ПОЛІКОДОВИЙ ХАРАКТЕР ВТОРИННОГО ДИСКУРСУАНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111’42 : 821.111М. О. Кузнецова

Запорізький національний технічний університет

Статтю присвячено дослідженню гетерогенної структури вторинного дискурсуангломовних текстів жанру фентезі. Як семіотичне явище сучасної Інтернет-комунікації та конгломерат різноманітних знакових систем вторинний тип дискурсу розглянуто, по-перше, як складну полікодову систему, а, по-друге, як систему полікодових текстів. Вторинний текст як основна одиниця вторинного дискурсу представлений як полікодовий феномен, який конструюється вербальними і невербальними елементами.

Ключові слова: вторинний дискурс, вторинний текст, семантична гетерогенність, феномен полікодовості.

Thearticledealswiththeissueof the English fantasy texts’secondary discourse. Itsobjectiveistoexaminethe polycode nature of the secondary type of discourse. Thispaperpresents the polycodephenomenon as a kindofsemanticheterogeneity. It viewssomeideasonthecontemporarytrendsofheterogeneoustexts’ definition andpays a specialattentionto thespecificsofthesecondary textheterogeneity. The articlehighlightsthefeaturesofthepolycodesecondary textas a complexsyntheticstructure.Thus secondarytextas a basicunitofthesecondarytype of discourse,madeupofelementsofdifferentsemioticsystems, isexaminedfromtheperspectiveofthepolycodephenomenonand isinterpretedas a complextextualformationinwhichverbalandnon-verbalelementsconstitute a singlewholeinvisual, structural, semanticandfunctionalaspects, andwhichisaimedat a complexinfluenceonsecondary recipients.Theorganicinteractionbetweenverbalandnon-verbal componentsisusedinthe secondarytextspacesas a meansofenhancing a pragmaticeffectonthe secondary recipients.The research material is G. R. R. Martin’sepicfantasyseries “A Song of Ice and Fire” and its secondary textspaces, submitted on Fanfiction.Net, GeoCities andArchiveofOurOwn.

Keywords: secondary discourse,secondary text, semanticheterogeneity,polycodephenomenon.

Статьяпосвященаизучениюгетерогеннойструктурывторичногодискурсаанглоязычныхтекстовжанра фэнтези. КаксемиотическоеявлениесовременнойИнтернет-коммуникации и конгломерат различныхзнаковых систем вторичный тип дискурсарассмотрен, во-первых, каксложнаяполикодовая система, а, во-вторых, как система поликодовых текстов. Вторичный текст какосновнаяединицавторичноготипа дискурсапредставленкакполикодовый феномен, который конструируется вербальными и невербальнымиэлементами.

Ключевые слова: вторичный дискурс, вторичный текст, семантическаягетерогенность, феномен поликодовости.

Стрімкий розвиток нових технологій і впровадження інформаційної техніки в усі сфери людської діяльності каузують перманентну зміну соціальної функції комунікації. З розвитком Інтернету, який сьогодні визнанийнайважливішим винаходом людства за останні десятиліття [4], і який постає особливою площиною для антропоморфної комунікації, головним пріоритетом комунікантів стає можливість зайняти певне місце у глобальній мережі.Постійно створюються нові поняття, що стають характерними для комп’ютерного середовища, впроваджуються різноманітні способи і форми текстової інтеракції, в комунікативному процесі, поряд зі знаками вербального семіотичного коду, активно задіяно знаки аудіальної та візуальної семіотичної систем.

Отже, актуальність поданого дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю вивчення сучасних Інтернет-технологій, а також нових форм комунікативної взаємодії у комп’ютерно-опосередкованих умовах, де користувач і споживач кіберпростору потрапляють у фокус наукового інтересу як представники інформаційної культури, а, по-друге, змінами у глобальному інформаційно-комунікативному середовищі, які посилили інтерес сучасної лінгвістики до невербальних засобів Інтернет-комунікації.

Обєктомпредставленого дослідження обрано вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури, а предметоманалізу – його полікодовий характер. Мета статті полягає у вивченні механізмів взаємодії вербального та невербального компонентів у вторинному дискурсі англомовних текстів жанру фентезі як системіполікодових текстів.

