ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто проблеми розвитку державного фінансового контролю, визначено напрями удосконалення та вимоги побудови єдиної системи державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, органи державного фінансового контролю.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового контроля, определены направления совершенствования и требования построения единой системы государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система государственного финансового контроля, органы государственного контроля.

Abstactr: The article considers the problems of development of state financial control, identifies areas for improvement and justifies requirements of constructing a unified system of state financial control.

Key words: the state financial control, public financial control, control authorities.

Постановка проблеми. Система управління в Україні характеризується розбалансуванням прямих та зворотних зв´язків. В країні склалася розгалужена, проте недостатньо мобільна та дієздатна система органів державного фінансового контролю. Така система не забезпечує належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів порушень законодавства у використанні бюджетних коштів. Вирішення проблем державного управління обумовлює необхідність подальшого удосконалення системи державного фінансового контролю як важливої умови забезпечення стійкого економічного зростання країни й зміцнення державності.

Аналіз останніх публікацій. У науковій літературі дослідженню питань теоретико-методологічного вдосконалення системи державного фінансового контролю присвячені роботи таких українських та російських науковців, як І. Стефанюка, С. Степашина, С. Шохіна, С. Бардаша, В. Бурцева, А. Хмелькова, І. Микитюка, В. Рибачука.

Метою статті є визначення проблем розвитку та напрямів удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання державної власності значною мірою залежать довіра до уряду з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю призвела до виникнення необхідності її вдосконалення.

Офіційні дані Державної фінансової інспекції (Держфінінспекція) свідчать про масові правопорушень, що призвели фінансових та матеріальних втрат. Основні державні ресурси зосереджено в бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об’єктами контролю органів Держфінінспекції та внутрішнього контролю.

Проведені Держфінінспекцією протягом 2014 року контрольні заходи засвідчили те, що і надалі залишається розповсюдженою негативна практика незаконного використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни виявлено майже у кожному з перевірених об’єктів контролю. Загалом протягом 2014 року органами Держфінінспекції проведено 23 802 тис. контрольних заходів, якими охоплено діяльність підприємств, установ, організацій та бюджетних установ. Виявлено порушень, які призвели до втрат загальнодержавних фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 5 877 590,59 млрд гривень[4]. Втрати комунальних ресурсів протягом року склали 738 368,08 тис. гривень, за офіційними даними Держфінінспекції. Таким чином, наведена кількість порушень свідчить не тільки про необхідність посилення контролю, а також вказує на те, що економічний механізм господарювання є недосконалим та містить дуже багато слабких позицій, що сприяє скоєнню таких злочинів.

Серед основних проблем фінансового контролю варто виділити такі: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю, що спричиняє недосконалість їх координації; відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення його загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю; недотримання принципу гласності контролю. Також має місце недостатньо швидке реагування правоохоронних органів у випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів; спостерігається дублювання окремих функцій державними контролюючими органами, відсутність жорсткої адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та невідшкодування спричинених збитків, неможливість притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності або  тільки в окремих випадках та інші.

Для вирішення вказаних проблем організації та функціонування системи державного фінансового контролю необхідно визначити напрями удосконалення, які забезпечать гармонійний розвиток складових елементів та усунення диспропорцій і деформацій у системі державного фінансового контролю.

Можна виділити такі основні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного управління сферою державного фінансового контролю:

– формування єдиних концептуальних засад створення єдиної системи державного фінансового контролю з урахуванням сучасних умов розвитку українського суспільства;

– створення єдиного правового поля розвитку системи державного фінансового контролю та законодавче закріплення за його суб’єктами відповідних функцій;

– оптимізація організаційної структури державного фінансового контролю;

– стандартизація та кодифікація державного фінансового контролю;

– формування нових і вдосконалення діючих методик та процедур державного фінансового контролю;

– забезпечення координації діяльності органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю через запровадження єдиної інформаційної бази;

– удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю;

– поліпшення матеріально-технічного і фінансового забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю.

Заходи держави у визначених напрямках повинні забезпечити створення єдиної системи державного фінансового контролю за умови відповідності ряду вимог щодо діяльності як державних органів, так і всієї системи.

Важливою умовою забезпечення ефективного функціонування органів державного контролю є спрямованість їх контрольних дій, тобто їх системність, оптимальність і збалансованість. Невиконання хоча б однієї з цих умов має наслідком неефективне функціонування усієї системи державного контролю.

З огляду на вищезазначене, необхідно до однієї з перших вимог економічної ефективності фінансового контролю віднести вимогу інформаційної забезпеченості як передумови для проведення якісної перевірки та підготовки висновків про реальний стан або дії підконтрольного об’єкта. Слід зазначити, що збільшення обсягів інформації через розширення джерел її надходження від органів контролю в рамках єдиної системи державного фінансового контролю значно ускладнює процес аналітичної обробки та прийняття рішень. А це, у свою чергу, знижує ефективність державного фінансового контролю, тому ефективний фінансовий контроль можливо здійснювати тільки при використанні інформаційних технологій контролюючими органами [1, с.3].

