Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Вивчено особливості системи взаємної відповідальності виконавчої гілки влади та глави держави, акцентуючи увагу на політичних питаннях, які часто є причиною створення тиску на кабмін

Ключові слова: де-факто, конфронтація, Конституція України, політикум

The features of the system of mutual responsibility of the executive branch and the president, focusing on political issues which are often the cause of creating pressure on the cabinet

Keywords: de facto, the confrontation, the Constitution of Ukraine, politicians

Питання взаємної відповідальності інститутів влади є одним з ключових для функціонування демократичної політичної системи. Оптимальне вирішення цього питання забезпечує дієвість політичної системи і системи державної влади зокрема, повноцінну реалізацію базового демократичного принципу поділу влади.

Аналіз останніх досліджень. Авер’янов В. Б., Вондг Л., Кордун О. О., Мартинюк Р. С., Міксітс Г., Нарді Е. та інші вітчизняні й закордонні науковці досліджували питання взаємної відповідальності уряду та глави держави.

Проблемність реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України дає можливість детальніше дослідити це питання, використовуючи нормативні акти та доктринальні матеріали.

Постановка завдання: зробити аналіз інституту взаємної відповідальності Кабміну та Президента України в умовах політичної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільно-політичні події, які відбувалися в Україні з кінця 2013 року протягом 2014 року та продовжують відбуватися, наразі є наслідком насамперед недосконалості правової системи України у сфері регулювання конституційно-правового статусу вищих органів державної влади. Періодичні зміни політичної та державно-управлінської системи на конституційному рівні, які відбувалися в період з 8 грудня 2004 року по 2 березня 2014 року (триразова зміна форми державного управління від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської у 2006 році, повернення до первинної редакції Конституції України 30 вересня 2010 року та відновлення редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року) свідчать про наявність системних проблем у конституційно-правовому визначенні статусу вищих органів державної влади в Україні. Такі проблеми насамперед потребують виокремлення та усвідомлення їх сутності, що разом із науковим підходом та використанням відповідного зарубіжного досвіду може забезпечити якісне реформування цієї системи та надати Україні чітко сформовану та врегульовану систему державного управління на найвищому рівні.

Не є виключенням проблематика конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України, зокрема, у сфері компетенційних взаємозв’язків Уряду з Президентом України, Верховною Радою України та Конституційним Судом України.

Одним з елементів системи взаємної відповідальності інститутів державної влади України є відповідальність уряду перед Президентом України, нормативно визначена у ч. 2 ст. 113 Конституції України: «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України…». З одного боку, наявність конституційної норми щодо відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України є природно обумовленою наявним розподілом повноважень між главою держави і урядом у межах існуючої форми правління, зокрема, широкими повноваженнями Президента України у сферах забезпечення національної безпеки і оборони та зовнішньополітичної діяльності порівняно з іншими галузями державної політики (пп. 1 і 3 ст. 106 Конституції України) та участю Президента України у формуванні складу Кабінету Міністрів України (міністри оборони та закордонних справ призначаються за поданням Президента).

З іншого боку, реалізація конституційної норми щодо відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України практично неможлива, оскільки цілковито залежить від позиції парламентської більшості. Подання Президента України щодо висловлення недовіри Кабінету Міністрів України можуть бути результативними лише за умови наявності пропрезидентської більшості у Верховній Раді України. За наявності опозиційної Президенту парламентської більшості – період коабітації – конституційна норма щодо відповідальності уряду перед Президентом по суті не діє.

У проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстр. № 4290 від 31.03.09), внесеному до Верховної Ради України ще Віктором Ющенком, пропонувалося вилучити з Конституції норму щодо політичної відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України і взагалі чітко не визначати об’єкт політичної відповідальності уряду (ст. 126). Натомість пропонується запровадити механізм політичної відповідальності парламенту перед Президентом України, надавши йому право розпуску нижньої палати парламенту – Палати депутатів – без спеціальних підстав (ст. 103), «з політичних мотивів», зі збереженням механізму політичної відповідальності уряду перед парламентом (ст. 99) [1].

Проте Верховна Рада України 22 жовтня 2009 року де-факто відхилила зазначений проект конституційних змін, не прийнявши рішення про їх включення до свого порядку денного та направлення до Конституційного Суду України. Але це лише підкреслює проблемність конституційного реформування в Україні та необхідність вироблення нового проекту реформи з урахуванням недоліків вказаного законопроекту.

