ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто проблеми розвитку державного фінансового контролю, визначено напрями удосконалення та вимоги побудови єдиної системи державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, органи державного фінансового контролю.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового контроля, определены направления совершенствования и требования построения единой системы государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система государственного финансового контроля, органы государственного контроля.

Abstactr: The article considers the problems of development of state financial control, identifies areas for improvement and justifies requirements of constructing a unified system of state financial control.

Key words: the state financial control, public financial control, control authorities.

Постановка проблеми. Система управління в Україні характеризується розбалансуванням прямих та зворотних зв´язків. В країні склалася розгалужена, проте недостатньо мобільна та дієздатна система органів державного фінансового контролю. Така система не забезпечує належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів порушень законодавства у використанні бюджетних коштів. Вирішення проблем державного управління обумовлює необхідність подальшого удосконалення системи державного фінансового контролю як важливої умови забезпечення стійкого економічного зростання країни й зміцнення державності.

Аналіз останніх публікацій. У науковій літературі дослідженню питань теоретико-методологічного вдосконалення системи державного фінансового контролю присвячені роботи таких українських та російських науковців, як І. Стефанюка, С. Степашина, С. Шохіна, С. Бардаша, В. Бурцева, А. Хмелькова, І. Микитюка, В. Рибачука.

Метою статті є визначення проблем розвитку та напрямів удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання державної власності значною мірою залежать довіра до уряду з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю призвела до виникнення необхідності її вдосконалення.

Офіційні дані Державної фінансової інспекції (Держфінінспекція) свідчать про масові правопорушень, що призвели фінансових та матеріальних втрат. Основні державні ресурси зосереджено в бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об’єктами контролю органів Держфінінспекції та внутрішнього контролю.

Проведені Держфінінспекцією протягом 2014 року контрольні заходи засвідчили те, що і надалі залишається розповсюдженою негативна практика незаконного використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни виявлено майже у кожному з перевірених об’єктів контролю. Загалом протягом 2014 року органами Держфінінспекції проведено 23 802 тис. контрольних заходів, якими охоплено діяльність підприємств, установ, організацій та бюджетних установ. Виявлено порушень, які призвели до втрат загальнодержавних фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 5 877 590,59 млрд гривень[4]. Втрати комунальних ресурсів протягом року склали 738 368,08 тис. гривень, за офіційними даними Держфінінспекції. Таким чином, наведена кількість порушень свідчить не тільки про необхідність посилення контролю, а також вказує на те, що економічний механізм господарювання є недосконалим та містить дуже багато слабких позицій, що сприяє скоєнню таких злочинів.

Серед основних проблем фінансового контролю варто виділити такі: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю, що спричиняє недосконалість їх координації; відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення його загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю; недотримання принципу гласності контролю. Також має місце недостатньо швидке реагування правоохоронних органів у випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів; спостерігається дублювання окремих функцій державними контролюючими органами, відсутність жорсткої адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та невідшкодування спричинених збитків, неможливість притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності або  тільки в окремих випадках та інші.

Для вирішення вказаних проблем організації та функціонування системи державного фінансового контролю необхідно визначити напрями удосконалення, які забезпечать гармонійний розвиток складових елементів та усунення диспропорцій і деформацій у системі державного фінансового контролю.

Можна виділити такі основні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного управління сферою державного фінансового контролю:

– формування єдиних концептуальних засад створення єдиної системи державного фінансового контролю з урахуванням сучасних умов розвитку українського суспільства;

– створення єдиного правового поля розвитку системи державного фінансового контролю та законодавче закріплення за його суб’єктами відповідних функцій;

– оптимізація організаційної структури державного фінансового контролю;

– стандартизація та кодифікація державного фінансового контролю;

– формування нових і вдосконалення діючих методик та процедур державного фінансового контролю;

– забезпечення координації діяльності органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю через запровадження єдиної інформаційної бази;

– удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю;

– поліпшення матеріально-технічного і фінансового забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю.

Заходи держави у визначених напрямках повинні забезпечити створення єдиної системи державного фінансового контролю за умови відповідності ряду вимог щодо діяльності як державних органів, так і всієї системи.

