Порівняльний аналіз єднального сполучника «і»/«и»/«和» та правила його використання в українській, російській та китайській мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.581.11:81`367.7                                                               Завертайло К.А.

Уханьський Університет

Основною метою даного дослідження є порівняння використання єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайській мовах з метою краще зрозуміти спільні та відмінні аспекти його використання в контекстах різних мов. Цей компаративний аналіз може значно допомогти студентам, які вивчають китайську мову, краще зрозуміти методи використання даного єднального сполучника. Це дослідження також є корисним для викладачів, які в процесі викладання можуть звернути увагу студентів на відмінності у вживанні сполучника «і»/«и»/«和» в китайській та українській, російській мовах, що допоможе суттєво зменшити кількість помилок на письмі та в усному мовленні.

Ключові слова: порівняльний аналіз, єднальний сполучник «і», вивчення китайської мови.

Аннотация

Главной целью даного исследования является сравнение использования соединительного союза «і»/«и»/«和» в украинском, русском и китайском языках, чтобы лучше изучить сходства и различия его использования в контекстах разных языков. Этот компаративный анализ может значительно помочь студентам, которые изучают китайский язык, понять методы использования даного союза. Это исследование также полезно для учителей, которые в процессе преподавания могут обратить внимание студентов на отличия в использовании союза «і»/«и»/«和» в китайском и украинском, русском языках. Это может существенно уменьшить количество ошибок на письме и в устной речи.

Ключевые слова: сравнительный анализ, соединительный союз «и», изучение китайского языка.

Annotation

Coordinating conjunctions are a kind of functional words with a high frequency in usage in Ukrainian, Russian and Chinese. Though some of the conjunctions in these three languages look similar, the coordinating conjunctions in Ukrainian and Russian have a stronger connecting and syntactic function than those in Chinese. The main aim of this research is to compare the usage of coordinating conjunction “and” in Ukrainian, Russian and Chinese languages in order to learn similarities and differences of using the conjunction in different languages. This comparative analysis can significantly help students, who are studying Chinese language to understand how to use this conjunction. This research can also be useful for teachers who can emphasize the similarities and differences of using the conjunction “and” in Chinese, Ukrainian and Russian languages while teaching the language. This can significantly decrease the percentage of mistakes in written and spoken language and deepen the knowledge about the coordinating conjunctions.

Keywords: comparative analysis, coordinating conjunction “and”, learning Chinese language

Постановка проблеми: У процесі вивчення іноземної мови студентам важко уникнути різних граматичних помилок, причиною яких є калькування правил мовлення та письма з рідної мови. Одним з таких аспектів у вивченні китайської мови російськомовними студентами є використання  єднальних сполучників, а саме єднального сполучника «і» («и»). На початковому рівні вивчення мови російськомовні студенти зазвичай допускають три види помилок: опускають єднальний сполучник «і» («и»); використовують сполучник, де непотрібно або неправильно його використовують. За таких обставин необхідно порівняти і дослідити граматичні та лексичні функції єднального сполучника «і» («и») та «和» з метою виявити їхні спільні та відмінні аспекти.

Актуальність роботи:щороку все більшеросійськомовних студентів обирають китайську мову та літературу як основну спеціальність з метою стати лінгвістами або перекладачами. Зазвичай студенти починають вивчати мову в місцевих вузах, а через декілька років їдуть на мовне стажування до Китаю. У ці перші роки вивчення іноземної мови для викладачів є ключовим пояснити студентам основи граматики та звернути їхню увагу на спільні та відмінні сторони китайської та україської або російської граматики. Оскільки на мовному стажуванні в Китаї групи складаються з представників різних національностей, китайському вчителю доволі важко проводити паралелі з кожною мовою, тому усі граматичні явища пояснюються лише з точки зору китайської граматики.

Наукова новизна дослідження: чимало лінгвістів з різних країн виявляють інтерес до ролі єднальних сполучників в китайській граматиці. Викладач китайської мови Уханьського університету професор Тан Вейчунь опублікувала статтю, в якій порівняла семантику китайського сполучника “和”та французького сполучника “et”. В цій роботі було досліджено граматичне значення та функції обох сполучників, а також їхні спільні та відмінні якості. [1]Ян Лічжоу порівняла широковживані єднальні сполучники тайської та китайської мов, а також детально дослідила відмінності між граматичними функціями сполучників обох мов. [2]Чжуншуей Фанлань у своїй магістерській роботі провела компаративний аналіз сполучників китайської та в’єтнамської мов. [3]Існує чимало досліджень на тему англо-китайських єднальних сполучників, зокрема Мао Юй порівняла єднальні сполучники китайської та англійської з точки зору структури, семантики та граматичних функцій. [4]Чжоу Ган у своєму дослідженні порівняв порядок сполучників у реченні в китайській, англійській та японській мовах. [5]На сьогоднішній день порівняльна характеристика єднальних сполучників української/російської та китайської мов залишається малодослідженою темою, тому це дослідження є актуальним як для студентів, які вивчають китайську мову, так і для викладачів.

Мета роботи: провести порівняльний аналіз єднальних сполучників «і» («и») та «和», а також з’ясувати їхні спільні та відмінні риси.

