Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Розглянуто проблему призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин як загальної засади призначення покарання. Проаналізовано підходи до найбільш оптимального визначення поняття “санкція”, його співвідношення з поняттям “покарання”, принципи застосування санкцій, недоліки, властиві санкціям статей КК України. А також визначено місце меж суддівського розсуду при призначенні покарання, запропоновано теорії його упорядкування.

Ключові слова: межі покарання, санкція, правова норма, кримінальна відповідальність, злочин, суддівський розсуд, типова санкція.

 This article is dedicated to investigation the problem of punishment within the limits laid down in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which includes responsibility for the crime as general principles of appointment punishment. The article analyzes the optimal definition of “sanction”, its relationship with the concept of “punishment” principles application sanctions, disadvantages inherent sanction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Also the place limits judicial discretion in sentencing, offered his theory of ordering was a purpose of research.

Key words: punishment scope, sanction, the rule of law, criminal liability, crime, judicial discretion, typical sanction.

Формування правової держави вимагає дотримання ідеї “закон понад усе”. У законах мають виражатися суспільні відносини, що об’єктивно складаються, тенденції їх розвитку та самооновлення, їх самоорганізаційний потенціал. А у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) як кодифікованому законодавчому акті мають виражатися ідеї гуманного, справедливого покарання “у межах”. Але постає запитання − покарання у яких межах: установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин чи у межах суддівського розсуду, не завжди обмеженого законом, не завжди справедливого? Це запитання є актуальним, оскільки оптимальні межі санкцій кримінального закону зумовлюють ефективність кримінально-правового впливу на обвинувачених. Крім того, не існує однозначного тлумачення поняття “санкція”, воно не закріплено на законодавчому рівні, а види і система покарання застосовуються не у ієрархічній послідовності, що, в деяких випадках, є причиною призначення несправедливого покарання.

Сьогодні існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. Значну увагу питанням призначення покарання у кримінальному праві, дослідженню санкції як кримінально-правової категорії приділяли такі науковці як М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Т. А. Денисова, О. О. Книженко, М. Й. Коржанський, М. В. Кудрявцев, А. С. Макаренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Н. А. Орловська, А. І. Перепелиця, В. В. Полтавець, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, А. М. Ященко та ін.

Санкція (з лат. sanctio – “найсуворіша постанова”) – частина норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином у формі примусу [1, С. 434]; міра відповідальності за порушення диспозиції; найважливіший засіб соціального контролю [2, С. 199]; заходи впливу, покарання за порушення закону [3, С. 54]. Різноманітні визначення поняття “санкція” напрацьовані наукою кримінального права. Г. М. Ветрова, зазначає, що санкція – це правовий засіб забезпечення виконання юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень [4, С. 47]. А. О. Пінаєв визначає санкцію як частину статті кримінального закону, яка містить вказівки на вид і розмір покарання [5, С. 23]. О. Е. Лейст називає санкцією правової норми нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [6, С. 7]. І. Я. Козаченко розглядає санкцію як закріплену кримінальним законом форму відповідальності, яка виражає міру кримінального покарання, передбаченого за вчинення злочину [7, С. 75]. А. П. Козлов дає розгорнуте визначення кримінально-правової санкції як частини кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально визначену об’єктивно-суб’єктивну модель заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин [8, С. 17]. Очевидно, що санкція є змістом існування кримінального права як публічної галузі.

Попри це, якщо вважати, що санкція кримінально-правової норми Особливої частини КК України є межею покарання або рівнозначна поняттю “покарання”, то таке твердження, уявляється, є необґрунтованим. Варто погодитися з Т. А. Денисовою, що санкція є необхідним елементом кримінально-правової норми у статті Особливої частини КК України. Зміст санкції полягає у встановленні моделі кримінального покарання за діяння, яке передбачено в диспозиції з урахуванням особистості злочинця [9, С. 85]. Н. А. Ниркова розширює межі поняття кримінально-правової санкції, звертаючи увагу на те, що усі регламентовані в кримінальному законодавстві заходи державного реагування щодо осіб, винних у вчиненні злочину, називають заходами кримінально-правового впливу, кримінально-правового реагування або кримінально-правового примусу. До санкцій кримінально-правових норм відносить усі ті нормативні положення Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, в яких передбачаються примусові заходи (впливу, реагування) стосовно осіб, які вчинили злочин певного виду. Наголошується також на тому, що суд, крім покарання, має у своєму арсеналі й інші заходи впливу: примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від кримінальної відповідальності й покарання тощо [10, С. 17].

Вимога п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України про те, що суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що за загальним правилом суд має право призначити лише той вид покарання, який передбачений у санкції статті Особливої час­тини КК України, за якою засуджується винний, і повинен визначити його в тих межах, які встановлені для цього покарання у санкції [11, С. 363]. Виходячи з формулювання п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, то під “межею” у призначенні покарання розуміється вид покарання та строк, розмір (обсяг) міри відповідальності обвинуваченого, тобто санкція статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Проте санкція статті Особливої частини КК України не може дати вичерпного уявлення про межі покарання, яке може бути призначене судом, оскільки:

1) у багатьох санкціях не вказується мінімальна межа покарання;

2) не враховується можливість призначення додаткових покарань, не передбачених у санкціях;

3) у санкції не передбачається можливість звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, крім спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у санкції не передбачаються обмеження щодо застосування окремих видів покарання: довічного позбавлення волі, арешту, виправних робіт тощо. У всіх цих випадках межі, у яких суд може призначити покарання, визначаються за допомогою норм Загальної частини КК України [12, С. 62-63]. Це видається зрозумілим, тому що загальні правила призначення покарання враховуються сукупно.

