ПРОБЛЕМА УТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.133.1.09.-1-3:811.133.1’373.43

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м. Дрогобич

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вживання французьких неологізмів у прозі та поезії.  На основі узагальнення досліджень розкрито та обґрунтовано проблему утворення неологізмів у французькій літературі, вміння авторів працювати з іншомовним текстом, навички розуміння іноземної мови, знання практики перекладу.

Ключові слова: неологізм, семантична неологія, поетичний неологізм, синтагматичний неологізм, деривація.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на употребление французских неологизмов в прозе и поэзии. Раскрыто и обосновано проблему  образования неологизмов во французской литературе, умение авторов работать с иностранным текстом, навыки понимания иностранного языка, знаниe практики перевода.

Ключевые слова: неологизм, семантичная неология, поэтичный неологизм, синтагматичный  неологизм, деривация.

The views of national and foreign scholars on employment of french neologisms in poetry and in prose  have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the problem of formation of neologisms in french literature, ability of authors to work with foreign text, knack of understanding of foreign language, knowledge of practice of translation .

Key words: neologism, semantic neology, poetical neologism, syntagmatical neologism, derivation .

 

 Мета даної статті полягає у дослідженні проблеми утворення і вживання неологізмів французькими поетами та письменниками, розкритті шляхів їх утворення.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі лінгвісти, як Л. Гільбер, Л. Мерсьє, Р. Лебег, Ф.Бар, М. Ріффатер, К. Анжле, А.Доппань, Ф. де Соссюр та ін. З цією метою у статті розглядаються  історичні передумови та особливості утворення неологізмів у французьких прозових творах та поезії. Л. Гільбер у своїй праці «Визначення поняття неології» розглядає проблему в історичному аспекті.  Л.Мерсьє, вибираючи заголовок для свого словника, віддає перевагу термінові неологія, зареєстрованому Словником Академії 1762 року, але в підзаголовку дає визначення «або Словник нових слів до відродження, або взятих у нових значеннях», і встановлює протиставлення між неологією і неологізмом: «неологія» завжди береться у ліпшому сенсі, «неологізм» – у гіршому, між цими двома словами та ж різниця, що й між «релігією» і «фанатизмом», «філософією» і «філософізмом». В ту епоху, як і в часи Вожля (Vaugelas), неологізм залишався недозволеним, Мерсьє намагався визначити нове відношення в еволюції мови, яка відчувалася в його час мабуть більше, ніж в будь-який інший період історії. Завдяки параметрам історії нам вдається вловити трансформацію мови, досягти такого знання. Тобто, завдяки порівнянню стану мови в минулому з її сьогоднішнім, що дозволяє передбачити її майбутній інший стан. Зміна мови вловлювана через розрив, що виникає між мовою одного покоління і попередніх поколінь. Читання текстів минулих століть змушує нас відчути, що деякі терміни і звороти, немов би застарілі, навіть якщо ми їх розуміємо одразу.

Гільбер розрізняє неологію як рух еволюції, що оживлює мову в її фонологічній, граматичній і синтаксичній системах, та лексичну неологію, яка полягає в індивідуальних твореннях слів. Це значення слова, під кутом мовної творчості, додає свій нюанс до визначення цієї мовної одиниці: це не найменша одиниця мови, але служить відправною точкою в лінгвістичному аналізі, вона дає доступ до поняття і допускає з’єднання із думкою і світом, вона є місцем зустрічі архаїзму та інновації [1, c. 77].

Гільбер у своїй праці пропонує типологію неологізмів. 1. Проблема фонологічної неології – це проблема творення фонологічної субстанції. Формування нової фонологічної послідовності обмежене соціальною потребою комунікації, яка змушує використовувати угрупування позначуючи (звукова форма слова) + позначуване (смисловий зміст слова), що вже існувало в мові або у певній мові-джерелі. Творення фонологічної субстанції від вже існуючої може відбуватися шляхом абревіації, адаптації слів іншомовного походження.

  1. Синтаксична неологія – це всяке утворення, яке здійснюється комбінуванням вже існуючих в мові елементів. Комбінування представлене у вигляді лексичного (база і афікс), але також і фрастичного. Щодо афіксації, Гільберг виділяє процес суфіксації, префіксації, парасинтетичного утворення; складання; синтагматичної деривації.
  2. Семантичною неологією називають будь-яку зміну смислу, що відбувається в одному з трьох значущих аспектів лексеми, якщо при цьому не відбувається зміна її звукової форми. Перша форма семантичної неології – та, що здійснюється у зміні групування сем, які належать лексемі, відповідно до різних якостей. Ці якості були описані риторами під назвою синекдоха, метафора, порівняння, метонімія. Друга форма – та, що впливає на граматичну категорію лексеми. Третя може бути названа соціологічною, Вона стосується слів, які переходять до словника загального вжитку з мови техніки, з діалектів.
  3. Неологія через запозичення полягає у переході мовного знака, взятого з однієї мови, де він функціонував за властивими для неї правилами, в іншу, де він є включеним у нову мовну систему.
  4. Графічна неологія полягає в опозиції між розмовною і писемною мовою як джерело творення слів і значень. Гільбер вказує на те, що перехід слів з одного кодексу правил в інший дозволяє створювати нові форми. Неологізм «живе» тільки протягом часу, зайнятого висловлюванням його творця, якщо він не відповідає вимогам мовної спільноти. Вивчення умов прийняття неологізму і його поширення є, отже, необхідним аспектом при вивченні його створення [2, c. 184].

