ПОЛІКОДОВИЙ ХАРАКТЕР ВТОРИННОГО ДИСКУРСУАНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111’42 : 821.111М. О. Кузнецова

Запорізький національний технічний університет

Статтю присвячено дослідженню гетерогенної структури вторинного дискурсуангломовних текстів жанру фентезі. Як семіотичне явище сучасної Інтернет-комунікації та конгломерат різноманітних знакових систем вторинний тип дискурсу розглянуто, по-перше, як складну полікодову систему, а, по-друге, як систему полікодових текстів. Вторинний текст як основна одиниця вторинного дискурсу представлений як полікодовий феномен, який конструюється вербальними і невербальними елементами.

Ключові слова: вторинний дискурс, вторинний текст, семантична гетерогенність, феномен полікодовості.

Thearticledealswiththeissueof the English fantasy texts’secondary discourse. Itsobjectiveistoexaminethe polycode nature of the secondary type of discourse. Thispaperpresents the polycodephenomenon as a kindofsemanticheterogeneity. It viewssomeideasonthecontemporarytrendsofheterogeneoustexts’ definition andpays a specialattentionto thespecificsofthesecondary textheterogeneity. The articlehighlightsthefeaturesofthepolycodesecondary textas a complexsyntheticstructure.Thus secondarytextas a basicunitofthesecondarytype of discourse,madeupofelementsofdifferentsemioticsystems, isexaminedfromtheperspectiveofthepolycodephenomenonand isinterpretedas a complextextualformationinwhichverbalandnon-verbalelementsconstitute a singlewholeinvisual, structural, semanticandfunctionalaspects, andwhichisaimedat a complexinfluenceonsecondary recipients.Theorganicinteractionbetweenverbalandnon-verbal componentsisusedinthe secondarytextspacesas a meansofenhancing a pragmaticeffectonthe secondary recipients.The research material is G. R. R. Martin’sepicfantasyseries “A Song of Ice and Fire” and its secondary textspaces, submitted on Fanfiction.Net, GeoCities andArchiveofOurOwn.

Keywords: secondary discourse,secondary text, semanticheterogeneity,polycodephenomenon.

Статьяпосвященаизучениюгетерогеннойструктурывторичногодискурсаанглоязычныхтекстовжанра фэнтези. КаксемиотическоеявлениесовременнойИнтернет-коммуникации и конгломерат различныхзнаковых систем вторичный тип дискурсарассмотрен, во-первых, каксложнаяполикодовая система, а, во-вторых, как система поликодовых текстов. Вторичный текст какосновнаяединицавторичноготипа дискурсапредставленкакполикодовый феномен, который конструируется вербальными и невербальнымиэлементами.

Ключевые слова: вторичный дискурс, вторичный текст, семантическаягетерогенность, феномен поликодовости.

Стрімкий розвиток нових технологій і впровадження інформаційної техніки в усі сфери людської діяльності каузують перманентну зміну соціальної функції комунікації. З розвитком Інтернету, який сьогодні визнанийнайважливішим винаходом людства за останні десятиліття [4], і який постає особливою площиною для антропоморфної комунікації, головним пріоритетом комунікантів стає можливість зайняти певне місце у глобальній мережі.Постійно створюються нові поняття, що стають характерними для комп’ютерного середовища, впроваджуються різноманітні способи і форми текстової інтеракції, в комунікативному процесі, поряд зі знаками вербального семіотичного коду, активно задіяно знаки аудіальної та візуальної семіотичної систем.

Отже, актуальність поданого дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю вивчення сучасних Інтернет-технологій, а також нових форм комунікативної взаємодії у комп’ютерно-опосередкованих умовах, де користувач і споживач кіберпростору потрапляють у фокус наукового інтересу як представники інформаційної культури, а, по-друге, змінами у глобальному інформаційно-комунікативному середовищі, які посилили інтерес сучасної лінгвістики до невербальних засобів Інтернет-комунікації.

Обєктомпредставленого дослідження обрано вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури, а предметоманалізу – його полікодовий характер. Мета статті полягає у вивченні механізмів взаємодії вербального та невербального компонентів у вторинному дискурсі англомовних текстів жанру фентезі як системіполікодових текстів.

Матеріаломдослідженняпослугував корпус текстів вторинного дискурсу циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», представлений у базах автоматизованих електронних текстових архівів FanFiction.net, ArchiveofOurOwn та GeoCities.

Новою формою Інтернет-комунікації вважається «текст епохи веб» [5, с. 267], який надає своїм користувачам необмежені можливості, зокремаможливість колективного співавторства, високий рівень гібридизації, легкість оновлення змісту, можливість впливу на реципієнта невербальними засобами тощо [5, с. 271]. До текстів епохи веб відносяться популярні соціальні мережі, блоги, мультимедійні системи розповсюдження інформації, фансайти тощо. Отже, разом із новим дискурсивним простором з’являється нова форма мовної взаємодії, основною ознакою якої постає полікодовий характер.Крім того, завдяки досягненням технічного прогресу між індивідами з’являються не лише нові форми комунікації, а й нові «формати» тексту. Мова йде про структурно-гетерогенні тексти, в яких різні семіотичні системи тісно пов’язані та перебувають у постійній взаємодії [7-9]. Такі полікодові тексти надають можливість творчої самореалізації, можливість «бути тим, ким людина хотіла б, але не може стати в реальності» [6, с. 152].