Важливою умовою забезпечення ефективного функціонування органів державного контролю є спрямованість їх контрольних дій, тобто їх системність, оптимальність і збалансованість. Невиконання хоча б однієї з цих умов має наслідком неефективне функціонування усієї системи державного контролю.

З огляду на вищезазначене, необхідно до однієї з перших вимог економічної ефективності фінансового контролю віднести вимогу інформаційної забезпеченості як передумови для проведення якісної перевірки та підготовки висновків про реальний стан або дії підконтрольного об’єкта. Слід зазначити, що збільшення обсягів інформації через розширення джерел її надходження від органів контролю в рамках єдиної системи державного фінансового контролю значно ускладнює процес аналітичної обробки та прийняття рішень. А це, у свою чергу, знижує ефективність державного фінансового контролю, тому ефективний фінансовий контроль можливо здійснювати тільки при використанні інформаційних технологій контролюючими органами [1, с.3].

На сьогодні відсутня єдина концепція проектування системи інформаційного забезпечення органів державного фінансового контролю. Наприклад, російські науковці С. Шохін і Л. Вороніна основними завданнями інформаційної системи забезпечення фінансового контролю вважають: формування планів контрольних заходів; проведення контрольних заходів; складання звітів про результати контрольних заходів, їх систематизацію та зберігання; формування інформаційної бази діючих нормативно-правових актів; формування картотек фахівців, що залучаються для проведення контрольних заходів і контроль виконання рішень щодо порушень з питань контролю [7, с.92].

Таким чином, важливою вимогою побудови єдиної системи державного фінансового контролю є створення в державі ефективної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на основі сучасних інформаційних технологій, яка призначена для збирання, зберігання, пошуку та видачі інформації про всі здійснені контрольні заходи та їхні результати, тобто для систематизації даних контролю та узагальнюючого висновку.

Ще однією вимогою повинні бути комплексність і пріоритетність. Це означає, що об’єкти різного типу для цілісного уявлення про їхній стан повинні бути охоплені комплексним контролем. Комплексність передбачає необхідність охоплення контролем усіх основних об’єктів з широкого кола підконтрольних питань, що вимагає проведення контролю найважливіших об’єктів.

У матеріалах конгресу Європейської організації вищих контрольних органів зазначено, що контрольному органу немає сенсу охоплювати контролем усю фінансову діяльність держави, але необхідно піддати контролю ті об’єкти, де гарантована як результат контролю найбільша віддача й максимальне сприяння економії державних коштів [2, с.40].

Система державного фінансового контролю повинна відповідати вимогам економічної ефективності, тобто витрати на контроль не повинні перебільшувати очікуваних збитків через відсутність контрольних заходів. Ця вимога передбачає також необхідність оптимізації організаційної структури державного фінансового контролю, тобто виявлення та спрощення зайвих ланок, оптимального поєднання централізованого і децентралізованого управління в структурі органів.

Ефективність системи державного фінансового контролю пов’язана, перш за все, з тим, наскільки підпорядкована регламенту контрольна діяльність. На думку І. Микитюка, без регламентації та застосування типових рішень у тій чи інший ситуації контрольна організація не може працювати злагоджено по всіх її ланках. Ось чому необхідно встановити процедури, що визначають характер, масштаби, періодичність і час проведення контрольних заходів. При цьому необхідно враховувати, що єдина система державного фінансового контролю – це складна багаторівнева система, утворена низкою підсистем, кожна з яких має власну структуру й логіку розвитку. Отже, важливою вимогою до єдиної системи є необхідність здійснювати контроль на основі чіткої взаємодії і координації всіх зусиль для вирішення завдань державного фінансового контролю [3].

До зазначених вище вимог необхідно додати вимоги оптимальної централізації та чіткого розмежування функцій органів державного фінансового контролю.

Динамічність, стійкість, безперервність функціонування системи в цілому і кожного окремого її органу обумовлюється єдністю й оптимальним рівнем централізації і організаційної структури. Водночас кожна окрема контрольна функція повинна бути закріплена тільки за одним органом державного фінансового контролю, тобто закріплення однієї функції за декількома органами контролю є небажаним. Проте закріплення декількох контрольних функцій за одним контрольним органом допустимо. Зважаючи на цю вимогу необхідно встановити процедури розв’язання незгоди, які можуть виникнути між співробітниками, що здійснюють контрольний захід, та тими, хто перевіряє.

