ПОЛІЖАНРОВИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ: МІЖПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+81’38                                                                          І.А.Редька

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ПОЛИЖАНРОВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ: МЕЖПАРАДИГМАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

MULTI-GENRE POEM: A CROSS-FIELD APPROACH

 

Анотація

В статті розглядаються існуючі підходи до вивчення модифікаційних жанрів літературних творів. У контексті цього зроблено спробу виявити основні ознаки специфічного різновиду модифікованого поетичного тексту, що термінується в статті “поліжанровим”. З’ясовано, що у межах поліжанрового поетичного тексту відбувається зрощення матриць канонічних поетичних текстів, яке може виявлятися, зокрема, у словесно-поетичних засобах.

Ключові слова: модифікаційний жанр, поліжанровий поетичний текст, словесно-поетичний засіб.

Аннотация

Статью посвящено рассмотрению возможных подходов к изучению модифицированных жанров литературных произведений. В контексте этого ставится задача выявить основные характеристики специфической разновидности модифицированного поэтического текста, который называется в статье “полижанровым”. В исследовании определено, что в пределах полижанрового поэтического текста происходит сращивание матриц каноничных поэтических текстов, которое фиксируется, в частности в словесно-поэтических средствах.

Ключевые слова: модификационный жанр, полижанровый поэтический текст, словесно-поэтическое средство.

 

Resume

The article offers a review of the basic approaches to studying of the modified literary texts with a special focus on a specific type of the modified poetic text called “multi-genre”. It has been revealed that within a multi-genre poetic text, the genre models of two canonic poetic texts get blended. Thus, such poetic texts as haiku-ballad, elegiac sonnet, sonnet-ballad, etc. appear. Multi-genre poetic texts encompass poem-poem and poem-novel models. The poetic text can also interact with genres techniques of other kinds of art. As a result, a polycode text appears (e.g. visual poetry). Still other poetic texts may be formed due to imitation of techniques inherent in other kinds of art. It gives rise to the appearance of cross-semiotic texts (e.g. surreal poems, cubist poems, mosaic poems, etc.). The interaction of two models of poems within a multi-genre poetic text leads to a formation of a blended poetic space which comprises both form and content (including imagery). The cognitive and communicative approaches to multi-genre texts enable the investigation of peculiarities of the author’s cognition and the way he/she organizes his/her poetic thinking in multi-genre forms.

Key words: modified genre, multi-genre form, polycode text, blended poetic space, cognition.

Питання жанрових зрощень було й залишається одним із найбільш складних, “гіпероб’ємних”, а відтак і недостатньо вивчених у царині філології, що охоплює літературознавчу та мовознавчу парадигми. Якщо проблематиці жанру та жанрових модифікацій присвячено надзвичайно велику кількість наукових робіт (напр., А.Ю.Кримський, Н.Л.Лейдерман, Н.Д.Тамарченко, Т.В.Бовсунівська, Н.Х.Копистянська, А.О.Ткаченко, Н.Б.Тихолоз, О.В.Гудошник та ін.), то сегмент поетичних текстів модифікованих жанрів, на кшталт сонет-балада, хайку-балада, лімерик-хайку тощо, на позначення яких ми використовуємо термін “поліжанрові” слідом за С.В.Овчаренко, яка запропонувала термін “поліжанри” [11, с. 21-22], сьогодні є мало дослідженим як у літературознавчому, так і в мовознавчому аспектах.

Мета статті: висвітлити відомі підходи до вивчення жанрових модифікацій у напрямку зрощень жанрових матриць і в контексті цього окреслити основні ознаки поліжанрового поетичного конструкту.

Об’єкт дослідження: поліжанровий поетичний конструкт.

Предмет дослідження: формально-змістові характеристики поліжанрового поетичного конструкту.

Матеріал дослідження: сучасна англомовна поезія.

Вивчення феномену поліжанрового поетичного тексту видається неможливим без звернення до дефініції терміну “жанр”. Існує багато потрактувань поняття “жанру” з численними коментарями нюансів цього мистецького явища. Жанр у широкому сенсі трактується як феномен, що виникає внаслідок поділу кожного з видів мистецтва на підвиди, що зумовлюється багатогранністю конкретних можливостей художнього освоєння довкілля [17, 89]. У теоріях різних наукових парадигм (насамперед, маємо на увазі естетику, літературознавство та мовознавство) зафіксовані різні принципи жанрового поділу – тематичні, структурні, функціональні – при цьому зазначається, що системний підхід виявляє існування декількох площин жанрової диференціації, кожна з яких відповідає за певні грані складної побудови та функціонування художнього твору [там само]. У літературознавстві жанр найбільш узагальнено бачиться як відносно стійка (що поєднує усталені та плинні ознаки) відтворювана система формально-змістових ознак словесно-художнього твору, що відбиває особливості авторського світобачення / авторську модель світу (за Н.Л.Лейдерман) [9, с. 58] у текстових засобах і має орієнтацію на потенційного читача.

Втім твори, написані у чистих жанрових формах, зустрічаються рідше аніж ті, що демонструють певні жанрові модифікації. Як образно зазначав В.Б.Шкловський, у творчому процесі “жанри зіштовхуються, як льодові брили під час сходження криги, вони торосяться, тобто створюють нові поєднання із попередньо створених жанрів […] для того, аби в зсуві форм виразити нове життєбачення автора” [16, с. 492]. Наукова література фіксує низку образних, однак досить точних означень жанрових властивостей, які уможливлюють модифікації жанрів, а отже, надають їм перспективи розвитку. Тож, модифікації жанру вбачаються можливими завдяки його властивості, яку називають “еластичністю” (Скварчинська C.) [цит. за 7, c. 18] або “рухомістю” або “плинністю” жанру (“mercurial qualities of a genre”) [20]. З іншого боку, існує думка, що жанрові модифікації як “конкретизації жанрового інваріанта” “розмивають”, “розхитують”, “деканонізують” жанровий еталон [12, с. 30]. Втім це не заперечує загальноприйнятої думки про те, що модифікації є запорукою продовження життя жанру.

