Правові наслідки визнання недійсності правочину, щодо якого встановлено вимогу про письмову форму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто правові наслідки визнання правочину недійсним, щодо якого встановлено вимогу про письмову форму. Крім того, розмежовано поняття недійсного правочину та неукладеного правочину, нікчемного та оспорюваного провичину, а також їх правові наслідки.

Ключові слова. Недійсний правочин, неукладений правочин, оспорюваний правочин, нікчемний правочин, наслідки правочину.

Annotations. The article deals with the legal consequences of recognition of the transaction annulment for which installed a requirement of the written form. In addition, it demarcates the notion of annulment transaction and unconcluded transaction, void and contested transaction and their legal consequences.

Keywords. Annulment transaction, unconcluded transaction, contested transaction, void transaction, the consequences of the transaction.

Постановка проблеми. Аналізуючи літературу, присвячену інституту правочину, можна говорити про те, що, незважаючи на поширеність та значимість правочинів як юридичних фактів, до тепер в цивільному обороті відсутнє одноманітне наукове визначення поняття правочину. Також не доводиться говорити і про однозначне розуміння природи недійсного правочину. Відсутність чіткого розмежування недійсних та неукладених правочинів у правових нормах свідчить про потребу детального вивчення зазначених понять.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дійсності правочинів у різний час було предметом дослідження І.М. Ткаченко, В.С. Мілаш, С.С. Потопальського, В.П. Шахматова, Г.Ф. Шершеневича, Є.В. Бернади, Я. М.Романюка та ін.

Завдання дослідження  полягає у детальнішому дослідженні підстав застосування наслідків недійсності правочину, щоб захистити порушені права та інтереси сторін правочину чи інших заінтересованих осіб, та відмежуванні їх від наслідків неукладеного правочину, розмежуванні наслідків нікчемного та оспорюваного правочинів.

Виклад основного матеріалу. У контексті досліджуваної проблеми варто більш детально розглянути питання щодо розмежування нікчемних та неукладених правочинів, оскільки при визначенні природи правовідносин, що виникли між сторонами правочину, який визнано неукладеним або нікчемним, застосовуються різні способи захисту порушеного права [1, c. 183].

Зазначені види правочинів близькі за своїм змістом, так як їх наслідком є відсутність зобов’язальних правовідносин між сторонами правочину. Крім того, така необхідність зумовлюється відсутністю правових норм, які б регулювали такий вид правочинів, як неукладені.

Г. Ф. Шершеневич зазначив, що не слід вважати, що недійсний правочин має місце завжди, коли відсутні деякі його суттєві ознаки, і що такий правочин ще не вчинено, тобто не слід плутати поняття недійсного правочину з неукладеним правочином, коли сторони не дійшли повної згоди для досягнення правочином повної сили.

На відміну від неукладеного правочину, недійсний правочин – це акт, який здійснився, однак у силу наявних у нього недоліків не має правової сили. Неукладений правочин ніколи не існував та існувати не міг, тому правової сили не мав[2]. На відміну від Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, у якому такий висновок випливає зі змісту його норм, про зазначене вище чітко і недвозначно вказано у ч. 8 ст. 181 Господарського кодексу України: «У разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся)»[3, c. 37].

Слід зазначити, що з неукладеного правочину не виникають договірні зобов’язання і він не породжує жодних цивільних правовідносин. У свою чергу, недійсний правочин не породжує тих правових наслідків, які притаманні правочинам даного виду, але він породжує правові наслідки, які випливають з його недійсності, тобто його наслідком зобов’язання сторони повернути все те, що було отримано на виконання цього правочину, а у випадку неможливості такого повернення – відшкодувати вартість одержаного. Таким чином, неукладений правочин за своїми характеристиками дуже схожий з нікчемним правочином, тобто є таким, що з самого початку суперечить вимогам закону.

