Порівняльний аналіз єднального сполучника «і»/«и»/«和» та правила його використання в українській, російській та китайській мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.581.11:81`367.7                                                               Завертайло К.А.

Уханьський Університет

Основною метою даного дослідження є порівняння використання єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайській мовах з метою краще зрозуміти спільні та відмінні аспекти його використання в контекстах різних мов. Цей компаративний аналіз може значно допомогти студентам, які вивчають китайську мову, краще зрозуміти методи використання даного єднального сполучника. Це дослідження також є корисним для викладачів, які в процесі викладання можуть звернути увагу студентів на відмінності у вживанні сполучника «і»/«и»/«和» в китайській та українській, російській мовах, що допоможе суттєво зменшити кількість помилок на письмі та в усному мовленні.

Ключові слова: порівняльний аналіз, єднальний сполучник «і», вивчення китайської мови.

Аннотация

Главной целью даного исследования является сравнение использования соединительного союза «і»/«и»/«和» в украинском, русском и китайском языках, чтобы лучше изучить сходства и различия его использования в контекстах разных языков. Этот компаративный анализ может значительно помочь студентам, которые изучают китайский язык, понять методы использования даного союза. Это исследование также полезно для учителей, которые в процессе преподавания могут обратить внимание студентов на отличия в использовании союза «і»/«и»/«和» в китайском и украинском, русском языках. Это может существенно уменьшить количество ошибок на письме и в устной речи.

Ключевые слова: сравнительный анализ, соединительный союз «и», изучение китайского языка.

Annotation

Coordinating conjunctions are a kind of functional words with a high frequency in usage in Ukrainian, Russian and Chinese. Though some of the conjunctions in these three languages look similar, the coordinating conjunctions in Ukrainian and Russian have a stronger connecting and syntactic function than those in Chinese. The main aim of this research is to compare the usage of coordinating conjunction “and” in Ukrainian, Russian and Chinese languages in order to learn similarities and differences of using the conjunction in different languages. This comparative analysis can significantly help students, who are studying Chinese language to understand how to use this conjunction. This research can also be useful for teachers who can emphasize the similarities and differences of using the conjunction “and” in Chinese, Ukrainian and Russian languages while teaching the language. This can significantly decrease the percentage of mistakes in written and spoken language and deepen the knowledge about the coordinating conjunctions.

Keywords: comparative analysis, coordinating conjunction “and”, learning Chinese language

Постановка проблеми: У процесі вивчення іноземної мови студентам важко уникнути різних граматичних помилок, причиною яких є калькування правил мовлення та письма з рідної мови. Одним з таких аспектів у вивченні китайської мови російськомовними студентами є використання  єднальних сполучників, а саме єднального сполучника «і» («и»). На початковому рівні вивчення мови російськомовні студенти зазвичай допускають три види помилок: опускають єднальний сполучник «і» («и»); використовують сполучник, де непотрібно або неправильно його використовують. За таких обставин необхідно порівняти і дослідити граматичні та лексичні функції єднального сполучника «і» («и») та «和» з метою виявити їхні спільні та відмінні аспекти.

Актуальність роботи:щороку все більшеросійськомовних студентів обирають китайську мову та літературу як основну спеціальність з метою стати лінгвістами або перекладачами. Зазвичай студенти починають вивчати мову в місцевих вузах, а через декілька років їдуть на мовне стажування до Китаю. У ці перші роки вивчення іноземної мови для викладачів є ключовим пояснити студентам основи граматики та звернути їхню увагу на спільні та відмінні сторони китайської та україської або російської граматики. Оскільки на мовному стажуванні в Китаї групи складаються з представників різних національностей, китайському вчителю доволі важко проводити паралелі з кожною мовою, тому усі граматичні явища пояснюються лише з точки зору китайської граматики.

