Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Розглянуто проблему призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин як загальної засади призначення покарання. Проаналізовано підходи до найбільш оптимального визначення поняття “санкція”, його співвідношення з поняттям “покарання”, принципи застосування санкцій, недоліки, властиві санкціям статей КК України. А також визначено місце меж суддівського розсуду при призначенні покарання, запропоновано теорії його упорядкування.

Ключові слова: межі покарання, санкція, правова норма, кримінальна відповідальність, злочин, суддівський розсуд, типова санкція.

 This article is dedicated to investigation the problem of punishment within the limits laid down in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which includes responsibility for the crime as general principles of appointment punishment. The article analyzes the optimal definition of “sanction”, its relationship with the concept of “punishment” principles application sanctions, disadvantages inherent sanction of articles of the Criminal Code of Ukraine. Also the place limits judicial discretion in sentencing, offered his theory of ordering was a purpose of research.

Key words: punishment scope, sanction, the rule of law, criminal liability, crime, judicial discretion, typical sanction.

Формування правової держави вимагає дотримання ідеї “закон понад усе”. У законах мають виражатися суспільні відносини, що об’єктивно складаються, тенденції їх розвитку та самооновлення, їх самоорганізаційний потенціал. А у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) як кодифікованому законодавчому акті мають виражатися ідеї гуманного, справедливого покарання “у межах”. Але постає запитання − покарання у яких межах: установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин чи у межах суддівського розсуду, не завжди обмеженого законом, не завжди справедливого? Це запитання є актуальним, оскільки оптимальні межі санкцій кримінального закону зумовлюють ефективність кримінально-правового впливу на обвинувачених. Крім того, не існує однозначного тлумачення поняття “санкція”, воно не закріплено на законодавчому рівні, а види і система покарання застосовуються не у ієрархічній послідовності, що, в деяких випадках, є причиною призначення несправедливого покарання.

Сьогодні існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. Значну увагу питанням призначення покарання у кримінальному праві, дослідженню санкції як кримінально-правової категорії приділяли такі науковці як М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Т. А. Денисова, О. О. Книженко, М. Й. Коржанський, М. В. Кудрявцев, А. С. Макаренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Н. А. Орловська, А. І. Перепелиця, В. В. Полтавець, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, А. М. Ященко та ін.

Санкція (з лат. sanctio – “найсуворіша постанова”) – частина норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином у формі примусу [1, С. 434]; міра відповідальності за порушення диспозиції; найважливіший засіб соціального контролю [2, С. 199]; заходи впливу, покарання за порушення закону [3, С. 54]. Різноманітні визначення поняття “санкція” напрацьовані наукою кримінального права. Г. М. Ветрова, зазначає, що санкція – це правовий засіб забезпечення виконання юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень [4, С. 47]. А. О. Пінаєв визначає санкцію як частину статті кримінального закону, яка містить вказівки на вид і розмір покарання [5, С. 23]. О. Е. Лейст називає санкцією правової норми нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [6, С. 7]. І. Я. Козаченко розглядає санкцію як закріплену кримінальним законом форму відповідальності, яка виражає міру кримінального покарання, передбаченого за вчинення злочину [7, С. 75]. А. П. Козлов дає розгорнуте визначення кримінально-правової санкції як частини кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально визначену об’єктивно-суб’єктивну модель заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин [8, С. 17]. Очевидно, що санкція є змістом існування кримінального права як публічної галузі.

Попри це, якщо вважати, що санкція кримінально-правової норми Особливої частини КК України є межею покарання або рівнозначна поняттю “покарання”, то таке твердження, уявляється, є необґрунтованим. Варто погодитися з Т. А. Денисовою, що санкція є необхідним елементом кримінально-правової норми у статті Особливої частини КК України. Зміст санкції полягає у встановленні моделі кримінального покарання за діяння, яке передбачено в диспозиції з урахуванням особистості злочинця [9, С. 85]. Н. А. Ниркова розширює межі поняття кримінально-правової санкції, звертаючи увагу на те, що усі регламентовані в кримінальному законодавстві заходи державного реагування щодо осіб, винних у вчиненні злочину, називають заходами кримінально-правового впливу, кримінально-правового реагування або кримінально-правового примусу. До санкцій кримінально-правових норм відносить усі ті нормативні положення Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, в яких передбачаються примусові заходи (впливу, реагування) стосовно осіб, які вчинили злочин певного виду. Наголошується також на тому, що суд, крім покарання, має у своєму арсеналі й інші заходи впливу: примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від кримінальної відповідальності й покарання тощо [10, С. 17].

Вимога п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України про те, що суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що за загальним правилом суд має право призначити лише той вид покарання, який передбачений у санкції статті Особливої час­тини КК України, за якою засуджується винний, і повинен визначити його в тих межах, які встановлені для цього покарання у санкції [11, С. 363]. Виходячи з формулювання п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України, то під “межею” у призначенні покарання розуміється вид покарання та строк, розмір (обсяг) міри відповідальності обвинуваченого, тобто санкція статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Проте санкція статті Особливої частини КК України не може дати вичерпного уявлення про межі покарання, яке може бути призначене судом, оскільки:

1) у багатьох санкціях не вказується мінімальна межа покарання;

2) не враховується можливість призначення додаткових покарань, не передбачених у санкціях;

3) у санкції не передбачається можливість звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, крім спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у санкції не передбачаються обмеження щодо застосування окремих видів покарання: довічного позбавлення волі, арешту, виправних робіт тощо. У всіх цих випадках межі, у яких суд може призначити покарання, визначаються за допомогою норм Загальної частини КК України [12, С. 62-63]. Це видається зрозумілим, тому що загальні правила призначення покарання враховуються сукупно.

