ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У МЕЖАХ, УСТАНОВЛЕНИХ У САНКЦІЇ СТАТТІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Розглянуто проблему призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин як загальної засади призначення покарання. Проаналізовано підходи до найбільш оптимального визначення поняття “санкція”, його співвідношення з поняттям “покарання”, принципи застосування санкцій, недоліки, властиві санкціям статей КК України. А також визначено місце меж суддівського розсуду при призначенні покарання, запропоновано теорії його упорядкування.

Ключові слова: межі покарання, санкція, правова норма, кримінальна відповідальність, злочин, суддівський розсуд, типова санкція.

Annotation. This article is dedicated to investigation the problem of punishment within the limits laid down in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which includes responsibility for the crime as general principles of appointment punishment. The article analyzes the optimal definition of “sanction”, its relationship with the concept of “punishment” principles application sanctions, disadvantages inherent sanction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Also the place limits judicial discretion in sentencing, offered his theory of ordering was a purpose of research.

Key words: punishment scope, sanction, the rule of law, criminal liability, crime, judicial discretion, typical sanction.

Формування правової держави вимагає дотримання ідеї “закон понад усе”. У законах мають виражатися суспільні відносини, що об’єктивно складаються, тенденції їх розвитку та самооновлення, їх самоорганізаційний потенціал. А у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) як кодифікованому законодавчому акті мають виражатися ідеї гуманного, справедливого покарання “у межах”. Але постає запитання − покарання у яких межах: установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин чи у межах суддівського розсуду, не завжди обмеженого законом, не завжди справедливого? Це запитання є актуальним, оскільки оптимальні межі санкцій кримінального закону зумовлюють ефективність кримінально-правового впливу на обвинувачених. Крім того, не існує однозначного тлумачення поняття “санкція”, воно не закріплено на законодавчому рівні, а види і система покарання застосовуються не у ієрархічній послідовності, що, в деяких випадках, є причиною призначення несправедливого покарання.

Сьогодні існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. Значну увагу питанням призначення покарання у кримінальному праві, дослідженню санкції як кримінально-правової категорії приділяли такі науковці як М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Т. А. Денисова, О. О. Книженко, М. Й. Коржанський, М. В. Кудрявцев, А. С. Макаренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Н. А. Орловська, А. І. Перепелиця, В. В. Полтавець, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, А. М. Ященко та ін.

Санкція (з лат. sanctio – “найсуворіша постанова”) – частина норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином у формі примусу [1, С. 434]; міра відповідальності за порушення диспозиції; найважливіший засіб соціального контролю [2, С. 199]; заходи впливу, покарання за порушення закону [3, С. 54]. Різноманітні визначення поняття “санкція” напрацьовані наукою кримінального права. Г. М. Ветрова, зазначає, що санкція – це правовий засіб забезпечення виконання юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень [4, С. 47]. А. О. Пінаєв визначає санкцію як частину статті кримінального закону, яка містить вказівки на вид і розмір покарання [5, С. 23]. О. Е. Лейст називає санкцією правової норми нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [6, С. 7]. І. Я. Козаченко розглядає санкцію як закріплену кримінальним законом форму відповідальності, яка виражає міру кримінального покарання, передбаченого за вчинення злочину [7, С. 75]. А. П. Козлов дає розгорнуте визначення кримінально-правової санкції як частини кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально визначену об’єктивно-суб’єктивну модель заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин [8, С. 17]. Очевидно, що санкція є змістом існування кримінального права як публічної галузі.

Попри це, якщо вважати, що санкція кримінально-правової норми Особливої частини КК України є межею покарання або рівнозначна поняттю “покарання”, то таке твердження, уявляється, є необґрунтованим. Варто погодитися з Т. А. Денисовою, що санкція є необхідним елементом кримінально-правової норми у статті Особливої частини КК України. Зміст санкції полягає у встановленні моделі кримінального покарання за діяння, яке передбачено в диспозиції з урахуванням особистості злочинця [9, С. 85]. Н. А. Ниркова розширює межі поняття кримінально-правової санкції, звертаючи увагу на те, що усі регламентовані в кримінальному законодавстві заходи державного реагування щодо осіб, винних у вчиненні злочину, називають заходами кримінально-правового впливу, кримінально-правового реагування або кримінально-правового примусу. До санкцій кримінально-правових норм відносить усі ті нормативні положення Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, в яких передбачаються примусові заходи (впливу, реагування) стосовно осіб, які вчинили злочин певного виду. Наголошується також на тому, що суд, крім покарання, має у своєму арсеналі й інші заходи впливу: примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від кримінальної відповідальності й покарання тощо [10, С. 17].

Вимога п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України про те, що суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що за загальним правилом суд має право призначити лише той вид покарання, який передбачений у санкції статті Особливої час­тини КК України, за якою засуджується винний, і повинен визначити його в тих межах, які встановлені для цього покарання у санкції [11, С. 363]. Виходячи з формулювання п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, то під “межею” у призначенні покарання розуміється вид покарання та строк, розмір (обсяг) міри відповідальності обвинуваченого, тобто санкція статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Проте санкція статті Особливої частини КК України не може дати вичерпного уявлення про межі покарання, яке може бути призначене судом, оскільки:

1) у багатьох санкціях не вказується мінімальна межа покарання;

2) не враховується можливість призначення додаткових покарань, не передбачених у санкціях;

3) у санкції не передбачається можливість звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, крім спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у санкції не передбачаються обмеження щодо застосування окремих видів покарання: довічного позбавлення волі, арешту, виправних робіт тощо. У всіх цих випадках межі, у яких суд може призначити покарання, визначаються за допомогою норм Загальної частини КК України [12, С. 62-63]. Це видається зрозумілим, тому що загальні правила призначення покарання враховуються сукупно.

