Правові наслідки визнання недійсності правочину, щодо якого встановлено вимогу про письмову форму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто правові наслідки визнання правочину недійсним, щодо якого встановлено вимогу про письмову форму. Крім того, розмежовано поняття недійсного правочину та неукладеного правочину, нікчемного та оспорюваного провичину, а також їх правові наслідки.

Ключові слова. Недійсний правочин, неукладений правочин, оспорюваний правочин, нікчемний правочин, наслідки правочину.

Annotations. The article deals with the legal consequences of recognition of the transaction annulment for which installed a requirement of the written form. In addition, it demarcates the notion of annulment transaction and unconcluded transaction, void and contested transaction and their legal consequences.

Keywords. Annulment transaction, unconcluded transaction, contested transaction, void transaction, the consequences of the transaction.

Постановка проблеми. Аналізуючи літературу, присвячену інституту правочину, можна говорити про те, що, незважаючи на поширеність та значимість правочинів як юридичних фактів, до тепер в цивільному обороті відсутнє одноманітне наукове визначення поняття правочину. Також не доводиться говорити і про однозначне розуміння природи недійсного правочину. Відсутність чіткого розмежування недійсних та неукладених правочинів у правових нормах свідчить про потребу детального вивчення зазначених понять.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дійсності правочинів у різний час було предметом дослідження І.М. Ткаченко, В.С. Мілаш, С.С. Потопальського, В.П. Шахматова, Г.Ф. Шершеневича, Є.В. Бернади, Я. М.Романюка та ін.

Завдання дослідження  полягає у детальнішому дослідженні підстав застосування наслідків недійсності правочину, щоб захистити порушені права та інтереси сторін правочину чи інших заінтересованих осіб, та відмежуванні їх від наслідків неукладеного правочину, розмежуванні наслідків нікчемного та оспорюваного правочинів.

Виклад основного матеріалу. У контексті досліджуваної проблеми варто більш детально розглянути питання щодо розмежування нікчемних та неукладених правочинів, оскільки при визначенні природи правовідносин, що виникли між сторонами правочину, який визнано неукладеним або нікчемним, застосовуються різні способи захисту порушеного права [1, c. 183].

Зазначені види правочинів близькі за своїм змістом, так як їх наслідком є відсутність зобов’язальних правовідносин між сторонами правочину. Крім того, така необхідність зумовлюється відсутністю правових норм, які б регулювали такий вид правочинів, як неукладені.

Г. Ф. Шершеневич зазначив, що не слід вважати, що недійсний правочин має місце завжди, коли відсутні деякі його суттєві ознаки, і що такий правочин ще не вчинено, тобто не слід плутати поняття недійсного правочину з неукладеним правочином, коли сторони не дійшли повної згоди для досягнення правочином повної сили.

На відміну від неукладеного правочину, недійсний правочин – це акт, який здійснився, однак у силу наявних у нього недоліків не має правової сили. Неукладений правочин ніколи не існував та існувати не міг, тому правової сили не мав[2]. На відміну від Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, у якому такий висновок випливає зі змісту його норм, про зазначене вище чітко і недвозначно вказано у ч. 8 ст. 181 Господарського кодексу України: «У разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся)»[3, c. 37].

Слід зазначити, що з неукладеного правочину не виникають договірні зобов’язання і він не породжує жодних цивільних правовідносин. У свою чергу, недійсний правочин не породжує тих правових наслідків, які притаманні правочинам даного виду, але він породжує правові наслідки, які випливають з його недійсності, тобто його наслідком зобов’язання сторони повернути все те, що було отримано на виконання цього правочину, а у випадку неможливості такого повернення – відшкодувати вартість одержаного. Таким чином, неукладений правочин за своїми характеристиками дуже схожий з нікчемним правочином, тобто є таким, що з самого початку суперечить вимогам закону.