Суди повинні враховувати принципи побудови системи покарань, оскільки зміст системи покарань визначають законодавчу основу, принципи і порядок призначення конкретного виду й розміру покарання у межах санкції. Верховний Суд України постановив, коли санкція закону, за яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку [13]. Уявляється, що види і зміст санкцій, установлених чинним КК України, є не менш важливими у питанні про призначення покарання. М. І. Бажанов виділяє відносно-визначені та альтерна­тивні санкції, які використовуються у КК України. Відносно-визначеною є санкція, яка має один вид покарання і вказує його нижчу та вищу межі. Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк “від” і “до”). У цьому разі в законі перед­бачено нижчу та вищу межі певного покарання; 2) з максимумом покарання (на строк “до”). Альтернативною є санкція, в якій міститься вказівка на два або кілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. В КК України значна частина санкцій є альтернативними [11, С. 363].

Відносно-визначені та альтернативні санкції у чинному КК України передбачають місце для суддівського розсуду при призначенні покарання. Деякі вчені вбачають у цьому позитив, а деякі – негатив. Це пояснюється наявністю суб’єктивізму суддів при обранні міри покарання обвинуваченому. Так, Т. Г. Понятковська вважає, що проблема звуження суддівського розсуду зводиться до пошуку оптимального співвідношення зв’язаності правозастосувача жорсткими рамками, установленими в законі, зі свободою його оцінки і вибору заходів кримінально-правового характеру [14, С. 153]. На думку О. Б. Сахарова, тенденція до розширення суддівського розсуду при призначенні покарання, по-перше, не відповідає історичній перспективі поступового скорочення злочинності і звуження сфери застосування кримінальної репресії; по-друге, суперечить важливому принципу кримінальної політики, оскільки неминуче ослаблює авторитет закону, а разом із тим і авторитет самого судового рішення. По-третє, широкий простір суддівського розсуду при призначенні покарання з точки зору законодавчої техніки є результатом нечіткості визначення складів злочинів [15, С. 81].

Протилежну думку висловлює Т. А. Денисова і зазначає, що законодавець використовує в чинному кримінальному законодавстві відносно-визначені й альтернативні санкції для диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання, враховуючи саме особу винного, в іншому випадку переважали б абсолютно визначені санкції [9, С. 86]. Ще у Руській Правді були визначені імперативні норми у частині санкцій. Наприклад, у Короткій редакції Руської Правди передбачалося “Якщо уб’ють огнищанина навмисно, то [убивця] платить 80 гривен, а люди можуть не допомагати йому у виплаті. А за убивство княжого під’їзного платити 80 гривен” [16, С. 139]. Навпаки було у Литовському Статуті 1529 р., де кримінальні норми Статуту не охоплювали всіх видів покарань, тому феодал, який здійснював правосуддя над залежним населенням, міг застосовувати покарання, не передбачені законом або навіть звичаєвим правом [17, С. 109]. Але все-таки найбільше нам імпонує думка про упорядкування суддівського розсуду. Тут, уявляється, варто скористатися досвідом США, де існує підхід, коли положення законодавства зазделегідь передбачають вид та розмір покарання, що відповідають тяжкості вчиненого злочину та характеристиці особи винного [18, С. 12]. При призначенні покарання у США ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного рівня злочину, установленого у Шкалі кримінальних покарань, з урахуванням специфічних характеристик (обтяжуючих або пом’якшуючих обставин) і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи з вказівкою остаточно розрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією судимості у шкалі визначає строк покарання. Також у США діє Комісія з призначення покарань, яка сприяє уніфікації судової діяльності, долає імовірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливає на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без широких амплітуд коливання щодо видів і розмірів [19, С. 272-273].

Ще одним варіантом упорядкування суддівського розсуду теорія кримінального права пропонує запровадження так званих типових санкцій. Типова санкція – це формалізований критерій класифікації злочинів, який виражає у стислій і концентрованій формі тяжкість злочинів певного виду через вид і розмір покарання [20, С. 32-33]. Н. А. Орловська зазначає, що з однієї точки зору санкція виступає категоріальним феноменом, тобто чітко фіксує граничні межі, принаймні, найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню суспільної небезпечності групи злочинів; з іншої точки зору типова санкція зближується з основним із аспектів поняття медіани санкції [21, C. 212]. З цього випливає, що є два види типових санкцій: ті, в яких визначено категорії злочинів і граничні розміри покарань (мінімальна і максимальна межа або лише максимальна межа) у Загальній частині, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої категорії злочинів (Модельний КК країн Співдружності Незалежних Держав); які являють собою серединну частину санкції за конкретний злочин або закріплення багатоступеневої системи санкцій із градуюванням самого покарання (Іспанія, Сан-Марино). Другий варіант типових санкцій виражає, наприклад, ст. 150 КК Сан-Марино (вбивство), яка передбачає покарання у виді тюремного ув’язнення сьомого ступеня і позбавлення виборчих і політичних прав четвертого ступеня [22, С. 218-219].

Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє виявити неточності, розбіжності, деструктивні положення при призначенні покарання. Серед недоліків, властивих санкціям статей КК України, В. В. Полтавець, виділяє такі:

1) у деяких випадках законодавець по-різному формулює певний вид покарання в різних статтях і навіть різних частинах однієї статті, що призводить до плутанини;

2) спостерігається певна непослідовність при визначенні покарань, тобто відступ від загального правила щодо побудови санкцій, згідно з яким покарання розміщуються від менш суворого до більш суворого;

3) видається суперечливим визначення меж санкцій певних статей Особливої частини КК України без урахування порядку й особливостей призначення певних видів кримінальних покарань;

4) уявляється недоцільним при визначенні меж певних видів покарань у санкціях статей КК України зазначати мінімальні межі, які встановлюються у Загальній частині для цього виду покарання, тому що це не відповідає принципу нормативної економії;

5) є необґрунтованим недотримання при конструюванні деяких санкцій загальнообов’язкового правила про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових покарань, згідно з яким основне покарання завжди має бути більш суворим, ніж приєднане до нього додаткове;

6) при конструюванні санкції не завжди беруться до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого у диспозиції статті злочину, а також особливості можливого суб’єкта злочину, що негативним чином позначається на судовій практиці;

7) як уявляється, правильна побудова санкції у кожному конкретному випадку передбачає врахування вже наявних санкцій і ступеня тяжкості самого злочину та типових особливостей особи винного [12, С. 73-82].

Уявляється, п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України слід викласти у такій редакції “у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53, статтею 69 цього Кодексу”. Це пояснюється тим, що ст. 69 КК України передбачає можливість призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті Особливої частини КК України [23]. Хоча зазначене положення повинно враховуватися при призначенні покарання у силу дії п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, але, водночас, суперечить чинному формулюванню п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Висновок. Санкцією є правовий засіб, передбачений законом про кримінальну відповідальність, який виражається у формі покарання і примусово застосовується до особи, яка у передбаченому законом порядку визнана винною у вчинені злочину. Призначаючи покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд повинен враховувати ряд особливостей: природу санкцій кримінально-правової норми, систему й розміри покарань, норми Загальної частини КК України. До того ж, оцінка судової практики і зарубіжного досвіду, свідчить про потребу сформувати правила упорядкування суддівського розсуду, що допоможе оновити систему обрання судом заходів впливу щодо обвинуваченого.

 

Список використаних джерел:

 

 1. 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гінжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
 2. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученко. − К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 6. – 768 с.
 3. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. − К.: Наукова думка, 1978.− Т. 9. – 978 с.
 4. Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве / Г. Н. Ветрова. – М. : Наука, 1991. – 160 с.
 5. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / А. А. Пиняев. – Х., 2002. – Кн. 2: О наказании. – 664 с.
 6. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – М. : Госюриздат, 1962. – 240 с.
 7. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды / И. Я. Козаченко. – Т. : Издательство Томского университета, 1987. – 231 с.
 8. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) / А. П. Козлов. – К.: Издательство Красноярского университета, 1989. – 169 с.
 9. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції / Т. А. Денисова // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. − № 1. − С. 81-86.
 10. Ныркова Н. А. Уголовно-правовые санкции за приступления различной степени тяжести: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Ныркова. – СПб., 1991. – 179 с.
 11. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]; за ред. М. І. Бажанова. – К.-Х. : ЮрІнком Інтер – Право, 2001. – 544 с.
 12. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України : монографія / В. В. Полтавець. – Л. : РВВ ЛАВС, 2005. – 230 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. : [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03.
 14. Понятковская Т. Г. Уголовно-правовие значения судейського усмотрения при назначении наказания / Т. Г. Понятковская // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / редкол. С. В. Ківалов (ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2010. – Вип. 54. – С. 152-156.
 15. Сахаров А. Б. Перспективы развития советского уголовного права / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. – 1983. − № 7. – С. 79-87.
 16. 16. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / За ред. С. В. Юшкова / Українська Академія Наук Інститут історії матеріальної культури. – К. : Видавництво Української Академії Наук, 1935. – РедакціяIV.– 137-144 с.
 17. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко // Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – О., 2002. – Т.1. – 464 с.
 18. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. Ю. Полянський. – О., 2007. – 17 с.
 19. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 616 с.
 20. Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. пособие / Н. Г. Кадников. – М. : Книжный мир, 2005. – 83 с.
 21. Орловська Н. А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография / Н. А. Орловская. – О. : Юридична література, 2010. – 296 с.
 22. Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. − № 1 (1). – С. 208-227.
 23. Кримінальний кодекс України: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