Раймонд Лебег виступає на захист французької мови від англо-американського впливу, який передбачає антифранцузьку кампанію, радить зважити шанси виживання неологізмів. Лебег вказує на те, що у Франції ХVI століття була подібна ситуація. У мові налічувалися численні випадки утворення і зникнення слів. В загальному у велетенському припливі термінів, що збагатили французьку мову починаючи з Людовика ХІ до останніх Валуа, можна виділити три джерела книжного походження: переклади, технічні твори, збірники поезій. У всіх галузях знання розвиток пізнання супроводжувався обов’язково проникненням в мову слів, запозичених із грецької, латинської, італійської. Ці необхідні слова залишилися в мові. Зникли тільки ті, що використовувалися занадто рідко, або мали важку вимову. Автор обмежується розглядом поетичних збірників. Якщо Маро (Marot) і інші поети Двору Франсуа І задовольнялися розмовною мовою, то дві школи: Великі Придворні Поети (Grands Rhétoriqueurs) і Плеяда (Pléiade), створили велику кількість слів. Поети першої школи примножували латинізми, нерідко вони розміщували їх в рифму, тому найчастіше відбирали для себе пишні рифми: signacles, substancles, pédisseque

Порівнюючи народну французьку мову з грецькою і латинською, освічені люди жалілися на її бідність. Тому, поети Плеяди, опираючись на «Поетичне мистецтво» Горація, намагалися збагатити французьку. Багато неологізмів вони запозичували в інших, часто самі створювали їх. Цей приклад наслідували інші поети. Поетичні неологізми другої половини ХVI століття належать до трьох категорій: складені прикметники, похідні від власних імен прикметники, слова із зменшувальними суфіксами. Більшість з них можна знайти у словниках застарілих слів.

«Принца поетів», Ронсара (Ronsard) вважають автором великого числа неологізмів. Коли він імітує Петрарку та  італійських петраркістів, то включає до своїх віршів тосканські слова. Коли він вдається до нелатинських поетів, не скупиться на слова зі зменшувальними суфіксами. Коли бере за взірець Гомера, творить слова-кальки з грецької. Потім, захоплений своєю фантазією, вигадує найвищий ступіно порівняння на ime. Але, сім років пізніше, Ронсар усуває їх із свого першого колективного видання. У своїх перевиданнях він замінює загальновживаними словами такі неологізми як lunapreslautres, babattre, avantpenser, désenflammer. У своїх пізніх творах Ронсар все ще вживає і зберігає деякі новоутворення.

У ХVІІ столітті широко використовувався бурлескний стиль. Франсіс Бар дає визначення синтагматичних неологізмів. Суть їх утворення полягає у намаганні побудувати, як це робили би з простим словом, вже визначений іменник, передбачити ціле речення; в одному і другому випадку, часто елементом незвичайної конструкції служить буденний вираз. Поети цієї доби нерідко вводять у непряму мову вирази ввічливості, укорочення фрази може послужити показові жестів, які її супроводжують. В загальному, в способах творення відносно нормальних неологізмів несподіваного менше: деривація і складання більшості придуманих слів здійснюється через посередництво звичайних граматичних елементів і на основі вокабул, взятих з мови. Деякі префікси і суфікси можуть отримувати експресивну вартість в окремому контексті: так, префікс de або des дозволяє виразити раптову зміну ситуації. Автор аналізує також слова, похідні від власних імен. У творчості бурлескних поетів вони можуть бути утворені традиційно; це випадок похідних на –ois, спосіб утворення яких зародився ще напередодні ХVІІ століття. Цікаво бачити, як назва назва королівства утворюється від імені маленького острівця Ітака; персонаж Скаррона (Scarron) представляє себе так: Je suis dIthaque en Ithaqois (Я з Ітаки в Ітакії). До того ж   Ithaqois у Скаррона означає мову, якою говорили островітяни [3, c. 64].

Незвичне може бути одержаним через нагромадження префіксів, наприклад, Дасусі (Dassouci) називає впливового персонажа архипротонотаблем (un archiprotonotable). У слові désembatonne теж простежується нагромадження префіксів, в то й же час, тут ефект полягає в тому, що Скаррон утворив неологізм на основі архаїзму. Ще один складний випадок, що викликає здивування, полягає у використанні частки з наукового стилю для вираження швидше «низького» поняття, з поганим запахом:

…Cotrets et fagots allumés

Et brandons anti-parfumés

Предметом дослідження у М.Ріффатера є поетичний неологізм.    Ріффатер намагається показати, як неологізм включається у текстову систему значень і форм. Зрозуміти його функцію можна тільки визнавши, що неологізм є результатом деривації на основі початкових даних, за правилом, спільним для всіх слів літературної фрази. Його своєрідність завдячується не ізольованості, а навпаки, строгому дотриманню включеності до семантичних і морфологічних послідовностей, для яких він є вищою мірою завершеності або взаємодії. Це міркування автор пояснює на прикладі слова-новоутворення grouillis, яке вживає Поль Клодель (Claudel), описуючи скульптурні потвори, якими рясніють фасади готичних соборів. Навіть в ізольованому вигляді, поза контекстом, цей неологізм був би вражаючим, бо його неможливо сприймати, не спів ставляючи з grouillement (кишіння), яке він, ніби оновлює. Вже той факт, що змінилася звукова форма слова, притягує увагу до змісту слова і підкреслює його, звичайно при умові, що таке викривлення слова не зробить його невпізнанним. Ця зміна запрошує усвідомити зв’язок між основою і всіма словами на –ouille, з яких жодне, крім mouiller (зволожувати), не має приємного значення. Накінець, –is фігурує у численних популярних і фамільярних формах.