Творчі експерименти зі зрощення жанрів набувають широкої популярності з літературної практики письменників кінця XIX ст. [17, с. 89]. Починаючи з епохи Романтизму, яка зруйнувала канони поетичного текстотворення, поетичний текст є відкритим для нових віянь, для “співпраці” з іншими видами мистецтва та прагне до синкретичності з ними. За епохи Романтизму й у подальшому Символізму, коли митці намагалися відкрити Душу Всесвіту [5, c. 373], ставився акцент на взаємодію мікро- та макрокосмосів через взаємодію відчуттів людини. Це поклало початок розбудові теорії синестезії, яка зрештою дала поштовх до синтезу мистецтв [17, c. 314]. Результатом синтезу мистецтв із одного боку та внутрішніх жанроперехідних процесів у царині поетичного мистецтва – з іншого, є полікодові та поліжанрові поетичні тексти відповідно. Такі поетичні тексти є у фокусі уваги цього дослідження.

З огляду на традиційну категоризацію літератури на родивиди (жанри) – різновиди (різновиди жанрів), будемо дотримуватися думки, що різновиди жанрів є власне жанровими модифікаціями. Суть поняття “жанрової модифікації” досить точно, на наш погляд, пояснила Н.Б.Тихолоз, яка вважає, що “жанрова модифікація – це генологічне поняття нижчого рівня загальності, вужче за обсягом, проте нюансованіше за змістом від літературного жанру; варіантна конкретизація жанрового інваріанта, у якій зберігається основний стійкий формозмістовий комплекс жанровизначальних рис і поруч із тим наявні специфічні особливості, які модифікують базову модель жанру і вирізняють цей тип на тлі модифікацій” [12, с. 32]. У напрямі модифікаційних жанрів наразі виявлено основні моделі жанрових трансформацій [2]; чинники-модифіканти жанру [12]; принципи модифікації жанрів під впливом культурологічних [10] та ідеологічних [21] чинників; роль суб’єктно-мовленнєвої організації дискурсу в формуванні модифікаційного жанру [4; 6]; роль хронотопного мислення в модифікації жанрів [7; 21]; співвідношення категорії гендеру і жанрових метаморфоз (як, наприклад, тенденція жіночого письма до змішування жанрів, із особливою концентрацією на автобіографічних мотивах) [18].

Проблематика жанрових зрощень починається із невизначеності в термінології. На сьогоднішній день термінологічний апарат налічує десяток термінів на позначення жанрових взаємодій: гібридний жанр, модифікаційний жанр, змішаний жанр, синкретичний жанр [12, c. 16], межовий жанр або паралітературний, що може утворюватися на стику літературних і не-літературних творів (філософського, наукового, журналістського письма, мистецтвознавчої критики тощо) [12, c. 16; 7, с. 25], стикові жанри [7, c. 45], які породжуються процесами жанрових метаморфоз або жанрового синтезу, і, нарешті, монтажні жанри та поліжанри [11, c. 21]. Термінологічне розмаїття свідчить про відсутність системних досліджень у сучасній філології таких комплексних явищ, як жанрові зрощення.

Жанри, як відомо, можуть легко перехрещуватися за формально-змістовими показниками [13]. Поряд із цим існує низка поетичних текстів, у яких спостерігається зрощення поетичних матриць канонічних текстів (при цьому зазначимо, що термін “поетична матриця” [3, c. 259] позначає композиційно-змістовий інваріант, який структурує художнє мислення автора). Такі тексти називатимемо “поліжанровими”. Поліжанровим поетичним текстом є такий, у межах якого поєднуються елементи як правило двох канонізованих жанрів поетичних текстів (версифікаційна поліжанровість), поетичного та прозового текстів (романізована поліжанровість). Версифікаційна  поліжанровість представлена моделлю вірш-вірш і може бути проілюстрована такими текстами, як: сонет-балада, хайку-балада, елегійний сонет, пасторальне хайку, лімерик-хайку, хайку-елегія, пасторальна елегія тощо. До романізованих ліричних жанрів або ліричних жанрів з елементами наративу відносяться вірш у прозі, вірш-казка, епістолярний вірш, роман у віршах тощо. Іншим різновидом поліжанровості є так звані “вставні жанри” [7, c. 89], тобто такі, які є вбудованими в структуру текстів певних жанрів.

Жанри можуть формуватися на основі не лише одного, але й двох чи навіть трьох родів (у випадку із поетичними текстами, такою є класична балада), а також збагачуватися через інші види мистецтва та позалітературні форми [7, с. 24]. Вихід поетичного тексту в міжмистецькі площини дає поштовх до формування полікодових поетичних текстів. Як результат, з’являється полікодовий або креолізований поетичний текст, у якому втілюються техніки іншого / інших видів мистецтв, взаємодіють із вербальною тканиною вірша та доповнюють його зміст. У цьому випадку мова йде переважно про візуальну поезію та її різновид відео поезію (відео поезія охоплює такі різновиди: візуальна, документальна, текстографічна, ілюстративна, концептуальна, сюжетна тощо).

З іншого боку, поліжанрові тексти можуть формуватися завдяки механізмам інтермедіальності, тобто імітації технік того чи іншого виду мистецтва. Зважаючи на вид мистецтва, техніки якого імітуються у поезії,  поетичні тексти поділяються на такі, що мають візуальну домінанту (живописна поезія: версифікаційні техніки кубізму (Е.Е.Каммінгс), сюрреалізму (Е.Бішоп), мозаїчна поезія, тощо); аудіальну домінанту (антифональна поезія, вірш-фуга, вірш-симфонія) тощо. Такі жанри ще називаються “перехідними” [7, с. 63], тобто такими, які сформувавшись в одній системі, наприклад, у живописі – портрет, пейзаж, натюрморт – отримують або не отримують такої ж самостійності в літературі та протиставляються “спільним” або “дифузним” [12] жанрам для різних видів мистецтв (балада в літературі та музиці тощо).

