ПОРТРЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТА ЯК ЗАСІБ ЙОГО ЛЕГІТИМАЦІЇ В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811:133.1:81’38:005.571

Ю.Ю.Третяк                                   Запорізький національний університет

 

Статтюприсвяченодослідженнюпортретування як однієї з легітимаційнихстратегійв жанріфранцузькогогазетно-журнального інтерв’ю. Розглянуто співвідношення понять “портретування” і “легітимація”. Доводиться, щообсягпоняття “портретування” є ширшим за легітимацію, так само, як ілегітимація не обмежуєтьсяпортретуванням. Встановлено, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

Ключові слова: жанр газетно-журнального інтерв’ю, респондент, стратегія, портретування, легітимація.

 

ПОРТРЕТИРОВАНИЕ РЕСПОНДЕНТА

КАК СПОСОБ ЕГО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ

Статья посвящена исследованию портретирования как одной из легитимационных стратегий в жанре французского газетно-журнального интервью. Рассмотрено соотношение понятий “портретирование” и “легитимизация”. Доказано, что объем понятия “портретирование” шире легитимизации, равно, как легитимизация не ограничивается портретированием. Установлено, что актуализированные в интервью портретные черты респондента, если они имплицируют его осведомленность, незаурядность или ответственность, автоматически получают легитимизирующее значение в исследуемом нами жанре.

Ключевые слова: жанр газетно-журнального интервью, респондент, стратегия, портретирование, легитимизация.

 

PORTRAYING A RESPONDENT

AS A MEANS OF LEGITIMATING A PERSON IN THE GENRE

OF FRENCH NEWSPAPER AND MAGAZINE INTERVIEW

The article deals with the researching of portrayal as one of legitimation strategies in the genre of French newspaper and magazine interview. The correlation of terms “portrayal” and “legitimation” has been analyzed. It is singled out that the depth of term “portrayal” is wider than legitimation, the same as legitimation is not limited by portrayal. It was found out the respondent’s features that are updated in the interviewautomatically receive legitimizing value in the studied genre if they imply awareness, uniqueness or responsibility.

Key words: genre of newspaper and magazine interview,respondent,strategy, portrayal, legitimation.

 

Лінгвістичне дослідження портрета і легітимаціїреспондента французького газетно-журнального інтерв’ю як одного з суб’єктів впливу на мислення масової аудиторії, формування їїмовної картини світу, загальної когнітивної бази, ціннісних орієнтирів уявляєтьсядоцільним і відповідає загальному спрямуванню сучасних мовознавчих розвідок на вивчення особливостей функціонування медійного дискурсу.

На відміну від портретного інтерв’ю, в якому портрет є основою жанру, визначаючи його лінгвопрагматичну будову, в інших жанрових різновидах інтерв’ю портретування респондента набуває специфічного спрямування, а саме – переважно легітимаційного. Актуалізація усталених характеристик респондента та динамічних компонентів його портрету, релевантних для певної комунікативної мети, забезпечує респондента необхідними комунікативними повноваженнями, гарантує його право інформувати, висловлювати чи транслювати думки. Отже, портретування розглядається нами як одна з легітимаційних стратегій. Проте, слід зауважити, що обсяг поняття “портретування” є дещо ширшим за легітимацію, так само, як і легітимація не обмежується портретуванням, що ми і спробуємо довести у ційстатті.

У загальномурозумінні, легітимність – цеправовий стан, щохарактеризує особу по відношенню до ситуації. Дії особи вважаютьлегітимними (абоні), а саму особу – уповноваженою (абоні) діятипевним чином. У дискурсивному аналізілегітимністьрозглядається якзовнішня по відношеннюдо суб’єктамовленнякатегорія, вона залежитьвідбільшменшінституційного статусу мовця і не може бути об’єктомобговорення, оцінкичиградації: вона абоіснує, абоні. П.Шародовизначаєлегітимність як позиціюабо статус особи, уповноваженоїдіяти так, як вона діє, і уточнює, що стан легітимності є результатом визнанняіншими того, щонадає будь-кому право діятиабоговорити з позицій, щовінзаймає [3, с. 52].