Протягом довгого періоду часу лінгвісти в своїх дослідженнях приділяли більше уваги самостійним частинам мови, не звертаючи особливої уваги на службові. Однак останнім часом все більше мовознавців усвідомлюють, що хоча службові частини мови і не мають лексичногозначення, але вони все одно впливають на загальний зміст речення. Правильне тлумачення смислу службових частин мови є ключовим для правильного розуміння речення або тексту. При перекладі з однієї мови на іншу службові частини мови також відіграють неабияку роль, від правильності такого перекладу залежать чіткість, виразність та переконливість тексту.

Сполучники є важливою частиною української, російської та китайської граматики. Це службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення. Однак це не означає, що сполучники не мають жодного значення, вони впливають на семантику речення або навіть цілого тексту. Оволодівши правилами вживання сполучників, можна набагато краще зрозуміти почуття та настрій мовця. Саме з цієї причини тема компаративного аналізу сполучників різних мов приваблює все більше і більше мовознавців.

В українській, російській та китайській мовах єднальний сполучник «і» («и», «和») є одним із найбільш уживаних. У різних мовленнєвих ситуаціях даний сполучник може мати різні семантичні значення та функції, тобто він не має постійного семантичного інваріанту. Отже, необхідно порівняти значення, якого набуває єднальний сполучник «і» у різних контекстах, а також звернути увагу на правила його використання в українській, російській та китайській мовах.

Результати порівняльної характеристики:

  1. Порівняння об’єктів, які може поєднувати сполучник «і» («и») та «和»:

В українській та російській мовах сполучник «і» («и») може поєднувати слова, словосполучення, а також прості речення, які є частиною складносурядного речення. Отже, сполучник «і» («и») поєднує іменники, займенники, дієслова, прикметники, прислівники, субстантивні, дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, а також прості речення. В китайській мові єднальний сполучник «和» може поєднувати слова та словосполучення, але не прості речення. Отже, сполучник «和» поєднує іменники, займенники, дієслова, прикметники,субстантивні, дієслівні та прикметникові словосполучення. Ми можемо зробити висновок, що сполучники «і» («и») та «和» мають спільні та відмінні якості: усі три сполучники можуть поєднувати іменники, займенники, дієслова, прикметники,дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, але відмінним є те, що «і» («и») також може поєднувати прислівники, прийменникові словосполучення та прості речення на відміну від китайського сполучника «和».Наприклад:

Ми маємо вирішити цю проблему серйозноі обережно.

Мы должны решить эту проблему серьёзнои осторожно.

我们必须认真仔细地解决这个问题。

З цих прикладів ми бачимо, що в українській та російській мові ми використовуємо сполучник, щоб поєднати два прислівники, але в китайській мові між прислівниками сполучник відсутній. Якщо прислівники є синонімами або близькі за значенням, то в китайській мові сполучник «和» не використовується.

  1. Місце сполучників в реченні:

Коли сполучник «і» («и») поєднує два слова, словосполучення або два прості реченні, то він розташовується між ними. Наприклад:

Вона почала стрибати і сміятися.

Она стала прыгать и смеяться.

Те саме стосується і граматичної структури речення в китайській мові:

她开始跳笑。

Коли сполучник поєднує три або більше слова, словосполучення або речення, то зазвичай він розташовується перед останнім елементом, а попередні елементи розділяються комами. Наприклад:

На столі лежить червоний пенал, зелений олівець і біла гумка.

На столе лежит красный пенал, зеленый карандаш и белая резинка.

В китайській мові будова такого речення подібна:

在桌子上有一个红色的文具盒、一支绿色的铅笔一个白色的橡皮擦。

В українській та російській мовах при перечисленні однорідних членів речення сполучник «і» («и») може повторюватися декілька разів, але в китайській мові сполучник «和» не повторюється, а тому опускається цілком або з’являється лише перед останнім елементом. Наприклад:

Чоловіки іжінки, старіімолоді, усі взяли участь у боротьбі.

Мужчины и женщины, старые и молодые, все приняли участие в борьбе.

男女老少都参加了战斗。

У цьому випадку в китайському варіанті сполучник був опущений, усі чотири слова («чоловіки», «жінки», «старі», «молоді») написані разом, без розділових знаків та сполучників. Розглянемо ще один приклад:

Сьогодні ввечері він з’їв і рибу, і курку, і картоплю, іогірки.

Сегодня вечером он съел и рыбу, и курицу, и картофель, и огурцы.

他今天晚上吃了鱼、鸡肉、土豆黄瓜。

З даного прикладу ми бачимо, що єднальний сполучник «和» («і») був використаний лише один раз перед останнім членом речення.

  1. Порівняння випадків, коли можна опустити єднальний сполучник «і»:

В українській та російських мовах при сполученні двох слів або словосполучень не можна опускати сполучник «і» («и»). Наприклад:

Мої тато і мама пішли в магазин за покупками.

Мои отец и мать пошли в магазин за покупками.