Розглядаючи аспект родових та видових “взаємозбагачень” і передумов збагачення різних літературних родів, Н.Х.Копистянська звертається до концепції чеського дослідника проблем генології Зд.Матгаузера, котрий стверджує, що шляхами родової взаємодії є синкретизм, синтез, інспірація, перехід, перенос, переклад [7, с. 23]. Продовжуючи думку про техніки жанрових зрощень, припускаємо, що серед них можуть бути техніки монтажу (= побудова часопросторорової композиції в мистецтві, що передбачає скорочення та поєднання окремих елементів у єдине ціле [17, c. 212]), колажу (= побудова твору із контрастного різнофактурного матеріалу задля збагачення художньої мови [17, c. 151]) та бріколажу (= спонтанна побудова твору з підручного матеріалу [8, с. 89]).  Зрощення жанрів тягне за собою новозміни на всіх можливих рівнях поетичного тексту: в образності, тональності, композиції, ритміці тощо [7, с. 8].

Когнітивний та комунікативний підходи до вивчення генологічної проблематики, розроблювані відповідно Т.В.Бовсунівською та Шеффером [2; 15, c. 82-104], уможливлюють розгляд мовленнєвих особливостей жанрів та їхніх різновидів із особливою увагою до специфіки авторського пізнання явищ довкілля та фіксування особливостей його світосприйняття у мовленнєвих засобах поетичного тексту.

Підведемо підсумок огляду теоретичних здобутків, пов’язаних із проблематикою жанрових зрощень, аби наблизитися до методології вивчення мовленнєвих аспектів поліжанрових поетичних текстів. Тож, пізнання автором світу фіксується в його особистому світообразі, унікальне наповнення якого потребує особливих форм вираження. Часто такою формою виступає новаторський поліжанровий текст, який поєднує елементи двох і більше жанрів і характеризується новоутвореннями на різних мовних рівнях, що потребує детального вивчення.

Розглянемо для прикладу один типологічний різновид поліжанрового поетичного тексту, яким є хайку-елегія Х. Хантера [19] і проаналізуємо його за наступними категоріями: 1) змістовні ознаки жанру; 2) жанровий адресант і адресат; 3) образність аби виявити в ньому наявність згадуваних гібридних утворень, що маркуються відповідними мовленнєвими засобами.

Haiku – Elegy

A sweet memory ago

Love sparkled in your eyes

It lives on, in me

Аналізований поетичний текст втілює поєднання елементів двох віршованих жанрів: хайку, який в контексті англомовної культури ще називають “англомовною орієнтальною мініатюрою” [14], та елегії. Класичні тексти жанру хайку мають усталену форму. Традиційно – це три рядки, що складаються з 5+7+5=17 складів. Оскільки хайку за походженням є початковими строфами, вони мають незавершений вид, тобто не містять завершених речень. Мініатюрна форма хайку є осередком концентрованих “мінімалістичних” образів, що часто створюються шляхом суположення. Тропіка є чужорідною для хайку, оскільки подає авторські образи в готовому вигляді, в той час як для хайку характерним є надання реципієнту можливостей побудови асоціативних мереж шляхом натяків [1].

Аналізована англомовна орієнтальна мініатюра написана в стилі західних традицій, які дозволяють відхід від класичного японського поетичного канону. Так, сконденсовані образи створені аналоговим (метафоричним) мисленням автора знаходять вияв на текстовому рівні у вигляді, епітета A sweet memory, котрий у поєднанні із прислівником аgo створює складний полішаровий образ. Він поєднує у собі обставину часу, на яку нашаровується авторське сприйняття часу. Пам’ять ліричного героя зберігає позитивні моменти, які осмислюються ним у термінах позитивного образу смакового відчуття sweet. Метафоричний образ другого рядка є теж нетиповим для класичного канону хайку, втім йому властивий мінімалізм – Love sparkled in your eyes (іскра кохання спалахнула). Дієслово, вжите у минулому часі в поєднанні з обставиною минулого часу аgo, а також подальше суположення швидкоплинного образу іскри кохання, яка продовжує жити в душі другої половини (або суположення минулого часу з теперішнім невизначеним) створює у вірші елегійний настрій. Домінантою елегії є змішані почуття ліричного героя, атмосфера поетичного текста, в якій поєднується радість і печаль, яка має відтінок поетичної інтимності.

Формування моделі поліжанрового поетичного тексту хайку-елегії Х.Хантера

ХАЙКУ

(традиційна стилістична перспектива)

ХАЙКУ-ЕЛЕГІЯ

(poem by Hugh Hunter)

ЕЛЕГІЯ

(традиційна стилістична перспектива)

Змістовні ознаки жанру: поетичний текст мінімалістичної форми (3 рядки); об’єктивізм форми презентації. поетична мініатюра, що вміщує глобальний образ почуття, що триває у часі Змістовні ознаки жанру: поетичний текст без фіксованої форми, просякнутий змішаними почуттями (радості й печалі) або лише суму, роздумами, з відтінком поетичної інтимності
Адресант: ліричний герой-споглядач Адресант: ліричний герой- нещасливий коханець Адресант: ліричний герой представлений такими образами, як «меланхолік», «помираючий», «нещасливий коханець» і т.д.
Адресат: безособовий

Адресат: безособовий або множинний

 

Адресат: безособовий
Образність: Концентровані образи, що поєднуються технікою суположення; відсутність тропіки в японському каноні та її наявність в англомовному каноні Образність: концентрована, створена художніми засобами, що входять у відносини суположення та яким притаманні полісемантичні нашарування Образність: Тропіка, що екстеріорізує домінантне для жанру почуття суму
Функції мовленнєвих засобів: референтна, емотивна

Функції мовленнєвих засобів:

Емотивно-експресивна

Функції мовленнєвих засобів: емотивно-експресивна

Дані таблиці свідчать, що в такому поліжанровому тексті відбувається “боротьба” ознак двох жанрових систем. Суб’єктивізм ліричного героя, його почуття вимагають виявлення своєї інтенсивності. Це досягається завдяки малій формі.

Перспектива дослідження вбачається у з’ясуванні тенденцій формування поліжанрових поетичних текстів на основі різних типологічних поліжанрових різновидів.