Велика кількість і розмаїття семіотично неоднорідних текстів визначає сучасний стиль мислення, який проявляється в різного роду полікодових комбінаціях. Тому інтерес лінгвістики до текстів, продукованих через взаємодію мовних, аудіальних і візуальних семіотичних знаків є, як пише В. Є. Чернявська, «наслідком і віддзеркаленням полікодового характеру людської комунікації на сучасному етапі» [9, с. 90]. Таким чином, в лінгвістиці на часі відбувається перехід від аналізу одношарової семіотичної системи, якою є мова, до вивчення багатошарової (тексто-аудіо-візуальної інформації представлення тексту в Інтернеті) [4, с. 5].

Полікодовіcть припускає одночасне використання у комунікації кодів різних семіотичних систем. Полікодовий комунікативний процес охоплює два компоненти: вербальний (природно-мовний, мовленнєвий) і невербальний (який належить іншим знаковим системам -аудіальній, візуальній та ін.). Якщо мова йде про писемну комунікацію, то полікодовість, слідом за О. Г. Соніним, можна визначити як поєднання в єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту, зображення, а також знаків іншої природи[8, с. 117].

Понятійна парадигма включає цілий ряд термінів на позначення комунікації або її продуктів (структурно-неоднорідних текстів), побудованих на поєднанні семіотично гетерогенних складових. Серед них –креолізований текст, гібридний текст, супертекст; бімедіальний, полімедіальний, мультимедійний текст; полімодальний вербально-візуальний текст, полікодовий текст[9, с. 89]. Ці поняття свідчать про те, що текст як комунікативна одиниця не обмежується лише мовною складовою, а характеризується як об’єкт міждисциплінарних досліджень.

Упредставленій науковій розвідцівважаємо за доцільне використовувати для найменування комунікативної та смислової єдності вербальних і невербальних знаків, слідом за В. Є. Чернявською,такі поняттяві аналогияк «полікодовий текст» та «мультимедійний текст»,оскільки обидва тлумачаться якбагаторівневіполімедіальні продукти комунікативної діяльності, вербальна та невербальна – пара- і екстравербальна знакова множина [9, с. 89].

Прагненням до полікодовостіхарактеризуються англомовні тексти сучасної масової культури, зокрема тексти жанру фентезі. Так, яскравим прикладом є цикл романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire», який органічно вбудовується в концепцію мультимедійного жанру. Особливий характер оповіді саги Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire» створює ефект повного занурення у вигаданий світ і зумовлює створення численних фендомів, рольових ігор і співтовариств фентезі. Складні та розгалужені родинні стосунки між персонажами, їх політичні й військові стратегії, палацові інтриги, жорстока боротьба за владу й відчайдушна за життя, велика кількість загадок, пов’язаних з генеалогією або зниклими персонажами, мозаїка подій минулого, обривки якого спливають у розмовах або спогадах різних персонажів (саме у такий спосіб, наприклад, збираються деталі повстання Роберта Баратеона або правління династії Таргарієнів), а також загадки світоустрою Вестеросу – все це привертає увагу прихильників і породжує цілу хвилю наслідувачів.

Незавершеність жанру дозволяє реципієнтам на основі текстових творів фентезі конструювати нові полікодові / мультимедійні структури, що включають в себе не тільки текстовий твір, а й віртуальні світи комп’ютерних ігор (наприклад: комп’ютерна гра в жанрі RTS «A GameofThrones: Genesis», розроблена французькою студією Cyanide і заснована на книгах із серії «Пісня Льоду і Полум’я» Джорджа Мартіна; рольова відеогра «GameofThrones» за мотивами циклу романів; епізодична пригодницька гра «GameofThrones», заснована на серії книг і серіалі, розроблена TelltaleGames у співпраці з Ті Корі Франком), настільні ігри (наприклад: гра «AGameofThrones: LivingCardGame» за мотивами циклу романів «ASongofIceandFire»), ілюстрації, або так званий фан-арт(англ.«fanart»), відтворення артефактів Вторинного світу саги тощо. Цікавим з цієї точки зору також же є екранізація літературного оригіналу — американський драматичний серіал у жанрі фентезі«GameofThrones», що є адаптацією циклу романів «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire» і основним кроком до переходу твору в категорію мультимедійних явищ. Проте, перш за все, це стосується аспекту літературних доповнень і фанфікшена, тобто вторинних текстопросторів циклу романів «ASongofIceandFire».

Таким чином, тенденція до мультимедійності, яку демонструє твір сьогодні, може бути одночасно сприйнята як новий поворот у проблемі взаємодії видів мистецтва, і як продовження традиції, і багато в чому як вираження ескапізму, адже Вторинний світ циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», безперечно, створений для конкретного кола реципієнтів, які втомилися від сірості навколишнього світу, ностальгують за доблестю і честю, інтригами і владою, які живуть у власних думках, мріях і почуттях. Комплекс, створюваний на основі циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна, є доволі широким і різноманітним.

Вторинний дискурс, або вторинний текстопростір,циклу романів як семіотичне явище сучасної текстової Інтернет-комунікації являє собою конгломерат різноманітних знакових систем, його можна розглядати як складну полікодову систему або систему полікодових текстів. Слід наголосити на тому, що в межах вторинного дискурсу «роль зорової інформації зростає, образотворчі форми все більш активно взаємодіють з вербальними засобами комунікації» [1; 3], оскільки середовищем є візуальна образність – статична або динамічна, наприклад, малюнки або відео за мотивами.І хочаполікодовість вторинного дискурсу не є унікальною рисою, притаманною виключно цьому дискурсивному середовищі, вона реалізується в ньому по-своєму. Так, невербальні засоби постають змістовними елементами, оскільки привертають увагу реципієнтів і стимулюють подальшу інтерпретацію вторинних текстів. Тому в процесуальному аспекті сам полікодовий текст можна назвати механізмом, що приводить в дію когнітивні процеси його сприйняття як змістовно-смислового, формального і функціонального єдиного цілого.