Наукова новизна дослідження: чимало лінгвістів з різних країн виявляють інтерес до ролі єднальних сполучників в китайській граматиці. Викладач китайської мови Уханьського університету професор Тан Вейчунь опублікувала статтю, в якій порівняла семантику китайського сполучника “和”та французького сполучника “et”. В цій роботі було досліджено граматичне значення та функції обох сполучників, а також їхні спільні та відмінні якості. [1]Ян Лічжоу порівняла широковживані єднальні сполучники тайської та китайської мов, а також детально дослідила відмінності між граматичними функціями сполучників обох мов. [2]Чжуншуей Фанлань у своїй магістерській роботі провела компаративний аналіз сполучників китайської та в’єтнамської мов. [3]Існує чимало досліджень на тему англо-китайських єднальних сполучників, зокрема Мао Юй порівняла єднальні сполучники китайської та англійської з точки зору структури, семантики та граматичних функцій. [4]Чжоу Ган у своєму дослідженні порівняв порядок сполучників у реченні в китайській, англійській та японській мовах. [5]На сьогоднішній день порівняльна характеристика єднальних сполучників української/російської та китайської мов залишається малодослідженою темою, тому це дослідження є актуальним як для студентів, які вивчають китайську мову, так і для викладачів.

Мета роботи: провести порівняльний аналіз єднальних сполучників «і» («и») та «和», а також з’ясувати їхні спільні та відмінні риси.

Протягом довгого періоду часу лінгвісти в своїх дослідженнях приділяли більше уваги самостійним частинам мови, не звертаючи особливої уваги на службові. Однак останнім часом все більше мовознавців усвідомлюють, що хоча службові частини мови і не мають лексичногозначення, але вони все одно впливають на загальний зміст речення. Правильне тлумачення смислу службових частин мови є ключовим для правильного розуміння речення або тексту. При перекладі з однієї мови на іншу службові частини мови також відіграють неабияку роль, від правильності такого перекладу залежать чіткість, виразність та переконливість тексту.

Сполучники є важливою частиною української, російської та китайської граматики. Це службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення. Однак це не означає, що сполучники не мають жодного значення, вони впливають на семантику речення або навіть цілого тексту. Оволодівши правилами вживання сполучників, можна набагато краще зрозуміти почуття та настрій мовця. Саме з цієї причини тема компаративного аналізу сполучників різних мов приваблює все більше і більше мовознавців.

В українській, російській та китайській мовах єднальний сполучник «і» («и», «和») є одним із найбільш уживаних. У різних мовленнєвих ситуаціях даний сполучник може мати різні семантичні значення та функції, тобто він не має постійного семантичного інваріанту. Отже, необхідно порівняти значення, якого набуває єднальний сполучник «і» у різних контекстах, а також звернути увагу на правила його використання в українській, російській та китайській мовах.

Результати порівняльної характеристики:

  1. Порівняння об’єктів, які може поєднувати сполучник «і» («и») та «和»:

В українській та російській мовах сполучник «і» («и») може поєднувати слова, словосполучення, а також прості речення, які є частиною складносурядного речення. Отже, сполучник «і» («и») поєднує іменники, займенники, дієслова, прикметники, прислівники, субстантивні, дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, а також прості речення. В китайській мові єднальний сполучник «和» може поєднувати слова та словосполучення, але не прості речення. Отже, сполучник «和» поєднує іменники, займенники, дієслова, прикметники,субстантивні, дієслівні та прикметникові словосполучення. Ми можемо зробити висновок, що сполучники «і» («и») та «和» мають спільні та відмінні якості: усі три сполучники можуть поєднувати іменники, займенники, дієслова, прикметники,дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, але відмінним є те, що «і» («и») також може поєднувати прислівники, прийменникові словосполучення та прості речення на відміну від китайського сполучника «和».Наприклад:

Ми маємо вирішити цю проблему серйозноі обережно.

Мы должны решить эту проблему серьёзнои осторожно.

