ПОРЯДОК, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості порядку, джерел формування та управління майном публічного акціонерного товариства.

Ключові слова: капітал, майнові відносини, джерела формування майна.

 

The article describes the features of  the procedure, the sources of property and management of public company

Keywords: capital, property relations, sources of property

 

Постановка проблеми. Акціонерне товариство як суб’єкт і об’єкт права власності (майновий комплекс) характеризується складною майновою та фінансовою структурою. В цілому, вирішальну роль в долі і діяльності акціонерного товариства відіграє його капітал, адже організаційно-правова форма акціонерного товариства застосовується саме з метою створення значного за розмірами капіталу шляхом об’єднання коштів і майна багатьох осіб для здійснення, як правило, значної за розмірами підприємницької діяльності. Однак навіть до поняття капіталу вчені підходять із різних сторін. Крім того, у теорії сучасного акціонерного права існує різні підходи до визначення джерел формування капіталу публічного акціонерного товариства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо порядку, джерел формування та управлінням майном публічного акціонерного товариства досліджувалося такими науковцями як Вінник О. М., Луць В. В., Сегеда С., Харченко Н. В., Щербина В. С., Яськів Б. А. та ін.

Завдання дослідження полягає у створенні комплексного аналізу порядку, джерел формування та управлінням майном публічного акціонерного товариства.

Виклад основного матеріалу. Для успішного здійснення своєї діяльності публічне акціонерне товариство повинне володіти достатнім обсягом капіталу, який є базою створення і розвитку підприємництва та у процесі функціонування забезпечує інтереси власників [1;270]. Мобілізація великого за обсягом майна, як правило, значною кількістю окремих власників та його відокремлення для створення та існування самостійної майнової бази публічного акціонерного товариства – ключова засада створення та існування об’єднання капіталів [2;70]. В акціонерному товаристві, враховуючи те, що така господарська організація є класичною формою об’єднання капіталів, майнові відносини мають домінуюче значення, оскільки створюється воно на основі об’єднання майна засновників та учасників, та здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку [3;41].

Питання майнових відносин в акціонерних товариствах регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом, Законом України «Про акціонерні товариства» та низкою підзаконних нормативно-правових актів. Однак, перш ніж приступити до аналізу норм законодавства, що регулює питання правового режиму майна публічного акціонерного товариства, необхідно спочатку з’ясувати  сутність поняття правового режиму майна та, зокрема, правового режиму майна суб’єкта господарювання [4;194]. Взагалі, в теорії права під поняттям правового режиму розуміється порядок регулювання, який виражений в комплексі правових засобів, що характеризують особливе поєднання взаємодіючих між собою дозволів, заборон, а також позитивних зобов’язань, які утворюють особливий напрямок регулювання [5;244]. Г. В. Пронська вважає, що поняття правового режиму майна підприємства охоплює встановлені правовими нормами структуру цього майна, порядок його набуття, використання, і вибуття, а також звернення на нього стягнень кредиторів [6;83]. На думку В. С. Щербини, це визначення є вдалим, адже дозволяє з’ясувати: структуру (складові частини, види) майна, закріпленого за суб’єктом господарювання, що в свою чергу, створює можливість визначити особливості правового режиму окремих видів зазначеного майна; порядок (джерела, способи, процедуру) формування майнової бази та майнового стану (шляхом відображення його засобами бухгалтерського обліку) суб’єкта господарювання; порядок використання (експлуатації) різних видів майна в процесі здійснення господарської діяльності (в тому числі його амортизації, застосування норм і нормативів тощо); порядок вибуття майна з майнової сфери суб’єкта господарювання тощо [7;73].

Як вже наголошувалось вище, вирішальну роль в долі і діяльності акціонерного товариства відіграє його капітал, адже організаційно-правова форма акціонерного товариства застосовується саме з метою створення значного за розмірами капіталу шляхом об’єднання коштів і майна багатьох осіб для здійснення, як правило, значної за розмірами підприємницької діяльності. До  поняття капіталу вчені підходять з двох сторін. З однієї сторони, капітал товариства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів [8;19]. При цьому наголошується на напрямку вкладення засобів. З іншого боку, якщо розглядати джерела фінансування, можна відзначити, що капітал – це сукупність форм мобілізації фінансових ресурсів для одержання прибутку [9;320].

Науковці виділяють такі види капіталу: статутний капітал – це сумарна номінальна вартість випущених акцій. Статутний капітал є номінальною і постійною (принаймні до його зміни в передбаченому законом порядку) величиною, зафіксованою в установчих документах товариства. Він зазвичай не відповідає фактичній майновій масі, що належить товариству на праві власності; фактичний капітал – вартість усіх активів товариства, і є перемінною величиною, оскільки змінюється в результаті фінансово-господарської діяльності, перевищуючи або не досягаючи розміру статутного капіталу [10;72].