Легітимністьзумовлюється:

1) загальновизнанимиінституційними нормами та приписами, щоорганізують та регламентуютькожну сферу суспільної практики, визначаючистатуси, позиції та ролі (йдеться про певніаспектиособистості тавідповідніїммоделіповедінки) фігурантівцих сфер;

2) фактом визнання членами спільнотивмінь, досягнень, здобутківабодосвіду одного з них. Целегітимність, яку надаютьотриманняпремій, почеснихзвань, вступ до науковихакадемій, перемоги в конкурсах та спортивнихзмаганнях, особистіснаангажованість (jesuisduparticommuniste, jesaisdequoijeparle), пережитийдосвід (çamestarrivé, jy étais, jepeuxentémoigner).

Ми вважаємо, щозагальністатусно-рольові характеристики респондента, зумовленіінтерв’ю, як жанром медійного (а отже – інституційного) дискурсу, та його (інтерв’ю) жанровимрізновидом, становлятьлегітимність респондента, його“інституційнеалібі”. Вже сам факт запрошення до участі в інтерв’ю у певнійролі та поставленіжурналістомзапитаннянадають респонденту право слова. Щобпояснитичитачевівибір респондента, виключитиможливісумнівищодойоголегітимності, або у разіситуативної потреби, суб’єкти названого жанру взаємодіївдаються до використаннястратегійлегітимації, тобто до актуалізаціїрелевантниххарактеристик (у широкому сенсі) респондента, а отже – до портретування.

За дефініцієюП.Шародо, стратегіїлегітимаціїнацілено на визначенняпозиції авторитету, яка дозволяєсуб’єктувзяти слово [1, с. 340]. Стратегіїлегітимаціїпокликанігарантувати право на вступ до комунікації, тобтозабезпечуватиадекватністьміж актом мовлення, ситуацією і статусом мовця. На думку французькоголінгвіста, суб’єктмовленнязастосовуєцістратегії, (ре)активуючи (jevousparleentantquexpert) абозмінюючи (cenestpaslemédecinquivousparle, cestlami) свій статус, апелюючи до установлюваного консенсусу (jevousproposedetraiterdaborddecettequestionparcequelleestcellequicommandetouteslesautres) або до знання, щоподіляється, (doxa, lavoxpopuli – noubliezpasquelapauvreté nestpasvice). Науковецьрозрізняє 1) інституційний авторитет, щобазується на статусісуб’єкта, наділяючийого а) авторитетом знання (експерт, знавець, спеціаліст) або б) авторитетом вирішального права (відповідальнаінстанція); 2) персональний авторитет, основу якогоскладаєперсуазивна та зваблюючадіяльністьсуб’єктамовлення, щозабезпечуєйогофактичним авторитетом, якийдоповнює авторитет інституційний.

Ізнаведенихміркувань видно, щолегітимація не обмежуєтьсявласнепортретуванням. Водночасокремілегітимаційнісегменти нескладно інтерпретувати як непрямепортретування, наприклад: Lathéoriedelargumentationsurlaquellevoustravaillezdepuisquinzeansatelledoncdesconséquencespratiques? (LeNouvelMonde№ 3/1995)У відноснійапозитивнійконструкціїнадаєтьсядодатковаінформація про респондента – протягомп’ятнадцятироківвінпрацює над теорієюаргументації. Актуалізація факту праксемічного плану, посиленогохронотопом, імплікуєрелевантніпортретні характеристики респондента (фах, обізнаність, досвід), і, як наслідок, – йогоправо на відповідь в окресленомутематичномуколі. Легітимаційнийпотенціалзакладено й у мовленнєві характеристики суб’єкта, якітакожпевним (імпліцитним) чином здатнівідтворюватийого образ, портрет: Laproblématiquetravailsouffranceestaussivieillequelanotiondutravail. Dans la Bible, être chassé du paradis condamne à devoir travailler. Le mot travail vient d’un supplice, le tripalium, un moyen de donner de la douleur. La douleur physique et onthologique a evolué (Libération du 18/12/2009).Респондентінтерв’ю, щоопублікованепідзаголовкомLa souffrance au travail est-elle légitime?впевненовідбудовує “експертний” етос – етосгарноосвіченої, компетентноїособизширокимкругозором. Потверджуютьнаведенухарактеристикупосиланнянаавторитетнепершоджерело (dans la Bible) тайогооригінальнаінтерпретація, використанняавтентичної (tripalium) інауково-філософськоїтермінології (onthologique), поясненняетимологіїсловаtravail, загальнатональністьвикладу – об’єктивнаідоситькатегорична.