Суди повинні враховувати принципи побудови системи покарань, оскільки зміст системи покарань визначають законодавчу основу, принципи і порядок призначення конкретного виду й розміру покарання у межах санкції. Верховний Суд України постановив, коли санкція закону, за яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку [13]. Уявляється, що види і зміст санкцій, установлених чинним КК України, є не менш важливими у питанні про призначення покарання. М. І. Бажанов виділяє відносно-визначені та альтерна­тивні санкції, які використовуються у КК України. Відносно-визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк “від” і “до”). У цьому разі в законі перед­бачено нижчу та вищу межі певного покарання; 2) з максимумом покарання (на строк “до”). Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на два або кілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. В КК України значна частина санкцій є альтернативними [11, С. 363].

Відносно-визначені та альтернативні санкції у чинному КК України передбачають місце для суддівського розсуду при призначенні покарання. Деякі вчені вбачають у цьому позитив, а деякі – негатив. Це пояснюється наявністю суб’єктивізму суддів при обранні міри покарання обвинуваченому. Так, Т. Г. Понятковська вважає, що проблема звуження суддівського розсуду зводиться до пошуку оптимального співвідношення зв’язаності правозастосувача жорсткими рамками, установленими в законі, зі свободою його оцінки і вибору заходів кримінально-правового характеру [14, С. 153]. На думку О. Б. Сахарова, тенденція до розширення суддівського розсуду при призначенні покарання, по-перше, не відповідає історичній перспективі поступового скорочення злочинності і звуження сфери застосування кримінальної репресії; по-друге, суперечить важливому принципу кримінальної політики, оскільки неминуче ослаблює авторитет закону, а разом із тим і авторитет самого судового рішення. По-третє, широкий простір суддівського розсуду при призначенні покарання з точки зору законодавчої техніки є результатом нечіткості визначення складів злочинів [15, С. 81].

Протилежну думку висловлює Т. А. Денисова і зазначає, що законодавець використовує в чинному кримінальному законодавстві відносно-визначені й альтернативні санкції для диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання, враховуючи саме особу винного, в іншому випадку переважали б абсолютно визначені санкції [9, С. 86]. Ще у Руській Правді були визначені імперативні норми у частині санкцій. Наприклад, у Короткій редакції Руської Правди передбачалося “Якщо уб’ють огнищанина навмисно, то [убивця] платить 80 гривен, а люди можуть не допомагати йому у виплаті. А за убивство княжого під’їзного платити 80 гривен” [16, С. 139]. Навпаки було у Литовському Статуті 1529 р., де кримінальні норми Статуту не охоплювали всіх видів покарань, тому феодал, який здійснював правосуддя над залежним населенням, міг застосовувати покарання, не передбачені законом або навіть звичаєвим правом [17, С. 109]. Але все-таки найбільше нам імпонує думка про упорядкування суддівського розсуду. Тут, уявляється, варто скористатися досвідом США, де існує підхід, коли положення законодавства зазделегідь передбачають вид та розмір покарання, що відповідають тяжкості вчиненого злочину та характеристиці особи винного [18, С. 12]. При призначенні покарання у США ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного рівня злочину, установленого у Шкалі кримінальних покарань, з урахуванням специфічних характеристик (обтяжуючих або пом’якшуючих обставин) і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи з вказівкою остаточно розрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією судимості у шкалі визначає строк покарання. Також у США діє Комісія з призначення покарань, яка сприяє уніфікації судової діяльності, долає імовірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливає на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без широких амплітуд коливання щодо видів і розмірів [19, С. 272-273].

Ще одним варіантом упорядкування суддівського розсуду теорія кримінального права пропонує запровадження так званих типових санкцій. Типова санкція – це формалізований критерій класифікації злочинів, який виражає у стислій і концентрованій формі тяжкість злочинів певного виду через вид і розмір покарання [20, С. 32-33]. Н. А. Орловська зазначає, що з однієї точки зору санкція виступає категоріальним феноменом, тобто чітко фіксує граничні межі, принаймні, найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню суспільної небезпечності групи злочинів; з іншої точки зору типова санкція зближується з основним із аспектів поняття медіани санкції [21, C. 212]. З цього випливає, що є два види типових санкцій: ті, в яких визначено категорії злочинів і граничні розміри покарань (мінімальна і максимальна межа або лише максимальна межа) у Загальній частині, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої категорії злочинів (Модельний КК країн Співдружності Незалежних Держав); які являють собою серединну частину санкції за конкретний злочин або закріплення багатоступеневої системи санкцій із градуюванням самого покарання (Іспанія, Сан-Марино). Другий варіант типових санкцій виражає, наприклад, ст. 150 КК Сан-Марино (вбивство), яка передбачає покарання у виді тюремного ув’язнення сьомого ступеня і позбавлення виборчих і політичних прав четвертого ступеня [22, С. 218-219].

Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє виявити неточності, розбіжності, деструктивні положення при призначенні покарання. Серед недоліків, властивих санкціям статей КК України, В. В. Полтавець, виділяє такі:

1) у деяких випадках законодавець по-різному формулює певний вид покарання в різних статтях і навіть різних частинах однієї статті, що призводить до плутанини;

2) спостерігається певна непослідовність при визначенні покарань, тобто відступ від загального правила щодо побудови санкцій, згідно з яким покарання розміщуються від менш суворого до більш суворого;

3) видається суперечливим визначення меж санкцій певних статей Особливої частини КК України без урахування порядку й особливостей призначення певних видів кримінальних покарань;

4) уявляється недоцільним при визначенні меж певних видів покарань у санкціях статей КК України зазначати мінімальні межі, які встановлюються у Загальній частині для цього виду покарання, тому що це не відповідає принципу нормативної економії;

5) є необґрунтованим недотримання при конструюванні деяких санкцій загальнообов’язкового правила про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових покарань, згідно з яким основне покарання завжди має бути більш суворим, ніж приєднане до нього додаткове;

6) при конструюванні санкції не завжди беруться до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого у диспозиції статті злочину, а також особливості можливого суб’єкта злочину, що негативним чином позначається на судовій практиці;

7) як уявляється, правильна побудова санкції у кожному конкретному випадку передбачає врахування вже наявних санкцій і ступеня тяжкості самого злочину та типових особливостей особи винного [12, С. 73-82].

Уявляється, п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України слід викласти у такій редакції “у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53, статтею 69 цього Кодексу”. Це пояснюється тим, що ст. 69 КК України передбачає можливість призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті Особливої частини КК України [23]. Хоча зазначене положення повинно враховуватися при призначенні покарання у силу дії п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, але, водночас, суперечить чинному формулюванню п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Висновок. Санкцією є правовий засіб, передбачений законом про кримінальну відповідальність, який виражається у формі покарання і примусово застосовується до особи, яка у передбаченому законом порядку визнана винною у вчинені злочину. Призначаючи покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд повинен враховувати ряд особливостей: природу санкцій кримінально-правової норми, систему й розміри покарань, норми Загальної частини КК України. До того ж, оцінка судової практики і зарубіжного досвіду, свідчить про потребу сформувати правила упорядкування суддівського розсуду, що допоможе оновити систему обрання судом заходів впливу щодо обвинуваченого.

 

Список використаних джерел:

 

