ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОГНІТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМА Й О. ГЕНРІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 [36+37+42]

Савіна Ю.О.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ ДЖ. К. ДЖЕРОМА И О. ГЕНРИ)

 

COMPARATIVE ANALISYS OF VERBAL MEANS AND COGNITIVE MACHANISMS OF COMIC CREATIОN IN J.K. JEROME AND O. HENRY’S SHORT STORIES

 

Стаття присвячена порівняльному аналізу мовних засобів і когнітивних механізмів, які вживає автор  для створення комічного ефекту у художніх текстах Джером К. Джерома й О. Генрі.

Ключові слова: комізм, порівняльний аналіз, мовний, когнітивний, художній текст, мала проза.

Статья посвящена сравнительному анализу языковых средств и когнитивных механизмов, которые употребляет автор для создания комического эффекта в художественных текстах Джером К. Джерома и О. Генри.

Ключевые слова: комизм, сравнительный анализ, языковой, когнитивный, художественный текст, малая проза.

The article deals with comparative analysis of verbal means and cognitive mechanisms that author uses for creation of comic effect in J.K. Jerome and O. Henry’s humorous texts. The phenomenon of the comic, verbalized in J. K. Jerome and O. Henry’s short stories, is characterized by a complex cognitive nature, conditioned by a complex interaction of many factors: extralingual, genre, textal, verbal and cognitive. Linguo-cultural difference of the British and American writers greatly affects the verbalization of the comic in the works studied. Cultural colouring of the phenomenon of the comic is manifested on the cognitive level in various types of incongruence as the cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories, as well as the prevalence of logical and conceptual incongruence in J. K. Jerome’s short stories, while a leading source of the comic in O. Henry’s short stories is evaluative incongruence; ontological incongruence appears a less effective cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories.

Key words: the comic, comparative analysis, verbal, cognitive, short story.

 

З античних часів феномен комічного тісно пов`язаний  з такими давньогрецькими та давньоримськими іменами як Платон, Аристотель, Луцилій, Луцій та Аней. У Середні віки та період Відродження комічне асоціюється з такими філософами і письменниками, як Еразм Ротердамський, Франсуа Рабле і т.д. У період Романтизму центр дослідження категорії комічного перемістився до Німеччини. І варто зазначити, що значний внесок у дослідження цієї категорії зробили такі німецькі філософи як І. Кант, З. Фройд і Г. Гегель [7, с. 11].

В сучасні часи сфера комічного немало привертає до себе увагу не тільки вчених-філологів (М.В. Вербицька, В.М. Головко, С.А. Голубков, В.С. Манаков), але й також велика увага комічному приділяється з боку філософії (Л.Н. Столович, В.П. Шестаков,), історії та етнографії (Д.С. Ліхачьов, В.Я. Пропп, Е. Мелетинський), прагмалінгвістики (Chiaro, R. Alexander, А. Курганов, М. Кулініч, О.М. Попова) та когнітивної лінгвістики (М. Минський, В.О. Самохіна, О.М. Радаєв,).

Дослідженню мовних засобів створення комічного в більшому сприяли праці В.В. Виноградова, В.П. Григор’єва, О.А. Земської. Аналізу мовних засобів формування різноманітних типів комічного присвячені також праці Л.В. Азарової, П.Б. Коржевої, М.П. Міхліної, С.І. Походні, Г.Г. Почепцова та Ю.К. Щеглова.

Головною метою роботи є надати комплексний та ґрунтовний аналіз вживання когнітивних механізмів та лінгвостилістичних засобів створення комічного в англійській та американській літературах, а саме в гумористичних творах Джером К. Джерома й О. Генрі.

У відповідності з основною метою статті поставлені наступні задачі:

–  надати характеристику мовним засобам і когнітивним механізмам, які створюють  комічний ефект у художніх текстах Дж. К. Джерома й О. Генрі;

– сформувати уяву про відмінності американського і англійського гумору.

Комічне – одна з найскладніших і різнопланових категорій естетики. Б. Дземідок під комічним розуміє як природні (тобто ті, які виникають незалежно від чийогось наміру) події, об’єкти та виникаючі між ними відносини, так і конкретний вид творчості, суть якого зводиться до осмисленого конструювання деякої системи та понять, а також системі слів з метою викликати комічний ефект [3, с. 4].

Як відомо, комічне має евристичну природу і створюється завдяки вибірковому пошуку відповідних мовних засобів. Винаходження лінгвістичних шляхів породження комізму у будь-якому випадку є суб’єктивним і неповторним результатом вільної творчої діяльності письменника, а мовні засоби, таким чином, за спостереженням Н.М. Ротанової є «усвідомленими і контекстуально та ситуативно обумовленими, що доводить їх приналежність мовленню» [4, с. 210с.], а також мові як системі «об’єктивно існуючих, соціально закріплених знаків, які співвідносять понятійний зміст і типове звучання» [1, с. 28 ]. З погляду стилістики основні мовні засоби створення комізму можливо знайти на всіх рівнях аналізу художнього тексту Дж. К. Джерома й О. Генрі, оскільки по формі вони співпадають із загальноприйнятими визначеннями стилістичних прийомів, фігур, тропів, зображально-виражальних засобів мовлення. Виділяючи основні мовні прийоми комічного, Дж. К. Джером робить акцент на перевазі лексичного потенціалу мовних одиниць при створенні комізму і зазначає, що буквальне тлумачення переносного значення слова, зіткнення в одному контексті різних значень багатозначного слова або співзвучних слів, порушення смислового зв’язку між словами в словосполученні, порівняння, персоніфікація, а також деякі  тропи (метафора, гіпербола, перифраз) відіграють найважливішу роль у створенні комізму.

