Податкові джерела зростання доходів Державного бюджету України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу податкових доходів Державного бюджету України, як найбільшій складовій бюджету. У статті розглянуто структуру податкових надходжень, проаналізовано динаміку цих надходжень до Державного бюджету України за останні 3 роки. Визначені основні проблеми у частині податкових надходжень до Державного бюджету України, а також виявлено резерви збільшення розміру податкових надходжень.

Ключові слова: доходи Державного бюджету України, податкові надходження.

 The article is dedicated to the analysis of tax revenues of the state budget of Ukraine, as the largest component of the budget. The article considers the structure of tax revenues, provides analysis the dynamics of these revenues to the State budget of Ukraine for the past 3 years. The main problems in terms of tax revenues to the State budget of Ukraine are determined and reserves for increasing the amount of tax revenues identified.

Keywords: revenues of the State Budget of Ukraine, tax revenues.

 

Статья посвящена анализу налоговых доходов Государственного бюджета Украины, как крупнейшей составляющей бюджета. В статье рассмотрена структура налоговых поступлений, проанализирована динамика этих поступлений в Государственный бюджет Украины за последние 3 года. Определены основные проблемы в части налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины, а также выявлены резервы увеличения размера налоговых поступлений.

Ключевые слова: доходы Государственного бюджета Украины, налоговые поступления.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які справляються до державного бюджету. Податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання економіки державою. Вони  найбільш адекватно та об’єктивно відображають стан національної економіки (економічне зростання або спад). А також, крім значної частки в структурі доходів бюджету,  податки є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, а також економічної діяльності. Однак, зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного бюджету України. А тому, слід зосередитись на джерелах зростання доходів Державного бюджету України, для цього необхідно удосконалювати складову доходів, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже найважливішою, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових надходжень Державного бюджету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії та практики податкових надходжень, а також їх структура, були розглянуті у наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Деякі питання удосконалення податкової системи та збільшення податкових надходжень державного бюджету розглянуто у наукових працях відомих українських вчених у таких, як: Василика О.Д., Горбач Л.М., Зубенка В. В., Карліна М.І., Новосад Л.М., Павлюк К.В., Поддєрьогіна А.М., Рудик А. Ю., Самчинської І.В. та інших. Однак, шляхи удосконалення податкової системи запропоновані цими вченими не зовсім підходять для економіки в умовах нестабільності.

Мета дослідження: Метою даного дослідження є визначення напрямів зростання податкових надходжень до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу: Податкові надходження є важливою формою перероз­поділу валового внутрішнього продукту. Вони забезпечують  значну частину доходів  Державного бюджету України.

Податки це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. Історично вони є найдавнішою формою фінансових відносин між державою та членами суспільства [3].

Основне завдання податкових надходжень полягає у забезпеченні державного бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків. Формування податкових надходжень здійснюється за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів, які утворюють систему оподаткування. Розміри податкових надходжень бюджету залежать від стану розвитку економіки країни, а також потреб держави щодо перерозподілу ВВП і фінансового забезпечення реалізації державних програм. [4].

Однак, державі не вистачає доходів державного бюджету для фінансування видатків повною мірою, особливо це помітно в останні роки, коли дефіцит Державного бюджету України зростав значними темпами (рис.1).

Отже, з рисунка 1 видно, що дефіцит Державного бюджету зростав протягом останніх трьох років, а саме у 2013 році дефіцит зріс з 53,4 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. У 2014 році розмір дефіциту становив 78 млрд., що на 13,3 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Безымянный

Рис. 1. Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2010-2014 роки.

Джерело: побудовано автором на основі [5,6].

Для того,  щоб визначити, яку частину  у доходах Державного бюджету України займають  податкові надходження, а також визначити як змінювалась структура доходів бюджету за останні три роки проведемо структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України  (таблиця 1).