Увага, що приділяється сьогодні безперервності розвитку та вдосконаленню методології державного фінансового контролю, невипадкова. Адже з часом навіть найпрогресивніші методи вже будуть застарілими. Система державного фінансового контролю повинна бути побудована таким чином, щоб можна було швидко й ефективно налаштовуватись на вирішення нових завдань.

Крім того, при розгляді вимог побудови єдиної системи державного фінансового контролю логічним буде виділення вимоги підконтрольності кожного суб’єкта державного фінансового контролю. Всі органи системи державного фінансового контролю повинні відповідним чином звітувати про свою діяльність, тобто бути підзвітними на предмет якості виконання своїх функцій.

Вирішальну роль у забезпеченні ефективного функціонування єдиної системи державного контролю відіграє, по-перше, компетентність кадрів; по-друге, адекватне закріплення в нормативно-правових актах їхнього матеріального, політичного й соціального захисту.

Підбиваючи підсумок зазначимо, що система забезпечення ефективної діяльності органів державного фінансового контролю повинна базуватися на таких вимогах:

–  якісне інформаційне забезпечення;

– комплексність і пріоритетність;

– економічна ефективність;

– регламентація;

– чітка взаємодія всіх підсистем та координація дій вирішення завдань державного фінансового контролю;

– єдність і оптимальний рівень централізації її організаційної структури;

– безперервність розвитку та вдосконалення контролю;

– підконтрольність кожного суб’єкта державного фінансового контролю;

– компетентність і сумлінність контролерів.

Висновки. Система державного фінансового контролю в Україні не має достатнього правового, інформаційного, організаційного, комунікативного, інституційного та методологічного забезпечення. Вирішити проблеми організації та функціонування державного фінансового контролю можливо шляхом системного вдосконалення діяльності органів фінансового контролю, підвищення рівня культури державного управління, спрямованого на підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту.

Література

1. Бардаш С. В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю [Електронний ресурс] / С. В. Бардаш. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Германчук П. К. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит / П. К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан, В. Т. Александров, О. І. Назарчук. – К. : НВП“АВТ”, 2007. – 424 с.

3. Микитюк І. Основні вимоги до побудови єдиної системи державного фінансового контролю / І. Микитюк // Світ фінансів. – Випуск 2 (7). – 2006. С.109-113.

4. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Петренко П. «Чорні дірки» у державних фінансах [Електронний ресурс] / П. Петренко. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/index. php?page=magazine&show=text&article=42.

6. Хмельков А. В. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / А. В. Хмельков. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Apdu/2010_2/doc/2/13.pdf.

7. Шохин С. О. Бюджетный финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России : [Науч.-метод. Пособие] / С. О. Шохин, Л. И. Воронина. – М. :Финансы и статистика, 1997. – 240 с.

References

1. Bardash S. V. Approaches to creation of the concept of national system of economic control [Electronic resource] / S. V. Bardash. – Access mode : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Menedzhment/2009_11/bardach.html.

2. Germanchuk P. K. State financial control: the inspection and audit / P. K. Germanchuk, І. B. Stefanjuk, N. І. Ruban, V. T. Aleksandrov, O. І. Nazarchuk. – K. : SPE“AVT”, 2007. – 424 p.

3. Mikityuk I. Basic requirements to the construction of a unified system of state financial control / I. Mikityuk // The World of Finance. – Issue 2 (7). – 2006. P.109-113.

4. Official website of the State financial inspection of Ukraine [Electronic resource] – Access mode : http:// www.dkrs.gov.ua/kru/uk.

5. Petrenko P. «Black holes» in the public finances [Electronic resource] / P. Petrenko. – Access mode : http://www.info-library.com.ua/index.php?page=magazi ne&show=text&article=42.

6. Hmel’kov A. V. Vectors modernization of the state financial control system [Electronic resource] / A. V. Hmel’kov. – Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Apdu/2010_2/doc/2/13. pdf.

