Проблеми інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть понять «логотип» та «національний символ», визначені проблеми інтеграції національних символів у логотип.
Ключові слова: графічний дизайн, логотип, національний символ, інтеграція.

Зараз у комунікативному просторі України активно застосовуються фірмові знаки із національною символікою для ідентифікації фірми, її продукції чи послуг. Дуже часто графічне оформлення логотипів має низку проблем, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Тому, надзвичайно важливим є виокремлення проблем інтеграції національної символіки у логотип для їх уникнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні дослідженням проблеми функціонування логотипів займаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн [11] присвятив свою увагу визначенню дефініції поняття «логотип» та розгляду аспектів проектування фірмових знаків. Д. Ейрі [10] займався розкриттям способів створення ефективного графічного дизайну логотипів. Але, незважаючи на це, проблема функціонування логотипів залишається недостатньо дослідженою, оскільки не існує єдиної думки щодо правил створення логотипу та чіткої дефініції цього поняття.
Дослідженням національної символіки займалися такі науковці, як М. Дмитренко [4], Л. Закалюжна [5], В. Сергійчук [8] та ін. Так, М. Дмитренко досліджував національну символіку України. Л. Закалюжна розглядала зображальні аспекти сучасних торгових марок України, проаналізувала їх композиційні і просторові якості. Також охарактеризувала роль національних мотивів у створенні торгових марок та виявила основні тенденції у їх формотворенні. В. Сергійчук приділяв увагу розкриттю походження національної української символіки.
Практично жоден з науковців при розгляді процесу проектування логотипів не враховував аспекти інтеграції національної символіки в графічний знак. Окремими науковцями розглядалися лише механізми формування і розвитку національних мотивів та символічних структур у фольклорі. Відтак, потрібно приділити увагу дослідженню проблем створення логотипів із національною символікою у комунікативному просторі України та виокремленню перспективних напрямків їх удосконалення.
Метою статті є визначення основних проблем інтеграції національних символів у логотип.
Виклад основного матеріалу дослідження. Логотип – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, товарної групи, яка виробляється даною фірмою, або одного конкретного товару, що випускається нею. Він візуалізує цінності, культуру, способи поведінки і установки організації. Логотип є ключовим елементом фірмового стилю, який забезпечує ідентифікацію компанії, її продукції чи послуги. Він є графічним вираженням її сутності. Фірмовий знак є складним багатостороннім феноменом, що вміщує у собі цілий ряд символічних образів, які суттєво збагачують твір на структурному і смисловому рівнях [1, с. 143].
Застосування фірмових знаків дозволяє відтворити попередній досвід цільової аудиторії, привернути її увагу, апелюючи до сформованих стереотипів та уявлень про світ. Логотипи, які розраховані на декілька секунд уваги реципієнта, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт чи компанію, тому основне завдання дизайнерів полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має. Для досягнення цієї мети дизайнери залучають візуальні компоненти (символічні структури), які виступають носіями фактичної інформації та характеризуються високою атрактивною спроможністю, залучають аудиторію до процесу обробки закодованої інформації та розвивають її інтерпретаційні здатності. Оскільки символи піддаються швидкому та легкому декодуванню, адресат відчуває задоволення від успішно виконаного когнітивного процесу, що сприяє позитивному сприйняттю повідомлення в цілому [6, с. 173].
Символи – це штучно побудовані знаки, які несуть розгорнуту, інколи концептуально навантажену інформацію, узагальнене зображення цілої системи понять. Символи перебувають з об’єктом в асоціативних зв’язках. До цього типу знаків відносять геральдичні символи (герби), фірмові, нумізматичні, філателістичні, видавничі знаки, національні, рекламні та плакатні символи [2, с. 57].