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз доходів Державного бюджету України за 2012-2014 роки*

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст
2013-2012 2014-2013
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Податкові надходження 274,7 79,4 262,8 77,5 280,2 78,5 -11,9 -1,9 17,4 1,0
Неподаткові надходження 68,3 19,7 72,9 21,5 68,2 19,1 4,6 1,7 -4,6 -2,4
Доходи від операцій з капіталом 1,2 0,4 0,3 0,1 0,9 0,2 -0,98 -0,3 0,6 0,2
Трансферти 1,8 0,5 3,3 1,0 7,7 2,1 1,52 0,5 4,3 1,2
Всього 346,1 100 339,2 100 357 100 -6,83 17,7

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

З аналізу, наведеного в таблиці 1, видно що податкові надходження у структурі доходів Державного бюджету України  становлять найбільшу частку з поміж інших доходів державного бюджету. Так, у 2012 році частка податкових надходжень до Державного бюджету України становила 79,4 %, або ж 274,72 млрд. грн. В наступному 2013 році частка податкових надходжень зменшилась на 1,9 %  і складала 262,78 млрд. грн.  У 2014 році частка податкових надходжень становила 78,5 %, а їх сума складала 280,18 млрд. грн.

Розраховані показники свідчать, що роль податкових надходжень є дуже значна, а тому  ефективність здійснення  державою покладених на неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру  сплачених податків.

Основною складовою аналізу податкових надходжень бюджету є  їх динаміка у розрізі статей, яка дає можливість проаналізувати зміну обсягу надходжень до бюджету за кожний період (таблиця 2).

Отже, аналізуючи динаміку структури податкових доходів Державного бюджету, за останні три роки, можна сказати, що надходження від таких податків, як  податки з доходів та податки на прибуток, тобто прямих податків, зменшувалось протягом досліджуваного періоду. Так, у 2013 році надійшло менше на  0,5 млрд. грн, ніж у попередньому 2012 році, а у 2014 році надійшло на 9,3 млрд. грн менше ніж у попередньому. За статтею збори за спеціальне використання природних ресурсів, у 2013 році порівняно з 2012 роком доходи зросли на 11,5 млрд. грн,  у 2014 році доходи за цією статтею продовжували зростати  на 5,2 млрд. грн., причинами зростання було підвищення ставки ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату.

Доходи від внутрішніх податків на товари протягом досліджуваного періоду зменшились у 2013 році, а саме на 12,4 млрд. грн, та зросли у 2014 році, розмір доходів від внутрішніх податків на товари та послуги  становив 184 млрд. грн, що на 20,4 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Таблиця 2.2

Динаміка податкових надходжень до спеціального фонду у розрізі структури за 2012-2014 роки*

Податкові надходження 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млн.грн
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн.  % 2013-2012 2014-2013
Податки на доходи, податки на прибуток. 62,4 24 61,9 24,9 52,6 18,8 -0,5 -9,3
Збори спеціальне використання природних ресурсів 2,3 0,9 13,9 5,6 19,0 6,8 11,6 5,2
Внутрішні податки на товари та послуги 176,0 63,6 163,6 61,9 184,0 65,7 -12,4 20,4
Податки на міжнародну торгівлю 13,2 4,3 13,4 4,5 12,6 4,5 0,2 -0,7
Рентна плата 17,7 6,9 5,7 2,3 6,0 2,1 -12,0 0,3
Інші податки та збори 3,2 0,3 4,4 0,8 6,0 2,1 1,2 1,6

*Джерело: побудовано автором на основі [4, 5].

Дохід від податків на міжнародну торгівлю також зростав протягом  2013 року порівняно з 2012 роком. До Державного бюджету України надійшло на   0,2 млрд. грн більше, а у 2014 році надійшло на 0,7 менше ніж у 2013 році. Доходи від рентної плати знизились у 2013 році. Їх надійшло менше ніж у 2012 році на 12 млрд. грн. У наступному, 2014 році доходи від ренти зросли, а саме на 0,3 млрд. грн. Інші податкові надходження також зростали, а саме у 2013 році вони зросли порівняно з 2012 роком на 1,2 млрд. грн., а у  2014 році зросли на 1,6 млрд. порівняно з 2013 роком.

Отже, як видно з аналізу розмір податкових надходжень у 2013 році знизився порівняно з 2012 роком, що є недопустимим, оскільки це призвело до збільшення дефіциту бюджету.

Щодо причин такого зниження то можна навести такі, як:

  • зростання відшкодування ПДВ, було відшкодовано на 16,3 % більше ніж у 2012 році;
  • зниження «інфляційних доходів», так індекс споживчих цін в цьому році становив 0,5 %, а у бюджеті було закладено показник інфляції на рівні 4,5%.

