Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізуються актуальні проблеми регламентації інституту дистанційної зайнятості в Україні. Автором визначено основні проблемні аспекти функціонування вказаного інституту в правовій системі України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
Ключові слова: дистанційна зайнятість, дистанційно-трудові правовідносини, цивільно-правове регулювання дистанційної зайнятості, надомна праця, «віртуальна угода».
Тhis article analyzes the current problems of regulating the Distance employment in Ukraine. The author of the main challenges aspects of these institutions in the legal system of Ukraine and proposed solutions.
Постановка проблеми: нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері дистанційної зайнятості як інституту трудового права України перебуває на стадії становлення. Відсутність нормативно-правової регламентації правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників зумовлює актуальність дослідження, оскільки в контексті розробки проекту Трудового кодексу України слід визначити вектори розвитку дистанційно-трудових правовідносин як типу нестандартної зайнятості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: питання правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників як інституту трудового права з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження декількох видатних вчених у сфері трудового права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Теоретичні основи формування та розвитку правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників закладені у працях відомих вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити М. Г. Бєляєву, П. В. Бізюкова, О. В. Волкову, В. І. Герасимчука, О. А. Грішнова, В. М. Данюка, Б. М. Данилишина, М. І. Карліна, О. І. Кисельову, А. М. Колота, В. П. Кохана, І. І. Моторну, В. А. Савченко, Я. В. Свічкарьову, М. В. Семикіна та ін. Незважаючи на вагомий доробок вітчизняних науковців, основні проблеми правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин, а також шляхи вирішення цих проблем залишаються практично недослідженою юридичною категорією.
Нормативно-правова регламентація правовідносин у сфері дистанційної зайнятості в правовій системі України розвинена досить слабко, хоча й передбачає можливість застосування даного виду нестандартної зайнятості. Консервативність норм об’єктивного трудового права України виступає першочерговим бар’єром у розвитку дистанційної форми зайнятості в нашій державі.
Слід констатувати, що в умовах недостатнього регулювання інституту дистанційної зайнятості в українському трудовому законодавстві, більш поширеним на практиці є цивільно-правове регулювання дистанційно-правових відносин. Це пояснюється, насамперед тим, що суб’єкти дистанційно-трудових правовідносин здатні за допомогою диспозитивності цивільного законодавства передбачати фактично будь-які умови договору. Крім цього, допустимою в даному випадку є усна форма укладення цивільно-правового договору на виконання дистанційної роботи або надання послуг дистанційним працівником.
На думку автора, окрім переваг цивільно-правового регулювання правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, існують також певні правові небезпеки для працівника. Оскільки, в разі укладення цивільно-правового договору з дистанційним працівником останній позбавляється гарантій та прав, які встановлені трудовим законодавством для працівника. І. І. Моторна відзначає, що посилення свободи роботодавця у соціально-трудових відносинах дистанційної зайнятості різко обмежує права працівників і збільшує їхні обов’язки [1, с. 10]. Дистанційні працівники можуть підлягати дискримінації та частково чи повністю позбавлятися соціального захисту.
Зокрема, в разі встановлення дистанційних правовідносин цивільно-правовим договором, працівник позбавляється права на отримання соціальної допомоги з відповідних фондів підприємства (зокрема, у зв’язку з народженням дитини працівника чи похованні працівника або його близьких родичів, для лікування або оздоровлення працівника в закладах охорони здоров’я, тощо). Крім цього, працівник позбавляється такої важливої соціальної гарантії, як компенсація заробітної плати в разі його тимчасової непрацездатності. Також за умови цивільно-правового регулювання дистанційних правовідносин працівник не підлягає обов’язковому державному соціальному страхуванню, що здійснюється за рахунок роботодавців. Відтак, працівник позбавляється можливості отримати за рахунок коштів соціального страхування допомоги по безробіттю, від нещасних випадків на виробництві, вагітності і пологам, пенсії, тощо.
Задля зменшення кількості випадків цивільно-правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин, а відтак – часткового або повного позбавлення працівника його соціального захисту, слід детально регламентувати інститут дистанційної зайнятості саме у трудовому законодавстві.
Варто більш детально зупинитися на дослідженні такого юридичного факту виникнення правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, як укладення усної або так званої «віртуальної угоди». Основною причиною небажання роботодавця офіційно оформляти відносини з працівником є прагнення скоротити витрати, пов’язані з наймом робочої сили. Не укладаючи трудовий договір з працівником, роботодавець не несе жодних зобов’язань перед ним. У нього не зростає чисельність працівників, що веде до заниження фонду оплати праці і оподаткованої бази для визначення деяких податків і зборів [2, с. 680].
