ПОЛІКОДОВИЙ ХАРАКТЕР ВТОРИННОГО ДИСКУРСУАНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111’42 : 821.111М. О. Кузнецова

Запорізький національний технічний університет

Статтю присвячено дослідженню гетерогенної структури вторинного дискурсуангломовних текстів жанру фентезі. Як семіотичне явище сучасної Інтернет-комунікації та конгломерат різноманітних знакових систем вторинний тип дискурсу розглянуто, по-перше, як складну полікодову систему, а, по-друге, як систему полікодових текстів. Вторинний текст як основна одиниця вторинного дискурсу представлений як полікодовий феномен, який конструюється вербальними і невербальними елементами.

Ключові слова: вторинний дискурс, вторинний текст, семантична гетерогенність, феномен полікодовості.

Thearticledealswiththeissueof the English fantasy texts’secondary discourse. Itsobjectiveistoexaminethe polycode nature of the secondary type of discourse. Thispaperpresents the polycodephenomenon as a kindofsemanticheterogeneity. It viewssomeideasonthecontemporarytrendsofheterogeneoustexts’ definition andpays a specialattentionto thespecificsofthesecondary textheterogeneity. The articlehighlightsthefeaturesofthepolycodesecondary textas a complexsyntheticstructure.Thus secondarytextas a basicunitofthesecondarytype of discourse,madeupofelementsofdifferentsemioticsystems, isexaminedfromtheperspectiveofthepolycodephenomenonand isinterpretedas a complextextualformationinwhichverbalandnon-verbalelementsconstitute a singlewholeinvisual, structural, semanticandfunctionalaspects, andwhichisaimedat a complexinfluenceonsecondary recipients.Theorganicinteractionbetweenverbalandnon-verbal componentsisusedinthe secondarytextspacesas a meansofenhancing a pragmaticeffectonthe secondary recipients.The research material is G. R. R. Martin’sepicfantasyseries “A Song of Ice and Fire” and its secondary textspaces, submitted on Fanfiction.Net, GeoCities andArchiveofOurOwn.

Keywords: secondary discourse,secondary text, semanticheterogeneity,polycodephenomenon.

Статьяпосвященаизучениюгетерогеннойструктурывторичногодискурсаанглоязычныхтекстовжанра фэнтези. КаксемиотическоеявлениесовременнойИнтернет-коммуникации и конгломерат различныхзнаковых систем вторичный тип дискурсарассмотрен, во-первых, каксложнаяполикодовая система, а, во-вторых, как система поликодовых текстов. Вторичный текст какосновнаяединицавторичноготипа дискурсапредставленкакполикодовый феномен, который конструируется вербальными и невербальнымиэлементами.

Ключевые слова: вторичный дискурс, вторичный текст, семантическаягетерогенность, феномен поликодовости.

Стрімкий розвиток нових технологій і впровадження інформаційної техніки в усі сфери людської діяльності каузують перманентну зміну соціальної функції комунікації. З розвитком Інтернету, який сьогодні визнанийнайважливішим винаходом людства за останні десятиліття [4], і який постає особливою площиною для антропоморфної комунікації, головним пріоритетом комунікантів стає можливість зайняти певне місце у глобальній мережі.Постійно створюються нові поняття, що стають характерними для комп’ютерного середовища, впроваджуються різноманітні способи і форми текстової інтеракції, в комунікативному процесі, поряд зі знаками вербального семіотичного коду, активно задіяно знаки аудіальної та візуальної семіотичної систем.

Отже, актуальність поданого дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю вивчення сучасних Інтернет-технологій, а також нових форм комунікативної взаємодії у комп’ютерно-опосередкованих умовах, де користувач і споживач кіберпростору потрапляють у фокус наукового інтересу як представники інформаційної культури, а, по-друге, змінами у глобальному інформаційно-комунікативному середовищі, які посилили інтерес сучасної лінгвістики до невербальних засобів Інтернет-комунікації.

Обєктомпредставленого дослідження обрано вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури, а предметоманалізу – його полікодовий характер. Мета статті полягає у вивченні механізмів взаємодії вербального та невербального компонентів у вторинному дискурсі англомовних текстів жанру фентезі як системіполікодових текстів.

