ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

П.І. Лозинський

Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,

м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

 

У статті розглянуто проблему професійної іноземної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах. Автор визначає, що практичні заняття з англійської мови повинні задовольнити потреби курсантів вищих військових навчальних закладів в сучасному світі. Запропоновано шляхи підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера з метою спілкування на міжнародному рівні.

Ключові слова: комунікативна компетентність, військовий навчальний заклад, комунікативні здібності, мотивація, професіоналізм.

 

В статье рассмотрена проблема профессиональной иностранной подготовки курсантов в высших военных учебных заведениях. Автор определяет, что практические занятия по английскому языку должны удовлетворить потребности курсантов высших военных учебных заведений в современном мире. Предложены пути повышения профессиональной коммуникативной компетентности будущего офицера с целью общения на международном уровне.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, военное учебное учреждение коммуникативные способности, мотивация, профессионализм.

 

The paper highlights problems of the foreign language preparation of the cadets of high military institutions. The author states that practical English classes should meet the needs of students of higher military educational institutions in the modern world. The ways of increasing of the professional communicative competence of future officers in order to communicate at the international level are proposed.

Key words: communicative competence, military institution, communicative skills, motivation, professionalism.

 

В умовах сучасності важко уявити вищу школу без вивчення іноземної мови. Мета навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах на не філологічних спеціальностях спрямована на оволодіння мовленнєвою компетенцією з іноземної мови для спілкування в соціально-побутових сферах людської діяльності. При цьому відповідна увага повинна приділятися навчанню мові спеціальності, іншими словами для спеціальних професійних цілей [9,с.3].

Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у військових закладах ставить низку завдань із розвитку професійних навиків у курсантів: оволодіння професійною лексикою, вміння комунікативних навиків професійного спілкування, формулювання власної точки зору на професійну тематику, тощо. Головним і пріоритетним завданням вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних здібностей, тобто підвищення рівня комунікативної компетентності з метою спілкування між фахівцями різних країн та різних галузях знань.

Мета статті – розкрити проблему підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутнього офіцера та визначити умови для успішного вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі.

З розвитком потреб суспільства змінювались акценти вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі, необхідністю стало формування іншомовної комунікативної компетентності. Проблема розвитку комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови досліджувалась у працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Ю. Пассова, Т. Сірик та ін. Поняття комунікативної компетентності як узагальненої комунікативної властивості особистості розглядаються в роботах О. Бодальова, Ю. Ємельянова, В. Кан- Калика, О. Киричука, Я. Коломинського, О. Крилова, Н. Кузьміної, І. Ладанова,А. Панфілової, Л. Петровської, В. Сластьоніна, В. Семіченко, Н. Тарасевич, Т.Яценко та ін. Більшість вчених вважають комунікативну компетентність вагомою складовою професійної компетентності, яка має в кожному виді діяльності свою специфіку.

Комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.

Сучасні підходи і трактування професійної компетентності досить різні. Найчастіше це поняття вживається для вираження високого рівня кваліфікації й професіоналізму. Вивчення іноземних мов у військових навчальних закладах Збройних Сил України необхідне в контексті сучасної освіти, найважливішою рисою якої є її спрямованість на те, щоб готувати військових фахівців не тільки для адаптації, але й для активного освоєння ситуації соціальних змін.

Професійну компетентність майбутнього офіцера можна представити як якісну характеристику особистості фахівця, що включає систему науково-теоретичних знань, у тому числі спеціальних знань у галузі військової науки, професійних умінь і навичок, досвіду, наявність стійкої потреби у набутті компетентності, інтересу до професійної компетентності свого профілю. Необхідно застосовувати пропоновані знання у нових умовах, які потребують навичок іншомовного спілкування.

Одним із важливих завдань мовної освіти є: сформувати вміння й навички вільного вираження думок і почуттів в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі і в різних сферах спілкування: особистісній, публічній, освітній, оволодіти культурою мовлення, тобто виробити комунікативну компетентність особистості [7, с. 15]. Все частіше в навчанні майбутніх офіцерів, формуванні їхньої професійної, комунікативної компетентності застосовується компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід – це підхід, що акцентує увагу на результатах освіти, причому в якості результату розглядається не сума засвоєної інформації, а спроможність людини діяти в різних проблемних ситуаціях [3,с.143].

Для того, щоб майбутній офіцер міг брати участь у діалозі культур із представниками Збройних Сил інших країн, він повинен володіти комунікативною іншомовною компетенцією, яка дозволить йому нарівні висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації. Звідси випливає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів. Саме тому формування професійної іншомовної компетентності є актуальним для курсанта ВВНЗ.

