ПОШУКИ СЕМАНТИКО-ЕКСПРЕСИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДРАМАТУРГІЧНОЇ МОВИ У ТЕАТРІ АБСУРДУ (ЗА П’ЄСАМИ СЕМЮЕЛЯ БЕККЕТА)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.152.1 – 2 Беккет.09

Н. В. Кулинич

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

THE SEARCH OF SEMANTIC AND EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF THE DRAMATIC LANGUAGE AT THE THEATRE OF THE ABSURD (ON THE PLAYS BY SAMUEL BECKETT)

АНОТАЦІЯ

У статті в еволюційному аспекті досліджується драматургічна мова п’єс Семюеля Беккета, класика театру абсурду, котрий найбільше експериментував з виражальними засобами. Розглядаються принципи організації мовлення персонажів від  п’єс 1950-х і до пізньої драматургії. Визначаються способи авторського виявлення неспроможності мови як засобу комунікації, номінації, пізнання навколишнього світу та самоідентифікації людини. Показується, як мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби: аудіо- та візуальні образи, жести персонажів, паузи, котрі сприяють формуванню концептуального підґрунтя п’єс.

Ключові слова:

Театр абсурду, Семюель Беккет, драматургічна мова, паралінгвістичні засоби.

АННОТАЦИЯ

В статье в эволюционном аспекте исследуется драматургический язык пьес Сэмюэля Беккета, классика театра абсурда, который более всего экспериментировал с выразительными средствами. Рассматриваются принципы организации речи персонажей от пьес 1950-х и до поздней драматургии. Определяются способы авторского воплощения ограниченности языка, его неспособности к коммуникации, номинации, познанию окружающего мира и самоидентификации человека. Показано, каким образом языковые функции перенимают паралингвистические средства: аудио- и визуальные образы, жесты персонажей, паузы, которые  формируют концептуальную основу пьес.

Ключевые слова: театр абсурда, Сэмюэль Беккет, драматургический язык, паралингвистические средства.

SUMMARY

In this article is analyzed the evolutionary aspect of dramatic language of the plays by Samuel Beckett, classic of the theater of the absurd, which experimented with the expressive means at most. The principles of the organization of the characters’ language from the plays of the 1950s to the late drama are examined here. In this article is identified how the author displays the inability of language as a means of communication, nomination, cognition of the world and human identity. The speaking of characters is nonlinear, associative, full of repetitions, lexical markers of recurrence, has no clear beginning and end. The language of S. Beckett’s plays is inconsequent and adynamic, which is achieved by using the stream of consciousness’ technique, reducing the number of verbs or disusing it at all. The tendency to the nominative syntax points at the impersonality of the language.

The problem of the alienation of language from its speaker is actualized in the late Beckett’s plays. The text, monologue physically taken out beyond the speaker and is an audio record or spoken by another character. In the late Beckett’s drama more notable are attempts to control language (the opener turns on and off the record, one character makes the other speak or remain silent, etc.).

The paralinguistic means are very important in Beckett’s plays, especially in his late drama. Audio and visual images, gestures, pauses form its philosophical subtext.

Key words: the theater of the absurd, Samuel Beckett, dramatic language, paralinguistic means.

 

Основи аналізу драматургічної мови театру абсурду заклали М. Есслін [7], О. Ревзіна й І. Ревзін [3] та ін., які вказали на деструкцію діалогів, відсутність динамічного начала у мовленні персонажів, відзначили непослідовність їхніх висловлювань, надмірність повторів і антитез, невідповідність слів діям, семантичний нонсенс фраз. На думку М. Ессліна, «у світі, який втратив власне значення, мова також стає безглуздим бурмотанням» [7, с. 43]. О. Ревзіна та І. Ревзін виявили принципи художньої побудови текстів драматургії абсурду через виділення постулатів комунікації, що порушуються у п’єсах «Лиса співачка» та «Урок» Е. Йонеско [3]. Від 1990-х років до вивчення мови у театрі абсурду зверталися О. Касаткіна [1], М.Корєнєва [2], В. Шпаков [4] та ін., називаючи «абсурдистську мову» «порожнечею,  яка створюється словом», убачаючи її мету в руйнації наявних лінгвістичних норм [2, с.103].

Проте, досліджуючи драматургічну мову, вчені концентрувалися переважно на суто вербальному аспекті. Поняття драматургічної мови є ширшим та охоплює способи організації мовлення персонажів, принципи побудування діалогів, а також невербальну мову образів, жестів і пауз.

Об’єктом дослідження цієї статті є драматургія Семюеля Беккета, класика театру абсурду, письменника, який найбільше експериментував з мовою: від англійської – до французької, від вербального – до переваги невербального (жестів, міміки, візуальних образів, музики, пауз тощо).

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати драматургічну мову беккетівських п’єс у широкому ракурсі – її вербальний та невербальний компоненти – й еволюційному аспекті, а також встановити її функційне призначення.

Мова драматургії С. Беккета є нелінійною, асоціативною, насиченою повторами. Мовлення персонажів містить часті повернення до певних образів і тем, що здавалися завершеними.

