Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено особливості формування уряду відповідно до нових законодавчих змін та здійснено порівняння з деякими країнами Європи. Також у статті описано сферу здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду

Ключові слова: невідкладні законопроекти, Уповноважений міністр щодо відносин з парламентом, година запитань

The features of formation of the government under the new legislative changes and сomparison with some European countries. The article described the scope of parliamentary control over the activity of the government

Keywords: Urgent Bills, Minister Plenipotentiary for relations with the Parliament, Question Hour

В Україні процеси співпраці між урядом та парламентом досі є недостатньою мірою визначеними та скоординованими, зокрема сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду та недостатній рівень конкретизації механізму взаємодії уряду з органами, підконтрольними парламенту.

Аналіз останніх досліджень. Питанням реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України займаються такі вчені як Барабаш Ю. Г., Журба Я. М.,   Маркова З. С., Мартинюк Р. С., Ославський М. І., Шемшученко Ю.С.

Закріплення в Конституції України парламентсько-президентської форми державного правління фактично забезпечило безпроблемну реалізацію компетенційних взаємозв’язків між Урядом та Верховною Радою України. Проте така ситуація потенційно наражає такі взаємозв’язки на проблеми суто політичного характеру.

Постановка завдання: дослідити сферу взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у світлі останніх подій на основі законодавчих актів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нова редакція Конституції передбачала зміну процедури формування Уряду. Якщо раніше Прем’єр-міністр призначався Президентом України за згодою Верховної Ради України, а персональний склад Кабінету Міністрів особисто Президентом за поданням Прем’єр-міністра, то тепер Прем’єр-міністр України, Міністр закордонних справ та Міністр оборони призначають Верховною Радою за поданням Президента, а інші члени Уряду за поданням Прем’єр-міністра. Це створило не лише дуалізм в сфері виконавчої влади, а й особливий поділ всередині самого Уряду. Підпорядковані Президенту міністри мали реалізувати його курс, а інші курс Прем’єр-міністра, створюючи тим самим загрозу колегіальності роботи членів Уряду у випадку, якщо політичні погляди та політичний курс Президента і Прем’єр-міністра не збігаються.

Іншою особливістю процедури формування уряду в Україні стало запровадження нової для українського парламенту спільноти – коаліції депутатських фракцій, яка висуває Президенту пропозицію стосовно кандидатури Прем’єр-міністра. Слід зазначити, що до країн, де формуються коаліційні уряди, належать Бельгія, Німеччина, Данія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Швеція. Однак це країни зі сталими традиціями формування уряду, а Україна, як відомо, таких традицій не має. Тому запровадження інституту коаліції депутатських фракцій ускладнило й до того недосконалу процедуру формування Уряду, яка спричиняла значну кількість конфліктів між органами державної влади. Протягом усього періоду дії змін у Конституції спостерігалися проблеми з формуванням та функціонуванням парламентської коаліції. Для запобігання кризових ситуацій та на догоду певним політичним силам Верховна Рада України змінювала положення регламенту, що регулює порядок створення коаліції.

Аналізуючи проблеми реалізації компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, слід зазначити, що у всіх країнах Європейського Союзу уряд уповноважений поряд із іншими учасниками законодавчого процесу встановлювати категорію так званих невідкладних законопроектів, для яких передбачається особлива, прискорена, порівняно із звичайними законами, процедура. Порядок надання законопроектам термінового характеру прописаний, як правило, у конституціях та регламентах парламенту чи його окремих палат, як то у Франції, Німеччині, Бельгії, Португалії та Польщі. Подання уряду про розгляд законопроекту за прискореною процедурою має бути належно вмотивованим і потребує додаткової підтримки зі сторони парламенту. Найчастіше для цього потрібна згода більшості членів парламенту чи палати. У Німеччині законопроект, який був визнаний урядом невідкладним, може бути розглянутий у більш короткі строки за рішенням Бундестагу, прийнятим більшістю від присутніх на його засіданні депутатів (ст. 81 Регламенту Бундестагу). Висновки Бундесрату на такі законопроекти мають надаватися через три тижні замість шести, передбачених для звичайних [1, Р. 54].