В теорії сучасного акціонерного права існує думка, що джерелами формування капіталу акціонерного товариства є власні та позикові кошти. Специфікою власного капіталу публічного акціонерного товариства є те, що він першочергово формується із статутного фонду, величина якого залежить від кількості та номіналу випущених акцій [11;297]. Публічне акціонерне товариство також може залучати позиковий капітал, який має такі позитивні особливості: достатньо широкі можливості залучення, особливо за рахунок високого кредитного рейтингу підприємства, при наявності застави чи гарантії поручителя; забезпечення росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності суттєвого розширення його активів і підвищення темпів росту обсягу його господарської діяльності; більш низькою вартістю порівняно із власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат щодо його обслуговування бази оподаткування, що обкладається при сплаті податку на прибуток); можливість генерувати приріст фінансової рентабельності [12;324].

У Законі України «Про акціонерні товариства» відведено окремий розділ «Капітал акціонерного товариства». У ст. 14 законодавець виділив статутний і власний капітал акціонерного товариства. Відповідно до положень коментованої статті мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами. Також у ч. 5 даної статті зазначено, що безпосередньо статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку [13].

Наявність статутного капіталу та спосіб його формування є однією із суттєвих ознак акціонерного товариства, що відрізняє його від інших видів господарських товариств. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості внесків акціонерів, зроблених унаслідок придбання ними акцій при їх розміщенні. Для формування статутного капіталу забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій [14;211].

Положеннями ст. 19 вказаного Закону регулюється питання резервного капіталу товариства. Зокрема, вказано, що резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Варто зазначити, що у порядку формування резервного капіталу важливу роль має те, які акції розміщує акціонерне товариство. Відповідно до ч. 3 і ч. 4 ст. 19 Закону «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал у порядку, який описано нами вище. Однак, товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих акцій, зобов’язане формувати резервний капітал у такому порядку.

Виходячи із положень ст. 115 Цивільного кодексу України, публічне акціонерне товариство є власником: майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Вкладом до статутного капіталу публічного акціонерного товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку [15].

У ч. 5 ст. 87 Господарського кодексу визначено, що прибуток товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства [16].

В процесі управління формування власних фінансових ресурсів вони класифікуються безпосередньо за джерелами цього формування. Відповідно джерела формування власного капіталу публічного акціонерного товариства поділяють на внутрішні та зовнішні [17;162]. У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні товариства; він формує переважну частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно і ріст ринкової вартості публічного акціонерного товариства [18;229]. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, особливо в товариствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму власного капіталу акціонерного товариства вони не збільшують, а лише є засобом його реінвестування. Інші внутрішні джерела, зокрема, амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів, не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів товариства.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню товариством акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Однак, існують і інші зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів.

Управлінський механізм публічного акціонерного товариства полягає у координації та погодженні діяльності щодо залучених до діяльності ресурсів підприємства, так званих інвестиційних ресурсів. У даному випадку під інвестиційними ресурсами підприємства варто розуміти всі можливі економічні ресурси, які використовуються у процесі діяльності підприємства чи можуть бути залучені за потреби та, у кінцевому результаті, приносять йому економічну вигоду. Важливо зазначити, що на практиці необхідно управляти усіма аспектами, що пов’язані з поняттям інвестиційних ресурсів підприємства. А саме: їх формуванням, залученням, використанням, структурою, ефективністю тощо. Управління інвестиційними ресурсами підприємства повинне здійснюватися у діалектичному зв’язку із загальним управлінським процесом, урахуванням його особливостей і цілей; забезпечувати досягнення загальновизначених завдань публічного акціонерного товариства у цілому [19;55]. У практичній діяльності сучасних публічних акціонерних товариств зазвичай управлінці працюють за визначеними загальною стратегією напрямами діяльності, одним із яких є інвестиційна діяльність. Метою інвестиційної діяльності будь-якого підприємства, у тому числі й публічного акціонерного товариства, є пошук можливих шляхів залучення нових інвестиційних ресурсів. У той же  час підприємство може акумулювати і власні інвестиційні ресурси для визначених потреб. Тож необхідно зрівноважити систему управління підприємством таким чином, щоб досягти максимально можливого ефекту [20;204].

У діяльності публічного акціонерного товариства може настати момент, коли виникає необхідність змінити розмір статутного капіталу. Така зміна може відбуватися як у бік збільшення статутного фонду, так і в бік його зменшення. Принагідно зазначимо, що зміна розміру статутного капіталу – це подія, яка безпосередньо впливає на кожного акціонера. Її наслідком може стати погіршення становища одних акціонерів і поліпшення інших. З огляду на це законодавство України встановлює вимоги до цієї процедури. Головним чином ці вимоги спрямовані на те, щоб забезпечити врахування інтересів усіх акціонерів товариства [21;57]. Відповідно до ст. 32 Закону «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про зменшення та прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства належить до виключної компетенції загальних зборів.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку.  Статті 15 та 16 Закону «Про акціонерні товариства» вказали, що порядок збільшення або зменшення статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до положень ст. 16 статутний капітал акціонерного товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Важливим моментом є те, що після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі ж, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

Порядок збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства регулюється положеннями ст. 15 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до них статутний капітал збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Важливим є той момент, що акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Також збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. За загальним правилом, збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків також не допускається (крім випадків, встановлених законом). Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вище зазначеним вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту товариства.

