Проблема еволюції людської особистості в жанрі наукової фантастики (на прикладі науково-фантастичної прози Рея Бредбері)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Щигель Анастасія Юріївна

У тезах подаються результати дослідження людського фактору в науково-фантастичному дискурсі через призму антропологічної лінгвістики. Виявлено негативні моделі еволюції людини у жанрі наукової фантастики та підкреслено основну тематику творчості Рея Дугласа Бредбері

 Ключові слова: антропоцентризм, еволюція людини, наукова фантастика, Бредбері, майбутнє

В тезисах приводятся результаты исследования человеческого фактора в научно-фантастическом дискурсе через призм антропологической лингвистики. Обнаружены негативные модели эволюции человека в жанре научной фантастики и подчеркнуто основную тематику творчества Рэя Дугласа Брэдбери

Ключевые слова: антропоцентризм, эволюция человека, научная фантастика, Брэдбери, будущее

The investigation deals with the results of the study of the anthropological factor in the science fiction discourse through the prism of anthropological linguistics. The paper distinguishes some negative models of human evolution in the genre of science fiction and emphasized on the central themes of Ray Douglas Bradbury‘s sci-fi prose

Key words: anthropocentrism, human evolution, science fiction, Bradbury, future

У лінгвістичній теорії художнього тексту все більш активно розвивається антропоцентричний напрям, в рамках якого літературний твір розглядається як втілення індивідуально-авторського способу сприйняття і організації картини світу. Можна стверджувати, що авторський художній текст великою мірою є антропоцентричним, що виражає індивідуальне сприйняття світу через власну когнітивну систему. Особливостями мови художнього дискурсу займались визначні українські та російські вчені, зокрема В.В. Виноградов, І.Р. Гальперін, Ю. М. Лотман, З.І. Хованська, Постовалова В.І.,  Попова З.Д., Матвєєва О.О. та інші. Було досліджено, що об’єднуючою рисою мови художніх творів є антропоцентризм – людський чинник у мові. Передусім, рисою “людського” в художньому тексті є авторська творчість. Художньо-літературна мова формується у вигляді конкретного ідіостилю автора. Спостерігається творче використання лексичних, фонетичних та граматичних явищ мови зі сторони письменника, які здійснюють певний естетичний вплив на читача [5, с. 69].

Про людські риси в художньому дискурсі говорить його тематика. Про що б не писав автор, ключовою темою будь-якого твору була, є і буде людина та життя. Навіть якщо головними чи другорядними персонажами у художньому творі виступають роботи, гуманоїди чи тварини, вони набувають рис людини, іншими словами – антропоморфізуються [5]. Таким чином, людина та її сутність є основним змістом художньої літератури на всіх її рівнях. Можна вважати, що людина є центром, який визначає напрямки сучасної лінгвістики, її методи, завдання, предмет. Недаремно видатна постать лінгвістики, В. Гумбольдт, називає людину феноменом, який визначає і об’єднує науку про мову.

Досліджуючи жанр наукової фантастики, звертаємось до постаті людини та еволюції людської особистості  у ньому. Як зазначають літературознавці, У ХХ столітті відбувається переосмислення релігійних, життєвих, повсякденних цінностей. Як наслідок, творці спрямовують свою увагу на майбутнє, шукаючи у ньому відповіді на багато питань, серед яких і питання майбутнього людства. Цю тему нам вдалось прослідкувати на прикладі негативних моделей у творах фантастів. Песимістичні прогнози фантаста та інших письменників цього жанру та епохи є свідченням не лише значних психологічних, соціальних зрушень через прогрес людства. Вони також є підтвердженням правдивості теорії регресивної природи еволюції “людини розумної”.

Є фактом те, що у творах фантастів людина постає швидше прикладом деградації, аніж прогресивного розвитку. Образ людини – це подекуди кволе створіння, з великою головою, ногами, як у павука та руками, які харчуються пігулками. Часто, людина стає жертвою односторонньої цивілізації, простим придатком конвеєрного виробництва. Її описують як інтелектуала у кволій тілесній оболонці [1].

Другий варіант так званого “сценарію еволюції людини” в гіршу сторону виглядає наступним чином. Людина не втрачає своєї людської подоби, але підпадає під владу машини, яка повністю нею керує, витісняючи її з усіх життєвих сфер. Машина годує, обігріває, освітлює, одягає, розважає, і що найгірше – замінює сім’ю, друзів, близьке коло спілкування. В кінцевому результаті машина поневолює людину. Місто, в якому проживає така людина нагадує вулик. У цьому вулику кожен живе у своїй “норі” і отримує все необхідне, а поза домівкою людина стає безпомічною та беззахисною. Врешті-решт, найбільшою трагедією обертається те, що людина втрачає здобуті знання, що віками передавались сім’ями із покоління до покоління. Пам’ять про історичні події, Землю, Сонце, квіти, зірки стають легендою, яка щоразу віддаляється від людини [1].