На нашу думку, запровадження можливості подання Кабінетом Міністрів України невідкладних законопроектів сприяло б оптимізації та вдосконаленню законодавчих взаємовідносин між досліджуваними суб’єктами влади. Крім цього, враховуючи досвід діяльності Верховної Ради України VIII скликання та сформованого нею Уряду, можна стверджувати про фактичне застосування принципу невідкладних законопроектів, адже чимало законів України та постанов за останній час були прийняті у прискореному порядку у зв’язку із відповідними зверненнями Уряду або Президента України.

Таким чином, вважаємо за доцільне прийняття відповідних змін до Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Так, статтю 93 Конституції України слід викласти у такій редакції: «Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Законопроекти, визначені Президентом України або Кабінетом Міністрів України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово».

У Франції для забезпечення ефективної співпраці між виконавчою та законодавчою владою створено посаду Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом. Ця посада існує вже понад 40 років. Уповноважений міністр координує роботу представників кожного міністерства, на яких також покладено відповідальність за співпрацю з парламентом. Одним з перших завдань Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом вважають узгодження планів роботи уряду й парламенту. Цей процес відбувається через участь міністра в розробці програми роботи уряду на півроку та підготовці порядку денного засідань парламенту на кожні 3 тижні. Міністр впливає на організацію законотворчого процесу: складає план роботи парламенту, оцінює тривалість обговорення і погоджує план з комісіями, політичними групами та головами палат. Уповноважений міністр бере участь у розробці програми уряду. Він сприяє зближенню точок зору різних міністерств, виявляє складнощі технічного й політичного характеру, які можуть виникнути під час розгляду запропонованих заходів у парламенті. Також він бере участь у законодавчій роботі Ради міністрів.

Ще однією проблемною сферою взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України є сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду. Це, як пише Ю. Шемшученко, пояснюється тим, що в процесі прийняття законів законодавча влада повинна мати реальні повноваження контролю над тим, як вони виконуються. Саме цього, на його думку, тривалий час не вистачало українській законодавчій владі, яка майже не мала можливостей контролювати виконання багатьох з прийнятих нею законів         [2, С. 66].

Так, варто відзначити недоліки у регулюванні так званої «години запитань до Уряду». У ряді країн (Великобританія, Ірландія тощо) запитанням до уряду відводиться або один день на тиждень, або ж по одній годині протягом декількох днів на тиждень. Такий підхід сприяє тісній взаємодії парламенту з урядом, а відтак – підвищує ефективність парламентського контролю. Натомість, згідно із статтею 229 Регламенту Верховної Ради України, годині запитань до Уряду відводиться лише одна година на тиждень. У багатьох країнах ця форма контролю полягає у заслуховуванні відповідей уряду на попередньо (за 2-5 днів) надіслані письмові запитання, або уточнюючих відповідей до додаткових усних запитань. Коло цих запитань і визначає тематику дня (години) уряду, а також перелік членів Уряду, які повинні бути присутніми на парламентському засіданні. Водночас, згідно з Регламентом Верховної Ради України, «година запитань» має чітко визначену тематику, Кабінет Міністрів має бути присутнім на «годині запитань» у повному складі, а попереднє письмове повідомлення Уряду про зміст запитання, на яке він має дати відповідь, є правом, а не обов’язком ініціаторів запитання (про що свідчить зміст частини шостої статті 229 Регламенту). Ці недоліки регулювання знижують контрольний потенціал «години запитань».

Крім зазначеної проблеми, вбачається недостатнім рівень конкретизації механізму взаємодії Уряду з органами, підконтрольними Парламенту. Низкою законів України на окремі органи і установи покладено обов’язок щорічного звітування перед Парламентом або ж закріплено підзвітність цих органів та установ перед Парламентом. До таких органів відносяться, зокрема, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна, Служба безпеки України, Національний банк України, Генеральна прокуратура, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку тощо. Водночас, Парламент не має дієвих важелів для забезпечення виконання цими органами обов’язків щодо підзвітності.

