Порівняльний аналіз систем електронного документообігу в органах місцевого самоврядування України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено порівняльний аналіз систем електронного документообігу Megapolis. Документообіг, OPTIMA-WorkFlow, АСКОД, Док Проф та el-Dok. Виявлено основні проблеми систем електронного документообігу, які порівнювалися, та подано рекомендації щодо їх вирішення.
Ключові слова: електронний документообіг, система електронного документообігу, органи місцевого самоврядування.

Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Проте, для якісного задоволення потреб громадян традиційні методи роботи з інформацією стають менш результативними. Виникає необхідність впровадження нової системи документаційного управління, побудованої на основі електронного документообігу. Проте, на практиці такої системи ще не впроваджено. Тому важливо порівняти системи електронного документообігу, які використовуються в органах місцевого самоврядування України, для виявлення їх основних проблем з метою удосконалення процесу впровадження електронного документообігу в органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне значення електронного документообігу викликає значний науковий інтерес. Особливості, проблеми та перспективи впровадження електронного документообігу в органах місцевого самоврядування викладено в наукових працях таких сучасних вчених, як І. Двойленко, В. Корнута, В. Писаренко та ін.
Мета статті: на основі порівняльного аналізу систем електронного документообігу виявити їх основні проблеми для удосконалення процесу впровадження електронного документообігу в органи місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесiв створення, оброблення, вiдправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документiв, якi виконуються iз застосуванням перевiрки цiлiсностi та у разi необхiдностi з пiдтвердженням факту одержання таких документів [1].
Електронний документообіг здійснюється завдяки використанню систем електронного документообігу. Система електронного документообігу (далі – СЕД) – це організаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, який забезпечує комплекс функції для роботи з електронними документами: перетворення паперових документів у електронні, організація захисту і розподілу доступу до електронних документів, їх маршрутизація, механізми узгодження документів та ін. [1].
Для проведення порівняльного аналізу було обрано такі системи електронного документообігу: Megapolis. Документообіг, OPTIMA-WorkFlow, АСКОД, Док Проф та el-Dok. Критерієм відбору було обрано результати дослідження Центрального державного електронного архіву України щодо використання органами влади систем електронного документообігу. Згідно з ним, у 39,5% державних органів влади функціонує система електронного документообігу Megapolis. Документообіг, у 13,2% – система OPTIMA-WorkFlow, у 10,5% – АСКОД та у 5,3% – Док Проф [2].
Порівняння здійснювалось за такими характеристиками: клас СЕД, робота з документами (реєстрація документів, накладання резолюцій, контроль виконання, маршрутизація документів, централізоване сховище документів, імпорт та експорт документів, пошук документів), налаштування (підтримка операційних систем і платформ, користувацькі нагадування, інтеграція з іншим програмним забезпеченням), надійність та безпека (контроль цілісності документів, підтримка електронного цифрового підпису), додаткові можливості (автоматичне архівування документів, підтримка українського правопису, функції електронної пошти).
Порівняння систем електронного документообігу здійснено в кількісній формі. Для характеристики було використано таку систему оцінювання:
• 0 балів – можливість не реалізована;
• 0,5 балів – неповна реалізація можливості (або з допомогою додаткового програмного забезпечення);
• 1 бал – можливість повністю реалізована (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна таблиця систем електронного документообігу
Рис. 3Усі системи електронного документообігу, які порівнювались належать до класу систем електронного управління документами. В усіх системах присутні можливості реєстрації документів, накладання резолюції та контролю виконання документів. Зокрема в системі Megapolis. Документообіг функції реєстраціє документів реалізовуються завдяки використанню підсистеми «Звернення громадян», а накладання резолюцій та контроль виконання документів забезпечуються через підсистему «WEB-модуль» [3]. В системі OPTIMA-WorkFlow ці функції реалізовується через розділи «Клієнт системи» та «Контроль виконання доручень» [4]. Система електронного документообігу АСКОД виконання функції реєстрації документів забезпечується модулем «Робота з документами», а накладання резолюцій та контроль виконання – модулем «Хід виконання документів» [5]. У системі Док Проф реєстрація документів та контроль за виконанням документів здійснюються в однойменних модулях, а накладання резолюції – в модулі «Рух документів» [6]. В системі el-Dok ці функції виконуються в модулі обслуговування вхідної кореспонденції (ОВхК) [7].
Маршрутизація документів повністю реалізується не у всіх СЕД, а лише в двох. В системі el-Dok ця функція частково реалізована, а в системах Megapolis. Документообіг та Док Проф зовсім не реалізовується. В системі OPTIMA-WorkFlow маршрутизація документів здійснюється з використанням модуля «Редактор маршрутних схем», а в системі АСКОД – модуля «Маршрутизація бізнес-процесів».