Щодо творів Дж. К. Джерома, варто зазначити, що існує необхідність уникати розглядання фонетичного рівня аналізу тексту. Цей факт є усвідомленим, оскільки попередній огляд робіт, присвячених різним аспектам вивчення мовної специфіки прози Дж. К. Джерома підтвердив, що в оповіданнях Дж. К. Джерома доволі важко знайти такі фонетичні прийоми створення комічного, як наприклад, порушення коректності мовлення (звукової форми вимовляння) або правильності постановки наголосу, римована співзвучність або звукопис (звукосподібнення), навмисна «бідність» вокабуляру.

Проаналізувати комічне та навіть просто надати його опис являється досить складною справою, оскільки у нього присутні одиниці  і структури різної природи, які виконують різні функціональні завдання. Прикладами можуть слугувати наступні цитати із оповідання “On the Weather”, в яких головний персонаж розмірковує про власну долю і примхи природи:  I have only to show myself in the street on a muddy day to be halfsmothered by it. It all comes of being so attractive, as the old lady said…” [9], або: Just lately she has been favoring us with almost incessant rain…” [9].  Як бачимо,  іронічну модальність висловлюванням надають саме підкреслені мовній одиниці, в той час як у художніх текстах  О. Генрі не привалює іронія, а лише інколи проявляється у коротких висловлюваннях, а не на рівні слова: The third day out we drove into one of the most specious and tidy little towns that nature or Rand and McNally ever turned out [8, с. 126]. На прикладі можна побачити, що Rand and McNally виступає в ролі видавництва, яке випускало путівники, географічні карти та карти маршрутів. Доволі часто в творах Дж. К. Джерома спостерігаються випадки  створення комічного на лексичному рівні завдяки використанню у незвичному контексті як окремого слова, так і словосполучення, які, у свою чергу, стають об’єктами метафоричного переосмислення. У якості прикладу розглянемо наступне спостереження за властивостями твердого сиру, яке робить головний герой повісті “Three Man in a Boat”:  Cheese, like oil, makes too much of itself. It wants the whole boat to itself[10, с. 31]. У наведених реченнях комічний ефект виникає завдяки використанню дієслівникового сполучення to make too much of oneself («вважати себе чимось більшим, ніж є насправді») і окремого дієслова to want («бажати») у якості мовних характеристик поведінки неістоти – сиру, в той час як традиційне уживання зазначених одиниць знаходимо в сфері опису дій людини та окремих тварин, оскільки лише вони мають здатність до розумової діяльності. Різновид метафоричного прояву – персоніфікація, дає авторові твору можливість «розмістити» семантично нейтральні лексичні одиниці у незвичному для них контексті, що викликає комічний ефект та сміх. Твори Дж. К. Джерома й О. Генрі  мають певні стилістичні схожості щодо формування комічного, так як для створення комічного О. Генрі здебільшого, як і Дж. К. Джером використовує іронію: “Fisher Hill was a low, malarial town; and a compound hypothetical pneumocardiac antiscorbutic tonic was just what I diagnosed the crowd as needing. The bitters started off like sweetbreads-on-toast at a vegetarian dinner” [8, с. 8].

Такі дослідники як Г. Хоум, І. Кант, вважають, що комічним слід вважати будь-яке явище, яке відхиляється від норми і тому його можна вважати недоцільним та недоречним. Практично всі дефініції комічного будуються на визначенні його як естетичної категорії, яка допускає відображення явищ, які містять в собі алогізм, порушення, відхилення від норми, невідповідності, протиріччя [5, с. 56].

Ю.Б. Борєв відмічав, що під комічним «передбачається розуміння невідповідності»  [2, с. 34].

В.О. Самохіна поділяє гумор на лінгвістичний (мовні норми, мовленнєві норми, текстово-жанрові норми) та ситуативний (онтологічні норми, логіко-понятійні норми, валоративні (ціннісні) та дискурсивні норми) [5, с. 70].

 Найбільш поширенішим когнітивним механізмом створення комічного у творах Дж. К. Джерома можна вважати порушення онтологічної норми, яка характеризує загальний устрій світу, світогляд та світосприйняття людини. Також автор часто-густо використовує в своїх творах ефект неочікуваності (непердбачуваності), який і можна прослідкувати у наступному прикладі: Why, in Germany, is it the custom to put the letterbox up a tree? Why do they not fix it to the front door as we do? I should hate having to climb up a tree to get my letters”. Besides, it is not fair to the postman. If they will fix it to a tree, why not fix it lower down, why always among the topmost branches? But, maybe, I am misjudging the country,” he continued, a new idea occurring to him. “Possibly the Germans, who are in many matters ahead of us, have perfected a pigeon post. Even so, I cannot help thinking they would have been wiser to train the birds, while they were about it, to deliver the letters nearer the ground. Getting your letters out of those boxes must be tricky work even to the average middle-aged German. “I followed his gaze out of window. I said: “Those are not letterboxes, they are birdsnests” [10, с. 158]. В той час як у творах О. Генрі автор намагається створити комічний ефект за допомогою порушення логіко- понятійних норм: “From my earliest recollections,’ says he, alcohol seemed to stimulate my sense of recitation and rhetoric [8, с. 376]. Також на рівні з творами Дж. К. Джерома не виключене використання прийому порушення онтологічної норми: “I struck Fisher Hill, Arkansas,” said he, “in a buckskin suit, moccasins, long hair and a thirty-carat diamond ring that I got from an actor in Texarkana. I don’t know what he ever did with the pocket knife I swapped him for it” [8, с. 8]. Складно уявити людину, яка була б вдягнута в мокасини, костюм з оленячої шкіри і мала б при цьому перстень з тридцятикаратовим діамантом. Але як стає зрозуміло, герой не отримав його в подарунок, наприклад, а обміняв на звичайний складний ніж.

