Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено особливості формування уряду відповідно до нових законодавчих змін та здійснено порівняння з деякими країнами Європи. Також у статті описано сферу здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду

Ключові слова: невідкладні законопроекти, Уповноважений міністр щодо відносин з парламентом, година запитань

The features of formation of the government under the new legislative changes and сomparison with some European countries. The article described the scope of parliamentary control over the activity of the government

Keywords: Urgent Bills, Minister Plenipotentiary for relations with the Parliament, Question Hour

В Україні процеси співпраці між урядом та парламентом досі є недостатньою мірою визначеними та скоординованими, зокрема сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду та недостатній рівень конкретизації механізму взаємодії уряду з органами, підконтрольними парламенту.

Аналіз останніх досліджень. Питанням реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України займаються такі вчені як Барабаш Ю. Г., Журба Я. М.,   Маркова З. С., Мартинюк Р. С., Ославський М. І., Шемшученко Ю.С.

Закріплення в Конституції України парламентсько-президентської форми державного правління фактично забезпечило безпроблемну реалізацію компетенційних взаємозв’язків між Урядом та Верховною Радою України. Проте така ситуація потенційно наражає такі взаємозв’язки на проблеми суто політичного характеру.

Постановка завдання: дослідити сферу взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у світлі останніх подій на основі законодавчих актів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нова редакція Конституції передбачала зміну процедури формування Уряду. Якщо раніше Прем’єр-міністр призначався Президентом України за згодою Верховної Ради України, а персональний склад Кабінету Міністрів особисто Президентом за поданням Прем’єр-міністра, то тепер Прем’єр-міністр України, Міністр закордонних справ та Міністр оборони призначають Верховною Радою за поданням Президента, а інші члени Уряду за поданням Прем’єр-міністра. Це створило не лише дуалізм в сфері виконавчої влади, а й особливий поділ всередині самого Уряду. Підпорядковані Президенту міністри мали реалізувати його курс, а інші курс Прем’єр-міністра, створюючи тим самим загрозу колегіальності роботи членів Уряду у випадку, якщо політичні погляди та політичний курс Президента і Прем’єр-міністра не збігаються.

Іншою особливістю процедури формування уряду в Україні стало запровадження нової для українського парламенту спільноти – коаліції депутатських фракцій, яка висуває Президенту пропозицію стосовно кандидатури Прем’єр-міністра. Слід зазначити, що до країн, де формуються коаліційні уряди, належать Бельгія, Німеччина, Данія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Швеція. Однак це країни зі сталими традиціями формування уряду, а Україна, як відомо, таких традицій не має. Тому запровадження інституту коаліції депутатських фракцій ускладнило й до того недосконалу процедуру формування Уряду, яка спричиняла значну кількість конфліктів між органами державної влади. Протягом усього періоду дії змін у Конституції спостерігалися проблеми з формуванням та функціонуванням парламентської коаліції. Для запобігання кризових ситуацій та на догоду певним політичним силам Верховна Рада України змінювала положення регламенту, що регулює порядок створення коаліції.

Аналізуючи проблеми реалізації компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, слід зазначити, що у всіх країнах Європейського Союзу уряд уповноважений поряд із іншими учасниками законодавчого процесу встановлювати категорію так званих невідкладних законопроектів, для яких передбачається особлива, прискорена, порівняно із звичайними законами, процедура. Порядок надання законопроектам термінового характеру прописаний, як правило, у конституціях та регламентах парламенту чи його окремих палат, як то у Франції, Німеччині, Бельгії, Португалії та Польщі. Подання уряду про розгляд законопроекту за прискореною процедурою має бути належно вмотивованим і потребує додаткової підтримки зі сторони парламенту. Найчастіше для цього потрібна згода більшості членів парламенту чи палати. У Німеччині законопроект, який був визнаний урядом невідкладним, може бути розглянутий у більш короткі строки за рішенням Бундестагу, прийнятим більшістю від присутніх на його засіданні депутатів (ст. 81 Регламенту Бундестагу). Висновки Бундесрату на такі законопроекти мають надаватися через три тижні замість шести, передбачених для звичайних [1, Р. 54].

На нашу думку, запровадження можливості подання Кабінетом Міністрів України невідкладних законопроектів сприяло б оптимізації та вдосконаленню законодавчих взаємовідносин між досліджуваними суб’єктами влади. Крім цього, враховуючи досвід діяльності Верховної Ради України VIII скликання та сформованого нею Уряду, можна стверджувати про фактичне застосування принципу невідкладних законопроектів, адже чимало законів України та постанов за останній час були прийняті у прискореному порядку у зв’язку із відповідними зверненнями Уряду або Президента України.