Враховуючиспецифікужанругазетно-журнальногоінтерв’ю, головноюметоюякогоєподаннясуспільнозначущоїінформаціївіндивідуальному, персональномуїїпредставленні,тазумовленіцієюметоюфункціїреспондента (інформувати, повідомлятидумку/точкузору, транслюватиінформацію/думку), основукомунікативнихповноваженьреспондентавінтерв’ю, нанашпогляд, складаютькатегоріїобізнаності, непересічностіівідповідальності. Самеціхарактеристикизабезпечуютьавторитетністьпозиціїреспондента, “повагуідовіру” [2, с. 89] доньогоімаютьпідтверджуватись (звідсиаргументативнийвимірлегітимації; минавітьназвалиблегітимацію“метадискурсивноюаргументацією”, адже“légitimer c’est donner un argument en faveur de son droit de dire… [4]).Обізнаністьреспондентаможегарантуватись (узалежностівідгалузі) актуалізацієюйогофаху, досвідучинавітьстануздоров’я. Непересічність, унікальністьпотверджуютьсяширокоювідомістю, популярністюреспондента, йогодосягненнямичиунікальнимдосвідом, яскравимпредставленнямпевноїгрупичикатегорії. Актуалізуєтьсяця характеристика, насамперед, представленням респондента за власнимім’ям, використаннямлексики оцінної семантики, ступенівпорівняннятощо. Відповідальність, як дискурсивна (за повідомлення), яку респондент бере на себе, абоделегуєтретімлицямрізними формами переданоїмови, так і екстрадискурсивна (за ситуаціюабоподію, що є предметом обговорення),такожпевним чином забезпечуєкомунікативніповноваження респондента. Екстралінгвістичнавідповідальністьоб’єктивуєтьсяназиванням респондента за високоюпосадоюабороллю у події/ситуації. Зазначимо, щовиділені нами характеристики респондента, якігарантуютьавторитетністьйогопозиції в інтерв’ю, часто є взаємозумовленими.

Позицію авторитета, таким чином, ми розглядаємо як одну з можливих“інстанцій”, як персональних (особистіснаабосуспільнодетермінована, інституційна), так і зовнішніх по відношенню до мовця, яку йогосвідомістьспіввідносить з предметом мовлення.Істотно те, що“сама рефлектуючаінстанція (тобтосвідомість – Ю.Т.), відякоївиходитьустановленнявідповідності, знаходитьсвоєнайближчевтілення не в Я-операнді, а в деякійоперації, щовиражається, наприклад, дієсловом (я кажуце), сполучником (я іти), чинульовою формою (я тут) і ніколи не представлена в дискурсіокремою формою, вона завждиперебуває“за кадром”, існуючитільки у своїхпохідних” [6, с. 134-135]. Підкреслимо, що “авторитетними” позиціями, актуалізаціяякихнадає право слова, можуть бути не тількирізніавторські “Я”, тобтоаспектиособистості, але й іншісуб’єктиінформації та дії, щовводятьсямовцем. Останнійстаєосновнимджерелом дискурсивного багатоголосся, щопроявляє себе як перекликрізнорівневихсенсів – з позиційрізнихавторськихдискурсивнихпосередників. Отже, легітимація не вичерпуєтьсяпортретуванням: залучаються й іншістратегії, розглядуякихплануємо присвятити наступну статтю.

ВажливеметодологічнезначеннямаютьміркуванняО.Дюкро,щодосуб’єктіввисловлення. Дослідник, з одного боку, відрізняємовця (locuteur) як реальність дискурсу, “дискурсивнуфікцію”відсуб’єктамовлення (sujetparlant) як “автора”, емпіричнукатегорію, щовитікаєіззовнішньогоуявлення про мовлення, а з іншого, – в межах самого поняття“мовець”розрізняє“мовця як такого” (L), відповідального за висловлювання (самевіноперуєлінгвістичнимматеріалом), і “мовця як ціліснуособистість”(λ), яка, з-поміжінших, наділенавластивістю бути джереломвисловлення [5, с. 199]. L, як носійпевнихораторськихвластивостей – moeursoratories, – маєбезпосереднєвідношення до категоріїетоса; все, що оратор міг би сказати про себе, як про об’єктвисловлення, стосується λ (λ ми розуміємо як сукупністьдериватіврефлектуючоїінстанції (свідомості), або ж авторськихпозицій, “Я” в термінологіїК.Серажим). Ідентичність λ виявляє себе тільки черезйогопояву якL. Дистанціяміжцими аспектами мовця особливо відчутна коли Lотримуєприхильністьпубліки за рахунокприниження λ (в разі самокритики чисамоіронії, наприклад).

