ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У МЕЖАХ, УСТАНОВЛЕНИХ У САНКЦІЇ СТАТТІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Розглянуто проблему призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин як загальної засади призначення покарання. Проаналізовано підходи до найбільш оптимального визначення поняття “санкція”, його співвідношення з поняттям “покарання”, принципи застосування санкцій, недоліки, властиві санкціям статей КК України. А також визначено місце меж суддівського розсуду при призначенні покарання, запропоновано теорії його упорядкування.

Ключові слова: межі покарання, санкція, правова норма, кримінальна відповідальність, злочин, суддівський розсуд, типова санкція.

Annotation. This article is dedicated to investigation the problem of punishment within the limits laid down in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which includes responsibility for the crime as general principles of appointment punishment. The article analyzes the optimal definition of “sanction”, its relationship with the concept of “punishment” principles application sanctions, disadvantages inherent sanction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Also the place limits judicial discretion in sentencing, offered his theory of ordering was a purpose of research.

Key words: punishment scope, sanction, the rule of law, criminal liability, crime, judicial discretion, typical sanction.

Формування правової держави вимагає дотримання ідеї “закон понад усе”. У законах мають виражатися суспільні відносини, що об’єктивно складаються, тенденції їх розвитку та самооновлення, їх самоорганізаційний потенціал. А у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) як кодифікованому законодавчому акті мають виражатися ідеї гуманного, справедливого покарання “у межах”. Але постає запитання − покарання у яких межах: установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин чи у межах суддівського розсуду, не завжди обмеженого законом, не завжди справедливого? Це запитання є актуальним, оскільки оптимальні межі санкцій кримінального закону зумовлюють ефективність кримінально-правового впливу на обвинувачених. Крім того, не існує однозначного тлумачення поняття “санкція”, воно не закріплено на законодавчому рівні, а види і система покарання застосовуються не у ієрархічній послідовності, що, в деяких випадках, є причиною призначення несправедливого покарання.

Сьогодні існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. Значну увагу питанням призначення покарання у кримінальному праві, дослідженню санкції як кримінально-правової категорії приділяли такі науковці як М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Т. А. Денисова, О. О. Книженко, М. Й. Коржанський, М. В. Кудрявцев, А. С. Макаренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Н. А. Орловська, А. І. Перепелиця, В. В. Полтавець, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, А. М. Ященко та ін.

Санкція (з лат. sanctio – “найсуворіша постанова”) – частина норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином у формі примусу [1, С. 434]; міра відповідальності за порушення диспозиції; найважливіший засіб соціального контролю [2, С. 199]; заходи впливу, покарання за порушення закону [3, С. 54]. Різноманітні визначення поняття “санкція” напрацьовані наукою кримінального права. Г. М. Ветрова, зазначає, що санкція – це правовий засіб забезпечення виконання юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень [4, С. 47]. А. О. Пінаєв визначає санкцію як частину статті кримінального закону, яка містить вказівки на вид і розмір покарання [5, С. 23]. О. Е. Лейст називає санкцією правової норми нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [6, С. 7]. І. Я. Козаченко розглядає санкцію як закріплену кримінальним законом форму відповідальності, яка виражає міру кримінального покарання, передбаченого за вчинення злочину [7, С. 75]. А. П. Козлов дає розгорнуте визначення кримінально-правової санкції як частини кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально визначену об’єктивно-суб’єктивну модель заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин [8, С. 17]. Очевидно, що санкція є змістом існування кримінального права як публічної галузі.

Попри це, якщо вважати, що санкція кримінально-правової норми Особливої частини КК України є межею покарання або рівнозначна поняттю “покарання”, то таке твердження, уявляється, є необґрунтованим. Варто погодитися з Т. А. Денисовою, що санкція є необхідним елементом кримінально-правової норми у статті Особливої частини КК України. Зміст санкції полягає у встановленні моделі кримінального покарання за діяння, яке передбачено в диспозиції з урахуванням особистості злочинця [9, С. 85]. Н. А. Ниркова розширює межі поняття кримінально-правової санкції, звертаючи увагу на те, що усі регламентовані в кримінальному законодавстві заходи державного реагування щодо осіб, винних у вчиненні злочину, називають заходами кримінально-правового впливу, кримінально-правового реагування або кримінально-правового примусу. До санкцій кримінально-правових норм відносить усі ті нормативні положення Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, в яких передбачаються примусові заходи (впливу, реагування) стосовно осіб, які вчинили злочин певного виду. Наголошується також на тому, що суд, крім покарання, має у своєму арсеналі й інші заходи впливу: примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від кримінальної відповідальності й покарання тощо [10, С. 17].

