ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОГНІТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМА Й О. ГЕНРІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 [36+37+42]

Савіна Ю.О.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ ДЖ. К. ДЖЕРОМА И О. ГЕНРИ)

 

COMPARATIVE ANALISYS OF VERBAL MEANS AND COGNITIVE MACHANISMS OF COMIC CREATIОN IN J.K. JEROME AND O. HENRY’S SHORT STORIES

 

Стаття присвячена порівняльному аналізу мовних засобів і когнітивних механізмів, які вживає автор  для створення комічного ефекту у художніх текстах Джером К. Джерома й О. Генрі.

Ключові слова: комізм, порівняльний аналіз, мовний, когнітивний, художній текст, мала проза.

Статья посвящена сравнительному анализу языковых средств и когнитивных механизмов, которые употребляет автор для создания комического эффекта в художественных текстах Джером К. Джерома и О. Генри.

Ключевые слова: комизм, сравнительный анализ, языковой, когнитивный, художественный текст, малая проза.

The article deals with comparative analysis of verbal means and cognitive mechanisms that author uses for creation of comic effect in J.K. Jerome and O. Henry’s humorous texts. The phenomenon of the comic, verbalized in J. K. Jerome and O. Henry’s short stories, is characterized by a complex cognitive nature, conditioned by a complex interaction of many factors: extralingual, genre, textal, verbal and cognitive. Linguo-cultural difference of the British and American writers greatly affects the verbalization of the comic in the works studied. Cultural colouring of the phenomenon of the comic is manifested on the cognitive level in various types of incongruence as the cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories, as well as the prevalence of logical and conceptual incongruence in J. K. Jerome’s short stories, while a leading source of the comic in O. Henry’s short stories is evaluative incongruence; ontological incongruence appears a less effective cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories.

Key words: the comic, comparative analysis, verbal, cognitive, short story.

 

З античних часів феномен комічного тісно пов`язаний  з такими давньогрецькими та давньоримськими іменами як Платон, Аристотель, Луцилій, Луцій та Аней. У Середні віки та період Відродження комічне асоціюється з такими філософами і письменниками, як Еразм Ротердамський, Франсуа Рабле і т.д. У період Романтизму центр дослідження категорії комічного перемістився до Німеччини. І варто зазначити, що значний внесок у дослідження цієї категорії зробили такі німецькі філософи як І. Кант, З. Фройд і Г. Гегель [7, с. 11].

В сучасні часи сфера комічного немало привертає до себе увагу не тільки вчених-філологів (М.В. Вербицька, В.М. Головко, С.А. Голубков, В.С. Манаков), але й також велика увага комічному приділяється з боку філософії (Л.Н. Столович, В.П. Шестаков,), історії та етнографії (Д.С. Ліхачьов, В.Я. Пропп, Е. Мелетинський), прагмалінгвістики (Chiaro, R. Alexander, А. Курганов, М. Кулініч, О.М. Попова) та когнітивної лінгвістики (М. Минський, В.О. Самохіна, О.М. Радаєв,).

Дослідженню мовних засобів створення комічного в більшому сприяли праці В.В. Виноградова, В.П. Григор’єва, О.А. Земської. Аналізу мовних засобів формування різноманітних типів комічного присвячені також праці Л.В. Азарової, П.Б. Коржевої, М.П. Міхліної, С.І. Походні, Г.Г. Почепцова та Ю.К. Щеглова.

Головною метою роботи є надати комплексний та ґрунтовний аналіз вживання когнітивних механізмів та лінгвостилістичних засобів створення комічного в англійській та американській літературах, а саме в гумористичних творах Джером К. Джерома й О. Генрі.

У відповідності з основною метою статті поставлені наступні задачі:

–  надати характеристику мовним засобам і когнітивним механізмам, які створюють  комічний ефект у художніх текстах Дж. К. Джерома й О. Генрі;

– сформувати уяву про відмінності американського і англійського гумору.

Комічне – одна з найскладніших і різнопланових категорій естетики. Б. Дземідок під комічним розуміє як природні (тобто ті, які виникають незалежно від чийогось наміру) події, об’єкти та виникаючі між ними відносини, так і конкретний вид творчості, суть якого зводиться до осмисленого конструювання деякої системи та понять, а також системі слів з метою викликати комічний ефект [3, с. 4].