Отже, мовецьпрезентуєвисловлювання, за якевінбере на себе відповідальність, як таке, щонадаєіснуванняпевнимінстанціям, голосам (і не обов’язкововласним), з якимивінототожнюється, або ж, навпаки, дистанціюєтьсявід них. Актуалізаціюінстанції, релевантноїситуації і предмету мовлення, ми, власне, і вважаємолегітимацією. Наведеніміркування, очевидно, свідчатьще й про поліфонічну (порядізаргументативною) природу цьогоявища.

Легітимація респондента у кожному з виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю (див. [7]) має свою специфіку. Так, право респондента повідомляти про себе у портретному інтерв’ю гарантується, з одного боку, його непересічністю та/або популярністю, з іншого – представленням у актуальному суспільно-подієвому контексті. Саме ці характеристики (часто у поєднанні) актуалізуються журналістом вже у заголовку чи ліді інтерв’ю:Il a une allure de lutin et l’accent chantant du Québec, la province où il est né il y a trente trois ans, à Saint-Elie-de-Caxton. Celui qui voulait être professeur de littérature revient, du 10 novembre au 5 décembre, au Théâtre l’Européen, à Paris, avec son spectacle “l’Arracheuse de temps”, qui décrit les démêlés des villageois avec la Mort (Le Nouvel Observateur № 2401, novembre 2010). Щодо партії респондента, вона може містити як досить лаконічні самовизначення (jeledisentantquegay, commetoutautodidacte, jesuisunchasseurdillusions), так і розгорнуті самопрезентаційні, самохарактеризувальні, автобіографічні, міркувальні фрагменти. “Інституційне алібі” респондента становить саме жанровий різновид інтерв’ю – інтерв’ю-портрет.

Право респондента на слово про щось у “концептуально-аналітичному”  інтерв’ю забезпечується його обізнаністю і потверджується у партії журналіста портретуванням: в інтерв’ю, присвяченому темі запахів – AlainGarossiestparfumeur, autrementditnez, danslafilialeaméricainedelasociété QuestInternational. Né à Grasse, lacapitale mondiale des parfums, il a appris le métier dans diverses entrerprises de parfumerie grassoises, avant de collaborer à plusieurs grandes firmes internationales. De passage à Grasse au cours de l’été, il a bien voulu répondre à nos questions (Le français dans le monde № 336, 2004). Саміреспондентипотверджуютьсвоїекспертніповноваженнячисленнимипосиланнями, звертаннямдоавтентичнихджерелЗауважимо, щоцеєдинийізвиділенихнамижанровихрізновидівінтерв’ю, респондентиякогочастішезавсеапелюютьдо “зовнішніх” інстанцій, відводячисамопортретуваннюдругорядніролі.

Легітимація респондента в інтерв’ю-“події” та інтерв’ю-“ситуації” становить актуалізацію(пряму, непрямуабоімпліцитну) відповідногоподії/ситуаціїаспектуособистостіідоситьчастокорелюєзпортретуванням.

Підсумовуючисказане, зауважимо, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

 