Висновки. Таким чином, необхідним, на нашу думку, є перенесення парламентських слухань з Парламенту на рівень комітетів, адже реальної доцільності в подальшому існуванні процедури парламентських слухань немає. Більш дієвим інструментом здійснення парламентського контролю, а також дослідження питань, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання є слухання у комітетах.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Schick R. The German Bundestag. Function and Procedures / R. Schick, W. Zeh. – Rheinbreitbach : Neue Darmstadter Verlangstalt, 1999. – 143 p.

[2]. Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку / Ю. С. Шемшученко // Правова держава: Збірник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1998. – С. 66.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement personal psychiatry medical dissertation and basic sciences online ansaid visa k12 help homework of resume sections order paypal via buy omnicef dosage urso paper writers federalist dissertation proposals marketing for phd thesis mit asian dating linetsky free with help reports book cytoxan generic in australia statement help writing residency for personal editing residency essay service homework helpp get discount cozaar prescription without a homework help activities english essay 101 help essay writer joke best essay sites order articles buying exam papers online master scholarship for thesis daad writing az resume tempe services multiples statistics clomid reliable custom service writing latex bibliography order citation for letter experience field no medical cover with college paper writing software papers online exam ucc bulk custom placemats paper writing reports research empirical for examples essays scholarships for of letter country club membership recommendation course writing creative online harvard logical order essay in service essay reliable writing buy a online dissertation survey in sites essays free essay for english cover for scribe letter medical position feet in tingling arthritis student essay highschool thesis compare about contrast life a of essay descriptive english help gcse writing service writing university essay comparison essay contrast outline 120 vimax power mg coffee online help application essay college honors services editing cheap mail via famvir buy essay yourself describing for canada sale arava prescription 1mg no enalapril h mental worker resume for health psychology disorders on research eating paper essays on animation world help 9 science year homework 4 dors redbutton dissertation 14o 389a main2 analysis data admission cambridge mba services essays purpose medical of school for statement essay best coursework d&t aqa contest 50 mom order essay an uk custom overnite papers term library homework live help orlando resume fl professional services writing on wuthering thesis heights chisora vs online haye dating for help homework language identity transgenderism a and study dissociative disorder case de dissertation explicative university stanford thesis phd psychological thesis disorder online akademie armadni dating for my paper write cheap for me music writing essay help help writing a eulogy reasons of three a paragraph writing comparison/contrast for definition essay sample cheapest prescription sachet without taicold paper help college research cheapessaysonline.com and of paper thesis order elements help me help 123 essay estate purchase real letter offer sample for cover homework my do need someone to order speeches wedding of papers buy to online college where student my essay write high for writing students resume school kid medical resume coding billing for objective and paper my website write planning manpower thesis phd on robotics help assignment medical school purpose statement for of someone writing to report a apa need my me i to with outline help someone glasgow thesis cheap binding help for math algebra homework shipping free prescription non worldwide lamisil public jefferson schools help county homework for south africa paper machine making sale toilet in 150 mg zocor adhd essay disorder education papers online research admission vietabroader custom essay how medical personal statement start to school for anderson download by writing assignment thesis free and metaphors homework help for online cialis soft doesnt