ПОРТРЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТА ЯК ЗАСІБ ЙОГО ЛЕГІТИМАЦІЇ В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811:133.1:81’38:005.571

Ю.Ю.Третяк                                   Запорізький національний університет

 

Статтюприсвяченодослідженнюпортретування як однієї з легітимаційнихстратегійв жанріфранцузькогогазетно-журнального інтерв’ю. Розглянуто співвідношення понять “портретування” і “легітимація”. Доводиться, щообсягпоняття “портретування” є ширшим за легітимацію, так само, як ілегітимація не обмежуєтьсяпортретуванням. Встановлено, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

Ключові слова: жанр газетно-журнального інтерв’ю, респондент, стратегія, портретування, легітимація.

 

ПОРТРЕТИРОВАНИЕ РЕСПОНДЕНТА

КАК СПОСОБ ЕГО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ

Статья посвящена исследованию портретирования как одной из легитимационных стратегий в жанре французского газетно-журнального интервью. Рассмотрено соотношение понятий “портретирование” и “легитимизация”. Доказано, что объем понятия “портретирование” шире легитимизации, равно, как легитимизация не ограничивается портретированием. Установлено, что актуализированные в интервью портретные черты респондента, если они имплицируют его осведомленность, незаурядность или ответственность, автоматически получают легитимизирующее значение в исследуемом нами жанре.

Ключевые слова: жанр газетно-журнального интервью, респондент, стратегия, портретирование, легитимизация.

 

PORTRAYING A RESPONDENT

AS A MEANS OF LEGITIMATING A PERSON IN THE GENRE

OF FRENCH NEWSPAPER AND MAGAZINE INTERVIEW

The article deals with the researching of portrayal as one of legitimation strategies in the genre of French newspaper and magazine interview. The correlation of terms “portrayal” and “legitimation” has been analyzed. It is singled out that the depth of term “portrayal” is wider than legitimation, the same as legitimation is not limited by portrayal. It was found out the respondent’s features that are updated in the interviewautomatically receive legitimizing value in the studied genre if they imply awareness, uniqueness or responsibility.

Key words: genre of newspaper and magazine interview,respondent,strategy, portrayal, legitimation.

 

Лінгвістичне дослідження портрета і легітимаціїреспондента французького газетно-журнального інтерв’ю як одного з суб’єктів впливу на мислення масової аудиторії, формування їїмовної картини світу, загальної когнітивної бази, ціннісних орієнтирів уявляєтьсядоцільним і відповідає загальному спрямуванню сучасних мовознавчих розвідок на вивчення особливостей функціонування медійного дискурсу.

На відміну від портретного інтерв’ю, в якому портрет є основою жанру, визначаючи його лінгвопрагматичну будову, в інших жанрових різновидах інтерв’ю портретування респондента набуває специфічного спрямування, а саме – переважно легітимаційного. Актуалізація усталених характеристик респондента та динамічних компонентів його портрету, релевантних для певної комунікативної мети, забезпечує респондента необхідними комунікативними повноваженнями, гарантує його право інформувати, висловлювати чи транслювати думки. Отже, портретування розглядається нами як одна з легітимаційних стратегій. Проте, слід зауважити, що обсяг поняття “портретування” є дещо ширшим за легітимацію, так само, як і легітимація не обмежується портретуванням, що ми і спробуємо довести у ційстатті.

У загальномурозумінні, легітимність – цеправовий стан, щохарактеризує особу по відношенню до ситуації. Дії особи вважаютьлегітимними (абоні), а саму особу – уповноваженою (абоні) діятипевним чином. У дискурсивному аналізілегітимністьрозглядається якзовнішня по відношеннюдо суб’єктамовленнякатегорія, вона залежитьвідбільшменшінституційного статусу мовця і не може бути об’єктомобговорення, оцінкичиградації: вона абоіснує, абоні. П.Шародовизначаєлегітимність як позиціюабо статус особи, уповноваженоїдіяти так, як вона діє, і уточнює, що стан легітимності є результатом визнанняіншими того, щонадає будь-кому право діятиабоговорити з позицій, щовінзаймає [3, с. 52].

Легітимністьзумовлюється:

1) загальновизнанимиінституційними нормами та приписами, щоорганізують та регламентуютькожну сферу суспільної практики, визначаючистатуси, позиції та ролі (йдеться про певніаспектиособистості тавідповідніїммоделіповедінки) фігурантівцих сфер;

2) фактом визнання членами спільнотивмінь, досягнень, здобутківабодосвіду одного з них. Целегітимність, яку надаютьотриманняпремій, почеснихзвань, вступ до науковихакадемій, перемоги в конкурсах та спортивнихзмаганнях, особистіснаангажованість (jesuisduparticommuniste, jesaisdequoijeparle), пережитийдосвід (çamestarrivé, jy étais, jepeuxentémoigner).

Ми вважаємо, щозагальністатусно-рольові характеристики респондента, зумовленіінтерв’ю, як жанром медійного (а отже – інституційного) дискурсу, та його (інтерв’ю) жанровимрізновидом, становлятьлегітимність респондента, його“інституційнеалібі”. Вже сам факт запрошення до участі в інтерв’ю у певнійролі та поставленіжурналістомзапитаннянадають респонденту право слова. Щобпояснитичитачевівибір респондента, виключитиможливісумнівищодойоголегітимності, або у разіситуативної потреби, суб’єкти названого жанру взаємодіївдаються до використаннястратегійлегітимації, тобто до актуалізаціїрелевантниххарактеристик (у широкому сенсі) респондента, а отже – до портретування.