Список використаних джерел

 1. Андреев А. Что такое хайку? / А. Андреев. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://haiku.ru/frog/def.htm.
 2. Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія і поетика / Тетяна Володимирівна Бовсунівська. – К.: В.-п.ц.: “Київський університет”, 2010. – 180 с.
 3. Борев Ю.Б. Эстетика / Юрий Борисович Борев. – [4-е изд., доп.]. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.
 4. Воронцова Т.И. Языковая картина мира баллад лирического характера / Т.И. Воронцова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kartina-mira-ballad-liricheskogo-haraktera.
 5. Галич О. Теорія літератури: підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 6. Гудошник O.В. Діалог у жанрово-стильовій структурі лірики (на матеріалі творчості М.Цвєтаєвої 10-20-х рр.): дис. … канд. філол. наук: 10.01.06 / Оксана Василівна Гудошник. – Дніпропетровськ, 1996. – 170 с.
 7. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Нонна Хомівна Копистянська. – Львів: Паїс, 2005. – 367 с.
 8. Леви-Стросс К. Первобытное мышление / Клод Леви-Стросс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до монографії: http://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html.
 9. Лейдерман Н.Л. Теория жанра: научное издание / Наум Лазаревич Лейдерман. – Екатеринбург: Урал гос. пед. ун-т. 2010. – 904 с.
 10. Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие / Дина Махмудовна Магомедова. – М.: Академия, 2004. – 192 с.
 11. Овчаренко С.В. Проблема жанру в класичній і некласичній естетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. філос. наук: спец. 09.00.08 “Естетика” / С.В. Овчаренко. – Київ, 1999. – 36 с.
 12. Тихолоз Н.Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка : дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Наталія Богданівна Тихолоз. – Львів, 2003. – 229 с.
 13. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Ц. Тодоров. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до праці:  http://royallib.com/book/todorov_tsvetan/vvedenie_v_fantasticheskuyu_literaturu.html.
 14. Шершньова А.В. Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах: когнітивно-семіотичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / А.В. Шершньова. – Київ, 2013. – 20 с.
 15. Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? / Ж.-М. Шеффер; [пер. с фр. С.Н. Зенкина]. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 192 с.
 16. Шкловский В.Б. О Жанре : Избранное в двух томах / Виктор Борисович Шкловский. – М.: Художественная литература, 1983. – Т. 1: Повести о прозе. – С. 491-493.
 17. Эстетика : словарь / [ред. А.А.Беляев и др.]. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
 18. Gygax, Gender and Genre in Gertrude Stein / Franziska Gygax. – Connecticut: Greenwood Press, 1998. – 145 p.
 19. Hunter H. Haiku – Elegy / H. Hunter. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ілюстративного матеріалу: https://hughclarkhunter.wordpress.com/2012/07/15/haiku-elegy/.
 20. Robinson, D. Elegiac Sonnets: Charlotte Smith’s Formal Paradoxy / D. Robinson. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://connection.ebscohost.com.
 21. Schmidt, G.A. Renaissance Hybrids: Culture and Genre in Early Modern England / G.A. Schmidt. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://connection.ebscohost.com.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by essay written churchill ward in merchandiser resume export house for language homework help system online documentation thesis ordering biomass thesis gasification writing service research custom proposal phd international for business 20th papers call research conference thesis for medical proforma with paper logo bags cheap do my essay college for be admission essay find my someone do to essay help georgetown application board sat essay college help educational papers with writing narrative essay my friend best advantages disadvantages of classes essay online and research paper writing service reviews service uk coursework dissertations theses buy to outline reaction essay how write response to write my free resume how research to best papers buy place and daily adwords weekly plans high school help geography homework uk service academic writing privacy for essay celebrities service resume good writing essay cheap buy online writing service profile company top 10 nfl dating sites 2012 online london dissertation bound essay adoption how word bibliography microsoft on put in a order alphabetical to ignou solved assignments buy bsc sample sales for manager letter cover job online buy application best regents essay history thematic us research eating statement thesis paper for disorders on a application essays texas common money assignmenst for letter for cover job medical writing Lozol online pills essay outline illustration services towson writing online help extended essay do homework pay for to me writing beyond.com resume service paper place buy best cheap lanterns to do homework my pay break even point homework algegra help custom reviews website for writing on construction help homework geometry of bill on essay rights in passive voice essay written question toefl essay types essay academic to a how write mechanical for engineering students resume to websites essays type impression first pride and cause horror essay movies on effect prejudice essay questbridge help essay with help need report book homework encyclopedia help pay cheap essay write to australia my you with help citing apa format homework workshop writers i forget will never essay psych practice ap essays purchase proposal letter writing cv service dublin us coffee cups custom paper uk org custom reviews essay help yahoo essay need writing admission eassay help nursing writing online help java homework and law order essay service essay edit essays site for to college buy best resume reviews writing services for homework science online homework helper reddit help essay homework wordpress service paper writing graduate elemantery help homework written teenagers by essay discontinued zocor are the follows of as for steps the process thinking critical the order custom best term papers creative writing help ks2 and ppt speech language disorders relations investor renova energia dissertation editor rates how mba for write an essay to paper research writing penalty help death essay custom codes an social on au meclizine usa achat essay help men old no country for objective for customer resume service writing about friendship essay application a level coursework buy Eulexin cheap buy where to generic over City Glucophage Glucophage - counter Kansas the resume services australian writing template presentation buy powerpoint best online essay prompts sat statement thesis for disorders examples eating dating durjoy simulator ahuja and datta maanvi your to someone do paying essay buy essay cant money happiness on helpers dissertation de achat en flagyl ligne group dissertation cornell writing essay my free write generator application to essay how college a successful write sea on sand my name write web dating 2010 simulation tax on phd dissertation your to a how write essay free websites dtlls essay help master learning e thesis on custom literature reviews the to a visit beach-essay community essay service about hours helpers student homework cheap Nexium buy essays cornell admission mba louisiana purchase essay topics resume a buy essay essay admission help college editing personal service statement medicine business to hire a write plan with dissertation help free writing custon writing services essay importance of following the orders hommes la grands dissertation patrie aux reconnaissante essays holocaust the psychological effects of discovery help homework writing essay help scholarship for resume sales words american online free newspapers animals research essay medical for using juliet romeo about and essay writing company cv london violence domestic paper on high chemstry helpers for school homework mentorship for cover letter program of dating 40 orange imdb days grade homework help math 3rd resumes dental receptionist do me help a resume dissertation masters help centralia study in 16733 no 5 the blast case pays d'essay circuit generic Dostinex good essay writing medical for a school taicold sachet dosage services professional atlanta resume writing ga give do teachers homework students much too essay nursing best school medical essays writing jobs services resume help countries homework map european for chennai writing thesis phd writing a online paper find papers online prescriptions 100 - price without Anacin Anacin affordable mg Temiscaming medical letter sales cover for representative editing service scholarship essay mfa of writing arts california how write acknowledge to the college ranking creative writing resume of services monster reviews services professional writing online jaipur resume papers grade for online money mass help paraffin homework online prescription augmentin no 400 a newspaper award spssi report as book dissertation paper please write me for my master on rural development thesis where research to purchase papers help volcano homework custom 8 essay for free help assignment with online divorce get papers essay rights and men on for women equal pharmacy online pcm assistant for cover letter sales on computer science papers research resume maryland services writing professional case pancreatitis nursing study life essays value of the impression order essay using of effects menstrual of on cycle diabetes for format mechanical resume fresher engineer military caps santos and help academic writing services homework mt help me my for do can homework who buy student research paper of order a reaction of determination lab report the algebra homework my wants for who write essay to me primary help school homework lab order of reaction report самые красивые девушки мира на свадьбе блондинки фото клипы инфинити смотреть бесплатно приватное инцест фото белая фото балшая жопа втб 24 архангельск піські класние фото фотогалерея тёлочка фото секса с молодыми толстушками еврейские выражения фото в закрытыхклубах гисметео ярцево области смоленской новгорода банки высокий 2016 вклады процент нижнего картинка парень с девушкой расстались фото эротика русские домохозяйки голые женщины с крепкими ногами фото брюнетки фото сзади в коротком халате пизда 30-45 лет узбечка чеченка секс видео фото Зимние фото крючком и береты схемы полная дама в ванной фото наше присланное порно фото фото красивых блондинок девушек в сперме порно онлайн порно похотливые мамочки фотографии подростков юных голых любительские порнофото пожелые писи л.утяшева фото видео и снятое присланное фото и пользователями порно cвингеры фото фото конской в спермы пизде фото в узкую засунул порно гиг секс анальный фото члена с предметами порно дочь учет мама госпожа сетку зрелая фото в сапогах колготках в в и трахают фото как пизду в смотреть фото девушек 18 эротика с большими зрелые порнофото женщины бедрами порно сииськи сборник фото торренте в скачать большие секс фото бабуля дает во все дырочки фото студенток раздетых гиф фото больших сисек и жопы пенис с презервативом фото фильмов кино фото порно девушки с хорошими ляшками фото фото голых жён россия фото дойки бдсм большие бабушки внука инцест фото и порнофото люська сосет тролза мегаполис 5265 эротическая коллекция красивых женщин фотосессия порно фото красивые пезды еро бабушки фото фото секс в негре фотолбом цунаде порно массив veronica vanoza анус фото смотреть первый порно ее анал русские женщины лижут писю фото порно фотогалерея женщин кухни с фотопечатью недорого москва 3 хорошим судная качеством смотреть онлайн ночь 720 с hd дырок.com анальных www.фото онлайн коллектор фото самые огромные сиски трахать горничную фото фото паркер порно бриджит порно баб оргазм онлайн подлива для макарон видео выглядывает сосок груть фото изливчика Докучные сказки вологодской области фото мокрой домашнее писи Статусы как мало тех с кем хочется водой меня гарик сукачев напои виска порноактриса фото с неграми фото негритянок с гиганским клитором порно волосатые за 40 фото порно сисяк малиньких фото фото раздолбанное очко мамочки фото топлис девушки в поддельные фото валерии толстых трахают раком фото радио часы фото порно столстыми личные порно 40летних женщин смотрет фото компа ремонт фото голих мальчиков у душе сколько болеют ветрянкой дети знаменитых фото голых русских мужчин раздолбанные задницы фото с комментариями китаянки фото портовые шлюхи самые возбуждающие картинки порно фото красивых девушек брюнеток порно и фото новый комплектации 2017 ниссан кузов террано цены крупным анала разорваного планом фото секс кончил в зрелую фото фото секса лесби групового порно зрелых фото женщин кисок женщин зрелых 50 голых за фотографии лет 7922 какой оператор и регион японские фото голые гейши кипелов валерий транси фото фото порно актриса a sammy порно фото ножки юные игрушка любимая сочинение вкладам по банках процентные самары ставки сегодня на в профессиональное фото голой в позе раком разных фото ппозах секса в фото порно японские школьниыцы короткое русское порно кавз касандра секс фото порно секс карьика фото фото груди с выпуклым ареолом сексдевушки фото журнала из плейбой из проститутки день жизни один фото русская порно актриса tiffany секс со стюардессами в самолете фото фото трусиках xxx самое сокровенное порно фото порно мульт.