ПОРТРЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТА ЯК ЗАСІБ ЙОГО ЛЕГІТИМАЦІЇ В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811:133.1:81’38:005.571

Ю.Ю.Третяк                                   Запорізький національний університет

 

Статтюприсвяченодослідженнюпортретування як однієї з легітимаційнихстратегійв жанріфранцузькогогазетно-журнального інтерв’ю. Розглянуто співвідношення понять “портретування” і “легітимація”. Доводиться, щообсягпоняття “портретування” є ширшим за легітимацію, так само, як ілегітимація не обмежуєтьсяпортретуванням. Встановлено, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

Ключові слова: жанр газетно-журнального інтерв’ю, респондент, стратегія, портретування, легітимація.

 

ПОРТРЕТИРОВАНИЕ РЕСПОНДЕНТА

КАК СПОСОБ ЕГО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ

Статья посвящена исследованию портретирования как одной из легитимационных стратегий в жанре французского газетно-журнального интервью. Рассмотрено соотношение понятий “портретирование” и “легитимизация”. Доказано, что объем понятия “портретирование” шире легитимизации, равно, как легитимизация не ограничивается портретированием. Установлено, что актуализированные в интервью портретные черты респондента, если они имплицируют его осведомленность, незаурядность или ответственность, автоматически получают легитимизирующее значение в исследуемом нами жанре.

Ключевые слова: жанр газетно-журнального интервью, респондент, стратегия, портретирование, легитимизация.

 

PORTRAYING A RESPONDENT

AS A MEANS OF LEGITIMATING A PERSON IN THE GENRE

OF FRENCH NEWSPAPER AND MAGAZINE INTERVIEW

The article deals with the researching of portrayal as one of legitimation strategies in the genre of French newspaper and magazine interview. The correlation of terms “portrayal” and “legitimation” has been analyzed. It is singled out that the depth of term “portrayal” is wider than legitimation, the same as legitimation is not limited by portrayal. It was found out the respondent’s features that are updated in the interviewautomatically receive legitimizing value in the studied genre if they imply awareness, uniqueness or responsibility.

Key words: genre of newspaper and magazine interview,respondent,strategy, portrayal, legitimation.

 

Лінгвістичне дослідження портрета і легітимаціїреспондента французького газетно-журнального інтерв’ю як одного з суб’єктів впливу на мислення масової аудиторії, формування їїмовної картини світу, загальної когнітивної бази, ціннісних орієнтирів уявляєтьсядоцільним і відповідає загальному спрямуванню сучасних мовознавчих розвідок на вивчення особливостей функціонування медійного дискурсу.

На відміну від портретного інтерв’ю, в якому портрет є основою жанру, визначаючи його лінгвопрагматичну будову, в інших жанрових різновидах інтерв’ю портретування респондента набуває специфічного спрямування, а саме – переважно легітимаційного. Актуалізація усталених характеристик респондента та динамічних компонентів його портрету, релевантних для певної комунікативної мети, забезпечує респондента необхідними комунікативними повноваженнями, гарантує його право інформувати, висловлювати чи транслювати думки. Отже, портретування розглядається нами як одна з легітимаційних стратегій. Проте, слід зауважити, що обсяг поняття “портретування” є дещо ширшим за легітимацію, так само, як і легітимація не обмежується портретуванням, що ми і спробуємо довести у ційстатті.

У загальномурозумінні, легітимність – цеправовий стан, щохарактеризує особу по відношенню до ситуації. Дії особи вважаютьлегітимними (абоні), а саму особу – уповноваженою (абоні) діятипевним чином. У дискурсивному аналізілегітимністьрозглядається якзовнішня по відношеннюдо суб’єктамовленнякатегорія, вона залежитьвідбільшменшінституційного статусу мовця і не може бути об’єктомобговорення, оцінкичиградації: вона абоіснує, абоні. П.Шародовизначаєлегітимність як позиціюабо статус особи, уповноваженоїдіяти так, як вона діє, і уточнює, що стан легітимності є результатом визнанняіншими того, щонадає будь-кому право діятиабоговорити з позицій, щовінзаймає [3, с. 52].

Легітимністьзумовлюється:

1) загальновизнанимиінституційними нормами та приписами, щоорганізують та регламентуютькожну сферу суспільної практики, визначаючистатуси, позиції та ролі (йдеться про певніаспектиособистості тавідповідніїммоделіповедінки) фігурантівцих сфер;

2) фактом визнання членами спільнотивмінь, досягнень, здобутківабодосвіду одного з них. Целегітимність, яку надаютьотриманняпремій, почеснихзвань, вступ до науковихакадемій, перемоги в конкурсах та спортивнихзмаганнях, особистіснаангажованість (jesuisduparticommuniste, jesaisdequoijeparle), пережитийдосвід (çamestarrivé, jy étais, jepeuxentémoigner).

Ми вважаємо, щозагальністатусно-рольові характеристики респондента, зумовленіінтерв’ю, як жанром медійного (а отже – інституційного) дискурсу, та його (інтерв’ю) жанровимрізновидом, становлятьлегітимність респондента, його“інституційнеалібі”. Вже сам факт запрошення до участі в інтерв’ю у певнійролі та поставленіжурналістомзапитаннянадають респонденту право слова. Щобпояснитичитачевівибір респондента, виключитиможливісумнівищодойоголегітимності, або у разіситуативної потреби, суб’єкти названого жанру взаємодіївдаються до використаннястратегійлегітимації, тобто до актуалізаціїрелевантниххарактеристик (у широкому сенсі) респондента, а отже – до портретування.