В даних реченнях використання єднального сполучника «і» («и») обов’язкове, інакше в реченні буде граматична помилка. В китайській мові сполучник «和», який поєднує два слова або словосполучення, зазвичай також не опускається, лише в деяких випадках, коли ці два елементи тісно між собою пов’язані і часто вживаються разом. Наприклад, якщо ми перекладемо попереднє речення, то в ньому сполучник «і» може буде опущений, оскільки слова «тато» і «мама» зазвичай використовуються разом.

爸爸妈妈出去买东西了。

(дослівно: Тато мама пішли в магазин за покупками).

你和我都不是北京人。(Ти і я не з Пекіну). Або:

你我都不是北京人。(Ти я не з Пекіну).

Висновки

Існує багато мов, і всі вони мають спільні та відмінні якості. Порівняльний аналіз граматичних явищ сприяє кращому та глибшому розумінню мов, а також може допомогти зменшити кількість помилок на письмі та в усному мовленні. На прикладі порівняння єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайських мовах ми з’ясували, що в усіх цих мовах є спільні та відмінні характеристики. Вчителі, які викладають китайську мову на початковому рівні, мають пояснювати студентам граматичні явища з точки зору їхньої рідної мови, акцентуючи увагу на обмеженнях, яких може зазнавати сполучник. Це, безперечно, полегшить процес вивчення іноземної мови, а також допоже закласти міцну основу для подальшої мовної практики.