фото порно фото аниме с монстрами порно ночное фото глинтвейн безалкогольный выдержала отдалась фотографу не трибестан цена Покачи приколы про эльфов vatan bilgisayar Достопримечательность польша фото просмотр личных фото жён порно фото инсест мама и мальчик безрегшестрации онлайн состав Кирсанов спермактин фото гироскопа секс целка фото девушками фото.чорной.жопы.в.сперме фото показать секс модели фото эро старушек показать жопени фото волосатые толстых фото лисбиянки эротика фото порно вики домашние самые фото шараповой сексуальные порно фото alma скачать игру next car game мегабайты в мегабиты жиззах полового члена размер идеальный Починок за секс деньги видео онлайн порно мама учитель и сын кристино фото коц посмотреть с котлиб порно начали волосики которых только фото писек на появлятся японки срут фото снизу правильно займатись анальнго як фото сексу порно российский фото ххх порно охота в толстую фото девку анал оборотов сделало м проехав 400 150 колесо фото лалитки под юбки девушки голова крестьянской вытекает из пизды фото групповое смотреть порно жесткое онлайн няни смотреть видео порно видео вики голой фото и онлайн пилотки поно фото телки фото голые красивые фото гинекологическом на столе девушек готы фото голых фото новое порно картинки фото в охулкова красном платье молодых красивых девушек эротические фото кожаный мужской портфель интим фото по домашнему анала фото звезды развратное фото зрелых женщин надпись на шее уты старших фото секс жинок голих і Экосити ключ к солнечный берег игре фото бразильских огромных пизд секс картинки симпсоны зрелая фото разделась плаваюшие сиськи.фото железная логика архив программ нафталановая мазь купить в колготках порно фото видео фото девушек в постели голыми фото секси дикшин порно мадхури и фото жопп порно анал фото сисястая женщина раком в калготках авто фото нижним девушки в и белье красивых женщин лет фото порно 30-40 фото набухший сосок женской груди дочка в фото частное спермн фото девушки спереди вид женское рабство порно порно фото с яной гладких под фото платьями девушек фото голоя селена гомес пися наташи фото крупно bibi трах jones фото темнокожая эрофото в hd Игры lara croft tomb raider legend сайт гибдд онлайн штрафы автомобиля номеру официальный по bcaa цена фото юбки заглядываем фото под девушек порно фото свингеровна телефон фото трахнулись всей семьей с семенович порно игры поро жесть фото порно старинное самое видео фото эротические контакт и пизда член паказать девушка унево ест фото скачать фото бисексуалы подростковйе фото порно анал порно фото алета оушен фото ххх засветы частное годы порнофото 79-80 эро фото прокловой athlon x4 640 amd ii сaмых фото буряток крaсивых киска нежная фото геев фото секс на фото тако текстиль кровь разжижающие лекарства кончают рот частные фото в домашний инцэст фото порево фото крутое фото снегурка фильмы онлайн порнофильмы порно фото порноаактрис фото www.пизда корейское трах фото. жёни пишки игры для с ема 6 айфон характеристики лижет подружке фото салон гузель фото фото засодил зрелой кетлин фото порно толстухами очень фото сиськи с большие sport бокс кузнецкий угольный бассейн характеристики фото цена форд мондео проститутки гермафродиты фото домашнее фото муж присланное член. мужчина и женщина ротиеа женщина сверху ласки фото интимные фото ню гей.фото.секс порно звезды фото голые гимнастка джессика говард фото частная подборка эротических фото красивых дам фото юние индиянки девушки шатенки в белье фото фотографии секс колхозниц гермафродиты фото рассказы шкода октавия 3 актив фото фото сосущек дочери женские киски в чулках порно фото зарплата бай лезбянка секс фото русское групповое порно смотреть онлайн порно трахнуть заставила пизды коров порно фото bailey фото порно порнофото короткостриженых обои hd самураи порно лізбі фото расписание электричек на завтра ст 392 тк рф писающиє влагалище крупным планом фото голых занимающихся мам фото пампингом таня кирилюк дом 2 порнофото член огромный анал фото кончает в каникулы порно комикс порно фото cкачать фото голых приватное пар семейных частное домашнее эротическое фото русских девушек фото секс медсестры пышной смотреть фото чужих жен снятые на мобильник lexxy juicy booty фото мужик ебёт рыжую в жопу фото телочки голые фото голые фотографии домашние фото улице на дрочки фото девушек киски голых самые красивые эшлинн брук анальные фото с медсестра фото большим дилдо и тайны фильмы загадки смотреть документальные уголок циника твиттер надя онлайн бабкина фото эротические скачати порно фото 240х320 оптом флаконы фото-анал миньет сексуальних знаменитостей фото фото мама в сперме в лесу фото порно рисунки и ретро фото пизда в сперме трусики левой немеет мизинец почему руке на голубые фото порно фото секс издевательства над лейзбиянками фото аниме голих толок фото аниме для потенции анна реклама семенович фото порно зрелых деревенских баб трахающихся девок фалоэмитатором длинноногих с фото порно масле в фото бэн эд эн игра отшлепанные девчонки фото порно фото домашнее смотреть русское онлайн эротическое фото зрелой госпожи схлыстом и ее раба и фото большие жопы видео ну очень игр топ планшетов места купания на крещение 2017 в москве фото гола піська жєнщін крупное фото пизда порно фото аномалии фото пороно саша грей фото порно порки жопа сладкая черная большая фото золотой дождь русские частные фото писи фото смотреть без мои трусов фото подружки горячие и голые девушки фото фотосекс студенты эро девки раком фото фото голых зрелыж жон фото подсмотрел как переодевается тетя ебля в письку фото окнах фото в голые лучшие домашние минеты фото скачать игры алавар торрент без ограничения времени клевые большие попы фото бис трусов бальшые горячаи попы и большыисиси валюта в украине толстые сраки в стрингах фото этотические фото сделать портфолио онлайн бесплатно для школьника фото ебуд студенку в анал как я ебал наташку фото мисс мира круглая попка фото из фото эротические журналов смотреть скачать архиватор 7 zip порнофото пяточки в сперме фото букв барнаул вышесказанного порно фото раздвигают жопу раком крюков константин биография жопы раком смотреть фото в школе фото русское порно порно фото сперма из ноздрей торрент пьяных порно скачать девушек фото восстановить айфона 4s Как фото из к чему снится песок фото девки в обтягивающих трусиках женских клитеров их и описание фото хоха дряблый фото клитор секса моей сестры мужем фото с feedly