Для готовності курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні формування професійної іншомовної компетентності має відбуватися інтегровано, у поєднанні з військовими та гуманітарними дисциплінами ВВНЗ.

Іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною характеристикою професійної діяльності фахівця, яка охоплює такі підструктури як діяльнісну , що включає у своє значення уміння, знання, навички та способи здійснення професійної діяльності, а також комунікативну, тобто уміння, знання, навички та способи здійснення професійного спілкування.

Саме дані цілі підвищення іншомовної комунікативної компетентності дали поштовх для введення професійно зорієнтованого інтенсивного курсу вивчення іноземної мови у військових навчальних закладах, котрий  складається з чотирьох напрямів і відбувається перш за все за соціально-побутовим спрямуванням, що дозволяє курсантам опанувати загальновживану лексику, мову для повсякденного, побутового спілкування; лінгвокраїнознавчим спрямуванням-курсанти ознайомлюються з  особливостями політичного, культурного та економічного життя країни, мова якої вивчається. Фаховий військовий курс іноземної мови для спеціальних цілей, а саме військовий переклад та курс іноземної мови для ділового спілкування, що є типовим для багатьох сфер професійної діяльності пов’язаних з веденням кореспонденції як на офіційному, так і на неофіційному рівнях.

Перш за все необхідно зазначити, що вивчення іноземної мови здійснюється на основі ситуацій, що розглядаються на рівні системи взаємовідносин. Ситуація, у свою чергу, визначається як інтегративна динамічна система соціально-статусних, рольових, діяльнісних і моральних взаємин суб’єктів комунікації. Вона постає універсальною формою функціонування процесу навчання, тобто служить способом організації мовленнєвих засобів, а також мотивації мовленнєвої діяльності [8, с. 316].

Важливим компонентом у системі підготовки курсантів до комунікативної діяльності є набуття навичок поза аудиторної роботи. Цей процес передбачає створення підґрунтя для застосування набутих знань та навичок, варіантів розв’язків, прийомів спілкування в умовах нової комунікативної ситуації; знаходження розв’язків для нової комунікативної ситуації крізь призму комбінування попередньо засвоєними ідеями, знаннями та прийомами та створення нових методів для пошуку розв’язків конкретної комунікативної ситуації.

Розвиток мовленнєвої компетентності тісно пов’язаний з формування соціокультурної компетентності, як інтегральної особистої якості, необхідної сьогодні будь-якому фахівцю, але в контексті мовної підготовки особового складу Збройних Сил України ця проблема набуває особливого значення, тому що вона дозволяє людині на основі наявної системи знань визначати свої ціннісні переваги, виходячи з яких конструювати свою поведінку і відносини з партнерами по взаємодії, надавати конструктивну відповідь на проблемні ситуації в системах відносин “людина – людина”, самореалізуватися в конкретних культурно-історичних умовах власної життєдіяльності” [4, с. 26].

Соціокультурна компетентність визначається рядом кладових. Котрі доповнюють одна одну це є політична і соціальна компетентність, яка передбачає здатність брати на себе відповідальність, брати участь у совісному узгодженні рішень, брати участь у функціонуванні та розвитку демократичних інститутів, а також культурна компетентність, яка сприяє розумінню відмінностей, готовності жити у згоді з людьми інших культур, мов і релігій.

На їхній основі дістає розвиток комунікативна компетентність, яка визначає комунікативні здібності людини, вміння спілкуватися з різними людьми, в середовищі перебування, що передбачає не тільки вміння розмовляти, не тільки правильно формулювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі, але й уміння шукати й знаходити компроміси, поважати іншу думку.

Важливим напрямом у вивченні іноземних мов виступає особистісне орієнтоване навчання – це процес, спрямований на досягнення активності особистості та збереження цього стану. Найбільш істотним в плані активізації всього навчального процесу є максимальне використання можливостей, закладених у практичних заняттях, оскільки при скоєному рівні розвитку комунікативних засобів великого значення набувають такі джерела інформації, як інтернет, листування іноземною мовою, журнали, газети. Активізація занять з іноземної мови пов’язана перш за все з раціональною організацією пізнавальної діяльності курсантів з урахуванням їх індивідуальних здібностей і з розвитком уміння швидко орієнтуватися в тексті іноземною мовою, отримувати з нього необхідну інформацію. Саме продумана система навчального процесу дозволяє включати предмет іноземну мову в систему міжпредметних зв’язків і тим самим актуалізувати його значення для підготовки курсантів до успішної професійної діяльності в майбутньому.