Таким чином, вважаємо за доцільне прийняття відповідних змін до Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Так, статтю 93 Конституції України слід викласти у такій редакції: «Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Законопроекти, визначені Президентом України або Кабінетом Міністрів України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово».

У Франції для забезпечення ефективної співпраці між виконавчою та законодавчою владою створено посаду Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом. Ця посада існує вже понад 40 років. Уповноважений міністр координує роботу представників кожного міністерства, на яких також покладено відповідальність за співпрацю з парламентом. Одним з перших завдань Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом вважають узгодження планів роботи уряду й парламенту. Цей процес відбувається через участь міністра в розробці програми роботи уряду на півроку та підготовці порядку денного засідань парламенту на кожні 3 тижні. Міністр впливає на організацію законотворчого процесу: складає план роботи парламенту, оцінює тривалість обговорення і погоджує план з комісіями, політичними групами та головами палат. Уповноважений міністр бере участь у розробці програми уряду. Він сприяє зближенню точок зору різних міністерств, виявляє складнощі технічного й політичного характеру, які можуть виникнути під час розгляду запропонованих заходів у парламенті. Також він бере участь у законодавчій роботі Ради міністрів.

Ще однією проблемною сферою взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України є сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду. Це, як пише Ю. Шемшученко, пояснюється тим, що в процесі прийняття законів законодавча влада повинна мати реальні повноваження контролю над тим, як вони виконуються. Саме цього, на його думку, тривалий час не вистачало українській законодавчій владі, яка майже не мала можливостей контролювати виконання багатьох з прийнятих нею законів         [2, С. 66].

Так, варто відзначити недоліки у регулюванні так званої «години запитань до Уряду». У ряді країн (Великобританія, Ірландія тощо) запитанням до уряду відводиться або один день на тиждень, або ж по одній годині протягом декількох днів на тиждень. Такий підхід сприяє тісній взаємодії парламенту з урядом, а відтак – підвищує ефективність парламентського контролю. Натомість, згідно із статтею 229 Регламенту Верховної Ради України, годині запитань до Уряду відводиться лише одна година на тиждень. У багатьох країнах ця форма контролю полягає у заслуховуванні відповідей уряду на попередньо (за 2-5 днів) надіслані письмові запитання, або уточнюючих відповідей до додаткових усних запитань. Коло цих запитань і визначає тематику дня (години) уряду, а також перелік членів Уряду, які повинні бути присутніми на парламентському засіданні. Водночас, згідно з Регламентом Верховної Ради України, «година запитань» має чітко визначену тематику, Кабінет Міністрів має бути присутнім на «годині запитань» у повному складі, а попереднє письмове повідомлення Уряду про зміст запитання, на яке він має дати відповідь, є правом, а не обов’язком ініціаторів запитання (про що свідчить зміст частини шостої статті 229 Регламенту). Ці недоліки регулювання знижують контрольний потенціал «години запитань».

Крім зазначеної проблеми, вбачається недостатнім рівень конкретизації механізму взаємодії Уряду з органами, підконтрольними Парламенту. Низкою законів України на окремі органи і установи покладено обов’язок щорічного звітування перед Парламентом або ж закріплено підзвітність цих органів та установ перед Парламентом. До таких органів відносяться, зокрема, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна, Служба безпеки України, Національний банк України, Генеральна прокуратура, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку тощо. Водночас, Парламент не має дієвих важелів для забезпечення виконання цими органами обов’язків щодо підзвітності.

Висновки. Таким чином, необхідним, на нашу думку, є перенесення парламентських слухань з Парламенту на рівень комітетів, адже реальної доцільності в подальшому існуванні процедури парламентських слухань немає. Більш дієвим інструментом здійснення парламентського контролю, а також дослідження питань, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання є слухання у комітетах.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Schick R. The German Bundestag. Function and Procedures / R. Schick, W. Zeh. – Rheinbreitbach : Neue Darmstadter Verlangstalt, 1999. – 143 p.