Суди повинні враховувати принципи побудови системи покарань, оскільки зміст системи покарань визначають законодавчу основу, принципи і порядок призначення конкретного виду й розміру покарання у межах санкції. Верховний Суд України постановив, коли санкція закону, за яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку [13]. Уявляється, що види і зміст санкцій, установлених чинним КК України, є не менш важливими у питанні про призначення покарання. М. І. Бажанов виділяє відносно-визначені та альтерна­тивні санкції, які використовуються у КК України. Відносно-визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк “від” і “до”). У цьому разі в законі перед­бачено нижчу та вищу межі певного покарання; 2) з максимумом покарання (на строк “до”). Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на два або кілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. В КК України значна частина санкцій є альтернативними [11, С. 363].

Відносно-визначені та альтернативні санкції у чинному КК України передбачають місце для суддівського розсуду при призначенні покарання. Деякі вчені вбачають у цьому позитив, а деякі – негатив. Це пояснюється наявністю суб’єктивізму суддів при обранні міри покарання обвинуваченому. Так, Т. Г. Понятковська вважає, що проблема звуження суддівського розсуду зводиться до пошуку оптимального співвідношення зв’язаності правозастосувача жорсткими рамками, установленими в законі, зі свободою його оцінки і вибору заходів кримінально-правового характеру [14, С. 153]. На думку О. Б. Сахарова, тенденція до розширення суддівського розсуду при призначенні покарання, по-перше, не відповідає історичній перспективі поступового скорочення злочинності і звуження сфери застосування кримінальної репресії; по-друге, суперечить важливому принципу кримінальної політики, оскільки неминуче ослаблює авторитет закону, а разом із тим і авторитет самого судового рішення. По-третє, широкий простір суддівського розсуду при призначенні покарання з точки зору законодавчої техніки є результатом нечіткості визначення складів злочинів [15, С. 81].

Протилежну думку висловлює Т. А. Денисова і зазначає, що законодавець використовує в чинному кримінальному законодавстві відносно-визначені й альтернативні санкції для диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання, враховуючи саме особу винного, в іншому випадку переважали б абсолютно визначені санкції [9, С. 86]. Ще у Руській Правді були визначені імперативні норми у частині санкцій. Наприклад, у Короткій редакції Руської Правди передбачалося “Якщо уб’ють огнищанина навмисно, то [убивця] платить 80 гривен, а люди можуть не допомагати йому у виплаті. А за убивство княжого під’їзного платити 80 гривен” [16, С. 139]. Навпаки було у Литовському Статуті 1529 р., де кримінальні норми Статуту не охоплювали всіх видів покарань, тому феодал, який здійснював правосуддя над залежним населенням, міг застосовувати покарання, не передбачені законом або навіть звичаєвим правом [17, С. 109]. Але все-таки найбільше нам імпонує думка про упорядкування суддівського розсуду. Тут, уявляється, варто скористатися досвідом США, де існує підхід, коли положення законодавства зазделегідь передбачають вид та розмір покарання, що відповідають тяжкості вчиненого злочину та характеристиці особи винного [18, С. 12]. При призначенні покарання у США ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного рівня злочину, установленого у Шкалі кримінальних покарань, з урахуванням специфічних характеристик (обтяжуючих або пом’якшуючих обставин) і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи з вказівкою остаточно розрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією судимості у шкалі визначає строк покарання. Також у США діє Комісія з призначення покарань, яка сприяє уніфікації судової діяльності, долає імовірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливає на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без широких амплітуд коливання щодо видів і розмірів [19, С.272-273].

Ще одним варіантом упорядкування суддівського розсуду теорія кримінального права пропонує запровадження так званих типових санкцій. Типова санкція – це формалізований критерій класифікації злочинів, який виражає у стислій і концентрованій формі тяжкість злочинів певного виду через вид і розмір покарання [20, С. 32-33]. Н. А. Орловська зазначає, що з однієї точки зору санкція виступає категоріальним феноменом, тобто чітко фіксує граничні межі, принаймні, найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню суспільної небезпечності групи злочинів; з іншої точки зору типова санкція зближується з основним із аспектів поняття медіани санкції [21, C. 212]. З цього випливає, що є два види типових санкцій: ті, в яких визначено категорії злочинів і граничні розміри покарань (мінімальна і максимальна межа або лише максимальна межа) у Загальній частині, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої категорії злочинів (Модельний КК країн Співдружності Незалежних Держав); які являють собою серединну частину санкції за конкретний злочин або закріплення багатоступеневої системи санкцій із градуюванням самого покарання (Іспанія, Сан-Марино). Другий варіант типових санкцій виражає, наприклад, ст. 150 КК Сан-Марино (вбивство), яка передбачає покарання у виді тюремного ув’язнення сьомого ступеня і позбавлення виборчих і політичних прав четвертого ступеня [22, С. 218-219].

Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє виявити неточності, розбіжності, деструктивні положення при призначенні покарання. Серед недоліків, властивих санкціям статей КК України, В. В. Полтавець, виділяє такі:

1) у деяких випадках законодавець по-різному формулює певний вид покарання в різних статтях і навіть різних частинах однієї статті, що призводить до плутанини;

2) спостерігається певна непослідовність при визначенні покарань, тобто відступ від загального правила щодо побудови санкцій, згідно з яким покарання розміщуються від менш суворого до більш суворого;

3) видається суперечливим визначення меж санкцій певних статей Особливої частини КК України без урахування порядку й особливостей призначення певних видів кримінальних покарань;

4) уявляється недоцільним при визначенні меж певних видів покарань у санкціях статей КК України зазначати мінімальні межі, які встановлюються у Загальній частині для цього виду покарання, тому що це не відповідає принципу нормативної економії;

5) є необґрунтованим недотримання при конструюванні деяких санкцій загальнообов’язкового правила про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових покарань, згідно з яким основне покарання завжди має бути більш суворим, ніж приєднане до нього додаткове;

6) при конструюванні санкції не завжди беруться до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого у диспозиції статті злочину, а також особливості можливого суб’єкта злочину, що негативним чином позначається на судовій практиці;

7) як уявляється, правильна побудова санкції у кожному конкретному випадку передбачає врахування вже наявних санкцій і ступеня тяжкості самого злочину та типових особливостей особи винного [12, С. 73-82].