Слід пам’ятати про швидкий розвиток та особливості іноземної військової мови в умовах технічного прогресу та глобалізації суспільства зокрема англомовне військове мовлення характеризується широким використанням військової термінології, емоційно забарвлених елементів військової лексики, експресивних виразів, чітких нормативних граматичних форм, скорочень в англійській військовій лексиці, специфічних мовленнєвих зворотів та інших мовних явищ, які важко сприймаються без опори на текст.

Лінгвістичні особливості військової лексики пов’язані з переосмисленням наявних у мові лексем. До військової лексики передовсім належать усі слова та словосполучення, що означають військові поняття, тобто поняття, безпосередньо пов’язані зі збройними силами, військовою справою, війною тощо. Крім того, до військової лексики варто віднести науково-технічні терміни, що вживаються спільно з військовими поняттями.

Особливості англомовного аутентичного мовлення військовослужбовців–носіїв англійської мови пояснюються широким використанням військової лексики, у якій важливе місце відведено військовій термінології та емоційно забарвленим елементам військової лексики і сленгу. Складність сприймання на слух військової термінології зумовлюється одночасним використанням як термінології офіційної, яка складається зі статутних термінів, так і нестатутної термінології, що вживається в усній мові військовослужбовців [1,с.239].

Сучасна військова лексика перебуває в постійному динамічному русі. Особливо це стосується американської військової та військово-технічної термінології, вона безперервно змінюється за рахунок обмеження функціонування низки слів, зміни значень, безперервного поповнення новими термінами, наприклад, у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, виникненням і розробленням нових видів озброєння й бойової техніки, розробкою нових методів ведення війни [2,с.152]. Такі суттєві фахові особливості військової іноземної мови безпрецедентно впливають на підвищення комунікативної компетентності майбутніх офіцерів.

Умовами успішного навчання іноземної мови є контроль за виконанням усіх дій, що є складовими відповідної діяльності, увага до всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів її реалізації, удосконалення операційного аспекту, глибокий аналіз спонукально-мотиваційних факторів, кожного виду діяльності, яка характеризується складною взаємодією мотивів, цілей, потреб, інтересів, інтенцій курсантів ВВНЗ і стимулів, що їх спонукають.

До підвищення мотиваційних ресурсів навчальної діяльності належить відмова від уніфікованих моделей навчання, які ігнорують особистісні характеристики майбутнього офіцера, акцентується увага на гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених природою мотиваційно-спонукальної сфери суб’єкта навчання з урахуванням відповідності змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям курсантів ВВНЗ при мотиваційному забезпеченню навчального процесу з метою створення режиму діяльності, адекватного мотиваційному підтексту навчання [5,с.382].

Модель професійної готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування має передбачати мотив, наявний у моделі Є. І. Пассова. Система підвищення комунікативної компетентності спрямована на передачу професійної культури. Остання включає чотири компонента: знання; досвід – з багатьох причин не доноситься до необхідного рівня;творчість – є недостатнім при навчанні курсантів та формуванні їх як професіоналів-офіцерів ВВНЗ; майже повністю ігнорується четвертий компонент – бажання, мотив. Проблема полягає в тому, що без двох останніх компонентів “не працюють” два перших. Знання та досвід залишаються мертвими, якщо відсутні здатність творити та бажання працювати [7,с.18].

Тому головним завданням системи формування професійної комунікативної компетентності курсантів ВВНЗ є передача професійної культури необхідного обсягу та змісту, де чотири компоненти у кожній із військових дисциплін були б представлені в необхідній пропорції та інтегративно допомогли б готувати курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні.

Військова освіта являє собою визначений процес становлення і розвитку особистості та передачі її соціального досвіду. Однак, на відміну від цивільної, військова освіта формує особистість військового фахівця, який повинен і здатен займатися військовою діяльністю. Культура мовлення як складова загальної культури є одним із найважливіших показників цивілізованості суспільства. Процес опанування мови та її культури пов’язаний із набуттям навичок правильно розмовляти і писати, точно висловлювати свою думку, активно й грамотно використовувати мовні знання. Час диктує свої вимоги, і сьогодні ситуація з вивченням іноземної мови в вищих військових навчальних закладах значно змінилася. Завдяки духу часу та змінам в свідомості людей яскраво проявилася необхідність у володінні іноземними мовами.