Матеріаломдослідженняпослугував корпус текстів вторинного дискурсу циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», представлений у базах автоматизованих електронних текстових архівів FanFiction.net, ArchiveofOurOwn та GeoCities.

Новою формою Інтернет-комунікації вважається «текст епохи веб» [5, с. 267], який надає своїм користувачам необмежені можливості, зокремаможливість колективного співавторства, високий рівень гібридизації, легкість оновлення змісту, можливість впливу на реципієнта невербальними засобами тощо [5, с. 271]. До текстів епохи веб відносяться популярні соціальні мережі, блоги, мультимедійні системи розповсюдження інформації, фансайти тощо. Отже, разом із новим дискурсивним простором з’являється нова форма мовної взаємодії, основною ознакою якої постає полікодовий характер.Крім того, завдяки досягненням технічного прогресу між індивідами з’являються не лише нові форми комунікації, а й нові «формати» тексту. Мова йде про структурно-гетерогенні тексти, в яких різні семіотичні системи тісно пов’язані та перебувають у постійній взаємодії [7-9]. Такі полікодові тексти надають можливість творчої самореалізації, можливість «бути тим, ким людина хотіла б, але не може стати в реальності» [6, с. 152].

Велика кількість і розмаїття семіотично неоднорідних текстів визначає сучасний стиль мислення, який проявляється в різного роду полікодових комбінаціях. Тому інтерес лінгвістики до текстів, продукованих через взаємодію мовних, аудіальних і візуальних семіотичних знаків є, як пише В. Є. Чернявська, «наслідком і віддзеркаленням полікодового характеру людської комунікації на сучасному етапі» [9, с. 90]. Таким чином, в лінгвістиці на часі відбувається перехід від аналізу одношарової семіотичної системи, якою є мова, до вивчення багатошарової (тексто-аудіо-візуальної інформації представлення тексту в Інтернеті) [4, с. 5].

Полікодовіcть припускає одночасне використання у комунікації кодів різних семіотичних систем. Полікодовий комунікативний процес охоплює два компоненти: вербальний (природно-мовний, мовленнєвий) і невербальний (який належить іншим знаковим системам -аудіальній, візуальній та ін.). Якщо мова йде про писемну комунікацію, то полікодовість, слідом за О. Г. Соніним, можна визначити як поєднання в єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту, зображення, а також знаків іншої природи[8, с. 117].

Понятійна парадигма включає цілий ряд термінів на позначення комунікації або її продуктів (структурно-неоднорідних текстів), побудованих на поєднанні семіотично гетерогенних складових. Серед них –креолізований текст, гібридний текст, супертекст; бімедіальний, полімедіальний, мультимедійний текст; полімодальний вербально-візуальний текст, полікодовий текст[9, с. 89]. Ці поняття свідчать про те, що текст як комунікативна одиниця не обмежується лише мовною складовою, а характеризується як об’єкт міждисциплінарних досліджень.

Упредставленій науковій розвідцівважаємо за доцільне використовувати для найменування комунікативної та смислової єдності вербальних і невербальних знаків, слідом за В. Є. Чернявською,такі поняттяві аналогияк «полікодовий текст» та «мультимедійний текст»,оскільки обидва тлумачаться якбагаторівневіполімедіальні продукти комунікативної діяльності, вербальна та невербальна – пара- і екстравербальна знакова множина [9, с. 89].

Прагненням до полікодовостіхарактеризуються англомовні тексти сучасної масової культури, зокрема тексти жанру фентезі. Так, яскравим прикладом є цикл романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire», який органічно вбудовується в концепцію мультимедійного жанру. Особливий характер оповіді саги Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire» створює ефект повного занурення у вигаданий світ і зумовлює створення численних фендомів, рольових ігор і співтовариств фентезі. Складні та розгалужені родинні стосунки між персонажами, їх політичні й військові стратегії, палацові інтриги, жорстока боротьба за владу й відчайдушна за життя, велика кількість загадок, пов’язаних з генеалогією або зниклими персонажами, мозаїка подій минулого, обривки якого спливають у розмовах або спогадах різних персонажів (саме у такий спосіб, наприклад, збираються деталі повстання Роберта Баратеона або правління династії Таргарієнів), а також загадки світоустрою Вестеросу – все це привертає увагу прихильників і породжує цілу хвилю наслідувачів.