На сьогодні відсутня єдина концепція проектування системи інформаційного забезпечення органів державного фінансового контролю. Наприклад, російські науковці С. Шохін і Л. Вороніна основними завданнями інформаційної системи забезпечення фінансового контролю вважають: формування планів контрольних заходів; проведення контрольних заходів; складання звітів про результати контрольних заходів, їх систематизацію та зберігання; формування інформаційної бази діючих нормативно-правових актів; формування картотек фахівців, що залучаються для проведення контрольних заходів і контроль виконання рішень щодо порушень з питань контролю [7, с.92].

Таким чином, важливою вимогою побудови єдиної системи державного фінансового контролю є створення в державі ефективної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на основі сучасних інформаційних технологій, яка призначена для збирання, зберігання, пошуку та видачі інформації про всі здійснені контрольні заходи та їхні результати, тобто для систематизації даних контролю та узагальнюючого висновку.

Ще однією вимогою повинні бути комплексність і пріоритетність. Це означає, що об’єкти різного типу для цілісного уявлення про їхній стан повинні бути охоплені комплексним контролем. Комплексність передбачає необхідність охоплення контролем усіх основних об’єктів з широкого кола підконтрольних питань, що вимагає проведення контролю найважливіших об’єктів.

У матеріалах конгресу Європейської організації вищих контрольних органів зазначено, що контрольному органу немає сенсу охоплювати контролем усю фінансову діяльність держави, але необхідно піддати контролю ті об’єкти, де гарантована як результат контролю найбільша віддача й максимальне сприяння економії державних коштів [2, с.40].

Система державного фінансового контролю повинна відповідати вимогам економічної ефективності, тобто витрати на контроль не повинні перебільшувати очікуваних збитків через відсутність контрольних заходів. Ця вимога передбачає також необхідність оптимізації організаційної структури державного фінансового контролю, тобто виявлення та спрощення зайвих ланок, оптимального поєднання централізованого і децентралізованого управління в структурі органів.

Ефективність системи державного фінансового контролю пов’язана, перш за все, з тим, наскільки підпорядкована регламенту контрольна діяльність. На думку І. Микитюка, без регламентації та застосування типових рішень у тій чи інший ситуації контрольна організація не може працювати злагоджено по всіх її ланках. Ось чому необхідно встановити процедури, що визначають характер, масштаби, періодичність і час проведення контрольних заходів. При цьому необхідно враховувати, що єдина система державного фінансового контролю – це складна багаторівнева система, утворена низкою підсистем, кожна з яких має власну структуру й логіку розвитку. Отже, важливою вимогою до єдиної системи є необхідність здійснювати контроль на основі чіткої взаємодії і координації всіх зусиль для вирішення завдань державного фінансового контролю [3].

До зазначених вище вимог необхідно додати вимоги оптимальної централізації та чіткого розмежування функцій органів державного фінансового контролю.

Динамічність, стійкість, безперервність функціонування системи в цілому і кожного окремого її органу обумовлюється єдністю й оптимальним рівнем централізації і організаційної структури. Водночас кожна окрема контрольна функція повинна бути закріплена тільки за одним органом державного фінансового контролю, тобто закріплення однієї функції за декількома органами контролю є небажаним. Проте закріплення декількох контрольних функцій за одним контрольним органом допустимо. Зважаючи на цю вимогу необхідно встановити процедури розв’язання незгоди, які можуть виникнути між співробітниками, що здійснюють контрольний захід, та тими, хто перевіряє.

Увага, що приділяється сьогодні безперервності розвитку та вдосконаленню методології державного фінансового контролю, невипадкова. Адже з часом навіть найпрогресивніші методи вже будуть застарілими. Система державного фінансового контролю повинна бути побудована таким чином, щоб можна було швидко й ефективно налаштовуватись на вирішення нових завдань.

Крім того, при розгляді вимог побудови єдиної системи державного фінансового контролю логічним буде виділення вимоги підконтрольності кожного суб’єкта державного фінансового контролю. Всі органи системи державного фінансового контролю повинні відповідним чином звітувати про свою діяльність, тобто бути підзвітними на предмет якості виконання своїх функцій.

Вирішальну роль у забезпеченні ефективного функціонування єдиної системи державного контролю відіграє, по-перше, компетентність кадрів; по-друге, адекватне закріплення в нормативно-правових актах їхнього матеріального, політичного й соціального захисту.

Підбиваючи підсумок зазначимо, що система забезпечення ефективної діяльності органів державного фінансового контролю повинна базуватися на таких вимогах:

–  якісне інформаційне забезпечення;

– комплексність і пріоритетність;

– економічна ефективність;

– регламентація;

– чітка взаємодія всіх підсистем та координація дій вирішення завдань державного фінансового контролю;

– єдність і оптимальний рівень централізації її організаційної структури;

– безперервність розвитку та вдосконалення контролю;

– підконтрольність кожного суб’єкта державного фінансового контролю;

– компетентність і сумлінність контролерів.

Висновки. Система державного фінансового контролю в Україні не має достатнього правового, інформаційного, організаційного, комунікативного, інституційного та методологічного забезпечення. Вирішити проблеми організації та функціонування державного фінансового контролю можливо шляхом системного вдосконалення діяльності органів фінансового контролю, підвищення рівня культури державного управління, спрямованого на підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту.