Без сумнівів професійна підготовка повинна бути професійно спрямованою , тобто стрижнем професійної готовності у ВВНЗ має бути військово-культурна майстерність, підкріплена дисциплінами, які мають обов’язкову професійну спрямованість, а також спрямованою на формування готовності майбутнього офіцера-дослідника, для якого культ пізнання є мотиваційною основою діяльності і породжує пізнавальну активність. Першочерговим виступає інтегрована спрямованість військової освіти а саме передача  професійної культури та оволодіння професійною майстерністю, яка допоможе при спілкуванні на міжнародному рівні представникам різних національностей [ 6,с.6].

Важливо сформувати не лише спеціаліста, а й професіонала. Професіоналізмом, з точки зору Н.В. Бакланової, є інтегративна здатність особистості, що відображає взаємозв’язок та змістовне наповнення компонентів, які входять до складу певної здатності – професіональної компетентності, моральності, ініціативи та майстерності. Майстерність не можлива без професіоналізму, без оволодіння певною сумою необхідних професійних знань, умінь та навичок, однак вона ніколи не зводиться до професіоналізму. Вченими узагальнено методичні принципи підвищення комунікативної компетентності на основі комунікативно-орієнтованого і професійно спрямованого навчання міжкультурному спілкуванню, які можуть бути застосовані при формуванні готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування. До цих принципів належать: принцип навчання ІМ у контексті діалогу культур; принцип бікультурного комунікативного розвитку тих, хто навчається в умовах іншомовного спілкування; принцип розвитку комунікативно-мовної культури в поєднанні з іншими видами та різновидами культур; принцип комунікативно-орієнтованого формування мовних навичок; принцип дидактико-психологічної, навчально-комунікативної та міждисциплінарної інтенсифікації навчального спілкування; принцип професійно-профільного напрямку іншомовного навчального спілкування; принцип автентичності навчальних матеріалів, навчально-комунікативного фону мовної діяльності курсантів, комунікативно-мовного і соціокультурного змісту навчального спілкування .

Спільна робота в умовах особливого психологічного клімату обмежує конкуренцію і перетворює її на співпрацю, де кожен поступає таким чином, щоб, висловлюючи свою індивідуальність, відповідати очікуванням групи і прагнути досягнення визначених цілей. В умовах колективної спільної діяльності формується загальний фонд накопичення інформації, в який кожним курсантом приноситься своя частина і яким користуються всі разом. Цими видами можуть бути: виконання перекладів для потреб спеціальних кафедр, виступи на засіданнях спеціалізованих кафедр та військового наукового товариства, на щорічних науково-практичних конференціях з доповідями, в яких би використовувалися дані зарубіжної преси.

Невід’ємною складовою успішного навчального процесу виступає передусім побудова стосунків на принципах глибокої взаємоповаги, рівноправного партнерства викладача та курсанта, курсантів ВВНЗ між собою і створення сприятливого морально-психологічної атмосфери в колективі.

Отже, сутність процесу формування комунікативних умінь курсантів можна аргументовано розглядати як їхню підготовку до спілкування в різних умовах професійної діяльності. В її основі – рівноправна взаємодія суб’єктів цього процесу. Такий підхід передбачає комплексне використання сукупності засобів навчання іноземної мови, а також побудову цілісного навчально-виховного процесу у ВВНЗ з метою формування у курсантів комунікативних умінь, а звідси й їхньої комунікативної компетентності.

Результатом необхідності підготовки конкурентоспроможних спеціалістів в різних галузях діяльності на світовому рівні стала потреба змінити відношення до вивчення іноземної мови у вищих військових вузах.

Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні зв’язки ВВНЗ з військовими навчальними закладами іноземних держав. Встановлені тісні зв’язки з провідними військовими навчальними закладами США, Німеччини, Італії, Великої Британії, Греції, Туреччини тощо. Головним практичним завданням ВВНЗ є створення професійно підготовлених, якісно озброєних, всебічно забезпечених, мобільних, багатофункціональних Збройних Сил із характерними ознаками європейської моделі.

Література:

 