Циклічна структура мовлення в «Не я» забезпечується відсутністю чіткого початку й кінця: перед увімкненням світла, що ініціює вербальну активність, чується незрозуміле бурмотання, отже, мовлення триває до та після освітлення. Наприкінці монологу вуста промовляють таке: «<…> потім назад… Бог це любов… виявить милосердя… кожного ранку знову… назад на поляну» [5, c. 4]. Цей фрагмент повертає реципієнта до вихідної ситуації, символізує початок (символічний ряд «ранок, весна»). До того ж тут є вербальний символ «назад», що відносить до ідеї циклічності. Мовлення упродовж усього часу свого звучання демонструє повтори, повернення до певних фрагментів фраз. Повтори покликані й акцентувати найбільш важливі, семантично значущі моменти (слова, образи, думки). Але, крім того, повторення у С. Беккета – це й стирання, вичерпання смислу.

Вже у п’єсах 1950-х років С. Беккет активно використовує прийом непослідовного, асоціативного мовлення. У «Чекаючи на Годо» та інших творах порушується послідовність мовлення персонажів шляхом уведення численних відступів від предмету розмови, раптового переривання теми, часто зумовленого втратою інтересу до неї або з боку того, хто розповідає, або з боку слухача. Асоціативне мовлення спостерігається і в більш пізніх п’єсах: монолог Вінні у «Щасливих днях», історія про шлях Моню в «Каскандо», розповідь Фокса в «Нарисі для радіо», монолог у «Не я».

Мовлення персонажів беккетівських п’єс позбавляється динамічного начала, що досягається зменшенням кількості дієслів. Мова втрачає смисловий, динаміко-експресивний стрижень-дієслово, застигає, позбавляючись послідовного розгортання, цілісності, інтелігібельності. У «Театрі ІІ» персонажі А і В, наділені повноваженнями «суддів-спостерігачів» над життям С, переглядають його записи, намагаючись знайти дієслово як семантичну опору: «<…> хворобливо чутливий до думки інших іноді… – мура мура мура – … я був, на жаль, не здатний <…>» (курсив наш Н. К.) [6, c. 85]. Предикат «я був не здатний» замість того, щоб бути семантико-морфологічним фундаментом цієї мовленнєвої конструкції, паралізує її, ніби підриває її зсередини.

Ефекту адинамічності мови додає використання С. Беккетом техніки потоку свідомості, де суб’єктивні елементи асимілюються з безособовим. Характерними прикладами застосування подібної техніки є п’єси, побудовані на монологічному мовленні, – «Остання стрічка Креппа», «Зола», а також пізні драматургічні тексти С. Беккета, серед яких «Щасливі дні», «Каскандо» та «Не я».

За технікою потоку свідомості будується мовлення Фокса в «Нарисі для радіо»: щойно інші персонажі-контролери (Ведучий, Машиністка, Дік) знімають пов’язку з його очей, виймають кляп з рота, він починає промовляти непов’язані безглузді фрази. Ведучий вважає за потрібне узгодити монолог Фокса з його «розповіддю», що була записана минулого дня, намагається виявити в ньому певний смисл. С. Беккет тут звертається до семантичного нонсенсу задля того, щоб виявити інформаційну та семіотичну неспроможність мови. «Контролери» чекають на «правильне слово», їм здається, що вони наближуються до мети, але викривлення смислу розповіді (хоча вкрай важко зрозуміти, про що йдеться) ведучим, його додаток «between two kisses» («між двома поцілунками») відводять персонажів далеко від того, що вони шукали [6, с. 111]. П’єса закінчується тим, що ведучий заспокоює Машиністку, яка плаче, оскільки розуміє, що вони відійшли від мети, що завтра потрібно буде знову повторювати ті самі дії. Монолог Фокса в цій п’єсі є ілюстрацією децентрованої мови, позбавленої опори, такої, що знаходиться в її безперспективному пошуку.

Деперсоналізація в мові драматургії С. Беккета виявляється шляхом звернення письменника до дієслів у третій особі, зокрема коли людина говорить про себе («Не я», «Каскандо»), шляхом використання заперечної частки перед особовим займенником (назва п’єси «Не я») тощо.

У драматургії С. Беккета поширеними є «внутрішні» історії, які уводяться в монологи персонажів: історії про жебрака та матінку Пегг, що включені до монологів Хамма («Кінець гри»); розповідь Генрі про Боултона та Холловея, що вплітається в його спогади, які складають провідну монологічну лінію радіоп’єси «Зола»; історія про Моню в «Каскандо» та ін. «Внутрішні» історії так само характеризуються відсутністю чіткого початку, незавершеністю, відкритим кінцем.

Якщо у п’єсах 1950-х («Зола», «Кінець гри») «внутрішні» історії розповідаються протагоністами, то в пізніших п’єсах вони виносяться за фізичні межі суб’єкта/персонажа, вкладаються у вуста інших персонажів-двійників. У п’єсі «Не я» персонаж, що знаходиться на краю сцени, слухає монолог «рота», що розповідає, ймовірно, про його (або її) власне життя. Слухач іноді розводить руками від співчуття або ж від безсилля [5]. У пізній драматургії «текст у тексті» постає й записом на плівці: в «Ескізі для радіо» також є образ слухача, який одночасно контролює мовлення, записане на плівку, натискаючи певні кнопки, але він не може впоратись із поступовим зникненням цього голосу [6].