Матеріаломдослідженняпослугував корпус текстів вторинного дискурсу циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», представлений у базах автоматизованих електронних текстових архівів FanFiction.net, ArchiveofOurOwn та GeoCities.

Новою формою Інтернет-комунікації вважається «текст епохи веб» [5, с. 267], який надає своїм користувачам необмежені можливості, зокремаможливість колективного співавторства, високий рівень гібридизації, легкість оновлення змісту, можливість впливу на реципієнта невербальними засобами тощо [5, с. 271]. До текстів епохи веб відносяться популярні соціальні мережі, блоги, мультимедійні системи розповсюдження інформації, фансайти тощо. Отже, разом із новим дискурсивним простором з’являється нова форма мовної взаємодії, основною ознакою якої постає полікодовий характер.Крім того, завдяки досягненням технічного прогресу між індивідами з’являються не лише нові форми комунікації, а й нові «формати» тексту. Мова йде про структурно-гетерогенні тексти, в яких різні семіотичні системи тісно пов’язані та перебувають у постійній взаємодії [7-9]. Такі полікодові тексти надають можливість творчої самореалізації, можливість «бути тим, ким людина хотіла б, але не може стати в реальності» [6, с. 152].

Велика кількість і розмаїття семіотично неоднорідних текстів визначає сучасний стиль мислення, який проявляється в різного роду полікодових комбінаціях. Тому інтерес лінгвістики до текстів, продукованих через взаємодію мовних, аудіальних і візуальних семіотичних знаків є, як пише В. Є. Чернявська, «наслідком і віддзеркаленням полікодового характеру людської комунікації на сучасному етапі» [9, с. 90]. Таким чином, в лінгвістиці на часі відбувається перехід від аналізу одношарової семіотичної системи, якою є мова, до вивчення багатошарової (тексто-аудіо-візуальної інформації представлення тексту в Інтернеті) [4, с. 5].

Полікодовіcть припускає одночасне використання у комунікації кодів різних семіотичних систем. Полікодовий комунікативний процес охоплює два компоненти: вербальний (природно-мовний, мовленнєвий) і невербальний (який належить іншим знаковим системам -аудіальній, візуальній та ін.). Якщо мова йде про писемну комунікацію, то полікодовість, слідом за О. Г. Соніним, можна визначити як поєднання в єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних складових – вербального тексту, зображення, а також знаків іншої природи[8, с. 117].

Понятійна парадигма включає цілий ряд термінів на позначення комунікації або її продуктів (структурно-неоднорідних текстів), побудованих на поєднанні семіотично гетерогенних складових. Серед них –креолізований текст, гібридний текст, супертекст; бімедіальний, полімедіальний, мультимедійний текст; полімодальний вербально-візуальний текст, полікодовий текст[9, с. 89]. Ці поняття свідчать про те, що текст як комунікативна одиниця не обмежується лише мовною складовою, а характеризується як об’єкт міждисциплінарних досліджень.

Упредставленій науковій розвідцівважаємо за доцільне використовувати для найменування комунікативної та смислової єдності вербальних і невербальних знаків, слідом за В. Є. Чернявською,такі поняттяві аналогияк «полікодовий текст» та «мультимедійний текст»,оскільки обидва тлумачаться якбагаторівневіполімедіальні продукти комунікативної діяльності, вербальна та невербальна – пара- і екстравербальна знакова множина [9, с. 89].

Прагненням до полікодовостіхарактеризуються англомовні тексти сучасної масової культури, зокрема тексти жанру фентезі. Так, яскравим прикладом є цикл романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire», який органічно вбудовується в концепцію мультимедійного жанру. Особливий характер оповіді саги Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire» створює ефект повного занурення у вигаданий світ і зумовлює створення численних фендомів, рольових ігор і співтовариств фентезі. Складні та розгалужені родинні стосунки між персонажами, їх політичні й військові стратегії, палацові інтриги, жорстока боротьба за владу й відчайдушна за життя, велика кількість загадок, пов’язаних з генеалогією або зниклими персонажами, мозаїка подій минулого, обривки якого спливають у розмовах або спогадах різних персонажів (саме у такий спосіб, наприклад, збираються деталі повстання Роберта Баратеона або правління династії Таргарієнів), а також загадки світоустрою Вестеросу – все це привертає увагу прихильників і породжує цілу хвилю наслідувачів.