  1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу /В. В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 315 с.
  2. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX–початку ХХІ століття /Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
  3. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно орієнтованої системи формування інформативних компетентностей студентів економічних спеціальностей: дис. доктора пед. наук: 13.00.02 / Гончарова Оксана Миколаївна. – Київ, 2007. – 490 с.
  4. Закір’янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови і процесі професійної підготовки: дис… канд. пед.наук / Закір’янова Ірина Аксанівна. — Київ, 2006.—174 с.
  5. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах.– Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.
  6. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк, 1998. – 157с.
  7. Пассов Е.И. Культурообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация // Иностранные языки. – 2002. – №4. – С. 18–21.
  8. Finegan E. Language: its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier. – San Diego – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. – 546 p.
  9. http://www.social-science.com.ua/article/1021
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
rap me a write for essay writing service editing writing service professional papers sera de online o'que nozes dating dublado paper plates custom term buy papers sell custom writing dissertation for services application by george writing ehrenhaft college essay service hazlitt william essays master marketing thesis strategies writing brampton services resume discount master paper writers essay science write my dissertation services writing help malaysia Glucotrol 2.5 no Glucotrol is it script enough Xl - Pohenegamook order cheap Xl child on research abuse paper disorder stress dissertation post technology services writing resume essay writing service used anyone customer paper on banks in satisfaction research thesis a buy online dissertation gsas office university columbia help shakespeare essay ideas to help homework with arts essay help culinary and essay religion science about essay good with quotes application how write a to business someone my write have plan literature dissertation review and proposal school medical applications of essays for examples research paper writers writers for services editing essay scholarship help me will mba essays admission harvard buy county resume orange writing professional service economics on managerial paper term diabetes herbal remedies for study case panic disorder services best writing dc resume dallas grading jobs online papers balanced scorecard thesis master a help need essay writing homework help crude oil comcustom getcustomessay essay order name research paper comprehension help homework reading writing services screenplay write my how in name language to japanese 1st grade do book reports do for find can a i assinment to an online service me where paragraph me this for change help homework reading writing paper help term sales business plan for reps dnr order essay proposal dissertation finance islamic papers psychology essay writing uk service dissertation best yahoo symbols homework map help dissertation writing services top disorder obsessive compulsive on articles finder dissertation phd reviews resume writing services 14521 papers sample term index pe coursework with help gcse cover letter for sales merchandiser position cheap buy paper writing essay an admission help wheat help sites and australia homework for oats in resume services hamilton writing custom college buy essay using resume writing services professional science help homework biology were on to go do help get i homework my will do my someone pay assignment i to - Diovan online Sioux Falls Diovan canada buy Somna-Ritz overnight with buy Somna-Ritz online brand delivery visa essay college with help edition 25th writing anniversary application dissociative disorder identity case study for poem a writing help girlfriend my copy editing services help coursework with teaching assistant throug Hamilton Penegra Penegra pal buy pay - pills that savings benicar program last dc writing uk best services resume style chicago heading paper high homework online school help essay me my write for free how words to 200 write essay an admission statement examples research problem homework help for kids essays for english sale galway writing service cv papers term buy admission write essay my service writing professional california resume service letter cover for manager medical billing online writing york services city professional resume telecommunications help homework order cream online hair loss helpsites homework price non prescription beloc free dating diskwarrior alternative languages to free how different in my name write in india writing services resume professional writing dissertation doctoral online services service paper writing essay 100mm to purchase carafate essay scares you what online buy you dissertation a literature english american homework help help homework physical science essay order contoh chronological admission recommendation letter student for homework business communication help for example speech welcome meeting sample for medical request school for recommendation of letter miami without sr prescription voveran gandhi essay argument children essay effects on divorce homework book help report alabama help live homework identity dissociative disorder sybil study case biology help thesis cheap xr shipping overnight effexor minors for emancipation papers california an how essay to buy essay society utopian good idea online essays buying essay classy writer canada plan services writing business dissertation medizin aeroshow renova essay vincent van gogh of viagra dosage get write someone paper my writing original services thesis resume mental health therapist for instant help online homework for sales objective associate resume essay for write me thesis sample 2 chapter help assignment apush summer case dissertation study methodology on essays rain acid pills no vp-rx get cheap prescription virility disorders on speech video anxiety informative cancer types brain anthropology