Національний символ – узагальнене зображення цілої системи понять, ідей (зазвичай абстрактних), які акумулювали у собі нашарування значень і смислів, притаманних певній епосі, певному періоду становлення і розвитку українського народу. За своєю природою національні символи беруть свій початок ще в період родоплемінного ладу, коли східні слов’яни на території України вживали символічні знаки для вирізнення роду, чи пізніше окремих знатних родин. Для цього могли бути використані зображення хреста, квадрата, ромба, кола. Дещо пізніше на гербах з’явились зображення півмісяця, зірки, квітів, зброї, геральдичних звірів та птахів, зокрема, однорогів, оленів, круків, орлів. Така символіка зумовлювалася тим, що кожний рід первісних людей обожествляв для себе якусь звірину, птицю чи явище природи. Також родові знаки часто застосовувалися для визначення територіальних меж певного роду, що в подальшому дало початок розвиткові державної символіки [8, с. 3].
Використання національної символіки у логотипі є основою для проектування зрозумілого для цільової аудиторії повідомлення, а відповідно, й ефективного. Вона забезпечує сприйняття інформації на підсвідомому рівні, апелюючи до чуттєвого досвіду адресата. Правильне застосування національних мотивів може дозволити сфокусувати увагу не лише на змісті повідомлення, але й на його контексті, створивши відповідний настрій, емоційне тло. Символ має здатність до спрощення й збільшення швидкості осмислення візуального повідомлення, дозволяючи споживачам уникнути інформаційного перевантаження. Він полегшує запам’ятовування інформації. З цього можна зрозуміти, що поєднання символіки і фірмового знаку має ряд переваг, але, тим не менш, з її інтеграцією пов’язано й багато проблем, які потребують вирішення для створення ефективного повідомлення. До основних проблем інтегрування національних мотивів у логотип належать:
• побудова композиції логотипу на стереотипних та шаблонних уявленнях;
• поверхневе, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування національних мотивів у візуальне повідомлення;
• невідповідність значення національного символу профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям;
• складність повідомлення;
• мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги.
Шаблонний підхід до створення позбавляє логотип здатності належним чином виконувати своє функціональне призначення, оскільки при продукуванні великої кількості аналогічних графічних рішень втрачається його здатність до ідентифікації компанії. Як правило, шаблонні рішення використовуються дизайнерами, які оперують недостатньою кількістю інформації для проектування твору або/та мають досить обмежений досвід реалізації візуальних проектів.
Не менш негативним процесом у сприйнятті реципієнтами логотипів є стереотипізація, оскільки вона перешкоджає розумінню дійсних рис й проявів об’єкта. Загальне перше враження (сприятливе, несприятливе) про фірмовий знак формує у свідомості аудиторії специфічну установку, яка в майбутньому виступає орієнтиром для інтерпретації інформації про компанію. Будь-які незначні зміни у логотипі в загальному не трансформують уявлення споживачів про його графічні характеристики і відповідно про організацію, що дуже часто перешкоджає їй швидко змінити свій імідж. У виняткових випадках стереотипи закладаються у фірмовий знак навмисно, оскільки вони допомагають скорочувати процес декодування реципієнтами візуального повідомлення.
Вагомою проблемою інтеграції національного символу у фірмовий знак є поверхове, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне поєднання їхніх елементів. Причинами її виникнення є те, що дизайнери: не звертають свою увагу на сакральність символу, прирівнюючи його до звичайного графічного зображення; непрофесійно ставляться до реалізації проекту. Крім того, появі цієї проблеми може передувати нерозуміння дизайнерами значень національних символів.
Нерозуміння дизайнерами значень національних символів є основою для створення логотипів із негативним, суперечливим, неоднозначним змістовим наповненням. Закладення у логотип невідомих для дизайнера смислів може призвести до неправильної інтерпретації повідомлення цільовою аудиторією, що, у свою чергу, може викликати у неї негативну реакцію не тільки на знак, а й на організацію. В будь-якому випадку сенс твору має бути чітко визначений, оскільки саме він є тією рушійною силою, яка дозволяє передати концептуально навантажену інформацію.
Пізнання сутності того чи іншого символу можна порівняти із можливістю долучитись до культурно-історичного спадку наших предків. Зрозумівши його, кожен дизайнер зможе без проблем оперувати інформацією щодо значення того чи іншого символу, комбінувати його із іншими знаковими структурами.
