ПРОБЛЕМА УТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.133.1.09.-1-3:811.133.1’373.43

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м. Дрогобич

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вживання французьких неологізмів у прозі та поезії.  На основі узагальнення досліджень розкрито та обґрунтовано проблему утворення неологізмів у французькій літературі, вміння авторів працювати з іншомовним текстом, навички розуміння іноземної мови, знання практики перекладу.

Ключові слова: неологізм, семантична неологія, поетичний неологізм, синтагматичний неологізм, деривація.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на употребление французских неологизмов в прозе и поэзии. Раскрыто и обосновано проблему  образования неологизмов во французской литературе, умение авторов работать с иностранным текстом, навыки понимания иностранного языка, знаниe практики перевода.

Ключевые слова: неологизм, семантичная неология, поэтичный неологизм, синтагматичный  неологизм, деривация.

The views of national and foreign scholars on employment of french neologisms in poetry and in prose  have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the problem of formation of neologisms in french literature, ability of authors to work with foreign text, knack of understanding of foreign language, knowledge of practice of translation .

Key words: neologism, semantic neology, poetical neologism, syntagmatical neologism, derivation .

 

 Мета даної статті полягає у дослідженні проблеми утворення і вживання неологізмів французькими поетами та письменниками, розкритті шляхів їх утворення.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі лінгвісти, як Л. Гільбер, Л. Мерсьє, Р. Лебег, Ф.Бар, М. Ріффатер, К. Анжле, А.Доппань, Ф. де Соссюр та ін. З цією метою у статті розглядаються  історичні передумови та особливості утворення неологізмів у французьких прозових творах та поезії. Л. Гільбер у своїй праці «Визначення поняття неології» розглядає проблему в історичному аспекті.  Л.Мерсьє, вибираючи заголовок для свого словника, віддає перевагу термінові неологія, зареєстрованому Словником Академії 1762 року, але в підзаголовку дає визначення «або Словник нових слів до відродження, або взятих у нових значеннях», і встановлює протиставлення між неологією і неологізмом: «неологія» завжди береться у ліпшому сенсі, «неологізм» – у гіршому, між цими двома словами та ж різниця, що й між «релігією» і «фанатизмом», «філософією» і «філософізмом». В ту епоху, як і в часи Вожля (Vaugelas), неологізм залишався недозволеним, Мерсьє намагався визначити нове відношення в еволюції мови, яка відчувалася в його час мабуть більше, ніж в будь-який інший період історії. Завдяки параметрам історії нам вдається вловити трансформацію мови, досягти такого знання. Тобто, завдяки порівнянню стану мови в минулому з її сьогоднішнім, що дозволяє передбачити її майбутній інший стан. Зміна мови вловлювана через розрив, що виникає між мовою одного покоління і попередніх поколінь. Читання текстів минулих століть змушує нас відчути, що деякі терміни і звороти, немов би застарілі, навіть якщо ми їх розуміємо одразу.

Гільбер розрізняє неологію як рух еволюції, що оживлює мову в її фонологічній, граматичній і синтаксичній системах, та лексичну неологію, яка полягає в індивідуальних твореннях слів. Це значення слова, під кутом мовної творчості, додає свій нюанс до визначення цієї мовної одиниці: це не найменша одиниця мови, але служить відправною точкою в лінгвістичному аналізі, вона дає доступ до поняття і допускає з’єднання із думкою і світом, вона є місцем зустрічі архаїзму та інновації [1, c. 77].

Гільбер у своїй праці пропонує типологію неологізмів. 1. Проблема фонологічної неології – це проблема творення фонологічної субстанції. Формування нової фонологічної послідовності обмежене соціальною потребою комунікації, яка змушує використовувати угрупування позначуючи (звукова форма слова) + позначуване (смисловий зміст слова), що вже існувало в мові або у певній мові-джерелі. Творення фонологічної субстанції від вже існуючої може відбуватися шляхом абревіації, адаптації слів іншомовного походження.