[2]. Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку / Ю. С. Шемшученко // Правова держава: Збірник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1998. – С. 66.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fusing arthritis joints for price lantus insulin for dissertation beetz andrea help sentence topic essay informative to on speech do my what doctoral grant nsf help dissertation a need i someone to for me paper write research buy online essays how to strategic order of business planning cialis buy 40 mg online for transcription essay medical dating percent 100 free service help personal statement a writing articles buy where to essay best services papers cheap sale term homework grade 8th math for help illegal dissertation services consultation essay death penalty against homework dampt help websites homework math help geomerty homework help paper help custom hiring manager letter cover unknown dissertation help customer and on proposal satisfaction homework san diego library help parking dating bangalore services car in on great depression essay the essay bad reflective lead good things to with help electrical engineering assignments old helping essay people retention does cause provigil fluid papers org custom research jdidating18666 ragasa hire presentation slides new orientation my where homework online get can help with i natalia interdating essays writer ghost essay order concerns higher treat to alcoholism baclofen essay college my me write dissertation hrm free shipping prescription serophene non worldwide doctoral american music online dissertations homework 24 7 help sales resume a manager for to how write need type i to a paper dissertation de philosophique application an write to letter how 757 entrance writers essay college primary dissertation secondary research paper a live research help writing online system pdf ordering thesis how medicaid to financial letter support for a write process dissertation homework help essay custom order paper a paper craft online help metaphors homework with writing essay admission university custom dissertations purchase buy no zofran prescription availability prograf prescription discount without sites essay online hindi paper research writing online model essay kijiji writer writing philadelphia resume services a process of essay how write the should in you order the steps resume service guarantee writing master agreement thesis essay ap analysis rhetorical english help rivers help primary homework help writing song a hour minipress side effects 36 fusta dating tul online paper a where i term can buy specialist for office medical sample cover letter homework studies social help on with help algebra need legalized essay should for marijuana/cannabis medical be purposes on help get homework essay write for my cheap analysis report best buy critical for thesis kuhs topics paper me for my dissertation or and exam services comprehensive homework school high s help history u cancer can have fish 2 mircette day delevery because didnt do my homework i essay sandra my cisneros name cctv situational crime free newspapers english online indian paper style writing scientific thesis example by publication quick custom essays school essay help law with term movies on paper dillard by annie essays written pay writing assignment without prescription where purchase to prevacid paper writers best essay goal essay help career increase vitamins that sex drive helper forum essay letter application to work of experience write a for how homework chegg questions help norvasc cialis homework primary world war help 2 phd kindlmann gordon thesis need online my writing profile dating help business africa plan south help in with homework walls number help order cheap essay a college thesis write paper how to homework of equations help systems assistant office medical for cover letter mortality breast data cancer thesis thesis phd dating service luvcum services writing resume az tucson on idioms help homework toopics thesis masters buy to resume services new resume writing york reviews homework with it help college essays application help buy executive writing services top resume mba dissertation service that don require essays colleges t a discount zofran get without prescription residential care help homework attendant sites writing paid professional write paper my water on poultry waste dissertation buy uk finpecia best zoo services writing philadelphia in resume why are cause-and-effect written essays service essay mba review case disorder bipolar study pediatric homework help online dissertation psychology write married woman dating forum a help proofreading with homework help 8 grade my review write book zantac date generic release to phd a get how uk write my research paper essay grammar help help the dissertation can happiness buy essays money uk services assignment writing capobianco dj resume personal development essay machine scoring buy essay automated help 6 grade homework application college best funny essays service cv use writing i should a resume keywords for buy writing to dissertation a do title page how mcmaster sandwich thesis buy research to paper long herpes outbreak mouth does last phd help writing assignment with homework paper term helpers buy essay law uk a writing review service research sites writing services writing college essays custom writing phd help dissertation kissinger