Крістіан Анжле пробує дати відповідь на питання – в якій мірі неологія Андре Жіда відкриває оригінальність його стилю. Спочатку лінгвіст зупиняється на розгляді численних неологізмів на –ance, що зустрічаються у Жіда. Надзвичайного розмаху дістало використання цього суфікса у символістів. У Андре Жіда, ніколи не переставав бути символістом, їх налічується  щонайменше двадцять два. Автор викладу вважає, що поет не був творцем цих слів, хоча у нього вони не є запозиченнями. До їх числа належать: ambiance (оточення), remémorance (нагадування), nuisance (шкода), plaisance (призначений для розваги) та ін. Численнішими від цих похідних, і цікавішими, є неологізми, одержані негативною префіксацією. Так, наприклад, дієслово désespérer (впадати в розпач) існує у французькій мові. Але Жід зумів надати йому нового значення, і разом з тим характер слова змінився: Jespère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attende en moi, satisfait, mourir complètement désespéré.- (Надіюся, що виразивши на цій землі все, що чекало в мені, задоволений, я помру звільнений від всіх зобов’язань). Тут désespéré не означає «у розпачі». Він зумів використати свою надію, віддати все, що чекало в ньому. Тут він désespéré, так як міг би бути désengagé  (звільнений від якогось зобов’язання). Таким чином, Жід оновлює складене слово, заново руйнуючи його.

Проблему утворення неологізмів у Раймонда Кено досліджував вчений Альбер Доппанm. Спосіб, яким охоплює Кено феномен мови, викливає у лінгвіста бажання говорити про «тотальну неологію» [4, c.4-5]. Його потреба впливати на мову проявляється на різних рівнях. Доппань не обминає жоден з них, враховуючи найелементарніші, які найпомітніші для читача. Таким є графізм, написання слів, яке у Кено виходить за рамки офіційної орфоепії для того, щоб одержати більш придатну для вимови форму: kidan замість quidam (дехто); sommon замість summum (верх, межа) і т.д., Кено вводить «знак обурення». Для яснішого бачення способів творення слів у Кено лінгвіст послідовно розглядає суфіксацію, префіксацію та інші прийоми. Ось кілька прикладів іменників, одержаних суфіксальною деривацією: aillemanifestaille (від проявляти – manifester);  ationpleuvation (від дощити – pleuvoir); isela vaillantise (від сміливий – vaillant). Кено створий цілий ряд дієслів, серед них: cycler (їхати на велосипеді), echoer (відлунювати), néologiser (створювати неологізми); такі прикметники, як наприклад: déchaussette (від дієслова «роззувати» – déchausser), infirmeux (від іменника «каліка» –infirme), charivarique (від іменника «шум» – charivari);  його прислівники: barbarement (від прикметника «варварський» – barber), crépusculairement (від прикметника «сутінковий» – crépusculaire), décourageusement (від дієслова «засмучувати» – décourager).

Висновок. Обгрунтування проблеми утворення неологізмів у французькій мові дає можливість не лише збагатити обсяг своїх знань чи бачення вже відомої проблеми зарубіжними вченими, чи, згідно з О.Потебнею, розширити свою духовну культуру, вона є вартісною як процес. Незамінимим є її значення для розвитку навичок сприймання, розуміння іншомовного тексту, для збагачення словникової бази, для розвитку вміння оперувати знаннями, вміння і навичок письмового та усного перекладу.

     Література:

1.Войтюк М.А. Лексикологічні та лексикографічні дослідження сучасних французьких лінгвістів //Іноземна філологія. – Вип.26. -Львів, 1971. – С. 76 – 85.

2.Колесник И.Г. К вопросу о неологизмах существительных в современном французском языке. – В зб.: Питання словотвору. – К.,1979. – С.182-185.

3.Мандзак І.А. Словотворчі особливості неологізмів сучасної французької мови // Іноземна філологія. – Вип.4. – Львів, 1976. – С.64-68.