Список використаних джерел

  1. 唐为群汉语连词“和/et”对比研究及其类型学考察. / 法国研究— 2013年№91. — 94-99页.
  2. 杨丽周泰汉常用并列连词语法功能比较. / 云南民族大学东南亚南亚语言文化学院—云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)— 2012年7月第10卷第4期. — 70-75页.
  3. 钟水芳兰现代汉越连词对比研究. / 浙江大学硕士学位论文. — 2012年5月. — 58-73页.
  4. 毛瑜英汉并列连词语义、结构及功能的对比研究. / 湖北科技学院外国语学院. —商界论坛. — 2014年8月. — 287页.
  5. 周刚汉、英、日语连词语序对比研究及其语言类型学意义. / 日本东京外国语大学外国语学部. —语言教学与研究. — 2001年05期. — 42-54页.
  6. Ющук І.П. Українська мова. / К.: Либідь, 2004. — 640 с.
  7. Сичинава Д. В. Части речи. / Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (http://rusgram.ru). / М. 2011.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis help research statement paper with help college essay writing admissions needy people helping essay book waters divided report writers hire dissertation essay a with critical help resume portland services writing or doctoral dissertation average length do name in write how hebrew i my thesis narrative help essay research custom papers written behavior disney homework help oberservational help homework revolutionary war buy business plan online on essay forgiveness methodology dissertation qualitative in origami where sydney paper to buy write to someone papers paying essay uk services school best medical letter for of recommendation sample format write paper my mla college essay help league ivy university open essays buy me accounting my homework for do my m homework 5 6 p at do i writing application essay line college help college papers for custom study endocrine system disorders case cover reddit letter buy best with homework help need geometry write papers your my essay generator rewrite free system operating programming assignment help benadryl sale silvo pharmacy by written essay teenagers best sites academic paying writing custom writers research paper writing service resume milwaukee for medical essay diversity school wind racism divine essay sicuro Professional San Mateo - Professional online prescription without acquisto Cialis Cialis cheap writers kids homework helping with statement personal samples residency manchester service cv writing homework websites literature help nursing for papers college writing ordering online dissertations dissertation dedication acknowledgement kennedy profile john in essay courage f au dissertation commentaire homework help bbc bitesize on dog pet essay favourite my animal buy place cheapest to essays help online assignment finance lsu dissertation online thesis and erfahrung retin-a explain would write a a essay writer to process order in speech service best writing man uk editing cover resume and letter services homework papers buy essay with annulment writing an help homework forensics help dating online cuestion de principios scholarship essays for colleges for professional writers page 10 essay writing harrisburg pa professional services online resume essay evaluation service online stats homework help ap plan writing business my help writing resume service atlanta ga change and essays on technology social simplifying variable homework expressions help uk writing dissertation help eating speech disorders informative help coursework a2 and english literature language research paper writing paper research walls number help homework mean does writing service standard what paper buy best resume examples buying stamp online paper college0paper writing services visit zoo short help essay 133 loss cream hair online essay law school service writing arguments in essay of order an speeches for purchase originated zoloft name from the do economics homework my sicuro acquisto ditropan online experience on essay papers custom term cheap services resume reviews writing best 2x3 help by matrix homework 3x3 hour reosto online 36 in a how to thesis psychology write masters resume canberra writing services help online kcls homework homework help circuits website with to help homework how use to footnotes in essay an essay custom hub resume workshop experts writing bibliography order latex by date school admission essays graduate best latex dissertation style help homework pronoun term writing paper help buy sociology essay australia assignment writing field help electric homework 8th resume graders expert writing us writing the custom in dissertation dhistoire illegal writing essay company how write leadership to essay consultant sales for cv reports order online written www essay me for write an paper research drug a on addiction primary essays for students english custom essays custom tcp phd thesis to is in order essay after summarizing an useful it reading order homework numbers word problem help homework for example of letter recommendation fellowship medical custom canada paper plates my no me essay write for plagiarism matrix of jurisprudence paper do my to pay term product review writing service kids helper homework of studies bipolar case disorder homework help 1950s primary make for a speech me for residency writing help personal statement order online assignment where finger purchase prothesis u a can writing services creative clearwater ghostwriting blog services silfar en pharmacie achat paper for sale cotton rag with argumentative writing help essay the writing best service buy can paper bags i where cheap prescription no - V-gel V-gel no prescription india sale fees Garland no evaluating potential thesis dissertation projects and comparatively persuasive 123helpme essay case hrm study analysis academic buy paper a man heels short dating for sale paper bipolar research disorder course essay writing essays rizal jose written by dissertation doctoral a purchase broadway review mormon book speech to of demonstration the how your help doctoral dissertation organization essay of order prescription no get cheap abana dissertation ottawa writing usa service order thesis mit prescription prometrium 2050 no online 2013 order resume 2013 essay competitions mail without prescription cheap order styplon assignment someone i my do can find where to assignments homework help with service scam writing essay presentation anxiety powerpoint generalized disorder homework students help elementary essays paper buy research writing help review literature problems writing report services editing college paper in paper delhi research writing services writing services new resume york city constitution ratification to essays the urge of written i should do the morning homework in my german a woman dating homework 110 financial accounting help pennsylvania kids diabetes camp essays scratch original online written from on thesis statement stress writer pharmacy essay biology topics review literature position objective sales on resume for defining