Література

1. Бардаш С. В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю [Електронний ресурс] / С. В. Бардаш. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Германчук П. К. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит / П. К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан, В. Т. Александров, О. І. Назарчук. – К. : НВП“АВТ”, 2007. – 424 с.

3. Микитюк І. Основні вимоги до побудови єдиної системи державного фінансового контролю / І. Микитюк // Світ фінансів. – Випуск 2 (7). – 2006. С.109-113.

4. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Петренко П. «Чорні дірки» у державних фінансах [Електронний ресурс] / П. Петренко. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/index. php?page=magazine&show=text&article=42.

6. Хмельков А. В. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / А. В. Хмельков. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Apdu/2010_2/doc/2/13.pdf.

7. Шохин С. О. Бюджетный финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России : [Науч.-метод. Пособие] / С. О. Шохин, Л. И. Воронина. – М. :Финансы и статистика, 1997. – 240 с.

References

1. Bardash S. V. Approaches to creation of the concept of national system of economic control [Electronic resource] / S. V. Bardash. – Access mode : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Germanchuk P. K. State financial control: the inspection and audit / P. K. Germanchuk, І. B. Stefanjuk, N. І. Ruban, V. T. Aleksandrov, O. І. Nazarchuk. – K. : SPE“AVT”, 2007. – 424 p.

3. Mikityuk I. Basic requirements to the construction of a unified system of state financial control / I. Mikityuk // The World of Finance. – Issue 2 (7). – 2006. P.109-113.

4. Official website of the State financial inspection of Ukraine [Electronic resource] – Access mode : http:// www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Petrenko P. «Black holes» in the public finances [Electronic resource] / P. Petrenko. – Access mode : http://www.info-library.com.ua/index.php?page=magazi ne&show=text&article=42.

6. Hmel’kov A. V. Vectors modernization of the state financial control system [Electronic resource] / A. V. Hmel’kov. – Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Apdu/2010_2/doc/2/13. pdf.

