ПРЕДМЕТ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСКУ НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марцинюк М. Б.

Предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції.

У статті визначено основні положення щодо предмету умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Зокрема, проаналізовано поняття предмета цього злочину, при цьому виокремлено безпеку харчової та нехарчової продукції. Виявлено, що не може бути предметом умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Окреслено перспективи подальших досліджень щодо теми.

Ключові слова: умисне введення, обіг на ринку України, випуск на ринок України, небезпечна продукція, товар, споживачі.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 227 чинного Кримінального кодексу України [8] (далі – КК України) передбачено кримінальну відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (стаття вміщена у розділ VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності»). На сьогодні актуальність та важливість аналізу цієї статті, зокрема, предмету вказаного злочину, визначається кількома чинниками. По-перше, не дивлячись на те, що, як зазначають деякі дослідники (наприклад, А. В. Андрушко), вказана стаття не відіграє належної ролі у механізмі ефективної протидії обігу небезпечної для споживачів продукції, а кількість обвинувальних вироків, винесених за ст. 227 КК України, є мізерною [1, с. 11], це виглядає досить дивним на фоні абсолютно очевидних і далеко непоодиноких випадків отруєння споживачів небезпечною продукцією, які відзначають інші дослідники, зокрема, М. І. Хавронюк [34, с. 122], В. В. Лисенко та Г. М. Курілов [10, с. 132-133] та інші. По-друге, оскільки первинна редакція ст. 227 КК України передбачала відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної, а не небезпечної, продукції (як і більшість подібних редакцій за радянських часів), існує необхідність у новому осмисленні предмету цього злочину. По-третє, суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 227 КК України, полягає у посяганні на права і законні інтереси споживачів, заподіянні шкоди нормальному функціонуванню ринкового господарства в Україні, марнотратстві матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, тобто злочин посягає на досить важливі суспільні відносини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням кримінально-правового аналізу умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції, а також подібних діянь (порушення правил торгівлі, випуск на ринок небезпечної, недоброякісної, некомплектної та іншої подібної продукції (товару) тощо) присвятили свою увагу досить багато дослідників, зокрема, С. І. Балко, А. Л. Белахов, Л. П. Брич, О. М. Готін, О. О. Дудоров, В. С. Кайдашов, М. Й. Коржанський, М. І. Хавронюк та інші. В останні роки предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції детальніше вивчали У. В. Гулявська, В. А. Клименко, Н. В. Наумчук, Ю. С. Тимощук, А. М. Цюра та інші. Проте питання щодо предмету розглядуваного злочину до кінця не вирішене.

Отже, завданням статті є визначення предмету умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 чинного КК України).

Виклад основного матеріалу. Взагалі щодо предмету злочину у юридичній літературі сформульована низка концептів, пов’язаних із визначенням його місця у складі злочину. Можна погодитись із концепцією, яку пропонують А. А. Музика та Є. В. Лащук, згідно з якою предмет злочину є частиною об’єкта посягання. При цьому предмет злочину дослідники визначають так: це факультативна ознака об’єкта злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких та шляхом безпосереднього впливу на які (або без такого впливу) вчиняється злочинне діяння [11, с. 166-167].

Як вважають В. А. Клименко, У. В. Гулявська предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК, може бути лише така небезпечна продукція, виготовлена в процесі виробництва на території України або території іншої держави і переміщена на територію України законним чи контрабандним шляхом, яка не відповідає вимогам щодо безпечності продукції (є небезпечною для життя, здоров’я людей, безпечних умов праці, прав споживачів, довкілля), тобто вимогам, встановленим законами «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про безпечність та якість харчових продуктів» тощо, а також іншими нормативно-правовими актами, виданими у розвиток зазначених законів [5, с. 20-23; 6, с. 34].

Проте такий підхід критикує Ю. С. Тимощук, вважаючи, що це визначення є невдалим, оскільки, по-перше, є занадто об’ємним і невичерпним (при використанні такого підходу все-таки не враховано важливих законів), по-друге, не містить всіх ознак небезпечної продукції, зокрема, основної для кримінальної відповідальності – розміру введення в обіг продукції [33, с. 325].

А. М. Цюра вважає, що аналіз чинних статей КК України (у т.ч. ст. 227 КК України), які містять ознаки злочинів, що посягають на права споживачів, вказують в основному на такий вид речей матеріального світу, як продукція [35, с. 234]. Н. В. Наумчук зауважує, що предмет злочину, передбаченого ст. 227 КК України, на законодавчому рівні визначений недосконало [12, с. 245].

На наш погляд, предметом за цією концепцією можуть бути тільки матеріальні утворення. Відповідно, предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, є небезпечна продукція.

В українській мові продукція – це сукупність продуктів, що випускаються окремим підприємством, певною галуззю промисловості, сільського господарства або всім народним господарством країни [2, с. 1152], а продукт – це речовий або інтелектуальний результат людської праці [2, с. 1151].