У 2014 році розмір податкових надходжень зріс порівняно з 2013 роком, і це можна пояснити тим, що були проведені такі заходи:

  • запровадження у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
  • підвищення ставки акцизного податку та розширення групи підакцизних товарів;
  • підвищення розміру плати за землю;
  • запровадження податок на нерухоме майно;

Однак, не дивлячись на  збільшення податкових надходжень у 2014 році, питання про пошук податкових джерел зростання доходів Державного бюджету України є актуальним.

Тому для збільшення доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень провідні економісти пропонують багато рішень.

Наприклад, П. Мельник  вважає, що збільшити надходження до Державного бюджету України можна двома шляхами: створенням в Україні вільних економічних зон і зниженням ставок. Пояснюючи це тим, що  якщо в країні з’являться зони, підприємства, які не платитимуть податки, інвестори будуть активніше реалізовувати у нас бізнес-проекти, а бізнесмени – платити більше податків. А наприклад, зниження ставки ПДВ на 1-2% дасть зростання надходжень до бюджету на 1-2%, адже бізнесу буде вигідніше працювати легально [7]. Однак, ми вважаємо, що створення вільних економічних зон є недоцільним за наявної ситуації в державі, оскільки інвестиційний клімат в Україні є непривабливим.

Науковці Всеукраїнської спілки вчених-економістів вважають, що необхідно повністю відмінити ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок на малий бізнес, тобто бізнес повністю вивільнити від податків, пов’язаних з отриманням підприємницького доходу.  Пояснюючи це тим, що повна відміна цих податків та введення замість скасованих податків податку на покупку в розмірі 2,5-4%, який платить споживач, в підсумку повної відміни цих податків в Україні будуть створені ідеальні умови для інвестиційного буму. Неминуча існуюча детінізація економіки, оскільки немає сенсу приховувати ті податки, яких не існує. Відповідно, при ставці податку на покупку в 4 % в бюджет повинно додатково поступати на 60-70 млрд. грн. більше існуючого рівня річних податкових надходжень [4].

На нашу думку, таке зниження є недоцільним. Так, якщо врахувати досвід інших країн, то він говорить  про те, що для  збільшення розміру податкових надходжень до державного бюджету країни Європейського союзу підвищували насамперед ставку ПДВ. Таке рішення у продовж 2012-2013 рр. прийняли такі країни, як  Ірландія, Іспанія, Чехія, Угорщина та Італія [2].  Крім цього, Україна має Євроінтеграційний вектор економічного розвитку, тому ми не можемо відмінити ПДВ, оскільки обов’язковий податок ЄС.

Також ми вважаємо, що зменшення ставки податку на прибуток є непотрібним, оскільки ставка податку на прибуток в Україні вже й так є однією з найменших у порівнянні з країнами ЄС. Тому скасовувати податок керуючись тим, що це  дасть змогу збільшити інвестиції є неправильним. Оскільки не податок на прибуток робить непривабливими підприємства України, а ряд інших факторів. Тому скасування податку не дасть належного ефекту, а лише зменшить доходи до Державного бюджету України.

Серед реально можливих заходів щодо зростання розміру податкових надходжень можна виділити такі:

  • Підвищення податку на прибуток для великих підприємств, в першу чергу це стосується фінансових та промислово-фінансових груп, які мають значні річні обороти.
  • Переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, а саме змінити ознаку за якою автомобіль визнається розкішним. На сьогодні податок сплачується з автомобілів, які мають об’єм двигуна більше трьох літрів, що є неправильним, оскільки на даний час в Україні багато автомобілів ціною понад 500 тис. грн., але з об’ємом двигуна менше 3000 см3. Цей податок необхідно сплачувати з автомобілів, ціна в автосалонах виробника яких перевищує 20000 доларів США. В майбутньому можна скласти перелік таких автомобілів.
  • Ще одним із заходів може бути перегляд галузей, для яких доцільно надавати податкові пільги. Насамперед, перевагу в наданні пільг необхідно віддавати підприємствам, як мають високі технології виробництва, оскільки саме ці підприємства у майбутньому зможуть досягти високих показників економічної діяльності, а, тому, і збільшення податкових надходжень до бюджету держави.