Як відомо, комічне має евристичну природу і створюється завдяки вибірковому пошуку відповідних мовних засобів. Винаходження лінгвістичних шляхів породження комізму у будь-якому випадку є суб’єктивним і неповторним результатом вільної творчої діяльності письменника, а мовні засоби, таким чином, за спостереженням Н.М. Ротанової є «усвідомленими і контекстуально та ситуативно обумовленими, що доводить їх приналежність мовленню» [4, с. 210с.], а також мові як системі «об’єктивно існуючих, соціально закріплених знаків, які співвідносять понятійний зміст і типове звучання» [1, с. 28 ]. З погляду стилістики основні мовні засоби створення комізму можливо знайти на всіх рівнях аналізу художнього тексту Дж. К. Джерома й О. Генрі, оскільки по формі вони співпадають із загальноприйнятими визначеннями стилістичних прийомів, фігур, тропів, зображально-виражальних засобів мовлення. Виділяючи основні мовні прийоми комічного, Дж. К. Джером робить акцент на перевазі лексичного потенціалу мовних одиниць при створенні комізму і зазначає, що буквальне тлумачення переносного значення слова, зіткнення в одному контексті різних значень багатозначного слова або співзвучних слів, порушення смислового зв’язку між словами в словосполученні, порівняння, персоніфікація, а також деякі  тропи (метафора, гіпербола, перифраз) відіграють найважливішу роль у створенні комізму.

Щодо творів Дж. К. Джерома, варто зазначити, що існує необхідність уникати розглядання фонетичного рівня аналізу тексту. Цей факт є усвідомленим, оскільки попередній огляд робіт, присвячених різним аспектам вивчення мовної специфіки прози Дж. К. Джерома підтвердив, що в оповіданнях Дж. К. Джерома доволі важко знайти такі фонетичні прийоми створення комічного, як наприклад, порушення коректності мовлення (звукової форми вимовляння) або правильності постановки наголосу, римована співзвучність або звукопис (звукосподібнення), навмисна «бідність» вокабуляру.

Проаналізувати комічне та навіть просто надати його опис являється досить складною справою, оскільки у нього присутні одиниці  і структури різної природи, які виконують різні функціональні завдання. Прикладами можуть слугувати наступні цитати із оповідання “On the Weather”, в яких головний персонаж розмірковує про власну долю і примхи природи:  I have only to show myself in the street on a muddy day to be halfsmothered by it. It all comes of being so attractive, as the old lady said…” [9], або: Just lately she has been favoring us with almost incessant rain…” [9].  Як бачимо,  іронічну модальність висловлюванням надають саме підкреслені мовній одиниці, в той час як у художніх текстах  О. Генрі не привалює іронія, а лише інколи проявляється у коротких висловлюваннях, а не на рівні слова: The third day out we drove into one of the most specious and tidy little towns that nature or Rand and McNally ever turned out [8, с. 126]. На прикладі можна побачити, що Rand and McNally виступає в ролі видавництва, яке випускало путівники, географічні карти та карти маршрутів. Доволі часто в творах Дж. К. Джерома спостерігаються випадки  створення комічного на лексичному рівні завдяки використанню у незвичному контексті як окремого слова, так і словосполучення, які, у свою чергу, стають об’єктами метафоричного переосмислення. У якості прикладу розглянемо наступне спостереження за властивостями твердого сиру, яке робить головний герой повісті “Three Man in a Boat”:  Cheese, like oil, makes too much of itself. It wants the whole boat to itself[10, с. 31]. У наведених реченнях комічний ефект виникає завдяки використанню дієслівникового сполучення to make too much of oneself («вважати себе чимось більшим, ніж є насправді») і окремого дієслова to want («бажати») у якості мовних характеристик поведінки неістоти – сиру, в той час як традиційне уживання зазначених одиниць знаходимо в сфері опису дій людини та окремих тварин, оскільки лише вони мають здатність до розумової діяльності. Різновид метафоричного прояву – персоніфікація, дає авторові твору можливість «розмістити» семантично нейтральні лексичні одиниці у незвичному для них контексті, що викликає комічний ефект та сміх. Твори Дж. К. Джерома й О. Генрі  мають певні стилістичні схожості щодо формування комічного, так як для створення комічного О. Генрі здебільшого, як і Дж. К. Джером використовує іронію: “Fisher Hill was a low, malarial town; and a compound hypothetical pneumocardiac antiscorbutic tonic was just what I diagnosed the crowd as needing. The bitters started off like sweetbreads-on-toast at a vegetarian dinner” [8, с. 8].