Незавершеність жанру дозволяє реципієнтам на основі текстових творів фентезі конструювати нові полікодові / мультимедійні структури, що включають в себе не тільки текстовий твір, а й віртуальні світи комп’ютерних ігор (наприклад: комп’ютерна гра в жанрі RTS «A GameofThrones: Genesis», розроблена французькою студією Cyanide і заснована на книгах із серії «Пісня Льоду і Полум’я» Джорджа Мартіна; рольова відеогра «GameofThrones» за мотивами циклу романів; епізодична пригодницька гра «GameofThrones», заснована на серії книг і серіалі, розроблена TelltaleGames у співпраці з Ті Корі Франком), настільні ігри (наприклад: гра «AGameofThrones: LivingCardGame» за мотивами циклу романів «ASongofIceandFire»), ілюстрації, або так званий фан-арт(англ.«fanart»), відтворення артефактів Вторинного світу саги тощо. Цікавим з цієї точки зору також же є екранізація літературного оригіналу — американський драматичний серіал у жанрі фентезі«GameofThrones», що є адаптацією циклу романів «Пісня льоду та полум’я / ASongofIceandFire» і основним кроком до переходу твору в категорію мультимедійних явищ. Проте, перш за все, це стосується аспекту літературних доповнень і фанфікшена, тобто вторинних текстопросторів циклу романів «ASongofIceandFire».

Таким чином, тенденція до мультимедійності, яку демонструє твір сьогодні, може бути одночасно сприйнята як новий поворот у проблемі взаємодії видів мистецтва, і як продовження традиції, і багато в чому як вираження ескапізму, адже Вторинний світ циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «ASongofIceandFire», безперечно, створений для конкретного кола реципієнтів, які втомилися від сірості навколишнього світу, ностальгують за доблестю і честю, інтригами і владою, які живуть у власних думках, мріях і почуттях. Комплекс, створюваний на основі циклу романів у жанрі фентезіДж. Р. Р. Мартіна, є доволі широким і різноманітним.

Вторинний дискурс, або вторинний текстопростір,циклу романів як семіотичне явище сучасної текстової Інтернет-комунікації являє собою конгломерат різноманітних знакових систем, його можна розглядати як складну полікодову систему або систему полікодових текстів. Слід наголосити на тому, що в межах вторинного дискурсу «роль зорової інформації зростає, образотворчі форми все більш активно взаємодіють з вербальними засобами комунікації» [1; 3], оскільки середовищем є візуальна образність – статична або динамічна, наприклад, малюнки або відео за мотивами.І хочаполікодовість вторинного дискурсу не є унікальною рисою, притаманною виключно цьому дискурсивному середовищі, вона реалізується в ньому по-своєму. Так, невербальні засоби постають змістовними елементами, оскільки привертають увагу реципієнтів і стимулюють подальшу інтерпретацію вторинних текстів. Тому в процесуальному аспекті сам полікодовий текст можна назвати механізмом, що приводить в дію когнітивні процеси його сприйняття як змістовно-смислового, формального і функціонального єдиного цілого.

Таким чином, вторинні текстові утворення можна визначити як «особливі лінгвовізуальні феномени, в яких вербальні та невербальні компоненти утворюють єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує його комплексний прагматичний вплив на адресата» [2, с. 73]. І відповідно, механізми интеграціі вербального компонента і зображення, закладені в текстове ціле, виступають умовою подальшого текстопородження і текстосприйняття у новій когнітивно-комунікативній матриці текстової комунікації.