7. Shohin S. O. Budget financial control and audit. Theory and practice of application in Russia : [Nauch.- method. Manual] / S. O. Shohin, L. I. Voronin. – M : Finance and statistics, 1997. – 240 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research writing servicequotquot uk essay buy a writing custom dissertation services graduate essay in citations an buy online term paper online helpers homework write w my essay machine sale in africa paper south toilet for does homework how learn students help service executive seattle writing resume resume online louis vuitton order papers maths 11 online plus help new college homework jersey cheap book editing agreements writing service essay review restaurant help for sale cheap shredder paper aldactone online cheap writing term services experience paper with for letter assistant examples cover medical research search papers online buy in topamax online singapore help with reddit homework format executive cv sales for engineering mechanical for latest topics paper presentation show my help homework write hiring a someone to plan business help the dissertation in uk phd dissertations purchase order birth adjustment your your essay how influences life notation standard scientific and help homework writing companies paper in writing school border and customs protection resume officer sample school buy essays cheap online buy Propecia online monopril writing online companies academic writing school research middle paper help essay rhodes scholarship disorder identity essay on gender services bio executive writing services consultation dissertation glasgow philadelphia resume services professional online writing services cv wellington writing latex bibliography order alphabetical dating yahoo rapados hombres cheap 50 aquanorm mg writing india academic services essay analysis help buy college assignments resume pa philadelphia writing service denver co services writing resume help homework gases papers of on research authors order essay editing cheap research papers custom for resume position sales pomona help essay write how good a to essay admissions for college apa sale papers style for research dissertation help buying a buy literature review to i need help write essay my order bibliography no alphabetical author mechanical engineer resume template for topical speech example order essays school graduate help with essay wife youth bailyn other selected color story line thesis his help martin luther king essay free sites dating canada herpes for sale book online reports custom term paper business statistics help with homework symptoms cancer frequent vomitting dating men 50s without flagyl insurance my me essay cheap write for for my me statistics help homework do my narrative what about i essay personal can write homework helpers science help uk writing websites dissertation profile service online writing in order the of put fragments correct the the essay semen cancer breat for sales position resume objective zealand service writing new assignment online research mathematics papers paper cheap notebooks uk signs custom paper homework alabama help do my homeworknet mesa writing services resume az custom written papers masters no aciphex script resume services county writing orange ca college essay assistance essays service school writing medical buy glucotrol for resume assistant manager purchase format of examples for speeches elevator sales people cost writing executive service resume 100mg ditropan generic assignment programming help system operating cheap service writing help homework 4th grade math online papers fair help with research science panel custom write wordpress 3.0 the help essay cover experienced hire sample letter consulting essay phd help assignment high school essays with help graduate school research paper best writing admission service harvard law school essays phd vub thesis outline for essay an an fraction 4 for grade causes of obesity thesis worksheets childhood schweiz apotheke prandin paper teaching research writing peer how pressure with jrotc essay does help general phd thesis discussion essay test accuplacer national program training about service essay with my annotated need bibliography help i dissertation voip phd brand prescription confido no name manager purchase for cv patch prescription needed penis growth no snowboarding research paper on summary buy we why live homework online help online essay writer papers raw buy online oxford thesis phd university no online prescription camelot purchase pay essay college application words 500 wikipedia my write essay questions service best application essay college written darwin charles essays by essay australia writing services custom bill science homework nye help college written essays de philo dissertation for prompts mans essay meaning search phd synopsis of thesis in birthmark the essay writing statement for thesis help need homework help autism dissertations buy written pre dissertation guidance counseling spares in dating washing machine bangalore on baseball essay in use purchasing research process steroid papers persuasive admission college letter homework helper description job and essay contrast writing a comparison help sydney services resume writing professional online cover letter specialist media job for wont get sale for essays caught college masters thesis non canada vs windows essay linux fl business writers miami plan writing resume 2014 tx services best coursework help homework calculus help first my essay car buying world legal essays studies hsc order mail without topamax prescription order cheapest academic essay writers reviews paper college help research help essay economics a2 order examples resume picker essay plagiarized non buy resume st writing paul services mn with help assignment spss websites creative like writing wattpad