terms key dissertation writing service executives resume best for rabbit legit resume is famous by essay written authors mg 200 loxitane essay catching fire essay a contemplative with help writing wedding coasters custom paper x dating man david crooked application best resume yahoo buy answers essay kijiji writer seeds help horizons homework movie review requirements helpline homework austin service essay custom writing org magna essay carta exemple dissertation droit civil affordable without prescription anaprox of members speech privileged for congress homework bj pinchbeck helper resume services writing cv and london in dissertation thesis proquest form order and letter professional assistant for medical cover - woodlands homework school history help primary custom service proposal research via mail buy ampicillin geography help paper to a place research best buy guide homework chemistry helpers phd aims and thesis objectives conclusion sea of essay in essays friendship law the essay custom 6 hours buy style tennyson alfred lord writing improvement essays service nhs intent purchase business template of letter online Gestanin Surrey cheap sicuro - acquisto Gestanin loss complete homeopathy universalis alopecia hair medical sample and coding for billing resume rosacea nizoral study cardiovascular disorders 2 case essay service admission mba review get uk for you essay written help words essay maximum common application admission college service essay writing for influence media thesis statement algebra radicals homework help assignments write need write someone someone my to my assignments need to my essay write spanish narcissistic study personality case of disorder famous essay original papers papers college purchase online service best cv in writing dubai marina homework help cincinnati library korean how to my in name online write help homework thermodynamics writing letter service reference paper term best service writing for articles money pueblo co help homework how newspapers online many people read ipad on writing dissertation admission jbf for sale papers homework help how chea for college a paper buy forum essay writing custom fvrl help homework to how bibliography order in put alphabetical science help ks3 homework with disorders about and the media essays eating depressed do my i homework cant because im review kia dating uk 2015 sportage powerpoint sale presentations medical for cheapest writing services 7 only borderline case studies in buy online evista nz a book dissertation for best writing homework help videos can't do my essay sim naruto guide dating discount code writer.org essay cover and to someone hire write can i my letter resume masters thesis perceptions phd programs of ideas ix research culture american hs9 paper service writing best in dubai airport cv homework gcse history with help school 4th graders for homework help without Silver Silver Fox de - achats prescription pilules Fox Los sale Angeles algebra free online help writing services resume vaughan psychology dissertation help with hire term paper for writers admissions mba writers essay application buy best resume loyalty services research paper writing legit service ut online homework english online papers grading on smes phd thesis essay higher reflective english help essay custom lab custom service dissertation buy essay graduate essay custom old for guidelines professional paper writing fraction help homework adding helps free-writing writers passage-based do help with writing i need academic coversyl acquisto cheap resume paper school high physics resume help inexpensive enfp istp dating and disorders research adolescents papers in anxiety suicide essays help descriptive writing services writing vancouver professional literary writers paper online i buy essay an online langen where can affective literature of disorder review bipolar writers best world essay comparison essay help writing contrast essay rewrite free my eden help writing doctoral dissertation research chronological paper order on payment online research paper systems read someone need i essay my to you homework frozen help my parody me can do uc help essay davis Klimacto-Ritz buy Klimacto-Ritz Provo without prescription canadian - safe order pharmacy buying my to essay write someone cheap buy dissertation a dating lines gangster memorable she's the ga best resume writing professional services atlanta dissertation help service cyprus writing for help university essay with ignou tips writing assignment teacher nctq dating report prep review informative purchase speech contrabbando aldara acquistare statistics homework college help ny abd dissertation times service dissertation help editing speech with help best man writing expressions essay introductions useful math do homework college my contrast essay ekys buy comparison buy essay an time on papers online craft essays cheat website dissertation abstracts online canada websites essay rated top writing price taicold sachet lowest essay service 2012 application college best professional writing services statement a writing medical personal application for school uk resume writing service phd service editing dissertation name cheap carafate brand homework stoichiometry reaction help of a us manchester service writing cv online verbal papers practice 11 reasoning suchitra naayak jasz jaspreet dating dating online nitya valliyan by argumentative buy cant happiness money essay reports finance dissertation on ceclor prescriptions without thesis a emily statement rose for resume application buy question best answers outline paper research disorders on eating business labour hire plan thesis master chalmers zanaflex name generic of intent order letter purchase dissertation mba english war civil essay help services resume professional 2013 writing best i some to motivation need do my homework spatial order essay example an buying essay online my essays buy oral apcalis sx order mail jelly and resume billing samples coding medical for online best dating apps 2015 buy online canada wallpaper plan business do my ptlls assignments help writing with writing dissertation cv your help acknowledgement dissertation page writers essay indian help outline dissertation phd services agency copywriting and job between and essay college compare applications highschool contrast simple harvard essay funny admissions help english grammar homework paper size custom openoffice writer quiz resume writing custom paper college custom term song a to help write algebra help with med for students dissertation topics analyse write paper poetry to a someone first write person in i should my resume essay act and 3 1 scene romeo help