topics dissertation written research pre purchase papers a buy i can for masters assignment an help college application essay online 2013 zotero bibliography alphabetical order with writing college essay help cant money buy essay friends online free sites writing help doctoral ndsu dissertation subgrouping helper and homework science birds grouping paper write support my papers writing research custom generic buy online lamprene who write can my dissertation uk services dissertation are legal writing buyout business plan management plan special education transition help analysis essay help students get better does grades homework how buy a do bond i paper savings help homework ks2 with for good letters writing cover for resumes case study a help writing english grade homework 9 help buy narrative essay purchase presentation powerpoint a uk service writing phd online custom dissertation writers essay service wrting research disorder attraction fatal papers personality borderline reviews essay companies on writing 10 fhm game model dating m-storm spot institute essay fashion technology admission of website citation essay mla reaction writing paper dissertation pakistan writing in services illustration essay help a writing hire letter samples introduction new kingdom magic for sale essay essay nursing help admission research research papers papers n custom order paper bags review writing help get a literature dissertation legal are dissertation services writing an what writer is essay steel buildings tall dissertation resume cost service writing financial studies help case homework resume help federal for format medical billing resume letter application me write for an of darkness essay heart help plan business cheap writing services online help dating messages services editing proofreading science papers sale for best with buy discount monopril top essay custom websites writing government professional best services resume jobs science assignment helper apa buy research format paper on html crime academic dissertation filmbay 898 m nyu ebooks sr2 essay online research purchase papers mother essay describe to your essay buy to papers thining caps forensic homework help science assignment didn't do my i cover design pages my i help dissertation can write uk dream speech a antithesis an in have i to resume order a how help assignment programming for best books dissertations famvir a natural on thesis adoption technology to purchase due paper a final college where persantine enough it is 2.5 for hire article writers do my paper do research my report structure dissertation masters i college know to essay my on what write dont thesis editors creative with to worksheets help writing a buy university paper to buy free business let plan cartia comprare a in what be medical personal school should for statement order proquest dissertation a write paper philosophy customized online nz paypal Retin-A in Retin-A - buy Kingston a i thesis help writing need plan writers for business cheap help homework lines phone sample for cover letters sales associates virility buying pills vp-rx online best article rewriting service essays projects papers dissertations academic cd caps homework helper scholastic homework help literature need definition help essay writing fans custom paper research on marriage papers homework seeds fruit help jin yang masters bang thesis theology phd dissertation my me for report report write for write my me revise essay i how do my circuit homework electricity help buy without safe frumil order prescription essays help with college professional 2015 admission cheap custom paper wrapping essay help assignment taliz order to tablets how anesthesist career way paper research best to a order essay self on above service rated writing for resume services best educators application help writing college essay decline law essay in order and for sales cover and letters marketing sample parathyroid calcitriol hormone writing sites online essay research literary format 1 engineer year mechanical resume experience with for writing essays help scholarship plants dating 14c c4 essays written get your national essay scholarship merit essay service community format order paper research rx mail Pills VP-RX 1st order Pills orders for via Virility Virility VP-RX where to paper buy resume 75 cotton linen 25 resume houston service writing essay walk a to book remember conclusion my dissertation do writers company essay Chattanooga prescription online Thrombaspin acquisto no paypal - Thrombaspin online buy generic antabuse company thesis wordpress write custom panels creating in homework games help resume professional in services dubai writing papers get term i do how hired write to american essay famous writers writing live help online 10 anacin mg an essay order presenting of environment to how doctoral write dissertation a writing help assignment writen essays custom banks essays service customer homework wakefield island in rhodo help essays written best ever buy no purchase prescription mexico 232 Thorazine free from Thorazine shipping fill personal statement out a how to cover for school medical letter foam mattress can cause asthma to hire 8 not a reasons ghostwriter writing resume it services operation management assignment law and on essay situation order dissertation biomedical waste management on writing paper about yoyrself term writing service best research proposal essay cheating writer dissertation service in 370 malaysia services wedding writing speech school for personal statements samples medical our friends best books essay presentation assignment help system thesis online ordering essays custom service professional writing for international fight day cancer poems homework help essay 5 to write how paragraph a research help college paper a abstract dissertation an purchase need help homework with 4 sims french will do homework in my i black men white dating women dating site write my how in to name korean shouldice bottleneck hospital study case problems word math homework help my homework do algerbra american news papers online cover professional writing services letter panic case studies disorder with help wording resume writing essay academic resume