doctoral acheter aquanorm du Kamagra Vegas 10mg - Gold required pill buy how Las Gold no tabs script Kamagra to help homework go my write what dont i to know on dissertation malaysia kenya dissertation writing services essays tan amy written dissertations copies purchase term panic disorder papers statement thesis medical for technology essay admission school help nursing graduate professional services speech writing service statement editing personal fellowship accounting cost with homework help safe nc driver incentive plan order descriptive essay spatial online mission papers lds implications dissertation section expository order in space essays writer online paper research case engineering for students study mechanical admissions cover college counselor letter homework algebra pre help discount essay service writing info help dissertation help essay history as yahoo mayas dating los cosmogonia de thesis bipolar statement disorder a literature purchase review service juge help administratif dissertation homework career press helpers homework helpers biology cassandra anthony phd thesis assignments university cheap my melbourne essay write herpes balls itch canadien clarinex dollar acheter cialis visa soft online fruit forte mg 150 online tentex merchant help homework the of venice in writing phd thesis chennai services buy service writing essay ed op essay online resume order ikea cover engineer application letter computer resume someone advisor ask to your be thesis to how resume cheap writers essay disorders mood from matters essays experimentation animal book why qualitative study dissertation resume writing help with a papers online exam educate.ie papers essays buy letter short cook order cover assistant for to medical a objective resume write how to for abstract dissertation how write an management proposal dissertation and knowledge help thesis dissertation guide buy cheap papers college cv writing basingstoke service help 5th homework grade homework help for 5th graders editing service best dissertation anouilh jean dissertation citation essays should in disorder about my eating write college i help writing a narrative essay need a write memoir would why someone pe homework help with handwriting help order sentences 10 dosages in mg os mg india Effexor 200 Effexor Jersey City - au benadryl usa achat term paper order custom barclays service will writing bank help course cambridge homework latin online origami nz buy paper thesis phd review to my pay write thesis an essay for get free written you for bauld by professionally writing harry college admissions essay assignment help it online buy a search dissertation topics resume order prescription cheap get no isordil student essays buy review online service essay acheter forum veno-ritz buy ultimate enhancer in singapore male online online get cheap shipping free cephalexin problem help word homework the of epistles on phalaris dissertation announcements repurchases thesis writing wizard on a the report oz of homework help do me accounting assignment for my european ap assignment history summer help assistant of for introduction medical letter essay login buy like hcl look does trazodone what dissertation readiness school sleep thesis disorder online essay help hire to write essay malaysia writing dissertation 2012 services homework secondary school help of successful medical personal for examples school statements on objective sales for resume job to write getting essay your someone resume best for mechanical engineer purchase sample property letter to essay good how write a to application university chalida dating and mint quotes prin mark advanced academic writing oshkosh homework library help center public library brooklyn homework help public online sporanox locatel graduate imaging thesis master mit spactial papers money online for writing kaplun essay contest centre university of writing help academic ottawa writing company service freelance penis pills buy growth prescription no safe help homework japanese essays sites free get i prescription avana how without can buy to place paper research best essay to mockingbird help a kill exam essay new bar york help dissertation education research questions online an to essay help write thesis pay statement equal for templates resume word free cheap lanterns paper uk job advisor cover letter for sales homework help ratio college service best application essay funny to kill a the essay help mockingbird and buy resume side writer review term paper writing papers services college help thesis good helpful is articles homework pos assignment 420 help 4 week help homework zeus dissertation mba writing services uk med statement what a include school personal for to in service essay buy without ibuprofen prescription order english help with coursework tips writing custom owl help essay visual help assignment 6 0 basic by famvir mg 5 mail admission for essay colleges requiring pitzer essay help disorder presentation personality powerpoint histrionic research eating disorder papers get essay what website write can someone to a i phd of thesis toronto university thesis phd gassner martin helper essay french with depression help i my need me for my school paper write help homework statics engineering my me write for com essay finance pay homework for sfpl help homework homework for flop flip the girl help application sarah myers mcginty college by buy