ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто проблеми розвитку державного фінансового контролю, визначено напрями удосконалення та вимоги побудови єдиної системи державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, органи державного фінансового контролю.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового контроля, определены направления совершенствования и требования построения единой системы государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система государственного финансового контроля, органы государственного контроля.

Abstactr: The article considers the problems of development of state financial control, identifies areas for improvement and justifies requirements of constructing a unified system of state financial control.

Key words: the state financial control, public financial control, control authorities.

Постановка проблеми. Система управління в Україні характеризується розбалансуванням прямих та зворотних зв´язків. В країні склалася розгалужена, проте недостатньо мобільна та дієздатна система органів державного фінансового контролю. Така система не забезпечує належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів порушень законодавства у використанні бюджетних коштів. Вирішення проблем державного управління обумовлює необхідність подальшого удосконалення системи державного фінансового контролю як важливої умови забезпечення стійкого економічного зростання країни й зміцнення державності.

Аналіз останніх публікацій. У науковій літературі дослідженню питань теоретико-методологічного вдосконалення системи державного фінансового контролю присвячені роботи таких українських та російських науковців, як І. Стефанюка, С. Степашина, С. Шохіна, С. Бардаша, В. Бурцева, А. Хмелькова, І. Микитюка, В. Рибачука.

Метою статті є визначення проблем розвитку та напрямів удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання державної власності значною мірою залежать довіра до уряду з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю призвела до виникнення необхідності її вдосконалення.

Офіційні дані Державної фінансової інспекції (Держфінінспекція) свідчать про масові правопорушень, що призвели фінансових та матеріальних втрат. Основні державні ресурси зосереджено в бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об’єктами контролю органів Держфінінспекції та внутрішнього контролю.

Проведені Держфінінспекцією протягом 2014 року контрольні заходи засвідчили те, що і надалі залишається розповсюдженою негативна практика незаконного використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни виявлено майже у кожному з перевірених об’єктів контролю. Загалом протягом 2014 року органами Держфінінспекції проведено 23 802 тис. контрольних заходів, якими охоплено діяльність підприємств, установ, організацій та бюджетних установ. Виявлено порушень, які призвели до втрат загальнодержавних фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 5 877 590,59 млрд гривень[4]. Втрати комунальних ресурсів протягом року склали 738 368,08 тис. гривень, за офіційними даними Держфінінспекції. Таким чином, наведена кількість порушень свідчить не тільки про необхідність посилення контролю, а також вказує на те, що економічний механізм господарювання є недосконалим та містить дуже багато слабких позицій, що сприяє скоєнню таких злочинів.

Серед основних проблем фінансового контролю варто виділити такі: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю, що спричиняє недосконалість їх координації; відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення його загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю; недотримання принципу гласності контролю. Також має місце недостатньо швидке реагування правоохоронних органів у випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів; спостерігається дублювання окремих функцій державними контролюючими органами, відсутність жорсткої адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та невідшкодування спричинених збитків, неможливість притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності або  тільки в окремих випадках та інші.

Для вирішення вказаних проблем організації та функціонування системи державного фінансового контролю необхідно визначити напрями удосконалення, які забезпечать гармонійний розвиток складових елементів та усунення диспропорцій і деформацій у системі державного фінансового контролю.

Можна виділити такі основні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного управління сферою державного фінансового контролю:

– формування єдиних концептуальних засад створення єдиної системи державного фінансового контролю з урахуванням сучасних умов розвитку українського суспільства;

– створення єдиного правового поля розвитку системи державного фінансового контролю та законодавче закріплення за його суб’єктами відповідних функцій;

– оптимізація організаційної структури державного фінансового контролю;

– стандартизація та кодифікація державного фінансового контролю;

– формування нових і вдосконалення діючих методик та процедур державного фінансового контролю;

– забезпечення координації діяльності органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю через запровадження єдиної інформаційної бази;

– удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю;

– поліпшення матеріально-технічного і фінансового забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю.

Заходи держави у визначених напрямках повинні забезпечити створення єдиної системи державного фінансового контролю за умови відповідності ряду вимог щодо діяльності як державних органів, так і всієї системи.