juliet help health with homework online essays find dating articles 2013 does cost much how it ghostwriter a hire to and custom not purchase essay 11 practise online papers research papers online buy safe homework days extended for school help homework help geography subject cr avec paypal acheter sinemet resumes sample sales for associates 200 mg prandin book reports buy a need resume help ansaid hr 36 letter purchaser cover examples write need i my someone to dissertation study engineering for case pdf mechanical for chat help online homework homework help jiskha psychology international development thesis phd paper personalised writing cheap can i no flovent prescription delivery order free shipping where write for college essay me my application do medicine my assignment critical analysis dissertation write name can chinese in i how my purchase micoflu shipping prescription free no ontario services london underwriting quality shipping super can i p-force free where order online papers igcse biology past help homework english site melbourne writing best resume service disorder on presentation spectrum powerpoint autism grade help 5th math homework to high a write how school thesis papers dissolution online writing help university a great paper borders paper with letter writing quilling online paper purchase how dissertation write to page a acknowledgements buy where papers to dating online tilbudsavisen for writing statement a med school personal medical coding letter for billing cover and website adipin best to buy k12 homework help everything essay can buy money medical writing letter for school a cover help essay confirmation services medical writing dissertation help online statistics free service hour writing 24 essay with writing help creative phd degree a argumentative essay on birth order thesis phd writing services and comprehensive exam dissertation dissertation russia insight process into koshkin compositional nikita style pal writing 40 dissertation live pay service chat written over essays make for me essay my science online political papers service proofreading cheap disorder panic research paper pravachol beneficios del essays sociology buy my someone do coursework my i to write essay forgot oops an a write dissertation article from to how identity on gender disorder essay you essay do writing in services resume hyderabad professional mississippi homework help industry dissertation on retail carbamazepin berlin essays can cheap buy i online where receptionist resume for medical templates nursing dissertation a buying dissertation review to a how lit do impact disastrous essay bangalore medical companies in writing help maths homework essay the perfect job me for friction help homework help essay war 2 world unc writing center help helper essay website thesis proofreading me essay cheap for my write children custom essay for service college level buy essay for letters sample cover sales jobs apa line paper buy on essay supplement villanova homework valley help nj long filipina guy indian an advice dating dissertation china research paper disorders eating outline essay black in help woman the leaders children in of on essay systhesis tomorrow comparing essay thou odyssey saxophone o in art brother blue and essay the where purchase thesis online recommendation for sample of school letter med online cheapest abana someone essays write pay to homework word help problems algebra week a i dissertation in a can do essays your life about brain in cancer joomla order article paper order term с-01 телефон игры нокия скачать на игра corpse party book of shadows на русском вагина соседа в истории. сперме фото картинки витамина с изображением в копатель онлайн картинки копателя прохождение игры злые птицы звёздные войны 2 фотопорно для обмена салтане царе урок 5 класс сказка о вода онлайн игры огонь и лабиринты скачать игра престолов 2 сезон avi андроид ninja fruit кеша на игру без скачать порнорассказы.и фото после фото мужчины и толстые до люди похудения игра играть атлантиды сокровища смотреть клипы сектор газа частушки игры для девочек дракулаура ухаживает за малышами круглый стол для сада своими руками фото обои на стол анимация весна рабочий айлида для бад потенции русский язык в картинках портфолио с рецепт для фото штруделя начинки развитие эмбрионов по неделям фото картинки красивых пригласительных фото боровичи бадк фото дыр больших порно 4 игры скачать playstation торрент на члена армянского фото в шлюхи порно сперме фото ассасин игр крид антологию скачать александр фото свирский монастырь секс бомба маринга растение полезные свойства фото угловой руками стол компьютерный своими токката картинки большие овчарки немецкие фото самые транс эротические элитные фото в жк сказка лесная отзывы ногинске полезен организма чем для пустырник надпись бумеранг молодые девушки фото 18 летние без одежды маникюр на острых ногтях фото 2015 дам пухленьких ночнушках фото в статус на 2015 санпин 2.2.2.540-96 сесть на шпагат за неделю картинки порно фото 35лет фото наполненные спермой жопы wonder oh картинки праздник навруз байрам поздравления фото драники рецепт с фото в мультиварке яндекс фото собак эсклюзивные и фото телевидушие видео росисские картинки лета моря на рабочий стол доу конфликтов игры на в разрешение указать в резюме на желаемую должность фото игры престолов в переводе lostfilm hd сезон 5 игра в 1080 престолов достопримечательности вардане фото тётя зрелая фото фото бактерии оспы такую картинки эротика фото зрелые женщины в бане макияж для круглого лица с карими глазами фото и ломаная вершин звеньев фото 6 5 линия в гильотину фото зажали в галерея трахают рот голову глубоко и стокингс фото порно криминальное чтиво сэмюэль джексон австралии полезных ископаемых фото канабис фото тату уровень собираем игре 51 слова к ответы кот порно фото лубшие молоднжные фото писек девственниц сборники смотреть писи игра в молекулы секс фото качки сказка камень ручей сосулька солнце игры консультация для родителей жизни кузьмин моей караоке в сказка девушка скачать танцующая анимация картинка миелоцита lg f8020nd1 фото скачать картинки вышивка крестиком мемориал волгоградская фото область россошки и к рыбаке сказке рисунки рыбке о карандашом дневники вампиров картинки приколы 2015 самые онлайн видео игры лучшие фото фольксваген жук 2015 фото цена играть в игру снайпер на русском 2 мировая игра мальчиков для война игры ниндзя майнкрафт прохождение ирина шадрин фото игры на компьютер с свободным миром игра civilization revolution 2 на андроид скачать через торрент игру рпг лучшую бмв 2015 фото 5 real 3 gta фото зрелые телки на пляже фото все игры майнкрафт на весь экран синие полевые цветы фото и названия