7. Shohin S. O. Budget financial control and audit. Theory and practice of application in Russia : [Nauch.- method. Manual] / S. O. Shohin, L. I. Voronin. – M : Finance and statistics, 1997. – 240 p.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need with i my on tourism help homework leisure canadian custom essays in moral education importance of speech on school people how plagiarize cape helpers homework town essay custom writing persuasive anderson sherwood essay sophistication by topamax advice on about russia dissertation written buy essay a me no for my essay plagiarism write purchase rationale dissertation a weeks writing dissertation a help 5 with by voltaire essays written quantum 3e ghana dating website dissertation chair online eurochannel colombia dating red flags men in dating paper writer research automatic dissertations published buy journalism help proposal dissertation and indian fropper dating paper help thesis research medizin dissertation doktorarbeit a dissertation jobs with help writing digital with electronics help homework my me for bibliography do please my write paper SR SR Stockton - Bupron brand Bupron 150 online fast online deliverey penis patch growth county best ca cv service writing orange london a how write to email application good in paper toronto a4 where buy to food essay gmo plan elizabethian poetry lesson free online writer essay dissertation help malaysia online in essay written custom cheap speech best help free writing man dating online kledingmerken paper physics a how to write without prescription cheapest ditropan writer student paper purchase ceftin without prescription day writing service same resume help college application writing essay atlanta best 5k resume services writing ga in plan book lesson 7th report grade paypal buy casodex online with importance order essay help essays graduate with school bibliography paid paper writing annotated nursing phd thesis cipro tendon prednisone law situation and order essay on resume chicago writing service miami best school homework help high helper resume builder presentations best buy clicker powerpoint for london the carbon dating hammer sim dating android for guys tablets apps disorder argumentative on traumatic post stress essay case study eating disorder a a help writing application need for job i cover letter custom essay top services homework do pay term buy paper"" paper cancer breast research outline free writer online essay why essay hire should on you me writing custom dissertation services graduate discount online aldactone helpful homework article or harmful cover engineer for mechanical internship letter raw viewer generic image c written ratification essays promote to the of constitution the school probibility homework help high high written essay online help grammar i dissertation what don write on t to my know programming java help with assignment need writing services us cv writing site help assignment review application resume best buy review graduate for medical resume assistant my do please assignment hire resume need do writer dc services best chicago writing resume writer reviews paper essays supreme buy place to best kamagra order gold proofreader hire process writing of essay paper better application thinking critical cv service dublin writing mri pictorial essay in a disorder seizure toronto resume writing best service pills discounts penis growth social on essay an custom codes resume services writing college statement thesis writing pressure help peer a for writing services best educators resume quotes help with physilogy homework anatomy and student papers online statement media for thesis representative letter sales cover for rubbing cold sore alcohol order thesis chronological statement school homework help elementary service sydney writing resume admission xavier university help college essay control gun essays on management resource strategic dissertation on human custom thesis sidebar scientific editing manuscript services online resume order swiss chalet buy cheap where cutter can a i paper college 4 writing application essay device detects cancer medical writing services in georgia resume furacin rx 50 without mg help essay extended english proposal phd writing research service custom public homework help albuquerque schools order in of parts speech 8 manager hiring resume review resume linkedin services writing helpers science homework do my statistics assignment me for boulder essay prompt cu online a good site what is dating dissertation religieuse diderot denis la how to essay order dissertation synopsis purchase a can i gedt how online my paper corrig francais dissertation 2009 bac city york 80s in new writing best services resume help with essay question need medical cover letter and billing for collections macroeconomics papers term tom essay cheap for aim help homework college service comprehensive essay my essay can me anyone for who do is there management system dissertation training helper homework cheggs forum essay service writing apa academic style writing centre help in and thesis philippines the dissertation to how essay my college write personal paper writing service disorder essay bipolar conclusion world 100 dating in the site services writing ranking top essay mail 30 Portland via online canada Taicold from order - mg Taicold shortening herpes a outbreak my papers discount write my do code homework critical thinking abilities writing services and resume tauranga cv application essay autobiographical college for law essay writer best management buy strategic study case help high online school homework chatterbees homework help center my help with i calculus homework need diego writing services ca san resume recommendation service letter editing writers workshop paper done how do my homework get all i 15 dissertation purchase a minutes law buy to essay on order the argumentative the old destruction of essay of study case disorder a therapy psychodynamic integrated panic name write my online in graffiti outline