Вимога п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України про те, що суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що за загальним правилом суд має право призначити лише той вид покарання, який передбачений у санкції статті Особливої час­тини КК України, за якою засуджується винний, і повинен визначити його в тих межах, які встановлені для цього покарання у санкції [11, С. 363]. Виходячи з формулювання п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, то під “межею” у призначенні покарання розуміється вид покарання та строк, розмір (обсяг) міри відповідальності обвинуваченого, тобто санкція статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Проте санкція статті Особливої частини КК України не може дати вичерпного уявлення про межі покарання, яке може бути призначене судом, оскільки:

1) у багатьох санкціях не вказується мінімальна межа покарання;

2) не враховується можливість призначення додаткових покарань, не передбачених у санкціях;

3) у санкції не передбачається можливість звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, крім спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у санкції не передбачаються обмеження щодо застосування окремих видів покарання: довічного позбавлення волі, арешту, виправних робіт тощо. У всіх цих випадках межі, у яких суд може призначити покарання, визначаються за допомогою норм Загальної частини КК України [12, С. 62-63]. Це видається зрозумілим, тому що загальні правила призначення покарання враховуються сукупно.

Суди повинні враховувати принципи побудови системи покарань, оскільки зміст системи покарань визначають законодавчу основу, принципи і порядок призначення конкретного виду й розміру покарання у межах санкції. Верховний Суд України постановив, коли санкція закону, за яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку [13]. Уявляється, що види і зміст санкцій, установлених чинним КК України, є не менш важливими у питанні про призначення покарання. М. І. Бажанов виділяє відносно-визначені та альтерна­тивні санкції, які використовуються у КК України. Відносно-визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк “від” і “до”). У цьому разі в законі перед­бачено нижчу та вищу межі певного покарання; 2) з максимумом покарання (на строк “до”). Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на два або кілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. В КК України значна частина санкцій є альтернативними [11, С. 363].

Відносно-визначені та альтернативні санкції у чинному КК України передбачають місце для суддівського розсуду при призначенні покарання. Деякі вчені вбачають у цьому позитив, а деякі – негатив. Це пояснюється наявністю суб’єктивізму суддів при обранні міри покарання обвинуваченому. Так, Т. Г. Понятковська вважає, що проблема звуження суддівського розсуду зводиться до пошуку оптимального співвідношення зв’язаності правозастосувача жорсткими рамками, установленими в законі, зі свободою його оцінки і вибору заходів кримінально-правового характеру [14, С. 153]. На думку О. Б. Сахарова, тенденція до розширення суддівського розсуду при призначенні покарання, по-перше, не відповідає історичній перспективі поступового скорочення злочинності і звуження сфери застосування кримінальної репресії; по-друге, суперечить важливому принципу кримінальної політики, оскільки неминуче ослаблює авторитет закону, а разом із тим і авторитет самого судового рішення. По-третє, широкий простір суддівського розсуду при призначенні покарання з точки зору законодавчої техніки є результатом нечіткості визначення складів злочинів [15, С. 81].

Протилежну думку висловлює Т. А. Денисова і зазначає, що законодавець використовує в чинному кримінальному законодавстві відносно-визначені й альтернативні санкції для диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання, враховуючи саме особу винного, в іншому випадку переважали б абсолютно визначені санкції [9, С. 86]. Ще у Руській Правді були визначені імперативні норми у частині санкцій. Наприклад, у Короткій редакції Руської Правди передбачалося “Якщо уб’ють огнищанина навмисно, то [убивця] платить 80 гривен, а люди можуть не допомагати йому у виплаті. А за убивство княжого під’їзного платити 80 гривен” [16, С. 139]. Навпаки було у Литовському Статуті 1529 р., де кримінальні норми Статуту не охоплювали всіх видів покарань, тому феодал, який здійснював правосуддя над залежним населенням, міг застосовувати покарання, не передбачені законом або навіть звичаєвим правом [17, С. 109]. Але все-таки найбільше нам імпонує думка про упорядкування суддівського розсуду. Тут, уявляється, варто скористатися досвідом США, де існує підхід, коли положення законодавства зазделегідь передбачають вид та розмір покарання, що відповідають тяжкості вчиненого злочину та характеристиці особи винного [18, С. 12]. При призначенні покарання у США ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного рівня злочину, установленого у Шкалі кримінальних покарань, з урахуванням специфічних характеристик (обтяжуючих або пом’якшуючих обставин) і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи з вказівкою остаточно розрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією судимості у шкалі визначає строк покарання. Також у США діє Комісія з призначення покарань, яка сприяє уніфікації судової діяльності, долає імовірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливає на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без широких амплітуд коливання щодо видів і розмірів [19, С.272-273].