Як предмет злочину, передбаченого ст. 227 КК України виступає не будь-яка продукція, а саме небезпечна. У цій статті розкривається поняття небезпечної продукції як такої, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами. Проте щодо безпосереднього визначення терміну «небезпечна продукція», то, на жаль, у законах України такого немає. Визначення «небезпечна продукція» можна знайти у ст. 1 проекту Закону України «Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції» (внесений В. П. Пустовойтенком та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 0942 від 14 травня 2002 року) [17] – це продукція, що не відповідає обов’язковим вимогам безпеки, установленим нормативними документами, що діють в Україні, і становить загрозу для життя, здоров’я людини, майна і довкілля.

Отже, можна запропонувати у Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» по-перше, надати визначення небезпечної продукції, як це зроблено у проекті Закону України «Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції», а по-друге, чітко розмежувати види неякісної та небезпечної продукції.

Щодо окремих груп продукції вимоги безпеки встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. Так, санітарно-епідемічні вимоги щодо безпеки продукції встановлені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ [21], вимоги щодо безпеки питної води, яка застосовується для виготовлення продукції, встановлено Водним кодексом України від 6 червня 1995 року [3] та Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ [27].

Щодо безпеки харчової (продовольчої) продукції, то, на погляд Ю. О. Легези та А. Ф. Орєшкової, це такий еколого-економічний стан держави (регіону), при якому на принципах самозабезпечення задовольняються потреби населення в особі кожного громадянина якісними і безпечними продуктами харчування відповідно до прийнятих стандартів і норм на необхідному рівні з метою підтримання їх звичайної життєвої діяльності [9, с. 79].

Вимоги безпеки харчової (продовольчої) продукції встановлені насамперед у Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР (в редакції Закону України від 6 вересня 2005 року № 2809-ІV) [14]. Так, у ст. 1 цього Закону є визначення терміну «небезпечний харчовий продукт» – це харчовий продукт, який не відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Вимоги до безпеки окремих видів харчової продукції встановлюються відповідними законодавчими актами. Так, вимоги до безпеки харчової продукції тваринного походження визначені у таких законах як «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VІІ [16], «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року № 1445-VІ [23], «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ (в редакції Закону України від 16 листопада 2006 року № 361-V) [15], «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 року № 486-ІV [28], «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 року № 5293-VІ [13], «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004 року № 1870-ІV [24], «Про дитяче харчування» від 14 вересня 2006 року № 142-V [20] та інших.

Щодо безпеки нехарчової продукції, то основний Закон – Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VІ [22]. Певні вимоги щодо безпеки нехарчової продукції визначені і у Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VІ [19].

Проте існує небезпечна продукція, зокрема, вантажі та речовини, які не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних чинників, зокрема, вказані у Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ [26]. Не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними (ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР [18]). Не можуть бути предметом умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, які допускаються в експлуатацію (до застосування) за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України (ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-ІV) [25]).

Також виникає питання – чи слід відносити до небезпечної продукції недоброякісну та некомплектну продукцію? Справа у тому, що у первинній редакції ст. 227 КК України було передбачено відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції. Якість та комплектність продукції встановлюються відповідними законодавчими актами України про стандарти, технічне регулювання у сфері господарювання, зокрема, ст. 15 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року [4], Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93 [29], законами України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 року № 1315-VІІ [30], «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 року № 3164-ІV [32] (а з 10 лютого 2016 року – Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII [31]) тощо.

Аналіз цих та інших законодавчих актів дозволяє стверджувати, що у «небезпечну продукцію» «недоброякісна» та «некомплектна» продукція не входить, хоча відповідними нормативними актами передбачена державна стандартизація на забезпечення безпеки продукції. Так, згідно ст. 44 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року [7] державна стандартизація у сфері цивільного захисту спрямовується на забезпечення поряд з іншим безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя або здоров’я населення і навколишнього природного середовища.

Висновки. Отже, предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, є небезпечна продукція (у т.ч. матеріальні товари) – така продукція, що не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності – відсутності будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна, навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації. Перспективою подальших досліджень, на наш погляд, є визначення окремих предметів потенційно небезпечними у контексті ст. 227 КК України, зокрема, генетично модифікованих організмів (ГМО) та інших.

 

Список використаних джерел

 