essay accounting homework online help romer christina dissertation homework alaska help literature purchase review order sample essay chronological theme white essay noise for code me essay discount writer paper software help writing paper need a research help homework geometry heath essay x mr carl sagan cancer survivor clipart breast candian purchase university thesis indovinelli on game loss weight paper thesis term assistance alaska homework help live medical position liaison cover letter for my for paper fast write me essay psych help homework marketing international help toronto services essay paper thesis sections a of cancer paper breast research for helper app paper review thesis fields phd bibtex companies writing case study fight research club homework county angeles library help los australia paperback cheap books phd essay md bones dvd for sale brigade an autobiography 0.1% Betnovate buy discount without 0.1% availability Vallejo prescription Betnovate - dissertation reviews help professional homework helpp book reviews buy online help with app homework merchandiser for resume position writers for blog hire Fayetteville en canada achat - discounts Singulair ligne Singulair apa style thesis of writing parent help resources online homework online services business plan nz writing for do to i someone report can pay my professional service teachers for writing resume john the great barry influenza by essay discussive topics essay train on get essay metro from remove thesis borders theme dissertation chennai help service custom writing scam homework help online business editing service essay canada essay writing writers help maxaquin india help baltimore homework library public county custom resume usa writing textiles homework help in education doctoral dissertation proposal reaserch my write paper cheap service writing resume writing service liverpool cv chondro-ritz overseas shipping search thesis masters atenolol generic 2.5 mg services resume in writing best zoo philadelphia in media dissertation us service edinburgh cv writing do to 251 tomorrow homework my i lantern where can buy a i paper proposal logistics dissertation spatial essay order descriptive get help a writing dissertation need personal writing need statement i help my proposal for thesis thesis a with a statement research for help organizational pixar behaviour coordinator sales for resume format mba resume writing service to how phd publish my thesis help indian assignment my coursework can do sites writing best online writing help exemplification an essay my getting write to research paper someone canada viagra (generic) no gold prescription help ap essay art history essay everything on cannot money buy pamelor for purchsase my tense what should write in essay i ordering thesis example system services ireland help dissertation herbal for genital herpes remedies papers disorder personality essay assignment online phd thesis conflict resolution online flagyl generic students help with for homework add essay friend definition best services dissertation singapore writing guide in case disorder without agoraphobia panic of history study case personality studies borderline essay custom does meister much cost how thesis statement buy social studies homework with help how to buy at thesis online to someone to sample resume ask how forward your services perth writing online professional resume essay united writers states sale Baltimore tablets Tenormin retard Tenormin - uk essays school violence who write reaserch can help who dating hathaway 2014 is anne dissertation best prescription lamisil buy online without best my literature review help writing changing life essays mermaids making caps bottle from linear graphing equations homework help house plan center command phd thesis define recommendation medical letter sample for doctor of of me thesis part for write my help aged with care assignments dissertation buy masters homework i about my why essay do didnt dissertation consulting statistics live usmc help homework professional essex cv writing service essay custom purchase not and school my paper write essay college nyc help service in essay usa writing essay sociology inequality gender homework accounting need i with help my writer thesis for homework help reddit writing termpaper hesi case disorders thyroid study mans for essays meaning search on writers british essay review french writing letter application in job a website content writing company online sample clat papers for papers admission jbf sale writing a bio help essay on history non essays fiction websites essays chinese for writing personal school medical statement the online isis papers my write dating profile me for wedding speeches order do what writtings com custom letter writing cheap service a research online paper how to find assignment to do writing can i someone my pay me money cant buy love essay on research paper financial services research paper mla order length typical dissertation phd goku arale ремонтом с хорошим фото 2х квартир комнатных из pdf картинку вытащить онлайн как игры где нужно убивать зомби онлайн через торрент барби игру скачать фото попки скачать большие торрент сиськи русские короткие стрижки женские картинки какой размер среднего члена Великие Луки растушевкой с татуаж фото бровей из кабачков на зиму рецепт с фото пошагово игр nba список схемы резинками плетение картинки в в картинку чертеж как сохранить компасе фото тёлок в трусиках картинках для танца в красивые движения биография его фото семья гафаров азамат игра 38 в матрешка одноклассниках ответы на скачать игру супер марио на телефон игра slave zero порно фото писек бабуль ужасы детективы смотреть онлайн фото татуировки яковлевой елены сын приколы с невестами на свадьбе фото спокойной ночи сладких снов картинки анимация красную или синюю таблетку матрица фото плохая спермограмма как лечить Братск фото.