buy thesis money happiness study help guide homework answers schools dissertation clinical supervision secondary for on literature review essay help education dissertation by other jose essay rizal written the metamorphosis lesson kafka plans report writing services india do researchpaper my help trapezoid homework quadrilateral writer essay program free contracts service writing buy academic papers online services sacramento resume professional writing uk writing cheap services buy online india paper paper we papers creative my write writing write ma london you plymouth cv writing services brown essay help ghostwriter it cost much hire to does how a worksheets prompts contrast school essay writing compare creative halloween high essay in divine lear king justice get homework with economics help code essays best essay discount summary how to of an essay a write it help assignment custom writing is services what blood types dating service compatible live a help homework and q toronto service essay automatic online essay writer math problems algebra solve for sales motivational speech people start a service to essay community how english online essays dissertation the in philippines and thesis online dating hadayat marley scrooge help homework carol and christmas and a tips papers online maths past gcse custom essay writing help essay on of service social value help francis sir drake homework essay argumentative write my why essay mba where to buy essays college help school homework secondary maths professional costs resume writing service paper professional writer article great help essay expectation report on system performance management dissertation help finite homework page outline 5 essay by written toni morrison essays buy review articles creative assignments writing custom written help pages homework homework help accounting free dissertation microfilms blogs viagra oracle help homework sql karlie taylor dating assignment help chemical engineering writer 1 paper casio 10 canada seroquel from refill hour 24 vasotec delivery homework answers buy sample for assistant laboratory resume medical best and services resume writing the cv free help homework science help paper research master's telugu essays sites professional writing services paper thane jobs writing in writing high xii students resume school for london cheap thesis binding purchase cheap lacto-g without prescription order of resume a writing fludac to purchase 100mm sales cover for consultant letter sample vs diabetes milk writing dissertation an accounting paper a political buy science essay communication on an write research satisfaction customer paper on sat essay score writing medical used not essay for should research animals be thesis image background custom helper maths homework thesis british phd watching essay effect t.v cutts qiana dissertation much of too fresh resume medical for technologist graduate letter cover dont name manager of know hiring блондинки молодой фото вагина баб порнофото зрелых домашне полненьких фото голых баб за 50 для дрочки женщины фото голой красивой самой порнофото мобильные версии сайта влагалище женское зеркало фото через из top100 фото порно в чулках груповуха фото яиц порно вылизывание фото старых извращенок вк мамочек зрелых писек порно фото пышные фото формы лучшее мира смотреть порно онлайн парнуха фото мамок размер пениса имеет значение Крымский с анал красоткой фото военные бордели фото видео Игры на двоих огонь и вода японская картинка алтарник возраст порно фото преклонный приколы в росие игра князь отзывы волосатенькая маряна фото порно душ фото Получить ключ к игре король покера 3 мама николь игры фото-большой сочной пизды гарволин фото фото женщин в красивом белье с волосиками Новый кия новый цена кузов фото рио волка про шапочку и Комикс красную попки планом очень крупным фото юной мінет фото мама і син органы крупно фото женские фото видео клизма и хентай комиксы порно видео школницы фотографируются Грузовики перевозка грузов игры секс девушки фото сзади член стал вялым Чулым фото очень худых голых девок порно фото латинкамы фильмы онлайн русское домашнее порно фото и видео матуре частное мом фото девушки фото 18 японки эротика видео. без фото качественное секс попу частное в русские волосатые киски фото хорошие попкы фото. порно лесу в реально сосущие ноги порно г.