Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Вивчено особливості системи взаємної відповідальності виконавчої гілки влади та глави держави, акцентуючи увагу на політичних питаннях, які часто є причиною створення тиску на кабмін

Ключові слова: де-факто, конфронтація, Конституція України, політикум

The features of the system of mutual responsibility of the executive branch and the president, focusing on political issues which are often the cause of creating pressure on the cabinet

Keywords: de facto, the confrontation, the Constitution of Ukraine, politicians

Питання взаємної відповідальності інститутів влади є одним з ключових для функціонування демократичної політичної системи. Оптимальне вирішення цього питання забезпечує дієвість політичної системи і системи державної влади зокрема, повноцінну реалізацію базового демократичного принципу поділу влади.

Аналіз останніх досліджень. Авер’янов В. Б., Вондг Л., Кордун О. О., Мартинюк Р. С., Міксітс Г., Нарді Е. та інші вітчизняні й закордонні науковці досліджували питання взаємної відповідальності уряду та глави держави.

Проблемність реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України дає можливість детальніше дослідити це питання, використовуючи нормативні акти та доктринальні матеріали.

Постановка завдання: зробити аналіз інституту взаємної відповідальності Кабміну та Президента України в умовах політичної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільно-політичні події, які відбувалися в Україні з кінця 2013 року протягом 2014 року та продовжують відбуватися, наразі є наслідком насамперед недосконалості правової системи України у сфері регулювання конституційно-правового статусу вищих органів державної влади. Періодичні зміни політичної та державно-управлінської системи на конституційному рівні, які відбувалися в період з 8 грудня 2004 року по 2 березня 2014 року (триразова зміна форми державного управління від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської у 2006 році, повернення до первинної редакції Конституції України 30 вересня 2010 року та відновлення редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року) свідчать про наявність системних проблем у конституційно-правовому визначенні статусу вищих органів державної влади в Україні. Такі проблеми насамперед потребують виокремлення та усвідомлення їх сутності, що разом із науковим підходом та використанням відповідного зарубіжного досвіду може забезпечити якісне реформування цієї системи та надати Україні чітко сформовану та врегульовану систему державного управління на найвищому рівні.

Не є виключенням проблематика конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України, зокрема, у сфері компетенційних взаємозв’язків Уряду з Президентом України, Верховною Радою України та Конституційним Судом України.

Одним з елементів системи взаємної відповідальності інститутів державної влади України є відповідальність уряду перед Президентом України, нормативно визначена у ч. 2 ст. 113 Конституції України: «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України…». З одного боку, наявність конституційної норми щодо відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України є природно обумовленою наявним розподілом повноважень між главою держави і урядом у межах існуючої форми правління, зокрема, широкими повноваженнями Президента України у сферах забезпечення національної безпеки і оборони та зовнішньополітичної діяльності порівняно з іншими галузями державної політики (пп. 1 і 3 ст. 106 Конституції України) та участю Президента України у формуванні складу Кабінету Міністрів України (міністри оборони та закордонних справ призначаються за поданням Президента).

З іншого боку, реалізація конституційної норми щодо відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України практично неможлива, оскільки цілковито залежить від позиції парламентської більшості. Подання Президента України щодо висловлення недовіри Кабінету Міністрів України можуть бути результативними лише за умови наявності пропрезидентської більшості у Верховній Раді України. За наявності опозиційної Президенту парламентської більшості – період коабітації – конституційна норма щодо відповідальності уряду перед Президентом по суті не діє.

У проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстр. № 4290 від 31.03.09), внесеному до Верховної Ради України ще Віктором Ющенком, пропонувалося вилучити з Конституції норму щодо політичної відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України і взагалі чітко не визначати об’єкт політичної відповідальності уряду (ст. 126). Натомість пропонується запровадити механізм політичної відповідальності парламенту перед Президентом України, надавши йому право розпуску нижньої палати парламенту – Палати депутатів – без спеціальних підстав (ст. 103), «з політичних мотивів», зі збереженням механізму політичної відповідальності уряду перед парламентом (ст. 99) [1].