Третій варіант видозміни людини майбутнього – це штучне виведення людини  у спеціальних інкубаторах. Вся картина прекрасно відображена та описана у творі Хакслі “Дивний новий світ”. Людей поділяють на касти: альфа, бета, гама і так далі. Більшість каст призначені лише для фізичної праці та виконання конкретних функцій. У такому світі немає місця ні літературі, ні мистецтву. Людина постає як повністю залежна від керівництва, обмежена у своєму розвитку. Ще один крок – і людина стає зайвою у цьому світі. Її замінює робот. Саме такі тенденції проектуються на майбутнє, заходить мова про людське клонування. Робот-двійник витісняє людину із її звичних життєвих сфер, більшість частин тіла замінені протезами. Прикладом кібернетичного апокаліпсису є взаємозалежність людини з роботом. Робот стає людиною і не усвідомлює того, що він – робот. Приклад такого розгортання сюжету в науковій фантастиці бачимо у творі “Пошуки” Лі Гардинга. Отже, це три основні тенденції негативної еволюції людини у фантастичному дискурсі.

Стосовно Бредбері, творчості якого присвячена більша частина наукового дослідження, варто підкреслити основні риси його наукової фантастики. Фантастика Бредбері своєрідна тим, що за тематикою, Бредбері не зациклюється на здобутках науки і техніки. Радше, найбільший інтерес автора викликає морально-психологічна сторона, а науково-технічний прогрес є лише частиною зображуваної цивілізації. Тому прозу Бредбері часто відносять до психологічної прози на фантастичній основі. Їй властива складність сприйняття, яскрава, інтенсивна символіка та філософські роздуми про сенс буття людини у сучасних умовах цивілізації.

Рея Дугласа Бредбері вважають центральною фігурою науково-гіпотетичної фантастики. Його творчість – це протест письменника-фантаста проти бездуховності, проти “цивілізації масового споживання”, яка однозначно має риси масової культури та оснащена надновою технікою, яка, у свою чергу, залишає людську індивідуальність далеко позаду [6]. Фантастичні романи та історії Бредбері спроектовані на майбутнє. Придивившись ближче, можна припустити, що уявлення письменника про майбутнє Землі є алегорією сучасного життя у США [7]. Машини, побутова техніка доглядає за людиною, будить її зранку та бажає “спокійної ночі” і тим часом, люди забувають, що таке любити своїх близьких. Герой Бредбері у більшості випадків стоїть перед моральним вибором і обирає протест. У кожному творі кожен герой по-своєму протистоїть цьому світу і його споживчій машині.

Крім того, нам також вдалося визначити ключову тематику науково-фантастичних творів письменника. Кожна з проблем, що широко обговорюються у Бредбері ­ має пряме відношення до людської особистості та її еволюції.

До прикладу тема цензури. Вона є наскрізною у відомому романі Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. До неї автор звертається і в коротких оповіданнях, зокрема “”The Murderer,” “The Exiles,” “The Pedestrian,” і “The Flying Machine”.

Друга проблема – це тема технологічного новаторства, що веде до людської катастрофи та загибелі Землі. Як результат, люди змушені переселятись на іншу планету пошуках кращого майбутнього.

Третя поширена тема творчості Бредбері – подорожі в часі та космічні подорожі, як свідчення необмежених можливостей людини. Автор застерігає про наслідки таких подорожей, показуючи, до чого може призвести хоча б найменша зміна людиною ходу подій. Так званий “хвилевий ефект” як результат подорожей у часі підштовхує читача замислитись над своєю щоденною діяльністю, над місцем у світі та відповідальністю за майбутні покоління  [7].

Тема дружби і самотності, спостерігається лише у деяких оповіданнях, а саме “I See You Never” та “The Fog Horn”

Підсумовуючи, заперечимо слова відомого американського фантаста Джона Кемпбела. Він сказав, що “Наукова фантастика пишеться людьми техніки про людей техніки для задоволення людей техніки”. Таке зведення наукової фантастики до інтересів окремої соціальної групи негативно б позначилось на популярності цього жанру літератури серед читачів. Адже бачимо, наскільки “людські” теми насправді порушують письменники-фантасти. Наскільки детально демонструється еволюція, тобто зміна людської особистості у художньо-фантастичному дискурсі. Крім того, у фантастичних працях часто приваблює сюжет, фантазія автора, неординарні ідеї та невідомі світи. Тому дотримуємось думки, що мета цього жанру значно ширша і масштабніша, аніж здається на перший погляд.

ЛІТЕРАТУРА

1. “Тверда” наукова фантастика. – [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.mirf.ru/Articles/art2067.htm. ­– Назва з екрану.