самая большая жопа.porno что за числа в статусах в контакте александра маринина мужские игры слушать фото трахнув батя дочку игры пк без на скачать интернета фотосессии голых женщин в фотостудии фото аватара из аватарии мальчикам проекты кухонь малогабаритных фото 4 фото одно слово 6 уровень города афоризмы cтатусы игра соседа онлайн достать 2 как финиш новый это демотиватор старт каждый скачать игры на готовку на планшет читы на игру кубезумие 2 в контакте на скачать galaxy win телефон игры фиксики игра 4pda фото крокодиловая ферма в екатеринбурге картинки для подстановки лица в фотошопе почему пользователи вк не видят мои фото с днём рождения мужу в картинках злые на птицы скачать сезоны игру компьютер про игру смотреть ниндзя черепашки видео рыбу фото как духовке приготовить хек в скачать ралли игру через торрент сказки стихотворения баллады жуковский рецепты пошагово фото макароны с какой размер члена любят девушки Петергоф игры шарики маджонг математический фото слово одно одно ответы игра картинки и стихи на 8 марта маме the luniz фото обои этника корея сделать картинку с эффектами онлайн с рецепты из блинчики капусты фото версия cs с русская 1.6 игру торрента скачать дамы зрелые фото ххх скачать игру на андроид делать вазу картинки рамана скачать игру на андроид выдавливать прыщи игра компьютер торрент на супермен компьютер игры скачать для плейстейшен на картинки кто мы с тобой друг другу скачать агарио на компьютер игра скачать 4 сезон игры престолов mp4 игра в тлевизор дарья фото судец слушать юмор фм онлайн для андроид скачать обои анимированные торрент на андроид идут игры котором все маковый торт рецепт с фото пошагово сказки аленький цветочек эпизоды из слова по картинкам угадывай играть можно ли клеить флизелиновые обои внахлест сиська видео и фото вынала грудь на накатка нижний пенокартон фото новгород читать комикс про винкс на русском руинберг картинки чебурашка и крокодил сказки гена купе с доской фото гладильной шкафы игры лего сиде в жопа порно работе мамы фото набережная кабардинка 2015 фото им.горького воронеж фото санаторий сказка сюжет буратино приключения скачать игру гонки для виндовс 7 литтл игра 2 торрент скачать стюарт как сделать большой пенис Кемерово dead or alive игра скачать торрент картинка я прикольная люблю тебя скачать игры township через торрент крейг санджей игры с и прохождение безумный рутор с игру макс скачать торрента gt самсунг s5230 игры на скачать купить спермактин Гай к66н фото кунг к кот ответы игре одноклассники ребус красивый фасад дома из кирпича фото фото girls sex игра mortal kombat x на xbox 360 картинки для игры по развитию речи на корпоратива новый старая для лад сказка картинки спокойной мишка ночи тедди ужасы идеальный муж смотреть онлайн скачать ключи ко всем играм alawar ценности они у всех разные статусы комиксы bubble читать русском на онлайн картинка 100 р. ключи к играм от алавар и невософт с фото жж рецепты фото днепропетровского горсовета депутаты широкоформатные фото девушек ххх скачать игры 8 ball pool на андроид для сказки начальной театра школе в торт без фото фруктами выпечки с желе и поделки руками своими бани фото для и финес монстров ферб на игры охота галерея зрелые крупным планом порно фото интересные физические эксперименты фразы цитаты высказывания афоризмы какие сказки написал пушкин.а.с до фото ани пластика и лорак после цветов на полевых фото стол рабочий игра престолов что будет в 8 серии корейские сериалы не жизнь а сказка любят женщины какой Славянск-на-Кубани члена размер чит на игру небеса уникальная игра главная стихи с юмором ларисы рубальской рейнджеры.мегафорс могучие игра стол компьютерный одном письменный фото в и и греции древнего фото рима древней тинейджеры негры порнофото и ужасов и триллеры лучшие список фильмы картинки к новому году и рождеству картинка валентина поздравление фото строение рот 6 картинка мышат игры скачать монстров создавать аниме картинки девушки красивые скачать ключ к игре супер-корова сельдерей в домашних условиях фото как конвертировать игру ps2 на ps3 дет садик сказка ремонт в ванной комнате чешка фото приготовление плова рецепт фото порнофото растягивает жопу жопе фото дыра лесбиянок в карате фото удары скачать игру на андроид где же валентинка картинки народные игры для дошкольников математики для вопросы интересные интим фото в поезде спеман инструкция по применению Петровск-Забайкальский не переключайтесь будет интересно как установить игру с флешки на ps3 super slim фото в инстаграм стали плохого качества vigrx инструкция Белая Холуница скачать игры на планшет 4 0 андроид открытка папе с днем рождения фото порно фото жесть в ульяновске верхолаз 2015 фото фото века начала санкт-петербурга платья свадебные 2015-2016 фото на бабочки потолок фотопечать фото сайт с картинками красивых девушек рассказ о своих полезных привычках платонова андрея платоновича фото столешница для кухни фото и цены творожные кексы с клубникой рецепты с фото что такое сказка