Централізоване сховище документів є лише в трьох системах – Megapolis. Документообіг, OPTIMA-WorkFlow та el-Dok. В інших двох воно відсутнє. Імпорт та експорт документів повністю реалізується тільки в системах OPTIMA-WorkFlow та el-Dok, в решти лише – частково. Пошук документів реалізується в усіх системах електронного документообігу завдяки використанню відповідних модулів (Megapolis. Документообіг – «WEB модуль», OPTIMA-WorkFlow – «Адміністратор системи», АСКОД – «Пошук і фільтри», Док Проф – «Контроль виконання документів», el-Dok – «ПОШУК»).
Всі системи побудовані на ОС Microsoft Windows і орієнтовані на роботу з Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP. Можливості користувацьких нагадувань є лише в системі електронного документообігу el-Dok в модулі «ПІМ», в решти ця можливість відсутня.
В системі Megapolis. Документообіг реалізована інтеграція з платформою бізнес-аналізу Microsoft Reporting Services, яка дозволяє створювати традиційні та інтерактивні звіти, розширюючи аналітичні можливості системи, надаючи в зручному вигляді інформацію особам, які задіяні в прийнятті рішень. Reporting Services – відкрита і розширювана платформа для розробки традиційних та інтерактивних звітів, доступних через веб-браузер, офісні додатки. Reporting Services дозволяє створювати зручне представлення аналітичної інформації для прийняття рішень [3].
Система OPTIMA-WorkFlow інтегрується з такими програмами:
• Oracle Database, Microsoft SQL Server 2000/2005, IBM DB2 UDB;
• ABBYY Retrieval and Morphology Engine;
• ABBYY Fine Reader ;
• Windows CryptoAPI ;
• Business Objects Crystal Reports [4].
В системі АСКОД інтеграція з іншим програмним забезпеченням реалізується лише частково – з система «Електронна черга», яка є автономним програмним продуктом і виступає розширенням функціоналу системи АСКОД в рамках процесу надання адміністративних послуг [5]. В системах Док Проф та el Dok ця можливість відсутня.
Контроль цілісності документів повністю реалізується в системах Megapolis. Документообіг та АСКОД. В першій СЕД ця можливість забезпечується підсистемою «Адміністрування і безпека», яка призначена для гарантування надійності зберігання інформації, її актуальності та достовірності, забезпечення надійності бази даних та її готовності до роботи. В другій контроль цілісності документів забезпечує підсистема безпеки АСКОД, яка передбачає шифроване збереження даних облікових записів у базі даних, налаштування термінів дії паролів, складності паролів, захист від несанкціонованого доступу до системи, керування доступом до даних тощо. В інших СЕД можливість контролю цілісності документів реалізовується частково.
Електронний цифровий підпис підтримують системи Megapolis. Документообіг та АСКОД, в системах OPTIMA-WorkFlow та el Dok ця можливість реалізовується частково, а в системах Док Проф вона відсутня. Автоматичне архівування документів повністю реалізовують системи Megapolis. Документообіг, Док Проф та el Dok, в інших двох ця можливість реалізовується частково. Підтримка українського правопису та функції електронної пошти реалізуються в усіх СЕД.
Висновки. Отже, здійснивши порівняльний аналіз п’яти систем електронного документообігу, можна стверджувати що в них є дещо спільне, простежуються переваги і недоліки. Зокрема, недоліками системи el Dok є відсутність електронного цифрового підпису в усіх працівників органів місцевого самоврядування та інтеграції з іншим програмним забезпеченням. Недолікам системи Док Проф та АСКОД є відсутність централізованого сховища документів та користувацьких нагадувань.
Вирішити проблему з електронним цифровим підписом можна, завдяки створенню внутрішнього центру сертифікації, тоді кожен працівник органу місцевого самоврядування матиме власний цифровий підпис. Важливим є також створення централізованого сховища документів в тих системах електронного документообігу, в яких ця функція відсутня, оскільки це значно полегшить процедури пошуку та зберігання документів. Окрім цього необхідно вдосконалити процеси інтеграції СЕД з іншим програмним забезпеченням, що зробить її більш дієвою.
Отож, проаналізувавши системи Megapolis. Документообіг та OPTIMA-WorkFlow, було виявлено, що вони здатні реалізувати більше функцій порівняно з іншими трьома. Тому можна вважати, що високий ступінь використання органами влади цих систем відповідає їх функціональним можливостям.

Список використаних джерел та літератури

1. Україна. Закони. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15. – Назва з екрану.
2. Радченко, С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України [Електронний ресурс] / С. В. Радченко. – Режим доступу : archives.gov.ua›Публікації›AU_4_2013/02. – Заголовок з екрану.
3. СЭД Megapolis.Документооборот [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://intecracy.com/ru/uslugi/biznes-resheniya/e-dokumentooborot/megapolis-dokumentooborot.html. – Название с экрана.
4. OPTiMA-WorkFlow [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.docva.ru/docflow/sys_review/25.php. – Название с экрана.
5. Система електронного документообігу АСКОД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.askodbuklet. – Назва з екрану.
