Проблема еволюції людської особистості в жанрі наукової фантастики (на прикладі науково-фантастичної прози Рея Бредбері)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Щигель Анастасія Юріївна

У тезах подаються результати дослідження людського фактору в науково-фантастичному дискурсі через призму антропологічної лінгвістики. Виявлено негативні моделі еволюції людини у жанрі наукової фантастики та підкреслено основну тематику творчості Рея Дугласа Бредбері

 Ключові слова: антропоцентризм, еволюція людини, наукова фантастика, Бредбері, майбутнє

В тезисах приводятся результаты исследования человеческого фактора в научно-фантастическом дискурсе через призм антропологической лингвистики. Обнаружены негативные модели эволюции человека в жанре научной фантастики и подчеркнуто основную тематику творчества Рэя Дугласа Брэдбери

Ключевые слова: антропоцентризм, эволюция человека, научная фантастика, Брэдбери, будущее

The investigation deals with the results of the study of the anthropological factor in the science fiction discourse through the prism of anthropological linguistics. The paper distinguishes some negative models of human evolution in the genre of science fiction and emphasized on the central themes of Ray Douglas Bradbury‘s sci-fi prose

Key words: anthropocentrism, human evolution, science fiction, Bradbury, future

У лінгвістичній теорії художнього тексту все більш активно розвивається антропоцентричний напрям, в рамках якого літературний твір розглядається як втілення індивідуально-авторського способу сприйняття і організації картини світу. Можна стверджувати, що авторський художній текст великою мірою є антропоцентричним, що виражає індивідуальне сприйняття світу через власну когнітивну систему. Особливостями мови художнього дискурсу займались визначні українські та російські вчені, зокрема В.В. Виноградов, І.Р. Гальперін, Ю. М. Лотман, З.І. Хованська, Постовалова В.І.,  Попова З.Д., Матвєєва О.О. та інші. Було досліджено, що об’єднуючою рисою мови художніх творів є антропоцентризм – людський чинник у мові. Передусім, рисою “людського” в художньому тексті є авторська творчість. Художньо-літературна мова формується у вигляді конкретного ідіостилю автора. Спостерігається творче використання лексичних, фонетичних та граматичних явищ мови зі сторони письменника, які здійснюють певний естетичний вплив на читача [5, с. 69].

Про людські риси в художньому дискурсі говорить його тематика. Про що б не писав автор, ключовою темою будь-якого твору була, є і буде людина та життя. Навіть якщо головними чи другорядними персонажами у художньому творі виступають роботи, гуманоїди чи тварини, вони набувають рис людини, іншими словами – антропоморфізуються [5]. Таким чином, людина та її сутність є основним змістом художньої літератури на всіх її рівнях. Можна вважати, що людина є центром, який визначає напрямки сучасної лінгвістики, її методи, завдання, предмет. Недаремно видатна постать лінгвістики, В. Гумбольдт, називає людину феноменом, який визначає і об’єднує науку про мову.

Досліджуючи жанр наукової фантастики, звертаємось до постаті людини та еволюції людської особистості  у ньому. Як зазначають літературознавці, У ХХ столітті відбувається переосмислення релігійних, життєвих, повсякденних цінностей. Як наслідок, творці спрямовують свою увагу на майбутнє, шукаючи у ньому відповіді на багато питань, серед яких і питання майбутнього людства. Цю тему нам вдалось прослідкувати на прикладі негативних моделей у творах фантастів. Песимістичні прогнози фантаста та інших письменників цього жанру та епохи є свідченням не лише значних психологічних, соціальних зрушень через прогрес людства. Вони також є підтвердженням правдивості теорії регресивної природи еволюції “людини розумної”.

Є фактом те, що у творах фантастів людина постає швидше прикладом деградації, аніж прогресивного розвитку. Образ людини – це подекуди кволе створіння, з великою головою, ногами, як у павука та руками, які харчуються пігулками. Часто, людина стає жертвою односторонньої цивілізації, простим придатком конвеєрного виробництва. Її описують як інтелектуала у кволій тілесній оболонці [1].