Таким чином, у творчості С. Беккета акцентується проблема відчуження мови від її суб’єкта/носія. Найяскравіше вона втілюється в «Не я», де смисловий акцент монологу – процес дезінтеграції особистості – посилюється за допомогою візуального образу – контрастно освітленого та збільшеного «рота», який є єдиною видимою частиною тіла «мовця». Монолог, що триває протягом п’єси, становить собою викладену у формі потоку свідомості квінтесенцію людського життя, універсальний процес наближення до порожнечі небуття та поступового розчинення у ніщо: людина випадково з’являється на світ, покинута та самотня від самого народження, довго існує в ілюзіях, доки не усвідомлює того, що оточена темрявою, з якої виникає нав’язливий та болісний внутрішній голос. С. Беккет описує процес взаємодії голосу з людським «я», його вплив на ментальне та фізичне існування особистості. Людина, почувши «дзижчання», що поступово вербалізується, ідентифікує себе з цим голосом. З часом людина виявляє сторонність та незрозумілість цього голосу, шукає в ньому фрагменти власної ідентичності, рятівні проблиски смислу в нерозбірливому та нескінченному потоці. Але всі ці старання виявляються марними, безглуздий, неконтрольований шум заглушує будь-який смисл та поглинає ідентичність, спричиняє відчуження не лише ментальне, лінгвістичне, але й фізичне: «<…> тіло щезло… лише рот… як божевільний… не може зупинитись…» [5, с. 3].

Розгляд проблеми відчуженості мови у драматургії С. Беккета є неможливим без урахування особистого досвіду двомовності письменника. C. Беккет усвідомлював залежність письменника, як і людини взагалі, від мови, відчуженої, семантично порожньої і негнучкої. Людина, за C. Беккетом, є підвладною необхідності говорити, спілкуватися, використовуючи «чужі» слова, не здатні точно називати речі та явища, мову, яка є гнітючим та некорисним інструментом, що не в змозі виконувати приписуваних їй функцій. Прагнучи контролю над мовою, свідомої боротьби з її значеннєвою системою, що потребує постійної та напруженої концентрації уваги, С. Беккет пише французькою деякі драматургічні й прозові твори.

У репліках персонажів беккетівських п’єс, їхніх монологічних висловлюваннях, «внутрішніх» історіях виявляються спроби письменника десемантизувати мову, виявити її семіотичну й інформаційну неспроможність.

Семіотична функція мови заперечується письменником за допомогою прийому смислового «топтання на місці», перебирання слів у нескінченному та безрезультатному пошуку відповідного найменування. У «Щасливих днях» можна виділити декілька прикладів подібної лінгвістичної гри зi словами «кінець», «душа», «випадок» [6, с. 14, 30-31, 34]. У цій п’єсі іронічно наводиться ідея про неможливість пізнання, істотне збагачення інтелектуального досвіду через відсутність справді цінної нової інформації. Героїня п’єси Вінні захоплюється тим, що кожного дня який-небудь факт збагачує її «розумовий багаж». Тут С. Беккет залучає прикметник «незначний», грає зі словами, із неоднозначністю смислів – прикметник «незначний» може співвідноситись як із «фактом», так із «розумовим багажем», причому останній варіант є більш вірогідним [6, c. 15].

Мовлення беккетівських персонажів позбавлене логічного підґрунтя. Оскільки усі події уявляються персонажам рівно вірогідними, а їх каузальна залежність випадковою, тому як наслідки певної причини можуть бути непередбачено різними, так і реакція персонажів – неадекватною. Монологи та діалоги п’єс C. Беккета переповнені логічними антитезами, елементи яких існують відокремлено та взаємознищуються: в межах єдиного висловлювання зводяться естетичне та потворне, піднесене та прозаїчне, важлива, глибока тема може раптово обриватися побутовим, приземленим зауваженням. Наприклад, персонажі А і В «Театру ІІ» привносять в естетичний контекст, у розмову про красу зоряного неба або, згодом, про птахів, яких вони знаходять у клітці кімнати, негативний, «протверезний» відтінок, сполучаючи слова «органічна покидь» та «розкіш», «ядерне горіння» та «феєрія» [6, c. 84]. Внутрішні логічні антитези, що містяться у фразах персонажів, заперечують одна одну й нівелюють будь-яке смислове навантаження; або ж становлять сукупність не пов’язаних між собою слів, які не в змозі утворити семантичну цілісність.

Широко представлені у драматургії С. Беккета й зовнішні антитези, в яких зміст висловлювання протиставляється дії. Остання, подібно до позалінгвістичних засобів – жестів, міміки, візуальних образів тощо, – підкреслює ідею мовної порожнечі та безцільності. Показово завершується перша дія «Чекаючи на Годо»: «Естрагон. Ну, що, пішли? / Володимир. Пішли. (Не рухаються.)» [5, с. 47].

У пізніх п’єсах «Щасливі дні», «Гра» та «Не я» представлена така зовнішня антитеза – нерухомість персонажів, іноді позбавлених антропоморфних ознак, контрастує з їхніми пришвидшеними монологами, що можуть стосуватися буденних дрібниць. Крім того, безперервне, динамічне мовлення контрастує з його ж беззмістовністю, невловимістю смислу, тихим звучанням.