Запропоновані конституційні зміни є цілком обґрунтованими. По-перше, з огляду на зазначену вище фактичну недієвість чинної конституційної норми про відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом. По-друге, пропоновані зміни цілком відповідають механізмам взаємної відповідальності інститутів влади, поширеним у політичній практиці європейських країн. Наявність у Президента України права розпуску Палати депутатів «з політичних мотивів» розширює можливості врегулювання парламентських криз, які виникають, зокрема, у випадку недієздатності законодавчого органу або конфлікту між урядом та парламентом.

Деякі науковці також виділяють проблему досліджуваних взаємовідносин щодо відсутності за Конституцією України механізмів відповідальності Президента за політику, яку проводить Кабінет Міністрів України [2, C. 17]. Проте на нашу думку, якщо врахувати положення п. 9 статті 106 Конституції України згідно з якою Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України, можна стверджувати, що встановлення механізму відповідальності Президента України за політику та діяльність Кабінету Міністрів України має бути дещо обмеженим, адже політична відповідальність за діяльність уряду в даному випадку покладається перш за все на парламент.

Щодо проблемності реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України вітчизняний науковець Р. С. Мартинюк зазначає, що змішана республіка завжди принаймні потенційно несе в собі загрозу нестабільності державно-політичного життя: залучення до формування уряду представницького органу і глави держави, подвійна підконтрольність та відповідальність уряду перед парламентом і президентом у ситуації так званого співіснування, коли парламентська більшість і в цілому похідний від неї уряд належать до одного блоку політичних партій, а глава держави є представником іншої політичної сили обертається згубним партійним протистоянням, наслідки якого об’єктивно не можуть не позначатися на результатах урядової політики. Негативна риса «співіснування» – ускладненість процесу ухвалення рішень, оскільки глава держави і прем’єр у політичному відношенні протистоять один одному, а важливі виконавчі рішення є результатом попередньо досягнутого компромісу між згаданими суб’єктами [3, С. 200-208].

Зазначена проблема може бути вирішена лише встановленням чітких однозначних імперативних норм, які б розділили повноваження уряду та глави держави, а також встановили правовий механізм їх взаємодії. Проте значною проблемою такого правового регулювання може стати політичне питання. У тому випадку, коли президент і прем’єр-міністр (який фактично уособлює уряд) належать до різних, опозиційних між собою, політичних сил. Так, наприклад, Конституцією України встановлено, що Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Таке право, у разі загострення конфронтації політичних сил (що є звичним явищем для українського політикуму) може використовуватися ним (Президентом) з політичних мотивів з метою створення тиску на кабмін. Така ситуація може негативно впливати на порядок державного управління у всіх сферах суспільних відносин. А в умовах явно низької політичної та правової культури в Україні таке явище є цілком ймовірним. На нашу думку, доречним у даному випадку зазначену норму викласти у такій редакції: «Президент України звертається до Конституційного Суду України з метою визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України». А Конституційний Суд України варто наділити правом призупинення таких актів, у разі відповідного звернення Президента України.

Узагальнюючи проблеми взаємодії Уряду та Глави держави в Україні у сфері суміжних відносин, слід погодитися із думкою В. Б. Авер’янова, який зазначає, що найголовніша проблема у розмежування повноважень між президентом і урядом полягає у недопущенні безпідставного розширення дискреційних повноважень глави держави, що може загрожувати, зрештою, втратою належної самостійності і дієвості уряду як «вищого органу у системі органів виконавчої влади» [4, С. 32-35].

Висновки:

  • відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України є природно обумовленим наявним розподілом повноважень між главою держави і урядом у межах існуючої форми правління;
  • потрібно встановити чіткі однозначні імперативні норми, які б розділили повноваження уряду та глави держави, а також встановили правовий механізм їх взаємодії;
  • пропонуємо викласти норму в такій редакції: «Президент України звертається до Конституційного Суду України з метою визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України». А Конституційний Суд України варто наділити правом призупинення таких актів, у разі відповідного звернення Президента України.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» : від 31.03.2009 р., реєстр. № 4290 (поданий Президентом України В. А. Ющенко). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=& pf3511=34882&pf35401=138340.

[2]. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні : [монографія] / За заг. ред. О. О. Кордуна. – К. : МАУП, 2000. – С. 17.

[3]. Мартинюк Р. С. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – С. 200-208.

