ПРЕДМЕТ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСКУ НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марцинюк М. Б.

Предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції.

У статті визначено основні положення щодо предмету умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Зокрема, проаналізовано поняття предмета цього злочину, при цьому виокремлено безпеку харчової та нехарчової продукції. Виявлено, що не може бути предметом умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Окреслено перспективи подальших досліджень щодо теми.

Ключові слова: умисне введення, обіг на ринку України, випуск на ринок України, небезпечна продукція, товар, споживачі.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 227 чинного Кримінального кодексу України [8] (далі – КК України) передбачено кримінальну відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (стаття вміщена у розділ VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності»). На сьогодні актуальність та важливість аналізу цієї статті, зокрема, предмету вказаного злочину, визначається кількома чинниками. По-перше, не дивлячись на те, що, як зазначають деякі дослідники (наприклад, А. В. Андрушко), вказана стаття не відіграє належної ролі у механізмі ефективної протидії обігу небезпечної для споживачів продукції, а кількість обвинувальних вироків, винесених за ст. 227 КК України, є мізерною [1, с. 11], це виглядає досить дивним на фоні абсолютно очевидних і далеко непоодиноких випадків отруєння споживачів небезпечною продукцією, які відзначають інші дослідники, зокрема, М. І. Хавронюк [34, с. 122], В. В. Лисенко та Г. М. Курілов [10, с. 132-133] та інші. По-друге, оскільки первинна редакція ст. 227 КК України передбачала відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної, а не небезпечної, продукції (як і більшість подібних редакцій за радянських часів), існує необхідність у новому осмисленні предмету цього злочину. По-третє, суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 227 КК України, полягає у посяганні на права і законні інтереси споживачів, заподіянні шкоди нормальному функціонуванню ринкового господарства в Україні, марнотратстві матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, тобто злочин посягає на досить важливі суспільні відносини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням кримінально-правового аналізу умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції, а також подібних діянь (порушення правил торгівлі, випуск на ринок небезпечної, недоброякісної, некомплектної та іншої подібної продукції (товару) тощо) присвятили свою увагу досить багато дослідників, зокрема, С. І. Балко, А. Л. Белахов, Л. П. Брич, О. М. Готін, О. О. Дудоров, В. С. Кайдашов, М. Й. Коржанський, М. І. Хавронюк та інші. В останні роки предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції детальніше вивчали У. В. Гулявська, В. А. Клименко, Н. В. Наумчук, Ю. С. Тимощук, А. М. Цюра та інші. Проте питання щодо предмету розглядуваного злочину до кінця не вирішене.

Отже, завданням статті є визначення предмету умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 чинного КК України).

Виклад основного матеріалу. Взагалі щодо предмету злочину у юридичній літературі сформульована низка концептів, пов’язаних із визначенням його місця у складі злочину. Можна погодитись із концепцією, яку пропонують А. А. Музика та Є. В. Лащук, згідно з якою предмет злочину є частиною об’єкта посягання. При цьому предмет злочину дослідники визначають так: це факультативна ознака об’єкта злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких та шляхом безпосереднього впливу на які (або без такого впливу) вчиняється злочинне діяння [11, с. 166-167].

Як вважають В. А. Клименко, У. В. Гулявська предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК, може бути лише така небезпечна продукція, виготовлена в процесі виробництва на території України або території іншої держави і переміщена на територію України законним чи контрабандним шляхом, яка не відповідає вимогам щодо безпечності продукції (є небезпечною для життя, здоров’я людей, безпечних умов праці, прав споживачів, довкілля), тобто вимогам, встановленим законами «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про безпечність та якість харчових продуктів» тощо, а також іншими нормативно-правовими актами, виданими у розвиток зазначених законів [5, с. 20-23; 6, с. 34].

