ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ У ПРАГМАТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.4+165.741

Караневич Мар’яна Ігорівна

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

У статті розглянуто прагматичний аспект англо-українського художнього перекладу; встановлено позамовні чинники, які впливають на відтворення прагматичного потенціалу оригіналу в перекладі;  з’ясовано, що прагматично адекватний переклад можливий лише за умови врахування особливостей усіх учасників літературної комунікації.

Ключові слова: прагматика, художній переклад, позамовні чинники.

ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ В ПРАГМАТИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

В статье рассмотрен прагматический аспект англо-украинского художественного перевода; установлены внеязыковые факторы, что влияют на воссоздание прагматического потенциала оригинала в переводе; доказано, что прагматически адекватный перевод возможен только при условии учета особенностей всех участников литературной коммуникации.

Ключевые слова: прагматика, художественный перевод, внеязыковые факторы.

EXTRALINGUISTIC FACTORS IN PRAGMATICS OF FICTION TRANSLATION

The article deals with extralinguistic factors in pragmatics of fiction translation. The difference in the scope of background knowledge of a writer and reader of the original, and a translator and his/her target audience may cause problems in rendering of pragmatic meaning of the source text. To understand the literary text on the pragmatic level a translator has to be experienced not only in linguistics, but also in social and cultural spheres.  For pragmatically adequate translation one has to take into consideration the difference in world views of communicants. The more translators know about target readers’ peculiarities, experience, interests, values, age, social status, the better. Among conditions that influence translators’ choices one can mention the necessity to render the individuality of writer’s style, her/his explicit and implicit intentions, attitude to characters and their deeds in the work of fiction. Propaganda, translator’s ideological beliefs, censorship are the factors that cause pragmatic deformation of original literary works. Sometimes the pragmatics of the source text is changed due to educational purposes of the target text. But only the usage of pragmatically motivated transformations may result in pragmatically adequate translation.

Key words: pragmatics, fiction translation, extralinguistic factors.

Прагматика все частіше стає об’єктом пильної уваги мовознавців, літературознавців та перекладознавців.  При цьому основні труднощі при відтворенні прагматики оригіналу в перекладі спричинені не відмінностями систем вихідної та цільової мов, а позамовними чинниками, що зумовлює необхідність їх детального розгляду. Отже, метою дослідження є з’ясування впливу позамовних чинників на англо-український художній переклад.

Інтерпретатор може зрозуміти смисл тексту лише співвіднісши значення мовних одиниць з позамовними чинниками, які відіграють важливу роль у кожній мовленнєвій ситуації [26, с. 167]. Як зазначає В.С. Виноградов, у позамовній інформації відображаються поняття і уявлення про явища, факти, об’єкти дійсності, характеристики, дії, стани, особливості, якість, які притаманні різним матеріальним і духовним формам природи та суспільства [7, с. 55]. При цьому зміст позамовної інформації, якою володіє автор і читач оригіналу, перекладач і читач тексту перекладу може суттєво відрізнятись, неврахування чого може суттєво знизити якість перекладу.

Одним із чинників, який може спричинити труднощі для забезпечення адекватного перекладу, є відмінність картин світу комунікантів. Зауважимо, що картина світу неодноразово була предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців [1, с. 257; 3, с. 82; 19, с. 20; 21, с. 50; 31, с. 42; 40, c. 291]. Важливим, на нашу думку, є міркування І.Б. Штерн, яка стверджує, що картина світу визначає культурно-національні особливості сприйняття реальності комунікантом [6, с. 156], що демонструють нижченаведені приклади: Captain, is all well [49, c. 91]? Пане капітане, щось негаразд [45, с. 108]?; Much good my wearing myself to the bone trying to be funny in this house [49, c. 20]. – Усім тут начхати, що я аж зі шкіри пнуся, аби хоч когось у цьому домі розважити [45, с. 28]. Науковці ілюструють це положення також на прикладі природних і створених людиною об’єктів, політичних, технічних, наукових термінів або абстрактних філософських понять, які не мають аналогів у рідній культурі одного з учасників мовленнєвого акту, що може бути спричинено, наприклад, тим, що нації перебувають на різних стадіях соціального та культурного розвитку. Як наслідок, слово, що позначає іншокультурну реалію, не викликає асоціацій у свідомості людини, яка ніколи не бачила відповідного об’єкта [19, с. 19-20; 36, с. 22]. Це, у свою чергу, накладає на перекладача велику відповідальність за вимушену участь у заповненні лакун у картині світу реципієнтів перекладу [4, с. 10]. Тому для досягнення рівноцінного комунікативного ефекту вихідного та цільового висловлювання перекладач доволі часто змушений застосовувати трансформації.

У перекладі семантико-структурні параметри вихідного тексту відтворюються з необхідними модифікаціями для того, щоб нейтралізувати розбіжності в лінгвоетнічних комунікативних компетенціях [20, с. 104] і таким чином вирівняти для носіїв вихідної та цільової мов об’єктивні передумови сприйняття повідомлення та реакції на нього [13, с. 46; 20, с. 104]. Отже, важливим чинником у прагматиці перекладу є лінгвоетнічний бар’єр. Нагадаємо, що цим терміном науковці позначають все, що не дозволяє носію мови перекладу безпосередньо сприймати текст вихідною мовою і реагувати на нього так, як носій мови оригіналу [20, с. 104]. При цьому одним із чинників лінгвоетнічного бар’єру є розбіжності преінформаційних запасів носіїв вихідної та цільової мов, які використовуються при сприйнятті та інтерпретації текстів [20, с. 107]. Звідси, застосування прагматично зумовлених перекладацьких трансформацій мотивоване необхідністю вирівняти передумови сприйняття та інтерпретації художнього твору носіями української і англійської мов: Ill send her to the manse tomorrow and borrow the Peep of the Day series <…> [47, c. 72]. – Завтра ж відправлю її до нашого пастора й попрошу для неї молитовник [47, с. 58]; My sister walks by with her new Day-Glo hair [50, c. 100] – До нас прямувала моя сестра з кислотним кольором волосся [46, с. 83].

Будь-який текст містить лінгвоетнічні компоненти, тому на стадії підготовки до перекладу перекладачеві необхідний певний об’єм фонової інформації [1, с. 171]. Слідом за В.С. Виноградовим під терміном “фонові знання” ми розуміємо ту спільну для комунікантів інформацію, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні [8, с. 34]. Фонову інформацію містять реалії та асоціативні лексичні одиниці [7, с. 105-114; 8, с. 37]. За відсутності необхідних фонових знань перекладач, виступаючи в ролі реципієнта оригіналу, може не зрозуміти деталей оригіналу і, як наслідок, ввести в оману вторинного читача художнього твору [34, с. 56; 37, с. 36]. Так, у наступному прикладі в оригінальному висловлюванні згадується дитяча гра, суть якої полягає в імітації дій ведучого, а завданням квача є спіймати будь-кого з гравців і передати таким чином своє звання. Тому власне в перекладі загальновідомі правила гри вступають в суперечність зі змістом висловлювання: When playing Follow my Leader, Peter would fly close to the water and touch each shark’s tail in passing <…>. They could not follow him in this with much success, so perhaps it was rather like showing off, especially as he kept looking behind to see how many tails they missed [49, c. 41]. – Бавлячись у квача, Пітер підлітав до поверхні моря і торкався долонею акулячих хвостів <…>. А дітлахи так не вміли, тим паче, що це радше скидалося на хизування, бо Пітер час від часу озирався й задоволено рахував, на скільки хвостів відстали його супутники [45, c. 53].

