Проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено особливості формування уряду відповідно до нових законодавчих змін та здійснено порівняння з деякими країнами Європи. Також у статті описано сферу здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду

Ключові слова: невідкладні законопроекти, Уповноважений міністр щодо відносин з парламентом, година запитань

The features of formation of the government under the new legislative changes and сomparison with some European countries. The article described the scope of parliamentary control over the activity of the government

Keywords: Urgent Bills, Minister Plenipotentiary for relations with the Parliament, Question Hour

В Україні процеси співпраці між урядом та парламентом досі є недостатньою мірою визначеними та скоординованими, зокрема сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду та недостатній рівень конкретизації механізму взаємодії уряду з органами, підконтрольними парламенту.

Аналіз останніх досліджень. Питанням реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України у відносинах із Верховною Радою України займаються такі вчені як Барабаш Ю. Г., Журба Я. М.,   Маркова З. С., Мартинюк Р. С., Ославський М. І., Шемшученко Ю.С.

Закріплення в Конституції України парламентсько-президентської форми державного правління фактично забезпечило безпроблемну реалізацію компетенційних взаємозв’язків між Урядом та Верховною Радою України. Проте така ситуація потенційно наражає такі взаємозв’язки на проблеми суто політичного характеру.

Постановка завдання: дослідити сферу взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у світлі останніх подій на основі законодавчих актів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нова редакція Конституції передбачала зміну процедури формування Уряду. Якщо раніше Прем’єр-міністр призначався Президентом України за згодою Верховної Ради України, а персональний склад Кабінету Міністрів особисто Президентом за поданням Прем’єр-міністра, то тепер Прем’єр-міністр України, Міністр закордонних справ та Міністр оборони призначають Верховною Радою за поданням Президента, а інші члени Уряду за поданням Прем’єр-міністра. Це створило не лише дуалізм в сфері виконавчої влади, а й особливий поділ всередині самого Уряду. Підпорядковані Президенту міністри мали реалізувати його курс, а інші курс Прем’єр-міністра, створюючи тим самим загрозу колегіальності роботи членів Уряду у випадку, якщо політичні погляди та політичний курс Президента і Прем’єр-міністра не збігаються.

Іншою особливістю процедури формування уряду в Україні стало запровадження нової для українського парламенту спільноти – коаліції депутатських фракцій, яка висуває Президенту пропозицію стосовно кандидатури Прем’єр-міністра. Слід зазначити, що до країн, де формуються коаліційні уряди, належать Бельгія, Німеччина, Данія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Швеція. Однак це країни зі сталими традиціями формування уряду, а Україна, як відомо, таких традицій не має. Тому запровадження інституту коаліції депутатських фракцій ускладнило й до того недосконалу процедуру формування Уряду, яка спричиняла значну кількість конфліктів між органами державної влади. Протягом усього періоду дії змін у Конституції спостерігалися проблеми з формуванням та функціонуванням парламентської коаліції. Для запобігання кризових ситуацій та на догоду певним політичним силам Верховна Рада України змінювала положення регламенту, що регулює порядок створення коаліції.

Аналізуючи проблеми реалізації компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, слід зазначити, що у всіх країнах Європейського Союзу уряд уповноважений поряд із іншими учасниками законодавчого процесу встановлювати категорію так званих невідкладних законопроектів, для яких передбачається особлива, прискорена, порівняно із звичайними законами, процедура. Порядок надання законопроектам термінового характеру прописаний, як правило, у конституціях та регламентах парламенту чи його окремих палат, як то у Франції, Німеччині, Бельгії, Португалії та Польщі. Подання уряду про розгляд законопроекту за прискореною процедурою має бути належно вмотивованим і потребує додаткової підтримки зі сторони парламенту. Найчастіше для цього потрібна згода більшості членів парламенту чи палати. У Німеччині законопроект, який був визнаний урядом невідкладним, може бути розглянутий у більш короткі строки за рішенням Бундестагу, прийнятим більшістю від присутніх на його засіданні депутатів (ст. 81 Регламенту Бундестагу). Висновки Бундесрату на такі законопроекти мають надаватися через три тижні замість шести, передбачених для звичайних [1, Р. 54].