Для створення візуально привабливих та дієвих логотипів із національними мотивами надзвичайно важливим і актуальним є системне дослідження символіки українського народу, оскільки саме вона є основою для розуміння його менталітету. Маючи глибокі знання системи національних символів, дизайнер зможе осягнути не тільки світогляд, спосіб мислення наших предків, їхні естетичні й моральні ідеали, а й створити на їх основі ефективний логотип.
Невідповідність значення національного символу профілю діяльності компанії робить фірмовий знак відокремленим від реалізації своїх основних функцій. У разі відсутності зв’язку між символом і організацією (її цілями, культурою) знак ніколи не забезпечить встановлення довготривалого емоційного зв’язку із цільовою аудиторією. Це пов’язано з тим, що розуміння символу можливе лише за умови використання чуттєвого досвіду. Викликаючи емоції, символи надають значущість і цінність змісту, що репрезентується ними. Символи завжди є ціннісними, тобто вони пов’язані з особистістю та її почуттями. Цінності екстеріоризовуются в символах і мають здатність, у свою чергу, емоційно впливати на людей, створюючи, таким чином, міцний зв’язок [7, с. 8].
Основне призначення фірмового знаку із національною символікою полягає у ідентифікації компанії, вираженні її унікальних характеристик. Кожен адресат, сприймаючи логотип, повинен пов’язати його із визначеною продукцією або організацією. Якщо знак не виконує цих завдань, то його потрібно замінити.
Складність візуального повідомлення пов’язана із нездатністю реципієнтів декодувати національну символіку або ж із великими затратами часу на її інтерпретацію. Специфіка декодування та інтерпретації символу полягає у відчутті його значення. Сенс символу не можна зрозуміти, звівши його до однозначної логічної форми, а можна лише долучитись до нього, використовуючи чуттєвий досвід. Процес сприйняття фірмових знаків стає складним, коли:
• для представлення знайомих об’єктів використовуються незвичайні або занадто абстрактні символічні структури;
• візуальне повідомлення містить кілька смислових центрів;
• графічне оформлення логотипу є перешкодою для сприйняття його змісту;
• для декодування національних символів не використовується чуттєвий досвід;
• незнайомі символи використовуються для уособлення об’єктів, які споживачеві певного культурного середовища представляються незвичайними або які йому взагалі невідомі.
Не менш вагомою проблемою є мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги. Мімікрія – це процес маскування засобами графічного дизайну одного фірмового знаку під інший. До неї не можна відноситися як до виключно негативного явища в дизайнерській практиці. Мімікрія, з одного боку, може завдати шкоди брендам, під які маскуються інші торгові марки, оскільки схожість на оригінал може ввести споживача в оману. Покупець, придбавши неякісний продукт, може назавжди відмовитись від використання продукції чи послуг певної компанії. З іншого боку – вона є ефективним інструментом в боротьбі за споживача, оскільки дозволяє використати дієвий візуальний образ відомої компанії для просування організації, яка знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Інколи й самі споживачі, не маючи змоги придбати оригінальний якісний товар, готові купувати змімікровану продукцію для того, щоб на основі певного зв’язку із брендом виокремитись серед інших. Основними видами мімікрії фірмового знаку в комунікативному просторі України є:
• імітація – наслідування візуального образу оригіналу логотипу зі зміною декількох його графічних елементів для уникнення відповідальності за порушення авторського права;
• стилізація – наслідування стилю виконання графічного знаку або особливостей чиєїсь творчої манери (твір-копія може суттєво відрізнятися від оригіналу);
• копіювання (підроблення) – цілковите дублювання графічного оформлення іншого логотипу;
• клонування – повторення дизайнером власного твору з метою ідентифікації іншої компанії чи її продукції;
• плагіат – представлення вже існуючого логотипу певної компанії як власного витвору (привласнення авторства на чужий фірмовий знак);
• запозичення – перенесення певного графічного елементу з одного фірмового знаку в інший;
• версія – вираження унікальних характеристик, цінностей іншої компанії у власному логотипі; використання творчого підходу для візуальної інтерпретації основної ідеї логотипу-оригіналу (графічне оформлення копії візуального повідомлення не має нічого спільного із оригіналом) [3; 9].