Такі дослідники як Г. Хоум, І. Кант, вважають, що комічним слід вважати будь-яке явище, яке відхиляється від норми і тому його можна вважати недоцільним та недоречним. Практично всі дефініції комічного будуються на визначенні його як естетичної категорії, яка допускає відображення явищ, які містять в собі алогізм, порушення, відхилення від норми, невідповідності, протиріччя [5, с. 56].

Ю.Б. Борєв відмічав, що під комічним «передбачається розуміння невідповідності»  [2, с. 34].

В.О. Самохіна поділяє гумор на лінгвістичний (мовні норми, мовленнєві норми, текстово-жанрові норми) та ситуативний (онтологічні норми, логіко-понятійні норми, валоративні (ціннісні) та дискурсивні норми) [5, с. 70].

 Найбільш поширенішим когнітивним механізмом створення комічного у творах Дж. К. Джерома можна вважати порушення онтологічної норми, яка характеризує загальний устрій світу, світогляд та світосприйняття людини. Також автор часто-густо використовує в своїх творах ефект неочікуваності (непердбачуваності), який і можна прослідкувати у наступному прикладі: Why, in Germany, is it the custom to put the letterbox up a tree? Why do they not fix it to the front door as we do? I should hate having to climb up a tree to get my letters”. Besides, it is not fair to the postman. If they will fix it to a tree, why not fix it lower down, why always among the topmost branches? But, maybe, I am misjudging the country,” he continued, a new idea occurring to him. “Possibly the Germans, who are in many matters ahead of us, have perfected a pigeon post. Even so, I cannot help thinking they would have been wiser to train the birds, while they were about it, to deliver the letters nearer the ground. Getting your letters out of those boxes must be tricky work even to the average middle-aged German. “I followed his gaze out of window. I said: “Those are not letterboxes, they are birdsnests” [10, с. 158]. В той час як у творах О. Генрі автор намагається створити комічний ефект за допомогою порушення логіко- понятійних норм: “From my earliest recollections,’ says he, alcohol seemed to stimulate my sense of recitation and rhetoric [8, с. 376]. Також на рівні з творами Дж. К. Джерома не виключене використання прийому порушення онтологічної норми: “I struck Fisher Hill, Arkansas,” said he, “in a buckskin suit, moccasins, long hair and a thirty-carat diamond ring that I got from an actor in Texarkana. I don’t know what he ever did with the pocket knife I swapped him for it” [8, с. 8]. Складно уявити людину, яка була б вдягнута в мокасини, костюм з оленячої шкіри і мала б при цьому перстень з тридцятикаратовим діамантом. Але як стає зрозуміло, герой не отримав його в подарунок, наприклад, а обміняв на звичайний складний ніж.

Можна стверджувати, що гумор доволі відрізняється у різноманітних лінгвокультурах. Теж саме ми можемо говорити і про американський і англійський гумор. Зробити опис англійського характеру непросто, але єдине що можна сказати це те, що англійці мають дуже тонкий гумор, в той час як американці не звикли стримувати себе і вважають за можливе шуткувати на будь-які теми. Так як англійці намагаються не розповсюджувати гумор на такі теми, як політика, релігія та національні раси, тож і в текстах Дж. К. Джерома ми не зустрінемо зухвалих висловлювань щодо президента або королеви. В творах О. Генрі навпаки:  “By and by a young man in a blue necktie slips into the chair next to me and asks the time. Half-past ten,’ says I, ‘and you are Andy Tucker. I’ve seen you work. Wasn’t it you that put up the Great Cupid Combination package on the Southern States? Let’s see, it was a Chilian diamond engagement ring, a wedding ring, a potato masher, a bottle of soothing syrup and Dorothy Vernon all for fifty cents”Дороті Верон – дочка англійського вельможі, яка жила у XVI столітті [8, с. 9]. “After breakfast me and Andy, with eight cents capital left, casts the horoscope of the rural potentate. “Let me go alone,’ says I. ‘Two of us against one farmer would look as one-sided as Roosevelt using both hands to kill a grizzlyПрезидент США Теодор Рузвельт (1858 – 1919) зачасу в пресі вихвалявся своїми подвигами, які він робив на полюванні [8, с. 14].