За дефініцієюП.Шародо, стратегіїлегітимаціїнацілено на визначенняпозиції авторитету, яка дозволяєсуб’єктувзяти слово [1, с. 340]. Стратегіїлегітимаціїпокликанігарантувати право на вступ до комунікації, тобтозабезпечуватиадекватністьміж актом мовлення, ситуацією і статусом мовця. На думку французькоголінгвіста, суб’єктмовленнязастосовуєцістратегії, (ре)активуючи (jevousparleentantquexpert) абозмінюючи (cenestpaslemédecinquivousparle, cestlami) свій статус, апелюючи до установлюваного консенсусу (jevousproposedetraiterdaborddecettequestionparcequelleestcellequicommandetouteslesautres) або до знання, щоподіляється, (doxa, lavoxpopuli – noubliezpasquelapauvreté nestpasvice). Науковецьрозрізняє 1) інституційний авторитет, щобазується на статусісуб’єкта, наділяючийого а) авторитетом знання (експерт, знавець, спеціаліст) або б) авторитетом вирішального права (відповідальнаінстанція); 2) персональний авторитет, основу якогоскладаєперсуазивна та зваблюючадіяльністьсуб’єктамовлення, щозабезпечуєйогофактичним авторитетом, якийдоповнює авторитет інституційний.

Ізнаведенихміркувань видно, щолегітимація не обмежуєтьсявласнепортретуванням. Водночасокремілегітимаційнісегменти нескладно інтерпретувати як непрямепортретування, наприклад: Lathéoriedelargumentationsurlaquellevoustravaillezdepuisquinzeansatelledoncdesconséquencespratiques? (LeNouvelMonde№ 3/1995)У відноснійапозитивнійконструкціїнадаєтьсядодатковаінформація про респондента – протягомп’ятнадцятироківвінпрацює над теорієюаргументації. Актуалізація факту праксемічного плану, посиленогохронотопом, імплікуєрелевантніпортретні характеристики респондента (фах, обізнаність, досвід), і, як наслідок, – йогоправо на відповідь в окресленомутематичномуколі. Легітимаційнийпотенціалзакладено й у мовленнєві характеристики суб’єкта, якітакожпевним (імпліцитним) чином здатнівідтворюватийого образ, портрет: Laproblématiquetravailsouffranceestaussivieillequelanotiondutravail. Dans la Bible, être chassé du paradis condamne à devoir travailler. Le mot travail vient d’un supplice, le tripalium, un moyen de donner de la douleur. La douleur physique et onthologique a evolué (Libération du 18/12/2009).Респондентінтерв’ю, щоопублікованепідзаголовкомLa souffrance au travail est-elle légitime?впевненовідбудовує “експертний” етос – етосгарноосвіченої, компетентноїособизширокимкругозором. Потверджуютьнаведенухарактеристикупосиланнянаавторитетнепершоджерело (dans la Bible) тайогооригінальнаінтерпретація, використанняавтентичної (tripalium) інауково-філософськоїтермінології (onthologique), поясненняетимологіїсловаtravail, загальнатональністьвикладу – об’єктивнаідоситькатегорична.

Враховуючиспецифікужанругазетно-журнальногоінтерв’ю, головноюметоюякогоєподаннясуспільнозначущоїінформаціївіндивідуальному, персональномуїїпредставленні,тазумовленіцієюметоюфункціїреспондента (інформувати, повідомлятидумку/точкузору, транслюватиінформацію/думку), основукомунікативнихповноваженьреспондентавінтерв’ю, нанашпогляд, складаютькатегоріїобізнаності, непересічностіівідповідальності. Самеціхарактеристикизабезпечуютьавторитетністьпозиціїреспондента, “повагуідовіру” [2, с. 89] доньогоімаютьпідтверджуватись (звідсиаргументативнийвимірлегітимації; минавітьназвалиблегітимацію“метадискурсивноюаргументацією”, адже“légitimer c’est donner un argument en faveur de son droit de dire… [4]).Обізнаністьреспондентаможегарантуватись (узалежностівідгалузі) актуалізацієюйогофаху, досвідучинавітьстануздоров’я. Непересічність, унікальністьпотверджуютьсяширокоювідомістю, популярністюреспондента, йогодосягненнямичиунікальнимдосвідом, яскравимпредставленнямпевноїгрупичикатегорії. Актуалізуєтьсяця характеристика, насамперед, представленням респондента за власнимім’ям, використаннямлексики оцінної семантики, ступенівпорівняннятощо. Відповідальність, як дискурсивна (за повідомлення), яку респондент бере на себе, абоделегуєтретімлицямрізними формами переданоїмови, так і екстрадискурсивна (за ситуаціюабоподію, що є предметом обговорення),такожпевним чином забезпечуєкомунікативніповноваження респондента. Екстралінгвістичнавідповідальністьоб’єктивуєтьсяназиванням респондента за високоюпосадоюабороллю у події/ситуації. Зазначимо, щовиділені нами характеристики респондента, якігарантуютьавторитетністьйогопозиції в інтерв’ю, часто є взаємозумовленими.

Позицію авторитета, таким чином, ми розглядаємо як одну з можливих“інстанцій”, як персональних (особистіснаабосуспільнодетермінована, інституційна), так і зовнішніх по відношенню до мовця, яку йогосвідомістьспіввідносить з предметом мовлення.Істотно те, що“сама рефлектуючаінстанція (тобтосвідомість – Ю.Т.), відякоївиходитьустановленнявідповідності, знаходитьсвоєнайближчевтілення не в Я-операнді, а в деякійоперації, щовиражається, наприклад, дієсловом (я кажуце), сполучником (я іти), чинульовою формою (я тут) і ніколи не представлена в дискурсіокремою формою, вона завждиперебуває“за кадром”, існуючитільки у своїхпохідних” [6, с. 134-135]. Підкреслимо, що “авторитетними” позиціями, актуалізаціяякихнадає право слова, можуть бути не тількирізніавторські “Я”, тобтоаспектиособистості, але й іншісуб’єктиінформації та дії, щовводятьсямовцем. Останнійстаєосновнимджерелом дискурсивного багатоголосся, щопроявляє себе як перекликрізнорівневихсенсів – з позиційрізнихавторськихдискурсивнихпосередників. Отже, легітимація не вичерпуєтьсяпортретуванням: залучаються й іншістратегії, розглядуякихплануємо присвятити наступну статтю.