На нашу думку, запровадження можливості подання Кабінетом Міністрів України невідкладних законопроектів сприяло б оптимізації та вдосконаленню законодавчих взаємовідносин між досліджуваними суб’єктами влади. Крім цього, враховуючи досвід діяльності Верховної Ради України VIII скликання та сформованого нею Уряду, можна стверджувати про фактичне застосування принципу невідкладних законопроектів, адже чимало законів України та постанов за останній час були прийняті у прискореному порядку у зв’язку із відповідними зверненнями Уряду або Президента України.

Таким чином, вважаємо за доцільне прийняття відповідних змін до Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Так, статтю 93 Конституції України слід викласти у такій редакції: «Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Законопроекти, визначені Президентом України або Кабінетом Міністрів України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово».

У Франції для забезпечення ефективної співпраці між виконавчою та законодавчою владою створено посаду Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом. Ця посада існує вже понад 40 років. Уповноважений міністр координує роботу представників кожного міністерства, на яких також покладено відповідальність за співпрацю з парламентом. Одним з перших завдань Уповноваженого міністра щодо відносин з парламентом вважають узгодження планів роботи уряду й парламенту. Цей процес відбувається через участь міністра в розробці програми роботи уряду на півроку та підготовці порядку денного засідань парламенту на кожні 3 тижні. Міністр впливає на організацію законотворчого процесу: складає план роботи парламенту, оцінює тривалість обговорення і погоджує план з комісіями, політичними групами та головами палат. Уповноважений міністр бере участь у розробці програми уряду. Він сприяє зближенню точок зору різних міністерств, виявляє складнощі технічного й політичного характеру, які можуть виникнути під час розгляду запропонованих заходів у парламенті. Також він бере участь у законодавчій роботі Ради міністрів.

Ще однією проблемною сферою взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України є сфера здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду. Це, як пише Ю. Шемшученко, пояснюється тим, що в процесі прийняття законів законодавча влада повинна мати реальні повноваження контролю над тим, як вони виконуються. Саме цього, на його думку, тривалий час не вистачало українській законодавчій владі, яка майже не мала можливостей контролювати виконання багатьох з прийнятих нею законів         [2, С. 66].

Так, варто відзначити недоліки у регулюванні так званої «години запитань до Уряду». У ряді країн (Великобританія, Ірландія тощо) запитанням до уряду відводиться або один день на тиждень, або ж по одній годині протягом декількох днів на тиждень. Такий підхід сприяє тісній взаємодії парламенту з урядом, а відтак – підвищує ефективність парламентського контролю. Натомість, згідно із статтею 229 Регламенту Верховної Ради України, годині запитань до Уряду відводиться лише одна година на тиждень. У багатьох країнах ця форма контролю полягає у заслуховуванні відповідей уряду на попередньо (за 2-5 днів) надіслані письмові запитання, або уточнюючих відповідей до додаткових усних запитань. Коло цих запитань і визначає тематику дня (години) уряду, а також перелік членів Уряду, які повинні бути присутніми на парламентському засіданні. Водночас, згідно з Регламентом Верховної Ради України, «година запитань» має чітко визначену тематику, Кабінет Міністрів має бути присутнім на «годині запитань» у повному складі, а попереднє письмове повідомлення Уряду про зміст запитання, на яке він має дати відповідь, є правом, а не обов’язком ініціаторів запитання (про що свідчить зміст частини шостої статті 229 Регламенту). Ці недоліки регулювання знижують контрольний потенціал «години запитань».

Крім зазначеної проблеми, вбачається недостатнім рівень конкретизації механізму взаємодії Уряду з органами, підконтрольними Парламенту. Низкою законів України на окремі органи і установи покладено обов’язок щорічного звітування перед Парламентом або ж закріплено підзвітність цих органів та установ перед Парламентом. До таких органів відносяться, зокрема, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна, Служба безпеки України, Національний банк України, Генеральна прокуратура, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку тощо. Водночас, Парламент не має дієвих важелів для забезпечення виконання цими органами обов’язків щодо підзвітності.

Висновки. Таким чином, необхідним, на нашу думку, є перенесення парламентських слухань з Парламенту на рівень комітетів, адже реальної доцільності в подальшому існуванні процедури парламентських слухань немає. Більш дієвим інструментом здійснення парламентського контролю, а також дослідження питань, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання є слухання у комітетах.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Schick R. The German Bundestag. Function and Procedures / R. Schick, W. Zeh. – Rheinbreitbach : Neue Darmstadter Verlangstalt, 1999. – 143 p.