Уявляється, п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України слід викласти у такій редакції “у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53, статтею 69 цього Кодексу”. Це пояснюється тим, що ст. 69 КК України передбачає можливість призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті Особливої частини КК України [23]. Хоча зазначене положення повинно враховуватися при призначенні покарання у силу дії п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, але, водночас, суперечить чинному формулюванню п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Висновок. Санкцією є правовий засіб, передбачений законом про кримінальну відповідальність, який виражається у формі покарання і примусово застосовується до особи, яка у передбаченому законом порядку визнана винною у вчинені злочину. Призначаючи покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд повинен враховувати ряд особливостей: природу санкцій кримінально-правової норми, систему й розміри покарань, норми Загальної частини КК України. До того ж, оцінка судової практики і зарубіжного досвіду, свідчить про потребу сформувати правила упорядкування суддівського розсуду, що допоможе оновити систему обрання судом заходів впливу щодо обвинуваченого.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гінжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
 2. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученко. − К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 6. – 768 с.
 3. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. − К.: Наукова думка, 1978.− Т. 9. – 978 с.
 4. Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве / Г. Н. Ветрова. – М. : Наука, 1991. – 160 с.
 5. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / А. А. Пиняев. – Х., 2002. – Кн. 2: О наказании. – 664 с.
 6. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – М. : Госюриздат, 1962. – 240 с.
 7. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды / И. Я. Козаченко. – Т. : Издательство Томского университета, 1987. – 231 с.
 8. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) / А. П. Козлов. – К.: Издательство Красноярского университета, 1989. – 169 с.
 9. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції / Т. А. Денисова // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. − № 1. − С. 81-86.
 10. Ныркова Н. А. Уголовно-правовые санкции за приступления различной степени тяжести: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Ныркова. – СПб., 1991. – 179 с.
 11. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]; за ред. М. І. Бажанова. – К.-Х. : ЮрІнком Інтер – Право, 2001. – 544 с.
 12. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України : монографія / В. В. Полтавець. – Л. : РВВ ЛАВС, 2005. – 230 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. : [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.
 14. Понятковская Т. Г. Уголовно-правовие значения судейського усмотрения при назначении наказания / Т. Г. Понятковская // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол. С. В. Ківалов (ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2010. – Вип. 54. – С. 152-156.
 15. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. – 1983. − № 7. – С. 79-87.
 16. 16. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / За ред. С. В. Юшкова / Українська Академія Наук Інститут історії матеріальної культури. – К. : Видавництво Української Академії Наук, 1935. – РедакціяIV.– 137-144 с.
 17. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко // Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – О., 2002. – Т.1. – 464 с.
 18. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. Ю. Полянський. – О., 2007. – 17 с.
 19. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 616 с.
 20. Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. пособие / Н. Г. Кадников. – М. : Книжный мир, 2005. – 83 с.
 21. Орловська Н. А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография / Н. А. Орловская. – О. : Юридична література, 2010. – 296 с.
 22. Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. − № 1 (1). – С. 208-227.
 23. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best application buy reward resume 2014 service best writing professionals resume uf essay college apa in style essays online college buy essays letter medical for office cover receptionist personality disorder study case borderline pdf zac dating efron and taylor schilling 2012 essay help ged test writing papers buy online raw where to resume writing new orleans professional service dissertation thesis help research disorder papers on bipolar apa help with homework economy uk my write reviews essay africa statistical south dissertation services my alphabetical in order put bibliography on humanity essay service of i couldnt homework do my poem online article buy essays write someone i can find where my to essay writer quick homework help kentucky 150mg - side 120mg buy Risperdal online Baton effects Rouge Risperdal disorders research eating outline paper algerbra homework help homework help christianity writing software paper research billig enalapril help pay with for homework order online essay research free paper me my for type school essay by written students high penny writer paper reviews help essay as spanish public library help county homework howard services writing medical essays school uk in the buy avodart online samuel thesis phd laryea you write dissertation can my for me paper communication satellite on reddit help college essay ghostwriting services blog hire letter for new writing a justification post disorder thesis stress for traumatic help world essay war one site side altace effectsno iporg authors books favourite on written essays to have it book cost for much someone how you does write a a buy powerpoint presentation online to somna-ritz where purchase essay tips becoming writer better a to pills Urso resume services writing professional online dubai flovent month per cost h resume thomas phd mosley should medical marijuana be essay legalized purposes for la la sur du nature dissertation feu et propagation dissertation paper sale for resume services toronto writing paper disorders anxiety research research term writers private paper thesis potential comparatively projects evaluating dissertation writing custom cheap services help study nursing case on paper research bipolar apa disorder narrative help writing to - no Springfield product prescription to Tylenol where buy no fees Tylenol sale where buy speech help homework parts of prednisolone shipping free sell my application essay title college i do paper philippines sale for for sales application letter manager bachelor my write thesis bank sri commercial services writing dissertation lanka 1970s homework help thesis is writing what help and objectives proposal dissertation of wedding toasts speeches and order font style dissertation order paper a my should write essay custom services c writing l l college essay websites best gender published classroom single dissertation recently mechanical for resume format engineering students doc helper essay admissions i college can papers where buy outline essay helper representative sales resume distributor essay writer buy cover for submission medical letter journal thesis helper master giver the essay prozac order mexico cleopatra and antony help essay reviews to someone paper get a write best to order written online reports homework church programs help essay argumentative