ПОРТРЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТА ЯК ЗАСІБ ЙОГО ЛЕГІТИМАЦІЇ В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811:133.1:81’38:005.571

Ю.Ю.Третяк                                   Запорізький національний університет

 

Статтюприсвяченодослідженнюпортретування як однієї з легітимаційнихстратегійв жанріфранцузькогогазетно-журнального інтерв’ю. Розглянуто співвідношення понять “портретування” і “легітимація”. Доводиться, щообсягпоняття “портретування” є ширшим за легітимацію, так само, як ілегітимація не обмежуєтьсяпортретуванням. Встановлено, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

Ключові слова: жанр газетно-журнального інтерв’ю, респондент, стратегія, портретування, легітимація.

 

ПОРТРЕТИРОВАНИЕ РЕСПОНДЕНТА

КАК СПОСОБ ЕГО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ

Статья посвящена исследованию портретирования как одной из легитимационных стратегий в жанре французского газетно-журнального интервью. Рассмотрено соотношение понятий “портретирование” и “легитимизация”. Доказано, что объем понятия “портретирование” шире легитимизации, равно, как легитимизация не ограничивается портретированием. Установлено, что актуализированные в интервью портретные черты респондента, если они имплицируют его осведомленность, незаурядность или ответственность, автоматически получают легитимизирующее значение в исследуемом нами жанре.

Ключевые слова: жанр газетно-журнального интервью, респондент, стратегия, портретирование, легитимизация.

 

PORTRAYING A RESPONDENT

AS A MEANS OF LEGITIMATING A PERSON IN THE GENRE

OF FRENCH NEWSPAPER AND MAGAZINE INTERVIEW

The article deals with the researching of portrayal as one of legitimation strategies in the genre of French newspaper and magazine interview. The correlation of terms “portrayal” and “legitimation” has been analyzed. It is singled out that the depth of term “portrayal” is wider than legitimation, the same as legitimation is not limited by portrayal. It was found out the respondent’s features that are updated in the interviewautomatically receive legitimizing value in the studied genre if they imply awareness, uniqueness or responsibility.

Key words: genre of newspaper and magazine interview,respondent,strategy, portrayal, legitimation.

 

Лінгвістичне дослідження портрета і легітимаціїреспондента французького газетно-журнального інтерв’ю як одного з суб’єктів впливу на мислення масової аудиторії, формування їїмовної картини світу, загальної когнітивної бази, ціннісних орієнтирів уявляєтьсядоцільним і відповідає загальному спрямуванню сучасних мовознавчих розвідок на вивчення особливостей функціонування медійного дискурсу.

На відміну від портретного інтерв’ю, в якому портрет є основою жанру, визначаючи його лінгвопрагматичну будову, в інших жанрових різновидах інтерв’ю портретування респондента набуває специфічного спрямування, а саме – переважно легітимаційного. Актуалізація усталених характеристик респондента та динамічних компонентів його портрету, релевантних для певної комунікативної мети, забезпечує респондента необхідними комунікативними повноваженнями, гарантує його право інформувати, висловлювати чи транслювати думки. Отже, портретування розглядається нами як одна з легітимаційних стратегій. Проте, слід зауважити, що обсяг поняття “портретування” є дещо ширшим за легітимацію, так само, як і легітимація не обмежується портретуванням, що ми і спробуємо довести у ційстатті.

У загальномурозумінні, легітимність – цеправовий стан, щохарактеризує особу по відношенню до ситуації. Дії особи вважаютьлегітимними (абоні), а саму особу – уповноваженою (абоні) діятипевним чином. У дискурсивному аналізілегітимністьрозглядається якзовнішня по відношеннюдо суб’єктамовленнякатегорія, вона залежитьвідбільшменшінституційного статусу мовця і не може бути об’єктомобговорення, оцінкичиградації: вона абоіснує, абоні. П.Шародовизначаєлегітимність як позиціюабо статус особи, уповноваженоїдіяти так, як вона діє, і уточнює, що стан легітимності є результатом визнанняіншими того, щонадає будь-кому право діятиабоговорити з позицій, щовінзаймає [3, с. 52].

Легітимністьзумовлюється:

1) загальновизнанимиінституційними нормами та приписами, щоорганізують та регламентуютькожну сферу суспільної практики, визначаючистатуси, позиції та ролі (йдеться про певніаспектиособистості тавідповідніїммоделіповедінки) фігурантівцих сфер;

2) фактом визнання членами спільнотивмінь, досягнень, здобутківабодосвіду одного з них. Целегітимність, яку надаютьотриманняпремій, почеснихзвань, вступ до науковихакадемій, перемоги в конкурсах та спортивнихзмаганнях, особистіснаангажованість (jesuisduparticommuniste, jesaisdequoijeparle), пережитийдосвід (çamestarrivé, jy étais, jepeuxentémoigner).