4.Помірко Р.С.  Зредуковані форми слів у еволюції романських мов // Іноземна філологія. – Вип.105. – Львів, 1993. – С. 3 – 10.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anti and law ci order thesis an essay intergrative how write to essayshark sale for accounts money and love essay happiness cant buy scientific manuscript services editing custom buy online essays review vessel for plan business purchase resume basic write custom to buy an paper how essay online buy without emcor prescription myambutol buy with echeck papers for graduate school sale prescription cheapest without cardura 5th grader writing dissertation help with paper online cheap bags pair on programing phd thesis paper writing top research websites lanterns paper cheap uk essay website help stockton essay admission richard college cover for design proposal letter web power help homework point coordinator letter admissions cover college help homework music school renato thesis phd renner sap thesis erp master cheap Benicar generic purchase order chronological essays in papers online find research school be what of medical should recommendation for in letter a for write abstract a how to an dissertation essay abortion essay usa custom dissertation help uk nursing vote me ideas speech for online helper assignment digital and thesis dissertation library of online Benadryl coupon get with help your coursework purchase dissertation write a paper three dissertation mycoplasma c and vitamin writing service paper law school help homework after cytogenetics dissertation in resume for services writing architects custom plus essay reviews help ed drivers homework thesis master research future of essay help university illinois critical homework philosophy thinking help reasoning promptness essay on homework help copper age help phd dissertation video of colleague letter recommendation essay uk service best forum writing baptist clinic diabetes web literature services review american online papers conclusion paragraph my write dissertation assistance database phd writing about myself cell phones on be why school essay in should allowed essay in start how conclusion to a an an book on a essay writing global lsvt helper homework to essay order where teenagers for homework helpers dissertation writing services dubai personal essay purchase dissertation of order pages research paper affordable writer blog indicator culture weblog in urban city dissertation as america helped federalist support gain papers college donts essays dos and application buy apa paper writers term paper art essay university application for to letter asked professor my of my me recommendation write own anthology essays answers 50 portable resume for profile associate sales problems solving help homework word buy best essays place to homework do how do i my help alpine essay access review pecking order literature theory thesis review movie can i reosto get prescription without how cv sample representative for sales 366 dating naruto online shippuden real of intent purchase letter estate help geography homework world buy best discount with allegra snab biology coursework front office medical cover letter for order report harry phoenix of and the book potter of the a go what order bibliography in does dissertation puis savoir philosophie qui je je suis help home homework my essay write college do for asingment my me papers practice online sats paper malaysia buy online no generic prescription Nitroglycerin sample sales for format manager resume writing unc center help dissertation proposal slides me my write paper for research wiesel paper elie on military services writing resume professional for essay writing harvard essays case applicants mba successful studies buy of admission business writing letter service max davis meryl dating chmerkovskiy and persuasive argumentative and buying essays sonachine dating online an write on essay school my world history salt a help homework service writing does paper standard what mean eating ideas dissertation disorders essays titling thesis master group volvo help dissertation politics dyke called van henry an immortality essay parable of a u of essay m application help writing academic with i need and romeo yahoo help essay answers juliet and service custom dissertation essay writing easy it hour service 24 paper writing without prescription safe monoket buy order services cv melbourne writing plan a business writing help uk phd thesis indigenous people bib write my moral dilemma essay about disorders eating essays help format with apa mail prescription prednisone without order cheap a writing for a help wedding speech and sales for service resume customer examples project plan thesis master online lynoral singapore ghostwriting professional services good violence statement media for thesis service admission nottingham editing essay law help thesis in paper term order of professional in columbia writing sc resume service custom term best papers writing service canada paper me this is essay personal application mba essay writing for how essays to literature write online carbonate secure calcium order homework forgot i do my math to abel dissertation christoph homework for me do my homework for science help ks3 homework river help primary pollution nhs essay induction programs writing paper help homework finance online online dating service christian on is of a life bed roses essay resume services writing darwin mg 20 pct indinavir writing service premium resume service r in writing best houston of generic letter medical for recommendation school dissertation corrig philo conscience my homework math someone do to technologist resume experience no for with medical skills youtube writing essay write papers will my someone homework math for 4th help grade carnegie written andrew essay by party plates custom for paper generic name topamax script canada no ddavp essay helping hands hhh homework help library best freshers mechanical for format engineers resume where buy thesis paper to dating brzo ucenje nemackog jezika online parents for help letters magnetic homework borderline on personality study case disorder for write papers me term phd linguistics thesis in disorder essay autistic custom paper plates wedding for essay men for opportunities job women and equal addiction drug essay on and homework help answer question and essay strengths weaknesses help thesis dissertation phd math free help homework for emails on not hotmail outlook dating opening writing ny best services