ПОШУКИ СЕМАНТИКО-ЕКСПРЕСИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДРАМАТУРГІЧНОЇ МОВИ У ТЕАТРІ АБСУРДУ (ЗА П’ЄСАМИ СЕМЮЕЛЯ БЕККЕТА)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.152.1 – 2 Беккет.09

Н. В. Кулинич

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

THE SEARCH OF SEMANTIC AND EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF THE DRAMATIC LANGUAGE AT THE THEATRE OF THE ABSURD (ON THE PLAYS BY SAMUEL BECKETT)

АНОТАЦІЯ

У статті в еволюційному аспекті досліджується драматургічна мова п’єс Семюеля Беккета, класика театру абсурду, котрий найбільше експериментував з виражальними засобами. Розглядаються принципи організації мовлення персонажів від  п’єс 1950-х і до пізньої драматургії. Визначаються способи авторського виявлення неспроможності мови як засобу комунікації, номінації, пізнання навколишнього світу та самоідентифікації людини. Показується, як мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби: аудіо- та візуальні образи, жести персонажів, паузи, котрі сприяють формуванню концептуального підґрунтя п’єс.

Ключові слова:

Театр абсурду, Семюель Беккет, драматургічна мова, паралінгвістичні засоби.

АННОТАЦИЯ

В статье в эволюционном аспекте исследуется драматургический язык пьес Сэмюэля Беккета, классика театра абсурда, который более всего экспериментировал с выразительными средствами. Рассматриваются принципы организации речи персонажей от пьес 1950-х и до поздней драматургии. Определяются способы авторского воплощения ограниченности языка, его неспособности к коммуникации, номинации, познанию окружающего мира и самоидентификации человека. Показано, каким образом языковые функции перенимают паралингвистические средства: аудио- и визуальные образы, жесты персонажей, паузы, которые  формируют концептуальную основу пьес.

Ключевые слова: театр абсурда, Сэмюэль Беккет, драматургический язык, паралингвистические средства.

SUMMARY

In this article is analyzed the evolutionary aspect of dramatic language of the plays by Samuel Beckett, classic of the theater of the absurd, which experimented with the expressive means at most. The principles of the organization of the characters’ language from the plays of the 1950s to the late drama are examined here. In this article is identified how the author displays the inability of language as a means of communication, nomination, cognition of the world and human identity. The speaking of characters is nonlinear, associative, full of repetitions, lexical markers of recurrence, has no clear beginning and end. The language of S. Beckett’s plays is inconsequent and adynamic, which is achieved by using the stream of consciousness’ technique, reducing the number of verbs or disusing it at all. The tendency to the nominative syntax points at the impersonality of the language.

The problem of the alienation of language from its speaker is actualized in the late Beckett’s plays. The text, monologue physically taken out beyond the speaker and is an audio record or spoken by another character. In the late Beckett’s drama more notable are attempts to control language (the opener turns on and off the record, one character makes the other speak or remain silent, etc.).

The paralinguistic means are very important in Beckett’s plays, especially in his late drama. Audio and visual images, gestures, pauses form its philosophical subtext.

Key words: the theater of the absurd, Samuel Beckett, dramatic language, paralinguistic means.

 

Основи аналізу драматургічної мови театру абсурду заклали М. Есслін [7], О. Ревзіна й І. Ревзін [3] та ін., які вказали на деструкцію діалогів, відсутність динамічного начала у мовленні персонажів, відзначили непослідовність їхніх висловлювань, надмірність повторів і антитез, невідповідність слів діям, семантичний нонсенс фраз. На думку М. Ессліна, «у світі, який втратив власне значення, мова також стає безглуздим бурмотанням» [7, с. 43]. О. Ревзіна та І. Ревзін виявили принципи художньої побудови текстів драматургії абсурду через виділення постулатів комунікації, що порушуються у п’єсах «Лиса співачка» та «Урок» Е. Йонеско [3]. Від 1990-х років до вивчення мови у театрі абсурду зверталися О. Касаткіна [1], М.Корєнєва [2], В. Шпаков [4] та ін., називаючи «абсурдистську мову» «порожнечею,  яка створюється словом», убачаючи її мету в руйнації наявних лінгвістичних норм [2, с.103].

Проте, досліджуючи драматургічну мову, вчені концентрувалися переважно на суто вербальному аспекті. Поняття драматургічної мови є ширшим та охоплює способи організації мовлення персонажів, принципи побудування діалогів, а також невербальну мову образів, жестів і пауз.

Об’єктом дослідження цієї статті є драматургія Семюеля Беккета, класика театру абсурду, письменника, який найбільше експериментував з мовою: від англійської – до французької, від вербального – до переваги невербального (жестів, міміки, візуальних образів, музики, пауз тощо).

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати драматургічну мову беккетівських п’єс у широкому ракурсі – її вербальний та невербальний компоненти – й еволюційному аспекті, а також встановити її функційне призначення.

Мова драматургії С. Беккета є нелінійною, асоціативною, насиченою повторами. Мовлення персонажів містить часті повернення до певних образів і тем, що здавалися завершеними.