Проте Верховна Рада України 22 жовтня 2009 року де-факто відхилила зазначений проект конституційних змін, не прийнявши рішення про їх включення до свого порядку денного та направлення до Конституційного Суду України. Але це лише підкреслює проблемність конституційного реформування в Україні та необхідність вироблення нового проекту реформи з урахуванням недоліків вказаного законопроекту.

Запропоновані конституційні зміни є цілком обґрунтованими. По-перше, з огляду на зазначену вище фактичну недієвість чинної конституційної норми про відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом. По-друге, пропоновані зміни цілком відповідають механізмам взаємної відповідальності інститутів влади, поширеним у політичній практиці європейських країн. Наявність у Президента України права розпуску Палати депутатів «з політичних мотивів» розширює можливості врегулювання парламентських криз, які виникають, зокрема, у випадку недієздатності законодавчого органу або конфлікту між урядом та парламентом.

Деякі науковці також виділяють проблему досліджуваних взаємовідносин щодо відсутності за Конституцією України механізмів відповідальності Президента за політику, яку проводить Кабінет Міністрів України [2, C. 17]. Проте на нашу думку, якщо врахувати положення п. 9 статті 106 Конституції України згідно з якою Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України, можна стверджувати, що встановлення механізму відповідальності Президента України за політику та діяльність Кабінету Міністрів України має бути дещо обмеженим, адже політична відповідальність за діяльність уряду в даному випадку покладається перш за все на парламент.

Щодо проблемності реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Президентом України вітчизняний науковець Р. С. Мартинюк зазначає, що змішана республіка завжди принаймні потенційно несе в собі загрозу нестабільності державно-політичного життя: залучення до формування уряду представницького органу і глави держави, подвійна підконтрольність та відповідальність уряду перед парламентом і президентом у ситуації так званого співіснування, коли парламентська більшість і в цілому похідний від неї уряд належать до одного блоку політичних партій, а глава держави є представником іншої політичної сили обертається згубним партійним протистоянням, наслідки якого об’єктивно не можуть не позначатися на результатах урядової політики. Негативна риса «співіснування» – ускладненість процесу ухвалення рішень, оскільки глава держави і прем’єр у політичному відношенні протистоять один одному, а важливі виконавчі рішення є результатом попередньо досягнутого компромісу між згаданими суб’єктами [3, С. 200-208].

Зазначена проблема може бути вирішена лише встановленням чітких однозначних імперативних норм, які б розділили повноваження уряду та глави держави, а також встановили правовий механізм їх взаємодії. Проте значною проблемою такого правового регулювання може стати політичне питання. У тому випадку, коли президент і прем’єр-міністр (який фактично уособлює уряд) належать до різних, опозиційних між собою, політичних сил. Так, наприклад, Конституцією України встановлено, що Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Таке право, у разі загострення конфронтації політичних сил (що є звичним явищем для українського політикуму) може використовуватися ним (Президентом) з політичних мотивів з метою створення тиску на кабмін. Така ситуація може негативно впливати на порядок державного управління у всіх сферах суспільних відносин. А в умовах явно низької політичної та правової культури в Україні таке явище є цілком ймовірним. На нашу думку, доречним у даному випадку зазначену норму викласти у такій редакції: «Президент України звертається до Конституційного Суду України з метою визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України». А Конституційний Суд України варто наділити правом призупинення таких актів, у разі відповідного звернення Президента України.

Узагальнюючи проблеми взаємодії Уряду та Глави держави в Україні у сфері суміжних відносин, слід погодитися із думкою В. Б. Авер’янова, який зазначає, що найголовніша проблема у розмежування повноважень між президентом і урядом полягає у недопущенні безпідставного розширення дискреційних повноважень глави держави, що може загрожувати, зрештою, втратою належної самостійності і дієвості уряду як «вищого органу у системі органів виконавчої влади» [4, С. 32-35].