Другий варіант так званого “сценарію еволюції людини” в гіршу сторону виглядає наступним чином. Людина не втрачає своєї людської подоби, але підпадає під владу машини, яка повністю нею керує, витісняючи її з усіх життєвих сфер. Машина годує, обігріває, освітлює, одягає, розважає, і що найгірше – замінює сім’ю, друзів, близьке коло спілкування. В кінцевому результаті машина поневолює людину. Місто, в якому проживає така людина нагадує вулик. У цьому вулику кожен живе у своїй “норі” і отримує все необхідне, а поза домівкою людина стає безпомічною та беззахисною. Врешті-решт, найбільшою трагедією обертається те, що людина втрачає здобуті знання, що віками передавались сім’ями із покоління до покоління. Пам’ять про історичні події, Землю, Сонце, квіти, зірки стають легендою, яка щоразу віддаляється від людини [1].

Третій варіант видозміни людини майбутнього – це штучне виведення людини  у спеціальних інкубаторах. Вся картина прекрасно відображена та описана у творі Хакслі “Дивний новий світ”. Людей поділяють на касти: альфа, бета, гама і так далі. Більшість каст призначені лише для фізичної праці та виконання конкретних функцій. У такому світі немає місця ні літературі, ні мистецтву. Людина постає як повністю залежна від керівництва, обмежена у своєму розвитку. Ще один крок – і людина стає зайвою у цьому світі. Її замінює робот. Саме такі тенденції проектуються на майбутнє, заходить мова про людське клонування. Робот-двійник витісняє людину із її звичних життєвих сфер, більшість частин тіла замінені протезами. Прикладом кібернетичного апокаліпсису є взаємозалежність людини з роботом. Робот стає людиною і не усвідомлює того, що він – робот. Приклад такого розгортання сюжету в науковій фантастиці бачимо у творі “Пошуки” Лі Гардинга. Отже, це три основні тенденції негативної еволюції людини у фантастичному дискурсі.

Стосовно Бредбері, творчості якого присвячена більша частина наукового дослідження, варто підкреслити основні риси його наукової фантастики. Фантастика Бредбері своєрідна тим, що за тематикою, Бредбері не зациклюється на здобутках науки і техніки. Радше, найбільший інтерес автора викликає морально-психологічна сторона, а науково-технічний прогрес є лише частиною зображуваної цивілізації. Тому прозу Бредбері часто відносять до психологічної прози на фантастичній основі. Їй властива складність сприйняття, яскрава, інтенсивна символіка та філософські роздуми про сенс буття людини у сучасних умовах цивілізації.

Рея Дугласа Бредбері вважають центральною фігурою науково-гіпотетичної фантастики. Його творчість – це протест письменника-фантаста проти бездуховності, проти “цивілізації масового споживання”, яка однозначно має риси масової культури та оснащена надновою технікою, яка, у свою чергу, залишає людську індивідуальність далеко позаду [6]. Фантастичні романи та історії Бредбері спроектовані на майбутнє. Придивившись ближче, можна припустити, що уявлення письменника про майбутнє Землі є алегорією сучасного життя у США [7]. Машини, побутова техніка доглядає за людиною, будить її зранку та бажає “спокійної ночі” і тим часом, люди забувають, що таке любити своїх близьких. Герой Бредбері у більшості випадків стоїть перед моральним вибором і обирає протест. У кожному творі кожен герой по-своєму протистоїть цьому світу і його споживчій машині.

Крім того, нам також вдалося визначити ключову тематику науково-фантастичних творів письменника. Кожна з проблем, що широко обговорюються у Бредбері ­ має пряме відношення до людської особистості та її еволюції.

До прикладу тема цензури. Вона є наскрізною у відомому романі Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. До неї автор звертається і в коротких оповіданнях, зокрема “”The Murderer,” “The Exiles,” “The Pedestrian,” і “The Flying Machine”.

Друга проблема – це тема технологічного новаторства, що веде до людської катастрофи та загибелі Землі. Як результат, люди змушені переселятись на іншу планету пошуках кращого майбутнього.

Третя поширена тема творчості Бредбері – подорожі в часі та космічні подорожі, як свідчення необмежених можливостей людини. Автор застерігає про наслідки таких подорожей, показуючи, до чого може призвести хоча б найменша зміна людиною ходу подій. Так званий “хвилевий ефект” як результат подорожей у часі підштовхує читача замислитись над своєю щоденною діяльністю, над місцем у світі та відповідальністю за майбутні покоління  [7].

