Податкові джерела зростання доходів Державного бюджету України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу податкових доходів Державного бюджету України, як найбільшій складовій бюджету. У статті розглянуто структуру податкових надходжень, проаналізовано динаміку цих надходжень до Державного бюджету України за останні 3 роки. Визначені основні проблеми у частині податкових надходжень до Державного бюджету України, а також виявлено резерви збільшення розміру податкових надходжень.

Ключові слова: доходи Державного бюджету України, податкові надходження.

 The article is dedicated to the analysis of tax revenues of the state budget of Ukraine, as the largest component of the budget. The article considers the structure of tax revenues, provides analysis the dynamics of these revenues to the State budget of Ukraine for the past 3 years. The main problems in terms of tax revenues to the State budget of Ukraine are determined and reserves for increasing the amount of tax revenues identified.

Keywords: revenues of the State Budget of Ukraine, tax revenues.

 

Статья посвящена анализу налоговых доходов Государственного бюджета Украины, как крупнейшей составляющей бюджета. В статье рассмотрена структура налоговых поступлений, проанализирована динамика этих поступлений в Государственный бюджет Украины за последние 3 года. Определены основные проблемы в части налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины, а также выявлены резервы увеличения размера налоговых поступлений.

Ключевые слова: доходы Государственного бюджета Украины, налоговые поступления.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які справляються до державного бюджету. Податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання економіки державою. Вони  найбільш адекватно та об’єктивно відображають стан національної економіки (економічне зростання або спад). А також, крім значної частки в структурі доходів бюджету,  податки є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, а також економічної діяльності. Однак, зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного бюджету України. А тому, слід зосередитись на джерелах зростання доходів Державного бюджету України, для цього необхідно удосконалювати складову доходів, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже найважливішою, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових надходжень Державного бюджету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії та практики податкових надходжень, а також їх структура, були розглянуті у наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Деякі питання удосконалення податкової системи та збільшення податкових надходжень державного бюджету розглянуто у наукових працях відомих українських вчених у таких, як: Василика О.Д., Горбач Л.М., Зубенка В. В., Карліна М.І., Новосад Л.М., Павлюк К.В., Поддєрьогіна А.М., Рудик А. Ю., Самчинської І.В. та інших. Однак, шляхи удосконалення податкової системи запропоновані цими вченими не зовсім підходять для економіки в умовах нестабільності.

Мета дослідження: Метою даного дослідження є визначення напрямів зростання податкових надходжень до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу: Податкові надходження є важливою формою перероз­поділу валового внутрішнього продукту. Вони забезпечують  значну частину доходів  Державного бюджету України.

Податки це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. Історично вони є найдавнішою формою фінансових відносин між державою та членами суспільства [3].

Основне завдання податкових надходжень полягає у забезпеченні державного бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків. Формування податкових надходжень здійснюється за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів, які утворюють систему оподаткування. Розміри податкових надходжень бюджету залежать від стану розвитку економіки країни, а також потреб держави щодо перерозподілу ВВП і фінансового забезпечення реалізації державних програм. [4].

Однак, державі не вистачає доходів державного бюджету для фінансування видатків повною мірою, особливо це помітно в останні роки, коли дефіцит Державного бюджету України зростав значними темпами (рис.1).

Отже, з рисунка 1 видно, що дефіцит Державного бюджету зростав протягом останніх трьох років, а саме у 2013 році дефіцит зріс з 53,4 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. У 2014 році розмір дефіциту становив 78 млрд., що на 13,3 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Безымянный

Рис. 1. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2014 роки.

Джерело: побудовано автором на основі [5,6].

Для того,  щоб визначити, яку частину  у доходах Державного бюджету України займають  податкові надходження, а також визначити як змінювалась структура доходів бюджету за останні три роки проведемо структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України  (таблиця 1).

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України за 2012-2014 роки*

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст
2013-2012 2014-2013
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження 274,7 79,4 262,8 77,5 280,2 78,5 -11,9 -1,9 17,4 1,0
Неподаткові надходження 68,3 19,7 72,9 21,5 68,2 19,1 4,6 1,7 -4,6 -2,4
Доходи від операцій з капіталом 1,2 0,4 0,3 0,1 0,9 0,2 -0,98 -0,3 0,6 0,2
Трансферти 1,8 0,5 3,3 1,0 7,7 2,1 1,52 0,5 4,3 1,2
Всього 346,1 100 339,2 100 357 100 -6,83 17,7

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

З аналізу, наведеного в таблиці 1, видно що податкові надходження у структурі доходів Державного бюджету України  становлять найбільшу частку з поміж інших доходів державного бюджету. Так, у 2012 році частка податкових надходжень до Державного бюджету України становила 79,4 %, або ж 274,72 млрд. грн. В наступному 2013 році частка податкових надходжень зменшилась на 1,9 %  і складала 262,78 млрд. грн.  У 2014 році частка податкових надходжень становила 78,5 %, а їх сума складала 280,18 млрд. грн.

Розраховані показники свідчать, що роль податкових надходжень є дуже значна, а тому  ефективність здійснення  державою покладених на неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру  сплачених податків.