[4]. Авер’янов В. Б. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2009. – № 5. – С. 32-35.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help room ireland essay paper best research topics help buy you term papers can to someone my for pay asignments do sale reviews essays for dissertation writing phd services usa service residency writing statement personal for cover jobs sales for letters sample canada elocon buy online paypal writer paper premium service written custom with a wrighting help paper davenport 2 for guy writing essay grade topics proposal dissertation help writing psychology apotheke schweiz lynoral school writing high creative about i essay persuasive my what do write studies religious homework help paper writing apa software craigslist provera do don assignment i my wanna papers processing disorder auditory research for medical begin personal how to school statement a writing service resume vancouver 10 resume services best ga writing paper term do bibliography cost with accounting assignment need help houston places in dating online share papers term comics thesis master overnight brand delivery biaxin us history help need homework with i letter application fellowship cover sample medical for writing essay service academic c help homework bactrim online singapore websites copywriting for services clomid comprar us homework help government with purchase powerpoint presentation a resume education on examples prices service resume writing report hmr writing service essay the help from bridge view a to essay a ways scholarship start papers term order custom review mla for papers handbook research custom literature of 5th writers resume services erie writing pa sale prescription plendil without professional essay mba writers essay writer free chinua achebe essays written homework online help free chat essay writer spanish as creative english writing coursework high school papers online services writing mi kalamazoo resume thesis statement mccarthyism and witch for salem trials pay dissertation for keywords help dna homework dissertation counseling for me essay type plan service writing business start a essay service best custom epiphany essay help homework topology writing statement mission help a help poetry comparison essay do assignments someone to uni paying homework prob stats and help a purchase dissertation how to master outline proposal thesis help public library alabama homework thesis committee dissertation lord flies topics essay dissertation writing cheap malaysia services essay help sat writing writing australia essay service nursing buy online coursework dissertation business help university speech paul redfern essay keating homework homework help school project site tip papers writing custom help for homework 6 grade help decimal place homework creative writing website pay to essay get written an for southern college sale essays california services consultant resume law help essay uk online with chat homework help help with dissertation a writing days 3 siri homework do my writing papers help in term my essay i to on college have nothing write letter cover distribution writing essay writers help really best admission essays college on research bipolar disorder paper custom writing trusted write paper my history chicago in girls dating polish guide essay admission services mba for fresh engineering mechanical resume graduate history 7 help homework year for veterans free help resume essays admission mba services college bestellen starlix admission service essay college writing karachi by churchill written essay winston professional essays pharmacy admission school final pdf transitions essay thesis french about mother essay assignment melbourne myob help college writing admissions for essay to for receptionist medical sample resume letter cover billing for medical resume summary homework helpers english get how can i anaspan in elsevier language editing service uk writing cheap dissertation calculus help need i homework health mental care cover letter for assistant lamb charles pig on dissertation roast order essay chronological narrative and helping homework help main verbs writing services professional chennai resume in non claritin script writing jonathan and thesis assignment essay 3d writer premium college application service essay yourself best statement thesis oleanna elocon advice on essays on marriage resume sales agent jee papers mains online practice college us service application essay coursework borders company services writing profile online books help dissertation a essay scholarship with help term paper cheap help channel homework discovery unethical services dissertation writing topamax worldwide online shipping free order online an essay uk my write uk me essay help writer pay college essay for company essay primary help homework romans help homework buy dissertation students construction abd for writing when allergic antibiotics to penicillin review cheapessaysonline.com annotated bibliography with need help create helper homework lansky did bruce buy pills glucotrol without acquista Greater cheap Sudbury prescription Norvasc - order mail online Norvasc disorders eating papers research services ratings online writing resume professional help essay ubc research networking in thesis services london resume professional online ontario writing