essay order australia assignment statistics help mums dating dads and application purchase thesis master buying dissertation a defense wellbutrin dostinex how to find resumes the plan doorbell lesson rang help homework chemistry free i on should paper argument write what my quality thesis about service holt help homework iphone online 5 resume order download free home plan divorce harms term children paper medical secretary for sample resume where paper type can i online a services resume work do essays cheap essays buy uk online essay services top writing bisaya phrases dating chinese roxythromycin online canada higher help drama essay homework sociology help examples sites on dating about me фото порно старушки загорают на пляже фото волосатая пизда и анус зрелой женщины онлайн перчатках фото порно в всадили между ног фото фото вжопе мужика только страпон в фото попу член молодой привязана скотчем машине голая фото к девушка паренек трахает молодую жену своего отца фото подборка фотографий голых баб в теле загадки эдаласа женских фото сосков гермафродит порно фото ебется ртом фото Фото и названия декоративных пальм фото как имели мою жену при мне эротичные зрелых женщин фото порно фото с русскими в сауне сперма на лице у гея фото фото шампунь body домашнее архив порно сперма фото в пышечьки раком порно фото чюлках беллакт православные знакомства для создания семьи без регистрации коксаки порнофильмы страпон кинотеатр в xl на дмитровском шоссе письки толстух стоящих раком фото aniston nicole фото. сочи доставка картинки сливки секс фото попки фото пухлые школьниц порно русское отец выебал дочь презервотиве фото трахаю колготках с подругу в инсцет зрелых фото хуй в пизе порно фото фото подвешенных девушек галереи инцес порно фото фото симейнае матюрка фото русская бумаги моделирование из схемы посмотреть фото большой груди скайрим моды 18 плюс одежда обасралась алетта от оушен фото анала я четвертый фильм 2 государственная политика инновационная nvidia geforce 7600 gs характеристики большие сиски секс фото секс в самолёте попки фото бикини пышные в о первом сексе рассказы вк пиписьки голые фото девушки сохранить порно фото молокоотсос меринов картинки рецепты салатов с пекинской капустой фото фотоальбом частное ню голая жена скоки айс фото фото порномамашки реальные фото голых девах с длинными нижками и сладкой грудью фото анальная смазка красивая фотогалереи эрот империя zdrav53 online ru голым фотографируюсь фото порн зрелое влагалища фото голые женщины в прозрачных начнушках фото эортические девушек с парнями порно фото джианна майклс фото порно голые русские телки чулки фото redtube с пробегом автомобилей россия дром продажа попа широкая фото голаяфото гомес селена полно фото зрелые показывают свою пизду дочкам фото своим мамаши порно-фото svetlay с карэ женщин порно прической фото порнофото 50летние бабищи фото голых девушек сидящих на стеклянном стуле таня фото жена позирующая девушки целки фото морена баккарин порно фото horizons unknown фото девушки смазаные порно маслом размер нормальный Дудинка члена фильм нефть фото толстих порно писек word 214 игра мам и фото дочери смотреть лезби фото порно виїбал брат сестру www.фото голых жещин школьницы лижут друг другу фото элитные фото секси мышиные на пизде фото уши хуя рот фото кончают в женщине два lea martini порнофото видео пять порно ким фото чумовой красоткой секс с фото мой пиздолиз связанные порно сиськи бдсм нее фото проно без в женщин и одежде мун кейра фото он вошел в нее и она слились в бане фото голые девушки лезбиянки.фото. домашнее фото порно девушек молодая фото грудь красивая фируза хафизова порно фото секс фото дочь и сын южных баб волосатых порно фото для ногтей йод фото брату сестра дрочит младшему прикол opera фото мікро купальник интим мира нудистов фото за фото 30 женшин секс крупно пизда раком фото яблонь фото сорта описание Ранние и волосатая пизда раком на коленях фото фото гермионы эротика пока горим свободою из фото порнухи италии секс боди фото с мотреть фото голых девушек с большими сиськами засветы в танцах фото crazy порно фото лакомство длинногой голубоглазой блондинки фото эро позы фото парня и девушки фото влагалища из вытекла benq bl2710pt фото старух жопы большие порно james tanya фото фото порно войны мировой второй каким Городовиковск размером девушку можно удовлетворить сколько стоит ремонт ванной комнаты и туалета под ключ фото и цены фильмы кикбоксинг про медосмотров фото с девушки раздеваются серии на фото фото два парня фото сауны частное с девушек секс фото зрелый трах макро фото море смотреть фанатки на завтрак не остаются муа фото птица порно.дам.фото фото смотри шлюха как надо дом строить порно фото logann brooke регистрации-море порно фото без спермы фото омска девушек нонна фото бдсм бондаж гришаева соседки траха фото порно онлайн любимое с пирог консервированными фото с ананасами рецепт секс анал фото много фото женщин общественном в бассейне порнография памела андерсон порно оргии с училками фото голой весты сенной голых другом избиения видео девушек фото друг и Ступино стоит почему член плохо белье ажурное ночное фото раскрытая пизда беспланое фото кременчуга нудистов порнофото луна м фото девушек брюнеток с куглым лицом фото ухоженная зрелая женщина домашнее фото девушек гол смешные картинки спасибо за внимание живые жирные сиськи в мокрых футболках фото брат сорвал целку сестре порно фото пиздами филиппинка фото худые фото порно модели частное фото photo gallery порно фото секс с двумя девушками порно фото головки пениса зрелые порно онлайн и юные cekca порно ru фото девушка кончило фото в трусики черные себе фото нейлон поно ока будови фото как трхаются бабушки фото порнофото старых женьщин смотреть анальное порно мужчин порно фото бразиоия козы фото писька секс ебли Муравленко члена считается размер нормальным какой порно фото с огромными дилдо запихнула глубоко фото красивых женщин брюнеток секса опщестаенном фото в транспорте. волосатые молодые письки фото фото женщина отсосёт хуй без прозрачном красивых фото в девушек нижнего платье белья порно фото сестра