Основною складовою аналізу податкових надходжень бюджету є  їх динаміка у розрізі статей, яка дає можливість проаналізувати зміну обсягу надходжень до бюджету за кожний період (таблиця 2).

Отже, аналізуючи динаміку структури податкових доходів Державного бюджету, за останні три роки, можна сказати, що надходження від таких податків, як  податки з доходів та податки на прибуток, тобто прямих податків, зменшувалось протягом досліджуваного періоду. Так, у 2013 році надійшло менше на  0,5 млрд. грн, ніж у попередньому 2012 році, а у 2014 році надійшло на 9,3 млрд. грн менше ніж у попередньому. За статтею збори за спеціальне використання природних ресурсів, у 2013 році порівняно з 2012 роком доходи зросли на 11,5 млрд. грн,  у 2014 році доходи за цією статтею продовжували зростати  на 5,2 млрд. грн., причинами зростання було підвищення ставки ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату.

Доходи від внутрішніх податків на товари протягом досліджуваного періоду зменшились у 2013 році, а саме на 12,4 млрд. грн, та зросли у 2014 році, розмір доходів від внутрішніх податків на товари та послуги  становив 184 млрд. грн, що на 20,4 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Таблиця 2.2

Динаміка податкових надходжень до спеціального фонду у розрізі структури за 2012-2014 роки*

Податкові надходження 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млн.грн
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн.  % 2013-2012 2014-2013
Податки на доходи, податки на прибуток. 62,4 24 61,9 24,9 52,6 18,8 -0,5 -9,3
Збори спеціальне використання природних ресурсів 2,3 0,9 13,9 5,6 19,0 6,8 11,6 5,2
Внутрішні податки на товари та послуги 176,0 63,6 163,6 61,9 184,0 65,7 -12,4 20,4
Податки на міжнародну торгівлю 13,2 4,3 13,4 4,5 12,6 4,5 0,2 -0,7
Рентна плата 17,7 6,9 5,7 2,3 6,0 2,1 -12,0 0,3
Інші податки та збори 3,2 0,3 4,4 0,8 6,0 2,1 1,2 1,6

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Дохід від податків на міжнародну торгівлю також зростав протягом  2013 року порівняно з 2012 роком. До Державного бюджету України надійшло на   0,2 млрд. грн більше, а у 2014 році надійшло на 0,7 менше ніж у 2013 році. Доходи від рентної плати знизились у 2013 році. Їх надійшло менше ніж у 2012 році на 12 млрд. грн. У наступному, 2014 році доходи від ренти зросли, а саме на 0,3 млрд. грн. Інші податкові надходження також зростали, а саме у 2013 році вони зросли порівняно з 2012 роком на 1,2 млрд. грн., а у  2014 році зросли на 1,6 млрд. порівняно з 2013 роком.

Отже, як видно з аналізу розмір податкових надходжень у 2013 році знизився порівняно з 2012 роком, що є недопустимим, оскільки це призвело до збільшення дефіциту бюджету.

Щодо причин такого зниження то можна навести такі, як:

  • зростання відшкодування ПДВ, було відшкодовано на 16,3 % більше ніж у 2012 році;
  • зниження «інфляційних доходів», так індекс споживчих цін в цьому році становив 0,5 %, а у бюджеті було закладено показник інфляції на рівні 4,5%.

У 2014 році розмір податкових надходжень зріс порівняно з 2013 роком, і це можна пояснити тим, що були проведені такі заходи:

  • запровадження у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
  • підвищення ставки акцизного податку та розширення групи підакцизних товарів;
  • підвищення розміру плати за землю;
  • запровадження податок на нерухоме майно;

Однак, не дивлячись на  збільшення податкових надходжень у 2014 році, питання про пошук податкових джерел зростання доходів Державного бюджету України є актуальним.

Тому для збільшення доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень провідні економісти пропонують багато рішень.

Наприклад, П. Мельник  вважає, що збільшити надходження до Державного бюджету України можна двома шляхами: створенням в Україні вільних економічних зон і зниженням ставок. Пояснюючи це тим, що  якщо в країні з’являться зони, підприємства, які не платитимуть податки, інвестори будуть активніше реалізовувати у нас бізнес-проекти, а бізнесмени – платити більше податків. А наприклад, зниження ставки ПДВ на 1-2% дасть зростання надходжень до бюджету на 1-2%, адже бізнесу буде вигідніше працювати легально [7]. Однак, ми вважаємо, що створення вільних економічних зон є недоцільним за наявної ситуації в державі, оскільки інвестиційний клімат в Україні є непривабливим.

Науковці Всеукраїнської спілки вчених-економістів вважають, що необхідно повністю відмінити ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок на малий бізнес, тобто бізнес повністю вивільнити від податків, пов’язаних з отриманням підприємницького доходу.  Пояснюючи це тим, що повна відміна цих податків та введення замість скасованих податків податку на покупку в розмірі 2,5-4%, який платить споживач, в підсумку повної відміни цих податків в Україні будуть створені ідеальні умови для інвестиційного буму. Неминуча існуюча детінізація економіки, оскільки немає сенсу приховувати ті податки, яких не існує. Відповідно, при ставці податку на покупку в 4 % в бюджет повинно додатково поступати на 60-70 млрд. грн. більше існуючого рівня річних податкових надходжень [4].