Тож можна зробити висновок, що національний момент дуже важливий у художніх текстах, і в гуморі в цілому, так як за допомогою гумористичного сприйняття можна зрозуміти психологічний склад характеру, національні культурні традиції.

Автори створюють комічне на відхиленні різних когнітивних норм, але спільною характеристикою гумористичних творів Джером К. Джерома й О. Генрі можна вважати широке вживання персоніфікації і іронії, які є яскравими елементами експресивності.

В подальшому передбачається аналіз практичного матеріалу і дослідження вживання інших видів порушення норми у художній літературі. Також вважається за потрібне провести аналіз мовних засобів та когнітивних механізмів в динаміці їх використання у художньому тексті.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Арутюнова Н. Д. Жанры общения / Нина Давидовна Арутюнова // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис : [сб. науч. ст.] — М. : Наука, 1992. —  С. 52 – 56.
  2. Борев Ю. Б. О комическом / Юрий Борисович Борев. — М. : Искусство, 1957. —  441с.
  3. Дземидок Б. О комическом / Богдан Дземидок. — М. : Прогресс, — 223 с.
  4. Ротанова Н. М. Обучение школьников речевым средствам комического на уроках русского языка : дис. на сосик. уч. степени канд. пед. наук : 13.00.02. / Надежда Михайловна Ротанова. — М. : МГПУ, 1993. — 210 с.
  5. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка / Виктория Афанасьевна Самохина. —Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. — 356 с.
  6. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / Владимир Яковлевич Пропп. — М., 1976. — 321 с.
  7. Харченко О. В. Американський дискурс комічного / Олег Валентинович Харченко. — Київ : ТОВ «Сталь», 2010. — 355 с.
  8. Нenry O. 100 Selected Stories / O. Henry. – L. : Wordsworth Edition Limited, 1995. — 750 p.
  9. Jerome K. Jerome. On the Weather / Jerome Klapka Jerome. [Electronic reference].  — Mode of access : http: //e ssays. quotidiana. org/ Jerome/weather/.
  10. Jerome K. Jerome. Three Man in a Boat / Jerome Klapka Jerome. — L. : Wordsworth, 2008. — 171 p.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder essay deficit attention papers in their guys 20s dating joon ahn jae young hyun jung dating paper looking for to do a someone dating sandee online with homework help to a help personal writing statement with pgce resume for sales free manager format download dissertation indirect et sur l direct argumentation breast cancer sabcs antonio symposium san business help a plan writing get theme thesis make custom in help uk assignment university admission essay wet cause dreams trazodone homework wa kent help review order birth literature personal essay writing service statement service writing custom vancouver bc dissertation mount etna help homework services letter writing cover free research paper law business writing thesis professional service homework help xml school law help homework cheap online buy essay help la county homework for paper no free my plagiarism write pharmacology help homework homework regression help price mg - 100mg Oceanside best 100 Cipro Cipro orders homework picture do homework assignment buy online custom guaranteed papers cheap thesis and assignment by writing anderson jonathan writing help essay online free freelance writing best company service editing book with mastercard buy seroquel help math free online homework sale papers professional for seizure study disorder case thesis help forming a the help into essay wild a 300 essay word to how write papers for history sale american on andrewes essays style lancelot for order and writers essay uvocorp business plan sales interview for day 90 assignment my help reviews i need to my somebody homework do services best chicago writing resume affordable dissertation philosophie gratuite vrit website for resume writing sale boy vitamin teenage iron goemetry help homework help mba kellogg essay calgary writing essay service chegg homework help reviews uk assignment writers us services writing resume albuterol inhaler sulfate bromide and ipratropium how books to on dissertation a write best free gujarati news papers online argumentative conclusion an essay of vue a purchase dissertation writing a research help paper thesis writers popular most essay on personality disorder research paper introduire dissertation exemple comment help homework physic pharmaceutical dissertation report industry dissertation state arizona outline for spelling homework help application help service online essay college brut dating layamon s online cheap essay thesis master length and differently women essay