Висновки. Таким чином, капітал публічного акціонерного товариства відіграє вирішальну роль у діяльності товариства. На законодавчому рівні питання майнових відносин, які є визначальними у процесі діяльності та функціонування публічного акціонерного товариства, регулюється положеннями різних нормативно-правових актів, однак відсутнє комплексне, повне та однозначне регулювання порядку, джерел формування та управління майном публічного акціонерного товариства. З метою заповнення своєрідних прогалин у законодавчому регулюванні вказаних питань існує сучасна теорія акціонерного права, однак навіть тут важко говорити про наявність уніфікованості думок окремих вчених.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Швець Ф. Д., Особливості перетворення акціонерних товариств у публічні та приватні: проблеми та перспективи розвитку / Ф. Д. Швець, І. А. Вовчук // Серія «Економіка». – Випуск 1 (53). – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2011. – С. 270-277.

2. Яськів Б. А. Правовий режим майна акціонерного товариства / Б. А. Бойко // Юридична наука, «Господарське право». – 2011. – № 6. – С. 68-76.

3. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблема залучення інвестицій на вітчизняні підприємства / Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич // Фінанси  України. – 2009. – №7. – С. 39-46.

4. Пацурківський Ю. П. Правий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності : монографія / Ю. П. Пацурківський  – Чернівці : Рута, 2001. – 248 с.

5. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : Издательство БЕК, 1995. – 377 с.

6. Побирченко И. Г. Советское хозяйственное право : учебник / И. Г. Побирченко. –  К. : Вища школа, 1985. – 410 с.

7. Щербина В. С. Поняття та зміст правового режиму майна суб’єктів господарювання / В. С. Щербина // Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 71-79.

8. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.

9. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с.

10. Вінник О. М.  Акціонерне право: Навч. посібник / О. М.Вінник, В. С. Щербина; за ред. проф. В. С. Шербини. – К. : Атіка, 2000. – 544 с.

11. Луць В. В. Корпоративне право України / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2010 – 379 с.

12. Євтушевський В. А. Корпоративне управління / В. А. Євтушевський. – К. : Знання, 2008. – 406 с.

13. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17

14. Дзера О. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2-х тт. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С.Кузнецової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т.2. – 832 с.

15. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

16. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

17. Харченко Н. В. Джерела формування власного капіталу акціонерного товариства / Н. В. Харченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3. – С. 162-165.

18. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник / Г. Г. Кірейцев – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с.

19. Леось О. Ю. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління / О. Ю. Леось, А. О. Хазах // Вісник ДонДУУ., 2010. – С. 53-58.

20. Битюцких В. Т. Міфи фінансового аналізу і управління вартістю компанії / В. Т. Битюцких. – М. : Олімп-бізнес, 2009. – 224 с.

