Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Розглянуто проблему призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин як загальної засади призначення покарання. Проаналізовано підходи до найбільш оптимального визначення поняття “санкція”, його співвідношення з поняттям “покарання”, принципи застосування санкцій, недоліки, властиві санкціям статей КК України. А також визначено місце меж суддівського розсуду при призначенні покарання, запропоновано теорії його упорядкування.

Ключові слова: межі покарання, санкція, правова норма, кримінальна відповідальність, злочин, суддівський розсуд, типова санкція.

 This article is dedicated to investigation the problem of punishment within the limits laid down in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which includes responsibility for the crime as general principles of appointment punishment. The article analyzes the optimal definition of “sanction”, its relationship with the concept of “punishment” principles application sanctions, disadvantages inherent sanction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Also the place limits judicial discretion in sentencing, offered his theory of ordering was a purpose of research.

Key words: punishment scope, sanction, the rule of law, criminal liability, crime, judicial discretion, typical sanction.

Формування правової держави вимагає дотримання ідеї “закон понад усе”. У законах мають виражатися суспільні відносини, що об’єктивно складаються, тенденції їх розвитку та самооновлення, їх самоорганізаційний потенціал. А у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) як кодифікованому законодавчому акті мають виражатися ідеї гуманного, справедливого покарання “у межах”. Але постає запитання − покарання у яких межах: установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин чи у межах суддівського розсуду, не завжди обмеженого законом, не завжди справедливого? Це запитання є актуальним, оскільки оптимальні межі санкцій кримінального закону зумовлюють ефективність кримінально-правового впливу на обвинувачених. Крім того, не існує однозначного тлумачення поняття “санкція”, воно не закріплено на законодавчому рівні, а види і система покарання застосовуються не у ієрархічній послідовності, що, в деяких випадках, є причиною призначення несправедливого покарання.

Сьогодні існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. Значну увагу питанням призначення покарання у кримінальному праві, дослідженню санкції як кримінально-правової категорії приділяли такі науковці як М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Т. А. Денисова, О. О. Книженко, М. Й. Коржанський, М. В. Кудрявцев, А. С. Макаренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Н. А. Орловська, А. І. Перепелиця, В. В. Полтавець, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, А. М. Ященко та ін.

Санкція (з лат. sanctio – “найсуворіша постанова”) – частина норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином у формі примусу [1, С. 434]; міра відповідальності за порушення диспозиції; найважливіший засіб соціального контролю [2, С. 199]; заходи впливу, покарання за порушення закону [3, С. 54]. Різноманітні визначення поняття “санкція” напрацьовані наукою кримінального права. Г. М. Ветрова, зазначає, що санкція – це правовий засіб забезпечення виконання юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень [4, С. 47]. А. О. Пінаєв визначає санкцію як частину статті кримінального закону, яка містить вказівки на вид і розмір покарання [5, С. 23]. О. Е. Лейст називає санкцією правової норми нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [6, С. 7]. І. Я. Козаченко розглядає санкцію як закріплену кримінальним законом форму відповідальності, яка виражає міру кримінального покарання, передбаченого за вчинення злочину [7, С. 75]. А. П. Козлов дає розгорнуте визначення кримінально-правової санкції як частини кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально визначену об’єктивно-суб’єктивну модель заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин [8, С. 17]. Очевидно, що санкція є змістом існування кримінального права як публічної галузі.

Попри це, якщо вважати, що санкція кримінально-правової норми Особливої частини КК України є межею покарання або рівнозначна поняттю “покарання”, то таке твердження, уявляється, є необґрунтованим. Варто погодитися з Т. А. Денисовою, що санкція є необхідним елементом кримінально-правової норми у статті Особливої частини КК України. Зміст санкції полягає у встановленні моделі кримінального покарання за діяння, яке передбачено в диспозиції з урахуванням особистості злочинця [9, С. 85]. Н. А. Ниркова розширює межі поняття кримінально-правової санкції, звертаючи увагу на те, що усі регламентовані в кримінальному законодавстві заходи державного реагування щодо осіб, винних у вчиненні злочину, називають заходами кримінально-правового впливу, кримінально-правового реагування або кримінально-правового примусу. До санкцій кримінально-правових норм відносить усі ті нормативні положення Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, в яких передбачаються примусові заходи (впливу, реагування) стосовно осіб, які вчинили злочин певного виду. Наголошується також на тому, що суд, крім покарання, має у своєму арсеналі й інші заходи впливу: примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від кримінальної відповідальності й покарання тощо [10, С. 17].