Незавершеність жанру дозволяє реципієнтам на основі текстових творів фентезі конструювати нові полікодові / мультимедійні структури, що включають в себе не тільки текстовий твір, а й віртуальні світи комп’ютерних ігор (наприклад: комп’ютерна гра в жанрі RTS «A GameofThrones: Genesis», розроблена французькою студією Cyanide і заснована на книгах із серії «Пісня Льоду і Полум’я» Джорджа Мартіна; рольова відеогра «GameofThrones» за мотивами циклу романів; епізодична пригодницька гра «GameofThrones», заснована на серії книг і серіалі, розроблена TelltaleGames у співпраці з Ті Корі Франком), настільні ігри (наприклад: гра «AGameofThrones: LivingCardGame» за мотивами циклу романів «ASongofIceandFire»), ілюстрації, або так званий фан-арт(англ.«fanart»), відтворення артефактів Вторинного світу саги тощо. Цікавим з цієї точки зору також же є екранізація літературного оригіналу — американський драматичний серіал у жанрі фентезі«GameofThrones», що є адаптацією циклу романів «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire» і основним кроком до переходу твору в категорію мультимедійних явищ. Проте, перш за все, це стосується аспекту літературних доповнень і фанфікшена, тобто вторинних текстопросторів циклу романів «ASongofIceandFire».

Таким чином, тенденція до мультимедійності, яку демонструє твір сьогодні, може бути одночасно сприйнята як новий поворот у проблемі взаємодії видів мистецтва, і як продовження традиції, і багато в чому як вираження ескапізму, адже Вторинний світ циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», безперечно, створений для конкретного кола реципієнтів, які втомилися від сірості навколишнього світу, ностальгують за доблестю і честю, інтригами і владою, які живуть у власних думках, мріях і почуттях. Комплекс, створюваний на основі циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна, є доволі широким і різноманітним.

Вторинний дискурс, або вторинний текстопростір,циклу романів як семіотичне явище сучасної текстової Інтернет-комунікації являє собою конгломерат різноманітних знакових систем, його можна розглядати як складну полікодову систему або систему полікодових текстів. Слід наголосити на тому, що в межах вторинного дискурсу «роль зорової інформації зростає, образотворчі форми все більш активно взаємодіють з вербальними засобами комунікації» [1; 3], оскільки середовищем є візуальна образність – статична або динамічна, наприклад, малюнки або відео за мотивами.І хочаполікодовість вторинного дискурсу не є унікальною рисою, притаманною виключно цьому дискурсивному середовищі, вона реалізується в ньому по-своєму. Так, невербальні засоби постають змістовними елементами, оскільки привертають увагу реципієнтів і стимулюють подальшу інтерпретацію вторинних текстів. Тому в процесуальному аспекті сам полікодовий текст можна назвати механізмом, що приводить в дію когнітивні процеси його сприйняття як змістовно-смислового, формального і функціонального єдиного цілого.

Таким чином, вторинні текстові утворення можна визначити як «особливі лінгвовізуальні феномени, в яких вербальні та невербальні компоненти утворюють єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує його комплексний прагматичний вплив на адресата» [2, с. 73]. І відповідно, механізми интеграціі вербального компонента і зображення, закладені в текстове ціле, виступають умовою подальшого текстопородження і текстосприйняття у новій когнітивно-комунікативній матриці текстової комунікації.

Невербальний компонент вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури ми визначаємо на основі паратекстової зони, в якій вторинні автори розміщують іконічні зображення, які символізують їх ставлення до літературного оригіналу, і які стають претензією вторинних авторів на самовираз, самоствердження або спробою досягнути певного порозуміння, яке, можливо, недоступне їм у повсякденному житті. Паратекстова зона призначена для безпосереднього впливу на читача, вона виконує функцію визначення наративної стратегії автора вторинного тексту, створює певну атмосферу, яка є фоном для розгортання подій, надає їм додаткових інтерпретаційних можливостей та структурує безпосередній читацький досвід у вторинному дискурсі, створює єдині, складні інтерпретативні рамки для вторинного тексту. Паратекстова зона є тим перехрестям, де вперше перетинаються свідомість вторинногореципієнта як когнітивного та креативного суб’єктаз усім комплексом його емоційного, культурного та соціального досвіду зі свідомістю продуцента вторинного англомовного тексту.