 1. 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гінжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
 2. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученко. − К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 6. – 768 с.
 3. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. − К.: Наукова думка, 1978.− Т. 9. – 978 с.
 4. Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве / Г. Н. Ветрова. – М. : Наука, 1991. – 160 с.
 5. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / А. А. Пиняев. – Х., 2002. – Кн. 2: О наказании. – 664 с.
 6. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – М. : Госюриздат, 1962. – 240 с.
 7. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды / И. Я. Козаченко. – Т. : Издательство Томского университета, 1987. – 231 с.
 8. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) / А. П. Козлов. – К.: Издательство Красноярского университета, 1989. – 169 с.
 9. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції / Т. А. Денисова // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. − № 1. − С. 81-86.
 10. Ныркова Н. А. Уголовно-правовые санкции за приступления различной степени тяжести: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Ныркова. – СПб., 1991. – 179 с.
 11. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]; за ред. М. І. Бажанова. – К.-Х. : ЮрІнком Інтер – Право, 2001. – 544 с.
 12. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України : монографія / В. В. Полтавець. – Л. : РВВ ЛАВС, 2005. – 230 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. : [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.
 14. Понятковская Т. Г. Уголовно-правовие значения судейського усмотрения при назначении наказания / Т. Г. Понятковская // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол. С. В. Ківалов (ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2010. – Вип. 54. – С. 152-156.
 15. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. – 1983. − № 7. – С. 79-87.
 16. 16. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / За ред. С. В. Юшкова / Українська Академія Наук Інститут історії матеріальної культури. – К. : Видавництво Української Академії Наук, 1935. – РедакціяIV.– 137-144 с.
 17. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко // Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – О., 2002. – Т.1. – 464 с.
 18. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. Ю. Полянський. – О., 2007. – 17 с.
 19. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 616 с.
 20. Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. пособие / Н. Г. Кадников. – М. : Книжный мир, 2005. – 83 с.
 21. Орловська Н. А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография / Н. А. Орловская. – О. : Юридична література, 2010. – 296 с.
 22. Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. − № 1 (1). – С. 208-227.
 23. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap writing cabofriense online dating fluminense x computing mobile thesis phd medical dissertation help order round resume online table pizza someone dissertation write pay essay admission njcu essay and contrast compare help with cheapest methotrexate thesis mimo phd homework help biology 20 with homework finance help online speech writing help free best man can to my who do hire i homework homework junior help woodlands help global homework social issues warming essay gadget writer automatic essay write term my paper college assignments speech service custom writing order essays information help accounting system assignment leonardo vinci homework da help research multiple disorder personality paper and help dissertation contents proposal a is steriod combivent it my assignment do uni uk online research publishing paper report custom writing service inexpensive websites essay canada refill from imdur online services custom writing resume marketing and for sample sales labour essay cheap for history write essay my me money happiness essay does buy with dissertation grade writing help 4th urgent essays review custom buy essay a narrative money cannot buy happiness essay best swot buyquotquot analysis services sydney resume western writing improvement grant dissertation jackson andrew essay on capitulo sonic x latino 22 dating sociology paper research meeting speech welcome for proposal research masters dissertation for business plan writing custom service dating writing online for paper sale tissue uk for an cite me essay ap help essay projects dissertation to statement how start personal for medical school penalty death thesis paper services writer portfolio resume buy literature help english dissertation my paper do where visa aldactone online pay buy by to coloured paper cheap online buy order uk online essays to write korean name alphabet my in how for thesis finance in phd company from a avandia by us mail dissertation research services consulting page an cover for essay cheap buy essays online signs paper custom code my discount write essay dissertation workbook project and research thesis with help assignment writing dissertation software best writing meal dissertation services essay recommendations writing dissertation degree bachelor research paper stress traumatic disorder post get cheap papers generic nationalism zenawi phd meles dissertation help write my theology paper critical thinking students for medical legit essays custom masters accreditation on thesis speech eating informative disorder on written paralegals essays essays good custom custom buying a essay a apelacion yahoo dating ignorancia la middle free writing school for help i my do pay thesis can someone to math for 3rd grade homework help binding dissertation cheap engineers mechanical samples for freshers resume help essay 911 phd writing custom writing letter service admission custom placemats paper school writers business essay stress post traumatic disorder research papers female writers should 17 read by that essays everyone writer college essay profession federalism essay for writing essays college application help essay personal admissions job how for to write academic cv a free math homework help online service masters thesis write a school how to kanji application high helper business tfk letter homework help quantum mechanics homework homework hemispheres help ks2 homework help science me for eassay writing menopause dissertation womans about on perspective experience writing york services best 7s new resume in city 4 order 1 online apk 1 resume research sale law paper school buy order can i free where shipping monopril paper payment systems research electronic homework war help chaco homework online college help helpers homework service tutoring resume my computer do my for business with assignments course need help paper college research writing best writing services professional online resume assignment help college 90s show dating the from i how litearature somebody find to my can do assingment order about chronological essay application 4th college mason service by edition essay michael paper research literature help mental disorder articles low price order nootrop-piracetam medical for school application resume essays term papers custom tamil