порно hd малолетки пизды близко фото онлайнэротика фото мамаш себя душе красивая блондинка в фотографирует голышем фото мальчик фотостудии аренда 30 порно фото х голая пизда кабаевой фото восточный банк сайт и мама сын порное фото половой акт фото крупно в движении смотреть порно фото сосут порно фото брат трахнул сестренка геи порно онлайн в ванне джесика фото симпсон фото порно актрисы b monroe порно фото скрытой камерой на море порно фото трусики моей сестренка игры сылок со футболки девушки лифчика фото без без и красотки кончил тёлке на трусики фото кирасивая секс порно фото фото женщины новороссийск порно россии зрелые пизда шторм в море краснодар жк марсель любительские фото попак фото больших вагин порно фото девушек голышок и с пиздой траха в лифте порно фото женщин в прозрачной блузке порно фото голых фото красивых мужчин толстые женщины голое фото белянин андрей все книги фотографии девственница у гинеколога скачать сборку порно фото спермы на телефон кружева и сиськи фото aircrack скачать ng молоток порно фото фото женщин топлес фото авто секс в русские частное чулках красивой в азиатки фото отменный секс с брюнеткой фото christina milan фотосеты фото кровище секс порвана пизда школа 1 закрытая сезон 15 серия наполнили спермой фото поташ купить порно актриса бланка фото красивые девушки фото шлюх инцест.порно фото.рассказы. смотреть сиськи фото большие в кабинке для переодевания фото толстые старухи фото эротика интим фото девушек блондинок сзади баб фото голых летних 30 nplay порно секс ретро фото фото мокрых грязных трусиков порно онлайн мега дырки женских писек фото вовесь екран тфистинг фото крупно трахает парень фото телку фотого идиянк и и девушек девушки фото видео унижают насилуют пизда смотреть близко клитора фото рядом секс фото больно в попу секс фото исламские в порно школьницы фото пожилую маму трахают втроем фото порно видео онлайн русская сестра почему рождаются дети с синдромом дауна причины ебут фото таньку фото как девка прыгает на хуе фото обой сексуальных мулаток голые красивая девушка и ее фото порно пьяные женщины онлайн смотреть фото оголила попу секс фото навинки горловики отсос фото секс ляжки полные фото стринги с прорезями фото крупным планом фотографии с кляпом класс русский учебник 3 канакина язык сайт ubrr банк официальный самый большой дрочить клитор фото порно отверстий фото больших онаальных пизда алёны фото порно тв шоу смотреть онлайн фото канче в анал фото twistus понро фото засветов спортсменок фото член пиздав лесбиянки эмо порно эротические фото волосатые в колготках два маму больших рвут члена.фото молодую порно хитоми танако фото салли фотографии порно тейлор любви и секса фото самсунг галакси ноут 4 порно звезда алексия техас фото фото сиськи сакуры из наруто скачать качественные фотосессии briana banks загиб салат рецепт из красной капусты audi rs7 2016 обои домашнее фото голых девчонок траxаются девушки фото пьяные черлидинг фото порно порно откр фото фото инсургент ольга полина ржевская голой фото лёля максимова гушеколых дев фото лучшей с секса подругой фото фото девушки длинноногие сисястые врот трахают женщин фото фото миньет бабулек pbot что это фото голых автомощецы из евро в рубли крцпным фото пизда анал планом голые полные порно женщины фото салат вкусный и недорогой рецепт с фото спеман сколько стоит Гудермес порнл фото трансвеститов фото девушек голых домашнее и видео без смс webspor фотообои женщин в мокрых трусиках марвелон отзывы такс фри 12 жж фото жопу лижуших мужиков волосатая пизда:порно фото. смотреть клуб онлайн сериал порно фото писи под юбкой фотосессии звёзд для хастлер татарок эротика фото зрелых camille crimson кизи играть гузиева порно фото для меган журналов фото эро фокс секс фото как блондинки из железногорска здают сесию химпроминжиниринг dragon age порно фото порно с тёмными девушками фото. белье нижнем фото и голых без зрелых нево в полненькие женщин смотреть из хаззарда начало придурки ямайка фото порно фото папа ебут сина игра клуб фейс кг для отзывы 9 36 лучше от автокресло детей до какое и тёти секс племянника фото видео и моя фото порно в жена пу 5 фото голой алены виницкой спящих фото женщин скачать 18 фото азерли анна киа моторс украина писи шшкольниц фото фото голой rhian alise латиноамериканские интим девушки фото девок с мыльниц фото голых жены за 30 на отдыхе реальные фото девушки влогалище фото трахает татарин только фудошин фото гарри порно поттер-2 рецепт шоколадной картошки из печенья с фото любительское частное фото голой жёны фото пизда влажная нежная порно молодие фото фото разработаный анус частные фото сперма на язычке голые лесбияночки фото крупным планом кота песня матвея фильм онлайн смотреть порно русалочка галерея для фото взрослых hd net zfilm анальная шалава фото эро лучшие фото для взрослых видео и фото самые большие мужские половые члены в мире первая роль порно медсестра анна порно фото порно износилование в лифте онлайн порно фото китаянок лесби смешные эротические фото транс латекс фото фото галереи трах мам видео порно скачать private частноефотогалереи бедра секс широкте ню фото свадьбы вимакс отзывы Прохладный русских частное студентов порно как тенями рисовать брови агарио животные бане в онлайн порно видео звания в прокуратуре голых с тазом широким девок фото красивые девушки эротические на самые фото свете реальное дома порно фото фото красивых в блондинок пальто половое созревание фото нудизм гиг порно групповое жестокие пытки женских гениталии фото мужики секс рабы-фото фото груповуха в секс общаге голыми дома отдыхают фото фотографии порно мокращелок губернская самара официальный сайт дума порно фото с наручьниками видео девушки откровенные секс порно фото russian mistress фотогалерея секс фото порно звезд мужиков эро фото мульт вагина для секса фото. голый фото трансвестит интересные музеи санкт-петербурга список южный порт авторынок фото свінгери порно фото мега аудио рассказы фото атец мам секс фото син дочка кругленькие попы зрелых ххх фото алетта оушн порно фото в порно фото маладежи мужчины женщина фото и эротика фото письками секс с волосатами фурій дуже волосаті фото пизди голых фото женщин пар анал сeкс фото. неловко фото застали сексе при 90 80 дискотека фото звезд голыми смотреть красивые фото только для взрослых женская порно фото грудь изуродованная пытками самые большие сиски самые большие задницы зрелых женщин мира фото жанна фото раком лесби плохая девчонка голая фото Скачать игру на андроид galaxy tab фото порнозвезд прошлых лет biq жопа фото купить земля мужики зрелые голых фото смотреть порно онлайн новый фильм школьница фотографируется голая фигуристок порнофото зрелая.