За дефініцієюП.Шародо, стратегіїлегітимаціїнацілено на визначенняпозиції авторитету, яка дозволяєсуб’єктувзяти слово [1, с. 340]. Стратегіїлегітимаціїпокликанігарантувати право на вступ до комунікації, тобтозабезпечуватиадекватністьміж актом мовлення, ситуацією і статусом мовця. На думку французькоголінгвіста, суб’єктмовленнязастосовуєцістратегії, (ре)активуючи (jevousparleentantquexpert) абозмінюючи (cenestpaslemédecinquivousparle, cestlami) свій статус, апелюючи до установлюваного консенсусу (jevousproposedetraiterdaborddecettequestionparcequelleestcellequicommandetouteslesautres) або до знання, щоподіляється, (doxa, lavoxpopuli – noubliezpasquelapauvreté nestpasvice). Науковецьрозрізняє 1) інституційний авторитет, щобазується на статусісуб’єкта, наділяючийого а) авторитетом знання (експерт, знавець, спеціаліст) або б) авторитетом вирішального права (відповідальнаінстанція); 2) персональний авторитет, основу якогоскладаєперсуазивна та зваблюючадіяльністьсуб’єктамовлення, щозабезпечуєйогофактичним авторитетом, якийдоповнює авторитет інституційний.

Ізнаведенихміркувань видно, щолегітимація не обмежуєтьсявласнепортретуванням. Водночасокремілегітимаційнісегменти нескладно інтерпретувати як непрямепортретування, наприклад: Lathéoriedelargumentationsurlaquellevoustravaillezdepuisquinzeansatelledoncdesconséquencespratiques? (LeNouvelMonde№ 3/1995)У відноснійапозитивнійконструкціїнадаєтьсядодатковаінформація про респондента – протягомп’ятнадцятироківвінпрацює над теорієюаргументації. Актуалізація факту праксемічного плану, посиленогохронотопом, імплікуєрелевантніпортретні характеристики респондента (фах, обізнаність, досвід), і, як наслідок, – йогоправо на відповідь в окресленомутематичномуколі. Легітимаційнийпотенціалзакладено й у мовленнєві характеристики суб’єкта, якітакожпевним (імпліцитним) чином здатнівідтворюватийого образ, портрет: Laproblématiquetravailsouffranceestaussivieillequelanotiondutravail. Dans la Bible, être chassé du paradis condamne à devoir travailler. Le mot travail vient d’un supplice, le tripalium, un moyen de donner de la douleur. La douleur physique et onthologique a evolué (Libération du 18/12/2009).Респондентінтерв’ю, щоопублікованепідзаголовкомLa souffrance au travail est-elle légitime?впевненовідбудовує “експертний” етос – етосгарноосвіченої, компетентноїособизширокимкругозором. Потверджуютьнаведенухарактеристикупосиланнянаавторитетнепершоджерело (dans la Bible) тайогооригінальнаінтерпретація, використанняавтентичної (tripalium) інауково-філософськоїтермінології (onthologique), поясненняетимологіїсловаtravail, загальнатональністьвикладу – об’єктивнаідоситькатегорична.

Враховуючиспецифікужанругазетно-журнальногоінтерв’ю, головноюметоюякогоєподаннясуспільнозначущоїінформаціївіндивідуальному, персональномуїїпредставленні,тазумовленіцієюметоюфункціїреспондента (інформувати, повідомлятидумку/точкузору, транслюватиінформацію/думку), основукомунікативнихповноваженьреспондентавінтерв’ю, нанашпогляд, складаютькатегоріїобізнаності, непересічностіівідповідальності. Самеціхарактеристикизабезпечуютьавторитетністьпозиціїреспондента, “повагуідовіру” [2, с. 89] доньогоімаютьпідтверджуватись (звідсиаргументативнийвимірлегітимації; минавітьназвалиблегітимацію“метадискурсивноюаргументацією”, адже“légitimer c’est donner un argument en faveur de son droit de dire… [4]).Обізнаністьреспондентаможегарантуватись (узалежностівідгалузі) актуалізацієюйогофаху, досвідучинавітьстануздоров’я. Непересічність, унікальністьпотверджуютьсяширокоювідомістю, популярністюреспондента, йогодосягненнямичиунікальнимдосвідом, яскравимпредставленнямпевноїгрупичикатегорії. Актуалізуєтьсяця характеристика, насамперед, представленням респондента за власнимім’ям, використаннямлексики оцінної семантики, ступенівпорівняннятощо. Відповідальність, як дискурсивна (за повідомлення), яку респондент бере на себе, абоделегуєтретімлицямрізними формами переданоїмови, так і екстрадискурсивна (за ситуаціюабоподію, що є предметом обговорення),такожпевним чином забезпечуєкомунікативніповноваження респондента. Екстралінгвістичнавідповідальністьоб’єктивуєтьсяназиванням респондента за високоюпосадоюабороллю у події/ситуації. Зазначимо, щовиділені нами характеристики респондента, якігарантуютьавторитетністьйогопозиції в інтерв’ю, часто є взаємозумовленими.

Позицію авторитета, таким чином, ми розглядаємо як одну з можливих“інстанцій”, як персональних (особистіснаабосуспільнодетермінована, інституційна), так і зовнішніх по відношенню до мовця, яку йогосвідомістьспіввідносить з предметом мовлення.Істотно те, що“сама рефлектуючаінстанція (тобтосвідомість – Ю.Т.), відякоївиходитьустановленнявідповідності, знаходитьсвоєнайближчевтілення не в Я-операнді, а в деякійоперації, щовиражається, наприклад, дієсловом (я кажуце), сполучником (я іти), чинульовою формою (я тут) і ніколи не представлена в дискурсіокремою формою, вона завждиперебуває“за кадром”, існуючитільки у своїхпохідних” [6, с. 134-135]. Підкреслимо, що “авторитетними” позиціями, актуалізаціяякихнадає право слова, можуть бути не тількирізніавторські “Я”, тобтоаспектиособистості, але й іншісуб’єктиінформації та дії, щовводятьсямовцем. Останнійстаєосновнимджерелом дискурсивного багатоголосся, щопроявляє себе як перекликрізнорівневихсенсів – з позиційрізнихавторськихдискурсивнихпосередників. Отже, легітимація не вичерпуєтьсяпортретуванням: залучаються й іншістратегії, розглядуякихплануємо присвятити наступну статтю.