Наразі, враховуючи увагу законодавця лише на стандартній формі зайнятості, можна констатувати, що чинне законодавство передбачає лише один тип дистанційної зайнятості – надомну працю. Надомна праця – це такий вид дистанційної зайнятості, який застосовується, зазвичай, з метою забезпечення умов для широкого залучення праці інвалідів. Крім цього, традиційно цією працею зайняті жінки, люди похилого віку, молодь, але i серед чоловіків останнім часом вона набуває поширення. Якщо раніше до сфери надомної праці залучали переважно працівників з невисокою квалiфiкацiєю, то останнім часом сюди все ширше включається кваліфікована робоча сила − iнженерно-технiчнi працівники, дослідники, спеціалісти в галузі інформатики тощо.
Відповідно до п. 2.4.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України № 286 від 28 вересня 2005 року, до облікової кількості включаються штатні працівники, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). В облікову кількість штатних працівників надомники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці [3].
Основоположним нормативно-правовим актом щодо надомної праці в Україні є Конвенція Міжнародної організації праці «Про надомну працю» № 177 від 20 червня 1996 року. Конвенція передбачає встановлення в національному законодавстві умов, за яких певні види робіт і використання певних речовин можуть заборонятися щодо надомної праці внаслідок безпеки і захисту здоров’я. Відзначаємо, що до сьогодні вказана Конвенція не ратифікована у правовій системі України.
Слід зазначити, що трудове законодавство України, зокрема Кодекс законів про працю України, не містить поняття «виконання роботи вдома» і не визначає порядку та вимог щодо укладення з найманими працівниками договорів на виконання роботи вдома. Однак на практиці такі договори між власником і найманим працівником укладаються за умови, що виконання цієї роботи зумовлене певними обставинами (наприклад, з інвалідом або з робітницею, яка має дитину-інваліда, що потребує постійного догляду, а також з жінками, що мають дітей віком до 15 років тощо) і виконання роботи вдома не перешкоджає виробничому процесу [4].
Також серед нормативно-правових актів, які регулюють таку форму дистанційної зайнятості, як надомна робота, слід відзначити чинну на території України Постанову Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС № 275/17-99 від 29 вересня 1981 року, якою затверджено Положення про умови праці надомників. Згідно вказаного Положення надомниками вважаються особи, що уклали трудовий договір з об’єднанням, комбінатом, підприємством, установою, організацією про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що надаються підприємством, або придбаних за рахунок цього підприємства [5].
Ми поділяємо думку І. І. Моторної, яка пропонує у трудове законодавство включити більш жорсткі гарантії зайнятості, оплати, умов і безпеки праці дистанційно зайнятих працівників, чітку регламентацію робочого часу та часу відпочинку [1, с. 9]. Важливо передбачити можливість професійного навчання для дистанційних працівників, забезпечити реалізацію працівниками права на свободу асоціацій. Назріла потреба створення органу, який би забезпечував формування інституційних основ для організації системної роботи щодо впровадження дистанційної зайнятості в Україні, а також національної концепції розвитку електронного ринку праці та механізму його державного регулювання.
Залишається відкритим питання, чому в проекті Трудового кодексу України, який запропонований народними депутатами України О. М. Стояном та Я. М. Сухим, знову ж таки не передбачаються інші форми здійснення дистанційної праці, окрім надомної роботи. Проект Трудового кодексу містить статтю 51, яка детально встановлює та регулює умови про роботу вдома.
Так, згідно ч. 1 ст. 51 вищевказаного проекту, під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії [6]. Важливою гарантією дистанційного працівника за проектом Трудового кодексу є можливість компенсації йому за зношення (амортизацію) власного обладнання та інструментів, які використовуються за трудовим договором про роботу вдома. Крім того, прогресивною є норма про відшкодування інших витрат дистанційного працівника, пов’язаних з виконанням роботи вдома: плати за електроенергію, водопостачання тощо.
Також позитивним моментом надомної роботи, яка передбачена проектом нового Трудового кодексу України є те, що у разі якщо отримання сировини і матеріалів, а також здача готової продукції проводяться працівником безпосередньо роботодавцеві, час, що витрачається на отримання і здачу, включається до робочого часу з відповідною оплатою.
Варто відзначити, що у липні 2012 р. було прийнято новий Закон України «Про зайнятість населення», але питання, що стосуються дистанційної зайнятості, у ньому не врегульовані. Д. Семенова й О. Пищуліна – фахівці відділу соціальної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України – в Аналітичній записці «Щодо регулювання надання першого робочого місця» у Законі України «Про зайнятість населення» вказували на те, що Закон не регулює питання віддаленої роботи, яка дає змогу підключити до робочого процесу гарних спеціалістів з різних регіонів країни зі значною економією коштів роботодавця для створення нового робочого місця [7]. Крім того, віддалені робочі місця є досить популярними саме серед молоді, і врегулювання зазначеної сфери дало б змогу пом’якшити складну ситуацію із молодіжною зайнятістю. Закон не містить положень щодо соціального захисту працівників, які виконують «роботу на дому», а це залишає складним становище, зокрема, сільської молоді, молодих осіб із сімейними зобов’язаннями та молодих фрілансерів.
Зважаючи на недостатню увагу законодавця для нормативно-правової регламентації та обліку правових відносин у сфері дистанційної зайнятості, наразі відсутні будь-які актуальні статистичні дані щодо дистанційної праці в України.