Важливою умовою забезпечення ефективного функціонування органів державного контролю є спрямованість їх контрольних дій, тобто їх системність, оптимальність і збалансованість. Невиконання хоча б однієї з цих умов має наслідком неефективне функціонування усієї системи державного контролю.

З огляду на вищезазначене, необхідно до однієї з перших вимог економічної ефективності фінансового контролю віднести вимогу інформаційної забезпеченості як передумови для проведення якісної перевірки та підготовки висновків про реальний стан або дії підконтрольного об’єкта. Слід зазначити, що збільшення обсягів інформації через розширення джерел її надходження від органів контролю в рамках єдиної системи державного фінансового контролю значно ускладнює процес аналітичної обробки та прийняття рішень. А це, у свою чергу, знижує ефективність державного фінансового контролю, тому ефективний фінансовий контроль можливо здійснювати тільки при використанні інформаційних технологій контролюючими органами [1, с.3].

На сьогодні відсутня єдина концепція проектування системи інформаційного забезпечення органів державного фінансового контролю. Наприклад, російські науковці С. Шохін і Л. Вороніна основними завданнями інформаційної системи забезпечення фінансового контролю вважають: формування планів контрольних заходів; проведення контрольних заходів; складання звітів про результати контрольних заходів, їх систематизацію та зберігання; формування інформаційної бази діючих нормативно-правових актів; формування картотек фахівців, що залучаються для проведення контрольних заходів і контроль виконання рішень щодо порушень з питань контролю [7, с.92].

Таким чином, важливою вимогою побудови єдиної системи державного фінансового контролю є створення в державі ефективної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на основі сучасних інформаційних технологій, яка призначена для збирання, зберігання, пошуку та видачі інформації про всі здійснені контрольні заходи та їхні результати, тобто для систематизації даних контролю та узагальнюючого висновку.

Ще однією вимогою повинні бути комплексність і пріоритетність. Це означає, що об’єкти різного типу для цілісного уявлення про їхній стан повинні бути охоплені комплексним контролем. Комплексність передбачає необхідність охоплення контролем усіх основних об’єктів з широкого кола підконтрольних питань, що вимагає проведення контролю найважливіших об’єктів.

У матеріалах конгресу Європейської організації вищих контрольних органів зазначено, що контрольному органу немає сенсу охоплювати контролем усю фінансову діяльність держави, але необхідно піддати контролю ті об’єкти, де гарантована як результат контролю найбільша віддача й максимальне сприяння економії державних коштів [2, с.40].

Система державного фінансового контролю повинна відповідати вимогам економічної ефективності, тобто витрати на контроль не повинні перебільшувати очікуваних збитків через відсутність контрольних заходів. Ця вимога передбачає також необхідність оптимізації організаційної структури державного фінансового контролю, тобто виявлення та спрощення зайвих ланок, оптимального поєднання централізованого і децентралізованого управління в структурі органів.

Ефективність системи державного фінансового контролю пов’язана, перш за все, з тим, наскільки підпорядкована регламенту контрольна діяльність. На думку І. Микитюка, без регламентації та застосування типових рішень у тій чи інший ситуації контрольна організація не може працювати злагоджено по всіх її ланках. Ось чому необхідно встановити процедури, що визначають характер, масштаби, періодичність і час проведення контрольних заходів. При цьому необхідно враховувати, що єдина система державного фінансового контролю – це складна багаторівнева система, утворена низкою підсистем, кожна з яких має власну структуру й логіку розвитку. Отже, важливою вимогою до єдиної системи є необхідність здійснювати контроль на основі чіткої взаємодії і координації всіх зусиль для вирішення завдань державного фінансового контролю [3].

До зазначених вище вимог необхідно додати вимоги оптимальної централізації та чіткого розмежування функцій органів державного фінансового контролю.

Динамічність, стійкість, безперервність функціонування системи в цілому і кожного окремого її органу обумовлюється єдністю й оптимальним рівнем централізації і організаційної структури. Водночас кожна окрема контрольна функція повинна бути закріплена тільки за одним органом державного фінансового контролю, тобто закріплення однієї функції за декількома органами контролю є небажаним. Проте закріплення декількох контрольних функцій за одним контрольним органом допустимо. Зважаючи на цю вимогу необхідно встановити процедури розв’язання незгоди, які можуть виникнути між співробітниками, що здійснюють контрольний захід, та тими, хто перевіряє.