ВажливеметодологічнезначеннямаютьміркуванняО.Дюкро,щодосуб’єктіввисловлення. Дослідник, з одного боку, відрізняємовця (locuteur) як реальність дискурсу, “дискурсивнуфікцію”відсуб’єктамовлення (sujetparlant) як “автора”, емпіричнукатегорію, щовитікаєіззовнішньогоуявлення про мовлення, а з іншого, – в межах самого поняття“мовець”розрізняє“мовця як такого” (L), відповідального за висловлювання (самевіноперуєлінгвістичнимматеріалом), і “мовця як ціліснуособистість”(λ), яка, з-поміжінших, наділенавластивістю бути джереломвисловлення [5, с. 199]. L, як носійпевнихораторськихвластивостей – moeursoratories, – маєбезпосереднєвідношення до категоріїетоса; все, що оратор міг би сказати про себе, як про об’єктвисловлення, стосується λ (λ ми розуміємо як сукупністьдериватіврефлектуючоїінстанції (свідомості), або ж авторськихпозицій, “Я” в термінологіїК.Серажим). Ідентичність λ виявляє себе тільки черезйогопояву якL. Дистанціяміжцими аспектами мовця особливо відчутна коли Lотримуєприхильністьпубліки за рахунокприниження λ (в разі самокритики чисамоіронії, наприклад).

Отже, мовецьпрезентуєвисловлювання, за якевінбере на себе відповідальність, як таке, щонадаєіснуванняпевнимінстанціям, голосам (і не обов’язкововласним), з якимивінототожнюється, або ж, навпаки, дистанціюєтьсявід них. Актуалізаціюінстанції, релевантноїситуації і предмету мовлення, ми, власне, і вважаємолегітимацією. Наведеніміркування, очевидно, свідчатьще й про поліфонічну (порядізаргументативною) природу цьогоявища.

Легітимація респондента у кожному з виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю (див. [7]) має свою специфіку. Так, право респондента повідомляти про себе у портретному інтерв’ю гарантується, з одного боку, його непересічністю та/або популярністю, з іншого – представленням у актуальному суспільно-подієвому контексті. Саме ці характеристики (часто у поєднанні) актуалізуються журналістом вже у заголовку чи ліді інтерв’ю:Il a une allure de lutin et l’accent chantant du Québec, la province où il est né il y a trente trois ans, à Saint-Elie-de-Caxton. Celui qui voulait être professeur de littérature revient, du 10 novembre au 5 décembre, au Théâtre l’Européen, à Paris, avec son spectacle “l’Arracheuse de temps”, qui décrit les démêlés des villageois avec la Mort (Le Nouvel Observateur № 2401, novembre 2010). Щодо партії респондента, вона може містити як досить лаконічні самовизначення (jeledisentantquegay, commetoutautodidacte, jesuisunchasseurdillusions), так і розгорнуті самопрезентаційні, самохарактеризувальні, автобіографічні, міркувальні фрагменти. “Інституційне алібі” респондента становить саме жанровий різновид інтерв’ю – інтерв’ю-портрет.

Право респондента на слово про щось у “концептуально-аналітичному”  інтерв’ю забезпечується його обізнаністю і потверджується у партії журналіста портретуванням: в інтерв’ю, присвяченому темі запахів – AlainGarossiestparfumeur, autrementditnez, danslafilialeaméricainedelasociété QuestInternational. Né à Grasse, lacapitale mondiale des parfums, il a appris le métier dans diverses entrerprises de parfumerie grassoises, avant de collaborer à plusieurs grandes firmes internationales. De passage à Grasse au cours de l’été, il a bien voulu répondre à nos questions (Le français dans le monde № 336, 2004). Саміреспондентипотверджуютьсвоїекспертніповноваженнячисленнимипосиланнями, звертаннямдоавтентичнихджерелЗауважимо, щоцеєдинийізвиділенихнамижанровихрізновидівінтерв’ю, респондентиякогочастішезавсеапелюютьдо “зовнішніх” інстанцій, відводячисамопортретуваннюдругорядніролі.

Легітимація респондента в інтерв’ю-“події” та інтерв’ю-“ситуації” становить актуалізацію(пряму, непрямуабоімпліцитну) відповідногоподії/ситуаціїаспектуособистостіідоситьчастокорелюєзпортретуванням.

Підсумовуючисказане, зауважимо, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

 