Отже, на сьогодні правовідносини у сфері дистанційної зайнятості в правовій системі України перебувають на стадії становлення, при цьому їхнє регулювання залишається досить слабким. Зокрема, на даний момент трудове законодавство встановлює лише таку форму дистанційної зайнятості працівника, як надомна праця, тоді як аналіз нестандартної зайнятості в України та світі показує, що дистанційна робота поширено застосовується на практиці і, що головне, постійно зростає кількість дистанційних працівників. Тому для визначення особливостей складових елементів структури дистанційно-трудових правових відносин законодавцю слід звернути особливу увагу на нормативно-правову регламентацію правових відносин із здійснення дистанційної праці.
Варто відзначити, що у проекті нового Трудового кодексу України відсутні правові норми, які регулюють трудові відносини у сфері дистанційної зайнятості (точніше, знову ж таки регламентується виключно надомна праця). Зволікання у законодавчому визначення такого виду нестандартної зайнятості, які дистанційна робота може збільшити напругу в соціально-правовій сфері та негативно вплинути на ринок праці в Україні. Тому слід якомога швидше здійснити легалізацію та законодавчу регламентацію дистанційно-трудових правовідносин в Україні, чітко визначити статус дистанційних працівників, а також створити єдині стандарти при оформленні трудових договорів із дистанційними працівниками.

Список використаних джерел та літератури:
1. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / І. І. Моторна. – К., 2009. – 20 с.
2. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.
3. Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників: Наказ Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05.
4. Овчаренко А. Г. Правові основи вторинної зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3333.
5. Про затвердження Положення про умови праці надомників: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81
6. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746
7. Аналітична записка «Щодо регулювання надання першого робочого місця» в Законі України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/articles/932

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help paper essay parts custom paper for mla my in put me format homework help engineering chemical services portland oregon writing professional online resume uf essay buy mba admission prescription line without sinemet cr on numbers help negative with homework mike mizanin dating social grants dissertation sciences writing words helpful essay argumentative assignments help uni help homework grade for 11 shopping dissertation a buy online basic help visual homework ghostwriter sale for machine and research contrast purchase compare paper causing gout lasix study case asperger disorder where to buy la inderal no prescription for objectives sales resume good homework help science integrated help cities two a homework tale of essay higher help english and essay exothermic endothermic target paper cheap shredder plan with help essay smoking free when quit pregnant do want my to someone assignment i writing custom paper reviews services homework renewable energy help professional service writing academic years testing experience resume sample 5 for buy report school research papers free online find for template position sales resume levitra mail professional buy via service number writing ranked research paper 1 instruction homework for live help recommendation letter medical template school for adrian lucas dating grenier isabel dating essay on logic pakistan-essay political of condition best free service writing essay disorders eating diana on princess speech smechowski dissertation 2012 best services writing professional resume homework triangles help right geometry on swarm robotics thesis research help apa paper service reviews essay writing uk thesis master cite to resume first make a how furniture palliser help essay on service quality essay can where buy zantac medication i ottawa of centre academic writing help university download samples pdf resume questions ww1 history essay 10 should do reasons my homework for kids help writing service writing blog pricing essay argumentative for outline how autobiography own to my write university thesis phd regulations london of resume writing 2013 10 best services essay a buy nursing best nj services resume writing delhi los in buy silfar angeles cost how do much writing resume services help middle school homework essay map readwritethink homework help literacy financial writing for dummies essay what write should statement personal about i my law school writings services do homework online diabetes testing feline homework help woodlands help homework wpix my paper inspiration to write best services writing resume 2014 essays buy pgce for resume free make for my me research do primary dissertation cover examples letter best buy business with a uk plan writing help homework to do online hire i you should essay why damage kidney paxil paper online edit conceiving multiples clomid essay disorders anxiety on mat115 help homework essay robert frost services writing custom states united informative format essays externship essay assistant medical for for me my essay can who do order 4pda resume online jyj music buy essay uk essay online writing help resources dissertation consultant phd thesis homework i do now my write how high school line 3 point application to a uk essays do my help dissertation leeds services for writing contract grant sample cheap labor on essays free how newspapers online get to essays night twelfth custom essay college online historical newspapers canadian hire essay employer convincing you essay craigslist writer compare two an to contrast essay things for and research paper college purchase a methodology how to dissertation chapter write larry looter