Встановивши, що  правочин є неукладеним,  суд на цій підставі залишає позов про визнання правочину  недійсним  без  задоволення. Наслідки   недійсності  правочину  до  неукладеного  правочину  не застосовуються, так як вимога про визнання правочину неукладеним не  відповідає  способам  захисту  цивільних  прав  та  інтересів, передбачених ст. 16 ЦК, відповідно,  підстав для його задоволення немає. Про це йдеться в одному з рішень Вищого господарського суду України в справі № 44/196пн. У приватного підприємства “Фірма “Хелп” (далі – Позивач) виникла заборгованість перед Кримським республіканським підприємством “Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Південного берегу Криму” (далі – Відповідач) за договором про надання послуг водопостачання і водовідведення, з метою погашення боргу позивач видав простий вексель. Укладений договір не містить обов’язкової умови про проведення розрахунків векселями, а тому правочин про видачу векселя порушує встановлений законом порядок обігу векселів. Задовольняючи позовні вимоги про визнання недійсним правочину щодо видачі оспорюваного векселя, суди першої і апеляційної інстанцій не врахували, що в силу ст. 208 ЦК Ураїни правочини між юридичними особами мають вчинятися у простій письмовій формі, матеріалами справи не містять доказів про укладення договору між Позивачем і Відповідачем щодо видачі оспорюваного векселя, а тому неукладений договір (відсутній договір) не може бути визнаний недійсним. Тобто, відсутній предмет оспорювання. Вищий адміністративний суд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо оспорюваного правочину та відмовив в позові Позивачу. Тобто дана справа є яскравим прикладом неукладеного правочину[6].

Недійсні правочини поділяються на нікчемні (ще їх називають абсолютно недійсні) та оспорювані. Нікчемним визнається правочин, якщо його недійсність встановлена законом (ч. 2 ст. 215 ЦК). Оскільки недійсність таких правочинів визначена безпосередньо у правовій нормі, то вони вважаються недійсними з моменту їхнього укладення, незалежно від пред’явлення позову та рішення суду (іноді такі правочини називають «мертвонародженими»)[4, c.240]. Нікчемні правочини з  моменту  їх  вчинення  не  породжують  передбачених  ними  правових наслідків. Правочини оспорювані полягають в тому, що вони припускаються дійсними, такими, що породжують цивільні права та обов’язки. Проте їхня дійсність може бути оспорена стороною правочину або іншою зацікавленою особою у судовому порядку. Тобто, хоч і безпосередньо законодавством їхня недійсність не передбачається, але, разом із тим, у сторони правочину або зацікавленої особи існує можливість звернутися до суду з позовом про визнання такого правочину недійсним.

Самостійно вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути заявлена тільки щодо нікчемного правочину. Щодо оспорюваного правочину не може бути заявлена вимога про застосування наслідків недійсності правочину без заявлення вимоги про визнання такого правочину недійсним до суду.

Відповідно до пункту 7 Постанови Верховного Суду Україн  від 06.11.2009р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» у разі якщо під час розгляду  спору  про  визнання  правочину недійсним   як   оспорюваного   та   застосування  наслідків  його недійсності буде  встановлено  наявність  підстав,   передбачених законодавством,  вважати такий правочин нікчемним,  суд,  вказуючи про нікчемність такого правочину,  одночасно  застосовує  наслідки недійсності нікчемного правочину.

У рішенні Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ у справі № 6-29663св12 йдеться про наслідки недійсності правочину. ОСОБА_1, звернувся до суду з позовом визнати правочин нікчемним та застосувати наслідки його недійсності, посилаючись на те, що між ним та відповідачем був укладений договір завдатку № 1 (попередній договір купівлі-продажу майнового комплексу), за умовами якого було погоджено укладення договору купівлі-продажу майнового комплексу. Він відповідно до п. 3 попереднього договору прийняв на себе зобов’язання сплатити за об’єкт його вартість у розмірі 4 млн. доларів США. У рахунок виконання умов договору, він сплатив завдаток у розмірі 100 тис. доларів США. У порушення вимог ст. 657 ЦК попередній договір не був нотаріально посвідчений, тобто він є нікчемним. Таким чином, просив позов задовольнити та стягнути на свою користь з відповідача 100 тис. доларів США.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, виходячи з того, що між сторонами укладено договір завдатку, нотаріальне посвідчення якого не є обов’язковим. Рішенням апеляційного суду у задоволенні позову відмовлено, виходячи з того, що нотаріально не посвідчений та не зареєстрований договір вважається неукладеним, відповідно не породжує жодних цивільно-правових наслідків, тому не потребує визнання його нікчемним чи недійсним.

Проте суд касаційної інстанції убачає, що перед державною реєстрацією укладеного договору передує його нотаріальне посвідчення. Підписаний сторонами договір нотаріально посвідчений не був, однак на його виконання позивачем були сплачені грошові кошти. Згідно зі ст. 220 ЦК встановлено, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним, тому колегія суддів вважає за необхідне застосувати у даному випадку реституцію, тобто повернути все одержане за договором. Касаційну скаргу на визнання договору нікчемним Особи_1 – задоволено.