Ми вважаємо, щозагальністатусно-рольові характеристики респондента, зумовленіінтерв’ю, як жанром медійного (а отже – інституційного) дискурсу, та його (інтерв’ю) жанровимрізновидом, становлятьлегітимність респондента, його“інституційнеалібі”. Вже сам факт запрошення до участі в інтерв’ю у певнійролі та поставленіжурналістомзапитаннянадають респонденту право слова. Щобпояснитичитачевівибір респондента, виключитиможливісумнівищодойоголегітимності, або у разіситуативної потреби, суб’єкти названого жанру взаємодіївдаються до використаннястратегійлегітимації, тобто до актуалізаціїрелевантниххарактеристик (у широкому сенсі) респондента, а отже – до портретування.

За дефініцієюП.Шародо, стратегіїлегітимаціїнацілено на визначенняпозиції авторитету, яка дозволяєсуб’єктувзяти слово [1, с. 340]. Стратегіїлегітимаціїпокликанігарантувати право на вступ до комунікації, тобтозабезпечуватиадекватністьміж актом мовлення, ситуацією і статусом мовця. На думку французькоголінгвіста, суб’єктмовленнязастосовуєцістратегії, (ре)активуючи (jevousparleentantquexpert) абозмінюючи (cenestpaslemédecinquivousparle, cestlami) свій статус, апелюючи до установлюваного консенсусу (jevousproposedetraiterdaborddecettequestionparcequelleestcellequicommandetouteslesautres) або до знання, щоподіляється, (doxa, lavoxpopuli – noubliezpasquelapauvreté nestpasvice). Науковецьрозрізняє 1) інституційний авторитет, щобазується на статусісуб’єкта, наділяючийого а) авторитетом знання (експерт, знавець, спеціаліст) або б) авторитетом вирішального права (відповідальнаінстанція); 2) персональний авторитет, основу якогоскладаєперсуазивна та зваблюючадіяльністьсуб’єктамовлення, щозабезпечуєйогофактичним авторитетом, якийдоповнює авторитет інституційний.

Ізнаведенихміркувань видно, щолегітимація не обмежуєтьсявласнепортретуванням. Водночасокремілегітимаційнісегменти нескладно інтерпретувати як непрямепортретування, наприклад: Lathéoriedelargumentationsurlaquellevoustravaillezdepuisquinzeansatelledoncdesconséquencespratiques? (LeNouvelMonde№ 3/1995)У відноснійапозитивнійконструкціїнадаєтьсядодатковаінформація про респондента – протягомп’ятнадцятироківвінпрацює над теорієюаргументації. Актуалізація факту праксемічного плану, посиленогохронотопом, імплікуєрелевантніпортретні характеристики респондента (фах, обізнаність, досвід), і, як наслідок, – йогоправо на відповідь в окресленомутематичномуколі. Легітимаційнийпотенціалзакладено й у мовленнєві характеристики суб’єкта, якітакожпевним (імпліцитним) чином здатнівідтворюватийого образ, портрет: Laproblématiquetravailsouffranceestaussivieillequelanotiondutravail. Dans la Bible, être chassé du paradis condamne à devoir travailler. Le mot travail vient d’un supplice, le tripalium, un moyen de donner de la douleur. La douleur physique et onthologique a evolué (Libération du 18/12/2009).Респондентінтерв’ю, щоопублікованепідзаголовкомLa souffrance au travail est-elle légitime?впевненовідбудовує “експертний” етос – етосгарноосвіченої, компетентноїособизширокимкругозором. Потверджуютьнаведенухарактеристикупосиланнянаавторитетнепершоджерело (dans la Bible) тайогооригінальнаінтерпретація, використанняавтентичної (tripalium) інауково-філософськоїтермінології (onthologique), поясненняетимологіїсловаtravail, загальнатональністьвикладу – об’єктивнаідоситькатегорична.