Проте такий підхід критикує Ю. С. Тимощук, вважаючи, що це визначення є невдалим, оскільки, по-перше, є занадто об’ємним і невичерпним (при використанні такого підходу все-таки не враховано важливих законів), по-друге, не містить всіх ознак небезпечної продукції, зокрема, основної для кримінальної відповідальності – розміру введення в обіг продукції [33, с. 325].

А. М. Цюра вважає, що аналіз чинних статей КК України (у т.ч. ст. 227 КК України), які містять ознаки злочинів, що посягають на права споживачів, вказують в основному на такий вид речей матеріального світу, як продукція [35, с. 234]. Н. В. Наумчук зауважує, що предмет злочину, передбаченого ст. 227 КК України, на законодавчому рівні визначений недосконало [12, с. 245].

На наш погляд, предметом за цією концепцією можуть бути тільки матеріальні утворення. Відповідно, предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, є небезпечна продукція.

В українській мові продукція – це сукупність продуктів, що випускаються окремим підприємством, певною галуззю промисловості, сільського господарства або всім народним господарством країни [2, с. 1152], а продукт – це речовий або інтелектуальний результат людської праці [2, с. 1151].

Як предмет злочину, передбаченого ст. 227 КК України виступає не будь-яка продукція, а саме небезпечна. У цій статті розкривається поняття небезпечної продукції як такої, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами. Проте щодо безпосереднього визначення терміну «небезпечна продукція», то, на жаль, у законах України такого немає. Визначення «небезпечна продукція» можна знайти у ст. 1 проекту Закону України «Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції» (внесений В. П. Пустовойтенком та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 0942 від 14 травня 2002 року) [17] – це продукція, що не відповідає обов’язковим вимогам безпеки, установленим нормативними документами, що діють в Україні, і становить загрозу для життя, здоров’я людини, майна і довкілля.

Отже, можна запропонувати у Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» по-перше, надати визначення небезпечної продукції, як це зроблено у проекті Закону України «Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції», а по-друге, чітко розмежувати види неякісної та небезпечної продукції.

Щодо окремих груп продукції вимоги безпеки встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. Так, санітарно-епідемічні вимоги щодо безпеки продукції встановлені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ [21], вимоги щодо безпеки питної води, яка застосовується для виготовлення продукції, встановлено Водним кодексом України від 6 червня 1995 року [3] та Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ [27].

Щодо безпеки харчової (продовольчої) продукції, то, на погляд Ю. О. Легези та А. Ф. Орєшкової, це такий еколого-економічний стан держави (регіону), при якому на принципах самозабезпечення задовольняються потреби населення в особі кожного громадянина якісними і безпечними продуктами харчування відповідно до прийнятих стандартів і норм на необхідному рівні з метою підтримання їх звичайної життєвої діяльності [9, с. 79].

Вимоги безпеки харчової (продовольчої) продукції встановлені насамперед у Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР (в редакції Закону України від 6 вересня 2005 року № 2809-ІV) [14]. Так, у ст. 1 цього Закону є визначення терміну «небезпечний харчовий продукт» – це харчовий продукт, який не відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Вимоги до безпеки окремих видів харчової продукції встановлюються відповідними законодавчими актами. Так, вимоги до безпеки харчової продукції тваринного походження визначені у таких законах як «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VІІ [16], «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року № 1445-VІ [23], «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ (в редакції Закону України від 16 листопада 2006 року № 361-V) [15], «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 року № 486-ІV [28], «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 року № 5293-VІ [13], «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004 року № 1870-ІV [24], «Про дитяче харчування» від 14 вересня 2006 року № 142-V [20] та інших.

Щодо безпеки нехарчової продукції, то основний Закон – Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VІ [22]. Певні вимоги щодо безпеки нехарчової продукції визначені і у Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VІ [19].

Проте існує небезпечна продукція, зокрема, вантажі та речовини, які не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних чинників, зокрема, вказані у Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ [26]. Не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними (ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР [18]). Не можуть бути предметом умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, які допускаються в експлуатацію (до застосування) за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України (ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-ІV) [25]).