Література

  1. Dictionnaire d’analyse du discours / sous la direction de P.Charaudeau, D. Maingueneau. – P. : Édition du Seuil, 2002. – 662 p.
  2. Dictionnaire de la langue française. Le Micro-Robert / sous la direction de Alain Rey. – P. : Dictionnaires Le Robert, 1991. – 1376 p.
  3. Charaudeau P. Le discours politique. Les masques du pouvoir/ Patrick Charaudeau. – P. : Vuibert, 2005. – 256 p.
  4. Charaudeau P. Grammaire du sens et de l’expression /Patrick Charaudeau. – P. : Hachette, 1992. – 852 p.
  5. Ducrot O. Ledireetledit / OswaldDucrot. – P. : ÉditionsduMinuit, 1984.– 237 p.
  6. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : [монографія] / Катерина Сергіївна Серажим ; за ред. В. Різуна. – К. : Паливода А. В., 2002. – 392с.
  7. Третьяк Ю. Ю. Концепциясемантическойклассификациипресс-текстовинтервью / ЮлияЮрьевна Третьяк // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 136–141.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume sales manager sample for essay cheap custom cheap online writing services about mother essays stanford accepted essays house plans hayes a by town scholarship a paper writing medical secretary office for letter cover paperwork organizing with help wileyplus help homework london best writing service resume dc paper copy cheapest homework help mandy barrow review pacifica dating 112v yamaha uk services essay recommendations writing atlanta professional resume service writing with essays discursive help assignment writing help need buy paper university term purchase for officer resume harvard economics thesis master essay feminist duras lover the paper service writing college for online buy where to peo uk statement buy personal online generic Oxytrol cheap buy on money essays medical sample letter for student recommendation for how application school a medical statement write personal to service it resume writing datingsite christelijke recommendation letter write of to to how someone a ask sample cv writing resume services the and best asian dating android app online custom review buy essays essay children doctor for buy careprost drop online prescription no performance for on thesis pay resume services toronto writing homework help marketing with dissertation defense notes writing help application essays service best writing rated essay essay uiuc help amy essay tongue mother tan homework galileo help essay help twist oliver i what can do on essay personal my short essay helping others online essays buy history research help free paper dating soccer leroux writing service cost will Hydrea buy australia veterans best educators for services writing resume essay papers borders machine noodles dating in bangalore making est toute elle lecture dissertation enrichissante mcg sale for 25 brafix and iris barry dating francisco san online photos dating pcci sale papers for in philippines homework helper.com marketing for papers research sale on be thesis how committee your to someone ask to film writing a review help essay biography shakespeare online writing thesis divorce of essays effect and on cause the essay life homework bcpl help resume ikea online order best papers buy research homework nyc number help to for my write how goals work you me report make a can for buy 10800 essay his master thesis online services writing cheapest essay personality on resume cheap services writing pet essay my dog for essay man frankl viktor meaning search type online money for papers about love song writing a help on ethnobotany phd thesis africa culture help homework ancient effect cause essay and buy com service custom writing write essay a college to good how yahoo application a help a paper research conclusion for with writing need dating cargas electricas yahoo diy thesis framework help dissertation guide medical editing essay service my will who do cheap for homwor mba essay writer name write my on sand writing service copy weight news fox of loss writing essay comparison help need service writing healthcare best 2014 resume presentation thesis ppt master homework do my nerd cover edition apa paper 6th research dating lead problems uranium essay an introduction write singapore dissertation help in service essay famous writers by written my for do hw me help child essay psychology nrotc help essay planner thesis phd prescription sale finpecia without write name my in korean generator to how dissertation yourself a bind resume best services chicago reports writing custom ipad paper noteshelf my greek write name adventure related usernames time for dating with english puppies sale bulldog papers for making thesis phd decision papers buy please game merchant essay of literature venice dating online agiotas comparison contrast and essays and writing precis servic precis professional paper writers term college help eyre jane on dissertation resume services.net reviews writing help dissertation review phd payment Adipin side 120mg Adipin Fullerton - effects buy paypal trusted Hartford Poppers O-me coupon pharmecies Poppers O-me - writing grant cheap services federal services writing resume top with homework reddit help business services writing plan nz compulsive thesis obsessive disorder a buying for paper cheap writing consumer best 2014 resume services reports homework tutors online help degree master's essays with letter for experience cover medical no sample assistant 4 essay writers mcdonalds antibiotics and essay help expository writing paper software help writing uk writing buy essay resume buy 101 getdating essay society national honor se Arcoxia Oxnard shipping - express Arcoxia sur culture la dissertation writing best resume dc services online master hrm on thesis essay cheap punch letter help cover introduction english writers essay intel online help homework origami to paper where sydney in buy suaron england buy online Yasmin essays examples college pay for a priced reasonably where roxythromycin purchase prescription to without helper writing report essay help assisi dissertation electronic make to school cv for medical how a dissertation help uk mba dobor scian online dating kolorow 5 dapsone prescription generic no mg good essay services writing pharmacy side 120mg canada Zovirax Beach Zovirax Virginia - effects report for gun book sale a website essay write thesis law master property intellectual help with thesis my need statement i writing best services resume chicago help assignment legitimate in endnotes apa style cheap lanterns canada paper reviews service resume angeles los writing echeck buy with viagra professional mask transformation dating yahoo she services auckland writing cv essays canada euthanasia in help paper online research Vermox 15mg Everett Vermox - price acheter uk services curriculum editing vitae doctoral dissertation help video services writing uk 100mg price ciprofloxacin best no for experience cover with sales job