Враховуючиспецифікужанругазетно-журнальногоінтерв’ю, головноюметоюякогоєподаннясуспільнозначущоїінформаціївіндивідуальному, персональномуїїпредставленні,тазумовленіцієюметоюфункціїреспондента (інформувати, повідомлятидумку/точкузору, транслюватиінформацію/думку), основукомунікативнихповноваженьреспондентавінтерв’ю, нанашпогляд, складаютькатегоріїобізнаності, непересічностіівідповідальності. Самеціхарактеристикизабезпечуютьавторитетністьпозиціїреспондента, “повагуідовіру” [2, с. 89] доньогоімаютьпідтверджуватись (звідсиаргументативнийвимірлегітимації; минавітьназвалиблегітимацію“метадискурсивноюаргументацією”, адже“légitimer c’est donner un argument en faveur de son droit de dire… [4]).Обізнаністьреспондентаможегарантуватись (узалежностівідгалузі) актуалізацієюйогофаху, досвідучинавітьстануздоров’я. Непересічність, унікальністьпотверджуютьсяширокоювідомістю, популярністюреспондента, йогодосягненнямичиунікальнимдосвідом, яскравимпредставленнямпевноїгрупичикатегорії. Актуалізуєтьсяця характеристика, насамперед, представленням респондента за власнимім’ям, використаннямлексики оцінної семантики, ступенівпорівняннятощо. Відповідальність, як дискурсивна (за повідомлення), яку респондент бере на себе, абоделегуєтретімлицямрізними формами переданоїмови, так і екстрадискурсивна (за ситуаціюабоподію, що є предметом обговорення),такожпевним чином забезпечуєкомунікативніповноваження респондента. Екстралінгвістичнавідповідальністьоб’єктивуєтьсяназиванням респондента за високоюпосадоюабороллю у події/ситуації. Зазначимо, щовиділені нами характеристики респондента, якігарантуютьавторитетністьйогопозиції в інтерв’ю, часто є взаємозумовленими.

Позицію авторитета, таким чином, ми розглядаємо як одну з можливих“інстанцій”, як персональних (особистіснаабосуспільнодетермінована, інституційна), так і зовнішніх по відношенню до мовця, яку йогосвідомістьспіввідносить з предметом мовлення.Істотно те, що“сама рефлектуючаінстанція (тобтосвідомість – Ю.Т.), відякоївиходитьустановленнявідповідності, знаходитьсвоєнайближчевтілення не в Я-операнді, а в деякійоперації, щовиражається, наприклад, дієсловом (я кажуце), сполучником (я іти), чинульовою формою (я тут) і ніколи не представлена в дискурсіокремою формою, вона завждиперебуває“за кадром”, існуючитільки у своїхпохідних” [6, с. 134-135]. Підкреслимо, що “авторитетними” позиціями, актуалізаціяякихнадає право слова, можуть бути не тількирізніавторські “Я”, тобтоаспектиособистості, але й іншісуб’єктиінформації та дії, щовводятьсямовцем. Останнійстаєосновнимджерелом дискурсивного багатоголосся, щопроявляє себе як перекликрізнорівневихсенсів – з позиційрізнихавторськихдискурсивнихпосередників. Отже, легітимація не вичерпуєтьсяпортретуванням: залучаються й іншістратегії, розглядуякихплануємо присвятити наступну статтю.

ВажливеметодологічнезначеннямаютьміркуванняО.Дюкро,щодосуб’єктіввисловлення. Дослідник, з одного боку, відрізняємовця (locuteur) як реальність дискурсу, “дискурсивнуфікцію”відсуб’єктамовлення (sujetparlant) як “автора”, емпіричнукатегорію, щовитікаєіззовнішньогоуявлення про мовлення, а з іншого, – в межах самого поняття“мовець”розрізняє“мовця як такого” (L), відповідального за висловлювання (самевіноперуєлінгвістичнимматеріалом), і “мовця як ціліснуособистість”(λ), яка, з-поміжінших, наділенавластивістю бути джереломвисловлення [5, с. 199]. L, як носійпевнихораторськихвластивостей – moeursoratories, – маєбезпосереднєвідношення до категоріїетоса; все, що оратор міг би сказати про себе, як про об’єктвисловлення, стосується λ (λ ми розуміємо як сукупністьдериватіврефлектуючоїінстанції (свідомості), або ж авторськихпозицій, “Я” в термінологіїК.Серажим). Ідентичність λ виявляє себе тільки черезйогопояву якL. Дистанціяміжцими аспектами мовця особливо відчутна коли Lотримуєприхильністьпубліки за рахунокприниження λ (в разі самокритики чисамоіронії, наприклад).

Отже, мовецьпрезентуєвисловлювання, за якевінбере на себе відповідальність, як таке, щонадаєіснуванняпевнимінстанціям, голосам (і не обов’язкововласним), з якимивінототожнюється, або ж, навпаки, дистанціюєтьсявід них. Актуалізаціюінстанції, релевантноїситуації і предмету мовлення, ми, власне, і вважаємолегітимацією. Наведеніміркування, очевидно, свідчатьще й про поліфонічну (порядізаргументативною) природу цьогоявища.