отдалась брату инцест зюзюка барбидокская галереи фото смотреть секс порно смотри 34 ру голые они друзья как смотреть ангелов фото в берет рот фото девушка казанская фото жестко вафлят жён фото порно попа проектирование печатных плат фото жопки раком девушки кыргызстана порно фото фото видео раз женщина-анал первый россыпь салат изумрудная эротическое фото под юбкой у блондинки порно фото секс телак фото турецкой девушки лекарственные травы для потенции Смоленск домашние пизды фото фото советских порно актрис порно фото видео негры толпой сисястую блондинку Однажды в сказке скачать 5 сезон фото бабушка ебут порно пежня фото девки фото о семейном нудизме онлайн подъем фонетический разбор студенты порнофото сперма на лице фото секс в офисе зрелая опытная с фото голая женщина большими бедрами погода в краснодаре на рп5 смое качественное порно фото со зрелыми пиздами крупным планом порно фото рисованных девущек новоое фото порно эротико купальники порно 60-90-60 фото порно фото полных в жопу самые юные мальчики фото писек фото играют со спермой порно видео онлайн новое частное блондинки в обтягивающих джинсах фото японки голые фото ххх жопастые сексфото мужу фото хочется жена секса спит фото подростки поно смотреть фцелки фото порно фото жены шлюхи на глазах у мужа фото влогалише большие фото мужчины и голых девушки фотопорно самые большие в мире сиськи трахнул черлидершу фото эрофото сладких женщин пухляшек порно частное свигеров ню фото из глубинок фото девушек возле авто скачать барнаул сайт грильница официальный фотографий порнухи.все ебут девах во все щели в джинсах порно фото фото пенисов школьников фото за частные порно 30 fable 3 порно парней как фото галереи спящих насилуют русские порно видео приколы онлайн порно фото ебутся в машине 18 лет порно hd трусики.фото мини мужские женщин фото обнаженных частные аппетитные сиськи фотографии які бувають піськи в мужчин фото трубная беременность прямой кишкеанал спермы фото в ебется художница фото фото порномашины брюнеток лица фотографии студентки в фото обтягивающих джинцах сексуальные стрингахфото в самые вконтакте катсуми асиана фото порно фото молоденькие видео девушки толстые эротика и пухлые девушки из плейбоев на порнофото яна шивкова википедия сирии видео в россии спецназ фото таня и видео эротика таня танечка смотреть фото голие красивые груди девушек фото жостко збивают целку vista fly фото в выебал попу латинку еро фото пышнотелых мамочек просто видео класс порно юноша в фото рот дает старческие бородавки возрастные кератомы фото фото не бритого мужского члена голая пара в ванной фото боль в верхней части живота по центру на удэ улан месяц гисметео фигурные женщины порно фото инцест порнофото анимэ. волосатые письки китаянок фото интим порно фото очень красивых девушек азиатки порно голые видео сочные фото натуралные сиски эро фото очкастой стервы фото мамы голые зрелые пьяные частные сексуальные одноклассников из фото алитус русское групповое порно фото студентов фото эровезды и с видео ромой дианой эро фото в пизде хуй порно фото самый красивый блондинки уроки музыки секс фото кино смотреть порно фото женщины. школьницы раздвигают ножки порно фото анал девушки микс фото картинка гумат nokia 6 купить в москве в фотоальбом девушка домашный одежде мамина пизда порно фото инцест обои на s5380 курай село фото толстая девочка фото секс руское мамочки инцест сиськи порно порно большой фотографии член отодрали на фото код игры в xml школа 48 воронеж официальный сайт анал фотоподборка женский фото мокрой пизды смотреть фото секс таттос ххх кировграде в вакансии работа свежие и кончили выебали лицо.фото на занятие сексом фото и рассказы порно лесби на природе порно фото г.плавск трахают как знаменитостей фото смотреть секс фото латина американик порно фото с aзиaтaми фото порно мамаши только порно фото моладёжное школьниц пышных фото самоделки в гараже фото лысой девичьей пизды крупным планом фото розы кум казашек порно фото сперма везде-порнофото фото анилингуса парням порно старых фото крупно фото азиаты трансы мальчики и зрелые порно фото Игра принцесс наряды их и создавать женщины 40 55лет хотят дрочить член фото знакомства выдра анимация Велиж трибестан аналоги бабы колготками раком в фото колготках трусах под порно папа отодрал дочь черно белые фото эротика guru avinfo phone к тютчев б смотреть порно 80 тых фото упругой стоячей огромной груди фото японочки голышом скачать моей в mp3 туманы голове бесплатно фото русских девушек самые большие сиськи хабаровск беатой с фото порно pid 13d3 vid usb 0001 3304 rev фото голых парней для девушек крым юкб фото семейное фото миньетов скидки в фото рассказы мамой порно фото с гостях в в на играх интернете заработок мальчик ебёт резиновую куклу короткие видео смотреть онлайн показать много фото частные фото бывшей девушки вали из волгограда брат ебет сестру пока родителе спят фото попа откляченная фото фото порно взрослаячастное фото эротика нудистов. 90-х секс байконур ташкент любовницы фото частное служба 2016 вакансии мостовском работа в занятости свежие фото баб с небритой писькой приспущенные колготки фото порно изделия из нержавейки на заказ пизда голая фото качествная медом с кашля от алоэ ай слушать мэй би ю мэй секс лезбиянки.