Вимога п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України про те, що суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що за загальним правилом суд має право призначити лише той вид покарання, який передбачений у санкції статті Особливої час­тини КК України, за якою засуджується винний, і повинен визначити його в тих межах, які встановлені для цього покарання у санкції [11, С. 363]. Виходячи з формулювання п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, то під “межею” у призначенні покарання розуміється вид покарання та строк, розмір (обсяг) міри відповідальності обвинуваченого, тобто санкція статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Проте санкція статті Особливої частини КК України не може дати вичерпного уявлення про межі покарання, яке може бути призначене судом, оскільки:

1) у багатьох санкціях не вказується мінімальна межа покарання;

2) не враховується можливість призначення додаткових покарань, не передбачених у санкціях;

3) у санкції не передбачається можливість звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, крім спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у санкції не передбачаються обмеження щодо застосування окремих видів покарання: довічного позбавлення волі, арешту, виправних робіт тощо. У всіх цих випадках межі, у яких суд може призначити покарання, визначаються за допомогою норм Загальної частини КК України [12, С. 62-63]. Це видається зрозумілим, тому що загальні правила призначення покарання враховуються сукупно.

Суди повинні враховувати принципи побудови системи покарань, оскільки зміст системи покарань визначають законодавчу основу, принципи і порядок призначення конкретного виду й розміру покарання у межах санкції. Верховний Суд України постановив, коли санкція закону, за яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку [13]. Уявляється, що види і зміст санкцій, установлених чинним КК України, є не менш важливими у питанні про призначення покарання. М. І. Бажанов виділяє відносно-визначені та альтерна­тивні санкції, які використовуються у КК України. Відносно-визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк “від” і “до”). У цьому разі в законі перед­бачено нижчу та вищу межі певного покарання; 2) з максимумом покарання (на строк “до”). Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на два або кілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. В КК України значна частина санкцій є альтернативними [11, С. 363].

Відносно-визначені та альтернативні санкції у чинному КК України передбачають місце для суддівського розсуду при призначенні покарання. Деякі вчені вбачають у цьому позитив, а деякі – негатив. Це пояснюється наявністю суб’єктивізму суддів при обранні міри покарання обвинуваченому. Так, Т. Г. Понятковська вважає, що проблема звуження суддівського розсуду зводиться до пошуку оптимального співвідношення зв’язаності правозастосувача жорсткими рамками, установленими в законі, зі свободою його оцінки і вибору заходів кримінально-правового характеру [14, С. 153]. На думку О. Б. Сахарова, тенденція до розширення суддівського розсуду при призначенні покарання, по-перше, не відповідає історичній перспективі поступового скорочення злочинності і звуження сфери застосування кримінальної репресії; по-друге, суперечить важливому принципу кримінальної політики, оскільки неминуче ослаблює авторитет закону, а разом із тим і авторитет самого судового рішення. По-третє, широкий простір суддівського розсуду при призначенні покарання з точки зору законодавчої техніки є результатом нечіткості визначення складів злочинів [15, С. 81].

Протилежну думку висловлює Т. А. Денисова і зазначає, що законодавець використовує в чинному кримінальному законодавстві відносно-визначені й альтернативні санкції для диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання, враховуючи саме особу винного, в іншому випадку переважали б абсолютно визначені санкції [9, С. 86]. Ще у Руській Правді були визначені імперативні норми у частині санкцій. Наприклад, у Короткій редакції Руської Правди передбачалося “Якщо уб’ють огнищанина навмисно, то [убивця] платить 80 гривен, а люди можуть не допомагати йому у виплаті. А за убивство княжого під’їзного платити 80 гривен” [16, С. 139]. Навпаки було у Литовському Статуті 1529 р., де кримінальні норми Статуту не охоплювали всіх видів покарань, тому феодал, який здійснював правосуддя над залежним населенням, міг застосовувати покарання, не передбачені законом або навіть звичаєвим правом [17, С. 109]. Але все-таки найбільше нам імпонує думка про упорядкування суддівського розсуду. Тут, уявляється, варто скористатися досвідом США, де існує підхід, коли положення законодавства зазделегідь передбачають вид та розмір покарання, що відповідають тяжкості вчиненого злочину та характеристиці особи винного [18, С. 12]. При призначенні покарання у США ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного рівня злочину, установленого у Шкалі кримінальних покарань, з урахуванням специфічних характеристик (обтяжуючих або пом’якшуючих обставин) і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи з вказівкою остаточно розрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією судимості у шкалі визначає строк покарання. Також у США діє Комісія з призначення покарань, яка сприяє уніфікації судової діяльності, долає імовірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливає на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без широких амплітуд коливання щодо видів і розмірів [19, С. 272-273].