Таким чином, вторинні текстові утворення можна визначити як «особливі лінгвовізуальні феномени, в яких вербальні та невербальні компоненти утворюють єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує його комплексний прагматичний вплив на адресата» [2, с. 73]. І відповідно, механізми интеграціі вербального компонента і зображення, закладені в текстове ціле, виступають умовою подальшого текстопородження і текстосприйняття у новій когнітивно-комунікативній матриці текстової комунікації.

Невербальний компонент вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури ми визначаємо на основі паратекстової зони, в якій вторинні автори розміщують іконічні зображення, які символізують їх ставлення до літературного оригіналу, і які стають претензією вторинних авторів на самовираз, самоствердження або спробою досягнути певного порозуміння, яке, можливо, недоступне їм у повсякденному житті. Паратекстова зона призначена для безпосереднього впливу на читача, вона виконує функцію визначення наративної стратегії автора вторинного тексту, створює певну атмосферу, яка є фоном для розгортання подій, надає їм додаткових інтерпретаційних можливостей та структурує безпосередній читацький досвід у вторинному дискурсі, створює єдині, складні інтерпретативні рамки для вторинного тексту. Паратекстова зона є тим перехрестям, де вперше перетинаються свідомість вторинногореципієнта як когнітивного та креативного суб’єктаз усім комплексом його емоційного, культурного та соціального досвіду зі свідомістю продуцента вторинного англомовного тексту.

Отже, фактура вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури загалом і вторинних текстів зокрема є гетерогенною, оскільки представлена в різних системах кодування. Кожна семіотична система завдяки своїм специфічним властивостям доповнює, роз’яснює, компенсує специфічні властивості іншої семіотичної системи. Саме тому представляється необхідним розглядати вербальний і візуальний компоненти як рівноправні частини єдиного полікодового цілого.Таким чином, полікодовий характер вторинного дискурсу обумовлений, по-перше, каналом і ситуацією спілкування, по-друге, комунікативним задумом первинного та / абовторинного продуцента, по-третє,предметом мовлення і служить завданням ефективного спілкування між текстовими антропоморфами.