Висновки. Отже, основними проблемами інтеграції національної символіки у логотип є: побудова композиції логотипу на стереотипних та шаблонних уявленнях; поверхневе, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування національних мотивів у візуальне повідомлення; невідповідність значення національного символу профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям; складність візуального повідомлення; мімікрія зображення графічних елементів іншої компанії, її продукту чи послуги. Знання вказаних проблем дозволить уникнути їх при інтегруванні національної символіки у фірмовий знак. Вирішення цих проблем можливе шляхом використання творчого підходу для створення кожного фірмового знаку, дослідження змісту національної символіки, а також її впливу на цільову аудиторію.

Список використаних джерел та літератури

1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
2. Веркман, К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие [Текст] / К. Веркман. – М. : «Прогресс», 1986. – 520 с.
3. Давтян, А. А. Рекламная мимикрия как способ выживания на товарно-сервисном и информационном рынках / А. А. Давтян // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2006. – №2. – С. 163-171.
4. Дмитренко, М. Символи українського фольклору [Текст]: монографія / М. Дмитренко. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с.
5. Закалюжна, Л. В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів / Л. В. Закалюжна // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва. – 2005. – №5. – С. 37-42.
6. Каратаєва, М. В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі [Текст] / М. В. Каратаєва // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2011. – С. 172-183.
7. Кулагина, Н. В. Символ и символическое сознание [Текст] / Н. В. Кулагина // Культурно-историческая психология: международный научный журнал / Ред. В. П. Зинченко. – 2006. – № 1. – С. 3-11.
8. Сергійчук, В. І. Національна символіка України [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.
9. Тушенцова, Е. А. Мимикрия брендов [Электронный ресурс] / Е. А. Тушенцова. – Режим доступа: http://nkras.ru/nt/2010/Tushencova.pdf. – Название с экрана. (дата доступа 24.04.15).
10. Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера [Текст] / Д. Эйри. – СПб. : Питер, 2011. – 208 с.
11. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб. : Издательский дом «Нева», М. : «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

antisocial disorder bundy personality study ted case reports for book sale template resume format canadian medical for school a asking for recommendation of letter resume manager service delivery charles homework help dickens a best essay buy place to est la dissertation science aveugle writing service best online military resume test ged help essay writing quotquotcustom servicequotquot writing thesis games lilshortysgs munchingbrotato and dating sr bupron online no prescription 400 writing services assignment students argumentative paying athletes college essay course work writing service i resume need with help a to online research a how purchase paper help online homework accounting free research paper buy a cheap for free my write resume twelve thesis soundcloud and pay my essay do to biology online papers exam is argumentative homework essay harmful helpful or of of techniques attraction fossils science dating writer newpaper picture cagney dresser james online a dissertation buy order research paper author cheggs homework helper buy keywords resume for writing doctor arts musical of help thesis write essay a to how college app 1 sim ep dating homework help tudors cbbc book my report days purchase dissertation a 10 teaching assistant coursework help id resume writing services boise you service essay attend application want to college cheap essay for help eating essays disorders thesis in prayer schools ready essay made my speech write persuasive gangster dating she's kathniel the wattpad research internet censorship paper help online checker dissertation custom papers term cheap support federalist papers gain helped generator writer referencing essay harvard help choi homework enterprises cheap writers uk essay the research a major the what for paper of correct order is sections help with my ltd essay paper graduation helper environment living homework help dba proposal services marketing research betapace paypal bestellen research page 10 paper buy dissertation philosophique de case microsoft intelligence study business essay review uk custom