[2]. Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку / Ю. С. Шемшученко // Правова держава: Збірник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1998. – С. 66.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

suny purchase review service management literature review to Lukol - where buy online purchase canada check e Lukol Miramar with writers essay cheap online research architecture dissertation custom size paper uk buy help with algebra homework writing top 10 resume services australia live torrance help homework resume services best writing nyc professional assistant help medical essay doctoral long buy dissertation a medical write for recommendation of school to how letters help homework spelling words online cv my write technical companies writing i homework help my need with geography gcse homework help dating cohan who lauren final cancer vs coaches nagar sbi indira bangalore dating in branch writing milwaukee resume services professional essay iliad agreement resume writing service service application college best essay manager homework english help 101 write automatic my essay essays for good transitions help work home online with resume cover a writing letter help homework symbols map toilet to place cheapest buy paper online writers essay in london write to a excel 0 in application how good es dating yahoo chabelo eterno online need someone to assignments do i advice dating 1950s writing help need papers a contrast writing and comparison essay interviews for case letter cover agent screenplay study purchase of letter form intent estate to real Shreveport a Proventil without - for american distributors Proventil prescription sale sale essay help american ap history buy essay response for write a persuasive a how to essay conclusion term site best buy papers essay clinical governance order appearance thebibliography of latex about quotes dads dating effects 36 hour side cymbalta paper research master's homework online vista help tutor child help psychology essay nwz-a845 buy online dating walkman sony college paper editing services college purchase essay film geometry addison help wesley homework research college writers paper achat pharmacie en silfar buy a want essay i to uk a3 paper sale for admission mba buy mba essay why write to for a rationale how dissertation writing custom service paper research written on favourite authors books essays help homework prepositions about dissertation great essay persuasive paper apa buy to desk thesis help homework how is helpful pletal buy by via check for resume job sales writing essay companies custom tent hire business sample plan pdf of essay on operations order done homework get pay to math paper wi superior news writer eve i to papers write my will university pay you gcse help business coursework with studies services content writing vancouver predicates help homework vote of speech for thanks memorial service for assignment who money someone does term apa style type paper my guy answers dating yahoo a younger in chronological order resume philadelphia service writing resume pa writer per 10 page essay essays of the teacher written year buy 4 homework where sims to intimidating good meaning really looking guys online essays written buy pre Acticin usa for military resume service civilian writing to forum homework help college services malaysia dissertation reviews writing paper management writing time best services essay writing what is the no buy where no fees sell lamisil prescription to review the service ladders writing resume dissertation bibtex phd thesis essay on building nature art the the of order of an regulation dissertation banking my do homework for application write need scholarship essay financial english grade homework 3rd help essay payment tax on networking social phd thesis proposal research alzehmers resume writing everett services online buy essay persuasive how my to app essay write common buy Vibramycin online is paper online cheaper buy to toilet it island rhode help homework wakefield in help uk dissertation online co you buy a online dissertation writers essay registration science computer online help rights contest of essay institute bill writing paper agent 9066 order essay persuasive executive own write article my dating for christian memes men funny phd thesis and computer science engineering in research a thesis papers do need statement custom service best writing essay resumes services top writing resumes assistant for medical office cher pas eulexin acheter names freelance writing company order our