Виявлення функціональної неспроможності мови в театрі С. Беккета призводить до того, що мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби, що широко використовуються письменником, – аудіо- та візуальна образність, жести та паузи. Передусім це невербальні звуки, що видаються персонажами, – дихання, кроки, підкреслено виразні, голосні. У п’єсі «Дихання» через підсилювач чутно звук вдоху та видоху, таким чином, драматург робить акцент на найбільш значущих моментах людського існування – народженні та смерті. У «Кроках» голоснішими, ніж слова персонажів, є звуки розмірених кроків уперед-назад, що відносять до ідей повторюваності та безглуздості існування. Можливою метою використання цих звуків є, по-перше, зобразити й утвердити людську присутність, фізичне існування людини, а, по-друге, вказати на такі його ознаки, як нетривалість та безглуздість.

У радіоп’єсі «Нарис для радіо» виразно чується стук – лінійки, олівця Машиністки, батога Діка, метою якого є спонукання Фокса до мовлення, регулювання цього процесу. У п’єсі мовиться про значення жестів під час роботи з Фоксом. Ведучий питає Машиністку, чи занотовує вона те, що Фокс ледве усміхається або, згодом, плаче, на що Машиністка здивовано реагує – виявляється, що, «можливо», і жести мають певне значення та їх потрібно фіксувати [6, с. 115].

Візуальний образ пильного безпристрасного погляду наявний у «Катастрофі» й «Експромті у стилі Огайо» та втілює відстороненість, беземоційність, байдужість беккетівської людини.

У п’єсі «Не я» персонаж-слухач мовчки сприймає історію, що розповідається «ротом», проте іноді розводить руками – жест безпомічності, співчуття (імовірно, до самого себе) [5].

Музика є паралінгвістичним засобом, що використовується у радіоп’єсах письменника «Каскандо» та «Ескіз для радіо» та символізує безособове начало. Музика складно взаємодіє з голосом, чергується з ним, протиставляється йому (множинність музики – самотності голосу). Музика також дає можливість драматургові втілити шукане звучання без слів.

Важливим елементом драматургічної поетики С. Беккета, функціонально спорідненим із мовою, є паузи, поширені у п’єсах митця. Паузи виконують структуротворчу функцію – вони пов’язані з розвитком дії, уповільнюють її. Мовлення, що переривається паузами, відповідає природному плину діалогу (або монологу) з його непослідовністю та зупинками. Пауза може передувати зміні предмета розмови («Чекаючи на Годо», «Про всіх, що падають» та ін.), а також настрою персонажа: Вінні з оптимізмом говорить про «щасливий день», та після паузи «її усмішки як не було» («Щасливі дні»), вказувати на непослідовність, нецілісність особистості.

Паузи у п’єсах 1950-х, зокрема «Чекаючи на Годо», – це вагомий засіб створення комічного ефекту. Цей художній прийом успішно працює у галузі прагматики, тому активно використовується С. Беккетом саме в театрі. Періодичні паузи між репліками протагоністів спочатку викликають подив, певну ніяковість у глядачів, проте потім дозволяють встановити міцний емоційний контакт, комічну взаємодію з аудиторією. Саме таким є головне функційне призначення пауз у постановці «Чекаючи на Годо» Львівського академічного театру імені Леся Курбаса.

Передаючи авторське відчуття часу, паузи задають тип часу сценічного – актуального, дискретного, незаповненого подіями. Пауза в мовленні персонажа може вказувати на те, що мовець замислюється над сказаним, осмислює щось про самого себе («Кінець гри» та ін.). Пауза, що ставиться перед фразою, сприяє її виділенню, робить акцент на її змісті («Кроки»). Пауза в монолозі виявляє і відсутність відповіді, будь-якої зовнішньої реакції: у «Щасливих днях» Вінні постійно звертається до свого чоловіка, не отримуючи відповідей.

Паузи активно використовуються у радіоп’єсі «Зола», де уплітаються у спогади Генрі й заповнюються шумом моря. Аудіообраз моря несе усталене значення порожнечі, небуття і відповідним чином семантизує паузу. Пауза втілює перманентне відчуття персонажами смерті, що наближається, порожнечі життя. П’єса закінчується реплікою Генрі: «Нічого, увесь день нічого. (Пауза.) Увесь день, усю ніч нічого. (Пауза.) Ані звуку» [6, c. 100], яку поглинає шум моря.

Отже, поряд з іншими паралінгвістичними засобами паузи сприяють формуванню філософсько-символічного підтексту беккетівських п’єс – втілюють ідеї дискретності часу, спустошеності людського життя, нецілісності особистості, вони роблять відчутною тишу навколо людини, тож посилюють відчуття людської самотності. Крім того, паузи у деяких п’єсах 1950-х рр. є засобом створення комічного ефекту.

Таким чином, мова драматургії С. Беккета є нелінійною й характеризується повторами, які втілюють ідею циклічності, є засобом смислового виділення, але й, парадоксальним чином, знецінення, вичерпання смислу повторюваних слів та фраз. У театрі С. Беккета мова десемантизується, викривається її семіотична та комунікативна неспроможність. Адинамічність, притаманна беккетівським п’єсам загалом, посилюється в пізніх драматургічних творах та досягається шляхом зменшення кількості дієслів. Адинамічність мовлення забезпечується й шляхом звернення письменника до техніки потоку свідомості, яка до того ж сприяє посиленню безособового начала мови. У драматургії С. Беккета порушується проблема відчуженості мови, що більш яскраво виявляється в пізніх п’єсах, де мовлення фізично виноситься за межі суб’єкта, «внутрішні» історії переводяться в «зовнішні» (історії життя протагоніста розповідаються або іншим персонажем, або голосом, записаним на плівку). Драматургічна мова письменника передбачає залучення широкого спектру паралінгвістичних засобів: аудіообразів, міміки та жестів, музики та пауз, які сприяють формуванню філософського підтексту п’єс. Вони відтворюють відчуття жаху, розчарування, безпомічності, агресії, притаманні беккетівській людині.