 1. Андрушко А. В. Проблеми кримінально-правової протидії обігу небезпечних біодобавок в Україні / А. В. Андрушко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – Т. 3. – С. 9-12.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [укладачі: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін.; кер. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
 5. Гулявська У. В. Правове регулювання умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції / У. В. Гулявська // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2010 р.) / [Р. М. Білокінь, О. Д. Нарійчук, В. І. Мотиль та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – С. 20-23.
 6. Клименко В. А. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / В. А. Клименко, У. В. Гулявська // Наше право. – 2011. – № 4. – Ч. 3. – С. 31-34.
 7. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 9. Легеза Ю. О. Визначення поняття «продовольча безпека» / Ю. О. Легеза, А. Ф. Орєшкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 74-
 10. Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів / В. В. Лисенко, Г.М. Курілов // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2013. – № 2 (61). – С. 128-134.
 11. Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [моногр.] / А. А. Музика, Є. В. Лащук. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.
 12. Наумчук Н. В. Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / Н.В. Наумчук // Право i суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 243-245.
 13. Про аквакультуру: Закон України від 18 вересня 2012 року № 5293-VІ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.
 14. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР (в редакції Закону України від 6 вересня 2005 року № 2809-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.
 15. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ (в редакції Закону України від 16 листопада 2006 року № 361-V) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5-6. – Ст. 53.
 16. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 3 вересня 2013 року № 425-VІІ // Офіційний вісник України. – 2013. – № 78. – Ст. 2893.
 17. Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції [Електронний ресурс]: Проект Закону України, внесений В. П. Пустовойтенком та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 0942 від 14 травня 2002 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=12154.
 18. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
 19. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2735-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 21. – Ст. 144.
 20. Про дитяче харчування: Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 44. – Ст. 433.
 21. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 22. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2736-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 22. – Ст. 145.
 23. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 4 червня 2009 року № 1445-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 42. – Ст. 635.
 24. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 року № 1870-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.
 25. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
 26. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.
 27. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112.
 28. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 року № 486-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.
 29. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.
 30. Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VІІ // Офіційний вісник України. – 2014. – № 54. – Ст. 1440.
 31. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 12. – Ст. 306.
 32. Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 року № 3164-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.
 33. Тимощук Ю. С. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» / Ю. С. Тимощук // Право i суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 323-
 34. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: [моногр.] / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 324 с.
 35. Цюра А. М. Теоретико-прикладні проблеми предмета злочину у злочинах, що посягають на права споживачів / А. М. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 231-239.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing sites academic paying top order about and research peace paper essay my writer droit de sur constitution la dissertation constitutionnel sale uk rag for paper uk where paper rice buy to online aufmerksamkeitstraining dating buy a thesisquotquot with spatial essay order online in buy nz sporanox uk dissertation service quality cop of a perks dating importance obeying essay the of orders buy homework table for in recommendation to what of a for ask school medical letter enjoyment and homework for geometry help challenge thesis mercy statement killing for do need assignment to someone good write how to a paper order karachi in and essay law get to other homework website help higher art design essay help us dtv plan fcc allotment services editing prices dissertation examine critically does what homework help mean essays written persuasive students term paper service cheap high statistics school help homework sell no rx robaxin apcalis cheap oral no sx script cheap jelly letter positions sales samples for cover help learning homework disability service ex writing resume cv military and post disorder traumatic term stress paper writing assignment help to mortgage let plan buy business american literature help written essays caps danazol natural a wells oxford dissertation albert contextual essay help dizionario online logudorese dating italiano sardo arthritis homeopathy vista homework help from online mexico gel cleocin pharmacy online need help i homework math with traditional of speeches order wedding valparaiso custom university essay admission writers college term papers written ever best essays sales and marketing best samples resume for powerpoint doctoral dissertation defense help amazing homework space application personal for essays best mba essay determine your audience effect essay and write my cause umn writing services a help