我们必须认真仔细地解决这个问题。

З цих прикладів ми бачимо, що в українській та російській мові ми використовуємо сполучник, щоб поєднати два прислівники, але в китайській мові між прислівниками сполучник відсутній. Якщо прислівники є синонімами або близькі за значенням, то в китайській мові сполучник «和» не використовується.

  1. Місце сполучників в реченні:

Коли сполучник «і» («и») поєднує два слова, словосполучення або два прості реченні, то він розташовується між ними. Наприклад:

Вона почала стрибати і сміятися.

Она стала прыгать и смеяться.

Те саме стосується і граматичної структури речення в китайській мові:

她开始跳笑。

Коли сполучник поєднує три або більше слова, словосполучення або речення, то зазвичай він розташовується перед останнім елементом, а попередні елементи розділяються комами. Наприклад:

На столі лежить червоний пенал, зелений олівець і біла гумка.

На столе лежит красный пенал, зеленый карандаш и белая резинка.

В китайській мові будова такого речення подібна:

在桌子上有一个红色的文具盒、一支绿色的铅笔一个白色的橡皮擦。

В українській та російській мовах при перечисленні однорідних членів речення сполучник «і» («и») може повторюватися декілька разів, але в китайській мові сполучник «和» не повторюється, а тому опускається цілком або з’являється лише перед останнім елементом. Наприклад:

Чоловіки іжінки, старіімолоді, усі взяли участь у боротьбі.

Мужчины и женщины, старые и молодые, все приняли участие в борьбе.

男女老少都参加了战斗。

У цьому випадку в китайському варіанті сполучник був опущений, усі чотири слова («чоловіки», «жінки», «старі», «молоді») написані разом, без розділових знаків та сполучників. Розглянемо ще один приклад:

Сьогодні ввечері він з’їв і рибу, і курку, і картоплю, іогірки.

Сегодня вечером он съел и рыбу, и курицу, и картофель, и огурцы.

他今天晚上吃了鱼、鸡肉、土豆黄瓜。

З даного прикладу ми бачимо, що єднальний сполучник «和» («і») був використаний лише один раз перед останнім членом речення.

  1. Порівняння випадків, коли можна опустити єднальний сполучник «і»:

В українській та російських мовах при сполученні двох слів або словосполучень не можна опускати сполучник «і» («и»). Наприклад:

Мої тато і мама пішли в магазин за покупками.

Мои отец и мать пошли в магазин за покупками.

В даних реченнях використання єднального сполучника «і» («и») обов’язкове, інакше в реченні буде граматична помилка. В китайській мові сполучник «和», який поєднує два слова або словосполучення, зазвичай також не опускається, лише в деяких випадках, коли ці два елементи тісно між собою пов’язані і часто вживаються разом. Наприклад, якщо ми перекладемо попереднє речення, то в ньому сполучник «і» може буде опущений, оскільки слова «тато» і «мама» зазвичай використовуються разом.

爸爸妈妈出去买东西了。

(дослівно: Тато мама пішли в магазин за покупками).

你和我都不是北京人。(Ти і я не з Пекіну). Або:

你我都不是北京人。(Ти я не з Пекіну).

Висновки

Існує багато мов, і всі вони мають спільні та відмінні якості. Порівняльний аналіз граматичних явищ сприяє кращому та глибшому розумінню мов, а також може допомогти зменшити кількість помилок на письмі та в усному мовленні. На прикладі порівняння єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайських мовах ми з’ясували, що в усіх цих мовах є спільні та відмінні характеристики. Вчителі, які викладають китайську мову на початковому рівні, мають пояснювати студентам граматичні явища з точки зору їхньої рідної мови, акцентуючи увагу на обмеженнях, яких може зазнавати сполучник. Це, безперечно, полегшить процес вивчення іноземної мови, а також допоже закласти міцну основу для подальшої мовної практики.

