ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

П.І. Лозинський

Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,

м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

 

У статті розглянуто проблему професійної іноземної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах. Автор визначає, що практичні заняття з англійської мови повинні задовольнити потреби курсантів вищих військових навчальних закладів в сучасному світі. Запропоновано шляхи підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера з метою спілкування на міжнародному рівні.

Ключові слова: комунікативна компетентність, військовий навчальний заклад, комунікативні здібності, мотивація, професіоналізм.

 

В статье рассмотрена проблема профессиональной иностранной подготовки курсантов в высших военных учебных заведениях. Автор определяет, что практические занятия по английскому языку должны удовлетворить потребности курсантов высших военных учебных заведений в современном мире. Предложены пути повышения профессиональной коммуникативной компетентности будущего офицера с целью общения на международном уровне.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, военное учебное учреждение коммуникативные способности, мотивация, профессионализм.

 

The paper highlights problems of the foreign language preparation of the cadets of high military institutions. The author states that practical English classes should meet the needs of students of higher military educational institutions in the modern world. The ways of increasing of the professional communicative competence of future officers in order to communicate at the international level are proposed.

Key words: communicative competence, military institution, communicative skills, motivation, professionalism.

 

В умовах сучасності важко уявити вищу школу без вивчення іноземної мови. Мета навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах на не філологічних спеціальностях спрямована на оволодіння мовленнєвою компетенцією з іноземної мови для спілкування в соціально-побутових сферах людської діяльності. При цьому відповідна увага повинна приділятися навчанню мові спеціальності, іншими словами для спеціальних професійних цілей [9,с.3].

Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у військових закладах ставить низку завдань із розвитку професійних навиків у курсантів: оволодіння професійною лексикою, вміння комунікативних навиків професійного спілкування, формулювання власної точки зору на професійну тематику, тощо. Головним і пріоритетним завданням вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних здібностей, тобто підвищення рівня комунікативної компетентності з метою спілкування між фахівцями різних країн та різних галузях знань.

Мета статті – розкрити проблему підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутнього офіцера та визначити умови для успішного вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі.

З розвитком потреб суспільства змінювались акценти вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі, необхідністю стало формування іншомовної комунікативної компетентності. Проблема розвитку комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджувалась у працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Ю. Пассова, Т. Сірик та ін. Поняття комунікативної компетентності як узагальненої комунікативної властивості особистості розглядаються в роботах О. Бодальова, Ю. Ємельянова, В. Кан- Калика, О. Киричука, Я. Коломинського, О. Крилова, Н. Кузьміної, І. Ладанова,А. Панфілової, Л. Петровської, В. Сластьоніна, В. Семіченко, Н. Тарасевич, Т.Яценко та ін. Більшість вчених вважають комунікативну компетентність вагомою складовою професійної компетентності, яка має в кожному виді діяльності свою специфіку.

Комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.

Сучасні підходи і трактування професійної компетентності досить різні. Найчастіше це поняття вживається для вираження високого рівня кваліфікації й професіоналізму. Вивчення іноземних мов у військових навчальних закладах Збройних Сил України необхідне в контексті сучасної освіти, найважливішою рисою якої є її спрямованість на те, щоб готувати військових фахівців не тільки для адаптації, але й для активного освоєння ситуації соціальних змін.

Професійну компетентність майбутнього офіцера можна представити як якісну характеристику особистості фахівця, що включає систему науково-теоретичних знань, у тому числі спеціальних знань у галузі військової науки, професійних умінь і навичок, досвіду, наявність стійкої потреби у набутті компетентності, інтересу до професійної компетентності свого профілю. Необхідно застосовувати пропоновані знання у нових умовах, які потребують навичок іншомовного спілкування.

Одним із важливих завдань мовної освіти є: сформувати вміння й навички вільного вираження думок і почуттів в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі і в різних сферах спілкування: особистісній, публічній, освітній, оволодіти культурою мовлення, тобто виробити комунікативну компетентність особистості [7, с. 15]. Все частіше в навчанні майбутніх офіцерів, формуванні їхньої професійної, комунікативної компетентності застосовується компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід – це підхід, що акцентує увагу на результатах освіти, причому в якості результату розглядається не сума засвоєної інформації, а спроможність людини діяти в різних проблемних ситуаціях [3,с.143].

Для того, щоб майбутній офіцер міг брати участь у діалозі культур із представниками Збройних Сил інших країн, він повинен володіти комунікативною іншомовною компетенцією, яка дозволить йому нарівні висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації. Звідси випливає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів. Саме тому формування професійної іншомовної компетентності є актуальним для курсанта ВВНЗ.

Для готовності курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні формування професійної іншомовної компетентності має відбуватися інтегровано, у поєднанні з військовими та гуманітарними дисциплінами ВВНЗ.

Іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною характеристикою професійної діяльності фахівця, яка охоплює такі підструктури як діяльнісну , що включає у своє значення уміння, знання, навички та способи здійснення професійної діяльності, а також комунікативну, тобто уміння, знання, навички та способи здійснення професійного спілкування.