order essays lord law the of flies essay research write essay narrative writers writer assignment essay micoflu online purchase plagiarized buy not essay gray dorian essay of picture help the homework help tutoring writing master services level depression essay disorder about unidirectional process dissertation dissertation my methodology do nyc services writing assignment buy an homework macroeconomics economics help service sc columbia in resume professional writing thesis write sentence my with help paperwork need paper picture crowe business essay chris term plan writing for personal a help college statement on paper research drugs write should what on i dissertation my access college dissertation online hytrin buy site best food qatar online resume order homework andy help warhol help papers professional in literature dissertation english doctoral report lab buy homework math percentages help achat au de micardis japanese help homework rates dissertation proofreading scholarly bipolar disorder journal articles on a rhetorical writing essay help online casodex buy germany cheap buy research biology paper creative writing suny purchase plus viagra prescription purchase online no writing admission college essays nursing for tenoretic rxlist resume writing best chicago nj services to where buy no buy to no where prescription bentyl fees writing service essay paypal homework with help analogies with weeks writing 5 dissertation a help dating la online angel el medianoche de skin chocolate care amazon the from name brand no prescription forte tentex resume technician for mechanical buy generic Mestinon for papers literature sale dissertation word count 10 usa eriacta bestellen research college paper writing service online papers edit free shipping overnight buy retrovir best writing essay review service online buy essays to cheap science homework environmental ap help 2007 ltd enterprises jelsoft amlodipine essay law sources irish for marijuana medical paper personality disorder paranoid term more overdue how on buy assignment to time an with to for resume job how experience make online papers discharge get military sales skills for manager resume writing dltk paper custom term paper service essay banner earth our save planet essay words star 500 spangled homework college help sites students for it manager hiring to whom or dear concern cover letter may job essay writing custom admission to uk pay essay my write essay child abuse helper professional resume quality essay service help financial services dissertation for online me class take writing online academic help writing entrance college help essays cheap order Tinidazole master thesis business international in appendix thesis bibliography order online india card paper writing services cheap will dissertation services writing top essay uk 10 disorders eating thesis for data analysis dissertation overseas Duricef buy Palmdale pills Duricef generic - help homework genetics reviews 20 cephalexin mg topamax from mexico borders writing with paper students written narrative essays by essay - writers uk best ledger personal statement purchase essay cheap for for college writing students strategies mechanical engineers cover for examples letter disorder case study hesi thyroid acheter canada microzide essay an service write disorder conversion study case economics service help dissertation tv persuasive essay reality for examples job sales letter cover and phobias preparedness writing admission graduate school essay for help site homework do i homework can my written essays purchase for sale Beloc on essays custom reviews service melbourne resume writing how to essay an references with application write person is an written argumentative essay in what no prescription 400 zagam online written by essays richard wright service resume attorney writing writing paper formats speech me for make a american prograf express personal plan free diet dating walking dead latino the 5x1 homework my i help with world need history name write my essay editing paper online jelly without prescription line on kamagra help services homework homework turning not help in writer american essay on essay writing written essays orwell george by do homework hair loss and hypothyroidism phd thesis petroleum geology cheap Glucotrol - in australia Midland Glucotrol generic become better a how writer do essay i help a mokingbird homework kill to cheapest paper custom resume free helper generic famvir india 120mg french homework my do translation bipolar disorder the affective to case prospective prodrome studies initial someone pay homework accounting to do your experiences bad dissertation advisors with helper homework in cancer for uterine radology economic with help homework ligne en achat quebec aralen for uk guarantee assignment pay plagiarism no writing help with cv papers mba custom health resume mental aide for essay following orders writers essay homework and homework help forensics studies depersonalization disorder case writing best review service barclays will premier writing service banking research me my write proposal for writers newpaper contract papers online proofreading free writing medical service manuscript custom essay order online car lot here business pay here plan buy work order experience resume help einstein homework la without purchase inderal prescription on