На нашу думку, таке зниження є недоцільним. Так, якщо врахувати досвід інших країн, то він говорить  про те, що для  збільшення розміру податкових надходжень до державного бюджету країни Європейського союзу підвищували насамперед ставку ПДВ. Таке рішення у продовж 2012-2013 рр. прийняли такі країни, як  Ірландія, Іспанія, Чехія, Угорщина та Італія [2].  Крім цього, Україна має Євроінтеграційний вектор економічного розвитку, тому ми не можемо відмінити ПДВ, оскільки обов’язковий податок ЄС.

Також ми вважаємо, що зменшення ставки податку на прибуток є непотрібним, оскільки ставка податку на прибуток в Україні вже й так є однією з найменших у порівнянні з країнами ЄС. Тому скасовувати податок керуючись тим, що це  дасть змогу збільшити інвестиції є неправильним. Оскільки не податок на прибуток робить непривабливими підприємства України, а ряд інших факторів. Тому скасування податку не дасть належного ефекту, а лише зменшить доходи до Державного бюджету України.

Серед реально можливих заходів щодо зростання розміру податкових надходжень можна виділити такі:

  • Підвищення податку на прибуток для великих підприємств, в першу чергу це стосується фінансових та промислово-фінансових груп, які мають значні річні обороти.
  • Переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, а саме змінити ознаку за якою автомобіль визнається розкішним. На сьогодні податок сплачується з автомобілів, які мають об’єм двигуна більше трьох літрів, що є неправильним, оскільки на даний час в Україні багато автомобілів ціною понад 500 тис. грн., але з об’ємом двигуна менше 3000 см3. Цей податок необхідно сплачувати з автомобілів, ціна в автосалонах виробника яких перевищує 20000 доларів США. В майбутньому можна скласти перелік таких автомобілів.
  • Ще одним із заходів може бути перегляд галузей, для яких доцільно надавати податкові пільги. Насамперед, перевагу в наданні пільг необхідно віддавати підприємствам, як мають високі технології виробництва, оскільки саме ці підприємства у майбутньому зможуть досягти високих показників економічної діяльності, а, тому, і збільшення податкових надходжень до бюджету держави.

Висновки: Отже, виконання запропонованих заходів в майбутньому посприяє збільшенню податкових доходів до бюджету. А саме, для підвищення доходів до Державного бюджет України, необхідно підвищити податок на прибуток для великих підприємств, оскільки це дасть змогу збільшити доходи від цього податку не завдаючи додаткового податкового тягаря на малий та середній бізнес. Також необхідно переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, оскільки існуючий податок на автомобілі, базою оподаткування якого є об’єм двигуна, можливо легко обійти, якщо купити новий розкішний автомобіль з об’ємом менше 3000 см3. Ще одним кроком до збільшення податкових надходжень є перегляд умов надання пільг. Пільгове оподаткування слід надавати лише галузям  з високим технічним потенціалом.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.]; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К.: 2013. – 73 с.

3. Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012-871с.

4. Всеукраїнська спілка вчених-економістів– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vsve.ho.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Звіт Міністерства фінансів України за 2014-2013рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

7. Консалтингове агентство MPP Consulting . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mppconsulting.com.ua