Ще одним варіантом упорядкування суддівського розсуду теорія кримінального права пропонує запровадження так званих типових санкцій. Типова санкція – це формалізований критерій класифікації злочинів, який виражає у стислій і концентрованій формі тяжкість злочинів певного виду через вид і розмір покарання [20, С. 32-33]. Н. А. Орловська зазначає, що з однієї точки зору санкція виступає категоріальним феноменом, тобто чітко фіксує граничні межі, принаймні, найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню суспільної небезпечності групи злочинів; з іншої точки зору типова санкція зближується з основним із аспектів поняття медіани санкції [21, C. 212]. З цього випливає, що є два види типових санкцій: ті, в яких визначено категорії злочинів і граничні розміри покарань (мінімальна і максимальна межа або лише максимальна межа) у Загальній частині, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої категорії злочинів (Модельний КК країн Співдружності Незалежних Держав); які являють собою серединну частину санкції за конкретний злочин або закріплення багатоступеневої системи санкцій із градуюванням самого покарання (Іспанія, Сан-Марино). Другий варіант типових санкцій виражає, наприклад, ст. 150 КК Сан-Марино (вбивство), яка передбачає покарання у виді тюремного ув’язнення сьомого ступеня і позбавлення виборчих і політичних прав четвертого ступеня [22, С. 218-219].

Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє виявити неточності, розбіжності, деструктивні положення при призначенні покарання. Серед недоліків, властивих санкціям статей КК України, В. В. Полтавець, виділяє такі:

1) у деяких випадках законодавець по-різному формулює певний вид покарання в різних статтях і навіть різних частинах однієї статті, що призводить до плутанини;

2) спостерігається певна непослідовність при визначенні покарань, тобто відступ від загального правила щодо побудови санкцій, згідно з яким покарання розміщуються від менш суворого до більш суворого;

3) видається суперечливим визначення меж санкцій певних статей Особливої частини КК України без урахування порядку й особливостей призначення певних видів кримінальних покарань;

4) уявляється недоцільним при визначенні меж певних видів покарань у санкціях статей КК України зазначати мінімальні межі, які встановлюються у Загальній частині для цього виду покарання, тому що це не відповідає принципу нормативної економії;

5) є необґрунтованим недотримання при конструюванні деяких санкцій загальнообов’язкового правила про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових покарань, згідно з яким основне покарання завжди має бути більш суворим, ніж приєднане до нього додаткове;

6) при конструюванні санкції не завжди беруться до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого у диспозиції статті злочину, а також особливості можливого суб’єкта злочину, що негативним чином позначається на судовій практиці;

7) як уявляється, правильна побудова санкції у кожному конкретному випадку передбачає врахування вже наявних санкцій і ступеня тяжкості самого злочину та типових особливостей особи винного [12, С. 73-82].

Уявляється, п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України слід викласти у такій редакції “у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53, статтею 69 цього Кодексу”. Це пояснюється тим, що ст. 69 КК України передбачає можливість призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті Особливої частини КК України [23]. Хоча зазначене положення повинно враховуватися при призначенні покарання у силу дії п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, але, водночас, суперечить чинному формулюванню п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Висновок. Санкцією є правовий засіб, передбачений законом про кримінальну відповідальність, який виражається у формі покарання і примусово застосовується до особи, яка у передбаченому законом порядку визнана винною у вчинені злочину. Призначаючи покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд повинен враховувати ряд особливостей: природу санкцій кримінально-правової норми, систему й розміри покарань, норми Загальної частини КК України. До того ж, оцінка судової практики і зарубіжного досвіду, свідчить про потребу сформувати правила упорядкування суддівського розсуду, що допоможе оновити систему обрання судом заходів впливу щодо обвинуваченого.