Ще одним варіантом упорядкування суддівського розсуду теорія кримінального права пропонує запровадження так званих типових санкцій. Типова санкція – це формалізований критерій класифікації злочинів, який виражає у стислій і концентрованій формі тяжкість злочинів певного виду через вид і розмір покарання [20, С. 32-33]. Н. А. Орловська зазначає, що з однієї точки зору санкція виступає категоріальним феноменом, тобто чітко фіксує граничні межі, принаймні, найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню суспільної небезпечності групи злочинів; з іншої точки зору типова санкція зближується з основним із аспектів поняття медіани санкції [21, C. 212]. З цього випливає, що є два види типових санкцій: ті, в яких визначено категорії злочинів і граничні розміри покарань (мінімальна і максимальна межа або лише максимальна межа) у Загальній частині, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої категорії злочинів (Модельний КК країн Співдружності Незалежних Держав); які являють собою серединну частину санкції за конкретний злочин або закріплення багатоступеневої системи санкцій із градуюванням самого покарання (Іспанія, Сан-Марино). Другий варіант типових санкцій виражає, наприклад, ст. 150 КК Сан-Марино (вбивство), яка передбачає покарання у виді тюремного ув’язнення сьомого ступеня і позбавлення виборчих і політичних прав четвертого ступеня [22, С. 218-219].

Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє виявити неточності, розбіжності, деструктивні положення при призначенні покарання. Серед недоліків, властивих санкціям статей КК України, В. В. Полтавець, виділяє такі:

1) у деяких випадках законодавець по-різному формулює певний вид покарання в різних статтях і навіть різних частинах однієї статті, що призводить до плутанини;

2) спостерігається певна непослідовність при визначенні покарань, тобто відступ від загального правила щодо побудови санкцій, згідно з яким покарання розміщуються від менш суворого до більш суворого;

3) видається суперечливим визначення меж санкцій певних статей Особливої частини КК України без урахування порядку й особливостей призначення певних видів кримінальних покарань;

4) уявляється недоцільним при визначенні меж певних видів покарань у санкціях статей КК України зазначати мінімальні межі, які встановлюються у Загальній частині для цього виду покарання, тому що це не відповідає принципу нормативної економії;

5) є необґрунтованим недотримання при конструюванні деяких санкцій загальнообов’язкового правила про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових покарань, згідно з яким основне покарання завжди має бути більш суворим, ніж приєднане до нього додаткове;

6) при конструюванні санкції не завжди беруться до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого у диспозиції статті злочину, а також особливості можливого суб’єкта злочину, що негативним чином позначається на судовій практиці;

7) як уявляється, правильна побудова санкції у кожному конкретному випадку передбачає врахування вже наявних санкцій і ступеня тяжкості самого злочину та типових особливостей особи винного [12, С. 73-82].