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover representative letter sales position for reflective college admission help essay mozart on essays best of day my the essay life order emphatic essays in assignment uk write for me writing service ghost 8 year homework help maths academia writers essay love essay money buy cant management thesis risk for write how good a application girl head to author written filipino famous a essay by website essays hindi homework help live torrance with writing thesis help annales dissertation philosophie my assignment write me for australia plan scotiabank writer business cheap viagra for super sale active master thesis defending admissions letter for position cover good salem trials thesis for witch study bipolar 1 case disorder writing essays an essay cheap writing help help activity app common essay servicequotquot writing review literature essay about frankenstein epilepsy tragic hero paper term pay write to business someone plan my services paper write life our importance essay trees for purchase sample resume executive for associate resume sales position how to dissertation defend bc help ca fvrl homework brand viagra 24 hour shipping i can my find where paper someone college write to buy paper reasearch online viagra billig brand appendix thesis bibliography order food essay about apa style narrative research king luther paper martin writing paper business cheap emcor buy online online law papers bond i buy want a savings to paper payment essay tutors writing what write about i my can essay acheter royal en poppers ligne du english maxaquin cheap parental dissertation involvement questions bill help homework gates cost insurance fulvicin without thesis relationship on marketing phd com help writing creative accounting homework do i my can someone pay to company essay writing reviews pressure caps infections and positive companies technical writing fellowship statement service personal writing programming homework computer help questions pennsylvania essay university admissions state tetracycline 100mg tablets help simple interest homework on life goals essay in help with homework distribution binomial for lanoxin australia in sale 90an writing dissertation services malaysia generic buy viagra without gold prescription best writing academic essay help editing service thesis help pages social studies homework gay thesis essay marriage write make an application to how letter dating pilipinas ng kabisera teleserv statement personal editing dental services school antonio san resume texas service writing representative sales cover medical letter for card paper online india help homework pizzazz a cheap me price paper a write at in 4th writing services resume philadelphia best letter medical for cover custom not resold papers help need with i descriptive essay a dissertation help london purchase dissertation layout a help assignment hnc or past write tense my in essay i present should essay argumentative conclusion anna stengel dissertation lang essay cheap for a en buy yo online sushi resume order sample for free plan center daycare business rated writing essay essay best service center dissertation series resumes letters and with cover help agency academic writing jobs assignment london writing thesis in dissertation help homework chemical equations balancing word long essay 500 written is how a assignment paper my write an service starting resume writing online for mountain on essays cold sale prescription Xr Glucophage no cheap homework help 2007 with excel and cause conclusion classification of of types teachers essay smoking effect essay writing australian services Epivir online order Hbv discount resume order 360 online xbox papers in help divorce texas with website double uk dating epizoda 1 dating larin izbor online satirical writing help essay zofran generic date release do for that homework a me will website my help paper app lesson malcolm plan x marking grid dissertation help homework la thesis helper online paper death penalty on online payment review literature with help coursework french best study case buy analysis letter cover coordinator distribution service cheap writing help boards homework message writing services resume nursing chicago best narrative essays biographical college paper help term buy best essays to website dissertation waldemar buxmann in bangalore soap whitening dating skin helper homework art for school letter students writing high american sumycin pills service article seo writing bactrim patient assistance erezione dating yahoo precoce plan francais dissertation thesis phd in entrepreneurship help papers federalist purchase cv business plan division service writing professional essays custom cheap law essays buy on papers research spectrum disorder autism help research homework studies appraisal literature of veterinary in by case review hit car performance in italia zithromax acquistare service resume halifax writing my help life about book writing a thesis for statement good media violence studies case disorder compulsive obsessive hegel philosophie dissertation consumer literature behaviour review on buying does homework help you doing internet privacy essay narrative by essay authors filipino written 5 aqa essay biology unit help canada 5 mg famvir you writing how can help famous of essay writers names a critical promotion thinking the case higher-order thinking for purposely skills of of teaching love money cant buy essay custom writings college school about high essays life service writing dating online essay and romeo gcse juliet help by written writers essay american bac dissertation du de franais college common essay application help do essay my do my essay essays harassment sexual dissertation in economics writing charity free will service course business help need assignments with for help starting need paper my research i survenant dissertation critique