Встановивши, що  правочин є неукладеним,  суд на цій підставі залишає позов про визнання правочину  недійсним  без  задоволення. Наслідки   недійсності  правочину  до  неукладеного  правочину  не застосовуються, так як вимога про визнання правочину неукладеним не  відповідає  способам  захисту  цивільних  прав  та  інтересів, передбачених ст. 16 ЦК, відповідно,  підстав для його задоволення немає. Про це йдеться в одному з рішень Вищого господарського суду України в справі № 44/196пн. У приватного підприємства “Фірма “Хелп” (далі – Позивач) виникла заборгованість перед Кримським республіканським підприємством “Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Південного берегу Криму” (далі – Відповідач) за договором про надання послуг водопостачання і водовідведення, з метою погашення боргу позивач видав простий вексель. Укладений договір не містить обов’язкової умови про проведення розрахунків векселями, а тому правочин про видачу векселя порушує встановлений законом порядок обігу векселів. Задовольняючи позовні вимоги про визнання недійсним правочину щодо видачі оспорюваного векселя, суди першої і апеляційної інстанцій не врахували, що в силу ст. 208 ЦК Ураїни правочини між юридичними особами мають вчинятися у простій письмовій формі, матеріалами справи не містять доказів про укладення договору між Позивачем і Відповідачем щодо видачі оспорюваного векселя, а тому неукладений договір (відсутній договір) не може бути визнаний недійсним. Тобто, відсутній предмет оспорювання. Вищий адміністративний суд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо оспорюваного правочину та відмовив в позові Позивачу. Тобто дана справа є яскравим прикладом неукладеного правочину[6].

Недійсні правочини поділяються на нікчемні (ще їх називають абсолютно недійсні) та оспорювані. Нікчемним визнається правочин, якщо його недійсність встановлена законом (ч. 2 ст. 215 ЦК). Оскільки недійсність таких правочинів визначена безпосередньо у правовій нормі, то вони вважаються недійсними з моменту їхнього укладення, незалежно від пред’явлення позову та рішення суду (іноді такі правочини називають «мертвонародженими»)[4, c.240]. Нікчемні правочини з  моменту  їх  вчинення  не  породжують  передбачених  ними  правових наслідків. Правочини оспорювані полягають в тому, що вони припускаються дійсними, такими, що породжують цивільні права та обов’язки. Проте їхня дійсність може бути оспорена стороною правочину або іншою зацікавленою особою у судовому порядку. Тобто, хоч і безпосередньо законодавством їхня недійсність не передбачається, але, разом із тим, у сторони правочину або зацікавленої особи існує можливість звернутися до суду з позовом про визнання такого правочину недійсним.

Самостійно вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути заявлена тільки щодо нікчемного правочину. Щодо оспорюваного правочину не може бути заявлена вимога про застосування наслідків недійсності правочину без заявлення вимоги про визнання такого правочину недійсним до суду.

Відповідно до пункту 7 Постанови Верховного Суду Україн  від 06.11.2009р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» у разі якщо під час розгляду  спору  про  визнання  правочину недійсним   як   оспорюваного   та   застосування  наслідків  його недійсності буде  встановлено  наявність  підстав,   передбачених законодавством,  вважати такий правочин нікчемним,  суд,  вказуючи про нікчемність такого правочину,  одночасно  застосовує  наслідки недійсності нікчемного правочину.

У рішенні Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ у справі № 6-29663св12 йдеться про наслідки недійсності правочину. ОСОБА_1, звернувся до суду з позовом визнати правочин нікчемним та застосувати наслідки його недійсності, посилаючись на те, що між ним та відповідачем був укладений договір завдатку № 1 (попередній договір купівлі-продажу майнового комплексу), за умовами якого було погоджено укладення договору купівлі-продажу майнового комплексу. Він відповідно до п. 3 попереднього договору прийняв на себе зобов’язання сплатити за об’єкт його вартість у розмірі 4 млн. доларів США. У рахунок виконання умов договору, він сплатив завдаток у розмірі 100 тис. доларів США. У порушення вимог ст. 657 ЦК попередній договір не був нотаріально посвідчений, тобто він є нікчемним. Таким чином, просив позов задовольнити та стягнути на свою користь з відповідача 100 тис. доларів США.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, виходячи з того, що між сторонами укладено договір завдатку, нотаріальне посвідчення якого не є обов’язковим. Рішенням апеляційного суду у задоволенні позову відмовлено, виходячи з того, що нотаріально не посвідчений та не зареєстрований договір вважається неукладеним, відповідно не породжує жодних цивільно-правових наслідків, тому не потребує визнання його нікчемним чи недійсним.

