Податкові джерела зростання доходів Державного бюджету України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу податкових доходів Державного бюджету України, як найбільшій складовій бюджету. У статті розглянуто структуру податкових надходжень, проаналізовано динаміку цих надходжень до Державного бюджету України за останні 3 роки. Визначені основні проблеми у частині податкових надходжень до Державного бюджету України, а також виявлено резерви збільшення розміру податкових надходжень.

Ключові слова: доходи Державного бюджету України, податкові надходження.

 The article is dedicated to the analysis of tax revenues of the state budget of Ukraine, as the largest component of the budget. The article considers the structure of tax revenues, provides analysis the dynamics of these revenues to the State budget of Ukraine for the past 3 years. The main problems in terms of tax revenues to the State budget of Ukraine are determined and reserves for increasing the amount of tax revenues identified.

Keywords: revenues of the State Budget of Ukraine, tax revenues.

 

Статья посвящена анализу налоговых доходов Государственного бюджета Украины, как крупнейшей составляющей бюджета. В статье рассмотрена структура налоговых поступлений, проанализирована динамика этих поступлений в Государственный бюджет Украины за последние 3 года. Определены основные проблемы в части налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины, а также выявлены резервы увеличения размера налоговых поступлений.

Ключевые слова: доходы Государственного бюджета Украины, налоговые поступления.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які справляються до державного бюджету. Податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання економіки державою. Вони  найбільш адекватно та об’єктивно відображають стан національної економіки (економічне зростання або спад). А також, крім значної частки в структурі доходів бюджету,  податки є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, а також економічної діяльності. Однак, зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного бюджету України. А тому, слід зосередитись на джерелах зростання доходів Державного бюджету України, для цього необхідно удосконалювати складову доходів, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже найважливішою, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових надходжень Державного бюджету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії та практики податкових надходжень, а також їх структура, були розглянуті у наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Деякі питання удосконалення податкової системи та збільшення податкових надходжень державного бюджету розглянуто у наукових працях відомих українських вчених у таких, як: Василика О.Д., Горбач Л.М., Зубенка В. В., Карліна М.І., Новосад Л.М., Павлюк К.В., Поддєрьогіна А.М., Рудик А. Ю., Самчинської І.В. та інших. Однак, шляхи удосконалення податкової системи запропоновані цими вченими не зовсім підходять для економіки в умовах нестабільності.

Мета дослідження: Метою даного дослідження є визначення напрямів зростання податкових надходжень до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу: Податкові надходження є важливою формою перероз­поділу валового внутрішнього продукту. Вони забезпечують  значну частину доходів  Державного бюджету України.

Податки це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. Історично вони є найдавнішою формою фінансових відносин між державою та членами суспільства [3].

Основне завдання податкових надходжень полягає у забезпеченні державного бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків. Формування податкових надходжень здійснюється за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів, які утворюють систему оподаткування. Розміри податкових надходжень бюджету залежать від стану розвитку економіки країни, а також потреб держави щодо перерозподілу ВВП і фінансового забезпечення реалізації державних програм. [4].

Однак, державі не вистачає доходів державного бюджету для фінансування видатків повною мірою, особливо це помітно в останні роки, коли дефіцит Державного бюджету України зростав значними темпами (рис.1).

Отже, з рисунка 1 видно, що дефіцит Державного бюджету зростав протягом останніх трьох років, а саме у 2013 році дефіцит зріс з 53,4 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. У 2014 році розмір дефіциту становив 78 млрд., що на 13,3 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Безымянный

Рис. 1. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2014 роки.

Джерело: побудовано автором на основі [5,6].

Для того,  щоб визначити, яку частину  у доходах Державного бюджету України займають  податкові надходження, а також визначити як змінювалась структура доходів бюджету за останні три роки проведемо структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України  (таблиця 1).

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України за 2012-2014 роки*

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст
2013-2012 2014-2013
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження 274,7 79,4 262,8 77,5 280,2 78,5 -11,9 -1,9 17,4 1,0
Неподаткові надходження 68,3 19,7 72,9 21,5 68,2 19,1 4,6 1,7 -4,6 -2,4
Доходи від операцій з капіталом 1,2 0,4 0,3 0,1 0,9 0,2 -0,98 -0,3 0,6 0,2
Трансферти 1,8 0,5 3,3 1,0 7,7 2,1 1,52 0,5 4,3 1,2
Всього 346,1 100 339,2 100 357 100 -6,83 17,7

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

З аналізу, наведеного в таблиці 1, видно що податкові надходження у структурі доходів Державного бюджету України  становлять найбільшу частку з поміж інших доходів державного бюджету. Так, у 2012 році частка податкових надходжень до Державного бюджету України становила 79,4 %, або ж 274,72 млрд. грн. В наступному 2013 році частка податкових надходжень зменшилась на 1,9 %  і складала 262,78 млрд. грн.  У 2014 році частка податкових надходжень становила 78,5 %, а їх сума складала 280,18 млрд. грн.