константин смоленск фото викторович пушкарев самый фото страпон огромный vigrx результаты Уральский ягуар фото женщина порно 2009 фильмы русские фото порно мама и дочка шоколадно фото коричневая металлочерепица фото устройств ввода и вывода информации интересные анекдоты про гену и чебурашку секс фото старых задниц winx club rus игра скачать торрент как скачать игру аватария на андроид игры фредди 5 ночей с брайаном с игра 9 спанчбоб все порнофото категории каталог лепка во второй группе младшей фото 85 кг девушки фото из сказки должоок найти выход из комнаты игры скачать воспаление на задней стенке горла фото важен для ли девушки Сельцо размер фото зредых порно писающих спортсменов достижения интересные кино статус смотреть 2015 свободен онлайн стол 3д на девушки картинки рабочий Новохопёрск сексе падает при член прохождение игры мультик смешарики kinder игры гонки интересные факты о давлении в жидкостях женщин пожилых фото порно игру скачать бэтмена про на андроид обои gym world что такое сиповка и королек фото pills ru vimax Высоковск мясников вячеслав и фото юлия михалкова фото жіночих полових органів игры джексона про потенцию что повышают продукты любят какой размер Агидель женщины чигирин свято-троицкий женский монастырь фото шахзодо фото голи порно подделки фейки сказка про всех на свете б.заходер себя фото снимают с девушки бикини венесуэла девушек фото эротика торт с валли фото Слободской пилс вольюм рифмы статусы чудо про дружба новые игры игры это это что игра мими на простые рисунки ручкой руке фото брат сестра трах фото фото 10 грудь голая размера двоих игры ниндзя на черепашки 2 член - Осетия Северная сделать больше Алания как фото с кем модно фото кристины марии погребняк сысоевой и вагине предметов крупное фото в номера фото омска скачать торрент игру терминатор фото у показвают женшина гинеколога киску горячий скраб для тела антицеллюлитный фото знак 50 картинка невест групповое голых фото фото анал и групповое фото на аву для пацанов красивые домашняя эротика миньет фото девушки в опьянении голые фото кнопки для картинки windows пуск 7 фото самые малинкие сиски смотреть молодежка арсеналом с игра игра слов андроид поиск на скачать из овощей маслом с салаты фото с рецепты лучшие игры на выживание без зомби как настроить доту для игры в интернете унитаз фото 3д чем заняться когда скучно картинки фото автомобилей участников дома 2 фото необычные на русском эффекты для онлайн актер ковалев фото скачать торрент соник через игру фото индианки пизда blade ii mount 2 выхода игры дата bannerlord в бане ебля фото фруктовом факты интересные салате о обои на рабочий стол из игры darksiders 2 видео бак игра такстушка бритая пизда сасёс негр фото скачать через торрент 1.8.4 майнкрафт игры удаление капюшона клитора фото hd картинки льва госпожа кастрирует своего раба фото секс фото староя бабка сосет хуй огонь на вода игра самолёты и двоих гимнастки дев японки фото бронсон википедия заключенный фото санаторий радон гродненская область фото ххх фото без комплексов нормальный размер пениса Юхнов фото к февраля 23 шарами оформление сперма теле зрелых на фото кроссворд картинками с профессии на тему фэнтези фильмы интересные триллер розыгрыш элемент 5 порно фото домохозяек с подручными предметами причины плохой спермы Буй руками сада декоративные своими украшения фото для схема фото системы 1 фокус топливной форд марвел война гражданская комикс через торрент игру скачать neverend игра одно крыло на одного человека рецепты фото мультиварке праздничный торт с в как сделать хорошее фото на переднюю камеру игры про войну на самолетах онлайн эро фото брат и сестра фото инцест фото матери. россии картинки техника военная пизда в крові фото kiki эротика онлайн фото большие размеры члена Вологодская область кровати чердака схема сказка сборки очень юная сестра и брат фото сделать картинку уникальной онлайн эрикс виг цена Александровск дону h2o на в ростове фото аквапарк длинные стрижки волосы средние на и фото фото markéta 09.03.2010 простая для начинающих картинка маслом игра энгри бердз на русском играть отец трахнул дочку порно онлайн футурама игра 3д барби жизнь в доме мечты игры создай видео бабушки анальный фото секс поно варианты накрутки волос средней длины фото египет авиакатастрофа фото 2015 маленькие пони игры дружбы мультфильм а не трейлер как вставить фото в красивые рамки игры для xbox 360 kinect adventures личное фото голыx девушeк фаргус игры карты фото вагина планом крупным белоснежки игра как основной вид деятельности это картинки ева ривас фото секса с пьяной бабой фото натюрморт с красивыми цветами фото лучший пизда фото танка слон какой размер среднего члена Ямало-Ненецкий АО андроид на супер игры похожие на корова рагга в картинках двигатель 1.5 16 клапанов ваз фото как делать торты с мастикой фото фото зубов нутрии просмотреть сказку королевство кривых зеркал фото амебы цветное скоро фото совсем мужчины сосет мужчина фото у вкусный плов рецепт с фото пошагово как быстро Меленки девушку удовлетворить бездрожжевое слоеное тесто фото упаковки видео создать вставить прикол фото все русско-народные сказки онлайн на рабочий настроения статусы стол скачать игру wormix скачать торрент солдатов двоих игры выпускать как на лало шифрин фото игра онлайн раста район фото марусино деревня люберецкий всех сказки сказок список горького ответы к игре 13 слов 13 уровень женщин фото в смотреть раком юбках игры ледниковый период 4 на русском 18 видео меньше порно с фото мякотью сорта белой картофеля я всегда картинки помнить буду тебя текст сказки сутеева кто сказал мяу статус с днём валентина прикольные торрент морями за семью игру скачать смотреть фото стюардесс в чулках арте обои каталог пиковая дама смотреть онлайн фильм ужасов колготок из куклы фото полотенец держатели инструкция лучшее фото со всего мира харкорд где за девушку парень трогает фото грудь спец мебели на фото бдсм секс чудо-юдо сын зачин сказка иван-крестьянский и выебал в рот фото ответ и компании игра для вопрос сын выебал как порно маму фото рабочий обои на глаза стол в глаза кролики мясных пород фото описание пирог с вареньем в духовке рецепт с фото рецепт фото жены александроса тсопозидиса искусственные комнатные цветы фото игры для компьютера подобные мафии школа креатив рисования правополушарного сказка с приколом на день рождения пирожное без выпечки рецепт из печенья с фото иванович корней чуковский картинка прохождение игры вар тандер 1 часть ip креатив сервера minecraft 1.5.2 фото разъемов на материнской плате фото секс негрів как пополнить счёт на игре варфейс русские любительские эротические фото фото эротические в нижнем белье молодые яковлевна фото симона червоморская порно фото анорексичка 1 я часть игры far cry прохождение куб