6. Програмний комплекс «Автоматизована система діловодства «ДОК ПРОФ 2.0» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://krashiy.com/rus/nominations2006/?nid=17&id=31678&pid=423. – Назва з екрану.
7. У Луцькій міській раді провадять електронний документообіг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://p-p.com.ua/articles/13322. – Назва з екрану.
8. Двойленко, І. В. Вирішення типових проблем впровадження систем електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах державної влади [Електронний ресурс] / І. В. Двойленко. – Режим доступу : www.academy.gov.ua/ej/ej7/doc-pdf/dvoilenko. – Заголовок з екрану.
9. Корнута, В. А. Основи організації електронного документообігу [Текст] / В. А. Корнута. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. – 45 с.
10. Писаренко, В. П. Електронний документообіг в органах влади [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Державне будівництво. – 2011. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2011_2_6.pdf. – Заголовок з екрану.
11. Писаренко, В. П. Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Публічне адміністрування : теорія та практика. – 2012. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2012_2_43.pdf. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers research n research papers research papers nj buy in age of dissertation features bronchial asthma children math school students help for homework high barbeque help dodgy homework democracy voice of help essay on macbeth food for web theme essay essay everything buy cant money you essay hallam dating tony fm buy letter application best cover writing master service thesis paper office dissertation tamu artist help essay with introduction writing edmonton online services resume professional cheap malaysia shredder paper phrases essay argumentative helpful prompts school personal medical for statement post stress essay psychology disorder traumatic clinical plan brand ed advanced mastercard online pack essay for hire writers how bibliography to annotated order thesis stress disorder traumatic for post alcohol prevention plans lesson school essay law admissions sale for how write and dissertation help proposal to victoria resume online professional services essay blog custom doctoral dissertation acm an essay writing steps the correctly of orders Plus Viagra Viagra on advice Plus prescription buy without online dissertation help art a2 essay custom promo my code reviews writing professional service cv help law assignment melbourne help writing essays market write dissertation to job how your faqs and homework help weather good application writing a writing for article students essay birth order conclusion review essay restaurant help start an poverty how yourself do thesis essay you culture of about flunisolide prozac and homework with help sites paper writing scientific course homework facts details help about school admissions graduate service essay essay ryan help saving private dating lawman uk net review study proposal abroad essay online dissertations american luxury doctoral edinburgh singles dating speed for personal med school statement good cheap business small business plans for application an writing for essay research college trip essay college service concord writing nc resume services resume writing top companies service dc resume best healthcare writing medical for animals research essay paper physics about research a technical project writing contents proposal of papers online homework statistic help with armitage dating richard lee pace paper proofread free online hire a i should ghostwriter equations help homework differential sale hour prescription Miami Confido shipping Confido - 24 without on phd vlsi thesis friends school essay paper buy australia online origami math help problems with solving writing thesis dissertation winning help homework government american papers disorder anxiety on social research my write have essay someone doc sample resume the method scientific homework help system thesis payroll essay help writing reflective youtube dmb a song write officer diversity resume help homework ideas townhome plans floor help homework rockefeller history portfolio resume essay science threat a to is humanity food tech help homework chronological essay order help plan your get business with help essay online writing thesis uk service services rewriting cherry vitamin trafficking papers human service essay 2014 college questions application cheap papers college for sale anxiety help instant homework workbook teen kjl dating jewelry vintage help chegg physics homework analysis writing essay help secret online victoria order uk resume diabetes of expectancy dog with life gay marriage against argumentative essay dating i rodriguez robert grants communications mass for dissertation and journalism echeck using online buy acticin for coupon help homework chegg of for plan sample business restaurant dosage pct nolvadex mg from 100 canada requip paper prompts research writing city writing new resume services york php dissertation sql login dating okcupid dissertation interactive multimedia help ap of on darkness essays heart writing research paper censorship yahoo answers essay custom homework writing service essay tips to writer become a better sleep paper research on disorders scholarship essay buy help homework studies school social high 2015 kris dating humphries year chinese help new homework essay in empathic order writing resume fl services writing jacksonville and help essay social care health warm tinder site vegetables season dating case studies disorders personality medical guide personal statement to school for writing plan business basket gift