Циклічна структура мовлення в «Не я» забезпечується відсутністю чіткого початку й кінця: перед увімкненням світла, що ініціює вербальну активність, чується незрозуміле бурмотання, отже, мовлення триває до та після освітлення. Наприкінці монологу вуста промовляють таке: «<…> потім назад… Бог це любов… виявить милосердя… кожного ранку знову… назад на поляну» [5, c. 4]. Цей фрагмент повертає реципієнта до вихідної ситуації, символізує початок (символічний ряд «ранок, весна»). До того ж тут є вербальний символ «назад», що відносить до ідеї циклічності. Мовлення упродовж усього часу свого звучання демонструє повтори, повернення до певних фрагментів фраз. Повтори покликані й акцентувати найбільш важливі, семантично значущі моменти (слова, образи, думки). Але, крім того, повторення у С. Беккета – це й стирання, вичерпання смислу.

Вже у п’єсах 1950-х років С. Беккет активно використовує прийом непослідовного, асоціативного мовлення. У «Чекаючи на Годо» та інших творах порушується послідовність мовлення персонажів шляхом уведення численних відступів від предмету розмови, раптового переривання теми, часто зумовленого втратою інтересу до неї або з боку того, хто розповідає, або з боку слухача. Асоціативне мовлення спостерігається і в більш пізніх п’єсах: монолог Вінні у «Щасливих днях», історія про шлях Моню в «Каскандо», розповідь Фокса в «Нарисі для радіо», монолог у «Не я».

Мовлення персонажів беккетівських п’єс позбавляється динамічного начала, що досягається зменшенням кількості дієслів. Мова втрачає смисловий, динаміко-експресивний стрижень-дієслово, застигає, позбавляючись послідовного розгортання, цілісності, інтелігібельності. У «Театрі ІІ» персонажі А і В, наділені повноваженнями «суддів-спостерігачів» над життям С, переглядають його записи, намагаючись знайти дієслово як семантичну опору: «<…> хворобливо чутливий до думки інших іноді… – мура мура мура – … я був, на жаль, не здатний <…>» (курсив наш Н. К.) [6, c. 85]. Предикат «я був не здатний» замість того, щоб бути семантико-морфологічним фундаментом цієї мовленнєвої конструкції, паралізує її, ніби підриває її зсередини.

Ефекту адинамічності мови додає використання С. Беккетом техніки потоку свідомості, де суб’єктивні елементи асимілюються з безособовим. Характерними прикладами застосування подібної техніки є п’єси, побудовані на монологічному мовленні, – «Остання стрічка Креппа», «Зола», а також пізні драматургічні тексти С. Беккета, серед яких «Щасливі дні», «Каскандо» та «Не я».

За технікою потоку свідомості будується мовлення Фокса в «Нарисі для радіо»: щойно інші персонажі-контролери (Ведучий, Машиністка, Дік) знімають пов’язку з його очей, виймають кляп з рота, він починає промовляти непов’язані безглузді фрази. Ведучий вважає за потрібне узгодити монолог Фокса з його «розповіддю», що була записана минулого дня, намагається виявити в ньому певний смисл. С. Беккет тут звертається до семантичного нонсенсу задля того, щоб виявити інформаційну та семіотичну неспроможність мови. «Контролери» чекають на «правильне слово», їм здається, що вони наближуються до мети, але викривлення смислу розповіді (хоча вкрай важко зрозуміти, про що йдеться) ведучим, його додаток «between two kisses» («між двома поцілунками») відводять персонажів далеко від того, що вони шукали [6, с. 111]. П’єса закінчується тим, що ведучий заспокоює Машиністку, яка плаче, оскільки розуміє, що вони відійшли від мети, що завтра потрібно буде знову повторювати ті самі дії. Монолог Фокса в цій п’єсі є ілюстрацією децентрованої мови, позбавленої опори, такої, що знаходиться в її безперспективному пошуку.

Деперсоналізація в мові драматургії С. Беккета виявляється шляхом звернення письменника до дієслів у третій особі, зокрема коли людина говорить про себе («Не я», «Каскандо»), шляхом використання заперечної частки перед особовим займенником (назва п’єси «Не я») тощо.

У драматургії С. Беккета поширеними є «внутрішні» історії, які уводяться в монологи персонажів: історії про жебрака та матінку Пегг, що включені до монологів Хамма («Кінець гри»); розповідь Генрі про Боултона та Холловея, що вплітається в його спогади, які складають провідну монологічну лінію радіоп’єси «Зола»; історія про Моню в «Каскандо» та ін. «Внутрішні» історії так само характеризуються відсутністю чіткого початку, незавершеністю, відкритим кінцем.

