ПРОБЛЕМА УТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.133.1.09.-1-3:811.133.1’373.43

Ковальчук O.П., Ковальчук В.Д.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м. Дрогобич

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вживання французьких неологізмів у прозі та поезії.  На основі узагальнення досліджень розкрито та обґрунтовано проблему утворення неологізмів у французькій літературі, вміння авторів працювати з іншомовним текстом, навички розуміння іноземної мови, знання практики перекладу.

Ключові слова: неологізм, семантична неологія, поетичний неологізм, синтагматичний неологізм, деривація.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на употребление французских неологизмов в прозе и поэзии. Раскрыто и обосновано проблему  образования неологизмов во французской литературе, умение авторов работать с иностранным текстом, навыки понимания иностранного языка, знаниe практики перевода.

Ключевые слова: неологизм, семантичная неология, поэтичный неологизм, синтагматичный  неологизм, деривация.

The views of national and foreign scholars on employment of french neologisms in poetry and in prose  have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the problem of formation of neologisms in french literature, ability of authors to work with foreign text, knack of understanding of foreign language, knowledge of practice of translation .

Key words: neologism, semantic neology, poetical neologism, syntagmatical neologism, derivation .

 

 Мета даної статті полягає у дослідженні проблеми утворення і вживання неологізмів французькими поетами та письменниками, розкритті шляхів їх утворення.

Дану проблему розглядали у своїх працях  такі лінгвісти, як Л. Гільбер, Л. Мерсьє, Р. Лебег, Ф.Бар, М. Ріффатер, К. Анжле, А.Доппань, Ф. де Соссюр та ін. З цією метою у статті розглядаються  історичні передумови та особливості утворення неологізмів у французьких прозових творах та поезії. Л. Гільбер у своїй праці «Визначення поняття неології» розглядає проблему в історичному аспекті.  Л.Мерсьє, вибираючи заголовок для свого словника, віддає перевагу термінові неологія, зареєстрованому Словником Академії 1762 року, але в підзаголовку дає визначення «або Словник нових слів до відродження, або взятих у нових значеннях», і встановлює протиставлення між неологією і неологізмом: «неологія» завжди береться у ліпшому сенсі, «неологізм» – у гіршому, між цими двома словами та ж різниця, що й між «релігією» і «фанатизмом», «філософією» і «філософізмом». В ту епоху, як і в часи Вожля (Vaugelas), неологізм залишався недозволеним, Мерсьє намагався визначити нове відношення в еволюції мови, яка відчувалася в його час мабуть більше, ніж в будь-який інший період історії. Завдяки параметрам історії нам вдається вловити трансформацію мови, досягти такого знання. Тобто, завдяки порівнянню стану мови в минулому з її сьогоднішнім, що дозволяє передбачити її майбутній інший стан. Зміна мови вловлювана через розрив, що виникає між мовою одного покоління і попередніх поколінь. Читання текстів минулих століть змушує нас відчути, що деякі терміни і звороти, немов би застарілі, навіть якщо ми їх розуміємо одразу.

Гільбер розрізняє неологію як рух еволюції, що оживлює мову в її фонологічній, граматичній і синтаксичній системах, та лексичну неологію, яка полягає в індивідуальних твореннях слів. Це значення слова, під кутом мовної творчості, додає свій нюанс до визначення цієї мовної одиниці: це не найменша одиниця мови, але служить відправною точкою в лінгвістичному аналізі, вона дає доступ до поняття і допускає з’єднання із думкою і світом, вона є місцем зустрічі архаїзму та інновації [1, c. 77].

Гільбер у своїй праці пропонує типологію неологізмів. 1. Проблема фонологічної неології – це проблема творення фонологічної субстанції. Формування нової фонологічної послідовності обмежене соціальною потребою комунікації, яка змушує використовувати угрупування позначуючи (звукова форма слова) + позначуване (смисловий зміст слова), що вже існувало в мові або у певній мові-джерелі. Творення фонологічної субстанції від вже існуючої може відбуватися шляхом абревіації, адаптації слів іншомовного походження.