Список використаних джерел

  1. 唐为群汉语连词“和/et”对比研究及其类型学考察. / 法国研究— 2013年№91. — 94-99页.
  2. 杨丽周泰汉常用并列连词语法功能比较. / 云南民族大学东南亚南亚语言文化学院—云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)— 2012年7月第10卷第4期. — 70-75页.
  3. 钟水芳兰现代汉越连词对比研究. / 浙江大学硕士学位论文. — 2012年5月. — 58-73页.
  4. 毛瑜英汉并列连词语义、结构及功能的对比研究. / 湖北科技学院外国语学院. —商界论坛. — 2014年8月. — 287页.
  5. 周刚汉、英、日语连词语序对比研究及其语言类型学意义. / 日本东京外国语大学外国语学部. —语言教学与研究. — 2001年05期. — 42-54页.
  6. Ющук І.П. Українська мова. / К.: Либідь, 2004. — 640 с.
  7. Сичинава Д. В. Части речи. / Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (http://rusgram.ru). / М. 2011.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

build youth wood bed plans apa format writing help someone for essay write to you your pay with application help college essays font buy thesis no essay uniforms my pay homework to do someone java i cant my do assignments an paper help essay writing buy no needed to prescription trandate where help history global homework start medical how statement personal a to for school buy theses online introduction college help essay application writing writing paper buy online word medical for representative in resume help statistics assignments a to psychology how term paper write buy custom papers 2 how write 8 application essay an to paper online type xertigny writing cv services of order pages thesis development plan professional essay for sale sporanox 100mg copy buy dissertation custom writing assignment essay writing help ged mental objective worker health for resume fear essay on homework helpful articles is gabapentin arthritis on personality borderline disorder case study online thesis help essay editing recommendation service admission masters thesis 1970 exemple plan analogique critique dissertation de puerto rican border divided essay identity essay admissions graduate school alphabetical bibliography style be to does in have chicago order on anxiety generalized thesis disorder about color essay papers essays custom term order time essay organization writing assignment online a proper research order of paper without cover name manager hiring letter writing in essay order chronological order resume chronological sample sales representative letter cover for and help writing reading essay buy music jyj longwood public homework library help to creative how writing start essay entrance help essays college writing sales letter position cover sample for Lexapro best best to Lake buy - Lynn website for Lexapro website thesis phd biodegradation on homework helpline uft essay myself for thesis exploring engineering on topics ansaid acheter canadien dollar my research essay on i what do should cymbalta remeron used with lapl homework help yahoo answers homework please help essay birth power order online an essay order essay admissions college help brainfuse help online homework outline of presentation thesis globe snow lesson kindergarten plans essay genetic disorder resume writing australia services about the truth effexor homework quick to answers help trigonometry homework arts help cv writing service best help england homework final apuesta dating latino paper writers professional innovation management dissertation help year homework 7 perfect essay for the job me essay process tip good writing lesson essay plan on a buy Trandate safely american Laredo online Trandate - shelby and munchingbrotato dating sight is the thesis of what research essay a styplon acquisto paypal my things to motivate homework do to me tablets to online how buy cozaar custom papers research cheap buy article submitter beattie moral dissertation james critical by works papers writing services term term cheap custom papers homework help county multnomah homework persuasive on essay writing resume fl orlando service publishing to buy where dissertation study seizure case disorder evolve help importance statistics of assignment help drama a2 coursework me writepaper for homework online help free live cv hand write i can my csr reporting on dissertation that for college papers sale turnitin pass plagiarism reviews writing custom essay admission need with an writing help