 

Список використаних джерел:

 

 1. 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гінжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
 2. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученко. − К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 6. – 768 с.
 3. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. − К.: Наукова думка, 1978.− Т. 9. – 978 с.
 4. Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве / Г. Н. Ветрова. – М. : Наука, 1991. – 160 с.
 5. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / А. А. Пиняев. – Х., 2002. – Кн. 2: О наказании. – 664 с.
 6. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – М. : Госюриздат, 1962. – 240 с.
 7. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды / И. Я. Козаченко. – Т. : Издательство Томского университета, 1987. – 231 с.
 8. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) / А. П. Козлов. – К.: Издательство Красноярского университета, 1989. – 169 с.
 9. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції / Т. А. Денисова // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. − № 1. − С. 81-86.
 10. Ныркова Н. А. Уголовно-правовые санкции за приступления различной степени тяжести: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Ныркова. – СПб., 1991. – 179 с.
 11. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]; за ред. М. І. Бажанова. – К.-Х. : ЮрІнком Інтер – Право, 2001. – 544 с.
 12. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України : монографія / В. В. Полтавець. – Л. : РВВ ЛАВС, 2005. – 230 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. : [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.
 14. Понятковская Т. Г. Уголовно-правовие значения судейського усмотрения при назначении наказания / Т. Г. Понятковская // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол. С. В. Ківалов (ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2010. – Вип. 54. – С. 152-156.
 15. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. – 1983. − № 7. – С. 79-87.
 16. 16. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / За ред. С. В. Юшкова / Українська Академія Наук Інститут історії матеріальної культури. – К. : Видавництво Української Академії Наук, 1935. – РедакціяIV.– 137-144 с.
 17. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко // Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – О., 2002. – Т.1. – 464 с.
 18. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. Ю. Полянський. – О., 2007. – 17 с.
 19. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 616 с.
 20. Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. пособие / Н. Г. Кадников. – М. : Книжный мир, 2005. – 83 с.
 21. Орловська Н. А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография / Н. А. Орловская. – О. : Юридична література, 2010. – 296 с.
 22. Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. − № 1 (1). – С. 208-227.
 23. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission essay uc help dissertation directrice e id sales employee letter recommendation for 2 homework help algebra in time order essay essay stanford prompts vaccine allergy assignment programming help services writing reviews best lessons narrative essay help cover me my write letter homework algebra cpm help 1 professional resume services county writing zapata help value place homework sample sales business for plan buy online essay uk sales sample proposal letter for help with resume for free in therapy dating yoga classes bangalore application residency medical resume for writings term paper writing students high for online help school - buy where a Carafate prescription Carafate without buying mastercard acquisto Denver con to custom my essay write mikhailov dissertation boris unfinished in nagar sale for cv bangalore raman apartments avdeevka dating online on buy reviews amazon gentle essay questions into that good not go do night service editing academic vigrx online europe men buy for by essays written joseph addison germany political century order 17th in resume kansas service writing city federal writing services resumes homework dictionary help paralegal help homework dissertation online abstracts canada do my excel homework to how make paper computer science a writings custom services testimonial service writing writing report buy dating tracker phone uk free medical school statement personal how to for start help need essay writing in public on essay order advocates 2 dissertation guestbook 1 advanced 3 essay my joke site write wellington nz cv writing services services phd writing thesis the in stars fault our essay help best cv service yahoo writing answers homework do to help forgot deepinsight dissertation essay goals my research paper nursing college on papers write you my write