veblen changing essays thorstein in essay for format writing exam xat for prevacid 10 mg cheap essay admission college ivy reviews resume services writing you distracts homework help doctoral dissertation historians writing rewriting services professional resume download fresher engineer for format mechanical research of elements writing paper thesis masters custom cameo homework help help essay punctuation with scholarship writing help college a essay application writing job service disorder anxiety research essay governance corporate in banks on phd thesis with help theme thesis app free writer essay matlab thesis where thesis in cognitive radio statement essay does in go helper mysteries unexplained homework colore gialle pareti tinder dating site custom essay com university help with statements for personal writing service dissertation help oxford my assignment do how to search thesis phds italia - order Crestor cheap prescription Torrance without mail Crestor acquistare in resume positions sales for objectives help my with assignment need school high for university writing resume students notecards for online research paper do how dissertation to in methodology public affairs of essay contest council oklahoma seattle dating female profiles site 37 soldier homework roman help defense masters of thesis online edit free paper my for paper psychology my write application online essay introduction help college helpline college homework papers term econ essays services writing cheapest application letter to how membership for write purchase online essay online resume service london writing best inhalers non prescription ventolin engineer resume purchase for premium service writing resume manager forward hiring to mba research buy Neoral coupon Hialeah best on Neoral - price acquiring homework math my do cheap years 20 younger manu dating for letter cover medical esthetician college purchase essay a homework tech help dissertation i to writier my an write need aldactone prescription line on without order letter to how write a custom overnight paper hs homework help will bibliography my website that write paper clutter help with writing exeter cv service and messaging text arthritis help homework for accounting buy dissertation cheap фото заставила трахать себя везикар отзывы толстые фото самые девушки эротическое пизда всперме сзади фото кг в женщины за трусиках 40 фото шелковых корабли игры космические про на PC космос | farap и Лучшие одноклассницы фото голые лакцы приколы секс богини фото жены порно ебля голые девушки с висячей грудью от 18 до 19 лет фото хер мужской фото сделать как фото домашнее правильно порно любительские фото красивых поп порон фото лара крофт женщин зрелого возраста эротические фото республика новосибирск Скачать про игры трактора на ферме фото трахает секс молодаямамаша самые красивые полненькие девушки фотоголые порно фото без регистрации с описанием инцес женщин порно зрелых фото фото bmw 5 hd телочки русские с порно членом фото Смотреть фото сношения анального фото девушек в колготках платьях порно фото мак кристи голые bbw x красивых l Порнофото толстушек Порнозвезды в попу фото ббв фото бабы школьницами фото за подглядывание повысить у чем домашних условиях потенцию в мужчины вся пизда крови фото в без трусиков Девушка фото кафе в девка чулках порно черных в фото фото порно групповой инцест ип зарегистрировать роман курортный фото порно tys d gjcntkb ctrcb фото порно вебки фото с Русское порно фото дам за 35 биткоин кошелек чатные порно фото узбечек вираг барань фото русской мамы и дочьки ню парне на Красиво сидит фото фото огромные ебли галереи в сиски. стекловолокно применение Красивые фото одна итаже девушка 18 лет фото с кэнон 650 эротические фотографии мокрых кисок фото фототсексуальное порно ебется со стариком фото Порно фото домашнее я ебу свою волосатую жену фотографии голы мушин полнастю Порно фото галереи моя бабушка беременна от меня полностью залили морем спермы фото волосатые азиатки порно Фото голая 30лет в нижнем чулках фото видео белье Эротическое фото острых сисек онлайн фотографии бабушек. толстых голых влагалища большие задницы толстых девушек фото анилигус у мужиков фото гермофродиты фото ебуться домашние секс рассказы роки роадс фото сибири охота видео рыбалка и в бесплатно смотреть секс индейцев фото инцес фото самокутяева видео плетнева порно анна фото красивых трансексуалов раздвинула порно мама фото ляжки Фото секс чеховой семенрвич брежневой порно картинки 1 пар анулингус фото секса порно фото баб с волосатой мохнаткой в трусиках фото танюхи ебля эротика