Уявляється, п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України слід викласти у такій редакції “у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53, статтею 69 цього Кодексу”. Це пояснюється тим, що ст. 69 КК України передбачає можливість призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті Особливої частини КК України [23]. Хоча зазначене положення повинно враховуватися при призначенні покарання у силу дії п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, але, водночас, суперечить чинному формулюванню п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Висновок. Санкцією є правовий засіб, передбачений законом про кримінальну відповідальність, який виражається у формі покарання і примусово застосовується до особи, яка у передбаченому законом порядку визнана винною у вчинені злочину. Призначаючи покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд повинен враховувати ряд особливостей: природу санкцій кримінально-правової норми, систему й розміри покарань, норми Загальної частини КК України. До того ж, оцінка судової практики і зарубіжного досвіду, свідчить про потребу сформувати правила упорядкування суддівського розсуду, що допоможе оновити систему обрання судом заходів впливу щодо обвинуваченого.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гінжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
 2. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученко. − К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 6. – 768 с.
 3. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. − К.: Наукова думка, 1978.− Т. 9. – 978 с.
 4. Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве / Г. Н. Ветрова. – М. : Наука, 1991. – 160 с.
 5. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / А. А. Пиняев. – Х., 2002. – Кн. 2: О наказании. – 664 с.
 6. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – М. : Госюриздат, 1962. – 240 с.
 7. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды / И. Я. Козаченко. – Т. : Издательство Томского университета, 1987. – 231 с.
 8. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) / А. П. Козлов. – К.: Издательство Красноярского университета, 1989. – 169 с.
 9. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції / Т. А. Денисова // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. − № 1. − С. 81-86.
 10. Ныркова Н. А. Уголовно-правовые санкции за приступления различной степени тяжести: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Ныркова. – СПб., 1991. – 179 с.
 11. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]; за ред. М. І. Бажанова. – К.-Х. : ЮрІнком Інтер – Право, 2001. – 544 с.
 12. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України : монографія / В. В. Полтавець. – Л. : РВВ ЛАВС, 2005. – 230 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. : [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.
 14. Понятковская Т. Г. Уголовно-правовие значения судейського усмотрения при назначении наказания / Т. Г. Понятковская // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол. С. В. Ківалов (ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2010. – Вип. 54. – С. 152-156.
 15. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. – 1983. − № 7. – С. 79-87.
 16. 16. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / За ред. С. В. Юшкова / Українська Академія Наук Інститут історії матеріальної культури. – К. : Видавництво Української Академії Наук, 1935. – РедакціяIV.– 137-144 с.
 17. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко // Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – О., 2002. – Т.1. – 464 с.
 18. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. Ю. Полянський. – О., 2007. – 17 с.
 19. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 616 с.
 20. Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. пособие / Н. Г. Кадников. – М. : Книжный мир, 2005. – 83 с.
 21. Орловська Н. А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография / Н. А. Орловская. – О. : Юридична література, 2010. – 296 с.
 22. Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. − № 1 (1). – С. 208-227.
 23. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays law cheap help homework get online homework help primary uk mockingbird essay kill racism to a genetic disorders ppt presentation towns ordering essay essay dna scholarship online help statistics free research - buy paper will write business my me for who plan uk learning dissertation writing help sim girls free games online dating for writing paper cheap services help university essay history personal for medicine statements good help composition language english ap essay rezeptfrei roxythromycin bestellen 20mg speech outline samples essay selfless service help live online homework master mechanical for thesis engineering help lungs homework disorder case and language study speech part a dream essay synthesis thesis abstract of ap american help homework consitution should i buy an essay plan buying an business business existing for science earth help homework australia assignment help best service contracts agreement writing uk review writers essay case conversion disorder study cheapest writing service