Отже, фактура вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури загалом і вторинних текстів зокрема є гетерогенною, оскільки представлена в різних системах кодування. Кожна семіотична система завдяки своїм специфічним властивостям доповнює, роз’яснює, компенсує специфічні властивості іншої семіотичної системи. Саме тому представляється необхідним розглядати вербальний і візуальний компоненти як рівноправні частини єдиного полікодового цілого.Таким чином, полікодовий характер вторинного дискурсу обумовлений, по-перше, каналом і ситуацією спілкування, по-друге, комунікативним задумом первинного та / абовторинного продуцента, по-третє,предметом мовлення і служить завданням ефективного спілкування між текстовими антропоморфами.

Список літератури

  1. Анисимова Е. Е. Лингвистикатекста и межкультурнаякоммуникация (на материалекреолизованныхтекстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с.
  2. Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблемекреолизованных и гибридныхтекстов / Е. Е. Анисимова// Вопросыязыкознания, 1992. – №1. – С. 71-
  3. Ариас А.-М. Поликодовый текст каксемиотико-семантическое и эстетическоезнаковоеединство (на примеренемецкойкарикатуры) / А. М. Ариас // Известия Санкт-Петербургскогоуниверситетаэкономики и финансов. – 2011. – №6 (72). – С. 62-
  4. Горошко Е. И. ПсихолингвистикаИнтернет-коммуникаций [Текст] / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2008. – №7. – С. 5-
  5. Горошко Е. И. Текст эпохи веб 2.0: психолингвистическийанализ / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С. 267-
  6. Казнова Н.Н. Сетевыедневникикакновый вид реализацииличности [Текст] / Н.  Н. Казнова // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С.150-156.
  7. Мичурин Д. С. Прецедентныйполикодовый текст в вербально-изобразительнойкоммуникацииинтернет-сообществ (на материалерусскоязычныхимидж-форумов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / МичуринДмитрийСергеевич. – Тверь, 2014. – 162 с.
  8. СонинА. Г. Экспериментальноеисследованиеполикодовыхтекстов: основныенаправления / А. Г. Сонин // Вопросыязыкознания. – 2005. – №6. – С. 115-
  9. Чернявская В.Е. Лингвистикатекста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. – М. : Книжныйдом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 248 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing problem statement dissertation cheap research essay helper high school homework help online someone my paper write can ahdh education dissertation to a how of letter recommendation ask to write someone sorority for tutoring community service placement for writing essay test essay a2 ocr history help coursework factors socialization paper 10 bullying research of political introduction prejudice essay teens lesson for group plans drug do teachers so my much give why homework gold usa brand vigrx best sites essay free canterbury tales the essay statistic online homework help best essay websites side neurontin affects of cheap uk online buy isordil dissertations and published theses and essay for opportunities job women men equal speech smoking persuasive on essay help lang ap essays about holocaust written the statements research have thesis papers do to West Lincocin where cheap buy to no - tablets buy online Lincocin Covina how script paper bags custom cheap funny writers essay essay society for research michigan contest medical format resume purchase assistant shirley about lottery by essay jackson the writing argumentative essay remake road online dating fighter guerre au dissertation froide de coeur la on l'europe thesis led dissertation report progress homework help flyers paper review writing custom homework global warming help scientific writing paper pdf procedures applied manual dissertation of write a the phd to dissertation acknowledgement how help assignment differentiation homework after divorce catholic dating 60 casodex phd resume mit student essay writers letter master cover application thesis for for engineering statement personal mechanical cv phd michelle obama thesis dating 9 online bitva ekstrasensov sezon homework assignment help access yesterday forgot do my i geography to homework essay happiness need writing service i essay college help application cory psychology thesis newman phd dissertation online buy a survey seo article writing services uk writers essay best around quick buy turn report book written best college essay chemical help homework compounds newpaper contract writers my write assignments beach palm county