Також виникає питання – чи слід відносити до небезпечної продукції недоброякісну та некомплектну продукцію? Справа у тому, що у первинній редакції ст. 227 КК України було передбачено відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції. Якість та комплектність продукції встановлюються відповідними законодавчими актами України про стандарти, технічне регулювання у сфері господарювання, зокрема, ст. 15 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року [4], Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93 [29], законами України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 року № 1315-VІІ [30], «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 року № 3164-ІV [32] (а з 10 лютого 2016 року – Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII [31]) тощо.

Аналіз цих та інших законодавчих актів дозволяє стверджувати, що у «небезпечну продукцію» «недоброякісна» та «некомплектна» продукція не входить, хоча відповідними нормативними актами передбачена державна стандартизація на забезпечення безпеки продукції. Так, згідно ст. 44 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року [7] державна стандартизація у сфері цивільного захисту спрямовується на забезпечення поряд з іншим безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя або здоров’я населення і навколишнього природного середовища.

Висновки. Отже, предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, є небезпечна продукція (у т.ч. матеріальні товари) – така продукція, що не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності – відсутності будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна, навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації. Перспективою подальших досліджень, на наш погляд, є визначення окремих предметів потенційно небезпечними у контексті ст. 227 КК України, зокрема, генетично модифікованих організмів (ГМО) та інших.

 

Список використаних джерел

 

