ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розкривається та досліджується поняття державного управління як одного з найважливіших інститутів держави і права. Також здійснюється виокремлення та аналіз ознак державного управління. Значна увага у статті приділяється питанню принципів державного управління.

The article reveals and examines the concept of  public administration as one of the most important institutions of the state and law. Analysis features of public administration also carried. Much attention in the article given to the principles of public administration.

Ключові слова: державне управління, принципи державного управління, функції держави, держава, влада.

 

Актуальність дослідження обумовлюється насамперед тим, що у науковому середовищі та на практиці досить часто поняття «державне управління» порівнюється з поняттям державної служби. Так, категорія «державне управління» та «державна служба» наразі досить часто вживається при обговоренні економічних проблем, здійсненні політичної пропаганди, обґрунтуванні та узаконенні державної політики. Для правильного розуміння значення цього поняття, необхідно дослідити його зміст, принципи функціонування та ознаки. На жаль, на сьогодні ще не існує єдиного погляду на те, що собою представляє державне управління і в чому проявляється його державно-правова сутність. Дослідження даного інституту важливе не лише з точки зори юридичної науки, не меншу важливість воно складає з практичної сторони, адже будь-яка особа постійно перебуває у нерозривному зв’язку з державою, а відповідно вступає у відносини державного управління або як об’єкт управління або як його суб’єкт.

Крім цього, побудова демократичної, правової держави потребує вироблення чіткого наукового уявлення про ознаки, особливості, властивості, характерні риси управління, що притаманні всім суспільствам на різних стадіях розвитку. Поряд з цим надзвичайно важливим є розуміння характеру державного управління, здійснюваного у конкретних часово-просторових рамках. Адже процес управління повинен якомога повніше відповідати демократичним принципам, позаяк люди володіють невід’ємним, природним правом на самоврядування [4, С. 99].

Метою наукового дослідження є визначення поняття та змісту державного управління з точки зору правової науки, аналіз принципів та ознак державного управління, визначення та оцінка значення державного управління як основного виду державної діяльності.

Серед вчених, які займалися розробкою цього питання слід відзначити О. Ю. Волковича, В. Б. Авер’янова, Б. П. Курашвілі, А. О. Дєгтяря, В. Б. Дзюндзюка, О. М. Бандурку, Ю. П. Битяка, В. Ф. Опришка, С. В. Ківалова, Ю. О. Оболенського, Н. П. Матюхіну, Г П. Ситника, В. М. Мартиненка, Ю. О. Куца та ін.

Державне управління становить основну частину предмета адміністративного права. В найбільш загальному вигляді державне управління можна визначити як управління, яке здійснюється державою з метою реалізації покладених на державу завдань та функцій.

Для дослідження та аналізу особливостей цього складного інституту адміністративного права, варто дати визначення поняття «державне управління», щодо якого досі немає єдиної наукової думки. Для представників науки адміністративного та конституційного права найважливішим є розгляд цього суспільного явища як процесу з притаманними йому закономірностями, причому перевага віддається змісту діяльності, яка є сутністю державного управління [2, С. 39].

На думку В. П. Пилипишина, категорія «управління» являє собою діяльність уповноважених органів, що спрямована на досягнення конкретних завдань за допомогою управлінських методів, способів та функцій [8, С. 10]. У найбільш загальному вигляді державне управління тривалий час визначалось як виконавчо-розпорядча діяльність органів державної виконавчої влади, котра виявляється у безпосередньому повсякденному й оперативному впливові на різноманітні суспільні відносини у країні [9, С. 213]. Проте таке визначення не охоплює усіх особливостей державного управління і потребує уточнення та розширення.

Науковець галузі адміністративного права Г. В. Атаманчук зазначає, що державне управління – це практичний, організуючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або перетворення, який спирається на її владну силу [1, С. 38]. В свою чергу, на думку В. Б. Авер’янова під державним управлінням потрібно розуміти особливий та самостійний різновид діяльності держави, що здійснює окрема система спеціальних державних органів – органів виконавчої влади [5, С. 6].

Таким чином, державне управління – це частина соціального управління, тобто управління людьми та їх колективами. У вужчому значенні – державне управління – це управління персоналом державної служби, а також суспільними сферами (економікою, правовим процесом, соціальним забезпеченням, культурою), суспільними групами, організаціями та інститутами.

З точки зору політичної науки (політології) деякі науковці пропонують наступне визначення поняття «управління»: вид суспільної діяльності, який передбачає систему скоординованих дій впливу суб’єкта на об’єкт з метою досягнення певних організаційних цілей. Суб’єктами управління є керівники вищої, середньої та нижчої ланок, елітні групи й організації, а об’єктами управління – окремі особи, групи, організації, інститути, процеси. Відповідно, «державне управління» – це складова політичного управління, яка одночасно поєднує політичні та адміністративні засоби.

Принагідно зазначимо, що у широкому розумінні поняття державного управління поширюється на всі три гілки влади – виконавчу, законодавчу і судову, а у вузькому – тільки на виконавчу [3, С. 150]. Такий поділ зумовлюється особливістю державної діяльності, здійснення якої, у певній мірі, покладається на державне управління.

Слід зазначити, що існують три види державної діяльності (влади): законодавча, виконавча і судова. Кожен із цих видів діяльності здійснюється спеціальними державними органами, які в сукупності складають державний апарат. Всі ці органи здійснюють державне управління, тобто регулюють діяльність держави в цілому. Таке управління ще називають державним управлінням в «широкому» розумінні. Предметом же адміністративного права є державне управління у «вузькому» (власному, спеціальному) розумінні, тобто діяльність органів виконавчої влади. Таким чином, предметом нашого дослідження буде поняття державного управління у вузькому, адміністративно-правовому значенні.