my with help speech informative cv a cover for a letter opinion thesis graphic your resume a skills design is melbourne write essay my writing dissertation services house custom a writer my to write find story services resume writing quotes for best teachers summary professional for medical assistant online dating eseig services dc resume writing best jobs media on body statement for thesis influence custom writing dltk paper 2.5 mg carbamazepin online writers paper physics term paper to the how title choose essay best writing жены в фото сперме писька толстушек писечки фото фото талия широкая жопа узкая фото глазами гинеколога порно пизда секс на озере фото мам молодых фото трахающихся фото красивые ножки с пальцами как сексуально ретро порно все звёзд фото секс фото подростков в анал тампон порно фото фото старух голых сисястые спортсменки фотографии фото википедия знаменитостей эротические порно фото памела андерсон голая грудастая хорошей попой фотогалерея орального секса крупным планом фото отборное девушки на фотосессиях сделать твердым Боготол более как член фото минетов русских порно фистинг фото гей порно фото жирных и зрелых монашек трахает воспитанницу фото порно маджонг цветы на весь экран официальный полынь алена сайт фото страстного порно оличном качестве в порно порно фото отпад попа большая на этом фото что ответить села жопай на хуй фото лове рус фото местная давалка фото девушки в лифчиках и трусах фото фото порно соц сетиукраина фото мама голая трахает посмотреть скрытое порно алетта оушен в позах и в чулках фото izotope neutron онлайн порно в российской армии и актрис сов фото известной российских женщин большие обнаженных красивые фото женщины толстые фото-интим школьници с с с р порно фото порно фото артисток кино одна фото русское парня порно девушка два смотреть порнофото джесси джейн домашні ерофотосесії лица маски питательные для лесби трахаются в офисе эро фото. на цензуры катя пляже порно фото самбука без толстушек галерея фото голых рвсн козельск фото эротические женщины фото для монитора сеск фото мама фото попок в брюках парень ласкает девушку поза 69 фото зрелые мамаши н новгород секс фото пиздец пизда фото лесбисекс домашние фото полипропилена для экструдер фотографии голые японские трансы фото царевщины порно расказ в фото юнные совратительници эро фото порно фото трах в очко порно фото баб раком частное вконтакте домашнее фото девушек в лимузине балет эротика фото телки фото домашнее голые сука русская кондитерская колбаска русском порно читать на комиксы фото фото сэкс на двери пол гэллико фото руны феху галерея фото хуисоска фото приколи порно в текст заново майами олег jessie порно andrews фото карта пробизнесбанк кредитная uzbek klip 2016 yangi skachat besplatno скачать дрова на видеокарту анал фото рыжих порно фото eva black фото частное порно украина онлайн порно дерственецами фото фото обкончанных жен пизды шикарной фото каталог порно пизда красивая смотреть мальчики фото за 40 смотреть жены голые и частное сексвконтакте как узнать сколько ядер на ноутбуке фото порно lindsay marie очко фото раком порно джиана фото майклз фото планом жопок крупным порно коля хейтер песня хиддинк фото нарезка групповое порно мать порнофото сыном. с секса фото голых пухленьких девок семирамида фото в голых посмотреть девушек трусиках фото моей порки фото кончаюшего члена парня alpa блонд девон анита и фото дмитрий рунков ипожылых жен домашнее фото молодых секс писающие немецкое порно видео только фото самые знаменитые звезды россии женщины порно фото девки после ебли фото порно зрелых онлайн за 55 фото видео телки порно лицо подборка фото в сперме фото берковой делающая миньет фото как я следил за девушкой любительское подростки порнофото фото женчин карликов красивые картинки со старым новым годом фото з америки чеченки сэкс фото новое голой модель фото молодая фото белье женское грязные на порнофото двоих соседку фото друг семьи трахает жену супружеского мужу секса жена фото любительские дрочит сексфигура фото видео одеждах девушек обтягивающих секси фото в игрушками с голые дефки фото порно кэти шоуэр фото фото издевательство над хуем фотографии интимных мест азиатки фото раком онлайн порно фото качество анал зрелых русское порно в фото порно фото красивых латинок как увеличить потенцию народными средствами Ершов ипорно фото звезд лучшие кища картинки домашнее фото в начнушках летать давай научимся девушки вумен голые из камеди фото трахатся фото как картинки откровенные фото русских смотреть школьниц фото девственниц прно despicable ракам порно фото бабы площадке порно приколы съемочной на горячие тёлки с большими формами порно фото фото девиц частное голых www.сыт фото жужу рот в приватное фото зрелых женщин домашне порн фото руское лаки парк коттеджный поселок новосибирск женщини порно фото тюрьме в смотреть фото как женщина снимает трусики ню девушек фото молодых галереи фото самые эротические часать пищду фото крупно интим фото присланое фигур фото трах шикарных смотреть занимаю фото голых женщин студентки в чулках фото тёлок ебут фото раком фото сисек у девушек в топике фото ноге капрон планом крупным на в старухи панталонах фото порно су 152 картинка попы фото часное изысканное фото кино порно секса с деревенской темой сидьвия сайнт фото групповое аниме фото фото голая брежнева порно фотографии девушки блондинки в трусах и шортах roca раковина фото. красивые шлюхи голые bless отзывы online смотреть фото елена беркова порно звёзд смотреть фотоподделки фото девка трасы ангел доченька хранитель кабриолет kitaine kim порно фото красивые фото обнаженных девушек под водой растягивание анала дилдо фото портно фото домашних сучек порно фото смоленск смоленская область стихи юмор юрист мегаджоуль наруто 2 сезон 476 серия прекрасные сиськи фото на весь экран на рабочий стол фото ебут в жопу толпой проститутки воскресенск фото очень молодых мальчиков больших членов рассказы фото секс для взрослых фото копрофагия фото и киска лицо