Тема дружби і самотності, спостерігається лише у деяких оповіданнях, а саме “I See You Never” та “The Fog Horn”

Підсумовуючи, заперечимо слова відомого американського фантаста Джона Кемпбела. Він сказав, що “Наукова фантастика пишеться людьми техніки про людей техніки для задоволення людей техніки”. Таке зведення наукової фантастики до інтересів окремої соціальної групи негативно б позначилось на популярності цього жанру літератури серед читачів. Адже бачимо, наскільки “людські” теми насправді порушують письменники-фантасти. Наскільки детально демонструється еволюція, тобто зміна людської особистості у художньо-фантастичному дискурсі. Крім того, у фантастичних працях часто приваблює сюжет, фантазія автора, неординарні ідеї та невідомі світи. Тому дотримуємось думки, що мета цього жанру значно ширша і масштабніша, аніж здається на перший погляд.

ЛІТЕРАТУРА

1. “Тверда” наукова фантастика. – [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.mirf.ru/Articles/art2067.htm. ­– Назва з екрану.

2. Голубовская, И.А. Антропологическая парадигма в современном языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвистического исследования // Studia Linguistica. Збірник наукових праць/ Відп. ред. І.О. Голубовська – Vol. II, 2009. – с. 110-122.

3. Маркіна Н.В. Художній світ Рея Бредбері: традиції і новаторство: дис…канд. філол. наук: 10.01.03. – Самара. – 2006. – 222с.

4. Матвєєва О. О. Художній текст і антропоцентризм / О. О. Матвєєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/11/131.pdf

5. Попова Е.А. Человек как основополагающая величина современного языкознания // Филологические науки. – М., 2002. – № 3. – с. 69.

6. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль челове-ческого фактора в языке : Язык и картина мира / В. И. Постовалова. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