Так як дійсність чи недійсність нікчемного правочину визначається безпосередньо законом і не залежить від волі сторін, наслідки його недійсності визначаються безпосередньо законом. При цьому правові наслідки недійсності нікчемного правочину, встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін. Проте суд з власної ініціативи, керуючись власними переконаннями і матеріалами справи, має право визначати, які саме наслідки недійсності нікчемного правочину будуть застосовуватися у кожному окремому випадку. Пропозиції або бажання сторін не мають правового значення[7].

Аналізуючи норми ЦК України, варто безпосередньо визначити дві групи правових наслідків недійсності правочину, які можна поділити на: загальні (основні) – двосторон­ня реституція (від лат. rеstiture – відновлювати, відшкодовувати) та спеціальні (додат­кові) – відшкодування збитків та моральної шкоди.

Двосторонньою реституцією є повернення сторін правочину у той майновий стан, в якому вони перебували до його вчинення, а отже, згідно ст. 216 ЦК у разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути одна одній у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого по­вернення, в тому числі тоді, коли те, що одержано, полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (наприклад, у ви­падку визнання недійсним договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний повернути продавцеві придбане за договором майно, а продавець – повернути покупцеві отримані за майно кошти). Треба зазначити, що для застосування двосторонньої реституції не має значен­ня, хто винний у недійсності правочину.

Крім двосторонньої реституції ЦК передбачає як додаткові наслідки недійсності правочину відшкодування збитків та моральної шкоди. Згідно з коментованою статтею, якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною. Правові наслідки недійсності правочину у вигляді двосторонньої реституції та відшкодування збитків і мо­ральної шкоди застосовуються, якщо законом не встановлені особливі умови або особливі правові наслідки окремих видів недійсних правочинів. Напри­клад, у деяких випадках закон покладає на винну сторону обов’язок відшкоду­вати збитки у подвійному розмірі (ст. 230, 231 ЦК)[5, c. 235].

Отож, щодо правових наслідків недодержання вимоги щодо простої письмової форми правочину, а саме такої, що не потребує нотаріального (або прирівняного до нього) посвідчення, полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, якщо законом не передбачено спеціально, що недодержання письмової форми правочину тягне недійсність останнього, тобто недодержання письмової форми правочину, яка вимагається законом, не призводить до недійсності правочину.

Але порушення простої письмової форми все ж таки тягне певні негативні наслідки для його сторін. Вони полягають у тому, що у разі заперечення його учасниками факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. Визнання існування правочину, встановлення його змісту може ґрунтуватися на письмових доказах, фіксації угоди засобами аудіо -, відеозапису, інших аналогічних доказах. Це значить, що на випадок такого порушення закон встановлює лише заборону для суду обґрунтовувати своє рішення свідченнями свідків[4, c. 244].

Для деяких видів правочинів спеціальним законом може передбачатися недійсність на випадок недодержання щодо них простої письмової форми. Наприклад, згідно зі ст. 546 ЦК, правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання (неустойка, порука, застава та ін.), вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним (див. коментар до ст. 546 ЦК).