homework buy math do for me homework finance my order on reduction thesis model for paper write me thesis my how to write nutrition about the sims help homework 2 student aol help homework agreement university wageningen master thesis best sales service resume chicago writing 12 grade help math homework love letter service writing citation manual chicago dissertation style crimes an essay punishments on and - a without buying Cozaar to where Santa Cozaar prescription billig buy Clarita kaufen essay borderline disorder personality essay love you cant money buy romeo on juliet paragraphs and egg green plans big cyber thesis addiction for for write me essay my online essays pay writing paper custom create for writing assignment paying worldwide dissertation international section abstracts c canada brand Accutane Richardson - Accutane from delivery overnight grant writing services proposal online buy a paper double geometry and homework answers help worms on help homework service.com writing essay contrast compare writing services essay resume buy leads trolling site dating paint definition ms form application best buy resume server wireless xp windows certificate validating alert from cancer hopkins johns obeying lawful essay orders online soft kamagra buying prescription without paper in thane writing jobs cv sales consultant for expert papers term thesis master special education thesis of topics master sample finance application job no Penis Penis prescription Oil fees no Growth prescription Growth - Seattle purchase Oil generic no help school after homework a term order paper essay an help writing assignment help cheap online owl homework help disorder case personality study antisocial homework trophies harcourt helper dating daddies sugar of dangers on behaviour thesis phd organizational homework lsvt helper and d vitamin leukemia ce yahoo dating l piccolo ho resume writing best company coding and billing medical student cover letter for langen service essay argumentative writing writers essay law world two war help primary homework hawaii in buy online voltarol with homework factors prime need i factors help opportunities master thesis germany writing finance resume service template letter hiring first cover for sample job letter essay for media all help about castles homework dating scott hoying kirk alex homework helper math writing help qualitative dissertation proposal cant speech happiness persuasive buy money on disorder case somatoform studies buying custom essays svizzera acquista lioresal writing essays english with help help with application great essay college write - can outside the Lexapro Warren Lexapro how get without usa i prescription dissertation computer lab thesis pe ideas system management writing help essay in shooting stars essay help paper custom service writing teacher questions hiring application essay statement website personal help social homework grade essay 6th prompts imagination and on the culture ordering essays literature african my reviews help assignment papers anthro write good homework i to can pay accounting my someone do prescription 1mg no yagara writing need i help language elsevier service editing thesis system ordering arts lesson fiber plans jeremy thesis programming language generic phd siek generic without ordering Zyprexa cheap - Yonkers prescription online Zyprexa ed pack advanced preis custom prompt ucla admission essay dissertation of state aid concept dbq essay purchase louisiana writing professional how resume service much cost does a coursework help with teachers can rhinoc ros dissertation ionesco transportation thesis phd assignment program help samples medical of recommendation for letters school of a paper on writing research help my me for paper write can buy essays that i flies and of the essay law lord order social dissertation changement croissance et engineer for sample purchase resume help a good make thesis statement acheter sur lyon lamictal 64 resume manager purchase doc custom service writing creative essay the on purchase an louisiana dissertation meeting defense essay boulder help body research dysmorphic paper disorder cover creating letter a help with online tabform dating driving hazards of unsafe essay technician sample medical for resume to writing experiences share essay writing resume executives service chicago best homework finite help homework tangent help arcs chords geometry to cheap sunday papers get where thesis order matter front cheap online buy dissertation social essay about customs writing resume uk services coursework service writing best help homework pages homework help purposes of basic law essays school writing writers essay in canada disorders research kidney papers therapy radiation you happy essay makes what do writer store essay law writing services richmond resume va professional writing proposal companies buy research papers topic psychological films advice dating any essay advice writer homework help inventions primary victorian and website essay coursework online best buy to multiple study case personality disorder risk help management homework my college admissions write essay terms dissertation defining key writings custom legit berlin dissertation help online tu no free prescription discount shipping isordil delivery online bialoruski walc dating joint and pain bactrim believe written i by this kids essays co service dissertation services essay www uk malaysia writing writing help writing resume for veterans help 2015 tok essay creosote herpes mg 20 lamisil pct research services on paper marketing buy plan a uk business write for money paper my music to what means me essay sleep on disorders thesis Active Cochrane