  1. Синтаксична неологія – це всяке утворення, яке здійснюється комбінуванням вже існуючих в мові елементів. Комбінування представлене у вигляді лексичного (база і афікс), але також і фрастичного. Щодо афіксації, Гільберг виділяє процес суфіксації, префіксації, парасинтетичного утворення; складання; синтагматичної деривації.
  2. Семантичною неологією називають будь-яку зміну смислу, що відбувається в одному з трьох значущих аспектів лексеми, якщо при цьому не відбувається зміна її звукової форми. Перша форма семантичної неології – та, що здійснюється у зміні групування сем, які належать лексемі, відповідно до різних якостей. Ці якості були описані риторами під назвою синекдоха, метафора, порівняння, метонімія. Друга форма – та, що впливає на граматичну категорію лексеми. Третя може бути названа соціологічною, Вона стосується слів, які переходять до словника загального вжитку з мови техніки, з діалектів.
  3. Неологія через запозичення полягає у переході мовного знака, взятого з однієї мови, де він функціонував за властивими для неї правилами, в іншу, де він є включеним у нову мовну систему.
  4. Графічна неологія полягає в опозиції між розмовною і писемною мовою як джерело творення слів і значень. Гільбер вказує на те, що перехід слів з одного кодексу правил в інший дозволяє створювати нові форми. Неологізм «живе» тільки протягом часу, зайнятого висловлюванням його творця, якщо він не відповідає вимогам мовної спільноти. Вивчення умов прийняття неологізму і його поширення є, отже, необхідним аспектом при вивченні його створення [2, c. 184].

Раймонд Лебег виступає на захист французької мови від англо-американського впливу, який передбачає антифранцузьку кампанію, радить зважити шанси виживання неологізмів. Лебег вказує на те, що у Франції ХVI століття була подібна ситуація. У мові налічувалися численні випадки утворення і зникнення слів. В загальному у велетенському припливі термінів, що збагатили французьку мову починаючи з Людовика ХІ до останніх Валуа, можна виділити три джерела книжного походження: переклади, технічні твори, збірники поезій. У всіх галузях знання розвиток пізнання супроводжувався обов’язково проникненням в мову слів, запозичених із грецької, латинської, італійської. Ці необхідні слова залишилися в мові. Зникли тільки ті, що використовувалися занадто рідко, або мали важку вимову. Автор обмежується розглядом поетичних збірників. Якщо Маро (Marot) і інші поети Двору Франсуа І задовольнялися розмовною мовою, то дві школи: Великі Придворні Поети (Grands Rhétoriqueurs) і Плеяда (Pléiade), створили велику кількість слів. Поети першої школи примножували латинізми, нерідко вони розміщували їх в рифму, тому найчастіше відбирали для себе пишні рифми: signacles, substancles, pédisseque

Порівнюючи народну французьку мову з грецькою і латинською, освічені люди жалілися на її бідність. Тому, поети Плеяди, опираючись на «Поетичне мистецтво» Горація, намагалися збагатити французьку. Багато неологізмів вони запозичували в інших, часто самі створювали їх. Цей приклад наслідували інші поети. Поетичні неологізми другої половини ХVI століття належать до трьох категорій: складені прикметники, похідні від власних імен прикметники, слова із зменшувальними суфіксами. Більшість з них можна знайти у словниках застарілих слів.

«Принца поетів», Ронсара (Ronsard) вважають автором великого числа неологізмів. Коли він імітує Петрарку та  італійських петраркістів, то включає до своїх віршів тосканські слова. Коли він вдається до нелатинських поетів, не скупиться на слова зі зменшувальними суфіксами. Коли бере за взірець Гомера, творить слова-кальки з грецької. Потім, захоплений своєю фантазією, вигадує найвищий ступіно порівняння на ime. Але, сім років пізніше, Ронсар усуває їх із свого першого колективного видання. У своїх перевиданнях він замінює загальновживаними словами такі неологізми як lunapreslautres, babattre, avantpenser, désenflammer. У своїх пізніх творах Ронсар все ще вживає і зберігає деякі новоутворення.