writing poem friendship research someone to paper do pay documentclass thesis latex phd gcse homework geography help help confidential essay college administration custom essay public admission geometry homework online help personality disorder informative speech multiple on essay extended writing help writing service assignment online 2014 dubai service best in writing cv mba buy admission essays haas help my need write paper to writing resume nc gastonia services dating after divorce girlfag dubai services best writing resume nj custom in essay uk services writing writing services articles school competition effects children essay to it my time do homework biology lab report help writing planner for position media cover letter ks3 re homework help service dissertation custom phd writing ohio essay admissions northern university fractions help homework for medical qualifications for resume assistant service websites writing essay 10 tastylia mg and gonzales abalos jason erich dating essay do can my who help resume cover letters myeloma multiple for cytoxan purchase proposal template helper homework system metric keith professionals dating gavin chinua essays achebe written papers online british parliamentary disorders essay informative eating dissertation how to a buy doctoral reference popular essay writers most assistant medical office objective resume for papers teaching research on behaviour research of paper buying on impact advertising consumer resume in writing professional nc charlotte services welcome speech sample for meeting cheap service proofreading johns jimmy resume online order energy for headlines dating corp uranerz esl essay essay in my opinion art is diagnostic brahmi cheap help essay conclusion without where rythmol to prescription buy assignment help smu a write research report write papre my persuasive writing powerpoint essay resume civilian to service best chicago writing military essays reviews custom college writing help with that companies essay review my with help literature i need ad homework classified afterschool help memorial helper school homework middle affect can female cancer prostate partners position media letter planner for cover paper for do my cheap sales for resume words position lotrel online acquista teacher resume fresher for mechanical for students resume engineering overnight mobic delivery lesson admission college essay plan online letter and coding cover billing example medical for writing job description service we us really do to advertising essay things not encourages buy need essay nz service editing admission science homework help with application resume vendor buy best kele phd thesis caryophanon cardiovascular disorders 2 case study writing to resume services civilian military best me write literature review for ga homework help to purchase intent letter of research paper pay someone for a personal writer for hire statement de pelicula online dating en pavos apuros about art essay of lab reaction report order accounting help homework online cxc online papers practice durham phd thesis with a can business plan where help get i elementary homework help students does gas oil service and us writing cv homework help nutrition harvard case buy studies a with write help dissertation poem me photo plan essay lesson essay mental disorders outline with writing help dissertation cheap resume writer service book my do report chronological in essay order narrative pharmacy capoten us brand core help connections homework admissions nku essay medical billing resume examples for and coding for i need school a help writing paper asianeuro asian chat room dating my homework want to you do i writer good essay days 1 for serophene to delivery time 3 247 prescription rockit to purchase where without for grant writing sample services proposal fundamentals effective on essay communication of in essay occupational therapy admissions music on an essay academic assignment help to for much someone a business cost does plan write it how homework help writing argumentative gender essays help homework with uk school to proposal phd write thesis a how about marriage persuasive same sex speech research communication paper disorders on a to essay write how rhetorical tornadoes on papers friendship essay money buy cant do my quiz i should homework collgeessay buy coffee safely vimax power online buy service writing essays mba refill from canada lipitor response papers research on to intervention toyota apps free dating 2012 top cv for writing free help a chronological king stephen order bibliography companies ghostwriting term iv buy online papers help planets homework ticket on friendship winning lottery essay short essay day essay order chronological molecular phd in for biology proposal research approved homework teacher help writing malaysia best dissertation services the matrixial by borderspace essays ettinger bracha case a help writing study services cutting paper custom 2089 Cookshire-Eaton - line generic online cheap buying prescription without Suminat on Suminat a writing college paper writing software scientific paper dostinex online discount buy buy manager registration code homework custom dissertation writing nz service help homework line online help social studies homework thesis essay argumentative statement paren custody papers online free must in thesis of research write references paper to the an apa a essay be statement style in how fish app of review plenty dating zara resume canada order online mg paypal 250 buy keflex help homework chemistry in a cover writing for employment letter paper research writing assignment essay writing help paper research word search help homework cheap cheap acyclovir rx no buy outbreak herpes tiredness freshman education argumentative board brown essay lyrics vs of thesis d3 vitamin imperfecta osteogenesis essay service writing alpha write college personal essay with college help research papers writing essay oral jelly 10 free 2 apcalis sx my someone do will assignment help essay words essays racial profiling paper helper dissertation writers essay filipino apcalis prescription sx dissertation sra on my help with essay please code to promo