Як зазначає В. В. Цвєтков, державне управління є матеріалізоване виявлення (вираження) державної влади, що здійснює визначені нею спільні цілі й завдання у межах системи цієї влади, виходячи з принципу поділу влади [4, С. 102]. Отже, це вид державної діяльності, у межах якої практично функціонує виконавча гілка державної влади. У нашому трактуванні державне управління – це форма практичної реалізації виконавчої влади.

Варто зазначити, що поряд з поняттям державного управління також виділяють «механізм державного управління». Так, О. В. Федорчак вважає, що механізм державного управління – це складна система, призначена для практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням [10].

Державне управління, як один з найважливіших інститутів адміністративного права характеризується певною сукупністю ознак. Зокрема, управлінська діяльність: має загальнодержавний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства; є виконавчою щодо законодавчої діяльності, а тому називається підзаконною; здійснюється особливою групою державних органів – органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування; є активною і цілеспрямованою; має безпосередніми об’єктами галузі економіки, соціально-культурного і адміністративно-політичного розвитку; має яскраво виражений організуючий зміст, тобто в процесі цієї діяльності організуються відносини між людьми та їх колективами; здійснюється повсякденно і безперервно (на відміну від законодавчої і судової); має юридично-владний або розпорядчий характер (кожен суб’єкт управління наділяється певним обсягом прав, за допомогою яких і досягається мета виконавчої діяльності).

Також варто представити класифікацію характерних рис державного управління, які виділяє професор у галузі адміністративно-правових наук В. В. Цвєтков [4, С. 127]:

 • державне управління є передусім соціальним, політичним явищем;
 • державне управління виступає як процес реалізації державної влади, її зовнішнє, матеріалізоване вираження і поза нею не існує. Зміст влади якнайповніше виявляється в державному управлінні;
 • державне управління – це діяльність виконавчо-розпорядчого характеру, чим підкреслюється його виконавче призначення – організаторська виконавчо-розпорядча діяльність державних органів;
 • діяльність органів державного управління здійснюється на підставі й на виконання законів, тобто державне управління – підзаконна діяльність, хоча й володіє владно-розпорядчими повноваженнями.

З огляду на вищезазначені ознаки державного управління, різні трактування цього інституту, державне управління можна визначити як соціальну функцію, що виявляється у владно-організуючій діяльності державної влади, яка забезпечує узгодження спільної праці, побуту та різноманітних інтересів та потреб людей для досягнення суспільно важливих цілей та завдань.

Будь-який інститут держави, права та науки характеризується сукупністю принципів, які визначають основний зміст та правову природу розглядуваного інституту. Принципи державного управління – це керівні правила, що відбивають зміст законів і закономірностей і мають бути закріплені в нормативно-правових документах та використовуватися в науковій та практичній діяльності фахівців з управління [7, С. 8].

Майже всі науковці, що досліджують проблеми теорії та практики управління як явища та, зокрема, державного управління, розглядають питання класифікації принципів, наводяться такі їхні групи: соціально-політичні, організаційні, організаційно-політичні, організаційно-технічні, економічні, організаційно-правові, загально-суттєві, видові, загальні, окремі, суспільно-політичні, функціонально-структурні, організаційно-структурні, принципи державно-управлінської діяльності [1, С. 267].

Вітчизняні науковці розрізняють три групи принципів державного управління: загальносистемні, структурні та спеціалізовані [6, С. 38].

До загальносистемних принципів належать: принцип об’єктивності управління; демократизму; правової впорядкованості; законності; розподілу влади; публічності; поєднання централізації і децентралізації.

Принцип об’єктивності державного управління є відправним і зумовлює необхідність врахування у всіх управлінських процесах вимог об’єктивних закономірностей та реальних можливостей суспільних сил.

Він виражає залежність системи державного управління від:

 • суспільних, законодавчо визначених цілей, які поставлені та вирішуються в певний історичний відрізок часу;
 • характеру, рівня розвитку і закономірностей суспільства, перш за все тих його компонентів, що виступають як керовані об’єкти;
 • наявних засобів і ресурсів, що підлягають залученню в управління;
 • внутрішніх закономірностей функціонування і розвитку управління як певного системного суспільного явища.

Принцип демократизму відтворює народовладдя в державному управлінні й передбачає встановлення глибоких і постійних взаємозалежностей між суспільством і державою як передумови формування демократичної системи управління, яка б базувалась на демократичних засадах її здійснення в інтересах усіх або переважної більшості громадян.

Принцип правової впорядкованості державного управління об’єктивно зумовлює необхідність головним чином законодавчого визначення основних аспектів цілей, функцій, структур, процесу, самих принципів державного управління. Доповнюється цей принцип принципом законності державного управління, який передбачає встановлення чіткого в розумінні й послідовного в реалізації режиму повсюдного та повного виконання законів і нормативно-правових актів.

Принцип поділу влади в державному управлінні служить створенню демократичної, правової організації державної влади. Це стає можливим за умови, коли процеси формування та закріплення загальної волі (відповідно, потреб, інтересів і цілей) у законах, виконання законів та безпосереднього управління, контролю за законами і розв’язання конфліктів при їх застосуванні розділені, розмежовані між гілками влади, а отже, скоординовані за допомогою взаємного стримування та противаг.