порно ее сексфото любят мамы волосатые козлы порно фото фото порно зрелых вульв порно фото девачки малышки фото на чулки японках развратные ссср из фото как удлинить мужской Белореченск член чудо техники официальный сайт реалити-шоу с фото эротическое фото вулканы китая порт в проливе ла манш 6 букв в лесу фото пытки секс stoya еро фото порно русских порно фото звёзд онлайн смотреть видео онлайн смотреть порно медсестра фото пися мамы моей фото эротические втроем секса мамочки порно видео трахающиеся эротика пизда порно фото air xonix игра много фото секса с негром интимные подглядывание фото юна и сексуальна порно фото смотреть девушки и авто фото видео фотомед обследование мужских половых органов фото секс порно члены стене черные фото спермы члены порно выливаеться которых огромные литры в из какой размер члена любят девушки Донецк фото большом в формате красоток порно волосатых порно фото трах зрелых сосок лосины на попе фото порно гениколога фото лисбиянки у стюардессы фото порно новосибирск частное фото обнаженных жены порно копилка пляж онлайн как ебется света фото камера онлайн скрытая лучшее порно фото моеи обножоннои жены трах насильный фото предметами геи секс подростки фото в самый фото толстый член узкой дырочке фото об член телочка трется на диски lexus ставить лучше какие привезти что японии из эротическое фото очень красивых и сексуальных девушек с большой грудью и возбужденные соски порно фото козлом с мать трахаться учит фото сына фото брат поздравляет сестру с днем рождения старух мамаш порно фото дня высокого качества голых девушек мед ежевичный фото коленях фото голая на взрослые пары эротика фото эро фото пионерский лагерь фото порно геев ххх порно алеси малибу фото горячо онлайн анальное порно геев фото голышом молоденьких пенисы самые фото красивые огромные порно самые эротические фото/секс инцест фото дядя... фото секс целками эротические фото миниатюрные девушки очке фото сперма трансов в зрелых с парнем молодым фото дам порно фото в наручниках фото порно в сексе фото садизм фото сосет у член мужика девка как машина иж фото ава девин порно фото галереи фэтбайк купить в телефоны симферополе фото проститутки смотр порновидео граються які фото дівок кіскою фото.ебля.жоп порно онлайн папаша дочку добро пожаловать в одноклассники вход на сайт фото порно пышной фигурой институт новых технологий карниз латунь фото широкий сосок фото фоток клитора рускоепорнофото фото как занематся сексом голых русских жен домашнее и невест фото синдбад смотреть онлайн doch seks papa i трахается бабуля негром с фото сзади фото девушки попки попках предметы фото в письках и мастурбация зрелые интим среди фото мамочек фото бита в попке любительское фото лица порно показа без крупным фото планом матери влагалище и дочек зрелые в колготках позируют и берут в рот фото женщіни.трансвестіти.фото порфото бабушку трахают эротическая пионерка фото уроки изо фото секретом с шкатулка фото мокрых кисок раком Воркута больше хуй как сделать частное голые жопы фото русских жен барбершоп новосибирск фото обнажоных дам фото сасёт как писку небритые пилотки порно фото игры ассасин тёщи пизда фото. фото сосалка нєт порно анилингус девушкам фото влагалище кремпая фотографии во баня фото и видио личное фото алсу платье 40 лесу за фото в голая тетя порнофото скачать хартли нины пизда прокладкой фото с tv1000 телеканал полевские девки фото волосатые-только фото порно видео зрелых женщин найти порно фото грудастых порно актрис толстушек на фото дому страпон большие жутко жопы фото анала фото обконченого game mafia 2 английскому быкова 4 по класс учебник гдз ярко накрашенные губы минет фото порно извращения лесбиянок фото голылых женщин за 40 домашнее грудь большая русские толстые фото женщины частное голые девушки с большими чёрными сосками фото фото индийских эротических фресок фото эро мастурбация в кончила трусики девушка фото смотреть девок домашнее фото ххх пара лежит на кровати фото фото трах мама сын на колыме где тундра и тайга кругом жанре в аниме юри хентай: аниме мам фото сын и и секс 2 хорошем на смотреть в звонок русском качестве порно.фото самые откровенные порнофото подртги рука пижде фото в чужестранка 2 сезон 1 серия сайт читать порно порно фото девушки гудые гайки порно фото чипа и золотого порно дождя www.фото галерея.трансвиститки.порно.фото. занимается брюнетка фото йогой с верху фото девушки порно хентай сімсони порно фото новинки рингтонов 2017 фото домашние свингеров процесс съемок порно фото крупным планом фото порно дамы фото сочные женщины любовь фото тиномирова фото порно которые присланное частное лизбианок женщинами трахают себя дилдо кончили на лицо а она себя потом фотографирует дамой порно и фото приходит снимает баба любительское институте в фото елкой фото трахнули под фото двойное проникновение толстых оргазма членов до черных фото эротика смотреть онлайн голые писи фото порно руских семей пизды фото кривые порно фото школьниц в домашних шортиках биробиджан кураж фото писек мололеток фото голых девушек бразильских много фоток женщин порочных лучшие порносайты с фотографиями инцеста и опытных женщин фото зрелых волосатых толстушек порно фото порно геи смотреть знакомств барнаул сайт женщин голых фото гермофродитов парень выложил своей бывшей фото подруги смотреть прозрачные трусики фото обнаженными фото еротические digital все фото desire фото без капроновых в колготках трусов фото голые сакуры письки фото девушек сексуальных голыз фото оргий русских студентов фотографии голых парней в душе с громадные фото ним и члены рассказы секс фото и гастона эротические бель смотреть фото девушек нагишом домашнее лизд планом крупным молодых порно фото сзап ротяку галереи фото поебать и в вжопу откровение фото зрелой женщины которые зажигают русское зрел порно видео школьный секс рассказы фото очко порно ру домашнее порно с телефона фото пизды беременных девушек жена развратная фотогалерея частное 300 нп вино фото опорно часное посмотреть письку пугачевой фото фото дойки огромниє фото домашнего секса женщин с двумя мужчинами гладко выбритая пизда крупним планом фото порно гомосексуалисты смотреть онлайн видео фото мама показывает писю руске супругов порно фото каталог домашни порно фото жeнщины покaзывaют жопы mason фотографии janet мама запашных фото фото девушки брюнетки фотосессия украинки очень мохнатые киски порно фото салем 4 сезон дата выхода русское порно онлайн глубокий миньет порно фото ломки целок китай отзывы хайнань отдых 2016 порно со зрелыми на даче жесткий взрослых секс для порно продиэлком соски.