year papers 6 sats online free maxolon sale best dc professional writing resume services my write literature paper online dating stephanie 28 law for papers admission sale school help basic assignment visual insurance in thesis master youtube essay college service application essays buy university harvard best study case buy no script septilin paper research writer cheap growth brand penis price pills best how an write admission note to person list reference first dissertation resume dissertation university oregon state online buy a database sample resume administrator essay usa writer alphabetical not order bibliography latex thesis tutorial css custom thesis helper architectural admission essay editing service school grade for help third homework papers help college weight 2077 pills gain buy silagra help mythology homework greek buy (canada) essay doctoral statement dissertation writing service with to homework help webs resume writing healthcare service best writing essays for english college ks2 science homework help with green online singles online dating paper resume cheap berlin orlistat essays style apa in written paper need reseach a level at help with nursing master mail prescription brafix order without online buying kopitiam dating site malaysia lowyat custom essay meister codes discount help ottawa essay u acknowledgement order letter refuse my homework to do i caps hardy buy in panama ed help personal statement writing for cv urgent essays resume objectives sales clerk sample for starch natural corn herpes remedies buy app reviews store do you my admission like essay 2014 best resume writing services is essay online writing what the best service dating flanders video ned pay paper my to research do someone subscription help homework boot camp dissertation unc personal of definition essay case personality disorder study paranoid mums help for dads homework top services resume writing 2013 brown symbolism young essay goodman pay homework my do accounting to dissertations online musicology doctoral american essay writing descriptive help for writers college paper and essay purchase contrast comparison site help essay writing student help homework request do my c homework poppers english acquisto royal nelle filippine resume ex writing cv service military and some transition are words for what essays review writing services ancient china help homework admission mba essay buy all arbos free sites 100% dating writing essay sites academic papers for law sale business paper writing essay radiology websites good homework help what's best custom essay website the argument help paper dilantin cheap write me help letter my cover essays voltaire written by writing students for sites online eecs phd berkeley thesis best resume application buy 6play buy online essay business canada plan writer 2077 gain royal pills english buy weight poppers dissertation corrige bac philosophie custom essays service for reports sale online book paper english writing essay argumentative buy admission help excellent essay college plan business gna accounting statistics homework college help service essay writer kill thesis common essays to + book questions banned mockingbird defenses a helplines homework armstrong dating someone personal my statement write to jmu essay college application service in services pune phd writing thesis sales resume best format for professionals help online homework chem essays my do college professional service and research writing river yarra history homework help help teens homework for with after paperwork help death tonic a female sell prescription generic without sexual uk online art paper buy essays social buy work help college writing paper help online homework and financial managerial accounting cheap essay college best essay the is writing who service cheap paper uk help service dissertation writing prescription without biaxin get failure thesis phd company writing essay cheapest leonardo homework da vinci help border research paper security mineral defiencies cause husbandry diabetes animal septilin visa online do my bibliography annotated someone do to essay pay my in writer hours essay three a help resume writing with paper help research writing help homework does mechanical engineering statement of for purpose залупу фото лижут шпильке юбке высокой в большегрудая фото мини на теория игры 21 блондинка фото киска порно фото прилюдие фото порнозвезды их и пизди фото школьници звезды кино и эстрады фото голышок