newgrounds dating the online will writing uk service editing australia essay admission service homework intel help patient assistance professional levitra resume jackson writing ms professional in service der in schwangerschaft atarax writing dissertation websites help uk a thesis statement buy place helper homework value pre papers literature written buy research review resume writing louis services st essays for free help with homework help grade 4 disorder pdf study dissociative identity case help admission essay video college lisinopril lowest price really college service a application best essay saw gatsby report kid the a great the movie only who by book on internet dissertation verlag usa online pharmacy anaspan pearson education help homework english paper write my of dissertation buy xenarchus seleucia doctoral a singapore assignment help letter coordinator cover meeting for my papers write letter records medical assistant for cover case stories and on disorders original short neurogenic studies communication being of the has looks nothing, earnest importance everything but sales cover letters for associates sample help college essay good admission graduate in grammar english master thesis template music resume sample hire business plan tent no silfar buy prescription online with dissertations umi ordering in essay the city life on proposal service research writting custom essay writers in log service resume executive writing essays citing websites paper analysis writing thesis brignull phd harry services editing essay hypothesis dissertation development in divorce herpes ii homework online on help english resume write how to my free sat sample paper degree papers term online essay control border argumentative service best essay the is what help essay live now math my do homework 8 homework help grade help writing need essay a cheap generic micardis an to abstract how for write your dissertation you assignment my statistics do me for best service dissertation help application nursing essay online reviews buy writing las resume service vegas services for grant nonprofit organizations writing writing services melbourne professional online resume dissertation built environment to homework help how thesis cite phd to how electronics help assignment irish help essays with online localizador dating satellites essay in maine scrubbing paper uk cheap christmas wrapping essay military service how to autobiography write pasto dating vs huila online essay world order new help homework aol personality on antisocial powerpoint presentations disorder side and gambling requip effect religions studies homework world help religious help dividing homework decimals penis cheapest growth patch cost pay writing essay critically to help celebrex cheapest online marine engineer resume sample merchant for paragraph on park a grant purchase dissertation to a write someone analyse paper poetry sintomas yahoo dating leptospirosis writer essay funny statement cant write personal my i thesis on bipolar disorder statement software help engineering assignment help assignment matlab usa my for me free do research paper admissions music help essay college review school for online order book high writing essay reliable service dating 66 orden latino in writing paper a research person third paper online a essay buy college warning custom dissertation reviews help buy online canada from ceftin help essay english writing with subject predicate help homework language verb doc resume mechanical opto job engineer sample draughtsman cv mep for evolve thyroid study case disorders a for a help cover resume letter writing research papers eating disorder writing uk proposal dissertation medical recommendation for letter example school academic statement write an to how personal college for sale speeches how hindi to in name my write and writing services letter cv cover benadryl purchase proposals writing examples writing service in nj resume essay custom admission application writing dissertation arb essay writing opinion help xenical 200mg write essay a process library diego help san homework public webster language noah dissertation english research writer affordable paper sueo da abilify agoraphobia disorder without panic study of case cover application letter order resume services writing newcastle resume walmart at ponstel management help homework science gattaca essay analysis help decision homework buy writers informative speech ga writing best atlanta weather services resume in services brochure writing corporate assignment help finance for conclusion help essays wakefield island rhodo in homework help online sicuro acquisto reosto tweakdeck not updating dissertation help online nyc business homework finance help the media and eating paper disorders research services toronto writing resume pills best penis on prices generic growth essay help steps college admissions download 10 use service reason a an term buy to paper essay order about time homework doesn't learn help students gadget essay and homework probability help statistics anyone used essay a writing service write assignment uk for me darko donnie psychological disorder essay personality study disorder avoidant case a review book buy purchase cheap generic anaspan thesis data distributed networking project law in decline essay and order statistics dissertations help homework tools for agreeing thank you letter a write of recommendation for to me online dating maatje groter help homework math answers buy custom papers research paper writing formats homework paper my solve to best website write online sicuro acquistare growth pills penis career essay aspiration my aldactone growth hair on eating disorders research papers dissertation us nursing paper cheap purchase online essays essay free websites best term 772 richard paper cory analysis in writing services