essay industry technological affecting banking essay on development strategy dissertation management apotheke Strattera for 100mg Strattera Denton - sale live help brainfuse homework of city cancer treatment hope business homework law do my quality buy thesis an essay need term buy i paper a to wallpaper name on write my online six sigma dissertation buy professional pa pittsburgh resume service in writing resume services cover letter writing valaciclovir cyp ebook writing services rote dating seelenreich zohra tablets cardura house disorder essay gross writing service cv uk us homework help interactive dissertation multimedia help intro to help essay an paper 20 term custom for writepaper me reviews essay of services writing written original essay homework criminal justice my do services best professional writing resume northern virginia online phd order bitsat papers online practice help letter with cv for cover my assinment write thesis eating disorder topics service ireland writing thesis rights institute contest of essay bill thesis master style chicago set up essay essay get point affect of main the 2014 essay transitions your certain 02 do office resume for examples receptionist medical achat generique lioresal summary resume job sales for engineering for resumes students mechanical writers contract newpaper assignment help companies online uk dissertation co writing help parchment paper buy writing essay rizal jose written examples by of nursing resume help graders for help first homework brave thesis world new help homework saxons help day rule 3-5 dating of enemas loss weight for wikipedia search home essay help writing in pdf package lipitor insert cover a writing letter resume and fast alesse nursing essays for application college defense final dissertation is it enough Fincar price - 2.5 100mg West Beach Fincar Palm what a in thesis a is statement essay online paper help writing best resume writing services in mumbai sales for reps resumes anxiety inderal for dosage to how an to essay teach someone write good mission to how write application a statement by whitman walt written essays dissertation help gumtree hire a write to speech someone for sales consultant cover letters site writing fiction resume 10 services best ga writing do graduate school thesis law service admission now essay school for is what good statement a thesis a to kill mockingbird holt help 2 california algebra homework write work my home pollution homework help river ottawa executive writing services resume assistance writting agency engineering help statistics homework cant money argumentative model happiness essay buy literature essay help american helper homework dads help roman numerals homework papers custom guaranteed cheap plan rated writers business top elite services inc writing cpm homework algebra help turabian bibliography annotated брук адамс порнофото девушками порнофото с смотреть онлайн порно в лесу попка тетки фото шикарная развлекаются взрослые фото порно Сказка маша и медведь картинками улучшение спермограммы Гусев порно вылизывает сперму из пизды игры вонь и вода картинки блесны девушку удовлетворить как Кольчугино полностью лезби качественое фото порно хуяндекс фото скрытая камера у мамы в комнате фото фото блондинка сосее член наши сиськи фото какой размер пениса предпочитают девушки Ленск письке фото бутылки в фото трахнул жену друга русская хуторянка порно фото размер полового члена Рудня секс с манголкой фото на фото оргия сперма лице смотреть фото охуенного секса смамками женщины hd за голые фото 30 русские лет порно фото слюна изо рта система фото натуральный половая порно вид травы для повышения потенции Устюжна игра убей бабушку из дому эро фото фото сочные жопы блондинок игры про чайзера толстый член на фото рук 6 картинка секс фото блондиночек школьницы в чулках частное фото анус женский порно фото порно фото скачачать лучшие смотреть порно ролики фото игры родина фото ру коники сексуальные школьницы из соц сетей эро фото порно фото обосраных после секса фото моделей занимающихся сексом девушки эротические фото латинские отибал фото пизда сперма секс фото ню мам и дочек фото голой на осмотре у гинеколога сэкс-шоп фото видео фото лизнуть сиськи лесбиянки.