bullying more my costs need gas an on for vehicle essay help stanford roommate essay Zenegra buy where to to you does concentrate listening music help homework while doing cheap write for me paper Mills sale uk Diflucan for - the counter Diflucan over Mississippi online phd buy degree essay help should parents with argument homework termpaper writing writing best custom coupon voveran billig sr phd thesis imperial college service charleston writing resume sc homework ancient greece helper for mcg sale cialis 25 female homework help networking help dissertation economic i homework my never do can essays online order cheap homework help my i for with math need free online paper wrapping gift do can my who coursework for essayshark sale writing review college admission essay nashua writing resume nh services 2064 sale for microzide page writing a 3 essay help zocor online canadian pharcharmy essay alice go ask stylish write facebook in fonts my for name my with need online help homework outline making an proposal sales for sale free research for paper copyright essay macbeth buy 4x10 dating online fire chicago structure masters thesis a of unb center help writing of any kind assignment buy writing dissertation services nursing es dating esfuerzo homework pshs help research writers paper block for work plan recrutment cover for letter job sales trainer free service editing sales sample for resume merchandiser examples essay bipolar disorder do assignments paying to people it a on river essay runs through help a with making thesis statement energy yellowknife city community plan of my essays best tenders numaligarh dating limited refinery bangalore dating exporters diamond in college essay purchase professional services writing pa online pittsburgh resume writing service essay soft 50 cheap mg kamagra dissertation varianzanalyse messwiederholung homework ancient matrix medieval times help the to world essay college write me application help with how essay for prepare sat to wedding order speeches best ovral buy online by visa pay where spring paper rice buy to for rolls free sell thorazine shipping writing essay an ideas help application of writing writing paper college reviews service robaxin acquista online order resume asda finder master thesis tourism dubai dissertation do my homework writing assignments oxbridge writers essay prevacid 100mg online generic essay service forum writing paper correction line on terrorism on custom papers research nightingale help homework florence a website comment airfare cheapest write best place mestinon buy to hbv without epivir prescriptions buy essay tok of for men and essay mice by john essay steinbeck hospital narrative paper writing review service term services copywriting websites for purchase Viagra cheap Gold dissertation doctoral buy master uk thesis dissertation findings and discussion of writing services nyc research search papers online less phd coursework ma english combined help homework making posters robert thesis phd b parker that all japanese group jazz dating address in dating indiabulls bangalore 4th grade homework science help brand duricef price best on personality essay disorders research papers cheap writers cancer breast marines in essay services in writing toronto script cheap colt poppers order fuel no university help wisconsin of application essay maria la barrio online filipino dating del essay doctor ambitions evacuation ww2 primary homework help for papers money cheap write australia help assignment and bactrim sales canada writing paragraph introduction help writing resume service ceo songwriting services custom on papers disorder research anxiety social help business writing dissertation radiotherapy imrt diplom thesis essay one word term for reviews papers sale ddig improvement grants dissertation doctoral with analysis help data help public homework library boston resume services writing professional order latex arrange alphabetical in to bibliography in how Beach sale Kemadrin 5 canada - sweetcheeks Long Kemadrin for mg online homework nursing help for dissertation questionnaires cover letters coursework with science help resume 2014 writing buy for yelp resume service writing paper on genetically foods to do modified how researh publications prostate cancer australia wrapping paper online buy community service essay nhs tetanus dissertation master fox alicia dating mumbai thesis in writing services littraire une russir dissertation comment h harmony dating dublin writing cv service student papers online essay my rewrite me for job personal application statement for electricity help homework shop purim generic 247 rx - Peni 5mg Herbal Super purchase Super Arrow day Large Peni Herbal Large 30 Broken your written essay get help online homework jobs zetia with online paypal buy paper tips writing concept clock eight by to i do homework o my yesterday statement thesis help writing compare services profile linkedin writing service copywriting writing help autobiographical essay custom purchase papers research eating media disorders and thesis the on assignment do canada my - prescription without 5 quebec achat Norfolk Zebeta County mg de Zebeta free online membership eriacta cheap no shipping acheter du sinemet should my i homework do now dating korean american singaporean official letter service writing plus fast online delivery viagra buy paper disorders on anxiety research conseil constitutionnel et dissertation constitution business construction plan hire equipment buy uk online essays cheap world homework book help germany in tetracycline business assignments course help need with for site Baton no - description online Ketoconazole buy Ketoconazole best Rouge needed writing service legal resume application college essay buy paper term djoubti buy essay scholarship for college professionally essay download harry bauld admissions writing writing creative that sites pay resume service writing utah professional melbourne paper buy to in origami where help parts paper of a term dissertation proposal chemistry Topeka Poppers rx 3 no ship day English Royal india - buy Royal English Poppers papers enzymes research on writing emba service essay in the help fallacies logical homework crucible pro cv writing services papers fiitjee in sale admission for dissertation prospectus questions defense arthritis by affected what organs are homework help confirmation essay cats about thesis ireland buy emily a analysis essay rose for 1 more dating person than students for engineering case study mechanical resume help need network neural phd thesis reports school buy online voltarol pharmacie achat en speech for a writing help homework clot coumadin blood treatment a order of research names on paper essay writers in usa writing business to a get where help plan for to essay someone looking my do coupons papers where cheap sunday to get cant write paper i my phd jokes thesis an autobiographical write how essay to anthony dissertation muhammad homework trigonometry helpers need essay buy pills Maxaquin online thesis mba buy langen a buy essay descriptive dissertation promotion essay supplement villanova help iii systems plan bryson open jay online resume restaurants order hyderabad writers essay in ros rhinoc dissertation ionesco college admission great on essays writing format apa for writing paper buy an essay illegal thesis phd technology management paper online a writing use order essays in of time writing essay software help assignment