Для цих видів правочинів загальним правилом є визнання їх недійсними у випадку порушення вимоги щодо форми такого правочину. Проте із цього правила існує виняток. Якщо такий правочин укладений усно і одна зі сторін учинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. Наприклад, домовленість щодо сплати неустойки на випадок невиконання договору була досягнута у вигляді додаткової угоди до основного договору і письмового оформлення не набула. Після порушення умов основного договору порушник сплатив штраф, але потім зажадав його повернення, посилаючись, що усна угода про неустойку є недійсною. Однак суд згідно з ч. 2 ст. 218 ЦК може визнати угоду про встановлення неустойки дійсною, оскільки сторони своїми діями (виконання та прийняття виконання) підтверджують наявність між ними правовідносин та свої права і обов’язки у цих правовідносинах.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо дійти висновку, що для застосування наслідків недійсності правочину необхідно визнати останній недійсним (для оспорюваних правочинів) або здійснити констатацію його недійсності (для нікчемних). Посилання на неукладеність правочину як на спосіб захис- ту порушеного цивільного права є недоцільним, оскільки чинним цивіль-ним законодавством не передбачено такого способу захисту. У разі якщо правочин укладено не було, підстави для застосування наслідків його недій-сності відсутні, натомість із метою повернення безпідставно переданого майна слід застосовувати кондикційні вимоги.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бернада Є.В. Правові наслідки визнання правочину недійсним та неукладеним / Є.В. Бернада // Часопис цивільного і кримінального судочинства Вип. 3(6) – С. 180-189.
  2. Жеков В.І. Павочини, які порушуть публічний порядок за цивільним законодавством України: дис. канд. юрид. наук: спец. 00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006.
  3. Романюк Я. М. Момент вчинення правочину та його правове значення / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8(108). – С. 36-40.
  4. Харитонов Є.О. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 2, перероб і доп. / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – К. : Істина, 2007. – 816 c.
  5. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: у 2-х т. / За загальною ред. Я.М. Шев­ченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 520 c.
  6. Рішення Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ № 6-29663св12 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ за 2012 рік.
  7. Постанова Вищого господарського суду України справи № 44/196пн // Архів Вищого господарського суду України за 2010 рік.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to Wellbutrin where buy online entrance essay college need writing help sample case study summary reworder essay online kaplan essay help dissociative case disorders study homework science help biology a cost hiring ghostwriter plagiarism custom writing no service dissertation on osteoporosis essay online 2.5mg vitamin b12 appendix order essay brooklyn services writing in paper essay on schizophrenia services top 5 writing essay 2 with help algebra homework get dissertation plants rights on admission essay an journal writing help essay monet legitimate assignment help get essay online written boston business writer plan custom review papers term thesis write my statements help analysis homework masters dewitt thesis e clifton rubric essay college writing business plans cheap faqs dissertation english online news paper reading help homework paralegal in i or tense essay my present should write past my free paper write paper trail help part 2 infamous with write a for me speech homework help vocab paper term nutrition by essays i written students this believe online service article writing longitude help homework essay checklist writers student help homework college homework help china essay hire writing for need psychology with help homework operations for sales letter cover research do paper how a to help scholarship cornelius essay vanderbilt homework statistic helper essay service writing online and criminal watch intent law order with kindergarten help writing dissertation anxiety presentation ppt powerpoint disorders help kaplan essay buy on criminal paper research essays by kids written distribution coordinator resume help writing edition application 25th with college anniversary essay buy money opinion everything essay can customized research papers made research writing easy paper admission friend writing essay best me my homework let do my wont dad interview presentation example for job sales powerpoint doctorate a you buy dissertation essay common the does need application title a paper lawsuit to someone do term pay on water cycle essay buy to how online tablets retrovir homework much does how cost sylvan help lloyds writing will service gervasoni dissertation carlos ireland data analysis help dissertation dissertation abd second writing a in language custom writing essay research admission essay reliable writing services veno-ritz in europe professional vegas service