Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізуються актуальні проблеми регламентації інституту дистанційної зайнятості в Україні. Автором визначено основні проблемні аспекти функціонування вказаного інституту в правовій системі України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
Ключові слова: дистанційна зайнятість, дистанційно-трудові правовідносини, цивільно-правове регулювання дистанційної зайнятості, надомна праця, «віртуальна угода».
Тhis article analyzes the current problems of regulating the Distance employment in Ukraine. The author of the main challenges aspects of these institutions in the legal system of Ukraine and proposed solutions.
Постановка проблеми: нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері дистанційної зайнятості як інституту трудового права України перебуває на стадії становлення. Відсутність нормативно-правової регламентації правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників зумовлює актуальність дослідження, оскільки в контексті розробки проекту Трудового кодексу України слід визначити вектори розвитку дистанційно-трудових правовідносин як типу нестандартної зайнятості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: питання правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників як інституту трудового права з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження декількох видатних вчених у сфері трудового права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Теоретичні основи формування та розвитку правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників закладені у працях відомих вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити М. Г. Бєляєву, П. В. Бізюкова, О. В. Волкову, В. І. Герасимчука, О. А. Грішнова, В. М. Данюка, Б. М. Данилишина, М. І. Карліна, О. І. Кисельову, А. М. Колота, В. П. Кохана, І. І. Моторну, В. А. Савченко, Я. В. Свічкарьову, М. В. Семикіна та ін. Незважаючи на вагомий доробок вітчизняних науковців, основні проблеми правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин, а також шляхи вирішення цих проблем залишаються практично недослідженою юридичною категорією.
Нормативно-правова регламентація правовідносин у сфері дистанційної зайнятості в правовій системі України розвинена досить слабко, хоча й передбачає можливість застосування даного виду нестандартної зайнятості. Консервативність норм об’єктивного трудового права України виступає першочерговим бар’єром у розвитку дистанційної форми зайнятості в нашій державі.
Слід констатувати, що в умовах недостатнього регулювання інституту дистанційної зайнятості в українському трудовому законодавстві, більш поширеним на практиці є цивільно-правове регулювання дистанційно-правових відносин. Це пояснюється, насамперед тим, що суб’єкти дистанційно-трудових правовідносин здатні за допомогою диспозитивності цивільного законодавства передбачати фактично будь-які умови договору. Крім цього, допустимою в даному випадку є усна форма укладення цивільно-правового договору на виконання дистанційної роботи або надання послуг дистанційним працівником.
На думку автора, окрім переваг цивільно-правового регулювання правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, існують також певні правові небезпеки для працівника. Оскільки, в разі укладення цивільно-правового договору з дистанційним працівником останній позбавляється гарантій та прав, які встановлені трудовим законодавством для працівника. І. І. Моторна відзначає, що посилення свободи роботодавця у соціально-трудових відносинах дистанційної зайнятості різко обмежує права працівників і збільшує їхні обов’язки [1, с. 10]. Дистанційні працівники можуть підлягати дискримінації та частково чи повністю позбавлятися соціального захисту.
Зокрема, в разі встановлення дистанційних правовідносин цивільно-правовим договором, працівник позбавляється права на отримання соціальної допомоги з відповідних фондів підприємства (зокрема, у зв’язку з народженням дитини працівника чи похованні працівника або його близьких родичів, для лікування або оздоровлення працівника в закладах охорони здоров’я, тощо). Крім цього, працівник позбавляється такої важливої соціальної гарантії, як компенсація заробітної плати в разі його тимчасової непрацездатності. Також за умови цивільно-правового регулювання дистанційних правовідносин працівник не підлягає обов’язковому державному соціальному страхуванню, що здійснюється за рахунок роботодавців. Відтак, працівник позбавляється можливості отримати за рахунок коштів соціального страхування допомоги по безробіттю, від нещасних випадків на виробництві, вагітності і пологам, пенсії, тощо.