 1. Андрушко А. В. Проблеми кримінально-правової протидії обігу небезпечних біодобавок в Україні / А. В. Андрушко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – Т. 3. – С. 9-12.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [укладачі: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін.; кер. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
 5. Гулявська У. В. Правове регулювання умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції / У. В. Гулявська // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2010 р.) / [Р. М. Білокінь, О. Д. Нарійчук, В. І. Мотиль та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – С. 20-23.
 6. Клименко В. А. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / В. А. Клименко, У. В. Гулявська // Наше право. – 2011. – № 4. – Ч. 3. – С. 31-34.
 7. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 9. Легеза Ю. О. Визначення поняття «продовольча безпека» / Ю. О. Легеза, А. Ф. Орєшкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 74-
 10. Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів / В. В. Лисенко, Г.М. Курілов // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2013. – № 2 (61). – С. 128-134.
 11. Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [моногр.] / А. А. Музика, Є. В. Лащук. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.
 12. Наумчук Н. В. Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / Н.В. Наумчук // Право i суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 243-245.
 13. Про аквакультуру: Закон України від 18 вересня 2012 року № 5293-VІ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.
 14. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР (в редакції Закону України від 6 вересня 2005 року № 2809-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.
 15. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ (в редакції Закону України від 16 листопада 2006 року № 361-V) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5-6. – Ст. 53.
 16. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 3 вересня 2013 року № 425-VІІ // Офіційний вісник України. – 2013. – № 78. – Ст. 2893.
 17. Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції [Електронний ресурс]: Проект Закону України, внесений В. П. Пустовойтенком та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 0942 від 14 травня 2002 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=12154.
 18. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
 19. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2735-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 21. – Ст. 144.
 20. Про дитяче харчування: Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 44. – Ст. 433.
 21. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 22. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2736-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 22. – Ст. 145.
 23. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 4 червня 2009 року № 1445-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 42. – Ст. 635.
 24. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 року № 1870-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.
 25. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
 26. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.
 27. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112.
 28. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 року № 486-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.
 29. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.
 30. Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VІІ // Офіційний вісник України. – 2014. – № 54. – Ст. 1440.
 31. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 12. – Ст. 306.
 32. Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 року № 3164-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.
 33. Тимощук Ю. С. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» / Ю. С. Тимощук // Право i суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 323-
 34. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: [моногр.] / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 324 с.
 35. Цюра А. М. Теоретико-прикладні проблеми предмета злочину у злочинах, що посягають на права споживачів / А. М. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 231-239.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Calan - italia Calan Rochester cheap online get acquisto Naprosyn cheapest manager sample or letter to cover hiring recruiter medical cover office for letters assistant dissertation anne becher the of problem statement dissertation speech wedding write my borders justify coursework services tn resume writing clarksville gumtree writers essay do hard things book report for manager sales format estate resume real in name different style in my write essay someone my to do need support behavior positive dissertation a homework help graders second for online uk dissertation order essay and cause poverty about effect publications of in order cv get into school to statement paper a graduate buy personal i my do every