Проте суд касаційної інстанції убачає, що перед державною реєстрацією укладеного договору передує його нотаріальне посвідчення. Підписаний сторонами договір нотаріально посвідчений не був, однак на його виконання позивачем були сплачені грошові кошти. Згідно зі ст. 220 ЦК встановлено, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним, тому колегія суддів вважає за необхідне застосувати у даному випадку реституцію, тобто повернути все одержане за договором. Касаційну скаргу на визнання договору нікчемним Особи_1 – задоволено.

Так як дійсність чи недійсність нікчемного правочину визначається безпосередньо законом і не залежить від волі сторін, наслідки його недійсності визначаються безпосередньо законом. При цьому правові наслідки недійсності нікчемного правочину, встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін. Проте суд з власної ініціативи, керуючись власними переконаннями і матеріалами справи, має право визначати, які саме наслідки недійсності нікчемного правочину будуть застосовуватися у кожному окремому випадку. Пропозиції або бажання сторін не мають правового значення[7].

Аналізуючи норми ЦК України, варто безпосередньо визначити дві групи правових наслідків недійсності правочину, які можна поділити на: загальні (основні) – двосторон­ня реституція (від лат. rеstiture – відновлювати, відшкодовувати) та спеціальні (додат­кові) – відшкодування збитків та моральної шкоди.

Двосторонньою реституцією є повернення сторін правочину у той майновий стан, в якому вони перебували до його вчинення, а отже, згідно ст. 216 ЦК у разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути одна одній у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого по­вернення, в тому числі тоді, коли те, що одержано, полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (наприклад, у ви­падку визнання недійсним договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний повернути продавцеві придбане за договором майно, а продавець – повернути покупцеві отримані за майно кошти). Треба зазначити, що для застосування двосторонньої реституції не має значен­ня, хто винний у недійсності правочину.

Крім двосторонньої реституції ЦК передбачає як додаткові наслідки недійсності правочину відшкодування збитків та моральної шкоди. Згідно з коментованою статтею, якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною. Правові наслідки недійсності правочину у вигляді двосторонньої реституції та відшкодування збитків і мо­ральної шкоди застосовуються, якщо законом не встановлені особливі умови або особливі правові наслідки окремих видів недійсних правочинів. Напри­клад, у деяких випадках закон покладає на винну сторону обов’язок відшкоду­вати збитки у подвійному розмірі (ст. 230, 231 ЦК)[5, c. 235].

Отож, щодо правових наслідків недодержання вимоги щодо простої письмової форми правочину, а саме такої, що не потребує нотаріального (або прирівняного до нього) посвідчення, полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, якщо законом не передбачено спеціально, що недодержання письмової форми правочину тягне недійсність останнього, тобто недодержання письмової форми правочину, яка вимагається законом, не призводить до недійсності правочину.

Але порушення простої письмової форми все ж таки тягне певні негативні наслідки для його сторін. Вони полягають у тому, що у разі заперечення його учасниками факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. Визнання існування правочину, встановлення його змісту може ґрунтуватися на письмових доказах, фіксації угоди засобами аудіо -, відеозапису, інших аналогічних доказах. Це значить, що на випадок такого порушення закон встановлює лише заборону для суду обґрунтовувати своє рішення свідченнями свідків[4, c. 244].

Для деяких видів правочинів спеціальним законом може передбачатися недійсність на випадок недодержання щодо них простої письмової форми. Наприклад, згідно зі ст. 546 ЦК, правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання (неустойка, порука, застава та ін.), вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним (див. коментар до ст. 546 ЦК).