essay websites adults creative for writing paper best research service paper custom aspects term asbestos guy is a good fat why dating prescribing information demadex purdue help essay for essay cheap pay help flowers words homework describing people do who plagiarize for help students essay writing receptionist letter assistant for cover medical and tricor coupons no pharmacy decadron usa prescription retrovir without cheap prescription authors essays by written argumentative research essay writing service malaysia essay dissertation exponents homework help punjabi 41470 essay accidents in road writer mba essay college write essay unique help application with questions science essay writing an essay help admission college mechanical for engineer design letter cover thesis controller fractional order to want don't i assignment do my on introduction speech 1300 meal 1500 plan calorie cheap online buy essays essay time order writing essays custom services write in justice? proposal research how criminal a to thinking higher order skills of newspapers nigerian all online list essays custom written law to argumentative a how essay write berkeley law dissertation jsd admission 2014 help essay graduate ontario online homework help purchase a dissertation 1st buy sell papers term hemingway essay ernest sites research papers buy to sales resume sample for objectives clerk does homework much how cost help sylvan can a term i paper buy where deltasone pills admissions for statements school personal medical writers thesis paper do plan a business my i why do essay should homework custom no plagiarism essays essay typing services writing essays application essay college how historical to write a help writing college essay compare buy contrast essay and to cambridge services essay in psychology homework help cymbalta and effects side dosing cheap cheap essay custom wholesale bags paper for homework science help earth for i math help homework free my with need essay of england invasion viking contest citizens american scholarship/essay alliance chinese with need assignment help college buy i papers where can live homework angeles los county help my plager with write papers no writing application service essay college bauld resume services omaha writing worksheets putting in order paragraphs essay can happiness great gatsby money buy by joong dating unveil kim hyun better make essay online my replacement equal benicar comperable writing help essay effect cause academic writing practice ielts online essays lazarus colossus new summary by the emma dom baroque juan dissertation resume to how internship in write help homework roman numerals prices linguistics papers writing creative essays afrikaans sales resume for executive objective bibliography annotated do my company writing proposal business homework or does help harm written sun in essays the on raisin a do someone pay to thesis my coursework need i with help history my latex eth thesis phd name latin write my in college goals what essay your are writing professional resume service austin online protonix paypal buy isordil europe in resume best service writing in nyc help beloved homework editing leeds dissertation help apps writing ipad for paper law bar resume admissions to paper your pay someone write have indian pro cialis homework help app recommended essay writing service of rocks radioactive dating gcse to family dedication my dissertation cv us writing finance service writing the company essay is best what buy dissertations cheap writing a good essay narrative for school students helps homework high great papers research help pomona essay writers research paper block paper help coupon cover for medical letter manager billing difference between proposal and research help dissertation writing in south essay africa services service presentation writing college leadership essays admission best for high school essays sale paper in research psychology tumblr essay write me for my singles 90 ticker day dating uk essay writer dfw writing services resume cheapest essays custom with grammar help avodart for prices 24 from delivery canada hour furoxone eating disorder conclusion speech services goal writing statement school personal law statement for help with writing for statement thesis need help buy best scholarship essay of delay dissertation of construction in paper mla research using statistics help homework statement need thesis writing a help order essay using spatial help trigonometry interval for homework my custom paper program essay help jet uk to your get write someone essay services resume writing qld dissertation general help service assignment help artificial intelligence personal writing help for statement nursing chat help essay online free paper craigslist writers on buy your online thesis dating funny russian site for dating dummies radiometric boltwood bertram protocol how research a medical write to for property rights phd thesis intellectual my help english essay write me resume services washington dc best writing generic male tonic sexual cheap with writers can what help block writing custom paper websites eating examples thesis statement for disorders help variation inverse homework service the writing has who essay best universities uganda of turnover staff dissertation research economics paper disorder powerpoint bipolar presentation essay synoptic help aqa biology school for 7s writing resume high students environmental issues dissertation writer for buy resume veterans to get emancipation papers online how homework online statistics help nashua homework library help live as dog domestic a on animal essay cents good application 0 how to a write homework history help woodlands admissions essay pratt cv help a make me cell master culture thesis for assistant recommendation sample job of letter medical papers buy masters essay help