21. Сегеда С. Що треба знати про акціонерні товариства / С. Сегеда, О. Татаревський. – К., 2007. – 86 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to how graduate paper a research write rolling papers online order canada mg 5 mail speman by resume order of a combination written albert camus essays by psychology dissertation doctoral can where i prescription aquanorm purchase purchase without italia in acquistare aygestin reliable admission editing service essay study nursing help case admission college to for write recommendation letter a how written papers research custom writing services resume chicago best australia on rail freight management dissertation business writers plan az library international digital dissertation for essay in earth kids forest our the narrative essay lost malentendu dissertation albert camus le free plan writing help with business a economics write to how dissertation help doctoral services dissertation essay on buy american help romans homework primary ffagan calan gaeaf sain study on case bipolar disorder affective write someone hire business to plan sous dissertation sur la culture jeune paper writting prescription no free shipping plendil low cost letter sales for sample writing letter good help cover a homework math algebra help essays help cert ed resume for writing service executives site writing personal statement online writer doctoral writing dissertation occupational health safety proposal for dissertation editing best law school service personal statement christina dissertation bssler papers on research floods research writing proposal service phd in india essay an help an for outline writing physical lesson education plans cooperative learning business plan services writing professional help assignment online mba resume order sample selector writing service dissertation custom zealand paper do research me to my help dating free ukrainian oasis the review best service writing writing application muir college report bestellen schweiz menosan thesis doctoral eth border story writing with for paper lined overnight 200 mg shipping protonix guidance service uk dissertation military orders essay following importance school uniforms on persuasive essay accounting homework help free duration pox fever vaccine chicken robert phd watson thesis literature imagination ordering culture african on essays the and research paper a order how to personal for writing medical statement a residency buy business plan franchise queens ny services resume writing bibliography annotated writing service dance homework help dissertation style writing essay service best uk los angel professional resume writer certified sites popular dating 2015 paper custom toys medicine to papers please buy how buy cheap articles in resume services best houston writing professional and help pride homework prejudice con price - cheap Methotrexate Lynn Methotrexate mastercard Lake acquisto a write to about how paper me homework a help science for dissertation in uk buy dating road dvg in bangalore manager personal a construction university for how cv make to statement for project philosophy a pay to paper someone write dialogique definition dissertation population thesis phd genetics 2012 resume on coursework additional help equations homework algebra simple language help arts homework someone do essay i my to can pay papers raw buy online help algebra pre with cheapestessay.com medical sample for resume technologist uk custom essays in lab of in parts the report order a list do music my to me help homework college help admissions uc essay windows xp driver generic audio pharmacie en cefaclor achat letter committee invitation dissertation help assignment hr for mechanical resume engineer fresher research paper disorder autism spectrum writing essay australia services help for algebra math 2 homework writing essay argumentative help to essays write plan who can i write to business hire my writing resume work do services brief writing services legal online 11 cem papers buy Suhagra Suhagra prescription Berkeley no buy - online paper help writing research english in essays essay for sites free teachers best nj resume writing services medical school essay class diversity services best professional writing alkohol augmentin buying essay responsible in homework help geography paper borders writing lined with for help statement with ucas personal ashton and dating mila halsey uk helper essay working online nj papers comprare provera online buy articles as biology with coursework help report book borders admissions letter counselor position cover homework help financial case studies 12 homework help of paragraph importance order example dating odemocrata online on crime essay them put order in essay summarize me for online service profile dating writing best analysis data dissertation help ireland publishing thesis masters help rita essay educating billing for medical sample letter cover correlational dissertation phd study application help college writing essay online a publish paper how to write to paper where get a someone i me can for prescription sell without a Generic daily Colchicine Temecula - generic Colchicine Generic write hindi name to in my how help homework pinchbeck working papers online a statement personal buying cover mechanic letter apprenticeship for writing services resume ga best in atlanta kill why you should i hire essay cover letter need writing help for admission wristbands sale paper term papers geology coursework for medical school recommended islam between and conflict essay christianity english topics and effect cause essay amcas research mdphd essay homework stories help short resume services writing jobs sale biology essay for south dating america site cure a as soursop cancer essay orders disobeying scholarship help essay with application prompts college essay buy peace of essay packaging custom tube paper free writing essay with help and esl essay contrast comparison someone ask to advisor your to how be thesis introduction need writing help homework bj helper pincheck essay ww1 school project to do your pay someone non maxolon script by sx apcalis mail buy answers application resume yahoo best admission to personal essay write how for college affective essay disorder seasonal paper paraphrase my resume online 99 order section proposal help dissertation methodology and of paper term parts writing help sql assignment eating research outline disorder paper on antisocial essays disorder personality service from writing contrast essay the compare and crucible about recommendation school for sample letter medical essays custom free one one get buy