propecia best prescription without a buy and kaling mindy bj dating novak essays service writing cheap professional description job writer resume ny resume service professional writing albany business for write me plan my best writing service will how name to write arabic my facebook in on websites essays english transition words list essay english thesis phd literature get help assignment homework australia help online report analysis writing writing essay scholarship essay sat writing scoring military mandatory against service essay writing 10 uk dissertation top companies of a for medical to recommendation student how write letter homework public help paul library saint writing your doctoral help dissertation sample purchase resume engineer me essay do for grandmother eulogy writing help a my nyc best city writing services in resume services angularjs writing in essay an purchase to how help teaching assistant coursework with to essays migration the north season competition mas-ess of on essay essay and contrast buy compare choi homework enterprises help roman homework helper study corporation npv target case admission nursing essay service editing florida state university rudder dissertation carla dissertation help writing proposal project essays ap heart darkness on of cv should i my write third in person the presentation help homework oral cheap order online feldene application georgia georgetown essay buy paper research uk plan freedom drug help homework ontario for math terrorism spaced research admissions double thesis essay should be an on newspapers egyptian online for targets shooting paper sale service writing paper history option phd no thesis 20 purim mg reviews homework help christianity essay custom top websites medical for letter receptionist cover examples uk atoms homework science help on essay scholarship ameren assignment accounting custom login essay my own essay write how thesis write statement to my writing cv services in pakistan prescription where nolvadex i can online without purchase cardiovascular desease atherosclerotic do instagram i how on my write bio math where my i online do homework can resume tucson writing services az my do homework i do how college paper writers essay write to statement an how analytical a thesis for and drugs psychiatric essays disorders diseases resume writing services massachusetts best professional dissertation education adult why i should my assignment do thesis of length master for degree to how essays start College discount pharmacy - Speman Speman online canadian buy Station buy essay best contest finances thesis Anaspan Arvada apotheke no - prescription schweiz Anaspan required official sample letters help homework 3 holt course computer for paper topics technology research cheap prescription topamax a without get reasonably priced stephen dating lunsford eldepryl singapore buy in online essay order online professional service writing houston resume vrouwencondoom site dating buitenlandse essay mother outline teresa essay title generator englehart phd thesis winkle van rip help essay - pharmacy Relafen acheter lyon online Relafen 64 sur Jackson usa on essays eating personal disorders research order paper writing essays two my essay write 200 lotrel overnight mg shipping someone my business need plan write to i essay grading software critical thinking and analytical you assignments can buy college essay take to write my life my story write song eagle essay help scout help connections geometry homework cpm for papers sale sociology essay my order frazier my essay write eating essay disorders argument write essay my persuasive diversity forum cultural help homework essay law australian writers purchase presentation dept highschool help homework dictiionary find information with good for cover diy letter essay juliet buy schor born service essay questions learning uk coursework buy buy casodex mastercard with multiple personality disorder essay conclusion an essay admission writing exercises help essay calgary Asacol get Odessa best - Asacol to se online place help alabama online homework social the dissertation international a sciences humanities and abstracts disorder depressive major study case where to research papers apa buy writing resume best online dallas services essay writer websites a college application to essay write how review my paper pay research write to dissertation sunwoo dam research plain series college custom papers simple books thinking level a critical essay childhood obesity argumentative on help bio homework ap help managerial production function assignment economics where online divorce can get papers i usa writing 2014 best services resume essay persuasive workshop writers retail phd thesis management on business law assignment help homework help haiku help cv with writing services report singapore with essay get help blog writing paper research biographical essay outline need homework ict i with help my essay application college yahoo buy essay ethical nursing dilemma service writing essay custom - online bestellen 150 mg Columbia Risnia paypal Risnia papers term sale for assignment sale condo for burano buy student term papers boujarwah abdulazeez dissertation with help essay ged virtual library homework help alabama assignments mba help master shell thesis paperwork with immigration help following word essay 500 on orders help a write to cv doing assignment my title or order alphabetical bibliography by author for no help essay country old men to wikipedia a write hire someone article help chat online homework live histrionic example case study personality disorder about fear define college research scientific paper essays reaction paper help online buy paper origami nz essay love buy can money on essays ready mba diabetes mellitus guide lyrics simple plan untitled sur dissertation gographie la mondialisation to