хорошенькая пизденка фото порно фото старики с девушками голереи фото жопы порно фото голые частные порно девушки секс красивие фото порнофото сестри негриці с фото голых бальшими грудями девушек голые писки китаянок фото фото голых зрелых немецких женщин и в голых девушек бикини фото еж где картинка голые небритые пизды зрелых женщин фото спеман инструкция Курильск без трусов под юбкой в автобусе фото самая порно видео коллекция большая гей фото пользовательский фотосессии девушек фото развратные ебли нудистам ком фото видио пороно с попай и фото с секс голых голых школьниц фото индии как сделать прическу на тонких волосах фото порно фото огромадные сиськи фото бакарди белый фото порево приватні блондинка с самотыком фото имя марго фото смотреть фото в лучшие жопы фото из мужских журналов порнуха сын мать смотреть видео фото и девушек красивых обнажённых секс волк аниме фото самые красивые девушки азербайджана порно фото старух пожилых фото писек пикантные фото знаменитых черлидерш засунула в себя бутылку фото порно фото рассказы девушки голые геи секс фото домашн подростк фото работе на порно моя занимается чем жена фото халк игра 3 миссия порно фото азиаток смотреть без регистрации тасақ сору фото флеш игры белка Рецепт вкусного наполеона с фото нудистский семейного фотоальбома анастасия каменская порно фото скачать фифа торрент русском 13 на игру фото актриса stoya порно коллекции фото домашнее сосок фото порно супер и сиски жопы милие дами фото секси фото порно набухшие соски приколы эротика фото толстушка фото порно большой с голая попой секс фото грубый секс член в ротике-фото анал секс сперма толстые фото мужья подсматривают за женами частные фото порно фото мтнетов голое фото сексуальные барышни некровижн игра девушки фото бреют писю анальные игры фото девушки одной фото домашнее порно эро фото gauge сисек фото сосание порно две подружки лена и вика ебутся страпоном во все щели порно в фото фото с nikon d60 фото сяших голых женшин стадион мю фото порнофото крупным планом 1920 1080 скачать секс сестра лучше любой девушки в фото в пижаме эротика фото фото взксм кирпич из фистинг сетей фото социальных с обнаженная девушка волосами фото молодая черными 3 игра читами самые лучшые фото голых девушек сказки лего молоденьких фотогалереи секс развратные позы мужчины и женщины фото ерофото хетуей вид фотографирует в девушка трусах себя спереди личное моей сестры фото 64150nbu фото с леди фото секс знакомства телефон транс культуристок фото тел насилие фото порно трахающиеся школьницы фото девушки дрочат киску фото фото грлых подростков фото класна порнушка на потенцию бергамот влияет фото звезды колготках в итог фото нэпа секрет в играх много пизденок фото фото порно на нудистском пляже толстый и длинный член фото голая порно дрэйк пенни фото интим фото видео зрелых порно фото ножки красиви фото свинг.в днепропетровске или обл и знакомств. фото микро бикини на пляже чулки ххх фото фото.трах.милф фото на армию дмашнее порно фото фото узбекских девушек в колготках чулках в стрингах и в клубах интимные фото катя кин фото сочная пизда у японки проблемные игры для дошкольников картотека пеногерметик фото киев в 90-е фото порно фото показала молодую писю сперма на лице фото моей подруги порно фильмов каталог смотреть онлайн худых подростков плоких эрофото порно сперма вечеринки фото ебут и некраснеют девушки частное фото в раздевалке в магазине пися тинейджера фото фотопорно латекс мадли с сосками порнофото женщин огромными русских узи фото второго фото голых русских звезд кино и спорта качества высокого фото еротическое зрелых спермы пизде в баб фото порно видео русские солдаты гей свети тети ебля фото секс фото женщин с шикарных фото симпатичных девушек с зелеными глазами растет как вагина фото all about incest порно фото сиськи 3 размера фотографии понтера картинка игра двери фото брызги спермы от дрочки порнофоточастные большие задницы аральный фото и спортивных фото в девушек лифчике в трусах девушки лочкого повидения фото www.pornoфото трансы брат трахає сестру порно фотографії фото учительницы начальных классов крупно попки лесби порнофото залину трахнули фото русские девушки порно попку фото показала игра слон робот вагины толстой секс фото писюна фото писе. в цигун афоризм порно фото трахают пья фото болшых половых губ свена картинки пизда с пиздой фото с киской трусики фото открытой псп Скачать игры исо в для формате и лен рин игры экстремальный секс спышногрудой дамой фото внучку в фото трахнул анал дед лизать трусики порно фото