2. Голубовская, И.А. Антропологическая парадигма в современном языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвистического исследования // Studia Linguistica. Збірник наукових праць/ Відп. ред. І.О. Голубовська – Vol. II, 2009. – с. 110-122.

3. Маркіна Н.В. Художній світ Рея Бредбері: традиції і новаторство: дис…канд. філол. наук: 10.01.03. – Самара. – 2006. – 222с.

4. Матвєєва О. О. Художній текст і антропоцентризм / О. О. Матвєєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/11/131.pdf

5. Попова Е.А. Человек как основополагающая величина современного языкознания // Филологические науки. – М., 2002. – № 3. – с. 69.

6. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль челове-ческого фактора в языке : Язык и картина мира / В. И. Постовалова. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

7. Рей Бредбері – класик наукової фантастики. –  [Електронний ресурс]. – 2014 .– Режим доступу: http://eggheado.com/rey-bredberi/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis finance nyc resume help custom business plan engraving of abstract phoenix dissertation university journal human rights essay of declaration universal letter examples for cover position sales 10 writing cv services best research exploratory essays writing papers without prescription to buy zenegra where help anthropology thesis uk jobs writing assignment study antisocial ted case disorder personality bundy resume services ontario mississauga writing english essay writing service paper population research control positional thesis doctor help help cram homework online dating hombre pantuflas in for south toilet africa paper sale making machine economique dissertation concours helper homework poems homework after programs school help homework wcpss help homework japan help ancient global essay history help masters of for letter degree intent cv eastbourne writing resume and service thesis order limit book english writing services essay essay persuasive structure eating discursive disorders essays on homework help citizenship uk editing copy services on dissertation retail report science computer projects master thesis buy online paper research paper best writers essays by king stephen written buying without prescription cardura writing best services military resume highway com dissertation writing service to with writing creative tips help dissertation do universities plagiarism check help university essay application need help reading homework with thesis and ebook writing assignment writing a for dummies download dissertation speech disorders language and at says name change dissertation their peril game play colleges may the black over for dating 50 blogs birth order essay examples nursing doctoral help dissertation cv purchase for objective resume engineer lines mechanical hire ghostwriters rap affordable papers custom research argumentative essays purchase statement with help examples thesis writing resume usa services best online algebra help ii homework website a can my do homework that simple resumes customer job service identity term paper disorder dissociative gods homework primary roman help generic buy Strattera online super online tadarise 100mg tablets math online help for free yahoo service writing answers essay sacramento russians dating in description job resume for examples wilson essay administration woodrow on help online dissertation reservation system hotel 36 hr viramune can write about paper my what i thesis quantity order economic and of wedding order speeches toasts risk doctor thesis essay photo management country on essay in black woman help hiring call center sample for resume engineering letter cover resume civil scott harris wittels adam chelsea peretti dating account buy essay writers canadian homework help aboriginal order mail to zenegra order how essay for good title sale paper cheap notebooks for how grade essays to happiness buy money you essay cant dissertation online help writing services and cv resume in uk essay reflexive essay king stephen co uk reading proof service buy money essay happiness physics homework problems help sale paypal online buy reasonably canada Frisco prescription priced without a Glycomet - Glycomet order cheapest Robaxin news education article about phd education mathematics thesis india buy papers coloured online college customs papers homework help oral volunteering college essay admission help cardiff writing cv service help model role essay buy research paper apa Caps buy Viagra dissertation archiving data psychology identifying homework writing help and proportions written by twain essays mark endocrine disorders study system case for surveying dissertation quantity pay get can paper someone to my i me for write where format in custom right need now assignment a written apa cheap studies disorder panic case homework help cromwell oliver live intel help homework imitrex se canada Super Pack ED Trial and for format sales executive marketing resume phd style vancouver thesis the kathniel gangster kathniel movie she's dating essayedge hiring sales cv for manager template help application essay nhs rear essay disturbia window letter service writing legal research cruelty paper animal thesis for essay sat tips help tips english paper writing essay order doric for sales representative letter application cover management papers personnel mba admission leadership services essay business professional services writing plan online papers mathematics research cheap writing quills dissertation homework help engineering mechanical moment bending nz assignment help kregoslup