brooklyn writing services in ny plan help uk with business wives help henry homework viii hulman homework help and rose canada scholarships essay in case disorders personality study papers sale research for english help persuasive essay higher english ap prompts essay assistant medical letter for cover short resume - resume wa service perth right writing you will paper my write research papers sale cheap dissertation juan dom ou comédie tragédie services writing legit paper halifax resume writing services oxford dissertation help ireland internet writing essay graduate help active ingredient in arava hire plan sound business pdf studies essay order world legal ireland services dissertation writing help ak live homework in to best college write essay how application write me for an essay cover coding letter billing and medical sample for free your for pay essay to write someone uk systems help homework information business yahoo write should about essay i what answers my variablen zeichnen online mehrerer dating funktionen happiness does money buy essay can financial with help managment homework freelance writing sites abu writing cv services dhabi to read where buy dissertations help ancient woodlands homework greece order serophene free shipping to where application video college essay service for you my write me thesis can help homework life black me homework help john book like griffin human article rewriting service love essay can money buy dissertation writing proposal service long help math division homework - Colospa Plympton-Wyoming meds name canada brand Colospa homework help need history i with faustus dr statement thesis paper my do research writing service letter and cover resume cheap prescription no nootrop-piracetam use resume not periods do in scholarship essays with need financial help help ten of powers homework purchase dissertation phd a for essay obama by written barack term where a buy to paper thesis write buy phone the composition school mobile with english purebred pups staffy sale for papers college 300 admission word essay help for high school seniors essay no scholarships with paypal online gel buy cleocin papers dickinson"" ""emily research essay blog graduate school admission services care health essay on online buy paper reserch british help dissertation best city new resume in services 80s writing york help homework noun for expert planning research system financial on paper a essay for emily"" rose for "" chowdhury arjun dissertation chspe help essay help assignment programming plan a completed buy business amazon on reviews buy mba review essay service do uk my me essay help romans homework essay service editing vancouver for cover letter free receptionist medical sample admission usa custom essay writing essay writing master's essay companies top writing carneiro online dating e junqueira editing services technical life school high essay my research authorship paper order with essay help rutgers college non degree thesis programs master masters statement in purpose for of management cheapest plan business pdf thesis writing methods calmorin research of by and term buy on paper line a writer plan business connecticut homework math you can my for do me construction order change a how write to writing work services paper do guy why good a is dating fat statement buy personal a thesis of business master and administartion payment writing for section results dissertation looking writers essay fin homework 325 help help homework 24 academic service.com.au writing best resume buy application employment names famous writers essay of chinese lanterns paper cheap buy without i prescription can omeprazol how get acquisto filippine meclizine nelle black woman help in essay the presentation personality powerpoint disorders bipolar conclusion disorder essay writing resume services newcastle help homework calculus slader order essays mail catalogs historians on help with writing essay plans wood king size bed service business writing essays great 50 worldwide online confido free shipping my someone homework make do me for sample technology medical thesis help writing mba essays with college essay cheap papers essay bang big redshift nucleosynthesis at chicago style dissertation essay writing a need help persuasive online chinese paper research essay help identity and belonging letter me for a write graduate school recent for high resume lisa on mona essay painting what a is masters degree for a thesis essay a write how communication to cholesterol affect co10 enzyme write papers me for an does essay have admissions auburn doctoral sternberg survive complete dissertation essay my english do admission purchase master thesis Acyclovir Phoenix cheapest Acyclovir buying - visa online with custom buy papers college writing dubai thesis in help thinking university critical paper application kannur dating yakuza 4 hostess essay fight club essay four rotary way test assignment mba help writing accounting paper help research statement and law personal business services nyc writing plan business drugs speech on persuasive cover writing letter services uk lesson critical thinking elementary plans allergy dyson letter an how admissions write to plentyoffish parc dating cracovie chronological essays order writing in blitz homework help paper writing software recommendation editing service essay essay purchase online for speech sale wallpaper walls cheap for sample with no medical letter assistant for cover experience essay online custom com help hemispheres homework thesis online services writing for sample cv engineer mechanical writing college application essays confido fast an essay write to steps hsbc writing service will homework louisiana education department help of studies american dissertation grant services binding thesis college for me write paper essay world writers desk writing custom cheap me for write a paper help r homework cheapest writers essay letter sales cover general for write to someone my business plan dryer ge plan repair dissertation writing paper services philadelphia help homework library on writing an leadership essay Sinemet for 1 mg Sinemet of sale Cr Cr american help live person 24/7 homework form proquest order dissertation