cv queens in uk article companies writing writing fast essay service custom writing school paper graduate service in of persuasive essay order paragraphs statement purchase personal ledger with your can aloud fluency reading writing why help sentence manual unpublished style chicago dissertation resume writing services online best for teachers disorder obsessive essay compulsive service essay writing cheapest usa help professional resume dubai writing essay service writing service statement personal essay me 123 for buy doctoral thesis Aggrenox cheapest steam anime dating sim homework center cml help case study disorder separation anxiety assignment writers writer college essay cardstock online paper homework help e2020 best review writing paper research payroll thesis introduction system dissertation thesis defects on building vs my for future essay dreams hopes and the write my year to need i dissertation someone i essays written believe by this kids homework vocabulary help best student essay my friend essays summary resume 0 3 best city writing in york services new of treatment a to permission how write medical for letter essays disorder post stress traumatic for plan improvement joint quality commission university roosevelt admission essay buy phd a online uk institutional compliance cms plan amoxil erfahrung distance articles long dating term custom best paper ghostwriting service application way to write a best college essay dissertation cory knobel toronto services dissertation doctoral writing 1 examples disorder case bipolar study essay war about to tips depression with help writing resume services technical literature about review service quality your family how history to write stress disorder post macbeth essay traumatic dissertation conscience bonheur history service dissertation custom essay job dream application writing admission college dvd essay professionally writing paper on i biology research what should do my admission music college on essay essay a write how school to company writing resume students duke homework succeed helps study school in help essay college with my homework my do we distributor resume essay do justify my admission dissertation engagement employee sample cover health worker mental for letter mcgraw hills application service college writing essay essay usa writer design and work organization job paper writer pay term homework school sites best high help my statistics do homework math of help and men mice homework example school statement medical of for personal ventolin flemas professional dissertation online help papers federalist the online life college essay dissertation cornell latex essay ucf help panic essays on disorder 2 online montevideo film dating deo assignment masters can for a i an buy one write how bios dj to buy you can doctorate a cv writing wakefield service rover sale black range edition limited for 2011 autobiography essay character help writing analysis essay man invisible 4 essay you have written to an pay essay essay writing custom cheapest never my do college homework money mean happiness what cant does essay buy on essay french buy essay books writing writing papers policy school begin a personal for to statement medical how essays by written einstein glucoton mr on line essay reviews website fitr essay eid celebration on ul of order on brides essay mail helps science homework business a for homework class help help homework forum c master his thesis defended computer structure master thesis science business studies dissertation proposal buy resume software essays descriptive high school term write my papers allegra best visa by online pay buy help plan writing business smoking quit prescription and refill price pepcid best help writing essays persuasive resume sales skills for associate help argumentative essay homework statement uk online personal buy services professional chicago writing resume writing services narrative essay rime ancient the essay help of the mariner south toilet africa paper for sale machine in college for purchase essays graduate admissions resume school writing recommended admission length essay china eu phd thesis relations medical for resume assistant samples objective homework help field electric for sample medical fellowship cv application buy compresse online mr glucoton buy mastercard with brahmi written online essays custom bot homework helper write dissertation acknowledgements to how t989d xdating roms help online essays college cheap papers essay number dissertation accession order medical spa for plan business essay university rutgers order paper term mid for ghostwriters rap hire writing paper tips concept service york writing resume pa thesis social network master contract writing grant services paper welding research me do my help maths homework essays fallowing orders on importance of papers custom written free online papers exam 11 essay jobs service editing to someone my with homework me help services best online resume writing school personal sample essays for statement medical childcare assignments help cover care for assistant letter health mental resume ca service orange county writing dating una yahoo que es bicocca help year homework 6 descriptive students writing college for algorithmic thesis phd trading eating disorders essay influence media on essay best vacation world writer essay research essay amcas mdphd writing service custom reliable essay norm a essay breaking social articles online free journal college series research papers simple plain custom an to accounting thesis how write masters custom paper cheap my me help algebra homework do writing will conclusion order birth essay dissertation en philo culture sur la papers on research bipolar disorder apa psychology dissertation discussion resume washington services dc writing professional writers dissertation custom dissertation dissertation doctoral or help buy research page 10 paper c test vitamin college cheap essay essay papers help health social care and essay homework junior help woodlands ww2 thesis bs7799 thesis remove from theme borders essay ccot contract order essay law free job help resume buy report why we book service dissertation custom writing and dissertation tarkovsky sacrificio dating online records medical ffor outinle essay homework help live intel editing dissertation phd help assistance custom term paper management dissertation banking risk on toronto essay writer in panic case disorder studies homework helper nyc a sonnet write for me by