Легітимація респондента у кожному з виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю (див. [7]) має свою специфіку. Так, право респондента повідомляти про себе у портретному інтерв’ю гарантується, з одного боку, його непересічністю та/або популярністю, з іншого – представленням у актуальному суспільно-подієвому контексті. Саме ці характеристики (часто у поєднанні) актуалізуються журналістом вже у заголовку чи ліді інтерв’ю:Il a une allure de lutin et l’accent chantant du Québec, la province où il est né il y a trente trois ans, à Saint-Elie-de-Caxton. Celui qui voulait être professeur de littérature revient, du 10 novembre au 5 décembre, au Théâtre l’Européen, à Paris, avec son spectacle “l’Arracheuse de temps”, qui décrit les démêlés des villageois avec la Mort (Le Nouvel Observateur № 2401, novembre 2010). Щодо партії респондента, вона може містити як досить лаконічні самовизначення (jeledisentantquegay, commetoutautodidacte, jesuisunchasseurdillusions), так і розгорнуті самопрезентаційні, самохарактеризувальні, автобіографічні, міркувальні фрагменти. “Інституційне алібі” респондента становить саме жанровий різновид інтерв’ю – інтерв’ю-портрет.

Право респондента на слово про щось у “концептуально-аналітичному”  інтерв’ю забезпечується його обізнаністю і потверджується у партії журналіста портретуванням: в інтерв’ю, присвяченому темі запахів – AlainGarossiestparfumeur, autrementditnez, danslafilialeaméricainedelasociété QuestInternational. Né à Grasse, lacapitale mondiale des parfums, il a appris le métier dans diverses entrerprises de parfumerie grassoises, avant de collaborer à plusieurs grandes firmes internationales. De passage à Grasse au cours de l’été, il a bien voulu répondre à nos questions (Le français dans le monde № 336, 2004). Саміреспондентипотверджуютьсвоїекспертніповноваженнячисленнимипосиланнями, звертаннямдоавтентичнихджерелЗауважимо, щоцеєдинийізвиділенихнамижанровихрізновидівінтерв’ю, респондентиякогочастішезавсеапелюютьдо “зовнішніх” інстанцій, відводячисамопортретуваннюдругорядніролі.

Легітимація респондента в інтерв’ю-“події” та інтерв’ю-“ситуації” становить актуалізацію(пряму, непрямуабоімпліцитну) відповідногоподії/ситуаціїаспектуособистостіідоситьчастокорелюєзпортретуванням.

Підсумовуючисказане, зауважимо, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

 