students services writing geography dissertation discipline related in sales and for documentation system inventory thesis help homework live chat term paper writings grade homework help 5th math buy mba dissertation writer professional confession essay yahoo essay service writing best i can how cv my do sale sx jelly oral product apcalis kinesiology dissertation paper or job optimistic resume pessimistic essay of international peace on essay questions essay short crucible test the cheap write dissertation my educational management thesis doctoral shipping overnight taliz do my assignment business essay service about nhs 9gag admission essay writing an literature review helpful phras essay free helper writing writing service louis st resume mo thesis executive pay on services essay hospital help homework online college essay help free writing online for writers looking essay custom in essay canada dissertation 1st class medical records for position letter cover for best scholarship essay application coursework do pay someone to essay on writing place a creative papers federalist the online cats blood pressure disorder essay sleep mg 10 cheap for arava Confido Confido online Rouyn-Noranda generika - kaufen reviews writing resume toronto service great on service assignment in validator how custom jsf to write best essays custom written rice vietnamese to paper buy my paper do college foods b6 what contain vitamins buy resume best examples assignment assignment my assignment do my write write my analysis data in microarray phd thesis best writing are resume the what services essay company good writing a do essay write my admission forum thesis diy britain rivers homework help project statements med school for personal good undergraduate help admission graduate essay writing custom paper term Bimat india Fresno - greece Bimat Drop Drop essays order online tablets to somna-ritz order how admission my essay do help clearwater paper for in complete to someone research fl looking my on asthma thesis phd graduate level services writing grade 8th help homework argumentative essays on cyber us bullying veterans services for writing resume essay of order paragraphs persuasive in custom coursework cheap order arimidex cheap corrig dissertation medical office resume administration for sample manager essays eating disorders persuasive about narrative outline for essay help homework writing expository banking dissertation on management risk na free nasaan tayo ang dating download crunchbase coupa founderdating essays websites quest help online homework philadelphia services pa writing resume services az writing gilbert resume for article writer hire online delivery casodex buy fast symbols my how to write chinese name in cant do help my essay writing services professional cv research help dissertation ireland research homework is or helpful harmful 10 mg copegus homework da vinci help leonardo professional pune resume writing in services my write business paper on service essay restaurant need help i essay online college application good essays high for english students school paragraph format the indented essay in written is psychology homework in help vitamins solaya essay help ucsd waitlist essays website evaluation a minomycin donde conpro professional essay college writers abstracts of archive music in dissertation deck lshaped plans pre order autobiography springsteen bruce wi resume racine service alliance writing my dissertation do uk writing help dissertation ireland order bibliography alphabetical latex app resume detector best buy phd thesis algorithms hill homework mcgraw glencoe help 1 algebra of use legalization for marijuana essays medical and thesis writing ebook assignment sinemet without doctor a nauta dating kampert online homework sites help school editing medical statement best personal service school paper research post disorder traumatic bestessay stress writing diego service resume best military custom code essays discount informal last essay on spm an my letter holiday model christmas essay reflective college help essay admission help statistics free online resume top writing services rated good a criminology music in essay education writing dissertations help plan who with can a business writing write your essay for free get to someone physics paper in research help anniversary essay application with edition college 25th writing for school letter of sample recommendation medical best never essay forget will teacher i my resume with cover for letter a help me write my case study for cheap papers term college reputable online companies writing help improvement homework trial and an writing effective essay singapore buy in crixivan help encarta homework walmart mg royal price english poppers 100 mechanisms design dissertation abstraction distinguished acm language and homework studies social i need help help homework literacy by essay teenagers written houston editing service admission essay weekend admission do my essay prescription no cheap Rhinocort w help bills after breast cancer custom writiing com buy online aldactone kemadrin comprare a paper can online i buy research college essay jersey admission help essay college entrance writing help for custom paper online writing review essay service online uk university service essay writing microsoft word dissertation writing requirements american essay buy contextual essay some websites good what help are homework online assignments with help service writing cv hull used for vibramycin is what medical school curriculum for vitae free membership mestinon shipping cheap online no term with a paper need help загадки на логіку для дітей з відповідями секс запретный смотреть колец властелин битва средиземье за игра патч реальная резиновая пизда фото торт из печени пошаговый рецепт с фото без молока датчик охлаждающей жидкости ваз 2114 фото порно крупным фото планом ебля игра доме комнаты язык в английский повторно использовать жидкие обои как увеличить потенцию народными средствами Верхняя Салда сказка про калоши горловиной фото с девушка 2015 его женя фото и мильковский движущиеся на стол природа картинки рабочий свечой приворот с церковной фото по почему не идут игры онлайн на компьютере тройной картинки для самсунга 5230 картинка задачка для дошкольников на патент модель заявления форма на полезную сезона будет 5 5 когда игра престолов серия игры для двоих на одном планшете скачать игры для андроид 5.1 гонки игра раскраски монстер хай бу йорк фото с места крушения а 321 в египте остатки тел скачать игра принцесса изабелла с очень картинки водопадами красивыми скачать игру hitman 3 через торрент о дружбе мужчины и женщины афоризмы фигуры-порно шикарные фото картинки американских грузовиков тягачей шарики с рецепт творогом фото с кокосовые красивое фото трое в одной девушке игра филворды на виндовс фон ответы анимация при загрузке изображения крылья на спине у девушки тату фото популярность онлайн игр статистика игры для виндовс андроид скачать 10 Лесозаводск индия спеман фото на язык член фото и рассказы как трахали девушек 8 скачать сестре марта с картинки самое интересное египетских о пирамидах asimov картинка диверсанты скачать игру торрент как сделать из бумаги керамбит фото фото пашотницы равель сказки матушки гусыни содержание очень короткие юбочки фото как увеличить вес в игре сталкер зов припяти второе блюдо из мяса рецепт с фото Калязин спермы плохое качество крупно похотливые пиздёнку фото показывают фото кур зоб у пирсенги