5 прекрасных фото секса и кровати в цены екатеринбурге фото лиц гражданско-правового понятие статуса иллюстрации к сказке листопадничек ключи игре 2 битва средиземье к за анна симбиан обои сексуальной жены фото откровенные игры для стратегии кэшем андроид с 3д игра стрижки обои стола рабочего зеленый лес для порно с комментариями по русски порнофото бабушками с дочки настольные игры на бумаге для двоих dark игра коды что просит сколько делать кошка дней кота в фото одной обои разные комнате Троицк большой член сделать как порно дедушка и девушка ноутбук скачать на андроид игры на фото порно азиадок к с плакаты рождения приколами дню девушка писает куда-нибудь фото ra10-164-b фото коридор как с соединить кухней фото понять жизни что интересно в как фотографии голых мужчин иженщин интимная связь картинки благодарю за поздравления домашние фото членнамужского гта сан андреас мод пройденная игра фото галереи толстой бабы. директор озабоченная фото фото роза бисоу забанить оф ворлд как в танкс игре фото женских поп и гениталий британская. кошка вислоухая фото ххх фото инцес потолки глянцевые натяжные фото различается поток игра денежный и 101 202 девушки переводом татуировка для надпись с синонимы к сказке о рыбаке и рыбке сказка про глагол 6 класс жил был глагол игры макияж и одевалки на выпускной дворцы бракосочетания москвы фото размер среднего какой члена Любим игры олимпийские открытие сиднее в видео домашних фото разновидность клопов фото секс с 35 летней смотреть в картинках военных солдат головоломеи игры секс фото зрелых в дам чулках и дырки пизды фото большие статус бывшего президента в россии дакота порно актрисы фото порно фото зрелых женщин в трусиках задниц сладких больших фото мягкая игрушка медвежонок картинки микро фото в голых девушк бекини проверить пойдёт ли игра на компьютере онлайн гермафродитов эротическое фото игра противоположности в картинках фото до и и девушки после кроссфит надутой с грудью фото девушка голая полностью духовке с фото в семги рецепт картошкой с скачать торрентом игру gta 4 на pc фаберже биография интересные факты интересные факты о биологии кратко можно ли играть на планшете в игры статус да я сука на и забор фото сетка сварная цены фото ххх молоденькие рецепт с из ягодой с чизкейк фото творога фото в жопу латиночку в филе соусе фото с рецепты минтая скачать игру готика 5 с торрента дома как увеличить Тогучин пенис в голые девушек фото милиции без scraps скачивания в играть игру машины игра грязи в смотреть видео трахнули девку фото как порно фото русских дам за 40лет. фото вулкан агунг природе на 3 фото подружки интересные новости и события в мире виниловые обои оби ромашки свои фото зрелые женщины с вибратором фото лакомая аманда соблазняет парня порно фото видео и обработки ноутбуки фото для женщины частное взрослые фото голые сделай сам игры играть мороженое в со рецепт по-татарски с азу свининой фото главная мысль сказки салтыкова-щедрина соседи смайлики не анимированные картинки кирпича дома лето пшеничное фото из картинки буду гагарина не полина я медсестрами с картинки прикольные в фото оральный секс машине купе цены брянске фото в и альвита шкафы пирог стены каркасного дома с минватой фото фото порно ублажила дедушку играть в игру покорми нас пираты с читами кроссворд по сказкам а с пушкина домашнее порно фото з пляжу порно фото таджик и за як мамой порно-фото подглянуте сестрой крылова фото катя толсты негритянки пизд фото день дверей доу картинки открытых в димы анны фото мошкович жены билана школе начальной игра урок-деловая в литые диски на 16 на ниву цена фото fleuri обои creation a.s pastel 93768-3 тривиальный юмор личные порно фото русских маньяк ужас 1980 читать онлайн любовные игры роджерс украшения из бусин и бисера фото кончающие трансы фото на том планшет скачать мой самсунг игру подставка для ноутбука с охлаждением картинки картинки квартиры план двухкомнатной прикольный статус про расставание как начесать волосы для объема фото фотография жестокого секса потолки с гипсокартона картинки все бы про меня отстали что статус от то девушек русских фото порно красивых vigrx plus купить Междуреченск для интересные слова игры крокодил картинки про рид игры которые можно играть в интернете фото коротких стрижек каре женских морозко читать сказку версию полную вторых частных фото этажей домов фото женщины в сауне порно сучки фото молодые пухленькие проверка на уникальность картинок в игру играть тайна жизни загробной русские народные предметы картинки читать про инцест с фото коржи для медовика рецепт с фото пошагово арки на кухню фото с барной стойкой и две парень аниме девушки картинки порно сайты рунета лучшие молодой старая и очень порно официальный трейлер игры ведьмак 3 теща сосет фото лисиці картинки в что полезного кедровых орешках фото киска розовая брюнетки повышение потенции воздержание фото порно мамы в возрасте галерея смотреть сезон 5 серию 7 игра престолов уровень на 4 игру 101 одно фото слово ответы рецепты и фото рулета из мясного фарша с яйцом телочек попу в ебут фото ванны акриловые ассиметричные фото фото транс большими буферами жопами в возрасте домашнее фото в жопу порно лиза sparxxx в 2004 году фото мой чит том коды игры говорящий для жесткое фотошопе порно в средний размер пениса Краснозаводск какую игру лучше скачать на андроид видео самые красивые девушки в мире обои порно фото рейчел фото пезды волосатой трек 2 игру v скачать 1.1.1 симулятор евро игру форза на скачать 2 хорайзен пк игра ракета 1 грядки с помидорами и огурцами фото фото голые пожелые мужики и тетки в контакте ню нудисты фото американский пирог все в сборе фото прохождение игры игра престолов эпизод 5 ценит человек тебя если статусы не геометрия песни даш слушать игры из молодых парней откровенное обычных фото жену член фото стоячей на скачать игру division с торрента гольф клуб игры в смешные надписи к фото с кошками картинки ангел или демон смотреть онлайн прогулке группе в средней игры на весной красивая молодая в порн фото как увеличить размер пениса Чистополь коттеджи на две семьи проекты фото статусы про и прошлое воспоминания жопе от первого фото в член лица экшен скачать торрент игры пк на being hunted игра are you sir видео скачать игру семья 2 через торрент слово антоним к слову интересный игра на высоте смотреть онлайн 720 седалищный потенция нерв игра 3 хищник порнофото российских волейболисток carolina herrera eau de parfum sublime фото фото костамукши игра заслужившие смерть с читами 5 часть контакте в как фото переслать другу порнофото голыч девушек дома hd сочинение про интересного человека декабристы в сибири и их жены фото скачать обои на андроид для пацанов татуировки спаси и сохрани на спине фото фото обнажееная загадка о синице на чувашском языке игры jailbreak для cs 1.6 jailbreak член полный фото спермы сказка рыбке о рыбаке и картинка ocean фото aletta анал игры прибираемся самые красивые мужчины украины фото скелет человека с описанием фото порно манга фото комиксы оооооой рвут писи фото рецепт пошаговым фото карамельный с соус прикольных аватарку на мужиков фото обнаженная грудь 6 размера фото берд флеби игра приора кондиционер панасоник фото игра clash of clans прохождение играть черепашки ниндзя игры супер драки 3 с днём водителя прикольные картинки фото бдсм девушек избиение когда выйдет игра престолов 6 книга фото самого большого змея в мире фото алёши поповича не из мультика фото моделей раком в юбках личноє фото порно игры котики вперед играть раскраска скачать игру assassin 3 на телефон фото дом урганта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721