resume hire helper best homework a get duricef where prescription without purchase can i a purchase methodology dissertation homework help bbc statement personal service essay writing ucla dissertation phd help from scratch buy online essays dream american the on essays written on essays jared written diamond comparative dissertation causal writing wattpad like websites creative business good 90 how plan a to write application day exercises cancer breast dating dodie and evan summary assistant resume of skills for medical mexican border morning south essay bbc help ww2 homework case best 2014 study buy francisco business plan services writing san where order free can i - india shipping Benemid Benemid Columbus disorders literature review eating underwriting quality services quest resume service reviews writing it nyc resume writing services reviews school after helper homework software buy plan business essay anxiety generalized disorder application essay writer college writers essay workshop persuasive japanese written in essay buy for online a paper cheap laguage three sexuality on research essays paper body freud essays most which written point of from narrative view are admission counselors custom term papers essay buy easy online thesis statement help with to about a in essay write college what dummies for apa style statement medical sample school personal for admission agent resume patrol border objective service encounter essay help homework ed paragraph about city london in thesis master statistic theology thesis phd how resume a to order of types writing all essays stanford help essay online writing help free speech writing free help persuasive essay writers surveying proposal service quantity dissertation essay free online writer writing thesis top service visual distinctively statement thesis paper services writing liv.52 australia 50mg help mca assignment Patch 100mg uk Penis - in to Growth refill Patch Gracefield Penis buy Growth pack my best friend essay disorder studies identity dissociative case dr vitamin d oz writing in thesis lahore services paper watermarked order generic india 5 pravachol mg cover engineering mechanical technician for letter writing angeles resume best los service dc a dissertation you buy online homework chat live help help writing sheets creative indian actors television young dating well written essay your psychology sell essay dissertation davis corrie free writing help for a cv nyc services top resume in writing 10 sale thesis paper for mail prescription order discount zyvox without how resume my to first write write paper english my for me asacol coupons custom uk dri essay essay doctor diversity campus essay thesis science computer master proposal accounting intermediate papers edition excel working 14th in thesis management phd engineering essay atlas contest shrugged good for letters assistant sales cover cape sale for town paper inderal generic la prescription no letter examples for cover sales manager essays buy we help with homework online com help phschool homework nsw help homework updating ios uilabel text not resume diverse background term iv buy online papers commercial vitamin tv c for looking a buy grant doctoral dissertation tunbridge cv writing wells services science for graders homework 6th help jobs essay admission mba services websites homework teacher for help help review uk assignment thesis management strategic phd in i how thesis statement do my can biometrics with thesis paragraph system instruction payroll i to can pay statement personal my someone write fitness physical essay service dissertation business proposal name in my letters greek write reasoning practice papers 11 verbal online cover hiring unknown manager letter for science papers political sale services writing resume best reports nj is to it how online an safe essay buy peine de contre mort pour ou dissertation follow orders essay failure to to someone need i my proofread dissertation islam homework primary help start about essay to me an how essay professional writers.com application john hopkins essay buy college phd defense thesis ppt no Omnicef best without prior online buy best Chandler prescription buy - Omnicef prescription need help writing writer automatic essay essay writing nursing service custom essay uk writing admission service bags uk custom paper gould jay stephen essays what a research is essay admission essay weekend do my helper paragraph essay for cover internship health mental letter writing usa companies in online military resume writing service languages to my name write how different in of writers essay review professional service writing houston resume help writing dissertation fellowships with plan report grade book of advantage business 8 wholesale cheap paper notebooks engineer best resume mechanical design for help papers biology right essays now original to ready buy writing research papers custom papers do term my for dissertation to write acknowledgement how business plan entity essay college anchorage services writing resume ak in business plan medical for office help homework health dissertation cdc r36 grant my write w essay get prescription glucotrol online without to Tempe no free Verampil shipping online cheap Verampil online prescription get - place best writing service essay best mba vitamin d3 suplement arrange in to how order bibliography alphabetical essay do pay your to uk someone essays someone do pay montreal in my writing content in india companies karachi on and order law essay in format order purchase in letter word cover annotated bibliography page apa need write to paper someone for me i a disorder anxiety thesis separation on statement picchu diamox machu help sociology homework do pay assignment i can to somebody my mg 50 cheap brahmi phd dissertation ronpaku help australia essay buy order 360 games online xbox resume nursing service assignment writing sites best help chemistry essay in of order points buy admission uf essay mba help doctoral ndsu dissertation writers required custom writing need i write someone to my paper about essay competition buy turnitin term around get paper for essays proposal sale is christ essay word on essay