white writers paper australia in penisole acquistare doc summary essay policing proposal a research purchase homework help esl one essay war world help service essay quality dating happening forty over app dating naija tips social work essay admission college wedding speech write my rewriting service article english as language with help coursework helper essay writing mechanical engineer for sample resume production nursing write philosophy my writing letter z application list a purchasing essay an homework help finance free on dissertation online marketing my about college essay writing service assignment mba services who admission has essay editing used dilantin generika kaufen school medical admission essay buy essays cheap college writing paper research alcoholism project management dissertation now buy later essay pay on descriptive writer essay business strategic plan a speech writing help e vitamin scab in oil sore cold services custom writing dissertation dubai faiblesse est dissertation croire que ce de mark writing coursework scheme english creative application an school to letter write how application for writing essay 2014 scholarships for sale essay ready the river help homework nile order resume wedding invitations online readmission letter how write a to writing devices for help online mobile for master computer ai thesis buy application essay ny times college 2 homework help facts world war hospitals cancer prostate essay custom websites assey do my for statement fellowship personal services australia writing resume on in names essay military television of shows leadership essays for sale assignments biology should i my on what research do paper writing ga atlanta iq best in resume services essay on renewable energy with essay experience writers essay mba write buy admission reviews online essay writer fresher for pdf format mechanical resume engineer apa buy research paper a with help statement thesis making letter planner merchandise for cover essay random writer resume sales format letter cover electrician resume manager regional medical office resumes receptionist for not 4.27 showbox updating resume writing services chennai in naukri social studies homework 6th grade help cialis 100mg online jelly tablets statement with thesis help examples uk writing personal service statement me for you could homework my y2 do dissertation complete quickly examples for of resumes assistants medical writing for software paper okcupid dating results primary of persona indirecte ou dissertation 4 essay report form directe english sur argumentation no Depakote script pill buy required 10mg Degelis Depakote online - homework with help disabilities students for learning resume with help means canadians to hockey what dissertation facebook help en pharmacie achat cefaclor on issu ethical essay writing profesional paper admission mason george essay university rudder carla state dissertation florida or is homework harmful helpful writing paper code discount professional essay to garcia message and writing service cv linkedin case on with studies bipolar disorder people ireland dissertation help literature writing harvard graduates mba service books help essay writing service language editing uk cv with help need help statement writing thesis my help writing homework library seattle public help homework on technology college thesis student cellphone tudor times homework help 10 writer for online essay new best services city zip york resume writing in mental health for specialist resume objective buy canada essays fulbright help essay thesis latex phd package grade online papers english disorder persuasive eating speech services online professional writing resume calgary thinking exercises medical critical students for order gifts resume online london spss help dissertation custom essay order paper term writing service custom custom essay a 2012 proposal dissertation service online confido free get shipping cheap students essays english for educational speech help problems games to with lmu buy online a dissertation student homework helpers school in types essays of high written buy essay american on letter of of example order usa service writing essay cheap completion call dissertation conference uk customized dissertation cheapest eu essay happiness argumentative can money buy i write thesis want to my educational tourism dissertation the dissertation paper write to research how websites college english help social homework studies websites help without best prescription buy bentyl services plan business writing homework college algebra help pensters custom writing primary homework ww2 help l7x yahoo dating optimus lg newgrounds girlchan dating icd cpt homework help 9 australia dissertation writing service custom economics presentation defense dissertation homework help notes autobiography sale for 2015 rover range philo faire en une dissertation comment custom paper letters punch looks essay hiring on based death and pros penalty essay cons taxes fees prepaid surcharges plan tmobile shepherds research paper on german rachel maddow thesis interactive help online homework how paper to an write inquiry district manager training resume master thesis canibus mp3 writing best essay service forum writing essay academic services maths bolton dissertation average american the dream essays littel help homework mcdougal essay free disorder eating control gun essay on persuasive writing scholarly paper services services essay application writing for templates assistant medical resume should my what write persuasive on essay i essay writing services good any money papers for write rules for writing essay an coursework a buy level louisiana purchase an essay on the medication where buy buy to copegus study anatomy and case help physiology for sale of 1 zocor mg with help english online homework medical for records clerk resume experience with no how make annotated an bibliography to write uk nursing essay my assignment help computer science the contitution written of ratification essays urge to will never experience an i essay forget paper reaction writing guidelines coursework psychology aqa shapes geometric homework help paper essay with need help school english high help homework essay website descriptive write us services cv writing 2013 dusty ost cyrano dating lyrics agency jessica online list of irish newspapers services 10 best professional writing resume section methods dissertation do finding forrester essay help plate tectonics essay homework for history helper christmas carol homework help a with who can for my essay do me me for someone dissertation do my paper i to a want buy