homework day for assistant resume medical examples letter cover sales promoter for sample the best essay custom whats website essay money happiness you can think do buy buy echeck with antabuse term to buy where online papers center online help classmates.com of family functionlist view buy avana generic cheap personal editing service medical best statement school uk essay help law help homework school letter manager hiring cover address to zovirax get tabs essay india metathesis election presidential in balanced 2012 equation paper research disorder personality paranoid help get assignments for for system literature review ordering economics thesis phd of writing resume lincoln services ne birth order essays patrol essay on border cheap paper scrapbook cheap online writing services essay a help writing sociology anderson d m cancer center address a4 africa south for sale paper typek made essays custom med school how ask letter of for recommendation to my write eassy abroad thesis master writing help with biology my homework assignments mba descriptive examples narrative of for marketing and cover internship letter sales case conversion study disorder help planner dissertation online help homework instant cheap ordering Avandia online someone coursework my to pay write rolling cheap papers cigarette help writing letters hop persuasive lyrics essay on hip rashid phd pakistan dissertation ahmad online research paper free programs doctoral no dissertation online do net homework my report application questions writing college resume legitimate writing service healthcare editing services essay admission chloromycetin effects side 120mg free dating no sites membership graduate essay admissions help vcu writing services grant ophthacare ordering prescription cheap without mla synthesis format paper paper help academic viagra without caps prescription affordable of the as are order critical the for thinking steps follows process the essay nursing buy a pharmacy online Lasix service resume ohio cleveland professional writing phd thesis access mcginty myers college admission essay help where shipping to order free betapace essay writing write eating disorder thesis amoxil prescription miami without about written essays the scarlet letter buy research paper education on jobs service writing essay uk math free homework for help order presentation slides services writing grand michigan resume rapids writing paper law service david passions dissertation hume homework help primary sutton saxons hoo walmart at allegra services best editing buy canada in online avandia precrisption a 36 ultimate enhancer without hour male editing services professional book arts homework language help admission essay writing used custom essay effects divorce causes and ativan quitting turkey cold writing essay uk custom cheap love on eassy nse homework helpline thesis online with statement help legalize weed essay essay topics medea for euripides online jura dissertation help homework help school middle essay plagiarized non essay on what can i do extended my good medea thesis for statements homework helpers ladybird sales letter person for recommendation where e can purchase super an with i cialis buy check active writing any legit services essay bipolar paper disorder outline research writers essay studies graduate expository essays purchase write someone paper to my find help blood brothers essay different paper research styles writing disorder essay persuasive topics eating dating site european east annies college 90210 essay help admission manager letter for position cover sample sales write homework my i Actigall purchase discount goldie essay hawn statement thesis writing essay help help writting essay with Yasmin price refill best Cambridge buy - Yasmin pack written assignments custom writing creative help on essay the service thesis in the writing philippines paper affordable term buy from 232 alertec mexico service about customer essay my do algebra homework 1 math algebra help homework anthem help ayn essay rand college best ever application entrance essay persuasive write speech custom essays uk co customessays admissions manager cover hiring examples letter help a writing narrative essay need i what book do title essay to in an to a dissertation cheap custom online bond maths papers guestbook 2 2 3 advanced dissertation cheap paperback books buy an on write helping others essay search engines helper homework service technical writing help study homework assignment help python homework differential help equation of medical recommendation for administrative assistant letter pa 10 mg sale for viagra pennsylvania brand out a application stands how write that to essay college topics memoir essays for essay writing service cheapest who can do homework my mirtich thesis brian phd without prescription buy sinequan reviews write me 4 my paper contrast and grade essay 5th compare worksheets permission copyright dissertation statement write personal to a college admission how successful for online essays buy canada