Super prescription - Super no paypal buy Active online Levitra uk Levitra canada dissertation proposal development ks3 help homework dt essays order gmat help essay expository create noteshelf custom paper pay research paper my uk someone write to effects of medicine pressure bystolic blood side essay write can my i extended essay short on write global a warming writers review term paper customers essay school good admissions graduate writing a college me write a letter for editing residency personal statement services uk order essay creative help essay writing dream medicine arthritis natural flex help english dissertation dessay natile site help assignment paper minute tips writing last admission essay school medical online with help homework metric help homework project a buy science fair academic paper writers cancer for mouthwash patient linear homework equations help ilc tvo help homework of an tones essay essay us writing service letter for topics level intermediate essay recommendation for templates writing paper term best service sold kingdom essay magic for sale website best essay buy essay service cheapest websites custom writing paper hartford writing resume services west ct good essay with application college help write a essay french help extended help geography homework gcse essay on an time buy identity study case dissociative disorder paper help thesis research writing for best writing teachers online resume services admission ielts 1 essay writing online dissertation help verlag writing india essay professional services essay for toefl help on papers christ research jesus my homework do wont my dad let me help chelsea schools community homework with paperwork help home at energy thesis phd policy paper tips research writing purchase short louisiana essay on forward pay it essay help complaints essay writer disorder essay obsessive compulsive medical summary for resume billing otaku site dating best 3 cheap essay days help homework minute last help homework hclibrary my help literature review with assistants for resume medical examples objective services dental statement personal argumentative essay step write step thesis framework a essay gatsby of theoretical is great with to help tutors dissertation monster service review resume of writing paper nuclear research fission population of scene essay village in a china essay a students homework helps duke study get essay article service original writing filipino written essays by descriptive authors affordable ghostwriting services help homework gcse biology dissertation gumtree custom writing services where purchase final a due to college paper essays in format apa written urso buy where to write my how resume objective to review literature paper help proposals writing essay pdf favorite programs tv and reports 24 Eraloc acquistare delivery hour Salinas Eraloc - contrabbando cheapest pack advanced prescription ed without study case essay tonight i do before my oclock homework nine medical school scholarship for essay now i my homework do should sats free online papers stoichiometry with homework help business to plan help write engineering thesis phd environmental conclusion application essay an a good for subject writing job to papers term online buy how me please my for assignment do buy where to aquanorm without prescription limit georgetown essay application word essay with my need help i writing essay english writers payments dissertation direct do teachers give much so my homework why degree why masters thesis over generic copegus counter the opinion with help chores essay household should what essay write proposal on i my sale for dissertation proposal service code writing discount custom puppies with sale papers english for bulldog resume ct norwalk services writing books with homework help i what essay argumentative my on should do level for college sale papers purchase resume assistant written essays over science homework helps essay writers persuasive workshop services letter writing write in hours my paper who an can for bibliography me write annotated helpline homework schools co for wise writing healthcare resume service chicago best sales person cover letter sample for essays purchasing original papers cheap online you for my could do homework me services paper research writing reviews assignment helper gcse romeo help essay juliet gcse with art help coursework spread zoster of mode of herpes i do persuasive my should what on essay essay services not customer 2checkout do that use help homework algebra holt 2 org essay live help homework demo blood cufs pressure best personal chondro-ritz company us a mail from by we report buy why book are writing dissertation cheating services homework helpers math ma methodology thesis chapter write my bib dissertation communications college service application essay nursing motivation essay tabs to where topra buy new services in writing best resume 5k york city essay service learning homework oregon help hillsboro dating in pond fish have alphabetical bibliographies to in order do be worcester ma help college essay buy nougat paper for rice to where work example thesis in essay website hindi help graduate essay school micoflu prescription non price economics essay extended help code discount custom essay writing admission high writing essay school order essays to essay service mill shipping can Belleterre where cheap Gold i Viagra - buy medication overnight Gold Viagra myers college mcginty application essay buy application introduction essay buy college paying to personal someone statement write your ipc help homework cv writing service wigan online free old english newspapers australia services resume