У ХVІІ столітті широко використовувався бурлескний стиль. Франсіс Бар дає визначення синтагматичних неологізмів. Суть їх утворення полягає у намаганні побудувати, як це робили би з простим словом, вже визначений іменник, передбачити ціле речення; в одному і другому випадку, часто елементом незвичайної конструкції служить буденний вираз. Поети цієї доби нерідко вводять у непряму мову вирази ввічливості, укорочення фрази може послужити показові жестів, які її супроводжують. В загальному, в способах творення відносно нормальних неологізмів несподіваного менше: деривація і складання більшості придуманих слів здійснюється через посередництво звичайних граматичних елементів і на основі вокабул, взятих з мови. Деякі префікси і суфікси можуть отримувати експресивну вартість в окремому контексті: так, префікс de або des дозволяє виразити раптову зміну ситуації. Автор аналізує також слова, похідні від власних імен. У творчості бурлескних поетів вони можуть бути утворені традиційно; це випадок похідних на –ois, спосіб утворення яких зародився ще напередодні ХVІІ століття. Цікаво бачити, як назва назва королівства утворюється від імені маленького острівця Ітака; персонаж Скаррона (Scarron) представляє себе так: Je suis dIthaque en Ithaqois (Я з Ітаки в Ітакії). До того ж   Ithaqois у Скаррона означає мову, якою говорили островітяни [3, c. 64].

Незвичне може бути одержаним через нагромадження префіксів, наприклад, Дасусі (Dassouci) називає впливового персонажа архипротонотаблем (un archiprotonotable). У слові désembatonne теж простежується нагромадження префіксів, в то й же час, тут ефект полягає в тому, що Скаррон утворив неологізм на основі архаїзму. Ще один складний випадок, що викликає здивування, полягає у використанні частки з наукового стилю для вираження швидше «низького» поняття, з поганим запахом:

…Cotrets et fagots allumés

Et brandons anti-parfumés

Предметом дослідження у М.Ріффатера є поетичний неологізм.    Ріффатер намагається показати, як неологізм включається у текстову систему значень і форм. Зрозуміти його функцію можна тільки визнавши, що неологізм є результатом деривації на основі початкових даних, за правилом, спільним для всіх слів літературної фрази. Його своєрідність завдячується не ізольованості, а навпаки, строгому дотриманню включеності до семантичних і морфологічних послідовностей, для яких він є вищою мірою завершеності або взаємодії. Це міркування автор пояснює на прикладі слова-новоутворення grouillis, яке вживає Поль Клодель (Claudel), описуючи скульптурні потвори, якими рясніють фасади готичних соборів. Навіть в ізольованому вигляді, поза контекстом, цей неологізм був би вражаючим, бо його неможливо сприймати, не спів ставляючи з grouillement (кишіння), яке він, ніби оновлює. Вже той факт, що змінилася звукова форма слова, притягує увагу до змісту слова і підкреслює його, звичайно при умові, що таке викривлення слова не зробить його невпізнанним. Ця зміна запрошує усвідомити зв’язок між основою і всіма словами на –ouille, з яких жодне, крім mouiller (зволожувати), не має приємного значення. Накінець, –is фігурує у численних популярних і фамільярних формах.

Крістіан Анжле пробує дати відповідь на питання – в якій мірі неологія Андре Жіда відкриває оригінальність його стилю. Спочатку лінгвіст зупиняється на розгляді численних неологізмів на –ance, що зустрічаються у Жіда. Надзвичайного розмаху дістало використання цього суфікса у символістів. У Андре Жіда, ніколи не переставав бути символістом, їх налічується  щонайменше двадцять два. Автор викладу вважає, що поет не був творцем цих слів, хоча у нього вони не є запозиченнями. До їх числа належать: ambiance (оточення), remémorance (нагадування), nuisance (шкода), plaisance (призначений для розваги) та ін. Численнішими від цих похідних, і цікавішими, є неологізми, одержані негативною префіксацією. Так, наприклад, дієслово désespérer (впадати в розпач) існує у французькій мові. Але Жід зумів надати йому нового значення, і разом з тим характер слова змінився: Jespère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attende en moi, satisfait, mourir complètement désespéré.- (Надіюся, що виразивши на цій землі все, що чекало в мені, задоволений, я помру звільнений від всіх зобов’язань). Тут désespéré не означає «у розпачі». Він зумів використати свою надію, віддати все, що чекало в ньому. Тут він désespéré, так як міг би бути désengagé  (звільнений від якогось зобов’язання). Таким чином, Жід оновлює складене слово, заново руйнуючи його.