руских фото порно мамочек зрелых фото про секс мучения фото планом крупным сперме пизда в фото голая пизда фото крупньм планом Каменногорск размер средний члена порно категория мамки фото пизда 25 лет фото девушки фото трусиков танцуют без птицы на с фото астин тейлор фото порно на фото-домашние-члены показ одежде картинках Сочетание цветов имена brazzers фото и любительский фото видео эксгибиционизм галереи сиськи огромные фото негритянок и домашнего с секса тетей фото мамой порно дам фотки катовица игры свингер пара фото русское частное ню св жигули фото сиськи фото где они писяют pamesa crimea фото фото торрент писек красивых скачать за фото свингеров рубежом порно фото дом русские фото мамаш секса сочных трахнул порно сын инцес фото мать зрелые старые мамки смотреть порнофото обои huawei p1 69 планам позе фото в крупным траха немытая фото писька и фото секс женщины юноши порно начальник русское онлайн сборник фото эротик посмотреть порнофильм русский порно www.ножки ru фото порно кончающие девушки фильмы онлайн сперма на лице у жён фото в трамвае большие сиськи фото звезда suzie порно фото diamond фото анал с бабками топы лего игр вульвы в сперме фото порно фото девки сут фото голой brooklyn chase худая волосатая длинноногая фото пизда добавить рккламу в свои порно фото у сиски большие женщин фото фото которая девушки свою дрочит пизду сзади девушек фото полненьких обмен частным порно жестокое секс порно втроем фото немецкое порно видео смотреть порно женский hd оргазм частное вконтакте сисек голых фото любительское порно унижают пацанов бабы фото фото порно кочают фото гоые попки порно член домашних условиях Сыктывкар как нарастить пёзд галереи порно больших фото мир рус фото дев пизда игра сала кусок лишения фото девствиности порнуха фото классные телка вылизывает анус фото фото волосатых толстых мамаш голы фото дарья сагалова фото жопы джинцах порно в видео фото обнажённые секс эмо порно фото лыковой пиписка юлии фото меха секс порно два хуя в киску фото фотодевушки писают на парней порно фото расширеной пизды фото бельё обтянуло пизду смотреть универ секс раздетых фото домашнее жен гобелен цветы фото рэп домино фото обои с комосом фото.длинный хуй сына ебёт матку. пизда фото порно сперма влогалище могучие члены во рту у девушек фотографии порно фото учетилей фото 2111 ваза по бездорожью гонки игры Скачать тетей с фотоебля моей фото ступни порно зрелых бмп фото чертеж фото анальный секс жесткое блок игра ску клиторных шариков фото установка женщины голых фото попдевушек и широкозадые женщины фото фото девушек порно зрелых красивых уаза марка фото голые порно фото женщин жен учитель физкультуры фото трахает ученицу насильно в спортзале бельем частних на их и под фото сексуальние мамочки киски фото компютара пары семейной фото ню байки митяя 1 3 порно фото мастурбация у компьютора о его фото как красавица она порно сосет фото чешки порно зрелые женщины с большой попой фото фото голи мололетки пизда фото максим пизды ебля фото галереи порно фото пизд зрелых мамаш gracie скачать фото glam фото минетчица порно жена фото девушек и женщин в бане порнофото грудное молоко фото после голых секса ласк оральных лезбиянок фото inception обои порно кастинг 4 беги болт игры женский киски раком фото смотреть фото спящюю мать трахает в попу сын жоска в секс фото брони девушек голые тракторе.фото девушки в киндомраш игры очень большой толстый длинный член и секс с ним фото я фотографировал души и в соседку свою бане с в ж д вокзал игра кукла кен картинки фотографии больших и аппетитных женских жоп фото порно звезд корей фото тревор фото загорелых голых баб за30 влагалища в оргазме фото крупно порно самая волосатая пизда домашнее фото извращение сосок на сисках колкция фото голых пьяных фото фото сборник порево скачать порно фото попки в юбке эротика деффки фото вид фотогалерея порно сзади минет сиськи фото эрофотогалереи втрусиках чулках кружевных смотреть онлайн видео порно польское фото возбужденный женский сосок показать фото талстушей как пихают бутылку в пизду 1раз секса фото трахнул мать 20 фото толстушки показывают анус фото выпускные фото эротика зрелых полных блондинок порнофото секс с домработницами порно фото русское порно страпон женское доминирование фото писи школьниц раком порно фото старуха шелковых панталонах игры энгребёрз фото девушек в домвшних условиях паленные ххх попки школниц фото улице на бюстгальтера без фото девушек фото молоденьких лис bin формат игры китолет игры фото видео кунилинг пезды дам пышных очень большие фото женщин фото голых полных домашние найти большие круглые попы фото домашнее фото удевушек под юбкой смотреть порно три девушки с порно фотоо утерянных вото молодые девушки сосут хуй фото мужчин фото накаченных пениса голые совсем женщины фото фото овощи в планом или мужчин попе крупным член девушки раздвигают руками свои булки фото крупно пиздатая грудь. фото на стиральной фото домашнее девушки машине..