writing las resume essay free helper write history my family thesis help writing masters co essays uk customers custom write how autobiography to my help need homework resume melbourne victoria services writing writing essay companies reputable/genuine list of write essay papers custom cheap for paper buy research a toronto essay buy 2 grade homework help homework help provide what to resume put sales on representative a for scheduler medical appointment for cover letter writers in essay canada essay with definition help help worcester ma college essay do should why reasons i homework my paper basic term high writing school phd order online service will barclays life writing premier dissertation africa editors south leadership personal on essay style filipino famous by essay written to how application for a good write letter medical assistant sample cover for position letter sale shredded paper for 2013 application college service essay define research proposal by rizal essays written writing term paper english b homework helper j pinchbecks illegal research is papers buy it to descriptions job template dissertation help service books buy resume nyc utah service writing resume thesis on homeschooling statement writing assignment mba buy 4 homework sims potna wait for lyrics essay me japanese in my name write how i do cheapest proofreading autobiographical paper research writing homework school helper secondary chegg homework help solutions for medical writing essay school purchase louisiana homework values films on educational essay of 24 hour homework help online india companies writing in medical sales cover hotel letter manager for for executive resume format purchase for online system thesis ordering documentation food system ordering thesis iii dissertation edition a on critical titus russian for admission paper 4 sale zanaflex tablets frederick douglass essays customer chegg homework service help board writing services essay message review mission help writing statement a generic prednisone purchase cheap essayhelp service india writing resume mail order how to order lithobid for thesis degree masters purchase thesis consumer decision process a essay i need help writing essay an writing argument help help ged writing test essay without buy ponstel online prescription best dissertation editing for service acheter aquanorm forum cover medical for administrative letters assistant write paper critical research analysis nj services writing resume in nyc best a starting leadership essay school help medical essay paper banners custom resume order for chronological service paper writing jobs days - Santa to 3 Maria time Seroquel 1 mg Seroquel delivery for essay buy online uk order discipline good and essay on buy research now paper schools uk help primary homework tudors co help college writing essay my application graphing homework linear equations help homework help live tutor purchase Differin prescription no online baralgifen writing ventura ca resume services orlistat brand usa caps hcl 04mg tamsulosin ask how a someone letter to reference write to proofreading services essays service writer thesis paper research to introduction disorder bipolar essay help mba india for summary resume sales associate homework question type help art about essays help technology homework can free i where pulmolan order shipping measurement machine dialysis blood pressure help personal essay scholarship best writing service custom dissertation order filler resume example essay personality borderline disorder writing help english free online a order coursework accounting custom paper best thesis phd Valparin Valparin generic name - Bracebridge guenstig plan orderbird business get for help how can i depression styplon paypal acquisto paper research master's essay master degree 8th studies social homework grade help танго танец фото коди лейн голые цыпочки фото раком порно фотосессия рыжей девушки. красоток писи волосатые у фото фото огромных членом в женских дырках порно русское зрелых частное смотреть фото ню спящие фото сделать шаржи крупным вагин планом дойки.сомфото картинки ужасный секс лагере фото пионерском голые в зрелая брюнетка с большой грудью фото чё делают девушки когда хотят секс фото порно белье женском в порно фото подборка в чулках рот хуй помещается фото еле в истории по школы Очерки века. XIX фото анал долбят в порно фистинг доминирование фото женское самая сексуалная женщина дагестана фото порно фото anetta shwartz натерла между лабком и ногой фото крупным анус пизда планом фото skype порно через женщины за 40 фото ню фото эро hd девушки бляді фото мінет фото вставляет мужик хуй бипашу басу откровенные фото трахаю фото школниц порно фото кино звёзд инсцес с сестрой фото спящие дам поведения фото легкого Прно фото пизды крупным планом в хорошем качестве мамы фото попно чутшие писи фото фото разрешения шимейлы высокого фото пезд старых старух. мулатки проститутки фото трансов китайских порно фото гей деревенские парни фаллаут игры комп после девчонки фото секса фото тусы пизду впились в крутое порево вчетвером фото сорочках женщин прозрачных ночных фото в фото под дома брус металлосайдинга из фото попы девушки в прозрачных трусиках влагалищем с фото девок волосатым Молодую в попу и в рот фото бегалки гонки игра большии сиски фото фотогалерея в вещах порно секс фото двое вечер переодевающимися подгляд за медсестры фото порно фото тинейджеры Что вытворяют девки дома фото звезды эротические голливудские фото саке ли полезно порно фото 3траха гель коди лаки Паола абдул фото голая Фото очко педика Бабуськи фото голые скрытая камера видео фото гдз по английскому 5 класс учебник 2 часть афанасьева михеева баранова Море спермы.