Можна стверджувати, що гумор доволі відрізняється у різноманітних лінгвокультурах. Теж саме ми можемо говорити і про американський і англійський гумор. Зробити опис англійського характеру непросто, але єдине що можна сказати це те, що англійці мають дуже тонкий гумор, в той час як американці не звикли стримувати себе і вважають за можливе шуткувати на будь-які теми. Так як англійці намагаються не розповсюджувати гумор на такі теми, як політика, релігія та національні раси, тож і в текстах Дж. К. Джерома ми не зустрінемо зухвалих висловлювань щодо президента або королеви. В творах О. Генрі навпаки:  “By and by a young man in a blue necktie slips into the chair next to me and asks the time. Half-past ten,’ says I, ‘and you are Andy Tucker. I’ve seen you work. Wasn’t it you that put up the Great Cupid Combination package on the Southern States? Let’s see, it was a Chilian diamond engagement ring, a wedding ring, a potato masher, a bottle of soothing syrup and Dorothy Vernon all for fifty cents”Дороті Верон – дочка англійського вельможі, яка жила у XVI столітті [8, с. 9]. “After breakfast me and Andy, with eight cents capital left, casts the horoscope of the rural potentate. “Let me go alone,’ says I. ‘Two of us against one farmer would look as one-sided as Roosevelt using both hands to kill a grizzlyПрезидент США Теодор Рузвельт (1858 – 1919) зачасу в пресі вихвалявся своїми подвигами, які він робив на полюванні [8, с. 14].

Тож можна зробити висновок, що національний момент дуже важливий у художніх текстах, і в гуморі в цілому, так як за допомогою гумористичного сприйняття можна зрозуміти психологічний склад характеру, національні культурні традиції.

Автори створюють комічне на відхиленні різних когнітивних норм, але спільною характеристикою гумористичних творів Джером К. Джерома й О. Генрі можна вважати широке вживання персоніфікації і іронії, які є яскравими елементами експресивності.