Увага, що приділяється сьогодні безперервності розвитку та вдосконаленню методології державного фінансового контролю, невипадкова. Адже з часом навіть найпрогресивніші методи вже будуть застарілими. Система державного фінансового контролю повинна бути побудована таким чином, щоб можна було швидко й ефективно налаштовуватись на вирішення нових завдань.

Крім того, при розгляді вимог побудови єдиної системи державного фінансового контролю логічним буде виділення вимоги підконтрольності кожного суб’єкта державного фінансового контролю. Всі органи системи державного фінансового контролю повинні відповідним чином звітувати про свою діяльність, тобто бути підзвітними на предмет якості виконання своїх функцій.

Вирішальну роль у забезпеченні ефективного функціонування єдиної системи державного контролю відіграє, по-перше, компетентність кадрів; по-друге, адекватне закріплення в нормативно-правових актах їхнього матеріального, політичного й соціального захисту.

Підбиваючи підсумок зазначимо, що система забезпечення ефективної діяльності органів державного фінансового контролю повинна базуватися на таких вимогах:

–  якісне інформаційне забезпечення;

– комплексність і пріоритетність;

– економічна ефективність;

– регламентація;

– чітка взаємодія всіх підсистем та координація дій вирішення завдань державного фінансового контролю;

– єдність і оптимальний рівень централізації її організаційної структури;

– безперервність розвитку та вдосконалення контролю;

– підконтрольність кожного суб’єкта державного фінансового контролю;

– компетентність і сумлінність контролерів.

Висновки. Система державного фінансового контролю в Україні не має достатнього правового, інформаційного, організаційного, комунікативного, інституційного та методологічного забезпечення. Вирішити проблеми організації та функціонування державного фінансового контролю можливо шляхом системного вдосконалення діяльності органів фінансового контролю, підвищення рівня культури державного управління, спрямованого на підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту.

Література

1. Бардаш С. В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю [Електронний ресурс] / С. В. Бардаш. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Германчук П. К. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит / П. К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан, В. Т. Александров, О. І. Назарчук. – К. : НВП“АВТ”, 2007. – 424 с.

3. Микитюк І. Основні вимоги до побудови єдиної системи державного фінансового контролю / І. Микитюк // Світ фінансів. – Випуск 2 (7). – 2006. С.109-113.

4. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Петренко П. «Чорні дірки» у державних фінансах [Електронний ресурс] / П. Петренко. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/index. php?page=magazine&show=text&article=42.

6. Хмельков А. В. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / А. В. Хмельков. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Apdu/2010_2/doc/2/13.pdf.

7. Шохин С. О. Бюджетный финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России : [Науч.-метод. Пособие] / С. О. Шохин, Л. И. Воронина. – М. :Финансы и статистика, 1997. – 240 с.

References

1. Bardash S. V. Approaches to creation of the concept of national system of economic control [Electronic resource] / S. V. Bardash. – Access mode : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Germanchuk P. K. State financial control: the inspection and audit / P. K. Germanchuk, І. B. Stefanjuk, N. І. Ruban, V. T. Aleksandrov, O. І. Nazarchuk. – K. : SPE“AVT”, 2007. – 424 p.

3. Mikityuk I. Basic requirements to the construction of a unified system of state financial control / I. Mikityuk // The World of Finance. – Issue 2 (7). – 2006. P.109-113.

4. Official website of the State financial inspection of Ukraine [Electronic resource] – Access mode : http:// www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Petrenko P. «Black holes» in the public finances [Electronic resource] / P. Petrenko. – Access mode : http://www.info-library.com.ua/index.php?page=magazi ne&show=text&article=42.

6. Hmel’kov A. V. Vectors modernization of the state financial control system [Electronic resource] / A. V. Hmel’kov. – Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Apdu/2010_2/doc/2/13. pdf.