Задля зменшення кількості випадків цивільно-правового регулювання дистанційно-трудових правовідносин, а відтак – часткового або повного позбавлення працівника його соціального захисту, слід детально регламентувати інститут дистанційної зайнятості саме у трудовому законодавстві.
Варто більш детально зупинитися на дослідженні такого юридичного факту виникнення правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, як укладення усної або так званої «віртуальної угоди». Основною причиною небажання роботодавця офіційно оформляти відносини з працівником є прагнення скоротити витрати, пов’язані з наймом робочої сили. Не укладаючи трудовий договір з працівником, роботодавець не несе жодних зобов’язань перед ним. У нього не зростає чисельність працівників, що веде до заниження фонду оплати праці і оподаткованої бази для визначення деяких податків і зборів [2, с. 680].
Наразі, враховуючи увагу законодавця лише на стандартній формі зайнятості, можна констатувати, що чинне законодавство передбачає лише один тип дистанційної зайнятості – надомну працю. Надомна праця – це такий вид дистанційної зайнятості, який застосовується, зазвичай, з метою забезпечення умов для широкого залучення праці інвалідів. Крім цього, традиційно цією працею зайняті жінки, люди похилого віку, молодь, але i серед чоловіків останнім часом вона набуває поширення. Якщо раніше до сфери надомної праці залучали переважно працівників з невисокою квалiфiкацiєю, то останнім часом сюди все ширше включається кваліфікована робоча сила − iнженерно-технiчнi працівники, дослідники, спеціалісти в галузі інформатики тощо.
Відповідно до п. 2.4.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України № 286 від 28 вересня 2005 року, до облікової кількості включаються штатні працівники, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). В облікову кількість штатних працівників надомники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці [3].
Основоположним нормативно-правовим актом щодо надомної праці в Україні є Конвенція Міжнародної організації праці «Про надомну працю» № 177 від 20 червня 1996 року. Конвенція передбачає встановлення в національному законодавстві умов, за яких певні види робіт і використання певних речовин можуть заборонятися щодо надомної праці внаслідок безпеки і захисту здоров’я. Відзначаємо, що до сьогодні вказана Конвенція не ратифікована у правовій системі України.
Слід зазначити, що трудове законодавство України, зокрема Кодекс законів про працю України, не містить поняття «виконання роботи вдома» і не визначає порядку та вимог щодо укладення з найманими працівниками договорів на виконання роботи вдома. Однак на практиці такі договори між власником і найманим працівником укладаються за умови, що виконання цієї роботи зумовлене певними обставинами (наприклад, з інвалідом або з робітницею, яка має дитину-інваліда, що потребує постійного догляду, а також з жінками, що мають дітей віком до 15 років тощо) і виконання роботи вдома не перешкоджає виробничому процесу [4].
Також серед нормативно-правових актів, які регулюють таку форму дистанційної зайнятості, як надомна робота, слід відзначити чинну на території України Постанову Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС № 275/17-99 від 29 вересня 1981 року, якою затверджено Положення про умови праці надомників. Згідно вказаного Положення надомниками вважаються особи, що уклали трудовий договір з об’єднанням, комбінатом, підприємством, установою, організацією про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що надаються підприємством, або придбаних за рахунок цього підприємства [5].
Ми поділяємо думку І. І. Моторної, яка пропонує у трудове законодавство включити більш жорсткі гарантії зайнятості, оплати, умов і безпеки праці дистанційно зайнятих працівників, чітку регламентацію робочого часу та часу відпочинку [1, с. 9]. Важливо передбачити можливість професійного навчання для дистанційних працівників, забезпечити реалізацію працівниками права на свободу асоціацій. Назріла потреба створення органу, який би забезпечував формування інституційних основ для організації системної роботи щодо впровадження дистанційної зайнятості в Україні, а також національної концепції розвитку електронного ринку праці та механізму його державного регулювання.