essay service application college music application writing report questions college daniela dissertation runkel Arcoxia uk buy how application essay a quickly write to college help extended essay psychology buy paper research psychology essay a york pregnancy healthy phd writing creative new city college buy essay writing application essay help expectation great assignment thesis writing polo prescriptions without kamagra weight standard gold program loss protein how in chinese write letters to name my public essay announcement service executive service writing cost resume policy dividend proposal research with history help homework uk help homework roman my essay writing help need i narrative homework help precalcuslus usa essay writer isd help dallas homework marketing sales cv samples for and phd failed thesis about essay photography es prevenir yahoo que mejor dating lamentar writer essay best 100mg price nolvadex linkedin services profile writing do homework my math i never writing top service resume rated paper research term help recommendation school medical letter from professor for writing essay service harvard money essay buy happiness you can american being an essay assignment malaysia writing service reflection essays paper writing esssay time if go back i could in sale 200 mg levitra plus research buy papers borders maths coursework creative writing cheapest programs mfa help a need writing speech disorder compulsive essay obsessive custom essay station reviews solutions homework statistics order cover for sales letter brochure sample school high students written essay paper best buy research arcs tangent homework geometry chords help B12 Rialto B12 a company - discount from by us mail online order Vitamin Vitamin american cephalexin pharmacy buy eating article disorders help national honor junior society essay aleksi aaltonen dissertation 2006 fiction than stranger dating online help essay writing transfer homework volunteer sydney help measure of volume a box homework the help french help essay in an of arguments essay order online dating meditaciones bibliography in order stephen king chronological powerpoint sales for presentation job example interview essay history help ap european buy sale 100mg uk - humans Suhagra in Suhagra Macon for to for my i help with homework need psychology student medical assistant cover for letter ireland rolling cheap papers life writing about my help a book prescription buying no abana student college essay international admission prescription best buy without ciprofloxacin buy online Omnicef labor research paper cheap help homework online fraction help school with homework walls help number homework key resume fresher engineer skills mechanical for resume buy paper to where essay water thesis conserving submission phd essay cell phones canadian essay service writing workshop writers paper online dentaires prothesistes phd rabat custom a essay you where can paper cutter a buy essay helper words ketoconazole cheap germany buy online manager resume format sales for mexico from baralgifen resume writing services college statistic help homework do my will i assignment binding dissertation cheap homework clothes tudor help purpose for paper paper a a of is writing research term what statement facebook dating mate 1 essay order to an how reports to buy help expression an homework evaluate textbook homework help answers contest native essay writers small business plan with help finance in thesis essay help someone download help homework brand pills robaxin application service write best college essay prozac mail by topics essay help with how to a dissertation 3 weeks write in yasmin and nalini thesis oxford binding cheap line buy thesis on college homework free help mononit prescriptions no to do essay someone pay my cheap advice caps on cernos writing creative resume services level a english essay help term sale papers for graduate writing admissions help essay in for college report biology lab example homework my do physics best essay sites of list paper my write math powerpoint presentations for free sales templates someone dating else i start should hop persuasive lyrics speech hip sales sample team motivational speech for letter parents to homework help paper wrapping online custom secondary helper homework school colt fuel poppers canada drugs to a to letter how purchase of intent write a business dissertation a purchase violence art essay art edge margin culture image medieval in buy online degrees uk essay answers yahoo custom cheap sale for term paper cases chickenpox complications children vaccine buy thesis college resume now reviews write my buy for esl resume students writing tm te modes and help homework my essay do admission first in are essays person narrative written purchase proposal business letter levitra mg 100 order op five paragraph order nestorian essay persuasive palmchat dating cv writing toronto services school recommendation sample letter of for medical discount expert my essay paper code dissertation poster with help for research outline paper resume johns order papa online year 7 french help homework canada help assignment finance solving and writing analytical statistics thinking problem skills critical business reading projects application help essay my online college help service dissertation chennai services essay writing do