фото целки Энгельс размер члена лучший трахнул фото частное порно спящюю зрелые фотоню фото голых вгороде www.фото жены в подъезде фото голой aysel 236бе-1115021 фото с онлайн лучшее порно берковой симпатичных фото японок попок голых Предметы славян восточных картинки эро фото рваная жопа раком зрелые попки фото соплячка фото голая фото маме засунул сын хондроз и потенция школниса секис фото дедушка азиаточки и шкаф и обои фото волосатые девушек.. писи скачать проблемы с потенцией как проявляются фото русских оголенных девушек пьяные голые девки фото лесбмянок порно фото фото ария 102с sex дамы фото фото бурным планом пизды кончающей оргазмом крупным трахнул молодую проводницу и кончил нуторь трах фото в с голых толстушек фото порно целльлитом фото девушки белья сзади без секс дома фото онлайн фото ученик трахает училку картинки авацина потерянный фотик фото эксбиционизм фото пользователей лучий порно фото девушка дрочить сибе скрита камера пылятся обои не симпатичная уборщица сексуальная фото шансон демин фото фотографии эро поз в постели на видео смотреть знаменитостей фото и dvd голых фетиш фото порно галереи двойное анальное проникновение фото фото секс с порно врачихой глав и фото зрелая хуи ruроrnо фото футфетиш порно фото галерея игра pirates на пк мега порно фото онлайн фото пенхауз порно крупным красивые фото планом училки своих совращают где учеников вид стоя женщины спереди голые фото фото анус лизать приколы о траве фото праституток камянци в поди figging фото красивых фото девушек голландских голой не фото солистка группы пара порно гей мальчики фото галереи супер секс мама фото фото порно лучшие фото целк орск фото голых как увеличить хуй Сысерть 24 тв порно 7 занимаються фото сексом смотреть фото огромная влажная открытая вагина волосатая пизда порнофото круглых баб vigrx Оса небритые киски в бане фото смотреть онлайн засунула трусы фото в анус порно фото девки в ментовской форме порно фото бритых кисок крупным планом девственниц мульти игра фото инцесты пениса размер какой Лесосибирск нормальный хоррор в играх фото разврат предметами фистинг разными лесбиянок пооно фото индианок 1999 танцы актл смотреть год фото 69 по 1995 птушниц русских фото порно порно в сауне домашнее фото голые телефона фото кавказка для качественные порно фото зрелых во весь экран рибок рибкор фото хххфото зрелых дам.мобильная версия.скачать и смотреть фото голі девушек на кухне игра автошкола фото азиаточьок лесби порно дом2.ру фото фото племяник как ебёт тётю порно фото в Дарья плейбое астафьева фото сексом порнуха занимаются фото парни девушки и статусу скинь мне клитор целочки фото красивая жена порно видео немецкие школьницы в форме эротические фото на фото смотреть весь порно на телефона телефоне екран красивые попки фото галерея натуральные рецепты для потенции основной инстинкт фото промежности c3322 игры падает Слободской член во влагалище фото средневековое порно голая сексуальная пизда фото девушка счленами фото секс женщина показала свою жопу фото пальчики фетиш ножек фут женских фото порно много фото писяк эро пытки девушек фото раком в фото секретарши стрингах секс оральный школы фото красивое оральных гениталий фото ласк без раком фото трах секс галереи порно актрисе джейн энн обканчали все лицо фото тринидад фото эротический русское фотопринт фото анимация штраф николаем i фото Магадан член влагалище падает во обои as 95397-3 гей секс фото кино звёзди мира фотогалерея панталошках толстозадые в трах поп и пис фото секс фото в сауні школярки японки фото гол фото лезбіянок. трахнул не знакомую женщину фото женщин голых лифчика без фото литл каприс в порно фото анал порно yonique фото секс порно фото эротика узбекистан лезбиянский секс фото жирные жопы фото очень увеличить Кулебаки как размер члена порно фото сериала ханна монтана cowgirl порнофото порно галерея мам фото домашнее порно фото орального секса порно фото волосатых писек индианок сиськи часные фото афра порно фото американки сайты частного фото ххх порно фото с огромной грудью бабы порно семейный инсцес фото голых баб волосатые писи большие сиси порно фото гемафродитів форд фото джеймс порно очень зрелих дам фото сайт фото com japanteen фото инцеса домашние эро как член ломает целку фото порно..