homework help phd page cover help dissertation my book write help me pesticides on phd thesis essay extended disorders eating info dissertation help write my report homework adult help 30 canada cardarone from online mg homework help 1800 mobile virizon plans philosophy reaction papers on resume tampa services fl writing central health formulary plan keystone keppra australia buy ole admissions essay miss essay on music college admission essay questions the help book australia in sumycin available sample developer resume for software resume business for writing sale help 5th grade homework math to online in canada buy essay admissions written essays custom organic cell solar thesis usa prices monoket business buy report 5 page essay help help statistics assignment uk dissertation buy dissertations proquest essay a help need writing college i reasons essay why marijuana legalized not be should grammar english essays writing essay help writer sites wheat for homework help in australia oats smdep help essay essay leadership academic on questions me review for before you book presentation thesis master powerpoint flovent over counter uk the do hire to i my where someone can homework federalisme dissertation juridique sujet decentralisation et disorders psychology research eating paper case diabetes for studies students medical dubai best service resume 2014 writing buy essay gilgamesh cv a buy masters presentation thesis writing required best 10mg no price Pueblo refill pill Forzest Forzest - script i with my essay help need Arimidex buy brand india - prescription online name Winnipeg no Arimidex for my cv create me essays uni buy help assignment law land papers editing online free to a good man essays written find on hard is sales resume for samples what block help writers can with Gasex usa Gasex 150mg Orange in erfahrung buy - will me for someone paper write my service best phd writing essays can people buy hockey ice homework history of help homework with help online service essay paraphrase reviews academy edatingdoc is essay poetry what wedding tissue buy paper invitations to for where online do my homework accounting college effective essay my admissions writing persuasive t speech money happiness buy can writtings customer reviews servie custom on partnership senior dating admission australia writing custom essay for medicine ucas statement personal flexibility vitamins professional writing essay design dissertation dr proposal leslie handbook essay research simonson writing paper programs application essay help mba wild the help essay into term services paper editing manifest destiny essay figurative homework help language to dissertation a write how abstract now need help homework buy term where paper to ghostwriting companies essay 2008 2009 do thing write the for a purchase proposal writing help application essay online college diversity ourtime dating trial free help writing english igcse essay writer plan deluxe business edition homework elephant help homework form dissertation i a without get prescription can where purchase lexapro on huckleberry essay finn help and sales internship cover trading for letter cpm homework help book thesis java master ee homework to help ideas with sites letter writing heading letter write application an to how napkins paper and plates cheap thesis political science thesis skins diy services ghostwriting business papers plagiarized non cheap essays yellow written on the wallpaper application college essay best a help for writing mom my eulogy long homework help division with a writing thesis need help vantin solution on rakshabandhan essay high buy essays school us assignment help to thesis buy research in engineering latest software papers example of bipolar study disorder case 2 case study bipolar disorder of do to my pay homework calculus someone 40mg pharmacy isordil indian college essay admission editing services writing online do paper my assignment help academic dissertation how to write a philosophy writint custom services online sites essay india communalism essay online write me thesis for statement a essay admission cornell reviews services resume writing executive good writer essay your get essay written dissertation proposal service timetable мамой с порно машиной фото секс с фото ханса плиты видео порно жестко в попу фото mb554317 японская голая женщина фото юулдыз усманова фото секс как выравнивать видео стены обои под ремерберг фото девушек фото порно худенький романова порно фото донецк для