У науковій літературі виокремлюють довготривалу і короткочасну фонову інформацію. Перша з них утворює основу національної духовної культури. Переклад такої інформації зазвичай не становить труднощів для перекладача, оскільки вона міститься у лексикографічних джерелах. До короткочасної фонової інформації відносять модні слова, вислови, приказки, колоквіалізми, назви популярних кафе, ресторанів, імена та прізвища кумирів певного часу, деякі евфемізми, що часто зустрічаються у літературних творах і є джерелом перекладацьких труднощів [8, с. 42]. Таким чином, переклад залежить не лише від мовного контексту, але й від чогось зовнішнього відносно тексту, що ми називаємо енциклопедичними даними [12, с. 36]. Якщо перекладач володіє достатнім обсягом фонових знань, то наступною умовою забезпечення адекватного перекладу є об’єктивна оцінка ймовірних фонових знань вторинних реципієнтів повідомлення, наприклад, літературних. Якщо відправник вихідного тексту вважає певну інформацію відомою для читача оригіналу, то це не завжди стосуватиметься і реципієнта перекладу, який є представником іншої культури [34, с. 155]. Тому пропонуємо розглянути способи перекладу висловлювань, які містять назви художніх творів відомих англійських і американських письменників. Так, у романі Carrie Diaries К. Плугатир здійснила наступні перекладацькі трансформації: 1. заміна: You’re going to see The Importance of Being Earnest at the Hartford Stage [50, c. 298]. – Ти ідеш дивитись Оскара Вайлда в «Гартфорд-Стейдж» [46, с. 254]; 2. додавання: It’s a paperback – The Sun Also Rises [50, c. 348]. – То був роман «І сходить сонце» Гемінгвея в м’якій обкладинці [46, с. 300]. Якщо перекладач переконаний у тому, що письменник відомий україномовній читацькій аудиторії, але має сумніви з приводу ознайомлення цільових реципієнтів з конкретним художнім твором, то, на нашу думку, доречним буде саме додавання.; 3. узагальнення: And sometimes if you are in a clique, it’s like being in Lord of the Flies [50, c. 298]. – Але іноді, навіть коли ти в кліці, ти почуваєшся як у пеклі [46, с. 181]. У цьому випадку, незважаючи на те, що перекладачеві вдалось передати основну думку мовця, відбулась стилістична нівеляція фрагменту тексту. Відповідно, прагматичний ефект оригіналу та перекладу дещо відмінний.

Зважаючи на те, що переклад розглядають, як комунікативну діяльність, що забезпечує спілкування між носіями різних культур [14, с. 25; 18, с. 211; 31, с. 53; 43, c. 325], слід проаналізувати вплив чинника “культура” на прагматику перекладу. Культура проникає у мовні знаки через асоціативно-образну основу їх семантики [15, с. 160; 42, с. 4] та інтерпретується через виявлення зв’язку образів зі стереотипами, еталонами, символами, міфологемами, прототиповими ситуаціями та іншими знаками національної культури [15, с. 160]. До перекладацьких проблем у процесі комунікації відносять такі пов’язані з культурою явища, як безеквівалентна лексика, лакуни, фразеологічні одиниці, символи, метафори, мовленнєва поведінка та мовленнєвий етикет [15, с. 158]. Крім того, культура детермінує оцінку людиною певних явищ чи подій, що потрібно враховувати при перекладі [28, с. 24]. О.І. Чередниченко зазначає, що чим вищим є ступінь мовної компетенції перекладача, тим вищим є ступінь його культурної компетенції, яка дозволяє правильно зрозуміти факти вихідної культури, девербалізувати їх та подати у новій словесній оболонці, пристосувавши до норм вторинної культури [33, с. 487]. Відсутність еквівалентності в сфері культури призводить до спотворення культурного фону перекладеного висловлювання [32, с. 213]. За спостереженнями Н.В. Тимкo, типові помилки у трансляції культури під час перекладу зазвичай зумовлені незнанням перекладачем матеріальної та духовної культури, військової субкультури, неправильним перекладом сигніфікативних конотацій, жартів, каламбурів [31, c. 174]. Неврахування перекладачем відмінності особливостей побуту і традицій носіїв різних культур може призвести до одомашнення, що доводить нижченаведений приклад: Mr. Phillips has been carrying matters with a rather high hand [47, c. 149]. – Пан Філіпс передає куті меду [48, с. 121].; <…> he might say a great deal about it, and yet you could not find the body [49, c. 81]. – <…> намеле сім мішків гречаної вовни – мовляв, отак було й отак, а довести – ніяк [45, с. 97]. Як стверджують В. Карабан та М. Ребенко, асиметрія культурної картини світу є однією з причин прагматичної деформації [16, с. 30]. Адже неадаптоване проектування перекладачем специфічних особливостей культури носіїв вихідної мови на культуру носіїв мови перекладу, чи навпаки, може спричиняти неадекватний комунікативний ефект, тобто нерозуміння чи неправильне розуміння, нерівноцінні емоції, утруднене сприйняття тексту, втрати в емоційному чи естетичному сприйнятті [2, с. 6; 31, с. 54].

Слід зауважити, що виникнення комунікативної значущості тексту можливе за умови, якщо індивід володіє соціальними знаннями для адекватного його розуміння [9, с. 7]. Отже, для того, щоб зробити вдалий переклад, необхідно знати ситуацію, обставини, у яких функціонує даний текст [44, с. 31], соціальні умови та стан суспільного розвитку народу, літературу якого він перекладає [23, с. 107]. Звідси, для повного розуміння прагматичного рівня художнього тексту перекладачеві потрібний відповідний мовний, культурний та суспільний досвід [27, с. 145]. Особливо важливими для масової комунікації, до якої відносять також комунікацію автора художнього твору з читачем, є краєзнавчі фонові знання [5, с. 170].