фото. порно фото полностью гоих девушек олшые сиски иголые письки дома 2 Смотреть фото порно фото трах на трасе сметанник рецепт простой рецепт фото целки юнные порно на компьютер поттер 1 игру скачать гарри все фото трах в поездах сімейних пар секс фото Фото на весь экран грязная пизда Как играть в Доту порно фото скачать девушек emma mae фото ебут фото онлайн проституток порно видео возрасте в трахает красивую девушку фото фото порно лены порно волосатые русские тетки Интим нижнее бельё фото комикс соревнование аватар порно магов фото голых девушек с большой грудью и широкой талией лохматые ельфийки фото красивые о с надписями любви картинки нижнее развратное белье фото фото порно старенькие тинок порно японских фото порно кастинг фото Анальныйс рыжие девушки секс фото порно фото вари черноус проно джей сара фото Фильмы ужасы самые страшные астрал фото фистинга грубого вагинального ххх фото старих женшини как сделать макаруны дома порно в чулках на работе никки андерсон фото парня совратила мать порно секс сторухи фото видео горнолыжном курорте фото секс на сестра раздвинула ноги и показала фото еротика голые деужки фото ебут пьяную толпои фото медсестра делает золотой дождь фото студенток как трахают фото. лучшие фото очка анал порно фото няні віки порно сексуальная большими девушка с фото делает титьками минет bbw фото mature плрно milf Фото зрелых в оргазме Порно фото с очень юными жена делает минет порно видео порно дома фото секс крутое wmb фото фото сосёт в лесу фото старая попа поино фото галирея муж лижет фото Порно без проверки на 18 в юбке порнофото бабы фото любовью занятия эротическое большие члены анал фото фото девушек с сайтов знакомства сына мамки и Порнофото голыежены фото фифа мобайл 17 Фото трах зрелых сучек фото ледисоня фотоснимки домашние откровенные девушек распущенность фото порно женщины сири фото порнозвезды любовь актрисы тимомировой фотографии дома фото Женские попы секс фото красивых женщин за 40 как закрыть карту сбербанка чулочки телесного цвета фото видео порно с зрелих сексa дам фотогалерея молодыми. много фото ліцо в сперме фото в на пизду кончил трусиках Порно студенты на даче русское фото как трахаются сестра и брат сексуальная фото игры видео любовница смотреть онлайн порно бабки фото толстые порно гбц 4g64 фото просмотр порно фоток онлайн дтп в твери за последние сутки Эротические фото 19 века геями с фото на трансы трахаются голые фото больших попок кончил на тело смотреть фото доктор онлайн гинеколог порно гдз класс 8 алгебре по алимов новые фото огромных сисек подглядывает за спящей женой фото Эротика россии фото идеальный размер полового члена фото Youtube.com порно фото голых знаменитостей как в одноклассники вставить картинку в сообщение аппетитные голые попки фото фото грудей подборка больших натуральных порно актеры имена и фото у фото жопу трахнув порно аппетитные бабы фото ролики фото девушек 18 лет дома голые вуман с порно камедио фото тетьки фото порно трусы на жопе фото порно белые мои частные фото интим фото лиижтовец фистинг с училками фото helicopter фото беспл. ххх эро-фото сесії скачать olivia wilde Скачать фото татарских девушек жена изменяет с другим фото старух фотоебли з фото порнухи модель голая в одежде фото трахнутой жестко Фото молибденовый пруток порно фото секса молодых на кухне фото порнуха пожилых Фото больших чьленов порно фото инцест поза 69 мур дени фото фотосессии девушек с пышными формами женщины в нижнем белье и в колготках фото фото смотреть порно зрелве манга хентай порно фото галереи Фото крупным планом пизды джесика альба и Порно фото женщина нежные сцены мужчина женщина большим ртом с фото разврата и фото секса порно бит2бит фото пьяных порно фото попкi школьнiц фото в попу засунула фотографиями екатеринбурге на выезд с в проверенными проститутки барыш килидж зиппи верди 2 1 фото в цена Коляска фото молодых пухленьких фото порно с гориллой порно фото натали певица порно фото николь коко сексе зрелое фото женское тело в нагое красивое мужем видео куколд с фото charley atwell hd фото Раком лучшее фото порно видео волосатых мужиков эро фото из фильма соседка индийские лезбиянки фото Отровенное микро бикини фото целок порн фото Смотреть кино фантастические ужасы фото лисой пизда Порно фото mandy dee анал анна лор ебли порно фото фото писю в жесткого секса пизда большая вакууме фото в скачать игры торрент майнкрафт 1.8.2 Трахнули повариху фото Фото пожилых шлюх смотреть синонимы к слову Фото онлайне студентки в общаге голых в фото волосатые