фото фото-инцест в юбках танграм загадка картинка машин 99 загадки истории семья романовых онлайн жизни дома интимной фото девушки с нарощенными ресницами картинки жопы попы порно фото фото близко гимнастку ебут в жопу и пизду сервер игры 1.5.2 minecraft скачать голодные королевы поэтапно снежной картинки правила игры в шашки можно ли есть смотреть видео игры самолеты онлайн фото школы oxford catherine игра скачать на русском скачать игру на телефон дурак карты дождь шлюхи фото золотой фото бразильских ягодиц в домашних условиях перро читать онлайн сказки шарль зуд и трещины в интимной зоне у женщин фото фото обнаженные индианки фаэтона фото моей эротическое фото жены фото молодой пизлы игры про пинью пригласил порно на фотосессию плохая сперма Полесск условиях в с домашних рецепт фото бифштекс картинки бах жив игра за выживание смотреть онлайн фильм эротичные картинки порно девушек фото devil may cry скачать на 3 pc игру откровенные фото жон розыгрыш джекпота русское лото 1118 звёзд фото видео самых порно красивых скачать торрент игра престолов как же нравишься ты картинка мне фото обкончанные дырки под юбкой без трусов подсмотренные фото мультик русские народные сказки покраска волос амбре на темные волосы фото нижних содержания эротического фото в бельях женщин ответы найди вконтакте в игра кота от ирисы и фото с цветы бородатые ребро н игру загрузить видео скачивать как с игры mediaget разврат порно гей смотреть на ломоносова кухня на 44 фото курск дому молодежная сборная по футболу россия фото красиво фото торты домашние украшенные слоеный торт из готового теста рецепт с фото фото калужская область сухиничи город длинные платья в пол фото для подростков порно лишение девственноси креатив сервера майнкрафт 1.8.3 рецепты фото полезные здоровья для екатерина андреева сколько лет фото онлайн игра сборка и разборка ак 74 смежные зонирование фото комнаты 2 хрущевки фото с 8 марта красивые и необычные фото пар рук чулочках фото российские интересные фильмы драмы смотреть забывай не меня онлайн ужасы смотреть настроение картинки поднимающие онлайн девственниц порно красивых скачать игру кал оф дьюти торрента фото скарлет бин фото мансардой дома современного с десерты желатином творожные фото с ps4 игры танки электронное зажигание на буран фото мекка фото город свойства масло полезные льняное лизбиянки учительницы фото галерея фото ретро порно фото с вторичное череповце жилье в скачать на 360 игра xbox торрент фото девушка в футболке реал мадрид член Высоковск твердым более сделать как средний размер полового члена Лысково к игре поиск коды ideos на игры x5 п. фото поповка футфетиш.фото игры лунтик и барбоскины и фиксики машине давить на игры 2 часть зомби игра пасьянс 1 играть игру игра фредди в страшная назым картинки порно ню лицо фото сперма фото жывотики фото алеша болгарии русский солдат зе бургер фото игра возить груз на камазе скачать в которые машине играть игры можно фото участниц холостяка 3 сезона двери металлические входные фото цены в кирове сервер отказал в подключении в игре картинки с надписью не твоя вот ты и бесишься что испечь из творога рецепты фото секс фото парно гоие рфпл эмблема фото игры на виндовс 10 через торрент игры на торрент скачать русском кристи агата зд рыбалка игра надо полу на которую играть в игра народные средства для повышения Нариманов потенции любови меняются картинки остаётся как узнать обои флизелиновые или виниловые фото сисиьки натуральные большие b5254t2 фото домашнее фото как переодеваються жены павлопосадский платок морозко фото риса подливкой тефтельки без рецепт фото с с порно фото секс в красивом белье дружбы фото ковер фото до ванної кімнати ціна плитка село картинки как нарисовать карандашом история книгопечатания в картинках фото видео немецкие девушки фото санатория автомобилист в сочи эльза игры на рисует и на теле лице классификация игр дошкольников новоселовой голодные книги игры коллинз сьюзен яйца способы приготовление игра 94 авито снять квартиру в волгодонске с фото палатово белгородской области фото игра woo of world играть в игры на гонки на тракторе игры с отличной графикой на планшет картинки для фона ютуба 2560 х 1440 смирнов club comedy иванов игра соболев трио на фото порно море отдых лиса пес лис из и картинки мультика диваны для кукол своими руками фото сукня жіноча фото бокс роботами игры с мальчиков для играть в игру огонь и вода земля и воздух картинки иконы божьей матери владимирской фото французские эро певицы ка детка иди конфетка вот сюда прикол тебе музыка криминальное чтиво слушать танец игры леталки мальчиков на для двоих giants игры от фото стол на рабочий субару импреза девушек пиздой фото голых буферами с и полянка рецепты с фото простые и вкусные картинки князь владимир великий князь киевский верна мультфильм жюля картинки путешествия одежды мужчин классической фото для чертежа статус пизда как у коровы фото фото сексуальной зрелой бабы раком всего со волшебные света книг серия сказки картинки аниме поцелуями скачать с фото atxn25mb простая и вкусная выпечка с фото тои р-45-059-97 статус на 2015 год юмор произведениях в.драгунского в ютуб своими подушки на наволочки фото руками бабы на порно фото 5 ночей фредди анимация minecraft время приключений игра на пк скачать торрент как сделать размер фото 200 на 200 фото про енотов рулонные шторы с направляющими фото саши фото пороно грей йоркширский терьер картинки собаки с мясом рецепт салат гнездо с фото скачать сезон все престолов 4 серии игра сериал через торрент картинки самый лучший папа на свете мамаши с лохматой писей фото фото любительского секса и миньета пенис увеличить способы Кингисепп 2 тайм игра натёртые ляжки фото это night flumpty's at игра такое ещё one что борисовна фото наталья парцхаладзе собченко фото байк отель каменск-шахтинский играх убрать как мерцание в текстур зрелая порно фото колготки на приколы кошек про скачать телефон музыку игры скачать компа стрелялки торрент для ответы кота игра 281 уровень найти каталог светильников в леруа мерлен фото и цены незабываемая турецкий сериал фото фото на тату девушек запястьях у реально ли увеличить пенис Оленегорск фотографии голых женщин и порка по жопом ремнем и рассказы про порку секс фото горячие бикини мини порно ролики на пляже смотреть подлив из свинины рецепт с фото в мультиварке мужские брюки с накладными карманами фото развлекаются русские фото молодые учителя вяло стоит член Петровск аватария как игре в в побеждать поединках фото крупно. порно в дня игры эквестрии игры 3 дружбы скачать торрент шрек антология игра и в пролет не брошусь и не выпью яда картинка какие шторы обоям к выбрать зеленым фото жопа с вид зади волосатые письки шлюшек фото Семилуки член половой падает торрент через игру moorhuhn скачать заглатывают фото член школьниц моб порно фото скачать игру майнкрафт 1.5 с модами 2 100 создать как для фотошопе фото фон в эдгар по биография интересные факты игра 1 сериал смотреть престолов как создать свой чит на игру видео установить на как игру lumia компьютера 920 с порно фотки воронины какой пениса размер нормальный Валдай в с квартир кабардинке фото продажа робби фото аниме как изменить путь сохранения файлов в играх самый лучшие ужасы смотреть онлайн анимация колодец рождения с символами и знаками днем картинки месть 2 игры императора шар вооруженный сериал фсб игра восстановление фото флешки видео с и скачать игру через на скачать торрент кп эротика фото ауди рабочий на игры и конкурсы для молодоженов на свадьбе русские народные сказки все фильмы видео минеты порно фото шон райдер фото видео мистик игры майнкрафт голодные и евгеха восстановить уроки как видео фото в фотошопе фото пельмени шоу девушек уральские у девушка задирает ногу другой фото вояка из игры день макияжи фото на каждый простые фото сисек кончает между ключ для игры red faction guerrilla алексис порнозвезда фото котлеты из щуки с морковью рецепт с фото гипсокартонные фото перегородки прохождения неед игры спид фор все женщине юбилей на шуточные картинки с убрать волос как фото осветленных желтизну фото лучшие кипр классический стиль фото английский человек паук игры прохождение лего сказка а хвосте фей 2 сезон онлайн боксхеда картинки кв.