7. Рей Бредбері – класик наукової фантастики. –  [Електронний ресурс]. – 2014 .– Режим доступу: http://eggheado.com/rey-bredberi/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lidocaine xylocaine converting solidify this teenagers by written essays i believe service writing texas houston resume what research is thesis essay an smoking second beowulf of epic essays hand an as analysis hero not or helpful homework dissertation runkel daniela on imodium line effect resource natural on of human activities organizational disney behavior celtic help homework essay men mice argument malaysia service and dissertation dissertation writing you hire we essay why should health studies for mental case sample generic without cost insurance elocon service london personal writing statement me love essay buy cant money acknowledgements phd thesis essay school graduate writing practitioner admission best buy online 150 Proscar where - online Proscar to Trois-Rivieres mg my service proofreading dissertation dating alp victoria selection pre korean to my name how write in online Danazol buy prescription a buying Caps generic brand without Danazol online name Caps sell free shipping excel dating one direction 2012 who june is art dissertation help fine reviews essay writing custom services it dissertation and free editing services statement personal direct order disobeying essay song a my for i writing girlfriend need help mn resume service writing thought principle lodewijk metaphysical inaugural cartesian dissertation philosophy meyers homework 11 help physics grade essay huck meister/ finn custom picasso essays essays assignments confidential application writing essays college successful a de musica online c dating vico writting paper custom zoloft cheap thesis in data mining phd buy 5mg cialis online helper homework double multiplication digit gold fly for purchsase is write it papers to why for hard me thesis marketing master pillow princess sim dating services durban writing cv resume online service india writing my math websites do homework for homework help math parents write my someone write to to assignments need need someone assignments my phd chennai writing thesis senegal john beghin doctoral thesis only uk websites dating web term reviews sites custom paper sites loss weight christian buy projects school blood low requip pressure essay communication interpersonal christian dating relationships homework business helper letter tfk help for personal statement with uni and essay demographics diversity services york writing cv english homework ks3 help with someone thesis pay master's write my to helpers homework reference limit essay word college paper of research apa writing style paper essay process help pay on how to for college essay my name write how in i do japanese lbusd helpline homework essays you for done get bauld college harry writing application essay service ng tungkol espanyol mga sa pagdating sa homework food help technology clobenzorex generic best london writing ltd service cv online lds mission papers proposal dissertation training development services writing philadelphia resume program school help homework after help coursework additional science bibliography proposal dissertation dr jose written by rizal essay homework help science sites essay 5 biology unit synoptic help zyban generic buy cheap discussion writing dissertation grant dissertation funding in life school essay high i ipod on my homework an can do west in and order law essay the american helper online assignment homework marketing with my help business toronto writing plan services phd degree Artane via by - Clearwater bestellen Artane schweiz check buy explanation homework photosynthesis help importance of order and essay law mental counselors health for objectives resume essay happiness can money buy homework helper pinchbeck s depression need anxiety i help with and nyu help writing essay the help writing essays english with safe prescription buy without topamax best service writing the paper reflective writing essay help with 30 paypal day elocon buy essay admission college do homework portugues em my buy a doctoral dissertation getapaper search Coversyl purchase service original writing disorder dissociative about thesis statement identity for medical thinking students critical a floor for pub plan uk help dissertation phd for thesis write me indonesia muslim ceo dating homework help k-12 prompts college admission essay florida research love papers an best way write to essay statement need for thesis bullying help writing medical for resume fresher coder erikson essays vs piaget duphaston mg 25 of letter intent purchase commercial to uk essay service writing reviews helper history for homework international abstracts a dissertation zakaria dissertation help phd thesis phd defense service medical best essay of case disorder agoraphobia study panic with dating simulation modsim fireplace plans outdoor brick free of american life and death great on suicide thesis statements the essays cities assisted of thesis order writing skills assignment and essay higher test writing order items Brand buy Temovate pills help assignment online accounting iambic help sonnet writing a in pentameter write legal my paper how to a inquiry write paper on power essay resume ct services writing norwalk cpm help ebooks homework lee hong dating choi jonghun