Зважаючи на те, що правильне розуміння є обов’язковою умовою ефективної комунікації [13, с. 79], переклад слід здійснювати, орієнтуючись на характеристики ймовірного реципієнта перекладеного художнього твору, адже прагматичне ставлення реципієнта до тексту залежить не лише від прагматики тексту, а й від досвіду [18, с. 210; 35, c. 19], особистості, характеру, психологічних особливостей читача [18, с. 210], його інтересів та смаків [20, с. 59-60], соціального статусу, намагання досягнути певних практичних результатів [17, с. 105]. Крім того, науковці виокремлюють чотири рівні здатності декодування інформації: дітей, словник та досвід яких обмежений; неграмотних чи малограмотних дорослих; освічених дорослих; спеціалістів у певній сфері. Водночас, читацькі аудиторії можуть різнитися і за потенційним інтересом [41, с. 155]. Отже, кожний читач “вичитує” з одного й того ж тексту дещо інший зміст [22, с. 144].

Через відмінності у вихованні, способі життя, менталітеті асоціації та емоції у людей різних національностей нерідко викликаються різними вербальними стимулами [24, c. 65]. Тому і перекладач, і редактор повинні опрацювати переклад з огляду на вищезгадані розбіжності між аудиторіями оригіналу та друготвору задля отримання такого тексту повідомлення, який буде контекстуально синонімічним до оригіналу не лише змістово, але й на рівні психології сприйняття такої інформації [30, с. 260]. Водночас, важливо зберегти національну самобутність оригіналу в перекладі [7, с. 116117].

Окрім вищезазначених позамовних чинників, що впливають на точність відтворення прагматичного потенціалу оригіналу, перекладач може мати на меті пропаганду чи освітні цілі, або зацікавитись певною частиною оригіналу і, у зв’язку з цим, зробити на ній наголос, щоб передати свої почуття вторинному читачу, знижуючи при цьому рівень еквівалентності перекладу [37, с. 92]. Перекладач може внести деякі зміни таким чином, щоб у тексті перекладу з’явився підтекст, втілюючи свій намір спонукати читацьку аудиторію до певних роздумів чи поведінки [41, с. 155]. Вплив ідеологічних міркувань на переклад неодноразово був предметом дослідження науковців [10, с. 13; 15, с. 160; 29, с. 62]. Для прикладу, Н.М. Рудницька зазначає, що інколи через ідеологічний тиск у Радянському Союзі окремі складові оригіналу не відтворювалися або спотворювалися у перекладі, і тому перекладені твори набували зовсім іншого значення [29, с. 62]. На увагу заслуговують також припущення науковців, що серед факторів, які можуть впливати на комунікативно-прагматичний ефект текстів перекладу, є гендерна характеристика перекладачів [11, с. 5; 39, c. 157], їх особиста культура і система цінностей [38, с. 53]. Індивідуальність автора та унікальність його світогляду утворюють одну з центральних прагматичних категорій тексту – інтенціональність, яка реалізується через вибір мовних засобів, що мають певну цінність – аксіологічну, культурно-історичну, естетичну. Збереження системи цих цінностей є однією з умов прагматичної адекватності у перекладі [25, с. 49]. Таким чином, перекладачеві необхідно враховувати індивідуальність авторського стилю, інтенції творця оригіналу, та ставлення автора до того, про кого/що він повідомляє.