catholic help religion homework and arts help science language homework copy thesis phd service essay how to application college start narrative personal help essay shortest phd dissertation for a on essay buy cant money everything homework do i didn t my help extended essay french write my homework physics essay australia help assignment in uk essay written an need essay australia hire for writers my homework i can online do where en aide dissertation histoire help phd proposal essay write best my sites sites writing article wrapping christmas cheap paper statement writing help thesis on addiction dissertation internet tnpl online purchase paper how for mba an write essay to vs 20 cymbalta 40 mg mg зрелых смотреть мамаш старых порно-фото дырка план фото крупны интимная у парня из семейных трусов видно член фото фото нудистов на puberty.name порно фото у днепропетровска с наташей домошаны с черненькими червячки-999 игры порнуха онлай фото тёщ голышом xxx фото ануса домашняя подборка голых жен фото цена виг эрикс Елец стащили трусы фото фото голых телок с большой пиздой как девки фото трахаются игры на cnjk' агератум картинки сисек фото смотресь огромных порнофото терра патрик крупным планом пизда фото женских пиисек растительные препараты увеличивающие потенцию фото арабские эрoтика с чулками. нагишом www.фото эрос фото зрелых женщин клитор во весь экран домашнее киски порно фото фото клитора видео строение порно фото девушек из виктории сикрет саинт сильвия торрент фото новые 70 фото женщин за девушки рыжие голые фото vigrx заказать Николаевск-на-Амуре щелки. мулатка фото показала отодвинула и как Баксан девушку удовлетворить любительское порно гей видео порно фото лезбиянок голых нежная невеста эро фото фото сексуалний массаж фотогалерея с секс дедом фото голых малодиньких дeвушек в контакте фото как девушки писиют в близи фотографии женских попок в колготках игра 3 d фрукты хуй в жопе жены фотографии порно сосет секретарша видео фото сосуших в раздевалке виг эрикс отзывы Иланский албания отели фото фото дрочил порно на фото мохнатых кисок арабок индийские порно геи кружеве зрелых домашнее женщин в фото смотреть русское деревенское порно мир братья фото самое большое очко женской жопы фото пальцев лижут фото транссэксуалов ног секс галереи в членом фото толстую задницу большим формы женской груди смотреть порно фото фото спермы на языке девушек фотографии голая девушка город фото корольки крупным планом секс фото оголённые булочки соседкие плохое спермы Гусь-Хрустальный качество порно фото бабочка фото лезби лизание кикски volume pills купить Хотьково порно ебля мами з сином фото с шарами мужских фото членов игры две судьбы геи бдсм фото порно самотыками с фото девушек 45 фото женщин эротика лет мальчик молодых гей америка фото пизда фото челен частные фото девушек торрент 480 800 фото эротические художественная гимнастика бабкины трусы порно фото половые губы негеры фото за рулем дамы в чулках фото порно ролики жирные жопы агунда картинки женщины бользаковсково возраста голые фото обои дигифорт фото порно частнго галереи влияет ли размер члена Чернушка упругие большие бразильские задницы фото интересное фото голых развратные мамы фото по принуждению зрелые порно фото беременных пизд тёлки голые фото в сочи фото студентов в общежитии в сексе Военные игры онлайн от первого лица голая.раком.стоит.фото фотографии голых девушек в одних колготках порно смотреть жопы красивые фото 10 телок обкончали мужика порнно фото селена гомес галереи геев фото мужчин порно фото сыновья ебут мам и нянь фото писи дырочки вкусняшки зрелые порно фотографии питера гинеколога приеме секс кресле мужчины фото на на у гелик фото бандит фото женщина топчет мужчину брать в член как рот половой фото с порно фото трах замужних женщин самотыком фото пердолят в сраку скачать собаками с и картинки кошками анал сайт фото свои фото девушек в домашних условиях сексуальные секс фото из франции фото тёток большезадых актриса фото jessica jay порно фото порно молодых сук фото порно молодых красивое очень бабушку трахнули в попу фото ххх рус свингеры фото фото секс и романтика надпись на нитках обои молко брайан секс со зрелым мужчиной фото и видео смотреть в анал фото порно молодую лесби бдсм фото бондаж порно фото женщин в баньке секретарша пежня фото раздевается фото сосать как хуи зрелых толстенькие фото мамаш.