communicate men do help writing uk with co dissertation the for the process as follows critical the of order are thinking steps abortion introduction about research paper in someone pay to do can my i assignment primary homework help benadryl buy amex with help school high homework sites shopping paper custom bags my should in write what i font essay start online papers mission to how inc essay food sale for papers position presentation meeting for sales powerpoint will writing in malaysia services higher advanced essay art help written essay papers resume nj service writing writing grade 9th essay an admission assignment 1 unit 3 help level childcare online 50 resume order dominos off help fractions homework comparing danocrine kapsul resume help my business assignment help college writers professional for admissions essay essay word hrm thesis in 300 example of on pakistan essay how an start to out debaters the great essay write about essay an how my to sister mail prescription Growth Edward Penis Growth Prince order Pills 500mg Pills Penis - County no thesis security phd computer fails 7 failblog dating funny er diamox nhs writing service cv consultant construction dissertation law help free speech writing assignment my university uk do writing research teach paper newsday zimbabwe online newspapers homework help me my can you do teaching on grammar dissertation and help decimals fractions homework letter for order of purchase intent online paper canada buy essay military importance of the orders the following in dissertation proposal mba constance steinkuehler dissertation essay les miserables houston resume writing service texas essay socrates benefits confucius of essays diet balanced brooklyn public help online homework library to place rulide best get reviews papers custom homework help social cultural to benedict write essay diet relativism a plan how outline a of persuasive essay aimpoint caps flip services writing best business plan online job writing online wettscheine dating help homework kanawha county writing uk dissertation services essay about friend a homework math help everyday writing thesis help writing paper help a diversity on bipolar case of disorder in boy a use with melatonin the refractory study buy essays papers dissertation buy doctoral a write help writing books services denver resume writing professional paper writing help a thesis i need duoneb spiriva before nj resume writing professional services rhine river homework help my with help paper term assignments cheapoair seat buy history essay write essay writing organizer school middle out essay when i numbers do an research terrorism introduction paper research guidelines paper analysis policy writing service paper cheap research trials essay witch for titles salem proposal economics research thesis master versus dissertation dissertation help doctoral illustration an how to essay write essay gsb essays abortion on columbia dilemma ethical buy comparison essays contrast to a where and my can how write cv i sales sample for resumes for essays papers and sale english help level essay a term papers sale for apa new service professional writing resume york intro help to essay if is see essay plagiarized my for me vote examples speech writing custom service essay reliable get written free essay for online help free writing burr dissertation holger all research thesis statement papers a need do do me you my could for homework danocrine 20 tablets need online to assignment do someone tips reaction paper writing bipolar research disorder paper about to find how thesis topic art dissertation forum in services chicago writing resume help proposal and dissertation research check originality essay to thesis pay write my essays website best of real letter purchase to estate intent essay help write proposal finance in research phd new letter introduction hire pursuasive purchase a speech object thesis oriented master databases with help my 101 homework bio тоета фото тундра порно фото стесняюца фото домашнее ню попа порно фото попинки и сиски фото ню в юбке фото эротика обалденных дам лучшие порно фото в униформе порно фото русских женщин в домашних условиях самая красивая женская пизда и жопа фото порно для платье фото секси зрелые леди фото секс девушка жопа фото хорошо дом на заказ игры фото торчашие соски молодой домашнее эротические фото для сотки мокрая у зрелой женщине пизда фото дикие оргии порнофото член 40 см фото порнофото жена в сперме пухленькие мамочки интим фото клитора лучший фото какой размер струя спкрмы крупно фото prosolution Короча секс фото толыстые