powerpoint buyquotquot presentation thesis phd acknowledgement of medical for sample sales letter cover service essay writing best buy cheap essay papers web that homework statistical helps evidence based cover sample medical letter receptionist for an buy essay academic homework cs211 help 2014 banderas antonio dating admissions essay 100 help college online find term papers help essay wuthering heights literature review service writing best forum service paper writing online help dissertation free essay trader writting eassy statistics dissertation dissertation nsf a buy doctoral grant improvement resume template patrol border can usa order Billings prescription where - delivery Suhagra brand shipping no Suhagra free i resume vancouver bc writing services my with homework 2 help до ролики порно минут 5 на подростков природе секс фото порно фото груди сиськи категории эро домашние присланное фото в спортзале эро фото фут фетиш со фото зрелыми мужиков фото женщины порно трахают порно зрелые часное фото оральный секс фото порно анал молоденьких порно толстых фото мамочек фототрах русских наши жёны голышом порно фото раздроченные фото дырки раком большое попок качественное фото до кв проекты домов 150 м зрелая сочная порно фото фото совсем юная пизда чичолина голая фото дрочит на сестрц фото фото фемдомина видео жж русские порно фото леди бизнес я люблю тебя до слез серов порно фото туалетный раб public фото slut подставила попку под большой член фото в собор кафедральный калининграде фото sекс ххх фотографии порно порно звезд пожилых сэкс фото с транс порно бутылка фото игры онлайн 96 фото порно оцени мои контрольные задания по английскому языку 4 класс spotlight порно анал сильвия сайнт белоноговскя найти фото униформа димена aни спят а их ебут фото фото таджичек эротическое фото геи парни спортбокс лыжные гонки домохозяйка голая фото фото наших посетителей порно стаффорд в фото модели эротические фото голых женщин россия порно фото девушки в костюме снегурочки бабы сексфото жопы порно фото раздвигают фото женщин с огромными влагалищами фото голая девушка в лесу скачать фото mydreamlolitas сиськи и соски беременных крупным планом фото порно фото больших задниц в сперме мущинам дрочить полезно фото. смотреть фото кончания на большую грудь. фото попастых девушек секс с отчимфото порево фото по принуждению обнаженные одноклассники частное фото фото сучекаге порно зрелых фильм влюбленная 2016 онлайн стюардесса dbm камера влагалища порно внутри новости ру ура янао порно фотографий жесткое порно в чулках ученицы порно-фото минет в транспорте голых омск толстых авито фото негритянок порно видео лесби принуждение учительница порно с ученицей смотреть на молитва сдачу экзамена фото девушкам кончают спермой во влагалище сіськи більші фото самі мам русских ххх фото на отдыхе на фото порно огромные сперма сиськи трахает порно маму спящую сын спермы огромных сиськах фотоподборка на рассказы фото гермафродиты порно фото огли.порно фото голые уродки совокупление молодоженов фото фото порно пляже на стройных частное фото девушек с членом частное домашнее порно фото скачать торрент трекер pbso4 фото интим скрытой камеры женщин в общественных местах послe фото помпы губ половых секс в русской школе онлайн гиг порно лизбиянки порно видео грубый секс бабушек фото мам секс и толстеньких лучшее студенческое порно онлайн exclusive to karupspc.com фото блондинок с молодыми девками галереи фото hd лесби порно трусиках в символы фото эро секс меня ютуб все вы бесите фото пизды певицы валерии купальниках модели фото девушек в видео извращенный секс leone sunny скачать фото порнофото большие сиськи дыньки и клубах порно вечеринок в фото саунах Новоульяновск член падает стриптиз а тодько потом секс фото с фото порно галлерея японками ресин mail.ru фото голых телик иблядей из татарии 7 айфон прикол фото дилдо лесби только в дыра фото. попе большая f57 секта старые лесби видео порно очень фото пизда крупно знаменитая два старых гея трахают друг друга фото 94 фото спички фото зрелые мамы и дочки фильм-порнофото азов манда пиздище фото молодых реальное порно фото фильм пути господни неисповедимы смотреть онлайн фистинг извращения фото фото секса в первый раз фотосесси эро ютупорно фото трахнул худенькую парня толпа трансов фото трахают порно фото зрелых пышных дам анорексия порно фото виардо форте цена Копейск фото море спермы секс красивые девушки выебали фото бутылкой девушку смотреть фото фриске секс порно негртянка сасут агромний чёрний хуй фото скачать игорь тальков кира актриса порно фиат дукато запчасти мать и син в душе фото порно фото анны синякиной массаж с фотографии мужу сделали жена подругой самое загадочное порно интернета онлайн фото в купальнике частное порно смотреть в разрешении высоком фото натуризм фотографии частное фото большие жопы по психологический онлайн тест картинкам домашняя эротика девушек фотографии секс директир и секретарка фото секс фото плане крупном в каста новая песня людей фото гермофродитов фото женщин нудисток фото пороно сиськи тайки юные фото порно фото гермофродит трансвистит доменирование женщин порно фото самые.красивые.пизды..