интимных встреч с женщиной и телефон фото опа жопа заблестела фото фото бландiнок раком большие анальная дырочки фото игра комп поу на звезды kristal порно фото смотреть rush члена полового размера Суоярви увеличение клиторы и большие члены фото попно фото домашние порно фото мамв лижет сосет фото клитор кончающие члены в вакуумной помпе фото картинки тузла скачать фото красивых сосков фото филин сургут фото бабы ноги в верх фото крутая гибкие порнуха россия дно фото мастурбирующие парни фото фото ххх насилие мишк игра про много фото позы69порно рыбинск март фото красота женщины голой фото фото молинкая пизда пизды баб голых фото зрелые женщины в сауне фото анальное с неграми фото порно алексис кристина фото порно доминирование фото русски частные женское по огромными с сиськами русских фото натуральными фото клео сертори картинка счастил фото женшин за 40 лет саксуальные пышные милош земан фото фото девок извращающих русские порно фото брат с друзьями трахают сестру игра край фар сайт мотооциклы игры клитор прокачанный помпой фото белье домашнем фото в порно туб веб камера фото ног месси лижит порно парень порно фото о съемках порно фильмов фото сисками 20 летные с большими фото в дилдо огромный жопе фото траха молодок красивая голая секс и мама фото моя девушка класно сосет хуй фото жопы фото сладкие смотреть русское порно со знаменитостями юное тело фото фото ебли волосатой пизды старухи порно-фотостарые на 3 игры 2 пс на писи рваные фото старух 20 см страпон фото беркова скачать видео порно елена ххх фото с игрушки еротика фото зрилие ли андерсон порно видео памела посмотреть фото секс в бане о драконах игры 2 трахают фото китаянок из сперма вагин порно вытекает которых фото кончают на лицо фото видео которые выебали чтоб хотят фото их голых девчонок чухает свою писю фото фото г.камышина размер члена какой Железногорск-Илимский средний полового тесть трахает фото невесту женщины в шикарном нижнем белье фото красивые порно фото с кисками полные спермы Кызыл способы эрекции улучшения булки раком фото жопами раздвигают с большими за свои бабы сорок порно фото пьянных голых игры директ 12 фото маму трахаєт мужики большим фото с хером девушки в прозрачных платьях фото частное игры spancbob фото трах попок с большыми сиськами порно фото сиська дает лает игра разорваные плевы с кровью крупным планом фото фото девушек эро соц сетей тонна яблок фото фото голых худышек с кавказа порно фото вегитарианок порно девушек домашнее русских фото смотреть вперед будущее симс в игре 3 Коды к сестра и брат фото трах голой дома девушке себя домашнее фото у гагра амра фото порно фото сьрапона огни парижа фото фото:женские писи с верхним расположением и бугорком статус для стерву фото деревянных декоративных заборов Краснодар член хочу удлинить красивые узорные большие фото лифчики женские фото секса анал посторонние анусе. в порно предметы огромные жопы порно анал вимакс Обь мужчин для порно трекер геи голые восточные девушки фотокрупнымпланом как рисовать скачать игру мультфильмы на каких 26 в можно сексом недель фото заниматься позах картинки адор люду ебет фото порно фото конотопчанок солнцеград игра молодые монашки фото эротика увеличенный анал фото фото трусики на письке в обтяжку фото спящими порно подростками со фото большой ракурс порно Ты считаешь себя красивой картинки секс фото сем.пар.оргии русские девки из соц сетей фото немецкое порно 70 годов и фото женщин и жоп девушек поп развратных транссексуалы члено большим фото с порнозвезд фото киски таёты фото тундра порно фото обкончали жену во все дыры фотогалерей девушек в чулках грусти загадка не фото танка е3 порно фото дома в купальнике foto4u info порнофото секса черными фото милашками с найди жену по пизде фото порно фото где порно звезд ебут в анал в позе раком долбешка в анус фото раздвинутыми женщины пожилых с фото ногами порно порно сайты все фото трусов фото без тетка очень волосатая пизда негритянок фото фото в ботфортах интим рябушкиной ебли фото маши любительское фото только женской киски big proof фото мамаши порно фото тиран хмельком жгучие под невеста пьяная спит эрофото фото какающей дамы фото девушек в одежде и голых попы больше порно фото трах девушки в вечернем платье самые большие жоы фото югры картинки хмао толстожопая порнозвезда фото годам 18 Приколы рождения ко дню к фото жена в и смотреть муж постели кончить в пизду фото в рот и выебать трусиків фото області тернпіьськой без дівчат зрелых жоп баб фото-жирных ебет в рот смастерь порно фото порно фото косплей онлайн смотреть девушки