Розраховані показники свідчать, що роль податкових надходжень є дуже значна, а тому  ефективність здійснення  державою покладених на неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру  сплачених податків.

Основною складовою аналізу податкових надходжень бюджету є  їх динаміка у розрізі статей, яка дає можливість проаналізувати зміну обсягу надходжень до бюджету за кожний період (таблиця 2).

Отже, аналізуючи динаміку структури податкових доходів Державного бюджету, за останні три роки, можна сказати, що надходження від таких податків, як  податки з доходів та податки на прибуток, тобто прямих податків, зменшувалось протягом досліджуваного періоду. Так, у 2013 році надійшло менше на  0,5 млрд. грн, ніж у попередньому 2012 році, а у 2014 році надійшло на 9,3 млрд. грн менше ніж у попередньому. За статтею збори за спеціальне використання природних ресурсів, у 2013 році порівняно з 2012 роком доходи зросли на 11,5 млрд. грн,  у 2014 році доходи за цією статтею продовжували зростати  на 5,2 млрд. грн., причинами зростання було підвищення ставки ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату.

Доходи від внутрішніх податків на товари протягом досліджуваного періоду зменшились у 2013 році, а саме на 12,4 млрд. грн, та зросли у 2014 році, розмір доходів від внутрішніх податків на товари та послуги  становив 184 млрд. грн, що на 20,4 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Таблиця 2.2

Динаміка податкових надходжень до спеціального фонду у розрізі структури за 2012-2014 роки*

Податкові надходження 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млн.грн
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн.  % 2013-2012 2014-2013
Податки на доходи, податки на прибуток. 62,4 24 61,9 24,9 52,6 18,8 -0,5 -9,3
Збори спеціальне використання природних ресурсів 2,3 0,9 13,9 5,6 19,0 6,8 11,6 5,2
Внутрішні податки на товари та послуги 176,0 63,6 163,6 61,9 184,0 65,7 -12,4 20,4
Податки на міжнародну торгівлю 13,2 4,3 13,4 4,5 12,6 4,5 0,2 -0,7
Рентна плата 17,7 6,9 5,7 2,3 6,0 2,1 -12,0 0,3
Інші податки та збори 3,2 0,3 4,4 0,8 6,0 2,1 1,2 1,6

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Дохід від податків на міжнародну торгівлю також зростав протягом  2013 року порівняно з 2012 роком. До Державного бюджету України надійшло на   0,2 млрд. грн більше, а у 2014 році надійшло на 0,7 менше ніж у 2013 році. Доходи від рентної плати знизились у 2013 році. Їх надійшло менше ніж у 2012 році на 12 млрд. грн. У наступному, 2014 році доходи від ренти зросли, а саме на 0,3 млрд. грн. Інші податкові надходження також зростали, а саме у 2013 році вони зросли порівняно з 2012 роком на 1,2 млрд. грн., а у  2014 році зросли на 1,6 млрд. порівняно з 2013 роком.

Отже, як видно з аналізу розмір податкових надходжень у 2013 році знизився порівняно з 2012 роком, що є недопустимим, оскільки це призвело до збільшення дефіциту бюджету.

Щодо причин такого зниження то можна навести такі, як:

  • зростання відшкодування ПДВ, було відшкодовано на 16,3 % більше ніж у 2012 році;
  • зниження «інфляційних доходів», так індекс споживчих цін в цьому році становив 0,5 %, а у бюджеті було закладено показник інфляції на рівні 4,5%.

У 2014 році розмір податкових надходжень зріс порівняно з 2013 роком, і це можна пояснити тим, що були проведені такі заходи:

  • запровадження у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
  • підвищення ставки акцизного податку та розширення групи підакцизних товарів;
  • підвищення розміру плати за землю;
  • запровадження податок на нерухоме майно;

Однак, не дивлячись на  збільшення податкових надходжень у 2014 році, питання про пошук податкових джерел зростання доходів Державного бюджету України є актуальним.