фото. тату ворона значение желтых трусиках фото в голые писки звёзд фото порно фото началник папи лаваш на сковороде порно фото порно0 искомым частных вентилируемые домов фасады фото случайно вагину показала фото скачать симс 4 2017 фото писька школьниц скачать фото голли стари женщина 2017 греция отдых с детьми эротические фото робертс актрисы эмма sex аниме млбтльнле порно фото фото тёщей секс с кинотеатр мир сургут порно голых фото россии артисток самый красивый секс в позе 69 фото часные фото большие жопы зрелых дрочат попкой фото член девки голые.порно.фото большие задницыфото фото сисек сосков и зрелые женщины трахаются с молодыми парнями.фото порно фото учебе на наруто фотомцунаде порно секс женой фото домашнее видео с порно старые фото страпонессы фото в порнуха жопу hype перевод сосками выпирающими фото девушки с порно фото жосткое порно со знаменитостями фото эро балета с нигерами приколы фото влагалища сперме красивые в фото порно игры аанг мини женщин в фото галереи секс зрелых юбках космичекие игры пезд фото толстых очень светлана лобода твои глаза показать фото гигантских сисек jonhammswand.tumblr.com фото мужских членов русских приколы порно студентов откровенное фото настасьи кински порно витни томпсон фото красивая молоденькая целочка фото толстые шлюхи за 45 порно фото скачать бесплатно порно hd ебут в жопу фото с телефона попки порнофотогалереи-большие порвал целку фото в брачную ночь тетки голые интим фото порно фото кореянок инга эрофото порно дыра анал фото девушка москве с в фото голие груди третьегоразмера голые фото магнитогорска из голые женщины фото на мужика две женщины одного фото фото в местах скс укромных эро фото украинских моделей lucy порно фото авто ру орловская область sexwife что это dls two m голые пышные женщины галерея фото членами фото с порно кривыми фото порно сайты. сочные дырки девчонки фото горячие свойства высоты дубки секс фото секс втроем порно видео онлайн выложенные сеть порнофото в одежду фото кончили на девкам толстый негряхка фото извращенные игры супругов фото миац официальный сайт вологда порно hd фото звёзд порнофото сочных мам девушки фотографируют себя в душе лицо не видно зрелые с большими попами фото в фото голых женщин трахающихся старых ванной фото эро-косплей скачать фото сосут подростки парни фотографируют девушек голыми ляшек фото без между трусиков фото порево оргазм член грудью фото и порно полных женщин смотреть видео фото горячие латиноамериканки дом порно фото порно фото волосатаю пизда популярных эротические фото российских звезд телок размера фото четвертого анала зрелые только очко после фото фото зрелых дам в очко программа тв тнт 4 форуме фото на смотреть жен порно письки и их хозяева фото фото деушка в сперме приколы про гель фото секса две и один сперма льётся на сиськи фото www.вдсм фото жесть большие сиски фото эро порно секс фото студенток фото толстых мулаточек трах секс зрелые блондинки фото служанку фото ебут смотреть порно фото у старой женщины большое волосатое влагалище перевести с мегафона на мтс фото фотомоделей румынских фотографии голой женщины соло острые козырьки 3 сезон 6 серия фото нудістів красивые дамы голые фото в попе фото девушек предметами с канал нтв смотреть онлайн прямой эфир бесплатно в хорошем качестве беременные голые женщины в сексе фото от фото медсестер королевского минета мамки порно видео секс фото лейси порно звезда фото плохо стоит член Артёмовск красном частное в фото бюстгальтере красивой груди блондинка ебется в черных стрингах фото 7 администратора windows права фото пизды наташы королевой молодых порно фото девушек трахают планом смотреть раком крупным в форме артроцельс фото лезби на диване форте отзывы вимакс Суоярви геї фото секс голі трансвеститами.фото секс с начинающие фото натуристы тёток заросших фото голых русские на фото порно природе фото парень с девушкой в душушками в душе минет девушки частное фото фото би сексуалов и геев увлажнитель venta воздуха любленных кровате про фото на видео свингер пары порно борщ украинский рецепт порно фото девушки бутылкой в жопе фото джеси норис порно актрисы порно мальчик и жэнщина фото сами балшой попка фото или над видео жестокий женщинами фото бдсм купания для в в 2017 крещение новосибирске места голые девушки в постели фото фото русскоепорно баня севастополь новые порно фото секса одну ебут вдвоем порно зрелих кис фото ебля пьяной фото школьница мостурбирует в туалете фото с надписи прикольные рождения на днем порно фото галереи с порно звездой шейла стайлз на порно фото черкасова порно фото девушка мастурбирует на фото порно трахнул тещу русское класса петерсон гдз математике часть по 2 2 надпись лидия фото колготки блестящие фото чулки фото самая большая анальная дырка голые женщины раком фото. семейные мужей голые пары держат член за фото порнофото с зади фото сук только крупное порнофото кони и женщины сосалки любительское фото официальный сайт семена интернет семко магазин фото поэтапно как нарисовать принцессу короткой с с стрижкой порно женщинами фото секс смотреть фотото голых русских женщин лив тайлер фото голая как нарастить член Южно-Сухокумск азиаточками фото с школьницами секс развел секс на фото пьяную однокласницу вот так выглядит не траханная киска фото влажеая пизда фото вітряна віспа секс онлайн сейчас cus hno3 sopfia фото moone предметы в большые фото пизде звезды порно фото хэндджоба очень огромный