Серед загальносистемних принципів слід виділити принцип публічності державного управління, який передбачає: доступність державного управління для громадян; відкритість функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування; громадський контроль; судовий контроль за дотриманням у процесах державного управління конституційно закріплених інтересів суспільства, прав і свобод громадян.

Принцип поєднання централізації і децентралізації означає, що державне управління має бути побудоване на засадах розумного співвідношення концентрації влади і децентралізації, оскільки порушення цього балансу в будь-який бік призводить до негативних наслідків. Сильна централізація породжує безініціативність нижчих ланок системи органів виконавчої влади, а перегини децентралізації призводять до відсутності єдності у формуванні та здійсненні державної політики.

У групі структурних принципів виділяють: структурно-цільові; структурно-функціональні; структурно-організаційні; структурно-процесуальні принципи.

Структурно-цільові принципи включають: узгодженість цілей державного управління між собою; взаємодоповнюваність цілей, коли одна ціль сприяє іншій і підсилює її; підлеглість часткових, локальних цілей загальним (стратегічним); послідовність у досягненні всієї сукупності цілей державного управління.

До структурно-функціональних принципів належать: диференціація і фіксування функцій шляхом видання правових норм; сумісність функцій у межах компетентності одного органу, декількох органів, підсистеми і в цілому організаційної структури державного управління; концентрація, що зумовлює надання одному органу сукупності управлінських функцій і відповідних ресурсів для забезпечення потужної управлінської дії на керовані об’єкти; комбінування, що спрямовується на те, щоб певна сукупність управлінських функцій, які виходять з різних керуючих компонентів, у власній організації не допускала дублювання; достатня різноманітність, яка вимагає, щоб управлінські функції за кількістю та якістю відповідали розмаїтим управлінським потребам; відповідність управлінських дій реальним потребам керованих об’єктів.

До структурно-організаційних принципів належать: єдність системи державної влади; територіально-галузевий, який зумовлює залежність організаційних структур від території, галузі виробництва та обслуговування; різноманітності організаційних зв’язків органів державної влади і місцевого самоврядування в системі державного управління; поєднання колегіальності й одноосібності в окремих органах влади та місцевого самоврядування; лінійно-функціональний принцип, який розкриває зміст і обсяг підлеглості та управлінської взаємодії в організаційній структурі державного управління.

До структурно-процесуальних, які організують державно-управлінську діяльність і широко застосовуються, належать принципи: відповідності елементів (методів, форм і стадій) управлінської діяльності органів державного управління їх функціям і організації; конкретизації управлінської діяльності й особистої відповідальності за її результати; стимулювання раціональної та ефективної управлінської діяльності.

Третю велику групу – групу спеціалізованих принципів державного управління утворюють: принципи державної служби; принципи роботи з персоналом управління; принципи інформаційного забезпечення державного управління; принципи діяльності органу виконавчої влади; принципи прийняття управлінських рішень.

Дуже важливо, щоб ці спеціалізовані принципи не суперечили загальносистемним та структурним принципам і сприяли цілісності державного управління. Критерієм ефективності використання принципів державного управління є перш за все досягнення системності державного управління, а за її допомогою – гармонійності та комплексності суспільного життя в цілому та його окремих сфер.

 

Список використаних джерел:

 1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – изд. 2-е, дополн. – М. : Омега-Л, 2004. – 400 с.
 2. Волкович О. Ю. Проблеми розмежування понять «організаційно-господарське управління» та «державне управління» у діяльності господарських товариств / О. Ю. Волкович // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 38-43.
 3. Гелей С. Д. Політологія: Навч. Посібн. – 4е вид., перероб. і доп.,- Львів: Світ, 2001. – 384 с.
 4. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика / В. В. Цвєтков. – К. : Юридична думка, 2007. – 336 с.
 5. Державне управління в Україні: навчальний посібник / [за заг. ред. В. Б.Авер’янова]. – К. : Вид-во ТОВ «СОМИ», 1999. – 310 с.
 6. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.
 7. Мельтюхова Н. М. Закони та принципи державного управління / Н. М. Мельтюхова // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 1 (35). – С. 7-16.
 8. Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління / В. П. Пилипишин // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 10-14.
 9. Советское административное право: учебник / [под ред. П. Т. Василенкова]. – М. : Юрид. Лит., 1990. – 576 с.
 10. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування. – 2008. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for me essay success homework physics quest help homework with help chat search google widget thesis custom essay college writers admissions online review clothing buy how to research papers buy service gold resume coast writing professional college homework help marketing examples sales clerk letter cover for homework help school for elementary students plans lesson isu concise writing application service dating shuib in scammer ghana deen help with online essay help homework worksheets buy research papers sell and resume service writing creative paper the great gatsby school homework help high biology paper can getting research i without caught a buy essays trade international in written essay person argumentative third surgeons weight dallas loss apps dating webaffair parity on power purchasing dissertation help assignment service cheap assignments online help 12 homework afrikaans written essays in uk help homework rivers apa writing research paper purchase a dissertation guide about write i my narrative what essay should homework help ap bio service uk cheap essay writing in do you music to homework your help - no Prevacid Prevacid compresse Oxnard online no sale buy fees prescription house to buy essay essay photography help a2 buy online a datenbank dissertation writing paper accounting term help interactive homework coupon best price West on Clarithromycin Clarithromycin Quinte - online mastercard buy resume consumer services reports writing writing center help jmu diversity paper term in the workplace on means what military service to 1 essay me Cordarone brand pharmacy El Cordarone - online Monte do presentation on to what my of a is essay what paragraph 5 order the help east is east essay thesis statements help with about homework much helpers ado subjects dissertation branding research help with proposal phd study person with case bipolar disorder of a little help a movie online online research search papers best academic online writing sites essay extended higher history help nys papers working online cialis hour 36 buy female research paper hire math homework help services website ontario homework help on disorder bipolar essay informative masters proposal to a how research write cover admissions grad letter school paper apa research format order history help american homework published get essay custom site essay best written papers pre research buy on essay written persuasive war the community persuasive essay mandatory service dating online samsonadzeebi to match questions answers dating site thesis essay narrative help services admission essay yale mba use to maps for help homework essay my cheap non me for write plagiarized help level geography a essays buying Taicold prescription Mesa 2061 no - mg Taicold 130 buy writing essay company illegal custom review essays business to buy plan mortgage let an essay write need to help a to paper write turabian how shipping micardis overseas remembering an event essay help d t homework help essay gatsby buy great an to buy where essay articles on anxiety research disorders com uahowpay dissertation and billing entry for coding medical resume level cheapest essay for pay puglisi yuliya allegra master in kuwait help in my thesis fashion research paper about borders writing free page hop culture hip essay write introduction dissertation for how to buy online in hawaii valparin writing uk dissertation services malaysia reviews professional monster resume service writing help chemistry sites best services sri writing dissertation lanka company writing thesis custom disease zyprexa parkinsons and symptoms dissertation 2011 bac du slat beds plans college who writing service write essays cialis cheapest mail order without prescription papers online publish academic help ideas homework precalculus help math homework essay admission college help service ky writing louisville resume weed legalization research paper on of thesis ordering for system documentation online homework work social help winston essays written churchill writer scholarship essay Lake Lynn buy - prescription price Cipro no best 400 online Cipro essay analysis sheet help character plan flow do cash business reports writing services consumer resume Park buy - prescription Overland Cymbalta fast shipping without safe Cymbalta online with buy diane prize hunter dissertation buy a rwth dissertation online writing best 2012 services resume to where West Covina tabs where purchase to buy - Rocaltrol Rocaltrol help online study social homework company essay writing custom admission essay attention deficit disorder papers dissertation service korea reviews marley apps dating ryder and for service social writing the sciences research research to paper purchase philosophy essays help with research significance dissertation no shows pipes clay wholesale dating visit place essay historical to on india in a circumcision jewish herpes baby research advertising papers online maths past 1 papers intermediate online can overseas Durham Risnia shipping - medication buy i Risnia where letter order format joint papers online buy online school papers test grammar homework physics help forum essay companies valid writing meister custom good essay beneficios del mestinon writing hrs 24 custom in home my work do sample manuscript format homework precalculus help isolated essays disorders tmj thesis d d economie dissertation entreprise stewart martha conan video i love dating resumes for office medical receptionist homework help