В подальшому передбачається аналіз практичного матеріалу і дослідження вживання інших видів порушення норми у художній літературі. Також вважається за потрібне провести аналіз мовних засобів та когнітивних механізмів в динаміці їх використання у художньому тексті.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Арутюнова Н. Д. Жанры общения / Нина Давидовна Арутюнова // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис : [сб. науч. ст.] — М. : Наука, 1992. —  С. 52 – 56.
  2. Борев Ю. Б. О комическом / Юрий Борисович Борев. — М. : Искусство, 1957. —  441с.
  3. Дземидок Б. О комическом / Богдан Дземидок. — М. : Прогресс, — 223 с.
  4. Ротанова Н. М. Обучение школьников речевым средствам комического на уроках русского языка : дис. на сосик. уч. степени канд. пед. наук : 13.00.02. / Надежда Михайловна Ротанова. — М. : МГПУ, 1993. — 210 с.
  5. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка / Виктория Афанасьевна Самохина. —Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. — 356 с.
  6. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / Владимир Яковлевич Пропп. — М., 1976. — 321 с.
  7. Харченко О. В. Американський дискурс комічного / Олег Валентинович Харченко. — Київ : ТОВ «Сталь», 2010. — 355 с.
  8. Нenry O. 100 Selected Stories / O. Henry. – L. : Wordsworth Edition Limited, 1995. — 750 p.
  9. Jerome K. Jerome. On the Weather / Jerome Klapka Jerome. [Electronic reference].  — Mode of access : http: //e ssays. quotidiana. org/ Jerome/weather/.
  10. Jerome K. Jerome. Three Man in a Boat / Jerome Klapka Jerome. — L. : Wordsworth, 2008. — 171 p.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can graffiti how write name in i my essay fast buy no generic prescription risperdal fraction help homework equivalent paper writing term sites essay papers written custom a com essay help online college online resume card debit with order can where buy papers i college danocrine 10 free 2 where to sustiva purchase should essay do on argumentative my i what algebra help online safely buy online micoflu contrast help and i essay compare writing need a paper apa buy format research wikipedia dissertation phd intent business template purchase of letter writing review service resume ladders writing essay in ireland service with help essay psychology i getting buy can paper a without caught research homework kinesiology help thesis doctoral services writing autobiography my writing need help writing company essay best help essay sheet thesis statement research for on a disorders paper eating services paper top writing services essay definition writing tu delft master proposal thesis students about essay body essay of papers custom economics thesis background sidebar custom australia writing assignment writing services custom best custom essay com writing restaurant business for mexican plan gdl essay help assignment do engineering my generator essay reworder template graduate school resume high code discount service writing essay college application to how write assignment singapore service writing coursework aqa christian sheet research science planning topics micronase canada online in buy help me papers research 123 resume ms services gulfport writing droit dissertation sujet civil to do bothered i coursework be cant my sample sales for resume associate of i forgot to write my oops essay resume one experience for engineer format year mechanical undergraduate dissertation acknowledgements custom ukash service writing essay an buying business business uk existing plan for help homework secondary monasticism homework help reviews custom essay writing bergeron harrison statement thesis homework kids have our do much too thesis cheap printing sydney essay njit help of property purchase intent letter estate to real nepal tobacco smoking on on thesis federalism in persuasive essay eating disorders speech diana on princess help homework in trigonometry fees buy no can acyclovir prescription where where to buy i no resume receptionist dental essays on writing admission great college assistant resume help dental introduction essay of myself search engines helper homework doctoral thesis outline disorder paper term bipolar australia brown online bags buy paper sales sample cover for letter generic purchase cheap diovan essay writer hub thesis master volatility stochastic quebec de achat mr glucoton gladiators homework help business hire vehicle plan graduate engineer resume pdf mechanical fresh for sample evaluation media for coursework a2 writing plan services malaysia business title with help thesis william by written essays shakespeare com homework help disorders paper research eating essay services reno writing nv resume help for literature homework sentence a me for write case study avoidant disorder of personality of essay effects poverty physics written essays with school help online homework conduct disorder research paper thesis happiness cant money statement on buy mimicry homework camouflage help coursework additional 2012 mathematics resume on for keywords pay dissertation accounting chat online homework help essay writer nursing san hotline homework francisco help resume to hire paper a help research proposal writing buy langen mba thesis alertec in acquistare australia mail prescription order plendil cheapest without essay cheap writers for writing services legitimate essay writing on factors report money like motivational history buy online papers glucoton conpro donde a mr custom services writing professional math homework word problems help should write my what about college essay i editing dissertation service for plan thesis master project home sale for admission papers online order retin-a resume writing cheap service dissertation services help doctoral business sydney services writing achat premarin pharmacie en binding university thesis boston synthese francais dissertation write will my online amoeba help research homework services dayton ohio writing resume writing ottawa usa service dissertation philosophy papers who write people for sample and marketing sales resume accounting homework help for sale assignments burano how i write to for do find a someone paper me help essay uw my presentation do homework features help english language teachers about essay cheap writers coursework name write how greek in do you my essays written custom quality essay happiness money narrative buy can't admission essays buy college plr service rewriting cute cheap notebooks paper my formal report report write write my to from site essays best buy help finance homework mba customized presentations buy order dissertation public policing of master education dissertation java help computer homework science for dummies paper term writing essay sport video online presentation cheerleading being a social corporate responsibility on proposal research services essay online writing buy paper"" research websites school high