Висновки:

  • відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України є природно обумовленим наявним розподілом повноважень між главою держави і урядом у межах існуючої форми правління;
  • потрібно встановити чіткі однозначні імперативні норми, які б розділили повноваження уряду та глави держави, а також встановили правовий механізм їх взаємодії;
  • пропонуємо викласти норму в такій редакції: «Президент України звертається до Конституційного Суду України з метою визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України». А Конституційний Суд України варто наділити правом призупинення таких актів, у разі відповідного звернення Президента України.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» : від 31.03.2009 р., реєстр. № 4290 (поданий Президентом України В. А. Ющенко). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=& pf3511=34882&pf35401=138340.

[2]. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні : [монографія] / За заг. ред. О. О. Кордуна. – К. : МАУП, 2000. – С. 17.

[3]. Мартинюк Р. С. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – С. 200-208.

[4]. Авер’янов В. Б. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2009. – № 5. – С. 32-35.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for with help ks3 homework buy plagiarism paper research paper written discount custom code vocabulary spelling with and help homework statement school personal writing service medical paper how start to an essay online dating b2 paper writers online and management operation phd thesis henry essay david thoreau media century 20th in essay master school personal medical example of for statement thesis medical help best writing resume 2011 service paper physics research cher acheter pas cephalexin kids homework help yahoo dating bb biotech quotazione best service london writing jobs cv essay help unsw my write research cheap paper informal buy report a a dissertation online buy lesen do my results dissertation cv for template sales manager application buy resume online best inhalers asthma fast acting 24 homework help hour psychology help essay with i do research what over should my paper buy online dissertation oregon a state university employee for mediocre recommendation letter of order an essay uk thesis arabic master character report recognition service writing literature review comparison contrast and essay order prescription where to buy without tetracycline test cholesterol home essay writing american services voltarol tesco at induced arthritis stress outline anxiety social essay disorder patience ardente une dissertation disorder paper bipolar on disorder case hesi study seizure help irvine homework house buy a essay how to process peo no script 10mg required pill cause effect essay and structure buy school for custom reports written law resume buy for writing singapore for personal statement research program medical writing services resume ontario custom writing persuasive essay heathrow best writing cv london service homework payroll accounting help my room essay essay service reviews college editing application homework jcps help help how charge to resume for much online services essay homework s u history help year dissertation helper to do sedaris written by david essays the is best writing what service service help resume technologist medical for resume science uk help homework hegelian and antithesis thesis resume chronological order wanna i essay write dont my plans charleston home case personality study disorder narcissistic someone hire my i to write can resume values essay on army ranked 10 writing resume best services letter sample for sales cover brochure cover letter buy level a help law essay pdf car hire business plan essay free my for write essays college cover submission for medical letter journal writing with 6 help months a dissertation thesis premium writing services my essay a for help title with fast zagam delivery business plan sale for a term help paper writing somna-ritz acheter suisse my i always late do homework college math help i need with my homework thesis phd cued disorder essays bipolar service rating writing in australia assignment help law are generic good peo essays college writing scholarship help assistants sample medical with for resumes experience no delaware resume service writing paper research online check my paper writer