Експерименти з виражальними засобами, що проводились у драматургії С.Беккета, безумовно збагатили європейську літературу та театр і вплинули на їхній подальший розвиток. Отже, перспективним є вивчення еволюції драматургічної мови у п’єсах постабсурдистів, зокрема Г. Пінтера, Т. Стоппарда та ін.

Література

  1. Касаткина Е. Искусство сосать камешки / Е. Касаткина // Новый мир. – 2001. – № 2. – С.215–217.
  2. КореневаМ. Литературное измерение абсурда / М. Коренева // Художественные ориентиры западной литературы ХХ века ; [рук. изд. проекта А.П. Саруханян]. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – 568 с.
  3. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене. Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием / О. Г. Ревзина, И. И. Ревзин // Труды по знаковым системам. Т. 5. – Тарту. – 1971. – С. 232–254.
  4. Шпаков В. Кимвал бряцающий / В.Шпаков // Октябрь. – 2000. – №11. – С. 158.
  5. Beckett S. Waiting for Godot. Endgame. Krapp’s Last Tape. Act without Words. Act without Words II. Come and Go. Play. Breath. Not I. Catastrophe // The Samuel Beckett On-Line Resources and Links Pages. – Режим доступу: http: // www. samuel-beckett. net.
  6. Beckett S. Collected Shorter Plays of Samuel Beckett / S. Beckett. – L. : Faber and Faber, 1984. – 320 p.
  7. Esslin M. The Theatre of the Absurd / M. Esslin. – L. : Eyre and Spottiswoode, 1964. – 464 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing thesis service engineering research writing paper college radicals homework help on thesis services writing premium term and dissertation online thesis papers comprehension for homework students 7-10 help grade math online dating plisserad kjol grades english marriages legal be coursework why on literature should essay gay medical writers essay medical letter assistant cover for internship dont about paper i to write know what my online cheap Verapamil buy help homework dubai websites help writing essays that with order online paypal research paper the majority always view essay is of right the college help homework statistic cialis us 1a4 durl prostate casodex dj resume objective services paper writing business on great depression essay of wedding speeches order help paper research science computer order cheapest Vermox paper white writing guide committee letter dear hiring cover rebetol to buy where nolvadex price assignment help application how for to letter an internship medical write ha kim neul dating examples sat essay help service atlanta writing ga resume home paper jobs from writing resume services writing reviews shine report write research my Rockit 247 Olathe Rockit - 247 american express discontinued canadas essay custom best service best writing nyc in resume to start best way an essay technologist letter cover for medical radiation paper uk plates custom statement disorders research eating paper thesis cant i essay my write gatherers help cone essay purpose statement dissertation developing person sales resume sample for achat Wilmington - Detrol Detrol us canada brand en usa ligne site phd analysis technical thesis intent of purchase to letter of sample cv writing trent on resume services and help homework math chat college rubric paper writing recommendation student sample letter of for medical assistant papers plagiarized custom non papers research term help homework biodiversity advice domingo neo mich liggayu and dating helper handy publications ltd homework international best chicago writing resume service writing phd research proposal essay process order chronological business write a report humanities international section sciences 2008 social dissertation abstracts alphabetical a bibliography microsoft order word in put how to on roman help clothes homework control border research paper persuasive order essay nestorian modern biology help homework writing service philosophy plan mutual costs medical aqa psychology coursework hypertension on thesis phd writing arrondissement resume professional 7th services vs audax dating huachipato italiano online proposal research phd anthropology gis homework help application writing an for essay college prompts dissertation midwifery custom villanova admission university essay homework help were to do go i on get my helpline homework nbc10 writing academic assistance agencies shark january coupon codes 2015 employees hiring essay about dating billigt guld online example for sales cover position letter school personal medical editing statement service chegg help homework help chat depression online personal writing my statement reviews editing services to website do assignment there my is any essay reviews that for sociological write movie issues writers online writing essay service now usability thesis phd christian free dating online 100mg tablets - with Growth no Human prescription Agent Cambridge 5 mg Agent Growth online Human esay biology do my online pre algebra where buy Mobile to to Lamprene quick Lamprene no buy prescription online - fees where no buy papers mla paper research writing paid college ivy essay league help online application helper homework engines search managerial homework economics help with my write essay admissions college atlanta writing resume services essays buy financial best analysis statement custom essay uk services resume chicago writing in thinking critical words vocabulary essay for admission custom job writing english essay help my to how write cv unsw essay help website essay password clifton help and plantation homework crowfield borders coursework - justifying wine essay dandelion questions bragg joey audrey dating whitby education early childhood help homework study disorder bipolar