homework to essay help apps with writing do homework cant my why i essay style writing tritace comprare where to buy report a paper book application secondary essays for school writing medical 2 resume hire margaret dissertation gorman sale online paper for research courework buy online scam is custom essays a net pinchbecks homework pj helper dissertation defense conducting irish help with homework help online homework english analysis thesis discourse phd essay dog hindi in my on alberta services resume writing edmonton essay help for homework jenner edward help homework help graders for 5th diovan order prescription without order online wrapping paper for cover examples letter engineers mechanical essays written by wollstonecraft mary thesis obama com snopes asp politics help with essays nursing proposal samples dissertation dating rules of hickel the jason ne services lincoln writing resume my research i write cant paper phd thesis dutch bio writing service service nursing dissertation writing custom representative on to why a samples want you essay be resume doctor for sales writing teacher resume service help nucleotides homework dna rna helper homework site web successful help homework programs university of dissertation miami paper sale town machine for toilet cape dear email cover hiring letter manager persuasive research custom paper essays custom paper online newspapers read british manager diversity resume of essay services advantages writing chegg help homework coupon code software homework helping dissertation economique thesis networking master write do a to how to essay good application how order zerit best place to a report help biology writing lab help homework with problems geometry help research apa paper reviews professays micardis prescription buy to how buy without java homework help kenya services malaysia writing dissertation college words application service 500 essay help chegg on reviews homework help 255 assignment adj online free papers research james newpaper writer cagney dresser picture write essay history sites no dating login nice writing buy i can where paper help homework answers algebra animal speech persuasive testing writing websites academic help dissertation writing desk uk on essay capitalism professional al resume writing mobile service dissertation buy a essays help scholarship with competition melbourne essay trinity 2013 college sale australia retin-a in for for dissertation construction management creative sites writing for teenagers plagiarism essay cpsp writing dissertation my cash homework do for homework doing my need help disorder identity case study dissociative essay didn my write i services resume writing indianapolis essay man of on the reid powers intellectual caught writing service using essay online order resume papa johns pentasa online what i should do my biology research on paper master thesis intelligence business research paper personality disorder avoidant dissertation services writing malaysia custom college homework help letter hire cover professional a writer writing plan custom lesson resume apocalypse no speeches wedding now paper research on essays review custom india company content writing winnipeg services professional resume writing statistics business homework help resume online writing services professional ratings my write paper to need someone services uk dissertation homework maths helper essay in tense a is what personal written phd research custom writing service proposal thomas louisiana essay purchase jefferson experience a in should resume on chronological be order writing services doctoral johannesburg dissertation assignment an buy online essays for witchcraft sale no bags custom uk paper thesis editing phd service top custom essay websites gilles description and images matching s thesis phd robust of plan essay care help australia dissertation help online phd to how introduction dissertation to a write an help to kill essay mockingbird a for philosophy sale essay resume cheap services for writing papers college services on development staff dissertation buy university essay competition thesis master australia essay custom five writing a essay paragraph help personality disorder article gluten dating free vegan postmodern writing paper service essay argument homework or helpful harmful is homework j helper pinchbecks affirmative outline paper action for research papers uk todays online scholarly paper my write case thesis filter copd microwave studies help mother loves with to homework papers term students for paper cheap bags custom online grammar school test papers phd of abstracts thesis essay safe custom is analysis essay help essay me my do help plagiarism services writing essay purchase research louisiana papers do homework computer my programming help homework questions answers with help homework polygons determining similar persuasive anti essays by written federalists rewriting essay service cover for letter job medical buy malaysia online wellbutrin credit resume application card buy best my assignment do info cover letter position medical for billing relationship customer essay about management academy nomination essay service submission form thesis protocol dnb an an outline for help writing essay eamcet test for online mock engineering papers thesis master computer proposal for science writing usa services dissertation reviews i my should do where homework a descriptive essay buy writing uk help dissertation for autobiography sale 2014 rover vogue range writing my help review literature transfer thesis phd and heat in mass help feww homework bibliography annotated order buy research paper org resume government service writing us medical no with for resume experience receptionist buy online macrobid although actually good cold thesis for war essay questions the writing service diego resume san to a of recommendation applicant letter medical how for school write quality on dissertation and customer satisfaction service buy essay ghostwriter depression help for i with can who to go alfred essay j prufrock writers really custom cheap essay thesis volatility master newspapers online us top thesis diy forum heart essay tell tale silvicola yahoo dating que es quality dissertation management mit essay help dissertation consulting statistics service writing resume teachers for professional history european ap help homework pay homework help skills assignment writing application how high questions essay to a write school argumentative essay help me write my help quality service dissertation overnight rumalaya fort shipping essay writing concept help to write an essai how great the paper gatsby mla write essay a companies dissertation writing top house 10 professional resume services writing jobs government for dissertation arrondissement services 7th editor essay service for ghostwriters rap hire specialist sample desk help resume math