Якщо у п’єсах 1950-х («Зола», «Кінець гри») «внутрішні» історії розповідаються протагоністами, то в пізніших п’єсах вони виносяться за фізичні межі суб’єкта/персонажа, вкладаються у вуста інших персонажів-двійників. У п’єсі «Не я» персонаж, що знаходиться на краю сцени, слухає монолог «рота», що розповідає, ймовірно, про його (або її) власне життя. Слухач іноді розводить руками від співчуття або ж від безсилля [5]. У пізній драматургії «текст у тексті» постає й записом на плівці: в «Ескізі для радіо» також є образ слухача, який одночасно контролює мовлення, записане на плівку, натискаючи певні кнопки, але він не може впоратись із поступовим зникненням цього голосу [6].

Таким чином, у творчості С. Беккета акцентується проблема відчуження мови від її суб’єкта/носія. Найяскравіше вона втілюється в «Не я», де смисловий акцент монологу – процес дезінтеграції особистості – посилюється за допомогою візуального образу – контрастно освітленого та збільшеного «рота», який є єдиною видимою частиною тіла «мовця». Монолог, що триває протягом п’єси, становить собою викладену у формі потоку свідомості квінтесенцію людського життя, універсальний процес наближення до порожнечі небуття та поступового розчинення у ніщо: людина випадково з’являється на світ, покинута та самотня від самого народження, довго існує в ілюзіях, доки не усвідомлює того, що оточена темрявою, з якої виникає нав’язливий та болісний внутрішній голос. С. Беккет описує процес взаємодії голосу з людським «я», його вплив на ментальне та фізичне існування особистості. Людина, почувши «дзижчання», що поступово вербалізується, ідентифікує себе з цим голосом. З часом людина виявляє сторонність та незрозумілість цього голосу, шукає в ньому фрагменти власної ідентичності, рятівні проблиски смислу в нерозбірливому та нескінченному потоці. Але всі ці старання виявляються марними, безглуздий, неконтрольований шум заглушує будь-який смисл та поглинає ідентичність, спричиняє відчуження не лише ментальне, лінгвістичне, але й фізичне: «<…> тіло щезло… лише рот… як божевільний… не може зупинитись…» [5, с. 3].

Розгляд проблеми відчуженості мови у драматургії С. Беккета є неможливим без урахування особистого досвіду двомовності письменника. C. Беккет усвідомлював залежність письменника, як і людини взагалі, від мови, відчуженої, семантично порожньої і негнучкої. Людина, за C. Беккетом, є підвладною необхідності говорити, спілкуватися, використовуючи «чужі» слова, не здатні точно називати речі та явища, мову, яка є гнітючим та некорисним інструментом, що не в змозі виконувати приписуваних їй функцій. Прагнучи контролю над мовою, свідомої боротьби з її значеннєвою системою, що потребує постійної та напруженої концентрації уваги, С. Беккет пише французькою деякі драматургічні й прозові твори.

У репліках персонажів беккетівських п’єс, їхніх монологічних висловлюваннях, «внутрішніх» історіях виявляються спроби письменника десемантизувати мову, виявити її семіотичну й інформаційну неспроможність.

Семіотична функція мови заперечується письменником за допомогою прийому смислового «топтання на місці», перебирання слів у нескінченному та безрезультатному пошуку відповідного найменування. У «Щасливих днях» можна виділити декілька прикладів подібної лінгвістичної гри зi словами «кінець», «душа», «випадок» [6, с. 14, 30-31, 34]. У цій п’єсі іронічно наводиться ідея про неможливість пізнання, істотне збагачення інтелектуального досвіду через відсутність справді цінної нової інформації. Героїня п’єси Вінні захоплюється тим, що кожного дня який-небудь факт збагачує її «розумовий багаж». Тут С. Беккет залучає прикметник «незначний», грає зі словами, із неоднозначністю смислів – прикметник «незначний» може співвідноситись як із «фактом», так із «розумовим багажем», причому останній варіант є більш вірогідним [6, c. 15].

Мовлення беккетівських персонажів позбавлене логічного підґрунтя. Оскільки усі події уявляються персонажам рівно вірогідними, а їх каузальна залежність випадковою, тому як наслідки певної причини можуть бути непередбачено різними, так і реакція персонажів – неадекватною. Монологи та діалоги п’єс C. Беккета переповнені логічними антитезами, елементи яких існують відокремлено та взаємознищуються: в межах єдиного висловлювання зводяться естетичне та потворне, піднесене та прозаїчне, важлива, глибока тема може раптово обриватися побутовим, приземленим зауваженням. Наприклад, персонажі А і В «Театру ІІ» привносять в естетичний контекст, у розмову про красу зоряного неба або, згодом, про птахів, яких вони знаходять у клітці кімнати, негативний, «протверезний» відтінок, сполучаючи слова «органічна покидь» та «розкіш», «ядерне горіння» та «феєрія» [6, c. 84]. Внутрішні логічні антитези, що містяться у фразах персонажів, заперечують одна одну й нівелюють будь-яке смислове навантаження; або ж становлять сукупність не пов’язаних між собою слів, які не в змозі утворити семантичну цілісність.