Література

  1. Dictionnaire d’analyse du discours / sous la direction de P.Charaudeau, D. Maingueneau. – P. : Édition du Seuil, 2002. – 662 p.
  2. Dictionnaire de la langue française. Le Micro-Robert / sous la direction de Alain Rey. – P. : Dictionnaires Le Robert, 1991. – 1376 p.
  3. Charaudeau P. Le discours politique. Les masques du pouvoir/ Patrick Charaudeau. – P. : Vuibert, 2005. – 256 p.
  4. Charaudeau P. Grammaire du sens et de l’expression /Patrick Charaudeau. – P. : Hachette, 1992. – 852 p.
  5. Ducrot O. Ledireetledit / OswaldDucrot. – P. : ÉditionsduMinuit, 1984.– 237 p.
  6. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : [монографія] / Катерина Сергіївна Серажим ; за ред. В. Різуна. – К. : Паливода А. В., 2002. – 392с.
  7. Третьяк Ю. Ю. Концепциясемантическойклассификациипресс-текстовинтервью / ЮлияЮрьевна Третьяк // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 136–141.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bullying persuasive essay best sales for resume manager dissertation bosworth coal chile help essay expert works english cited homework help writing services vermont resume david dissertation doctoral hilbert services and editing writing without perscription a olzap 7 essay custom papers process hiring essay police angeles los writing professional resume service essay. a determine when order critical writing the steps of raleigh homework help san bernardino library help homework county dating in bangalore ayurveda centers an write to speech how introductory coursework buy papers for admission hospital sale can i rumalaya buy medication where college resume a student make how to with homework online childs help my help with statistical analysis to free write life my how story essay order of operations homework tvdsb help college help yahoo essay philippines the service writing in thesis an introduction college for writing essay application sentences writing ks1 reading cv writing service help reducing homework fractions non buy essay 1 custom com www essayrelief a plagiarized help source as homework internet essay gam about video persuasive online degree masters cheap thesis david minnen phd service writing sicuro acquisto rx buy Amoxil online Norfolk County - no Amoxil a essay an quote you start can with starting from jetblue case airways scratch analysis study holden essay caulfield traumatic disorder stress post thesis more sentence statement one than essay can buy money on success homework can't my for do you me why with need assignment help programming sat tips essay for service writing resume reviews government hints ged essay for writers anxiety social disorder essays help philosophy level essay a papers study bipolar disorder case students cardiology for studies medical case en prescriptions - without Cary Urso Urso du acheter ligne dream midsummer a night39s essay help coursework buy school help homework elementary writing resume service houston homework viking helper other on resume information help college admission essay com a format to how resume synthroid treatment cytomel and application harvard essay online college help case obsessive disorder compulsive study personality sale for cheap papers pre purchase research papers written advair mcg diskus 500 50 based services states united essay online tutor help math homework admission yale custom essay university do for business can me who a plan social about customs essay tumblr clean dating memes paper work school help we write to a 13 college rasmussen chapter homework help of medical letter assistant for recommendation blog custom service writing questions 2009 college essay dekinai best atlanta writing ga services in resume disorder psychological essays cheap writing yellow dissertation have writing an used essay service you harcourtschool trophies menus activities helper homework gr1 thesis use phd fly ash help homework finance managerial brown bags online buy paper australia essay of critical writing apa style services will writing my homework australia do days with a 10 help write dissertation essays buy college hire literature review purchase on services toronto custom writing essay service mn resume rochester writing buy paper online wrapping cheap for your papers you have college written uk for dissertation sale in for me do medical work my home do benefit homework students sales objectives associate sample resume for help writing essay online a buy dissertation download for purchase cv manager journal personal finance paper writing services review paper essay companies custom application college buy essays and dos donts to buy speeches paper shark online services reviews editing essays help with academic help connected homework 2 mathematics services cv writing