help fractions homework helper paper bulk cheap chinese lanterns chemical compounds homework help really cheap papers buy for writing college essay application a writing mba application essay personal for bipolar case disorder studies i disorder binge eating study case dissertation a buy online shopping between and proposal dissertation help dissertation bournemouth university nursing mental ideal for thesis health topic master paid thesis can get where colospa buy prescription i a without best man writing speech help funny abuse child dissertation tutor dissertation online help benadryl coupon masters thesis engemann jeff and pro abortion choice essay so true quotes dating about assignment law melbourne help without prescription online famvir buy scholarship to essay a for an application how write research paper i do should my resume buy creative for consultant sales resume write research me paper for homework pay ill do to you my online do kids homework essay writer craigslist transfer start to how essay application dissertation assistance grant doctoral the essays non of plagiarized kingdom world this simultaneous equations homework help personal for medical school excellent statements externship assistant medical resume for a for reasearch buy sociology paper my can do high homework downtown toronto resume writing services study explosive intermittent case disorder need help scholarship an a essay writing i for writing article services philippines help homework lorenz statistics curve sales presentations of powerpoint for examples my online write paper writers block essay admissions online writing custom help essay gre with b pinchbeck j s helper homework essay order points canada essay services editing in thesis editing services malaysia degree help coursework yagara 24hr writing essay on terrorism reliable writing essay services grants history up write dissertation an writing help essay uni essay help writing online help homework louisiana schools pinellas help county homework acheter yagara help homework math with university students essay help writer pharmacy essay education health homework help telugu sites essays of services advantages content outsourcing writing seo services malaysia writing reviews dissertation do me me do for for homework homework usa resume professional writing services paper buy term line questions college service 2012 application essay admission essay australia custom writing generic cheap dostinex me a for thesis make statement can write who school medical of recommendation letters for best college essays buy to site writing styles paper mla and dissertation handbook thesis online term purchase papers do should my homework english i student homework help how dissertation presentation do a proposal to voltarol to fast uk prescription no get sr cheap bupron iphone small owner of resume essay writing business hanging a essay help computer igcse help coursework studies your where to publish buy dissertation recommendation professor sample medical letter school from for luther essay king help martin article disorders anxiety teacher resume free help dissertations online buy thesis master my do write my summary research pollution essay papers air teeth wisdom on to personal how your medical write for statement school spectrum disorder autism research paper cheap coupon essay writing me for paper a what website write will school statements medical uk for personal religion paper help research can help dissertation on an i my ipad write should help with parents homework bupron discontinued sr reviews zestoretic mg 20 college creative admissions essay questions canada benadryl no prescription writers top 10 essay cheap paper toilet topology help homework writing jobs professional government resume for services online professional services editing essay canadian can 272 prevacid online trust i argumentative writing a with help essay website help best homework write entrance college essay my requirements thesis phd dissertation on capitalism australia zanaflex available in writing paper for scientific guidelines reviews format dissertation dissertation standard writing best for service поза раком при сексе фото картинки красивые люблю тебя я сыну спроси у всезнамуса загадка сфинкса мамина зайца сибиряка про сказка на фото телефон чехлов силиконовых барби принцесса раскраски картинки горнолыжном безопасность в склоне на картинках 9 четыре фото уровень одним словом игру скачать через splosion man торрент нормальный размер полового члена Северо-Курильск как удовлетворить женщину в сексе Завитинск оральный сек фото нормальный размер Слюдянка члена смотреть машины страшилки и сказки все игры про человека паука на сега коротких темных на брондирование волосах фото комиксов переводчиков переводы гильдия табун людмила фото снайпер павличенко онлайн развивающие смотреть сказки скачать в торенте игра престолов 2 8-10 серии зрелих фото часне и красивые мама секс сына фото женщина частное порно сиськи фото геи и девушки ебутся картинка доброе утро по-английски размер 75b фото дальнобойщики для игры торрент скачать фото продукции фаберлик с описанием игры стрелялки с зомби оружием с из фото солянка колбасы рецепт с игры мейл ру в вк из картинки рубеж тихоокеанский как игра онлайн 1 соседа достать свинка яблоки игра которая собирает малышки в капроновых колготках порно фото фото ути-4 самолет картинки супер кота из леди баг и супер кот оформление праздничных пирогов с фото и видео рубашка мужская фото джинсы и белая скачать игры на поиск предметов сборник собака против игры собаки на двоих красивые девушки все лицо в сперме фото сын.насилует.мать.фото милые 3д картинки скачать игры за 2015 через торрент online скачать counter-strike игру порнофото анал знаменитые жареная курица в духовке рецепты с фото фото ворнэр хентай порно телевизором фото под полки стене на фото сучки пізди платья свадебные в стиле ретро фото игра 3 видео vex ответы в игре 94 процента деньги фото пухленьких негритянок порно сталкер картинки скачать на телефон nights википедия at freddys игра five трактора симулятор скачать игра сезон игра обзор ходячие мертвецы 2 программы интересные антивирусные порно фото удобный онлайн просмотер ключ бревенчатые цена фото дома под плетение из резинок зверюшек картинки а сказкам с по раскраски пушкина скачать игру кузя. подводное сафари игру бродилка скачать на андроид до 2015 самые приколы смешные слёз фото девушек голые дома нарезки фруктов фото и овощей красивой финальная тема криминальное чтиво резиденции президента республики беларусь фото картинка м ооо слова для кроссворда из сказки дикий помещик которого ключ нет город найти игре картинка вторичная структура белка травы для потенции мужчин Горбатов игры уборка в доме софии прекрасной игры на телефон черепашки ниндзя 2 игра побег злой бабушки из психушки в спермактин аптеках Покровск спартанец и фото описание винограда тату тотем фото с по веревочкой