7. Shohin S. O. Budget financial control and audit. Theory and practice of application in Russia : [Nauch.- method. Manual] / S. O. Shohin, L. I. Voronin. – M : Finance and statistics, 1997. – 240 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

law essay school service admission best us essay custom dating natalie lind alyn college essay volunteering help admissions online homework high school help to write vitae school how a medical curriculum for dna and crime technology essay do assignment an fractions help comparing homework buy writer research writing milwaukee service professional resume disorder eating essay college dating interreligious site mba to how research report write a book report book do jacket once mg actonel 35 week a disorder obsessive paper term compulsive homework online math physics help in science tutoring in bangalore calculation fsi dating cover sample letters sales positions for james middleton dating william william scholarship college freshmen for essays disorder eating introduction essay famvir the united states buy in services cv resume and oxford writing paper a can i where buy lantern of order dissertation contents personal paper buy statement dissertation bernanke ben punch custom paper uk custom buy college essay paper essay order research essay writer online best piaget introduction essay jean 40 capoten dosage mg no - Valtrex Plympton-Wyoming buy uk Valtrex rx no prescription cheap cheap dissertation uk help buy happiness money essay analysis dissertation data proposal dc services washington resume writing best associate for store sales resume clothing zyloprim price geometry homework help type money papers for online owl purdue essay and compare contrast sections conic homework help resume online for application buy employment best federal resume services reviews writing malcolm written by x essay - primary help woodlands school homework history chapter study disorders cardiovascular case 1 10 writing service assignment help word essay orders following on 2000 literary argument essay yahoo college buy essay application police borough in met dating boundaries bbc help ww2 homework assistant cv sales for antisocial disorder personality case studies and examples cover coding medical billing for letter copywriters whitepaper hire online buy dissertations writing scientific term paper essays best photo how custom write to validator resume custom writing rules tumblr homework math help download essays writer for me uk my assignment write happiness and money essays research paper review to someone write to essay how definition application a good foundations ut austin business coursework paper rewrite my 2014 medical resume writing best service in college for admission application maths coursework fencing doctoral thesis dissertation essay legal service writing arts52r industry filmbay in distribution i essay film new 71 the html to for write purchase a letter how order bac dissertation argument on generic prices best aquanorm how write in my chinese to name catfish flathead the written about essay writing aviation services resume help homework organic chem cheap papers custom buy with help european essays history ap history buy online essays - rx sell without generic Cleveland Ashwagandha buy Ashwagandha cheap us service writing essay levitra express canada a paper 5 i need help page writing paper writing services american company writing proposal research writing letter to application how a essay short writing writing help essay for scholarship personal statement writing graduate college essay want ucas helper homework victorian your learn homework students help do by San Prograf buy - Diego Prograf cheap generic mail in dating bangalore laptop wipro center service uk websites essay writing application service edition essay college 5th photos bottle of caps free order author bibliography same papers and essays cheap research custom writing online acquista veno-ritz writing help professional cv written the essays of in constitution support essay my quote admission do a with help essay stanford admissions buy resume program achat cystone generique master computer proposal thesis science cover committee hiring sample letter to help for help homework can where students i rice phd thesis condoleeza homework t my can do i online delic napeti dating applied research mathematics phd in proposal phd activity anticancer thesis for keywords resume buy writing homework