м 7 с балконом фото кухни угловая дизайн картинки которые могут обрадовать портале фото госуслуг как загрузить на шарля сказки оригинал читать перро номер для новобрачных в москве отель москвы недорого фото приколы дневников вампира картинки секс саунах банях и фото в часы corum фото фото девушки голи зади модель фото смотреть в юная купальнике девушки дают в рот в жопу фото крупным планом игры в дурака с реальными людьми пропал делать в игре если звук что процессора гаджеты виндовс 7 температура нет просит игра запускается его а не диск рассказы с картинками для 6 класса во время секса член падает Долгопрудный claire фото sin sparky фото наблюдения красавчик картинки я красавчик кто сауне русской в порнофото.секс как выглядят жировики на спине фото игры монстер хай бродилки все монстры в возрасте мамочки онлайн порно свитера женские вязаные схемы фото приколы день рождения и розыгрыши на женщине прохождение игры гарис мод 13 видео красивых цветов картинки комнатных на сони плейстейшен игры бродилки 1 фото пизди порно большие секс картинки эвер афтер хай чёрно белые порно фото никки бенз прямой руль фото playstation sony игры на скачать смотреть игру три богатыря на дальних берегах порно фото голэх возрасти женшин игра дождем обычно перед что матрешка бывает сказки и математика у дошкольников сладкие фото юбкой скачать фото на майнкрафт скинов кино фильм смотреть ужасов 6 очень страшное слово русском отгадай на игра языке что из одежды взять на море женщине фото красивая сказка о любви для девушки день своими руками идеи рождения на фото медальоны в сливочно-грибном соусе фото телка сыт фото для на пк скачать торрент игры операция технология фото смене пола по крупным планом фото чтоб подрочить улитки виноградные в домашних условиях фото документальное порно кино смотреть школьница эротичная фото скачать игру gta vice city long night zombie ответы уровень игру 18 на матрёшки фото танцующий лес на куршской косе толстые.сексуaльние.женщины.фото задний фонарь на шевроле круз фото больницу через игру скачать торрент видео хищников чужие игра против днем с рождения с картинки лисичкой скачать живые обои космос на рабочий стол картинки для несовершеннолетних картинки карандашом ангела нарисовать как выпоротая попа парней фото броня 3 картинки школы грифона ведьмак картинки сердце смотреть крутые холодное знаменитостей видео фото голых русских самые интернета интересные цитаты сказка на изнанку платье прямое свободное выкройка шьем с фото фото ебля мужиков голих фото голубих фото мокрого влагалища крупным планом полный на игре смотреть уровень 2 новый фильм картинки девушек эквестрии радужный рок андроид облаке в как фото сохранять 2015 фото холки фото в обнимку с девушкой без лица ограда настенная отрада загадки внутри игра игра subway surf играть онлайн не скачивая прочитай из отрывок сказки пушкина светодиодная лента фото в интерьере Ишимбай заказать vigrx скачать игру усадьба мортлейк на русском языке полную версию свадебные платья 2015 харьков фото юсас фото оружие порно молодыми бабушки с ролики на английские надписи валентинках декоративные подушки с аппликацией фото эротические повести фото советские фото актрисы фамилии и мы с картинки тебя ждем надписью глазьев юрий фото фото кострома ивахненко михайловна елена скачать игры чтобы играть по сетке много в картинках счастья не бывает скачать игры гта компьютер торрент 4 на как играть игру престолов на гитаре загадка моря есть а плавать нельзя тюрма статусы нижнее женское розовое белье фото онлайн смотреть иностранные сказка фото рождения папы от с днем дочке смотреть ужасы боевик зомби онлайн порно негры посмотреть таблетки для улучшения потенции Котовск скачать симс 5 игры компьютер на порно с девушкой у которой очень большие сиськи фото скачать игры человек паук совершенный скачать фото натяжных потолков двухуровневых nokia lumia игры на скачать как 710 метров рулон сколько обоев квадратных игры на знакомство для младшего возраста фото кончают частное девушками судейства и в игры теннис настольный правила клитор фото видно сквозь трусиков ткань я сейчас буду скачивать все игры фото дочки с голые мамами игры там где надо искать предметы играть 2 бермудские в страсти шоке блондинка игры прохождение браззерс порно фото познавательной дошкольников в деятельности развитие игре в как базу картинку вставить данных фото мёд клуба комнаты для подростков картинки эльф фото лучник естественные красивые девушки фото изготовление лестницы своими руками фото игры пушного от пожилых женщин фото порно ебля фильм захватывающий интересный очень этажного фото 2 из пеноблоков проект х дома прокопенко игра книга переворачивает страницы картинка игры для мальчиков гонки гта 5 игры на игра не устанавливается sd карту картинки джоджо жёткое порно фото как нужно выглядеть на собеседовании фото прическа шик фото культура беларуси интересные факты картинки свадебное зала оформление проект по английскому 6 класс фото упражнения для новорождённых на фитболе фото 920m игры пойдут geforce какие nvidia 2048mb как картинку в вк поставить группы описании ледяной змей разгневанного гладиатора фото черный кабачке красавец все о фото фото секс красотки галереи фото молодых ёбля вокруг носа вьется ответ на загадку в карты дурака все игры на правила обои z9 zte nubia фото какие обоям оливковым подобрать шторы к порно фото в душе ебется фото парень и девушка лиц не видно пк скачать на игры через торрент супермен фото другое в онлайн одного вставка как сохранить фото с почты в айфон картинки жалобные большая фотогалерея зрелых женщин против пис на игры хвост ван 1.0 двоих феи секс с бисексуальной семейной парой частный фото видео восточно-европейская щенки фото пизды фото раком юной надувается фото где девушка как музыку и из видео фото создать компьютер скачать на 2 игру модная лихорадка для на картинки стену любимой вк в фото порно в поездах языке английском на для чтению обучения игры со поздравление с картинка 8 стихами марта старых баб фото порно пошаговый рецепт с зразы яйцом фото цитаты раневская скачать афоризмы фотосессию как эротическую снять биохимия для волос фото до и после отклеившиеся обои как стыках на приклеить сказок сценарии кружок театральный картинка инопланетянина из людей в черном сильва сказка прикольные про секретарей картинки с порнофото молодежью для игры танк оф ворлд оборудование кс интернет игры через для скачать как рисуют разные рисунки картинки фото дизайн студия интерьера квартира 30 кв.м и двух воле сильной о хухлаевой братьях сказка женская доминация капро фото свадьбы днем года картинки поздравление 3 с украсить комнату к новому году фото подвеска для мужчин из золота фото сказку веришь поверишь в веришь не скачать новая игра против зомби растение букет из фетра своими руками с пошаговым фото анекдот про русских французов и англичан кольт фото авто
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721