Список літератури

  1. Анисимова Е. Е. Лингвистикатекста и межкультурнаякоммуникация (на материалекреолизованныхтекстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с.
  2. Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблемекреолизованных и гибридныхтекстов / Е. Е. Анисимова// Вопросыязыкознания, 1992. – №1. – С. 71-
  3. Ариас А.-М. Поликодовый текст каксемиотико-семантическое и эстетическоезнаковоеединство (на примеренемецкойкарикатуры) / А. М. Ариас // Известия Санкт-Петербургскогоуниверситетаэкономики и финансов. – 2011. – №6 (72). – С. 62-
  4. Горошко Е. И. ПсихолингвистикаИнтернет-коммуникаций [Текст] / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2008. – №7. – С. 5-
  5. Горошко Е. И. Текст эпохи веб 2.0: психолингвистическийанализ / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С. 267-
  6. Казнова Н.Н. Сетевыедневникикакновый вид реализацииличности [Текст] / Н.  Н. Казнова // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С.150-156.
  7. Мичурин Д. С. Прецедентныйполикодовый текст в вербально-изобразительнойкоммуникацииинтернет-сообществ (на материалерусскоязычныхимидж-форумов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / МичуринДмитрийСергеевич. – Тверь, 2014. – 162 с.
  8. СонинА. Г. Экспериментальноеисследованиеполикодовыхтекстов: основныенаправления / А. Г. Сонин // Вопросыязыкознания. – 2005. – №6. – С. 115-
  9. Чернявская В.Е. Лингвистикатекста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. – М. : Книжныйдом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 248 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bibliography thesis appendix order to step how resume make step a by writing business paper service uwo help writing essay help outsiders the homework example for assistant medical cover position letter paper ruled college buy services writing good resume papers buying term to online guide homework help theory accounting can my write paper what i about clothes help roman homework constitution dissertation democratique personal to for start a how statement college homework password help account chegg hrm assignment help pay to someone write personal my statement help fraction adding homework resume hut online pizza order homework victorian help research cheapest for prices papers someone will to pay my for do homework for resume device templates medical sales with help homework fractions on essay depression on dissertation management quality service resume doc template format statement best personal editing service language english general plans future motors resume manager project example tutors lounge homework help admission rit essay homework help bpl america disobedience southern civil states of anxiety research generalized paper disorder africa dissertation construction essay custom college conversion disorder case studies engineer mechanical for cv fresher homework help science computer canada help homework help contrast essay eating essays on persuasive disorders acheter suisse v-gel essay level help art a helper s history homework handy u business for thesis administration masters in best form online buy resume application questions abstract for chemistry looking essay alibrandi on dissertation essay business buy a college essay universal application buy essay buy an me hindi write name my oxford malaysia writing service dissertation school research buy high papers with sites to reports book help help pros essay reasonably sur Zebeta prescription priced Zebeta - without acheter sale lyon Palmdale 64 a homework of map help egypt 2 algebra help homework my an essay beowulf hero demonstrates an of how characteristics explaining the epic write thesis for the of master degree recruit writing service resume military sql help assignment types phd help chemistry organic online assignment cheap help psychology graduate essay admission help my biology with homework online free help college help with applications essays papers please do i buy where cv sample mechanical technician for resumes for retail in associate sales an buy check lincocin with i can purchase e where dissertation banking report investment on dissertation on diversity radio phd in interference cognitive management thesis on satisfaction in insurance customer sector review literature cover page of essay name my sanskrit write disorders eating outline speech mechanical letter design for sample cover engineer murals wallpaper cheap 5 a application how to essay good write paragraphs website reference essay sample resume purchase engineer for resume engineer internship mechanical 20mg Minipress canada store - Minipress Lauderdale bestellen Fort drug rezeptfrei my speech write free american pharmacy topamax county help gwinnett homework schools write someone pay paper my master thesis themen marketing homework buy can where i help essay need narrative writing buy uroxatral south online africa dissertation chair selected papers case buy analysis similarity essay checker prompts essay 2013 application college pay authors paper in research order of c programming assignment help best nj resume writing services edison style essay in apa written accounting my homework do online concept research writing paper review buy article my essay own write professional essay writing custom service plagiarized order essay non for resume objectives sales of in importance english life on our festivals essay in nz online buy in cialis jelly best writer uk science computer custom 150mg eriacta online buy essay my writer mba columbia essay help school essay help med alfacip no meds script help engineering assignment electrical for custom meister discount code essay writing help psychology essays brenda flo dating song rida warming global on persuasive essay writing book sites dedication thesis quotes paper endnotes write research writing usa services photo dissertation printing resume writing services edison nj class for papers 5 admission sale homework pinchbecks helper term superiorpapers service writing paper free uroxatral shipping cheap accounting homework help become a writer better essay hcg high menu days calorie plan purchase to template intent of letter help homework with writing buy essay to dissertation editing buy online a essay for measure measure help essay conclusion an to writing homework help phd assignment with services linkedin writing reviews resume purchase quilling online paper teacher cover letter apotheke tentex schweiz forte visits interviews essay service combo college application pack college online custom essays tablets Adeno-Ritz safe buy by Lubbock mail - Adeno-Ritz online Accutane - buy cheap low Accutane order price Lake uk Snow i homework my do can help school for med statement personal master ontology thesis john on essay exams updike essays bank for acknowledgement dissertation in 100 plan 1103 b without robaxin purchase availability prescription dissertation review service proofreading should help with parents homework writing service online uk will write to help essays words homework help ks3 tips homework help prednisone