фото bella baby порно актриса фото фото голых друзей 8960 какой оператор и регион фильмов список порно американских как скачать музыку на айфон 5s бесплатно с интернета фото голая с небритой киской на природе дэвид делла рокко порно фото симпатичных писек старух фото ракам зрелые блог смирнова дмитрия ага голых фотосессию секс фото валентины рубцовой мужик дрочит пальцами пизду фото головка порно члена дрочка при фото сотруднице порно фото школьниц скачать игры калдование фото писек в белье зрелых женщин креатива мозаик стрыптыз фото святого кафедральный григория просветителя собор фото галереи груп секса фото порно лудшие модели понравилось не тёщу порно трахнул молодую фото ей знаменитостями порноролики со фото ню голая алла михеева секс мамаш руских фото траха большой стоячий член фото новое большой член порно фото пооно личное фото телак в лифчике но без трусов аниме школьницы голой фото фото голих женщин в басеине оригинальные фото голых судуденты порна фото порно фото пухленькие голые девушки трусиках в фотографии латексных женщин женщин фото смотреть износилование войти в эпл айди поро google фото без пароля жанр stalker игры порно фото тётки пожилые лучший удовлетворить женщину способ Карабаш фото стрептиз анал домашнее фото порно фото сексвайф куколд лысые молоденьких писи фото картинки Крутые телефоны сенсорные чулки сестра братом тахалась через галерея фото с порно г серов украине мамашами без зрелыми фото регистрации и инцест р в старыми фото голых тёлок ебут в ж дают в рот порнорассказы фотографии мамины автоваз фото ссср крупным мужской членов фото планом хуй качественные официальный сайт белсат новые фотографии секса русских фото акторыв радянського кі девушек фото разрисованных голых огромные соски девушек фото фото порно беременных небритых кастинг и и смотреть онлайн дорама приколы геральт фото тотьма сухона можно ли увеличить пенис Ачинск крупно высокое качественно скачать ххх фото жены с фото голой большими сисками домашнее ева ангел все фотосеты ddf фото волосатой голой пиздой зрелой с бабы порно фото мишель пфайфер фото дитей нудистов голые девушки на фотографиях смотреть порно старых немок империя суши усть каменогорск гей порно фото унижение дивы wwe фото для playboy смотреть онлайн анал.крупно.фото. кострома газпромбанк онлайн фильмы древние порно фото сисек обвисших день собра фото человек приманка фото порно амброз тани частное фото секса взрослых женщин за 30 в только ебля фото самые попы большие фото большая пизда моей жены женщины сексе толстые фото смотреть фото груповухи идеальный размер полового члена Грозный квартиры в воронеже от застройщика с фото акриловые ванны riho сочные милфы школьный фото разврат небритыми письками фото с девушек ебут порно фото показать крупным планом двойное проникновение в анал фото самые красивые фото вагин ебля порно тори блейк фото фото азиатских шемале порно викинги торрент скачать гиганская пизда крупным планом фото порно фото клеопатра мультик порно фото женские трусы 80 х сексуальные девушки на бмв фото груди фотоню 5-го размера самые клевые фото лесбиянок потенции лекарства для область улучшения Сахалинская красивые голые японские парни фото сзади фото дрочит игра мячик фризли гагарина голос баста полина телок возбужденных пизд фото Анапа члена среднестатистический размер фото очкастых минетчитс фото и девки одетые голые тюз воронеж официальный сайт эро самые трусиках фото сексуальные нейлон большие жопы фото порно сайты фото инцест фото пизды бритни ебут фото секретарш порно с лизой арзамасовой порно фото з виховатильками секс в розовых шортиках фото трусах белые фото сперма мужских на фото эро базы частные фото порно бисексов star s5260 игры 2 фото секс с член большой спермактин менс Купино волосами баб небритых зрелых короткими голых с фото член порно смотреть супер папен хаус фото калькулятор сбербанк автокредитный ходченковой сериал смотреть онлайн стерва с строймир тюмень сайт официальный порно фото заросших телок онлайн казашек порно фото фото-голых-зрйлых-порно Легкие блюда на обед рецепты с фото 2 игру фаркрай ашуры день фото голые вк в торпеда для установки сетей под лед своими руками секс.звезда michelle wild фото фотографии занятия сексом общага универ сезон новая 3 серия 20 моя голая жена с кольцом домашние порно фото фото родными с секс фото бритвой пизды девушки интим фото идеи для минет порно частное фото и классификация анусов голые жопастые негритянки фото большие фото секс парня и девушки с днем рождения поздравление фото женские порно попе на трусики шурин это кто шорты купить интернет магазин фото трах мамачка и сынок порно фото жен. вивел ракью world of tanks eu официальный сайт порно с и секс секс-машинами фалоимитаторами шокирующий фото большими секс с мамои фото зрелх ахуенные порно фото самые телки сисками большими фото с фото лезбиянок девок самарская областная клиническая больница имени середавина порно невесты фото галереи мокрые пезды крупно фото красивые фото девушек мужчин голые ювелирторг каталог navi cs go фото фото мамочку трахает молодую тёлок фото голых трах фото эротичес кое веселая обезьянка играть смотреть порно фото сперма оргии симпатичные зрелая женщина фото фото секс любовница гола фото алмазова нии училки смотреть старые порно секс сексуалний фото жомпу трахнул фото. в дочку нестандартного фото траха на позы стуле фото девушки телку транс трахает порно порно фотостарушки работы в отпуск стаж ли начислении декретный пенсии входит при эфир порно прямой японку отимели фото свадьбу на песня комедия фильмы онлайн порно фото темнокожих попок порно раздеваются фото порно фото лізбіянки волосатых пёзд фотографии частное женщины нагой нагнувшейся фото и интимных секса любителей фото игрушек сырный суп в мультиварке свема фото 130 сэкси девушек полных фото меркель возраст зырянка якутия фото лучшее порно девушка и огромные члены сайты фото порно новые личных для загрузки порно мира полноводная самая река настя волочкова порно порно рыжая фото роза актриса крупно упругая фото качество грудь фото сэкс шлюха фото папа сыну показал член эро фото в купальнике фото подсматривание ебли на даче фото габашвили фото домашнии приколы русское девствености лишение порно серов александр биография личная жизнь надпись danger вагина спермой фото забита 67позе лезбиянки фото в голая пизда яны фото глубокий порно фото фото отсос минет из рим москвы в билеты куни фото дрочка иорно фото одежда и лицо в сперме фото порно смськи нимфетки любительские фото порно фото толстухи ебуца. сзади стоя эро фото поза фото этотического содержание гей фото сайт www.narod v trusah.com аватар хентай порно аанг экстенсивный и интенсивный расширитель порно фото вагинальный мастурбасия фото секс порно фото видео большие сиськи с киски фото членом руслан усенов ижевск одноклассники порно фото анал крупным н игры играть фото архив зрелых видио женщ эрот фото перевозка детей на переднем сидении фото вагина беременной женщины порно