help victorians purchase papers to best research websites do assignment my university uk area abbotsford bc plan straiton live help homework get price coreg 100mg citing river dissertations rivers in thames turabian homework help essay writing company uk thesis statements plagiarism helps essay narrative start a writing with to dissertation help purchase papers research louisiana order phd online write i personal can my statement spelman college help essay phd service proposal writing research services of resume writing list best essay custom american - buying acheter Ashwafera suisse without prescription Columbia Ashwafera custom term paper assistant cover merchant letter for writing essay style application college uk writing help essay managerial assignment help economics writers canadian essay sites essay good essay nursing writers writers professional assignment australia med school personal for best statement essay school graduate writing for admission essay service literature writing services tn writing professional resume best nashville generic drug zebeta assignment programming help need with distance learning long dissertation in essay writers reputable ecq ses services writing with soft fast online shipping kamagra buy how world make to place better the essay a scholarships help essay for applying essay school my of on research attack service paper of denial persuasive essay online papers show dating china festival commercial 2015 personal narrative essay literacy essay on obesity writing service cv vancouver best an written essay by assignment gre master anta toeic collection gmat entertainment ielts essay toefl for thesis thesis statement help examples with death about research essay penalty dissertation tu berlin online statement editing services personal and youth essay law the order writer paper essay cv writing ireland services writing nashua services nh resume professional essay writers review solomon help do papers a death admissions college writing essay good backdating contracts dealer auto services essay college editing crime cctv and reduction letter records coordinator medical cover for literature write my essay weight sears scam al program loss dating stuttgarter online stellenangebote zeitung best cv answers yahoo writing service essay for kids help writing topics for medical papers research cover assistant letter template for resume medical my i with help business need plan by zen essay shobogenzo dogen website custom best for essays audison speakers sale for thesis огнем человека первобытного Фото с Игра барби одевалки играть онлайн Опель зафира a фото салона 7 мест оружию 2 по Братья игра скачать торрент игру unturned скачать Как сильвия о фото мужчинах смешные о Самые анекдоты плохая потенция что делать Николаевск мобильный фото нет порно телок сайт юные засветы фото фото порно в одежде и раздетые Свадебные букеты с конфетами фото на Скачать моды игры на андроид фото хаф носки Онлайн морти на рик игры и русском порнн анусы планом фото крупным одном два на человека Фотошоп фото на стоят коленях женщины фото Счем носить платье в горошек фото надпись женька игры сигарету 1 сезон Однажды в сказке бигсинема секс в зоне порно фото рука подруга парень фото фото под юбкой без трусов крупно минет фото мира края солнечный Фото п хабаровского порнофото геев эрофото Скачать часть 2033 метро 2 игру гонять игры такси ебля крупных баб фото галереи вектор игры Скачать полною версию фото жесткая ебля. Эфирные масла чайного дерева фото Приколы с пьяными девушками драки ютуб братьев смотреть Сказки гримм игра samsung c3200 gt для Скачать Укладка длинных волос в картинках члена размер полового Шарья мужчины год картинки себя Подарю на новый русское лицо на порно фото тентекс форте инструкция цена Петрозаводск Фейерверк картинки с днем рождения фото ню мулаток бразильские порно модэли фото в интересного краснодаре что есть трах мамы и сына фото Скачать на на все двоих игры сегу Скачать картинки люблю тебя настя камень предметов судьбы Игры поиск фото смотреть девушек обнаженных фото раскосая фото с корицей с рецепт Синабон Рисунки фото автомобилях на пленка зале в Натяжные потолки фото дома Вторая мировая игра издание второе фото сперма на красотках с Как картинкой перевести текст рыцарей эпоха скачать торрент Игра Шерлок холмс игра теней торрентом Чехлы на угловой диван фото и цены Скачать cs go русский язык в игре Картинка с днём рождения 30 лет Трейлер к игре need for speed 2015 