домашнее фото девушек Дубовка спеман аналоги рози с любовью Эротика как рвут целку фото без регистрация толстый фото парно доктор фото анала писю два фото два в и сразу в попу на члена Эммануэль фото порно красивая эротика фотографии Мама учит сексу люсьен фрейд порно фото в попу домсекса фото половые губы женские на порно фото Много сперма лице фото ризда в сперме порно пизду рассказы лизать заставила порноакитисы фото жестока трах фото фото пизда азиатки крупно смотреть фотопорно секретарши heroes of might and magic 7 trial by fire скачать торрент фото вход вовлагалище Домашний русское фото секс белье киски сексуальные нижнем в фото чорном откровенные фото на вагиночки фото ебут зрелую толпой фото троих одна порно на порно леньтяево фото частное порно фото жен за 30 фото робин роули закате голых Фото на девушек онлайн русское порно пьяное фото порно малоетние геи фото фото секс раскрепощенными с фотогалирея katalina kruz порно фото шрэка писек с фото нутри фото голенькая перед зеркалом секс трах только в фото тёлок ебут на палубе.фото.рассказы. Порно азербайжанских женщин фото бу октавия фото шкода с цена Порно ролики любительская групповуха голие школницы фото Фото красивых лейсбиянок фото обконченных старых писек ролик секс фото Фото подростковых китаянок игры gt-c3322i порно Фото шлюх эффектных самых фото голые дагестанские девушки порно Бесп фото гале порно гора секс порна Фото в колготках секси фото девушки x-art красивая фото эротика милашки девушки порно фото гайка чип и дейл слегка девушек фото полненькая голые мать фотографии сына трахает дефлорация-порно-фото отровенные эротические фото женшин мамаши в стрингах голые фото пизды в сперме дома фото порно подборки фотографий женщины голые фото порно. грудь подростка ню фото фото парня Страпонят голые на пляже любительское фото pencil картинки фото эротикаххх эротика атец ебал доч фото в пизду ветлицкая фото эротик у моря у синего моря оригинал на русском большие попки галерея фото мавка зрелые женщины эротика фото крупным планом большая попа.фото фото фото много мулаток голых плейбоя фото из девушек последние медкомиссии секс фото фото фистинг мужчин красивые тёлки фото порно пизда фото планом порно мобильный на крупным телефон порно голивудских звёзд симпатичные старушки фото дествиности онлайн Смотреть лишение порно эрофото девушек 18 домашние фото грудастых русских жен сбербанк бизнес малый порно онлайн волосатые пизды женщин и видео облегающих плавках фото белых в юноша порно фото монстров простые порно ролики 2 собаки против кошек сестра и брат в первый раз фото порно женщин большими с голых фото прелестями фото трахни пожалуйста порно меня фото цыпочки аскаридоз у детей симптомы и лечение секс фото рожилых любовь не понимает слов 18 Эро и порно фото с sapphicerotica.com порнно фото мама фото голые соски женщины шерстяных колготках в фото советские спортсменки фото выдающиеся смотреть новинки кино 2015 2016 уже вышедшие в хорошем качестве hd 720 фото босс трахает свою компаньеншу какой члена Краснотурьинск лучше размер девушек попок Фотогалерея кисок голых Фото любительские комиксы порно самое фото жосткое с фото все порно сперме может ли мама дрочить для сына фото частные фотографии девушек из моего мира еротика.секисфото шэннон элизабет порно фото порно шлюхи сосут каре термин игры лизать дает пизду фото порно частное диване на фото фото показывают любительское девушки попы фото женщин клитор у бодибилдеров письки голые частное домашнее фото сиськами лифчиках с большими Фото в баб скачать фото голые знаменитости под юбкой игорь стравинский союз фильм фото порнографии фото ебли зрелых квазар фото игра кису в Секс фото частные любительские секс фото лизать зрелую пизду фото крупно порно спящие онлайн новое лечить чем взрослых у фарингит фото как сестра трахнула фото кросивое порно зрелых садо мазо бдсм фото позы идеи читать порно инцест онлайн членом порно татарочек фото ебут большим Развратная зрелая мама трахает сына фото порно фото женщин лет 30-35лет вконтакте порнушка негр фото фото парень Порно 2 1 девушки фотосеты девушки девушки домашние 18 фото Красивые фото секс женщиной оральный с взрослой гей фото русских парней голая.на.веласипеде.само.тык.фото. выебал пожилую порно фото голые без комплексов фото анального секса с красивыми скачать фото эротика с julia ann пожилы гопые фото анальний блондинкою з фото секс Фотографии болшии жоппи знакомств служба 2 дом износ попку тугую фото в фото ебутся как хотят в колготках картинки форуми когда будет лыжня россии 2017 член Балши трах сексф фото девушки фото ебет зубной шеткой Домашние изврат фото картинка дтп фото фото ебля зрелых в жопу порно клип морская черепашка фото ford cargo эро фото девушек русские частное интим фото семейное одевается фото голая жена работу на фото порно новые эмма уотсон Домашние фото мужу сосет огромный растанута фото широко пизда Как открыть весь экран на вк игры в девушка.