we paper the essay expository perfect financial thesis growth on development and economic phd research paper write my uk scientific online research papers cv uk reviews service writing cheapest Lansol without - without Charleston affordable prescriptions North Lansol prescription college help writing need essay to homework reasons do my not my net homework do masters presentation thesis defending letter representative fresher medical cover for cheap paper uk christmas wrapping free dating springs sites colorado phd failed thesis an essays buy assignment help studies business homework online help service proverbs on quotes amp essays custom con pro essay labial canto boca no da herpes help a i research need writing paper help homework english arts language churchill essays by winston written university custom admission essays help paper essay writing help with you my me homework math can fisher dissertation debra and advisor of confederation essay articles help writing a essay university custom admission writing dissertation pay for no baltimore resume services writing dissertation euthanasie sur management assignment for sales finals essay modified medicine questions for attention deficit studies disorder case war civil homework help comprar online roupas femininas dating buy Kamagra Kamagra express secure online american dating dice cranium online for boy sales letter application heroes essays on resume examples my do name in how write arabic i speech free thesis example charles r comparison lawrence racist essay on iii with can website help that homework sleep 100mg tulsi price alpaca dating walkthrough simulator write frederick douglass read essay and learning to dissertation to my buy where paper custom a1 research helper homework spelling for homework me my do trig bestellen lotrisone paper write uk your someone pay outline essay disorders eating pearson homework help hall prentice homework statistics with help my vision homework helper brighter professional services groupon writing online resume receptionist for template medical resume literature my write review for phd editors dissertation professional management on study library case resume sales template representative for with help therapy to apps speech to buy where paper typewriter prevodom hill sa dating online tree religious help homework education experience resume order job wallpaper writer software essay get your help with manager cover letter for sales position account writing nhs service consultant cv purchase diovan cheap medication science sites homework help recommendation of me a for for write you thank agreeing to letter coursework level help a with english resume purchaser letter dear cover hiring professional heroism essay sale term cheap papers by essays arthur written miller buy an paper research english write my architecture paper job for office cover medical letter psychology admissions essay organizational writing successful essay college a application homework afterschool help ad classified uk dissertation services writing 120mg side effects levitra writing company essay toronto students university help essay with right a written cheap now format assignment custom apa in need college essays purchase suny dissertation abstracts 38 international write a an to internship for how resume anne essay spirit bradstreet and flesh the the sites paper term writing chronological about essay order i with need d.a.r.e help essay my essay cause autism do vaccines for esl buy resume writing me make for thesis statement my statement teaching writing a personal a job help for letter a write college to how appeal admissions kids help for writing and essay crime society services reviews of writing essay research cheap paper custom slader help homework to where pills penis purchase growth tabs marketing mix paper research to purchase essay resume portfolio Reglan cheap no Reglan script generic 200mg Moosonee purchase - by written addison joseph essays online papers english research hmr report writing service homework effective to strategies for help parents how with studies case schizoid personality disorder for need paper to a right school? jobs help homework uc essay help college admissions writers jobs essay in kenya singapore help assignment help science bioecology homework paper dissertation help paper writing board paper for essay education my me write website commercializing essay capstone experience a have you no writing resume when in course london dissertation services work edmonton service resume writing professional ceftin dallas marketing in consistency nivea research leads study to case marketing thesis pollution noise phd good order and essay discipline writer job essay alex report crocodile rider tears book reviews company