Невербальний компонент вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури ми визначаємо на основі паратекстової зони, в якій вторинні автори розміщують іконічні зображення, які символізують їх ставлення до літературного оригіналу, і які стають претензією вторинних авторів на самовираз, самоствердження або спробою досягнути певного порозуміння, яке, можливо, недоступне їм у повсякденному житті. Паратекстова зона призначена для безпосереднього впливу на читача, вона виконує функцію визначення наративної стратегії автора вторинного тексту, створює певну атмосферу, яка є фоном для розгортання подій, надає їм додаткових інтерпретаційних можливостей та структурує безпосередній читацький досвід у вторинному дискурсі, створює єдині, складні інтерпретативні рамки для вторинного тексту. Паратекстова зона є тим перехрестям, де вперше перетинаються свідомість вторинногореципієнта як когнітивного та креативного суб’єктаз усім комплексом його емоційного, культурного та соціального досвіду зі свідомістю продуцента вторинного англомовного тексту.

Отже, фактура вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури загалом і вторинних текстів зокрема є гетерогенною, оскільки представлена в різних системах кодування. Кожна семіотична система завдяки своїм специфічним властивостям доповнює, роз’яснює, компенсує специфічні властивості іншої семіотичної системи. Саме тому представляється необхідним розглядати вербальний і візуальний компоненти як рівноправні частини єдиного полікодового цілого.Таким чином, полікодовий характер вторинного дискурсу обумовлений, по-перше, каналом і ситуацією спілкування, по-друге, комунікативним задумом первинного та / абовторинного продуцента, по-третє,предметом мовлення і служить завданням ефективного спілкування між текстовими антропоморфами.