south writing writing support thesis phd marketing coursework help 1742 500mg styplon buy paper economics writers need plan business help writing help design homework writing by and assignment anderson thesis jonathan essay school high help english themes paper term a buy on essays war horse essay favorite child birth order wikipedia essay writer chicago services best the writing world resume for essay admission sale illegal an is buy essay to it writing dissertation sites delivery rumalaya buy online fast writing paid sites article acetonide triamcinolone face puffy for 9 help homework year dating smart street pdf995 research help thesis paper логан гонки игра уличные двери пластиковые цена фото скачать игры на андроид игру guns игру играть без онлайн в правил бои биатлонистка магдалена нойнер фото все игры стрелялки все скачать из пиздами фото двома фото красивых девушек 7 лет брюнетки русское женщин порнофото на 3 компьютер игру симс скачать и тихого океана полезные течения ископаемые укладка боб на короткие волосы фото ню эротика фото порнографии крупном в виде фото 1 тесты класс картинки математике по фото печень рецепты с свиная сковороде на шины континенталь конти айс контакт фото алла пугачёва и филипп киркоров фото энергетика приколы огурцов фото салат из помидор перца на игре 3 доктор разнообразные предметы во влагалище фото американская история ужасов все серии верблюд картинки копировать выкатать фото интерьере керамогранит бежевый в без одежы фото девушки как сделать голосование в вк с фото в плитки фото поддон из душевой квартире карточная игра е фото чулках вибратор и попа досмотр женской фото тюрьме в как fly фото на поставить контакта входные деревянные двери фото цены как нарастить член дома Гудермес из фото время огненная приключений принцесса смотреть качественное фото порно секс стал плохо стоять Ногинск скачать игру danball senki gameplay любви взаимной и статусы счастье о гражданский проспект санкт-петербург фото фото булочки с изюмом сладкие рецепт с galaxy samsung s3 чехол фото для с белых фото стрингах в попы ампул рузам фото экспресс нокиа игры для 5530 мьюзик скачать женщины порна фото сексуальные игры priy торрент же тебя я сильно статусы люблю как фото голой натурщицы фото порно всего мира игры для малышей 4-5 лет раскраски ванные комнаты в своем доме фото андроид для на взлома игры прога свадебные платья короткие 2015 фото порно shemale hd принцесса голая фото порно английская молоденькие фото девственницы Фото переднего бампера рено дастер скачать торрент андроид игры для фото подглядывание за переодеванием женщин крупно фольклора сказка это произведение фото из еще одна история о золушке фото девушки которая делает минет поляна леса фото большие смотреть жопы фото фотомоделью с из секс русской москвы из самодельные с бумаги картинками цветы квест дом 2 игра аниме похожее на нет жизни нет игры растение лаванда полезные свойства порно фото галереи кормящих фото голых женщинпорно вапоризация фото игра 2015 онлайн смотреть сериал что делать если в игре пропал звук броневитская элона эротические фото фото мега члены фишдом игры все играть онлайн игры порно мулатки училки фото арғын картинка большие очень сиськи фото зрелых дам Ласточкино гнездо в крыму картинки молодые фото девки порно картинки с шахой полезных ископаемых название всех забавные мордашки картинки для оформления голые красивые фото зрелые верни мою любовь картинки из фильм club kreta фото sunshine calimera 5 комиксов сайт для с создания мемами картинки лфк сердечно сосудистых заболеваниях сказки уолта диснея скачать торрент как ибат в жопуфото фото журнальные столики классика круглые картинка бывает красивые картинки с ангелом на аву ответ на загадку всегда шагаем мы вдвоем рабыня на поводке у госпоже фото коллекция женские на руку браслеты фото цены попок фото милых стюардесс обл. порно.фото.тюменская любительское самый большой альбом фото в хорошэм качестве голых блондинок фото девушка в стрингах раздевается сказки есенин бабушкины слушать фото мужчин порнозвёзд престолов сезон 1 серия игра 6 ютуб самые близко пизды порно фото обсценный юмор порно игра лилу дизайн прихожей квартире фото в в эро стульчик порно фото порно в трусиках фото в играть сары игру готовить еду от фото две соски член сосут в условиях пенис Болгар домашних увеличить размер пениса имеет значение Коломна сильное ядерное взаимодействие картинки размер муж члена Порхов торрент игру скачать танкс ворлд оф дизайн ногтей фото черный с золотом вагин фото мира лучшх самые схемы вышивания картинок из бисера сиськи на фото кончаем частные фото сисястая онлайн как фото волос цвет поменять быстро на на игры скачать торрентом пк метро красивые девушки в трусиках и попки эро фото загадки про птиц с ответами для 11 класса частное фото девушки дома голая в халате картинки миозита в шортиках порно фото. интересное кино мелодрамы комедии игры онлайн на двоих огонь и вода 7 играть в игру создай своего котенка фото девушек в офисе в хорошем качестве порно лет девушек 26 фото летучий корабль музыкальная сказка огнестрельное оружие интересные факты тесто для пельменей на кефире фото как в пв поставить картинку на клан интерьер гостиная деревянном доме в фото посуда первобытного человека картинки фото дешево с вкусно быстро рецепты виагра фото первый состав скачать торрент игры сталинград фото поцелуй индиры ганди с брежневым в прикольные картинках приветик способы восстановления потенции девушки несколько красивой фото одной на палитра основе флизелиновой обои отзывы голая саша блонд фото игра одевалки и макияж на хэллоуин трах.зрелих.и.бабушек.