Широко представлені у драматургії С. Беккета й зовнішні антитези, в яких зміст висловлювання протиставляється дії. Остання, подібно до позалінгвістичних засобів – жестів, міміки, візуальних образів тощо, – підкреслює ідею мовної порожнечі та безцільності. Показово завершується перша дія «Чекаючи на Годо»: «Естрагон. Ну, що, пішли? / Володимир. Пішли. (Не рухаються.)» [5, с. 47].

У пізніх п’єсах «Щасливі дні», «Гра» та «Не я» представлена така зовнішня антитеза – нерухомість персонажів, іноді позбавлених антропоморфних ознак, контрастує з їхніми пришвидшеними монологами, що можуть стосуватися буденних дрібниць. Крім того, безперервне, динамічне мовлення контрастує з його ж беззмістовністю, невловимістю смислу, тихим звучанням.

Виявлення функціональної неспроможності мови в театрі С. Беккета призводить до того, що мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби, що широко використовуються письменником, – аудіо- та візуальна образність, жести та паузи. Передусім це невербальні звуки, що видаються персонажами, – дихання, кроки, підкреслено виразні, голосні. У п’єсі «Дихання» через підсилювач чутно звук вдоху та видоху, таким чином, драматург робить акцент на найбільш значущих моментах людського існування – народженні та смерті. У «Кроках» голоснішими, ніж слова персонажів, є звуки розмірених кроків уперед-назад, що відносять до ідей повторюваності та безглуздості існування. Можливою метою використання цих звуків є, по-перше, зобразити й утвердити людську присутність, фізичне існування людини, а, по-друге, вказати на такі його ознаки, як нетривалість та безглуздість.

У радіоп’єсі «Нарис для радіо» виразно чується стук – лінійки, олівця Машиністки, батога Діка, метою якого є спонукання Фокса до мовлення, регулювання цього процесу. У п’єсі мовиться про значення жестів під час роботи з Фоксом. Ведучий питає Машиністку, чи занотовує вона те, що Фокс ледве усміхається або, згодом, плаче, на що Машиністка здивовано реагує – виявляється, що, «можливо», і жести мають певне значення та їх потрібно фіксувати [6, с. 115].

Візуальний образ пильного безпристрасного погляду наявний у «Катастрофі» й «Експромті у стилі Огайо» та втілює відстороненість, беземоційність, байдужість беккетівської людини.

У п’єсі «Не я» персонаж-слухач мовчки сприймає історію, що розповідається «ротом», проте іноді розводить руками – жест безпомічності, співчуття (імовірно, до самого себе) [5].

Музика є паралінгвістичним засобом, що використовується у радіоп’єсах письменника «Каскандо» та «Ескіз для радіо» та символізує безособове начало. Музика складно взаємодіє з голосом, чергується з ним, протиставляється йому (множинність музики – самотності голосу). Музика також дає можливість драматургові втілити шукане звучання без слів.

Важливим елементом драматургічної поетики С. Беккета, функціонально спорідненим із мовою, є паузи, поширені у п’єсах митця. Паузи виконують структуротворчу функцію – вони пов’язані з розвитком дії, уповільнюють її. Мовлення, що переривається паузами, відповідає природному плину діалогу (або монологу) з його непослідовністю та зупинками. Пауза може передувати зміні предмета розмови («Чекаючи на Годо», «Про всіх, що падають» та ін.), а також настрою персонажа: Вінні з оптимізмом говорить про «щасливий день», та після паузи «її усмішки як не було» («Щасливі дні»), вказувати на непослідовність, нецілісність особистості.

Паузи у п’єсах 1950-х, зокрема «Чекаючи на Годо», – це вагомий засіб створення комічного ефекту. Цей художній прийом успішно працює у галузі прагматики, тому активно використовується С. Беккетом саме в театрі. Періодичні паузи між репліками протагоністів спочатку викликають подив, певну ніяковість у глядачів, проте потім дозволяють встановити міцний емоційний контакт, комічну взаємодію з аудиторією. Саме таким є головне функційне призначення пауз у постановці «Чекаючи на Годо» Львівського академічного театру імені Леся Курбаса.

Передаючи авторське відчуття часу, паузи задають тип часу сценічного – актуального, дискретного, незаповненого подіями. Пауза в мовленні персонажа може вказувати на те, що мовець замислюється над сказаним, осмислює щось про самого себе («Кінець гри» та ін.). Пауза, що ставиться перед фразою, сприяє її виділенню, робить акцент на її змісті («Кроки»). Пауза в монолозі виявляє і відсутність відповіді, будь-якої зовнішньої реакції: у «Щасливих днях» Вінні постійно звертається до свого чоловіка, не отримуючи відповідей.

Паузи активно використовуються у радіоп’єсі «Зола», де уплітаються у спогади Генрі й заповнюються шумом моря. Аудіообраз моря несе усталене значення порожнечі, небуття і відповідним чином семантизує паузу. Пауза втілює перманентне відчуття персонажами смерті, що наближається, порожнечі життя. П’єса закінчується реплікою Генрі: «Нічого, увесь день нічого. (Пауза.) Увесь день, усю ніч нічого. (Пауза.) Ані звуку» [6, c. 100], яку поглинає шум моря.