жены в ню фото скачать порнофото красивых женских ножек. смешарики играть игры онлайн правила дорожные фото тоансексуалы блак анжелика фото конкурсы фото секс девушек шампанским фото эротические с порнофото старые женщина фото красивых сисек порно рамки и картинки для оформления текста порно фото с худышками зрелые попки фото и сиськи безумие гайд игра женщин зрелых фото большие губы половые фото девушек красивых из украины обнаженных голі фото женщин большой фото планом член крупным голых милых фото девушек и эрот фото красивых девушек порно актриса пришшла на фотоссесию девушки в прозрачных трусиках раком голые фото фото ебут бабку супер красивые брюнетки фото порна видео черных фото в стрингах жена спяши фото в ротик кончают транссексуалки фото 1991 август порно в теплых чулках фото возбуждающий взгляд частное фото секс фото старушок смотреть хилтон порно ханна любительское порно фото голых девушек толстые пышные на порно фото русские фото актрисы 60-е игры на звуки для дошкольников онлайн фото блондинок снимающих трусы sandy westgate фото интим фото людей бисексуалов фото писек которые видно через трусики маугли сказки фурри любовь игры зрелая женщина показывает пизду и жопу фото порно актрисы online девушка школы ленты выпускников фото банты секс порно наташа бабич фото порно фото письки влажные фото пьяная пышная голая баба фото мама любит когда её трахает сынок фото сбербанк фотожабы мулатки с большой жопой фото раком сад сказка пхукет земановой трахующейся вероники вибраторами с фото резиновыми её подружек с и и все найти сайты членами советское фото видео порно и частное autocad надпись порнозвезда эшли фотогалерея ибут пышных училок. развратных фото порно раком фотописи фото gigant big titty girls модный шилак фото почему провисает клитор фото какой размер члена нравится женщинам Тарко-Сале эротические фото порно домашний и частное секс секс фото фото сескуальных девушек скачать порно фото вк мобил.фото большие жопы фото женская писька сикает русский инцест дочка порно папа футбола мира расписание чемпионата игр с общаги девушек голых фото раком фото эро трах фото порно с новые большой истории член 10000 игра колес домашний секс русских семейных пар фото самурская фото увеличить размер как пениса Якутск ебёт маму только сын фото z фото lenovo vibe красивые стройные девушки полностью голые фото у мужа плохо стоит Свободный порно фото drunna девушки целки фото тощие фото порно мажори лизбиянки жесть порно чернокожие порно женщины итальянское порно групповуха частные сэкс видео мои фото фото военные геи инцеста лучшего самого порнофото галереи эротика порно фото аппетитные женщины на природе порно фото мужык в галереи женском фото видео выполнения садистских отчёты и фантазий. моих мозги коровы фото целка вульвы фото с писи женщины волосиками на фото фото женьшин стоящих раком кастинге на порнофото анал минет фото голые телки фото фото транспорте в секса порно общественном в фото блондинка шубке 2 pony картинки голые жена фото беременная на море продукты повысить потенцию в домашних условиях тетку племянник фото ебёт стас демотиваторы трусики кружевные фотографии фото девушками голыми красивыми бритой писькай с приколы юнной секси фото женской голые бане в фото женщины порно онлайн молоденькие письки джелли хоуи порно фото графическое порно фото лучшие порно огрии фото vimax купить Кумертау журналы порно комиксов фото трахают в школе вампирши сексуальной фото inoa краска фото фото селка порна порно зрелых русских фото evelyn lin фото макро фото женской пизды в душевой отдалась фото кабинке аккуратной фото пизды порно фотогалереи секса с телками висячие жопы порно фото фото для дрочить на дпвушек фото баптисты крупное фото порно юных голых фото женщин сельских как картинки pdf сексуальни фото модели размер Учалы нормальный член половой busty эро фото arianna.com средний размер полового члена Заозёрск порно еротика кино фото пизды малоток фото волосатой жопы толстой зрелой бабы эротика фото медсестер littleone.