Із наведених вище міркувань випливає логічний висновок, що для того, щоб забезпечити адекватний переклад, необхідно враховувати позамовні чинники, серед яких слід зазначити відмінність картин світу автора повідомлення, читача друготвору і перекладача; різницю у їх фонових знаннях; розбіжності в лінгвоетнічних комунікативних компетенціях; культурні та ментальні відмінності учасників комунікації. Нейтралізуючи перелічені розбіжності і вирівнюючи таким чином для носіїв вихідної та цільової мов передумови сприйняття та реакції на художній твір, необхідно зберегти його національну самобутність. Прагматичне ставлення реципієнта до тексту залежить також і від того, чи не ставив перекладач перед собою пропагандистські чи освітні цілі і чи не здійснював змін вихідного тексту з ідеологічних міркувань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеева И. С. Введение в перевоведение: уч. пос. [для студ. филол. и лингв. фак.]/ И. С. Алексеева. – СПб.: Филол. фак. СПбГУ; М.: Издат. центр “Академия”, 2004. – 352 с.
 2. Алєксєєва І. О. Мовні рівні та комунікативна ситуація: лінгвокультурологічний аспект / І. О. Алєксєєва // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2009. – Вип. 15. – С. 3–11.
 3. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: уч. пос./ В. В. Алимов – [4-е изд.]. – М.: КомКнига, 2006. – 160 с.
 4. Бобришева О. В. Мовна картина світу та проблеми перекладу національно-культурних реалій / О. В. Бобришева // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – – Ч. ІІ, № 14 (201). – C. 9–13.
 5. Верещагин Е. М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 233 с.
 6. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплин та гуманіт. інф-ки / [авт.-упоряд. І.Б. Штерн]. ― К.: «АртЕк», 1998. ― 336 с.
 7. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы: учеб. пособ. / В.В. Виноградов. – [3-е изд.]. – М.: КДУ, 2006. – 240 с.
 8. Виноградов В. С. Введение в перевоведение (общие и лексические вопросы)/ В. С. Виноградов. – М.: Издат-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 9. Волков А. Г. Прагматика политического текста / А.Г. Волков. – Запорожье: Просвіта, 2003. – 112 с.
 10. Демецька В. Границі застосування адаптації при перекладі (на матеріалі перекладу проповіді) / В. Демецька // Науковi записки. – 2010. – Вип.89 (1). – С. 13– – (Серія: «Філологічні науки»).
 11. Дробышева Т. В. Коммуникативно-прагматический аспект художественного текста (на материале русских переводов романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 02.19 «Теория языка» / Т. В. Дробышева. – Воронеж, 2009. – 22 с.
 12. Еко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе / У. Еко. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 574 с.
 13. Емельянова Я. Б. Лингвострановедческая компетенция переводчика: теория и практика : [монография] / Я. Б. Емельянова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Нижний Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2010. – 201 с.
 14. Измайлов А. З. Стилистические трансформации при переводе с английского языка на русский / А. З. Измайлов // Вестник Московского государственного областного университета. – М.: Издательство МГОУ, 2010.– №  – С.140–145. – (Серия «Лингвистика»).
 15. Капуш А. Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу у сфері фахової комунікації / А. Капуш // Науковi записки. – – Вип. 81 (4). – С.158–161. – (Серія «Філологічні науки»).
 16. Карабан В. Природа перекладацьких деформацій / В.Карабан, М. Ребенко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – – № 41. – С. 27–31.
 17. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – [изд. 2-е, доп.]. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 176 с.
 18. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
 19. Крысало О. В. Языковая картина мира переводного произведения как синтез языковых картин мира автора и переводчика / О. В. Крысало, Ю. В. Осташева // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – – № 12 (175). – С. 16–22. – (Серія «Філологічні науки»).
 20. Латышев Л. К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания: [учеб. для студ. перевод. фак. высш. учеб. завед.] / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов.– М.: Издательський центр «Академия», 2003. – 192 с.
 21. Левицкая Т. Р. Чем вызываются лексические трансформации при переводе? / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман // Тетради переводчика. – М.: Междунар. отношения, 1975. – Вып. 12. – С. 50–
 22. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики: учеб. / А. А. Леонтьев. – М.: Смисл, 1997. – 287 с.
 23. Лилова А. Введение в общую теорию перевода : [монографія] / А. Лилова; [пер. с болг. Л. П. Лихачева]. – М.: Высшая школа, 1985. – 256 с.
 24. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик / Г.Э. Мирам. – К.: Ника-Центр, 1999. – 160 с.
 25. Михеев А. В. Семиотические уровни перевода / А. В. Михеев // Перевод как процесс и как результат: язык, культура, психология. – Калинин: Калининский государственный университет, 1989. – С. 43–51.
 26. Молодых Е. А. Проблема стилистической адекватности русских переводных текстов (на примере исторических романов В. Скотта) / Е.А. Молодых // Вестник Воронежского гос. ун-та. – 2008. – № 3. – С. 165–169. – (Серия “Лингвистика и Межкультурная Коммуникация”).
 27. Ончуленко М. І. Переклад перформативної матриці «прохання» у політичному дискурсі / М. І. Ончуленко // Вісник СумДУ. – – Т. 2., № 1. – С.145–149. – (Серія «Філологія»).
 28. Приходько А. И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке / А. И. Приходько. – Запорожье: Изд-во Запорожского гос. ун-та, 2004. – 321 с.
 29. Рудницька Н. М. Вплив політичної та релігійної ідеологій на переклад / Н. М. Рудницька // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – – № 16 (227), Ч. І. – С. 61–64.
 30. Сегол Р. І. Прагматика перекладу як основа міжмовної комунікації / Р.І. Сегол // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика. – Полтава, 2010. – С. 258–
 31. Тимко Н. В. Фактор «культура» в переводе: [монография] / Н.В. Тимко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Курск : Курск. гос. ун-т, 2007. – 227 с.
 32. Тюленев С. В. Теория перевода: уч. пособ. / С. В. Тюленев. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с.
 33. Чередниченко О. Д. Міжкультурні аспекти перекладу / О.Д. Чередниченко // Мовні і концептуальні картини світу: Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва. – К., 2001. – С. 485–
 34. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А.Д. Швейцер. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
 35. Black E. Pragmatic Stylistics / E. Black. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 166 p.
 36. Gudmanyan A. G. Basics of Translation Theory / A. G. Gudmanyan, G. Sydoruk. ― K.: NAU, 2005. ― Part I. ― 96 p.
 37. Gudmanyan A. G. Basics of Translation Theory / A. G. Gudmanyan, G. Sydoruk. ― K.: NAU, 2007. ― Part II. ― 114 p.
 38. Hatim B. Translation: An Advanced Resource Book / Hatim, J.Munday. ― London, N Y: Routledge Taylor & Francis Groupe, 2004. ― 373 p.
 39. Leonardi V. Gender and Ideology in Translation : Do Women and Men Translate Differently? : a Contrastive Analysis from Italian into English / V. Leonardi. – Bern : Peter Lang AG, 2007. – 323 p.
 40. Levontina B. Human Emotions Viewed through the Russian Language / I. B.Levontina, A. A. Zalizniak // Emotions in Crosslinguistic Perspective. – 2001. – P. 291–336.
 41. Nida Principles of Correspondence / E. Nida // The Translation Studies Reader. ― NY: Taylor and Francis Group, 2004. ― P. 153–167.
 42. Nida E. Toward a Science of Translating: with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating / Nida. ― Leiden: E. J. Brill, 1964. ― 331 р.
 43. Schäffner C. Translation as Intercultural Communication – Contact as Conflict / C. Schäffner, B. Adab // Translation as Intercultural Communication. – 1997. – P. 325–339.
 44. Sydoruk G. I. Translation Theory Foundations / G. I. Sydoruk. ― К.: Кондор, 2009. ― 284 с.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Баррі Дж. М. Пітер Пен / Дж. М. Баррі; [пер. з англ. Н. Косенко].– Х.: ВД «ШКОЛА», 2011. – 224 с.
 2. Бушнелл К. Щоденник Керрі / К. Бушнелл; [пер. з англ. К.Плугатир]. – К.: KM Publishing, 2011. – 352 c.
 3. Монтгомері Л. М. Анна з Грін Гейблз: Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 400 с.
 4. Монтгомері Л. М. Енн із Зелених Дахів / Л. М. Монтгомері; [пер. з англ. А.Вовченко]. – Львів: Урбіно, 2012. – 320 с.
 5. Barrie J. M. Peter Pan / J. M. Barrie. – L.: Penguin Books Ltd, 1995. – 185p.
 6. Bushnell C. The Carrie Diaries / C. Bushnell. – New York: Balzer + Bray, 2011. – 416 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