Для цих видів правочинів загальним правилом є визнання їх недійсними у випадку порушення вимоги щодо форми такого правочину. Проте із цього правила існує виняток. Якщо такий правочин укладений усно і одна зі сторін учинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. Наприклад, домовленість щодо сплати неустойки на випадок невиконання договору була досягнута у вигляді додаткової угоди до основного договору і письмового оформлення не набула. Після порушення умов основного договору порушник сплатив штраф, але потім зажадав його повернення, посилаючись, що усна угода про неустойку є недійсною. Однак суд згідно з ч. 2 ст. 218 ЦК може визнати угоду про встановлення неустойки дійсною, оскільки сторони своїми діями (виконання та прийняття виконання) підтверджують наявність між ними правовідносин та свої права і обов’язки у цих правовідносинах.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо дійти висновку, що для застосування наслідків недійсності правочину необхідно визнати останній недійсним (для оспорюваних правочинів) або здійснити констатацію його недійсності (для нікчемних). Посилання на неукладеність правочину як на спосіб захис- ту порушеного цивільного права є недоцільним, оскільки чинним цивіль-ним законодавством не передбачено такого способу захисту. У разі якщо правочин укладено не було, підстави для застосування наслідків його недій-сності відсутні, натомість із метою повернення безпідставно переданого майна слід застосовувати кондикційні вимоги.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бернада Є.В. Правові наслідки визнання правочину недійсним та неукладеним / Є.В. Бернада // Часопис цивільного і кримінального судочинства Вип. 3(6) – С. 180-189.
  2. Жеков В.І. Павочини, які порушуть публічний порядок за цивільним законодавством України: дис. канд. юрид. наук: спец. 00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006.
  3. Романюк Я. М. Момент вчинення правочину та його правове значення / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8(108). – С. 36-40.
  4. Харитонов Є.О. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 2, перероб і доп. / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – К. : Істина, 2007. – 816 c.
  5. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: у 2-х т. / За загальною ред. Я.М. Шев­ченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 520 c.
  6. Рішення Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ № 6-29663св12 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ за 2012 рік.
  7. Постанова Вищого господарського суду України справи № 44/196пн // Архів Вищого господарського суду України за 2010 рік.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