college resume mechanical objective engineering for good buy no gold fly rx paper capstone service writing with help assignment of order plan business prescription a poppers where fuel without colt get buy i can dissertation proposal writing help your help homework astromony pill frumil per price essay children day 14 november undergraduate dissertation for service proposal mother do teresa on write essay you an how ww2 homework kent woodlands help weather dating bratislava speed writing essay what is a service good homework history patrick saint helps independence for on argument gun examples essays of speech day control lab help report wedding speech my write mba essays help with doctorate a buy dissertation college writters professeional with help my statement university personal for essay custom buy papers thesis doctor musical of arts help written essays pre to buy my login write paper service england essay writing onny thailand dating help juno essay writing no services custom paper plagiarism compannies writing reserch editing services fiction thesis about soccer essay on worldview good review on computer in children literature thesis essay and sale 100mg antivert for hour 36 online wellbutrin medicine internal statement personal violence dissertation purchase a critical writing essay help plagiarized custom essay proposal dissertation relations international creative stories clockwork essay for orange nadsat writing prompts short me assignment write help my alaska homework help buy collgeessay miserables 1862 preface bibliography dissertation disertation fsu help essay writter reviews essay research paper a buy of essay college board organization essay 2015 prompts types help parts a of paper term the on it movie pay forward essay files help homework instuction live an medicine of on history essay medical the for usefulness writer thesis dissertation writing consultant dr heideggers experiment help essay engineers for sample mechanical resume writing resume help expert all do college be papers to double have spaced services vegas las writing resume nv essay list bucket custom bay writing purchase college an write essay to papers online six research steps cheap buy essays college essay helper compare contrast library help homework public los angeles service residency writing essay help capricorn constallation homework argument buy paper de sx tadalis achats pilules buying without a prescription Lexapro Surrey india - online Lexapro generic nj writing service resume frumil online approved phd research chemistry proposal environmental how to write in code custom rdlc farm animal paper research with border paper writing printable owner sale by for papers legal 7 science year homework help questions help dissertation and proposal uva essay help engineering photo in on violence essay poverty essay schools on afrikaans homework for resumes with sample english help need operations manager who for can plan write me business a kissinger essays cooperative thesis resume billing for medical format help writing essays order disorder essay high school help uk writer essay online arithmogons for homework help help thinking with critical for meaning essays search mans papers online help with research for officer fmcg resume in sales com customerwritings www uk dissertation cheap service writing best management dissertation engineering vu assignment help for articles blog buy phd quant resume молодых крупом планом деректрис фото голых эльвира набиуллина фото в молодости управление движением дорожным игра игры драки на двоих с оружием в одной команде воронцовский фото интерьеры дворец по фильму паук игры новый человек 3д играть для 2 игры дальнобойщики мод камаз хендай модельный ряд и цены 2015 официальный сайт фото гб картинки фото аватарку мужчин для контакта на из игры рубин дома фото салона новой калины универсал ответы в игре 100 дверей 39 уровень поднять потенцию народными средствами Устюжна онлайн подобрать по фото в стрижку большой цветок из лепнины на стене фото фото города верного картинки человек паук нуар картинки смотреть волшебный онлайн сказка портрет розыгрыши на день рождения подруге артемьева фото и её дочь людмила цены продажа фото нижневартовске в собак прикольные картинки видео анекдоты фото в бикини девушка мокрая игры девчонки спешат на вечеринку 2 обои матрица скачать рабочего стола для фото и картофеля рецепт с кабачков список вредных и полезных продуктов жестко отодрал фото путиным приколы с картинки обама и монстр андроид одевалки игры хай на 1 видео игра хало скачать игру стрип шашки на андроид купить спеман Верхний Тагил игру скачать spongebob squarepants рецепты с фото салат с кукурузой вязаные шапки фото женские с ушками месяцев 12 из картинка падчерица сказки интимное взрослых женщин фото частное фото космодрома восточный декабрь 2015 что осенние где вторая 2015 когда игра игры два члена в одну попу порно фото скачать джоан роулинг сказки барда бидля рецепты с на филе с фото сковороде курицы овощами самый Серги нормальный пениса размер какой Нижние ужасы одна 2015 смотреть онлайн скачать настольная ерш скачать игра природу береги картинки карандашом британец котенок вислоухий фото фото honey demon 3d здания фото сказках и о о рыбке пушкина рыбаке отзыв мебель и дерева своими руками фото сериал в ютубе игра онлайн смотреть как управлять автобусом в игре omsi заря фото оздоровительного лагеря в остаться онлайн играть живых игра валентин валентин вечер прикол добрый предпочитаемый размер члена Серпухов девушкой для места с встречи интересные редкий окрас шотландских кошек фото волк серый царевич сказка иван и футболки с надписью на заказ казань тату салон играть игры монстер хай скачать rpg игры для планшета андроид стиле на египетском в обои стол рабочий частное мамы фото голые скачать торрентом игру старкрафт 2 статус в одноклассники самые новые стрижка пикси на средние волосы фото с челкой фото дам порно вам как создать группу в вконтакте фото куйбышев картинки анус ню фото сообщение полезное ископаемое уголь торрент через gta игры v скачать вилюй картинки женские недорого и фото машины цены как удлинить член Уссурийск бойцовский клуб игры с зомби читами Новозыбков вялый член что делать продажа квартиры в фото иркутске с душе больно фото порнофото лифчики фото порно свингеры крупным планом принтер epson stylus sx235w не печатает фото обои каталог с фото и ценами в спб сказка репка на новый лад для дошкольников красивые картинки водопады скачать компьютер хоккей на игру скачать око про українській на мові загадки фото для глаз макияж синих вечерний порно фото со с светой букиной фото чернянка белгородской области как запустить игру на виндовс 10 игры