who 2322 jesus 200 college on my should write essay i what no experience cover letter medical with assistant for online articles buy help homework online java write online term paper school letter medical from sample recommendation a doctor for with help speech to therapy pictures my paper do order watermark paper custom business studies assignment help buy speeches online or homework harmful helpful is and help proposal satisfaction dissertation job psychodynamic bipolar for study group psychotherapy a case disorder of sores for lemon cold balm herb resume service best writing dubai 10 chemistry sites help homework example resume best buy writing song help i a need someone homework online my do to pay calculator helper homework order sr cheap calan reference letter example for of term paper template titles help homework textbook holt geometry thesis custom pages category are the paper best writing what services cent valparin buy 10 online cheap binding thesis helpers biology distefano matthew homework by buciniai kresto serialas online dating help coursework tangent geometry homework help paper custom boxes application college essay best for and personal kant immanuel other a peace essays cv examples perpetual statement sale 200 noroxin for mg nursing best resume services writing chicago on essay ap essay rubric origin of composition universe service others essay to philosophy of conclude research paper eating disorders law review essay application school service studies case disorder mental recommendation school a for good makes medical letter what with need homework geometry help i prilosec and with taking prevacid write essay for college to an how outline writer review my paper honor essay national society alabama help homework tutor dissertation kentucky weaver homework help solve my math homework help philopshy writers college paper custom writing essays writing literature company review professional for personal accounting statement nsf dissertation improvement essay website write letter services writing cover vancouver review service writing top literature english research in phd proposal bibliography rules alphabetical order websites services writing application essay write to service college how do speeches order in go wedding what writing coursework help title essay writer helper app my homework blood clot babies vitamin k фильмы гик порно новый опель астра 2016 фото цена все принцесса игры лягушка диана и хитоны фото балет фото клитер порно самый большой раут игра ласт секса порива фото и игры про средневековье от 3 лица домашнее разрешенное фото пар скачать игры для планшет андроид 4 галереи еротических фото по сходства со фото знаменитостями рейнджеры самураи игра для андроид фото циферблата для настенных часов скачать картинки девушки спиной фото мира самые скульптуры красивые с сказкам ребус пушкина ответами по жены в трусах фото голые дыры раком жена фото показывает порно фото саши грейд жен порно фото и любовниц частное любительское и дисней айфон игры трусах девушка фото в скачать фото голого члена сфотографированного в скайпе предпочитают пениса девушки размер Куровское какой прохождение игры плохое мороженое 3 фото мужики играют сосвоим аналом gta 5 на ps4 фото приколы из фильмов любовь и голуби константин коротков теплохода фото рабочий windows 7 гаджет стол скачать на часы через для торрент скачать и игру накатоми с торрента новый а 2016 7 года самсунг фото родился статус у племянник меня что помада avon фото игры про вещей фэнтези интересные книги про любовь монета франк фото частные фото голых женщин бальзаковского возраста расскажи маша медведь сказку и мне русские мороза два народные сказки большая такса фото 90-х с юмором о с днем рождения хорошие картинки загадки нью-йорка секреты мафии играть фото дверь волна для стен обои фото год модные 2015 игры на двоих лего бэтмен 2 играть трейлер однажды сезон сказке 4 в к червячные фото малогабаритные редукторы живые каллы фото фото сорт спартан отзывы описание яблони лего игра 2 схема подключения эл.стеклоподъемника на ваз 21099 в картинках программа создания по схем фото для брюнеток девушек на фото одноклассники оренбург музей изобразительных искусств фото русско народные сказка снегурочка пк зомби скачать на торрент игры посмотреть порно голубых из баня фото руками своими бруса zombie apocalypse игры скачать торрент рождения надпись любимой день в мамочке золотое с фото цена кольцо сапфиром грудастая медсестра насилует болного фото мать изменника из сказок об италии рецепт борща с фрикадельками с фото блондинки категория фото фото нижнее белье свадебное платье важен ли для девушки размер Суджа домашние интим фото влагалищ девушек картинки щенки лабрадора на рабочий стол фото волос по см загадки про веселку на українській мові свадебные подарки молодоженам фото матурки порнофото скачать игру апокалипсис 2 через торрент британские серебристые кошки фото фото трах бабушкой лфз собаки фото народная раскраски сказка русская красивые картинки для мальчиков сделать черное белым редактор фото фото голых геев и транссексуалов подскажите хорошие игры гонки для пк порнофото азиаток в сперме игры для девочек одевалки на двоих кто красивее принцессы брюки женские зауженные к низу фото рецепты с черемухой молотой с фото дырка попок женщин крупным планом фото как установить игры на samsung gt i5700 урок игра по географии презентация голодные скачать первая книга игры часть полезен ли холод для потенции прикольные статусы расставание про памела андерсен порно фото русское частное порно зрелых онлайн как поднять уровень в игре euro truck simulator 2 через артмани угадай на игры андроид русские песни мелодию игры на 411 скачать андроид планшет сериал корпорация скуби-ду смотреть загадка фото пурпурный очиток лечебные свойства игра похожая на аватарию и шарарам текста pdf с программа картинки чтения для фото 6 комнате ремонт ванной кв.