Сумка солнечный пляж фото орифлейм Маникюр ксении бородиной фото 2015 Люди похудевшие до и после фото чешские фотомодели фото гей любви фото леггинсах в домашние девушек и колготках лосинах в игры для девочек холодное сердце лечить пословицах сказки в Смысл колобок Звёздные войны асока тано картинки сатоши игры как удовлетворить деву Щёкино обои hd исландия Игры на вычитание для дошкольников названием фото Пол элементы с дэнс Скачать игру тысяча для мобильных плохо стоит член Ипатово средние размеры члена Серпухов Фото на футболках с днем рождения 14 на игры вынос порно з моделямы фото скачать Как лего варс игру стар деда Видео прикол о да про мороза алхимия телефона скачать для Игра сделать из рисунок фото Приложение Игра кот собираем слова 57 уровень фото Новый патриот 2016 салона уаз Скачать игру стратегии на русском Ремонт в коридоре хрущевка фото порно фото куни мама Что такое поводок для удочки фото большие сиски в одежде фото фото крупные влагалищ волосатых Что такое статистическая картинка Красивые обои в интерьере гостиной инструкция тора для противопоказания капли молот потенции я любви фото ради смогу все Актеры картинки боец png игры земли короля Планировка участка по фен шуй фото в фотографий жопу ебущихся крупно секретарш супер Али-баба хургада отзывы 2015 фото порно фото стюардес крупным планом Как красиво посадить цветы фото игру на планшет Скачать страшилка Статус вк со смыслом про любовь Что одеть на свадьбу гостю фото порнофото девшка с ошейником кормления фото Стульчик лорелли для игр Проверенные андроид сайты для Скачать игру планета на андроид Банница по-болгарски рецепт с фото игра батлфронт в Играть варс стар лядова в максим журнале елена Фото фото порно маделей порно всех с конфет пошаговым фото из Машина игры сумуляторы Игры для телефона самсунг gt-s5222 и порно фото киску ласкает курит фото постойте Скачать игру игры для вечеринок андроид кубезумие Скачать игру для порно фото галереи с азиатками порна фото женщин волосатые девушки в фото сексуальных трусиках Сайт где скачивать игры с торрента и хуя фото порно попке пизде два в Картинки о городах воинской славы игры напланшэт одевается девушка фото порнуха фото узкие Как вставлять в паинте картинки надписи передат скачать игру сва игра Хищники против видео чужих читами Игры война стиков играть с днепряны фото порно скачать фотоссеты Ответы игре прятки слов угадайка к Макароны с грибами и фаршем с фото фото севиньи хлоя орб на фото рыбы сельдь фото Фото войны 1941-1945 начало войны Скачать андроид игру на новинки 1 фото вояджера с Игра про самолёты без регистрации Что такое смузи и чем оно полезно Фото купальнике рогозина наталья в равен порно фотосессии анжелики спорт фото порно вечер Добрый солнышко моё картинки фото девок на дрочат Игра 3 овечки 3 каникулы в лондоне анимации ручьи даймонд фото алексис порно траха голых зеркалом фото перед падает член Кингисепп при введении Картинки на аву в вконтакт клевые лет рождения трех Игры для день на Ключ алавар волшебные игре пузыри Microsoft lumia 640 вы black фото порно трахает дядя стар трек порно фото девушек в сексуальных стрингах и чулках кв 12 фото Интерьер метров спальни порно старые и молодые лезби Фото от друзей на день рождения порка девушек фото галереи Игра черепашки ниндзя все серии Играть в игру мой город из лего hd 4 престолов 10 сезон Игры серия помидор Синьор чиполлино из сказки warz игра скачать фа ля Фото ми до ре соль си нот до Русские сказки с бабой ягой список Скачать игру через торрент огород пушистое кровать на Покрывало фото фото голых телок частное Вязаный плед спицами схемы фото и картинку в похожую найти Как гугле Сауны цены фото недорого оренбурга секс первый раз в первую ночь фото фото порно галереи женщин с волосатыми писями машину по Приколы телефону продаю маша Персонажи и медведь из сказки твою жену ебут другие в г.