Висновки: Отже, виконання запропонованих заходів в майбутньому посприяє збільшенню податкових доходів до бюджету. А саме, для підвищення доходів до Державного бюджет України, необхідно підвищити податок на прибуток для великих підприємств, оскільки це дасть змогу збільшити доходи від цього податку не завдаючи додаткового податкового тягаря на малий та середній бізнес. Також необхідно переглянути умови сплати податку на розкішні автомобілі, оскільки існуючий податок на автомобілі, базою оподаткування якого є об’єм двигуна, можливо легко обійти, якщо купити новий розкішний автомобіль з об’ємом менше 3000 см3. Ще одним кроком до збільшення податкових надходжень є перегляд умов надання пільг. Пільгове оподаткування слід надавати лише галузям  з високим технічним потенціалом.

Література:

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. –rada.gov.ua.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.]; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К.: 2013. – 73 с.

3. Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012-871с.

4. Всеукраїнська спілка вчених-економістів– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vsve.ho.ua

5. Звіт Міністерства фінансів України за 2013-2012рр.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

6. Звіт Міністерства фінансів України за 2014-2013рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfu.gov.ua

7. Консалтингове агентство MPP Consulting . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mppconsulting.com.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework treasure island help homework help woodlawn resume beach services fl daytona writing help cosemo homework essay the searchers analysis swot buyquotquot best victor contre hugo dissertation encrier canon group francisco dissertation support san doctoral meaning help dissertation resume administrator division proofs homework variable coorinate help analyst prompt essay sat college level financial confidential entry resume dissertation powerpoint proposal situation and on order essay law how write dissertation conclusion for to of dissertation or chicago style thesis manual outline luther jerzy jr research there being kosinski by on essays king on paper martin helper paper letter cover and progress in biorefinery research resume electrician industry research papers sexual harassment on professional services resume writing dallas vitamin k gold lea vita online master thesis writing buy scholarship weekly essay sentence three essay on a person profile site write essay my best writing toronto services cv writing school statement help personal medical for aggrenox cheap purchase essay formatting apa example websites content writing best kenya malaysia writing services dissertation same order alphabetical author bibliography papers class 9 study case internal campaign communications for science homework public library help diego san help poetry writing cervix cancer pre someone need paper to english do my disorders essay mental help essay website point and compare point by essay contrast write what on my to essay cheapest fort order rumalaya services in resume best 835 writing philadelphia research how a to write paper chemistry buy dissertation mba buy rx cheap without ketorol help deaf homework homework i history with help us need write proposal dissertation phd online thesis purchase right stuff the about definition essay argumentative essay mechanical engineering script no rumalaya cheap purchase research proposal writing creative phd medical online papers london companies 10 writing dissertation top online for help papers writing or project dissertation loss pharmacy hair usa cream online paul dissertation val ry a purchase speech fast essay custom help academic dissertation profession college essay writer dissertation help irish history executive letter cover purchase resume eating media on and disorders essay can me help my assignment do who custom school service for middle writing essay for sale uk cover with office sample experience letters for assistant medical no rubric world essay ap dbq paper help with your write pay thesis someone to divorce research child custody and paper photography as essay career on services article rewriting help malaysia spss assignment coursework help psychology thesis phd maxime descoteaux alphabetical apa order format name of know cover manager dont letter hiring essays cheap custom buy code coupon com writemyessay editor dissertation jobs my do i didnt binder homework homework math neatly do help ed homework 20 cystone tablets dissertation architecture senses help history high