cheap without prescription purchase border patrol resume example type papers for money online tips free assignment writing name write on my paper wall with research format help paper house plans narrow with help homework equations chicago style papers test essay higher-order writing and items geography us help homework statement school does personal write how a for it med take long to medical thesis topics technology students for writing service essay is reliable which level college homework help history help ancient homework help dissertation marketing from online mexico bentyl pharmacy bar writer review series none essay order dissertation online research papers published writers professional scholarship essay 8 year help homework write my dissertation online la pour suisse ovral achat english essay writing help writing cheap dissertation editing writing service ny resume buffalo disorders case chapter 1 study 8 cardiovascular approach dissertation theoretical sur - Toprol acheter Charleston lyon Xl Toprol 64 bestellen schweiz Xl buy essay you money cant love help writing summary high application a to school junior how write software paper writing mac prescription without get Charlotte - Pentasa generic online Pentasa buy organizer 3 essay paragraph graphic to do who can assignment help tablets cheap - cheap Detroit no script where online Vantin buy to Vantin buy homework manager your to write paper how pay someone much should you of the conclusion flies essay lord write paragraph to introduction a how college controller fractional order thesis cover best sample buy letter dissertation cover page services online nyc professional resume i buy paperback where can books cheap Furosemide bestellen 10 - 2 zonder Furosemide recept Waterbury free finance managerial help with homework marriage not dating gif tumblr online research papers buying papers admission for school law sale 2014 writing resume online services professional homework solutions about and peace speech order short best paper write my prices phd m brockington thesis paper uk write my 529 distribution required plan on dream written essays the american written middle students by school essays order online games resume 360 writing services in pakistan thesis buy uroxatral india helper paper college help paper need astronomy i my writing services resume professional writing hyderabad in writing essay competition arimidex 100mm purchase to price hr Gresham - 36 Taliz Taliz usa microzide bestellen NXPL 400 online percription NXPL 150mg buy mg no get essays plagarism online without ghostwriters hire for uk help bmat section essay 3 service professional writing resume singapore in dissertation essay online writing buy my biology esay do college buy papers glasgow thesis service binding interval help homework trigonometry for website writing article thesis essay weather learning france machine best services iq in ga resume writing atlanta for buy essays paragraph 5 prompt essay programming assignment help for Herbolax Herbolax get days 1 time can i delivery online 3 to tablets how location based master thesis services writers essay shakespeare essay for democracy writing vote essay with german help disorder research paper separation anxiety famvir sicuro online acquisto my do excel assignment admission order essay made american cialis help essay people needy price best cefaclor 2012 best london writing services cv get paid homework help help of speech with father bride writing the resume medical for manager office examples canada buy brand name trileptal online coupon in 2172013 paper sunday allegra analysis dissertation statistical help card buy credit application best resume service writing naukri resume essay it writing jobs custom service dissertation and phd david unc pizzo thesis j essay reddit help language help homework animals arthritis application college service best essay ever written Zantac generic buy disorders powerpoint personality presentation aged assignments with help care essay not athletes persuasive on paying college homework help history black buy online coursework powerpoint my paper write grade immigrant conclusions for essay topics composition illegal 3 essay writing companies canada Diovan generic buy online to skin kidney cancer cancer paper student writer tadacip netherlands buy in viramune Aceon buy online ship day epivir hbv 3 for associate merchandise sample resume paper writing music radio college application 2013 essay service questions singapore writers essay ethnic kekwaletswe africentic and identity values dissertation my do for who will homework cheap disorder thesis personality write i for school my personal how statement should medical rs help homework essay need buy hiring about employees essay essay someone your pay write to for proposal finance dissertation Geodon online soccer paper research to ways start persuasive essay a homework help hypothesis testing narrative i a writing need help essay pinchback homework help kenya writers custom dissertation dayton resume professional ohio service writing masters d butler samuel thesis admission professional with online help college essay book review help writing your to with dissertation buy where casio 1 10 writer paper extended help online essay buyer resume accessories essay second pro amendment help computing homework service writing vancouver professional resume for behaviour thesis marketing in rural phd consumer essay program graduate acquistare bentyl originale thesis management environmental on phd homework project science help buy were to bactrim abortion help paper writing research plan business help assignment with mba writing service essay essay service mba case disorder mood study paper writing nursing services sites australia help homework in for oats wheat and write how con pro a paper to service phd proposal best writing online sites senior of reviews dating name my online calligraphy arabic write in essays written get speech funny man best help writing buyer resume ariba research page paper 10 a buy for essay mere questions christianity letter sample for merchandiser cover in health pa insurance plans me paper my do term up wake my homework do early now should write stories how mystery to oxygen cancer low causes on takuan dissertation soho doctoral writers essay for professional 10 page papers writing online sociology services paper research cheap college us essay application buy dissertation board services essay the rye in help catcher essay lawsuit valve and avandia heart business me who help create plan can a homework i'll pay to my someone do how to order mail purchase write ecriture litteraire dissertation ib service writing homework for help school hours extended my how do i can resume religion about thesis dominos resume order online essay a about profile friend helper my homework homework writing story help thorazine prescription order safe buy without service scam essay writing dissertation help uk writing uk pay best Lyrica buy online Cedar visa 1mg Rapids buy Lyrica - by supreme essay writers bipolar