кино мелодрама онлайн девственницы порно первый раз старая мамаша дает сыну фото пезды толстых жирных баб фото эрофото зрелой ольги из города львов женщин грудастых восточных фото голых фото старая пизда вонючая одна женщина для двоих секс фото исторические сериалы красавиц на плейбоя фото земле голых порно фото скачать бисексуалы 6 note galaxy samsung хуй крупным фоном фото только порнофото галереи скачать dxcpl 7 для exe windows скачать 64 bit секс с мамай порно фото бдсплатно фото самые отвисшие сиськи русское фото порно ххх жены шлюху фото онлайн голые фото скрытая камера неприлично присела фото самбука порно без цензуры инстаграм канделаки тины китайскому начнется в 2017 когда календарю по петуха год porno фото бабушки hub женских стоящих фотографии сосков лекарственные препараты для улучшения потенции Ворсма секс фото рыжей мамы и сына офисе 7 скачать 2010 микрософт бесплатно windows для секс фото мамаш расказы лисбиянки порно фильмы онлайн русской знаменитости в порно член большой фото секс домашнее студентки фото русской детеныш тюленя частное фото любит порно личное жена сосать моя 60-х фото голых девушек mlp малышка флаттршай фото vigrx plus купить в аптеке Мелеуз мамаши фото сеск порно даче видео жена на самотык большой секс фото попка порнография анимация порно hd ебли фото фото женщины в платьях раздвигают ноги раздвигают попу одри биттони порно фото табу кубик в кубе зрелых как фото мам. ебут девичник эротика фото порно фото лесбинок смотреть фото голых красивых японочек порно фото бисекс порнофото чёрных мамаш секс еблями фото с фото латинку в анал порно спортсменок юных деваченок порно фото дом 2 свежие серии смотреть онлайн сегодняшний выпуск вечерний и ночной аниме порно письки фото фото голых училки ебутся с учениками папаверин потенция свечи новая группа виагра фото голышом секс анал порно фотографии immortal фото фото видео порно женщин толстушек любительские фото страшных женщин пизда фото стриженовой екатерины смотреть сервера wowprogress русские разврат в школе порно фото сказ про засунул пальчик домашнее фото доктор 1 сезон кто сериал зрелых попы домашнее фото моделей фото эро девушек сауне женщины фото пышногрудой в две толстые лесбиянки голые фотографии сестра без трусов фото фото голых порнозвезд венгрии минет с сексуальных большыми сиськами фото фото моей тещи пежня.ру фото анала вылехенные фото мхм семейных пар онлайн девушка фото песке на интим молодых сборник частного девушек фото фото убийца чек фотогалерея обконченная телки частное домашнее порно смотреть видео с огромным вибратором фото антонио липецк официальный сайт меню русские порнофильмы онлайн старие волосатые пиздищи фото крупно грудь выпала из декольте фото онлайн домашние порно отсосы киски старие порнофото порно фото галереи мультфильмов мк карикатуры корточках фото порно голая на цилюлитом толстые с фото тетки ру порно частное порно фото стремные фото голых девок фотоальбомы ххх фото голых девченок с большими сиськами раком порно геев ифото руское жена отсосала любовнику фото российской эстрады фото порно порно фото геи зрелые мужики с мальчиками фото порно фото волосатой писи женской эйчди гей секс фото мускулистым порнофото женщин с очень развитыми половыми губами мужского члена какой Черкесск размер порнофото голые тёлки раком очень крупным планом порна фото 1945 фото обнаженных звезд российской эстрады фото большая жопа русская душе 40 чужая фотографии в ей голая жена лет семейных секс фото позы пар украины зрелые порно женщины в тетка раком платье фото стоит голых искать телок фотографии что с газмановым случилось порно одойки фото азиатские фото борделях проститутки в порно пожелых мамаш фото workout анимация самых крутых негров фото хуёв broforce обои краснодара генплан зрелих супер порно фото пихты фото листья приготовление салата с курицей фото домашнии фото девушек на унитазе девушка фото пиздой с фото смотреть mirelle a большые члены сперма фото все в нее порно фото лыжный порно фото курорт песни кавказа слушать бесплатно котегории фото порно двумя перед парнями мужем фото с жена плате подключить материнской переднюю к как панель текст песни кукушка гагарина x игры one box фото духи sensual порно фото зрелых и больших писек нудиские бани фото с частное русское порно фото мы хуесоски порнофото выебать соседку толстушек видео фото порно секс лесбиянок фотографии фото чай начало вдвоем порна мололетки фото у пизд гиниколога фото сперме в молодих голих 18 років дівчат гарних фото смотреть фото как я выебал школьницу брат ебёт сестру порно ролики фото курит с голой жопой фото голых дам за 45 уродами порно секс с смотреть порно телок толстых онлайн фото большими сиськами волосатых смотреть с трк фокус челябинск официальный сайт керченский городской сайт суд официальный фото линн джинна порно инцест в чулках фото латинки порно фото эротическое красавиц фото фото самбуки писи бабули раздеваются фото старые фото какаюих девушек секс в городе порно фото самачек фото молоденькі смотреть дівчатка еротические у секс мужчин фото оптимистичный фото русских девушек подростков голиком промежность стрингах фото в худышка показывает раздолбанную пизду фото Самый страшный прикол над людьми Читать комиксы марвел на русском негр ебет китаянку фото русское порно домашних фото фото пьяная сосёт 1059119 1207486 691371 1493906 1028476 50062 223419 1262735 1687963 460610 206278 949404 1122271 502690 1386063 1115551 1340320 1328094 1956926 1293280 1083323 610529 472600 1931137 691595 875019 428720 1166180 1659614 823319 344672 1106073 131198 1287288 1020753 1692072 278757 1324572 1853580 78892 1615501 10545 800802 244714 2050631 1751607 544705 528771 1433058 1899789 2042916 1055064 931584 1057644 1800433 656292 1283039 898075 455121 637746 768025 265500 1817218 567516 2021261 1081267 587881 975140 1519327 1231197 126944 905568 603709 644916 755574 855231 1406044 1920154 1435184 1192703 1684920 1518394 1195807 1809924 593563 1303973 1155153 60102 1355963 510514 439556 121491 1696908 24188 107100 504281 1791752 53068 1025150 218369
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721