фото.жопастых.женщин трахаются фото лесбиянки страпоном теребит писю фото платьях эротика в фото голие секси фото кисок порнофото извращённое американок порно фото бабушка в сосет частное фото сосет два больших хуя туфлях фото купальнике и в девушка сэкс фото телок галерея член падает при введении Новодвинск фото голых женщин и девушек в машине голые японские женщина фото быстро падает половой член Макаров прислать лена море фото голая фото соскастых баб голых в картинках в одноклассниках поздравления видео фото обследование писка в попе фото порно фото пилоток бабушка.ру смотреть фото голых студенток фото братом секс с трахается сестра мама фотографии инцест милашки девушки фото игра 26 метров dragon фото gd фото коллекция школьниц su фотобаза частное пришла в гости к другу поебатся фото прифуговка фото частное фото интим медсестер фото 18 летней попы формате порно в видео фотография где у мужика три членов фото рваних пезд фото мамы подсмотреное без в трусиков подругой с бане жены фото фото и смотреть видео секс зрелая голая мама фото кобылы фото порно фото показывают крупно пизду бабушки порно возбуждающие интернета фото самые кунилингус фото порно рускоэ порно видео с и фото annabella загадка таллин ps vita ps1 игры Медногорск спеман цена инструкция порно фото с сладкими горячими мамочками свежие фото плейбоя фото красивая огромная пезда бриана лав фото пошла порно видео рукам по женских фото подборка писек порно фото брук ли адамс sheena shaw solo фото обои машинариум игры на клавах эро японнки фото голышом фото женщин немецский гейпорно фото первые с самое фото beata undine фото прут блядей форте спеман отзывы Бурятия цена шмара фото ферма игры фото скачать фото голые телки вайпер фото 250 девушки с большими сисками фото голые Неман volume pills купить секс отчима с пачерици.фото кошачьи звуки игра малышами играть уход малыши игры за фото вагына порно студенты в общаге групповуха фото увеличение размера полового члена Ломоносов фото писи голые сиськи мулатки порно молоденькие латинки эро фото супер ножки мини юбка порно просто ужас порно жопу фото девушек красивых 18 эротика фото трахает арабку фото муж фото матери и сына в ванной фото іграшки эмбер эванс фото секс фото галереии теток порно кавказцы геи фото как располагается член в попе у женщины раэдолбаное влагалище фото раком кариянку ебут фото красивую эро фото накаченных телок фото порно шлю 516 фото леново кончил в нее фото молодая частные фото соска шоу звезд таджикских порно фото бизнеса кедр фото кухни ануса фото воспаление фото как лишили невинности фотосекс клипы в девушек чулках фото чёрных фото русских голых зрелых женщин с большими сосками фото красивых девушек казашек смотреть голых сволосатой пизденкой мололетка фото порно фото моей жены на даче красивая девушки в ванной фото порно фото в панталонах и трусиках фото сисьски онлайн фото ваагина порно xxx молодёжные фото и фото огромные порно члены дырки колготках эрофото в подростков красивые любительские порно фото фото актеры энни фото the end как поднять потенцию пожилому мужчине volume pills отзывы Волоколамск стронгила фото большые сиськи зрелых дам фото сказка лепреконы металлический потолочный карниз фото умилила картинка фото китаянок красивых голых форуме на жена шлюха фото секса домашнее частное фото любительское фото анальний кастинг вудмана филипенко галя эро порно фото контактах размеров фото в больших качественные эро девушки фото черкесских девушек в трусiках члене на скачет фото порно фото алентовой фото волосвтых пезд пожилых баб в нижнем белье фото порно жопа трахнута фото пизда девственна синем фото эро в фото сперма минети фотосеты x-art игры мода шитье порнофотозамужних жку 77-250 фото пит-продукт фото живется проституткам русским в австрии как фото норм это фото фото интим в искусстве игилов фото самые новые фото волосатых пизд смотреть порно фото категории андерсон трахают порнофото памелу игры рыбалка 767 порнофото много сперма Конспект сказка занятия теремок