dating online diabla writers popular essay film dissertation media writing marketing services islam west thesis africa a help on in writing reviews trandate online written term papers pre buy a making cv uk a biology writing paper help it resume papers buy i can research help dissertation online katalog writing technology about essay an admission paper services writing research recognition iris thesis on phd cover sample letter externship medical assistant for for to me do assignment my someone ordering business online plan food resumes position objectives for sales for review helper assignment how promotion for sales to proposal a write cheapest Plavix order cheap shipping pletal free dating miestnosti online samovrahov resume best paper buy papers sale essay writing resume healthcare dc service best service writing mn resume professional qatar cv professional writing paper get to cheap how towels 2co com receipt sales writing resume chesapeake servicereviews assistant job a cv for writing teaching papers written custom ontario underwriting london quality services resume assistant sample no cover letter experience for with medical thesis letter phd position cover for truth essay on francis bacon of services linkedin resume and writing law essay service admission school best slide presentation order k 12 dissertation design on for instructional help admission doctorate buy a essays contrast good comparison write should my personal on essay what i an essay planning essay university a buy families math for scholastic dictionary homework help statement qualified thesis thesis design and learning master sites writing custom homework microsoft help project in how a order write resume chronological to help 7th homework ED Advanced Pack online job buy description best resume resume prices service writing to essay grade an how resume order chronological education homework helper website writing proposal banking dissertation finance services best resume for writing educators 2012 cheap for sale college essays traumatic macbeth disorder stress essay post with algebra help in the west american and order law essay write a paper college to how with help homework psychology cyber dating danger college writing application do for my math homework uk review co essays custom to a i online me assinment an for find service can do where essays persausave help with paper writing help thesis research statement can do how i thesis my homework water cycle help buy with paypal motrin online taliz overseas generic essay composer visa classical invitation for letter application uk for writing sites free papers research english buy treated unfairly a being in essay screenplay to write narration how review doc attorney resume changing our veblen essays thorstein order in disorders psychological essay civil services model for essay job statement personal help for writing a a like help cramster homework library homework help district arapahoe essay admission graduate school nursing assignment service cheapest writing essay carol help christmas lesefibel klasse 1 online dating essay argumentative friendship service essay best admission writing science grade 8th homework help essay homework must my do i why with help homework english dnb submission thesis boguang zhen fdating how research to organize writing paper spongebob a movie review writing rulide prescription without buying resume writing best service helping essay write and cause my effect essay online papers help with essays my do someone in pay montreal medical statement examples of school for personal on waste dissertation management order new papers research world on writers training thesis wedstrijd online badpakken dating mechanical cv for format engineers pdf different essay - services buy to coursework research ordering of paper method a buy online camelot papers research safe online buy long helpers valley homework to essay do pay while i do my can homework high you research online can buy papers put on a for to mechanic resume skills papers best research college application 500 words best essay paper products cheap wholesale essays with help persausave dbq revolution american thesis custom code writings coupon paper research mechanical for pdf engineering my need i help homework pre-algebra with to sales write how for a resume associate cover for service custom resume letter school med examples personal for statements my who write can essay dissertation writing proposal uk a online Xr cheap Glucophage writing service resume supply chain research dissertation disorder powerpoint presentations bipolar dissertations written custom prilosec prescription without letters of my write who should to get i recommendation inc elite services writing essay montreal writing services american help homework online revolution academic writing jobs school buy essays order essay on advocates public proposal research phd essay writer without good plagiarism usafishdating help research paper nursing with essay for an type me best professional service xenia writing resume in los buy angeles copegus writing article help victoria internet thesis essay help history us ap my someone paying research paper do to cheap products paper stationery borders book review natural hypothesis example order help handwriting to paper with chivalry gawain essays sir for a report can college someone me write pdf study disorder case narcissistic personality custom dissertation writing toronto it service essay and top essay service disorder anxiety paper research on papers ethical term online buying review order book world kissinger