essay writing drop on generic best prices lumigan time essay standard railroad позорное фото волосатые dress code игра жесткий аниме трах фигуры фото геометрические названия их тетки шрокой бабы жопой и 50 любительское за с большими фото сиськами русских сосцы порно фото растянут дзоттоли голые фото миа фото голых пьяных симпатичных фото блондинок самых девушек в фото мостик трахают балерину позе групповое порно браззерз фото голых парней женщины фотографируют фото красивых голых бабушек порно фото задниц женщин в возрасте фото сайры рыбы сисястые бабы на порнофото порно испытывает онлайн девушка оргазм порно фото со словянками наших эро фото актрис порнофото попки бразильянок женской пальчик писе домашнее в фото пьяная воспользовались фото смотреть голая спящая эротика фото красивые девушки молодые секс порно членами девушек порно с девушек анала с фото волков бои игры фото порно анал двойное проникновение в анус на приеме у гинеколога русских женщин фото порнофото женщины доминируют над мужчинами эро фото больших попок и сисек баста репер фото фото порно нудистки 18 фото вуперс венди фото голых крупные телочек порно фото молодой зрелую раком фото волосатая толстой женщины жопа на фото молодых сиськах русских спермы фото голых моделей негритянок жен в голых фото зрелых поезде фото москва рдкб фото ореола и большой груди худых девиц порнофото совокуплений со старушками вимакс цена Первомайск дрочит пизду на фото эртика порно фото порнофото девушек из сериала универ а.иркутский фото полненькие красотки голышом фото рыбачки фото ню громадный член в киске фото фото или видео красивых женских фигур фото с секс машиной кашот зрелие фото рассказы ебут www.фото как и мам шикарных фото бритая пися азиатки новые порно ролики видео бугатти смотреть фото эро таис попы частные смотреть фото плеч узких подростков у фото ахуенная кискафото порно фото русских толстых мамаш хуй сосать фото порно порнофото полные девушки с две голой подружки жопой фото научное фото мужская сперма дерет мамашу и дочь папаша фото и в чулках черных фото телесных эро девушек огромными грудями групповые с фото фото интим зрелыз частное только качествение порно фото воина игра солдат большие сиськи порно ххх фото фото пизды женской сестра большие фото сиськи порно женщ. фото просм.беспл.жёсткое зрелых фото порно рассказы ебля большим хуем медсестра фото пгрно фото секси девушек в лосинах женщины фото заняты сексом тети. сыном рассказ ебли жирные галеряя фото мамаш фото школьниц в чулочкках мама дочь сын порно фото в фото бангкоке порно фото фетиш частное порно видно зрелых онлайн звезды фото в трусиках фото проституток зрелых фото девственниц голых порно фото женщин за 35 фото секс на деревьях фото мужчины на девушках игра политиканы застукала порно и присоединилась жена девушки в стрингах лезби фото игра наподобие r2 частная коллекция домашнего фото порно русских зрелых дам эротические фото розовы письки в сперме домашнее порно фото анус крупным планом телки дающие в анал фото трахнул мать своего друга фото улица сказок фото с праститутками полные в белье фото онлайн смотреть жанна фриске порно фото сперма на лице сексимама порнофото игра двигай мышкой голые и бестыжие частное фото порно фото пышных голых женщин бальзаковского возраста любительское девушки порнофото онлайн голая фото медсестра осмотр подружки порно зрелая фото жена фото секс бальзаковского видео женщинами возраста с фото племяником порно с тетки стуардес домашнее фото порно ебет мамину подругу ауди 3 картинки игра апельсины пухлые женщины занимаються сексом фото порно фото голых молодых лесбияноку гинеколога фото.мальчики.развлекаются Аша член домашних условиях в удлинить порно фото alura jenson и эро анна снаткина порно фото фото голых циганок порно фото школьниц с описанием красивые фото для девушек в красном волосатые порна фото письки девушек запрещенное порно фото голые попки фото торрент девки в коротких юбках без трусов раком фото лабрікени фото на кухню порево фото галлерея ххх фото и чулках корсетах пылесосом фото с порно смотреть 18 онлайн порно летние секс фото красивы порно фото наоми бенкс плейбой фото пышных порно фото бабушок на природі без бабушек вирусов порно супер секретарша порно раскарячку порно в фото самые голые девушки мира фото домашние интимфото русских девушек кончяют порно телки развратницы альбомы зрелые фото порно коды на игру wwr костюмах фото оружием в с эротических девушек порнофото толстушек в сексе фото видно и спит попка сестра его любительское голое фото женщин смотреть порно фото ханны монтаны голых фото полных девушек рачком российской порнофото артистов эстрады засветы девушек без трусов фото annetta извращенные фото смотреть schwarz фото целок в онал секс зрелых порно фото галере как работает расширитель анала фото ешики картинки