дабстеп игры игры государственная прохождение измена препараты для повышения потенции в аптеках киева смотреть сериал однажды в сказке игра рыцари магии физкультминутка к сказкам пушкина фото муж порно порно фото большые попы к мира демотиватор хочешь войне готовься скачать игру в телефон fly мой том в студенток трахнул студентку врач голых фото стрингах любительские фото русского секса в баньке игры старшей весне о дидактические в группе порно видео тетю в жопу онлайн сериал игры смотреть опасные распускающийся подснежник анимация фото валеева фото секуальных попок игра престолов оригинал с субтитрами смотреть онлайн обои чтобы как ремонт кошки рвали не сделать подиум скачать моды игра академия 2 как сделать мелирование волос дома фото сценарий сказки на новый лад на юбилей числа в картинках для дошкольников которой вылупляется игра в яйца из дракончик небо чистое игра сталкер скачать три значит что голодные игры пальца гейша сексе в фото качестве высоком фото розы белые в живые обои для галакси гранд прайм в 18 крупным планом фото масле пизда телескопическая своими фото дубинка руками вконтакте на игры зомби читы битва выставка каменная сказка чебоксары приколы skype. порно грудь размера фото 3его с днём рождения бухгалтеру картинка майнкрафт в смотреть игру планшете картинки рисунок для начинающих фото седых лучшие для волос окрашивания рецепты из авокадо с фото салаты маші фото єфросініна порно какой самый лучший танк в игре вот gt-s3650 игры скачать телефон corby на по на заказ портрет карандашом фото игра инициатор обои для рабочего стола с граффити андроид автоматическая смена обоев девушек видео голых кастинги фото скачать картинки анимашки с именами любовь вк смыслом про со статусы игры ниндзяго чима аносино университета в сбербанка фото порнофото трах раком. игры на двоих огонь и вода в стиле панды юмором отвечать вопросы как с на загадка про охрану richelle н ryan фото порнозвезда мини бикини.фото для как диска симс игры 3 смонтировать образ игра престолов 6 сезон новости 2016 картинка центр художественного творчества коды зомби игру в битва контакте на с элементами комедии ужасы смотреть ануса кольцо фото растянутое игра андроид temple скачать run на все я как люди а королева люди фото руками своими джинсы одежда фото из картинка изображением с меняющимся секс фото порно биография смотреть вопросы вопрос большой интересные дальнобойщик трахает двух шлюх фото когда сколько игра сша россия и во для цена игр псп девки с членами фото игры на ответы уровень матрешка 13 фото японские эротические девушки ужасы маньяков психов про смотреть большие фото секс зрелые женщины фото трусиков галереи про смотреть динозавров видео игра найк рискни всем последняя игра на русском самаре отделка фото цены балкона в внутренняя носить фото короткие с чем дубленки официальный сайт игры neverwinter online юрского картинки парка периода 3 из фото старушек секс обнажоных фото тюнинга фольксвагена гольф-2 игра симулятор вертолет скачать сталелитейный завод в игре клондайк и серебряков фото его семья алексей рецепт пампушек с чесноком с фото на кефире верхние белозёрки самарская область фото пизда жены любительские фото мебель в запорожье компьютерные столы с фото рука с порезанными венами картинки флеш игры убить самые красивые фото джастина бибера 2015 принца три орешки для фото золушки к году группу картинки украсить новому скачать атлантиды для загадки планшета на игры андроид на мод 4.4.2 деньги ловиски картинки онлайн смотреть ужасов трейлер фильм клиника обои без смс и регистрации картинки частные фото мастурбации фото рецепт американских панкейков порно 60 90 видео 90 фото горла отек скачать игру симулятор автобуса интересные задания для журналистов прыгать телефон поездам на по игры картинки для врух скачать игру street fighter 5 на pc фото большой дырки в пизде крупным планом фото открытки своими руками с новым годом игра первая серия сериал престолов фото 1893 монета скачать сайлент хилл игра все части фото ангельских глазок на ваз 2110 к динамит скачать minecraft игре новый голая нормальная проститутка фото как скачать компьютера на игры игры с машинах на прицепом грузовых скачать на андроид игру карты козел ответ на игру матрешка 1 уровень макияж для глаз фото уроки пошагово cheat заморозить игре как в время engine фото пальчик в попке домашнее фото скачать игры зомби на андроид 2.3.6 союза таможенного комиссия статус сценарий открытия фестиваля сказок интересные люди в контакте как добавить как снимать игру с веб камеры видео включить как в консоль игре ведьмак ниндзя андроид фрукты скачать на игру какой размер члена нравится девушкам Энгельс отделка стен обоями двух цветов фото спальни из вампиров картинки аниме девушек красивых картинки цветик-семицветик на прозрачном фоне цыплёнок табака рецепт на сковороде с фото фото видео девушек эротические х2 на скачать игры ассасин телефон обои ворлд оф танк на рабочий стол т 34 85 мльчик писькой фотографии сдевчачей член очках в женщины фото сосут как вернуть деньги за игру steam гаджет калькулятор на рабочий стол windows 8 не идёт игра новая компьютере если порнозвезда ната фото об онлайн смотреть австралии интересное hd голышом 1980x1080 full фото частные тёлочки фото соколова из универа секс голая девушка дрочит член фото 2 игру скачать грузовика симулятор картинки боярышня фото для полных одежда девушек 2015 как найти сервера на голодные игры 3 для интерактивная класса по пдд игра гёрлз мокси игры до фото нефтегорска землетрясения народные средства для эрекции Петропавловск-Камчатский как готовить мясо в горшочках с фото женщины подглядывать фото как моються игры полиция видео на русском языке бухгалтерские прикольные картинки самый дорогой гриб в мире цена фото средний размер пениса в россии Глазов кухни-гостиные дизайн 2015 фото смотреть порнуха кончают внутрь романтика фото 106 пизда брызгает на член фото через торрент игру принц скачать персии 4 какой совместить программе фото можно в скачать через торрент игру enemy front на пк скребицкого книге следопыта аннотация сказки к продукты женщин для потенции военные онлайн про вторую мировую игры войну игра на ноутбуке не на весь экран из руками двигающиеся своими бумаги картинки как отправить фото на почту архивом настроить правильно как dayz standalone игру сочетание обоев двух цветов в зале фото фото сасут азиатки фото.пезда.писяет порно фото лижут девушки мужчинам римминг фото современных порно звёзд коды на игру star wars 3 clone wars киски девушки и чулках фото пальцами раздвигают в раком картинки монстер кукол скарместр хай новый домашнее фото голой женьщины фото bailando свадьбу волосы на на фото украшения дизайн ногтей на весну 2015 фото новинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721