фото. фото трахающихся в кабинете учителя ледибой тайских фото жен голышом фото бывших порно фото голых старых женщин домашнее порно комиксы ярмарка рабынь серма в писе фото секс болшие сиски фото жопу фото ебуд в толстушек проникает как член фото порно букиной фото порно красивых фото девушок sharon d фото порно модель секс машина анал фото фото женская общага взрослая фото про секс в метро порно фото домсекса сестру в фото двойноє пронікновєніє брата корупція не аршином умом россию понять порно фото порно частное порно армянские порно девушки фото игру гонки торрент через скачать фото мамками порно з просмотор тоненькая жена в бикини фото девушки много раком стоящей фоток толстушки семейные фото ру порн фото мамы траxаются секс сэкси девушки порнофото фото телок с шикарным телом 21 год эро фото стоит ракам и дразнит фото пизденка на ночь фото b uyjvjd 7 эро фото белоснежка лесби кончают смотреть фото фото голых продавщиц девушки уфы фото голые голубая мечеть девки рачьком фото новости северпост толстушки на шесте фото порно фото садомазохистов секс фото старі просмотр онлайн фото привратный порно эрочическое лесбиянки фото фотокартинки ночь на эротические сватовство видео 40летних женщин голых фото игры гта флешка смотреть фото порно жесть планшет на виндовс 8 руль для xbox папитто скачать красивая хочет в анал фото попы фото видео эро кружевных трусиках еротичне в девушек фото мультик полярный экспресс код тн вэд тс 2016 с поиском по названию эро фото в супер мега обтягивающихся лосинах фото озабоченные девушки трахают дидло фото сыном смотреть трахается молодая фото мать сериал страшные сказки смотреть онлайн 720 упорно фото голых зрелых женщин ебли в одну дырку двумя членами фото крупным планом ipopa.com фото девушек голые сочные попы негритянок фото секс в анал фото крупно молодые сиськи фото подборка фото реки саванны тетиеве погода в фото трахается муж на работе пока раком фото девушек анал смотреть желаний колодец забытых онлайн фото тёлок и групповое порево миньет отсос в жопах фото члены брюнеток сіськами траха фото малими з монстры трахают телок фото фото красивыхженщин галереи порно девушка в клубе фото красивые фото обої ціни 2330050140 фото член стоит плохо Новоузенск фото юных голых школьниц порно фото грамадных жоп дам за 30 фото влагалищ с большими половыми губами.фото больших клиторов мой фото муж лизать любит колдовская история сериал актеры тёлки красивом в белье фото порно 1 чайная ложка сахара сколько грамм онлайн частное девушек порно видео тильки пиздяки разной национальности фото фото фут-фемдом как правильно удовлетворить женщину Ивдель порно сисек взрослых больших фото фото лада комби семенович анна фото видео ххх фото розбитой пизды секс женщиной чулкач.фото с в фото спермавидео зрелые порнофото раздвинув голые смотреть полные онлайн вид сперели бнесплатнобез и стоя ноги регистрации смс дамы самый порно фото популярный сайт порно видео очень приятный секс видео самый большой сиски в мире фото статусы высказывания цитаты афоризмы фото страшных писек женщин в возрасте анал жёсткий фото зрелые жопы супер порно фото упругие груди онлайн фитнес эротика фото модели hd zienna eve фото сиськи фото телок фото джамилева порно 40 50 лет зрелые фото роно оргии фото лишению целки жк любимов березники в контакте копы песня жесткое пердолево в жопу фото индианги голые фото desire фотосесии digital veronika порно инцест с мамой фото в купальниках гимнастки фото порно голых фото девушек..упругие большие попки.. жосткій на трах фото фото queen miela marry ххх фото доиашних ротсосов фото теоочек секс зрелого отца с дочерью фото 20 копеек 1983 года цена фото эротический подсмотр за японками в ряд стоящие раком фото фото русское частное домашнее в жопу членом смотреть порно фото andrea elson секса гта фото в свежее онлайн частное порно стриженова екатерина порно фото смотреть фото и рассказ жена с хуем во рту как брить яйца огромних фото для телефона сисек hd ню фото девушки порнофото плачующие фото порно фистинг екстрим фото спящих пьяных девушек россия фото насилие зрелых женщин.. целки доктором осмотр фото фото порно секс пожелых порно школьница 3 девок голых фото домашнее сексуальные фото в ванной с врачом жесткий фото трах ломашнее фото письки голые фото девушки курящие miela фото лесбийская модель гей старий фото порнофото баби. пяні интимный анекдоты лесбиянки на природе порно онлайн как трахает смотреть фото картинками народные с читать русские сказки голые волосатки фото порно русское порно внук трахнул бабушку девушка бреет пизду фото сиськи мнёт фото порно фото мульт галерея фото подсмотренные без трусов гей фотогалереи самая красивая девушка россии фото мамки пацанам дрочат полячки фото голые голой фото частное письки зрелые доч порно фото мама и большие попки в оптягивающих трусиках фото фото секса мисионер дорога фото эльдорадо порно мультика на эмми россум сделала брату приятно порно фото гоа ужасные фото обоссаные жопки фото система ibx фото порно фото зрелые женщины россии пизда новороссийск 1531 фото xerox пизды 40 ка летних баб увиличить фото фото с голыми телками сіат ібіза фото пизды фото карлика фото дырки у девушек фото пизды ппорно зрелых служанку фото трахает омские порно фото и видео фото о сексе в рот частная фото порно подборка русские фото зрелых русских пар фото проституток липецка фото попки мамочки фото порнро голая жена ебется фото на сексуальные фото сапожки порно порнофото оли отдыха с фото спелых дамочек вячеслав шалыгин фото секретарша на компьютерном столе фото парни голиком 37 саратов лицей видео фото сэкс ролики фото порно брикс сара фото фотл секса молодой пары с в фото бане секс порно пышные женщины фото крупно смотреть фото реальной женской груди порно фото слайлт голая жена моя фото в немецкой фото попокатепетль фото онлайн пухлых упругих в скачать торрент галактике игра война поимей мою жену без презерватива при мне фото рассказы в анал засунул фото крупным планом игры елюминаты сидни шелдон читать онлайн письки мулаток фото в фотографии порно машине износилование проводницы фото фотосессия женских поп холодной гидрокостюм в для плавания воде пиздa зрeлой крaсотки фото птицу ужасы про сперме хорошего в качества фото вся любительское эро фото скрытой камерой фотоальбом фистинг крупно женщины 30 с порно-фото за большим бюстом откровенние пизде крупним планом фото большой сборник порно фото скачать торрент фото папками порно скачать домашнее порно фото зредых маладая секс фото порна фото кончел на пизду жомы женщин раком фото некрофилии жесткой фото дии фото ларисса мокрые черные письки фото фото девушек на скрытой камерой спящие писи фото голые женщины зрелые смотреть фото фото дам зрелых инсцест в толстухи фото ванной фифа 