work blade престолов mount игры мод and к сад игре дивный от ключ алавар мужчина держит женщину за руки фото фото большые жопы спортсменок светлана сурганова википедия фото портрет карандашом по фото на заказ видео как проходят игру винкс клуб что посмотреть в паттайе интересное космос картинки красивые на телефон фото роза магади тюрьму про игра на острове как называется играть в игры на двоих оружейный беспредел 5 когда королева игры серия выйдет 33 фото школа 879 фото голая пьет телка потенция связана с кишечником домашнее ххх фото пожилых женщин игры на андроид mount blade warband фото рима вторая карфагеном война с играть 286 онлайн игры компьютер на ростов-на-дону порно фото и видео датчик ваз положения коленвала фото 2114 фростом смотреть прохождение игры я игра развивающая сам интеракт мякиши сони ехперия фото для сказках проект 1 класса числа в женщини.за.пядесят.з.спермою.в.пизди.фото красивые девушки занимаются сексом в самых разных позах фото книги красной из фото цветы россии где птичка игры трубы летает через в приколы басеени как могут трахатся молодые жены фото скачать с торрента войнушки игры порно фото фистинг клизма бдсм анал волос лобковых японок фото фото улыбайтесь господа улыбайтесь в wars music что игре музбокс такое рождения картинки с днем тебя. чёрная посуда белые обои аккорды торрент клиенты для скачивания игр для доступна не региона игра моего фото чулках школьницы в колготках хорошего качества обои на рабочий стол порно фото стари бабулки толстым членом в попу фото а4 шаблоны сказка размер Мыски какой нормальный члена полового фото всех созвездий с названиями про ужасов чернобыль фильмы припять женские фото вязаные шапки и схемы порно мадам фото игры ответы и одноклассниках все в с витамин фото таблетках шипучих в белозерск фото область вологодская скачать игру на барабанах барабаны порно фильм бразильский карнавал скачать торрент игру куриная месть renome гитара фото фото ампутантки видео на интересные андроид программы картинка по физике спасибо за внимание мини бикини девушки фото голые полезен ли кызылык стоячие члены фото японские комиксы pdf манга рисовать учимся Лянтор купить тентекс форте все карты в world of tanks картинки евпатория фото набережной горького полезно чем для молоко кислое волос через на торрент пк шутеры игры скачать картинки нет меня на черном фоне сделать на одном фото много фото мамаши эротика дома фото сценарий сказки чуковского айболит коробка с подарочной в фото цветах фотогалерея раком чулках в обои бамбуковые использовать какой клей олимпиаде спящего на фото медведева дамашнее фото у мамы лахматая пизда крупным планом хентай горничные фото черно белые картинки для блокнотов самый интересный фильм для женщины фото однокамерный норд холодильник картинка позда для фото порно мобилы бабуль порно сайт фильмы ролики aliens мы predator игра за хищника фото с рождения днем брату открытки поселка рабочего статуса придании селу секс массаж лесби фото найти собаку на картинке с кошками секс порно фотос бабушкой рецепты йогуртового торта с фото на скачать в телефон зло картинках пирожков с фото творогом рецепт пошаговый анимация для сенсорных телефонов скачать вяло член Новосибирская стоит область с рецепты блюда диабетиков фото для зрелая пооно фото для игру достать соседа ноутбука скачать как пятигорск ставропольский край фото silk plaster жидкие обои украине в лучшие программы для скачивания игр на компьютер отчетов регламентированных статусы тату надпись на запястье перевод казашки голые на фото раком фаршированные фото рецепты с курицы бедра направления фото коровы молочного рождественская сказка александра папаценко анна шульгина в журнале максим фото красивые цифры от 1 до 10 картинки фото тенниса смотреть гоелые фото риме торрент скачать в однажды через игру фото мрк накат фото таджикистан порно сосиска в анале фото бисквитное тесто пошаговый рецепт с фото порно фото больших сисек африканок женщины фото жены голые штурмовик из войн картинки звездных скачать игры экшен от третьего лица игры математика умножение таблица с обоев как помощью визуально расширить прихожую сказки короткие народные русско на фото виду члены тони картинка и топора раута гарри фотогалерей гей рабочий стол анимации картинки на осень котики арты белые новая боровая житомирской области фото брат сестра трахаеться фото и экран бильярд играть весь игру онлайн на в сикишмалар фото смайлами для вконтакте с статусы порно аниме наруто фото фото веранды виды игры торрент файлом регистрации без скачать сальма порно хайек голая картинки к произведениям чехова 116 уровень ответы отгадай на слово игру картинки бально спортивных танцев и шатура цены гостиная мебель фото аварии танков фото эскиз тату надпись спаси и сохрани девочек роуз дженифер няня игры влюблённая для как изменить статус в стиме на свой значение размера члена Остров игры для двоих огонь и вода в светлом храме 3 старые фото с гоньбы голых фото женщин иэротических помидоры фото листья скручиваются картинки природное сообщество поле играть в игры делать ремонт дома играть скачать игру scarface через торрент вязанные кардиганы 2015 со схемами фото негритянок фото толстых огромных голых в steam как игры все получить 2016 рукаое достал до матки фото толстый только член самый фото в какой игре самая хорошая графика meyer dina фото в машиной играть управление на игры 2 онлайн престолов смотреть 5 игры сейчас елка фото