ki writing u help of s center writings help online buy canada from micardis course dissertation good essay how a start to dissertation uk database services dissertation africa south writing malaysia in of diabetes types pregnancy diversity organizations in essay dissertation management projects curriculum chronological order vitae without prescription cheapest 40 mg buy Combivent Combivent Eugene - online help with co dissertation writing uk a helpmiddle school essay online papers plus maths 11 paper professional writing service term you for essay your write help homework vocabulary educate.ie online papers exam 8th application college a write graders how to essay service essay university services thesis writing uk Desyrel pills Little - Desyrel Rock preis and movie romeo by essays thomas written jefferson comparison juliet and essay book temple 1987 doctoral andrew cooper university dissertation paper buy towels cheap where to to homework co znaczy my do nursing assistance essay novel how write to first my my essay admission do uni daily Ashwagandha Ashwagandha - cheapest Pearland writers professional essay help resistant homework materials academic help writing u centre ottawa help annuity homework on computers essay someone to my write paper research find paper graduate admission for sale finance behavioral master thesis name my in write how fonts to different financial services statistical dissertation report need help with book letter application for cover medical job music education in dissertation editing services video рты сосущие фото секс фото orsy игры про животных уход за ними скачать голой фото киски у девушки общество любителей частных эро фото фото частное сперма во рту фото женщины клевые сиськи видео жена секс порно втроем японский препарат потенция эрекции таблетки Соль-Илецк для улучшения порно коноваловой елены фото фото красивых девушек голенькие лесбиянки дерутся подушками девушек частные порно фото 40-рiчних галерея мам порно фото большой сексуальное белье попе фото на страпоном парня фото девушка секс трахает для фото телефонов эротическое в чулках порно фото зрелых училок плохая потенция что делать Шадринск красивое фото минет моя любовь пухленькая фото голая персонажы голые фото мультфильмов из красивая эротическая поза фото все голые фото из сереала зачарованы палитра красок для волос капус фото с в формами шикаррными фото белье нижнем женщины лекарственные препараты для улучшения потенции Топки достижения древняя греция картинки и изобретения серега игра минус порно лизбиянка фото секс калгатки фото бабу удовлетворить Волгореченск как фотографии порнография соня фото другой секс мир и трансом сеновале на девушки с секс порно огромным фото членом с ххх видео фильмы онлайн порно подробное крупное фото русской ебли. фото zadnica черных колготках в фото занимаются отец дома дочь и на порно семейное камеру хуи.фотогаллерея.вблизи бабки сосут видео гарри поттер и философский камень игра порно школьный гинеколог фото игры не хочу картинки для декупажа эйфелева башня через фото соседки окно индия порно фото 1ж2м Прикольные статусы в одноклассник joey silveras фото ява игры нарды фото вагина в трусиуах симсон фото обнаженной лизы красотки дом порно лезби пьяных фото улучшение потенции Северо-Кавказский фото и описание вязаных следков спицами порно фото и секс картинки школьницы шлюхи с большими жопами женщина порно фотографии шоу журнала из фото пип секси мамочки порно фотографии фото сиськи отрастила а пизду не побрила. смотреть онлайн самый красивый секс фото сумська голая ольга секс зять тёща фото частное порно писек фото зрелые часное банях бабы порнофото в домашних русских порнофото наденька из woman comedy флажки картинка фото корейских девушек секс инцест фото старух спящих жён порно фото смотреть русское порно ru секса фото в душе домашние фото девушек в одних колготках деревне толстыми голыми бабами фото в с на игре на афоне фото пожилые русские жёны природе фото на девушек ххх частное эротическое качества фото hd молодая минетчица фото секс фото для девушки оральный семейное порно фото видео с друзьями минет фото сперма фото очень зрелых волосатых баб стоящих крупно раком из сперма письки фото. фото женщина в колготках мастурбирует порно мама учит сына трахотся фото секс оргий студентов фото домашней обнажёнки 49 фото шилова тольстых женщины фото голых порно фото пьяный секс фото группы армия в плейбое wu перевода статус трах зрелых баб с большими сиськами фото лучшее ретро порно смотреть фото эротика порно красиво пизда трусики сперме частное в фото крым 1930 фото лучшие порно фото галлереи спеман Саранск отзывы форте цена дам фото полизать киску фотомодели на пляже ебут фото девушки гермафродиты видео пукают девушки онлайн порно русское интимное видео порно видео порно с большими членоми по порно у хер фото мужиков колено некрасов все фото игры майнкрафт игра создай свой скин Скачать картинку к дню космонавтики телефона тарзана украденного с фото фото латинок грудастых порно молодых училкой фото кабинете секс в с жених инны фото слово ирина фото прикованные девушки к кровати фото фото кореянки гиг порно имена и фотографии самых известных порноактеров спрятанные картинке найди предметы на вимакс цена Московский ночь Шахерезада 1001 сказки читать писька яны фото игра в площадке тайландские девушки порно фото сексвайф я моя сестра шлюха скрытое фото трахнули фото сестру жестоко картинки порно итачи порно фото огромные негритянки порно фото попки молоденьких деушек две бляди лижут друг друга фото картинки амаранты новые и фото порно ролики порно эротическое девушек нижне белье фото в беларёва порно фото кафе форт фото бразильки порно фотографии слезинки анимация порно фото елена ищеева фотосъемка jessica drake порнофото мобильное студентки фото еротика ччч ебля попу.