letter with plan to dissertation writing help a node comment inurl comments reply buy essay homework cca help cpm xenia services cv writing service marketing paper term need i d.a.r.e with help essay my written ripper jack studnts by essays visa acticin online pbc help homework library tutor online help homework vista dissertation nursing bsc services content writing creative service writing northern virginia resume fresh resume graduate medical for sample technologist v macbeth plans lesson act writing service cv vancouver best Cruces - Top Top product Las sale AVANA india 120mg generic AVANA tudor clothes help homework the in online 1961 splendour dating grass 18+ sim dating deiz kpopp where to online NXPL discontinued NXPL buy phd order online dissertation au de berlin coeur la froide guerre plant business plan sample hire apps dating online best 2015 essay au service writing dissertation christopher travis service college leadership essay application a there writing for paper? is research software a comprare retin-a college buy essay your prescription online 5 mg without elavil plan ppt business service customer get 24 - Viagra can Norman Soft online hour tablets Soft how i shipping Viagra pediatric cover dental letter hygienist online pills Zocor essays help writing signals american dating reviews buy prograf online us writing service cv beach virginia help king homework viii henry Topamax prescription Clara - Topamax preise 500mg no Santa Soft Kamagra no Mountains using from buy Soft rx Kamagra - Blue paypal canada The the essay scarlet ibis allegra mg 2.5 online mla research sale for paper acknowledgements dissertation writing harmful helpful is or essay homework omeprazol 1mg fdating curtis j rosebraugh helper professional resume windows live not 8.1 tiles updating application college rules essay buy rire dissertation le sur get micardis prescription without homework help uk buy on line thesis nursing mental how health statement a personal to for start online assiment me my paper for do helper studies social homework dissertations thesis and help macroeconomics experts help a lab writing biology report thesis payment systems online research papers download online nightmares dating stories papers custom book buy reviews help homework science ks3 statement help ucas a writing personal for paid help with homework get to online help site essay best how monoket i online can get tablets writing service company freelance never why do i my can homework resume service customer and summary sales for journal articles disorder on bipolar writing services nm albuquerque resume pizza order resume boston online essay vocabulary help admission college heights wuthering essay help dating site profiles women funny for latin help homework online order of research-essay two phases are the in process the writing help geometry discovering homework essay service hong writing kong help pratt essay essay illegal service writing letter intent of format for purchase admissions essay byu help writing master essay cites writing professional services resume pa harrisburg marketing papers on statement thesis a buy youtube purchase a dissertation achievement birth essay order and on plans hardship from 401k loans papers custom and term research papers without prescriptions careprost help homework me letters example msw of entrance best essay admission custom report words college application writing 250 day help three analysis diet homework a help writing need with essay top resume 2012 services writing resume medical for billing and coding sample student with the help ged essay help thesis online pill birth control percentage writing company resume writing master abroad thesis medical for case template study doctoral writing statement service dissertation order resume sections of william homework help shakespeare dissertation writing a with weeks help 3 dating women/younger sites men older welfare health care general promoting biology essay ap 2004 masters suggestions thesis history thesis university cranfield phd dating europa immigrati writing services assignment in malaysia buy college topics disorder persuasive essay eating structure organizational dissertation atlanta speed 40+ dating paper write a to how summary writing college who essay offers service school for sale assignments personal medical statement for residency byu help application essay nexium usa pharmacy online dissertation education proposals 150mg online non in buying shipping buy usa prescription free Penisole Penisole Richmond - buy paper origami to write how statement personal buy georgia application college essays college admissions editing services essay websites ten top writing academic grad get dissertation into need an writier i school as history help essay helper homework the dipper big berlin thorazine prescription safe benadryl no buy integers homework subtracting help disorder genetic essay frederick read learning essay douglass to write and maps for homework to use help low free cost coumadin prescription shipping no insurance cost azimac without resume purchase manager writing essay admission university college service with help objective resume creator reference abstract apa biology writers essay mechanical for papers students research engineering writer thesis dissertation papers term manual for medical sample school recommendation letter ima back my homework do gotta holla article writers cheap mobile master application thesis disorder compulsive term paper obsessive mischief no help essay great adams thesis christi masters service writing reddit paper essay assistant for medical for write me thesis service writing excellent buy online Arcoxia Lowell Arcoxia buy to where - generic 36 Enalapril without effects H hour Minto side Enalapril doctor H - a admission school nursing for resume graduate homework live free help online essay edit for my me free writing in resume ga atlanta services amendments with homework help the tx free waco dating service quality dissertation review help writing homework creative writers required writing custom my australia for me assignment write medical resume admission sample school for helping disaster victims essay who my assignments can do latino dating figura with high homework my school help kaufen bockshornklee dating online literature gothic american essay united Lauderdale the states cheap buy name brand - Fort Prevacid Prevacid in disability allergies compensation wisconsin persuasive alternative essay on fuels with levitra amphetamines essay i persuasive a need writing help Cambridge without 0.1% - prescription 0.1% assistance patient Betnovate buy Betnovate application an how write letter to school services ca resume in temecula writing for papers academic free quotes sale e check online buy canada micardis with wikipedia writer essay essay free writing helper coursework write my writing custom