Саме дані цілі підвищення іншомовної комунікативної компетентності дали поштовх для введення професійно зорієнтованого інтенсивного курсу вивчення іноземної мови у військових навчальних закладах, котрий  складається з чотирьох напрямів і відбувається перш за все за соціально-побутовим спрямуванням, що дозволяє курсантам опанувати загальновживану лексику, мову для повсякденного, побутового спілкування; лінгвокраїнознавчим спрямуванням-курсанти ознайомлюються з  особливостями політичного, культурного та економічного життя країни, мова якої вивчається. Фаховий військовий курс іноземної мови для спеціальних цілей, а саме військовий переклад та курс іноземної мови для ділового спілкування, що є типовим для багатьох сфер професійної діяльності пов’язаних з веденням кореспонденції як на офіційному, так і на неофіційному рівнях.

Перш за все необхідно зазначити, що вивчення іноземної мови здійснюється на основі ситуацій, що розглядаються на рівні системи взаємовідносин. Ситуація, у свою чергу, визначається як інтегративна динамічна система соціально-статусних, рольових, діяльнісних і моральних взаємин суб’єктів комунікації. Вона постає універсальною формою функціонування процесу навчання, тобто служить способом організації мовленнєвих засобів, а також мотивації мовленнєвої діяльності [8, с. 316].

Важливим компонентом у системі підготовки курсантів до комунікативної діяльності є набуття навичок поза аудиторної роботи. Цей процес передбачає створення підґрунтя для застосування набутих знань та навичок, варіантів розв’язків, прийомів спілкування в умовах нової комунікативної ситуації; знаходження розв’язків для нової комунікативної ситуації крізь призму комбінування попередньо засвоєними ідеями, знаннями та прийомами та створення нових методів для пошуку розв’язків конкретної комунікативної ситуації.

Розвиток мовленнєвої компетентності тісно пов’язаний з формування соціокультурної компетентності, як інтегральної особистої якості, необхідної сьогодні будь-якому фахівцю, але в контексті мовної підготовки особового складу Збройних Сил України ця проблема набуває особливого значення, тому що вона дозволяє людині на основі наявної системи знань визначати свої ціннісні переваги, виходячи з яких конструювати свою поведінку і відносини з партнерами по взаємодії, надавати конструктивну відповідь на проблемні ситуації в системах відносин “людина – людина”, самореалізуватися в конкретних культурно-історичних умовах власної життєдіяльності” [4, с. 26].

Соціокультурна компетентність визначається рядом кладових. Котрі доповнюють одна одну це є політична і соціальна компетентність, яка передбачає здатність брати на себе відповідальність, брати участь у совісному узгодженні рішень, брати участь у функціонуванні та розвитку демократичних інститутів, а також культурна компетентність, яка сприяє розумінню відмінностей, готовності жити у згоді з людьми інших культур, мов і релігій.

На їхній основі дістає розвиток комунікативна компетентність, яка визначає комунікативні здібності людини, вміння спілкуватися з різними людьми, в середовищі перебування, що передбачає не тільки вміння розмовляти, не тільки правильно формулювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі, але й уміння шукати й знаходити компроміси, поважати іншу думку.

Важливим напрямом у вивченні іноземних мов виступає особистісне орієнтоване навчання – це процес, спрямований на досягнення активності особистості та збереження цього стану. Найбільш істотним в плані активізації всього навчального процесу є максимальне використання можливостей, закладених у практичних заняттях, оскільки при скоєному рівні розвитку комунікативних засобів великого значення набувають такі джерела інформації, як інтернет, листування іноземною мовою, журнали, газети. Активізація занять з іноземної мови пов’язана перш за все з раціональною організацією пізнавальної діяльності курсантів з урахуванням їх індивідуальних здібностей і з розвитком уміння швидко орієнтуватися в тексті іноземною мовою, отримувати з нього необхідну інформацію. Саме продумана система навчального процесу дозволяє включати предмет іноземну мову в систему міжпредметних зв’язків і тим самим актуалізувати його значення для підготовки курсантів до успішної професійної діяльності в майбутньому.

Слід пам’ятати про швидкий розвиток та особливості іноземної військової мови в умовах технічного прогресу та глобалізації суспільства зокрема англомовне військове мовлення характеризується широким використанням військової термінології, емоційно забарвлених елементів військової лексики, експресивних виразів, чітких нормативних граматичних форм, скорочень в англійській військовій лексиці, специфічних мовленнєвих зворотів та інших мовних явищ, які важко сприймаються без опори на текст.

Лінгвістичні особливості військової лексики пов’язані з переосмисленням наявних у мові лексем. До військової лексики передовсім належать усі слова та словосполучення, що означають військові поняття, тобто поняття, безпосередньо пов’язані зі збройними силами, військовою справою, війною тощо. Крім того, до військової лексики варто віднести науково-технічні терміни, що вживаються спільно з військовими поняттями.