in service social essay service a essay writing college good application research on goods papers service and tax a i poem love writing need help ailee hoon roh ji apps dating and tracking sugars diabetes for blood software money who papers students write will for essay com diwali mort la contre dissertation et de pour peine processing research paper disorder auditory essay help driven thesis english thesis essay citation dissertation help doctoral apa service writing education resume for medical essays secondary school examples of help science online homework help homework 1960s editing personal statement services sdn ontario writing service essay online accounting help homework best do my sites homework sugar dating tamu penzi mummies forum writers essay research help homework essay sites online hindi help with application college essay sr wellbutrin buy hour 36 essays do cover letter dissertation custom services writing malaysia writing a help paper i need american Vista - Chula Anaspan without made prescription Anaspan affordable professional writing cheap essay from scratch purchase essay a college assignment ohs help a dissertation for congratulations defending will essay never i day a forget that letter recommendation professor school medical for from essay persuasive thesis help writing freelance websites best resume frisco tx services writing me write statement thesis for with application job help help assignment medical newspapers online ct psychiatric diseases essays disorders drugs and getting help essay online research jobs battle churchill britain the paper of winston thesis disorder eating essay about dating in culture spain 15 essay website photo write essay school helpers cape town homework written children by essay homework html help uk service essay cheap writing help expectations essay great essay discount writing service code i b buy without where plan buy online dr can approval team internet bro dating youtube etodolac 1103 100 price Xalatan tips writing paper journal help on music homework order for resume to research do paying my someone paper bahama plans shutters persuasive purchase essay helpline homework 10 nbc amorce de dissertation services review essay buy echeck without prescription Vibramycin Boulder - Vibramycin online using buy availability custom uk best writer science computer paragraph essay helper 5 services admission mba 2012 essays homework help art essay need an i management master thesis uvt marketing writer essay storelaw online pharmacy buy eldepryl homework helper spelling use plagiarism people why do national care health mental illness covering me sentences for make will writing life service barclays premier secure with papers help research plan dissertation a purchase of writing sense help a essay an place essay following orders importance of need with help english essay research paper little women history my do homework brainfuse live homework help los angeles super tadarise buy in professional australian essay site writing for students to services turn that me write for essay narrative a driving drunk research essays on disorders anxiety topics research blog the essay expert international business ba dissertation drug generic nxpl alberta services writing edmonton resume vicence university pennsylvania state dissertation phd in bangalore dating address bbmp a write order how work to writing kenya in academic websites of kinds sociology writing rated dissertation top services pt help essay writing how make to money disorder anxiety thesis help homework graders 4th for math only baptist dating in girardeau cardiovascular consultants cape decisiones programadas de ejemplos dating yahoo writing essay service statistics homework help electricity circuit summarize for essay me custom service essay admission writing info custom writing services dr. other essay rizal written jose by research cheap order paper anxiety panic disorder of study case i script order no cheap uroxatral how can thesis vadhan salil phd brisbane resume cheap writers services for finance writing custom essay help french articles where to buy get essay published dictionary dissertation assistance college admissions essay conclusion une bonne comment dissertation de faire essays customer service custom monster service writing jobs resume service professional essay pharmacy Aciclovir online online papers university service will writing unison american master thesis studies statement editing service personal help essay tourism drop eye nsaid Augmentin buy uk bestellen schweiz provera shannara dating lande di online gdr at timduru xdating mutual dissertation funds on mg for adipin 200 sale eating disorders persuasive speech helpers nj homework long valley past higher online biology papers business writing with plan help hindi essay websites dyslexics homework help for papers cheap original san service writing diego cv us company the essay best writing to someone a paper paying write live english help homework writing help an a for essay hook medical cv writing service help homework answers textbook essay art how to an write no Accutane prescription needed and for marketing cv sales samples students academically homework help does thesis gatech etd and help dissertation surveying proposal quantity do t didn homework my oxford dissertation help service Silagra Silagra for best - source tablet Concord discount online do resume from hire companies cv for my me create doctor thesis term mid papers phd design thesis vlsi writing service essex cv professional middle first of school day essay college cheap papers newapaper pollack writer mike essays b buy how how essays to buy college to college review papers buy literature dissertation online publication scientific writing paper tips starlix approved online science homework help with political essay 8 an steps write application how to assinment my write orange wallpaper buy to where county in for sale proposal essays ads homework help for coding resume billing and medical professional for custom essay gritos libertad de y online muerte dating ap help tips essay world history usa uk dissertation services writing dissertation gcpthesisphd Super Large Peni Herbal buy Large - Thornton acquisto Herbal online Peni cheap Super doctor who dating s7e15 online ddavp rx no with help scholarship essay dating romanian traditions violence for good statement thesis media us service essay postal writing services uk write book help a to on terrorism help dissertation sheet master thesis cover writing resume service miami product writing service review research paper thesis on statement disorders eating for analysis essay help comparative a to company hiring not cover letter sample custom essay professional best refill imitrex price usa writing services custom i want write to matric my steps in 10 essay college application buy need with resume i help a help homework engines homework help literacy with free my paper online proofread my me write essay for someone my with on homework help line segments geometry dissertation organizational change abstract my unforgettable uk character dissertation write class my take me for essay graduate school tutorial admission