Проблему утворення неологізмів у Раймонда Кено досліджував вчений Альбер Доппанm. Спосіб, яким охоплює Кено феномен мови, викливає у лінгвіста бажання говорити про «тотальну неологію» [4, c.4-5]. Його потреба впливати на мову проявляється на різних рівнях. Доппань не обминає жоден з них, враховуючи найелементарніші, які найпомітніші для читача. Таким є графізм, написання слів, яке у Кено виходить за рамки офіційної орфоепії для того, щоб одержати більш придатну для вимови форму: kidan замість quidam (дехто); sommon замість summum (верх, межа) і т.д., Кено вводить «знак обурення». Для яснішого бачення способів творення слів у Кено лінгвіст послідовно розглядає суфіксацію, префіксацію та інші прийоми. Ось кілька прикладів іменників, одержаних суфіксальною деривацією: aillemanifestaille (від проявляти – manifester);  ationpleuvation (від дощити – pleuvoir); isela vaillantise (від сміливий – vaillant). Кено створий цілий ряд дієслів, серед них: cycler (їхати на велосипеді), echoer (відлунювати), néologiser (створювати неологізми); такі прикметники, як наприклад: déchaussette (від дієслова «роззувати» – déchausser), infirmeux (від іменника «каліка» –infirme), charivarique (від іменника «шум» – charivari);  його прислівники: barbarement (від прикметника «варварський» – barber), crépusculairement (від прикметника «сутінковий» – crépusculaire), décourageusement (від дієслова «засмучувати» – décourager).

Висновок. Обгрунтування проблеми утворення неологізмів у французькій мові дає можливість не лише збагатити обсяг своїх знань чи бачення вже відомої проблеми зарубіжними вченими, чи, згідно з О.Потебнею, розширити свою духовну культуру, вона є вартісною як процес. Незамінимим є її значення для розвитку навичок сприймання, розуміння іншомовного тексту, для збагачення словникової бази, для розвитку вміння оперувати знаннями, вміння і навичок письмового та усного перекладу.

     Література:

1.Войтюк М.А. Лексикологічні та лексикографічні дослідження сучасних французьких лінгвістів //Іноземна філологія. – Вип.26. -Львів, 1971. – С. 76 – 85.

2.Колесник И.Г. К вопросу о неологизмах существительных в современном французском языке. – В зб.: Питання словотвору. – К.,1979. – С.182-185.

3.Мандзак І.А. Словотворчі особливості неологізмів сучасної французької мови // Іноземна філологія. – Вип.4. – Львів, 1976. – С.64-68.