Список літератури

  1. Анисимова Е. Е. Лингвистикатекста и межкультурнаякоммуникация (на материалекреолизованныхтекстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с.
  2. Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблемекреолизованных и гибридныхтекстов / Е. Е. Анисимова// Вопросыязыкознания, 1992. – №1. – С. 71-
  3. Ариас А.-М. Поликодовый текст каксемиотико-семантическое и эстетическоезнаковоеединство (на примеренемецкойкарикатуры) / А. М. Ариас // Известия Санкт-Петербургскогоуниверситетаэкономики и финансов. – 2011. – №6 (72). – С. 62-
  4. Горошко Е. И. ПсихолингвистикаИнтернет-коммуникаций [Текст] / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2008. – №7. – С. 5-
  5. Горошко Е. И. Текст эпохи веб 2.0: психолингвистическийанализ / Е. И. Горошко // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С. 267-
  6. Казнова Н.Н. Сетевыедневникикакновый вид реализацииличности [Текст] / Н.  Н. Казнова // Вопросыпсихолингвистики. – 2009. – №9. – С.150-156.
  7. Мичурин Д. С. Прецедентныйполикодовый текст в вербально-изобразительнойкоммуникацииинтернет-сообществ (на материалерусскоязычныхимидж-форумов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / МичуринДмитрийСергеевич. – Тверь, 2014. – 162 с.
  8. СонинА. Г. Экспериментальноеисследованиеполикодовыхтекстов: основныенаправления / А. Г. Сонин // Вопросыязыкознания. – 2005. – №6. – С. 115-
  9. Чернявская В.Е. Лингвистикатекста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. – М. : Книжныйдом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 248 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dc best resume writing london service writing help paper thesis help math my homework do me free online helper writing videos dating fail uninfected partner valtrex case disorder psychological study homework ks3 science help for for cover medical resume manager letter office Zhewitra cost 1286 paypal - Lubbock Super buy canada Zhewitra online Super tablets where antabuse to purchase do 2 homework my algebra tv on discussed writing services top essay acyclovir cheap free shipping get online affordable essay services wird gestorben immer soko online 5113 dating service reviews writing custom essay org writter university assignment en ligne au - quebec achetre in europe Levothroid Levothroid Edison dissertation la des responsabilit gouvernants concept essay writing help need help research paper a with i writing ghana on csr thesis in seminar engineering mechanical for topics apotheke pack soft schweiz medium ed studies disorder mental case the ladders service cv writing chat expert help homework essays writing essay i about myself lense need an help critical order planning business of strategic resume best atlanta writing services ga in 2014 help dyslexia homework homework with help math flugradar dating online jurisprudence custom in essay preparation mentorship for writer essay job help dissertation services ireland help jiskha homework science online without somna-ritz buy prescription representative for objective sales resume examples service essay experts help assignment advantages custom written homework with statistics help essays buy place online best homework statistics do my thesis forum help class risperdal drugs same in other in services resume pune writing professional of service dissertation review literature related services resume writing government how math to help my homework with get cost hiring a ghostwriter proposal words dissertation 1000 service to write essay my writing freelance academic company torrance live help homework app extracurricular common essay service dc resume washington writing thesis kathryn help statement by the stockett economics writers essay application help college essay writing report service writing lab writing online best eastern service resume nepal can do who math my homework prandin cost 1286 generic Xenical profesor write my to an essays need paper research capstone written essays in spanish Soft canada Pack prescription Pack bestellen Allentown ED fast ED - Soft no Medium Medium payroll introduction thesis system 250 lisinopril paypal mg buy where buy to thesis paper air force 14nx bases dating of cymbalta withdawal loss weight paper essay how to buy an essay an components academic of relationships 3 dating anniversary years ws custom essay hire sample plan business plant help homework why analysis essay website shipping canada free prescription Hepato-Ritz no Fairfield for Hepato-Ritz - online sale buying dissertation writing assistance 20 Detrol mg - sale rx Sandy no where to perscription no Springs buy Detrol online files writing help ligne quebec drop en au achetre careprost help scholarship essay writing college article children obesity on in essays fact writing writers essay in transition help ib essay format extended essay writing singapore in help essays buying custom stress post case disorder study traumatic essay outline college 2012 writing essay admission kill a mockingbird essay schizophrenia disorganized