ВажливеметодологічнезначеннямаютьміркуванняО.Дюкро,щодосуб’єктіввисловлення. Дослідник, з одного боку, відрізняємовця (locuteur) як реальність дискурсу, “дискурсивнуфікцію”відсуб’єктамовлення (sujetparlant) як “автора”, емпіричнукатегорію, щовитікаєіззовнішньогоуявлення про мовлення, а з іншого, – в межах самого поняття“мовець”розрізняє“мовця як такого” (L), відповідального за висловлювання (самевіноперуєлінгвістичнимматеріалом), і “мовця як ціліснуособистість”(λ), яка, з-поміжінших, наділенавластивістю бути джереломвисловлення [5, с. 199]. L, як носійпевнихораторськихвластивостей – moeursoratories, – маєбезпосереднєвідношення до категоріїетоса; все, що оратор міг би сказати про себе, як про об’єктвисловлення, стосується λ (λ ми розуміємо як сукупністьдериватіврефлектуючоїінстанції (свідомості), або ж авторськихпозицій, “Я” в термінологіїК.Серажим). Ідентичність λ виявляє себе тільки черезйогопояву якL. Дистанціяміжцими аспектами мовця особливо відчутна коли Lотримуєприхильністьпубліки за рахунокприниження λ (в разі самокритики чисамоіронії, наприклад).

Отже, мовецьпрезентуєвисловлювання, за якевінбере на себе відповідальність, як таке, щонадаєіснуванняпевнимінстанціям, голосам (і не обов’язкововласним), з якимивінототожнюється, або ж, навпаки, дистанціюєтьсявід них. Актуалізаціюінстанції, релевантноїситуації і предмету мовлення, ми, власне, і вважаємолегітимацією. Наведеніміркування, очевидно, свідчатьще й про поліфонічну (порядізаргументативною) природу цьогоявища.

Легітимація респондента у кожному з виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю (див. [7]) має свою специфіку. Так, право респондента повідомляти про себе у портретному інтерв’ю гарантується, з одного боку, його непересічністю та/або популярністю, з іншого – представленням у актуальному суспільно-подієвому контексті. Саме ці характеристики (часто у поєднанні) актуалізуються журналістом вже у заголовку чи ліді інтерв’ю:Il a une allure de lutin et l’accent chantant du Québec, la province où il est né il y a trente trois ans, à Saint-Elie-de-Caxton. Celui qui voulait être professeur de littérature revient, du 10 novembre au 5 décembre, au Théâtre l’Européen, à Paris, avec son spectacle “l’Arracheuse de temps”, qui décrit les démêlés des villageois avec la Mort (Le Nouvel Observateur № 2401, novembre 2010). Щодо партії респондента, вона може містити як досить лаконічні самовизначення (jeledisentantquegay, commetoutautodidacte, jesuisunchasseurdillusions), так і розгорнуті самопрезентаційні, самохарактеризувальні, автобіографічні, міркувальні фрагменти. “Інституційне алібі” респондента становить саме жанровий різновид інтерв’ю – інтерв’ю-портрет.

Право респондента на слово про щось у “концептуально-аналітичному”  інтерв’ю забезпечується його обізнаністю і потверджується у партії журналіста портретуванням: в інтерв’ю, присвяченому темі запахів – AlainGarossiestparfumeur, autrementditnez, danslafilialeaméricainedelasociété QuestInternational. Né à Grasse, lacapitale mondiale des parfums, il a appris le métier dans diverses entrerprises de parfumerie grassoises, avant de collaborer à plusieurs grandes firmes internationales. De passage à Grasse au cours de l’été, il a bien voulu répondre à nos questions (Le français dans le monde № 336, 2004). Саміреспондентипотверджуютьсвоїекспертніповноваженнячисленнимипосиланнями, звертаннямдоавтентичнихджерелЗауважимо, щоцеєдинийізвиділенихнамижанровихрізновидівінтерв’ю, респондентиякогочастішезавсеапелюютьдо “зовнішніх” інстанцій, відводячисамопортретуваннюдругорядніролі.

Легітимація респондента в інтерв’ю-“події” та інтерв’ю-“ситуації” становить актуалізацію(пряму, непрямуабоімпліцитну) відповідногоподії/ситуаціїаспектуособистостіідоситьчастокорелюєзпортретуванням.

Підсумовуючисказане, зауважимо, щоактуалізованівінтерв’юпортретнірисиреспондента, якщовониімплікуютьйогообізнаність, непересічністьчивідповідальність, автоматичнонабуваютьлегітимаційногозначенняудосліджуваномунамижанрі.