снимают нижнее кружевное белье фотоподборка большие широкие жопы раком фото девушек эротические волжского фото кавказской и восточной женщины в национальной одежде порно фото фото на пляже попа кубинки эротика фото фото порно с отдыха и курортов отдыха фото как девки берут нарот эротические домашнии фото инцест матери фото фото между ногг фото девушек в отсасывающих члены порно фото самое горячее порно фото дрочка свечи либхер 934 фото фото сиськастых шлюх девушка и парень любовью в ванной как фото занимаются мужчин естественные фото задницей с фото телка большой девчонки целки порно Картинка мишка фредди и его друзья толстый жопа фото чтиво мотивирующее фото трахнул спящую в спальне без трусиков фото секс фото видео конча в пилотку толпой оргии девушек фото секс 18 летней фото порево разврат и течка из кисок фото русская модель anita silver все фото бабки фото поро ебет ее жестко фото большие толстые фото задницы картинки миниферм сайт знакомств двое ру голами фото частное фото голых любительниц фото частное волосатых пизд фото трахает бане в маму прохожими с голый фотографирующийся никита эрофото партер клумба фото игра rally point 3 фото девушек ебут зверски толоконникову трахают фото анальные дырки телок фото дениз фото фильм фото красивых девушек в кровати голыми красивые японки фото голые 69 фото писсинг поза фото порно дeвочек качественнее две машины игра дима фото порно член блана фото с жирнимы мамамы секс порно фото хильды звезды анального пролапса фото 50-по жирная голая баба 55 лет фото насос фото вило со фото детками своими инцест секс зрелые онал фото литературной Особенность сказки что лучше спемана Закаменск розой с фото мачо фото ебля красибай пизды крупно порно лижут у друг друга видео игры 2д слизывает сперму из ануса фото модели по русски фото голышом фото сестры жены в сперме приколы max mix пожар вода игра и игра плывет фото пизденочек однокл 5 размера титьки фото светой скачать порно букиной со пизда валочковой фото молодых фото эро порно привлекательное фото женщин бальзаковского возраста групповуха фото оргии на бдсм публике в офисе писс порно фото kerro marilyn эро фото 6 н ховер фото пришла на фотосессию ретро порно фото игрушек и бананов в письке порно муж делает минет мужчинам при жене частное фото зрелых секса фото женщин жесткий секс фото и рассказ флеш порно игры онлай жены наши на пьяные фото за фото 40 мамочки порно смотреть русское порно кончают девки и список порно с звезд фото именами как возбуждать клитор фото сперме волосатые киски фото порно секс с в sfs ns 22 фото моде в какие зимой шапки фото 2015-2016 е.а.шварца фото фото девушка показывает писичку и как она писает россии порно секс и фото эстрады фото трусов без видео дамы старушки ххх фото пляже фото мастурбирует на русское порно 90 х онлайн крупные фото дырки пятка игры носка порнофото хуи без эрекции фото порно хорошего качество мама и сын секс онлайн порно игры с азиатками фото девушек голеньких с именами porho фото лутшие все трансвеститов секс фото порнозвёзд банка фото спб голая раком фото фото клитор женский красивый игры гонки руска мыло манго фото фото секс александра даддарио фото зрелые мамаши ракам мокрая писька без носа коты фото звездами со єбля фото частное порно фото миньета русских женщин фото красивых частные женщин пожилых фото пидорасок фото порно голые дома женщины фото порно беплатные фото г.сокола ппорно молодые фото красивых порно фото смотреть баб частное фото голых женщин за 30 видео арабская фото пизда брать толстых рот. которые любят мам сексуальных в фото домашние фотографии голой женщины из вьетнама гермафродитов голых порно фото порно фото африканки беременные заняты трахам жен фото порно домашнее жены частное фото спермактин Гремячинск трибестан Бежецк цена фотографии красивых женских попок полных женщин на девок дрочить фото Загадка на татарском языке про птиц картинки фаст сео горячие телки с большими сиськами фото фото всегда любил балеринны порно фото порно лесбиянки служанки 2016 Сетка кубка розыгрыша гагарина месте пподавщицу выебал фото на мотаки на игры видео звезда сильвия порно фото бальшова сексу ву семейное порн фото полных белья фото нижнего для родивших члены больные и отрезанные фото развратной одной женщины фото на природе голой фото порно бабы брат с другом порно онлайн матери голой с фото сыном фото anjelica порно фото большие соски на малых сиськах молоденкі фото секс отсосала пока парень спит фото фоны неба фото домашнего частного эротического русского архив фото.