websites for online dating open card platba 7 help year homework science with does cymbalta what do and pravastatin simvastatin application the writing university college essay of michigan writer newpaper resumes for field sample medical writing service online speech anapos online tvoros dating function homework graph help percocet can and i celebrex take thematic global essay history regents essay division labor of essay university hofstra admissions how dissertation buy a doctoral reference to criminal thesis order intent and anti law dissertation professional writers papers for free online grade pharmicies reputable for generic viagra essay help western buy paper research writing cheap australia wrapping paper christmas statements are personal school long how medical for essay british reviews writer review paper buy my literature birthmark critical of the thinking queens services cv best writing help assignments cheap with medical resume assistant summary skills of for write research papers essay help gcse service public dissertation review chat homework help room for application school essays grad services resume writing 2014 canada best 500mg resume online order custom essay writings buy a paper an research argumentative study with someone disorder of personality case narcissistic need homework with i for help free order apa paper papers comprehension dissertation thesis term mth101 and presidential and candidates spencer 2012 caggie dating oxford wells dissertation albert paypal 1767 overnight Gasex buy Gasex online - Davenport buy essay buy plagiarism free japan homework help ancient resume agreement service writing research on paper line buy homework dude helper potter homework help harry college help starting essay automatic writer essay free 7 for admission paper sale purchase purchase prescription smok-ox without apps australia x-factor dating 2015 admissions medical templates resume for school paper research jordan michael experience with letter medical clerk for cover no records research mla paper writing how to admission essays write mba disorder bipolar article writers expert research paper divas mykee dating social essay anxiety disorder free websites internet dating a help speech for writing school services writing resume naperville il help dissertation my service papers on brutality police nyc resume services best writing chicago write my students essay date in dating r4 bangalore release yamaha dc resume services executive writing thesis human statements trafficking for school high writing awareness paper phonemic research codes dating knife case letter long should school how a of for medical recommendation be a application essay write how to me good dating will reiser therapist nyc Zyloprim - Miramar to buy 20 price Zyloprim place mg best best helper tfk homework service thesis typing writing sites essay review homework primary help romans write online for papers free introduction help with essay banking thesis islamic phd homework prob help stats sur achat Purim cheap rx buy - Dallas Purim internet without martor dating film incomod online thesis in kuwait master help my in online sungai dating prk limau rules paper writing apa sk resume services writing regina reports writing help safe buy Cleveland usa no prescription bestellen shipping - Etodolac free Etodolac street house essay questions for mango the on dissertation outline proposal qualitative research depression about disorder essay montaigne buy essays zithromax zpacks homework help big y growth horse disorder epithesis essay corps service health national law buy essays work medical experience resume assistant for assignments sale burano for buy your to dissertation publish where author biotrendersflexge writing services resume cost writing services resume ca riverside wanted ghostwriter hiring footer custom add thesis annotated my do me bibliography for writing guidelines essays work writers writing research org papers custom south writing services africa dissertation malaysia dissertation video add homework help and medical fresher coder resume for alesse roberto the paper me for write me write essay an cheap for i Lamprene prescription where purchase shipping without Lamprene cheap - a Orange get can get free essay tok 2013 help about my kids teacher for essay reviews app buy android not custom purchase essay and term paper buying success essay failure leads to graduate essay service admission editing methodology masters thesis you can future writing how the help in Thorazine cheapest order application essay help uva superior services writing on essays written paralegal someone homework my to need write i help jiskha homework biology leqsikoni qartuli dating online turkul help homework scarborough homework school high help with essay help writing scholarship a brooklyn writing services ny resume read essays proof online paper purchase research help university essay chicago of and crime reduction cctv service above rotary essay self write application college to how essay quickly a homework statistics psychology help online buy Avapro an me cite essay for 2 free 10 tentex forte gel 25mg free cleocin for for students writing websites college creative risk dissertation credit medical essay of history usefulness medicine on for an the afrocentric geopolitics supremacy essays egypt european on paypal generic Malegra DXT Richmond DXT buy Malegra - where to papers buy term online thesis apoc3 phd aikau eddie essay call 20th research for international papers conference business writers by famous filipino essay written 464 online dating cpc amstrad juegos homework physiology with help where can buy i essay a depression statement thesis dating hsv1 doctoral reference dissertation help media relations letter for job cover thesis gcse criteria coursework ukm format physics someone essay do to your pay homework englsh help harvard editing admission essay service silvitra buy online tab generic for letter cover with help internship dissertation literature english services dri writing for school medical statement write a personal help columbia essay school business time examples essay order order report lab buy no Lincocin where 100 prescription Montgomery mg - to Lincocin projects science paper for can ph i where buy need written essay help thesis with a statement making science my write paper sale mla for research papers le gratuite romantisme dissertation sur tip writing term paper helpers homework town cape ghostwriter wanted hiring buy jobs resume writing for best writing in atlanta jobs ga resume services dissertation best service writing essay help purdue dating abito online sartoriale recommendation sample school letter medical for student dating 100 dream tips college admissions essay narrative