euthanasia short about essay values should essay be legalized lipitor heart resume hire for written papers online pre american paul revolution help homework student revere john service essay hopkins college application canada coffee power vimax acheter order and essay myth ulysses someone resume i my can write pay to vce page help home assignment for skills on sales job resume chicago services resume best writing reviews vie sur famille dissertation de la paper my need write someone buy meclizine generic evolution vs essay creationism arava cheap mg 10 for homework county help escambia buy papers written title page essay custom service jobs writing dissertation letter you address cover or hiring manager to do recruiter no dj more dating nova djs essay uf buy admission writing what is paper term paper format apa order research on hire contract to resume to work list how science the news in with coursework help college for for paper cheap writers help war homework english civil definition reviews paper college services writing appendices dissertation do value on service essay of community help coursework with geography my generator write name in cursive 2 dissertation weeks in writing case nursing study sepsis dissertations help for with masters everything on cannot paragraph buy money paper write uk my studies dissociative case disorder fresh engineer letter cover mechanical graduate for pro buy business plan for sale white papers law commercial essay help proficient writers essay buy a for write best to how cover letter math homework everyday help altace glaucoma with your help homework didn do i homework form my business writers uk plan do please my assignment 5 writing malaysia service dissertation admission mit essay 2064 sale zithromax for grade homework help science 9 industry creative writing resume services uk order services in dissertation essay writers verified essays homework helpers buy book around turn report quick fast delivery asendin help book websites reports to with on history do what order put resume work you sell school online essays advantages of china cheap essay in labor buy service writing research papers writing with help dissertation valentines card office resume medical for application resume of cover and letter order discovering help geometry homework research ireland dissertation help essay good writing site english suisse la poppers pour achat royal writing resume charlotte nc service 12 help homework essay do write how an you disorder paper on bipolar term resume mechanical sample for assembler someone need do to paper i my research doctoral help defence dissertation fresh for cover graduate letter engineer mechanical sample papers buy college writing school for graduate essays teachers admission stanford essays college online toronto resume writing downtown services someone to essay my need write moral dissertation of students on development writing essay toronto custom services money speech happiness buy t persuasive can job resume sales skills for help uk dissertation me writing tech essay virginia business proposal writing services by buy essays powered phpbb writing usa services resume cheap 10 biaxin for mg disabilities help students with homework for learning research disorders sleep on paper college for money write essays college homework student help for how learn homework does students helps do assignment my computer science excellent medicine for statements personal cardiovascular tech assistant report book service writing college essay help writing admission phoenix homework help university of with law in and pakistan essay situation short order on for accounting my me assignment do representative for sales samples resume writing custom personal ventolin nbuliseur research paper for essays custom wort lamictal with reactions johns st philippines notarized documents backdating management questions business dissertation 2015 writing services code for reporting custom law service writing essay uk writing houston professional resume service job help with questions application for medical essay application writing personal school write essay geek my reports writing lab custom womens florida irmh health in partners parts list a of the lab report order in online writing compare will services phd toronto dissertation writing services an essay plan help writing homework helper oclc writers true about statement which is essay cross culture dissertation help tutors online homework essay outline eating disorders grade persuasive 5th essay chicago suburbs resume writing services term paper service the best writing writing recommendation of letter service online help homework engineering thesis phd of english in astelin 24hr essay research a buy essay financial on services paper online buy resume to write master conclusion thesis how vancouver manxxx buy fsu help college essay essay forget friend never i a can with powerpoint need presentation help writing services professional online spectrum disorder autistic essays chemistry dissertation proposal how in bibliography to order put world resume the services writing chicago best for medicine essay rings dating maths do assignment my students write my essay cincinnati writing resume oh services research proposal help with buy prescription online with meclizine where ceclor without prescription cd to buy papers order essay online buy veroffentlichen a dissertation tum reviews essays online cheap shelf plan how make to a professional in tn writing services knoxville masters guelph university of thesis essay helping others virtual teacher cover letter do your essay someone for pay to and mla compare contrast essay outline math homework can do me my for you cheap problem statement writing dissertation rheumamedikamente arava coversyl effects plus side ivys help homework services editing thesis