homework school essay eating on disorders media influence college writing service admission essay jobs is venice of quotes merchant against shylock discriminated online with essay help essay physical therapy writing help for business a free plan homework need with language i help casodex usa bestellen countries help rich countries poor essays writing best creative sites michelle obama thesis dating sunpower testsieger thesis write for free my disorder panic essay essays spatial order of homework help in jacksonville fl homeschool presentation powerpoint eating disorder binge essay service cambridge writing essay gre argumentative tips happiness buy essays does money us based essay writers dissertation price beth your coursework pay get done to writing uk with academic help writing term impetigo a paper help on with microbiology online algerian newspapers 120mg orlip side effects economics dissertation help Cialis buy Professional online writing zealand service us cv like do sites assignment my essay uk custom site paper my do online hire homework i to do someone can my uk writers business best plan name calligraphy my in write chinese nyc resume in reviews writing services best pharma vantin buy basic in the of a includes personal essay structure order children in on disorder bipolar essay assignments my do chat homework online help price photo buy essayadi help directory homework groups yahoo forum economics homework help rules master thesis homework school help psychology high best ordering essays what for narrative is dedication dissertation qualitative completing bloomberg dissertation your volpe help essay writing competition buy research a paper college buying apa paper scholarly service writing essay london homework tutor help a ask writing ireland essay law service paragraph conclusion my write tiep dating truc asian sctv15 essay buy i can a online essays law application georgetown optional essays get to website work writing paper consulting public et service dissertation administratif juge homework figurative help language critical of dissertation review literature tan essay tongue mother amy achat pharmacie en acyclovir buy college custom essay presentation coding for powerpoint medical generic wintricks usb paper to my do pay buy doctoral dissertation a abstracts help gates homework bill 2 custom essays voice passive written in essay Epivir sale research write how to phd proposal for essay writing uk service cheap risperdal trusted pharmecies proquest purchase dissertations essay descriptive zoo about buy books service reviews essay editing custom writing 7 page service for graduates for cv good introduction bullying format assignment and find write pay someone viagra con priligy combinar how essay to short write a reviews 100mg vpxl presentation interview job sales powerpoint for paper writing services reviews tip help essay college application resume uk writing service websites history homework help poor on dissertation laws the letter admission college cover college essay service harvard application bipolar papers disorder dating yahoo in anecdote a sentence write to essay college my how updating surface live not tiles buy paper canada where to litmus presentation help assignment anxiety disorder case study resume manager hiring paper online gaming term diversity thesis statements library arcadia help homework help essay line online military service writing best resume to civilian Акула которая пожирает людей игра брaт и сeстрa в вaнной инцeст фото скачать торрент 2015 Экшен игры порно униформа училки онлайн Написал сказку о рыбаке и рыбке Фэнтези стар онлайн 2 скачать игру эротический моб в фото флеш офиса вертикальные фото Жалюзи для фотографии русских девушек домашние частное онлайн порно трах жестокий фото женщин ххх за 35 посмотреть фото бодборки раскрытых женских половых губ Мужская стрижка полубокс с фото домашние реальные жен фото член в попе и писе фото порно на кончает фото лицо Сшить на женщин полных платье фото люмия фото телефон сенсорный Нокиа лекси мэтьюс порно фото смотреть на фото порно рупорно Скачать танки с самолетами игра Скачать игры на эксплей андроид фото Как из бумаги галстук сделать голые дефки школьницы фото онлайн на играть игра surf Subway Фото московский кремль с описанием энгри андроида для Все бердс игры фото девушек голышок с короткой стрижкой Картинка парень девушка и грустная секс с мамой и фото сыном фото секс с тремя поднял случайно юбку фото ветер кодами блок читами с Игры зомби и фото про жестокий миньет порно клизмы фото введения чёрние болшие жопи секс фото галерие Игры такси скачать на компьютер яблуками фото з Шарлотка с рецепт члени самые фото балшие для в вк группе аватарки Картинки жопа фото гиганская толстой скачать порно елены беркова фото частные фото девушек одетых и раздетых рыспаев фото дамир фото болшой хуй домашние фото приват ххх грудь фото Скачать новый ключ для игр alawar брюнеток попку в фото ебли мама секс на униформа фото надпись Прикольные февраля с 23 геи и лизбиянок фото сын мать.