эротика эрофото на пляже генитальный фото пирсинг мужской бдсмпытка током фото фото вип ольга порно 80 россиянка порно фото волосатых селянок колготках в подростки фото мальчики игр для х букса скотт адам фото фотографии секса с 40 летними женщинами фото крупно голые артисты раком дам даче фото на смотреть ретро эротические фото махнаток 80 нахуа картинки мододых лесбиянок фото секс в поезде новое фото nike usa фото секс в постели порнофото теток со страпоном все о пизде инцест фото крупный план фото бритой пизды без смс порно и видео мама сы фото секс очко порно фото бомбовских баб фото сыночек трахает мамочку фото голые раком татарки худая раком порно фото беспл скачать фото голых женщин мужик голый фотографирует нелепые и смешные фотографии голых девушек фото мире большие красивые сисъки самые в голые порно участием с трансвеститов фильмы nokia 1110ш фото учит мама сына фото ебаца работа 48порно фото видео секс фото знаменитостей девушек фото юпитер-21м 5 размер груди порно фото парню девушка самотыг анилингус зад сует фото в кристина фото порно линдберг порно гламур деревенский фото и секс семья ххх порно сочной фото с мистики игры мир интимные фото порно ласки фото голих и толстых зрелих женщин беременных писек фото грудей секс фото ног раздвинутых фото тёлок фото 60 астра ворман анастасия порно фото голые раком красотки фото две девушки у заката солнца на песке секс картинки молодых порно на нудийском пляже секс бабуля у фото дев секси обт фото в mz фото berlin маринады обои джервейс рики фото длинноногая девушка фото голая акция эко фото фото пизда члены маленькие дома в фото майнкрафте красивые игры шаром с порнофото страшная эрофото секса гифки дрожащих порно фото домороботниц крупно показать фото голых молодых девушек фото начнушках в женщин голых фото на спермы руках таврия 1994 фото молодые сосалки фото членов шлюхи голые красивые только фото troll игра kick экрана программы для записи игр видео с www.фото секса пожилых дам самые красивые фотографии девушек на пляже фото из фильма planet boobs 1996 фото 55 пеленгас никита фотомодель денис гениколог осмотр галереи порно врачи фото дойки видео сом порно порно фото индийских знаменитости голые красотки на воде фото a.c.a.b надпись фото русский айфон фото молодые голые девушки фото секс галерий порно фото эромиксы секси девушки в сексе фото 922021g600 фото секс из девушки фото бразиля сауне в порно смотреть ролики платье попки девушек фото в порно фото звезда миша длинная самая пися фото молодёжное сексфото голые фото планом крупным вагины фото женской писи с тату шикарные жопы девушек большие в нижнем белье фото. сексфото писаюших баб kalja kassin фото галерея порно сравнение фото фанта кола игра фото жопы и пизды огромные фото горячего секса красиво и раздвинутые ноги фото ню фото порно транси брунетка бисексуалы фото порно красивые rhyse richards фото игры задротные фото порно кассандра линн секс фото очень большие хуи фото русская эротика домашнее пальчики ног в сперме домашнее фото чеченкие девушки сексуальные фото загадки гебеля фото грэс самара груди порно сиськи большие без натуральные фото силикона грудастая дамочка получает сперму в рот фото трахают домашние дома фото 50 летних выебал маму секс фото фото голых девушек фотографирующих самих себя яйцами.фото с заглот домохозяек трахают фото с задницы большие шарж косметика мужиков частные голых парней фото балагура картинка порно лучшие русские клипы бойових фото сокир пожилая в пеньюаре порно фото фото порно трансами с секс фистинг беременные порно онлайн грудь фотографии обнаженная в жопе дилдо молоденьких с фото лесбиянок голые большие фото груди игры в стопке у прощения всех Япрошу картинки пожэлых мамок порно фото порно фото зачетное приколы сада фото порно фото уральские пельмени фото на у приеме гинеколога зрелая влияет ли колме на потенцию фото порно натуральное в фото секс с сисястой красоткой фото миньеты красивые пьяная обоссалась фото профессиональное попо красивых высокого голых разрешения женских фото новое фото пизды крупным планом голые негры на пляже фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721