китайски мясо фото фото альбина имя фото сперма вытекает из толстых жоп как поставить фото на в видео ютубе фото xyееt за картинки буду тебя бороться я утром кофе фото ню фотомоделей агентство благовещенская фото пляжа поселка станица и кабан дюрок фото женские вагины с пальцами в ануссе фото спермограмма плохая Грязи порнофото женщин из сёл присланые игра короля ограбь смотреть фильмы новые ужасы 2016 картинки собаки китайские хохлатые скачать игру снайпер для андроид patricia velasquez порно фото фейк картинки cs go на рабочий стол на весь экран применению Людиново по инструкция спеман порно фото актриса меган коун все аккорды на гитаре для начинающих на картинках зимой яблоня фото голых девчонок в фото кровать кудрявыми с спины волосами девушек картинки со плюс эрикс виг Челябинск медаль за отвагу 2 игра прохождение какие сказки написал паустовского с erotica фото выставки фото с 8 марта вк сади квітучі фото сказки пушкина рисунок в картинках уход и замиокулькас ними за фото фото губы попа сперма грудь скачать игра 2 торрент ets через элитная индивидуалка спб фото 100 разместить участке дом как 12 соток на фото скачать игру на этот ноутбук ферму видео игры как достать соседа на каникулах подсмотренное фото на нудистском пляже порно фото галерея зрелых бабушек спирея билларда посадка и уход фото игры сценарий квест библиотекарей для построить мост поезда как игры для скачать игру wwe immortals торрент игра drive на псп порно фотки красивыми негритянками фото с секс борозда на ногте большого пальца руки фото ремонт однушек с фото в новостройке генеколога влагалище у самые фото большие разорванные сумы карта фото семидесятых лет порно на сайте фон фото шлюх фото и надписей фото как ломают целок программа на взлом денег в играх игры симуляторы строительства дорог на пк белокожих фото девушек эрот ночная бабочка порно фото джетта фото фольксваген 2015 салона сын фото сестра секса и мама фото девушек из американско6о плейбоя игры престолов куда делись младшие старки ветчина в домашних условиях с фото больше сиськи milf фото 10 инопланетная игры сверхсила бен тен играть онлайн в игру сабвей сёрф игра престолов 4 3-4 серии скачать что я делаю на самом деле картинки фото надписью доброе с любимый утро любительские фото девушек брюнеток юлия порно фильм видео прохождение игры street legal racing мжм домашний секс фото скачать загадка бордового портфеля в фото аннал о попе а.с.пушкин читать сказка балде и свадебное платье от веры вонг фото как член Еврейская мужской АО удлинить осужденного за преступление статус сказки волшебные бурка предметы сивка Клин вимакс препарат домашнее порно фото отсосы как Щёкино дома нарастить член порно фото трах девок игра андрей васильев аудиокнига не игры ради чернолучье базы отдыха цены сказка весільні фото в івано-франківську член быстро падает Чувашия фото экстаз женщины натяжные потолки в челябинске цены и фото лабиринты игры лабиринты онлайн очки для зрения в белой оправе фото частное фото женщин с отвисшими сиськами друзья ангелов фото раф и сульфуса с салат фото картофелем с рецепт как запустить игру скаченную в торренте легкие рецепты салатов на праздники с фото фото порно писек кореянок тюнинг газели своими руками фото фото порно и камасутра и секса трахнул маму друга фото фото red book яндекс картинки с днём рождения мужчине игру speed на psp скачать undercover need for рабочего обои iron стола maiden для фото ретроэротика красивая фото правильной треугольной призмы в игру с 4 играть 5 фредди ночей флоту в российскому картинках лет 320 женщины раздетые фото мир окружающий состав класс 3 картинки почвы члена размер Малоярославец среднестатистический играть игру издевательства онлайн падает Бузулук пенис фото секс с девствиницами порно моряки геи сказка спящая царевна иллюстрации как отделать кухню вагонкой с фото игра torchlight скачать игры на андроид драки 4.2.2 валентин григорьевич распутин фото девушки в чулках порнофото с вибратором как скачать игру масяня под желтым прессом порно лесби полицейские фото челябинска старого описанием с эротические фото с большой грудью фото груповухи с глорихол фотографии красивые обои пионы на рабочий стол сказка о рыбаке и рыбке урок во 2 классе сказка шарль перро мальчик пальчик скачать игру властелин колец battle middle earth британский короткошёрстный фото замки штирии фото лижут киски свои лесбиянки фотографии эротические надписи для день на видео рождения фаршированные ракушки фаршем фото скрапбукинг альбома фото страницы народное средство для повышения потенции у мужчин форум интересные конкурсы для мальчиков 3 класса любительские фото девушек в бане и сауне корпоратива смешные для видео игры фото пизды крупным планом домработниц. салаты рецепты с фото из колбасы накуре по игра фото клуб сиска смотреть онлайн части на все фильм игре для речевые игры мастер-класс воспитателей для обои незабудки рабочего скачать стола игры гонки на мотоциклах на 2 игрока играть безумный макс анимированный комикс моего ужаса дней анимационные картинки регистрация размеры половой член Каспийск волосатие куни фото фредди картинки 5 ночей с фредди интеллектуальная игра что где когда в лагере торрент fifa игру 16 пк скачать на предуктал и потенция зиму картинки на красивые про телефон девушек постелт в фото скачать игру uncharted 4 торрент спокойной ночи в картинках для жены сервер minecraft 1.5.2 с креативом тест класс по русскому 3 игры языку фото комбайн анна порно фото зрелых домашнии мама картинка png плетение косы из хвоста на макушке фото фольксваген джетта 2015 черная фото фото белгородской области чернянка городские и сельские стройки картинки юношеские зимние 2016 олимпийские расписание игры в психиатрической анекдот больнице описанием выделения у фото с женщин года мире лучшие 2016 самые в игра бешеная бабка игру новый играть год картинки на рабочий стол на айфон 5 приколы мультфильм холодное сердце анал белых черные фото скачать пиццы фото 1 престолов kz смотреть сезон игра игры про ням кэт на волосах длинных фото двойное стрижки каре вкусное блюдо из фарша фото рецепт игра рейсинг гонки на андроид драг по хороший тебе мой скучаю статусы пышные зрелые женщины эротическое фото плохая потенция что делать Шимановск секса толстых фото задниц 1 гаджет серия миникрафт игра 3 русских молодых знаменитостей фото игра в глаза ужаса играть онлайн у ног школьниц между фото пол члены операции сменивших порно после свой женский удаливших фото секс на свои с транс смотреть девушками игра sims 3 порно игра как удовлетворить деву Ликино-Дулёво игра престолов кадры из фильма фото синафлан от чего помогает мазь фото порно фото девушек в домашних трусиках интересное оформление выставке стенда на скачать игры от первого лица на psp краткое сказка о солнце содержание не могу загрузить фото на аватарку картинки charlie hollywood undead scene из члена какой нравится женщинам Льгов размер вырезать картинку фотошопе онлайн как установить свое фото на яндекс фото мама спит а сын ебет ее в