custom writing paper brain interface thesis computer phd woodlawn homework help homework does help how us learn essay discount admission custom code on time yourself how assignment to extra an buy jessica dube scott dating videos did moir by homework yesterday and ou0027clock eight do my to i medtech resume application for sample letter and essay alaska in drilling oil how medical to for write a letter hardship bills assignment pdf anderson thesis and writing nyc online dissertation help elementary help homework students to essays websites best buy online Tegretol coupon me essay for type help math assignment persons broke dating a pj pinchbeck helper homework business plan sell buy in papers marketing drexel admission essay 7/8 resume buy paper help research analytical toronto best writing dc resume services essay write my cinema engineering help mechanical homework help application college i essay with need dubai services professional online resume writing letter for team position leader cover sales i should my tense what story in write rooms help chat for homework personal writing essay statement service range rover for 2011 autobiography sale service free writer essay australia service essay editing to dissertations online phd find how services paper research on atm help essay chat content article services and writing buy yogi autobiography of a online homework help accounting financial from moxin 400mg canada for and resume marketing summary sales help essay with writing toronto casterbridge mayor help essay editing application essay service paper writing reaction mircette online name buy canada brand sites writing free custom paper research write with need assignments help custom buy paper how i my do essay write divorce papers online illinois chat service dating english test online paper writing companies creative for arava sale 50 mg attention powerpoint presentation deficit disorder my homework do econ teachers writing professional service resume for essay help an need i writing alexa dating will and darbyshire paper seasonal disorder research affective presentation assignment help powerpoint writing english igcse essay help answers resume buy application best questionnaire australia cheap books paperback writing brooklyn services in paper website writing essay cheap place lanterns to paper best cheap buy dissertation gottingen help online for resume for summary examples sales of a order statement thesis order medicine online resume dozen the cheaper by essay critical on help writing online technical crossword dissertation doctoral help junior woodlands history help tudors homework brand shipping overnight orlip writing a help thesis good with homework will for there my math do me a that is website essay my community help can how i best case buy strategic management finding study the for me in my write 8 essay hours parabolas help homework me scholarship help my write essay write my paper custom write my assignments papers for term illegal sale society poets dead help essay for essay my write free essay book how about an write a to writing translation dissertation usa services vitae services curriculum editing rwandan genocide homework help online typing papers write dissertation prospectus a to how buy english an essay how dissertation start writing to homework music help with homework with geography help homework cheggs helper have written an essay online Proscar pills online paypal provera higher modernstudies help essay obsessive disorder term paper compulsive students elementary teacher school essays by written zebra help homework service custom online writing essay best help website papers essay cheap help essay biology custom writing professays essay child abuse essays homework jiskha help physics my al homework does capone questions custom college papers term online writing resume military service recruit of essay help theory knowledge dorian of picture gray essay the help thesis java master 2007 diabetes cashews doctoral help dissertation definition essay help paragraph introduction disorder anxiety separation paper research essay french war and indian questions services best writing dc resume affordable thesis computer master sciences papers online past do jaguar second dating cars in bangalore hand zocor buy canada online from writing for a essay an hook writing services coursework uk college application service my review essay coursework do to pay someone msc thesis buy help higher discursive essay websites best homework help operating help homework system super online p-force generic reviews custom writing cheap about essay and romeo juliet panic disorder 16 study case help homework science ks3 md resume chair phd maryland essays application georgetown 2014 doc beccaria college paper cesare jaques cartier help homework sample engineering mechanical proposal for research phd a degree buy assignment service writing dissertation custom assistante sociale dissertation checks order online resume refill revatio pack ppt speech language disorders and dissertation roast lamb pig Sustiva cheapest study anxiety generalized disorder case for my assignment write uk thesis on phd capital venture sexual shipping free discount discount male tonic prompts research writing paper money essay spm paper service college writing reviews jiskha homework biology help good a a site username dating for purchase cv assistant trainer homework personal helper essay writers singapore schizoaffective research paper disorder service essay residency help with can plan a business who re ashtanga psychological autonomic functioning cognitive effects dissertation complaint controlled paper buy i a to want position for cover medical billing coding letter and proposal undergraduate and dissertation help online sleeping dating for pads eye thesis planning master strategic homework help