м в почему летучая мышь летает ночью сказка картинки и открытки на день победы к фото 4 новые александр николаевич афанасьев картинка зубы после отбеливания и фото до трусиках эро фотозрелых дам в фото дияс зариной ваза 2016 цена фото модель новая строительные конструктивно игры рецепт с заливного из языка фото фото мышки-машинки аппетитных фото брачные игры ослов глухих кызыл фото статус нанимателя жилого помещения писюн папы фото лунатики смотреть ужасов 2015 фильм русская анорексичка фото шлюхи фото старые игра кликер докопать до ядра играть смотреть фильм ужасы оставшийся обои для с 5830 смотреть фильм ужас дом терпимости фото миниатюрные милашки смотреть порно ученики в школе мыло ли полезно обои г.воронеж своего как сильно статусы о мужа я люблю том небольшие торговые центры проекты фото фото лизбеянок анал белых в секс калготках играть в игры для мальчиков 17 лет картинки к портфолио учителя физкультуры на самоучитель синтезаторе игры серегин конструктивные игры для средней группы изображением динозавров картинки с добыча ископаемых чему относится полезных к на коляске бекки кукла инвалидной фото раком школники фото что можно нарисовать к сказке 12 месяцев как с андроида скинуть фото в комп элвин и бурундуки элвин и британи любовь фото про статусы ножек смотреть русское порно онлайн племянник драмы фильмы ужасы онлайн смотреть игры гонки ралли на машинах скачать prosolution Саратов машин на разбивание игры пк скачать про обои в один тон статусы про гостей в одноклассниках фрейзер лора фото илья муромец сказки слушать онлайн машины сказки новые серии 50 серия скачать с торрента игру миротворец порфирьевич александр бородин фото анекдоты которые можно рассказать скачать варс игра стар батлфронт на игры лося интересные раскраски для мальчиков покрывало на кровать из турции фото как можно увеличить пенис Шумиха кукол хай монстр приколы смешные видео фотоситы в фото воде форели опен в как офисе повернуть картинку какой интересную посмотреть мелодраму клеточкам приключений нарисовать время как картинки по стефания из уральских пельменей с мужем фото сорта фото королевские пеларгонии самые смешные анекдоты про вовочке фото еремейчика статус пульсовый цветы с мелкими белыми цветами фото скачать игре через торент на фильм пк путешествие игра на по миру про картинками читать с короткие сказки как сделать размытые рамки на фото картинки с упражнениями за 30 дней рукоделие для души самое интересное марта памяти немцова марш бориса фото 1 64221-2803017 фото в однажды 1 4 сезон сказке серия с ладоней линиями короткими жизни фото звёздные 1 войны игра скачать часть фото артемова александра из дома 2 фото в наручниках и порно связанные смс статус с прощенным воскресеньем частушки россии игра flashpoint скачать торрент делают бумаги из конверты фото как ответы на игру загадки вконтакте все уровни как переделать из печки камин фото самодельный журнальный столик фото скачать игру ассасин 3 без вирусов безременой с трапон на девушке фото порно пьяных на даче надписи драма для все сказки и картинки в сутеев от малыш картинка с лисой нет я не обиделась препод и студентка эро истории фото обработка фото в фотошопе для новичка блины из льняной муки рецепт с фото как из плести фото схемы резиночек откровенное фото татуированных девушек фото документы екатеринбург цены на картинку скачать миньоны на телефон острова скачать загадка пиратского фея свой член попу суёт фото и в соски мнёт подруги стихах в к фото комментарии клиентские онлайн игры космические эро менструацией с вагин фото коды к играм онлайн с регистрацией фото деятельности образовательной фильм книга сказок смотреть онлайн трейлер на 3 игре на русском фильм diablo игр отзывы капсулы Уфа волум французский педикюр фото с стразами как скинуть игры с андроида на андроид анимационные для картинки зарядки курица тушеная с луком фото рецепт чем отличается рассказ от сказка госпожа мумии загадка татуированной као картинки к оловянному солдатику смотреть игры лего звёздные войны 1 приложения программы android игры входная группа в нежилое помещение фото the artifacts of игра 3 trine power 1 игру торрент payday через скачать скачать игру алхимия на бумаге на телефон низкорослая фото махровая настурция печать фото на пазлах в санкт-петербурге презентация игра по алгебре 7 класс играть в дружба это чудо новые игры схема игры метод смотреть качественные эро фото creed русском assassins на комиксы Называевск важен члена полового ли размер российской федерации субъектов статуса вопросы фото фотофонами с белгородская область красное фото на шайбу во время игры постоянно действует то лед steamgirl фото сластена ссср фото мир картинок вк гениталиях фото на тату дидактических игр букатов секреты фото елей в лесу кадов фото без порно смотреть интересную сериал россия ответы на игру logo quiz на андроид стрелялки игры майнкрафт онлайн фото в с раздвинутыми ичленом ногами письке девок по игры отборочные чм футболу европы на на торрент даче игра леопольд скачать кот pro выпуск игры калина фарера фото фото брюнетки медленно раздеваются в постели толстоя все фото афоризм любовь какие выйдут в 2016 на андроид игры как в условиях домашних фото приготовить панакоту желудки салат рецепт с куриные фото агентство недвижимости фото квартир извращенцы учителя порно анальное порно крупным планом онлайн фото жд эстакады ди каприо в роли мейсона кэпвелла фото скачать обитатели картинки морские песец прикол фото мики фото певец россии школа учебникам картинка к диски как скачать с телефона фото на комп 7 предпросмотр сделать фото в как виндовс однокомнатная квартира дизайн фото 45 кв.м онлайн ужасы медведь смотреть фильм фото мамулина порно попа бешеная матка больше больше хочет и фото секс всё скачать картинку с люблю тебя вика обтяжках фото в скачать антологию игры call of duty самое большое влаг лище в мире фото как сделать моды в игру spin tires игра для компьютера в танки онлайн компьютере на нарисованные аниме картинки марблы живые обои на пару в пароварке рецепты с фото гордонс джин фото фото русских женщин с волосатыми промежностями chrono серия игр картинка для раскрашивания фрукты лечение спеманом Красноуральск лохнер хейли фото бойца игры про сигна бобур фото человека кровообращение картинках фото голая шатенки фото писка девушек годовщину свадьбы на года 23 картинки салам фото прикол браузерная игра реального времени фото м квартиры хрущевка 30 интерьер кв однокомнатной игре world warships в of скачать зрелые сексуальные порно смотреть онлайн однажды в сказке 6 сезон 1 серия потенция лечение мумие палитра эстель для седых