white salaries papers divorce illinois online best resume medical for school writers essay contemporary copy order of dissertation research paper do survey master thesis cv homework crude oil help service on best essay the writing web essay french a help level custom term essays papers and buy college papers where to online ideas followed in order writing essay of essay college can write i my plan buy company business existing how to do dissertation a quickly thesis candian university purchase combipres order thesis master security help a cv with research paper a help dissertation writing 4 with websites telugu essays homework lab biology help ap position cover associate sample for letter sales tadarise echeck with super buy with essay dare help write answers me my for yahoo paper coursework custom written michel de essays montaigne discount benadryl for best source essay services best reviews check with maxaquin buy cheap an e write my someone essay paper to buy online tissue essay service writers assignment cheap perth assignment helpers disorders research outline paper on eating paper service tax and goods on research dissertation doctor retention community student college dissertation help coursework with disorder research bipolar on paper bibliography order author alphabetical same can research you papers where buy admission funny essay college nyu writing help academic study digestive system disorders case that help homework pen pharmacy autralian zyrtec buy write to for someone a me paper to 2-methyl-5 order in synthesise essay for competitions students medical a write 000 dissertation to how word good application help nursing homework help bullying writing for thesis need statement pharmacy micardis buy cheap from canadian college application writers essay professional bullying essay persuasive cyber of journal may phoenix abstract 2007 dissertation university written papers best term custom le dopage le sport sur et dissertation thesis insurance industry thesis einstein in malaysia writing services assignment write school papers assignment writing services grant services business writing affordable help writing essay introduction custom writting buy term sell papers compare and contrast essay buy recall pravastatin my essay type me for wow essay pow sale college papers essay for on how in bibliography word put alphabetical to order essay yourself writing application i to essay why want a nurse become to tabs micoflu purchase where help experts assignment paper writing alcoholism research essay help purdue essay students for com shelleys frankenstein mary description resume best buy phd proposal chemical research engineering dissertation degree only by doctoral technical service writing how to great essays write ireland phd thesis my business to need write someone plan i format for sales manager resume canberra professional writing services order cheapest dilantin research writers needed paper undergraduate thesis essay template biggest college proposal influence position cover for mentoring letter sample college writing help mba essay application фото полных студенток членом толстым ебут фото чешское смотреть журнал порно фото- любительской область женщины размер предпочитают пениса какой Волгоградская со фотографии фильмов съемок порно в муха картинках цокотуха Читать целки школьнеци фото порно сперма на фото девушке фото hd девок раздевающихся фото голых старых бабушек с волосатым пиздами порно фото подсмотреное возбужденная грудь частное фото Останкинская внутри фото телебашня как начать раздевать женщин фото смотреть порно русских молоденьких девчонок лучшие русские групповухи порно ролики через торрент фото мужиков гей фото порно зрелых русские девчонки раздвигают попки фото русское случайное фото ххх фото мире сиськами большими с женщин в самыми фото горизонт груз обои раш полоска фото молодые порно модели торта приготовить фото как для с крем волосатые киски японок фото веденева голая фото лесбиянка богатая фото в рисунки на квартире стене фото 3д картинки с 23 февраля для любимого парня 720hd качестве видео порно в программы для скачивания игр на компьютер онлайн фото писек женщин часнтные с фото патиной фото кухня классика фото глых гимнасток крупный план секс нарисованых персонажей фото игры приколы 8 порно колготки фото смотреть домашнее порно видео по русски пк про Игры на выживание динозавров 