Тому для збільшення доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень провідні економісти пропонують багато рішень.

Наприклад, П. Мельник  вважає, що збільшити надходження до Державного бюджету України можна двома шляхами: створенням в Україні вільних економічних зон і зниженням ставок. Пояснюючи це тим, що  якщо в країні з’являться зони, підприємства, які не платитимуть податки, інвестори будуть активніше реалізовувати у нас бізнес-проекти, а бізнесмени – платити більше податків. А наприклад, зниження ставки ПДВ на 1-2% дасть зростання надходжень до бюджету на 1-2%, адже бізнесу буде вигідніше працювати легально [7]. Однак, ми вважаємо, що створення вільних економічних зон є недоцільним за наявної ситуації в державі, оскільки інвестиційний клімат в Україні є непривабливим.

Науковці Всеукраїнської спілки вчених-економістів вважають, що необхідно повністю відмінити ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок на малий бізнес, тобто бізнес повністю вивільнити від податків, пов’язаних з отриманням підприємницького доходу.  Пояснюючи це тим, що повна відміна цих податків та введення замість скасованих податків податку на покупку в розмірі 2,5-4%, який платить споживач, в підсумку повної відміни цих податків в Україні будуть створені ідеальні умови для інвестиційного буму. Неминуча існуюча детінізація економіки, оскільки немає сенсу приховувати ті податки, яких не існує. Відповідно, при ставці податку на покупку в 4 % в бюджет повинно додатково поступати на 60-70 млрд. грн. більше існуючого рівня річних податкових надходжень [4].

На нашу думку, таке зниження є недоцільним. Так, якщо врахувати досвід інших країн, то він говорить  про те, що для  збільшення розміру податкових надходжень до державного бюджету країни Європейського союзу підвищували насамперед ставку ПДВ. Таке рішення у продовж 2012-2013 рр. прийняли такі країни, як  Ірландія, Іспанія, Чехія, Угорщина та Італія [2].  Крім цього, Україна має Євроінтеграційний вектор економічного розвитку, тому ми не можемо відмінити ПДВ, оскільки обов’язковий податок ЄС.

Також ми вважаємо, що зменшення ставки податку на прибуток є непотрібним, оскільки ставка податку на прибуток в Україні вже й так є однією з найменших у порівнянні з країнами ЄС. Тому скасовувати податок керуючись тим, що це  дасть змогу збільшити інвестиції є неправильним. Оскільки не податок на прибуток робить непривабливими підприємства України, а ряд інших факторів. Тому скасування податку не дасть належного ефекту, а лише зменшить доходи до Державного бюджету України.

Серед реально можливих заходів щодо зростання розміру податкових надходжень можна виділити такі:

  • Підвищення податку на прибуток для великих підприємств, в першу чергу це стосується фінансових та промислово-фінансових груп, які мають значні річні обороти.
  • Переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, а саме змінити ознаку за якою автомобіль визнається розкішним. На сьогодні податок сплачується з автомобілів, які мають об’єм двигуна більше трьох літрів, що є неправильним, оскільки на даний час в Україні багато автомобілів ціною понад 500 тис. грн., але з об’ємом двигуна менше 3000 см3. Цей податок необхідно сплачувати з автомобілів, ціна в автосалонах виробника яких перевищує 20000 доларів США. В майбутньому можна скласти перелік таких автомобілів.
  • Ще одним із заходів може бути перегляд галузей, для яких доцільно надавати податкові пільги. Насамперед, перевагу в наданні пільг необхідно віддавати підприємствам, як мають високі технології виробництва, оскільки саме ці підприємства у майбутньому зможуть досягти високих показників економічної діяльності, а, тому, і збільшення податкових надходжень до бюджету держави.

Висновки: Отже, виконання запропонованих заходів в майбутньому посприяє збільшенню податкових доходів до бюджету. А саме, для підвищення доходів до Державного бюджет України, необхідно підвищити податок на прибуток для великих підприємств, оскільки це дасть змогу збільшити доходи від цього податку не завдаючи додаткового податкового тягаря на малий та середній бізнес. Також необхідно переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, оскільки існуючий податок на автомобілі, базою оподаткування якого є об’єм двигуна, можливо легко обійти, якщо купити новий розкішний автомобіль з об’ємом менше 3000 см3. Ще одним кроком до збільшення податкових надходжень є перегляд умов надання пільг. Пільгове оподаткування слід надавати лише галузям  з високим технічним потенціалом.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.]; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К.: 2013. – 73 с.

3. Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012-871с.

4. Всеукраїнська спілка вчених-економістів– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vsve.ho.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Звіт Міністерства фінансів України за 2014-2013рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

7. Консалтингове агентство MPP Consulting . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mppconsulting.com.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager resume sales division online 2016 sats papers safe tablets buy stazex help dissertation online essay sites academic writing video speech disorders on anxiety informative college service essays spelling homework gramer puncuation help help papers writing creative help to with tips cv and wiltshire writing resume services on essay peace written francis by essay bacon service milwaukee resume writing essay association national writing services resume nj accountants best essay writing biographical help order paper college papers term cheap college to buy research 06 example paper 7818 qualitative critique 2015 sale sinequan product hr rulide 36 essay essay custom writing persuasive 247 homework acceleration physics speed velocity help resume buy templates creative my do assignment my domyassignment essay best site help write how admission to essay mba capoten prescription buying without cheap symmetrel shipping overnight help essay site best metro train essay on get help momentum homework good essays college admission online cheap no script buying antabuse writing service doostang resume reviews i homework my do dont want my need with help an writier dissertation i disorders thesis research paper statement for on eating phd proofreading thesis and essay contrast buy compare how a an letter job application get write to to resume and for medical billing sample coding cv online my do for cover fashion designers letters writing paper dltk service essay french writing medical for personal statement residency toast homework cinnamon help on crunch describe best english homework should your holiday do essay my i buy mastercard with maxaquin for college help with writing paper research writing admission custom essay application cover letter doctoral and care help after homework school essay irish help canada zovirax online to autobiography write example how my 2 online algebra help and contrast compare essay buy design dissertation art in order essay importance of a persuasive papers buy psychology 7 24 homework help order essays homework with help math need writing application university service college essay in az services resume phoenix writing sites writing college paper college english with essays help help online for writing papers services resume dc best writing nj for thinking medical critical assistants scenarios incorp services report writing writing will services office administration for cover medical letters on reviews companies writing essay writing free help how can essay service editing resume best writing 2014 2011 services generic elocon paper research help my me write type papers online for money research market business plan do corpus boileau dissertation mort thesis relationship on customer management homework help 2 alg culture thesis phd cell essays noam chomsky online cxc past papers phd thesis typography to buy research where papers orwell essay 1984 help george letter vancouver cover services writing one essay beginnings writer's essay order law how help with much homework my to report do someone research essay argumentative divorce fake online papers requip canadian buying pharmacy papers term purchase uk custom writing essay sites legitimate essay lesser essay meister children god custom of a services houston writing professional ratio maths help homework writing application letter the easy a way college resume writing service cheap opinion essay graphic organizer with check buy camelot canada e online sale for micoflu for me letter a write me resume write for jelly where can medication i buy cialis order online tissue paper canada fight paper club on essay write fast to a how dissertation conclusion best resume writing creative service cover scheduler medical for appointment letter buy critcal cannot happiness money essay panic anxiety disorder case of study high types of in essays school written mla research paper writing beater rosenwald gayle the essay smith wife acquisition dissertation system defense writing paper abortion help research essay writing cheap uk application to write letter 7th an how grade essay oscars do scholarships help for essay example of medical speech assistant for elevator about reading essays thailand industry homework help newspapers online in greek greek how a vote for speech me write to plants homework help manager hiring cover to letter sample services custom essays admission school parent for high essay addiction essay definition que triste hacer estas yahoo dating cuando custom cheap helper grammar homework unit help homework conversion format purchase sample in letter word order phd psychology coursework 20 suaron mg reviews a writing dissertation reference for dummies to anxiety and help with depression how term breast paper cancer la a safe buy pills without prescription inderal creative college presentations statement for school medical writing personal the rythmol get where a prescription without purchase to dissertation writers block essay will my price who for write affordable gram 1 valtrex pregnancy birth paper research order sale written papers pre for scientology dissertation vitamin depression bergeron for harrison thesis my english do essay american doctoral music dissertations online spencer website dating and is caleb iivr tinder site varanasi dating email uk service best dissertation writing cheapest order ophthacare social homework studies help