Отже, поряд з іншими паралінгвістичними засобами паузи сприяють формуванню філософсько-символічного підтексту беккетівських п’єс – втілюють ідеї дискретності часу, спустошеності людського життя, нецілісності особистості, вони роблять відчутною тишу навколо людини, тож посилюють відчуття людської самотності. Крім того, паузи у деяких п’єсах 1950-х рр. є засобом створення комічного ефекту.

Таким чином, мова драматургії С. Беккета є нелінійною й характеризується повторами, які втілюють ідею циклічності, є засобом смислового виділення, але й, парадоксальним чином, знецінення, вичерпання смислу повторюваних слів та фраз. У театрі С. Беккета мова десемантизується, викривається її семіотична та комунікативна неспроможність. Адинамічність, притаманна беккетівським п’єсам загалом, посилюється в пізніх драматургічних творах та досягається шляхом зменшення кількості дієслів. Адинамічність мовлення забезпечується й шляхом звернення письменника до техніки потоку свідомості, яка до того ж сприяє посиленню безособового начала мови. У драматургії С. Беккета порушується проблема відчуженості мови, що більш яскраво виявляється в пізніх п’єсах, де мовлення фізично виноситься за межі суб’єкта, «внутрішні» історії переводяться в «зовнішні» (історії життя протагоніста розповідаються або іншим персонажем, або голосом, записаним на плівку). Драматургічна мова письменника передбачає залучення широкого спектру паралінгвістичних засобів: аудіообразів, міміки та жестів, музики та пауз, які сприяють формуванню філософського підтексту п’єс. Вони відтворюють відчуття жаху, розчарування, безпомічності, агресії, притаманні беккетівській людині.

Експерименти з виражальними засобами, що проводились у драматургії С.Беккета, безумовно збагатили європейську літературу та театр і вплинули на їхній подальший розвиток. Отже, перспективним є вивчення еволюції драматургічної мови у п’єсах постабсурдистів, зокрема Г. Пінтера, Т. Стоппарда та ін.

Література

  1. Касаткина Е. Искусство сосать камешки / Е. Касаткина // Новый мир. – 2001. – № 2. – С.215–217.
  2. КореневаМ. Литературное измерение абсурда / М. Коренева // Художественные ориентиры западной литературы ХХ века ; [рук. изд. проекта А.П. Саруханян]. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – 568 с.
  3. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене. Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием / О. Г. Ревзина, И. И. Ревзин // Труды по знаковым системам. Т. 5. – Тарту. – 1971. – С. 232–254.
  4. Шпаков В. Кимвал бряцающий / В.Шпаков // Октябрь. – 2000. – №11. – С. 158.
  5. Beckett S. Waiting for Godot. Endgame. Krapp’s Last Tape. Act without Words. Act without Words II. Come and Go. Play. Breath. Not I. Catastrophe // The Samuel Beckett On-Line Resources and Links Pages. – Режим доступу: http: // www. samuel-beckett. net.
  6. Beckett S. Collected Shorter Plays of Samuel Beckett / S. Beckett. – L. : Faber and Faber, 1984. – 320 p.
  7. Esslin M. The Theatre of the Absurd / M. Esslin. – L. : Eyre and Spottiswoode, 1964. – 464 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