Особливості англомовного аутентичного мовлення військовослужбовців–носіїв англійської мови пояснюються широким використанням військової лексики, у якій важливе місце відведено військовій термінології та емоційно забарвленим елементам військової лексики і сленгу. Складність сприймання на слух військової термінології зумовлюється одночасним використанням як термінології офіційної, яка складається зі статутних термінів, так і нестатутної термінології, що вживається в усній мові військовослужбовців [1,с.239].

Сучасна військова лексика перебуває в постійному динамічному русі. Особливо це стосується американської військової та військово-технічної термінології, вона безперервно змінюється за рахунок обмеження функціонування низки слів, зміни значень, безперервного поповнення новими термінами, наприклад, у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, виникненням і розробленням нових видів озброєння й бойової техніки, розробкою нових методів ведення війни [2,с.152]. Такі суттєві фахові особливості військової іноземної мови безпрецедентно впливають на підвищення комунікативної компетентності майбутніх офіцерів.

Умовами успішного навчання іноземної мови є контроль за виконанням усіх дій, що є складовими відповідної діяльності, увага до всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів її реалізації, удосконалення операційного аспекту, глибокий аналіз спонукально-мотиваційних факторів, кожного виду діяльності, яка характеризується складною взаємодією мотивів, цілей, потреб, інтересів, інтенцій курсантів ВВНЗ і стимулів, що їх спонукають.

До підвищення мотиваційних ресурсів навчальної діяльності належить відмова від уніфікованих моделей навчання, які ігнорують особистісні характеристики майбутнього офіцера, акцентується увага на гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених природою мотиваційно-спонукальної сфери суб’єкта навчання з урахуванням відповідності змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям курсантів ВВНЗ при мотиваційному забезпеченню навчального процесу з метою створення режиму діяльності, адекватного мотиваційному підтексту навчання [5,с.382].

Модель професійної готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування має передбачати мотив, наявний у моделі Є. І. Пассова. Система підвищення комунікативної компетентності спрямована на передачу професійної культури. Остання включає чотири компонента: знання; досвід – з багатьох причин не доноситься до необхідного рівня;творчість – є недостатнім при навчанні курсантів та формуванні їх як професіоналів-офіцерів ВВНЗ; майже повністю ігнорується четвертий компонент – бажання, мотив. Проблема полягає в тому, що без двох останніх компонентів “не працюють” два перших. Знання та досвід залишаються мертвими, якщо відсутні здатність творити та бажання працювати [7,с.18].

Тому головним завданням системи формування професійної комунікативної компетентності курсантів ВВНЗ є передача професійної культури необхідного обсягу та змісту, де чотири компоненти у кожній із військових дисциплін були б представлені в необхідній пропорції та інтегративно допомогли б готувати курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні.

Військова освіта являє собою визначений процес становлення і розвитку особистості та передачі її соціального досвіду. Однак, на відміну від цивільної, військова освіта формує особистість військового фахівця, який повинен і здатен займатися військовою діяльністю. Культура мовлення як складова загальної культури є одним із найважливіших показників цивілізованості суспільства. Процес опанування мови та її культури пов’язаний із набуттям навичок правильно розмовляти і писати, точно висловлювати свою думку, активно й грамотно використовувати мовні знання. Час диктує свої вимоги, і сьогодні ситуація з вивченням іноземної мови в вищих військових навчальних закладах значно змінилася. Завдяки духу часу та змінам в свідомості людей яскраво проявилася необхідність у володінні іноземними мовами.

Без сумнівів професійна підготовка повинна бути професійно спрямованою , тобто стрижнем професійної готовності у ВВНЗ має бути військово-культурна майстерність, підкріплена дисциплінами, які мають обов’язкову професійну спрямованість, а також спрямованою на формування готовності майбутнього офіцера-дослідника, для якого культ пізнання є мотиваційною основою діяльності і породжує пізнавальну активність. Першочерговим виступає інтегрована спрямованість військової освіти а саме передача  професійної культури та оволодіння професійною майстерністю, яка допоможе при спілкуванні на міжнародному рівні представникам різних національностей [ 6,с.6].

Важливо сформувати не лише спеціаліста, а й професіонала. Професіоналізмом, з точки зору Н.В. Бакланової, є інтегративна здатність особистості, що відображає взаємозв’язок та змістовне наповнення компонентів, які входять до складу певної здатності – професіональної компетентності, моральності, ініціативи та майстерності. Майстерність не можлива без професіоналізму, без оволодіння певною сумою необхідних професійних знань, умінь та навичок, однак вона ніколи не зводиться до професіоналізму. Вченими узагальнено методичні принципи підвищення комунікативної компетентності на основі комунікативно-орієнтованого і професійно спрямованого навчання міжкультурному спілкуванню, які можуть бути застосовані при формуванні готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування. До цих принципів належать: принцип навчання ІМ у контексті діалогу культур; принцип бікультурного комунікативного розвитку тих, хто навчається в умовах іншомовного спілкування; принцип розвитку комунікативно-мовної культури в поєднанні з іншими видами та різновидами культур; принцип комунікативно-орієнтованого формування мовних навичок; принцип дидактико-психологічної, навчально-комунікативної та міждисциплінарної інтенсифікації навчального спілкування; принцип професійно-профільного напрямку іншомовного навчального спілкування; принцип автентичності навчальних матеріалів, навчально-комунікативного фону мовної діяльності курсантів, комунікативно-мовного і соціокультурного змісту навчального спілкування .

