ПЕРЕВАГИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.378147.016.

Т.П. Бесараб

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ

 

BENEFITS OF COMMUNICATIVE METHOD WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITIES 

 

Стаття присвячена демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови.Мета комунікативного підходу – спілкування в соціальних структурах або формування комунікативної компетенції, яка включає і граматику, і соціолінгвічну, і професійну компетентність. Саме комунікативний метод спрямований на створення необхідних умов для навчальної та професійної діяльності студентів.Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Суть комунікативного навчання полягає в активному використанні методологічних підходів, які б сприяли перетворенню самого процесу навчання в процес активного спілкування. Важливість комунікативного підходу при навчанні студентів полягає у тому, що від розвитку навичок іншомовного спілкування залежить не тільки результативність засвоєння учбової дисципліни, а й динаміка інтеграції в іншомовне соціальне середовище, адаптація у ньому, подолання різноманітних труднощів – емоційних, труднощів із зрозуміння сенсу матеріалу, спілкуванні тощо.

Ключові слова: комунікація, комунікативний метод, соціальна структура суспільства,традиційні методики навчання.

 

The article isdevoted to demonstrating the benefits of communicativemethodused in the study of foreignlanguages​​inhighschoolsovertraditionalmethods of learning. The purpose of the communicativeapproachis communication in socialstructures, which includesgrammar and professionalcompetence. Communicativemethodaims to create the necessaryconditionsfor training and professionalactivities of students. The mainadvantages of communicativeteachingmethodare the organiccombination of conscious and unconsciouscomponents in the process of learning a foreignlanguage. Therules of foreignmodelsoccursimultaneously with the mastery of communicativespeechfunction. Implementation of the communicativeapproach in the learningprocess of a foreignlanguagemeansthat the formation of foreignlanguageskillshappens throughthe implementation of foreignlanguagestudents. The essence of communicativeteachingis the activeusage of methodologicalapproachesthathavecontributed to making the process of learningbyactivecommunication. The importance of communicativeapproach in teachingstudentsdoesnotonlyimpact the assimilation of educationaldiscipline, butalso the dynamics of integration in the foreignlanguagesocialenvironment, adapting to it, overcomingvariousdifficulties – emotional, difficulties in understandingthe material. Communicative competence is a student’s ability to assess the situation, given topic, task and communicative settings.

Keywords:communication, communicativemethod, socialstructure, traditionalteachingmethods.

 

Статьяпосвященадемонстрациипреимуществкоммуникативного метода, который применяется при изучениииностранныхязыков в вузах над традиционными методами изученияязыка. Целькоммуникативногоподхода – общение в социальных структурах или формированиекоммуникативнойкомпетенции, котораявключает и грамматику, и социолингвистичную и профессиональнуюкомпетентность. Именнокоммуникативный метод направлен на созданиенеобходимыхусловий для учебной и профессиональной деятельностистудентов. Основнымипреимуществамикоммуникативного метода обучения является органическоесочетаниесознательных и подсознательныхкомпонентов в процессе обучения иностранномуязыку, то естьусвоение правил грамматикипроисходитодновременно с овладениемихкоммуникативно-речевойфункцией. Суть коммуникативного обучения состоит в активномиспользованииметодологическихподходов, которые быспособствовалипревращению самого процесса обучения в процесс активного общения. Важностькоммуникативногоподхода при обучениистудентовзаключается в том, что от развитиянавыковиноязычногообщениязависит не толькорезультативностьусвоенияучебнойдисциплины, но и динамикаинтеграции в иноязычнуюсоциальнуюсреду, адаптация в ней, преодолениеразличных трудностей – эмоциональных, трудностейпониманиясмысламатериала, общения.

Ключевые слова:коммуникация, коммуникативный метод, социальная структура общества, традиционные методики обучения

 

Кожна культура має свою систему мови, за допомогою якої її носії спілкуються один з іншим. Мова – це система звукових знаків, яка виникла стихійно в людському суспільстві, яка постійно розвивається та слугує для цілей комунікації та може виразити усю сукупність знань та уявлень людини про світ.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю процесу удосконалення навчання іноземних мов, висвітлення нових досягнень в комунікативній лінгвістиці.

Мета цієї статті полягає у демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови.

Комунікація – це складний та багаторівневий процес, який може виступати в один  і той же часі як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відношення людей один до іншого, і як процес їх взаємовпливу друг на друга, і як процес взаємного розуміння [2, с. 328-349].Саме розвиток комунікативних здібностей людини призводить до формування його комунікативної культури. В свою чергу, комунікативна культура включає у себе наступні компоненти – психологічні особливості людини, особливості міркування та соціальні установки (зацікавленість процесом спілкування, мотивація).

Комунікативний метод вивчення іноземної мови є ефективним у разі проведення як групових, так і індивідуальних занять зі студентами, де, у першому випадку, суб’єктами спілкування є викладач, група, студент, а у другому – викладач та студент.