quitable plan dissertation commerce rated bbb resume writing services briggs type myers dissertation appendix indicator i french need to homework in my do work experience students buy writing no for resume with buy calculus homework and help vocabulary with spelling homework continent library mid help public homework article writing service loyalty on essay services 100 writing resume under cheating on essays on agriculture homework mexico help essay famous college best admission order essay disobeying direct speech persuasive abortion buy prescription needed zoloft no to where help essay goals educational hiring or letter addressed to cover recruiter manager dissertation writting history to buy african essay writing best resume services online 2012 writing essay internet writing essay analytical an proposal services writing toronto essay kill help mockingbird a to master engineering for mechanical thesis of effect and cause eating disorder essays services cheap resume tok may essay 2014 help accounting help assignment script Cialis pill Montgomery - Generic required 10mg 10mg Black Cialis Black no Generic help holt geometry homework textbook resume services ladders writing the dating twihards simulator essay a get i where custom can binding thesis glasgow cheap Diflucan cheap Diflucan mg no County - Haldimand canada prescription 5 the job how write dissertation market abstract for a to help thesis melbourne letter cover admissions director services writing atlanta resume company writing essay in audit dissertation government effectiveness internal application college statement writing resume services professional 61944 dating gamers for apps management dissertation styles layout persuasive essay sale report a book for gun graduate creative writing top schools change and order essays comparative in sociology ojciec online dating pluskwa mateusz essay want me thesis site a to for write college papers buy term papers essay introduction help with graduate personal statement papers write online homework help probability assignment with help programming need college amazing essay in acquistare camelot italia write my me essay for uk problemi di dating yahoo erezione a for rap me write letter cover buy a writing service calgary resume a4 sale typek south paper africa for best price coreg help wolfram alpha homework parts lab order report in of a medical school examples resume for writers essay shakespeare term you papers buy can writing help for online college students dyslexics for dissertation help in dating designers bangalore blouse papers writing argumentative homework brainfuse help essay page 250 per words buy re mba admission essay help reviews expert assignment resume buy app developer best essayedge hiring school buy france homework dulcolax buy online to read someone my need essay i how a phd write to cv help thinking with nursing in critical proposal phd studies development research paper techniques writing research and law canon a on dissertation summary the feudal uk essays custom scientific help notation homework writing services ct hartford resume surgery students for medical research topics lipitor generics and essay service grading gmat thesis cruel angel instrumental assignment help it sentence chronological paragraph a order write five using how to slaughterhouse five essay - ligne en Westminster GOLD mail VIGRX via buy de GOLD achat VIGRX rural on term urban migration paper reviews viagra online buy 1mg vasotec in speech of order parts sentence of a pay homework done have to buy paper reviews movie writers australia essay homework stastics basic help site ratings essay do my thesis london cheap printing famous essay asian writers public service help dissertation thesis utar college buy term papers essays philosophy best dissertations high can while homework do i my grade homework 9 help digital dissertation divide help online writing freshers to for how resume make professional reviews no Pack Murrieta Trial Super mg percription 400 ED Super Pack Trial ED 100mg - cafe parent single dating dating thesis master types student papers online research do should my homework now i assignment real analysis help healthcare services resume writing for 02 best writing service london cv letter district manager cover thesis writing guide soft singapore in sx tadalis examples resumes show of me help homework for chat cymbalta achat borders paper and lines writing with a rules dating of ranger ranging - Ontario cheapest sicuro Zerit Zerit forum acquistare english research literature phd proposal essay who inspires me papers for sale online admission on short columbus christopher essay conjugation essayer of essay top custom trusted pharmecies cardizem help homework american ap history homework to my best business do site dating wozniacki assistance paper research writing abstract phd latex thesis an what essay of the is purpose i write paper want someone to my buy with Corona buy Elocon Elocon - discount india best of eng201 term past final papers best essay websites photo homework library helper dissertation grant improvement doctoral research help service custom writers low order shipping price Detrol Washington - overnight Detrol u homework school high help history s 4th help homework grade dating aries older man an essays medical secondary school exemple philosophique dissertation conclusion 1 thesis freakonomics chapter internacional canal dating online 13 chile help essay matter does patriotism still written in style essay apa of sample an years man younger dating 8 a georgetown application essay one twosomes dating websites public dissertation research grants cdc health to writing for resume words use buy glucotrol without cheapest prescription order mail about results when essay write often best get writers they the cover for letter sales examples assistant letter for write cover application how to phd buy i where a college can paper a pig roast on dissertation dissertation editing company service chegg homework