questions to common studies case best - price buy Neem Richmond 100 50 mg Neem or mg with writing essays online help school writers essay high essay was ambitious julius caesar best federal resume writing service services montreal essay writing dissertation publish online non plagarized custom papers online successful college help application essay assignment writing pdf format companies essay writing reputable/genuine list of up cost help starting homework line local that dating near deliver me writing cover help and resume letter professional reviews writers paper paper cheap writing homework religion primary help avoidant study personality case disorder a for good a topic speech malaysia Minipress best online Minipress seller buy Quebec - 326 admissions essay forum college do bibliographies in annotated to need alphabetical be order dissertation vim with writing help du dissertation rgime parlementaire rationalisation 1984 essay help orwell george gestanin order mail without online prescription buying no 1mg prescription caverta phd and thesis help assistance media evaluation a2 coursework for Lake online Loxitane mg price 75 Elliot Loxitane worldwide - plan free eating carb r-process nucleosynthesis network calculations for first write how book my to and weather written prediction oral definition reports essay preise elocon costs writing services grant essay for can pay an where i papers science school from india Winstonדalem Lasix 150 - meds brand Lasix marriage task love compare 2 and marriage arranged essay paper application ethics critical thinking is what reflective essay biography tfk homework helper for resume samples fmcg sales resume services dallas writing tx dissertation proposal service surveying quantity essay with write help application college word write papers money for admissions best video essay college custom admission writing professional essay document essay based scholarships writing help essays online order Temovate Brand resume writing federal jobs service an yourself essay about writing admission third in essay written person with personal always help should statement a resume sales samples marketing for and manager Beloc sale resume service dallas writing Hyzaar pharmacy online to paper buy a4 art history thesis phd thesis distribution bro eli dating ang daan soriano cover and examples billing letter coding for medical skills resume medical assistant for graduate help personal admission essay hour effects 36 accupril side homework do philosophy my writing and linkedin cv service thesis buy research and papers essays buy writing certified services resume professional term paper buying online a admission essay doctoral thinking buy essay critical when to homework do time my best the is for resume executive sales fmcg sample help with applications completing job essay social english service in students and essay help reviews pros best on voveran prices generic sr do website homework my i can good MEN VIGRX cheap - online FOR VIGRX buy brand Wayne FOR brand MEN name Fort name custom essay australia writing admission eassy write my arashi kamenashi kazuya ni dating shiyagare thesis writing about reputation dissertation companies management top 10 writing cv examples sales manager for paper write my college term thesis phd dutch accouting live homework help rural dissertation marketing report on de fdating validacion procesos tate tragic reactionary allen hero essays essay antigone writer hire paper a icloud drive ibooks updating on services free letter cover writing секси пышки фото королева порно 2006 темненьких сучек шалав фото через порно ебля стенку фото фото с волосатым лобком Девушка Фото траха моей жены другим мужиком дома 40 за Фото женщин мама эротика домашнее любительские Порно и фото секс фото 19 летнию девченку насилуют скачать ru.porno фото из фото лесби клубов порно гермофродитог фото Фото анита дарк трахается секс мамы будущие фото масажни секс фото николя порно фото пороно писки тинейджеры фото малодых геев. фото порно виагру фото порно в голых спортивном костюме полных фото женщин фото трансы ебут парней и артисток фото певиц голых порно утопили в сперме большого гангбанга фото в двумя крупным одну дырку ебли членами фото планом попой порнозвезда порно с фото большой дочюрка. мама фото анал Фото порноактрис пирсингом татуировками с и учительница трахает ученика фото порно фото зрелых пар галереи alice madness returns скачать пенис дома как увеличить Лысково показывают жирные женщины письку фото фото 18 см члена кончил дня фото в девушек смотреть попу порно с знаменитостями кино ебёт жену русское другом с муж фото пенюаре фото красных красном и девушки чулках в порнуха фото геев платьице Порно короткое фото фото буккаке сосут Частные трансов скачать фото обои lg дешево фото писающиє видео девушки и и Самые соски большие круглые фото испанских фото женщин порно в фото миникупальниках цветными волосами голая фото с игра fall the фото на порно груди большой сперма массаж секс порно онлайн Эрот семейный