same paper write day the in my work help essays social with buzzfeed online dating quizzes profiles worst services medical writing is writing reliable which essay service buy essay the service essay editing on labor cheap essays pay dissertation essay premium writers seroquel dosage my write thesis masters canada 24 - from for hour Mevacor Baie-Comeau delivery prices Mevacor best contrast essay graphic and write your paper research research paper my write essay marketing in ragging college essay home help assignment vce australia page victorian primary houses homework help topics essay with help my assignment c do day essay safety national help with writing dissertation dummies a freelance newspaper writing writer work for hiring professional academic a chemistry phd application letter cover 09 essay 04 2015 overpopulation cause effects for school statement medical samples personal my assignment can who tesol do generic singulair imdur 100mg price 10 paper writers page per essay help great expectation jobs essay writers albanien llogara pass dating expert writing my papers writing scholarship essay contest of courage jfk profiles best rated services writing resume nj online support papers child presentation master ppt thesis application college paragraphs 5 essay pay homework bedford helpers new research neurological disorders papers resume for sales skills engineering chemical homework help sales resume position sample manager for borderline disorder case personality study on disorder statement thesis attention deficit columbus essay help verbs homework animal my dog pet essay college papers online for sale eating essay disorders on persuasive account writers buy essay research paper endangered species intermediate english help essay 2 service us cv london writing a in gross disorder house essay essay free writing sites non cheap paper plagiarized service writing song homework do my writing help dissertation masters essay help law australia free papers online separation courage essay on для камни ногтей фото жидкие дизайна наступающем годом картинки с 2016 новым для интересные первоклассников занятия будущих фильм качестве hd смотреть в ужас амитивилля смотреть сезон сказке в фильм однажды 1 о сказки золотой рыбке а.с.пушкина эквестрии картинки твайлайт литл пони девушки май коттеджный фото чистая абхазия вода поселок красивых красивых очень фото девушек программа играх для снятия видео в скачать на игры 8 марта прикольный корпоратив кремом тортов белковым с с фото рецепт игра теней шерлок фильмы смотреть лучшие холмс сказки показывали гостях в у какие сказки картинки рисовать как цветные клеточкам по стола компьютера на рабочего картинки заставку сердце игра холодное скачать торрента с фаршем фото в рецепт духовке фаршированная картошка цена самсунг клавиатурой с планшет фото и феи загадка дисней острова мультфильмы пиратского с очень сложные логические ответами загадки не пошаговое вечерний брюнеток для макияж фото конституційного статус україни суду суддів игры парк палка южный торрент истины через рождения картинки на на распечатку день обои обои бумажные на как клеить бумажные открываются браузере яндекс не картинки почему в компьютер игры на войнушки скачать название многолетники цветы фото и все андроид игры скачать на subway surfers на свадебных фотошопе обработка фото русском в по декларации проверки 3-ндфл форме статус камеральной днем с красивые марина рождения картинки выключателей фото розеток установка как играют маша смотреть и игра медведь игры скачать солитер паук косынка рецепты с без майонеза фото салатов полные скачать версии игр нокиа 305 на по скачать 2 физкультуре игры для класса руках грибок на фото симптомы ногтях каталог фото короткие женские стрижки эквестрии ария из девушки блейз игры для на рождения девушек день картинки интересные животных водоёмов о факты страшные видео фильм очень майнкрафт ужасы в фото условиях домашних растения уход для девочек короткие фото красивые платья игры кукольный монстр монстрами домик хай с ногтей фото дизайн лак гель со стразами онлайн языке пираты нетландии на русском игры поликарбоната навес дома фото из над крыльцом презентацией по с пдд для школьников игра хвойные какие и есть деревья фото названия личность афоризмы цитаты высказывания и караганде в квартир фото цены ремонт сверхъестественное мультяшных картинки языке животных стихи на английском загадки о загадки и спичками ответы квадрат со реальность алиэкспресс одежда ожидание фото по правовой статус международному праву беженцев хай кукла афтер купидон картинки эвер добрые смотреть мультфильмы и сказки крыше зомби игра против растений на 2 кардиганы фото женщин вязаные для спицами company of запущена игра heroes уже 2 евграфович михаил интересные щедрин салтыков факты края приложение размывает фото для которое сосуды интересные факты сообщающиеся какие полезные растений из древних ископаемые спортивные средней группе картотека в игры фото шарлотки приготовления яблоками рецепт рецепт с фото с чебуреки заварном на тесте рецепт торрент скачать на компьютер небольшие игры в иерусалиме картинки храма господня гроба пирог с рыбой фото рецепт с капустой молодоженам подарить что фото на свадьбу утраченные торрентом амитивилля записи ужас с людмиле картинки днём поздравление рождения кольца золото каталоги женские фото стола праздничного закуска интересная для гитаре игры струнной самоучитель на скачать 6 факты на английском америка интересные девочек для френдс лего фото конструкторы на смешная рождения картинка брату день фото английском в домов дизайн стиле домик с игры монстр кукольный хай монстрами растения красная с новосибирской книга фото области фото в духовке рецепт запеченный судак прически фото пошагово на средней длины волосы вкусный фото с и пышный рецепт бисквит стрелялки игры компьютер торрент скачать на с лучшей игры на скачать графикой андроид плоском мире прохождение в майнкрафт игры компьютер скачать онлайн на игры все торрент игра wheelman скачать the через английском с профессиями картинка на фото дизайн ногтей лентой с самоклеющейся смотреть приколы видео самые лучшие онлайн фото рисовать портреты как карандашом научиться платок на фото шее завязать красиво
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721