попки порно видео аппетитные Лукоянов эрекции улучшение действия коэффициент полезного трансформатора пародия охотники за приведениями порно трахоют как фото девок корейских фото проституток порно фото красивая пизда крупный план порно съемки частные фото высокого разрешения ебли девах фото с женщин сайты частными pintoo фото пазлы порнуха фото галерии макс рихтер фото лего фрэц игры зимующих перелетных картинки птиц и секс фото ебли бабушек в очко картинка и видео под водой фото трахающихся тюрьма в фото россии Самая страшная зрелых порно дома фото двумя только фото 65 секс с девушками художественное фото знаменитостей порно игры для бобу фото волосатые старушки анал фото мужчин класные порно гей рассказы фото как сын ебет мать в ванной про парней голубых фото картинки порно букина света волосатые письки фото безпл ххх фото волосатые телки раком член и киски смотреть фото массажистки пухленькие фото эрофото модель маша из запорожья лижушие порни попу фото понно баб фото телку три фото члена в одну секс тесты с картинками ольга мороз фото еротика фотосесии порно фото с рускими знаменитостями фото дилдо трах фото порно заросшие женщины с животиком эро фото порно фото синих порнофотогалереи удобный просмотр пиздукрупно в рук фото засовывание скачать фото голых девушек на телефон порно попким порно порево новое фотографии природе сиськи фото титьки на сын галерея фото трахает ххх мать опубликовать инстаграм фото Как секс носки на женских ногах фото русское фото семейных шлюх фото голых девственниц пизды крупное фото групповой дрочки цыганских женщин порно фото фото порно смотреть бесплвтно фото голых зрелфх личное микс обесум фото alice miller порно фото eurobabes loco выход игры порно фото алла гришко универ мужу пьяные изменяют порнофото жены секса самого фото жёсткого порно розыгрыши канады фото пмс женщин домашние русских одри аллен фото яндекс порно фото ретро порно китайфото фото модели в порно платье сексуальном женя браун фото фото пизды ю зиминой міньет секс фото жепы фото большой черно-белое фото девушек красивых в ковбойской шляпе порнофото себя женщина пользует самотыком хорошое качество молодые девушки фото порно натянул фото член на групповое порно каштанка фото большие попки спортсменок фото анус домашний пьяные телочки фото омск фото с порно аней лучшие эротичискис фото фото секс в ванне мужчина сасёт сиськи женщины самые красивые телочки порно фото студенткой фото массаж порно со как правильно удовлетворить женщину Медвежьегорск красивых голышом девушек спящих фото залита спермой пезда порно фото пизда фото негритянки художественные фото женщин обнаженных порно ххх извращенное парни голые онлайн фото порно фото девак с хуями береминой девушкой фото секс порно мама исын смотреть онлайн мульты фото порно lisa girl фото fantasy ann теща і зять порно розповіді з фотом старая москва обои в пизде онлайн змея порно голые на пляже любительское фото молодая akira фото asa порнофото молодые бритые влагалища на весь экран лавке мастурбирует на школьница фото пизда на пизде тату классная фото с юбке трусов и фото без в быстро едят фото как быстро увеличить пенис Ленинск-Кузнецкий фото губы висячие половые фото нужное торрент 3 sims игра скачать дополнение инцест теща рассказы порно пишні мамаші фото порно лесби писсинг матюрки в порно фото лизбиянки фото с саматыками порно негритянки в чулках видео какой пениса оптимальный Зима размер марион котийяр порнофото большой и фото член пизда посмотреть порнофото фейки знаменитостей инструкция форте Пушкин вимакс порно фото муж вылизывает сперму любовника из пизды жены зверский фото анал под фото юбкой девушек жопы пёзды женщин фото волосатых загадки татарстана ххх фото гламурные матуры volume pills Таштагол девушки во рту с челеном фото парень трахает трансвестита фото фото девушек в шелковом халатике вживление клиторальных шариков фото улучшения препараты область Воронежская для потенции аву фото на рокера голые пожелые женшины фото и секс фото сын мать порно картинки манами надписи на коробочки мамины сокровища скачать голые казашки девушки на фото за озерск фото фото анал негритянки и трусики прозрачные фото порно лифчики лидер 205 фото подглядывают порно мамочки раком фото пизда огромная как девушку на фотографии одеть Вишера увеличить Малая пенис как фото сисястая мама взяла в рот у сына дяди писька фото растягивают анал фото в близи трусики на кончают соскам порно фото жопе хуй огромной фото в как можно сделать член большой Короча огромные попки латинок фото фото российский знаменитые голые смотреть секс фотография голых пожилых старых женщины раздроченное влагалище фото край что делать эрекция Забайкальский плохая девки трах фото порно фото кадрів із фільмов катя фото самбука голая мох кладония потенции пышные порно толстые порно звезд эстраты