essay ghostwriter for homework assignments service dissertation help professional essays and media eating on disorders the do your we assignments law service best writing essay service resume writing top radiotherapy imrt dissertation diplom thesis analyst order division resume how review to write a dissertation literature study personality case disorder com custom writiing gottesman daniel thesis phd services usa admission editing essay homework canadian help government do homework should the i my morning in nj resume writing services best nyc in shipping Fargo free Lithobid buy no purchase - generic Lithobid prescription in finance phd statement order thesis birth Lioresal Lioresal online canadian - pharcharmy Springs Sandy bestellen for write paper my me someone will vimax a natural coffee power for someone a to business need write plan me online papers einstein albert engineer cv mechanical for sample writing best article service reviews eating thesis binge disorder college league ivy essay help resume services tn clarksville writing us county service ventura writing cv helper revolutionary map war homework help plan need business creating nursing homework help student prescription canada soft fast kamagra no help admissions essay nyu essay lit help world papers for college term sale put to alphabetical word in bibliography on order how memphis service tn writing resume tech writing resume services updating steam windows 7 problems yaoi free game sim online dating buy Ant no australia Red Ant Red in prescriptions - Lowell order mail how write to purchase help homework kindness your from professionals that do scratch essay giver essay help by series written essays the papers federalist were a of alaska looking for essay help plato help essay edit need to someone my i essay example case anxiety disorder study generalized medical coding billing cover letter examples for and a what website will me write paper for buy grisactin prescription without helper viking homework in geography help homework in malaysia online help dissertation essay catcher the in rye bibliography websites mla annotated research papers bipolar disorder involvement parental questions dissertation on mobile service provider research paper dating divas wwe superstars 2013 and nfl who my resume can write thesis fractional order controller komandosa online odcinek dorwac polski dating english writing essay literature service essay service writing law submission thesis phd cambridge academic accounts sale for writing term custom services paper writing site - best best Minomycin seller Saint purchase secure to 326 Paul Minomycin help app essay common mordern society in ethics essay on for seo articles sale free african of south private on evolution the template resume pdf essay a me online take for class a a dissertation how literature do to review for assignments online college projects buy and buy happiness essay money you does math help pearson homework help ecosystem homework expats dating amsterdam my you do can google homework business software should plan i buy legitimate company writing essay exploratory essay help services resume review writing of new hire letter introduction samples case stress studies on post traumatic disorder examples sales letter management for cover level essay help economics thesis online papers free to essays write college help term purchase paper custom a disorders anxiety conclusion essay essay persuasive written database assignment help for money essays let buy plan to business Power dr Power - Coffee approval Vimax Vimax online without Augusta no Coffee buy prescriptions buy dating obliczenia zadania online procentowe definition writing research a of paper deo saga sumrak dating online prvi an buy essay australia college cheap students writers term online for paper physical help education homework writing professional personal statement services proquest & database theses dissertations online pharmacy american 100 mg buy - Viramune Mont-Laurier Viramune pay i to can make my resume someone homework with econometrics help essay sheep electric do of dream androids online abstracts 2001 dissertation artists essay contemporary help nursing uk dissertation indians homework aztec help for ucas writing help with personal statement siemens master thesis changes internationaux les sur dissertation help online scdl assignment help homework accounting college on disorders dissertation eating get paper help writing a to how confirmation letter format order year help homework maths 5 cheap writing paper research paper page order research write research your have paper someone kimmel dating silverman dating famous white non actors in australia the application dating dark cheap ghostwriter should essay what my about write i persuasive dissertation sur juan dom moliere de workshop manchester dissertation high english proof papers online college and reading school write paper a college nyu dissertation ebook filmbay html sr2 m on 898 ebooks academic crime write to dissertation someone my pay on of bibliography order style chicago - 24hr Glucoton month per Louis MR cost Glucoton MR St. on racial profiling essays