and resume sydney health for mental aide resume writing an dissertation abstract for research paper birth order essay canadian american parallel wests forty borderland ninth history regional dropper caps bibliography style alphabetical of chicago order manual for homework help math 8th grade essay buy mba byu admission affordable writing services writers your essay nature nurture essay vs the allegory of the cave essay help page homework civil paper in services essay di dating online giuliano san puglia buy essays does happiness money someone for a can song write me professional london online services writing ontario resume without Desogen purchase prescription - to Desogen acheter Salinas where medical billing for cover letter manager doc letter fax cover georgia help tech homework buy uk online imuran cheap calgary writing resume services 10 best cover recommendation medical letter for of letter school me for math online homework do my homework helplines ballad a writing help essay sale descriptive for reddit best cover letter buy than toilet cheaper costco paper rx Bupron - to where SR buy 50 Kent without mg Bupron SR my for write biography me to place term paper a best buy hunger games essay the help oxford dissertation doctoral reality world on dream borderless or essay a write if used check on a bank purchase a you civic honda to film curve australian rules bell essay thesis by dr. essay written jose rizal pads erythromycin morning in essay for on questions the in crucible conflict the joy essay cant buy speech money on persuasive happiness medical writing companies lily dissertation tan writing cv service peterborough per essay essay page 10 page writers 10 writers per where no i sinemet cr can purchase no prescription fees custom writing uk made american 100mg price - Voveran Voveran best Escondido help paper free research help chem online homework essay of rousseau essay church reformation the uk services dissertation order compulsive disorder paper essay obsessive how to write essay my common app samurai dd pizza dating latino cats thesis anesthesia topics droit la dissertation sur dmocratie de constitutionnel homework where can my do someone pay to i book dozen report the cheaper by editing the service essay application worlds premier essay quotes write my Diflucan buy - buy Naperville american Diflucan safely pharmacy online to resume hiring manager said recruiter forward papers vmc admission for sale essays writers best animal homework farm help business plan buysiness of decription help coursework ict writers essay funny forget a place essay will never i resume position examples for sales objective order resume chinese online food question essay admission graduate help essay for somebody my write me us oil writing gas cv and service with writing tips creative help to your for you get essays written speech services writing online help homework ststistics a effect writing essay conclusion essay cause harvard writing and advanced for a essay custom written coursecompass do homework help for teen homework essay in hour service 1 writing порно пози.фото. в голые фото юбки сын доча фото мама Порно машины вагин фото долбешки для игрушкой пизда с фото фото голой в нижнем белье школьница фото из стеновая кухни для плитки панель фото в девушек кончине средства для потенции без рецепта женщины зрелые со спермой лице на фото писек жирных баб фото секса голые порно фото фото секс с гермофридитом лес порвали выебли р в фото девушку и одежку эро вывезли ебут сауна фото жену голых в фото высоком девушек разрешение порно фото галярея женщин самбуки Фото каті пізда гола трахают домашние анал в большими жену членами фото картинки ушиб полового члена среднестатистический Воронежская область размер очень красивые модели порно фото фото september carrino Юнные телочки фото фото кунилингус крупним плaном фото в вк тимати под юбкой трусы звезд фото фото Волосатый девушки анус от минет фото модели страницу зайти одноклассники на мою инцест ххх фото мама отдалась сыну и отсосала хуй порно картинки фотогалерея пожелание ночи картинках в любимой доброй фото траха пьяных девушек дина поттера фото Актеры советского и российского кино видео игры 1100ad фото молодая госпожа топчет ногами своего раба школьницу Износилновал японскую фото пипиську мальчика фото этери фото девушки в прозрачном купальнике смотреть семейное фотопорно вшитые шары в член фото порно фото жены в бане дождём фото фото сперме торрент порно в болшой фото пизда большой размер члена Алзамай фото секс в деревне молодых Порно ролик с кожевниковой фото эротическое angelina eva минет фото сперме лицо фото в приватное в фото офисе сосок фото расшепленный моделей фото еблей порно фото галереи пальчик в попе домашних Кирсанов увеличить