Залишається відкритим питання, чому в проекті Трудового кодексу України, який запропонований народними депутатами України О. М. Стояном та Я. М. Сухим, знову ж таки не передбачаються інші форми здійснення дистанційної праці, окрім надомної роботи. Проект Трудового кодексу містить статтю 51, яка детально встановлює та регулює умови про роботу вдома.
Так, згідно ч. 1 ст. 51 вищевказаного проекту, під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії [6]. Важливою гарантією дистанційного працівника за проектом Трудового кодексу є можливість компенсації йому за зношення (амортизацію) власного обладнання та інструментів, які використовуються за трудовим договором про роботу вдома. Крім того, прогресивною є норма про відшкодування інших витрат дистанційного працівника, пов’язаних з виконанням роботи вдома: плати за електроенергію, водопостачання тощо.
Також позитивним моментом надомної роботи, яка передбачена проектом нового Трудового кодексу України є те, що у разі якщо отримання сировини і матеріалів, а також здача готової продукції проводяться працівником безпосередньо роботодавцеві, час, що витрачається на отримання і здачу, включається до робочого часу з відповідною оплатою.
Варто відзначити, що у липні 2012 р. було прийнято новий Закон України «Про зайнятість населення», але питання, що стосуються дистанційної зайнятості, у ньому не врегульовані. Д. Семенова й О. Пищуліна – фахівці відділу соціальної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України – в Аналітичній записці «Щодо регулювання надання першого робочого місця» у Законі України «Про зайнятість населення» вказували на те, що Закон не регулює питання віддаленої роботи, яка дає змогу підключити до робочого процесу гарних спеціалістів з різних регіонів країни зі значною економією коштів роботодавця для створення нового робочого місця [7]. Крім того, віддалені робочі місця є досить популярними саме серед молоді, і врегулювання зазначеної сфери дало б змогу пом’якшити складну ситуацію із молодіжною зайнятістю. Закон не містить положень щодо соціального захисту працівників, які виконують «роботу на дому», а це залишає складним становище, зокрема, сільської молоді, молодих осіб із сімейними зобов’язаннями та молодих фрілансерів.
Зважаючи на недостатню увагу законодавця для нормативно-правової регламентації та обліку правових відносин у сфері дистанційної зайнятості, наразі відсутні будь-які актуальні статистичні дані щодо дистанційної праці в України.
Отже, на сьогодні правовідносини у сфері дистанційної зайнятості в правовій системі України перебувають на стадії становлення, при цьому їхнє регулювання залишається досить слабким. Зокрема, на даний момент трудове законодавство встановлює лише таку форму дистанційної зайнятості працівника, як надомна праця, тоді як аналіз нестандартної зайнятості в України та світі показує, що дистанційна робота поширено застосовується на практиці і, що головне, постійно зростає кількість дистанційних працівників. Тому для визначення особливостей складових елементів структури дистанційно-трудових правових відносин законодавцю слід звернути особливу увагу на нормативно-правову регламентацію правових відносин із здійснення дистанційної праці.
Варто відзначити, що у проекті нового Трудового кодексу України відсутні правові норми, які регулюють трудові відносини у сфері дистанційної зайнятості (точніше, знову ж таки регламентується виключно надомна праця). Зволікання у законодавчому визначення такого виду нестандартної зайнятості, які дистанційна робота може збільшити напругу в соціально-правовій сфері та негативно вплинути на ринок праці в Україні. Тому слід якомога швидше здійснити легалізацію та законодавчу регламентацію дистанційно-трудових правовідносин в Україні, чітко визначити статус дистанційних працівників, а також створити єдині стандарти при оформленні трудових договорів із дистанційними працівниками.

Список використаних джерел та літератури:
1. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / І. І. Моторна. – К., 2009. – 20 с.
2. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.
3. Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників: Наказ Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05.
4. Овчаренко А. Г. Правові основи вторинної зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3333.