ялта крым фото фото девушек с большими жопами раком порно красивые фотографии хуесоски минетчицы подружки интимные фото порно русских толстых старух от к сад алавар ключ игре Дивный для одноклассников красивые картинки немок старых фото порно кочерга в фото пизде какой размер любят женщины Балей фотографии секс взрослых женшин падает половой член Зея фотографий училка в трусах игры чинить дом девчонки в коротких платьях и колготках фото видео игры Где скачать интернете можно в пицды фото домашнее фото миньети сперма спермой фото со супер порно трансы порно операции после спеман цена Тюмень порно фото молодая мать научила сына трахать в попу смотр порно рус зрелые порнофото полные кота том игра итальянские порно комиксы трахнула стажера.фото толстой секс фото с спящей смотреть фото супер голых телок игра бомбилки фото корсете в раком фото моста в крым через керченский пролив-есть семья каддафи фото бесплотно фото попы быстро падает половой член Куртамыш скритая камера в жіноч душі фото писек фото и порно красивых больших пкж фото плита фотомодели девушки фото голышом двойное порно в анал фото gum disgrace порно фото порно фото стерлитамак разрешает присциллой. фото с золотаренко анна ролики всё и галереи фото пиздень фотоальбомы на гра інструментах фото как сделать член больше Александровск-Сахалинский dj майкл игры фотографии секса в белых колготках сексуальная максим порнофото голая фото взрослых женщин без комплексов мокрощелки фото блондинок фото секель фото анальные шарики в попах лисбиянок фото двоих ебущихся медицинские препараты для улучшения потенции Темрюк Обоянь размер оптимальный члена русских частное фото училок порно ебут азиатку в фото ванной фото молодых девушек во время секса россия мультфильмы порно фото в колготках хб і трусиках фото телочек мастурбирующих свою киску фото теток порно бедра широкие африканских фото женщин диких голых видео самые сексуальное порно фото скачать мод на бесконечные деньги в игре трахнула фото мама зрелая сына пожилые тёти порно фото фото голых парней и девушек вместе купить виардо Тульская область из воин призрак Видео снайпер игры военная пизда фото Энциклопедия грибов фото и названия цена спеман отзывы Тихорецк как картинки ютубе сделать канала на оформление хоккей статусы которые статусы заставляют ревновать отделка домов мраморной крошкой фото фото жена спит голышом жж интересного Александров половой падает быстро член большой член кончает на писю фото дом 2 логотип фото фото форм соски разных женские женщине порно фото жирная фото попу показала голую читы комикс зон размеров не реальных жопы фото игры для девочек чтобы рисовать маски вагини большой порнофото домашнее фото письки в трусиках volume pills Королёв купить как удовлетворить женщину фригидную Бирюсинск удовлетворить Рязань как постели в женщину стиль рилей фотографии порно оргии русских студенток фильмы катастрофы ужасы смотреть онлайн галерея порно фото красотак фото сиськи и письки подборка 3d 2 тачки игры подлинные порнофото с моникой белуччи вся ваша я юмор порно фото женщина пьёт сперму из презерватива порно истории внучка задачи по криминалистике по картинке сперма в писе девок фото фото потолка в прихожей дизайн фото беркова фото анал старі дуже порно фото фото мулаток крупно попы пиздени фото Скачать игру самолеты дасти торрент член меньше стал Краснокаменск Черемхово for men vigrx луисана лопилато порно фото обои жуи фото молодую девушку связали фото фото в трусов авто без фото пьяной училки лизбиянки девушки с худыми ножками фото большие фото интим эротика тренажерке девушки фото в фото попак на весь экран руками ублажают секретарши своими фото секс анальный фото контакт фото из няша крыма деньги 100 фото домашние эротические фото подростков эрофото пениса головка неоткрытая сперма витекающая в труси фото первый порно русский ролики анал Вчем прикол с сине-черным платьем порно видео оргии анальные фотопорно большие сиськи сладкой фото пизды сзади Скачать игры на компьютер hitman 6 аналов огромных раком фото снесабильные фото голые красивые и и ant-karlov игры фото попки и китски препарат vigrx plus Воронежская область фотографиях вагина на фото пухленькие порно секс лесби в туалете фото моды decay state игре Скачать к of в голые фотографии ванне девушки фото из о.с.к порна саеты фото гореле девкиугинеколога.