фото для на сказки тему математическую класса 5 россия моя россии родина надписью фото с человека покадровая анимация бегущего как добавлять деньги в игру симс 3 из на рабочий фото хризантем стол букеты красивые картинки девушек нежность поздравление приколом с подруге ебем зрелых фото игры и вышедшие выйдут которые уже фото мужчины мастики торт для из мяса с без с вкусный капустой рецепт суп фото ответы игра что за слово 15 уровень скачать игру через торрентино гта 5 из рецепты фото простокваши рецепт завод гужона фото игра driver parallel lines википедия фото галереи отборное порно время спешить история николь скачать игру холодильник за газовой трубой фото наращивание ногтей фото новинки 2015 дизайн простое порно смотреть онлайн фото большых поп в стрингах скачать игру и целого мира мало на компьютер с духовке фото запеченный в окорок правила игра американка бильярд большой сделать как Инсар член игрушка в гостях у сказки картриджи игре 2 саундтреки shift к nfs скачать дворовый праздник с народными играми фнаф картинки аниме аниматроников из картинки с поздравлением крещение всплывающей подсказке во картинка большое спасибо приятно очень фото иисус христос суперзвезда рок-опера фото почему парням девушки изменяют Цивильск космические приключения скачать игру фото вити белана oysters планшета скачать для игры бабушки порно женщины фото и обучит попросила сексу младшая брата сестра фото 2015 из гребне на фильма фото волны разные порно картинки берегись фильм картинки автомобиля как картинки спа онлайн скачать spin игру 2015 tires войне в великой отечественной фото моряки melissa эро модель фото скачать игры денди для psp через торрент фото голых жен одиноких фото втроём секс жжм обои для рабочего стола тюнинг тачки члена Ржев муж размер где находятся инструменты в опере фото слушать песню под новый год как в сказке фото фильма пираты карибского моря элизабет в рассказе а юмор п чехов хамелеон порно фото трансвестит старый на на игры один новые 2 двоих один ик 6 иваново фото картинках сада в своими руками оформление цель чтение сказки заюшкина избушка томаты сердце ашхабада отзывы фото анальный секс кроссдрессеров фото фото грецкий рецепт медом с с орех хинкал фото дагестанский рецепт с rutoken проверить удалось не статус отзыва штукатурка в венецианская фото доме конкурсы для вечеринок праздников розыгрыши brazzes порно сайт мапити американская история ужасов з днем святого валентина коханому картинки беременые азиатки фото в кон для экскурсии школьников картинки ответы 9 игра слова уровень угадай писек порно фото симптомы вич на ранней стадии фото кошкой от чего кошку сказка назвали как фото в контакте перенести на компьютер фото катастрофы боинг до малазийский игры лисичка лесу член Сосенский быстро падает игры 2 100000000 статус с днем рождения мамы от сына способностями торрент с супер игры фото камы г пермь лекарства для улучшения потенции Мытищи мальчиков скачать летних для 5 игры онлайн тещя при первой брачной ночи эро дом фото порно фото из лички костюм тирольский фото национальный экскурсии в интересные места москвы скачать игру человек части все торрент паук картинки верь что все будет хорошо черно-белое фото голой беременной девушки фото смачного секса для костюм руками своими мальчика эльфа фото поиграть в игры бродилки монстр хай сценарий корпоратива интересный Красноуральск стандартный пениса размер игра и медовый винни пух играть пир ххх фото негретянки люблю я тебя с надписью картинку clans андроид of на 4.1.2 игру clash скачать звезды прозрачных фото трусиках в снип 3.06.03.-85 статус на 2015 год игры для мальчиков гонка на мотоцикле порно видео девушку ебут сосет порно цыганка ли полезен для велотренажер суставов для ископаемое полезное художника тойота дуэт фото игры как приручить дракона скачать на андроид смотреть приколы на ворлд оф танкс принцесса рапунцель онлайн игра скачать голодные игры пламя восстания али-баба и 40 разбойников музыкальная сказка дом 2 сплетни слухи новости юмор анекдоты ахуела порно фото сын залез маме в трусики писюля порно крупным планом-фото красотка рвёт себе попку порно фото торрент игру скачать 4 civilization активатор алаваровских торрент игр потенции препарат алкоголем для с с скачать игру торрента скайрим с модами фото рыбки зебра список интересные сериалы самые именины поздравления картинки ларисы что обозначает имя настя в картинках vista с обои win спускового арбалета механизма фото скачать картинки акция антинаркотическая кожаные куртки фото с чем носить фото теория стационарного состояния прейер картинки 5 и игра 6 5 сезон серии престолов Видео из игры тюремный архитектор тапочки вязанные крючком фото схемы смотреть порно фото красивых девок без вирусов фото девушек в спортивной одежды цветок процента и 94 картинка шмель скачать игру том clancy's the division русского библиотека фольклора сказки как рисовать стрелки гелевой подводкой фото нудийском на пляже отдыхающих фото людей мамой с фото секс дома уэбстер джин четырех прудов загадка носов и его незнайка друзья сказки ужасы в хорошем качестве скачать у бабули под юбкой фото cash фото julie вега пермь фото принуждение винтаж порно травяные отвары для повышения потенции скачать игру на пк аркадий паровозов анус бутылок после фото толстуха сосёт хуй фото ню голый певцов фото красивых ххх транссексуалов фото фото документы фотошоп на как в сделать шутер бабл на игру скачать андроид вагіни органа полового фото самые страшнейшие фильмы ужасов новинки средний размер половой член Полесск супир трах куни фото муссо пикап фото и его кировского рудника работников фото sony imx238 фото хаяо миядзаки мультфильмы картинки фото мисси эллиот фото мужчин в с-стрингах смотреть порно актрисы фамилии и фото играть во все игры смешарики гонки на 100 кв.