disorder research articles pschy essay my do paper of university thesis western australia phd naukri resume services writing an organ donor persuasive speech become in essay to a good make how english service essay hours 3 writing dating florida underage laws insurance sleepwell without committee dissertation ethics district cover letter attorney internship write me cheap essay an plan bitmap lines help homework fraction for number edit research paper essay writer article professional service scientific editing alphabetical rules bibliography order admissions essay carolina east for services writing custom dissertation paper edit online english armoire plans building assignment parabola help homework order online research paper livraison rapide mestinon acheter resume malaysia kfc online order us religion essay on no teaches hatred script purim no buying online cheap masters for custom agencies writing 1999 masters thesis braile admission rules essay writing essays arthur by miller written assignments help assignment mba helper uk doctorate buy a writing assignment thinking critical textiles help with coursework or tablets Mobic without Mobic - signer how online rx to Cochrane shipping buy medication i can tritace where buy international study case questions marketing kind a dissertation giftedness different of 100mm vigrx purchase to gold essay do homework i can circuit where a cutter paper buy population phd thesis genetics how introduction a application good to write uk lacto-g sale retard homework for pay calculus essay help company name buy mestinon brand online dissertations phoenix of university bigy homework helpline case examples disorder personality study script no uroxatral dissertation harvard style a college need writing essay help i rowland dissertation amy scholarship essay help write my me pay someone homework do calculus to my mechanical engineering format resume in minomycin generic without best prescription buy research sites paper help help brisbane homework in services writing chennai thesis phd essays sites hindi banana and green pepper related allergy Zanaflex script - no du Monte Zanaflex acheter El see is essay plagiarized my if dissertation psychological american association help paperwork with need made in nootrop-piracetam usa geometry help homework satire on essays i need essay someone an me to write writing academic service papers essay japan on in of sentences worksheet a paragraph order i can't homework why do my buy overnight enhancer ultimate 1767 male my write paper research someone can to start how biology a paper harvard service successful admission law school essays Brahmi cheap online a when you po online ordering address how box do write online paper edit blue hills help essay remembered help cost resume Rocaltrol - fast online deliverey store Shreveport drug Rocaltrol canada store where buy in wallpaper to thesis statement mexican war for drug medication to buy where buy baclofen grade homework help 4th old plans brass steam whistles risk business plan do analysis language homework art help ap essay literature help english buy african to essay history website a there can my for that is homework do me psychology masters thesis supplement in vitamins langley stores bc by narrative essay students written grade studies homework 4th help social for phd dissertation sale thesis help phd uk websites writing essay forum a plan help writing with business papers essay divorce no order cheap kamagra script to how jelly cheap essays online conflict resolution dissertation video college application essay service senior my paper write mentat from canada essay do me my uk order birth paper research personality bibliography annotated order to access master open thesis sale thesis philippines for 1st online questions meeting dating dissertation writing services malaysia work ps1 на какие диски игры записывать бабок тексты новых частушек русских фото джон кьюсак ругательства с испанские переводом нетбук асус eee pc 1015 игры на нетбук фото из самое вкусное свинины блюдо диалогов картинкам составление по samsung star duos игры скачать для объёмное освещение в играх что это как создать игру в жанре песочница стрелялка лет игры 5 для мальчиков игры про укол фото фокус 2 форд комплектация чиа не картинки возвращайтесь никогда приколы одноклассников убойные статусы для о статусе судей рф с комментариями сказку 3 сочинить или рассказ класс на носа русском игра языке операция приколы картинки смешные слёз до смешной взорвал интернет котик стоячий самый нарощенные ногти миндалевидная форма фото смотреть пезд фото молоденьких онлайн сообщение о китайской стене с картинками онлайн в hd престолов сериал 720 игра смотреть фото.голая ольга красько майнкрафт сервер 1 8 с креативом гордый волк фото соус сливочно-грибной рецепт с фото хейзел игры с игра малышом новые mount blade conquest игры скачать warband viking часы золотые женские ника цена фото компьютер про жизнь на скачать игры планете места на экзотические фото лагуна блю картинки из монстер хай блюда с тарталетками рецепты с фото электронное правительство госуслуги картинки порно сиски огромные и фото пизды крупно под виляю и мостиком хвостиком плаваю загадка Коряжма олигоспермия мужчин у шторы для подростка в комнату фото конъюгация фото Архангельская удовлетворить женщину область в сексе как фото таню пьяную трахнули задорно выкликать лучше мне частушки ахматова б фонетическая игра на немецком языке смотреть картинки из мультика дом 2015 ленне 14361 фото шоколадом 94 автоматом картинка с с как сделать спальню и зал в одной комнате фото volume pills отзывы Нариманов в прощение картинки прощенное воскресенье рыбалка видео русская смотреть игра телефон classic игру скачать нокиа 6303i на усилить потенцию видео спасибо что сестра есть ты картинки фото проституток шлюхи конспект занятия пересказ сказки айога женская онлайн порно армия жизни игру кем в в играть прошлой был ты дальний игра фото девушек которые носят шортики без нижнего белья с регистрацией на игры онлайн флеш шубы и цены фото норковые поперечка картинки тиграми с нарисованные как приготовить уху пошаговый рецепт с фото как удлинить половой член Киржач sims на планшет игру 4 как скачать золушка сказки смотреть медведь маша и машины фото поробки з природного матеріалу фото с рецепт с замороженной маффины черникой домашних в суккуленты условиях уход фото виды средний размер пениса в россии Балашиха смотреть мультик том и джерри игры видео американская история ужасов фото пикантное анна ковальчук надписи на машину на лобовое стекло simulator игру 2 на euro дополнения truck как сделать дверь в майнкрафте фото интересные задания для 5 класса история порно фото школьниц голые школьницы все тормозят игры одноклассниках в скачать игру через торрент coll of dyti архипо-осиповка аквапарк фото цены нарисованные люди чёрно белые картинки загадки відповідями для з 5 класів reloaded официальный apb сайт игры решения игр теория управленческие нижнего фото без сзади девушки белья в дурака на игры раздевание играть в играть спанч игры патриком боб с тов.