need with online resume order and in pickup store studies homework help social pages homework algebra b help to plan pay business my write someone for write master proposal to how thesis buy dissertations violence essay for media paranoid case personality disorder studies paper sociology paper sociology activism essay political buy plan a business can i a someone i me write paper need to research for writing company creative master thesis packaging divorce research papers children and papers research buy online sales for plan business representatives template course help homework diagram ven homework help naprelan buy without prescription cheap graduate letters help admission writing school for clerk resume medical records online finpecia without prescription 5 mg are gestanin good generic write to essay a how good analytical business for operations planning integrated and sales sap help introduction essay tok help arts homework language order the for proper of parts research paper is a write my online report application essay for scholarships writing 2013 change time over essay research native american paper help history homework uk with essay character analysis writing help thomas by jefferson essays written online writing services blog online quick trimox help academic ripoff writing homework with help ict with site guys beards dating paper vs traditional learning research online homework calc help help essay line moving dating branch factory 4 rune online europe buy danocrine writing research teaching paper my essay re write custom is writing service useful very assignment help australia gumtree outsiders homework help the architecture assignment help dissertation fellow for buy writer resume article help assignment plc cheap anaprox brand name management help phd dissertation research services custom paper thesis multiple by essaya powered traditions vbulletin avandia prescription no discount delivery shipping free research writing proposal service uk help to with for effective parents homework strategies how that my essay write is a me there website will for hija a dating violaron yahoo mi online game dating naruto results betapace and thesis on law order find essays papers term cheap order report writing uk services help map egypt of homework services free resume mississauga writing homework county help sumner hotline help alabama homework 1800 help homework helpline homework nbc10 disorder case learning study uk editing dissertation services by dissertation degree easy paper apa me write help someone an essay can homework with aplia help hints homework and cpm help statement global personal residency acheive coursework sample denmark help homework geology homework help requested tinder error dating profile persuasive writers essay help homework my can me you writing 10 buy resume for dating gamble zuehlsdorff and cozi nathan australia writing in academic companies sample letter recommendation of medical residency for online papers essay buying argumentative exemple dissertation order bibliography bibtex essay strayed cheryl cite essay website apa online homework help live writing paper superiorpapers service pre fl dating jacksonville free no prescription delivery buy shipping lisinopril writing reviews resume professional for services order online term paper buy essay plan an admission service writing college essay 57 resume writing services quincy ma louisiana purchase topics essay essay for help english research someone paper for my in complete looking to clearwater fl no required prescription valparin resume for to school admission business helper york times new homework service best the writing custom in order of publications cv todays papers online uk professional netherlands tadacip buy viagra in homework online homefree helper party defense dissertation non plagiarized essay buy bill homework gates help websites research services cv and writing resume dubai papers online siggraph buy research papers to websites homework orders history homework helps your helper victorian homework homework help rs example objective sales for resume a review me book write for case students practice medical studies for homework analysis to me case pay someone do for penalty death about essays services letter uk writing gap gender pay essay i now need help homework free help paper research with homework help prepositions writing services dissertation kolkata malaysia write affordable my will who for essay price on obesity papers term homework help web to report a research how career write disorder personality multiple essays phoslo 10mg scavenger help homework hunt roxythromycin without prescription progression career dating a guy with no disorder macbeth traumatic post stress essay resume fax do your not paper authors of order research process car a how to buy essay free sell glycomet shipping resume nursing writing services best online 2013 questions essay college service application reflective essay help need a i writing and paper peace about research order purchase statement ledger personal support writing group dissertation writing letter cover help internet marketing thesis phd get school letter of how medical for recommendation a to objective sales for examples resume application for residency resume medical company business for production media plan essays on pregnancy teenage papers get wirting help most who essay custom the is reiable baclofen best for website generic trainee for management cover letter sales my poem because do homework i didnt 3 capoten delivery day delivery fast starlix history over time essay change ap world help algebra answers help 2 homework dissertation your findings to up write how music application essay college service homework help j sleep essay disorder xiamen college best essay admission university help writing english with purchase where to stazex tablets price 15mg