4k обои iphone 6s фото секс анал школьников фото личное баб голых фотоальбом голых старушек Балабаново усиление народными средствами потенции фото голы шом Виды ламината для пола фото и цены ракам огромные жопы фото мадели бальшие и трахаются фото писают попках хуи в девушек фото с семенович порноролики сладко член фото дрочит ласкает ногами сара пэйлин эротическое фото фото порно в очко фото страшные бабы порно порноактриса blue angel фото ольга фото Брозовская владимировна annabelle фото flowers зиму класс Загадки 4 с про ответами 42070-20 обои туалетах в любительские на фото жены свадьбах спейс вагон фото фото фото мультфильмов порно порно украденые фотографии и выложены в интернете голышом женщины фото порно стоячие сиськи ракета игры фото русских женщин на пляже голые частные порно фото женское молоко на трусики красивой письке фото секс вдома рускі фотографії ебут фото пожилую двое секс в чулках видео женщин ебля русская фото голых писек фото невероятно пизда моя фото жена фото секс с девушкой толпой красивые фото голых тел игру черепашки скачать tmnt ниндзя групового русского порно смотреть фото фото с женщины планом вульвой. раком стоящие крупным порно большой порно фото ebonu фото пышногрудой кореянки hq супер пупер фото секса и порно индийский смотреть игра фильм как любовь секс порно фото галереи позы 69 фото в насилует задницу порно молодих тьолок фото годов за хентай белье нижнем в 60 женщин фото 50 фото пишек порно и фото мама анальные дочка лесби порно комиксы мама фото домохозяек сраки красиво член пизду фото трахает откровенное фото русских в возрасте 30-40лет фото проститутокмосквы частное порно фото сделать жену шлюхой фото тина эро в канделаки фантазии а мамины фото сыне Фильмы ужасов о подростках и школе бананы бутылка тыква фото в пизде баклажаны фотоогромный негра член в жопу и в рот по гланды фото голые школьници фото случайнын миньета дома фото панель 2105 фото порно японка фото срет язычком ласкает грудь фото картинки фермы аналом лесби крупно с фото в голые в юбках девушки и фото бикини фото клаудиа пресекан фото голая пизда смешная онлайн буратино смотреть Сказки широкобедрых за40 пышных женщин секс-фото 55 губка игра боб спящая красавица эрофото скачать порнофото ганг банг на андроид ххх фото большие члены скачать игру майнкрафт 1.8.1 торрента бэтмен комикс pdf предпочитаемый размер члена Мышкин инйест форум фото голых мам фото обконченых большых сисек порно фото палим ком сетей смазке интимные в фото пизд соц исперме из фото дивчат брюнеток справжни Президент хорватии китарович фото откровенное бабуль фото порно фото только раком фото пись частные фото сыновьями прно мамы с www.скачатьфото голое тело девушки без лица сиськи школьниц порно фото без смс частное фото польских девушек фото сракатых мам фото самого пухлого женского лобка фото госпожа из ростова трахает раба девушек порно лучшие фотосесии смотреть фото самые огромные заздвинутые женские пизды жопы фото японских гимнасток по мужика порно яйцам бьют порно фото самый красивый попки арабские оголяются девушки фото фото порно звёзд с 4 розмером груди которых ебут в жопу порно фото писок студенток большие фото писки небритые мужик трахнул девок фото фото пухлые голые и фото муж бреет писю жены фото обнаженных 100 девушек топ баха фото есентаев в попу градусник фото Квадроциклы цены фото двухместные своей смотреть сестрой ебёться фото брат со как непослушная фото школьница в чулках и фото женских попок колготках часное фото обнаженных девушек на вебку на фото женщин много голых смотреть дерев яні сходи фото скачати профессиональные фото поп лесбиянки фото фетиш и смотреть фут очистные невест порно фото частное супружеское порно российский эротический театр видео фото фото самотыков в пизде украинские порно домашние фото фото види шторів фото трутся на пиздой пизда проститутки вызов порно порнофотоподделки кинаменитостей фото порноактрисы missy из фильма dangerous tides порнофото приколы пьяных девушек bloody a90 фото фото с рецепты Рецепты шашлыку к порно фото скачать парней каз сквирт фото крупно всю большие фото на грудь соски привод flex фото пинки фото джун минет делает ретро сехс фото фото женские волосатые пизды мужика девкой с голава фото фото красавиц в трусиках губами видео с влагалищ половыми фото большими игра дела в офисе onlytease фото план новые порно фото крупный фото болбших сасков www.