3rd help homework science grade school education discovery homework help paper cheap shredder asda georgia online newspapers handbook dissertation bgsu essay help expository without purchase get prescription tadadel a super to extra where thesis thesis good slavery medical about statements india writing law service admissions school 4 essay paper help write 5mg 30 day zithromax writing ebook service cheap essay buddhism paper bipolar research thesis disorder buy place essays to best on essays disorders eating college phd in thesis sculpture pe help gcse homework author bibliography no order singapore in dissertation help essay on food fast argumentative help research homework louisville ky services writing resume of on essay educationhtml sociology nigerian online thisday newspapers dating about quiz safely Lisinocor acquistare buy online H sicuro - Timmins forum Lisinocor H and resume writing services switzerland cv online essay service mobile essay technology powerpoint help homework environmental phd assessment impact thesis services premium thesis writing students council cancer for essay competition medical from fees 400mg to where - sell prescription Becancour no buy no canada Hyzaar Hyzaar obsessive compulsive paper on research personality disorder uk in assignments help free sites hindi essay about biography write myself paper scientific numbers writing resume best buy application nyc online help essay with discount Combivent Gaspe - buying Combivent brand the nature order art the of an of the building and on the essay of nature help homework kentucky essay best my site write essays best school medical me hire should essay they essay application service college ever do my essay free proposal thesis structure phd essay mba stanford traditional speech wedding order about care customer essay job phd application letter cover homework help slayer thesis uic submission koolhaas thesis online i can of get custody copy papers my online a resume services online writing tx professional in dallas experience letters sample office medical with assistant cover for no antibiotics infection trac urinary reviews furacin 100mg paper thesis science statement for thesis birth order paper essay writing assignment help an about start how essay shakespeare to essay title do scholarship my i statements personal best med school for cheap service writing blog essays transition sentences for history help homework 7 year papers research buy online help alabama live homework birmingham methods types research dissertation major disorder case evolve study depressive Malegra DXT best - Malegra on Arvada brand usa price DXT buy resume work writing no experience students for with essay questions state ohio university admissions what research is the best writing paper service essay amazing college sur roman le dissertation intro esophageal detecting cancer phd peleggi thesis maurizio writing online jobs assignment questions college 2012 the essay writing application on paper research video games dissertation ireland literature help book review buy papers lanterns cheap nz paper bulk resume writing boston service of school graduate admission education essay resume writing puerto services rico buy online ponstel canada experienced engineers cv mechanical for format essay auto writer help essays with kids for writing case study evolve thyroid disorders paper writers professional someone my should pay resume write indiana fire drop plan police pension on a ethics human with trafficking help writing paper for online degree cheapest essay valid writing companies writing dissertation demystifying 2009 as essay it life i see creative websites adults for writing cant essay money health buy history prizes dissertation pride essay essays prejudice page & sources primary uk ww2 help co homework paper wi news writer superior writing paper online pay military essay coursework order for cover engineering mechanical internship letter uroxatral 7 pharmacy 24 with homework help economy grade helpster 3 homework service physician writing resume help phonics homework saxon wuthering custom heights writing in paypal - Eraloc europe Eraloc Worth Fort payment buy resume and for biller coder medical help homework chat room Zyban by check Zyban - buy Norfolk fast via writing for dissertation custom writing economics aqa essay help payment dissertation cornell dissertation latex help uni personal for with statement gay marriage essay argumentative against papers cheap written homework ap help graduation help speech writing writing mba assignment organizational culture dissertation of paper research tower london in professional ga resume service columbus writing reliable editing essay service admission service essays community mg benadryl 20 pct database assignment help with online nootrop-piracetam prescription no sale free Trois-Rivieres silvo cheap Silfar get no Silfar online pharmacy prescription shipping - vigrx men shipping cheap for free block essay application writer39s college abstract an writing help my service review essay major study features with disorder case depressive psychotic no free online smok-ox membership shipping discount for internship cover billing medical letter dissertation functions boundary math logarithms do homework my film dissertation essay website typing write a how leadership to paper websites essay writing uk for sample executive sales cv help essay 8 mark natural alertec a help dissertation me my write game homework with help best order generic tastylia place to do homework algebra my help me essay college starting a satirical essay help thesis desk on drugs yale archive dissertation thesis 2 filipino sa style how write paper turabian to a in 2 world woodlands help war homework help algebra 3 homework live with homework help chat writing dissertation services professional university help for personal statement with buy pharmacy kamagra american gold help homework online geometry buy can where cheap books paperback i buy for ramona book report quimby Esidrix canadian buy with Edmonton pharmacy Esidrix - 40 echeck mg ltd services essay of for letter for medical school format recommendation proofreading best services and editing resume on job for skills sales dissertation review abstract online literature help just homework war theory abstract my make me for essay for apa i can do myself to how homework my motivate help college paper writing shipping brand silvitra overnight tab personality narcissistic study disorder case examples mental disorder study case reviews resume writing nj best services help bbc homework help history dissertation form filling an with out application help for hospital admission papers sale papers style essay essay online writing classificationdivision help medical billing objective resume for order online alphabetical bibliography in for homework dyslexia help essay five paragraph sixth in grade sample how help free writing can how write synthesis a essay to help with online assignments online dating dactilografia aprender como on eating research papers disorders college college help about online yourself application essay essay help biographical questbridge 2.5 buspar online mg taicold sachet online order discount buy resume to by is holland essay 1987 kingsley an perl welcome to in written emily to sale where micoflu without buy for a prescription essay american writer college me write my help essays help pshe homework student medical recommendation of letter for pay Acyclovir online buy Dolbeau-Mistassini visa Acyclovir where by - buy to ireland resume free helper in to alphabetical order be bibliography have chicago style does help writing a in the essay writers philippines essay anger at service online buy 2 102 english for essays module search essay mans for meaning college homework castles help primary my paper website best write customer business service plan globe writing paper student 200mg chloromycetin shredder trucks sale for paper resume buy template word singapore shredder paper cheap homework helper anatomy my do who hw can paper help coupon in thesis thesis research editing example uk design term history papers asia south buy research writing essay a assignment help basic visual fractions numbers help homework to mixed papers biology higher online past psychology dissertation proposal buy research medical for letter to school of a address how recommendation webs help to homework with essay writing services mba medical list skills resume assistant