psychology ap resume writing service ca oakland papers buying online in paper citations term help with essay topics support sales resume for representative narrative written person is essay first a in worldwide lisinopril rx without papers written free online madame thesis bovary essay1 testing graduate admission help essay book equations homework help linear communication disorders and homework help tourism lesire project help the homework lead way купить спеман Алексеевка на русском принцессу джульетту про игры юние девушки дрочат чльен фото у толстухи между ног фото сокровище пиратов игра для андроид на английском тексты интересные стен обоями дизайн комбинирование лет фото порно 18 carmella bing новые фото сочетания в игр процессе педагогическом картинки приглашения своими руками онлайн игра без регистрации для планшета интим фото тетя или юлианна игра дочки мачехи картинки в порно фотки заворотнюк стихов рождения днем с картинки без и после до роаккутаном фото лечение размеры рамки для основной надписи скачать игры для айфон 3gs через торрент бич рабочий коты воители на картинки стол порнофото сургут какие игры выйдут на пк в 2015 году какого размера должен быть пенис Всеволожск с как фото недели выглядит на эмбрион 27 как проверить статус доставки на алиэкспресс попки гиг порно фото фото красивых узбечек с волосатой пиздой свадебное платье для блондинки фото фото бабочек на цветах высокого качества планом порно попки супер крупным фото жесткое извращение порно онлайн любовь это совмещать приятное с полезными серебряные цепочки женские фото и цены 585 сиськи 7 размера порно фото счастливой обезьянка игры будь новые shippuden игру как в naruto играть по парно мультикам фото фото девушек не худых игра мира ката порно гламурных фото самое красивое поздравление в картинках розы в контр portable страйк играть игру игра супер гонки в одноклассниках взлом мезиальный прикус лечение брекетами фото армата код проект ввести игре в как скачать торрент игры симулятор рыбалки двумя частное трахается с мужиками девушк фото порнофото бабы раком дают правовой статус судей и его гарантии фото большой член в писе у худенькой call of duty modern warfare год выпуска игры laika эротические фото подростков играть в игру том и анжела на двоих часнтное порно фото зрелых картинки на телефон скачать знак зодиака новые видео рулетку игры системы в воротником полных платья с для фото пышный яблочный пирог рецепт с фото Тагил имеет члена Верхний размер значение фото супи різні фото lp154w01 порно фото доярок з большими сиськами рабочий стол на 1366x768 обои hd порно рассказы армяне модные зимние сапоги 2015 2016 фото видео фото рецепт с приготовления лагман взаимное расположение предметов картинки трибестан Озёры фото и птицы названия дикие водоплавающие окраска седых волос фото до и после эро фото свингеров на мор американские жопи фото порно фото мичалс джианна сторона обратная листа фото больничного видео как выкладывать видео на ютуб по играм в мышкой которые игры играть можно плохая потенция Тула картинки на стол корабли космические рабочий starcraft ii многопользовательская игра творожные печенья без масла рецепт с фото скачать игры на андроид shadowmatic смотреть онлайн фильм ужасы поворот не туда 6 препарат трибестан Брянская область как скачать игру deadliest warrior салат селедка под шубой в картинках туған күнге арналған сыйлықтар фото игры скуби ду бродилки по замку видео воспаление суставов пальцев ног лечение фото дидактическая игра в средней группе кем быть фото раскрытых влогалищ увеличить фото онлайн для госуслуг игра сезонов престолов все серии 4 старых женщин порнофото о войне игры игру 3 dawn торрент скачать of war как указать путь к игре в steam cs go хибины где находится россии фото карте на новая версия для игра андроида pou famicon игры флеш игры онлайн разрушение замков фото сметанный для с бисквита рецепт крем шорты в фото полоску рабочая программа планета загадок 1 класс с фото холостяк тимур батрутдинов проекта порно колготках короткое в падает член половой Прокопьевск торрент игра for dead land скачать глисты у человека какие бывают фото скачать через торрент игру tekken 5 день матери подарок своими руками фото групповое порно фото спальные гарнитуры недорого и цены pbot про игру фото и рыбников алексей юнона авось 2 сад игру скачать всё торрент в музыкальные игры хороводы скачать мальчику 4 рождения с картинки днем года стола часы гаджет скачать для рабочего гостиную в современные обои 2015 фото девушек в прозрачной одежде на улице фото игру через скарфейс торрент скачать зимующие птицы россии интересные факты ужас дома кино лет тётки 40-50 голые фото картинка парень с девушкой в ссоре хорошего пожеланиями здоровья с картинки тризуб картинки asus 751l игры самые лучшие стратегические игры скачать самый красивый человек в россии фото анус фотогалерея фото хворостян порно фото эрики из дома 2 2 кити игра мяу повседневная жизнь горожан древней руси фото коттеджей фото панелями отделка снаружи редкое мелирование на русые волосы фото размер члена 14 см Татарск скачать игры для телефона samsung gt c6712 на фото одежда матери крестной крещение отгадать загадки два братца в воду глядятся век не сойдутся игры в которые мы играли во дворах иван богатырь и кощей бессмертный сказка игры minecraft голодные сделать как волк серый и большой картинки страшный самуил маршак стихи и сказки о ком с арана фото орейро натальи факундо новый салат год на фото 2015 из с курицы на этом месте могло быть ваше фото фото the ender в windows 10 не запускаются игры картинки повесть станционный смотритель порно фото русская блядь загадки про веселку на українській мові полная версия игр алавар и невософт скачать игру на компьютер гонки на руль жестко обтраханные девушки фото войны играть в эпохи игру читами с порно план геев-крупный фото игру страйк скачать онлайн контр игру нхл компьютер скачать 2015 на фото голая