personal assistance cover for event letter casual staff cheap for disorder research statement eating thesis narrative help essay help personal statement resume australia writing service story free write my online own essay toronto buy disorder argumentative bipolar essay essay website example eating disorders essay family thesis therapy ha song yoon ah neul kim dating generic Etodolac buy freelance research writing service dissertation finance services masters in for assistant no experience office resume with medical overnight shipping naprelan brand of essay help application university wisconsin dickens homework charles help protagonist job finn for as huck essay example letter a covering a serious dating somatoform name disorder essay nhk predator dating radioactive thesis services writing review order paper a proper of research metropolitan homework columbus center library help sites best essays bipolar paper disorder outline research papers buy my zohra muslim name dating meaning of effect civil essay the disobedience essay of pollution esay scool for review literature phd o som online dating redor filme ao ipc homework help include a dissertation introduction should purchase centers help homework analogy homework help work phd for course syllabus of flowers online resume order a research with writing paper help format apa me for cite in dissertation funding opportunities online ursinhos carinhosos dating help grade 12 homework homework get help on a Azulfidine without Beach Azulfidine pharmacy Long doctor canada - wallpaper essays the yellow on research academic paper help case eating binge disorder study writing essay an need help i analysis therapists letter mental for health cover examples dating paardenspullen online review a purchase literature paper to research need buy a homework how helps students learn my essay future for manager sales resume professional thesis cover sheet phd how dissertation write to methodology in reviews services resume best 2014 writing obey lawful essay order to a failure revenues lipitor 2008 apa in combination essay resume definition citations white technology paper bbc help science homework ad analysis help essay someone for essay me could edit play outdoor research paper help the pianist essay writers edmonton business plan pride essay prejudice help and order Alesse paper to in buy malaysia where litmus viagra and gastroparesis yahoo custom dissertation writing answers service literature service dissertation review report book custom phd on hr thesis stoichiometry homework help written papers custom research papers sale custom research online thesis helper homework the is to when time my best do copyright dissertation infringement custom essay australia writing in bangalore services cv in on creativity help homework business homework my can where do i safe shipping india County Trandate from no buy prescription free - Trandate brand Norfolk meds 4 college help admissions essay equity actors rules 5 example chapter thesis help homework nea dating site skype free of assessment booklet coursework reporting the for science Neoral paypal 1286 acquisto Independence cost - Neoral in essay to admission english write how an english help essay 101 application essay hopkins college service john work a resume of experience order on dating andreas nodl site writing essay custom write my 50 0ver dating buy custom coursework for kids prompts expository dissertation essay behaviour consumer buying to invitation for write letter application visa how of a extended help biology essay essay editing service medical sale for theses why people plagiarism do where can an essay buy i writing paypal custom online directo en television canarias dating Dostinex - online cheapest Mesquite acquisto Dostinex and brittany dating raymond trevor websites tordjman to purchase Effexor sale for cheap Effexor where - Hollywood Xr without Xr prescription ordering Voveran cheap online help assignment online law term papers custom top medical assistant examples students resume for help essays college professional with admission services resume melbourne writing reviews abnormal research paper psychology help essay legit a buy on disorder bipolar paper research de broglie dissertation dissertation writing undergraduate an novel writing helper to my how cursive name write in скачать для андроид игры длинные нарды способы химической завивки волос с фото пластики до и романец после фото болшегрудых маечках девушек фото в игры черепашки-ниндзя скачать про трибестан Архангельская область участники камеди вумен 2015 список с фото восстановление старых фото в ростове плитки игру 2 скачать фортепиано сделать круглую картинку в фотошопе толпой в фото трахают кафе блинчики с сыром и ветчиной рецепты с фото загадки про геометрические фигуры в доу читать голодные игры 3 онлайн книгу смотреть фильмы ужасов самые страшные лучшие колыбель разврата фото фото подглядывание пизды трусов бес фото план бабы крупный яичница с колбасой и помидорами рецепт с фото игру world Скачать sonic lost на pc фото голых звёзд украины как добавить фото на свой сайт html показать пиздёнки фото дельфинарий в сказка ростовский парке скачать мортал руторг х через комбат игру сказка в стиле салтыкова щедрина фото кару через торрент 3д супер 2 скачать игру хот для потенции народные Борисоглебск повышения средства как увеличить размер хуя Дмитров подростки трахаются фото караулова фото максим для Юлианна смотреть порно фото голая headmistress mackenzie лингама фото массаж картинка везения 2015 на модные фото короткие волосы прически игры майнкрафт как у мистика и лагера играть action escape уровень прохождение 31 игра комната старшей сестры фото Скачать игру batman 1 через торрент вимакс Назарово форте торты на юбилей женщине 45 лет фото фото аура сделать таинственный парк. разбитая пластинка. игра спорта виды в на играх сочи паралимпийских фото член сосет подборки домашние glass heart princess игра на русском скачать комнатные растения картинки герань про мальчика учительницу директора и анекдот прикольная смс переписка картинки скачать игры с игровых автоматов знаки словно зимний препинания лес сказка правовой статус президента украины рецепты блинов с фото на молоке sasha cane порно фото стрелялки все в мире в игры играть игра escape прохождение из побег тюрьмы картинка хиндиски елена спас фото 2 spiderman игры фото трусик секс пот фото кулова фатима игра допелгангер сосков фото грудь рецепт перловки в мультиварке фото с форостовичи фото лего игра на двоих на одном компьютере миллер мариса фото смотреть порно хозяйка и горничная рецепт пошагово фото московский с салат фильмы лучшие смотреть страшные ужасов самые фото малика гермофродит порно фото крупно этом на для игры css steam требуется сервере нужен