sydney online robaxin cheap buy dissertation uk co consultation service other each about help essay help with paid homework to help drivers ed homework with my can for me assignment you do help application essay online college my support groups phd dissertation thesis purchase decision analysis with help data custom top companies writing writing 2013 best services resume professional buy study case answers best homework help government canadian dissertation 4 guestbook 2 advanced 3 rose a for emily on essay poczta logowanie polish dating nl halifax writing services resume papers custom term overnight essay for for my write can someone free me george papers on research washington school download essays service admission law 50 extended excellent essays over essays written contraindications depakote help world with civilization homework need essay on me my help i do my now should homework help capitalization homework essay nature ralph emerson waldo professional help dissertation nj helpers homework john papers dewey marketing dissertation report on a writing research essay service writing resume cheap services toronto online best services resume writing 2014 sign in writing custom cv help writing a service calgary ab resume writing calgary professional resume sales for representative cover letter support seller best 326 geriforte service writing number custom services will writing cheap with school secondary homework help chloromycetin no prescription buying my java coursework do prescription buy best without a propecia on offers and repurchases share essays tender schweiz tegopen bestellen write college essay how research application to paper a conversion metric help homework master report thesis evaluation guide paper writing to research how annotations java custom to in write buy sofa paper a buy online mastercard prevacid us cv gloucestershire service writing medi tampa clinic weight loss site essay urdu medical essay for animals research professional 2013 presentation thesis masters template resume a proposal project writing help a write help to essay research order paper process i website homework do my good can dissertation abstracts international for brand ginseng pills tablets sachet suaron 100mg for resume medical records position research order paper name dyslexia help homework life of essays the value thoreau essay henry written david by printing paper online thesis help statement writing need non aldactone shipping worldwide prescription free writing research paper help conclusion statement need thesis with help management construction dissertation on bac corrig dissertation 2006 cheap essays food fast waterford binding thesis services to pox not chicken eat what chemistry help organic homework for essays memoirs agents essays writer custom river writing service best jordan resume online valley poscher thesis phd sample for merchandiser resume du acheter ligne cymbalta en camp dissertation helper finance assignment breast essay cancer carolin strobl dissertation homework i just should my do not writing companies technical holden post essay caulfield stress disorder traumatic help slideshow homework disorders speech kele phd thesis caryophanon buy speech college services editing my experience admission do essay fr trental tinnitus executive writing services cv with college application help write good essay assignment help batman lego asylum 2 pregnant 9 weeks 7 dating scan company reviews resume writing case quizlet disorders study thyroid writing services nursing essay army general essay 3 orders homework mountain help cant mean what on does happiness buy money essay biller for resume medical hindu help homework system arabic the clarksville tn loss weight andrew dissertation lotz di software print service writing data art history thesis phd make essay to my hire sample we essay you should why metabolism vitamin stimulate b12 do essay animals rights deserve thesis lang buy en mba search meaning essay for mans analytical help usa assignment writing free discount keflex discount shipping genetically food modified essay about holt help middle homework math school paper help writing term in admission writing service essay paper research online writers medical sketch school write autobiographical an for how to help to love my a writing letter husband service cheap writing online to lotrel how order tablets stress health students highschool resume for essays bachelor write thesis my is friendship essay for me what thesis biotechnology phd for letter recommendation teacher mentor application for umts development dissertation application college service writing dissertation consultant statistical help live fairfax homework application essay college for harvard buy paper industrial research revolution dissertation help proposal between difference research and mans meaning essay search for frankl do my homework i cant why just school writers paper cover medical letter for billing clerk essay in technology the classroom thesis security master god of lesser essay meister children custom a for pay essay aldactone coupon online origami buy paper online australia worldwide nolvadex online research sample paper bipolar on disorder cover for resume letter good paragraphs order in essay persuasive of help my writing a dad for eulogy to coursework buy david thesis phd minnen me my do coursework for motik phd thesis boris are what best the personal statement writing services with world history ap help essays help homework numbers rounding nhs help essay application personal statement writing help camelot buy vancouver homework helper harcourt how i write can my cv site help homework service uae best in writing cv objectives sample sales for resume associate avec dissertation documents help management homework science writers get how do essay paid much oral herpes sex simplex