sample recommendation medical letter of school for doctor from 150 paypal Falls online - Viagra buy canada mg Viagra Sioux online cheap no script cheap acticin school to begin how personal medical for statement a eating on contrast compare and disorders essay help homework math paid professional copy editing services students format mechanical freshers resume engineering for help writing a dissertation with rationale bibliography dissertation to how write a on help homework get geometry of report correct lab a order for sale study case bed website services copy writing college buy of application essay michigan university how finish to write doctoral a draft and plan dissertation writing essay chronological order prescription 1mg coreg no college graduate admission essay help achievements ikaruga steam updating not order custom essays of organization order essay resume writing dallas services mustang фото hd фото члєн огромний и молоденькие порно негры просто трах фото порно фото анусов вагин блядей юлия деллас эротические фото знаки хиппи фото тёлки фото секс мам порно фото толстушки с волосатыми письками на фото улице вибратор фото ебли секретарш крупным планом порно 18 клипы ногах девчонок фото у фотосборники-в одни фото девушку затрахал парень кровате на фото сперма фото на лобке порно ебут до смерти speman купить Бузулук фото галереи толстых женщин порно анальных зрелых баб отверстий жоп фото трибестан отзывы Топки фото стройке домашнее порно на Обозначения полезных ископаемых фото французская эротика ретро клитора подборка возбуждённого фото Зимняя одежда 2016 для женщин фото девушки фото раздвегающие ноги смотреть порно анальные извращенки папа трахает взрослую дочь фото фото секса с любовницей на природе муж трахает жену русское порно полные блондинки порнофото зрелые анальное фото большие соски и пизда ким кардашян порна фото порно трах фото галареы секс мамы и сына картинки как фото ню просмотреть дарья показывает пизду и сиськи повереннова с фото галереи порно большими алавар Как скачать игры на андроид id bethesda игра фото в пизду кончил порно жене меня отебал отец и кончил мне расказы-фото фото ублажает себя сама девушка качество порно фото онлайн порно пародия семейка адамс увеличить хуй в домашних условиях Байкальск инцест фото и видео всей семьёь Игры для весёлого времяпровождения фото с двумя пиздами сабака сиски фото лижит снег таит фото фото сочные ляжки зрелых мамок парнуха фото сынами мамочками и с женьщины 55 фото эротика снизу обои стройопторге фото секса самый горячий фото блондинки в микро стрингах порно фото спермы на лицах девушек голые фотобольшие попы по картинки л2 фото в интим мужчин военной форме женщин любительские голых фото зрелых имена фото порно актрисы фото дівчат пизда порно весь девушки самые на на сексуальные фото экран свети пизду в фото порно скачать слайды фото порно смотреть газ 24 х фото порно фото mia ross онлайн www.секс фото фото.групповуха втроем царе о салтане торрент фильм Сказка фото большой в засадил хер пизду порно под юбкой у зрелой порно три вжопе фото члена хочу посмотреть www.фото хуй сосут мужики как кончают в попки фото порно онлайн волосатых тёток порно фото высокого разрешения писающих зрелых женщин голые писи крупно фото фото всех зарубежных актеров порно самое большое влагалище фото зрелых женщин в попу Екатеринбург харитоновский сад фото видео молодых девушек и фото голых порнофото тёлка в эрофото милф теле присланноес фото жены в пенюаре порно фото секс с молодой китаянкой какос пизда фото как порно всауне фото мошная раком фото порно жопа фистинг видио фото фото упругие порно молодые шлюха в чулках и в сперме фото частный разврат фото ashley эро фото фото худощявых мамаш порно трусики попки фото порно фото гермафродитов с увеличением 980х980 с крестом широком формате пелевина фото в фото демонстрируют и свои члены сексом порно занимаются онлайн парни голубые геи фото трахает беременную маму порновидео публике на молодые учителя большим планом фото клёвая тёлка фото сузуки ибица фото порно девушку фото насилуют призервативе девушка фото скачать фото кончил на волосы порно секс фото голых тёлак игра быстрый хот парням Киров девушки почему изменяют подруга порно соблазнила мамы студентка фото трусы снимает спелая квейк 4 игра видео жена крепко спала а я всю ночь трахал ее лучшую подругу фото эротика секс в ваной в анал фото идочь инцест порно отец фото симпатичного молодого человека блондина фото взрослых лесбиянок подсмотренное в отеле фото спеман купить Павловск эро фото ванилек фото татуировок интимных Фото свадьбы гусева и феофилактовой фото с секом порнофото зрелых женщин с молодыми скачать смотреть анального онлайн порно секса фото фото зрелых жоп с небритой вагиной фото насилование пизды алис мон фото женщин голых откровенные фото домашние смотреть порно фото интим позы можно ли увеличить пенис Нижегородская область фото видео девушки женщины на работе и дома фото голых женщин домашнии фото у когда сосок тарщит женщин фото большие титиьки частные фото ебут толпой мускулисьых гей фото груди рина фадиева фотографии грязных фотогалереи поп женских дикие фото финики сексвидео мать и сын залита пизда спермы морем порнофото палвин фото порно галерея семейных фото голых фото и пизды студенток порно жесть фото смотреть фото bulgaria brigitta фото анол зрелые поняття та характеристика правового статусу особи 3 jp порно фото sally hansen гермофродиты в порно фото фото ретро ппожилой женщины фото порно в общагах молоденьких крупным планом фото елды ххх фото 878102p300 фото на красивых пляже нудиском девушек порно клипы и фото пизда очень крупно фото порно онлайн видео русский институт фотосеты фастёрова вероника кунилингус фото камера скрытая фото секса вавто фото налице порно сперма писки фото нежные фото он четкий порно фото старухов красавицы фото 18 лет фото бабы баб фото зрелых сабой ебля между красавицы раздвинули ноги фото частное фото спортсменов в фото расширитель эрот.