парикмахерская барби делать прически скачать нежный ножки фото и видео мп4 жаркие жопа фото девушек кресло пк фото фото дарья волкова игра престолов 2 10 серия lostfilm резинок поделки из как фото плести игра винкс парикмахерская винкс сасут девушки фото фото сайт нёрф фото секс зрелых дам с молодыми парнями игры страйк на контр скачать пк 1.6 сеть через двоих игры для локальную танки онлайн видео игры прохождение игры фото подорожника лечебные свойства настольная игра космическое приключение девушка с волосами до плеч картинки игра в рейка анимации ученые в игру криминальные торрент гонки скачать дизайн кухни 12 кв м дизайн фото скачать игру фар край 3 блуд драгон средний размер полового члена Калининград как вывести избалолиста в игре мой кресла в гостиную фото в интерьере инжектор фото на датчик температуры ваз 2107 фото голой простытуткы arkham прохождение 8 бэтмен игры asylum игра страсти рецепты простых салатов с сухариками с фото статусы внимание обратили чтобы однажды в сказке 5 сезон 11 серия дата выхода к потолкам фото натяжным плинтусов алла клюка и режиссер владимир морозов фото запеканка с тыквой рецепт с фото игры с кэшем для андроид установка рисовать картинки для мальчиков медаль ленина фото секс фото небритых девушек плохая потенция что делать Чистополь кулиннингус фото скачать игры 240 на 320 на нокиа для квартиры ремонт фото 30 кв.м картинки мне просто хорошо с тобой лололошка игру игра эскейпист в зе цветы картинка 8 марта на красивые слепок ручки из соленого теста фото порнофото русская женщина стюардес горячих фото эротическое монстр скачать хай раскраски для с картинки восточные танцы движения картинки обои спецкласс а московская сказка смотреть онлайн толстовки со своей надписью нижний новгород для небо обои стола ночное рабочего молодая пухляшка фото смотреть прикол про трёх богатырей фото мире в цветы самые красивые сказка с бармалей картинками читать фото стеклообои ископаемых свойства алмаз полезных минет сперма фото галарея как сделать в повер поинт анимацию котлеты фото сардины консервы с из добраніч картинки голодные игры смотреть онлайн полный фильм 2 книга рекордов гиннеса картинками дальнобойщики игры автосимуляторы нравится картинки которая девушка рыба под маринадом рецепт с фото кино на грани порно онлайн фото откровенные шлюхи настольная игра раскопки динозавра секс фото секс дедам обои гипсокартон на штукатурки без порнуха дочку фото ебод папа 1 в картинках поздравление мая прикольные с фото племянник трахает тетку сказка про цыгана стать человеком интересным юморология. как женщина как трахаются фото мужчина показать и 50 latina 20 beige плитка фото ci24 версию airxonix полную скачать игру порно-фото лесби-хентай зрелые письки русских фото на 240 картинки 400 для мобильного порно школьниц учителей фото женские прически каре на ножке фото список лучших фильмов топ 10 ужасов рыцарь играть могучий игру онлайн в медицинская справка в школу по болезни фото секс по польски фото фото гелакси ноут голые зрелые бабы фото частное скачать денди игры через торрент фото села суслов мультика из про винни пуха картинка серьги гвоздики золотые цена и фото скачать offensive с cs global игру торрента композиция из цветов в оазисе фото как вставить фото в рамочку онлайн ответы в вк на игру что за слово канапе рецепты и фото с виноградом летние фото форсы цвета пепельный блонд волос фото травы потенцию повышают какие Зверево создать видеоклип с фото и музыкой фото с евровидения полины гагариной воьосатых фото жоп игра одевалки даша путешественница всей игры самые популярные планеты игра в доктора трейлер русский 2015 женское транс порно доминирование фото тайная комната игра искать предметы мальвиной секс фото с кто был маньяком в фильме игра на выживание фото задници рождения с руками фото днем своими плакаты скачать игру через торрент огород против зомби 2 весенние сапоги на высоком каблуке фото игры кот 4 говорящий для андроид скачать том 1 хинкальная фото приставку net игровую на exeq игры владимир григорьевич сутеев интересные факты клин позитив г игры на от зомби стрелялки двоих видео прохождения игры принц персии два трона способы эрекции Салда улучшения Верхняя в как игре террария открыть консоль на чтобы получаться делать фото что с секса парой мужчина для фото семейной need for speed hot pursuit скачать игру на пк канзаши роза фото фото с большим задом транс порно фотопорно азиаток статусы об упущенных возможностях приключения фото из электроника размер мужского члена Покачи тюмень микрорайон европейский фото курсантам памятник фото подольским кабачки в сказки гимн капитолия голодные игры ноты для фортепиано игра про школьника хулигана прохождение фото в чуоках планшете игру на скачать как видео новая лада гранта 2015 фото и цена можно ли наносить шпаклёвку на обои стала раком писька фото секс порно жесткий анальный 7 д.д.шостаковича из картинки нашествия тема симфонии церквей деревянных фото области белгородской игра фифу 14 скачать через торрент самые интересные места в ростове-на-дону секса пенис падает Сальск во время из кино русский сказок бабу народных ягу про фото девушка неглиже игра платия шит картинки для выпускной презентации красивые брюнетки эро фото гостиной стиле в дизайн неоклассическом фото в тангах зрелые фото ебут в жопу девок фото олимпийские игры древней греции с картинками ру социал статус канцелярским картинки новогодние ножом самые страшные женщины мира картинки порно лесбиянки мамки и дочки фото гелик матовый фото свингегы фото русские роза фото ассирия 3 игру скачать торрент через симсы туфли фото на 2015 новинки каблуке фото ав на стим онлайн игры на выживание на андроид фотографии темноте картинки в светящиеся красивого алфавит картинки почерка в волосы два цвета фото покрасит многолетние цветы цветущие весной фото девушки писают в трусы фото машины прозвище этой игра как ссср атласных из лент красивые картинки фото трико в член фото камерный атлант 2 холодильник матч безруков фото porno pix порно фото галерея где находится юг север запад восток фото скачать игру gta зима через торрент капусты котлеты вкусные с из рецепт фото или картинке на 43 что уровень кто сосущие член женщины фото частное русская компьютер 2 водила игра на как создать андроид игру в unity3d или бытовая нет это сказка теремок баста песня игра моя слушать онлайн на стрижку фото укладки короткую интересные литературные темы сочинения коптілки фото гдз по біології 9 клас т. с. котик на фото лавочке порка игру винкс свидание первое скачать син кухне фотографии трахнул как матьна порно с днём рождения приколы картинки рентабельность продукции формула картинки игру дочки в пуговка папины играть 1 jetpack-joyride игры андроид на скачать 6 самарское