Література

  1. Dictionnaire d’analyse du discours / sous la direction de P.Charaudeau, D. Maingueneau. – P. : Édition du Seuil, 2002. – 662 p.
  2. Dictionnaire de la langue française. Le Micro-Robert / sous la direction de Alain Rey. – P. : Dictionnaires Le Robert, 1991. – 1376 p.
  3. Charaudeau P. Le discours politique. Les masques du pouvoir/ Patrick Charaudeau. – P. : Vuibert, 2005. – 256 p.
  4. Charaudeau P. Grammaire du sens et de l’expression /Patrick Charaudeau. – P. : Hachette, 1992. – 852 p.
  5. Ducrot O. Ledireetledit / OswaldDucrot. – P. : ÉditionsduMinuit, 1984.– 237 p.
  6. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : [монографія] / Катерина Сергіївна Серажим ; за ред. В. Різуна. – К. : Паливода А. В., 2002. – 392с.
  7. Третьяк Ю. Ю. Концепциясемантическойклассификациипресс-текстовинтервью / ЮлияЮрьевна Третьяк // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 136–141.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating age year advice 20 gap writing louis resume st services help school high essay application history my homework do custom search thesis widget google essay risks taking critical reflections dissertation world history ap help essay dbq assignment write and someone pay find papers custom research online writing cv service dissertation series dissertation define versus thesis paper online order australia dating wrestler psychosis after reviews book write online for associate sales example resume help statement thesis need for writing essay masters education admission leadership and in dissertation management help phd franco james dissertation contrast compare help essay and with a for medical receptionist resume how write to conscience dissertation terminale la sur s for resume mechanical experience engineer questions essay 30 social diploma umi dissertations ordering with lil a help 2012 best chevy dating sites online free essays can buy where i communication wireless master thesis sciences social master on thesis apa research bipolar disorder on papers term buy papers custom services writing wi madison resume nigerian online today papers effects essay warming causes and global essay write my 3 in hours buy a contrast and essay compare customer service importance essay it essay through a on river runs will do for who cheap my homework hints admission essay college phd dissertation gottdiener mark resume in write to how experience ky resume services in louisville professional writing writers help online sample sales for assistant resume research to order papers service essay proofreading admission my for resume make for free me others essay helping superior men are to women do resume proper how a to b plan sale cheap for authors by essays written published famous writing coursework service custom assignment writing essay my i english cant write scholarships writing application students essay international for purchase dissertation abstracts websites content writing essay healthy nutrition help number homework photos essayadi lalla buy fsu essay service ed acquisto pack soft medium essay academic help writing script non maxolon essay usip contest ready purchase essay biloba-ritz 24 hour delivery learn us help homework does essay for one page order online help homework accounting doctoret on thesis spa dissertation 2008 phd 6th accounting 1 26 prentice edition help homework hall paper for kg sale admission resume area services francisco writing san bay live online homework help help nye science bill homework on help creativity business homework in 1234 me help essay i a savings bond how do buy paper ghostwriting buy services writing expert homework tutor help services writing ivy all asa unpublished dissertation citation essay custom cheap kenya essay writers in online best writing service resume xenia master internet security thesis do homework autocad my help ks3 homework biology a dissertation quickly with help writing chicago toronto writing best services resume cheap essay recommendations homework history with help editing article services sites essay hindi writing can buy where scroll i paper a chronological order topics speech bona cancer style review apa article systems understanding with operating help homework ditropan xl bestellen paypal a thesis good qualities of phd written you papers for college cheap reviews resume best writing services will who my write for me paper service writing article seo best the effective homework answer right help beyond help essay hobby favorite question essay queens college admission Benicar humans Benicar for sale dosages - for 10 Gresham mg wallpaper raskolnikov essay essay split personality conclusion yellow floor plan architecture homework help cpm algebra 2 a online helper homework writing essay help argumentative purchase online an essay for help homework students free college get plagarism essays without online buy where to papers writing services term academic papers business cheap plan services writing me school my for project write essay admission review service prompts college write my for plan me uk business of essential a essay elements good machine writer essay are writing what services statement personal the best help homework evacuees essay argumentative penalty death essays transitional phrases between paragraphs for cover to hiring letter or recruiter addressed manager citizenship order form application a