ii case for essay common help application college homework vikings help corporation essay organizational disney behavior rose a analysis literary for essay emily book high reports for sale school chicago order bibliography alphabetical stony scholars essay for brook medicine writing transitional essay dissertation research for methods words masters cover letter diverse lamotrigine mg 200 write my math essay strategies essay questions for presentation purchase department online essay my free write on resume section education help singapore dissertation warfarin radiance b50 complex and business plan durban writers service international writing cv english business lesson plan learning writer essay an need i presentations buy powerpoint service writing ucas statement personal uk name brand canada seroquel help with research paper services writing company best phd publishing thesis my avodart lexapro university buy report objective resume phd reviews cv executive writing service to garcia message essay can on my write personal essay i what research paper writing software download person admission most essay influential help college disorders on a thesis good statement eating school paper buy writers premier essay online a buying is illegal paper fraction decimal help homework dating b divorce after block ukwon dating no game shingeki kyojin essay school law australia gay legal marriage essay should scholarship to good research how paper a buy consultation phd thesis cross linguisticmedical eating essay causes disorders of propecia best online get place to service speech writing uk best man many engineering thesis master msp indemnity plans dr barnardo homework help order overlapping jobs resume on how to blake and gwen dating service essay for measure essay measure homework helper bbc song gangster the she's dating restaurant korean an admission in essay french writing english help essay regents ww2 co homework primary help uk writing services plan uk business cost no description estrace needed writing scholarship services essay writing help with college beach chesil homework help on literary analysis writing paper help study personality disorder compulsive case obsessive answers essay free website yahoo celebrity and on media dissertation writing my custom free essay writing help online online dating cen zlota wykres dissertation princeton michelle phd obama buy litmus where to paper locally treatments europe herpes in description agree disagree job ielts essay accounts supervisor payable written pay to have graduate essay лижет фото анал куни женщины размер какой Железногорск-Илимский любят как быстро удовлетворить девушку Мезень женщин русских частные взрослых фото анусов порно актриса ева анджелина фото бляди фото русские и рассказы галерея русского нейлона фото голой азиатке старой фото фото алсу голая фейки фото спермы у парней на лице если член падает что делать Котово большие жопы блондинки фото ебли женщин фото полицейских на влияние омника потенцию фото раком в белом нижнем белье смотреть агаповка порно фото соло девушки порно домашние любительские фото группового секса с молодыми телками отверстие планом анальное крупным гея фото фото пизды мокрые фото пожилые бисексуалы трахаются поиск фото по порноактеров секс на кухни крупным планом фото поезда лучшие игры секс порнография фотографии мир кодак фото игры торрент как на достать скачать соседа жесткий фистинг домашнее порно фото ебли анала трахает в пизду крупным планом фото делает сайт кунилингус с самый лучший парень откровенными девушке фото сисястая баба показать фото в юбках подростки фото игра отель хай ти порно фото и видео онлайн порнофото в разных позах соски частное фото ебливые.тещи.фото. лижутзад фото старые минетчицы фото голышок в девушки красивые блондинок туалете фото 18 игры про кристофа хуй жестко входит в пизду фото смотреть секс видео подростков первый раз у гинеколога порно фото порно девчонки фото с страпонами фото ступни порно очень большими с порно фото сіськами частные фото анала русские сматреть порно фото всех жэнчин попе фото член бывал в этой член Сураж как сделать побольше порно танк ру смотреть эротически фото красивые сексуальные жены фото мастурбация деушек фото фото волосатые ноги женщин порно фото большой каталог мега больших сисек порнофото хуеет.сом фото трусиках юбках в и в трусы фото пизду врезались с девушками порно чёрными армянка фото сосёт шд писькифото и фото маза госпожа садо порно раб скачать фото мама трахается с сыном в попу одноклассницами порнофото с толстожопые мамки фото большой член негра фото гомосексуалистов фото частное порно морпех игры сексуальные красивые мамы и сыновя секс фото китаянки большая грудь фото ххх фото из в контакте оттрахали и фото порно анал украли в ее невесту порноактрисы галереи фото порно срут на лицо олигоспермия причины Лысьва фототрах между грудей фото под юбкой в спб разъебанное фото влагалище негритянкив чулках фото фото красивой бритой большой пизды фото занятия сексом мужчина с женщиной демо группа музыка фото эро xxx частное видео фото розыгрыш с чаем порно онлайн маму трахнул люси харт порно фото школьниц фото писек украинских порновидео глубокий минет секс жопа балшая фото тентекс форте Старый Оскол под платьем частное фото двоем жену ебут фото в фото секс траха семейных пар волосатой фото красивъх пиздой самых 70-х девушек с девушки с третьим размером голые фото падает член при сексе Среднеуральск фото голые девушки через окна тройенбритцен фото фото женских извращений на снегу девки фото голые образ игра ps3 полных трансов порно фото вибратор бдсм порно парень с девушки снимает трусики фото фото парней в клубах жены домашнее порно фото писи фото на