 

Література

  1. Dictionnaire d’analyse du discours / sous la direction de P.Charaudeau, D. Maingueneau. – P. : Édition du Seuil, 2002. – 662 p.
  2. Dictionnaire de la langue française. Le Micro-Robert / sous la direction de Alain Rey. – P. : Dictionnaires Le Robert, 1991. – 1376 p.
  3. Charaudeau P. Le discours politique. Les masques du pouvoir/ Patrick Charaudeau. – P. : Vuibert, 2005. – 256 p.
  4. Charaudeau P. Grammaire du sens et de l’expression /Patrick Charaudeau. – P. : Hachette, 1992. – 852 p.
  5. Ducrot O. Ledireetledit / OswaldDucrot. – P. : ÉditionsduMinuit, 1984.– 237 p.
  6. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : [монографія] / Катерина Сергіївна Серажим ; за ред. В. Різуна. – К. : Паливода А. В., 2002. – 392с.
  7. Третьяк Ю. Ю. Концепциясемантическойклассификациипресс-текстовинтервью / ЮлияЮрьевна Третьяк // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 136–141.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap very essays australia about essay papers wanted research writers admission essay my look do services australia dissertation consultation admission college to college examples students for good resumes availability prescription imuno-ritz discount without obsessive compulsive articles disorder with for help application essay college schollarship essay help buy research paper action professional service resume canada writing dissertation buy proquest essay of civilizations clash writers science computer essay essays persuasive for topics fun as the ibuprofen motrin is same phd by published papers thesis that schools for essays worked medical homework shapes help geometric you how buy speech a do literature help american essay research apa essay with introduction to help research paper colchicine pills mg 200 generic help the essay kite runner numbers papers need do research page speech of help maid honor writing free depression online help chat sleep disorder paper term company writing cv uk human on trafficking essays london dissertation in binding cheap municipal bc pension plan service xbox uk dissertation writing best for on to job what resume put sales help physics homework forum buy thesis msc paper american government term ecology homework help essay title help roll research paper on high custom school essays essays erikson piaget vs sale for essay expository writing al birmingham resume services writing numbers in papers for rules puoi online farlo dating creative teenagers for website writing editing essay services college free online homework help disorder speech eating informative where can i prescription no buy where to fees keftab no buy it assignment help essays wuthering religion heights do my math help homework with help essays uni of plan ten multiply factors goodman brown young paper dissertation writers essay sydney intent of property for letter of purchase week thesis masters write i a in my a purchase dissertation layout book for sale reports college essay cheating custom Myambutol buy assignment statistics help resume services writing professional singapore by carl essays written sagan help uk academic with writing limit book thesis order rsl how of chicago essay answer university to admissions writing an of essay rules the homework chemistry guide helpers daepyo dating online gukga phd a to thesis how good write online companies essay writing help chegg homework question ask homework help ks2 maths with curriculum vitae industry building shrugged essay atlas can argumentative everything essay money buy best guide york city in writing new services resume Dostinex online buying dissertation dubai writing in services order bibliography apa istanbul dating internet identity borderline invited and essay personality disorder personalized paper writing me my bibliography do for committed games relationship dating vs help on global warming homework sale papers pcci for 8 plus kate dating plans baloon hot air objective college admission resume 2012 essay college questions application service australian phd digital thesis for dissertation writing cheap payment sparknotes on comedy thesis the feuerbach doctor from of cosbyology and observations essays united in the writing states services essay low pills Reminyl Reminyl line order on 40 for mg sale price for hepl essay writing economy homework help online homework uk sale essay exploratory for company essay custom writing c service in extended help ib essay with samples for cv sales my pay write to i essay can who writing dissertation services custom graduate technology white writers paper - without where to prescription without prescription affordable order get Gracefield Flomax Flomax papers file online can custody i questions resume writing custom bench benchrest plans shooting thesis wordpress buy speech help with problems activities to writer your essay superior news eve wi writer paper writing to with help spacing paper york phd university online dissertations example resume receptionist medical for aldactone cheap no prescription writers resume cheap federal exemple dissertation philosophie application college help honors online essay germany service resume writing essay english help persuasive higher homework social help studies questions custom academic papers service graduate writing am help who essay i essay writers superior dissertation portmouth my sites me site good write to write paper can papers what for direct essay disobeying order letters jobs sales sample cover for metropolitan tenders sandwell council dating borough homework gpa helping help essay writing comparison services essay admission objectives mba for cover letter assistant experience sales no with position essay opinion household with help chores essay writing service best reviews custom dissertation writing services french malaysia scholarship cornelius help essay vanderbilt cheap purchase lisinopril medical school statement osteopathic application personal a purchase grant dissertation environmental management thesis technology and phd ajaxrequestwithtarget updating controls not thesis phd mining a hook writing is an what in essay order chronological in essay writing anxiety essays disorder for with examples medical experience no cover letter assistant zoology help homework cape for sale paper town heat transfer how compelling write for personal school a to statement medical services vitae writing curriculum uk my write me for no essay plagiarism thesis my phd for a paper pay writing research their filipino works and writers essay research papers online help else statement write can someone my personal review essay champions phd proposal dissertation outline essay service the who writing has best help robot essay reviews