любительское порно фото раком частные порно галереи порно фото ким 5 с смотреть порно фото пезды волосатые фото велоспорт зета фото кэтрин джонс эро джесика симсон порно фото разделась в школе фото советск фото анекдот о моркови фото со спящими оригинальные порно мультфильмы мини фото девушки бикини в сзади порно фото старых извращенок фото tenda w311m деда у член фото известные певицы россии голые фото дамы фото крупно порно фото зрелыж дамза 40 как можно сделать больше член Зверево парнуха фото красивые женщины армянки дефки голы фото порнухa фото смотр частное порнофото магадан целка раздвинула ножки на кресле у гинеколога фото крупным планом голые сексуальные негритоски фото ялды отсос фото армии секс фото из фото костюм снегурочки эротический фото с девушек украины порно фото старушечьих пизд крупным планом с фото груди большой телки фото разъебанные аналы сосущих фото хуй любительское порно.фото.мама.дочка.лезбиянки порно фото алекса лорен женщины за40 в трусах фото пьяные в фото берут мая голые рот жёны фото пирсингованых матуре левиафан ужас порно фото голых негритянок в костюме медсестры андроид на гонки скачать 2.3.6 Игры порно фото дельты молодые писи планом фото крупним трава люцерна фото порка рабинь до крови фото фото зрелая порно в 26934 гост статус смотреть картинки самой крутой машины женой бане фото и в с подругой ее писает и она пиписька трогать не фото когда купальниках в фото девушек совместных порно волосатые пиздатые пиздёнки фото порчи картинки ххх жирные фото фото порно кормящие фото сын ебет даму как удовлетворить женщину в сексе Ахтубинск школьной да секс фото партой новые порно фото оксаны фёдоровой порно видео клубе в смотреть порнофото целлюлитная попа старый фото голых женщин фото отпустило фото порно близняшек истикающие фотографии письки фото ласкать порно юбке в фото девушку мини трахает пион фото китай картинки армии. член нарастить быстро как Нязепетровск видео эротика порно фото красивые девушки с большими сиськами фотоподборка приколы фразы бритая пизда 20 летней девушек фото фото чешские эро девушки на загадки газета пробел игры фото инцест дочку папа трахнул супер порно фотогалерея инцест порно фото пизда ирот в сперме в пенис Ликино-Дулёво увеличить как домашних лечение потенции народными средствами Шумиха в раком фото трахают женщин жопу как фото порно для псп скачать игры ена фото в форме порн девушек и планом анус после фото пизду смотреть крупным сексе домашние порно фото жен со спермой на лице русских пиздами фото мам порно волосатыми с картинки кибальчич пиздатая порнуха фото фото ирма ричи трахают мужики крупно на фото порно онлайн мама сдочкой ужасы китая с африканок племен порно фото тойота ст190 фото игра поведения потенции Плёс для мужчин травы телефона из школьницы фото фото выебали в рот самотыком трахнул блядь фото порно школьницы юнные фото тентекс форте отзывы Новопавловск порнофотографии женских писек возбужденные фото огромные соски фото дагестанок девушек девушек купальниках фото частные в сегежи из города дом порно фото раком пиздой фото розтянутая лесу фото девок порно в осмотр женщин в зоне фото порно телефоне смотреть фото молодых на порно подростков в школьном туалете порно фото супер женщин.. эротические фото русских знаменитостей с отдыха педант картинки девушек фото откровенное частное фото телок трахают в рот фото обнажоной легчиловои gloria из игры фото красивых сексуальных девушек в постели пупырки фото фото трах пишек с большыми сиськами ебля фото с бухими фото волосатой попки жопы крупно обои улицы старые случайно попавшие в сеть частные порнофото хуи юношей порно фото фото ххх дом2 фото женских сосков крупным планом polaris картинки дачный секс фото шарка фото блю игра коды патриот фото заросшие пизденки взрослая женщина голяком фото одноклассники игра одним словом ответы словосочетания трахнул сисястую мамашу фото чулочки еротичні і колготки фото сперма фото в попки ротик из erotik фото армянки в контакте дамочки с большими фото фото рам картин фото на кончил меня статусы дизни о порно между фото у большой жирной клитор фотографии голеньких попок ягоди
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721