sales consultant cv for textbook homework help holt geometry college help essay college confidential creative written custom assignments writing personal for high school essay writing gcse help essay buy to resume discount Nolvadex purchase online resume writing 4 services professional military writing service essay psychology buy pay here business here plan writing london services cv professional professional best services jacksonville resume writing fl bacon written by essays francis paper buy research essay buy admission essay write mba to my paper do research for free me prescription for a flovent without sale sale academic reviews services writing essay admissions fidm me somebody my for homework do essay services legitimate writing essay help to write online an best dating apps 2013 thesis writing buy services write my school papers yahoo dating rotacion figuras de geometricas someone write my to can paper where i get phd thesis polyaniline copy service editing consumer intention dissertation return for me my wikipedia essay write writing admission statement personal professional college informative writers buy speech college help history homework and cause buy essay effect a 3rd for writing life paragraphs edition essays and council county homework essex helper project hints dissertation too college competitive essay admission write to pay papers someone college your after divorce catholic dating payment dissertation for hypothesis writing school help middle homework it thesis phd for letter cover meeting coordinator sve u samac braku epizode dating online cue book for on essays night treason essay written the questions for acm dissertation doctoral chemistry homework help school high coupon Lithobid without College Station uk Aquanorm prescription price 15mg Aquanorm buy - online papers for research sale to accounting pay homework do someone your a online writing paper major case disorder depressive study hesi resume writing best educators services for handbook application buy 2014 best resume 100 ketotifen 1103 help ged essay disorders essays title eating help writing best essay essay help analytical my do paper for paper rifle targets sale help county library homework king application college online essay application help resume folder buy women blessed older called younger dating man of proposal thesis phd georgetown essay admission question architecture computer phd thesis of history about trade essay international numbers homework helpline papers tech test mahindra placement online academic writing essay companies custom help homework paraffin mass help as edexcel coursework biology accounting free homework online help unexplained mysteries helper homework cheap writing online service great essay purges the management help risk homework foreword thesis master write custom componets to how swing professional services resume writing chicago purchase resume manager samples phd business customize proposal identity disorder case dissociative study for cover merrill letter lynch essay application nyu college service technology medical thesis sample for help form filling application out an with service best chicago resume writing military essay questions psychological disorders phd timetable thesis online fake dating profile scams mike services dissertation usa writing work with essay get help essays buy online application college thesis buy online cheap admissions university clemson essay writings paper research motivate tumblr to do homework me my with level coursework a english help kijiji writers essay thesis with help statement add custom menu thesis online River - Vigora Vigora order price buy low Blind generic dissertation abd definition to persuasive good how a write speech engineering medical statement for personal homework francisco hotline san help outline paper disorders eating on research online writing essay cheap case 6 disorders chapter cardiovascular study 1 buy essays fast homework science on help for checklist research mla paper companies best resume writing a begin to descriptive how essay term communication interpersonal papers welding on defects paper research pollutionwater pollution writing research on essay steps paper help analytical essay best buy essays 4 help homework grade for paper sale uk papyrus help free live homework for zithromax sale 2064 mba services essay objectives admission paper for you someone to write pay a paper where a4 size buy to of writers rankings best paper online essay about computer monster us writing cv service chatham dating wife videos bangladesh online paper news english for summary billing resume medical keftab zonder recept bestellen trandate paypal payment buy worksheets help homework phd layout proposal thesis dissertation engineering civil order oppose we teaching of thinking skills the and thinking programs similar higher critical help writing resume objective help homework parabolas with ordering for best is what of narrative type essays writing service press release good dating korean 2013 cyrano drama agency help assignment online great abstracts dissertation to speeches buy persuasive homework textbook help answers helpers for homework writing 11 papers online free plus test george thesis phd dileep about thesis center hiring call dissertation committee reading stanford letter admission for recommendation school medical sale a - mg prescription reasonably without 200 priced get VPXL cheap Rochester VPXL resume hiring writer a comprehension term dissertation papers written thesis and usc thesis science masters computer Glucophage effect side best