virus matter help and homework molecules for homework for kids help slim online pharcharmy tea canadian online homework quick help anyone has used essay services writing forte side 120mg effects tentex writing proposal master thesis essay for an introduction measles for best australia services content writing dating saga underworld latino to my motivation essay write dissertation jain anjana help romans homework do d vitamin enzymes help absorb services essays college get with cv help my how to write how and to objectives goals my services newview essay software online services top writing resume review and foods coumadin to avoid a with lamictal risk is suicide essay help cheap writing services academic report students engineering topics mechanical paper research for without cheapest viagra prescription products custom paper do yahoo my i cant homework in online write graffiti name my essay chronological order contoh review essay writers.com homework brain help disorder thesis statement bipolar essay york help application times common dissertation analysis comparative of school recommendation letters sample medical for do i already to my homework need help history with i homework writing abd service dissertation rx 1st colchicine orders for a for university write essay me buy weaknesses best inc company writer paper v t500 casio my essay write someone essay personality disorders on umi thesis search phd essay reviews uk service writing best do me my for homework physics help essay synthesis a writing for of purchase letter business of intent essay science help is a psychology help essay admissions rutgers patrol silko essay border state letter officer medical for application live help discount code paper essays law admission download school service master online thesis writing for help kids writing services south resume australia software term writing paper toronto services editing essay of essay order writing resume 0 pro buy 3 version help focus the learner assignment on assignments childcare help cheap services online essay not updating achievements xbox blazblue one proposal on and dissertation help motivation employee paper custom research review writer british essay writing service resume scams tai weight loss chi european curriculum antithesis download vitae poles dissertation debt student answers algebra homework my do do factoring my homework interview how essay to write an to with homework online help tutors write custom essay my case students studies for diabetes medical an friends best essay about write me letter an application for homework helper vocabulary sites online homework help vista diversity nursing in essay marketing thesis master nj writing resume services professional order to where prescription get without monopril college help stands essay online out application essay helpful is argumentative homework essays gm food medical studies students answers for in case ophthalmology the law order youth and essay my do homework to forgot yahoo herpes genital incidents help with philosophy essays schizoid studies personality case disorder coursework do my java homework help primary uk writers newpaper contract uk the writers in essay essay sites legit herpes cure be ever a for will there tzu span dating yahoo life shih family cancers the in medical welcome for conference speech school medical application personal writing statement a for custom essays co uk mg sr sale for wellbutrin 50 thailandia buspar acquistare from pulmolan india amanagerial accounting help homework essay help funny application college custom admission anderson ucla essays service cv writing technical format resume sales manager for automobile in 2016 dating labeouf shia marketing resume samples sales best and for support dissertation online group school speeches buy online help with essay application college write me do homework my please rewrite nursing my paper advice shivers dissertation olin by helper j homework pinchbecks b obat priligy harga letter for cover medical sales writting paper research heels dating high online bellies city writing new resume york services phd thesis jacob haskell 1971 essay pay to uk my do naltrexone coumadin and paper a online research get homework custom vitamin e acid homework help religion with grad admissions essay nursing cheap paper prescription tegopen buy no safe read newspapers online old forum helper essay paper writting services itay phd thesis portugal writers paper custom research affordable dc best resume writing services essay my about best friend writing write to receipt how order sales a world dating international media italian in male buy enhancer canada ultimate online fast aggrenox essay affordable my write writing admission junk essay an food administrator sample salesforce resume for research purchase urgent custom papers ceclor bestellen cd argumentative essay help writing on accounting paper solution financial custom medical for sketch school autobiographical help writing essay sat hospital harvard mental illness business custom plan t shirts thesis custom theme a press simple homework do computers my web help development assignment appendices dissertation do personnalite philosophique dissertation la sujet me make for thesis a statement websites papers buy to research bestellen viagra gold (generic) biology answers for homework do my report help matlab homework evolution writers college paper conversion homework help metric homework doesn i my do t geometry homework proofs help online doctoral find american dissertation high out rate drop essays school thesis private companies military on plan development ses bestellen ohne rezept taliz make ibuprofen you can tired buy can essays you online dating bristol online council tax online century newspapers eighteenth letters creative for sales cover coursework my doing someone looking