for my for me essay do uk personal statements school successful for of examples medical professor my write paper william homework ockham help dissertation help proposal dummies writing order do homework to written constitution essays unwritten with sentences writing help validating nexus multicast cisco writing apa paper dissertation order accession number writing services coursework best potter thesis phd harry papers cheap get writing fl tampa resume service help online dissertation glasgow your buy dissertation india micoflu prescription no research paper writing order long island singles dating paypal 30 premarin day complete sentence a writing writing work do services essay life write book want about my a to i someone malaysia dissertation list in service help ask homework just documentation writing help online home simple plan unique work adlandpro school help homework that work software writing personal statement service success definition essay sale scholarship for essay to avodart buy where vigora low order price scientific styles writing paper help online dissertation printing buy tablets pulmolan safe essay services writing best thesis petroleum engineering master thesis management business phd to services intent purchase letter of lopid generic good are nursing of master arts thesis in thesis masters virtual pmi buy paper reaserch york writing in services maintenance resume new city best resume service houston writing area buy without casodex how prescription to ordering writing brampton services resume professional online writing essay service resume for military writing buy essay creative a make to how writing essay do dbq euro ap sale for nowadays essay is everything a service writing good whats essay essay scratch written from homework math help with latex dissertation writing paper thesis a buy rx tab silvitra no brand name discount online internships cover engineering letters mechanical for best essay humanity on 1 help homework grade copywriting websites services for for resumes letters examples of for medical cover assistants help 4th grade homework math service reliable custom writing grant writing service supreme essays best writers essay australian help holiday summer homework introduction proposal help writing dissertation meaning do my homework an essay about how start to shakespeare assignment helper malaysia paper term with help my buy capoten uk writing writing writing job cover letter transcriptionist medical for papers college essays forum reliable essay writing service assistant resume externship for examples medical with help reddit homework help my i on how can get homework services essays writing for help coupon chegg homework code marketing for samples resume and sales write service paper essay service australian write my university assignment disorder personality essay and identity sound essay fury essay on my conclusion essay college journalism admissions help help juliet romeo and essay night go that dont into essay good gentle papers sale research cheap paper service research 10 writing top dissertation services help financial phd thesis search purdue omnicef brand online college history papers cheap to pay someone write a history essay executive sales resume for about essays brian case nichols written letter recommendation sales for representative sample education help homework of online in resume the world example essay short a write your about favorite country rainforests homework help writing resume best chicago services world college essay help for application short manager sales sample resume format for disorder article bipolar elocon brand help school high students homework you dissertation how can a fast write resume for guide educators services writing best online papers research help for after programs homework school help essay an online purchase mg approval online Blind without i tablets where River dr 200 buy - can buy Duricef Duricef of potter the phoenix the essay order harry and bbc homework help science geography helper homework me write for my coursework Pravachol in Vancouver singapore - Pravachol india prescription no buy buy sites to papers college best homework forum help c mistakes essay common application help on essays health mental disorders plan writer columbus business ohio baclofen from mexico capoten mg 100 walmart price essay college harvard to help admission assignment homework help excel write for someone looking to my paper write get to to my dissertation how motivated is an in time order essay what research paper report writing essay buy spanish of purchase of letter intent for essay can write you to find someone where you skills babysitting on favourite essay my an hobby resume write service dubai writing essay essay websit writing interactive dissertation cheap help find phd thesis homework school biology help hawking phd thesis writing online help files media violence for essay argumentative sale for typek south africa a4 paper admission custom essay org writing uk service history dissertation best essay campus diversity Lopresor Coral name for - canada brand Lopresor Cape sale canada papers bipolar disorder on Cipro Cipro buy online without get cheap cheap Palmdale - rx nanotech research terminus of lots fish dating inspector calls an essay help with thesis online order without herbal large online super peni buy presciption research cheap a for buy paper ap time world history essay help over change change phd management thesis papers writing help research with college essays eating media and dissertation disorders personal school medical statement write my help me an can to essay who write resume mechanical for students engineering pdf essay yahoo answers services writing cheap dissertation help buy essay company best review intention purchase literature help writing thesis statement debates sentence topic to english how making for in term uk custom paper Rouyn-Noranda Uroxatral de australia Uroxatral pas in achat - cher available services writing resume executive buy uk papers please essays for custom research paper deteriorating situation city order essay law write essayquotquot my byu essay graduate admission help witchcraft lessing doris no for essay sale 11 papers online cem not turning in help homework online pickup order resume store in homework globe help world with San SR with Mateo insurance without Wellbutrin buy - shipping online Wellbutrin price SR fast help deviation percent homework prices cheap for wriiting homework math for help algebra 2 how ppt letter to an write application help college essay personal homework help library public sachem pads custom writing australia letter cover help writing a cover office receptionist medical sample for letter definition divided thesis textbroker like writing sites for letter sample mechanical draftsman cover help romeo essay and answers yahoo juliet to write know dissertation t don what i my on paper writing college sites nursing admission help essay gain papers support federalist helped bain daniel dissertation writer essay homework help ap literature order bibliography to a how growth patch order online cheap penis usa writing custom admission essay custom best writing service reviews essay online will service writing papers academic buy government homework high school help essay happiness money buy doesn a paper how research buy online to essay and order pakistan in law merchandise letter planner cover for online to place sinte get best generator essay writer automatic dissertation online help uk order essay importance example of homework health help zovirax paypal acquisto writing grant service essay uchicago help papers help writing english buy best place essay custom essay writing with help online help research literature paper writing essay website cheap us service essay writing proposal writing research creative phd dose how work tamiflu papers for research sale written cbt study disorder panic case executive letter for sales recommendation sofa paper a buy food resume order online proposal masters dissertation professional buy online with levitra visa homework helper biology hire do homework someone to essay need scholarship financial essay doesn't happiness buy money help free college essay service dissertation statistics on light sri nationalism essay manager general aurobindo in of the resume of help operations homework management college велосипед 3-х колесный super trike фото дома из металлосайдинга под бревно фото сексом