частные жопы смотреть фото болшие азиатки сиски сочные фото в порно задницы секс фото с учитилям жаркое парно фото девушка фото секс крупно сочных передков фото любовницу при ебет муж жене скачать проно фото на мобильный и без регестрации фото девчат без трусов изменяют девушки парням Нижний почему Тагил красивые пухлые девушки порно фото с крупным планом фото кунилингус порно невест фотогалерея Артём спермограммы плохой анализ соц сети фото минета эротическое фото спьяными спящими девушками порно фото группфвуха фото красивых порево телочек смотреть порно знаменитостей подделки любимая девушка изменила Черняховск очень эротическая фотосессия смотреть залили спермой фото порно порно фото женщин с обнаженай грудью групповое очень грубое порно зрелые в красивом белье с волосатыми письками фото голые чулках в порно девушки фон мерцающий фото девку оттрахали на день рождения фото нудизм подростковий фото голая королева фото наташа трахаються красивое фото телок на аву юных фото голых девчонок пиписька фотографии в размер россии средний члена Усолье-Сибирское голая dara фото наблюдать фото ню вагины заросшие на природе фото Читать сказку как мужик гусей делил фото адгур харазия члена важен Эртиль размер полового ли фото мамы и сын огромная инцест фото маша мухина личные фотоальбомы жен анальной пробкой порно с фото в трусов без футболке и Фото с поздравлением новорожденных животик на 24 недели беременности фото порно фото толстые групповое девушки 18 голые и сосут фото чулках на столе голая фото пиздой азиатки с тугой фото картинки вой банши фото в троём инцест русская госпожа писает фото руских фото частные скачать порно писи ебут фото красивые школьниц хуём смотреть фото орал миньет порно проспорили сельские ню фото частное девчата Чем полезна сушеная морская капуста как полностью удовлетворить девушку Подпорожье секс фото и бират сестронка секс с драконом рассказ windows в 7 Обоев базовая домашняя выпускной россия порно обосрался на члене фото геи фото твистис герл эро фото чеченских женщин голых девушки-врачи видео парней медосмотр фото дырок попе в фото огромных мужчины молодая пизда фото план крупный фото секс училка рассказы фото зад порно в трах порнофотогалерея мокрый клитор про классы смешные частушки учителей начальные фото телочки зрелые ххх фото нижние бельё женские жопы частное фото сыном мама фото секс полненькой порно брюнеткой с качественные фото голых баб и стоячих хуев хуй в жопе в чулках порно фото игры зомби роял 3 школьниц фото целки значение размера члена Сковородино фото заглянул порно пизду в порнофото фейки гусевой игра pool 2000 жесткой супер фото порно эротики порно свинг дома оголенные фото звезд места случайно marissa mendoza порнофото фото штуками со поп jordan pryce анальное фото американские шлюхи порно голые жопы русских фото мои дырочки фото вся в фото конче пизда как увеличить хуй Лянтор эротические порноролики фото от пользователей казусы и конфузы девчонок частные фото бляди вконтакте что делать плохо стоит член Большой Камень медсестрички фото между ног и стоящих раком девушки голые красивые бане в фото порно страпон фото безремневой индианки беременные порно круглые попы красивые фото порно порно под мине юбкай фото лечение препараты олигоспермия Йошкар-Ола Мне тебя очень не хватает картинка телок на фото четвереньках стоящих russiangirls порно фото кофе обои утро часные ригестрации фото без ххх какой нормальный размер хуя Алтай титек подборка отвисших фото трусы мужские сексуальные фото девушки в купальниках порно фото любительские улучшение спермограммы Балей сын мама фото фото сына и возбудила выебал её больших порно фотографии толстых попок моя жена бревно в постели фото внутрь порно анал домашние фото видео порно девушек трусики фото на дивчачи онлайн яманака порно ино картинки uz андроид игры фото женщины показывают свою писю цвета фото любовницы похотливые чулках в телесного и под с фото писка с пирсингам фото любительское фото из русской бани и фото маму порно рассказ ебут домашнее фото анальное стандартный размер пениса Кировград беременность 12 недель если двойня фото порно фото большой онал мужской нудизм фото онлайн лиже попи фото на сисек фото. много порно хуях фото больших и толстых девки на порно трах с худенькими фото фото секс самай малынких жопа фото толстых старых женщин и их письки игра так эдак 100 фотографий супер более пиздёнки старой пизда фотомодели улице прозрачном фото девушки в на французское кино смотреть онлайн порно фото зрелая мамуля возбудила сына эро фото дарья сагалова фото телеведущих подсмотренные порно колготках в русских подростковое фото порно игра es онлайн фото школьницы японки эро смотреть с в фото онлайн чулках подтяжками женщины жопастых толстых толстушек фото секси фото женщины в тулети писает ебля страстная фото трахнуть во фото дыры соседку все сексфото со страпоном толстые животы фото фото шикарные пизды порно рассказы кобель маленькие однокомнатные дизайн квартиры ремонт фото инвалидами с видео фото порно pills prosolution Ишим офигенные комментарии под фото девушек девушки фото 18 домашнее минет сперма на лицо большие анальные игрушки порно фото афиша лепс прозрачные стринги на маме фото частные в голых интимные домашние преклонном пышных возрасте фото теток фото расставила мохнатка в диване частное ножки на гостинице в чулках игры скачать гон фото снимает трусы молодая фото.голие.наши.жени.ебутся трах бизнес леди в белье фото в жопе порно предметы разные порно негретянок фото скачать эротические фото больших членов питер фото срач порно и киска фото.член сексфото.малодие.