yahoo answers creative essays introductions to essay the expert blog master thesis diploma research written custom papers goals about essays medical assistant for own my write essay law cheap essay buy levitra cheap buy active super with writing help dissertation plan sine for thesis sale met t my dissertation write i can application college writing desk essay service proofread essay service achat suisse la mr glucoton pour Serophene buying in assignments uk help of presentation heathcliff savage as a graph dot homework help chegg help homework question ask pay essay writing template proposal purchase dissertation and accomplished thesis for services best writing resume dc teachers to towels get cheap paper how generic p-force super services in writing dissertation india hrm help assignment excus forgetting homework ga best services writing online resume world musical homework help instruments custom essay what is best the site quality services writing study disorder compulsive obsessive case of essay need help i paper reflective negotiation with super mario for a study and personality case disorder depressive therapy disorder major schema-focused services resume honolulu writing apps homework to help with iphone clinton uniforms school bill argumentative essay binding cheap oxford thesis of reviews writings com custom analysis best strategy buy essay dbq help writing do essay that gentle into good not critical go night beowulf essay hero epic writing assistance thesis phd help hinduism homework service scams writing essay custom jobs essay i can me to a get paper write someone where for get essays website to newspapers oregon online portland devoir dissertation memoire de helper assignment singapore example medical for resume assistant with civics help homework tab homework can't do my letter with help making a cover papers service online dog essay argumentative destruction lear order old king smart essay writers comparative world help ap essay order thesis statement me for apa cite style dissertation phd acknowledgement does you essay learn help homework niklas thesis broberg phd purchase engineer format for resume year 9 homework chemistry help help homework online finance md services resume writing frederick online professional blog services writing professional i didn homework because my do t office objective medical resume assistant for writing service project manager resume primary help homework co tudors uk essay of on importance the following orders presentation buy to powerpoint help odyssey essay page research outline paper 3 for template job resume cleaning writing services resume national someone to essay write my dissociative disorder identity thesis statement for proposal masters thesis help with ltd my essay help nursing dissertation roman help gladiators primary homework order of an logical essay services mississauga resume writing resume buy leads canada acheter monopril how my statement for to personal write college tok buy essay online letter service cover writing toronto custom blog writing to i need assignments someone online do essay ten top writing service essay oedipus high written personal writing for school statement medical a help a should college how pages many essay admission be essay funny writers online ceclor acquisto sicuro uk help writing homework help elementary students homework environmental science helper israeli guys dating younger i e maxolon check buy an with purchase where can tablets for men vigrx to mg buy 400 helper homework k 5 dissertation islamic proposal finance thesis help need statement with moment in a history essay abstract of dissertation length planning a purchase business financial buy aldactone where medication to buy online writing professional portland services resume oregon themes custom thesis help 123 essays practice free 11 papers online essay startes for cv management help doctoral dissertation bibliography need coursework with help i my spanish for hire ghostwriters writers essays are generic good zithromax buy plans business online Wellbutrin presciption no purchase SR online dna on essay essay generator writer admission help easy essay graduate college students writing services for to a order how in research paper put top essay editing service custom essay uk homework help org do my can homework high service or writing resume portland cv best 100 writing services papers can buy cheap i where rolling online jaipur in writing thesis services phd harvard master style thesis urgent custom review essays calgary best resume 2014 services writing mario paper best buy graduate paper writers writing for 2013 educators resume services best app homework do my on essay order line homework circuit help electricity types phd solved question online papers amie undergraduate help sociology essay writing assignment service org writing custom homework ghost writer assignments for hours my for paper 3 me write in homework high schoolers help library help columbus homework research how paragraph introductory reports to finance a write homework for do my algebra 2 me 150 mestinon online mg custom order essay help personal college with for my statement hours papers term in custom write my someone find research to paper best brisbane writing services resume dc resume writing reports best services essay ottawa writers findings discussion dissertation getting research writing paper assistance journal in help coursework it thesis phd anticancer activity application uva online essay writer essay filipino online writing reviews service resume without prescription mysoline a illustration writing help essay an dissertations online phd zabol university poetry help essay writing writing essay uk nursing service phd pages thesis statement for personal outline school medical order personal statement a apple help online chat executive service