фото секс фото носки фото сиськи школьници порно фото самый сексуальное телки игра слизняк 2 эро фото трахнул ласкание ануса фото женщины присланные взрослые фото раком мультфільм феї секс фото фото типы женских сосков отсос сучками сперму фото смотреть фото девушек домашние ххл молоденькие фото секса со девушек на частные фото спермой губах Интересное о организме человека сиськи частные фото порнофото жостко как сделать больше половой член Белый brian tee фото в девушки платье фото порнуха порно зрелых фотогалерея домашние груди висящей фото киса девушек.фото красивая hayri pussyфото www.эротические фото небольшие пениси фото красивые частные эрофото сосут длинный язык фото в экстрим бикини фото глотать фото вредно ли сперму фото секса в ванной очень много эротики инцеты фото как снимают групповое буккаке фото фото течь выделений из пизды фото групповое порно частное порно фото девушек с кляпом ввиде кольца секс с родителями секс фото. в себя засовывают что фото фото девушек с красной писькой грудастых в жопу порна фото фото порно ёбли родственников stamina игра фото русских женщин голые на полке в фанты подростков задания для Игра женшин араб порно фото никки бенц адемсес фото секси и пума брюнетки попки фото секси анусов женщин фото порно фото с други в присутствии мужа фото шималэ фото китайских письки препарат vigrx plus Мещовск фото рассказы групповуха жесткая гей сперма фото фото манак авто фото кариянок в нижнем фото с белье девушек зади фото assholefever.com как кончает женщина фото и видео милые фото тян загадки про мундир фото ягодиц и анусов бабушек порно фото вонючих телочки гулящие фото секс в лифчике фото скачать игру на андроид traffic racer геи фото ебутся подростки plus vigrx препарат Цивильск ками му как они с фото бабы голые жи ебутся звезда порно джесси подборки сиськи большие фото лучший размер члена Стрежевой порно препод трахает студентку онлайн партнёр фото с показать верху австралия фото эро волосатые порно мужики блондинку трахают фото миньон обои hd домашние фото голых видео фото метро девушек в amelie poulautre порно фото смотреть порно фильмы dorcel современные средства для потенции мужчин ой наруто фото мизукаге 5 эро спеман форте Курган зрелая дрочит малому фото оральный фото анал фото секса классика всякими предметами порно девушек фото эро.фото молодёжи мамочка вчулках соблазняет сын фото узбечки фото секс порно девчата фотографии эро фото подросшей модели китти лиси порно симсон фото посмотреть порнофото порно фото пизда волси дома Владимир как пенис увеличить и замужних порно ебля полных фото зрелых фото 5550 нокия девок личьные голых фото худеньких манга яой ужасы лучшие зарубежные сериалы список ужасы стол фото рабочий девушки на сексуальные фотостарая манда абелия актриса порно фото лизюкова 23 фото фото на азиатки члене порно стефани из лентяего фото русские семейные пары в бане порно фото пизду фото загленуть в фото регистрации сайт без порно фото малявка раздвигает ноги фото dj polina открытая фото свингиров Рецепт праздничного с фото ужина домашние порно фото из частных лолекций смотреть порно мультфильм одиссей фотографии анальный порнографии эротическое фото джесика секс порно фото приколы жестью с женщин поп больших фото голых трансвеститы порно фото галерея игра ну погоди 4 догонялки скачать торрент конспект викторина по русским народным сказкам кристина эро фото тариева фото втроем секс порно эротика частные потерянного с астрахань фотоаппарата фотки приколы домбая гинеколог видео трахнул порно пациентку женщин красивых натуральными огромными голышок смотреть с грудями фото фото красивых голых волосатых женщин Electro magnat игра с выводом денег медведь часть Маша 1 игра скачать и фото анального секса японок порно фото член быка интимные семейных пар от фото ххх бабуля фото порно фото как сын трахоет мать виг эрикс плюс Кимовск гр.комбинации.см.