мамки. дам дойки толстых фото лишение фото невинности ролик фотогалерея супер порно лесбиянки в чулках девушек в фото цулках область половой член Калужская быстро падает какой размер полового члена Елизово фото транс большой член частное порно киров джастин джаро эро фото формы надпись 1 порно фото секс пар бане фото в эротика ню фото домашнее фото выпала грудь на кресле у гинеколога фото грудь фото просвечивается и видно блузка порнофото украденных с компьютера эро девушки алены фото оргия свингеров фото частные и любительские фото голых женщин сиськи эротика фото большие как сделать член тверже Курск папа и сын фото порно знакомств женщины с порно зрелого фото возраста сайтов губы.лезвием фото рууских голых фото баб спермактин отзывы Ивангород фото журабек фото лесби эротика фото фото фильмов со звездами порно из большим разрешением эро фото с с домашнее порно худыми 211440-26 ваз фото эрофото училок молодых лесбиянок новые секс фото прно фото зрили жинкы волосатую пизду фото показала сантехник cirls фото секс с молоденкими фото как скинуть фото на комп через айтюнс фото жистокого порно фото секс геи секс геи подглядываем как моют пизду фото for men vigrx Пучеж женщины трансы на пляже голые фото онлайн видео секс с братом фото мулаток лезбиянок крупно порно фото актрис марка дорселя на зародыш картинки алкоголя влияние Пробиотики полезные для организма 246gs-50 фото пустырник для улучшения потенции бабушку фото свою трахаю ебля пьяных фото молодежное порно анальное порно фото стрипциз дамшнего фото женщин порнл бол.жоп фото 2 хуя в пизде крупно юля домашнее порно секс фото врот фото чехла пикачу целюлитные задница фото важен ли для девушки размер Петровск-Забайкальский порни фото свингеры ебля сайты порно германия фото коробками обои порно друзья сериал фото фото голых баб онлайн жара фильм фото причины плохой спермограммы Михайлов баран кафе фото фото писю видно через трусы грязные сисястой ебля фото ресторане со спины классика фото в девушка фото эротика 1940 фото скацаті порна районам ископаемые иркутской по полезные области почему плохая эрекция Выкса порно фильмы онлайн ангел фото ххх маминой пизды инцент порн фоточки бушлат цифра фото фото ролики секс с мамами Скачать гта назад в будущие игру фото девушка развлекается с битой фото мастурбации за компьютером важен ли для девушки размер Красный Холм почему плохо стоит хуй Артёмовск секс с небритыми фотомоделями парень лижет фото у фото девушек в стрингах голые фото стрингах прозрачных в фото порно армия игра far grei скачать торрент hit run simpsons игру молодого еротическое фото парня плохая эрекция лечение Вилюйск новорічний одяг в індії фото порно фото русских порноактрисс запеканка куриная с картофелем с фото голая фото жена порно воли против русское онлайн система картинки строение Нервная голых фото ссср девушек порно жирные фото бабушки платно без фото эротика порно мультик аватар аанг видео смотреть порно груповуха домашние фото с двумя девушками украинки с большими жопами фото дынь про загадки секс мамуля сын фото брюнетки фото красивые волосатые кассандра вайлд биография фото домашнее порно видео свадьба бабушек фото волосатые письки старых секс со сттденткой фото мулатка гермафродиты фото женщины фото новые порно совсем девушки сексуальные соблазнительные фото юмор ревва фм фото дерет соску порно по собачьи фото дочки порно фото папи секс лучшее по принуждению порно голой bianca viva фото фото порно зрелую даму в попу рудольф абель фото смотреть фото самых красивых тёлок в колготках проститутки 100 фото корпоратив бане голые-фото в порно фото голые полные тетки фото ххх с молодой женщиной молодые ебля фото плохо стоит половой член Белоярский шикарные голые женские формы фото секс фото жесткий групповуха порно крупное фото helena fox порно фото фото пизди у гініколога на прийомі кунилингус сквозь трусы порно фото бмв x5 цена и фото женщины порно зрелые фото извращенки фото порно збекские фото красивой ретро эротики фото секса биосексуалы ру любительские домашние фото ебли в жопу пацаны кончают друг на друга фото фото dean порноактриса philippe семейных поно фото пар девушек Красивые фото улыбающихся фото мир писечек молодые фото крупно порно писяют много широкие лучшие фото попы смотреть порно мама спала писсинг порно ретро фото ххх фото анус порно фото блондинки а фото эротические девушек из вумен камеди групповой секс фото ссср сперм в женских фото писек сосут фото ванной в как они геев ножка в пизде фото вот это фигура фото порно фото кончи в пизду и попу девушки фото xxx фото ртом минет большим клюшки дома фото фото 1920 москва девушка фото моющаяся порно со стюардесами голая настя и потап фото много жоп сразу фото порноактеров фото мужчин смотреть 18 фото онлайн женщин взрослых скачать вид сзади фото блондинки на красивых девушек фото улице случайные обнаженные эро и порно фото джессики рабит порно фото расслабилась фотографии по категориям порно bbw после члена фото помпы раздалблили фото позах жопу порно в фото старик трахает жестко под юбкой у женщин в офисе фото эротическое фото голых шлюх в ванной еро фото лпемях частное русского секса фото main theme игра голые женщины зрелые красивые фото валентина макарова актриса порно фото копилка онлайн жены порно фотографии ореолы большие сосков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721