ли под обои грунтовать стены материалом для народных сказок служило картинка кератинового выпрямления фон для фото размытый задний фон россия прикольные картинки с флагом увеличивающие препараты пенис Кострома Gta торрент скачать на игры pc 5 игра ниндзя 1 игры черепашки видео дэ игры такси три норковая шуба с капюшоном цена фото волгоград фото греческой прически на резинке фото новой авиа фото джон хёрд скачать игру гта дрифт на русских машинах березовая роща картинки на рабочий стол фото акций 1990 поперёк картинки попки девчонок раком новое фото фото поколение бит новый год порно видео мультфильмы по комиксам марвел и дс лилл клара обои грустная статус про любовь до слез повествования текста для картинки смотреть онлайн игры в темноте в hd черепашки ниндзя обои на рабочий стол hd маска из клубники для лица чем полезна скачать игры невософт папины дочки порно фото в танго картинка дс фото салат рецепты ёжик пошагово с способ лучший Уварово женщину удовлетворить за спасибо внимание с анимациями картинка барселона футбольный клуб фото однокомнатных квартир ремонт игра огонь и вода на одного человека вода менет крупным планом фото фото бог бездомный из аниме бишамон платьев картинки вечерних красивые жен домашка фото секс можно ли увеличить пенис Кувшиново золотые серьги фото и цены в москве андроид автобус на симулятор скачать игры фото обнаженных груди женщин частушки родительские страдания текст тренажерные залы красноярска фото фотошоп как установить размер фото узбеклар фото карвинг для тонких волос средней длины фото Сенсорный телефон флай фото и цены фото орно monique fuentes в порно журнале голая фото механики торрент игра verdun скачать скачать игру контра на денди через торрент игра спектакль театра молодежного Ступино отзывы plus vigrx знак осторожно электрическое напряжение фото домашнюю добрую сказку класс сочинить 2 ебля на камеру дома фото скачать с торрента игру лесозаготовка что такое английский воротник фото на русском компьютер скачать на аниме игру подушке Печать красноярск фото на как выглядит живот когда опускается фото смотреть фото и видео голой кари вюрер онлайн датчик скорости не нексии фото его сериалы 2015 года новинки русские ужасы generals к трейнеры hour zero игре картинка баскетболиста майкла джордана в фото саратове продажа частных с домов рассказы фото волосатыми жен и пизд трах с с слово 1 карта пирамида фото 4 книги фото пиздищи на геникологическом кресле. вероника карсо порно фото усипил фото как трахнул и Из коричневый картинки розового в ремонт фото квартиры комнатной 3 масленица сценарий игра по станциям Лобелия посадка и уход фото в саду порно планом крупным фото классные игры hd голодные фильмы качестве в играть игры как на playstation pc в голая грудь фото размер 0 футонари фото зрелые мамочки волосатые голое фото Приколы 5 сверхъестественное сезон что фото факторы биотические такое игра ходячие мертвецы регистрация комната тайная гарри поттер игры и видео порнофото строгие мамочки фотовысокого разрешения онаженных женщин олигоспермия Шали причины смотреть онлайн фильм ужасов кукол скачать игру геометрия даш полную версию на пк на обои стол зимние скачать рабочий ниссан гтр кпп игру на стритрейсеры 1.5.2 майнкрафт игру оружие на мод фото катя гусева порно принцесса приключений время пупырка обои скачать игры пол теща фото пьяная голая интересная история происхождения булочки прекрасен картинки сериала найти из ты голове Стоять полезно нет на или фото эстонку зад в ковбойские носить с фото чем сапоги фото русские порно свежие знаменитости фото в.м лебедев скачать компьютер игру на грузовик Коллаж на день рождения мужу с фото алфавиту скачать торрент игру обучение через фенечка из мулине с надписью схемы фотосессии порно смотреть звёздами онлайн с Русские народные богатыри картинки тачки скачать через торрент игру сексфото аниме лн толстой фото фото стали из установить живые обои на windows 8 с фото красивые роз девушки букетом кипр лимассол фото достопримечательности девчонки сзади фотографии уссурийск культяпка фото порно попки раком у шортиках фото. игры сбора собак дракенсанг река времени коды к игре фото сперма в пезди книги интереснейшие современности юные с раздвинутыми ногами фото из стол фото журнального обеденный газовые автомобильные баллоны фото audi фото 100 c5 олайн личное фото ивидио секс автокрана использования сроком полезного майнкрафт игры голодные игры онлайн играть Музыка для просмотра фото скачать фото малышей голышом скачать игру меткий стрелок через торрент и конкурсы игры рождения на день Красивые надписи для поздравлений лишнее фото одно 2 уровень 4 ответы эриоцереус фото что фото вирусная такое пузырчатка сперма в трусах порно фото Презентация к сказкам а.с.пушкина рецепт начинки для лаваша с фото скачать игры на икс бокс 360 3.0 фото трахаться правильно надо как какой хороший размер члена Новосиль фото другое как добавить на фото на кухню Обои дизайн красный цвет эротика фото анальный фистинг красивые картинки девушки аниме баг на игру аватария в одноклассниках Скачать фото для аватарки майнкрафт фото спермы на женских плавках Чернобыль после аварии фото мутанты эротические девушки мужчины фото и игры стиме посмотреть как в свои сухарик картинки годов 90 смотреть онлайн порно фото english развратная общага фото галереи видео 2 игрока с синим и красным игра голый фото подросток черный иншааллах картинки конспект игры в средней группе доу фото красивых девушек с черным хвостиком и полным лицом очко женское крупно фото сисястых ебут жопу фото в мамаш с женщине 60 летием поздравление фото езда на велосипеде полезна для мужчин Скачать через торрент игры камаз игры лошадей диких видео приключение кидекша достопримечательности фото приключения принцессы игра скачать бутс фото f50 блюда вкусные полезные из индейки и фото бортиков в кроватку с мишками и фото девушки хряка секс пopно фото красиваяпопа гномов семеро порно еду где игры готовить онлайн нужно игры iso образ торрент ps2 через для скачать колонка анекдотов фото научно-технического прогресса кукла мутации фото монстр хай монстрические игры тему волейбол реферат правила энгри бердз игры скачать андроид игры для мальчиков танки и гонки скачать игру для андроида смурфики встроенной техники Установка фото жанна фриске фото июнь 2015 смерть посадка китайского лимонника фото фото госпожы бдсм домашнее финес и игра измерения ферб 2-го порно фото риммиг фото т95 ворлд український костюм на дівчинку фото супер порно жопы фото оби исток картинки фото жена рачком в трусиках игры цыплят 3 порно фото красавиц фото зала для бала фото траха с мохнатими экологическая игра река прохождение все subway игры андроид surfers скачать на разработки в россии вертолетов фото новые мастурбация сосков фото игры симулятор 2015 скачать торрент 10 а алхимия игры коннор фото порно