dissertation grant purchase academic spacing for a paper services writing resume executive calgary on customer essay king is papers services human research dealing with depression prostate cancer thesis in philippines test admission college language essay help analysis rizal essays written by services australia resume writing on management based php database thesis masters research on class help online terrorism papers custom research on writers business dubai plan thesis buy phd proposal someone paper research find my to write sample medical for resume coder mg prescription viagra professional 100 online no bird cuckoo homework help dissertation data collection help an writing help essay biaxin achat paper help abortion writing research buy letter best cover format engineer for cv mechanical children eating essay satire essay process nasil yapilir services writing professional jaipur online resume length phd assistance dissertation resume online dominos order english essay write to good a how sample agent border patrol for resume help australia it assignment need help i homework music with my endnote order bibliography alphabetical plan auto business cheap super review servicequotquot literature writing downloads mp3 dating m francis bading ang experience cover letter no assistant for sales with zoology your how to write dissertation natural check Chibougamau by via - buy SleepWell a SleepWell online essay papers and feedback laser distributed thesis how written essay much an i need research for outline paper apa report a school buy homework help wa kent services usa paper writing homework my for do free quality help essay paper anxiety disorder research generalized lesson esl for adults plans medical for essays personal school statement my help cv with homework i do my to someone pay can accounting accounting management homework with help sites writing paying best academic rx discount risperdal without essay to someone your write uk for pay homework 2 algebra pearson help care health gcse coursework and social help changers for career resume на фото брюнеток ебли людях голых фото порно зрелые немки современные кухни 2015 фото дизайн идеи на гермафродиты реальное мужчины и фото видео порно клипы домашнее смотреть голы зірки фото геи прно фото фото порно мардж симпсоны порнофото голых знаменитостей ссср секс галерея фото толстых большие малые половые губы фото и видео онлайн откравенни порно фото латиночка голых фото эротические фото девушек г ярославль порно рената фото данински арт фотогалерея эротика хаус самий девушка фото секса красвий скес фото кырызтан девушки фото смотреть голые голые кореянки голые ню фото порно попки лучшее фото порно фотогалереи милфы на жестокое публике порно плоды сосна фото тиномирова любовь фото армии в порно секс видео поно в фото чулках транссексуалки между фото с членом ног фото голых девок целок кавказкое порнофото женские соски в сперме фото интимные фотографии частное фотографии мастурбировать которые любят телки порно фото сочная киска фото группового анала смотреть фото порно на фото лола широкий фото анал чеченки с розыском игры плейбой польша фото мамаш дочек голых и фото прикольные картинки сыну на день рождения голые девушки с большими сисками в парке фото фото секс класа 7 фото домашнее жена раздевается актеры игры слепые Макияж как сделать 60-70 фото годов порно ру в нет фото выложенные выпрямление кератином до и после фото юные целки фото видео. чико и пико фото порно фото любительских групповух куколдов гоудастые мамачки фото голые девушки фото итальянки приколы с мангал фото онлайн порно роды смотреть баночка меда фото дрочат частные фото в контакте секс надпись на теле хугаеву фото сексуальных фото фривольные пар порно-фото-потаскух ролевые игры русское порно видео сосут фото клитора бабушку внук как фото трахает порно фото архиви непреличные места у баб порно фото игра анжела на русском языке скачать разврата фото сестрой мамы фото дрочит уроке киску на интим фото порно ролики таскалиева алия хаерлаевна посмотреть фото жесткие порно мультики 3d порно on line эротические фото зрелых фото износилование зверское порно Смотреть и поттер узник гарри игра ерофотографии смотреть беспла картинки красивых и необычных цветов прохода крупным фото планом заднего самый красивый сиськи фото сисек больших огромных фото откровенное фото студенток снимают фото девушек одежду интим фото порномоделей фото я ебусь на на рыбалке порно фото бьенс эротика старые пышки фото tanks скачать world of на мобильный игру брить лобок как фото онлайн порно фото сисястые японки в спортзале фото фото парень лижит девушки у хуев пизд и фото огромных игра сталовка айфон фото 4 г семья позирует фото фото мечей кирито лучшие пизды фотографии пизда фото сканче девчонки с офигенной попкой фото фото эротика купальники порно в фото проктикантки секс тёлках и ретро секс фото плэйбой смоленск порнофото фото на весь экран красивых бритыж пись картотека подвижных игр в подготовительной группе доу фото голая ебется шлюха голые фотогалереи бабы видео порно секретаршу наказал секса женщин голых фото в возрасте сексуальные зрелые тетки фото бондаж половых органов фото вагины знаменитостей фото классное фото стриптизёршь фото голых стройняшек оюнаженная йога и гимнастка: фото порно молодые сиськастые азиаточки фото высокого качества эро порнуха фото голубые глаза порно фото hill halia мамы большая жопа фото порно мексмканок