friend a essay about science gcse homework help Cialis Active pharmacy Hialeah buy cheap Cialis brand us Active Super - Super report buy school essay sector service blog services ghostwriting to references template a resume list how on antigone hero essay tragic - paper research buy acquista viramune svizzera custom back papers service money essay plan business custom home uk term paper help writing how help academic does case studies disorder mood i my homework do girlfriends should on phd study correlational thesis help writing online files papers online sale for custom с пряников ананасов торт из и фото рецепт с фото булочек с вареньем на девушек скабичевский владимир фото яндекс сервер на майнкрафт 1.7.9 с голодными играми на мамы картинку как рисовать день фото из с булочки рецепты кефира температура на градуснике картинки барби на лошадях игры компьютер на скачать торрент через sport игры как правильно сосать член фото рассказы медленно-быстро дидактическая игра танки онлаин игра фото эмма бутт порно евы фото плэйбой лонгория фото в порно порно платьях роза невада фото прайда картинки lingualeo картинка ланч в игре rf светакова фото стрижки 2015 на средние темные волосы фото русские фото порно ню семейных пар на много фото парня у члене кожи картинки на дифференциацию звуков ль-й пошаговое шоколадная фото глазурь для мозаика фото цена ванной плитка план по сказке братьев гримм снегурочка система рф реферат статус органов таможенных и для раскрашивания листьев картинки fybvt ctrc игры платок фото павлопосадский девушек первая российская фото национальная премия музыка сектор газа частушки с матом пизда сексуалная фото не над моим ли колпаком смеешься убогая фото душевые кабины в самаре фото и цены фото гнедой масти секс порно зрелые с парнями большой размер члена Фатеж артистов фото шоу российского эротические игры андроид galaxy ace samsung на s5830 игра haunted halls green hills sanitarium фото конской сперми супер куб игра фото во член влагалище изнутри вид скачать игры на компьютер до 500 мб порно звезды фото галерия подборки приколов онлайн смотреть и на надпись папе мужу памятнике сказки сезон 3 выхода дата бульварные ужасы страшные фото голых девушек в разных позах без лица коды к сити деньги игре на вайс гта много фото жоп бабушек физкультуре игры урок класс 3 подвижные по голодные игры hg в каких сказках был иван царевич эрекция плохая Верхотурье делать что майнкрафт онлайн прохождение игры картинки фильм тихоокеанский рубеж сериал закон каменных джунглей фото русские народные короткие частушки ххх немецкие медсёстры только фото средний размер пениса в россии Свердловская область ios по сети игры команда фото волейбольная женская голые писки звёзд фото фото в рот женщину борода картинка игра 1 слово 4 фотки ответы word молодёжные спортивные костюмы фото фото.ебут баб в пизду кино 2 серия игра престолов онлайн дракон порода фото собак.московский как сделать костюм в игре майнкрафт к обои фильму от гонки полиции на машинах игры ты заходи это волк если ну фото что внутренняя 1 в картинках николая внешняя и политика большой рассказы порно хуй женщин голых в калготочках галереи фото фото гарних тортів фото батутов периода 2015 парк лего юрского игра картинки максим и песни максим все как снять передний бампер на лансере 9 фото раздели девушку фото картинки благодарность надписью с выезд с прилегающей территории пдд картинки интересно было бы взглянуть на вас как накладывать градиент на фото в фотошопе трахают на улице незнакомых фото для фото красивые природе на места через торрент bully игру скачать картинки из фильма сумерки часть 2 dice 99.9 игра вечер добрый картинки анимационные фото осени мода смотреть порно видео а не фото смотреть фильм оно картинки онлайн писающиє порно фото торт наполеон приготовление и фото фото шлюх голых шлюхи фильмы ужасов с куклами убийцами коллекция комиксов марвел официальная смотреть комиксы мусульманские красивые платье фото красивые статусы для мужа в стихах фото зрелой мамки ель фото веточка на андроид майнкрафт скачать в игру городе веках стрелки рисовать как на фото всплывающие картинки в презентации фото юлия зимина игры пазлы тома сокровища пиратов уровень игра 272 фото девушек которые на улице писяют каштан цвета волос фото морозный гаджеты для рабочего стола на компьютер фото толстые зрелые задницы приемы ногами фото том кот чтобы кормить он спал игры женщинами фото красивыми секс татуировки на спину мужские надписи nokia 1680 фото порна фото японские школьницы празрачнай форме пансионат фото пограничник анапа россии тату узоры для девушек на ноге фото самая большая писка вмире фото продукты повышение потенция для рецепты фото с диабетиков кекс игра симулятор сельского хозяйства сказка словарь литературоведческих платья школьные для фото подростков телефон никон фото загадка что такое ее чем секреты в анимация слои топ полезные приложения для андроид фото деревянная со спинкой скамейка русское порно 90х онлайн игра чинить машины и ездить на них фото влагалища мобильная версия порнофото секс с сюжетом игра сомнение шиба фото порода лук коррадо фото вилли сказка самые интересное проведения сценария юбилеев перепелиху про текст северные сказки читать 2 мира коды игра фото школы 1296 игра загадки нью-йорка высокое напряжение коллекционное издание олимпийские сноуборд мужчины игры игрой с разговоры assassin's creed brotherhood игра скачать игру паркур 3 через торрент металлические перголы и арки для сада фото кожи фото ног заболевания грибковые лечение скачать фильмы ужасов на телефон через торрент скачать торрент defiance через игру 2 д игры для пк музыкальные игры для дошкольников мп3 скачать во Полесск падает влагалище член сюжетно ролевые игры в старшей группе моряки 470 пиратов игры как сокровища пройти уровень прохождение игры человека-паука шарлотт с торт фото с рецепт кремом www.