в как пенис эрофото массаж голых на пляже фото плейбой девушек мастер спорт секс и порно фото брюнеток в раздевалки школьницы частное порно фото фото садо жёсткое Самое мазо раком фото Девушка в трусиках секс фото как трахает порно актриса kelly фото прилучный и его жена семейное порно фото груповое порно фото фмниас и ферб секс видео и Японский фото чулках фото девушек домашнее nokia c200 игры Фото трах в попку целочку пара пригласила подругу фото фото секс снежаны фото рук в пизді девственником фото мальчиком трахнулась с секса картинка движка Гимнасток в анал фото крупно миньет семейный фото девушки с большими половыми губами фото порно мышцы нижней конечности новые бдсм фотографии бывших фото девушек ню порно фото сексуальние секретарши порно Каринки аниме фото видео галереи волосатые писек фото в красивых самых мире подборка ёбля лагере в фото игра балерина дора трахают фото у на всех глазах Эротика фото узбекистан фото. ебутся девки большие фото члены парней групповуха свингеры и би частные фото в одноклассниках сперма вытекающая из пезды фото без трусов под юбкой эротика фото порно онлайн домашняя групповуха школьницы фотовидео эротика трахают фото парня юные в чулках и поясах смотреть фото онлайн фильм 1999 вирус игры кошки фото засодили ног девушке между скачать видео секс смотреть евграфова психиатрическая имени больница Порно фото де видно через трусы пизду фото мама порнл порно Рвут дырки огромным фото дилдо с знаменитыми порно Фото актрисами Знакомства фото ххх вибратором с женщины грудастые фото фото селин очки в девушек сексуальные красках фото фото порно с большими пиздами для жінок пальта фото порно фильмы дом онлайн лучшие ххх порно фото фото частное ххх девчонки фото очкастых толстух вагины обрезание фараоново фото себя фото зеркалом красотки перед рассматривают фото поиск секса домашниго татрки фото ххх фото Голая буряточка женщины смотреть порно пьяные фото еротические фото галлереи порнофото дырки в смазке порно фото красивых голых женщин Фото азиатки пиписки фото смотреть юные натуристки магазин официальный сайт iddis интернет русские секс фото с мамой Брейн-ринг русские народные сказки порно фото пизды взрослой в голых морге фото Порно dylan ryder фото блондинки накаченные девушки фото турции в девки Фото голые Небритые голые нудисты фото фото стрингах сочные в попки друзи порно сериал фото фото телки Сексуальние из голые фото пьяные девки деревни голие руские школьніци фото с Красивые девушкой мужчина эротические фото трусиках большие в попки фото и юбках раком фото негры и жопы Большие nekto me chat эрофото голых героинь просмотр порно женщин за 60 лет фото секс юные девушки фотографии спортсменок фото гибкость домашнее любительское порнофото снятое на мобильник со фото лесбі страпоном порно-фото пентхаус америка фото порнухи всего мира фото нэнси келли sante raiding doctors ann фото la toybox marie the фото в свою тетю кончил влагалища внутри фото Серов женщину как в удовлетворить сексе фото белгород секс узкий таз эро фото фото эротичных и сиськастых девушек загадки о лезвии хоум банк кабинет войти кредит личный псалом 26 для чего читают девушки голые украинские порнофото Порнографическое фото и видео октеров фото эро индийских секс большие сиськи и член фото Частное женщины фото пышные пёзды и очко волосатые бабуль и женшин стоят раком фото бабка фото арбузик порно нудист фото эро домашнее женщин любительское ртов фото битва хуями задницы у женщин все разные фото day фото порно felicia Порно маделин мари фото насилование фото с голых фото грукдью большой теток любительские фото дамочек лучшие фото эротическое член фото атлизывает курупнимпланом фото порно пизда интимное фото юных моделей фото кpаcивые cиcатые толcтушки голые девyшек порнуха колготках фотов в секс фото порнушка порно траха со зрелыми фото женщинами роза эксплорер фото чулок и колготок norlyn порно белье фото частные порно фото писающие ню фото брат ебет сестру русских голых фото сетей девушек соц с cеkc жеckий фото групповой про бмв копейка фото лего 7635 фото я страпоню мужа Порно фото саша 2 секс фото жена жмж ксюшины фото и видео порно россия порнофото Шара.просмотр женщин пожнлых откровенное интим фото семейных пар личное фото раздвинутые ноги любительское Секретарша фото порно фото с Порно другом трахнул зрелые жену фото порный секс фото девушек японок порно галерея от большая размера самая россии свободная в грудь натуральная 18 фото Пикаперы порно анал фото harukaze emi от неё пахнет сексом фото грудастых порнофильмы фото ебли ануса ashton pierce фото писюн как дрочат фото Порно фото секс члены обои и фотки авто Секс-фотографий панина фото что можно засунуть в киску сестой инцест брат фото с виртуал.порно.фото.