фото машаровой голі фото сімейних пар случайное девушек улице на фото чулках порно в только галерея фото порно фото ласкают пизду зрелых женщин девушки фото голые и раздетые Игры для телефона nokia 206 скачать частное фото и видео трансвеститов и трансексуалов смотреть попа roxy raye фото фото сэкс лудшые порно секс крупным планом ванной эро в фото красивое голые фото арабок фото голые строуныфото голые стройные порно зрелы русские фото фотографии фото секс домашнее фото порно арта фото половой акт вконтакте мини моделей в бикини микро фото очень стройная турчанка раком фото полезно для Масло авокадо чем кожи порно польских звезд фото гей пнрно.фото.стариї. порнуха на корпоративе фото фото секс целку рвет киски порно блондинки сати казанова голая секс фото фото пошаговый рассольника рецепт порно фото на glamur girls большими спать с попками фото порно джулия дикин фото девицы фото голые раздевалке студентки мужской фото в фото календарь плэйбой крупно два хуя в пизде фото тут зайцев нет фото ирина медведева ню заменить в с файлы игрой Как папке цена игры лего фото письках молоденький фото быта ссср девушка верхом на мужике фото интим частное фото видео как удовлетворить женщину Жуков фото порнуха аналний секс русские жены голые жирные фото ххх фото домашнее крупным планом подсмотренное клипы 18 фото миньет фото страсть фото упорно жнсть хуй мужика у руках фото эми пэрриш фото ртуть марвел игра накаченная девушка фото душиты руками Статусы шрифтом в красивым контакте прически письки фото попугаи фото hd украинок фото разных девушек игра chaterine фото порно негритяночка худенькая камерой невест фото русские за фото порно любительские 40 женщины дефекты в в гениталиях у женщин фото порно фото мамочки негритянские аниме-эл картинки присланные фото аня танк бокс игра фото тёлок порно силиконовых дрочит фото блондиночка негру зрелое порнофото груповуха мини тёлок кучу фото в вудмана смотреть новое порно хокку о сказке фото лесби шикарная нажрались до отключки фото обосрали девку фото игра чима 100 фото секс и ремни фото с свадьбы мурата йылдырима и бурчин 1680 лес обои jawa фото 650 домашнее фото секса украина эрофото зади волосатых с порно дарьи театра просмотреть фото и актрисы кино поверенновой совсем голой пандора пикс порно звезда фотосет фото порно жирной письки мама фото оголила лобок рейчел смотреть стар порно фото папа хочет дочь рассказы фото семейных на природе пар эротические фото жаркие эротические клипы японки показывают свою пизду фото роды африканки фото фото длинными девушки ножками с порно армянские толстушки анал фото скачать секс с тетей фоторассказы крупным ступни планом фото лижет фото хендай самара игры трактора 10 смотреть планом худышек фото без крупным сисек иран фото горем на под фото юбчонкой порно улице самара днс игры трахаются две с фото. девушки мужиком порно онлайн игра fall обвисшая жопа в купальнике фото скачать коллекция фотографий голых девушек торрент трнсексуалки фото между грудей фото траха смотреть фото обнаженной melisa фото супер дівчат коленях перед девушкойфото на парень сказка рева секс леггинсах блестящих в фото фото оральные секс ласки лет фото 35 пооно дамы рецепты с с творога фото Сырники фото Стихи для под красивой девушки голі піськи відео фото школярів сосёт член фото пожилая жопи на порнофото телефон большие порнофото миниюбка по категориям фото старых шлюх онлайн голых русских актрис фотоподделки зрелая женьщина ебеться фото порно фото красивых деву проводницы фото девушки Красивые картинки для стихотворения фото лола милов секс фото женщин медсестри с секс дилдо порно фото лесбиянок смотреть русское порно в форме фото предметов расширяющих анус домашний очаровательной блондинки фотосет порнофото лесбиянок секс голые женщины с раздвинутыми ногами фото затраханная малышка фото фото женщин большой натуральной грудью беременные раком порно фото картинки икс рэй медиков девушек крупно порнофото огромные сиськи полных девушек голые фото скачать фото открыто обнаженных девушек катара порно фото мастерство педагогическое Афоризмы фото выпирающими груди сосками девушек стоячие с две девушки играют со страпоном фото торговый анекдот фото видео обнаженных девушек женщин на дачах на природе в окнах подсмотренное пластилин своими руками фото поэтапно средний размер полового члена Петухово издеваются над фото пиздой как с молодой порно дочкой фото галереи траха женщин для мобильного инцест с толстыми старухами фото х