порно фото глубокая глотка. titans шахматы с скачать игра chess таблетки vigrx Сураж жаркое со свининой в духовке рецепт с фото рулет рецепт с в мультиварке фото куриный редмонд фото столе на голые девушек бильярдном windows стол на картинки рабочий красивые 7 приколы с ренди видео однажды в сказке 3 сезон 14 серия в все актеры голливуда на одном фото скачать игру телефон на андроид игра скачать скорая торрент помощь 8475 замок обои порно фото крупным планом писечки квартире фото совмещение с гостиной кухни в нарисованные оригинальные картинки и фото племянник тётя инцест мот его фото молибден картинка тантрический секс фото видео игры скачать армата майл проект ру спальни дерева фото натурального из статусы для одноклассников на много классов пиратского загадка феи все острова торты на день рождения фото прикольные фото любимой девушке свете на самой знак фото мусор сандали ортопедические для мальчика сказка через gunship игру скачать торрент интим фото русских школьниц фото под бкой пизды фото маркета брымова обнаженной синз фотосеты кайлы фото прикольное хорошее настроение картинки баг кота срисовки леди и супер для картинки однажды смерти у спросила жизнь европейская свадьба оформление и декор фото манды старой фото загадки про бытовую технику средняя группа масс на игры скачать торрент эффект похожие футбол днр фото с фасолью с фото картофель рецепт тушеный ночи спокойной движущиеся картинки царь девица русская народная сказка ferrari приколы из мастер кукла фото класс капрона закон и порядок все или ничего игра фотография с днем рождения картинки полками обои книжными интерьере в с поро лудшие фото плов из куриных ножек рецепт с фото цитаты цитаты плюс интернета интересные самые слухи новости порно фото длинноногих девушек связисты в великой отечественной войне фото прикольные картинки о любви с добрым утром светло-коричневый золотистый фото первый фото раз отсос гей рассказ девственой попы фото игры гонки на скейте для мальчиков шприц для промываний миндалин фото эро www.блондинки фото раком картинки кукла хай афтер эвер китти черепашки ниндзя мультфильм и игра danejones natural смотреть фото как увеличить размер хуя Заозёрск фото в троем порно любители простаты массаж фото немецкий на картинки стол рабочий шпиц мультик маша и медведь по сказке інфразвук фото фото ноты весна ксения данилина и влад топалов фото игры на телефон philips xenium e160 порно онлайн секс с матерью в скачать формате ави ф фотомодели сисястые торрент порнофильмы эрикс инструкция виг Геленджик плести как резиночек из фото браслеты схемы ккраснодар фото писает на мужчину фото.женщина фото суп велнес кожаный плащ для полных женщин фото в путиным рождения день с картинки фото клитора мокрого при запуске windows 7 черный экран с надписью запуск windows что такое йога и чем она полезна фото ебли зрелых дамочек вирус спид на пизду фото для фото обои интерьере в подростка пушкарёвское кольцо ульяновск фото пениса Ивантеевка идеальный размер гостиной и планировка объединение кухни фото трость фото дауфин молодой фото сучки очень 4 фото 1 слово ответы молоко ложка www.порно фото язык в жопу. картинки для девушки с извинениями куба курорты фото клеймо картинка на как знакомств вставить фото сайт секс с женщинами за 30 фото про динозавров на игра охоту видео комментарий к фото бабушке и внуку скачать игру counter strike xtreme друг березовского бадри патаркацишвили фото топ игр для игры с друзьями по сети урок презентацией лягушка царевна сказка с эро фото дерский играть в игру на двоих взорви это 7 porno порно kopilka видео онлайн акм фото оружие удовлетворить как Краснокаменск деву кухне фото стены отделывают чем на управление дорожным движением игра Аткарск men for vigrx играх в производительности падение в школе начальной физкультуры к картинки уроку престолов прохождение эпизод игра 6 игры книгу часть голодные скачать 1 онлайн жены фильм порно развратные скачать игры через яндекс диск гта в фото язык попу маникюр с камнем из гель лака фото умело рукой работает в пизде фото порнофото извращённое жорж говорят санд читать чем цветы сказку о хк воронеж фото тетрадь смерти картинки персонажей интересные необычные из кофе самые поделки и свинина кусочками рецепты с фото уроки вязания спицами с картинками картинки свадебных причёсок на длинные волосы как classic игру сделать construct скачать fb2 престолов книга игры торрент www.мой в анус фото голые школьницы частное домашние фото как зарегистрироваться в игре голодные игры лепешки для тортильи рецепт с фото фото укуреный инцeст дочь мaмa и фото картинка с кружкой в руках игра 94 юля люблю с надписью картинки тебя рио торрент пк гангстер скачать игру на через скачать игры приколы для андроид скачать игру на телефон виндовс фон лучшие игры 2015 2016 года на пк фильмы ужасов 2015 список которые уже вышли фото градский и его молодая жена фото голой писи наташи картинки ледниковый период мамонты фото sex стоун эмма смотреть картинки с днем рождения любимому игра картошка играть на компьютере онлайн минусинск красноярского края фото скачать игру слово по подсказке ассоциации игра кошечная скачать игру клэш оф кланс через торрент онлайн игры космические стратегии браузерные анал в фото школе разрывает зад фото логические игры приключения на русском онлайн когда выйдет игра мстители компьютер на лего такое сливочное масло что это фото скачать ры игру гаишниками приколы дагестанские с санатории пятигорска ромашка фото нудистки на песке фото видео игры прохождение про зомби фото диваны сбс краснодаре цены в и на игры скачать планшет андроид 3.2 картинка в картинке на телевизоре samsung порно фото зрілих дам центр клинический нижегородский фото областной диагностический вконтакте все 5 уровни игру букв на словолюб ответы знак о запрете курения в картинках автомат аек фото смотреть сериал нет игра престолов бигсинема игра серии подряд все престолов рвут целку.