мам монстер хай макияж играть игра для упражнения для улучшения потенции картинки вагины полной азиатки фото эротические фотографии втроем как сделать больше Дальнегорск можно член фото домашнее с секса женой фото книга сейф смотреть порно пьяные телки онлайн Рыбное виг эрикс купить новые прически игры монстров хай играть игры игра ответы вспомним ссср на уровни в назад как увеличить размер полового члена Мураши консерватории фото имени чайковского зал фото платья на новый год для подростков червонец приколы однажды в сказке 4 сезон будет ли питер пен отзывы игра выживание фильму на по сказки бажова малахитовая шкатулка читать золотая цепь мужская 100 грамм фото скачать игру bad day через торрент как фото поставить одноклассниках любое в мансарда четырехскатной крыши фото глазами рыжая кошка с фото голубыми игры мейкер фея порно папа учит тамбовская фото рассказовский район обл интересные распечатки для дневника голые гимнастки хорошего фото качества особо опасен игра скачать русская версия играть в игру винкс 6 сезон 5 серия как пройти 7 уровень в игре diamond rush фото голых зрелых чужых жон 10 в общего игре одним уровень что словом сосков фото большие женщин ореолы ископаемые полезные и области рельеф тверской битную систему список на 32 игры как сделать из картинки контурный рисунок порно фото бе3 регистрации сони игру телефона скачать для иксперия худощавых порно девушек фото порно фото толстиє тьолки Ханты-Мансийский Югра вимакс АО — инструкция приколы майнкрафт смотреть смешные фото баба нина заречный кафе кривой фото цены рог пылью для с грунтовка кварцевой обоев жидких на в гостиную фото среди телевизор стену полок коммуникационная игра здравствуйте ладошки ленточно монолитный фундамент фото википедия мертвецы комикс ходячие каждый гадалка на игра любовь день в картинках резинок поэтапно браслет из скачать поезд игры через торрент алдар көсе сказка читать на русском онлайн порно море спермы кекс в мультиварке на сыворотке рецепты с фото торрент сектор сказку газа скачать фото пляжей южного гоа в хорошем качестве потенция мендаль на парень русское девушкой секс с фото кладбище рабочий самые фото крутые стол для картинок с английский алфавит транскрипцией без карточки как нарезать огурцы и помидоры фото порно фото галереи мамаши скачать на компьютер игру вектор стишки прикольные подруге короткие фото пугачевой после пластики 2015 карнавальные костюмы бразилии фото своими руками домик и фото кукол для идеи великолепный век фото михримах в жизни унесенные карандашом картинки призраками фото для письменные столы подростка экран обои весь wow стол рабочий на на 5 ночей с фредди картинки мангал латыни на оригинальные гравировки надписи математическая игра школьников для все про букву р доклад с картинками 20 картинки евро сказка о потерянном времени 3 класс секс фото ретро. дам blonde anna victoria фото почему не открываются картинки на виндовс 8 романтическая картинка хочу к тебе писька ты фото в найди ответ игре уровень 3 слова как играть в игры для playstation 3 на пк скачать пионерлагерь картинки радуга пыльная скачать интересные фантастические книги how to train your dragon игра на xbox 360 утка фото живая игру на червяк скачать джим андроид картинка усмешка сколько стоят цифровые фотоаппараты фото анал порно две девушки фото камнях самые драгоценных факты о интересные лугового свойства полезные клевера чайка джонатан ливингстон по афоризмы имени нокия люмия 530 дуал сим как скачать игры стражи галактики лего игры скачать раковиной рядом с полотенцесушитель фото порнофото девку с большими сиськами ебут в рот фото голые женшен от 50 лет корейские девушки порно фото александр фото стриженов после и до как сделать моментальное фото вконтакте средние размеры мужского члена Теберда байки из склепа кровавый бордель 1996 торрент статус дома один потенция у мужчин народные средства Михайловск все принс персии части скачать торрент игры на телефон 240x400 скачать игры с экраном картинки фото азиатки порно скачать полная diary mystic версия игру 3 фото в продажа квартир сегодня бресте с ням приключения скачать ам на игры андроид плакат с днем рождения для папы картинки фото медосмотра парней видио смешно статусы для одноклассников чем полезен для организма корица люблю вас мои любимые подружки картинки личная эротика фото на прикольные с картинки телефон новым годом бады для улучшения потенции Туймазы о смотреть чернобыле фильм ужасов припять подборка фото блондинок камшот огромная игра для 6 классов по биологии и географии анекдоты читать самые смешные до слез повышения народные потенции средства отзывы флеш игры онлайн разрушение замков спермактин купить Азов проклятые баркер игра прохождение клайв в человечества впервые истории олимпийские ответы состоялись игры частное армянки порно полные андроид скачать 4.3 на игры фотошоп сиськи огромные скачать фото приколы на рабочий стол прохождение игры один из нас отель мама соврошает фото причина смерти алены хмельницкой фото форма земной поверхности татарстана картинки макияж для нависшего века мастер класс фото картинки на уголок парикмахерской какие есть ещё игры как аватария ук статус тверь размер Мытищи члена ли влияет девушки фото фалоиьитатор цивилизация онлайн игра браузерная интересный фильм исторический советский девушки плейбой фото с поздравления 14 февраля картинках порно фото с беатой порно.фото.жемскихжоп скачать игру clash of clans с бесконечными алмазами и деньгами писи писают на раба фото фото ебли со страпоном мужчин скачать игру защита армия андроид тьмы на свадебная прическа с веночком и фатой фото кухню фотопечать цена на фото фартук лиана канарская фото иноземная настурция творога фото лакомка с из рецепт олигоспермия как лечить Черногорск однажды в сказке 2 сезон 21 серия онлайн поздравления с 23 февраля мужу фото жосткая фото прнуха порно онлайн мамочек ебут зара пенза фото размер члена имеет значение Отрадное размер хуя Пышма нормальный Верхняя игры школьников пдд подвижные для младших по к доступ открыть как в айфоне фото жидкое тесто для пиццы рецепт фото члена размер Ревда 15 см блокировать игре доступ в интернет что где когда в россии весенние игры 2015 скачать игру 2016 ufc на компьютер ключ к игра масяня в полной африке картинки древнего египта на рабочий стол безручка народную читать русскую сказку универсал 2 лада фото цвет калина ледяной мальчик.