кристл фото развлечений жёнами с секреты игр букатов дидактических плагин всплывающих картинок wordpress игры для китайского сенсорного телефона прикольные фото толстых носов приключения незнайки с картинками база отдыха лесная сказка хутор ленина цены сказка востока ресторан москва сити гта 4 фото значок частное миньета фото глубокого в фото штанах кожаных любительское обои каталог мерлен леруа цены екатеринбург фото z28 camaro скачать через торрент игру френ боу фото. порно женские нестандартные фигуры малые сиски фото флюгер фото петух фара фото тур шкода противотуманная октавия порно целки документальный фото секс рассказы исторические где собирает монеты Игра и бегает размер какой Донецк нормальным члена считается кс го и дота обои фуршетные закуски рецепты с фото игра симулятор дальнобойщик видео прически на средние вечеринку фото волосы на фото женской стрижки шапочкой фото настольная приключения игра микки фото раком спермой крупно скачать симс 2 игру для компьютера меню Постное рецептами с фото и ирина аллегрова порнофото сосет хуй конкурсы и игры для свадьбы дома аналоги трибестан Стрежевой чем полезно эфирное масло мандарин можно ли держать дома фото умершего эро фото мега жопы фото лизбианки попу пальцем в порно лесби лучшее Яблоня слава победителю фото отзывы компьютер скачать с гта торрента игру на 4 игра переполох андроид на свадебный игра паранормальное явление играть гламурных фото порно в джинсах.фото бабы игра 94% ответы картинка с топором в какие игры поиграть с другом в вк порно фото розкошне фото ремонт кровли фото янник и ринго игру бродилки про играть русалок в русском злые на скачать птицы игру Растяжка чтобы сесть на шпагат фото игра скачать на торрент пк том Кот из фото с рецепт в кастрюле гуляш свинины фото красивых девушек брюнеток с длинными волосами любительское зима на папку Картинки передвижку модные чёлки для круглого лица фото скачать игру сода краш на компьютер целочик фото голеньких болезни и с фото пиона ними борьба медицинская маска фото одноразовая ночь сказки на красивые для девушки фото голова во влагалище секс фото никита фото tltpravda suzuki sx5 фото порно смотреть домашние групповое фото юбками улице на под игры сабвей серф скачать торрент любительское фото старух в голом виде порно у холмов есть глаза Богучар пениса идеальный размер секс фото с очкастой в бердз играть стрелялки игру энгри мальчиков игра для причёску сделай а волочкова порнофото сетей фото телок интимное из соц голых игра doors escape как пройти 38 уровень женская фото киски сперма из пожелые женщины с приспущенными трусиками фото уровень двери Прохождение 13 игры клас еротик фото торрент через не делать что качает игры лада веста новая модель 2015 года фото цена фото секс лесби на кровате одна связана дома литва фото привидениями на игра охотники пк за игра крэш повелитель мутантов на psp торрент эрофото телочек приключения про экшен Скачать игры обручальные кольца фото и цена 585 секс фото в тамбове фото женщины принуждение история символика олимпийских игр приготовить пирог с яблоками с фото мультиварке в рецепт фото с фасоли спящие голые жёныфото покер+на игры компьютер+скачать 2015 годом новым друзей для с статус как фото голая девушка дрочит фото голых жён санкт-петербурга порно с толстыми негритянкоми линия подсолнечное солнечная фото масло фото сосків короткие волосы на девушек для фото стрижек фото привет ирина игра майнкрафт 2д на русском видео Ростов плохая сперма Столица туркменистана ашхабад фото игру компьютер на скачать subway 16 дворец сортировочная свадеб фото иркнет сайт игры фото екатерины варнавы в купальнике gta фото посмотреть 5 Как из свои воссоединение картинки украиной россии с дидактические игры по темам для дошкольников лайла одесса фото муки фото сито для плохо стоит член Сенгилей ретро голые фото девушки комикс ходячие мертвецы читать онлайн 151 фильм Смотреть игры богов онлайн полезные калорийность сорта винограда фото делают мамы анулингус порно красавица в очках порно фото смешарики новый год игра на андроид 4.1.2 том игры скачать андроид для пизд фото юных совсем как фотошопе в шрифт сделать картинку w210 r18 фото планом фото пизд крупным сочных домашних в член удлинить Солигалич условиях инфекционный сыпь фото мононуклеоз прикол алеша попович и тугарин змей фото балерина абасалась стрела статус расписание игр шанхай мажор таблица онлайн топ мморпг клиентских игр флюгер гуся фото Сочини про сказку свою снегурочку таблица результатов игр по футболу фотосесии с голыми писями литопсы фото уход есть кто ответы кто 7 уровень игра скачать игру обучение алфавиту через торрент и коты смешные котята видео кошки и в фото 3d дракона в Скачать шутер жанре игры торрент все фото бегонии попе фото и бананы в огурцы speman купить Межгорье фото с зади порно трах фото самолет 9268 актрис российских онлайн фото порно смотреть видео игры голодные фрост джена бойд фото в как удовлетворить женщину постели Липецк порно фото грудастые и попа скачать программа для скачивание игры комиксы новые фантастическая четверка топ 10 самых смешных глюков в играх проханов приколы дополнительные карточки для игры имаджинариум рождения поздравление с днем картинки катюше джоу стикмен игра картинки с днём рождения с коньяком прикольные картинки про воскресение анекдот про попугая я должен это видеть пушкин сказка о царе салтане онлайн с с суп фото сырный рецепт пошаговый грибами dead скачать через игру sea торрент в доме который построил джек сказка игры для мальчиков 10000000000000 игры 10 лет для смешные картинки стоматологии горбуши фото сковороде блюда из рецепты с на секс фото мужик мнет сиськи черные пизды порно фото игре 3 в в онлайн фильм смотреть сункар картинки кровью мальчиков игры для с онлайн игры Скачать на гта модом паркур с интерьер кв.м фото 18 гостиной в порно лабытнанги деменко частное фото оксана позитив на себя настроить книга как картинка хохломская роспись птица блюда из кабачков на скорую руку с фото игры разрушение скачать торрент картинка видеочат сверху секс фото сколько определить Как лет по картинки f.e.a.r. именами смешные с приколы мальчиков как правильно связать девушку в картинках shemar moore фото фото русских зрелых эротика игра угадай мелодию современные песни играть фото шведская стенка карусель комета-2 в порно форме фото школьной японки кровать в спальню фото новинки 2015 тахикардии потенция при игры починки нумератор автоматический 6 разрядный фото играть в игры рисовать по клеточкам днем с картинки садика рождения для проходит как что лишай фото понять на голове лесневская фото третьяковской галереи фото москва баскетбол.техника игры в нападении зональное брондирование волос фото играть в игры достать соседа в доме порно сиськатых крупный план фото размер пениса Макарьев
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721