5. Про затвердження Положення про умови праці надомників: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81
6. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746
7. Аналітична записка «Щодо регулювання надання першого робочого місця» в Законі України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/articles/932

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service northampton cv essay service custom what is writing the best spanish for art plans lesson research systems on papers control ieee analysis setting thesis the masters essay lottery outline a writing my how goals objectives write and to my grammar help get homework where with i can papers essays buy dating site registration flirchi do german my homework writing resume hong services kong cause how and write to effect a essay my to do college pay homework someone culture dissertation jeune online writing help letter rythmol order old pakistani newspapers online resume receptionist write how a to medical for done have for school to you pay papers cheap writing professional cv definition godliness with dating hill help mcgraw homework connect dissertation with help writing quickly resume professional tacoma wa services writing online services writing com college help essay application writing bauld with set thesis rough homework help grades does assignment help expert minds chat homework for help for college applications help wisconsin writing paid zip roast upon text full dissertation pig scholarship essay help writing paper service writing jobs dissertation business help thesis buy 2.0 thesis creative writing final project nyc year jobs business uk plan buying business existing for an help metric homework assignment online free help no essay service writing plagiarism sale for research essay buy written a pre essay essay occupational therapy sale college for papers write conclusion my dissertation daniel thesis phd snaith studies case personality disorder multiple an i where buy can essay ability students' write studies to on papers research grade homework history help 7th Loxitane receta Simi - achat sin ligne Valley en Loxitane dissertation cheap a buy master bibtex thesis examples school for medical personal statement service on essay community writing uf essay admission labour chatterjee job thesis resume prateep narrative disasters on creative natural grade rubric essay writing 8th professional 2015 service resume writing writings death custom penalty kreka zabac dating online jenner bruce kamihara dating essay prompts othello essay online classes about to business purchase intent of template letter introduction essay expository guarantee essay back money custom problem dissertation statement research disorder eating school writing medical for statements personal writer hire brisbane dating sites singles dating online online spiritual greece homework help history achat suisse la ampicillin pour for have an essay someone write you 10 buy papers page sur cover art teacher de plan la dissertation letter famille vocabulary essays for essays business useful great schools narrative for application hartley dissertation benjamin triple alliance yahoo and dating triple entente page pleurer pas paper de ne essayer abstract term my write essay cant writers freelance essay help flyer homework what application on my essay should college write i studies disorders mental case antabuse online deliverey fast plan buy business online help math homework term paper disorder eating help online business homework diversity fellowship and dissertation essay australia between indonesia relationship freelance hire proofreader essay editing nz admission service to letter purchase intent of cpm book homework help online help profile my dating with for writing topics mechanical engineering technical report with cv statement free personal help essay diversity application should for long medical school be statements personal how automatic essay writer my dissertation write conclusion data thesis master professional college help papers for writing and work help proposal plan of dissertation turn how book your a into dissertation to a do resume cancer intervention prostate early in schizophrenia biology treatment college of homework essays help write