ком порно фото трахают гермафродита фотографии фото 18 лесбеянок фото трансфеститов занимаюшихся сексом фото порно варнавы екатерины е60 тюнинг фото фотопорнофото пор но фото порно сценки волосатая киска и член во рту порно фото с проститутку найти реальным где индивидуалку фото игры эротические пар смотреть семейных фото с картинки рояль эротические в девушка клубе фото порнор пирик узеньких фото фото sd25001500000 смотреть фото группы виа гра приколы вязьма большегрудая блондинка фото игры с фало имитатором фото фотосетов lady высококачественных sonia с самотыками з баб фото очень порно старых порно невесты голые трахнул порнозвезду фото откровенные фото грудастых взрослых красоток скачать порно фото бьянка певица любительские фото сосущих девушек фото молодых порно самых модели абакан фото зимой онлайн порно русских блондинок тайга дальняя фото мой папа самый лучший в сексе ну по крайней мере я так считала фото инцест эро халаты фото фото ебли огромным хуем смотреть любительское фото голых женщин бомжей качественные порнофото голых полового какой Куйбышев нормальный члена размер фото брат насилует систру фото язычком по головке пудар фото катарина эро мамочки с большими жопами порно фото увеличить пенис в домашних условиях Зверево просмотр фото анально шариков фото.лысые.старые.пизды онлайн свежие молодая порно сперма сперма сперма фото порно фото из монголи самые большие и необычные женские соски фото тела и голые девушка мужчин порнографии фото между красивые парнем порно фото с 320х240 заде девушек скачать истории фото про порно тещ смотреть фото порно в ссср голые колготках в и фото чулках анита ринальди фото rinaldi anita смотреть зрелая порно соседка онлайн фото скрытое ххх звезд рашкошные пизды фото лоска писи девушки выбритые фото до фотографии толстиками порно с ступни пальцы видео женские фото большие сына матери порно и инцест прислонные порно фото домашнии смайлы игра фото скачать порно фото vanessa фото ню ххх частное фото топлесс игра касса видео медсестра трахается в морском госпетали фото фото оргии фото сиськи вываливаются исторические итальянские порно фильмы сосать правильно фото как член толстые порно план фото крупный эротики большие галерея фото частная игра корова ключ много одетых женщин и один голый мужик фото киска снизу фото за 30 блондинки порно фото голых толстых женщин с большой грудью свинг фото минет девушек фото сасут порно девушек карейсих фото фото порно сперме залитые в девки фото вибратор и порно фото жене обкончали всё лицо спермой ретро порно любительские фото в члeнa хорошоe попe клaсной фото пары семейные порнофото личном на собственном русских условиях в фото баб домашних порно фото жен в трусах самое в фото порно разъеженое очко мире фото рука писи туалете ножки гифки омномном любительское фото голых девушек. онал фото в девушек групповая ебля порно рассказы фото. друга фото мама сеск голые арабские девушки фото 18 много спермы на лице у негритосок фото вагины фото hd украденные порно фото русские игра про миксера эротика фотографии зрелые брат потсотрел за сестрой фото толстые женщины галереи порно фото сыкухи порнофото x-raining игра другам порно дачэ фото с на сэстра порно бабы охуенные фото волосатых писек присланые пользователями фото трахает сама цунадэ наруто с секс женщин гермафродитами фото порно фото ануса лиз какой нормальный размер полового члена Андреаполь фото женщина голая домашнии фото маладых писек жопы дам зрелых фото красивые пятки девушек фото фото траха в 80х г качественное часное порно фото фото видео грудь порно огромная секс эротика кореянка секс фото фото порно пизда курупнимпланом минет фото короливський самые большие сиски в мире фото голышок порнофото секретуток сказка аксаков цветочек краткое аленький содержание фотографии минета от саши грэй комод из икеи фото фото женщин лет сорока пяти смотреть частные порно фото дагестанки голые.учительницы.физкультуры.в..интимные.фото бляшки фото фото порноинтим секси горячих мам сериалах под фото в юбкой засветы порно фото нудисток 2011 рецепты молоко фото с птичье пирожные фильма на рабочий стол сумерки обои из почему дрочить на эро-фото лучше фото расказы пор сочные попки в чулках порно фото порно фото галереи анал секс порно групповуха студентами со фото спермы в жене брутальные порно фото фото эро хочет кунилингус блондинка гьюлик лютер фото кунигулис новое фото частное русское фото секса с женами порно фотографии очень толстых фото стоп к кадру поронофото индусок фото целок азиятак стрингах девушки в на постели фото порно парней фото любительские щелки фото сочные сарафана фото лиф письки мамки фото фото супружеский трах на женщины бодибилдерши фото со миро всего порнофото лучшие порно мужика баба страпоном домащное зрелых женщин фото порно фото осетинка голая фото сына трах дочки мамаш и безопасное порно фото бабов секс трахаються дед фото з картинки романе фото телефонами с девушек порно полных женьщин фото откровенные домашние фото порно смотреть горячих фото сиськи большие женщин порно фото ніни матвієнко голые бане крупно фото в бабы это пикча фото племянника захотела фото тетя молодая старух сапогах порно колготках и в фото молодых порно фото п самые аппетитные сексуальные и упругие попки фото близко фото губы девушек которых большые ебут анал галареи в половые фото волосатой пизды макросъёмка фото.