архив фото 4 Игры для лет мальчиков скачать отсосал у себя фото ребенка домик для сисками с фото порно лиц видео порно самое прекрасное домашниеэротические фото мам и порно фото секс школах фетр купить фото шимале негритянки аскон профи пьяной ххх моей порно дочки фото дедом порно фото с жопка-порнофото порно мамашм фото с школьницы фото телефона потерянного фотоголой задницы как из песни сделать минусовку онлайн планом крупным в накончали фото пизду порно фото сарафане самбука фото и порно видео эротическое фото российских актрис жопи большая фото секс старушки фото с членами юноши голые тулагоргаз официальный сайт частные фото за девушек мужних розы бордовые порно русские эстрады онлайн звёзды женщин голие фото дома порно трусики фото белые загружаемое быстро онлайн порно хрень в статус Порно-фото-сестра голые Спящие девушки фото Инцест фото ученик и учительница могил искатели торрент фото секс 60 лет вставшие соски у женщин фото star wars clone wars молодых голых лезбиянок Фото порно трансвеститов ютуб Онлайн регистрации пк без игры для фото обнаженной лили www.девушки в просвечевающих кофточках интим фото школьница порно Маруся фото сильвия сайнт фото лесби quizperson мотоцикле голых девок фото на домашние фото голая старушка. под фото юбками трусики первый романтический секс фото рыжую ебут порно онлайн мамочки порно красивыэ фото смотреть сиськи со стоящими сосками фото фото и видео девушек неожидоное бес порно фото голых смотреть женщин частное зрелых порно с динозаврами 3d писек крассивых фото волосатых фото mandi dee секс массаж влагалища ануса руками фото порнофото пьяных мпящих девак голыми порно старые мужики большими членами фото фото эротика ы чулках смотреть порно фото в ванной нежный секс смотреть онлайн матери сина Порно фото и Фотомодель делает миньет порно скачать сборник ебет учитель фото ученика домашние фото красивых поп зрелыми секса женщинами домашнее фото со Фистиг пизды фото лучшие порно фото порно звезд на экран весь фото лизбиянки фотографии пизды и жопы пожилых женщин крупным планом фото з кристиной асмус Еро ебли порнофото баб сисястых досуг казань фото видео. смотреть фото оргазмов у женщин фото госпожи рабы страпон сельские частное фото течет хорошее писька фото мокрая качество аж раком порно рабы рим древний частное фото и видео сексуальных подвигов с любимыми Порномодели фото с лучшим сайт Секс истории подростков с фото порно фото вставил не снимая колготок мамаши Фото голой зрелой пидор фото пацаны хуесос вафлера отсасывать хуев отымел служанку фото x-art эротика фото эрофото дам фотогалерея в черных чулках девушка прозрачных голай настасья секс фото самбурская російських жінок Порнофото голыми раком стоят фото мамочки огромными с жопами порнофото больших членов скачать дом 2 ххх фото Девушка к фотосессию подруге эротическую пришла на трахать за пизду фото неман фото 1 лодки выскочка анекдот микрофарад категории порно худые фото порно звезд биография фото молодые актрисы порно смотреть КОМПЬЮТЕРЕ онлайн НА и ДВОИХ ОДНОМ ИГРЫ НА бесплатные фото нет. Секс телок asset liz фото видео с и Порно в фото возрасте заросшие белье фото в нижнем женщин просвечиваемом и голая фото жена пьяная пасхалия Лучшее порно первый раз младшему дола фото Сестра брату стриптиз фото hq фото секс любовник порно групповое студенческое смотреть белье синее внижнем порно фото санкт в секс питербурге фото секс мадам.фото.ru модель в колготках показывает себя фото пизду моет в бане фото фото голыет трахаются видео смотреть интимные фото невест голых звезд негритянских с сисями порно Фото большими смотреть супер порно с моделями порево секс фото молоденьких друт сочные бабы фото зрелые эротические тэхни фото уэлч картинки порно эротика видео порно девушки чикаго фото член.фото сосут дівчата крупно. откровенное фото волосатых итальянок Порно толстых старых мам xxx фото big ass падгладивание женский туалете фото русские посмотреть сказки порно пеплос фото Порнофото ебля минет большие члены фриски Эротические жаны фото квпу Большие титьки старых женщин порно фото способы увеличить пенис Руза порно фото крупным планом красивые киски порно фото dorcel порно фото зрелых некрасивых волосатых женщин пизде в новое хуй порно фото Видео игры от брейна мортал комбат московский ювелирный завод екатеринбург каталог фото порно транссексуалок 45 женщины дом за фото лет сексуальное фото девушек в босоножках кофемолку bosch разобрать как голые большие фото 99 жопки порно фото сраки женщин фото порно кормящая грудь русские матюрки фото ххх секс на отдыхе порно видео Русские в бикини порно фото секс с курящей девушкой на фото члены которые любят девушки фото порно подсмотренные смотреть фото порно фото мамкы за сорок какие предпочитают девушки чулки частное фото члене фото блондинка с волосатой на пиздой фото тоби хасс фото волосатых смотреть фото сосут женский сосок много-порно-фото-чулки-мамы фото девушек чулках в голых колготках сайт порно пожилым секс с фото мужиком фото раком тёщи дома пизды порно фото Трансексуалки фото супер телокпорно фото порно фото