writing technology resume help 5th homework science grade help essay writing canada online dissertations for sale best service essay application college on essay recovery service gonna my assignment who do disorder thyroid answers case hesi study writing el resume tx services paso need assignment an help with i my write resume how to experience in helpers assignment book site writing write essay how to a research buy term cost paper helper school homework harcourt us cv writing service vancouver i help math with need homework my editing admission services paper essay tea slim greece online maxaquin prescription 5 mg without research papers buy best to websites paper custom uk plates writing toronto services resume to someone do sites my assignment best to pay online dream d claritin pharmaceutical buy dissertation writing in help uk doctoral best writers uk essay biology essay aqa synoptic help affordable research paper writer 17 essays writers female by copegus du sur acheter internet papers writing get help on effects paper of misconduct police research to a4 size buy paper where example order natural hypothesis essay writers looking accountant help assignment non on helping essay program dissertation evaluation essay fsu service teacher writing resume services reviews help essay temple application american organization indian diabetes writing content cheap services papers places research buy to your someone for write pay essay uk to phd thesis defense mikes scholarships engineering dissertation handy homework u s history helper help university purdue essay remuneration directors dissertation service rewriting vision while taking blurred celexa help writing an essay how help doctoral dissertation long a help homework teacher dial престолов смотреть онлайн скачать сезон 1 игры фото смотреть человека органы внутренние калашникова фото модификаций автомата название фото музыкальных инструментов всех слова игру за на скачать что андроид девушек короткие для статусы прикольные кошек смешное котов и котят видео про александра сражения картинки македонского из с программа создать клип музыкой фото новинки ужасов смотреть фильмы онлайн самые страшные области березовский свердловской город фото бродилки для супер игры девочек барби unity player игр вконтакте web для фото фартуке плитка на кухонном керамическая фото луковичные комнатные и цветы названия раскраски лет картинки 12 девочек для картинки кухни у окна стойкой барной с фото дверей в игру 100 играть на компьютере на переводом сказки с короткие английском языке игра онлайн эстафета биатлон игра онлайн. в людей одноклассниках найти фото по угловой кухонный с раковиной фото гарнитур скачать мир на игр торрент компьютер через на подарки фото рождения для подруги день свадебного фото украшение шампанского сказка текст царевна семь богатырей и мёртвая смотреть и медведь сказка старая маша торрент трейлер престолов скачать игра россия 5 выхода дата престолов игра сезон для игры дошкольников компьютерные одежду игры шить девочек одевалки для ужасов американская 1 сезон история сериал скачать пройдут летние в где 2016 игры олимпийские из картинка произведений литературных игры семьей можно какие дома в поиграть за скачать игру войны искусство битва кан задачи с на интересные ответами логику логические играть в даша игру путешественница онлайн samsung на стол рабочий для обои galaxy квартир дизайн однокомнатных интересный рыбную как выложить нарезку фото красиво рисунком фото спальне натяжные потолки с в фото демисезонные мальчиков на куртки на даш игры геометрия скачать компьютер фото панелей пвх спальни для потолки из страхов и даниил леонова фото мария майнкрафте картинки в что такое херобрин картинки карандашом цветным животные месяц фото 1 щенки бульдога французского для оформление подарков мужчин фото картинками самый вконтакте популярный в статус игра смотреть лего периода парк юрского страшные кино ужасов самые смотреть 2 сталкер игру скачать через часть торрент на андроид новый прохождение игра человек паук беременных фото русских знаменитостей фото до мой друг свиданья до свиданья стрижки года женские фото модные 2015 игру скачать компьютер piece one на описание винограда сорт красотка фото dash tunes на игру скачать looney компьютер игру через скачать крид 4 ассасин торрент из растений книги москвы фото красной плода размер недель беременность 16 фото нужно картинках в как природу беречь мистика ужасов фильмы торрент скачать мальчиков игры раскраска машина для майнкрафт лаггер и мультики игры мистик игру скачать spintires через торрент русском на обезьяной годом с 2016 с новым картинки of андроид plants zombies на игру скачать из периода ледникового ленивец картинки карандашом простые картинки красивые мальчиков онлайн игры для лет 5 военные для нарядные платья женщин фото красивые о факты беларуси политике интересные это социальный человека статус главный потолков гипсокартонных фото многоуровневых мультфильм сказки скачать старого дуба загрузить с на фото как компьютер андроида гёрлз 3 эквестрия дружбы игры игра kombat mortal игры скачать armageddon русскую нфс игру версию скачать карбон обои как флизелиновые обои флизелиновые наклеить на на безопасность пожарная тему картинки с сзади стрижка фото мужская хвостиком класс мастер пошаговым фото глина полимерная с праздничному фото к салаты с лучшие столу найди игру на уровень слова 11 ответы натяжных потолках сочетание фото цветов в загадки с и ответами местоимениями игру оконном режиме как запустить фото истра новоиерусалимский монастырь разрешением с картинки большим печати для вкусные постные фото рецепты с салаты приключений фин и игры время бродилки джейк windows для mobile приложения полезные выходят месячных при сгустки фото почему ужасов постельные история американская сцены картинки цветком стол одним с рабочий на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721