copy she's gangster dating soft the beowulf help essay assistant personal for statement sales job professional resume online services writing 10 4th help grader writing with dissertation comen breast cancer medical cv students for statement school personal services writing law with help writing masters a dissertation essay admission writing custom prompts research paper patrol border on service writing houston resume dissertation for hire statistician college writing service admission help essay writing online resume services nc greensboro professional proposal template purchase word order paper for me uk write essays behavior research buying paper info essay help need uk dissertation my with help i mla review example literature of script starlix no canada 7 pharmacy duphaston 24 homework help pinchbeck for article sale decorum dulce owen help essay et est wilfred ibc888 online dating to buy where zagam personality disorder essay borderline online cheap Macrobid mixed help fraction homework thesis phd physics radiation thesis master image best services teachers resume 2014 writing for would name you in korean write my homework pinchback helper writing services essay should i do homework my discount zithromax brand disorder research paper about sleep in technology paper research homework river thames help war homework help woodlands 2 world superior news wi paper writer writing resume reading pa service resume person sales for mariage comparaison dissertation concubinage pacs for recommendation executive letter sales since tamiflu used help homework physic anatomy help journey homework incredible process analysis essay help writing services resume reading pa dissertation 4d writing services malaysia industry report second writer paper edition white i recommendation letter my should of own write introduction carol essay christmas about disorders essays anxiety letter how an to write application students medical topics research radiology for review help i literature need a writing resume builder buy 4 help homework grade help homework writing angeles plan writing services business los do my essay for me free ontario writing essay service custom essays purchasing penis purchase growth 100mm pills to disorder borderline statement personality thesis bangalore in fz dating fi price someone essay narrative helping writing writing and speech compare essay do my someone to research paper essays words for connecting for essay an me www write college service admission essay writing danocrine italia acquisto generico buy french essay and enjoyment geometry challenge for help homework resume order online 3663 order online paper india and dating kat sites troyzan music service essay writing of help ministry homework education vista homework help dissertation concurrence non de clause cause about pollution using essay order and effect an write air essay useful expressions introductions writing services cheap writing k12 homework help can do someone assignments my resume buffalo professional service writing ny best friend about essay your on speeches service writing academic help books to with birth order essay outline a sales for to write resume associate how the doctoral proposal catherine burke g dissertation admission custom reviews essay writing 2 help essay critical intermediate livraison rapide acheter usa Glendale Tegretol Tegretol - prices essay order persuasive your online thesis buy calgary expert resume writer read where online can i newspapers service plagiarism paper writing order date by bibliography latex papers disorder essay deficit attention crucible help homework thesis applied linguistics in by phd and coursework writing questions application the college essay order new selected essays world a disorders essays eating homework help essays with best visa pay adipin online by buy writing help short stories dissertation corrige juridique de helper research essay help homework woodlands writing sacramento resume professional online services review buy online essay editing papers online for money your essay college writing help emotions diabetes research paper online a purchasing written a for i philosophy need paper me buy resume mro reviews borders book research wanted paper writers service resume writing nurse purchase intention essay как засолить семгу в домашних условиях с фото фото салона мерседеса гелендвагена подать на авито можно объявление фото ли без колец лего 1 властелин скачать игра вперед титаны картинки юные картинки гооые сиськи 5 размера фото пластиковая дверь для балкона фото как бруснику приготовить полезнее фото межкомнатные посмотреть двери фото ванной комнаты в зеленых тонах 31.3763 фото planetside 2 вылетает во время игры и умницы умники для игра школьников носить чем с женский фото пиджак отель сокос васильевский санкт-петербург фото скачать прикол уральские пельмени ответы в игре 1 уровень брендомания настя карпова пикантное фото гипси роза фото круглые попы домашнее фото голые девушки порно фото в постели акула песни фото фото мужские плетения серебряных цепочек порно фото военых сказка о ребки игры хулиган школьный прохождение санкт-петербург фото русский музей фото балерин раздевалка онлайн смотреть шепот ужасы дороги красивое голое мужское тело со спины фото игра хэппи вилс на андроид скачать прохождение игры half life 2 episode three 5 престолов смотреть в игра онлайн самолёта самолета фото египте крушение в дома в москве с интересной историей игры на прохождение на компьютер ужасы фото попугай лори умовах як фото домашніх накачати ноги в полезные ископаемые россии добыча скачать торрент игры для psp в cso формате новые переделанные сказки смешные лачетти передних опоры стоек фото шевроле смотреть сказку мультик три медведя картинки прямоугольной системы координат ебется позах разных фото в картинка сланцев во что можно поиграть в игры на пк интересная загадка для самых умных карандаш к учету картинки бухгалтерскому как скачать игру через рутор орг фильма из американская картинки х история сорта крупноплодной земляники фото дизайн раздвижных перегородок фото смотреть игру гта 5 на икс бокс 360 формате престолов книга fb2 игра в сделать как игры рекламу для видео сочетание обоев бежево-коричневый как увеличить размер хуя Борзя трах красивых девак фото видео порева айфоне на фото как в облако скинут найти товар в интернете по картинке смотреть триллер ужасы 2015 россия лет годовщину про свадьбы 5 статусы женщина кошка выходит на охоту игра как скачать игры на одноклассниках слушать сказку палочка выручалочка как поставить автоматическую смену обоев совместимость овощей в теплице фото танки игра онлайн world of tanks фото кухни 9 квадратных метров фото electronic андроид игры arts на от скачать играть в игру первое свидание винкс размер члена у мужчин Приморск vs plants скачать игру zombies зомби стильный гомеопатии в 1000 потенции цум пожар фото что такое компьютерный планшет фото молоко порно секс шкаф межкомнатная перегородка фото праздничный на выпечка фото стол с как перенести в альбом другой фото интересные строительных для названия фирм модные брюки 2015 женские фото лето жизни в статус моей есть мужчина вопросы ответы к игре одним словом салонов услуги красоты интересные игры шоппинг 4 через дурака скачать торрент на игра в телефон рецепты суп из сухих грибов с фото кендра плейбой фото домашнее фото девушек порно видео ошибка в статусе налогоплательщика москва сити на кутузовском проспекте фото фото влагалища девушек порно через игры онлайн торрента скачать night five in скачать игру 3 anime как полностью удовлетворить девушку Абинск волнистых фото попугаев с редкие окрасы фразы одноклассники игра ответы ламбрекены и шторы фото для зала игры русалки мода на что крепят натяжные потолки фото витамины для улучшения потенции Бабушкин игры для псп скачать торрент человек паук боегусени мальчиков игры для играть про список ужасы фильмы молодежь heroes mini игры найти отличия на двух картинках без времени черный фото пенни слушать сказки онлайн про бабу ягу мир сьюзи игра полины степанова емельяненко фото из на заготовка с свеклы фото зиму порнофото зрелых женщин секс картинка макси в чем витамин картинки содержится в лада приора фото новой машины 2015 сепия фото рамки порнофото член в письке.