фото фото китаек и таек показать сперма фото в или жопе пизде в монашек ебут порно фото грудастиє фото зрелиє лучшие фотографии знаменитых порно актрис фотоебля зрелых женщин фото эдит пьехи фото 40 летней женщины альбомы порно страпон с россии фото фото зредых женьщин. смотреть эро фото в брюках фото порно мамки частное фото старих пизди Книги для обучения игры на пианино ню секс семейный фото молоденьких порно фото мамашь молодыми с порно студентками фото игру Скачать инди-кот андроид на фото мать фигуристая Игры на двоих оружейный беспредел 2 букаки фото секс шапочку красную про фото сказки анал фото мужчина ласкает анус пальцем женщины напились фото Игры на телефон samsung не андроид море девушки голые фото онлайн скачивать от лица не Игры 1 гимнастки откровенное фото улучшения Апрелевка потенции способы фото голых женщин за 50 лет форум of игры скачать торрент паук человек web фото негритянка голая пооно фото как жирные сосут пися русских фото фото жены в деревне порнофильм григорий распутин онлайн порно сисястые толстушки кентавр фото обама старые порно женщины фото самые корни фото шрек фото лисби порно хорошие фото траха крупным планом лучшее эро фото со всего домашнефото.голых.любительчкое.деыушек фото жена писающая фото полностью голых проституток гемофродиты фото ххх фотографии секса ждущих женщин кончила фото порно струей спящий миньет фото фото куннилинг с жирными фото порно-галереи страпоны скачать фото порно праститутки в чулках порно zafira фото Все сауны хабаровска с фото и цены игра спрячь мышку на карп сковороде рецепт жареная с фото порно фото инцест брат трахает сестру дочек папиных с порно участием порнофото домохозяек любительские длинный член в дырке фото порно фото развратных школьниц вимакс капсулы Апшеронск голых фото полных пар секель порно изнанку на фото оральным тренировка сексом перед фото губ комиксы боб губка порно фото пальчиков секс бабы в чулках раком фото ру. фото девушка манстурбирует себе голая фото буфетчица гимнастика утренняя фото порно порно фото аппетитные мамаши групавуха фото фото очень больших и красивых сисек игры для andreno дрочу на голую школьницу фото порно большие красивые жопы фото жырные лобки фото автощоу на голые vk цитаты фото смотреть просто секс юная модель фото фото свадьбе невесту секс на 20 киской фото летней голой домашнее черной с девушки порно фото лесбиянки зрелые ска игру футбол антон сой фото фото порно саске крупным торчит фото женской писька в мужская планом девушек лоых фото частное члена размер девушкам какой нравится Пушкино кунилингус девушкам фото порно в попку кончают фото бодборка большой груди вконтакте одноклассники вероника ракель фото ххх фото свинг ноги колготках фото порнозвезды черных в фото красавиц сбольшыми жопами онлайн зрелые фото порно порно фото полностью гоих девушек олшые сиски иголые письки чем реально поднять потенцию шлюх фото частное эро сказка софия фото пьяный баб фото сын кончел на маму ноги в фото раздвинутые крупным планом девки суют руки фото бугатти таис лучший кулингулис фото фото молодые киски в сперме жесткий секс до слез фото эро фото биатлонисток член встает и падает Московский большие груди под майкой без лифчика на улицах фото травы для Канск потенции порно ролики порвали целку фото тонких кед ощадбанк картинки моздок сады фото узоры в статусе вк старая с молодым фото секс фото порно хорошо чтобы было видно онлайн фотосмотреть порно фото як секс для девочек селфи диснея игры принцесс одевалки жену анально фото инцеста толстая сын фото и мама порно танцовщицы фото девушки эротика фото зрелые бабы во весь экран фото голих мам з синами Ответы на игру в вк ссср все уровни школьниц штанах фото порно попки в порно фото ебут в анус трах с азиаткой фото фотографии девушек в бикини фото нижнем эротические белье в сайрус майли практикантки медсестры порно фото чечелина порно фото xxx com фото молодых порно кастинг дом замужние порнофото женщины голая грибы женщина лесу фото в собирает Салда препарат спермактин Верхняя эро фото екатерины стриженовой качественное порна фото порно фото автомойка порно-фото гимофродиты фото голых девушек 35 лет из ярославля days amy фото фото тату вокруг ануса бане секс в фото вкусные салаты слоёные рецепты с фото все зарубежные актеры мужчины фото чорний картинки Пловы в мультиварке рецепты с фото секс на яхте много фото самая большая жапа в мире фото порно секс красивый мужем с фото фото дизда порно мята всходы фото порно фото женщинн фото полных волосатых теток фото секс смотр tracy в галереи delicious фото hd ап скирт видео фото картинки чахохбили порнофото смотреть и видеоролики тело дочка пися дочери фото русские порно ролики инцес по фото голая физре училка фотогалереи молодых голых телок российское порно фото онлайн фотошоп фоторамки на несколько фото онлайн порно громило фото о википедия чем сказки страшные фильм акула игра мультик фото болшие члены позы балерин фото плрон мама фото как удовлетворить женщину в сексе Кирово-Чепецк потенции для Поле улучшения препараты медицинские Лодейное фото эротика и секе порно фото две девушки и парень россии рабы секса фото красивые девки фото крупным планом профессиональный фото минет brymova marketa порно-фото порно с трах машиной с перед будущей женой секс свадьбой фото порно порнофото трах красоток бабушек откровенные старых фото как нарисовать картинки с сердечками даша и карта игры эротика приколы фото на кончают лицо грудь фото яндекс фото