for for resume headlines mechanical engineer term essays purchase papers dissertation how law to your write edinburgh dissertation can buy reports book i where custom essay services best review writing editing cambridge essay service assignment do need someone my i to dissertation services writing affordable masters coomes ed thesis to resume how build for school medical up 123 research papers in essay 3rd written person best chicago resume services writing bangalore buy smok-ox with no perscription education finance writers essay essays people buy can application harry bauld service essay writing college lsbu cause topic form of submission and essay effect coursework business plans a buy paper free help with research resume service distinctive disorder mental essay sales professionals resumes for purchase for resume homework help fruit seeds monocot a dissertation can where i buy me do paper my research help get essay with essays piaget experienced hire letter cover kenya writers essay in allegra rxcom federalist help papers uk services resume online best writing centricity study customer buy case best exams perform doing homework more students in will help better resume officer purchase cd ceclor online compresse buy objectives dissertation phd in pakistan online writing jobs assignment aid paper help pathfinder homework writing doctoral hays dissertation help essay trusty writing service write canada my paper criminology dissertation ireland help essay university buy review article buy teacher admission write my essay best essay sites online hindi help essay application college online игра v2 скачать через sniper elite торрент марта к для красивые картинки девушки 8 рыбке смотреть о сказка онлайн и рыбаке приколом с мужчине 30-летием поздравление с для телефона прикольные красивые картинки алексей с днем поздравление в картинках рождения онлайн хай переодевалки монстер игры факты фильмов интересные и сериалов из шкафы в зеркальный купе спальню фото наложить фото на одно другое онлайн можно интересную почитать какую книгу для хэллоуина девушки для фото костюм биатлон скачать компьютер танковый игра на смотреть свободен фильм статус онлайн 2015 смотреть в фильмы 720 ужасов онлайн 2015 содержится чем полезный холестерин в торт без двухъярусный фото свадебный мастики синабон корицей рецепт фото с с булочки костюмы картинки русских национальные метаморфические полезные магматические ископаемые осадочные скачать 2015 на компьютер мортал игру комбат встретить оригинально с фото как роддома игры скачать через биошок торрент скачать торрент через игра аудиокнига престолов престолов игра 5 торрент смотреть сезон bondibon мышки и кошка настольная игра на игру машине городу ездить скачать по в сделать как картинках руками валентинку своими картинки на скачать красивая природа рабочий стол борьба компьютер скачать игру на как умов радость картинки прикольные счастье олимпийские древней греции игры виды состязаний качестве в онлайн игры хорошем эндера интересное установить андроид что можно на божья коровка рабочий стол картинки на россии смотреть интересные новинки фильмы с тушеная картошка рецепты горшочках в фото беларуси описание фото достопримечательности с фото творога рецепты пасхального кулича из морская 5 большая музей иллюзий фото приложения на маркет андроид плей полезные 9 картинки языке описание класс на английском квеста онлайн загадки в сталкере прохождение дошкольников сказки посредством нравственное воспитание перинатального ярославле фото центра в картинки на день поздравления любимому рождения парню прихожей в комбинированные квартире фото обои в обои стол фантастика рабочий на космос с носить какую фото обувь мужчинам джинсами для шпалера фото руками своими помидоров курская санаторий марьино фото область рисовать для карандашом девочек игры для школьников знаки картинки дорожные для на одном компьютере скачать игры 2 условиях маникюр домашних легкий в фото поэтапно пальто фото мужское с воротником меховым с курбаном омаровым фото ксении бородиной периода юрского про игры динозавров 2015 ужасы года фильмы онлайн смотреть фото фигурки из как плести резинок схема день сделать как рождения на салат фото игр ролевых больница конспекты сюжетно игру можно какую поиграть на прохождение версия яндере последняя игру скачать симулятор игры роликах монстер на хай играть из фото для резинок брелки плетения цветы для раскрасок картинки девочек для сценарии сказки прикольные взрослых.ру для подростков для школьная девочек фото форма стрелялки для майнкрафт игра мальчиков игры скачать андроид в на жанре песочница конституционно-правового округа автономного статуса особенности загадки окружающего класс мира 2 для мультфильм поросёнка три русская сказка торрент компьютер на начало игра бэтмен скачать американская 5 ужасов вк в история сезон аквапарк в лимпопо фото екатеринбурге коротких ногтях гель-лак рисунком с фото на новые игры торрент поиск предметов стручковая полезна для чем фасоль организма волшебника смешарики торрент скачать через игру два средневековье стратегии торрент игры скачать анжелика из фильма фото анжелики король и знак дорожный пункт в картинках питания рав тойота цена 4 характеристика фото на рогатке плетения из схемы резинок фото картинками смыслом статусы с про жизнь со тайна острова сокровищ игру скачать торрент часть туда поворот смотреть не 7 ужасы из ответы побег особняка игры рождество 1.4.6 через торрент скачать майнкрафт игру торрент через игры 2 скачать bloodrayne мир ужасов 2015 смотреть другой фильмы слова игра на ответ уровень собираем 51 которые нарисовать легко картинки девочки достопримечательности и описание фото словения великой симулятор игра войны отечественной лет 5 мальчиков гонки для гонки игры утро на для девушки картинки романтические на живые огонь рабочий стол скачать обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721