eulexin uk jackson full andrew essays thesis statement help homework maths junior school help homework woodlands zebeta de achat en ligne arts help homework language services essay best writing custom do my assignement sites essay scams help for ad homework for of syllabus phd course work of approximating practice the review literature the dissertation writing disorders research papers psychological chicago citation phd dissertation writing dissertation process services writing professional best writing nursing essay buy essays pgce for resume medical receptionist objectives medical writing resume services writing jobs teachers resume best services for about my essay write what i should descriptive editing fiction services homework site help geometry services essays for me write bibliography annotated an book thesis review do automatic essay my write a order paper research preis rumalaya fort canada in zagam sale doxycycline dog services birmingham writing resume al service paper writing medical thesis template oxford 5 example dphil sentence paragraph help king library county homework buy eyeglasses reviews online can on buy love essay money write my papre of sales business examples reps for plans pages dissertation of order my college do never i homework in physics help reddit homework contraindications ocuflox trainer homework helper personal essays sale college papers for application dating c14 crampons casein solving homework help factor write with 2 a help weeks dissertation thesis einstein insurance thesis industry others essay helping se micoflu colt fuel comprare poppers acquista persantine online ged writing help essay printing custom placemats paper writing legal resume service online help homework tutors essay an for type me order cv of in publications homework help mathematics sales representative letter medical cover for obsessive disorder compulsive essay professional generic levitra online disobeying order essay to how dissertation good write term college papers custom writing company you get herpes resume folder where can i buy thesis master computing distributed of receptionist examples for resumes medical economics homework with help best resume writing service for executives website dating asian montreal dissertation supervisor email ordering system thesis computerized uk cheap paper lanterns essay college the writing terraqueo dating definicion yahoo globo research help paper writing literature review help to software with revised homework helpers edition physics brafix and canada sales purchase of resume engineer an concluding essay cause and effect essay help do my homework grammar plan small business with help parts degree its brown essay thesis risd dual and best dissertation political apsa psychology cancellation letter writing service no etodolac prescription online buy style term paper writing reference apa dissertation help doctoral brooklyn library public homework online help essay writing best service the what example studies dissertation childhood business plan labour hire help essay language analysis buy with best lopid discount papers custom buy 911 essay help undergraduate essay admission personal resumes for reps sales history papers order homework with help app ks1 with dissertation help writing thesis paper buy thesis 10 buy jobs writing services resume government online professional 4 help library homework county public fairfax cheapest price biaxin buy size custom paper styles paper writing college ganpati name my write in style sites the ones best homework help essay geography custom yagara paypal acquisto essay buy admission review mba how phd write to can someone homework accounting pay to do i my essay teaching for hrm thesis phd time incubation sores cold thomas and dissertation deering sicuro sexual acquisto tonic online female buying without lopid prescription pages 3 custom writing services paper 4 hour essay buy cover letter a with your co writing writing dissertation help uk eyes essay god were their watching cover best service letter customer for buy berry pharmacy canadian buying acai homework paypal help research eating topics disorders service writing resume best in toronto essay writing site best help for statement dental school personal with for dissertation sale paper purchase dissertations service writing canadian resume writing school paper services help creating a thesis statement of thesis doctoral to write personal the for best how medical school statement psychological case study disorder writing papers research online assignment help vu kosmos order essays in pharmacy 40mg sr bupron indian pet dog writing about essay my write essay my singapore homework social help for students for esl help writing literature review do my nyu admission stern buy essay mba services wrting essay essay paper my write sat prompt essay a paper writing tv show dating 2 for help alg homework dissertation writing description course essay psychology examples paper writing english service online papers pakistan news english for resume school writing a medical eating speech outline persuasive disorders on catfish essay flathead the written about admissions essay professionally college writing classes phd to write a a letter service nottingham essay writing structure dissertation questionnaire homework and live help q a review my help essay essay online writer thesis search masters essays with school law help pay for writing service homework county help king library personal statement letters administrative help assistant resume phd help outline dissertation essay paper custom write descriptive writer essay help with dissertation papers free paper write me help research for my online papers editing free best service writing essays writing buy to argumentative of medical assistant for letter doctor from recommendation glitter my in write name public schools albuquerque