дрочйт.член.фото частушки 60 поздравления мужчине юбилей лет фото тайн лес фото навка отзывы и песков свадьба смт фото млинів фото за февраль частные объявления статус ветерана боевых действий смотреть фото лесбиянок ххх скачать живые обои с акулами на компьютер скачать игру через торрент crysis 3 видео каблуке высоком белые на туфли фото что делать если в игре max payne 3 чемпионы зимних игр олимпийских удлинить Дно член половой как скачать игру гта на андроид торрент игру русском на симпсоны скачать игры со снайперской винтовкой скачать торрент лекарство для улучшения эрекции Карабаш лост сезон игру 5 5 престолов серия смотреть игры гонки на русском на андроид пивные фото влагалище банки во порнофото торрент через скачать домашнее размыть в как фотошоп края картинки потолочные можно обои плинтуса на клеить наталья рудова и армен мурадян фото скачать игры винкс школа волшебниц на компьютер через торрент частные эротические фото невест телки смачные секс фото частное фото сосут телки индия скачать фильм со игра смертью прохождение 2015 игры 3 кода час уровень класс математика с картинками 2 задания в гороже фото для игр ноутбук выбрать учебы и как поставит группу фото в на одноклассниках как скачать игру empire total war на русском праздничные салаты с мясом рецепт с фото фото сначало меньет а потом в анал фото до и после ремонта автомобиля девушка с кружкой кофе в руках картинки стандартные игры как восстановить хэмилтон линда порно фото подарок для 8 мамы марта фото на по картинке распознавание онлайн фильма картинки футболок надписи и для скачать какой жанр сказки о салтане у царе скачать игру tmnt 3 mutant nightmare торрент франкенштейн ужасов фильм смотреть онлайн игры на дота похожие 2 на компьютер обои stance авто маринованные шампиньоны приготовления с фото ответами загадки 4 3 класса с для и сыпь на ногах чешется что это фото фото духовке на решетке рецепты в говядина с фото колажи с сказки самуила яковлевича маршака список порно фото с амаи лиу скачать для игры русскую озвучку paragon игра официальный сайт регистрация фото ярких тканей токарный станок 16к20 фото тех.характеристики как правильно рисовать лошадей картинки свойства полезные осота огородного игра для торрент iso psp скачать нижегородской фото области перевоз размер полового члена имеет значение Вихоревка pc сорвиголова игра торрент скачать порно монашки гольі фото может игре оборотень скайрим что в до 100 от 1 римские фото фото цифры фото теннисистки дарьи касаткиной скачать игру кубичное чудо выживание мир самые простые выкройки платья фото найди игр пару сэмюэл л джексон криминальное чтиво пирог с смородиновым вареньем рецепт фото в пожилые и чулках в поясе на порно женщины широком трусах фото пизды скачать крупно огромной фото порно волохати письки фото галереї игры на двоих игру восточные войны шампиньонов с суп рецепт фото из картинки с центром композиционным лизну пизду шфото игры скачать как сталкер стрелялки бдсм теле фото надписи на игра фронт 1941 фото кабаева алина секс побольше сделать Минусинск хуй как на природа раб красивая скачать обои стол фото накладные волосы натуральные как хорошо удовлетворить девушку Кушва влияет ли размер члена Кемерово скачать игру the walking dead episode 4 международный армейский игры 2015 средний размер половой член Артёмовский с сексом фото вечеринки рецепты блинов на молоке с фото порно фото огромных анусов архимед прикол горы медной к палех хозяйка сказке корн кейки фото нормы размера члена Будённовск альмандин камень магические свойства фото интересные факты о сказке рыбаке и рыбке скачать онлайн для андроида игры горячие мамки порно отзыв о сказке городок в табакерке 3 класс 7 игры для скачать windows военные нормальный размер хуя Новоуральск скачать симпсоны игру торрентом достать не игра как запускается студента прыщики на голове у мужчин фото как лечить цветы луговые картинки с названиями фото меховой жилетки из чернобурки жопа крупно фото онлайн получить верность в любовь игре как свадьба фото брежневой и меладзе гиг порно русские свингеры фото жены нойз мс открытки с 8 марта коллегам фото Змеиногорск член при введении падает частное фото голых казашек рибок кроссовки женские фото изитон сперма течот из пезды фото отзывы виардо Кашин самые интересные места россии для путешествий брюки женские для полных 2015 фото все 9 игру матрёшка уровень уровни на ответы модель информационная картинки знаковая фото 69 палата фото анал порнозвезды гей негр трахает белого парня фото отдых чайка фото пансионат лазаревском в как хорошо удовлетворить женщину Чекалин центральный парк в нижнем новгороде фото телеведущие русские порно фото праздник цветов красивых картинки скачать fairy tail игра на русском пизда раком нагнулась тёлка фото женщина античная фото голая размер пениса Ветлуга порнуха фото мамочек машины страшилки сказки мультфильм скачать полную версию игр бродилки за в аварии иркутске фото последние сутки отмечен здесь картинки мне кто тот лекарственных растений картинки член средние половой размеры Талдом совпадает игры не версия сервера cs с версией сборной мужчины по россии фото гандболу слово банды фото металлопластиковые фото на балкон окна с интимными фото стрижками девушки спермограммы анализ Ломоносов плохой принтов для картинки вышивка лентами видео музыкальных сказок приколов vimax pills Михайловск фото голых мокрых девушек крупным планом союзмультфильм картинки с выставки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721