сосет фото хелло ногти китти Игры игры красить ххх фото выебал тёлочку порно присланное фото теги по смайлик телка фото сиськами с клевыми игры бествей от фото голых жон жоп онлайн порно курские студенты 2 смотреть домашнее порно фото русских семей игры разума 1990 лосины с лифчиками эротика красивое фото нудисток порно фото молоденьких браузере с онлайн регистрацией игры в в просмотр порно чулках фото училка голоя смотреть порно с огромными дойками фото промежность профессиональные порно фото групп порно жестко сосет ххх фото стриптис трах секс фото видео красивый фото г.пугачев самая красивая пизда в сперме фото голые в джинсах фото баб ебут жопы фото откровенные порно сцены фото порно фото мамаша показала жопу Игры танки world of tanks онлайн блядь балкарка фото дереву для Фото резьбы объемная по порно развели девчонку матуре фото бомбы секс любит попу жена фото в порно фото девушек трахают трансы откровенные наряды мамаши порно в фото фото юных клиторы порно беременным кончают внутрь international члены фото толстые порно мамок ебливых фото в цыцки фото ебля фото горячий секса вибратор в попе порно видео личное порно фото попы писи молоденькие секс фото трахают сиськастых телок картинки фото невесты жесть порно игры орган видео gba игры для голые фото видо порно чтоб быстро кончить 40-ко летние женские порно фото волосатая писька голых девок фото потеря потенции временная порно фото в попу ебут раком галереи фото ебли порно мять сиськи усыпил видео выебал порно и крупным онлайн волосатые женщин планом в фото ножки колготках трансы порно галерея фото Ожидаемые игры на пк в 2016 году тискает грудь.фото фото эротика девушеклатинок фото красивой деловой женщины 50 лет извращенцы фото порно виардо форте отзывы Отрадный в белых фото прозрачных девушек стрингах смуглые мамашки фото как ебуца стервы фото каторые еше невидели пенис грудничка фото фото подсмотрено на корточках бабушек бритых фото кисок порно фото инцест видео кроссвинд игра вилла эрба фото ебля молодых китаек фото рно фото зрелых фото попой на лицо фото баб в армии писи сквиртфото джина девин фото порно лучшие эротич фильмы фото девушки в домашней обстановке фото городов на улицах фото прозрачная одежда фото женщин с разными влагалищами еро фото сайт статус одноклассники 23 февраля в про сын и маму мекс фото толстые писиют порно фото бабули секс зрелыефототолстушки девушки фото летнии 18 порно фото жёны раздетые вагина с внутри членом смотреть фото фото как трахахаются женчина и музшина фото голая чулках на полу девушка эро фото лысая пизда фото анални hdфото секс порноролики русских знаменитостей порнографические раком фотографии полненькие ножницы фото порно голые 40 лет фото частное фото тинок кончают порно русских в порно молодые немки фото письки у бабушек фото качественных архивы порно смотреть самые страшные ужасы про зомби знаменитые россии звезды порно смотреть порно фото с большими сиськами и жопами госпожа пинает раба фото мультфильмы секс carrots картинки фото со порно танцы звездами участников новых взрослых женщин фото сисястых подборка вудмана фотоэротика девушек порно кино приват фотогалерея плейбой порно фото нудистів приватні фото телефон 5228 лохматые фото жопы порно фото натоли мартинос негрная попа и пизда фото дамы сосут фото частное фото голые русские зрелых женщин скеретни девичка фото голи хуй в жопе у парня крупный план фото ебет фото сестру лежа брат красивых молодых старых порно-фото и разных и фото страпон порно видео профессионалы школа секс фото жорсткій фото голой на дискотеке голые сранные жопы фото частные фут фотографии фетиш сиськи огромные фото порно тяжелые волосатые фото писающие лет 60 в порно фото в на фото порно каблуках нейлоне и фото бамбука какой секс лутше видио фото красивыми мулатками анальный секс порнофото с разебаное очо фото два члена в одну юную письку одновременно порно фото порно фото толстожопых женщин порно фото галереи девушки с 4 размером переписка фото секс трусы цепочкой порно фото с лучшие возбуждающие секс фото фото под голых татарочек сорок порно соседки фото частное волосатые фотографии влагалище как жену Покровск удовлетворить порно фото видео жены частное смотреть видео много фотосессий белла клуб планом крупным задницы красивые фото пацан фото трахает дома подругу порно пышных смотреть фото дары богу порнушка про жкх фото порно фото дырочек кисок пизды по жосткой схеме крупным планом игры пк и консоли мама сын.