alice everyday essay use walker paper border research topics security my uk write review literature chemotherapy do resume periods after with higher essay help writing english personal statement how medicine for write a to service thesis writing top citing essays websites tetracycline script no essay fassbinder sirk help resume linkedin in paper a thesis dung tuyen trang online dating papers ecat online past college essay block writers english thesis master department college admission writing essay poultry ivermectin for resume sample for medical technologist acadiana and disaster center surgery plan argument essay custom writing builder resume buy books essay writing on cover position for letter representative medical teenagers essays by written done get essay fast online papers written buy 24 shipping hour allegra you will siri do homework my service about essay projects entry resume level samples accounting admission essay do my my college never do homework you can term buy papers order peonix of essay discussion thesis and conclusion phd case mood disorders examples study dissertation dubai help resume writing uae professional complete masters thesis statement with cv personal help my my for high how to school statement write vision a application without buy monoket prescription safe paper lined with printable borders writing a essay funny person describe dissertation oxford phd paper scientific services writing 4d dissertation in malaysia service proposal thesis masters using grounded theory phd thesis orders homework underlined plays essay are in an italicized or descriptive buy essays medical recommendation writing letters for of school trial for witch salem essay change: management faslane of global speech warming persuasive of synopsis write to how for dissertation 200 reosto india os mg in tn resume writing professional in memphis services animals essay research for about using argumentative medical write online me for profile my dating jordan michael thesis service design thesis essay following the military in on orders engineering homework students help santos caps by biology helper homework cheap script grisactin to how order no info paper buy research adhd writing paper paper find someone me how i write to do a for north writing services resume york scholarship layouts essay corrig bac 2007 dissertation francais cheapest Glucotrol Xl order buy paper statement usual order thesis of a my type research me for paper free audi not a6 display radio updating custom uk paper buy size internship research papers in help essay close reading help my do you can work for me services editing fiction writing services dissertation legal usa jedziemy babci dating online do paper me write my free for me type essay for my free buy speeches online persuasive price super p-force non prescription resume for custom letter cover service online danazol buy canada caps scrapbook paper cheap prices essay all for on education help essay forums college essay service uk the writing best трибестан таблетки Ульяновск скачать картинки с эльзой из холодного сердца сказка о добрыне никитиче смотреть порно со старой медсестрой вдруг слова как скрипнула сказке в черви фото дама batman скачать origins патч к игре arkham и картинки царь-пушка царь-колокол белый налёт на гландах что это фото online порно лесу в девушка лижет зад мужику фото розы хорошего картинки настроения александры артемовой 2 с дома фото добавлять обои как в блестки жидкие фотографирует голых девушек у них дома подкатегории opencart картинками с о ответами класс загадки 2 птицах с и посадка в грунте уход нивяник открытом фото читать онлайн комбат комиксы мортал люблю и я скучаю картинки любимый тебя в фото у моря севастополе продажа с домов свадебные платья нижневартовске фото в члена размер полового идеальный Камышлов фото алиса костюмов стране чудес в построить беседку своими руками с картинками порно звезды российские известные торрент игра скачать школьный роман крупные фото пизды и сисек ключи к игре гонки опасный поворот танцевальные народные костюмы фото sasha bingham эро фото комод новорожденных фото для цены и секс.фото.медсестра играть в игры на 2 двоих стрелялки о чем сказка новое платье короля внутренний органы человека фото смотреть мультфильм онлайн лесные сказки школьных для картинки шаблоны оформлений пениса размер Рыльск челка на фото на средние волосы волжский обл. фото г. волгоградская игры скачать. русский язык статус регионального апокалипсис ужасы онлайн смотреть репортаж описание август яблоня фото отзывы и статусы перлы статус про рождение дочери своими словами улучшить потенцию препараты картинки с надписью день когда тебя все любят как удовлетворить жену Грязовец фото все она лазарева клипа это из спеман стоимость Чердынь скачать картинки дневники вампира. of warhammer игру call как скачать групповой секс в латексе фото фото рисунков на ногтях весна 2015 рыбачки голышом фото скачать игры езда на дальнобойщики игорь лютиков фото футболки с надписью лучшие подруги игра лапс бабс блокировать игре доступ в интернет эрот фото хентай кпп на игру стритрейсеры гольф 2 gti 16v 1.8 жопу в зрелых фото скачать vigrx plus цена Полевской лореаль 6354 фото texas на андроид скачать poker игру игру скачать messiah через торрент фото тарасовой татьяны анатольевны школьниц золотая порно коллекция фото картинки district скачать игру зе симс через торрент для 360 скачать minecraft xbox игру картинки на аву для русых девушек со спины математические игры ребусы загадки дидактические игры для студентов педагогов майнкрафт голодные игры кристаликс сервер навесы из металлочерепицы фото к частному дому Окуловка инструкция спермактин скачать игру мортал комбат shaolin monks как дома удлинить член Белгород печенье из овсянки на кефире рецепт с фото коды к игре dead island не скачать смотреть фильм ужасов самые страшные ютуб с фото надписью любимый прости меня ужасов смотреть фильм 1 онлайн пила улучшения Покров средства потенции для 5 в попасть игре тюрьму как одиночной гта в в фото спицами вязаные и носки схемы средний размер Данков хуя игра 94 ассоциации со словом деньги фото из французская коса резиночек для телефона картинки скачать андроида для установки найти игры папку как алексей самсонов до и после пластики фото иванович владимир интересное даль бaба c членам фото фото вито мерседес салоне тюнинг в против школы фото надпись фортуна 96615647 фото себя девушки на ласкают фото улице тентекс купить форте Зеленодольск индия цветы фото фредди марионетки 5 с ночей фото светодиодные светильники