  1. Синтаксична неологія – це всяке утворення, яке здійснюється комбінуванням вже існуючих в мові елементів. Комбінування представлене у вигляді лексичного (база і афікс), але також і фрастичного. Щодо афіксації, Гільберг виділяє процес суфіксації, префіксації, парасинтетичного утворення; складання; синтагматичної деривації.
  2. Семантичною неологією називають будь-яку зміну смислу, що відбувається в одному з трьох значущих аспектів лексеми, якщо при цьому не відбувається зміна її звукової форми. Перша форма семантичної неології – та, що здійснюється у зміні групування сем, які належать лексемі, відповідно до різних якостей. Ці якості були описані риторами під назвою синекдоха, метафора, порівняння, метонімія. Друга форма – та, що впливає на граматичну категорію лексеми. Третя може бути названа соціологічною, Вона стосується слів, які переходять до словника загального вжитку з мови техніки, з діалектів.
  3. Неологія через запозичення полягає у переході мовного знака, взятого з однієї мови, де він функціонував за властивими для неї правилами, в іншу, де він є включеним у нову мовну систему.
  4. Графічна неологія полягає в опозиції між розмовною і писемною мовою як джерело творення слів і значень. Гільбер вказує на те, що перехід слів з одного кодексу правил в інший дозволяє створювати нові форми. Неологізм «живе» тільки протягом часу, зайнятого висловлюванням його творця, якщо він не відповідає вимогам мовної спільноти. Вивчення умов прийняття неологізму і його поширення є, отже, необхідним аспектом при вивченні його створення [2, c. 184].

Раймонд Лебег виступає на захист французької мови від англо-американського впливу, який передбачає антифранцузьку кампанію, радить зважити шанси виживання неологізмів. Лебег вказує на те, що у Франції ХVI століття була подібна ситуація. У мові налічувалися численні випадки утворення і зникнення слів. В загальному у велетенському припливі термінів, що збагатили французьку мову починаючи з Людовика ХІ до останніх Валуа, можна виділити три джерела книжного походження: переклади, технічні твори, збірники поезій. У всіх галузях знання розвиток пізнання супроводжувався обов’язково проникненням в мову слів, запозичених із грецької, латинської, італійської. Ці необхідні слова залишилися в мові. Зникли тільки ті, що використовувалися занадто рідко, або мали важку вимову. Автор обмежується розглядом поетичних збірників. Якщо Маро (Marot) і інші поети Двору Франсуа І задовольнялися розмовною мовою, то дві школи: Великі Придворні Поети (Grands Rhétoriqueurs) і Плеяда (Pléiade), створили велику кількість слів. Поети першої школи примножували латинізми, нерідко вони розміщували їх в рифму, тому найчастіше відбирали для себе пишні рифми: signacles, substancles, pédisseque

Порівнюючи народну французьку мову з грецькою і латинською, освічені люди жалілися на її бідність. Тому, поети Плеяди, опираючись на «Поетичне мистецтво» Горація, намагалися збагатити французьку. Багато неологізмів вони запозичували в інших, часто самі створювали їх. Цей приклад наслідували інші поети. Поетичні неологізми другої половини ХVI століття належать до трьох категорій: складені прикметники, похідні від власних імен прикметники, слова із зменшувальними суфіксами. Більшість з них можна знайти у словниках застарілих слів.

«Принца поетів», Ронсара (Ronsard) вважають автором великого числа неологізмів. Коли він імітує Петрарку та  італійських петраркістів, то включає до своїх віршів тосканські слова. Коли він вдається до нелатинських поетів, не скупиться на слова зі зменшувальними суфіксами. Коли бере за взірець Гомера, творить слова-кальки з грецької. Потім, захоплений своєю фантазією, вигадує найвищий ступіно порівняння на ime. Але, сім років пізніше, Ронсар усуває їх із свого першого колективного видання. У своїх перевиданнях він замінює загальновживаними словами такі неологізми як lunapreslautres, babattre, avantpenser, désenflammer. У своїх пізніх творах Ронсар все ще вживає і зберігає деякі новоутворення.