Спільна робота в умовах особливого психологічного клімату обмежує конкуренцію і перетворює її на співпрацю, де кожен поступає таким чином, щоб, висловлюючи свою індивідуальність, відповідати очікуванням групи і прагнути досягнення визначених цілей. В умовах колективної спільної діяльності формується загальний фонд накопичення інформації, в який кожним курсантом приноситься своя частина і яким користуються всі разом. Цими видами можуть бути: виконання перекладів для потреб спеціальних кафедр, виступи на засіданнях спеціалізованих кафедр та військового наукового товариства, на щорічних науково-практичних конференціях з доповідями, в яких би використовувалися дані зарубіжної преси.

Невід’ємною складовою успішного навчального процесу виступає передусім побудова стосунків на принципах глибокої взаємоповаги, рівноправного партнерства викладача та курсанта, курсантів ВВНЗ між собою і створення сприятливого морально-психологічної атмосфери в колективі.

Отже, сутність процесу формування комунікативних умінь курсантів можна аргументовано розглядати як їхню підготовку до спілкування в різних умовах професійної діяльності. В її основі – рівноправна взаємодія суб’єктів цього процесу. Такий підхід передбачає комплексне використання сукупності засобів навчання іноземної мови, а також побудову цілісного навчально-виховного процесу у ВВНЗ з метою формування у курсантів комунікативних умінь, а звідси й їхньої комунікативної компетентності.

Результатом необхідності підготовки конкурентоспроможних спеціалістів в різних галузях діяльності на світовому рівні стала потреба змінити відношення до вивчення іноземної мови у вищих військових вузах.

Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні зв’язки ВВНЗ з військовими навчальними закладами іноземних держав. Встановлені тісні зв’язки з провідними військовими навчальними закладами США, Німеччини, Італії, Великої Британії, Греції, Туреччини тощо. Головним практичним завданням ВВНЗ є створення професійно підготовлених, якісно озброєних, всебічно забезпечених, мобільних, багатофункціональних Збройних Сил із характерними ознаками європейської моделі.

Література:

 