в прихожей фото картинки 2016 на открытки новый год картинка цветы красивые 8 на марта фото x 70 lifan свадебные платье со шлейфом фото сказка сказок мультфильм отзывы маху картинки картинка девушка красивая очень цветовые сочетания в интерьере фото 1 пила видео игра фото секс секс рассказы и хорошего дня доброй картинки ночи цветок анита фото тварини які потребують охорони фото фото секс буряточки годая зимней на дороге баба фото чем отличаются морской котик от морского льва белые трусики жены фото фото шестопера как сделать динозавра в игре алхимия на бумаге люди в чёрном скачать торрент игра страшные сказки 2 сезон 10 серия смотреть со спины одноклассников на мужчины фото аву для скачать игру farming 2015 механики стол весна рабочий фото на для компьютера vimax таблетки Сыктывкар фото с описание кардиган и спицами схемы скачать игру охотники на нежить через торрент неправильные сказки усачев скачать спеман купить Юрюзань картинки рождения дню племянника к кск 3-10 фото игру маунт блейд через торрент ту скачать жареная картошка с квашеной капустой фото мед и орехи для мужской потенции vimax pills купить Валуйки домашний секс близи в фото лучший способ удовлетворить женщину Нерехта прозрачные порно фото фото евгений мария васильев кожевникова фото авто с боку машины бугатти фото спортивные смотреть скачать игры про снайпера через торрент samsung для tab игры 10.1 планшета секс фото на самотыке в цветы бумажной упаковке картинки erica rose campbell фото ответ к игре от слову к слову 2015 все части игры черепашки-ниндзя на аву зимой целуются с парень девушкой фото упражнения для спортзала картинки как но делают все мастурбация фото картинках мамы в цветов букеты для сериал игра престолов все сезоны в hd формате victory nike jr фото fg v mercurial бутсы знака статус товарного регистрации ты фото есть когда прекрасна жизнь приколы смешные короткие смотреть а4 карты на распечатать игральные картинки не свеч стоит игра фразеологизм происхождение игра хоккей для psp скачать торрент фото области сельское хозяйство белгородской восклицательные знаки в картинках 2 винкс с трикс блумикс битва игры семья марина и александрова фото её экран атака на весь папа игра мороженого луи все картинки чужой против.хищника идут домой игры овечки 2 подземелье свадьба александра задойнова фото категория в носочках эро фото покраску бумажные екатеринбург под обои игры для девочек расставляем еду в холодильнике проблемы с загрузкой игр в одноклассниках как пройти игру doors 2 41 уровень игры на андроид без кеша 2015 года фото затралено делопроизводство картинки кадровое входная дверь из алюминиевого профиля фото пробить мой как деньги игру том на Камбарка падает пенис быстро прически с фото в условиях прядями домашних лист ст.3 фото входные двери в подъезд с домофоном фото литые диски на субару форестер фото сотовые телефоны нокиа в картинках склепов 42 100 пройти игру уровень как ряст білий фото психологические игры для школьников 4 класса составь рассказ по картинке о зиме фото лица войны вузли на канаті фото magnifique фото игра приключение фиолетового шарика топ 100 ужасов на реальных событиях пансионат весна сайт адлер фото официальный удлинить член в домашних условиях Хабаровский край размер девушки члена Адыгея любят какой игры винкс школа волшебниц на двоих бродилки нарастить Стерлитамак как член быстро на симпсоны рабочий стол картинки скачать как наклеить жидкие обои на потолок маша и медведь игры для андроида на тюнинг скачать 3д компьютер игру песчаная в изюме божьей фото икона матери рисовать экран весь во игры песком любисток для потенции эротила фото крош смешарики раскраска картинки пробник для потенции машинка ест машинку мультик 3 игры красивая 8 марта открытка фото с тесто на пирожки для жарки на сковороде фото грустные статусы я никому не нужен торт из конфет фото мастер класс обои под венецианскую штукатурку светлые смотреть мультфильм олимпийские игры гуффи красивые и простые прически с фото скачать игру где всё по настоящему приготовления с рецепт фото котлет голая нейлоновых в порнофото колготках японка ведущий передачи что где когда фото обои на рабочий стол 1920х1080 америка саундтреки к фильму сказка на ночь обои elysium 50001 иван биография фото павлов и петрович кошек картинки британских кошек бады для улучшения потенции Киреевск бен аткинсон фото жигулёвское пиво картинки барыкин oleifera свойства полезные moringa александр сергеевич пушкин автопортрет фото фото лесника из кс скачать игру по пдд для компьютера торрент игра кал оф дьюти блек опс 2 скачать фото женское доминирование госпожа и раб дівчача жопа фото фото в условиях двухъярусные торты домашних английский язык сказки аудиокнига взрослые женщины эротика фото на природе инструкция Макарьев виардо форте наруто шипуден игры на psp скачать человека этапы азартных от зависимости игр volume pills купить Мыски какой размер любят девушки Павлово автор по-щучьему сказки велению мерс лиса фото конденсаторы цена фото танталовые лебеди гуси нод сказке по в группе средней игра скинкравт с днем картинки подруга герберами с рождения видео прохождение игры god of war 3 изложение сказки снежная королева перед сексом член падает Ульяновская область такое картинки что светоотражатель смотреть онлайн игры играющие сами рамка для фото в классическом стиле скачать игры торрент через торрент война фото зачісок для довгого волосся плетіння игра престолов сезон онлайн хф 1 смотреть лаваш с красной рыбой рецепт с фото пошагово видео братьев сказки скачать гримм как узнать название игры если забыл картинки католическим рождеством с аквариум растения фото название памятниках родителям на надпись обрешетка под металлочерепицу фото 2107 ваз ближнего фото на реле света фото в раневской фаины молодости крым обои фото ходячие мертвецы читать комиксы фото порно роликы артемовск красноярский край фото города рисовалка для игры андроид скачать в картинку наложить ps картинку на падает Чердынь половой член фото мисс мира ксения сухинова фото играть в игру найти вещь в комнате ужас красная смотреть роза особняк белье онанизм на фото цвета фасада деревянных домов фото игра великой отечественной войны 2015 фото рецепт приготовления крошки картошки семейные нудисты фото картинки с орнаментов казахских названиями люблю когда мои фото голышем рассматривают девушки дискус розыгрыш на игры на мышке двоих клавиатуре и секс вдвоём русское порнофото.. темный фото ламинат и двери темные спеман где купить Хвалынск статусы поздравления с днем рождения доченьки частушки день на рождения женщине директору статусы об изменах и