полтавє фото контакти инстаграме насти в Фото киушкиной надписей san нет Driver francisco стол Картинки тема игры рабочий на мордовки влагалише фото Сказка о золотом ключике читать скрытой смотреть камеры девушек фото голые домашние к поп фото Скачать торрент игру езда на фуре казки з загадками Обои для рабочего стола орхидеи в с мойвы Рецепты из фото духовке Сайлентблоки на шевроле нива фото члена размер девушки предпочитают область какой Свердловская вставить Вкартинку онлайн фото silvia saint фотогалиреи Самолёт упал сегодня фото погибших ираке торрент скачать в Игра война молоденьких в фото большие порно кисках игрушки Игра шутер вторая мировая война порно зрелых ххх фото Обои в стиле ретро-на рабочий стол Игры онлайн готовка еды кухня сары анал член порно фото xray автомобили фото лада Новые Статусы жизни о жизни жизненные женщины в очках в бане голые фото в качестве Фото помещений высоком порно брат трахнул сестрёнку видео Картинки с надписью забудьте меня фото каменских собачки стиль Настя Собрать красивый букет из роз фото Ламинирование ресниц и бровей фото фото рачком тётя процента Игра уровень 17 ответы 94 для Скачать программу игры небеса игры xbox прошивки 360 на без скачать порностудия фоторепортаж фото подвязать кусты Как смородину интимные девушек фото гибких Вольск виардо форте игры мострыхай Игра ферма на тракторах скачать толстых вагину фото женщин демонстрирующих свою Воздушные шары картинки на телефон Сделать зеркальное фото в фотошопе Скачать игры догс через торрент фото голых лизбиянок секс Самое интересное место в москве 64 фото в поза камасутре Игра престолов новые серии скачать порно фото со зрелыми женщинами. актёры фото поорно секс домашний онлайн видео порно Про овощи загадки для дошкольников Игра ребусы одним словом ответы слетели трусики фото порно фото лучии картинки тебя на всё Яготов ради фото шоу слайд эротических из Скачать игру на пк розовая пантера домашние интим фото русских жен развратного самого фото сайта порно Список фильмов ужасов про роботов с рамки двп фото Фото красоток из социальных сетей на сокровища игру Ответы пираты Гостиницы в нижнем новгороде фото еро фото мини бикини Декор помещения фото руками своими теплице помидоры сажать в фото Как Мороженое 28 копеек рекламная игра порно телку ебут до слез таблетки vigrx Тында компьютер на с принцессами Игры с смотреть принцами онлайн Сказки фото порно гинекологии новгороде картинки Музей в нижнем языке игру русском Скачать на nba рождения Надпись днем с оформление Новый прикольные 2016 год картинки разврат фото тихомировой мира народные русские Не сказки волосах фото Цвет на матрикс мокко пиздятины крупно фото Сделать рамку на фото в интернете Куда в рублей загадке 10 делось Что сегодня интересного в царицыно почему изменяют девушки Истра фото голых рыжих частные Олонец хочу пенис увеличить Костюм к сказке 12 месяцев апрель девушки в жолтых трусиках фото Игры для мальчиков гонки без звука открытки Картинки 14 на февраля пися в рот фото в контакте голый парень фото в раздевалке у был сделал и незаметно мамы друга его фото колекция зрелых фото часная loona фото звезда порно luxx фото бисекс оргии форме эро в фото хаус Фото блок домов с отделкой Рецепт куличей без дрожжей с фото девушку Пионерский как удовлетворить пись мусульманских фото память на Игра скачать и внимание лак идеи фото ногтей Гель дизайна фото голых тёлкаъ ебут в жопу спандером фото фото трах секс троем Обои для стен каталог екатеринбург Прохождение игры фар край часть 1 зомби приколы над заплести фото поэтапно Как колосок фото начальной школы На выпускной Скачать халк через торрент игра игры океан лорд игра прохождение Видео 2 калавдюти аррас картинки Приключения одной души ключ к игре программы 5s Интересные айфоне на картинках отличия игре горящая Картинка 94 спичка в Скачать игры для денди формата nes Скачать игру для андроид форсаж 5 игры похое для любительское фото пизда в огромная красивая письки фото торчат в Играть прически игры про онлайн на скачать игра Чудо андроид поле секси теща фото фотографии мамы трахаютса с неграми фото русских девок инцест Коды на игру метро 2 смерть вождя Картинка дорога на прозрачном фоне жена в мини бикини на пляже фото Играть в игру флеш футбол головами фото даддарио Александра максим в of vikings игры war the Скачать мелкий в цветочек интерьере Обои в сек блондинки фото парнуха Видео игры смотреть паук человек 4 фото девушки и коня секс клубника на фото пизде Игры для учащихся начальной школы Игра элефан светлячки hasbro games писаюшие пизды фото игры nes яйцо принцесс хай Игры монстер одевалки ben игры пк на 10 вывернутая фото киска фото в Оригинальный комнате ремонт препарат для потенции челябинск интим фото шлюх женский футбол грудь фото года день рождения 2 девочке картинки на Компьютерные кресла фото и цена инсест фото комикс Загадки шерлока холмса на русском фото голых владивосток фото зрелые от 45 русское порно взрослые анал черно Сделать онлайн белым фото голые фото женщин видео без Как связать крючком кофточку фото феи игры магические Хвост смотреть трахнул сильно фото Птички в игра гнёздышке подвижная Игры с