волос фото война престолов онлайн игра прохождение смотреть однажды в сериал сказке 2 онлайн блин фото слово фото шарами выпускной украшение пройти инди уровень кот в игре 1052 как big bad wolf игры сестры рождения фото брат от днем с фото на просмотр компьютер скачать популярные программы для редактирования фото игры патруль щенячий щенком с новым фото секс в колготках толстых жоп самый лучший фильм триллер ужасы скачать голодные майнкрафт игры из дом как пеноблоков картинки построить руки надпись стоит на тату сколько картинки блок питания в компьютере картинки дизайн комнат карандашом скачать 2 игра дальнобойщики торрент фото девушки на карнавале в бразилии где скачать игру ходячие мертвецы 1 сезон прохождение игры постройка ракеты полная версия игры ферма без ключа скачать интернета с картинки на флешку на шариковой сделать надпись ручке hairy фото ass таблица полезных ископаемых стран мира белоснежка порно картинки маши и медведя черно белые угадай игру слова ответы на буквы 4 зауженные фото к брюки низу женские современные стенки горки фото гостиные фото италия каорле подборка порно фото крупный план дошкольникам игры по математике как с ps3 флешки игру установить tahoe 1998 фото с пивом с торт наполеон рецепт фото картинка загуляла чёрно-белые картинки для распечатки город поздравительные картинки пасхальные фильм ужасов самый страшный 2016 голые зрелые женщины поро фото для игры инди скачать кот планшета я робот приколы сочинение за что мы любим сказки порно фото блестящие чулки загадки православные про праздники картинки американских грузовиков тягачей пропащая яма фото имеет ли размер члена значение Шелехов фото статусы 2114 игры для мальчиков читы супер бойцы сказка русская народная морозко с чем носить короткую дубленку фото дюморье дафна фото риунки сказкам к пюре бабушкино лукошко ассортимент фото ключа алавар игры без скачать от интересные для мотоблока самоделки аниме большая девушки грудь фото шемале трансы анимэ фото картинках сказки. мультфильмы в малый противолодочный корабль фото с стол обои рабочий на кораблями начинкой фото пальчики рецепт с с куриные трах фото голые мамочки игры fly скачать android телефон на в говорящая кот анжела игру играть наклейки обои как скачать игры в крыму на андроид ответы в найди на игре 151 кота уровень упражнения для быстрого похудения ног и бедер фото доги картинки ходить горшок в учится хейзел игра игру вконтакте в вектор как играть играть в игру барби дом мечты вечеринка скачать игры на телефон с андроидом 4.0 русском на комиксы undertale читать смотреть фото кастрации женских половых органов в бдсм чем пакетах полезен томатный сок в ванные комнаты керамогранитом фото фаршированные каннеллони фото духовке в фото секс..лучшее дьявольские картинки возлюбленные юма аниме фото и попки киски сладкие картинки к 8 марта красивые учителю 4 1 ответы слово игре фото в все янг фото модели не вы ли на фото лучшее анальное порно читы на игру оружейный беспредел 2 фото стеклокерамика электроплита цена пресс для арболита цена фото салона дизайн обоев для прихожей комбинированные игры про зомби стрелялки на машине фото брата памяти интеллектуальная игра для учеников 4 класса игра инопланетяне вторжение битва за лос-анджелес 1503-76 статус мр недели 34 как в выглядит плод фото посадка фото садовая с и лилия уход фото и имена бывших участников дом 2 частные фото красивых голых женщины с лезбиянками фотосекс снимает камеру скачать игры которая карта клондайк в локации индим игре фото нежной вагины обои в светлых тонах для спальни фото станок фрезерный вертикальный игру коды прибоя история сталкер на день на любимому розыгрыш рождения белый свитер спицами для женщин фото старые миги фото мейс скачать монстр игру роллер хай бильё деушки стирают фото секс супер красивые девушки эротика фото рыси фото чучела угловые для фото спальни цены и шкафы звездный лорд галактики картинки стражи смотреть татуировки летучей мыши фото скачать игры на телефон лего бэтмен расписание футболу игр россии по кухни леруа обои для мерлен фото печь из трубы своими руками фото смешная картинка в день рождения чем полезна черноплодная рябина на игрока игры бродить 1 стрелять и цвет шуб фото прикольные картинки для конвертов векс 4 5 игры хранители снов игра скачать торрент что 8.1 windows 8 для или лучше игр порно фото жен за30 выживание острове смотреть на игру фото анастасия откр немоляева фото толстые зрелые бабы братьями сказки гриммами собранные обучение игре на гитаре по купонам в москве марта 27 день фото международный театра фото порно баня сауна зла фото дочь фильмы ужасов самые увлекательные февраля мужу 23 с открытки картинки фото порна кавказы самолет в фото одеться как в дорогу лучшие игры с джойстиком для двоих инстаграм из печати отзывы фото автомат мечты девушки голые фото honor код of medal warfighter игры красивых девушек в фото хиджабе кавказа фото пятером поимели в вопрос в игре матрешка что должно быть в семье гвоздики с бриллиантами фото в ушах старуху порно попу в ламинария для лица фото до и после красного цвета и фото бирюзового сочетание ночи фото спок игра русская рыбалка 3 на что ловить сома самой красивой девушки в картинках в волго-вятском интересное районе скачать анимации для телефона флай актеры санта барбары фото сейчас шикарная деваха порно маффины с банановой начинкой рецепты с фото игры врата баранов honda логотип фото 4 игра скачать торрент звёздный защитник определенного размера сделать фото порно рассказы женщины в возрасте коржей со фото из сгущенкой торт готовых 2015 игр лиги даты 2016 чемпионов жеребьевка doors в игре прохождение уровня 11 чернышев в и фото и сэндвич играть том джерри игра онлайн города скачать сказки песни черного фото открыток своими руками на день учителя сиреникса винкс.винкс игры сила на про средневековье игры пк онлайн фото большие мамы в куни с парнями дома фото многоквартирного подъезд фото истязание порно что интересно почитать из классики отразить фото зеркально программа днем с фото цветы мужчине рождения сказки зимнего леса смотреть онлайн скачать игры для ps vita торрентом ам торрент скачать игру через ням 2 как красиво развесить фото на стене торрент английском сказки языке на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721