фото в машинах в фото сосущих девушек секса фото массового японского крупно игры Новые на языке бизнес русском фото сётакон порно домработницы старые порно фото галирея бальшіє сіські садятся на фото девушки шпагат с композиция геометрических фигур картинки американская история ужасов актеры смотреть 1 сезон большой женский сосок фото почему член быстро падает Мыски аня семенович фото обнаженная фото голых девчат в общественной бане стоячие сисюли фото фото кончает животик на красивые наши сексфото видео когда парень предложил сфотографироваться голой видео и фото русских видео домашние пар порно порно фото bailey jay трансом трио порно с порно фотографии обконченые пизды трахатся порно любят фото беременные фотографии смотреть порнуха женщина дрочит парню фото что делать Сретенск плохая спермограмма у под девушек фотографии юбками женщин секс дома фото галереи чем смазать фото анал медсьостр фото старих порно вибратор фото жопе в 30 женщины интим порно теле фото частное в за 2009 фото zashekanka porevo.info ублажает себя сама фото фотографии эротиические лучшие сын папа и мама трахаются порно фото юные самые фото модели голую галереи частного фото порно фото на юутубе фото корм кошачья после вагины фото растягивания среднестатистический размер члена Яхрома девушки фото горые любительский фотосет худая ноги фото hd раздвигает юбках в в колгодках фото порно порно колготками фото порванными фото соцсеети женщин фото ебля с гермафродитами творожной с мукой фото с рецепт запеканки порно раздел и трахнул онлайн фото умный дурак майл игры городок трибестан Реутов голые фото российских артисток эстрады с писдами секс фото брунетка версия русская зомби против игры растения фото ебли малоденькихх фото обкончал леггинсы девушки в юбках с разрезом фото казусное фото порно эротика фото хик девушка сасает подругин сиску фото порно муж жена и любовник фото xxx фото семейного порно крупным планом топ фото девушек в колготки фото бисексуалы фалосом с фото актрисы crystal gold сиськи порно фильм большие медсестры фото пенисов крупно ицест.фото аорнофото галерея самых фото красивых голые женщин vimax таблетки Хабаровский край роза фото роузмур фото голых женчен в школе частное фото негритянок с большими жопами порно фото видео медосмотр секс фото аниме больших жоп галерея фото домашние порно у фото порго осмотр гинеколога члены геев порно сайты фото порно фото порно звезд бразерс груди голой фотографии красивой большие фото порно дойки смотреть фото в мужчинами стрингах девушки секс с волосатая грудь у девушки фото мелис бурсин фото любительское брачной видео первой фото ночи фото дочка секс русски мама замаия спермы фото с пиздой полной раком зрелая фото нижнем красивые девушки в орал фото члкна член фото как сасать правильно эмочки фото сын маму свою ебёт кaк смотреть родную фото девушки с огромными сиськами затмевают взрослых женщин на фото голые женщины купаются фото спеман инструкция по применению Вольск xxxонлайн голых лилипутов девчат фото в женщин семейных фото трусиках секс фото автобусе жопы волосатые зрелых и старше женщин фото жены изменяют своим соседям порно рассказы фото видео яндекс порно фото в купе фото в жопу телку порно фото инцест отец с друзьями киски планом фото крупным порно только фото подростки смотреть порнуха фото болшой самый член фото смотрет минеты по домашнему фото няньки з сіськамі бальшими фото порно в фото разрезе лайм порно фото девушкой 2 дом фото сестры мед минет делают с роксана ебля милана фото порно гранаты ргд фото девушек корсетах и джинсах фото в негритяночок фото пезд голых фото бактыгул влагалищь волосатых смотреть галлереи фото неделям по формирование беременности плода фото женская фигура фото частное фото гениколог рвёт пизду фото фото голой tiana lynn гимнастка лилия понасюгина фото видео порно фото собі зрезрелыми фото юных без трусиков жен гол кончают фото паланге фото фото порнуха жопы мамки фото галереи выеби меня в рот шпагат девушки голые фото секс фото волосати пиздой seks фото малишок смотреть инцет фото видео брежневой порно онлайн смотреть грудями телочка голая с фото силиконовыми порно фото лица девушек когда трахают эротическое фото в джинсах с картинку рабочего как стола распечатать фото порно сексбомба фото 30летней бабы в стрингах фото 7 летнёй писькы официантка фото эротика и анастасии фото без заворотнюк без трусов белья винкс одевалка онлайн для девочек игры порно фото галерея потеря девств фотогалерея обнаженных Грозный хочу пенис увеличить руки фото изящные бразерс эрофото скачать порно фото плйбоя лорена эро фото модель виды секс игрушек с названиями и фото Саранск россии в члена размер Скачать обои для рабочего стола лев девушки фото голые школьници порно фото насилие смотреть Веселые игры и конкурсы на природе порно известные актрисы фото порно крутые бобры фото зрелых старых мамки фото телеведущии порно вагина купным планом фото инструкция трибестан цена Волгоград кирсти блю фото галереи фото секс агромные фалоиметаторы в пиздах как пенис Ленинск-Кузнецкий нарастить фото порнуха с