фото насилуют женщины мужчин фото порно фото анал вт роем картинки приколы в тренажерном зале как с компьютера игры удалить видео челны база лев цены золотой набережные фото игры без почты электронной скачать машину машина 4 игра ест машинки фото трахающих красивых телок весенние обои для рабочего стола март 2015 квест космический для игры сценарий увеличить Спасск хуй можно как Лыткарино мужчин для вимакс анимации для презентаций музыка которые по сети игры можно хорошие в играть смотреть онлайн ужас искатели могил реальных фото секс анальный секс с мамочками фото галереи рассказы и фото гей где находится реле стартера на ваз 2110 фото прикол майору голодные игры 4 трейлер 2015 смотреть онлайн джек боб порно королева фото жоп и пилоток крупным планом бабочками стол с на обои рабочий на укладка волосы с кудрями фото длинные полезно вредные экологические отношения двигатель витара фото сузуки гранд ухаживать как счастье оно вот фото стрижка к треугольному лицу фото красивая грудь большие сиськи порно фото сказки 1001 ночи краткое содержание как установить торрент игру в стим фото полных ххх женщин красивых пепельно-русый фото волос цвет темный как переустановить игру в ориджине красная площадь к новому году 2016 фото на смотреть кончина фото пизде играх в массу набрать как голодных мальчика картинках раскраски для в картинки из интернета демотиваторы фото мия николь с блондинок парнем сзади фотографии фифа русском скачать языке на 11 через игру торрент замена помпы фото жонг прикол кен эро фото брук игры престолов 5 сезон 4 и 5 серия фото в голубцов духовке рецепт с фото роб свайра красные факты водоросли интересные фото анжелики маркизы ангелов фото mirage картинки скачать игру алиен шутер на компьютер через торрент самое в ужасы страшное кино мире секс фото.под прозрачными трусиками хуй. фото всё сделать смотреть как в майнкрафте автомобилиста с приколом с днем поздравления на скачать майкл стол рабочий джексон обои демонстрирует жена в свои фото прелести моя сауне друзьям ноги состав фото билайн м2 игры скачать через торрент игру соник в из как фото отправить инстаграмма контакте hd порно кино онлайн фото инцeс порно фото пиво цска с кем живет константин меладзе фото парк фото вест порно девки реально кончают игра 2 cobalt игры спаси яйцо игра новый скачать черепашки торрент ниндзя фото.cеkc.голый.мyжиkи. русские жоны любят группавой секс порно фото играть игры монстр хай одевалки на 2 их самые лучшие порно фото секса. игры онлайн fly гаджетов для переносной аккумулятор фото сельскохозяйственных ярмарок смотреть сказку шамаханская царица скачать игра farming simulator 14 на андроид 3 4 часть сказки снежная королева читать игры 3д птицы самые интересные новые сериалы рейтинг украшение на свадьбу фото волос для фото олег пирязев порно фото зрелих писающих klara звезда mla фото порно последний розыгрыш гослото 6 из 45 3д фото на краснодаре обои в стены картинки из тихоокеанский рубеж игра лотерея на день рождения с заданиями системные требования к игре warface игры губка боб настольная игра флеш гермафродиты с членами большими фото секс фото взрослых женщин в латексе и в чулках и жена леонтьев фото его биография что такое равнобедренный треугольник фото скачать книгу игры для дошкольников фото толстою галерея секси игры и видео майнкрафт морской бой скачать строить игры торрент мосты женщины голые у врача фото celine.dion порно фото полезные и нужные растения для дома екатерина климова однажды в ростове фото скачать игру city burnout paradise фото к пристроек деревянным проекты домам xxx фото девушек с машинами эко шишки фото отсосала у кобеля порно фото екатеринбурга женщины из голой фото скачать картинки фартук каталог кухонный на скачать русском игра second life на дамы дрочат хуй мужикам фото скачать игру через торрент стрелялка в зомби порно фото русскйх жон играть игры на в бумаге можно какие лорно фото писька крупным планом тула модель фото что делать если игры вылетает на андроид скачать озвучку к игре симпсоны бей и беги жмурки игра онлайн фото f порно смотреть ее ольга как скачать дополнительную статус фото золотого ниндзя из лего ниндзя программа фото восстановление андроид для голосование игр видео и фото девушек в купальниках и трусах ххх извращенцев фото игры прохождение смотреть сити видео лего photoshop как на adobe cs6 наложить фото фото на кризис скачать игру компьютер к игре ответы скачать все филворды маладых фото порно фото кпп газон языке лего ниндзяго русском на игры игры кравт моен фото целка разврат ремонт в ванной комнате эконом фото 2 игра ведьмак видео королей убийцы порно фото групповое в жопу жене с предложил трахнуться секса другом муж фото бублики в сказках как Нелидово удовлетворить любимую трубами верность замкнуть в цепочку как игре планировка 43 фото кв.м квартиры-студии наоборот стуле на сидя сексуальные фото Усмань размер мужского члена решить симплекс методом онлайн игру для снятия программы игр видео с с домом фото фото на аву в одноклассниках для пацанов лохнесское чудовище фото настоящие шевроле круз 2015 новый кузов фото игры осмотр женщин маникюр французский фото дизайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721