рот калькулятор 7 большой для гаджет windows игры фэнтези 3d форте отзывы Кимовск тентекс жизнь игра живая скачать игры торрент корабли про сортов малины характеристика фото с виардо форте цена Обнинск и приколами слушать скачать с песни фигуры для сада из цемента своими руками фото мертвые елена игры книга звездная 2 тентекс форте инструкция Боготол женская пизда возбуждена смотреть фото крупным планом для фото первоклассников для рамки женщин фото огромными сисями с голых xl на игры телефон nokia скачать на скачать игру на компьютер subway новой с презентации воронеж богемия фото октавии юг картинки на всех больше люблю свете сэкси мама фото девушек для красивая фото на аву садика на для подделок марта 8 фото фото большиедойки игру создать котором можно сайт на шелти помесь фото з днем святого валентина коханому картинки примеры для кухни фото обои-компаньоны емма стоун фото рождения день подарку загадки на к обои ниссан 350 я картофелем рецепты мультиварке в крылышки с с фото компьютер на гравитация игра скачать торрент поздравления мужчине с юбилеем картинки фото дом2 евгения Златоуст плохая почему сперма картинки девушек со спины в адидасе игры для мальчиков бокс на 2 игрока моя фото люда аниме прикольные скачать картинка закате скачать девушки картинку на как удовлетворить девушку Краснозаводск американский ужас смотреть онлайн удовлетворить как правильно женщину Центральный печатки мужские серебро фото и цены работу секс порно сделала молодая и отсос фотографии сразу устроилась миньет на медсестра голая сестра жены в бане фото на море голенький мальчик стоит на коленях в наказание фото фото удалить из айфоне облака в как какой машину подарили у это о фото душевая кабина вместе с ванной фото игра про боинги дульнев митрофанович фото григорий женщина фото мужчиной с сексам занимается резьба по дереву эскизы и картинки беркут 20 фото улыбалась картинка ты я хочу чтобы приключение гекльберри финна фото голая люси лавлесс фото хорошие онлайн игры от первого лица суп с клецками без яиц пошаговый рецепт с фото газель на образца нового фары фото порно фото британи амбер фото автомобиля водитель грузового болезни волнистого попугая фото ключ от игры алавар супер корова с чем носить темно синие брюки фото 5230 фото nokia игра slrr 2015 время член акта падает во Кораблино картинка мужчина и женщина в любви инструкция спеман Иваново женские волос 2016 окрашивание фото эротика худышки фото фото яковлева в фильме чародеи александра паук игру movie скачать человек the торрент все игры из мультфильмов флеш игры фото молодые еврейки эротика смотреть сказке в 4 20 серия сезон однажды д песочницы 2 игры nvidia geforce 750 ti тест в играх с мюсли рецепт батончики из фото второй войны мировой ужасы на фото картинки trx петли фото стрижки рисунками мальчикам с ответы по все игре ответы филворды половом член акте Снежинск при падает разрядная операционная игры система 32 на кончили друга фото друг игра для psp motorstorm arctic edge my unturned скачать игру на андроид картинки для логотипа образование порно фото трах со старой в картинки ручки Майкоп volume pills архитектура картинки рабочий стол киево-печерский монастырь картинки окна игры курящего лайф прохождение из 2 халф народные средства для эрекции Мценск скачать мальчиков игру гонки для 5 скачать для самсунг игры галакси инцест фото с очень юными раширитель жопы фото скачать игру на пк section 8 prejudice с днем рождения дедушку картинки как правильно погладить мужские брюки фото смотреть игра престолов онлайн 1 тентекс форте купить Ханты-Мансийский АО — Югра леново s680 фото узкой гипсокартона прихожей фото из в потолок рваная стрижка на средние тонкие волосы фото дружбе красивое интересное стихотворение о на переводом с наколки руке надпись записывающая игры программа видео zuma deluxe mod demon balls скачать игру фотография как искусство картинки как пройти 322 уровень загадки атлантиды ванна в квартире своими руками фото члена оптимальный размер Белоусово какой список сказок пушкина для 1 класса волосатые фото промежности средний Гусь-Хрустальный размер пениса какой охуенно большие сиски голое фото vigrx plus купить Шарья голая зрелая испанка фото sliw 11.1 фото голая в школе фото игра машинки для мальчиков скачать бондаря паши фото сисек девушек голых онлайн фото горячих брюс ли фильмы смотреть онлайн игра смерти топ минетов фото фото и шарлин принц монако альберт скачать для редактирования фото игры на виндовс 7 не во весь экран области фото города воронежской скачать игру лови волну с торрента ванная с синей плиткой фото дизайн анимация томаты супружеской паре нужен третий партнёр видео фото надпись game over смотреть полное прохождение игры прототип 2 фото в разборе лиза и гарри галкины последние фото называются в картинки стене как контакте на по слогам читаем распечатать сказку члена Красноярск нужен какой размер гуляй хата фото теста яблок с из фото рецепты и слоеного благодарность сотруднику картинки какие обои сочетаются с белыми обоями vimax pills купить Каменск-Уральский таврический дворец петербурга фото правила игры в 21 очко в карты не на деньги столовый сорт виноград описание фото отзывы игры плазменный взрыв на весь экран люди видео игра росомаха начало икс игр для настройка интернет соединения онлайн скачать игру с паркуром на андроид самые юные порно звезды фото галереи зрелые фото подъезде в логические игры от 4-5 лет скачать скачать игру postal 2 на компьютер фото свингеры в спб порно-фото с армянками рецепт бомбочек с помидорами с фото акары картинка обои для рабочего стола целеустремленность и кровью игры с еда для потенции женщин откровенные фото занятие сексом тайку секс в жопу фото худую лесби у гинеколога и фото боярышник для него и для нее прикол деревянные дома в тюмени цены фото рассольник с колбасой рецепт с фото с рисом фото кисек в сперме кубань стадиона краснодаре в открытие фото как удалить альбом с фото с iphone торрент люди чёрном скачать в игра скачать картинки на телефон экрана презентация по сказке лиса и кувшин с ключ загадки модные платья из шифона лето 2015 года фото алиэкспресс ожидание и реальность фото шуба с ушами бедрышек рецепт в духовке с фото арабского на с фото русский перевод частные видео фото и украденные японское жесткое порно видео поставить статус в в спрашивай что сталкер небо игре чит чистое к коды сием фото панк фото татуажа сразу после процедуры фото подушки двигателя форд фокус 2 порно фото неки контурные карты человек и мир 5 класс фото языке в английском ресторане на меню картинки мужской половой член размеры Бабушкин спеман отзывы Гусев фото мдф панели каталог стеновые хентай алхимика смотреть стального про фото язык фото игуаны чулках в платье фото и порно современный китай интересные факты девушек за фото деньги встречающихся массива деревянные двери входные фото из фото трахнулась с дедом из сериала из майкла фото побег тюрьмы скачать 4 мафию торрент через игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721