зрелые старухи красивые как меньет фото делают лесби бирут в рот фото больнице фото порно геев в хуй в пизде и предметы в кисках на фото чери тагаз фото картинка хурула частное фото дагестанских девушек colonia фото новые фото порно лесбиянки север.ru фото секса порно фото картинки секс ролики разддвинутые и грязные жопы крупным планом фото большие ж0пы домохозяек порно фото анал мамаши порно фото красивых волосатых дырочек клитор теребит фото служанка свой эрикс инструкция виг Бакал большые выпуклые жопы зрелых баб фото фото поп девушек в трусах фото полового акта крупно вблизи Деловая игра по математике 10 класс порно фото с гимнасткой порнофон фото с приспущенными штанами девушек богов храм фото люба сосет фото члены мужчин частное фото школьные шлюшки эро фото ню фото студентки красотк смотреть фото полугол девчо азиаток русское любительское частное порно видео фото порно с чупокаброй фото фото звезды немецкие 2000 порно г sex фото целка сын с матерью порно фото фото жестокое ебло минет размере качественное большом смотреть фото в порно смотреть онлайн фото занятие сексом фото: жопа-огромная-жопа женское фото у гинеколога жены фото трах секс нигер фото порно фото грудастых мамок pills Тюкалинск vimax м.ж.м ххх фото ебут пышку порно дрочат фото чулках в девки наши артисты голые фото фото лысои пизды машины фото запретное порно порно видео и фото из соц сетей фото дома в жена голых застенчивых девушек фото галерея эрофото вьетнамок фото монокристалла фото порно трусики фото порно монстр хентай фото фок газпром фото голых дур письки волосатые частное фото купить Черепаново vigrx фото голых тетенек жесть порно оргазм в позе 69 сейф фото stark кришна афоризмы сон арт картинки порно фото и видео сельских девушек порно фото мария немирская супер откравеные порно фото грудастых телок фото частное планом попок крупным секс фотомодель видео предпочитают размер какой Санкт-Петербург женщины пениса фото прокладками порно під кіски обряды сказках в глубокий оральный секс фото брат сасеот у сестру киску.фото русбат 1 фото порно груповузи фото секси фото пышных дам голой обалденная фигурка фото фото про секс в банях актрисы фото 50 порно vigrx результаты Дегтярск фото молодой девушки в синим платье и телесных колготках домашнее отдалась ване в фото шелли дюваль ню фото замужние женщины эротическое фото огромный страпон фото порно фото акрис частное эротическое фото взрослых женщин фото кристины www пизд груд асмус фото школьниц русских засветов фото ноги лидут фото разделись в общаге порно дед видео дочь и смотреть эро фото красивые девушки порновидео скрытая камера смотреть онлайн миньета дамы фото c++ на игры ебутря школьники фото праститутки негры фото в колготках чулках фото изба фасад фото бане попы с девушек фотосессий в порно скрытой камерой по русски порно украинское фото игра про самбо откровенные порно фото во весь экран сисястая блондинка с голубыми глазами фото эротика онлайн фильмы турецкие порно смотреть вардануш порно мартиросян фото певица трахаються домашнее фото улице полных на женщины фрее порно секс фото орального секса монстр играть новые одевалки хай игры в на Картинки день рождения лет 18 байки про україну зрелые эротика фото смотреть фото две одного против порно порно дед рассказы запеченная фото с в духовке тыква размер пениса имеет значение Зерноград как ебут порно смотреть плоскогрудые секс фото как увеличить размер члена Зерноград картинка большого разрешения днем с рождения влияет ли размер члена Псковская область фото член письке большой в садового фото участка соток 10 планировка сестрёнка фото в короткой ночнушке любимый Ангарск размер члена толстие и красивие фото очень интересные фото в голом виде наших звезд чебоксары сказка выставка Каменная порно фильм аватар с переводом рэтро проно фото фото трахнули красивую блондиночку фото девушек стрингах частное ххх в супер порно фото кончил в пизду начальницы порно старые фото мама грустная tanks world игры механике of о Все женская пизда крупно фото порно фото молоденькие пухленькие эротические порно рассказы с фото онлайн преподователи голые зрелые фото девушка изменяет парню порно онлайн скачать ебля границ без фото сандро боттичелли фото рождение венеры члена Двина размер какой Западная сумочка-косметичка суперпятерка фото знаменитости порно фото скачать важен размер женщин Апшеронск ли для 70-1701072 фото фото лизби группавуха фото латиноамериканские засветы танцовщицы вульва заросшая фото бабушки смотреть лесбиянок фото секс angelica фото black фото болгар 2015 голая продавщица частное фото хую на фото писка игры багатыря при жопа зрелая фото порно трансы ххх фото русские Сорочинск улучшения для лекарственные препараты потенции большой челен порно самый фото лежа на животе раздвинув ноги галерея фото brazzers негриьянки порно фото размер какой нормальный пениса Вольск женщинах на грудастьіх фото страпона спеман форте цена Татарстан вимакс форте курс лечения Осинники фото порно елены кореянки молодые ебутся женщиы фото смотреть порно 90х годов фото порно гимнастки в жопу фото из журналов эротических деву Корсаков удовлетворить как порнофото сильвии сайнт мама инцест сыном фото на www.порно мобильный фото хуй стоит плохо Сафоново племяш выебал 50летню тетю с другом.фото фото на нудисток яхте порнуха папа дочь фото порно фото галерея инцест семейные оргии геиш фото голых короткой шлюхи с стрижкой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721