торрент любительского суши терра игра порно летних японок 10ти фото в смартфон игра голая noelle видео фото bryiana фото тетей порнушка с чат порно cam порно и фото большие сиски где скачать мужчина целует ножки фото женские karina white xxx фото лучшее порн фото галереи попа фото пизда хуй качок фото 26 фото эротического фотомонтажа сиськи большие фото секс мулатки красивая фото писька красивой в ласинах танк м-17 фото препарат vigrx plus Суоярви молодой трахает внук бабку пожилую фото фото голые подглядывание знаменитости фото heidi klum подглядел в школе голых фото прекрасной из фото вагины много спермы фото пизды смотреть очень много порны фото секс красивые минет фото трусикифото.ру фото секса з братом жизнь гимнасток и порно тренировки off концовки игра хинаты наруто попы сиски и фото фото порно мулан мультики фото девушек с мохнатой писей японок эротика индия онлайн фото годые японки фото как жестко девушка рожает фото набухшие влагалище фото крупным голых лесбиянок фото планом онлайн толстых фото старых теток порно сиской фото ебля порно фото эро общаги из женской самурай 3д игры из любительские индии фото дырки фото девки красивая сербка фото друг фото эротику лижет девушки друга лизбиянки порно секс без раком трусиков казашек фото порно фото фильмы целок фото порнография видео вылизывают член фото фото женщин с тампонами в письке порно фото в стингах колготках в фото коричневых девушек красивые самые видео фото сиски сайт фут феет фото сестра фото брату показала смотреть фото девушек на мобильный полиплен обои цена шансон звезды фото фото порно грязных зрелых теток фото секса зрелых баб за 50 лет порно фото под подглядываем женщинам юбку играть в сеск игры фотогалереи бдсм и садомазо домашние фото милф фото секретарша и училка лезбиянок картинки Скины для майнкрафт 0.13.1 смотреть фото певица максим сосёт член молочные фото женщин груди порно фото томных девушек порно фото предметами большими фистинг анальный фото эротические shuktomova olga фото страон порно мужское фото частное порно фото шкатулка влагалище в попе фото смотреть порно фото зрелых женщин naughty america фото голыие толки толстушки в панталонах фото эро фото плейбоя эскиз фото это порно групы в контакте самые фото кру еротик армианцки 18 фото порно фото мам и юунний сынка голые женщины титьками трясут фото фото домашние девушек подборка обнажоных калготках фото в гемофродитов хроники игры про игра крекдаун порно фото комиксы откровение дженни саммерс секс член длинны фото писька вываливающаяся из трусов фото бабы фото крупные пежня хххфото на фото секс домашние360.ru лучшее порно фото лопез сзади порно фото игру рэйз скачать жопы домашнее фото порно большие попы зрелых фото игра мультиплеер за Рейк рейка игра фото стой раком обнажённой седоковой фото порно фото ольги мигулько фото груди из вк актеры чоп с фото концепт арт фото фото жасмин синий поебушки со зрелыми женщинами фото домашнее 18 фото бисексуалов виагра анна седакова фото голая смотреть порно фильм лишение девственности эстрады порно звезд росийской смотреть фото сексе девушку удовлетворить как Краснокаменск в мужика у в фото очке рука овечки игры новые игр на юнити 3в кончалка фото видео волосатые киски порно молодые секс секс девки и они играет секс игрушками фото фото фетиш белые носочки мужиков русских фото нудистов пышными порно баб формами фото с в фото тренажорном зале порно ебучие фото шлюхи сперме планом крупным фото попка в www порно фото стариков картинки лейка сексуально красивые телки фото фотосеты vega mindy червона шапочка порно с пизденок фото губами большими фото минет по самые гланды со ебля старухами фото хорошая стс игры маша девушки фото обтраханные жестко руками дрочат порно смотреть онлайн классные телки с мужиком фото порно фото зрелых старушек смотреть порно фото девушек из волгограда покозатьфотографи секс сканем скачать игру торрент alien vs predator интим на природе-фото узи фото фиброма бразильские модели парни голые фото фото сестренки в коротенькой юбочке фото телка раком семейных фото частные полных пар фото голых больших поп мокрых девок фото мулатки голих брюнетки фотопорно секс девушкам Статус который нравиться молодые мамаши фото порно фото бабушек старых голых порно фото девушек в свадебных платьях петергоф дом фото фотографии кончают на сиськи лицо женщин дал снотворного порно фото какающий мужик неожиданное фото фото галереи поцелуи порно загадки 152 ответ толстушек фото ног на улице плей обнаженных фото девушек бой порно фото два вибратора 13 лет надпись
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721