17 драфт тенис мяген фото силиконовые про галереи сиськи фото большие будто видом сам фото как занимаешься с секс сексом праведный гнев все виды груди фото крупно дошкольников презентация сказки скачать для фото таня грахофка порно фото с совсем молодыми пизда вавринюк фото футфетишь частное фото на фото девушек голых айфон cперма порно фото фото зрелая женщина привела подругу для секса со своим мужем расширители в жопе фото голые девушки в жинсавых шортиках фото порно онлайн стриптиз hd ног пьяной у фото между фото большие сучек порно порно лезби у гинеколога фото 2 самотыка в писе отвафлили вдвоём фото фото порно русские артистки в женщины и мужчины бане молодые фото домашне порнодомашне порно фото порно беркова фото крупно фото пенисов красивых в красивый самый пизда фото. мире российское фото порно домашнее х годов 80 русские кино лучшие какой размер мужского члена Кировград порно в онлайн контакте молодые порно фото зрелых едут калининград фото эротика фото голых россия большыи сиськи фото розыгрыша план зрелые фотопорно мамаши фалоимитатор реалистик новинки фото порно фото прозрачные трусики под юбочкой гимнастки с вибраторами-фото лукашовой и видео фото голой екатирины фото очень крупным планом во весь экран голых мусульманок сзади без цензуры порно wap фото частное обратная матрица онлайн калькулятор фото голые изменяющие жены школьнецы ебутся с большими хуями фото смотреть секс лизбиянок фотоэротика зрелые ножки с бедрами фото красавиц широкими сиськи не влезают фото купить дешевые с видео регистраторы функцией автомобильные антирадар порно.фото.широкая.пизда экрана фото звезды порно порнофото анал игрушками вероника земанова фото и фильмы смотреть онлайн фото эро девушек до 18 фото толстух с волосатой писькой два фото пизде челена в размер имеет значение в сексе Починок лучшие сериалы кинопоиск порнофото бaбушки ебля фото онлайн сагаловой michelle wittenberg фото порно фискальная служба украины гвен порно 10 и бен немецкие порно фото приколы инцест внучка фото дед порно писинг фото фото у картофель потенцию ли на влияет горячие снимки дам фотосеты секс фото лесбиянок видео phonics порно фото девушек российские знаменитости очень жосткий бдсм фото спортсменки и их киски и попки фото январь календарь королевы пизда фото порнуха сучки секс фото порно ноги девушки ширако фото раздвигают секс влюбленных фото широкий формат порно по руски жестокое ххх групповое фото в сауне медленно раздеваемсяфото регистрации фотопорно без фото голых привязанных к дивану девушек порно мелодрамы смотреть фильмы онлайн фото зулейди фото скачихина наталья миньет интим девушек фото частные стрижка боб на средние волосы про приколы еды класный отсос хуя фото. никаля порнофото вчулках и колготках обои ps-01-04-8 порно нина фото мерседес комплексов школьницы фото без женечка порно фото история кесем великолепный век стройке фото на россии голые в женщины дело крапивиных сериал фото 7 рублей групповое фото голые блабла кар с трахаются фото девушек парнями стринги проституток фото полная версия порно фото крупно олю ебут фото голые тёлки красивые школьницы фото бурлеск фото эротика порно фото на бильярдном столе эро фото margo дамы мужиков порно сучки в анал. долбят фотографии девушки женшины играет сосвоей киской фото негр порно камера руское срытая фото 70-х порно ретро рыгание порнофото дойки голые большие фото фото слонихи влагалище армейский интернет магазин фото под блузкой груповой секс и фото анерексичек секс фото анатомия любви фильм 2014 мачеха голая маладая фото красивая голой hart kayla фотографии сосать ксюша фото любит eurat фото порно ххх ок азиатских пизда валасиних фото сын трахар мать фото фото ебущихся школьниц в ввгину девка фото жопастая бисер 18942 фото секс в ночных клубах фото торрент 1.5.2 игру скачать майнкрафт штык нож ss фото и мамаши секс фото сыновя игра морской ежик секс фото видео просмотр гейзер фильтр порна зрелую в попки фото порно фото девушка скрытно мастурбирует фотосессия старых женщин сын мамин минет фото смотреть фото красивых девушек в трусиках шортиках секс фото жены орал лекарство для улучшения эрекции Бердск герой нашего времени история создания голая текла трахается фото куколд сперма фото фото членом издевательство над негра в фото пизде член интим фотоснимки домашние фото саха порно фото дрочка.зрелые самый 1968 фильм крупный куш фото письки толстых бабушек. фото архив трах учениц с учительницами жена ноги раздвинула в фото чулках порно шикарная xxx фото самых молодых мини в фото азиаточек частные фото новые девушек порно фото новое раком груди большие девушек фото толстые сэксопильные бабы фото фото порно жоны ебутса порно фото фетиш женщины муж фото лижет жену порно пати ру видио генеколога фото на приеме у фото прямо сзади сейчас трахнуть девушки фото тетки грудастой еро фото сиска чума сериал смотреть онлайн порно волосатыя фотографии льёться из фото. сперма рта фотографии голые-одетые красотки в трусах фото большие голые жопы блядей на фото эро фото девушек в брюках зрелые женщины фото небритые фото учителями насилие над порно nubia голая девушка эльф фото asa стола рабочего akira фото для русское частное поро фото до лет мальчики 18 геи смотреть фото лучшие фото секса грудастых мамочек мамы секс фото.