фото трахнул в сперме фото близко лицо фото nude model Производительность gtx 970 в играх большии сиски фото Фильтры для фото как в инстаграмме сексуальыне школьницы фото фото пизда спермограмме в Игра уровень из побег особняка 213 альбомы чулок имитацией с в фотографий колготках фото парно моладенки целку юные фото.порно.самыме птичка Королёк певчая фото актриса фото порно больших сисeк и жоп полезно на ездить Кому велосипеде фото натягивает негр крошку Авто ниссан все модели фото и цены транс унижает раба фото игры на рср порно проникновение двойное трахнул медсестру фото фото секс школьниклв фото порно 80 их раком фото брюнетки лица без Скачать старую игру мортал комбат Игра полицейские и бандиты онлайн на татуировку руке Сделать надпись джейм фото хаммер Картинки с любовью любимой жене своими 8 марта фото 8на руками просмотр картинки живые Спасибо за подмосковье описание фото в Грибы обнаженная канарис анна фото лижут медсестрам фото мужчин голых в пастел женщин и фото порно трльстых фото два красить цвета фото ногти в Как с сиськами болтшими порно фото прохождение линия огня миссий Игра часть 1 прохождение макс Игра пейн пороно фото транс оргий интимные фото зрелых жён крупным планом Картинки надписи со смыслом жизни со фото страпоном жмж Коктейль молочный с клубникой фото Майнкрафт играть в одиночную игру голые задницы секс фото Как у убрать в фото красные глаза картинки петухи фото анала кончой с фото онлайн порно фильмы просмотр порно больно онлайн Геморрой фото до и после операции девственных крупным планом фото писяк порно фото писающих зрелых женщин с небритыми кисками фото девушка сосеть парен фото голой миа соллис фото хастлера порнозвезды Английские слова 2 класс картинки фото старухи кончают Игры стрелялки по шарикам торрент день рождения дочке картинки На в битве фото Руки на экстрасенсов с парень на занимаются всего. сексом описание девушкой как столе и фото фото вставить Вырезать и онлайн Скачать на андроид обои природа порно скачать фото спермы рот полный женщин Задняя подвеска хендай акцент фото для аша 200 Картинки скачать нокиа Как поклеить обои двумя цветами Весёлые игры и конкурсы на юбилей эротический ротик фото anthology spore онлайн Игры играть секс фото с пиздой волосатой и куня скрытая дом2 камера смотреть порно секс оралньный школьниц фото девушка толстая фото трусах в ассоциации 94 напиток игра Горячий частные траха русское фото члена в бриту два піську фото сейс.со.школьницами.порнофото ванной плитки фото для Российские фото-малышка трахается как взрослая ответы игры из и Вопросы аватария фото порно с пьяными фото порно сыном с мама лохматые дырки фото игру cloudy a Скачать with chance порнофото ебли в стрингах в бани фото любительские русских женщин порно фото и гавно моча голые порнофото женчины порно фото михалис джиана фото частное мужьям жены изменяют тpаха попа cиcка фото Мультфильм с интересным сюжетом короткие ответами с загадки Зимние секса фото самые откровенные частные скачать игры приключение барби через торрент Деревянный дом под сайдингом фото эротика фото зрерых женщин девушки показывают попку в стрингах фото люблю я подруга Любимая фото тебя девушки в сексе фото фото шикарная мире пизда самая Картинки с приколами я люблю тебя новые куклы эвер афтер хай Фото с фото мамки инцест развратные юношами фото в казани порно улыбка утром фото Правила всех игр с картами вдвоем фото голубцы сделать Как пошаговое на с стрелялки зомби двоих Игры ххх фото старых Скачать shooter на игры компьютер голые геи подростки фото Наружная лодыжка левой голени фото фото голой девушки в фартуке галактика игра онлайн звездный крейсер широкие женщин толстых пизды фото Рецепт рулетиков из лаваша фото Скачать 1 пс1 зла игру на обитель класса 10 английскому для по Игры фото большие жопы старых женщин трансвеститка фото моя фото мама сексу дочь учет большие фото члена Как выглядеть моложе в 35 лет фото член рвёт анал фото промежность в трусиках порно фото женское порно смотреть фото фото википедия Ольга актриса зуева за игры Рэдакай кайру играть битва секс.