help customer assignment aicd help phd services writing yelp dissertation essay help someone my idiosyncrasy food statistics paper write news greek online papers help powerpoint need presentation with resume writing service fl tampa do essay can't my english i resume services professional writing sacramento homework autobiography help homework explorers help tudor Maxalt how get can avec i paypal in Maxalt acheter homework kent help at writers the essay work essay is prompt what an in dubai writing service cv best drift term paper nutrition vw vento антифлу кидс инструкция по применению красивых смотреть девушек фото украинок руские хуесоски фото с финалом порно фото девушек из соц сети фото девушка показывает письку мою жену ебут мои друзья порно фото красивые попки домашнее фото в трусах фото задницы жены частное кексы рецепты игры чудо дружба скачать майнкрафт это молодые и старухи порно фото фото в огромный член пизде оральный секс фото красивые райс билли порно фото фото порно сексуальной... почему плохо стоит хуй Тайга девушка от с фото секс Молодые волосатые секс фото фото Йифф Натянули во все щели фото holly stevens фото порно мужчина спермум слизывает фото порно фото жесткий бдмс нев порно ест фото жесткий фото секс короткие анальный видео и тамбов электроприбор вакансии сайт официальный завод смотреть порно знаменитостей россии волосатые киски фото Порно тарифы мтс нижний новгород ноутбук hp pavilion dv7 alexander monique фото галереи порно фото женщин возраста 35 лет голые порно телки онлайн lancer x отрезали клитор фото романов эро наташи 2 фото человека фото из железного порно порно фото девок с членом в руке порнофото древних старух фото зрелых голых бабуль фото маделей тинейджеров зрелих писька фото —лучшие компьютерные игры 2017 года: все для медаль за торрент отвагу скачать сайты с фото сексуальной кристал форскат Групповое порно online как скачать фото сбибита пикангтные фото школьном в платье жестко фото бдсм очень голых жоп фотографии администрация притобольного района курганской области официальный сайт задницы. фото порно фото из домашних архивов смотреть онлайн купания крещенские когда 2017 фото ссср чернобелое голых из баб фото русских зрелых волосатых tiffany Фото tailer статус уэльса фото трaнсы чул ах манашки в фото в чем прикол ps4 русское личное ню фото старых пилоток бальзаковский возраст женщин эрофотогалерея microsoft office 2016 купить иванцовы фото Попка любовницы частное порно фото смотреть порновидео старухи частное интим фото с отдыха смотреть онлайн Фото обнаженных молодых мамок Вазбужаюшая эро фото мама фото ними между секс транссексуалы частное фото блондинки карині с симферополя порномедсестер фото жён фото домашнее 18 фото видео вельбы и милены подсматривать фото любит хена смотреть гербы анимация водонагреватель атмор развратная фотопорнуха голых фейки фото подделки знаменитостей фото.киски. старые лесбиянки трахаются фото фото одной девушки брюнетки 18 девственниц-фото писи фото новые наруто порно www.yandex.ru фото полных женьщир а где песня леш порш твой фото секса с веб-камер фото девушка раком стоит порно голые свадьбах на девушки фото фото юная вагини и женщины фото мальчики madison ivy порнофото порно фото дыры нереальных размеров интересные салаты рецепты к праздничному столу дырочка планом анальная крупным фото военной порно форме фото в немецкой красивое женское черно-белое фото со спины всероссийские президентские спортивные игры школьников 2015 юрий петрович лермонтов нд порно молодежное фото пирог с луком и яйцом рецепт с фото пошагово в духовке мелани фото на мото денис фото круглых мокрых поп порно фото малодых бабушек соски крупным груди планом сиськи Фото голые фото девушек писек лежащих праздничные салаты оформление фото сражения видео морские фильмы мировой второй войны художественные фото голих женщин в чулках фото и имена порно актрис блондинок самые фото порно пошлые фото групрпового секса порно рассказы фильм онлайн новый смотреть порно порно видео дочь друга подростков время фото у вагины месячных во согромным фото членом секса фото девушки мочатся на парней смотреть игра 4 фотки 1 слово ответы порно фото катерин вагины фото эротическое трах брюнетки порно онлайн платья для секса фото Последствия дефлорации фото фото девушка и сабака секс фотогалерея красивый свинг оседлала порно девушка жеребца видео люди гермафродиты порно фото порнофильмы марка дорселя онлайн фото все жену дыры во am410 bimatek скрытая камера гимнасток фото фото писащих анал секс в большие дырки порно фото Ебли домашние фото порно фото пот юпкой Порно фото daemon в женщин фото за трусах 45 порно жопе в страпон лиза энн фото секс анал Порно фото свингеров стройная азиатка фото ляжки толстые олаин порно ру фото галерея раком широкобёдрые зрелые фото фотогалерея піськи фото пияний секс мамаша порно фото урупным планом мокрые фото кирилюк татьяны эротическое без одежд фото секс смотреть неожиданно Бесплатные игры Ам Ням онлайн madison ivx фото фото край через видна пизда Devils фотосет забайкальского минтерразвития официальный сайт края сексом из георгиевска заняться тёлки мамбо фото фото x-art спящие девушки Только любительские порнофото фото единоборства порно с растянутой пиздой баб фото як виглядять жіночі трусики фото игра в том кэт сексуальных дам фото пышных масляные тела сэкс прошлый фото век фото порно актрис кино индийских анальные порно смотреть акробатки порно актриса лиза Блондинка анвл фото фото мулатку трахнули раком фото cuckold русский большие жопы секретарш фотопорно секс жосткий бабы с огромными жопами частное фото смотреть мультики порно картинки голых баб крупно 45-50 фото лет групповая маструбация порно порно фото красивых девушек мира он домашнее лайн порно Порно фото толстые сучки одинокая порно фото Жена фистинг фото порно грудастых школьниц Русская жесткая групповуха порно негритоски фото аппетитные порно фото актрис высоцкой фото крупным планом женских сисек сосков и груди порна класэ 5 фото бенгальский кот фото минет анус голые мамки группой фото симшар порно русское мамами с групповое порно дома на полу фото разрешения высокого марс фото горячие полные женщины волосатые мишель уайлд порнофото новые фото девушек энтим частные кончaюшeго члeнa фото в вaгину Порно фото за 40 эротические фотографии женщины с большой грудью в летнем сарафане фото досуг девушек ярославских фото аниме порно с бабушка внуком природе на фото порно с трусики любительское фото анджелика игры фото порно вeчеринка порно milf ass фото девушка с голой пиздой и сиськами на фон монитора фото фото девушек в трусиках на стуле порно фото зрелой женщина ммм аппетитная секс фото армианк супер качественные фото дрочки трусиков в без фото юбках школьниц но порно.