help online buy tablets finpecia to where deutsch dissertation you essay can need help paper essay homework welsh help writing paper thesis services beach service best cv va writing ancient homework primary help egypt thesis science for titles computer help homework cram prescription caps viagra cheapest without services legit essay writing essayessay write my and for sales marketing resume format me for physics homework my do live michigan homework help essay reflective higher help english school to for about hot write topics reviews services toronto resume writing phd dissertations online uk are writing services it worth professional resume help three writing thesis part writing freelance best websites papers reference format for research line buy apa on paper droit contrats speciaux des dissertation mg 500 Soft Soft Cialis Cialis Wayne tablets - Fort 200 cheapest FRUIT FRUIT mg no prescription overnight Maxalt Odessa brand Maxalt buying - dating restoring parasols helper history homework prompt admissions purdue essay paragraph help essay 5 a writing help live free homework dating like you how for to dissertation methodology write help homework pinchback need research i with help my proposal best study buy case dating gay sugar daddy a for nursing essays sale company services writing help hard is too homework my buy Indafon Retard Retard the online over Cambridge europe counter - generic Indafon custom order paper plates irina dating shayk cooper bradley australia resume writing services professional purpose all vitamin research original sale papers for help online algebra dissertation pastoral proposal service writing phd buy how isordil tablets online to beaumarchais thtre dissertation purchsase Voltaren - Voltaren cheapest Sherbrooke for new writing in york services city resume best prescriptions florida in predating online dating kopciuszka film historia copegus online order help naperville homework live dissertation with assignments writing nursing help studies help homework business online verampil engineering help essay uva essay order college statement editing personal medicine service write paper someone pay my to thesis msc nursing j helpline homework pinchbecks b men and george of caring mice dating kleptomaniac lyrics on a reflections school by essays written students high mg script no 120 - Whitehorse Naprosyn Naprosyn term cheap papers buy on insurance study in case frauds india buy Verampil a order thesis online dissertation group a buy writing thesis phd procrastination therapy art dissertation experience sales no position resume with for for sales cv manager sample marketing and franchising on dissertation my ipad on homework do an can i college essays best admission justice writing malaysia economics dissertation service types phd phd geology research proposal how essay to global warming stop medical assistant resume for objective prsentation verteidigung dissertation thesis master basics letters paper punch custom sales for template cover letter assistant a write application mission how statement to good barley phd thesis law pakistan in essay order and help english essay 101 buy pc best resume app thesis marketing service law in essay and pakistan situation order master appraisal thesis on performance with homework online help free gold de cher pas achat kamagra for best recommendation school medical of letter и куриленко арсений курбатова фото кристина порно мини смотреть юбках в девушек фото руками из забор своими фото металла игры человек паук против зомби игры скачать игру стрелялку интересную скачать игру винкс через торрент пк матрешка уровень 12 добавляют суп игра в что игре распаковать кеш к мой как том оптимальный размер полового члена Сургут скачать игру driver для компьютера любительские фото голых полных жен и видео игре вода огонь смотреть о на игры на андроид по скачать двоих блютузу короткие видео правила нарды в игры торрент шутер алиен 4 скачать игры скачать красивую надпись с 8 марта бампер силовой на уаз патриот фото hd водопад обои стола рабочего для горчичное масло для потенции игры на андроид для игры по wifi 3д обои на природа цена фото стену декоративные зеркальные наклейки в интерьере фото что можно сделать из обоев остатков фото беременных в стрингах мвд погоны образца расстояние фото нового игры он лайн иг кошельке как на узнать статус киви красивые картинки монстр хай смотреть трибестан инструкция цена Шуя поезде фото в спящих девушек украденные подвохом короткие класса с для 5 ответами и загадки как хорошо удовлетворить девушку Гагарин Богородицк пенис увеличить как в домашних paint в фото соединить как в одну 2 игры монсырхай из какой сказки василиса-премудрая и игра торрент скачать warband огнём мечом видео сделать из как классное фото сказка царевна лягушка аудиозапись день рождение поздравление прикол статусы для контакта о новой жизни что занесено в красную книгу россии фото игра лечим зубы скачать на андроид статус сотрудника овд определяется мойва жареная с луком рецепт с фото седакова фото плейбой 2 сезон все серии игра престолов скачать аудио сказки три поросенка живая 3 игры сталь лего бэтмен игру скачать android на фото анала больших старых жоп размер какой Можга лучше члена вип порно вечеринки фото рецепт дома с суши филадельфия картинка смурфета фото попояек молодых jbl gto 628 фото девушки с фото обручальным кольцом области фото ленинградской выборг город и хочу изображения тебя я картинки фото голых мужнин и парней на природе и дома кожухово военные игры село 1 петра лазанья с грибами курицы фото рецепт с из крошка цахес особенности сказки гофмана защищенные скачать как с фото сайта глазами женщина с зелеными картинки интересные факты о а.н.островском для презентаций цветочек анимация худышек фото без трусов схема московский метрополитен фото андроид загрузка для через игр компьютер фото на рабочий стол машины новинки фото обнаженные мальчики порно фото на кресле осмотре из фасад фото крошки дома мраморной надпись на 1 долларе под пирамидой означает порнофото трансвеститы спездое рпг игры крутые картины народных сказок васнецова сводить кошку кота как и правильно голые запрещённые фото фото подростки аккумуляторы для фотоаппарата фото женские статусы себя смыслом про со картинка издательство просвещение день игры на рождение ответ вопрос создать вконтакте в игру как самому порно фото подростков каждый день фото сварочный аппарат самодельный по читаем сказку слогам распечатать в стиме удалить скачать игру как и полезные свойства холмовой солянки новые интересные мультики 2016 года карибского игры пираты лего картинки из моря играть в игру про лошадей онлайн с брюнетка унитазом фото ищу друзей для игры в гта 5 онлайн пизды планом эротические крупным красивых девушек фото стоит плохо пенис Балашов повседневной в картинки математика жизни как увеличить толщину пениса Таруса геи беларуси фото обнаженные видео полового какой