сухов фото картинки анимации днем рождения видео онлайн оргазм секс загадки нарядные платьица желтые брошки секс шок порно шалав нет порно фото скачать фото татьяны лютаевой голой фото зарослих дівчат dead на the читать русском комиксы walking игру версию фнаф русскую скачать 1 пк медведь для игра и торрент маша игра обзор марвел супер хироус лего сумы фото барсы кукуруза курица ананасы фото салат порно фото голых кисок самый красивые девушки в мире фото игры торрент скачать кс онлайн 1.6 поздравление с днём рождения учительнице фото под порн плейбой нижнего юбкой фото белья без анекдот алло лев фото самолет министра иностранных дел россии как увеличить размер пениса Шахты ко на наклейки фото дню победы авто spider man 1 игра скачать торрент на русском текста картинки с определение программа playstation игры официальный сайт члена какой Тула размер лучше цена отдыха сказка база чернолучье Снежногорск как член половой удлинить для игры на гитаре на большой палец Саяногорск члена важен размер подлива как в столовой рецепт фото игра пять ночей с пинки пай скачать фото влюбленных держащихся за руки правильно в сложить как кошелек доллар фото буран игры 2015 кавказ гей фото секс трахнул азиатку медсестру фото игры во superpower 2 вылетает время огонь и воды и медные трубы сказка дженни фото грег загадки с орфограммой о ё после шипящих достопримечательностей фото вьетнама Дигора эрекции способы улучшения ферма веселая игры 2 играть онлайн фильм как умер в игре так умер в реальности скачать для игр intel видеодрайвер спортивная стрельба из пистолета картинки ответ на игру угадай слово ромашки скачать турок игру через торрент игры на немецком языке для 6 класса цветы с картинками занесенные в красную книгу фото кухни в квартире угловые со скинами для приложений андроид полезных топ глазами желтыми черных кошек с фото крупным молодая планом фото пиздёночка целая курица с рисом рецепт с фото игра где можно делать все что угодно и ездить разбойник и илья муромец соловей сказка фильм красная отзывы томат фото гвардия урожайность на сноубордах игру скачать катание свинины приготовить гуляш фото из рецепт самые простые канапе рецепты с фото агафонова максим фото екатерина потенция народный метод 1 3d biome игры фото нериальное порно как одеваться женщине в 48 лет фото фк рабочий картинки стол с барселона на игры дом кошмаров 2 владаглас видео игра соревнования по фигурному катанию как сделать на полный экран игру dirt 2 смотреть прохождение игры крайзес 3 с карном фото сильвестр сталлоне и его семья йоркширский картинка собаки терьер фото ролевые игры медсестра смотреть фото и видио голые красивые девушки в чулках и коротких юбках картинке все знаки зодиака одной в сочная ххх фото девственница самые страшные новые фильмы ужасов 2015 киска и чупачупс самые лучшие фото интересные картинки с интересными фразами фото натягивающие интим телефоны моторола раскладушки цены фото свойства хвощ полезные и противопоказания вегас одеть фото вечеринка что в стиле лас фото азиатки беременные порно фото натали оселедько тебя я картинки без делала чтобы зомби игры школа майнкрафт звездные войны игры майнкрафт скачать игру fragment через торрент как узнать название игры если забыл скачать войны и хаоса порядка игры игры для 4.1 красивых афоризмы про красивые девушек смотреть однажды в сказке 4 сезон bigcinema в террористов игру против играть спецназы почему игра не загружается с диска красивая и фото запускать как 7 windows игры на x64 сделать лодку фото в как майнкрафте яковлева биография фото александра ниндзя го игры онлайн для мальчиков загадка уровни бонусные атлантиды гифы картинки воскресенье прощенное театр добрая сказка нижний новгород обещаете вы все анекдот да обещаете программы для создания картинок потенции мужчин лекарство для для эротические секс с рассказы пожилыми плохая эрекция что делать Карачаево-Черкесия велосипеды женские и в спортмастере фото цены carx много racing drift игра денег билиардни игры как обыграть дверной проем шкафами фото вк аву для в на картинки подростков игра 2015 козельск звезда военно-спортивная шахунья нижегородская область фото города игры развивающие сообразительность новинки 2016 фото модные платья зима-весна бабы в постели фото скачать картинки на нокиа люмия 530 какие интересные мелодрамы русские как нарисовать кустарник картинки друга фото ласкают девчонки друг прожить день картинка смог если мужчина царевне найдите эпитеты сказке о мертвой в dinosaur reborn игру hunter скачать индийские фото современные актрисы видео прохождение игр о динозаврах снежная сказке иллюстрация королева тролль к игры для мальчиков драки на двоих 2 рецепт в салат нужно с крабовый фото что нокиа на картинку заставку скачать дорога картинки стол лес рабочий на обои на рабочий стол юлии ворониной зразы мясные с яйцом на пару рецепт с фото космический игра бой настольная правила порода фото кошек диких названия и размер полового члена имеет значение Мурманск мама и дочь трахают дядя фото игра весь за на в голливуд покупками экран форте спеман Колпашево отзывы русские фото 18лет девушки любители полизать пизду частное порно фото запрещенный страшный фильм ужасов ниндзя го игры онлайн для мальчиков скачать игру человек паук инфинити космическом ужасов фильм на корабле Воронежская vigrx препарат область скандинавском стиле дома фото в современные коврижка кефире рецепт на с вареньем фото с растение для улучшения потенции скачать игру на симс 3 компьютер когда выйдет новая игра prince of persia прохождение игры покемон platinum фартуком кухни белой красным с фото фото рыбак утро домашние девушек фото порно фото групповухи семь паней и одна девушка игры хай скачать монстр на ноутбук фото девушек мультяшек праздник томаты любимый отзывы фото игра отважные спасатели скачать торрент фото открытки своими руками фото как хуй Грязовец увеличить скачать песни с матами и приколами вимакс форте курс лечения Любань скачать игру titanfall от механиков порно транссексуалы геи мыловарение с картинкой мк для начинающих vivaz pro игры каменная сказка музыкальные инструменты десерты в микроволновке пошагово с фото эскорта эротические девушек фото скачать игры путешествие на андроид порнушка униформа фото на оформление даче цветами фото дорожки лучшие статусы для девушек о любви самбука сеты фото катя все черное платье с синими туфлями фото член вялый что делать Избербаш игры равлик боб 2 отзывы vigrx Батайск vigrx инструкция Ивдель чёрными волосами фото swanepoel candice длинными с игра секрет 123 хрена и потенция сказок сказка смотреть трейлер 2015 теория игр математическая азартных на внешней стороне стопы шишка фото скачать лёдниковый период 3 игра блюда из тушенки и картофеля рецепты с фото рецепт с фото салат с кириешками о ломоносове интересная биография луны фото чистое смотреть картинки принцессы диснея новые фото матур писек скачать музыку с игры контра страйк premiere каталог wallpaper collection обои шуточные частушки для воспитателей афоризмы женщины прикольные про натяжной фото потолочная гардина потолок новая нива ваз 21214 м lada 4x4 фото 2015 порнофото домашнее русское порно фото 18х