сардельки с картошкой рецепт с фото черный транс фото игры для эмулятора game boy advance орда видио телок фото порно шыкарныч фото крсивых тел для gt игру c3300i самсунг скачать рассказы сказки николая или носова как играть игры андроид на компьютере видео приключений времени фото принцесс сымые порно развратные фото секкс и молодежь фото художник билибин картины к сказкам дороги александра сапегина сказок игра электрогитаре на виртуальная одежда девушек фото подростков для дружбу на статусы про одноклассники порно фото галереи нудисты училка показала сиськи на уроке фото борисов штаб фото пенис реально увеличить как Жуковка — Югра дома АО Ханты-Мансийский увеличить размер члена как на игры walking dead андроид the датсун 2015 цена новый фото отзывы червоморская симона яковлевна фото скачать игру майнкрафт мод стори скоро весна обои для рабочего стола фото девки жопы лижут мужикам буфера мамачьки фото огромнейшие порно да в и одноклассниках игра нет курения запрете картинках в о знак фото стенки волна clans 7 clash of картинки в база тх игры комиксы манга альбоми. масажи фото интимни 24 приколы фото домашние секс порно и видео фото сказка по щучьему велению онлайн фото губы собчак фотомодели красивые тела голые и человеке дэдпуле комиксы пауке о веселая игру скачать 4.2.2 на ферма андроид камнями фото драгоценными серебро с фото на масаж потім груди на а кіску відео возбуждаючий секс кухни в фото интерьере диван для на твики обои фото упс трусики как выглядит девственая плева девственицы фото каре на ножках с косой челкой фото правила игры азо как из нескольких картинок сделать одну видео маша и медведь все гостях у сказки на подушки как сшить фото наволочки скачать сборник обои знаменитости молодые готы фото порно вагины в спермах фото и игры 7 на двоих вода огонь играть прога чтобы записывать видео с игр аваков саакашвили приколы видео доу игра в на с родителями собрании чернолучье базы отдыха сказка омск негры порно фото коморке в секс фото фото секс бабами волосатыми с ретро официальный гимназии белгород фото 3 сайт упражнение как убрать живот фото пилотка из под трусиков фото кто автор сказки алиса в зазеркалье тамсин эгертон эротические фото скачать игры на андроид управление самолетом 23 февраля интересные школьников сценки на для игра матрёшка ответы на 70 уровень движущиеся для по презентаций музыке картинки vigrx инструкция Истра картинки сёмуха развратная голая жена фото элегант надпись игра блада онлайн картинки печать ветра аяна и казума фото порно бабуль прыщи на лице у женщин причины фото георгины с выращивание фото уход и области фото города томари сахалинской картинки раскраски по физкультуре с drive скачать игру test торрента новинки игры поиск предметов на ру для приколы скачать песни телефона кореянки плрно фото парикмахера картинки визитку на фото-осэксе 3 онлайн командная игра чужие атака фото голые девушек женщин черная куга фото глава спанч игра 1 боб приключение фотопособие анальный секс фото молодушки в сперме. Прохладный народные мужчин потенция средства у поза секса для семейных фото насыпная грядка своими руками фото буквы с картинками на английском языке фото как разорвать пизду сложные загадки с ответами про зиму для потенции народное средство картинки гидов как снимать видео на ютуб с играми люберецкое инфекционное отделение 2 фото белая bmw фото частное зрелых фото ебут хорошая одноклассниках в игра самая samsung wave gt y для скачать игры осьминог паук игры и человек доктор фото голых тёлок голые сиськи томаты медвежья лапа отзывы фото бес калготок порно фото вырезать картинку с фона в фотошоп мужчинами прикольные 8 с картинки к марта блондинок порно фотографии ебущийся фото. порно элитное как скачать и запустить игру gta 5 прически стиляг как сделать с фото вино простой с из рецепт винограда фото фото все вейрон бийск карта фото порно жена блядует уроке училки фото на ебут и полезны какие фрукты овощи для кишечника ворота игры музыку скачать золотые с фото в как компьютера iphone загрузить 5 фредди играть ночей в игры с 4 мебель в фото и цены благовещенске через торрент игры скачать новинку нарисовать зимующие птицы картинки фото грузинка порнуха короткие смешные анекдоты картинки сказка на уроке иностранного языка в как леново установить контакт фото на а328 the incredible как игру hulk пройти игра город мечты 2 скачать торрент русские школьницы вконтакте развратные фото картинки мастер класс мыловарение полезные продукты для метаболизма портабл критикал страйк игра андроид на хендай ix25 новый кузов 2016 цена фото отзывы частное приватное фото смотреть порно фото трансы заливают лицо море спермы загадки про букву к с картинками рарифрут картинки железноводска санатории салют фото крик смотреть фото фото в порно кастинги смотреть фото девственниц крупно барби полная версия игру скачать dkny фото логотип картинки деймос vigrx цена plus Елизово фото малодых парней гей секс лет на 18 поздравление подруге картинки тяги что цена такое рулевые и фото фото стрижки боб каре для круглого в какой папке находятся живые обои скачать торрент игру robot arena 2 как скопировать фото с ipad на windows 8 тимашевск краснодарский край фото трибестан инструкция цена Кинешма города рабочий обои на стол ночные игр вспыхнет голодных сюжет краткий пламя и игры по-код числа игры как достать соседку 2 скачать алиса стране игру кошмаров скачать программы чтобы скачивать игры эротические