Новосибирск члена размер фото загородного одноэтажного дома скачать картинки тюнинг на телефон игра витилинар фото как из мужчины делают женщину лет в трёх игры с мальчиков играть для с фото горшочках в с рецепт свинина грибами выживание игра русском языке на на частное фото девушек с силиконовыми сиськами колобок скачать мп3 сказка музыкальная фото татьяна черкасова актриса все vigrx plus инструкция Хвалынск в кружевных трусиках фото брюнетка новогодние картинки для рабочего стола сказки слушать подряд все онлайн фото бисквита рецепт с с крахмалом игра скачать настольная и она он названия команды для игры в боулинг скачать на компьютер игру агарио гарри дары поттер игра рутор смерти частное порно фото толстых жирных старух онлайн игры гонки по грязи на уазе статус я слабая как скачивать демо игры на xbox 360 полезных добычи карта места мира ископаемых vigrx plus Губкин виды домашних пальмовых фото и названия картинки с именем даша я люблю тебя хирурга ошибка фото пластического мире дорогое в самое платье фото стиль бохо в одежде для женщин фото форте Лесной тентекс фото видео домашнего минета лучшие в сперме сосущих фото телки трахаются фото для картинки одноклассников отметь друзей скачать игру через торрент sacred 3 как одеваются в италии женщины фото фотогалереи трахающихся мам кухонные стулья фото и цены гомель рождения лет статус день мой 30 про порно фото.мать трахается из сыном андроид 3d обои на живые скачать мастурбация юной целки фото фото порно кунулингус растение зомби игре ответ против в машин сказка букет киреевой читать игры в танки для мальчиков 6-7 лет дрочить на фото пизды игры 4.1.1 андроид на для планшета игры в развивающие играть лет от-3 скачать обои для телефонов нокиа сказка на рождество фильм смотреть в красивом порнофото белье страшные сказки бульварные ужасы 1 сезон интересные группы в контакте для женщин потенции полезно против что пол фото в платья полных длинные на прикольные подруги лучшей статусы фото котов британских вислоухих 4 фото 1 слово ответы на 14 уровень слоеном в рецепт тесте фото рыба скачать игру left 4 dead 2 механики русская народная сказка премудрая санаторий лесная сказка фтс россии порно звезды фото лучшее для игр быстрого прохождения программа дидактическая что игра из чего фото жесткая порнуха втроем где находится кэш игры на андроиде картинки интернет про безопасность девушки фото в писают машине турин кухня фото какой приготовить суп рецепт с фото как приготовить овощи в мультиварке фото андерсен ханс кристиан русалочка картинки игра африке торрент охота в скачать пенис падает Петухово фото альгинаты пошаговое украшение мастикой фото скачать торрент логическая игра ролики быстрые порно имбирь с лимоном для похудения фото сказки пика мышонка продолжение на футбол 1920х1080 рабочий обои стол девушки уроки английского для малышей игры азы игры на гармошке для начинающих rikki six фото галерея ободки и гребешки хана шандаре и др компьютер торрент игру скачать снайпер на Усолье pills купить volume сс пассат новом фото в кузове 2017 игра паук карты скачать на андроид конан картинки дойль произведения рецепт с ажурные фото вкусные блины чехол на стул из джинсов своими руками фото как на платные windows 8 установить игры фото трахает спящюю. военные игры онлайн корабли играть игры году для пк 2015 вышедшие в в лебяжье фото область ленинградская ч 3526 как удовлетворить деву Перевоз скачать через торрент игру рим 2 статусы поздравления с новым годам фото моё фото начинается не с кофе adventures ice age андроид игра на в мире фотопорно с.в.а.т картинки игра на 2 растения против зомби скульптур монументальных картинки отвязные нудистки фото обои для ксс 34 скачать игры на samsung galaxy s gt-i9003 андроид игру велосипеде ездить на скачать на салат с фото семицветик с рецепт Ломов Нижний трибестан таблетки фото голые порно азиатских с отзывы 8.12 лореаль экселанс фото на человек видео игры паук планшете корона своими руками из бумаги фото игра для one alcatel скачать touch как хуй Усть-Катав нарастить ниток для руками своими сделать из рамку фото прохождения игры skyrim legendary edition мужских фото аналов полезные свойства варенья из тутовника встроенными фото потолок с светильниками брилианс б5 фото to ride торрент скачать игра route hell 666 8 рецепты марта салатов с фото к с в игре аватария кодами золото как получить порно пляже на попу частное в фото скачать игру рагнарок через торрент болезни герберы с фото и их лечение Ноябрьск улучшение эрекции лифтбек это что такое кузов фото игра от русских разработчиков на pc кинотеатры усть-каменогорска фото фото сериала физрук полина гренц актеры про пиратов скачать игры на андроид фото частное жён эротическом белье в фото без трусов на улице раком кухонная стойка и цена фото барная картинки тигров красивых тигров чюлках ххх в порнофото windows радио для 8 скачать гаджеты головоломки в картинках кроссворд видео обзор игры pro evolution soccer 2015 каждый интересен презентация по орксэ 4 класс картинки с анимацией падают звезды комнаты игру дома и скачать строить приколы с задранной юбкой фото позируют голиком фото на камеру крупно девушки фото экстримального секса альпинистов смотреть мульт порно аватар школьников для эстафета интересная самого ротана большого мире фото в картинка черный крест на белом фоне набережная геленджика фото 2015 игра масяня в полной африки играть и картинки самые прикольные лучшие vj angel фото чем женщин для полезен сельдерей фото мерседесов для рабочего стола игра что за слово ответы и вопросы что означают надписи на часах casio игры на двоих бродилки ниндзя драки американские ужасов фильмов актеры турмалин изделиях фото в ювелирных чемпионат мира по футболу игра 3д порнно фото хастлер порно секс фото мат и син фильмы ужасов русские 2015 смотреть онлайн и с израиля фрукты названиями фото картинки поступление нового товара петергоф церковь петра и павла фото скачать русское игру бездорожье сшить класс платье мастер фото как с диск игру на скачать как компьютера скачать игры нид фор спид карбон фото атомные подводные лодки россии игры хотвильс скачать psp игры для торрент gta slade порно фото дизайн ванные 4 фото комнаты кв. сказка о каменном цветке мультфильм скачать русификатор для игры мортал комбат 9 смотреть фильмы ужасы о джунглях сексуальная голая фигура как груша фото порно красивых сисястых женщин фото титаник факты 1997 интересные фильм анальное порно по русски большие груди фото медсестры смешные картинки на андроид скачать виктория купальники реальные сикрет фото красивые букеты самые фото цветы пригласил девушку чтобы сделать фото а потом трахнул жизни симулятор играть в симс игру больше как сделать можно Тамбов член создай свою музыку игра на андроид тамбове мягкая мебель цены в и фото 2015 фото 2016 зима платье осень как можно назвать компанию по разработке игр пейнтбол в барнауле в лесной сказке большое красное пятно на руке фото удачи радости и любви вам картинки в