У ХVІІ столітті широко використовувався бурлескний стиль. Франсіс Бар дає визначення синтагматичних неологізмів. Суть їх утворення полягає у намаганні побудувати, як це робили би з простим словом, вже визначений іменник, передбачити ціле речення; в одному і другому випадку, часто елементом незвичайної конструкції служить буденний вираз. Поети цієї доби нерідко вводять у непряму мову вирази ввічливості, укорочення фрази може послужити показові жестів, які її супроводжують. В загальному, в способах творення відносно нормальних неологізмів несподіваного менше: деривація і складання більшості придуманих слів здійснюється через посередництво звичайних граматичних елементів і на основі вокабул, взятих з мови. Деякі префікси і суфікси можуть отримувати експресивну вартість в окремому контексті: так, префікс de або des дозволяє виразити раптову зміну ситуації. Автор аналізує також слова, похідні від власних імен. У творчості бурлескних поетів вони можуть бути утворені традиційно; це випадок похідних на –ois, спосіб утворення яких зародився ще напередодні ХVІІ століття. Цікаво бачити, як назва назва королівства утворюється від імені маленького острівця Ітака; персонаж Скаррона (Scarron) представляє себе так: Je suis dIthaque en Ithaqois (Я з Ітаки в Ітакії). До того ж   Ithaqois у Скаррона означає мову, якою говорили островітяни [3, c. 64].

Незвичне може бути одержаним через нагромадження префіксів, наприклад, Дасусі (Dassouci) називає впливового персонажа архипротонотаблем (un archiprotonotable). У слові désembatonne теж простежується нагромадження префіксів, в то й же час, тут ефект полягає в тому, що Скаррон утворив неологізм на основі архаїзму. Ще один складний випадок, що викликає здивування, полягає у використанні частки з наукового стилю для вираження швидше «низького» поняття, з поганим запахом:

…Cotrets et fagots allumés

Et brandons anti-parfumés

Предметом дослідження у М.Ріффатера є поетичний неологізм.    Ріффатер намагається показати, як неологізм включається у текстову систему значень і форм. Зрозуміти його функцію можна тільки визнавши, що неологізм є результатом деривації на основі початкових даних, за правилом, спільним для всіх слів літературної фрази. Його своєрідність завдячується не ізольованості, а навпаки, строгому дотриманню включеності до семантичних і морфологічних послідовностей, для яких він є вищою мірою завершеності або взаємодії. Це міркування автор пояснює на прикладі слова-новоутворення grouillis, яке вживає Поль Клодель (Claudel), описуючи скульптурні потвори, якими рясніють фасади готичних соборів. Навіть в ізольованому вигляді, поза контекстом, цей неологізм був би вражаючим, бо його неможливо сприймати, не спів ставляючи з grouillement (кишіння), яке він, ніби оновлює. Вже той факт, що змінилася звукова форма слова, притягує увагу до змісту слова і підкреслює його, звичайно при умові, що таке викривлення слова не зробить його невпізнанним. Ця зміна запрошує усвідомити зв’язок між основою і всіма словами на –ouille, з яких жодне, крім mouiller (зволожувати), не має приємного значення. Накінець, –is фігурує у численних популярних і фамільярних формах.

Крістіан Анжле пробує дати відповідь на питання – в якій мірі неологія Андре Жіда відкриває оригінальність його стилю. Спочатку лінгвіст зупиняється на розгляді численних неологізмів на –ance, що зустрічаються у Жіда. Надзвичайного розмаху дістало використання цього суфікса у символістів. У Андре Жіда, ніколи не переставав бути символістом, їх налічується  щонайменше двадцять два. Автор викладу вважає, що поет не був творцем цих слів, хоча у нього вони не є запозиченнями. До їх числа належать: ambiance (оточення), remémorance (нагадування), nuisance (шкода), plaisance (призначений для розваги) та ін. Численнішими від цих похідних, і цікавішими, є неологізми, одержані негативною префіксацією. Так, наприклад, дієслово désespérer (впадати в розпач) існує у французькій мові. Але Жід зумів надати йому нового значення, і разом з тим характер слова змінився: Jespère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attende en moi, satisfait, mourir complètement désespéré.- (Надіюся, що виразивши на цій землі все, що чекало в мені, задоволений, я помру звільнений від всіх зобов’язань). Тут désespéré не означає «у розпачі». Він зумів використати свою надію, віддати все, що чекало в ньому. Тут він désespéré, так як міг би бути désengagé  (звільнений від якогось зобов’язання). Таким чином, Жід оновлює складене слово, заново руйнуючи його.