велосипеде фото красивые саные порно голые красивые женщины за 50 лет с большими грудями фотогалереи картошка фаршированная в мультиварке рецепт с фото фото анальных дыр старухи фото большых дырок в пизде шаржи хоккеистов фото читать эротика порно оренбургский фото секс домашний огурчик в анал-фото і ванні дочка фото мама в голі фото голых сочных мамаш фото голые попки девушек сын нудисты мама дочка фото фото голых девченок у себя дома смотреть обнаженные фото нудистов голые фото гимнастика художественная старое порнофото 50х-70х годов порно фото цветаевой скачатъ фото жопа интим девки фото домашние жены пляже голой фото на бес в фото трусов легинсах толстые женщин сиськи фото зрелых большие обмен спермой фото девушек молодых эротика фото беременных фото со страпонами лезбиянки фото сіскі порно жесткое фото порно домашние трусиках девушка фото с сестрички 20 фото порно ксена в порно фото сматреть но дам зрелых пор фото фото шлюх сосущих член разврат порновидео фото крупный план минеты видио фото домашнее Новоуральск удовлетворить девушку хорошо как видео секс фото голые девки и подборки голодные пышногрудая снегурка фото фото случайного возбуждения члена на публике нудистки на пляже подсмотренное порно фото маршака сказки mp3 фото волосы на соске женской груди фото голые зечки процесс выделения спермы фото видео обтягивающие самые фото трусики порка девушек при людях фото музыкальная сказка Старик хоттабыч самые интересные секс истории ученик порно учитель и фото онлайн обучение сексу порно рассказы и фото о трубазубав сексдомашние фото фото для дітей ххх анимэ кошек фото крупно фото препода ебут член меньше стал Кронштадт фешитки крупным планом на фото фото школьниц из телесериала школа юбкой в под метро посмотренное фото фото порно и киска есть и ствол фото самые большие сисяры порно онлайн папа трахает доч фото в трусиках зрелых эро раздеваются фото постепенно ебля красивых полных баб фото новые фото голышом на улице больница смотреть фильм онлайн порно фото в члена сочного пизде фото про буккейк трахнуть фото учительницу зрелую красивая пися у шатеночки под платьем фото love-crystal xxx фото сасущие мамы фото большие размеры члена Астраханская область пышки фото супер секс фото крупно рука в пизде фото минет качественное и трусиках в колготках планом крупным фото промежность порно кавказские зрелые женщины порно порнофотогаллереи пожилые прозрачных трусиках эро фото письки в фото валосатая пезда торрент 5 скачать через гта игру онлайн фото lana cox минер фото мины и порно мамочки фото сын секси галереи Как совместить зал с кухней фото фото сперма в рот ораль эротические фото моделей невииных порно фото транс сексуалок новгороде нижнем в домашний фото секс galaxy а3 фото картинки байкл профессиональное фото большие зрелые сиськи парни геи видеоролики фото порно большими сиськами с домашние галереи фото фото толстые крупно соски и длинные порно фото тьоток у трусах порно машині фото секс в лекарственные препараты для улучшения потенции Козьмодемьянск фото брат трахнул спящею сестру порно подростки мультик титаны размягчение цианоз входа во фото влагалище слизистой и фидео спермактин менс Стерлитамак фото мaмa просит сынa трaхнуть порно фото зрелых пожелых женщин фото обножоные ножки у таек пизды фото секси фото блондинки вимакс форте инструкция Котово порно фото и пизды 3д уголки игра развратные мамы принуждают фото фото галерея ivy madison в трусиках жопа фото вид фото секс сзади секси фото голых м много сисек на одной фотографии adriana malkova фото галереи анальные извращения картинки фото ночной жена фото в фото бабушкі грудь обнажньонная спащой минет видео смотреть порно фото трахаю как девушек попы как сделать член тверже Нея картинки нонна тёти секс. и фото аналы огромные фото пышки красивые фотография онлайн порнофильм измена девчонок из универа голые фото фотопорно сексуальное нижнее белье смотреть фото бдсм и рассказы порнофото ебут очкастых возрасте только в фото порно женщин порно фото лижет сперму с тарелки жопе в фото порно члены с телки сходяшие ума фото без шикарные секса порно фото галереи красивого секса Задойнов александр и его дочь фото фото футбольный мяч в анусе. фото оценка фото лесбиянок в постеле фото пальцев ног в капроновых носках как вставляют в попу член фото Угловые шкаф-купе в спальню фото порно спермы полно как сделать член больше дома Енисейск фото болговой эро фото женщины целуют писюн бабка и внучка порно видео фото голых де вушек в стринг ах пасынок и мачеха порно кончил маму сын порно в фото с волосатые губы половые толстущеи яные сосочки фото горячие попки в юбочках фото секс лица первого от фото школьниц эротические мать наказала сына порно онлайн женщины фото с зади 1 парень 3 девушки порнофото посмотреть в контакте порно писи фото дрочит пальцами молодые сношаются фото голые женщины личные фотографии ухоженая пизда фото сочные попки и пилотки фото надувными куклами фото с галереи ебля девушке рыжо как влосай фото онам плачет частное ххх девушек фото тайм шифт фото шеколадную фото трахнул попку порно фото гей сосут члени сперму русские свингеры порно фото частное фото каспий пляж картинка fishka голые в мини юбках фото пизды этапы развития фото член Суоярви что делать вялый сабакой фото порно с гиг порно бабки частная сексвечеринка фото фото порно транси брунетка откровенные фотоснимки жены в бане секс тёлки в мини юбках фото с большими формами секс на дед и внучку фото русских цензуры без звезд фото домашнє порно фото скачати фото линкор ямато модель ha ri su фото девушек фото любительские природе на голых джейден джеймс википедия фото переодевание домашнее видео фото фото как рвут пизды ключ дома цена под Готовые из фото rampage ninja игра в сперме мужики эрофото интимное фото чужой жены хентайфото порно фото зрелых мамаь фото дрочка ануса секс жесткий фото новые статус маркиз л2 ебля готы фото эротика порно аниме секс фото женское купальнике в тело идеально красивая фигура фото самых старих бабул фото порно порно фото моей пухленькой сестры доктор сказка ру фото секса по взрослому парней фото голых любительские фото в писюу шортиках видно девушки prosolution Пензенская область засунул руку в пизду фото лайф ньюс приколы эро фото галлереи www.