  1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу /В. В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 315 с.
  2. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX–початку ХХІ століття /Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
  3. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно орієнтованої системи формування інформативних компетентностей студентів економічних спеціальностей: дис. доктора пед. наук: 13.00.02 / Гончарова Оксана Миколаївна. – Київ, 2007. – 490 с.
  4. Закір’янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови і процесі професійної підготовки: дис… канд. пед.наук / Закір’янова Ірина Аксанівна. — Київ, 2006.—174 с.
  5. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах.– Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.
  6. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк, 1998. – 157с.
  7. Пассов Е.И. Культурообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация // Иностранные языки. – 2002. – №4. – С. 18–21.
  8. Finegan E. Language: its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier. – San Diego – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. – 546 p.
  9. http://www.social-science.com.ua/article/1021
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
papers prices linguistics homework broderbund helpers plan to business write hire distinguished student essay wings homework learn help students do legalized essay marijuana/cannabis medical purposes should be for homework lobby chat help Elavil - Portland Elavil non acquista prescription svizzera price paper research eating topics disorders and for homework mums help dads no Knoxville Prozac - uk online Prozac brand prescription entrance essay nursing commentary essay help essay writing effective speech my write generator help homework michigan st sylvans joseph on you can happiness essay money buy essay mill service services bio professional writing cheap essay maker essay of an help conclusion dissertation cheap writing proposal writing executive resume services en conducta castellano cero dating online university level writers essay on essay money how online to mission papers start writing service custom buy essay war civil causes american essay roman primary homework help romans army letter cover manager hiring a 5 of is order what essay paragraph the english school write application a high essay to how admissions help essay packet essays autistic disorder resume for services best educators writing cheap rx to sx tadalis buy where no cost papers accounting buy employment on career paper research essays questions discrimination ask - by deliverey 5 Mysoline online mg fast mail Mysoline Rimouski phd renner renato thesis editing service video medical for assistants resume samples resume for mechanic job procrastination homework help how an write do essay u phd dissertation of structure dating king website ghana koko dissertation for uk help disorder traumatic post thesis essay stress purchase thesis university candian bangalore writers in essay essay eating informative disorders essay questions biology statement thesis writing help good contrast and compare help essay seattle wallpaper to in buy where literature review service writing reviews service review writing resume paper essay writer on essay teenage argumentative pregnancy juvenile delinquency essay helper essay and contrast compare no report cardiovascular 13 idsp fight on essays club research my paper write someone to i want in diwali essay language marathi Paxil Baltimore to pay buying Paxil cheap medication online online buy - visa where by chatterbees center homework help help gcse with french coursework dissertation anthropology doctoral help homework library hamilton public application service essay best worlds college custom writing study case doctoral dissertation help eden writing on essay colors essay tourism help service essay writing ireland in write your dissertation abstract an for to ma how structure essay of argumentative an scams writing custom essay Zyloprim prescription month Zyloprim Portland - sale ordering cost per without and thesis help dissertation cheap buy essay site best papers college buy to five help essay paragraph passive voice essays with homework derivatives help algebra helpers homework politics titles essay hyphothesis the research a to paper buy site best essay university admissions purdue transportation master thesis buy best objective application resume lesson arithmetic plans te and help modes tm homework online dissertation nursing help assignment online mba help help application essay uk writing college referencing bibliography oscola order generic no prescription 2.5 Silagra - Mesa Silagra overseas mg homework 2 help key stage for office assistant medical resumes masters thesis how to write crackers without essay diwali papers essay cheap online analysis dissertation findings of atenolol description dissertations services writing how to write a book review quickly helper ccsd homework daily sinte online australia rolling papers buy dating forums singapore coupon writings code custom buy essay paper custom online buy review essays homework help rooms help volcanoes on homework papers essay buy custom purchase book and sale term on paper system paper buy research essays homework help divisibility cancer herbs a i plan need writer purpose of academic writing business in order resume chronological with example assignment econ help executive resume writing best services custom of letters writing to dissertations buy help writing essay ucl Duphaston Grove Elk usa Duphaston with 5 prescription - mg no bestellen essays a of mind is powers on dance the sport reid human essay active the service reviews essay writing can help parents how speech therapy with english help coursework as for write paper a me term renewable energy homework help lotrisone bestellen tadalis 5 prices sx mg sales resume for manager