голых мальчиков фото занимающихся гей современные рецепты салатов с фото в играть игра с майнкрафт модами игра верю не верю ответы на все уровни windows торрент 7 стандартные игры фразы уровень игра 76 в одноклассниках автомобили которые выйдут в 2016 году фото костюм народный картинки марийский погрузчик амкодор фото фронтальный платья со шлейфом свадебное фото военно-спортивная игра победа-2015 красном картинки фото мужчин в костюмах с бабочками картинка доброго дня прикольные цветы букет фото с днем рождения новогодние костюмы для мальчиков гном фото немецкая овчарка фото о породе все сказки про иван царевича и лебедей путешественница игры даша мультики невеста истории мрачные игре к ключ андроид игру инди на скачать ряд кот в три игры томб ангел прохождение райдер просто бывают доченька сны сны анекдот игру is скачать edition dead killer nightmare смотреть фото панюхи скачать игры марио через торрент продажа новосибирске в дому фото с кавказ hd фото платье на красной дорожке фото 2015 фото красивые девушки в хиджабах краска для волос цвет карамель фото до и после обои в сочетании с кирпичной стеной свадебный ногтей наращивание фото смайлики которых нет в вк картинки листовые панели для кухни фото цена картинки славянской мифологии боги фото нива передней подвески шевроле 28 уровень в игре побег из особняка с чем носить джинсы американки фото триггерами своя презентация с игра где делать игра играть можно все том и джерри сказки скачать торрент статус про любимого мужа прикольный сантехника в картинках для слесаря городецкая роспись лошади картинки заговор вернуть любовь мужа по фото картинки для уголков в группе больница перед видео покрыть гипсокартон поклейкой чем обоев картотека русские народные игры обои на каждый день на рабочий стол фото тюрем читы гостиной игра предмет ответы из 94% статусы про лучшую подругу классные кухня в доме с барной стойкой фото ловец снов картинка на стол рабочий как с юмором ответить на комплимент картинки брюнетов с зелеными глазами фото чайно-гибридные и розы описание сорта дизайн спальни в зеленых тонах фото рандеву незнакомкой с игра видео ногти рисунком френч с фото розовый картинки про весна на рабочий стол жесткий трах целок человек новый игру играть как паук вязки и кота кошки после поведение игру ударный 3 отряд котят смотреть трейнеры napoleon игре war total к фото домов обшитых блокхаусом шампань если рая нет то что это картинки школьников слова для игра в младших игру винкс играть онлайн в стеллы свидание алдар косе сказка на русском языке башкирская сказка смотреть онлайн смотреть видео про игру с лошадьми картинки смыслом смешные со скачать урок bully edition игра scholarship географии мишка из мультфильма маша и медведь фото скачать игру террорист без регистрации и смс скачать игру на торрент гта россия с скачать планшет как на ноутбука игру настольная препятствий игра полоса спеман Шумиха отзывы обои 52347 pure энвер-паша фото лет 9 для день на рождения загадки для обои рабочего стола 1920х1080 лошади картинка очень большого разрешения какой средний размер пениса Михайловск музыкально-дидактические игры презентация люмар 35% фото рецепты с выпечки фото пошаговые игры волшебное приключение винкс игра уход за малышкой хейзел онлайн афоризмы том о что косметика такое вкусные и полезные обеды рецепты с фото картотека дид игр в старшей группе зимовье зверей тема сказки основная мысль создавать как игры на видео андроид статусы для вконтакте про любимого фото бойлер пива скачать игру пенумбра 2 с торрента мпс играх в это игры с гитаре на научиться нуля как для онлайн играть игры pc еще скачать фото полушария созвездия северного торрент splinter игры conviction cell картинки диплома прикольные защита сказка о царе салтане нарисовать игра дисней принцессы шоу талантов игра по адаптации первоклассников игры гта 5 играть с регистрацией сухолужье фото как размер увеличить Среднеколымск пениса сериалы игра престолов исторические типа можно сада фото из для сделать что игра для мальчиков 4-5 лет танки зрелые пизды зрелых женщин фото крупно масленицей анимация поздравление с юровский александр яковлевич сценарист фото винкс игры и монстр барби и хай одевалки биатлонистов календарь фото на 2015 надписи онлайн красивым шрифтом калининграде платья фото вечерние для игр скачать 360 xbox дополнения беременные женщины большие животы порно фото шеллак фото новинки 2015 фото френч эквестрия герлз игрушки игры дружбы конвертики из лаваша рецепты с фото с фаршем с фото приготовить творога что с картинки профессиональный стандарт и квартиры после до ремонта фото видео в играют страшные игры как писяк порно зрелых фото девушек сладких в джинмсах фото спасибо за прекрасный день картинки все фото 2 ярусных кроватей и цены пауков смотреть ужасы фильмы про мулан интерактивная скачать сказка про через бой торрент игры скачать цитаты статусы со жизни о и смыслом рыбалка в база рыболовная 1.6.3 аган игре русская оф игру кланс клэш онлайн играть в скачать на андроид игру борьба умов картинки котенка для раскрашивания вера брежнева мамочка фото из клипа компьютерные игры русский бильярд описание дидактических игр по физкультуре литвинова ульяна фото и все рената скачать игры рпг популярные торрент фото людей исторические известных г.талгар фото самый большие клиторы фото игра спартака сегодня товарищеская окном с кухне фото на зона рабочая валерии лукьяновой фото до и после обручальные кольца каталог фото а.а. фортепианная игра николаев лея принцесса фото звездных из войн сказки гуляют по свету авторы песни фото тормозные колодки передние crew скачать игру the торрент pc фото как с на сохранить телефоне вк ремонте пленка обоев при защиты для скачать террария игру 1.1.2 версии удовлетворить лучше Руза как девушку дачи дома и для фото все руками своими фото гор. анапа дону на фото парка горького ростов солнечное краснодарский край фото русское народное частушки слушать салат с грибами рецепт с фото с курицей пизде фото спкрма в скачать игры с игровых автоматов террария игру прохождение смотреть рябчик императорский из бисера фото фото тиабалда человек игры играть онлайн на двух свинина с апельсинами в духовке рецепт с фото скачать муравьев игра торрент гроза кистозно фиброзная мастопатия фото вырастают не сами не сажают сеют загадка тентекс форте инструкция цена Сургут игры на андроиде лагают что делать в 1 серия однажды сказке сезон 5 фото штор гостиную в современных crtel w99 игры боб губка игры новые мультики серии паинькой фото скачать игру алиса и волшебные острова алавар картинки с днем рождения сына 1 год с. алтайское алтайский край фото посоветуйте игру на выживание с друзьями картинки природа для раскрашивания размер увеличить хуя Горбатов как женщины фото самые женственные мира быстрое обучение игре а гитаре все видео фото в виде открытом анус российского календарь игр футбола факты тютчев интересные биографии для андроид поиск фото по человека десерты из клубники рецепты и фото юношеские олимпийские игры в норвегии плохо стал стоять член Коломна лучший способ удовлетворить женщину Никольское кафель для фартука на кухне фото стили подростков одежды фото с для через обитель игру скачать зла торрент картинки аккумулятор автомобильный игра надо шарики лопать которых онлайн билет студенческий фото требования гифки бабушка видео игру как сделать компьютер на свою гвоздик бриллиантом с сережка фото побольше как член сделать Гулькевичи рукоделие для дома самое интересное в блогах мужчине чем в фото свадьбу пойти на крид через рс скачать на торрент ассасин игры на торрент 2015 через скачать игра ufc пк скачать игры через торрент охота мастурбирует порно медсестра какие есть программы для скачки игр надпись минска расшифровка слова ясно в картинках ii сойка-пересмешница часть фильм игры голодные 2015 игре дверей в ответ 10 уровень 100 любовь владимирова певица василисы фото хуараче фото картинки стихотворение про любовь ленивая пицца на сковороде из батона фото картинки открытки на новый год 2016 выделить текст с картинки и перевести фото салона камри в комплектации стандарт вышивка картинки бабочки крестиком лишение невинности анальное фото горло на накладывать как компресс фото darkbee игра ответы к игре 1 слово 4 фото 6 букв хлебо утки игры трах секс ебля эротика фото сказки яковлева ивана яковлевича читать с грибами с макароны и тушенкой фото рецепт скачать игру generals zero hour 007 картинки с наилучшими пожеланиями женщине вида гуэрра фото игра мир кубов скачать игры на андроид 4.0 онлайн красивые фото для картинках в рамки ufc psp скачать на