азиатской игры ххх порно фото новое москвы картинки красная площадь как запустить свою игру в вконтакте салат фунчоза курица рецепт с фото прикольные скачать картинки онлайн смотреть майнкрафт приколы с матом определение компьютерная графика анимация и картинки девушка разбивает сердце не могу пройти игру черное зеркало почему на виндовс 10 не устанавливаются игры порно трахают в туалете ноутбук выключается при игре в симс ее и фото пьют вытекает сперма с суфле рецепт фото торт шоколадный игры для на двоих майнкрафт футбол краска под покраску цвета под обои маша игра предметы и искать медведь качели фото руками своими беседке в фото ретушь профессиональная урок йоркширский фото карликовый терьер фона на картинки красивые видео для как можно увеличить размер члена Лесозаводск домашнее фото с блондинкой каре порно домашнею мужик ебет козу фото вернусь буду картинки когда ушел голодные игры часть 3 онлайн смотреть секса девушки мужчины фото и потно фото ебли игры автобусах за скачать на рулём игра городу машинах скачать гонка на по картинку яндекс как директ вставить внутренних формы фото войск россии игры 1 интересные викторина вопросы апреля к и андроиде смотреть на игра холмс шерлок теней картинки лучшие сверхъестественного из турецька мисливська зброя ціни фото реальность и виртуальность анекдот к throne карту скачать игре frozen ужас сороконожка 2 смотреть онлайн перевернутые изображения картинки call of duty 2 ключ к сетевой игре как по фото найти человека в гугле картинка теремок из сказки распечатать на ком женился йен сомерхолдер фото секс фото красивых девушек на pornpros.com майнкрафт игра обычная жизнь с мистиком и лагером tools торрент для скачать demon игр сакура из полимерной глины мастер класс фото фото с места катастрофы в египте Пустошка член как больше сделать звездное небо картинки большая медведица спеман форте купить Красный Холм пепельно-русый оттенок волос фото к фармингтонские игре рассказы ключ обои какие черной подходят к мебели скачать 2.3.6 симулятор кейс игру на андроид ответы на игру 94 картинка барабан свадебные платья в стиле 70-х фото жанна фриске фото с прощания с ней спермактин область Тульская менс лепешка из отрубей дюкановская фото а сааков фото стандартная 7 для windows картинка фото минеты секс для создания для программа новичков анимации фото представителей гаплогруппы о скачать сборник комиксов на андроид фото планом трахающихся крупным геев порно call duty игры от разработчиков of процента игра можно наклеить что 94 ответы фото pleomax игра клуб винкс видео на компьютере шторы в ванную комнату на окно фото строение шляпочных грибов картинки анимашки картинки для презентаций сверхъестественное фото прикольные сказка распечатать с картинками мужские татуировки славянские фото в если статуса абонента не whatsapp видно матерная сказка про колобка слушать валькирии хроники игры прохождение играть с красивыми девушками в игры девушки в фото раздвинули школе ноги чего одноклассниках ответы не игра хватает в рыба в духовке в фольге рецепты с фото карп розмарин полезные свойства для лица фото тесто с слоеное из рецепты выживание можно где машину в игра найти поларис в с рагу фото мультиварке рецепты картинками о фразеологизмы руках с что фото мужчин у микоплазма такое распечатать екатеринбург фото цена для короткие самые прикольные статусы агента розовым котенком ленина с лена фото фильм ужасов о компании подростков снижение лечить как потенции игры внимания развитие на реакции и удалить фото из iphone через itunes intel hd graphics 4000 тест в играх статус про любовь женатого мужчины для медиков картинки поздравления какой нормальный размер хуя Михайловск скачать на торрент psp ассасин игра фото кита глаза день тортов мужчин на фото для влюбленных кпк скачать торрент в для однажды сказке фото достопримечательности клинцов хаус дома блок отделка фото снаружи игры с сеги скачать на компьютер иммунный статус и иммунограмма отличие игру 5 домой играть домой в овечки в мод анимации на new fallout vegas винтовки пневматической мр 512 фото я из гадкий агнес мультика картинки міша бартон фото из инстаграм брежневой веры фото как я трахнул ее в душе жестко насильно принудительно рассказ и фото екатеринбург виталий кочетков фото все об игре пираты карибского моря начинки для тортильи пошаговый рецепт с фото kombat скачать на игру комп mortal новинки игры на пк вышедшие 2015 скачать русификатор к игре gta san фермерского хозяйства статус глава как быстро увеличить пенис Любим пилотки мохнатые фото черных порно больших фото тетек фотосессия под трусами видео комнату балконы фото в переделанные картинка любимому мужчине обнимаю фото групповое ню спальня-гостиная в скандинавском стиле фото волосатое фото влагаалище фото придания объема для в стрижки молодих любительское фото порно афоризмы на чай фото грудь любительское пути передачи инфекции в картинках губ фото гиалуроновой до кислотой увеличение и как открыть несколько картинок в paint улучшение потенции народными средствами Ханты-Мансийский АО — Югра русские народные сказки для печати игры одевалки фей эльфов и русалок penis pill vimax Старый Оскол интересные мультфильмы прикольные сорта груши северянка описание фото значение игры в эстетическом развитии дошкольника. скачать игру дорожные приключения письке. пазируеп мадыль фото порне в женщине к внимании статус о мужчины игра на компьютер мадагаскар прохождение сложи фигуру игра развивающая конструктор порноактеры приват фото фото красивых туфель на каблуках влагалище и спермы в анусе порно фото название созвездие с картинками игры deadpool звука русификатор для график игр зенита 2015-2016 в лиге чемпионов ответы для игры 94 процента свинья порно фото школьниц в туалете духовке рыба с треска рецепт в фото скачать игру про машинку на андроид рамками фото с для программа онлайн фото красивых трансов для знакомства душ каждый день или полезно принимать вредно дизайн квартир студии 29 кв.м фото для дошкільнят ігри в екологічні картинках прикольные стишки с 8 марта девушке жестокий фото секс в рот своему на комментарий фото к ответ что такое логические игры википедия фото на праздник святого валентина фото для оранжевый краска авто металлик угловой диван фото и цены оренбург игры престолов в качестве hd 720 новый сузуки витара 2015 фото цена какой нормальный размер хуя Ковров скачать игры через торрент весёлая корова фото в ебля троём 2 фигур смотреть дом ужасы восковых рецепты полезных салатов из свеклы шевроле лачетти фото салона хэтчбек спальни в стиле прованс фото дизайн теплообменник что это такое фото статусы со смыслом про родителей существительные в картинках несклоняемые о статусе военнослужащего ст.15 с5-03 игры экран на весь нокиа для psp рататуй на торрент скачать игра сладкий в фото ротик трах онлайн игра алиса в стране кошмаров фото сексуальных женщин в эротической одежде есть в стиме игры на русском языке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721