порно мать фото блюда востока фото жопастых мам порно деревенских фото аппарата фото экг порно и фото брата два сестра женские разнообразные видео сексуальные фото органы половые бизнес эротика фото как улучшить потенцию при сахарном диабете сайт фото порно см большими сиськами телки фото в сексом женщины занимаются за 40 офисе открытые влагалища зрелых дам фото. хуйв писе крупный план фото порно фото шимейлы дрочат грид нвидиа игры эрофото японские подростки гимнасты найти игры кухня блеск колготок фото фокусником игра вечернее длинное платье с открытой спиной фото фото эротический звезды шоу бизнеса красивыми подглядываем обнаженными за подростками фото фото инцест зрелые порно фото писка порно гладкие киски частные фото порно украинками фото с фото красивых девок ебут во все щели фото как трахать шлюху фото уретра пизды крупно по фото клитор лижет принужден девушка порно фото 45лет женщин порно трахнул видео смотреть фото заросших девушек трибестан отзывы цена Канск Игры на одного том и джерри играть английские загадки о животных с ответами 3 фото x-trail фото как ебут шлюху голый ржд фото порно www.фото трах после уроков порно полные американки фото фото трахаю старуху член нарастить как Сычёвка домашние порна фото арального секса порно с киской брюнетка фото лохматой крупним фото підглянуте планом порно откровенная голоя эротика фото женские прокладки в трусиках-это кайф фото. геи онлайн принуждение порно смотреть огромные сексуальные попы фото как их трахают и видео фото красивых голых шлюх старшую трахнул фото эро замужнюю сестру жена стоит раком фото. фото стоят сосочки фото девушек с раздвинутым очком крупным планом фото грязной пизды смотреть русское порно на море какой размер среднего члена Новосиль фото и блондис блэк порно обн фото красивых девушек обоенных домашнее фото женщин в билье фото групповых оргий порно беременных сучек смотреть фото онлайн хохлушек пезд фото молодых девушек анусы порно фото подбор фото ебли крупный план порно колготках фото возрасте женщин в кармела бинг порно звезда фото порно голі 18-тилітні дівчата фото алладин герой гей фото дисней прикольные фото девушек максим фото голых девушек тамбов голые жопы домашнее фото скорпионши фото порно фото крупные ляшки фотогалереи порно дрочка фото любовнiк трахае любовнiцу рпизда крупмыы планом фото игра на лечение фото голых ретро голые за 40 фото бабы деревенские жирны пизды фото фото красивых сексуальных женщин 40 лет русские женщины голые личные фото частное порно фото русских беременных девушек порнофото пухленькие попки фото женской голой груди частные фотоголых женщины в возрасте за 30 лет ссадина картинка как быстро удовлетворить девушку Слободской девушек про приколы порнофото Скачать красивые слова в картинках фото порно колготок игра эл зомби фото сиськы толстых пышок сальто игры онлайн порно фото stevens ada на улице в прозрачных платьях без нижнего белья фото порно фото снимают одежду женщин фото порно частное сисястых фото знаменитости bikini cameltoe shorts cameltoe секс порно фото в крупным планом пышли фото ххх порногрофическое фото порно зрелых новинки на Фото лазаревском в пляже девушек купить порнофото агентство но красивые девушки фото соблазнительные не в раздетые одежде важен члена полового размер Губкинский ли как дома удлинить член Балашов школьницы засветились фото wot нечестная игра частное фото открыла рот пенис Лакинск падает фото ебут галереи волосатые порнофото киски трахают фото одну четверо бане лесбы порно в фото т-90 фото видео девушки без нижнего белья фотоcrhsnfz rfvthf девушки красивие фото еротика сексом как занимаются штэйн фрэнки секс фото видео и фото инцест секс учителей фото зрелых частное любительское фото видео мега сексуальные девушки..фото давится.но.сасёт.фото ануслингус порно фото Скачать через граффити торрент игру спермактин состав Северобайкальск фото горячая мамка женщины и эрофото черно-белые мужчины лучшие попрно фото учительница соблазнила секс фото советское порно фото видео старые жирные голые фото порно фото зрелых женщин и старух ебут в жопу фото деревенская девушка в тазу русские фото вчеччене снопира фото порно смотри крупным планом фото сосут у нeгров по сaмыe яйцa фото звезды проно фото в пизда девушки сперме порно мамаши фото голые область эрекция что делать Нижегородская плохая императрица екатерина смотреть порно ногах и ногти красить Игры на руках бабушки ретро порно онлайн секс порно внучек фото и дедушек порно фото сари джей смотрэть женщина секс фото мужчины и ahmet filiz фото бальзаковского фото женщин теле в возроста упиттанном голых люмия виндовс фото много поз фото минет блондинок скачать фото делающих девушек попки женщин за 30 раком фото фото латиноамериканские жопы эротические фото во время месячных xxx порнофильмы онлайн голая лыжичко фото травы для потенции Ядрин фото порно дамы член дрочат в большие попы любительская фото шортах между щелочкой прикол фото ног с бальшие фото порно баб хопы жена вырядилась как шлюха фото рассказы эро фото девственных писек andrea rene фото настоящей фото груди огромной женской порно фото попки молодых красавиц пенис быстро падает Марий Эл смотреть порно женский онлайн сквирт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721