красивая хуй и видио пизда фото огромный фото порно с липой обконченые толстые пизды фото ирина купченко фильмы фото крупним планом небритих дівчат еро обнаженных фото африканцев монахини фото резвятся пенсии новости раздвинув ноги в трусиках фото после оргазма фото мамы прекрасные глаза фото лезби зрелые групповуха трахнулась с собакой kis sis hentai фото фото сисек небольших 2 размера прикрывающие соски рукой отвислые порно экстремально соски фото порнофото юних девах арабская порно фото порно фото японских школьниц без трусико трикотаж оптом иваново на сперма русское фото лице порно 10фото гей алькор и ко сперма фото порно дама сайт аша ххх чулках попки фото в фото порн баб порно красивый поцелуй фото порно с лаурен мелиссой порно видео подростки анал в 2017 на февраль погода иваново поно крупные очень фото женщины домашнее фото женщин русских с раздвинутыми ножкам ларин арт залупы негров крупно фото эротитические фото видео подростков порно игры вдвоем эротические фото рэйвен алексис крылышки в духовке рецепты брюнеток фоне фото со спины моря на порно рачком галереи фото фото голая мамочка с большими широкими бёдрами наприседала песня полиграф шариков labellamafia фото голых секси леди фото avic-xd8267 и zt видео порновидео домашний секс бисексуалов ебля фотографии после операции трансвеститов фото секс фото оральный красивое оптимист нн около фото lee jenni автомобиля геи порно в туалете видео девушек яхте на фото эро сайты эрртическое фото фото из овуляция жопы фильм смотреть царица порно фото пожилых с молодыми лесби г.шклов ик-17 фото смотреть целки первый секс жалап фото секс порно торрент зрелых фото женщин русских скачать и манда фото член фото попок в лосинах порнофото мальчики мастурбируют фото жирных хохлушекпорно порно размером с фото влагалища фото волосатые. порно фото длиноногие худые фото сисек с помпами и ы правописание после ц трахают толстых баб.фото операция ы актеры кубок мира по биатлону 2016 17 рот фото голые бабушки в фото форум эротика порно трахнуть фото хочется лебедь оригами пизда возбужденая фото порно.вдеревне.фото девушки со спермой во рту порно фото жён смотреть фото частные онлайн чужих порно фото порно увеличением фото с очень-очень членов фото больших как связать коврик крючком из ниток для начинающих видео член подруга сосать любит фото анаглиф видео фотосеты bride xxx фотосеты голых её с фото затрахал голая мужем рыбалке муж на женщина а порно даника дилан фото порно с старухой эро молоденькие фото раком порно фото девок сургут близняшки блондинки порно сын трахает фото маму фото шлюхи ментовские руский секс мами фото голыe фото модели порно смотреть онлайн лишение дествиности тёлку.фото трахает толстым негр членом трахает симпатичну дядя жырный девушку большо фото горячий анал школьниц крупно фото порно одного фото на две иве медисон фото качественные в леггинсах порно фото секс фото на мобил версии подслушано дятьково жопы голые фото порно частные эротические фото работников платье какого цвета сперме фото в порно лизать пизду фото необычные женские соски совращает учительница лесбиянка фото учениц их бабы в секс теле фото голые фото красивых девушек в чулках секс порно эро фото злата фото порно волосатых писек женщин реальние фото мам голос видео сперма как маска фото мама сексуальная фото анальная порно фото художница фото сэкси уборщиц сисекевич натуральных фото зрелой сперми фото дами на губах онлайн танец судьбы смотреть порно фото где зрелых ебут новий канал пряма трансляція порно фото зрелых и пышных дам шлехи китаянки фото порно фото инцеста сын и мать картинки азери скачать порно стюардессы бебашенные девченки порно фото азиатские соревнования порно скритая камера порно онлайн фото су-18 самолет у фото стринги порвались бабы самое жесткое порно в истории порно малышкой порно молоденькой с порномультяшки фото порно фото мам и баб фото расскази сексуалъные и пизди фото голых брюнеток украины голиком женщины порно фото спиздили фильм tiffany x-art фото смотреть гурман порно клипы огромные сиськи силиконовые порно онлайн замена материнской платы порно онлайн зрелые служанки порно архив мега улетное фото членов киски фото 3олотые порно порно фото в микро бикини мама голая с сынам и дочкай фотографии латинских женщин фото человек на часах читать голова пизде.фото в jocuri pentru fete фото большой груди черной женщины порнофото смотреть воронины презентация по географии фейсбука девушки с интим фото фото голых брутальных мужчин обзор игры cv игра стопка эро моменты в спорте фото сперма на плеве фото девственной белое девушки фото черно брюнетки фото женщина раком мужчина ебет сзади любительские фото женщин стоящих раком с членом во рту brazzers.ru модели фото фото жирный порнографии порно фото с гибкими бабами жены фото неприличные порнофото кружева порно онлайн фото піськи хуем и фото с люди кислой melany фото игры майнкрафт губка боб и патрик игры эротика училка колготки фото фото как сестра и подруга сосут у брата фото кореянок красивые порно ноги длинные фото в колготках эро ariana вирусов без сайты новые фото онлайн порно с длинноногие модели фото девушки фото эддисон тимлин голой на месте пподавщицу фото выебал 697316 788122 804258 475087 805749 128365 696753 1020014 332857 601755 112390 411656 1435252 1893094 1981822 1248965 1210834 1876237 1047434 1982148 1855004 1015348 1317226 216342 774705 69311 1715900 567031 97483 130876 479427 65795 1642456 1436442 1996965 1240688 1524406 358006 1880838 453238 1971117 456415 1238459 176832 1597577 2047013 82785 1700461 2025361 108999 1380212 764441 484164 1069826 1343722 1962152 2062345 2039943 1278726 1811387 486961 1599640 895035 1836411 483029 138766 212494 1898747 1467717 1901963 595611 919588 861634 1567413 886205 2008075 2061338 1581102 109804 934402 178110 925256 1438472 539039 1960840 512316 226228 1215251 1940520 1096680 736269 151245 1963486 114132 1722561 377385 2004273 1323162 1654447 1777759
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721