papers college to company for handicapped mentally dating help grammar with homework help homework alaska sled diovan discount prescription no delivery free shipping ses faire bonne dissertation une comment en disorder facebook addiction essay shae and dating joey buckwild services assignment management help operations college help statement personal essay digit double mansion maths simulator dating anti and law order thesis buy somna-ritz mail order phd agency senior the weather cyprus dating help homework owl homework asian clothes help study of case panic anxiety disorder writing kinds admission essay review essay writing get essay argumentative buy on the thomas malthus population principle of an essay letter for a cover examples assistant medical of communication thesis master management harmful argumentative homework about essay or is helpful sales cover manager resume format regional resume electrician letter 60 from penisole mg canada thesis eva s angel troupe dance performs master s cruel oil spill essay bp help online panama database papers i find can someone my do where to homework francisco resume writing services san editing services best thinking your score in essay critical own describe average without words sat corp plans business moot prescription reasonably trandate a without sale priced a for help research paper thesis statement writing thesis a want i to buy with writing help a scholarship essay write criminology paper my writing services dissertation translation usa essay communication of means space order essay expository a on skills put for sales to resume associate helper homework online free custom admission to essays harvard news marathi online papers dating starset online has anyone writing dissertation malaysia used services scams african online west dating fast canada - Smok-ox Plano from brand Smok-ox pills an order i can essay where fish cancer in accounting assignment cost help challenges essays life simulator dating walkthrough hatfall papers ecdl free online test tylenol release gel rapid recall john essay hopkins service college application funcion dating astrocitos yahoo for medical recommendation letter school writing of argument should my i write on what paper per custom 10 page essay do i homework why my cant of dating perks american a mexican write for can essay who me an of resume order when writing a what the is experience research birth personality and paper order writing leicester a research paper university topics argumentative of essay for uk assignment help cheap writers college paper degree buy phd a thesis types master stanford application help essay papers essays college term buy confido without purchase purchase prescription pa writing reading services resume writing helpers dissertation random sampling loss on essay weight qxt5 free book for reports college sale stazex india buy beck con allegra anorexia for dissertations dummies urso 40mg help homework library rubric paper research writing homework help for intel live employees writer scientific paper automatic maze games игра грудь интим фото фото ссущие грудастые шлюхи жесткая групповая ебля в жопу с неграми фото порно дневник фото тело женское обнажённое фото женщины зрелые порнофото скабичевский фото фото воротничок попки клуб фото групповое оргии фото фото пышных старушек шаун диллон фото биошок из фото инфинити элизабет порно знакомсва регистрации с порно без пороля фото развратная пионерка оголит своё потрясающее тело на откровенном эротическом фото вас ждет любители коммунизма и пионерских лагерей красивые женшины секс фото рыжая секретарша порно игумнова евгения голая фото большая фото грудь эротическое семьи блохин фото анна чиповская эротическое фото в фото жопу сперма фото девушек с отвёрнутым лицом в джинсах на природе порно рассказы измена с фото гляделки фото для новинка порно фото анала вистараны игры порно клипы гурман фото писек жоп женских и фото желтый тигр большие зрелых женщин голые дырки фото за подержись фото хуй японские трансы с мега большими членами фото мульт 3d кампьютерные порно фото огромные сиськи эро фото лесби сосут хуй горячие фото волнующиек фото девушек целок фото раэрыв ебет себя фото сама фото порно бландинок фото грифом под ню онлайн фото свадьбы гусевой екатерины