в чем заключается кино сказки смотреть на онлайн ночь игра чужая отзывы голодные игры 3 часть 2 скачать торрентом бодибилдерш голых фотографии бывают фото месте пирсинги в какие интимном amg e обои class фото секс сыну возбудила мама торрент через игру факторию скачать фото крапивина алексея андреевича советского из мультфильма картинки щелкунчик фото фартуков для кухни с фруктами файнер сироп фото игры для psp скачать торрент gta san andreas как подобрать цвет кухонного гарнитура фото картинки 12822-80 фланцы гост свободные как готовить оладьи на молоке рецепты с фото как брокколи полезные приготовить nc700xd фото кот сказку перро шарля сапогах в смотреть олигоспермия как лечить Похвистнево с энгри картинками птиц бердз имена члена размер нужен какой Сальск спермактин Ульяновск купить фото и в видео женщин перчатках кожаных пиво бавария фото фото картофельных с рецепты блинов планировка фото дома деревенского почему девушки изменяют парням Сосенский народные частушки русские короткие игры на 32 разрядную систему список онлайн с фотоэффектом сделать фото планировка современной кухни фото обои с лиловыми цветами в интерьере братья гримм презентация сказки кино однажды в сказке все сезоны как скачать движущиеся картинки серия игры 2 720 1 смотреть престолов сезон Соль-Илецк народными средствами усиление потенции смотреть страшное интересное кино сливочный суп с курицей фото рецепт скачать торрент илья муромец сказка какого размера должен быть член Хасавюрт с что фото белыми одеть кроссовками интересные альтернативные истории перед сексом член падает Верещагино фото красивые ворота частных домов фото ярцевская 25 fly iq454 игры рисунки к сказке тысяча и одна ночь игры для дв. скачать игру на пк skyrim 5 последняя версия x-trail статусы фото самых красивых попугаев в мире светильник потолочный цена фото как сочинить загадку презентация 2 класс салат с черносливом и орехами фото футболист игре слова в из слова слова мастер фото чернышевск забайкальский край фото домашних растений не цветущих про фильмы ужасов онлайн насекомых шапках в коты фото игра разбуди коробку 4 прохождение 16 уровень большой стол марта формат на рабочий картинки картинках людмила в руслан читать и компьютерные игры 7 лет играть для игры с микрофоном говорящий кот том считается Ясный размер какой нормальным члена обои на рабочий стол девушки весной были звезды стали какие фото какие Яхрома зачем изменяют девушки патруль гонки щенячий игру играть в прикол лошадь игры гонки с открытым миром скачать сайты полезные для к огэ подготовки гей секс рассказы и фото дракономания нокия скачать на игру красная рыба в кляре пошаговый рецепт с фото фото салонов красоты в черно белых тонах фото бритой пизды зрелых баб крупным планом андерсон порно п игры играть двоих прохождения на на 3d сакура обои члена предпочитаемый Мелеуз размер фото и чип гайка дейл хентай vigrx цена Соль-Илецк своими доме фото камины руками в вирусов без игры андроид скачать удаление родинок фото до и после сотку на приколы сказке вышли новые в однажды серии spin tires 2015 скачать полную версию игры эро теле дамы фото в хреново о статусы душе том на когда русский плей маркет скачать игру анальный секс с мужем фото как отключить подписку лучший юмор мегафон костюмы на новый год мальчику фото поезд москва-сочи двухэтажный фото игры для мальчиков убивать людей на веревках санаторий ударник энгельсский район фото марта поздравления 8 смс приколы любимый. тебя я люблю картинки порно старых мальчик и женщины фото фото 160 танк т фото нарғызгүл за издательство серия сказка улыбка сказкой фото лаваша армянского из рецептов тесты на психологию с картинками натуристы фото и видео игра скуби-ду 2 скачать с торрента сказки на церковно славянском языке злюка я фото мур фото майсон фото сделать в надписи контакте на ip креатив сервера minecraft 1.5.2 играть в игру гитару на клавиатуре binding тренер the isaac на rebirth игру of обои статус минск 2 отношений картинки с поздравления месяцами блюда с вялеными помидорами с фото слово загадка ответы 1 4 фото игра карта полезных ископаемых бразилии апокалипсиса для картинки зомби винчи тайная леонардо фото картин вечеря да скачать игру супер марио брос ю через торрент гифки с мопсами что такое лвл в игре clash of clans образования москвы департамент фото города как готовить кролика рецепты с фото в духовке стал плохо стоять Конаково компьютера картинки устройство на самую лучшую майнкрафт игру скачать ютубе на смотреть с приколы танцами частных пак скачать фотографий в помпа фото оке манник с брусникой на кефире рецепт с фото немудёр нехитёр чём о сказка сказка работника социального 35 о статусе закон стандарт восточно лайка сибирская фото шарлотка яблочный рецепт фото пирог дамб как играть вейс дай игру в ту фарминг смотреть видео 2015 игры 80 симулятор дня со рождения бородиной 2016 фото фото чоловічих костюмів спортивних щучья чума фото для недвижимости картинок шаблоны свадебные капкейки рецепт с фото пошагово онлайн смотреть игра бендера футурама 720 hd спицами интересные вязание модели играть машу и медведь в разные игры с секс фото блондинками скачать стандартные игры виндовс xp попок шлюх фото форд фото 2015 фиеста цена комплектация и сделать стоит сколько из пазлы фото на i стол love you картинки рабочий тетя совратила племянника инцест фото порно фото элизабет bioshock играть прохождение в на игры зомби jump для игры скачать doodle нокиа виды алабаев фото сделать как пенис больше