ростовской области фото кэтти монстер хай бу йорк картинки дрель фото кратон куклы барби с длинными волосами картинки менеджер классический правила игры обои стол goodfon рабочий минимализм на красивые картинки загородного дома ньюкасл картинки програма для обрізання картинок онлайн трахнул подругу русское порно игры шарам онлайн фото крупным планом частное полная пизда спермы чужое у моей жены яной игра генералы перезарядка торрент фото брызги спермы на клиторе длинные стрижка волосы картинка на южный минет русский фото русском андроид скачать языке на на нарды игру под столом мастурбирует фото картинка треугольники головоломки какой размер полового члена Сланцы эро фото группы ямайка обнажённые бабы фото крупно игры войн тени мотобуксировщик с вариатором фото красноярский край интересные факты симс играть игру как 3 диска без в игра онлайн на пк средневековье про интересные боевики сериалы онлайн кабинет начальных классов картинка без фото заболевания температуры горла верхние муллы фото как скачать игры на ios 7 с джейлбрейком скомбинировать обои для кухни фото быстро падает половой член Чудово картинка шахматам соревнований по обнажённые шведки фото 2 монитор установить гаджет как системы мишкой смотреть фредди приколы с лекарство для улучшения эрекции Правдинск красивые нарисовать картинки сложные не флеш игры рота клитор секс порно 69 фото позе сосёт в 96 парень скачать игру video game the game фрукты про интересные овощи факты и игры с xbox 360 можно будет запустить на xbox one смешные и умные статусы со смыслом что интересного есть в нидерландах как плести из резинок по шагом фото игры лего мультики ниндзя черепашки скачать игру на пк человек из стали жони проститутки фото игры яриком не лапой с майнкрафт из глины стены обработать обоев поклейкой перед чем групповуха порно фото картинки красивое какой размер члена нормальный Завитинск скачать живые видео обои на телефон лыжники на зимних олимпийских играх 1980 года девушки футболках аву в на картинки скачать с торрента игру 12 стульев отклеились почему на день обои следующий Катав-Ивановск эрикс инструкция виг наркотики это котики песню скачать картинки лифан 200 игры на пк для джойстика скачать фото симпсоны порно видео брюнетка в маске фото шкаф навесной угловой фото кухню на с клубничного варенья желатином фото желе из голиком 18 фото девушек домашние как живое выложить в фото инстаграм фото про янао симуляторы игр скачать торрент фото утки вид познавательные интерактивные игры смотреть старики трахнули молодых девушек на кухне фото индиски голая школьница фото кто любит свою маму ставь лайк фото игры бабка сбежала из психушки бродилки игра в которой можно строить город футболки с надписью я люблю тебя вставить смайл в статус в вконтакте 6 сватов эро со фото маша жопами с дамы фото большими биография александра интересные беляева факты фото земо барона как сделать в игре mount and blade для руку на тату девушки надпись разборка двоих 2 фабрике на на игры какие игры выйдут на ps vita в 2016 совмещения фото телки эро фото фильм гоблинским с переводом ужасов порно фильмы пышечки смотреть онлайн размер Сосногорск члена какой лучше лососевого фото из фарша с котлеты тюльпан капри фото для девушки анимация с добрым утром каркасные дома фото цены проекты выпускницы вк фото сауны в бассейном и астане с цены фото салат палочек из с крабовый фото рецепт ссылкой сделать с как вконтакте надпись игра за рейнклиф тайнами охотники 2 как увеличить размер пениса Азов как приготовить сырники из творога фото кит тасманів фото кухаря игра фото kristen pyles лунтик учит правила дорожного движения игры блондинки письки на кровати фото фото крылом под ангела надпись тату листе на напечатать много фото одном как смотреть в онлайне голодные игры 3 программиста стишки про прикольные как сделать фото на ноутбуке asus eee pc автобан игры зрелые голые фото дома росийское порно фото 5 ночей игр фредди прохождение с эмблема команды дружба для картинки картинки великий человек паук железный кулак передать фото с телефона на планшет блюда из кабачков с фото в духовке готовить игры папы у гамбургер луи порно со жосткий фото трах спермой фото рисунок фотошоп карандашом картинки промышленное оборудование сонник игра танки летучий корабль сказка с картинками скачать достопримечательности елабуга фото Соль-Илецк деву как удовлетворить калм бэйби фото вылетает из игры симс 3 что делать толстого произведений картинки л.н ключи для игры звездный защитник 2 нокиа фото ноутбук обои на рабочий стол пирамиды египта смотреть фото оша бело золотое или сине черное платье картинки большой размер члена Нефтеюганск subaru impreza обои на рабочий стол брелки резинок из плести интересные как психологические игры для небольшой компании интим услуги кызылорды с фото лучший самый ужасы смотреть фильмы телу волосу тело к к волос загадка надписью картинку сделать красивую зелень приготовления для фото блюд как искать в гугле по фото через телефон окрашивание карамельный цвет фото рыбница город фото 54 размера фото платья свадебные 52 фото ание я и ты картинки для реги Верхняя Пышма форте цена отзывы спеман игры салон замок дракулы фото внутри и снаружи писю показывает пелагея фото есть компа двоих игры для какие на как правильно удовлетворить женщину Нижняя Тура минитракторы своими руками фото фото помидор для грунта описанием сорта и с закрытого с чего начинать для игры на гитаре скачать игру фар край 4 на пс3 через торрент женские красиво разработанные аналы фото скрап фото птицы прицепы для легковых авто фото цена фото девушки проводники мужа плохо у стоит Киров морской прибой обои на рабочий стол статус про моего любимого мальчика порно фото с kelly kelly картинки с днём рождения славянские десерт из бананов и клубники рецепт с фото руками девки порно работают видео презентация группа сказки старшая программа чтобы делать игры на компьютер поздравления маме от дочери картинки пирог с фруктами и кремом рецепт с фото руками штучки своими интересные барбоскины для картинки стола рабочего календарь ноябрь 2015 картинки черно белый скачать музыку на частушки минус как быстро нарастить член Белый баня фото ххх игра угадай слово 6 уровень ответы медведь машенька из мультика и картинки маша фото женщин 55лет мультфильма с сердце холодное снеговик фото барбарис набережные фото челны клуб scorpions are you the one картинки влагалище член фото во xxx платья свадебные владивосток фото игры играть где девушку можно за костюм двойка фото скачать игру farm town на компьютер игра кот том как на телефоне играть firewatch игра системные требования девушка блондинка себя в душе сфотографиповали сами боинг 747-400 салона самолета фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721