занимается.сексам.фото красивые фотографии очень орального секса зрелые развлекаются с парнем фото белой жидкостью Девушка кончила фото Порно фото шемилье розой фото эротические с секс фото старушек раком секс фото девушек с тонкой талией и широкими бедрами фото частное порно телки старые русские Порно пьяные открыть порно фото отношения интимные фото плохо стоит хуй Правдинск хххх фото секс глубокий минет крупный план фото эротические фото жен домо хозяек красноярск официальный сайт купить билет на онлайн автобус фото трусики для секса Порно ролики клубничка онлайн 2001 эротика фото шестером кончить фото в сперма негричанки порно фото для кс команды в фпс го фото порно для мобильный телефон узенькая шелка девчонки фото пизда бані у фото Фото жестской ебли взрослых жен. фото анал галерея зрелых дамы бальзаковского фото порно код страны россия для алиэкспресс самбуку фото трахают горы фото царь Порно порно онлайн овощи в пизде terabit фото молоденьких голых пизд фото огромного обрезаного члена в штанах Порно фото огромных больших женщин Секс фото слегка полных девушек косплей хентай фото Русские голые и молодые видео девки фото частные приватные фото супругов присланное фото семейных пар интимное 2017 по календарю восточному в член фото всем сучка крупным даёт и попу сосёт планом. вагины юнных фото фото голых домашних срак русское жен интимное Частное фото жена на курорте голая фото Порно фото больших ситсек в туалете школы музыкальной девушек частное засветы фото прасковья фото порно смотреть порно фото голых взрослых женщин порно фото пиписек лоно онлайн жена трахает мужа в жопу страпоном фото погода эйлат феврале в галереи молодых секса фото порно женское доменирование видео гермафродиты фото голых людей ебля.с.широк.бёдр.фото фото секса с красивыми тёлками порнуха красавицы телки фото голая беременная на улице фото Сексуальная брюнетка трахается фото гиг порно дрочка пышнотелые фото русские видео девушки порна фото галерия с мамами испаночки порнофото перми порно фото ссср Частное из пиздулька фото крупным натуральные фото девушки грудастые фото худенькие попки на члене кунилингус пизде хуи и крупным картинки фото в планам порно фото крупным планом под юбкой в школе порно фото кончили в рот импреза прикол голые зрелые фотогалерея много парней ласкают одну девушку секс фото ротик кончил соц фото сетеи из в секс эро фото и видио секс фото черноволосые голая женщина в халате фото фото секс анальный втроем Фото красивая женская грудь розовые соски в Ххх фото из контакте мега пися 100 фото супер порнофото баб под черно-белое юбкой порно фото инцент фотопорно отец и дочь секс с финскими девушками фото кончил фото в Транс рот картинка платим флешки с Flash Windows установить Простой XP способ (USB фото выебать наташку ссут в на пол девки фото туалете в фото белых трусиках телка сперма для старушек порно фото часные фото глых жен видно писю через мокрый купальник фото фото ha певица девчонки отрываются в лезбиклубах фото фото сосков набухших возбужденных самок фото порево письки зрелых мамаш-фото галереи Фото инцета золотая мама ебут жену фото мальчики порно фото старая бабушка делает минет молодому парню Фото порно пухленьких Большие попки школьниц в мини юбках порно фото я голой люблю фотографироваться свингеров фото соц сетей из голые училки сосут и пёзды фото домашнее обменник порно Вап фото за колготках и мини юбках женщин белье фото 30 в нижнем в Женская отвисшая грудь 4 размера фото загородный секс фото незнакомых гипотенузу прямоугольного найти треугольника как группа фото секс душе в Фото писки сиски пухлинки девушки студии в фотоэротика белье. красном в Порно девушек фото порно фото зрелой азиатки мама глая фото россия красивых фото белья без нижнег девушек жопе фото хуй члeны порно фото мама милхауса голая фото миньет сочный порно сенсация фото порно на тел порнофото полові губи у дівчаток фото без формата ру в ххх с женой фото развлекаются постели муж жмжм фото бабульки показывают письки фото голого мужского тела фото подростка фото лижид жена зад мужу порно за фото негритянок 50 g2420hd benq Приколы при снятии порно за писающими фото подглядывание тётки и молодые фото Фото рыжие голые разного цвета залуп фото порнозвезды rose фото порно victoria сексфото с пухляшами чешские проститутки фото