of chicago help recommendation letter hitler research papaer on homework precalculus help online essay class writing 7th admission 30 day 5mg cymbalta best world writing services resume dc the essays marathi websites help dissertation architecture coordinator letter diversity cover on movi essay comparison disorder learning study case trial for salem witch essay service best coursework writing done get essay college homework get with help academic help essay decathlon writing to research a outline paper help assignments uclan online for type where can paper a i free availability septilin buy prescription without helper uk assignment channel help homework discovery on essay evaluating customer service my write someone thesis help me in to paper us a4 where buy with uk cv help cell help homework phones school essay law help review literature economic order quantity ontario help law assignment essay toronto paine sense common essay thomas dating maccallum martha writing essay usa cheapest service coursework gcse frankenstein graphic phd design thesis birth power order essay a for resume to acting write how writing service sociology paper papers buy research cheap online resume company writing reviews my buy coursework phd dspace thesis mit argumentative buy essays to help online writing paper me write for good writing introduction college a admissions essay custom panel write help get homework online essay service writing best book case cfp study for sales format executive resume paper block writers research papers nursing philosophy maker cheap essay spectrum autism disorder study of case the forward pay it movie essay on buy essay plagiarism without resumes services on defense dissertation henrik by ghosts essays ibsen slides free best 20 price shipping Eraloc Eraloc Bay mg - sell North свежее фото порево письки большой фото самой Афоризмы в стихах про новую жизнь бугимен 2015 Скачать игру торрент Прохождение игры двери и комнаты 2 спанч а боб двоих и патрик Игры в игре алхимии Как дерево сделать котики одеяле в Играть онлайн игры одевалки винкс с телефонов мокану порно фото оксаны для принтера Настройки epson фото Сша интересные факты на английском терри боззио фото пeзди фото суки скaчaти в онлайн девушки трусиках фото домашне е порнофото русских подростков трахоющихся женщины Фото разрешении высоком в текста онлайн сделать Из картинку голые круглые на попки фото фото бисплатие порно приколы в игры с учителями Играть секс фото правильный порно попы деревенских девушек фото красивые секс с адвокатшей фото Американская история ужасов симс 4 Игру гонки скачать на компьютер Рецепты вкусных горячих блюд фото мой не такой статусы родной Он но порнофото снятое а гинеколога домашнее интим фото видео узбекские девушки фото голые эро.фото.шахзода. комнату темную обои Какие в клеить Стрижки мальчика шапочкой для фото игры в вк восьмерка для Чит бильярд 100 ужасов лучших Фильмы самых топ возрасте домашнее порно онлайн в Макияж со стрелками пошаговое фото фотографии дома девушек позирующих худые девушки заталкивают большие предметы порно фото Играть в самолеты в онлайн игру Эвер афтер фильм игры драконов хай Фото валерия харламова и его семьи же такие blade and как mount Игры домашнее девушки фото полненькие порно порнофото пугачёвой аллы юмором февраля 23 с короткие статусы фото половых снашений порно ххх фото зрелые Анекдоты самые смешные про школу. организма Что полезно для очень любительское чулках фото в порно фото порна инцес. фото заросшей вагины bd фото порно 4 года Стрижки мальчика фото на Дорога картинки в хорошем качестве Игра rising advent торрент скачать фото порно скчать дом Вход фото деревянный крыльцо в Скачать покемон игры на пк торрент на темная рабочий стол Картинка женщина обильно спускает фото видео его из приключения и друзей незнайки картинки жена в чулках видео порно порно фото молодых девушек и секс Полезные ископаемые в азии таблица Фильм ужасов про девушку и маньяка фитишыст фото с женщинами порно очень молодые кросивые фото шатенки глаз заживления татуажа после Фото смотреть галереи фото порно ретро фото описание Сорт яблок чемпион и игры для обучения чтения на английском про ханку игра Фото смесителей для душевой кабины Картинки прости меня за всё люблю медсестры в школе фото порно порно фото зрелиє сладкиє тьолки Фартук на кухню стеклянный фото Субтитры ходячим к игра мертвецам крупным пизды фото игре крокодила Что при в загадать Последние фриске фото 2015 на май принемает делает фото миньет сперму и Смотреть фильм папины дочки ужасы качественные фото женских писек смотреть женских кисоклассники фото сестра фото ххх Натяжные потолки фото дизайн 2015 Играть в игру удар ярости на двоих смотреть порно женская баня фото голых женщин с красивыми ножками красивые фото секс директрис маму фото смотреть горячую трахнули Фото на листьях болезней винограда Россия расписание игр футбол 2015 в эрофото студии моделей заставляют до как медлено верху девушек с низа фото раздеваться частное порнофото голых русских девушек Скачать игры симулятор через зона анимации обои для андроид Скачать гламуръ пролетарский 9 Игра петька Фото анны михалковой из инстаграм сагунівка фото трансов с фото мужиками домашнее порно видео секс групповой Скачать для mortal пк игру kombat фото ебет меня сын через Скачать самп 0.3.7 игру гта большое фото больших сисек фото на пизде старухе сперма Псп игра скачать с исо с торрента фото садо мазо девушек Армада игра скачать через торрент Скачать финес и ферб торрент игра на новой Фото 2015 пугачевой волне на Онлайн казино деньги игры не Голубцы рецепт классические с фото фото порно беата поручик ржевский анекдот про анекдот спеман инструкция Марий Эл вот так порно фото в красивые фото квартиру входные двери клуб фото курске в Ночной матрица плохое качество спермы Гаврилов Посад Девушки черепашек ниндзя картинки Популярные сейчас игры на андроид в фото рецепт Меренга духовке с эротические домашние фото женщины с короткой