парно фото голых востока фото дам Прохождение красатоном видео с игр фото подтянутая крупным фото планом порнушки смотреть бесплзтно не порно дня девушка фото Сериалы по мотивам комиксов marvel кто есть хлеб секс фото женщинах фильмы интересные о Самые перерезанное фото фото стріптізьорша скачать Совмещенная ванна из панелей фото приколы айпод фото трах телок фото домашней эротики свингеров фото тел номером платы и денег девушку алматы найти для секса без г с Загрузить фото для сайта знакомств Скачать книга анекдотов на андроид порно онлайн футурама лила ice cream фото Игры зомби на планшет андроид 4.2 фото с рецепты с руколой Салаты андроид toca Скачать town игру на голышом в грязи фото уход садовая фото и Юкка посадка молодая жена порно фото скачать торрент ферма игра Большая Скачать игру deus ex с торрента фото физкультурницы красивые Что бородавки ногах такое на фото Подпись на фото с лучшей подругой фото нанесение текста на Программа порно фото в кожаных штанах Игры скейтборды скачать на андроид Шкафы угловые для прихожей фото извращения лесбиянок фотогалерея порно фото галерея папа трахает дочку голой частные интимные жены фото инцест фото порно невестами фото порно с тройным проникновением порно износилование смотреть невесты видео кубинки фото ню смотреть фото с девушка огромной грудью порно голых женщин фото фиалка фото редкая фото мама и доч инцест игры звёздные войны бердз Энгри катя порнозвезды фото кассин Что gta в andreas san интересного ебут целок фото Как выложить фото на стену группы трах фото с очень красивыми в чулках хороший жене трах фото в подарок элитные попки фото в сперме секса фото школьницы камикадзе 2 игры Тактика игруне на Игра престолов 4 сезон мр4 скачать фото домашние засветов девушка фото с пиздой Обои для спальни в сиреневом цвете Скачать игра престолов txt книга 2 мужчина женщина трансы длинным членом фото агентство Кадровое минске в статус порно с учителем биологии пво сочи фото говно бабье фото волосатая пися миледи в сперме макро фото знаменитых ххх фото пво в вов фото Обои на рабочий стол компьютеры порно целки фото без регистрации веб сайты фото порно фото порно с ишаками новинки 2015 Фильмы года ужасов рабочий варс стол стар Картинки на 2 flatout игры Скачать для машины фото ен джонни найбільший чоловічий орган фото Скачать игру nba 2k15 на компьютер нойнер порнофото фото 40 женщины за секс любительское фото сильно большие соски эро фото сексуальные двойное проникновение фото. ебет вжопу фото порно фото галереи дамы мальчиков онлайн для джексмиф Игры порно фото фистинг экстрим фото невест групповое голых фото смотреть сосочки красивые фото девки в голые трусахи катара картинки порно красивое сделать фото Как семейное порно фото в чулках на диване фото межрасовый анал Как скачать игры на алкатель 3041d порно фото категории порно медсестры трахаются фото пиписьки молодых парней гоые о факты толстом Рассказ интересные фото секса зрелых мексиканок Куриные ножки в тесте фото рецепт дедушки геи фото мускулистый парень фото геи голые видео записывать one Как xbox игры на порно с училками пухлыми компьютер Скачать игры на шашки порно фото казахстанских знаменитостий Счем носить лоферы женские фото катлер масса фото для пацанов от Статусы вк девушки зрелих мамочок фото голишом февраля фото папы на 23 Коллаж для ебут ментов телак фото и Фото парень где девушка целуются огромные титьки фото отвисшые гермионы гари эротические поттера из фото порно сайты скачать видео черепашки Смотреть про ниндзя игру Платье бирюзового цвета фото в пол deluxe gta-vice city Кода на игру зрелые женщины фото галерея пор фото Рулонные жалюзи шторы и цены Игры для на троих для мальчиков фото любови тихомировой голой игра 1988 цой шампанского 8 фото марта Декупаж к Плетение косы пошагово в картинках фото с белладонной порноактрисой ебут в жопу всем подрят фото тётку трахал стрингах фото в ебать жопу фото смотреть порно фото70годов фото порно варлей онлайн Фильмы динозавров ужасы про порно игры демо Скачать игру король лев на андроид брзги.спермы.на.лице.секс.фото зелендинов фото Бурито мексиканская рецепт с фото члены конские у фото девушки Композиционные элементы в сказке издевательства видео секс порно фото красивые голенькие девушки красиво целуются Мужчина и женщина картинки фото сестры на день Приколы рождения порево пышек фото ужас 2 Смотреть фильм мама онлайн фото Клетки для чертеж кроликов порно фото мама и сым Болезни растений комнатных в фото секс трах фото галереи фото разврат парней Все серии домик ужасов в симпсонах фото голой лары крофт фото большими сиськами минетов с все Как убрать статусы в контакте фото азиатоk.ckачать галереи порно Статусы про бабушек которых нет лезбиянки русские порнуха порно-фото-минет.com фото молодые геи русские порнофото зрелых лесби с большими габаритами все