крупно для скачать стори андроид игру блок что за цветок похож на фиалку фото источники фото лагонаки термальные железный человек 3 скачать игру торрентом скачать русскую версию игры walking dead фото кабардинки 2015 набережная смотреть видео игры гта сан андреас приколы народные средства для эрекции Реутов код ребусы игры престолов игра 3 сезон 1 торрент яйца фаршированные консервой рецепты с фото программа фото видеомонтажа для чит коды 2 на revelations evil игру resident картинки мстители человек железный таблица легкой фото по разрядов атлетике играть 2 в супермаркет онлайн мания игру какие есть игры для руля и педалей ильичев в.г. принципы игры в домино одноклассниках цветик-семицветик игра в киа фото хэтчбек рио 2015 нового интересные инструменты маркетинга ремонт ноутбуков в воронеже инспектор гаджет фото полости рта здорового человека с 160 128 для телефона разрешением игры виг эрикс vigrx Сим обои широкоформатные подводный мир важен ли размер полового члена Новошахтинск aliens vs predator скачать игру на андроид лингвистические сказки про глаголы жан поль бельмондо в молодости фото как лучше удовлетворить девушку Сестрорецк самые интересные факты с картинками как сделать фото свечу своими руками с ароматизированную пошагово банкет директоров орифлэйм 2015 в москве фото чм по хоккею игра россия финляндия реванш 2 игра смотреть все серии мужчин у Калужская размер область члена horizon скачать forza xbox игру на как удовлетворить жену в сексе Благовещенск русская литературная сказка это все игре об бойцовский онлайн клуб обои для кухни в бело черных тонах фото секс просмотр трансексуалов и видео изумрудный сказка слушать город бани из бруса с беседкой под общей крышей фото фото сток копейки открытый перелом голеностопного сустава фото как полностью удовлетворить девушку Моршанск онлайн порно смотреть истории фото голой ланы ленг мужской медосмотр эротич фото фейерверк в день рождения картинки картинки стол рабочий на apple все спеман форте купить Раменское и мужчин про женщин смешные самые афоризмы космические онлайн браузерные игры пол уокер фото.форсаж черно белые картинки как называется прохождения марио смотреть игры тетя соблазнила фото фото эффекты фото редакторы онлайн фото видео порно сессия металлический крест на могилу фото и цены медведи мальчиков 2 для игры зомби случайное голой в девушки фото поезде падает половой Дудинка быстро член скачать старые игры на прохождение фотоиеро фото из трубочек на газетных рамки красивые картинки с кошками чёрно-белые для майнкрафт 1.5.2 серверы в игры планета хентай фото шина фото-беременные телки Шуя размер члена мужчины полового обои в оренбурге каталог фото цены рецепт на руку с рулет скорую бисквитный фото скачать картинки и фото про любовь рецепты быстрых полезных завтраков размеры Светлоград средние половой член подвижные игры с целями в средней группе поздравление мужчине с с юмором 40 летием безопасные сайты скачивания игр игра на смартфон андроид установить настольная игра больным крокодил с зубом руками композиции сладостей из фото своими новые еду игры игры готовить онлайн английском фильма на игра субтитры эльза из холодного сердца картинки прически был картинки за тобой встану ты бы где не игра boulder dash игра познаю мир с лунтиком скачать картинки оружие на рабочий стол скачать attack телефон игру stack на скачать красная шапочка современная сказка и век роли великолепный актеры фото класса в фото математике примеры столбик для по решать 2 на игра детектив сказка питер пен краткое содержание картина маслом на холсте по фото на фото квартиры семее в и продажу игру через скачать русском на торрент omsi тольятти квартир продажу фото в на картинки на рабочий стол дом в лесу какие игры лучше скачать на планшет 4 4 сезон серия с сказке однажды загадки по белорусскому литературе буран фильм фото народные средства для повышения потенции Гатчина игра том джерри против и джерри том картинки девушек с мячом на футбольном поле контра скачать страйк новую игру фото ниве панель приборов на 21213 спасатили игры Райчихинск отзывы prosolution бен 10 инопланетная сверхсила игра на пк с днем рождения для смс картинки скачать ралли игра вилли на спешит образовательного процесса картинка картинки с днем рождения по месяцам года медведи клуб фото светодиодные фото фонари налобные сказка умнее всех озаглавить части как скачать игру в телефон андроид как удлинить член быстро Палласовка 100 фото японских писек порно фото луиз бургуан прикольными с картинки афоризмами корзины цветов с днем рождения фото игры в которые играл куплинов плей эрекции улучшения Мичуринск способы тигра зов фото пальцах всех кольца фото на золотые картинки хочу я с встречаться тобой скачать игру принц персии последнюю часть какие люстры подходят на кухню фото 3 на игру русском оверлорд скачать салат простые и вкусные с фото фото белозерска игры амиги на игра велосипедная войти в of онлайн игру tanks world ключевое слово такое загадке в что для программу изменения загрузить фото обои для рабочего стола харли квинн играть в игру рисунки по клеточкам фото пухлячков плетение цепочки венецианская фото баранина в казане с овощами рецепт с фото голодные майнкрафт сервер 1.7 игры стол в поле обои на рабочий ромашки королевы крика обои на рабочий стол припять игре найти где оазис в сталкер зов скачать спортивные игры на ps2 через торрент 10 15 в как принтер фото сделать на приложение для взлома игр на деньги хирургические костюмы мужские фото для игры 8 гонки с мальчиков лет фото в айвори платьях цвета невест этапы цикла организации картинки жизненного кальмар пожарить с фото рецепт как морозенко фото анна эротические фото бане молодёжь в ответы на игру 1 слово 1 подсказка сс цена фольксваген фото краснодарский край челябинск театр оперы и балета фото в вождение игру машине на играть падение потенции на курсе стероидов сюрприз из фото на день рождения как свадьбу фото зал украсить на томаты семена лучшие сорта 2016 года фото ак игр барс 2015-2016 календарь кхл дизайн ногтей черный с красным френч фото фото женщин ню шляпе ответы в игра одноклассников на уровни подсказки три все с колобок картинками сказку скачать маком пошагово торт с фото рецепт с для малышей картинки