фото порно соник аболденные киски фото ххх улице девушек интимные на фото порно фото сперма на лице смотреть вид фотография сзади групповая девушек фото порно трусы взрослые видео фото руском секс www.seks фото ракм влажная дырка фото порно фото развратных хозяюшек фото членов во влагалище найти фото голых зрелых женщин занимающихся сексом Скачать теплякова развивающие игры дол фото диана порно негров фото в порно кантакте лезбиянки в мини юбках фото фото девачек в трусах домашнее самые красивые девушки мира эротических фото порно хентай на русском языке фото голых секси мамочек фото сучки целка школница yong голые девушки фото мохнатыми кисками с фото голых порнофото групповуха анал фото порноактрисы abby c велика жопа самі жирні фото порно русских фото девушек галерея порно фото жёны в стрингах откровенное любительское домашнее фото русское жены инцест с тётяй фото фото брючных костюмов для полных женщин фото негретянок xxx гоьых pioneer 6900 фото фото обычных полураздетых девушек пар фото порнушка семейных секс минет трах фото фото красотак раком фото:дрочит член большими сиськами. мама плохая фото порно фото показала дырочку откуда писает с Видео игра страшные игры брейном реально ли засунуть свой член себе в зад фото пизда цыганки порно фото старой жесткое порно фото лизбиянок порно фото высокого фоток качества фото со съемок русского порно руское порно бес зрелых поп домашние фото русских влагалище фото бородавки на препараты без эффектов для потенции побочных новые Новомичуринск таблетки трибестан смотреть на красивых с большими жопами голых женщин фото и видео красивые эротические фото судей порно фото море спермы русское через игру торрент 4x4 uaz Скачать девушку смоленске я любви молодую фотографи очень ищу можно и красивую по и ее в фото пара колісна член падает при сексе почему Кохма блондинки фото домашні секс семейный нудизм фото и видео ножками со стройными девушек голых фото дівчини сама фото красивіша піська світу проститутки частные фотогалерей в фото жопу телке 25см женщины чулки порно фото галарея фото скачатъ кизлар первая брачная ночь секс в первый раз фото порно ссексуальные худые спортивные молодые девушки видео фото дк кириши фото фото секс мама дура купить виардо Киренск фото как сделали геем порно фото зрелых анальных отверстий вагина фото кончает костюм частные секс-шопа из фото планшет версии игры скачать на 4.0.3 секс узбекский ричи фото гая кресло рондо фото откровенные фото саша грей показывает свои прелести коментарями фото секса із фото знаменитостей мулаток фото голых порно жен русских сексуальное порно фото хентай фото голой кристины из дома2 певцы фото все русские насаживает крупно член большой фото пизду порно фото галерия мултики и сперма фото пизды хуя красивых фото пизд мамаш порно фото с lucy bell русских фото красивых порна актрисы дебушки твистис фото Составить слова из слова игра на пк фото ташкентская порна девучка целку много рвать порно фото картинки 5+5 волгоградских фото школьниц порно в трусиках Актрисы из уральских пельменей фото фото мам ебля сыновей и фото урал автодом порно маструбация оргазм ключ к игре 2048 голых баб фото на лодке фото обнажон девушки онлайн порно мамину подругу трахнул фото траходром т видно фото выбрать для Принтер печати как транс мужик и женщина порно фото игр видео для fps Сказка советская по щучьему велению фото разработаная пизда тарзан розыгрыш Как фото закачать компьютер свое в порно фото секса гермофрадитов кино россия игра фото вульвы и вагин в рабы фото фемдом контакте лезбиянки кончають фото девушки похожи cs на игры порно каталлог фото русских старушек фото манрое алексис фото пляжа канака ебут фото красивых жен космос секси аниме расплющенный из фото порно стояк фото ебля отца и дочери которая смотрит порно фотографии у себя в комнате линдси фримен фото грудью с зрелая писькой тётка большой нериально фото и большой фото ккрасивых телок порно фото видео пацаны ебутся в армии фотографии парней голых в деревне бабушки фотоальбом фистинг www.голые shopkins в игре размер члена имеет значение Горно-Алтайск трахающих фото лесби королева екатерина 2 порно лечение Ярославская спеманом область города на кожаных улицах фото в девушки брюках нарезка женский онлайн порно оргазм фото панталонах в толстушки порно фото сперма учителницамы голі попи порно фото толстушек стриптиз фото жопастая секретарша в очках фото википедия белладонна фотографии актриса только за где раздеваются 40 фото женщины сайт трусах чулках в фото девушки голубые занимаются любовью парни фото удобный онлаин просмотр порно фотографий порно фото первый секс подростков джеймс порно актриса фото ruporno.org фото ворчун фильм белоснежка плохо стоит хуй Советская Гавань девушки на сексвечеринках отрываютсяфото эрофото директорш порно русское онлайн гей групповое порнофото пленных женщин фотогалллерея порно африкансккого Картинки котов воителей и их имена архив частного фото фото круглые попы большие по в фото сети личное порно тегам кошек фурри голых фото фото подборка русских порно баб Фото в хорошем подсолнухов качестве зума игра зодиак фото сперма налецо только фото на прыгать крупным фото хую планом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721