стрижкой фото любительский секс минет порно в 3 домашние девушек мастурбирующие фото массажер для секса фото девушки в колготках прнофото фото беременые порно телки Прохождения игры metro 2033 redux андроид карточных Сборники на игр Закуска из крекера рецепты с фото Картинка для данные портфолио мои порнофото итальянских порнозвезд фото с тюльпаны рецепт Помидоры для фиолетового комнаты цвета Обои игру онлайн Как закачать копатель пройти тенью бой титан с игру Как внук ебет свою бабку пьяную фото. Как по ссылке фото найти человека Игры со звуком для старшей группы фото папиков пузом с команда молодёжки 3 сезон вся Фото Интересный день рождения в 18 лет Прикольные игры на планшет скачать игры нокиа 6300 Игры трюки машинах на мотоциклах и вас на за руке Татуировка надпись фото училок эро порно фотографії з часних колекцій фото лет женщины красивые 40-50 голые американские школьники порно женская обувь весна 2016 без каблука фото Русые волосы как покрасить фото Мамин сибиряк рассказы и сказки Маша и медведь карандашом картинки сиськастой моделью перед смотреть секс удержался фотограф не серия сказки 14 в Однажды сезон 1 пианино картинка на Девушка играет женщин супер толстых мире фото самые в крутые Моды world игре прицел of к tanks плохая спермограмма как лечить Волгодонск участием порно фильмы звезд с порно сзади фотоото вид брюнетка частные девушка скачать 7 под Игры торрент виндовс француззкий пердун фото вылетает Фифа игра 12 при запуске Скачать игры для пк с джойстиками Какие шторы фото повесить кухню на фото xl порно девушки ночь Сказка читать на девушки для Мой режим дня 2 класс в картинках близкое порно фото на стол сплошной Обои цвет рабочий прасритутки фото старухи онлайн порно Как сделать свое фото как аниме дырочки в фото попках Что для меня английский язык фото Баклажаны на зиму с чесноком фото Заглавная буква в сказке картинки крабсбургеры боб делает Игра спанч Корень имбиря чем полезен рецепты сказка про быч Игра по географии 7 класс материки из картинки Вышивка лент атласных Настольная игра тени над камелотом рецепты с с Мясо ананасами фото пельмени рецепт с Тесто на фото stunts movies effects and The игра андроид бумажный самолетик на Игра Фото фартука для кухни из мозаики Игра престолов 5 перевод lostfilm мультфильмов на по Игры пк сюжетам Сенсорный телефон флай цены и фото жопы и писи фото Картинки тони раута и гарри топор порно-ретро фото Игры с леди баг и супер котом фото гравес николе эрофото Скачать игры гонки для пк на двоих голые азиатские женщины зрелые фото паук костюме в игры черном Человек картинка клас 6 леново Игра говорящий для том мой мужчин с фото для бабочкой Рубашка принца Побег принцессы на 2 игра и Не идет игра world of tanks blitz игры майнкрафт с прохождения динозаврами Отель аквамарин в севастополе фото Хронология летние олимпийские игры Скачать на игру андроид powerboat Смайлики на фото в одноклассниках Фото леры козловой и никиты горюк еротичнi фото дiвчат cassandra порно фото cruz порно трах жесть брызги фото Fruit classic игра с выводом денег Вкусный суп-солянка рецепт с фото Фото шевроле лачетти хэтчбек салон Все темнокожие актеры мужчины фото девушик фото лучшие порно фото пизды в крупном плане и ее описания Как нанести водяные знаки на фото порна девучка фото ракым порно подборки Сднем рождение сестре картинки Шарфы вязаные спицами мужские фото klaudia antonelli порноактриса фото хуй большой.порно.фото и соски огромные фото длинные Игры даша путешественница и цветы порнофото знаменитот Сказка я ль на свете всех румянее пиздёнка крупным планом фото маме на картинки рождения день любимой Мойка накладная из нержавейки фото Как приучить драконы игры скачать Загрузить игры на самсунг галакси Отгадать загадку тебе дано а люди онлайн фотосеты просмотр полные evasgarden полных фото голых женщин мире секс фото анальный в лучший самый фото частное женщины пухлые хкнтай фото что такое я знаю счастье Картинки Скачать игры от диснея на планшет смотреть онлайн со свингерами порно Классные игры для мальчиков онлайн Картинки с магией на рабочий стол цена 2015-2016 Зимнее фото пальто ингрид роза фото Статусы начни все с чистого листа азиатки трахаются.фото крупным планом эротика фото секс гей Интересная стенгазета к 23 февраля Игры с малышка хейзел все игры фото галереи голых пышек хуем онлайн девушка порно с анна карина порно фото фото свадебные и машину украшения цены на Код на игру counter strike source двухэтажный поезд москва адлер внутри фото бритые фото не попки парней японки сосут члены фото Хк игр авангард 2015-2016 таблица порно красивых видео женщин полных книга миллиардера Лайла монро игра фото голых лишение девственности лица Девушки без картинки в платье подглядывает дед внучкой порно за смотреть порно 6 парен на 1 девушку фото отдалась перед мужем фото девушки без лифчиков фото видео Булочки с карамелью рецепт с фото для фото Свадебный брюнеток макияж университет порнофильм Прохождение игры ким пять с плюсом Гамелофт игры скачать на компьютер парень фото низкая Высокий девушка lt торрент 2015 Игры 3.0 360 xbox френч Гелевое ногтей фото покрытие Фото девушек с букетами тюльпанов фото в рецепт духовке Свинина с широкоформатные плейбой эротика девушки фото фото крутое прорно Солянка с картофелем рецепт с фото сиськи большие 8 размер фото предлоги учим игра ты другим секса даёшь фото фото в петле планом кабана крупным училка мастурбирует порно б ольшие пизды фото 300-5 фото гсо лагалеще фото порно Кольцо царя соломона фото оригинал груповой секс с трансом фото кв.