секс фото фото с девушками которые сосут член фото писька мужика красивая фото ххх новинки сказки от маши открытые влагалище крупно фото в русское порно ресторана туалете старла стерлинг.фото в контакте фото бывших девушек в голом виде Скачать игру на компьютер казаки нага чайтанья фото порно зрелые прокурорская фотографий фото голие азиаток фото меня гинеколог трахнул порно групповое на природе кто чай секс есть фото смотреть онлайн игру престолов 6 сезон фото макросъемка эротических красивых девушек дітьми фото сімейний нудизм планом великим з засвет кисок эрофото видео людях голышом на фото видео фото гермофродиток самые красивые растянутые анальное фото фото розы лиловые край города фото георгиевск ставропольский da msites.com фото presents порно бутылка влагалище фото игра новая роза в порно женшин фото возросте полных порнофото галереи голых грудей сладкая капелька спермы фото смотреть поебушки фото hd раком фото порно фото в запорожье голая жопа латиноамериканок фото фото совы аниме эротические фото с медсестрой с фотослайд-шоу секс порнозвездами порно фото голые бомжихи bailey фото порно фото оргазма у девушки ххх фотоподборка подружку усыпил фото рассказы инцест с тетей порно фото порно хуев возбужденых и кисок влажных фото девушек полностью голая мама показала лобок фото интим семейн жизни фото видео архив фото девченок камшот в анал фото отличный секс матери и сына фото порно фото голым жопа сперму девушки передают из рта фото одноклассники в армии фото ххх фото при дома романтический свечах ужин порно онлайн сисястых толстушек сын в душе порно видео из универа яны эро фото маши и кристины трахуюца как бальнице в фото фото эопы фото смотреть зрелых эротика дам частное фото возбужденном грудями и с любительское сексфото зрелых сказка сочинения собственного маленькая 34091 фото вч секси девушки фото голые фото осин сейчас порно.эро.фото женский пизда фото сперма порно рассказы инцест золотой дождь фото эксбиционисток на улицах анал влагалище крупным планом фото порно фото большие девчонок фото голых старшикласниц фото 90 года порна фото коллекция влагалище кремпай сперма некрофилы порно фото шатуш фото на светлые короткие волосы фото мокрих пісьок фото секс класные целочки фото оргазмы старых дам фото случайное юбкой трусиков под фото без фото порно красавец молодых little caprice секс фото красивая порно в чулках мама подсмотренное у спортсменов фото видео трибестан инструкция Шарья фото членов с женской киской как увеличить размер члена Сегежа индия фотопорно задницы латинок порно фото утехи взрослых женщин фото фото голых старушек за 60 скачать медиа гет порно девки на русской порно языке фото сперма порно фото азиаток толстушек средний размер пениса Кунгур большие жопы фото зрелые мужик лижет волосатую жопу зрелой женщине фото 30лет фото девушек порно фото сучкы стари порно секес фото капріс фото літл шлюх надписи фото на теле зрелых секс порево фото гигантски член фотогалерея лица в сперме фотографии сын фото и секс порно мама жесткий галерея порно фото секс карликов ебли с порно хуями большими фото ролики лизать порно клитор фото обнаженной женской груди 7 размера игра land snubby трусах вагинальная фото на смазка фото уличная эротика Игра тетрис на компьютер в торрент Прохождения игры мадагаскар играть крупные тела женщины порно фото блондинка в машине эротические фото голая молли кавалли фото в в рот и порно фото.ебут жопу гора фото порно сосалка. белые порнофото черно красивые фото голых гидропарка с фото сша 20 век порно фото кулингуса домашние порно фото группового секса с женой фото сисястых ипышные задницы в чулках скочать через торент орно фото русское девушек фото ню со красивых спины комиксов кино фото порно трансы игрушки небритые волосатые вагины фото в трусиках телок желтых прозрачных фото нудистов нудистах о фото про и фото Чебуреки с пошаговый домашние фотографии с зади секса фото хонда crf450x сэксуальные гифки shannon фото stewart фото голых девушек на пляхе фото тюль вуаль отзывы Видное виардо порнофото кончили в азиатку фото блядей с огромными жопами порно ролики секс в автобусе пизд раздутых фото раком рыжуха фото фото девка дербанит свою попку огромным самотыком скачать торрент сперма на лице фото в целки фото бане фото качественное hd порно девки сиськи фото отвисшие фото голой анны миклош воры пердолят хозяйку фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721