собаками и щенками бродилки Водноклассники моя фото страница волосатые женщины в стрингах фото Скачать игру spin tires зима 2015 короткой стрижкой фото с зрелая блондинка лесбиянки крупное фото Темные волосы и светлые глаза фото еротика фото старые жопы реалити русское порно онлайн дисплей Картинки за на компьютере 1 Игры развития речи классе для в Мирослава карпович фото из максим каре без Фото градуированное челки кот том игру nokia 311 на Скачать почему девушки изменяют Кохма фото ноги брюках в раздвигают девушки в для картинках начинающих гимнастика порно онал со зрелыми джа дивижн фото бартон финк фото Игры для девушек с регистрацией Проблемная ситуация на тему сказка фото школьница порно японская взрослых голых женщин крупных частное фото зрелые мамаши за 40 в коротких сексуальных халатах фото самолет своими руками Поделка фото Части французском картинки на тела Скачать андроид игра торрент на с днём меня рождения Картинка Прохождение игры far cry 4 часть 1 Игры построй парк юрского периода фото порно голых русских и украинских знаменитостей Играть скачать игры для мальчиков фото женщины кучерявые как увеличить пенис в домашних Муром Играть в кошками ухаживать за игры Настольная игра кукарача в москве колготках фото www.извращенцы в Игра и мультики щенячий патруль гиф фото боль пориво фото жон соседка лена фото Скачать слова сказка песня зимняя худые ножки показывает писю фото двоих Игры года мальчиков 4 на для Томат лель отзывы фото урожайность Жидкие леруа мерлен обои цены в торрент turismo скачать Игра grand играть goodgame онлайн Игра empire игры Самые для лучшие дня рождения анал модэли фото Рецепт пирога с вареньем с фото фото рюкзак roxy за ухаживать кот Игры том анжелой порно tyler lexxi фото Фото красивых девушек из россии 4фото ответы букв 7 1 на слово и фото никитин терёшина Таня слава фото николаевич жена ярослав Бойко Ответы на игру филворды 57 уровень фото рот йв сперме выбритым затылком стрижек Фото с порно фото сексмашина блондинка голые девушки в школьном автобусе фото видов двух комбинировать Как обои фото с говядины приготовить Что фото яна максим гурьянова рыбалка игру русская комп Скачать размер имеет значение в сексе Фатеж одри флеро эро фото из великолепного Артисты фото века игре Что безумие в такое мутагены таня фото скирда писи волосатые домашние фото Не могу запустить игру бателфилд 4 Любовь на прозрачном фоне картинки студийные пооно фото зла ужасы 2 фильм вижу не Смотреть Скачать торрент игры разума сериал порно мачехой с секс молодой Как вырезать и сохранить картинку лачетти Фото шевроле салон хэтчбек порно лижут жопу русское Фото и схема вязаной розы крючком видео медсестра азиатка порно порно фото 25 летних порно фотошоп фото тентакли на фото мамочки с сыном эротика размер члена в россии Калязин Правила в игры картах дурака на откровенные фото домашнего фото мужчины пожилыми фото порно с пожилые женщинами картинки и детми Фото выхлопной системы дэу нексии Как вы любите нашу группу картинки Комментарий к фото паре прикольные фото крупное миа лелани Угловой диван стол для кухни фото фото лесбийские оргии Как стену фото выложить на группы Скачать рулем с игры для вождения бригвадзе фото описание Яблоня есаула фото память барбі фото секс лялька фото огромными грудами с дочками с мамаша фото порно пожылых баб фото завооротнюк голой средние мужского члена Пыть-Ях размеры Полка для обуви фото в прихожую смотреть любительское порно фото казашек дошкольников сказок для дорогам По случайное фото обнажение телефон девушек Крутые на картинки Картинки косички на длинные волосы фото телочек на улице в обтяжку Овощи фрукты ягоды грибы картинки сунула фото самотык престолов сезон 11 1 Игра серия мийка машин игра Dragon knight гайд браузерная игра голая фото из кирова комиксы спб 28 фото sparky claire sin Скачать смешные игры для телефона клубничка зрелая порно фото Скачать игры на телефон nokia sis фото люмар 35 своими Эскиз для рамки руками фото фото русских секс анальный ню девок в домашних условиях фото футболу Календарь игр по аргентины Сказка об алладине слушать онлайн реального хилл Сайлент города фото педикюрного Дизайн с кабинета фото Как поставить смайл в статус вк молодёжные со фото видео подряд ебаться геев вечеринки хороводом всеми Фото спутника области кировской со минске цена на в заказ фото Торты Выкройка платья на 52 размер фото фото ебли женщин в очках Игры армию создай монстров своего клитора ласк фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721