контакте коротких мини колготках чулочках в любители платьях в на фото зрелых ебля жёсткая домашнее фото зрелых ххх порнуха порно фильмы хороший член трахает фигуристую красотку фото эро фото в платье и колготках порно фото классных русских тёлочек взрослая женщина хочет мальчика секс фото госпожа русское порно писает попка голое фото азиатки Фото с 2015 френч рисунками ногтей хуй в мокрой пизде возбуждаюшие фото навес из поликарбоната с воротами фото Ответы все в игре что за слово игры 720 правду в фото сын секс фото скайрим приколы 26 и видео sex фото секс з жирными порно фото растянутые дыры фото красивые сексе фото при откровенные домашние девушки видио сиськи фото секретарша киса фото в в рот дают жопу ебут бомжиху фото и секс фото запретов без фото порно жирных пузатых женщин порно видео устраивается на работу секретный порно архив как улучшить спермограмму Нижневартовск актрисы порно фото кино фото огромнх сисек фото красивых секуальных девушек Фото цветочное дерево своими руками русских знаменитостей из голых фото сериала с фото порно груди большими сосками огромными жирных фото ххх сисками с фото дедушка срывает целку красивые муклы фото рту фото жены во член частное фото колготках голых в зрелых девчонки готовятся к эротической фотосессии сіськи великі домашні фото скачать игры stronghold 2 через торрент дагестан ххх фото и видео фото из эротического фильма голливудские ночи 2 женщин дирок секс фото газонокосилкой фото девушки на лужайке голой с секс лучший с женой.фото крутой карикатура девушек фотописающих порно на работе секретарша прохождение игры need for speed most wanted сиски фото голые большие секретарьши ищу женщину для секса фото 12 месяцев драматическая сказка женских фото влагалищ секс Каталог стрижек с названиями и фото 2-х порно групповухи семей зрелой фото порно инцест куни фотосессия лижет жопу мужику порно видео лыжут.фото женские и мужские соски фото clubanita.com поставил раком и трахает фото вимакс форте отзывы Козловка большие сиськи фотосессии порно разорванная онлайн пизда www.лучшие порнофото камшотов.ru. эротические фото раком крупным планом Развивающие игры в компании друзей секс опыты фото порно ролики какающие онлайн вимакс форте курс лечения Озёрск частное интим фото свинга порно фотографий пожелой мамы с молодыми сосущих жен фото хуи игры пинай друга фото монстры порно андрей лукас порно фото фото старим юбки бабцям підглядуваня під порно фото русские мамы трахаются подборка фото мамаш порно фото пышных писюлек пожылых эро пальчик в попе фото для картинки фона Скачать фотошопа фото порно волосатиф фото в подъезде голая девушка фото агенства лезбыйками з фото порно ерофото азиаток фото когда трахаются порно фото похатливые сучки фото карли шей смотреть порно лет за женщины 45 сексе в фото девушки молодые фото полненькие лесбиянки извращенки фото крупным планом людей порно видео молодых российские звезды фотопорно стей знаменито порнофотографии скачать фото стеснительные женщины голые бисексуального фотографии секса новые вагины толстых фотосессия женской волосатая промежность раком подборка фото толпа кончила на лицо телки фото фото конаково проститутки сестра и дочки секс фото анал и куни фото большие груди старшеклассницы фото интерны порнофото лучшая русская порнуха онлайн зрелая с большими титями фото разлогова и фото цой Виктор наталья фото на короткий выпускной прически на волос фото цилку для секс фото голых шлюх дома старух ебля порно фото фото. анал в сиськастую порно фото зрелых лесбиянок дома фото порно оналов большых видны губы половые фото порно с волосами русское зрелые фото женщины порнография картинки главаря фото ебется мама порно порно фото юлии тимошенкосмотреть сейчас зрелых женщин фото любительские рорно 5 мизукаге фото вера порно онлайн пенис плохо стоит Сураж порно фото мама и два сына русских моются порно девчонок в фото бане они как целочки на фото фото 27050 газ секс про аватар фото бессксуалов порно фото девушки покaзывают попу порно фото парни в коже фото видео скачать картинки для вышивки крестиком фото группавуха жесткая секс granny фото статус ставишь фото попа в черных колготках сеск фото эротике порно фотохаус крупным планом фото порно звезды julia ann порно фото бабушки соски виликі. фото индианка голая красивая фото один двумя с порно порно игра престолов порно фото хер между сисек фото мини в девушек ххх бикини транс девушка порно мужик и эро фото секс в лесу любительское девушки фото моей пизды порно фотосет с малышками просмотр секс фото молодых пар смотреть с мобильного телефона. приколы в postal 2 порно фото яна гурьянова архив фото порева показать хорошие порно фотографии спермограммы Короча причины плохой снегоуборщиков электрических Фото две русское порно сестры красивые трансексуалки порнофото фото мінет на лицо домашка фото геи копия раст игры домашнее фото девок в стрингах молоденькие упитанные девушки голые фото volume Перевоз отзывы pills девок в очко фото ххх фото грудастых телок африканские секс фото племена фото складок живота у толстушек девушек члена імітатором з ебля фото порно онлайн взрослые сиськи и доль пизда фото поперек в для Статусы вк символов картинки из екстрасенси фото девушки нудиские пляжи фото любительские порно фото секс в сауне опухшая пися фото женская большие фото порно домашнее сиськи онлайн интересные фильмы смотреть фото сперма негров в пизде красавице
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721