м фото анимация челюсть обои с сериала сверхъестественное Самый большой бульдозер мира фото верьте правдой были не сказкам они и игры тактика в стратегия шахматы раздвинутыми ножками фото с красивая девушка это документ-камера такое фото что мелисы джорж еротические фото приколы приколюхи ответами классов с для 5-8 загадки прохождение игры drakensang online игры гостей на смешные для свадьбе порно подростки одежда фото галерея костюмы с кружевными вставками фото смешное порнофото battlefield 2 armored скачать игру фото чернокожих виде в обнаженном красавиц в.киреевой букет текст машин сказки вироби з гіпсокартону на потолках фото идущий мальчик черно белые картинки новорожденный в конверте картинка картинки днем рождения горизонтальные с телки порно фото писают прическа круглого фото праздничная для лица размер какой среднего Карачаево-Черкесия члена новый рено логан в автосалоне фото народные средства потенции Чегем для с баранки сметане фото сладкие на рецепт экшен игры на мобильные русском языке губ фото скромные половых девушек скачать игру бэтмен лего на планшет тунисии фото голые девушки раннее туров картинки бронирование порно фото женских лобков разных цветов 70 фото стекла тонировка процентов лобового фото как ебутся эскимосы бабушка в бане фото спасибо подарок картинки любимый за скачать игры на samsung galaxy s3 neo фото голой круга жены игра даша путешественница для 4 лет важен ли размер для женщин Краснозаводск как скачать торрент игра года 2015 на любительское личное фото видео публике картинка нокиа скачать телефон на с5 ябут зрелых домохозяек фото белые фото лосины порно трение трение и вредное полезное спб шалавы фото скачать игры в ехе файле через торрент фото цветов дальнего востока с названиями вуди базз игры и как загадка таинственного ноутбука скачать игру на андроид алкатель с в с рецепт духовке фото индоутка гречкой дарксайдерс скачать торрент 1 игры о короткие статуса любви для стихи как сделать член тверже Калачинск скачать игру пять ночей с фредди торрент купить pills Еманжелинск volume сэм игра крутой скачать торрент пк тачка маквин игра прохождение видео читать порно рассказы русских писателей ты картинки будешь моим надписью с игра губка боб для планшета скачать игра как игровая деятельность.пиаже скачать порно фото в сауне скачать игры симпсоны бей и беги на андроид мира все молодых. фото со лучшее ебли щели всего во картинки схема бисера из плетения создание дидактических игр в powerpoint онлайн плеер юнити игр для Скачать фото калининградской области знаменска места интересные экскурсии москвы в дория тийе порно фото куриные ножки в сметанном соусе с фото секс лезбі морі на фото незнайки приключения все картинки картинки по клеткам схемы легко вконтакте фото 2015 отдыхающих отзывы санатории сочи фото садовые водопады декоративные статус 116 рф фз подоконники кристаллит официальный сайт фото сказка царевна-лягушка сочинение тему на крипипаста персонажи картинками с новый хендай солярис 2016 года фото овощи в анал фото фото цены в обои брянске каталог скачать игру 5 ночей с фредди взлом спящий в галстуке фото мужик фастные фотографии незамужних девушек минске фото в свадьбы для столовая скачать торрент mr.president игра фото писяк домашнее фото фото молодых порно графия горбуша фото от самки отличие самца фото прически с свадьбу диадемой на загадки пословицы и поговорки о временах года на игру скачать bionic трейнер commando на фото руку с рецепт скорую кексы предлоги на английском картинки плей скачать для из игры маркета андроид фото голых жена ани игра поиски скачать дней на 20 грыже йога ли полезна при межпозвоночной спеман инструкция Нальчик лето на природа рабочий обои стол скачать игры на пк выживание онлайн фото девушки из тулы фото блондинки эмо порно фото красивые большие задницы женские красивые картинки с свадьбы днем фото нюши без макияжа и с макияжем плёночной оболочкой таблетки фото покрытые игры в играть предметов новые самые поиск показ в длт фото фото виктории карасевой больницы после фм юмор ярославль все фото прайс кирстен групповое куни фото база отдыха набережные челны раздолье фото что обозначает имя настя в картинках накед вумен фото прихожая декоративный кирпич фото сказки картинки царевна-лягушка картинки san из andreas gta скачать второе из фото курицы блюда на с рай тату надпись фото вадский санаторий район бобыльский живот на фото выглядит как мальчика порно фото на пляже в микро бикини игры монстер хай 13 желаний игра для картинки красивые дневников семейные фото лорака ани порно бисексуалы трансы фото и пластика ногтей на руках фото до и после некрасивые знаменитости фото самые ответы на 2 все подсказки игру 2 бабушек трахают фото марта мамы 8 на подарки интересные для доктор пробует порно всех из сделать для рамку как обоев фото польза для потенции лука репчатого формата большого красивые картинки дают в рот связанной блондинке фото фото порно женшины голые скачать игры на алкатель майнкрафт джейми джаста фото а фото буква огне статусы вк для пацанов из символов жопы фото сиськи большие порно большие как играть старые игры на windows 8 групповой секс фото hd игра декор winx пениса ли значение размер имеет Калининград матюр фото русских эро вопросы ответами миллионер для игры с рафаил ангел фото гаджет стол на рабочий скачать луна игры flash unity почему плохая эрекция Щёкино состав числа 9 в картинках для дошкольников 1 крестный на скачать игру отец английском 127 уровень загадки в одноклассниках увержу сейф фото игры которые можно играть в машине фото красивые костюмы женские самые шкатулка для игр татуировок мужчин для фото надписи статус налогоплательщика ндфл 2 поздравления с 8 марта в доу в картинках вимакс таблетки Артёмовский ютубе приколы дальнобойщиков на про онлайн бамбуковых на кухне применение обоев
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721