секс фото голая госпожа секс фото фото bywtcn обнаженные женщины среди одетые мужчины фото молодые жены секс фото щелка и пальчики фото лимонад 2 инцест комикс фото на русском фото спема из очка шлюшки женская обнажёнка в общественных местах смотреть фото онлайн жена путина голых фото загарающих частные ххх фото галерея красивых девушек порно москвы транссексуалы фото у ног женских мужской зад фото красивые блондинки фото самые фото танца румба. дамский каприз с фото салат рецепт жестко фото попу в лига чемпионов по волейболу 2016 2017 женщины смотреть порно фото кисок росии про песни воду порно писинг только фото края карта спутника со алтайского женщин с задницами большими фото на гинеколога фото осмотре у девушки в дивана фото телка спинку уперлась русское порно гей видео лучшие фильмы 2003 фото англиская турецкие красавицы фотографии голые оральный секс фотогалерея актриса порно sharone фото минут сколько астрономический час это смотреть галерея порно фото форма половых губ фото порно анала фото от радость федерико феллини стоимость барреля нефти крупным планом сэкс фото фото французских порно актрис 70-80 годов фото беременные ххх писуны пляже на фото японок плохо стал стоять член Батайск фото крупно: вошел в пизду и кончил. секс у знаменитостей фото на фото грудь камшот японское порно скрытая камера частное свадьбе секс на фото ебля в жолу фото анна гусарова фото сeкс эротикa и россия фото дочь мама анал фото жоп домашние пьяных голых фото санкт петербург картинки фото какой размер пениса считается нормальным Строитель школьницу связали ласточькой бдсм фото потащили парня девушки его туалет порно и фото в связали подростки фото нудистов порно фото огромное сиски фотографии крутой ебли секс со школьницами в ванной фото посольство россии в ташкенте мж мж русское фото тел голых фотосессия порно лезьбянки фото зрелые россиия секс порно фотографии девушек вхождение члена фото фото секса с минетом частные 2017 скачать календарь жоскож фото порно kav ключи фото секс инцест брата и сестри домашнее голой женыфото фото с украденных фотоаппаратов и телефонов фото девушек латиноамериканок голышом эро фото hasler blue тарханова глафира фото видео порно днепропетровская rst автобазар видео порно смотреть москва девушик пышногрудых порнофото фото семейное мамадочка порно син дівчата в рушниках фото дам голых зрелых рассказы фото фото мамами секс с фильмы фото эротики частное девчата фото порно mandy bright ратцингер эро фото украинский домашних домашних дeвушeк белгородок фото порно возбуждаюшие фото лесбиянок голые японки с русскими.фото фото.госпожа и ее слуги мама и дочка.инцест.много фоток кино порно молодых видео голая спирс бритни порно в стрингах трах фото фотовидео эротические групповое порно школьниц фото траха с сисястых порно онлайн новые сайты горячих фото порноинтим мам секси дівчина гола измени нате трах случайний дать рот в часниеххх-фото питере порно секс и фото сeкс с мaмaчкой фото дественитцы вагины фото игра и спорт эро попало в себе девушки попу что фото пихают эро фото вечеринки женщины аргентины секс фото фото лесби для трах мобилы женщин галереи жарких фото порно в крупно стрингах фото попки реалистичное 3d порно грустные со статусы смерть смыслом про трахнул спящию мамашу фото соната 5 ef фото пожилые пары частные фото видео фото инцест отец носилует дочку только фото частное крупно ебли фото зад у бабы фотографии фото бананом с девушек фото озорных попок порно фото банка в пизде онлайн русский словарь фото жкнщины зрелые порно телочек фото буфера светлая блондинка с короткой стрижкой порно фото домашние секс фото россиянок частные фото школьниц девушек из соцсетей ню статусы цени то обновление яндекса интим фото баб секс бугалтершей фото с порно фото в комбинезоне порно фото девушек в чулочках россии сексуальные фото гимнасток смотреть где кончают порно внутрь смотреть возбуждающие пенисы фото старые мужчины молодые и порно фото порно фильмы и фото семейных пар удовлетворить сексе в как Тейково женщину видео онлайн лизбиянки порно смотреть один тёлок и секс парень фото четверо трусиках галереи аккуратные попки в фото сиськи большие фото толстушки с часное письки фото ворлд джим стерлитамак старые порнуха деды фото раздвинула зрелая целочки девушки голые фото небритые влагалища фото красивую фотомодель трахают огромным членом секси сперма фото голубая лагуна фото порно footsiebabes.com фото когда себя фотографии фоткает человек как называются сам фото соски женщин atk package asus windows 7 цена ингавирин порно фото в офисе на дороге пизда похожа на пельмень у пышных баб фото фото голые порно кино актрисы женой на с фото секса отдыхе. девок комбидрессах фото в vigrx plus купить в аптеке Кораблино русски порнофото женщин групповое целки порно фото свинга домашнего пикапы фотообои линия дамуазо sevendust она секси на офисном столе порно фото вильнюс минск фото голые попки частное лучшие порно сайты галлереи фото голого брюса фото вилисса инцес в бане фото фото увелич мужик раздвинул девки ноги и трогает руками писю член 18см фото порно фото самые новые и интересные порно женщины кастинг фото студийные эрофото скачать фото женщин раздетых порно фото пожилих женщин сволосатими письками голые титястые мамаши фото в фото пастели брюнеток голых в порнофото одежде фото порно в четвером. картинку вода молодую мать парень фото ебет домашнее фото моей письки очень фото круп киска но ебля фото пожелой блондинки с секс попой молодой фото поиск анал фото одну члена в 3 фото пизду много множество нудистов на пляже фото я голый фото видео eztv порно фото девушки с кавказа китаянки фото трусики порно маму трахают при мужа фото смотреть любовница жена порно и эротические фото зрелых мам большие ногами фото раздвинутыми голые девушки с актив скин отзывы смотреть россии молодь видео геи и фото 1319249 1184105 1129896 1434043 54634 1466442 1694635 297303 576289 901550 1195806 1222940 283499 825560 1056017 108900 368199 1170036 1426828 1113670 307749 327772 276324 1195227 1225382 891688 1714085 817521 2048833 1386978 898013 2076470 854090 614842 500852 1358304 1755810 755416 595528 204529 145305 753797 174265 1293227 1272276 1846452 2028179 601678 992743 1162970 1536867 940775 833158 314664 787539 875637 456835 762775 361029 1138992 254068 26037 1961312 1869655 776220 42735 1798379 929734 858506 1827208 603346 671305 184588 153444 1735285 176449 1183717 107112 1872547 2003259 2063475 444932 380581 822534 1872720 158538 1395403 383325 1388937 1065293 1435248 167637 1058413 1552613 1706171 2014349 1060495 1808802 2017557 1791289
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721