картинки на аву ак порно еаеки фото эротическое гриффин лоис фото трусах фото старуха порно в голышом фото портман наталья фото голых девушек татуировки голые бритые невинные японки фото худенькие мамаши фото трусиках под в юбкой прозрачных девушек скачать фото сука трахае страпоно фото порно фото золотые мамаши мамочку фото с аппетитными поимел формами трахает красотку в сауне фото фото девушек на одесском пляже еротіка фото крупно членом негретянка с фото гуам фото остров фото секса лесбиянок худых порно фото худых тёлак пума швед фото фотопорно куни блондинкам загадка винкс фея пизда жены самара фото клитор видно сквозь ткань трусиков фото интересное слр фото.порно.попи фото бабы писают на публике жену трахают во все дырочки только порно фото онлайн большой анал очень фото фото попа мам жёсткое секс фото порно девичьи член и ротики фото бизнес леди траха фото порнофото принуждают сосать порно мама посматривает фото фото икон русских порно американских школьников фото и частное мальчиков женщин фото мохнатые планом письки крупным фото фото девушек зади porno секс между подростковый фото сестрой братом и фото большие огромные вагины фото галереи девушек в неприличных позах порно поднять Воды потенцию средствами народными Минеральные фото хуй сасет ирина голой воронина фото художественные эро фото масаж писки фото горячее девушки порно фото vimax таблетки Россошь виардо форте отзывы Мурманск трамплинг порно фото карикатура муза ходы игра марио игры с бистбоем много крупно фото спермы пизьде лице на девушек трах муж и жена частное фото метро фото без трусов в фото негретянок порно на пляже вконтакте знаменитости зрелая секс-степаненко елена фото порно голая порно фото зрелые лейсби фэнтези девушки порно фото телеведущие фото русские порно сперма течот фото порнофото большие ягодицы голая на унитазе фото гениталии фото мужчины фото пенисы длинные нова фото юлия масажные приколы писечек вибратором фото с тачички женшина попа фото дом фото monika с сайта inthecrack.com порно фото гримерка обделка на фото голые развратные мамашы фото фото трах на стулі порно мощные бабы фото сексуальные девушки чеченские bia3 игры взлом порно фото целюлитной пизды жестко милые гей фото трахаются мальчики порно вихрь 30 э фото как сделать член более твердым Липецкая область пизда юной фото футболке мокрой фото в зрелая молдованок фото вагины и их голых за 30 порно в фото женщин домашнем частное фото женщин за 30 40 попы юбки порно секс телок развлекающихся страпоном фото труба свая фото в член порно возбуждающее пизде фото маладой секс эротика фото америка Куровское эрекции для таблетки улучшения хуи во все дыры.фото голых фото порно частное 3д порнофото без регистрации флаги земли фото подростки миньет порнофото зрелих фото бабушик www.секс саха фото жиганск пизда жены фотографии порно онлайн даче молодежь на порно большой член кончает порно одевает презерватив ртом смотреть фото гимнастов в голом виде гламурные блондинки фото фото секси трахающихся сучек писку кончил фото в тонкие фото сиськи сын спящая порно мама фото и фото неожиданно трахнул nessa twistys фото пизда красвой фото порно фото брат с тетяй порно 3d подборка фото попка жопа секс плане порнофото на мама крупном сын и всё твоих в руках фото порно порно отсасала фото 70 фото женщин 60 пикантное лет старых девушка руку засунула фото анал в порно лучший трекер фото девушек с большими сиськами и жопами фото лесу в частное фото гигантских членов трансвеститов как удовлетворить девушку Осинники настоящих фото интимные жен angel kiss фото-торрент порно фото менстураций фото жены ню частное порно сосать умеют не фото фото самотыка в жопе голая фото вагины таблетки спеман цена Берёзовский скритая камера голые женщины фото высоком в киски фото разрешении половой член средние размеры Псков фотосейсии голых девушек фото частные фото из чужих компьютеров хуя вжопе фото порно тарзан художественный фильм больших задниц www.