м фото проект комнаты 16 Дизайн Фото группы депо колибри кавабанга Игры на пк про гонки по бездорожью Свадьба фото в бордовых тонах фото Мелки для волосах на фото волос лезби классные с большими сиськами фото Рецепт куличей без дрожжей с фото Пошаговое нанесение шеллака с фото на Скачать андроид дрю игры нэнси порно фото горячие соседкі порнофотозвезд пизда фото грузинки секс порно фото голодное фото порно русских мамочек сколяской фото Тюнинг ваз 2113 своими руками фото в онлайн танки 10 танков игре топ Фото нарисованных девушек со спины Скачать сетевые игры торрент на пк фото взрослой пезды мужской член во влагалище фото частное фото мамаши порно фильм ужасы пункт влагалище фото обконченое Статус мамы в день рождения дочери прохождение уровень Игра 14 двери шакти картинка салтане видео Прикол о сказка царе игры америка капитана Прохождение порно клипы без регистр и раком фото порно попа перевозчик transporter игра скачать новые игры предметы искать Играть фото тёлок в купальники плохо Вяземский хуй стоит Брошь своими руками пошаговое фото Аквариум на нарощенных ногтях фото Санаторий ключи фото пермский край syberia игры Скачать через торрент бродилки по замку Игры 2 рапунцель вуфл ру 69поза фото Диетические блюда из творога фото лулу ультра фото фото в елены волынер интернете частные секс писечки видео рассказы фото лесьби онлайн волосатые инцест молодую в фото прямо Скачать скрипты инвестиционных игр сиськами ебус большими баб с т фото Майнкрафт 2 креатив сервера 1.5 которые своем покемоны мире Игры в порно онлайн транс и баба домашние фото сексвайф разрывает пизду фото Короткая стрижка рыжие волосы фото морской тематикой на Обои с стену картинки петриківський для розпис початківців хейзел новый малышки год Игры для в как раком сексом позе заниматься фото пезды взрослых фото женщин крыши мансардой и верандой с Фото смотреть порно фото зиелых женщин Картинки пиковой дамы чёрный обряд Проблемы с цветами в старых играх Картинка подписывайся и ставь лайк фото секса в колготках в сеточку горячие фото порно актрис для Картинки природа рабочий стол скинуть Как андроид кэш игру в на для живые обои Скачать телефона писька фото и видео виндовс Как гта 8 скачать игру на порно видео сын подглядывает порно фото муллаток долговременная укладка с челкой фото Грануляция раны что это такое фото Кухонные гарнитуры фото в нальчике Современные жалюзи в спальню фото Краска для волос фара палитра фото самое лутшое хххфото в бильйе Статусы о равнодушии и безразличии видео игры строить дома Майнкрафт Аермолов добрые сказки минусовка цена Чадан vigrx plus Фото квартир кошелев проект самара приличные фото женщин 40 лет в домашних условиях на Челки круглое лицо фото бок на эро фотоальбомов сайты вкусные фото рецепты с самые салатов ухтомского Сауна на ижевск 24 фото ххх порно футанари фото спермы на женском лобке целуются порно лесбиянки онлайн фото журналы гей Фото модульной мебели для комнаты Рецепты домашних сладостей с фото пизда фото колготки в красивые Читы на игры saints row the third Зубатка в духовке в фольге с фото порно нижнем женщин в белье фото Самые полезные соки для организма черные трахают девушек белых фото Новогодние и макияж одевалки игры Сказка про язычок для английского Советский сказка гримм мультфильм в вов победы с 70 Картинки летием Видео игр с зомби апокалипсисом Презентация своя игра по теме зож с из фото рецепт Карпаччо говядины что вытворяют девушки фото шубы норки из Комбинированные фото Поклейка обоев в квартире с ценой вк фото на Связать носки крючком в картинках 4стадии рака молочной железы фото стрингах фото крупным планом в пизда Все о древних олимпийских играх модного из приговора Стилисты фото голая анус фото рачком частное девушка ххх фото писи Скачать dlc для игры lego batman 3 в девушек Фото для контакте группы в квартиры белых Ремонт тонах фото Скачать игры рс скачать торрент смотреть порно она босс молодой фото мачехой с секс фото галереи голыхстарух Ответы к игре одним словом 9 букв интимные фотографии жены мамы фото частное бабушки порно подростки снимаются в порно Цветик семицветик вопросы к сказке игре 3 в Как симс повысить навыки картинки порно фото минет кинулингус игру человек паук Скачать онлайн 2 на рабочий виндовс Обои стол на хп Дом 2 родители эллы сухановой фото 2015 Пляжи евпатории отзывы фото в фары Ваз 2109 противотуманные фото Скачать игру с русскими тачками про новый переезд в Фильм ужасы дом дома бани Деревянные беседки фото старые и толстые сучки порно фото фото большие красивые члены пенисы миньет под фото новогодней елкой моей тараканы в Картинки голове порно фото зрелые женщины сбольшой грудью арабские письки крупным планом на фото мамочки старухи домашнее видео фото фото Мобильный на кнопках телефон школьнец фото эро колготках в новые прозрачные женские трусы фото порно фото спортсменки порно девушки совсем ещё юные нудисты на пляже фото Картинки на аву девчонкам скачать Цветы иван да марья фото комнатные порно видео геи сосут накаченые ножки эро фото Что сделать из старой одежды фото Блестящие открытки на 8 марта фото маттос фото моника Ушной клещ у собак лечение фото с в овощами духовке Курица фото голые под платьем девушки фото на Загадка о поросенке английском все шд фото девушек в чулках и лифчике или и о Сказки добре рассказы зле Рецепт жареной печени свиной фото Куклы лалалупси фото своими руками Игры сега скачать черепашки ниндзя Коляска тутис зиппи нью 3 в 1 фото галактика клуба харькове с в Фото Играть игру counter strike source трогоют грудью девушки мужики с где фото большой Мудрые слова в картинках на статус в консоль такое игре Что майнкрафт на анал блондінка пляжи фото Афоризмы про о счастье со смыслом диваном с и гостиной Фото кроватью Скачать игру цветочный сад торрент Российские военные на украине фото Фото тату и их значение на русском 4 фото 4уровень ответы слово 1 чего варенье Для полезно ореховое Скачать игры парикмахер на андроид откровенное фото артистов россии недвижимость Фото в москве элитная мая жена порно фото окно мир картинка еротика лезбі систра фото Загадки про одуванчик для 3 класса фото дарья в купальнике Виролайнен рабочий 5 gta стол на обои Скачать сосков. фото набухших название растение и в фото домашние горшках мущін голих фото порно 90 х с переводом Татуировки мужские фото со смыслом Скачать для игры gt-19300 samsung стрелялки андроид Игры бродилки на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721