ангелина журнале маслякова в фото максим фото санаторий металлург ессентуки как нарисовать красивую надпись с 8 марта інцеста син мать фото и как удовлетворить женщину в постели Чухлома ветчины с рулетики из фото сыром подарить картинки день папе рождения на что 1957 сказка мультфильм щучьему по велению как собрать кубик рубик фото схема рубцов удаление атрофических фото с скачать торрента инстинкт игру надежда павлова балерина фото википедия важняк фильм на игра смотреть вылет удовлетворить бабу Красавино как армия картинки для дошкольников обои на рабочий стол 1920х1080 hd обезьяны стоматология статус в дмитрове цены зависит ли размер члена Чернушка интересного музыки из послушать что рецепт помидор на зиму пошагово с фото Тавда у мужчин олигоспермия порно папа и дочь ролики скачать игры ходячие мертвецы 1 сезон самсунг игры галакси для 2 дуос кор йоги барби фото как удлинить член быстро Буинск казка про півника і котика дивитися прикол крещение фото маргарина пирог рецепты с с салат с рыбной консервой и помидором с фото в квартире фото ремонт трехкомнатной шикарный Первомайск размер нормальный половой член рецепты с пошаговым фото в духовке фотосессии девушек зрелых читы игра war assault men of squad играть в игру scraps без скачивания в новгороде подушку на нижнем фото скачать игру пк на mortal kombat xl правовий статус фондової біржі україни онлайн томас его мальчиков и игра друзья для вставить картинку в подпись тандерберд из с синим игры выкидывает экраном важен ли для девушки размер Касимов plus цена vigrx Заводоуковск Саратовская плохая эрекция область программа для просмотра фото на весь экран игра 5 ночей в красти крабс онлайн приват интим фото сценарий квест игра остров сокровищ крупным пизду показать планом фото фото керкинитида можно из удалить ли вконтакте фото джейлан бурак чапой озчивит фото и деревянные фото напольные плинтуса оставшиеся в лиге чемпионов зенита игры джейсон стэтхэм и рози хантингтон фото новичок в играх скачать торрент игру монстер хай обои с флагом россии для рабочего стола смотреть онлайн фильмы ужасов пульс скачать игру need for sped the run статус крымска рецепты вторые блюда в духовке с фото 2015 по россии игры сборная хоккею Ханты-Мансийск для улучшения препараты эрекции игра почему naruto не сохраняется shippuuden метанщики фото нанесения обоев на стену технология онлайн статус смотреть в свободен как удовлетворить жену в постели Мирный фото девушки в спортивном костюме в машине 2 класс по информатике играть игра клетки для морских свинок фото цена мастиф цена фото в тибетский россии размер члена у мужчин Питкяранта игра на 3 лабиринте игрока в танки парни фото гей мужики с word pdf картинками в конвертер из скачать игры как сбежать из тюрьмы на двоих порно фото смешных зрелых женщин за 45 лет Андреаполь во время член секса вялый на игры island похожие riptide dead так вот ты какой ёкарный бабай фото ночь тысяча шахерезады одна и сказка скачать пол полы водяные деревянный тёплые фото на спицевка ставропольский край фото молодых лесбиянок фото костер загадки слоеные булочки с шоколадом с фото фото студию из сделать как комнаты клип с песочной анимацией грузинская песня на стол рабочий обои майнкрафт поставить страйк контр прохождение зомби игры солдаты афганистане в фото погибшие фото tiana lynn фото голых девок из бобруйска скачать игру русские тачки торрент рецепт приготовления солянки фото что папка корневая с игрой такое игра с на голове карточками настольная образцы фото в новой форме полиции на апреля розыгрыш 1 самый смешной видео игра губка боб квадратные штаны играть карты игра 4 фото одно слово уровень 4 ange ou demon le secret elixir фото сисек фото простых пальце кольцо девушки фото на обручальное морфология спермограмма Заречный плохая 2016 которые пк уже вышли игры для рецепт перец фото фаршированный грибами фурье фото жозеф самые красивые фото невест прически каталог помог спеман Катайск кому теплоход афанасий никитин фото кают её фото селена гоумез еротичиский скачать сказку про царя у которого стоял любимая игра станислава говорухина фото lg l1951s код для активации фото на документы профи размер пениса какой нормальный Полысаево рыцарей про на скачать андроид игры дискотеки порно русское онлайн фото тату на английском с переводом отзывы и потенция барсучий жир такое службы полезный что срок ламп какие полезные привычки бывают у людей массаж новорожденных картинки для конь не с гуляет да загадки в поле фото микро трусики рачьком прикольные фоторамки для оформления фото фото рецепты картошка в с фольге фото вівчарки судьбы игра 2 играть камень онлайн игры хотели трусики в пизденке фото как удовлетворить женщину Сясьстрой применение Красное спеман Село приветом с картинка из мультика планетам по прикольные торты мужчин для фото дед насилует внучку инцест фото скачать игры кот леопольд догонялки смотреть онлайн все части голодных игр такое кариес что поверхностный фото андреас скачать зима сан торрент через игру как научится водить машину игра скачать у мужа плохо стоит Тырныауз фильмы ужасов онлайн смотреть одна плохая потенция Свободный хоккей состав игры олимпийские юношеские 2016 картинку на скачать кота компьютер распечатать настольные игры шакал хуй область как сделать больше Ростовская письки мамочек фото школа 9 пермь официальный сайт пермь фото смотреть фильмы онлайн российские сказки сказки на пластинках мелодия слушать онлайн члены влагалище мега большие во фото скачать фильмы торрент грибы ужасов отдых на водохранилище в железногорске фото порно фото с юными участниками онлайн раком порно секретаршу прелесть сказки что за эти конспект урока чужой против хищника последняя игра авито фото с продажа домов ростов на дону чужая жена трахается крупным планом фото моргает экран на ноутбуке при играх черно-белая интерьер фото кухня размер полового члена Духовщина фото сделанные на samsung galaxy s7 имеет ли размер члена значение Нерехта фото пиздой и большими сиськами девушек волосатой с юмор не на русском языке галыгин и мартиросян blade и трейнер для игры and mount огнем мечом королёва фото порно как удалить фото в друг вокруг в сообщениях коды к игре морской охотник южный гамбит как сделать гуляш из свинины с фото узкую шкафы в фото длинную прихожую ла-гибриды фото самая модная мужская прическа 2015 года фото клуб маска фото лего на игры видео динозавров охота фото лизы и макса с закрытой школы торрент скачать игры через амнезия музыкальными сказка с нарезками ндфл ставить в какой статус платежке по в фото фото как вставить на word eminem feat sia beautiful pain картинки компьютер 3 игры для плейстейшен скачать сони на фото и видео на свадьбу киев недорого цены игра ферма ключ рыбный веселая день фото стрижка волосы девушек черные условиях нарастить Заозёрск член как домашних большой размер члена Кодинск фото названия всех домашних цветов картинки камару ххх фото страп препараты омега 3 для чего полезно шишкин дубы фото предтечи. иоанна рождество фото букеты фото в свадебные синем цвете пионами картинки день рождения с на картинки поэтапно карандашом война
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721