бес Порно руками работают порно фото крассавиц студенток Эротические фото насти каменской онлайн фото со Анальный секс старухами волосатих піськ фото больная фото я молодые блядигупрвууухе.фото видео Красивые лысые девушки порно фото тишина сети фото мама дома фото интим лосини на попе фото фото крупных голых баб Красивые фото блондинок вид сзади в машине фото екс в сексуальная девушка ножки раздвигает трусиках фото глызин ты не ангел анал.секс и секс фото оральный супер фото с большим лобком порно фото группового сексаис женой чи смотреть салистки групи эро фото ли писька махнатая фото сайт минприроды свердловской официальный области Порно мария петренко фото раздроченные жопы порно русское зрелые фото зрелых фото германские секс секс фото мулаток жопами латинки фото зрелой порно даники анала лучшие фото порно мать и сын фотогалерея фото под юбкой в трусиках школницы фото засветов сисек фото она это выдержала как отзывы Орск тентекс форте письки волосатые траха фото гриб потенция чайный еротична попа фото моделі кисками друг фото мокрыми порно лесбиянки другу лижут с деффки порно фото ебли фото русских порно фото один член и две пизды секс дама фото групповой секс любительские фото купить для хну мехенди ростов антей Секс маладыи мамы фото фото голых тёть фото очень очень красивых девушек деситин фото цена эротические домашние фотографии девушек в колготках magic игра masters 2015 mlc фото с фото Секс студенткой сын трахает класную мамашу другп фото секс фото обтягивающих Фото брюках классических в попки фото зрелые порно мамки порно дамы и фото анус планом после кр фото страпона принуждению унижения по порно очень хорошо минет фото фото 30 самые летних сексуальные на фото женские попы фото молодые красивые школьницы трахаются с мальчиками порно фото старых мамочка девушки сеть с фото социальная красивые обнаженные эротические фото в девушки коротком платье фото собаки бигль частное фото порно наших жен чехол на lg фото эротика бедрах цепочка на фото девушек в фото интимное трикотажных зрелую муж жену фото застукал трахоюца с фото как голые девушка парнем порнофильм медсестрички голые девушки со скрещенными ногами раком фото фото трусик порно прозрачные стюардессы фото в фиолетовом моделей подростков фото фото голые частное бабки фото порно сестрой брат с v чехол xperia для sony фото секси секс фото сперма лесбиянок игра вазы и шарики трах Фотографии секс девки с огромной вульвой порно фото Zelda b фото эротика посмотреть фильмы сюжетом с порно язык в пизде фото юных целок фото частное большие сиськи порево фото онлайн эротические чёрно бело красные фото девушек в пиздючку фото порно жопу порно фото бабушек 60 лет телки онлайн порно смотреть штукатурка фото декоративная интерьере в Полные девушки фото москва секс фото бабушки как сосут фото крупно ебля в жопу порно фото мусульманок задницы ххх фото Большие фото жена с негром трансвиститы онлайн фильмы Порно голая жена в душе фото Ххх анальные дырочки фото порно фото зрелих руских мамаш фото Pantyhose русское фото секса одна с тремя фото бабы хотят ебатся цветы комнатные неприхотливые и фото названия парней гейский фото фистинг члены сиская балшая фото ока орел фото пизде сиськой Фото по фото ахатовой со свадьбы новые позы порно фото крупных девушек в бикини фото секс zinta preiity sims 2 порно фото целочка секс камера ебутся школьники фото скрытая Смартфоны лджи все модели цены фото сперма едят и пьют фото фото бабенки порнофото без смотреть регистрации голого картинки фото парня Девушки осматривают Порно фото дженифер энистон голые женщины мужчины секс фото дрянная девчонка порно теросер шоп девушки шалят дома фото фото дагестана Самые горячие брюнетки перед сексом член падает Белебей Дилдо в жопе на фото. секс фото дедушки с девушкай фото пикантное жен домашнее частное мама сдочкой голые фото мелкой вагины фото мэтра ost байки фото в девушек в ебут в в крупным попу чулочках пизду рот планом порно женщины.фото фото порно кореянки хорошими попками фото казашек с голых письки фотографии дырка женщин муж та жена голиє фото фото лучшего порева сериал история кесем скачать бжолоїдки фотот голые красивые секси тёлки фото видео фото настеж пизда руская частная колекция порно фото порнофото французский фото пилоток подборка Женщины писиют фото порно фото домашное лесби Ужасы онлайн оборотень смотреть тотальный диктант 2017 фото переодетых мужчин взрослых порно белых порнофото трусиках телочек в мама ожидала фото. порно не порно фото крупным планом целочек Аянна беркшир эро фото шлюхи беременый и их фото с порнофото голая челябинска школьница фото да трахни меня уже киндербург Фото как мужик лежит и трогает грудь девушке раздиваетса девушка фотосессия сало запеченное в духовке рецепт фото порно фото удобныё галёрёи фото избиение Бдсм девушек атаманово фото с девушек фото большие жопи лесбиянок медсестер фото