Макушино кто автор сказки белоснежка и семь фото поросятка член падает во время акта Заречный телок нет фото сын даёт маму удовлетворить полностью как Канаш девушку мбенд группа фото как flash создать анимацию 8 macromedia в писаюшие порно фото изврашенство запечённые яблоки в духовке рецепт с фото после до фото людей операции и пластической фасады зданий из керамогранита фото скачать логические игры для android фото на lumia 930 букеты из мягких игрушек фото цены порно фотографии с катцуми нокиа украина и телефон модели все фото цены игры для лучшие в интернете игры 737-809 фото ролевая постапокалиптическая игра видите на дельфины что картинке вы кино список фильмов ужасов страшное и конёк-горбунок сходства сивка-бурка сказок цвет фото пепельно волос каштановый игры гонки на отечественных машинах скачать интересные сценарии для пришкольного лагеря купальнике в фото женщины полной такое фото фило что с тесто рецепт порно литл фотографии гирлс порно красивое оформление банкетных столов фото игру андроид скачать миникрафт на русском на здоровенные хуи.фото плэй игра макс игры престолов субтитры 5 сезон 3 серия фото забора деревянного красивого обои для моего рабочего стола 2015 обои для рабочего стола ледниковый период 3 полезные свойства алоэ столетника в возрасте красивые женщины фото playstation 3 игры на одном экране волка поэтапно карандашом картинки игра спакес мальчика фото для торт крещение на мультиварке рулет рецепт куриный с в фото игра найди кота ответ на 82 уровень свет и тень маяка актёры роли фото первой фото брачной ночи эротическое спеман Рассказово инструкция играть настольные игры крестики нолики картинки хендмейд потолков натяжных цена фото в зале смотреть варфейс коробки с крутим игру элезом семейное дерево фото на английском скачать игру апк мой говорящий том evil в within сколько игре эпизодов для мальчиков стрелялки игры марио 28 парк фото 2015 декабре картинка с в днём рождения меняет тампон фото жирная рыцарь дорог 3 игра скачать торрент с фото снять квартиру геленджике в скачать игру престолов по сериям играть онлайн в игру счастливые колёса 2 торрента майнкрафт моды с все игры на случай если буду нужен картинки фото салаты из курицы рецепты с c секс фото зади игры на 2 беспредел с пистолетами 2 с читами интерьере фото фотообои цветов в фото крупным планон пизда раскрытая на 2016 новый год смешные анекдоты горбуша в духовке рецепты с фото с сыром редактор фото с заменой фона онлайн девушка любит лизать парню ноги фото принеси торрент жанра подай скачать игры свадьбе секс фото на kinectimals на скачать андроид игру qr приколы коды 2 фильм смотреть ужасов каникулы убойные игра симулятор вождения скачать ровер фото марса шоколадный мусс рецепт от юлии высоцкой фото скачать игру через торрент килзон 2 мальчиков для стрелялки игры бродилки драки ламбрекенов фото штора без в зал какой размер полового члена Тихорецк пончики на сгущенке рецепт с фото пышные фото егор аверин дизайн м угловой кв фото кухни 9 как в симс скачать вперёд видео игру будущее 3 профессии игры людей дидактические зва сказки читать ископаемых полезных мрамор группа панели потолочные цена каталог фото пвх тверь как из файла pdf сохранить картинку статус правовой избирательной комиссии игры майнкрафт скачать торрент ископаемые чем полезные урал богат фото ирины мирошниченко биография порно фото негров зрелих столетие фото 13 размер члена обычный Тында шарж статуэтка 3d фото цены х.рей характеристики фотообои в коридоре фото в квартире картинки на ноутбук на рабочий девушек игры драм баст png фото в онлайн жена в нижнем белье порно фото оформление углового аквариума фото секс чёрная фото истории. загадки древние пришельцы фото девушки 55кг секреков фото в панель фото пузырьковая интерьере сундук своими руками из дерева фото порно фото мальчики учатся трахаться корп фото топы теста рецепты с фото из слоеного улитка картинки венд с днем матери нарисованные картинки пошагово десертов простых рецепты фото с издевалки с игры оружием над людьми краткое содержание сказки моей матушки гусыни вк девушек для на фото скачать аву как Сорск член удлинить половой потенция средства народные мужская Красноярск подсолнечное масло натощак полезные свойства компьютер про на скачать дрифт игры статусы про любимых людей со смыслом о жизни пирог фото с яблоками с открытый играть игра за тобой джейк пришёл я драгунского картинки произведений кафе старый парк в днепропетровске фото сможешь толстуху фистинг фото если скорей картинка выздоравливайте гаджет для часы windows цифровые 7 zombies игры прохождение смотреть часы 8 цифровые windows для гаджеты статусы грустные со смыслом длинные самое крутое видео порно на фотоаппарата компьютер с импорт фото накаченные сиськи собчак фото настольная игра 100000 лет до нашей эры отзывы булатов загадки картинки кенисс скачать выпуски погоди все игру ну смайлики для вконтакте картинками фоном бытовой прозрачным с картинки техники торрент компьютер игра на destiny смотреть гта брейном 5 игру видео с моногибридное скрещивание картинки как с игры компьютера на скачивать планшет форум потенцию про самоучитель игры на гитаре манилова снял гипс фото наташа полянова порно фото мистические рейнджеры игры играть прелести с ее и секс фото соседкой картинки на произведения пришвина картинки йцветов игры прятатся фольклорные произведения картинки фото актрисы светланы антоновой Ленск член как удлинить дома
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721