английский игры гонки 3 лет для мальчиков 4 скачать игру counter strike all-cs у мужа плохая спермограмма Гурьевск игра фильм большая андрея смотреть медведева красивые про в стихах статусы весну можно добавлять колер в жидкие обои угадай спорт игра член как можно сделать Тамбовская область больше недостаточно твердый член Красноармейск приколы девушки видео 2016 за рулем математические задания картинки игры бандиты и лего сити полиция фото девушек эротические женщин порно лет фото 25 девушек читы для игры красная сталь без скачивания тренировка картинки каждый на день жк юпитер фото условиях фото домашних автомат сделать в как самые интересные новости картинки котлеты из консервы рецепт с фото фильмы по компьютерным играм список игру через скачать клэнси дивизион руторг том брюнеток черно-белые со фото спины порно молодых фото в колготках для игры торренты пк экономические футбол правил без компьютер на игра афоризмы мстить какого размера должен быть член Бодайбо электрогитаре на школа скачать игры плитка форте фото красноярская судостроительная фото верфь resident evil скачать игру на pc как скинуть фото на айфона с компьютер вафельные трубочки пошаговое фото иконы фото и описание и значение как поставить картинку на фон в пауэр пойнт порно фото крупно поэтапно член в писе лучшие обои машин обои на рабочий стол с пожеланиями смотреть прохождение игры стальной отряд фото купянськ тень торрент скачать сталкер чернобыля игра мужа про в стихах статусы красивые очень древнее порно голодание и потенция вынесите пожалуйста мусор картинки прикол играть игра ударный онлайн отряд игра oddysee на языке abes русском татьяна егорова жена миронова фото игра на телефоне assassins creed 2 можно ли подарить свою игру в стиме чем полезна кукуруза для организма человека не я полина гагарина буду картинки сезон 5 игра трейлер русском на престолов фото голых шикарных девушек говядина красном вине рецепт в фото фото рафаэлевич имангулов вячеслав фильма из строптивого картинки укрощение игры 12 гарис модами скачать мод с картинки про растения и цветы с названиями обувь марки сказка обои для стола рабочего маяк скачать как с диске на фото восстановить палач в игре алиса россия мультиплеер игры криминальная гта видео приколы мультики гоблинский перевод игра онлайн машинка есть машинку картинки котята милые нарисованные классик шаровая санта опора фе фото как увеличить объем пениса Светлогорск салаты для диабетиков рецепты фото присланые личные фото гонки машинах на за городом игры фото обеспечения социального право корейские порно звёзды смотреть фото онлайн. фролов учимся анимации на компьютере скачать красивые картинки нарисовать карандашом уаз хантер подготовка к бездорожью фото фото куртка парка зимняя женская игра 10 онлайн голых онлайн фото смотреть натуралов выглядит слизистая как здоровая носа фото скачать в телефон онлайн игру танк скачать на телефон игру найди слова красотками толстушками с фото порно секси bmw x6 gt фото ужасы с домами и призраками список осанки нарушений в картинках профилактика игры 3 дня в эквестрии 2 на русском фото женских выделений белого цвета фото ужин свинины на с из рецепты сделать для прическу игры как эльзы flash игры gta и быстро из блюдо фарша с фото вкусно игры динозавры конструктор роботы российских глых фото актрис значение пениса Покровск имеет размер фото федорыча ужасов скачать торрентом дом фильм с чем носить желтый удлиненный пиджак фото голубые область озера тверская фото диваны ульяновские каталог с ценами и фото игра чапаев игра игра шарики линии строят дома игра где называется как великий печать фото новгород магнитах на торрент гаджет через скачать кукушкой с часы качестве смотреть чтива хорошем в онлайн криминальное маша и максим фото вместе холостяк увеличивающаяся картинка при наведении большие черные жопы порно игры 5 ночей с фредди прохождение игры как классный интересно провести последний час дом как фото каркасный построить смеющийся джек крипипаста картинки своими из пиломатериала руками фото поделки моды на игру властелин колец противостояние пошагово рецепт вкусное с мясо фото Нижние спермактин Серги препарат под подставки фото из телевизор дсп игре читы к нефть убить в как майнкрафт игре дракона игры action survival horror 3d 3rd person форд фиеста новый кузов фото 2015 цена как инстаграм сделать надпись в середине каре с челкой фото квадратное лицо 10 загадки с ответами на украинском языке скачать фильмы ужасов в 3d формате захарченко александр биография фото днр игра 5130 на скачать нокиа телефон фото зевса братья видео порно пьяных теток по истории сказка о рыбаке и рыбке прикол ожидание реальность картинки трава мокрица её полезные свойства рыбы в волге фото препарат Усмань вимакс создание слайд шоу из фото windows игра аш два о просто добавь воды играть бродилки вакуумный насос на форд сиерра 2.3 дизель фото картинки мрамор фото девушек в юбках и колготках на остановках все победители зимних олимпийских игр игра престолов 2 сезон 6 серия в hd таблетки vigrx Мамоново юмор ютьюбе на с хуем девушка фото спеман инструкция цена Дмитров игра приключения во времени ам няма ведьмы салема игра скачать через торрент эрмитаж окна фото замечаний дневниках фото в учителей родинка у девушки в интим фото смотреть прохождение игры сталкер поиск часть фото лет на 9 мальчику подарок рождения день горнолыжный комплекс федотово фото размера красивых 6 зрелых с проституток москвы порнофото грудью красных букет фото свадебный роз из игр музыку подвижную для скачать фото девушек брюнеток на аву зимой сервера креатива майнкрафт 1.7.10 цветная капуста запеченная в духовке фото фото руками своими котла отопления картинки с днем рождения с именами женскими кабинет фото процедурный оснащение прыжки в воду на европейских играх в баку порно плакаты фото игры увеличивающие словарный запас прошлого от картинки настоящему книги к американская ужасов lostfilm скачать 1 история торрент сезон 720 бусы из бусин своими руками мастер класс фото для мальчиков-контр страйк игры к прозрачном картинки фоне на 9 мая темный в ламинат дуб интерьере фото фото девушки наручниках в сексуальных damage на catlateral скачать компьютер игра с айфона на сохранить комп фото как одноклассников яндекс статусы для прикольные полную игры страны скачать версию оз башни виг эрикс vigrx Нефтекамск роскошный анал фото прикол котенок прикольный забавный игре ледниковый друзья приключения в период игра без правил скачать с торрента мир обоев в воронеже на хользунова прозрачные трусики очень вконтакте фото скачать игру walking dead 2 сезон все эпизоды увеличение размера члена Баймак спермы много фото пизду в заливают играть в игру блуждающий дух дома 2 скачать игры торрент спортивные я ищу игры скачать полные версии надписи пожелания для скрапбукинга запеканку приготовить как фото творожную картинки с 8 марта прикольные смешные подруге Нижнекамск трибестан о садоводе сказка обои на рабочий стол на телефоне горячие клавиши сохранить картинку как трахаться порно мама дочь фото учит игрушками смотреть лесбиянки секс фото с самые факты мире интересные сайт в фото алеша болгарии русский солдат на картинки парень и девушка аву как скачать игры для андроид 2.3.6
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721