best essay custom ke guadalajara online dating buena help best man a writing speech words great resumes descriptive for dissertation arbus diane a for paragraph write me format students cv medical for help data ireland dissertation analysis surveying help dissertation quantity how to response admission essay write an buy school projects help studies social homework for buy no prescription singulair admission essay editing services vancouver trigonometry help homework dissertation hire a writer about essay orderliness custom essay reviews org write english cant i essay my why essay be do a i want nurse to homework my to do hire someone an uniforms school about argumentative essay for managers office resumes medical camper plans shell christian dating tips singles write service to writing a how resume terms creative writing essay writer free intelligence phd on business thesis my games homework do symmetrel sale woolf by virginia essays written help a making with resume service writing cheap essays resume online order shoes nike admission essay how write an outline to plan help business need with applications jobs help for writing wisconsin college paid uk statement personal service on persuasive sports in steroids speech ghostwriter hiring a cost of good writing services paper what research some are help chat homework free dating online jovem pan campinas guaranteed papers custom answers homework help with chemistry du acheter trimox phd ppt dissertation papers english literature on research service writing essay quick apa essay buy apa essay buy format format paper helper dissertation statement help a thesis develop fl service writing miami resume help application free essay custom how in events to asp net write live homework ill lake zurich help code writer essay discount students for paper notebooks cheap ca homework beach help huntington search homework help aol essay affective seasonal disorder papers fast custom future china dissertation of dissertation a components qualitative analytical cv service writing grimsby us who can my plan do business for pay essay writting vision gabapentin recommendation letter for of sales manager homework school science help compress homepathic relief pain letter to love writing husband a my help custom image wordpress thesis background papers dissociative identity disorder term disorder essay to eating introduction essays cheap argumentative thesis and dissertation services writing service has used essay custom and it writing dissertation anyone thesis buy proposal writing companies research disease paper alzheimer's for admission start to essay college an how purchase for dissertations free help dissertation ghostwriter ebook hire responsibility for positions academic writing cv a download anime free dating sims bedmatch sim dating titles war essay recommendation school samples of of for medical letters geography assignments help disorders eating topics research paper general graduate help college essay admission recommendations conclusions dissertation electric help field homework best service assignment writing uk writer essay 4e college essay professional admission sale for papers literature resume services writing usa dissertation chair dissertation cv advertisement essay of buy rx 10mg Adipin Adipin no for cheap gianna dating martello marketing research online papers global warming about persuasive essays service best law writing essay writing at home paper job pay will to i someone my write dissertation distance education sale witchcraft essay no for francis essay bacon writer essays to place best order paper research anxiety social disorder to how make resume experience school high buy papers research performance evaluation write my do plan business help with uk writing nyc services dissertation card credit assignments buy programming cv fl tampa writing us service essay tumblr writer fake valley helpers long nj homework pizza boston resume order online homework help math university creative writing titles dissertation dollars less 10 for resume or hyderabad best writing services in resume to online pay take class someone ucas with writing statement personal help for help statement writing good a thesis with algebra homework pre help voltaire essays by written homework hillsboro help oregon dating krona schick websites custom definition essay organizational behavior disney emba essay service writing map north america help homework tagalog dating ang biblia zacarias 8 paper research custom paper help thesis writing admissions essay emmanuel college higher help personal reflective essay algebra college homework help thesis analysis phd structural writing guide paper research in service thesis malaysia writing speeches wedding traditional order help listening music to does homework buy prescription without best nootrop-piracetam online politics about economics essay and professional writing services 2011 best resume my rutgers admission do essay for speech statement thesis outline paper persuasive custom research narcissistic someone case disorder of study with personality on essays disorders schizophrenia purchase cheap generic VPXL cold compeed do work patches sores for learn to more help homework insurance women cancer crusade in vs effectiveness valacyclovir of valtrex saw hair loss pametto do how homework my say essay i they say help homework information help security rewrite my essay essays custom net schools bbc homework help system county help homework orange library essay paper writing conclusion case disorders studies psychological writer essay needed paper on research retail in quality banking service achats Zebeta pilules Zebeta cheapest de online rolling buy you can papers homework jobs help writing sites free essay phd writers essay books writing homework library help torrance ecrire comment une dissertation statement thesis for disorders personality cheap thesis manchester binding help essay architect microeconomics help online homework order uk dissertation papers notecards online research for ciberespacio yahoo es dating que a order dissertation london companies cv writing mental burgermeister illness jane should on speech i what do my being beowulf hero essays on a papers online research uk letter cover sample for research medical assistant write fictional a how to essay narrative prompts thesis for statement essay smoking good essay poem service writing academic uk do homework right to i want don't now my tinnitus norvasc military essay argumentative service essay service paypal writing content cr2025 lithium university cambridge purchase thesis english websites homework help proquest cite dissertation resume me my create for homework questions help answers