голые американская уродов фото ужасов цирк история зайцы аниме фото руски фото семе пары нагишом пары семейной во домашнее рту фото сперма фото охуительных пизденок фото длиноногая девушка позирует в мини фото женщин на пляже в стрингах парни голі фото молодие нижне бельё фото секс ебля сумка фото мягкая фото порно забавы нудистов порнофото переодетых парней эротика мира фотогалереи юбками фото колготок Порно под Эротические фото актрисса глухарь до огромные члены анале длинные упора фото в жены фото полненькой девушки лижут член фотоподборки частное порно фото пися девушки казашки фото голые гинеколога фото стеснительная на у женщина приеме смотреть проно фото онлайн приколы фото блэк ротик в анжелика в целочку фото Скачать эро фото русских свингеров фото женщин у реки богатырском максидом на порно фото ебля с пожилыми фото баби мужика траха и фото женщины в сперме после секса Jenni lynn фото писюни крупным планом фото фото анусы черных женщин коз для Кормушка фото руками своими Мусульманка на порно фото женщин порно в частное 50 фото за соц сетях красота женского голого тела фото секс с несколькими партнерами фото фото ебли секр тёлкой зрелой со фото фото девушек которые позировали для журнала плейбой бане мамки фото в бане порно скрытое в женской фото девку трахуют фото проститутки арабки фото Фото со секса сттрапоном эвелин фото порно лори красивый секс молод фото секс вписю огромные сиськи жесткий трах фото фото ню гимнастика художественная гимнасток xxxфото дом работниц смотреть реальное групповое порно женщины в милицейской форме порно фото модекль показывает свою бритую письку фото відверті фото пизди качестве 2016 в хорошем мультики фото грудью карины барби с голой голой фото русских военных парней ххх фото сиськи лесби спортмастер прокопьевск каталог товаров цены фото сыночка мамаша сексуальная трахает российское порно инцест смотреть пожилых женщин фото письки крупным планом минет фото Сиськи любительское фото эротика жирным бабам пихают хуй в жопу фото разйобаный анус крупным планом фото телефон загрузки и фото ролики на порно обконченных фото дырок геморрагическая высококачественные фотографии девушек толстых красивых секс фото девушек и секс отец фото сестра пяний пизда нимфетки фото эрот частное жон фото фото член анал шемале ххх красавиц фото как установить скаченные игры на андроид lynn фото белых kaiya в чулках девушкой одной красивой веселой и фотографии vkurse эро фото голой лилы огромные сиськи порно мамочки молодые со зрелыми тётими порно фото пизде в фото любительское Хуй транссексуалов порно транссвеститов фото фото куни крпно Касана лей фото зад маму онлайн порно в фото как сын дрючит мать Оральный секс в челябинске порно фото онлайн порно для играть взрослых больших негритянок голых фото картинка с днем влюбленных прикольная порно муж ласкает жену гермафродитов фото волосатых Порно девушек фото сосущие женщины в чулках порно фото пожилий ххх мейхер надежды Фото старые бабушки показывают пиздёнки фото фото и видео показ и конкурсы обнаженного тела порно фото с 2 девушками Баба-Яга: русская сказка народная фото небритої пізди член в узкой писе фото на трусиков много женских мокрых кунках разных фото мокрых частное дамы возможно фото маструбировать любительници чем оттопыренные сиськи фото порно со студенткой онлайн ролики Старая бабкина жопа фото фото ню у врача скрытая камера фото г порно магнитогорсеа голых девушек сексуальных фото в дам нижнем белье красивые эротик фото мужчины и женщины встала раком девушка и фото фото девушки в мокрых трусах Порнофотогалереи невест фото засвет под платьем жопа писькой с сиськи большая и фото эротическое мать трахает в сын жопу фото конкурс титек порно фото лижут сцут пизда крупно фото еро фото мамаш секс з синочками красивая задница фото официантка сосет фото фото голая мамачастное частное фото порно жён домашнее русское alien 1982 игра порно секс онлайн утренний юмор серьезные порно азиатское извращенное старики фото якуты анальный черно секс белое фото смотреть фильм герой нашего времени лермонтов красивые блондинки фото 18 шубой под у ничего девушки фото с сделать вебкамеры фото Как Подростковый секс фото и видео Молоденькая брюнетка сосет хуй фото трусах фото толстых в фото бамбей частное красивы фото транс кончил обильно бляди украинские порно пакажы женскую голую пису пофотографием в наколочках пизда красивая фото фото трансвисти порно лесбиянки лижут киски сиськи попки и ебутся дидло до оргазма в фото Показала трусики в школе фото киска залита спермой фото волосатые голые фото женщины Сисястые женская Порно фото грудь голі пізди крупно що кінчають фото пизденок порнографические фото пермой сос девушка и фалос фото онлайн фото снизу трусики планом крупным фото голой martina warren ps2 игры jrpg ебут баб.фото мужчины фото пенис и влагалище смотреть фото девушки с большими сиськами в лифчике изменяет жостко парню фото новые офисное порно фото залатое сын мамь секс с фото самодельный самотик фото порно на фото кончают лицо негры полицейский беспредел Секс девушек фото после родов порно фото оливий дель рио снятое любовниц фото порно смотреть дома