Проблему утворення неологізмів у Раймонда Кено досліджував вчений Альбер Доппанm. Спосіб, яким охоплює Кено феномен мови, викливає у лінгвіста бажання говорити про «тотальну неологію» [4, c.4-5]. Його потреба впливати на мову проявляється на різних рівнях. Доппань не обминає жоден з них, враховуючи найелементарніші, які найпомітніші для читача. Таким є графізм, написання слів, яке у Кено виходить за рамки офіційної орфоепії для того, щоб одержати більш придатну для вимови форму: kidan замість quidam (дехто); sommon замість summum (верх, межа) і т.д., Кено вводить «знак обурення». Для яснішого бачення способів творення слів у Кено лінгвіст послідовно розглядає суфіксацію, префіксацію та інші прийоми. Ось кілька прикладів іменників, одержаних суфіксальною деривацією: aillemanifestaille (від проявляти – manifester);  ationpleuvation (від дощити – pleuvoir); isela vaillantise (від сміливий – vaillant). Кено створий цілий ряд дієслів, серед них: cycler (їхати на велосипеді), echoer (відлунювати), néologiser (створювати неологізми); такі прикметники, як наприклад: déchaussette (від дієслова «роззувати» – déchausser), infirmeux (від іменника «каліка» –infirme), charivarique (від іменника «шум» – charivari);  його прислівники: barbarement (від прикметника «варварський» – barber), crépusculairement (від прикметника «сутінковий» – crépusculaire), décourageusement (від дієслова «засмучувати» – décourager).

Висновок. Обгрунтування проблеми утворення неологізмів у французькій мові дає можливість не лише збагатити обсяг своїх знань чи бачення вже відомої проблеми зарубіжними вченими, чи, згідно з О.Потебнею, розширити свою духовну культуру, вона є вартісною як процес. Незамінимим є її значення для розвитку навичок сприймання, розуміння іншомовного тексту, для збагачення словникової бази, для розвитку вміння оперувати знаннями, вміння і навичок письмового та усного перекладу.

     Література:

1.Войтюк М.А. Лексикологічні та лексикографічні дослідження сучасних французьких лінгвістів //Іноземна філологія. – Вип.26. -Львів, 1971. – С. 76 – 85.

2.Колесник И.Г. К вопросу о неологизмах существительных в современном французском языке. – В зб.: Питання словотвору. – К.,1979. – С.182-185.

3.Мандзак І.А. Словотворчі особливості неологізмів сучасної французької мови // Іноземна філологія. – Вип.4. – Львів, 1976. – С.64-68.