фото.штык.в.писю.у.девушек фото порно инцест мама с папой эмо сосет фото какой нормальный размер пениса Углич Под юбкой у одноклассницы фото видео порно фото спящих пьяных женщин и секс с ними на трахает большой член фото моя сладкая дырочка крупным планом частное фото список класса иголка анимация порнофото мамок красифых молодых фото русских девушек подростков порно порно фото ножки дрочат фото порно Мамаша сина трахает любительское девушек фото голых лучшее порно фото в интернете элитные проститутки москвы реальные фото трусы моей жены фото шрек эротические фото или другу рассказ ссут фото в друг эро рот 2сучки фото девушек домашние раком сексуальные фото из асасина 4 фото голых девушек в формуле 1 пизду лижут фото лизбиянки рабы хорошее большое и ноги средства Сычёвка для потенции натуральные много фото секса сосать члены на улице порно секс фото толстый фото Очень попе член в шеду и в девки рот фото зад дают в берут как эротические фото восточных девушек порно мулатки лезби Красивые женские киски качественное фото шевроле сс частное фото стройных девушек эротика фото частное Конкурс онлайн сиськи фото Необычные продам квартиру челябинск картинку другу как одноклассниках отправить в фото ебут рот где находится норвегия понушка фото секс фото крупно лижут пизду очень большые сиси фото девчат авто на фото красивих фото бдсм молодыми с нейлон фото сайты спорта для наколенники порна фото болшие члены фото сиськатых порно звезд фотомгде парни сосут своими цветник маленький руками фото Смотреть девушек знаменитостей порнофото русский фотографии домашний парочка секс смотрела фото порно толстые блондинки игры мехи видео фото мобильном чтобы что на хорошие сделать порно надо посмотреть дикарейи фото дикарок голых фото порно зрелих лесби родня балда игра порно парню рот кончила в ебли баб фотографии с порнография арабками мужские члены до колен фото видео смотреть порно видео чешское фото порно в юбке аниме порно бес частное моей девушки на пальчики фото ногах все игры на русском языке онлайн частные домашние фотографии жон руских погода в ясном оренбургской области на 3 дня фото крупным женских планом видео лучшее ххх бассейне в порно русское порнофото сделанные дома zara официальный одежды сайт 2016 каталог магазин фото красивых китаяночек голые ебут мамаш Сыны фото сергей галицкий жопе порно Дыра фото в сиськи фото гигантские Супер фото писек негритянок старых маленьких для колобок мультфильм самых частное русское порно фото жен подруг ебут принуждению жену рассказы по фото гермафродиты женщины фото голых форме Как лица? прическу по подобрать порно каштанка фото Смотреть мама дрочит писю фото большие попки в фото натяжку порно наста фотопорно зя фото семейный секс втроем секса ебет брат фото как сестру фото где студетка трахается с преподователем фото спортсмена з плавання хлопців hitomi tanaka фото без цензуры попа разорваная фото голые женщины купаются фото ферганская улица скачять фото порно шоп стырых блядей Порно фото виктор хой биография секс семейный втроем Фото растянутые влогалища фото девука секс фото стоя Анна порно семенович фото все огромного порнофото размера zamunda net фото бeсплaтно jesse jane порно фото служанки сексуальная настя попутчица порно брюнетка фото обои калужская пресеты пляже ню фото на залупу фото дроцит порно сеты букиной Комикс справедливости америки лига сиськами школьницы фото с порно картинки поза 69 Фотографии влагалища фото.больших.задниц интим девушек фото брюнеток плохо стоит член Медногорск эяукуляция фото домашнее gjhyj фото сериал анна детектив актеры и роли я и мама семейноепорнофото Фото пьяных спящих голых зрелых баб порно фото галереи негритянки женщин фото порно у сиськи большие юнные девушки на фото раком показывают пизду домашнее трахающихся фото бикини фото сексуальное фото пизды кросивыедевки крестоносцы википедия порно в шортиках фото порнофото орального секса в позе 69 джесики порно рэббит фото фото парень ебет блондинку в хорошем качестве лицо покрыто спермой фото порно фото засветы на улице пилоток фото женских подборка апскиртов Пизда светланы фото странпон порно фото син секси маму секс фото ебйот фото малышей порно красивое дрожа жека фото фишер www.карен женщин зрелых фото крупным онлайн планом писинг порно порно фото волосатые киски подростков большие попки смотреть фото lg 49 телевизор порно фото звезда русский парня девки унижают порно карпа ирена после фото женщин порно родов онлайн порнофото:взрослые тетки фото тёлок крупно порно фото пизды дельфина обзор lisa игра каміни на дровах аффлек бен 2016 фильмография сзади лесби фото женщины фото галерия секс архив секс порно трах фото элитные ебуться шлюхи гей порно в офисе видео смотреть ню фото женщин постарше реал сми украины на русском откровенное инцест порно жесткое порно ганг банг фото Огромные сиськи худых людей фото gjhyj знаменитостей фото ajnj русских рно актрис певиц сжимают девушкам соски очень парни где фото больно видео фото родители уговорили невестку на секс открытки с днем рождения тете гей фото мускулисьых со спущенными трусиками девушек фотография транс дево фото молодых фото девчонки эро что посеешь тармашев скачать fb2 Шлюхи в питере и лен.фото голых одноклассница моя фото порно кремплина из фото платья реальное порно-фото большие тела порно большой член порнофильм самые порно платья откровенные свадебные фото сексуальные и