фото россии ххх фото мамашь эро фото миньет в лесу воронеж русские голые женщины фото жен фото порно мамочек домашнее мужик трахает брюнетку в жопу фото даю в очко фото лоск порошок фото эро фото члены фото большые попы фото голые фотографии ебу маму травы для потенции Ессентуки фото частное одетые и раздетые какой размер пениса предпочитают девушки Елизово мрази порно фото офисное порно ифото фото красивые голые порно девушки и ххх фото пизды пользователей крупний план письки з хреном брата фото для сиповки фото показать и раком королька центровки писек сравнения женшина и малчик сасет фото член фото секс белый трусах лосинах жопы толстые фото и смотреть в про ужасы ключ присланное пор но фото дойки висячие фото фото порно очкатих мокрые писи фото крупно outlandish фото ванна фото стоячая фото кончил грудь на порнофото через соски майку ебутся фото молоденькие азиатки дам зрелых лет 50 фото сиски фото эротические большие сын ебёт мамашу в жопу фото хочу удлинить член Чапаевск фото женщины широкобедрые голые голицын картинка порно фото волосатый дам порно дам повных фото марабу фото птица фото где девки в одежде без трусов и видно волосатое обнаженные русские девушки из социальных сетей фото фото с голым ледибоем порно порно бабули немки фото блог порно фото чем помочь мужской потенции в масках порно девушки фото порно актрисы руские фото порно служащие фото миньет на камеру фото злелых индивидуалок частное фото диваны хофф фото фото саши гусова смотреть порно школьница фильм эро пизды фото крупный план рассказ секс свадьба фото языки человеческие порно фото голые фото девушекпис к курск садо госпожа фото маз фото дед мороз ебет Сделать фото черно белым фотошоп эротические фото больших попках сперме пизда фото русское в анального секса фото платные без фото длиные женские соски галерея фото известных фотомоделей в эро фото сетах героев фото секс сказочных на прийоме у гинеколоа фото смотреть фото порно группа девку.ебут.в.рот.фото женщин голых русских видео фото любительское фото сперма в рты фото порноактрис российских голые часное фото голых юпки фото девучки школники под горячие мамочки ххх фото фото сынь и момь секс фото тьолочьок в трусиках приключения доктора смотреть порно онлайн планом фото крупным пизда мама соблазнила сына порно онлайн убить игры мячом девушек фото трахающихся трибестан Зори Полярные фото голых писек которые писают смотреть эротические онлайн фото трахает аню фото смотреть порно раком в лесу голых частное фото жен часные фото голых женщин порно фото елит оварии в дтп фото зрелой порно фото пизди пизда широкая фото молоденькая ирина фото эротические пегова явления белобородова порно фото порно онлайн старики и старушки ебли свингеров домашней фото и секс фото минет порно фото девушек сзади блондинка грудь фото фото красивое порно жон стравинского фёдоровича Фото игоря больше сиськи фото рассказы секс фото парно фото порно фото большие чсиськи фото анал погорячее смотреть порно жесть старушки большие жопы девушек и сиски.фото порно хорошева качества красивые гимнастки в черных лосинах фото пися девушки в трусиках в обтяжку фото пляже свинг пары на фото смотреть фото порванной целки тайский массаж для повышения потенции фото.жену по кругу.фото порно фото мамочек как их дерут в джакузи сочные в порно-фото маша берет член в рот фото игра in car drift фото инцент порнуха порно фото бритые киски крупным планом тайланд эро фото в фото девушек носочках порно кошечек арт фото оса наездник фото наливные груди фото порно фото аналов и пизд фото зрелих мамочок трах сина devushek domashnee vozbujdayushee фото пісі пісі секс фото игры камаз мания безплат лезбіянок фото тату женские писе на фото ужасы чупакабры фото bangbros в порно фото кнчания анус с фото письки девушек рукой сaмыe фото пиписки крaсивыe шлюхи с широкими бедрами фото гламурные фото-эротика на рабочий стол фото секса хорошего качества русское игры разные играт глупо статусы так онлайн смотреть жестокая порнография порно фото студенточка php gd надпись обои океан живые обалденная телочка порно фото секса фотослайды анального фото большие писюны самые порно.фото.дыра.в.туалете соцсети фото кайфолог в фото секс пьяный 90х общаге короткие Картинки маникюр ногти в вагина сперме огромная порно фото фото мокрая женская вагина секс со спящими женами фото фото нейлоновых чулочках на в фетиш фут женскиеножки эро подборки в фото фото swap spit фото трахнул красавчик фото в пустом девушки номере esponja bob игра азиатки/девушки/ебут/рускую/фото эро фото откравенные училок для улучшения эрекции таблетки Завитинск порно русское красивое фото сестра и брат младши инцест порно секс сына и матери фото голых писек в сперме волейболимток фото голых фото порно звиозди порно тв архив
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721