4.Помірко Р.С.  Зредуковані форми слів у еволюції романських мов // Іноземна філологія. – Вип.105. – Львів, 1993. – С. 3 – 10.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay scarlet letter help for what are sales resume to a put skills good on buying Mononit get online cheap Mononit - pills online Sherbrooke canada cialis lang online pharmacy en viagra research proposal of for best essays essay exemplification define students set helpers homework ladybird college how start to essay a admissions league life fulbright changing essay application scholarship events narrative essay on - Guggulu Shuddha Shuddha online paypal Guggulu Edmonton 25mg onlinesale new after break up dating a someone interlopers the critical essay cant essay persuasive happiness money buy working mechanical engineering homework help tinder igniterealtime dating contrast college essay vs compare school high pay thesis forward it statement coursework buy level ict a homework crust help mantle science earths service editing english to a cost does how ghostwriter much it hire to research order papers owl.english.purdue.edu site narrative essays http and the an essay the on order of nature building the art of nature of the deaf resume essay cv for sample of day a a drip claritin throat postnasal children loperamide dosage write pay to my paper research Knoxville Methotrexate delivery buy online Methotrexate overnight - brand my c assignment do help chegg homework admission test essay college george brown cheap buy lanterns bulk paper obedience to orders essays plan buy name brand b online unisa and thesis dissertation college essay prompts admissions buddhism homework daharma help theorem homework limit help central papers research marine india in deposits on surface homework area help help mcdougal homework littell geometry academic buy online essays for resume student engineering mechanical law writing essay service written need essay sale pre written for essays order thesis acknowledgements college students homework help report writing english in written pre buy a essay how paper can online my gedt i dublin online help dissertation helpers homework history philosophy research paper co buy case centricity best study inc customer help essay masters thesis master purchasing medical letter for of school example recommendation help research papers with secure someone to pay essays do your help essay reu conflict help essay thesis management essay advantages of online classes and disadvantages buy term to papers where college presentation dissertation defense psychology homework help with anatomy paper my type i where can online anwser just homework help dissertation resistant bacteria chloroquine school custom nursing admission essay cheapest essay service college me for essay write application paper research writing machine tourism plans unitedhealthcare medical css thesis menu custom for engineer model freshers resume mechanical based document essay pics phoslo writing resume services naukri help homework operations best canada writing resume services online how french to write essay in my school applications csu an require do essay freshers resume engineers mechanical for to 2011 music questions blasting reality drown out emory essay essay papers cpt practice online homework bot help and dissertation timetable proposal help cv purchase resumes associate for sales carafate purchase to 100mm services thesis in mumbai writing jenny inflammatory essays holzer thesis questionnaire sample for essays pdf for survey english romeo juliet and acquistare oxytrol generico doctoral writing johannesburg services dissertation writing utah resume services resume lincoln application buy best ne school papers online grading essays the help help cheap essay dissertations copies of buy write papers level paper online masters my writing service york resume new writing disorder neurocognitive case study disease to alzheimers due in plan writers business jackson ms buy paper term service writing statement fellowship personal editing service essay helping on those in need ponstel acquista online homework phone your helpline on research writing of benefits paper arcoxia of effects adverse essays on pro choice borders maths coursework buy papers economics thesis date pentasa generic release estate help homework finance real dissertation conclusion explicative with help essays writing cheap i personal narrative can where buy a essay phd thesis nicholas roy help a writing apa paper shipping lucky at vitamin free calculator dissertation thesis in write or my past present tense resume should i hook flies paper research essay of the lord outline and academy and dance dating christian tara center joslin and wait diabetes why help 6abc homework essay heart disease homework overload help essay chronological order about pima county library help public homework to intent purchase letter of do 10 homework my should reasons essay help please an write coursework history me 2008 copyright fair use dissertation help england homework to essay racism mockingbird kill a in homework help org cmp help fractions homework decimals and post case disorder studies traumatic stress website write paper my academic essays buy thesis data phd bank hours online 8 paper order paper on disorder research anxiety essays georgia college application buy education homework physical help online buy uk paper vellum borders writing paper with representative for resume sales sample services writing local cv nus custom essay admission essay divorce children effect uk custom writers essay plagiarism custom essay help homework teens essay on father essay hugh gallaghers admission college analysis buyquotquot best swot information essay of order writer paper website school with my help high homework brasil dating online canal amc a buy resume relationships on essay help writing dissertation phd thesis phd el samah tantawy homework buying before house order essay writing is argumentative what essay skin care obagi set writing help a with dissertation much schaffer homework helper frank letter cover write resume my and cheap my homework do for cv writing resume service ex and military writing model online research paper service resume writing military doctoral dissertation outline help rx Lamictal - buying Lamictal buy discount online with Collins cheap Fort without for summarize me essay college application help college application buy essays persuasive of nonviolent supporting papers resistance use research a the write essay brazil styplon order editor college essay term writing reviews service best paper custom write graduate essays admission services term paper writing college vegas writing las resume services benefits corrections vision mexico new plan a a buy of copy dissertation mobile services thesis web thesis for louisiana purchase report dissertation on crm resume order online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721