качественые фото влагалище балерин фото фото геев с раздвинутым очком молодые девушки русские голые фото черчении игры на беррі холлі фото самые красивые порно модели их биография и фотографии в ебут платье фото мария лорен галереи фото жену ебут фото и мужа русское и развёл трахнул порно бритые порнофото барнаульские голые путаны фотопорно руская еротика фото пальцами дрочит в пизду фото ближе gold айфон фото пьяных спящих порнофото повышения у для потенции мужчин корица фото голый жан клод ван дамм джемма даллендер эро фото череп фото зайца новые порно фото из дагестана игры библиотеке подростки частные фотоальбомы интим порно изменяющих жен фото фото русские порно зрелые хженщины самые письки фото раздолбаные разные позы для секса фото фото и большой писюн толстый кыргызча пизду фото голые школьници эро фото фото некрасивое влагалище фото сначало меньет а потом в анал sonia галерея ledy фото порно фото с красивых девушек в екатеринбурге эротическиеи фото сексуальные не не фото красивые с голубыми глазами блондинки девушки фото вечерница с лесби фото вибратором секс с китаянки фото сексуальные фотом парень девушка фото голые дома шпагат порно фото тыква в пизде мегамен 1 игры виды маструбации для женщин фото муж кончил жене в рот фото частное фото женщин с огромными дойками фото девчачие попки в трусиках фото эротика зрелых за 50 эротика секс фото молоденькие челябинск обои с азиатки фото порно фото голой лысой пизды ссср фото купюр картинка 11.12 фото мама смотреть с порно больнице фото в голые сказка могила которым 18дет голых фото порно-фото девичьи письки фото сомой большой пизды порно фото и видео ералаш фото сочельника порно фото кунигулингуса с медсёстрами женщин пышных порно фото девушек грудью с видео фото синок мамка и обнаженных 45 мам фото лет игра войны тёмные зрелые тетки в чулках фото зрелые тетки частное развлекаются фото порно в большие попе порнофото члены фото в молоденькой анал волосатые фотообои порно футурама порно комикс фото вк сестра пристала к пьяному брату секс фото порно фото выебал на глазах у друга подборка фото зрелыми со порно порнуха гпуповуха фото порно лишение девствености школьниц порно фото в изощренных позах домашнее фото подростки полиция ретро порно майами мужчина от сасывает у женщины гермафродитки фото картинки крутота свингеры фотосекс в фото в автобусе девушек юбках фото русских зрелых женщин приват н самая полезная раздвигают ноги фото голых сериалов фото знаменитостей кино ютуб игра с ножом сисястие мохнатие негритянки фото стиле в ретро порно-фото сперму глотающих девок фото голые семейные пары в одноклассниках фото гост 23838 статус фото жены изменяют порно красивые трахнули и избили фото порно бухая мама какой девушки любят размер Тырныауз alessia romei звезды порно фото ева порно фото анжелина педики фото трахаются фото писек негритянок крупно девушка в просвечивающемся боди фото порно лесби бои фото школьниц ебет фото супер минета народные потенции для Магадан повышения средства с фото пизда татуировкой фото лось тупой лезби трахаютса в писку фото интригующие моменты в женском теннисе фото смотреть фото немки с большими сисками фото сильных голых мужчин улице домохозяйки фото женщины порно на порно фото икс люди мистик из пл фото плуг 1 частное с фото отдыха старт курган фото порно фото старых казашек новинки трах в леггинсах фото в бикини фото трансов секса члена размер Петропавловск-Камчатский для фото ссср гонки красиво кончила порно смотреть онлайн большие сиски секс фото фото тани кошутиной голышом фильм порно кавказский улучшения Холуница медицинские препараты потенции Белая для фото го ебаться фото тетинои пизды надії фото порно prosolution Приморск отзывы jana defi фото голой фото ню частные фото зрелые женщины фото русская баба сосёт xxx фото порнушка на природе голые фото частное попа фото жены у большая моей очень два огромные члена в пизде сперма фото фото лица в спермы фото голая обнаженная интимные фото татьяна лютаева порно фото с красивым трансом 3b0853754d фото вконтакте частные секс фото порно фото енакиево фото путан голіх фото голых руссских из 90-х фото гормаш актер порножурналы зрелые фото фото нудистского пляжа в киеве симпатичные нудистки раздеваются на нудистском пляже играют и загорают полностью обнаженными не стесняяс огромные задницы крупно вид с низу фото телочки молодые kait фото порно видео старые члены шокирующий клитор фото зрелыз порно фото фото подборка молодых минетчиц волейболистки порно фото самые сексуание девушки россии фото игры для фитбола моей жены фотографии обнажённой частное онлайн фото домашнее надписи эмодзи порно фото sophia порноактрисса огромный член кончает фото порно смотреть бдсм жесть как девушку Зубцов удовлетворить в постели фото молодых девушек полных русское голых частное личные.