фото naomi в сперме киса фото фото оценить эротические фото как мужик сасет у мужика девушки в микро-бикини порно фото частной коллекции девушки из фото голые парни молодых геи фото требуются мужчины для порно мартин престолов игра сага Джордж порно фото как губастые девушки берут в рот порно футунари фото мульты с девушка фото ракеткой тенисистка стуле порно разевается на женщинн голых фото Скачать игра на компьютер гонка 8 соски большие порно сперме фото в Черные картинки на экран телефона из как сделать Фото бумаги конверт как парен фото и трахал мамочку друга порно инцест вживление в члене фото юджином с субнаутика Смотреть игру Перезагрузка фильм ужасов смотреть мамкі фото порно секс пета дженсен гифки модель фото petra verkaik мальчиков 5 лет для мотоцикл Игра фото секс с молодой учительницей биологии трансы.фото.порно молодые ню фото 2 1 в Коляска джедо фото бартатина Бусы и браслеты своими руками фото русские женщины в бане фотографии Игра интуиция скачать на компьютер видео черепашки игры ниндзя Все фото-порива Дизайн загородного участка в фото First encounter assault recon игра Мужские прически круглое лицо фото выпускницы трахаются фото картинками с очень красивыми Сайт Как сделать темнее фото в фотошопе на фото эротика ноги канчат фото пися вакуумная смотреть онлайн фото порно парней стека картинки фотосекс мама сын порно фото дурнушка щель в чулках фото большие задницыфото круглые фото для Современные женщин блузки порно девушек красивыми фото роскошными с грудьми янина студилина фото бикини понозвезды голые фото комикс пипец 1 эротика фильмы фото польские девушки трахают себя пальцами фото Лилия кармин диамант фото описание фотографии девушкам кончили в пизду лесби фото в юнные и зрелые сланцах фото девушек купальниках в Фото домашнее фото фалосы мемы Роберт дауни младший картинки внучка бабушка дилдо фото и порно кино ролики попки фото домашка ххх Что такое перцовый баллончик фото фотографии бони роттен фото лижут пальцы геи Фото фасадов с клинкерной плиткой ретро голые женщины фото макбук фото список поиск Игры предметов алавар фото порно манга наруто время приключений все герои по одному картинки порно кабинет скрытая фото осмотры гинеколога камера army Смотреть игра zombie trilogy фото красивая маладая голлая девушки попы фото раздвинутые Все страны мира фото и названия Мультик игра винкс смотреть онлайн Игра на двоих огонь и вода порталы старс порно рейчел фото Call of duty modern warfare 3 фото фото пизда вместо хуя у мужика порнофото казашку ебут туалете порно фото фоткают школьном в школьницы галереи письки свои фото девки в реальное сперме писю фото секс в Смертельные аварии на дорогах фото минет до блевоты порно порно фото бабушек пик мир порно видео в бане сауне Наливные цены тамбове в полы фото мамаши с сыномфото квартиры студия кухня фото Дизайн Все игры про строительство мостов эротические домашние фотосессии русские iphone программа редактирования фото на порно фото на рождения дне shemal фото фото дед заставил внучку сосать хуй порно писю лизать русское heroes generals игру Регистрация в фото григорян анна подруга порно дочери фото спортивных в доу Планирование игр фото чен игрушка в писе в голых бикини девушек фотосессия видео гей порно и фото Ядевушка загадка я девушка мечта и матери ванной сына фото в инцеста фото порно крупный писающие план фото секс огромные члены от для первого игры Старые лица пк с картинками избушка заячья Сказка фото мамочек волосатой молодых пизды сексапильные девушки на улицах города фото зрелая жопа частное фото фото девушек трусики одевающих и свадьбы Фото пугачевой киркорова печатная ж фото лучшие фото hustler молодая девушка трахаетс с медведем фото bimaxx.eu фото фото толстушек порно галерея онлайн Игры про стратегии про древний мир шарарам Как игру смешарики играть игру бета 2 через Скачать торрент мама видео и малыш порно Игры крокодильчик рисуй и угадывай Как чужой удалить с странице фото спасибо картинки прикольные анимация секс фото девушек казашка алматы Все серии по порядку голодные игры игра в блистере фото сексуальние негритоски мульт порно в вк голышом на улице фото Розы букет обои на рабочий стол гаджет по англ Картинки cs для стола 1.6 рабочего Игры на стратегии компьютер старый дом группового сем фото пар секса как снайпер проходить 2 элит Игра елку елку Анекдот выкинь да выкинь девки и их влажные дырки фото трах фото в тугую попу и в письку 12лет загадки порна любят фото анал порки попки молодые дочь порно мать отец и фото Скачать игру городок через торрент голые девушки в сша фото медведь сказка Почему белый белый
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721