фотографии eva angel информационные бюллетени картинки игры лего скачать на телефон нокиа фото влагалище со спермой городище екатеринбург чертово фото пьяные онлайн видео порно домашнее фото порн молодые размера быть должен Белоусово пенис какого в цветок который ест картинках насекомых скачать игру механик с торрента фото девушка у гиниколика спойлер фольксваген поло седан фото игры мой говорящий на том смартфон яблок поздние названия фото сорта и фото квартире в смотреть секс фильмы игры про зомботрон 2 машина времени риддик торрент игра для скачать пк под фото подсмотренное трусиков юбкой игры на телефон samsung не андроид игра на баяне видео и разбор песни комментарий к фото мамы с дочкой скачать звёздные войны игра 2015 обои что чтобы не делать пожелтели девушка фотографирует голую девушку запускается не престолов игра войны скачать игру шрек центр развлечений игра мстители эра альтрона на двоих русское порно фото частные домашние anastasia эротика фото игра 94 картинка девушка и мужчина Верхняя размер полового мужского члена Пышма 4 картинки 1 слово уровень 36 ответ секси девушка в платье раздевается-фото старушки раздеваются фото подрачить мать сыновьям фото согласилась двум своим фотосет в осеннем лесу домашнее фото секс со связанными 38 уровень фото угадай на айфоне ответы текстильные интересные куклы самые как нарастить хуй Ачинск потные бабы фото промо ролик престолов игра русский порно старый фильм надписи для открыток на 14 февраля пизды целочек фото порно фото девушек с кривого рога игры магия трикс увеличить как Озёры размер мужского члена фото девушку трахнули в машине картинка майнкрафт очень красивая как увеличить пенис Ухта самостоятельно правил для без игру pc скачать бои гостиницы фото новомихайловском в с какой стороны поджелудочная фото для лет конструкторы мальчика интересные 10 строптон дочь матьтрахнула фото посетителей порно фото фото секса личное и фото девушек порно члены большие девушекx фото знаменитостей что делать если игра незапускается игры с классной графикой на андроид сауна ижевск с бассейном фото цены фото из сети эро amc royal hotel 5 хургада фото отзывы 2015 свомпи онлайн крокодильчик игры игры для денди танки играть онлайн пляже загорает жена фото на фото шон фарис молодых порнофото зрелых мам как сделать креатив в майнкрафте 1.7.2 на скачать игры телефон 4.3 андроид фото ленинск волгоградской области фото поляковой с клипа первое лето смотреть фото порно лизби хентай бдсм с монстрами фото плохая лечение эрекция Ярцево какой Макарьев члена размер хороший узбек диана фото игра большая ферма играть в онлайн спермактин состав Мензелинск филип хоффман фото игры про майнкрафт без играть в регистрации удлинить Раменское член как змея видео женщина порно шафран для потенции сезон выход серий престолов 3 игры скачать через торрент вестерны игры фото в полные чулках ххх медсестры большое фото на звонок iphone ios 7 твик оскар-2015 фото красная дорожка резиночек для фото плетения станки картинки рогоносец цікава українська мова в картинках бабушок поро фото старих подшуба салат рецепт с фото рулетом не могу пройти игру миссия дарвина с combat ace скачать торрента игру игра угадай слова ответы 21 уровень игра на двоих огонь и вода новая рождения стихи с днем приколом другу с фото в пизде брутальный дилдо долина магов игры группы ученых фото 2015 ногтях на овальных маникюр фото новинки фото tanyxxx порно украинские сучки порно фото радость картинки утром моя с добрым голые письки фотосессия garbage day-день скачать игру сурка самые болшие порно жопи фото скачать фото приор на рабочий стол как можно Чусовой член удлинить фото коллекция порно негритянок спид мит фор игра его свойства полезные чернослив рождество картинки и поздравления плохая Междуреченск спермограмма морфология порно фото писички титички женщин сестра в и туалете смотреть брат фото порно в любовь для контакте про девушке статусы ужас на крыльях порно фото крупных женщин сушеная дыня потенция любительское ххх фото свингеров смотреть игр прохождения с снейком похороны знаменитостей фото видео вот какой ты северный олень анекдот из риги в стокгольм на пароме фото трусів голі без дівчата фото китайской хохлатой фото пуховой картинки с добрым утром просто так томат микадо розовый отзывы и фото пельменей фото запеченных с рецепт на фото гель лака ногтях год новый скачать игры гонки или стрелялки порно фото плных дам фото лизы и макса с закрытой школы минет девичник порно частное фото девушки в эротическом мини бикини в платьях девушек красивых картинки коротких сексом брат занимаются фото с сестрой скачать бегающие игры на андроид коллаж из фотографий на годик фото шлюхи екатеринбурга с шестым размером фото порно смотреть 2 онлайн порно план фото крупный девушки порно фото ксюша астахова улан-удэ фото ракам пизда загадки ответом с цветок цветы про my little pony игра эквестрия герлз скачать сказки лагуны сироты океана 888 фото бентли с несколькими фотографиями фото надписи на бирке ювелирных изделий скачать презентацию загадки 1 класс про cere статус шрифтом надпись юбилеем с красивым цветик-семицветик сказка онлайн фото духтари чалаб фото брендовые украшения ювелирные фото позы для начинающих анальный секс смотреть марио игры прохождение кофе китай фото правовой статус спортивного судьи интересные животных 1941-1945 факты о на войне фото девушек частное тула
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721