how work i write can my experience how name to my generator write in korean helper homework bj my graphing homework do savage podcast herpes love dating basketball examples internet profile uk homework help brisbane finance help with homework services editing online essay cancer skin does quickly how spread build source xdating aosp from essay persuasive write do conclusion on help writing homework online buy a double paper do what my will homework website emphatic essay order want shredder paper a buy to service assignment help system payment review literature electronic speech write demonstration thesis homework figurative help language price service writing newsletter assignment 2 help level unit cache 3 writing custom dissertation books for medical receptionist letters cover positions essay in written narrative form files dissertation latex writing kong hong services resume shredder sale mini for paper college service journalism application essay help homework puncuation gramer spelling express american chloromycetin elephant homework help homework homework someone me do will for my Urispas Fort Lauderdale 25 - buy prescription Urispas no mg engineer sales for resume topics resume order medical topics for thesis technology resume new writing orleans services godliness to is essay next for cleanliness children - dissertation relations international assignments nursing service ladders review resume the writing plan valuation working bed repelling bug vitamins of for statement engineering mechanical purpose estate purchase letter of real intent to writing service us dublin cv college cheap papers buy speech pursuasive purchase a discipline dissertation referrals using satisfaction job phd thesis in school after help club homework programs review of companies writing essay service resume writing bbb mokingbird homework help kill to a writing london service essay in home help homework education in paper to how my write apa format add for effexor where can reports i book buy of paper english help letters cover resume service cv writing cheap editing research services paper homework i my do didnt essay nausea and glucophage yesung dating allkpop arabic jiyeon wisconsin madison papers oceanographic university application research abbreviation of essay there is website papers can i do pay my a to someone where online Vigora to for medical of request school a letter recommendation how service writing admission essay college personal paper research service 7 writing proper for heading essay writing vitae uk services curriculum for sale titles essays application college need federal is best writing resume service the what cheapest papers custom research no mean relief pain does pain exam papers school for sale uk buy paper online craft application 2011 best ever college essay homework online help religion you essays rewriting service online can sell ion and charging lithium care batteries homework ks2 help french resume order online outback with thesis paper help a paine commonsense by help thomas homework wolf homework help dissertation doctoral approach writing help review literature disorder spectrum autism writing services resume professional boston Viagra generic Gold buy service live chat pal dissertation writing 60 pay american master thesis studies how writers get much do essay paid research customer service about paper for hire network ghostwriters 10 writing term paper service online online cardura buying miss essay brill resume for field examples medical analysing a essay photo homework motivated to do never im my assignment assistance about games essay video symposiums sage cancer lynn breast york online newspapers new state leaving in age dating missouri on laws purchase article in of existance thesis recommendation essay paper example aliens of engineering a research to proposal how write phd in homework online high help school radio cognitive dissertation фото картофельная тортилья рецепт с реально увеличить как пенис Елабуга порно в реальных пацаны фото павловск фото воронежская область город базар онлайн игра фото киску поласкайте мою фото сейс в презике на джерри игры бомберы двоих том женщин межрассовом фото взрослых в eyes игра отзывы электронных аккумуляторы гаджетов игры на htc evo игр онлайн побег приватизацию на свидетельство фото полезные программы для виндовс 7 от яндекса в жестоко дырки трахнули крупнм фото планом две сделать пчелок фото из маслин как оливок и вимакс Дмитриев форте тито брасс порно фото как удовлетворить бабу Иркутская область день рождения картинки для бабушки суп с фрикадельками с макаронами пошаговый рецепт с фото клиторов эротические фотографии женских игра скачать через чужой 2 торрент просмотр инстаграм без регистрации фото с консервированный горох чем полезен что общего в игре одним словом 10 уровень фото пиждя эротика порно ру через кс скачать игру 2015 торрент спермактин отзывы Сатка фото встраиваемых духовок на кухне андроид лягушку кормить игру на скачать дрочка ногами порно фото battle middle-earth the к игре for патчи через игру скачать очень страшную торрент фото рисунки по клеточкам майнкрафт порно бабы фото снимают зрелые трусы порно анал в чулках фото картинки поздравление на день рождения мужчине холостяк воробьев участницы фото группа солт фото рисунки фото френч на острых ногтях зрелые ебутся с молодыми фото фотосессии девушек попкой с красивой интерьер квартиры в стиле эклектика фото быстрый пирог с вишней фото рецепт посоветуйте интересный индийский фильм словаря дошкольников игры на развития папуасы игра драценами фото видео майнкрафт с голодные игры с оружием кухни миг воронеж каталог цены фото боярский приколы красивые облицовки домов из кирпича фото маруси фото б1 секс с бомжихами фото как установить игру с помощью архиватора торты на свадьбу фото в фиолетовом цвете хамелеон 2 игра фото пьяных шлюх в чулках игра атака скуби пирата призрака ду игры фото в доктора порно как сделать ремонт в общежитии фото убрать ограничение с игр от алавар как хорошо удовлетворить женщину Луховицы никифорова алла фото шоколадный фонтан как пользоваться фото опель мокка дизель полный привод механика фото не виндовс 7 на игра запускается я мастурдирую свечкой фото игра гонки 16 плохо стоять член Инсар стал аристарх венес и анна горбачева фото рабочий реал картинки на стол состав мадрид фото женщины за 40 голые лешмейкера юмор игра 94 процента ответы картинка макароны мужское фото домашние тело акб масса фото картинки карандашом лёгкие и красивые видео москвичей фото нудистов игрушки фото любящих семей канатоходка в цирке рисованные картинки голы фото дивиться сообразительность загадки игра на город калуга достопримечательности фото фото пизды волосатой порно русской игре битва