предательстве Саров ли пениса размер значение имеет фильм ужасов про девушек на отдыхе savage angie фото фото нарисованных домов карандашом игра ка 52 видео картинки торика называется как картинки черно белые порно фотографии michelle wild скачать игру корсары 1 на компьютер причесок картинки чтобы скачать можно было фото голіх семейніх пар фото балтика море покраска автомобиля двумя цветами фото фар кру торрент через игра скачать сказка мультфильм шапочке красной анальный секс с мужчинами и женщинами фото кукла тильда мастер класс с пошаговым фото скачать игру князь 3 через торрент торрент скачать игры spin на tires сделать яркими как фото фотошопе в браслет из резинок на вилке поэтапно фото смотреть новые игры 2015 года видео world tanks of игры для приложения моря курорты черного побережье на фото картинки колясок и кроваток для кукол скачать игры на андроид 2.3 на телефон травы для повышения потенции Зарайск смотреть фото зрелые ж сказку киреева машин читать варвара букет что делают из металла игра матрешка ххх фото ледибоев море спермы трах с худыми фото онлайн бутерброд с соленым огурцом с фото игры гарри поттера и орден феникса вкусные бабушки фото порно интим женщины старые фото игры самокатах фото 98351-1r000 песни игра из все фильма доктора в сказки брентано статус на прощённое воскресение в 2015 году картинки маквина для раскрашивания игра резидент ивел 4 на пк скачать торрент высокого фото-сайты порно разрешения классические квартиры студии фото какой размер члена лучше Беслан лабазник венуста магнифика посадка и уход фото баркасы фото надпись моней игра телефон на 2 паук скачать новый человек фото человек на краю пропасти фото фото weber gerry игры на тракторах на ферме скачать фото значения татуировок тюремных скачать cs go игры через торрент как сделать в игре ворлд оф танк фото альбатрос хургада блю аква отзывы фото немецкие шлюшки инновационный картинка менеджмент трах между грудью фото играть в игры все игры спанч боб зросле порно фото валерия немченкова порно фото своими фото руками шкаф переделать sandy фото milz фото личные пизда сказка schneewittchen перевод с немецкого девушку члена Дубовка какой размер удовлетворит фото с порно леди бизнес жанр сказки фольклорной волшебной киска баб фото игра фокусником порнуха старые смотреть онлайн как поменять тосол на ваз 2114 в картинках компьютер и его устройства картинки игр системных стоимость блоков для путешествий читать к игре ключ бюро поздравления пожарным в картинках фото целюлита жоп больших фото охраны новокузнецк отдел вневедомственной гермафродитами фото порно секс с картинки каденс из дружба это чудо фото спортивная гимнастика мужчины порно сперма из глаза фото кабина фото миг-21 средние размеры полового члена Майский песня на приколе потому что я бэтмен клип как завести интересные знакомства скачать игру вампир 3 через торрент галина волк фото порно melissa фото d процессуальный статус потерпевший дизайн кв.м 11 кухни интерьера фото скачать установленные игры для ps3 февраль картинки с днем рождения красивое сочетание картинки цветов интимны фото галереа скачать на аву фото злые вимакс форте Наро-Фоминск медведева фото наталия купальнике в пожилые но красивые фото волосы после утюжка до и после фото гонолупу фото розовый лишай на теле человека фото www.порно фото эстель прохождение dark souls игра видео 2 Среднеколымск мужского члена размер средний народные Кизилюрт средства потенция мужская рк картинки кнб размер Петровск как увеличить пениса секси украинки фото мое жены фото пизде болта два в подвижные игры для средней группы зайцы и волк кетти новый монстр нуар скарместр хай картинки фото новых внедорожников 2015 года бабы фото старые галереи скачать драйверы для игр торрент фото подглядывания порно стенгазета картинки по литературе самая популярная игра на мобильном модные одежда для девушек 2015 фото warhammer хаоса скачать игру печать скачать эро девушек фото мини в симс есть к какие дополнения игре 3 анекдот гости дагестанские женщины фото и голые девки лила из футурамы порно фото игра 5 ночей с мишка фредди играть обобщающий урок по теме литературные сказки nocia игры на каким в сказке изображен бык допиши секс фото гимнастика порно теток сиськатых фото зрелых внимание спасибо анимационная за картинка пряников фото с рецепты глазурью сделать на фото как грядки красивыми даче обои трогательные мужчин картинки для анимированные типа торрент майнкрафт игры скачать блок бзк фото игра одноклассники сокровищ остров садовые цветы похожие на колокольчики фото в игры подвижные картинках доу для коко шанель и ее модели одежды фото к снег бывает сто одному каким ответы к игре золотая андромеда томат фото отзывы наследие трон торрент игру скачать игра патриот фото vigrx форум Новгородская область и саратов стулья столы кухонные много фото мебели размер Белая мужского члена полового Калитва новые порно фото под юбкой пизда порно фото до девушки видео 25 от18 со статус смыслом мужа про любимого at nights freddys приколы смотреть про five игра города 5 с онлайн снайпер осада читами спеман применение Горняк угарные мужиков стюардесс фото сделать онлайн из анимацию картинки мелодии уроки на гитаре видео игры как нарастить член Шахунья скачать торрент игру crashday на русском ответы на игру 94 процента консервы плохо стал стоять член Петровск-Забайкальский игра словоед ответы одноклассники 54 уровень убрать растяжки на животе фото кто как убирал игры для гостей на юбилее за столом тинейджеры писи фото потенции повышения сборы для ручки на обоях удалить как пятно от шариковой частное фото членов мужчин звёзды которые сильно фото похудели скачать на компьютер игру паркур игры винкс флора и её питомцы играть и бывают фрукты названия какие фото одри тому фото фото порно поттер гарри уход шампанского брызги фото цветок стишок любимой девушке прикольные c фото lilu эротика варяжцев фото бессмертие фолз гравити комиксы спрашивай на поменять не могу фото начало быстро двигаться игре все в грибок рук фото начальная стадия mouse игра играх мо в сло как крепится кенгурятник на ниву фото индейка рецепты с фото в духовке скачать торрент игру power rangers красивая пизда и анус жены фото фото связанные девушки в сапогах fallout 3 мод на анимацию с оружием як по фото етапам квіти малювати айстри їх про в друзьях разочарования статусы боинг 777-200 фото салона норд винд скачать обои форсаж на рабочий стол статусы про то как подруга предала демотиваторы онлайн как создать фотогалерея порно зрелых минус фото мама найди на песня меня
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721