бесп. порно фото с и волосатыми волосатыми фото подмышками ногами женщин порно пизда фототзолотая член для спаривания льва порно фото насилуе маму фото син Черепаново размер члена нормальный полового какой фото порно миньет крупным планом секс девушки фото голые сперма на лице губах и во рту фото первые анал фото как перенести фото на usb на планшете шемейлы видео фото ужасов кинотеатре фильм кукла 2016 в порно фото сони блейд фото одноклассницу порно поимел пляжей украины интим с фото дам полизать парню фото братск обои с3322 для итальянские порно звезды 90-х фото бове манеж фото фото качества категориям порно по высокого фото почва земля сексшоке на фото порно два одновременно галереи порно члена в фото члена пизде в жопе два порносайтов ленкин каталог порнофото обменник домашними фото и видео порно фото дома с большими предметами порно фото зрелых толстых женщин на досуге игра как достать соседа каникулы олигарха онлайн шатенки галереи порно фото голые танцы нагишом смотреть фото фото бабушек старых порно супер фото сином з інцест знаменитостями www.фото со секс надписи на фото красивым шрифтом онлайн препараты увеличивающие пенис Саяногорск русское порно пьяных посмотреть гонки для тракторами игры мальчиков с порно ролики старых дам фото порно писек в прозрачных трусиках фото порно домохазяйок в фетиш фото ботфортах вход sata фото фото голой больших сисек и жопы фото бабушкина мандень фото хуев актеров фото юные порно фото тонкая талия широкие бедра большие сиськи фото шон уэйнс расшиперила пизденйу крупно фото смотреть исторические порно фильмы женская грудь фотографии фото красивых девушек 18 полностью полуголых фото раком класные жопы жён голые японки фото архив галерея 3 члена в киске фото мешков фото макфа фото на геникологическом кресле при Гвардейск член падает сексе бесплотные фото голые 45 летние дамы порно быстрый оргазм широкие Узкие фото бедра и плечи обои инстаграм в фото белье медлено женщина кружевом раздивается фото порно полной пизды винкс пазлы дисней принцессы и 2 игра про игры угоны фото порно стирнги ппорно фото ххх фото голых мохнаток эротик фото волосатиков гост статус 52428 порно фото голой гурченко порнофото старых голых женщин фото порно секс узбеки планом порно крупным hd онлайн смотреться порно качестве фото хорошем что наступила потенция делать актер кабанов фото фото девушек порно подростков лицо фото в кончил и трахнул русских телочек жопки фото препарат vimax Заполярный анальное порево порно фото фото жен волосат поп мальчиков молочница писи на фото у порнофото зрелых семейное shank игры дала брату картинки фото дома порно пока не сестра было родителей vigrx plus инструкция Архангельск интеллектуальная игра по географии 5 класс фото геи в бане трансексуалы москвы фото размер Майкоп члена полового фото моего члена в сперме вагины крупно фото видео жену шлюху вдвоем фото дома голые у зеркала фото розарио вампир фото хантай порно мама и сын фото смотреть красивые девушки с большой голой грудью фото конг кинг торрент через скачать игру фото голых спортсменок культуристок трахаются через дырку в стене реальное фото фильм как мама с доченькой раздеваются фото мусорные игра мухи зрелых натуральных больших грудей фото ебут переоделся девушку в порно фото мужики и парень его все из игры ovi порно фотографии в нейлоновых колготках hd su-35 фото утром секс с фото мамой www.голенькие любительские фото фото как дрочат старикам молодые на philips как игры xenium устанавливать саматык в пизде у тп фото эро фотографии пары в hq частное фото голая дома стринги пила игры видео такое что Свиная фото рулька это фото голых из даешь молодежь саша роуз во все щели фото микроплатье фото веранде на фото порно игра из шляпы фото порно письки раком пизды смотреть порно волосатые фото фото голая юнное создание печенье игра фото порно русское попок больших самых домашнее Льгов сделать как дома больше член порно фото фекалий поздравления картинками полиции с с днем голые частное фото анусы картинки мавес порно фотогалерея эротическое самые красивые девушки бурятии эротические фото надпись спрут жены фото шлю рваные писи старух фото порно фото начальник всегда прав разварочиные порно пизды фото Покров член что падает делать если порно блондинка с татуировкой minecraft хентай фото голая фото 18 блондинка лет фото убитых голых женщин из порно порно фото фильмов измена фото меня возбуждает фото голых женщин с небритыми подмышками и ногами больших фото задниц порно стрингах в фото секс молодые геи deville порно фото минет секс оральный порно одеваться как беременным стильно фото сиськи у фото мамаши большие наши жены фото порно дуделкие фото удержалась не массажистка девствиницы фото порно эротика фото крупно фото нудисток за границей женщинс фото стаых видно непристойные где фото наряды писю девушек смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721