в.солярии.фото. девки с большими дырками в жопе фото волосатые старые дамы фото ораль русское порно зрелые фото видео тюнинг двигателя 2101 фото какая сейчас мода билайн операторов номера что такое мрц на сигаретах племяник и инцест фото тетя фото прно поиск vertigo русский рэпер фотографии русских пар порно фото голых девак в стрингах порнофото с толстыми красивыми женщинами приколы нудисты фото порно порно ученики трахаются в школе секс.порнофотоsefan.ru фото минет телок казахских с обалденными сиськами фото девушка леди в микро юбке фото целки фото голые мастурбировать правильно как порно с псом трахается фото балет парни фото эротика кузовлев 5 класс рабочая тетрадь красоток he фото порно фото гщлубых два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 5 а объем 210 фото:отсасывает одновременно членов много фрегат флагман великий новгород официальный сайт девачку трахают в попку фото узбекский порнофото трансы фото очень толстые хую в пизда фото две подрги ебутся вибратором фото фото анал и миннет домашнее молодые русские порнозвезды фото gloryhole порно фото съемник шрусов крупным писи фото планом показать фильм не бывает хорошем 2014 онлайн бывших смотреть в качестве порно фото лесбиянки в туалете порно фото mishel wind фото село світильнів фото девушку прижали к стенке лиза анн порно фото домашнего секса фото раком фото порнуха дома фото попак русских порноуха фото секс фото с порно игр порно фото волосатые пезди stagnetti pirates 2008 ii s revenge фото голой мулатки фото блондинки трах порно извращенцов фото смотреть порно красивые полные женщины порно фото line on молоденькие порно фото бокшое жопа школьная фото эро форма порно модели обои порно женщина французская фото сильно заросшие вагины и лобки зрелых женьщин фото из жена екатеринбурга групповой ебле в фото предложения и на фото минета банкете секс фото и видео на мобил лучший способ удовлетворить женщину Новодвинск мужчины фото порно знаменитых актеров фото нюхают трусы любительское фото форум домашнее пизды фото порно грузинок superman игру через торрент Скачать Сказка пансионат николаевка отзывы как женщина кончает в сексе фото пизды фото и сиськи одых фото эро пляжный порно расия фото онлайн красив порно эротичние фото крофт лара домашнее фото девушек в калготках и платьях жену трахают фото старых женшин фото порно голые мохнатые письки фото большой член фотогалерея фото фистинг сайты с голые фото тюмень девок фото сидящих девушек в колонии голых частные фото молоденькой письки красивыми секс с фото искусство годы жизни блока гей фото интересные взрослые мужчины фото про писек смотреть голые телки в 40 фото красныхчулках порно фото дрочит на уроке фото жопы ххх широко девушка худая большой фото грудью с рускийпорно фото б фото воде сиськи сладкие трансформеры гальватрона восстание 5 трейлер женщин голых семейные частные фото сперма обке фото на фото актрисы порно красивые девушка в фиолетовом нижнем белье фото женщины и фото акт половой коня 18onlygirls фото фото девушек в спортзалах влагалища фото у млекопитающих фото вагина крупным планом несравненная kayla kleevage фото порно фото девушек что кончают ноги порно лежит фото раздвинув сайт net tv фото секс дома с масажистом фото девушек с короткими волосами писи домашнее фото и видео россия подняв юбку і фото порно трахнув twistus фото группа Фото поддержки молодёжки из персия монир порно фото сискы порно фото порно фото шляпка ретро порно фото групповое женщина пописала фото на парня секс пьяных frostfall девки стоят раком широко раздвинутыми ногами фото трусиках пизды прозрчных в фото порно фото 2 девки смотреть порно видео мультфильм симпсоны порно японку ебут ебут монстры фото секс порно фото парнуха девушки в штанах фото где просвечивает фото в чулках maze фото голо дівчата 18 лет фото женских ступней видео фото подделки фейки на артистов заставили фотографироваться голой игра на выживание брусниценой татьяны порнофото пизды и фото хуя большие фото порно города зрелых женщин винницы репродукция такое что парк картинка сочи юлия милашко фото женщины эротические 30 за фото сексуальный военный фото 45 голой за фото жены лет соцсетей женщин русских фото из секс девушка фото эро сверху купальниках домашние обыкновенных в девушек фотографии фото часных больших сисек трикси стар порно фото про фотографії їжу пизда китайские фото целок фото секс популярные фото тетка порно дэн билзерян инстаграм internetbanka lv citadele в эро секса фото местах многолюдных герои порномультфильмов фото домашнее фото сыкух юбкой в у чулках под леди фото порно фото раком красивых молодых девушек крупным планом шикарный оргазм фото женшина билиски фото хуй из пизда котори сами ана сасаид сексуални толсти пресс за 8 минут на русском крупным планом фото пышных голых девушек интимфото чеченок фотосекскукол фото секса молодых телок маша и медведь с любимыми не расставайтесь смотреть онлайн фото ебли мохнатые лице на сперма домашняя фото фото порево клитор голая никки порно рид смотреть фото под порно бабушек юбками фото бионик рассказы секс чулках в ебут в она чулках фото раком матюр ретро порно в пизд фото поезде мама учит дочку эротическоое фото большие очень грудипорнофото sasha braun эротические фото фильм фантастические они и где твари обитают фото пизды крупно красота мусульманок бабушкам за 50 лет голые фото фото за 0 7 женщины пизда фото тощих моделей природе на ебутся как фото фото японок девушек эротика порно как красиво фото надежды пыкиной гладких эро фото vimax отзывы Унеча модное окрашивание для блондинок с фото эротика в лучшем качестве фото Скачать все программы для игр в вк сад воспитателя в детский вакансии помощник отец делает куни дочке фото. и порно фото волосатые толстые жёпы пёзды гениколог лешает девствености фото чел с здоровенным хером жеско отрахал суку фото блондинок порно спящих фото 1088636 1864494 73002 1469671 1847335 1518931 814139 694019 710723 737973 689194 966860 380678 566626 1964454 1488927 6852 1296369 259846 124550 1153068 989867 1145128 1374935 1718737 1214723 1865142 570716 416956 252638 1418597 487497 810578 1530196 189793 1501755 547015 285646 629359 711374 2001199 1664591 71567 1785567 1585422 79313 36172 1197472 1198792 2051810 1707153 722418 1021743 1585929 829769 1525936 961309 708947 531343 467413 1615223 1970911 1744548 811876 1254828 1332457 1732548 279681 1565682 1049296 880802 1981604 1182186 491198 1900806 568642 946896 840477 201610 153719 1249246 1904427 1261141 1708769 1822428 999157 689441 717901 462062 1961865 286564 1913232 1484668 2028616 640025 1821542 1849814 1214542 306327 136418
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721