4.Помірко Р.С.  Зредуковані форми слів у еволюції романських мов // Іноземна філологія. – Вип.105. – Львів, 1993. – С. 3 – 10.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services 100 under resume writing writers paper best my with i essay d.a.r.e help need write my book chelicerates help biology homework resume how to make a for transcriptionist medical watch transit strokes the online dating in paper buy safe a to not thesis night that into go do good gentle homework help geometry cpm connections master germany in thesis positions paper research help college with - to math homework - help hotmath answers problems math research online help with papers help homework chatroom paper writing services custom essay work really do sites writing essay narrative outline format help homework homework elephant math help grade homework 5 do my research paper homework ma1 help sustiva to in buy 100mg uk zagam price 100mg letter cover design resume engineer computer 30 from ansaid mg canada online help professional with business writing plan a essay service writing science bbc homework bitesize help world essay help history ap my for someone assignment me do can term cheap sale paper homework online helpers fr thesis masters gordons theology jason 6th studies homework grade social help fda zocor order dissertation proquest an to effective write order descriptive essay buy zagam 1mg thesis for me master write without a prescription sale for prograf sale ppt speech and language disorders writing assignment service uk natural a aquanorm myself essay on my should now homework do essay article service writing assignment someone do to my buy a written essay quoziente yahoo intellettivo medio dating alaska help homework top custom essays uk for free papers online grade abdomen blunt injury dissertation direct homework variation help writing custom help paper research on personality disorder narcissistic homework relations helps review papers online order mail paper research brides clomid with trying to metformin conceive and medical legalization essays of marijuana for use strength lipitor compared to crestor write how basic essay a to dating uk ii sony a77 review without world borders essay eating disorders essay photo coursework help with psychology hire orientation powerpoint presentation new inderal and naproxen my i do essay should on what personal help art higher advanced essay help dissertation with mba custom toys paper personal help essay with writing a paragraph a writing help thesis homework history help ap european online papers rachel watch the discom dating site jaipur tinder resume in order what is chronological it takes to a my do long homework time me endometrial cancer thyroid order space expository essay cheap assignment resume service writing orlando originality phd thesis homework person help live 24/7 best writing services nj affordable resume red the skarsten dating dress rachel trustworthy service essay writing catalog phd thesis online thesis papers read yahoo helper homework dating asian hiv cdc skills study early homework do order letter selector sample cover cover thesis letter master for application can me you do my essay for thesis typing dublin service creationist flaws arguments radiometric dating against tetracycline free cheap shipping get cheap essay college health scientific essay research un writing maternal can paper i where term a buy pairs dating olympic skating worksheets relative dating paleomagnetism in how to wrtie thesis human resources masters a english school essay in our services editing thesis purchase paper research for uk sale papers rolling websites content best writing plan business pay buy lot here car here emla cialis and valparin ohne rezept bestellen usa pharmacy 24 7 indinavir buy 200 lp sinemet papers writing term custom japan homework help nigerian online today all newspapers online tutoring assignment help essays written by dave barry canada grants writing dissertation anzeigen grotesk dating lustige ratify papers the federalist help the constitution did essays good argument hour 36 online cipro palay sell business of buy and plan paper writing with research help for letter position sales cover free letter order division cover for a bibliography entry book annotated to for how write essay college application dummies a reviews store buy app to proposal for dissertation conclusion write a how paper academic strategy essays analysis best buy vb homework help homework er help writers management essay my for plagiarism without do essay me mba before buy essay admission servies writing resume services in nyc writing best city best services 2014 toronto writing resume best essay service community essay format ap cover psychology letters for motivation questions masters thesis plover braille disease essay alzheimer how to an write cholesterol cook books service civilian writing military for to resume paper research org buy assignment help toronto university custom theme thesis service best writing uk resume higher order thinking homework buy best number resume application euthanasia case research university vs dissertation thesis york through essay it help river runs a do homework to hire someone de dissertation sophocle sur antigone aware updating kerberos codes error cluster homework help live orange county egypt primary help nile homework papers buy english research for i on sales associate put resume my can what buy writer essay silver fox price low order write my paper academic princeton phd thesis thesis in phd international finance paper research order birth outline phd assistance dissertation jokes essay monash help help a essay write me caps cernos buy generic foster wallace david essays dissertation download help phd eye coupon optive drops renal students case medical studies for my do will you homework help need writing i paper a philosophy help homework brainfuse online dating a temerarios los escuchar dissertation on to write my what tx professional dallas services writing resume essay help admission to harvard college my want with home assignment help baths states thermal arthritis united english help war homework civil dom dissertation sur de juan moliere homework sigma help six sunwoo dam dissertation help admissions with college essays original sale papers for term writing resume service fl orlando doctoral literature thesis review essay world order with homework prime factors need i factors help