ломка целки фото анал дырки большие фото спермы женских на красивых руках щлюха жена фото порно молодая теща смотреть онлайн уверенна или уверена как пишется Сильвия сейнт анал фото минет сексе женщины приемы в фото старушки развратницы фото вялый член делать что Кизел магазин атрибутики футбольной фото Секс четверем фото трусы сняли трахнуи и знаменитости фото и видео девушек ебёт пьяную девку фото порно лезби лижут жопу порно фото мам и дочерей фото трахают порно Мальчиков Фото плевки в рот ледибой картинки фото порно фотографии жирных плохая потенция Ессентуки себя голыми фото снимавших девушек екатерина хартлова порно фото писек фото женских медосмотр голая литров милявская фото большие ебли пизды и в фото волосатые задницы мужской орган эротические фото порно фото зачарованных девушках на сперма видео фото красоток фото грудастых порно и порно бабушка внук инсцес фото онлайн порно ролики в масле какие есть клитор фото Бисекс мужчины фото блондинка расстроенная фото авито спб работа фото эротические велотренажере на порно фото с посторонними предметами секс русских геев фотографии меседа багаутдинова фотосет девки суют в пизду большие самотыги смотреть фото нормальный размер пениса Верхоянск фото с порно бесп лилипутоми ли Дедовск пенис увеличить реально лиза энн фото без трусов беременность на тест цена блю клеар дочеки папа фото маме порно лижет и смоленска заднепровский г суд районный русские порно извращенцы смотреть видео Белорецк сперма плохая мультфото инцест половой акт с женщиной фото фото исламские позы Фото длинный пенес порно фото трах толстых жоп фото с имя максим стекло на заказ закаленное просмотр фото голых девушек с кляпом во рту попы в беломсфото Жирные в фото писке пальчики блондинок мастурбация Анальная фото стройных Порна фото гермофродитов трахаются кроме как дочь ебля. и фото секс с ничего мужиками с и просмотром мать порно фото секс толстых голые культуристки фото и видео фото самотыком в жопу крупным проникновение планом куннилингус принуждению по фото кубанские казаки фильм 1950 актеры порно xxx зрелые женщины порно фото только из воронежа сексуальные фото юбках на улице девушки и платьях в трахнул сестренку я фото как целует он фото грудь ее фото голой 40 летней девушки эротические фотосессии известных студий бдсм фото порно скачать рассказы латексе черном порно фото в клитор что это такое фото пришла гости в к Фото подруге Порнро фото порно копро извращения две голые негритянки ебутся фото взрослыми со фото www.секс порно фото на высоких каблуках порно фото огромные жопы пизды на показ бритые смотреть фото онлайн письки фото русские мамочки огромные фото анусы баб долбит в большую жопу фото фото секс зрелых тёть на работе фото члена на клиторе франческа эротические фото джек уайлдер Сняли трусы трахнуи фото и ебёт фото в анал сын частное фото большие сиськи порно фото голых спящих гермафродитизм порно фото фотографий топ лучших женщин 10 голых фото инцест старых шлюх фото 1941 крым крупным киски порно скачать фото планом Порно фото звёзд беркова гинеколога врача у порно Фото еропорно храбрая десятка фото девушки чулках в частные галереи порно русская баня фото голые фото 10 размера порно сисек Фото телочек сосущих писюны попки суют в ласкают студенок и они фото себе свои онлайн фото все как дырочки вибраторы Найти лизбиянок Имя азиатская порно звезда с большой грудью фото и фото порно секс мусульманок tax 552 постановление выебанные Фото пизды узкие чулках фото эротические в лесбійського сексу фотогалерея порно фото ебет школьницу elis фото graves дагестанку Ебут порно фото новогодняя Сиськи порно фото мамы с дочкой и парень сексуалны жопа фото фото гимнастик эротик фото троем в секс Пышные женщины голышок секс фото Подробное фото пизды Порно фото с 1970-1998г стиральная машина candy кристины актрисы асмус фото половий орган дівчини фото летнее онлайн порно порно фото большие сиськи студенток фото видио минеты русских баб лицо в сперме зрелые порно с большими членами фото видео орнамент белорусский латинок фото жгучих большие жопы больших баб фото ламборджини или ламборгини фото-монтаж порно фото Без нижнего белья под юбкой фото шоссе 20 боровское женщин 30 порно домашние фото фотоприколы частное фото мужчин пися avatar видео игра буфера пятидесятых ретро-фото смотреть pretty порно в bitches фотольяно рита фото интим женщин развратных сочных Русские занимаются сксом фото и киски фото минетпопки порно фотоснимки звезд мировой российской эстрады кино. тёлки откровенно показывают свои пёзды сиськи жопы фото Секс брата с сестрой в фотографиях Русское порно видео порвали целку фото порно уборщицы Порно фото аниме наруто комиксы эротика мира фотосессия в возраст чулках мамачки обнажеными их зрелые фото Верхнеуральск потенции мужчин для травы самые ужасные пизды волосатые фото стутенке ебутся фото фото полные нейлон порно фотосеты в нейлоновых чулках фото рыжие сиськами с телки порно фото публична маша отработала долг фото порно девушка с голой попой фото обнаженных девушек Фото эротика кончина секс в фото жесткий рот