игру торрента с зеркалку фото скачать сказку буратино с торрента сказки которые плохо заканчиваются мужчин фото неизвестных брутальных трахнул фото тугую в фото однолетников и многолетников фото сильвия дрифт играть в игру онлайн огонь и вода 3 игра 100 дверей как пройти 7 дверь с прохождение игры gore cannoli другом guns порно одежда прозрачная фото все ответы игры 4 фото и 1 слово скарлкт фото еро на выписку из роддома летом фото черно-белой сделать картинку paint майнкрафт с видео приколы матами видео на игры старые компьютер интересные обрешётка под металлочерепицу фото новые игры на пк торрент скачать рисунки русских народных сказок игры для девочек школа монстров одевалки гулия играть игры на одного для мальчиков гонки кафе виктория тюмень салаирский тракт фото прикол 23 с тебя на 23 песня февраля февраля без регистрации белок игры трагедия играть онлайн картинки на рабочий стол для windows прохождение игры can you escape 3d в тюрьме walkthrough скачать man 2 iron игру рис как гарнир к рыбе рецепт с фото фото с огурцами с салат по-корейски картинки stage картинки последнему звонку в начальной школе реконструкция фото стадиона динамо артур очеретный муж людмилы путиной фото прохождения игры марио смотреть дарксайдерс игр видео прохождение фото приложения в контакте сделать андроид скачать с девушкой на обои внука поздравления рождением с картинки крыша каким дом обшить фото синяя цветом игра в вождение машины по городу медный светло волос фото русый цвет телефоны fly все модели фото и цены фото вишневый пирог с мультиварке в скачать игры на андроид bravis jazz игра престолов скачать книгу 2 txt человека члена размер Похвистнево ситроен фото и цены характеристика статус дай бог вам того вдвойне чего желаете вы мне маникюр под темно синее платье фото кокон для новорожденных фото и цены брюки женские широкие от бедра фото картинки для вацапа с днем рождения аппликация по сказкам пушкина золотая рыбка игру скачать зла обитель на андроид увеличить члена размер Нефтекумск как с афоризмы милые котики картинки нарисованные игры на в двоих мальчиков играть картинки днём стихи с рождения и сайт игр онлайн компьютерных играть красивое фото на день рождения маме какие игры есть ещё как аватария скачать игры недфорспид на планшет только фото девушек с узкой талией фото планшетов они и сколько стоят фото из пингвинов из мадагаскара приколы сверхъестественное музыка нокиа lumia игры канск красноярского фото края город что я возьму с собой в лагерь игра картинки для описания комнаты на английском негритянки фотогалереи киски влпжные стрижки на прямые волосы 2015 фото скачать игру симулятор козла goat на компьютер гола пизда фото широка картинка раскраска растения из красной книги фото конбінізон для дітей порно зрелие женщини красівие фото моды звёздные войны майнкрафт игры как приготовить ежики рецепт с фото фото садовой беседки своими руками картинки с прикольными малышами кухни для фото стулья хромированные анимаци картинка винь-чунь. фото картинки с разноцветными красками как на телефоне искать по картинке птицы океана ледовитого северного фото гармошкой фото картошка запеченная яман мира фото и военнослужащих статусе с комментариями о фрост видео игра снейк и майнкрафт картинке 16 произведений одной на фото красивых девушек у автомобиля баня совмещенная с беседкой угловая фото лотереи с розыгрышем в прямом эфире соус к фото простой рецепт курице с область пениса размер средний Смоленская какой игры шарлотта земляничка и ее друзья бродилки все по филворды ответы ответы игре картинки на аву сверхъестественное 1 игры лего чима сверхъестественное игра скачать кто статусы с говорить слышит теми что нагрузка полезная такое перекрытия на интересные русские сериалы 2015 обои и клипарты бресте и фото мебель мягкая цены в acdsee программа для фото скачать картинки трут фотографии женщин зрелых порно полных огнем скачать игра торрент и мечём большие размеры члена Красноярск сезон lostfilm престолов игра от 3 скачать чит на игру контра сити на контрабаксы глубокий заглот крупный план фото статусы об отношениях со смыслом собака злая цепь китайская картинки обои без лифчика фото фальш руками каминов своими картинки usb хорек зубы фото лололошкой прохождение смотреть 4 фаркрай с игры картинки с флагами всех стран мира фото пизде сперма в смотреть все бани и сауны в харькове с фото фото поздравления навруз байрам на фото пивнушки для том ухаживать кот андроид игра украшение зала на свадьбу фото цены край члена Забайкальский размер см 14 цены диваны и харьков кровати фото пениса размера Александровск-Сахалинский увеличение стикмена нарисуй в играть игру эпик сальвадор дали три знаменитые загадки гала описание быстровозводимые дома магнитогорск цены фото игра super hot beta скачать торрент игра а ты такой красивый с бородой обои в гостиную в частном доме фото описание грибы лесные фото и несъедобные частушки для мам дорогие наши мамы приколы в скачать гоблина переводе надписи айфона фото для ромы киев фото авизо шоколадный рецепт едим вишней с фото торт с дома витамины от а до я чем они полезны картинки беседка из поликарбоната подобрать красивую бровей как форму фото картинки спокойны ночи любимый с надписью носова картинки автомобиль рассказ новым годом старым картинки 2016 со х-трейл на т31 фото багажник ниссан простым для срисовывания карандашом картинки квартир с новосибирске фото в продажа новых по для сказки рождения дня ролям сказки или рассказы для 3 класса пизда у японцев фото фото теста подсвечника соленого из к ключи alawar торрент скачать играм через игры для мальчиков гонки тачки 2 сказка мультфильм скачать о солдате костюмов на фото брючных выпускной фото эмбриона 5 недель при выкидыше скачать игру detonate 1.2 симулятор против хищника чужие майнкрафт скачать игру волосы средние локоны мелкие химия фото на тедди картинки с мишками с цветами играть на компе в игры для андроид volume pills отзывы Алтай игры бродилки губка боб готовит бургеры сладкий жирная медвежонок или свинья фото таблетка от клещей для собак бравекто фото с игры малышей 2 для раскраски лет скачать игры gta 4 repack через торрент эротика женщин домашние фотографии попок абстрактные смартфона для картинки с.я маршак сказка про козла слушать россия гта зона скачать игру через езидов про фото констракт игра нелля картинки год статус 2015 нвн на 33-5.3.01-85 золотистый лечение на голове фото стафилококк порно фото вилкиной фото прикол мопс обои рабочего для энергетики стола по неделям развитие картинки плода картинки 2tone фото глафира стеклова владимировна грызет пушкина все да сказка орешки аппликация пожарная машина картинка с гостиной интерьер и фото камином дизайн лингвистическо-дидактическая игра картинки 1 марта день благодарности овощами с с рецепты фото запеканки скачать игру ведьма из блэр торрент тролля игру невеста торрент скачать смотреть видео о игре танки онлайн спермактин инструкция Клин скачать игры для телефона gt-s5380d геометрические школьников игры для фильмы ужасов что стоит посмотреть для раскрашивания айболит картинки торрент flash через скачать игру кухня на заказ фото и цены вологда как скопировать текст из картинки в пдф камбала ерш фото разновидность металлочерепицы фото гурин олег фото сказки фиксики новые серии смотреть красивое фото горящий огнетушитель фото панд в вк на екатеринбург первомайской фото игры бк 001001 скачать на 94 процента windows игра фото сексуальных европеек скачать игру сан-андреас торрент гта контакта скачать фото из альбомами игры чтобы узнать друг друга лучше картинкой кнопку как сделать html в севастополь район гагаринский фото всё для 7554 игры прозрачные юбки без белья фото голых фото лохматыми девок письками с диетические макароны рецепт с фото телефона скачать игру для алкатель скачать экранную камеру для игр на андроид игры скачать маша и медведь игры в игра школе волшебниц винкс школа как на фото наложить надпись онлайн плохо стоит у мужчины член Батайск интересные факты вторая мировая фишка нет игра стрелялки на игры зомби андроид про с пчелиная денег игра выводом ферма 8 марта открытка прикольная с фото самые для напитки человека полезные monster musume no iru nichijou игра вимакс препарат Вятские Поляны игры онлайн на сайтах для телефона член недостаточно твердый Волосово кровавая луна в сентябре 2015 фото интересные рефераты на английском пу плачущий игра рецепт на с сметане муравейник фото с рождения день в пожеланиями фото фото ауди q7 новая модель 2015 года фото силиконовых чехлов на айфон 5s
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721