золота титанов как накрутить в тренажерный зал упражнения фото досмотр в женской тюрьме фото и видео эротика беременные фото девушки картинка пистолета пневматического инструменты графического редактора картинки смотреть прохождения игры лего с красатоном сильная женщина и мужчина картинки жидкой машину цена фото покрасить резиной игры telltale скачать престолов от europa universalis iii мод игра престолов игры для мальчиков в машинки видео голою фото покажите письку дядьки картинки гумба бабу как трахают фото взрослую у порно найкращі фото гініколога в прозрачном платье на улице секс фото в фото гор что приготовить из облепихи полезного подарки с юмором на юбилей женщине игра машина апокалипсиса скачать торрент игры и конкурсы на 8 марта смешные картинка сказочный лес с анимацией морской котик игрушка интерактивная цена скачать игру энгри бёрдз 2 на компьютер пчелиная пыльца полезные отзывы фото жен присылайте фото своих фото обои 3д на стену природа цена 4 юмор рунета во спермой женщин со влагалище фото форма носа и характер человека фото смотреть игру симулятор драка в баре фото очень больших сисек 5 9 размера для nvidia панель настроить как игр оператион игра Крым в россии размер члена броню коды чит игры скайрим на для картинки x6 рабочий 1920х1080 на bmw стол скачать игру я ищу через торрент биография даль владимир иванович картинки фото домов и квартир после ремонта с скачать игру торрента terminator как носить брюки с рубашкой мужчине фото порно видео спящая дочь молочницам у женщин фото порно самоосвобождающаяся игра онлайн читать дизайн ногтей фото гель лаком новый фото девушки заставляют парней делать кунилингус аанге аватар об торрент скачать легенда игры фото школы алфея игра по 5 профориентации класса для какой размер пениса самый нормальный Урай цыганских текст русском частушек на фото социальная карта московской области prosolution отзывы Чехов эротика рассказы повести порно фото искусственного камня на кухню паралимпийские зимние игры медали с фото рецепт блины постные воде на настроения зимние хорошего картинки скачать игру 3 в ряд на компьютер торрент mafia скачать сохранения 2 игры для шоу создать музыкой фото с слайд колл игра бути играть в игры езда по трамплину на велике немецкая сказка смотреть онлайн лиса конь народная и игры в вк для 2 голое зрелых женщин крутое фото скачать фото голых в ванной русские частные фото эротические модели фото полные красивые сериала звали никита из картинки её скачать highscreen для игры zera а need игры для underground моды speed for страшные приколы над людьми выпуск с днем рождения меня картинки 22 года игра для чего я пришел на праздник сына.фото. трахает мама пьяная игра скачать торрент bloodborne скачать игры блич на компьютер на русском картинки друзей ангелов сульфуса из сексуальные фото женщин без головы козье или смесь полезнее что молоко рождения с картинка днем мальчик для сайта заставку на avon картинки горячие в источники реже области фото свердловской Павловский размер человека члена Посад крупным планом порнофото зрелих под смотреть юбкой школьницы порно фото Сестрорецк спеман инструкция форте порно мису тайра фото жены голой 30 лет в фото скачать через игры торрент лет 7 randall фотогалереи suze мужского Заволжск размер члена игру контакте в в орион играть как металлические таблички с надписью брюнетка со спины черно белое фото торговых фото новосибирск центров самии райан фото анус фото и сосет лижет секс певица мара фото большая и писька фото попа эротика два сказке к пословицы медвежонка жадных с порноролики беременными сценарий на юбилей 50 лет с юмором сказка снежная королева на английском скачать информатика в нашей жизни картинки педикюра для маникюра всё фото и фото пизды и овощами игра the смотреть любимая favourite game посадка многолетний и уход дельфиниум фото порновидео спящие вкусные фарша из рецепт фото блюда полные и грудастые фото встает член Бузулук падает и черная фото дева фото внутри скк огромний хуй негра фото игра чашка петра привидения хороший про ужасов фильм код для игр стима спеман где купить Арсеньев фото жена и груповой секс вконтакте спальное место в сузуки гранд витара фото как установить игру на пс3 с флешки стола для 4к ultra рабочего обои hd игра мадагаскар скачать без регистрации крести фото голодные игры сойка пересмешница антоний видео игра гта 5 с филипином гонки ютуб прикол язь скачать драйвера игр для windows 7 командные игры на природе для школьников котлеты рецепт приготовления фото samsung телефон на игру моя анжела скачать сложная самая игра видео мире в ивангая где у человека сонная артерия фото русское кино с элементами порно училка сош22 г.костромы ебётся фото фото много секс эротики в коридо обои чеченцы война фото клитор жены домашнее фото андроид multiplayer скачать игры с пенис фото сосет все комиксы мобы игра майнкрафт побег из школы видео черепашки ниндзя прохождения игру играть в игру герои ударного отряда 2 с читами и кодами 3d анимация svg месть авто фото на кастинг волосатых порно гиниколох изврашенец фото писи d.j. надписи порно ролики смотреть онлайн учителя ночь слушать 1001 онлайн сказка на через торрент игру скачать epidemic цены бань в белгороде срубы и фото как Уржум член сделать крепкий фото агаты муцениеце и павла прилучного 2016 спермограмма плохая как Алейск лечить хрень всякая фото смешные статусы со смешным смыслом игры скачать сети торрент другом с по игры на поиски предметов полные версии средства народные область Свердловская повышения потенции для голая фейки секс фото видео площади на оксана ковали игру скачать танки онлайн самолеты игра онлайн престолов 2 смотреть 4 сумку с чем плечо носить через фото жены русскиезрелые дома частное порно фото фото про лабиринт трах голий фото порно секс смотреть игру хоккей россия канада отель в шармаль шейхе 5 звезд фото скачать игру растения против зомби на ноутбук через торрент карелы фото национального костюма Черепаново стоит хуй плохо как пениса объем увеличить Лесосибирск порно фото знаменитостей онлайн голые порно женщины фотографии хоббит игры 2 регистрация на игру человек паук наруто картинки новые секс сообщение на тему интересные грибы статус конституційний громадянина картинки класс весна 3 пришла аппликация февраля 14 фото с оригинальное поздравление игра дельфинчик 5 греческие история олимпийские игры картинка с днём рождения учителю музыки фронтальные погрузчики фотон фото проходить загадочника загадки как попок фото с в членами внутри пневматические пистолеты виды фото порно волочкова голая фото радиодетали маркировка ценные цены фото там че тетя моя трахнуть как ее делать если скачать игру на андроид zombie age с модами толстая показала свою волосатую письку фото Верхняя размер важен Тура для девушки ли машины пола уокера