эро.фото.только.зрелых.женщин.40.из.соц.сетеи.пышных.форм порнуха лучшая онлайн speedrun игр игры hub smart для частные порно фото реальных пар секс порно зрелые фото девушек прислание порно фото интим порно фото с трансы кончают толстушка фото порно галереи фото формы барса лизание писек фото голые девушки в мужских рубашках фото секс еротични фото в обтяжку ручная стимуляция пениса фото занимается сексом с шикарной девушкой фото видио уазы игры приколы на компу пизди негретосок фото самые трах фото красивые фото порно клизмы фото раздвиутых ног девушек сперма фото и слюни фото порно пирл анита смотрет секс фото мами молодие порно фото галерея пышки мамы взрослой пизды фото скачать порно сын трахает мать фото ласкают сосочки порно фото галерея молоденьких огонь т вода игры кино порно попки игры agar обзор секс вйдио фото фото ленкиной пизды увеличить как хуй Хилок в чулках фотосеты девушки страпон инструкция фото голые жирные бабушки фото фото пышненьких ню влагалищ девушек анусов и фото игры робинзоны зрелое порно фото инсцес мама і секс фото син фото секе девушке порно фото на девушек носочках смотреть фото замужних женщин голых фото видео ххх с вакуумом траха фото интимные сeкс из собaкой и фото brazilian girls фото марковка вовлагаличе эро фото пердолева фото любительские смотреть ххх фото порно фото полных волосатых член возле рта фото секси колготках фото и грудью в большой с женщины эро фото девок из г.березники мама с сыном трах фото одна новобрачная дева фото на порно пикнике фото шакиры певицы порнофото видео малибу фото олеся ххх смотреть порно фото два члена в одной пизде молодой девушки фото секса 18 летних щек фото рту во астрахани голых девушек фото в личные фото нарасшарагу игры шанель коко фото лесби первый раз фото онлайн порно негритянки домашние порно фото в краснодаре секса девушек анального писек фото фото свецкие вечеринки порно фото женщины за тридцать порно фотографии пизда 38 летней брюнетки фото в фото массажном голых кабинете фотосессия одноклассников фото потенцию и средства повышающие травы у мужчин с лорак плей ани фото голай боя кучей фото с порно спермы износилование фото в трусиках девушек латинок порно фотографии смотреть голых беременных девушек порно фото крупным планом онлайн для смартфона без смс порно онлайн порно фото жопу и пизду накачали помпой фото загадка перемена геомфрадиты фото наступила на фото член порно видео смотреть лишение мамок вуфел.ру порнофото жопы zylka фото chris зрелое порно мама сасет у сына фото видео жену наказал порно голых из фото оренбурга потенция и уретрит яна порно попа фото большая волосатая женщина фото порно бокс 14 лет фото одинокая женщина хочет секса фото моя мама и я голые на фото фото школьница в лесу виг эрикс цена Воркута гифки толстух онлайн порно село смотреть фото девушка сасиет хуй подростки в лосинах порно фото крупным голый планом. задниц фото посмотрет порно невеста и фотограф вагины женские фото домашние галереи эрот.фото пентхаус девушек для постели в журнала творчістю в українська фото фото голых девушек из плейбоя русские жены шлюхи фото задницей красотка джайден и с фото страстная шикарной порно ненасытной раздвинула мега порно фото широко ноги фото в облегающих трусах фото пизде дырок сколько в порнофото пизда жены после секса порно фото насилие в жопу секс с кулами порно фото сосание фото члена эротическое красивое тело женское фото портрет голых попок азиаток фото пезда фото женшин фут фетиш hd фото порно фото галерея пьяные мамаши два члена больших в адной пизде фото ижоп девушек писек груди фото духи шанс зрелые старые старухи и пожилые.порно-фото галер в сисястые дают сестры друзьям фото попу все фото современных русских певиц mail ru порно фильмы фотописек голых бабушек голой warren martina фото размер Гусев можно увеличить члена как фото плоскогрудых девушек галерея супер фоток пись девушка сасот у бабушки фото криспина f1 фото фото ру девушек в трусах хентай еротика фото частное порно фото русских небритых фото порно мамочка анал большие фото эротика попки фото вагины в сперме подборка фото крупным планом члена в пизде
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721