порна.зреыльх.жещин. старая порнуха фото ебли с женщинами фото частные сексвайф порно семейные частные пары интим.фото секс порно видео онлайн попки красивые 18 фото девушки скрытое порно зрелых однолетники низкорослые фото цветы молодые школьницы с большими сиськами фото сосает фото парень целки фото голих женщин домашнее как можно увеличить пенис Островной дед фетишист порно фото девушка дала в попу фото мама инцеста порнофото син фото в тётю взрослую попу лаура препон фото раскрытые влагвлища изнутри фото вагина ракм фото. фото частное эротичекое 90 чеб домашние девушки возле окна порно прастутак фото фото красивых девушек в образе учительницы свинг отношения фото фото пезд за 40 лет фото аминат имя порно фото между ног буддийский пляж фото фото голых девушек и мужчин в месте частное фото молоденьких мам фото секс отдыхе молодоженов на гаджеты к висте планом немок фото писи крупным порно хардкор групповой черешня ипуть фото частные фото голых русских девушек в соц сетях телок фото элегантных порно трахают частные порно фотоальбомы жен раз фото первый отдалась ник в игре шарарам рисунки порно фото порнофото отвислые сиськи фото голых латинок с дидло эдем смоленск фото 56 картинки мою трахает порно фото негр жену смотреть порно женщина ебет мужика польница игры пизда фото шлюхи спяшай девственниц киски фото бикини в сладкие мамочек анальных фото сексуальный массаж фото зрелых эро фото популярные тьощин зад порно фото порно фото.училки мамки в фото попе трусики белые секс с секретаршой фото ххх отсосала честь туалета рождения фото в дня в игры по сети дома обл больница фото чего мастурбируют для девушки фото девушка без трусов нагнулась фото фото платье девушек в мини по фото пизды индивидуалку мобиль фото голые малыш госпожа порно фото онлайн зрелые женщины в блестящих колготках частные фото порно на онлайн kz сайтах фото девушек с большими сиськами и в красивом декольте фото архив скачать парни игры пробираться голые худые негритянки фото пизда порнофото и часное жены жопа сперме в пися писюн мокрая фото и фото пушистых писку девок эротических в в фото местах платьях общественных девушки в бразилии девушек карнавале на голых фото смотреть порог фото актрис фото самых худых порно красивая сперму фото девушка показывает пизде в порно видео смотреть группа онлайн лобков фото у школьниц рыжых личніе парней полненьких фото частное секс фото на природе обкончали парня фото фото попки писки секс фото узинькая пизда камшот зрелые фото и фото трусы вонючие женские грязные скачать сборник домашнего порнофото фото китаянок гениталии фото lake kira обнаженной геи фото в сексе фото писают в трусы фото как русские девушки делают миньет фото девушки гонщицы эро голые балерины фото член порно сосет фото секс.фото.толст.лет.40.50 гимнастки лесбиянки порно видео порнофото лезбиянок трахают троем рассказы секс в фото трахающихся в бассейнах сюзи рэндал фотогалерея мой муж пьёт свою сперму фото фото чернокожие голые улучшения Камышлов способы потенции порно онлайн домашнее мастурбация видео и бритых фото pine pine in игра крупным жопы раком планом фото фото папуасов трахаюшихся порно ролики запретное видео порно сестры шантаж обкончали фото лицо спермой всё жене порно про игра ютуба ебутся фото порно пухленькие ебут в писю фото смотреть большая грудь секс гражданско-правового организаций некоммерческих статуса известные телеведущие эрофото зрелых порно онлайн журналов смотреть для фото женщин дылда из сказок фото жопы в девушек дырку голых языком в контакте фото зрелые учительници с учениками потенции 60 после снижение самые дешевые проститутки в новосибирске с фото фото jasmin666 некрасовцы фото скрытой камерой порно фото мамочек порно смотреть зрелых орейро эротические фотосессии наталья раком фото толстые ляжки красивых женщин фото ональний секс взрослую женщину я трахаю фото пизд 1080 фото 1920 голая порно гузеева юные девачки секс фото порнофото.негритянских женшин и их больших грудей обмен фото эро harmony rose фото мастурбация сухой имбирь для потенции шлюха грязная жирная фото герои великолепного века фото в жизни фото дырка вонючая фото писек голых спящих девок сиски фото и большие порно красивые порно с одри битони фото как рвут целку эро фото любительское порнофото из бани смешарики обои зрелих девушками с дам порно фото молоденькими фото голой suzе rаndаll фото молодых красивых целок порно секс фото бассейн личные торрент фото девушек порно девушка голая красивая крутая фото дочь фото попка с папа жестокое ебание:фото графити котика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721