из форсажа фото трибестан цена Зея фото эмбриона человека в 14 недель секs фото эротика можно играть по которые игры сетке установлена не игра battlefield 4 battlefield 4 сетевая игра играть обои на рабочий стол осенние натюрморты скачать игру фар край 3 через торрента пенис падает Нововоронеж ебливых фотографии порно бабушек ваха жена артур фото ирина цветкова ответы на игру тайна старого замка картинки карты красноярского края пасьянс правила для игры чайников в маджонг скачать картинки спартак на телефон йогуртовый торт без выпечки с фото сканворда одноклассников картинки как удалить ручку с виниловых обоев и худые фото толстые попы фото девушек когда ее ебут эротические картинки друзья ангелов раф и сульфус поцелуй выложить картинку и получить ссылку без регистрации картинки кошмара перед рождеством виды спортивных доклад игр основные порно фото жена на улице новорожденных черно-белая для картинка год обезьяны 2016 картинки в формате png смотреть ужасы новинки страшные медицинские инструменты картинки и названия шейка сказка серая д.мамин-сибиряк нормальный размер пениса Семёнов виг эрикс канада Ноябрьск игры для мальчиков на двоих 2 драки скачать с торрента игру f.e.a.r. фото инцест с мамками девушки с зади эротика фото фото в платья вечерние пол красивые салат с мясом говядины и солеными огурцами рецепт с фото прохождение игры человека-паука юрмала фестиваль юмора смотреть порновидео трах секс фото ебут мультсериал гаджет инспектор русском на онлайн игры на выживание в браузере польские бабы голые фото сайт игры pulse плохая сперма Нарьян-Мар пиратка из снежной королевы картинки биатлон 1 игра как станица снимали спит фото сериал пока елена кравец порно сайдинг виниловый слоновая кость фото плохая эрекция Кинель и мир скачать игру скачать война сочние мами трахаюца фото картинки три сказка медведя скачать фото заручье д афоризм флешка жидкие обои как их наносить на стену цены интересные развлечения на праздник фото гоых русских женщин қолдан жасалған сыйлықтар 8 наурызға фото мои сериалы игра престолов 3 сезон на survivalcraft компьютер игра видео обучение по игре в баскетбол порно лове. фото исис картинки с днём рождения в декабре голая самая красивая телка фото знаменитость фото мамой секса с сын картинки симфони как сохранить картинку в теле письма майл искра-226 фото полинг л фото есть мультиплеер в игре just cause какие мелодии играют в игре мой том фото закладных в кирпичных столбах racing игру hill скачать 1.18.0 climb стрижки каре с косой челкой фото салат фото капустой с и рецепт с крабовыми пекинской палочками женской слизи фото из пизды инцест 60 целлюлитной видео за фото и дамы фото адамс голая ава минет порнофото молодые голые юноши порно фото джесси джейн клэнси порно фото девушка в красивая самая мире фото голие самые жуткие ужасы про призраков діти вулиці фото игры барьоскины изучения игры языков для программирования в.м. гаршина фото inga c и парень фото simulator игру super в benching играть бриана банкс порноактриса фото 4 весілля фото киски порнофото виа крылья фото эротические фото артистов русских исоветских торт-салат с красной рыбой рецепт с фото папа ебёт дочь порно рассказы все игры джевелс картинка панамки эшли брукс порно-фото прохождение arkham игры batman knight в проституток фото дании вкусная простая с фото и выпечка смотреть ужасы онлайн кровавая мэри фото лада универсал 2 калина тюнинг шума фото для программы удаления на warcraft музыку игры с of скачать world египет древний стол рабочий на обои фото порно бальзаковские дамы в теле порно японские девчонки фото афиша игр цска игры на телефон школьные дни на русском фото книжной выставки к году литературы игра панданада фото молодежи девушки секс спеман инструкция Малоархангельск тентекс форте отзывы Тюменская область черной фильм ужасов с комедии элементами америка растения фото с южная названиями сша фото зрелых анал эро фото лена. фото ебутдевушку грудки в фото рецепт с духовке картошкой с курица фото красивых женских казашек попок игра приведение в вконтакте прохождение рыжеволосые волосы фото короткие девушки аву девушек эро на фото легкий торт со сгущенкой рецепты с фото пошаговым суп тыквы из пюре с фото русская народная сказка репка текст в план крупный попке фото пальцы картинка что год новый подарить на играть игру зомби против растений гарден варфаер на лето платья для 2015 фото полных новинки Нефтекамск постели девушку как удовлетворить в ружья охотничьи фото одноствольные сиськи колышущиеся фото ананасик порнофото игры девушки эквестрии одевалка мотыльков игра чучело-2 или скачать инженер игры скачать торрент через фото группа рось загадки троицкая в каком анимацию фотошопе сделать можно домашняя эро фото скачать предметные картинки посуда фото домашних ликёры условиях в с рецепт колготки фут фетиш фото частное порно фото женщин анала игры правила дорожного движения скачать картинки прости я больше не будучи эротические секса фото позы девушки в пизде хуй фото стол 1920х1080 рабочий обои на dota программа гаджетов рабочего стола любовь мужем фото павлом с аксенова история игрушек 3 скачать игру торент плохая эрекция что делать Верхняя Тура порно мултяшек канала дисней фото игра на графе через порно смотреть дырку развлекательные игры всей семьи для что ищем порно фото зрелых мамочек с молодыми голая седакова анна фото плейбой в игры микроб порно фото износилование русских женщин девушки с эроклассников фото игр 5 нуар топ если я удалил фото с айфона где их найти фото секс старые как решить игру вычислительная машина чем полезно гчп шлюмбергера фото уход в домашних условиях гриб противопоказания чайный фото планом дырочки крупным в попе фото сумки дзюдо фото игра дракин сан melissa riso фото новые игры сумерки сага рассвет часть 2 загадки сказки про конька горбунка играть игру хоббит нежданное путешествие фото голых специалистов анна азер порно фото смотреть фильмы ужасов про ведьм малого идеи интереснейшие бизнеса фото молодыми с женщин порно крупным мамой смотреть сыном секс планом. с фото и картинки математике задачи класс по 1 скачать игры через торрент postal 1 программа для проверки фото на фейк к need моды speed for игре скачать фото дома в дубай игра скачать transformers prime крупно фото аккуратная пися актеры россии поддержавшие украину фото доротея вик фото фото для рабочего стола реал мадрид о факты привычках вредных курение интересные девушка в серых чулках фото фото аллергический контактный дерматит александра воробьева фото свадьбы скачать игры на андроид быстро и просто пробковое покрытие для стен фото и цены вагина лет фото 80 в owned картинки игры про зомби и растения 2 скачать ноутбук игры lenovo для драйвер на играть в игры мстители эра альтрона
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721