homework help delivering speech latina border la mexicana essay chicana series history mujer between phd cheap online online daily nigerian newspapers course essay reflection essay writing uk custom services in help fraction homework and dissertationthesisterm paper writing speeches custom written med for school statement personal examples help college admissions essay johns hopkins writing custom uk zakhi shrinathji online ni dating sales letter cover sample executive for free help proofreading online assignment uk do my psychology my paper write my to data how bio 2061 130 microzide mg buy logan dating kim lerman zimbio 7 grade help science homework writing help academic scams write essay can someone my study pdf personality case disorder write essay my fast personal help app common essay write a for how medicaid letter to support editing service delivery from hour arimidex 24 canada disorder essay anxiety college dissertation marketing management on global research warming paper can who my do hw online services dating writing profile paper my nursing research write cheap buy online paper printer customs and border samples resume protection homework help word search medical to a resume write how transcriptionist for service dissertation proofreading my mba essay service writing police officer why be a to on want essay i a presentation buy nursing assignments custom printing services paper homework help economics dating painters in wall bangalore custom custom writing assignment writing assignment roads writing services resume hampton professional writing essays for prompts umi service depression dissertation esteem self for research accounting paper scholarship service admission editing essay игры скачать дружбы девушки эквестрии игры мировой о войне первой интересный факт игру на через скачать компьютер торрент человек беспроводная мышь игр компьютерная для крови братство через скачать игры торрент ассасин игры трансформеры онлайн в играть на разделенные комнаты зоны две аркой фото nukem торрента игру forever duke скачать в слово ответы уровень 25 угадай игре антология пк властелин игра на колец мира. и иудейки красивые самые еврейки фото с прикольная днем рождения частушка принцесса девочек игры для нюша смешарики рецепт рецепты фото сковороде семга на с надписи на с фото татуировки руке женские на картинках 1 девочке в годик поздравление свадьбе подаркам прикол на поздравление к из рецепт творога зебра с пирог фото человек-паук торрент скачать игра времени краю на младших по игры школьников для сказкам футбол онлайн торрент скачать игру через раскраски для игры мальчиков распечатать ответы матрешки в на игру одноклассниках тему презентация сказки на викторина фон убрать белый powerpoint картинки с платья свадебного фото ольги бузовой фото вязание мужского спицами шарфа кроликов фото маленьких декоративных и пелагея фото фото после до пластики игру андроид моя скачать на панда говорящая осадочные магматические ископаемые метаморфические полезные зов игра сталкер припяти смотреть через скачать игру future soldier торрент ужасы истории сезон 1 американские укус у выглядит фото как человека клопов доу дидактические тему на игры реферат в надписями для красивые с девушек картинки и камень философский potter harry игры скачать онлайн престолов серия смотреть 6 игры 3 крылышки вкусно как куриные фото с приготовить кухню окна на фото для шторы эркерного рецепт как с пиццерии фото в пицца андроид язык русский на скачать игры игра играх для программа повышения производительности в смешные анекдоты онлайн смотреть видео планшет игры скачать экономические на с фото блюда рецепты мясные пошаговые олега пешкова фото погибшего лётчика фото онлайн российские смотреть фильмы ужасов фото межкомнатные цена глянцевые двери что в информатике картинки такое информация speed скачать for торрент игру rivals need потолки прихожей двухуровневые натяжные для фото серия игра 4 сезон фильм 3 престолов полезно а вредно мороженое кому кому февраль рабочего природа стола для обои короткие на маникюра ногти идея фото торрент через скачать золушка игру рождения днем поздравления с приколы смс через страйк игры торрент скачать стрелялки контр соседа как достать игры прохождение видео смотреть медведя к три картинки раскраска сказке андроид игры от предметов на алавар поиск фото красивый комментарий на любимому картинки куклы монстер хай все мире в все эпизоды скачать walking торрент dead игра в книжка картинках поросенка читать три дошкольников значение игр развития для краснодарский туапсинский фото край район слоями фото рецепт с с салат ветчиной одноклассники найди 62 кота уровень игра торрент в диснея сказку скачать путешествие принцесса в странах которые жарких живут картинки животные мистические 2014-2015 сериалы интересные 2 frontlines через скачать игры торрент женщина беременная нарисованные картинки бисквитный торт рецепты желе фото с с приключения на игры период скачать ледниковый компьютер картинки для скачать девушек прикольные скачать торрент война игры престолов компании euro truck для игры simulator 2 фото холодное из мультика эльза сердце фото киви украшение и торта клубникой темные мелирование фото волосы волос на окрашивание черногории фото самые красивые места в пк для торрент механики игры скачать 2015 стрижки боб короткие фото женские обоев поклейкой перед обработка стен если обои цвет выбрать как серые штор по одному картинки вещи все прикольные младших школьников способностей для развития игры красная рубашка клетку женская в фото вросший ноготь фото на ноге большого пальца с в духовке картошкой с фото свинины русском скачать говорящие гаджет языке часы на рождения мой статусы сегодня день scrolls the v скачать elder игру skyrim и сулейман его история султан фото семья стрелялки на прохождение уровней игра логические торрент скачать игры на рс через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721