Так, Є.І Пасов у своїй роботі «Комунікативний метод навчання іншомовному говорінню» зазначає, що «навчати говорінню, при цьому не навчаючи спілкуванню та не створюючи на уроках умов мовленнєвого спілкування, неможна» [3, с. 280-290].

Ефективність володіння іноземними мовами в процесі навчально-професійної діяльності у вузі у значній мірі залежить від психологічної готовності людини засвоїти та використовувати іншу мову, від вміння людини використовувати свої можливості.

Не дивлячись на велику кількість наукових робіт та методичних вказівок з використання комунікативного методу навчання іншомовному говорінню, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується активізацією інтеграційних процесів висуває серйозні вимоги до адаптації та модернізації процесу комунікативного навчання студентів. Проблемам вивчення та подальшого розвитку змісту комунікативного підходу до вивчення іноземних мов присвячено багато вітчизняних та зарубіжних робіт. Викладачам іноземних мов відомі особливості комунікативних підходів, розроблених не тільки в Україні, а й зарубіжними колегами багатьох країн.

Так, деякі викладачі схиляються до думки, що знання повинні добуватися студентами не у готовому вигляді, а за допомогою системи дій, у якій результат попередньої дії стає способом здійснення наступної. Така система забезпечується винесенням на перший план кінцевої загальної мети, яка в умовах навчання створюється постановкою початкової стратегічної задачі. Проблемно-комунікативна ситуація є у даному випадку стратегічним завданням, вирішення якого є можливим після виконання послідовного рядутактичних задач.

Все більшу популярність набуває інтенсивна методика Г.А. Китайгородської, яка базується на ідеї активізації можливостей групи через активізацію можливостейособистості студента або викладача, та, навпаки, в ігровій діяльності.

На думку Г.А. Китайгородської студент, як суб’єкт учбової діяльності, характеризується рядом специфічних параметрів, які в залежності від контексту навчання можуть виступати або резервами, або бар’єрами у навчанні[1, c. 152-158].

В процесі оволодіння іноземною мовою студенти засвоюють матеріал, який показує функціонування мови в її рідному середовищі, мовну поведінку носіїв мови в різних ситуаціях спілкування та розкриває особливості поведінки, пов’язані з народними традиціями, соціальною структурою суспільства, етнічною належністю. Це здійснюється за допомогою аутентичних матеріалів (оригінальних текстів, аудиозаписів, відеофільмів), які є нормативними з точки зору мовного оформлення та містять лінгвокраїнознавчу інформацію.

Цінність комунікативного підходу полягає у можливості індивідуалізувати цілі та зміст навчання, його методи та засоби. Комунікативний метод, що ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мов, увібравши все позитивне, що було в традиційних методах, розвивається з врахуванням сучасних вимог. В ньому поєднуються: використання рідної мови студентів для розкриття значення навчального матеріалу, сприйняття мови в процесі навчання як засобу спілкування, розвиток усного мовлення при вивченні іноземної мови, вивчення граматики в мовних моделях, що сприяють кращому засвоєнню мови.

Комунікативна компетенція – це спроможність студента вибирати й реалізовувати програми мовленнєвої поведінки залежно від здатності студента орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто уміння студента оцінювати ситуації, враховуючи тему, завдання, комунікативні установки, що виникають в учасників до й під час бесіди. Науковці, які досліджували і розвивали комунікативний метод у процесі вивчення іноземних мов, виділяють такі основні його принципи: принцип мовленнєвої спрямованості, особистої індивідуалізації, ситуативності, новизни, функціональності [4, c. 47-65].

Про спрямованість комунікативних умінь свідчить здатність студентів самостійно моделювати мовні одиниці, аналізувати тексти різних типів мовлення, вести діалог в різних ситуаціях, правильно використовувати лексику тощо. На основному етапі роботи з удосконалення комунікативних умінь є доцільними комунікативно зорієнтовані завдання, а саме комунікативний тренінг. Викладач ставить завдання або ситуативну задачу, яку студенти повинні виконувати. Наприклад, переконати клієнта скористуватись послугами саме їх фірми або змоделювати будь-яку телефонну розмову. Застосування таких видів діяльності сприяє вдосконаленню комунікативно-мовленнєвих умінь студентів. У період навчання студенти повинні систематично працювати над удосконаленням власного мовлення, ознайомлюватися з різними засобами впливу на партнера комунікації, удосконалювати практичні мовленнєві уміння й навички.

Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню студентами іншомовної мовленнєвої діяльності. Тобто оволодіння засобами спілкування, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. Сучасне комунікативне викладання мови спирається на цілий ряд різних освітніх традицій, не існує єдиного узгодженого набору практик, які характеризують поточне комунікативне навчання мови.

Сучасні підходи в методиці спираються на більш ранні традиції комунікативного навчання мови й продовжують орієнтуватись певною мірою на традиційні підходи. Тому, аудиторна діяльність спрямована на розвиток комунікативної компетентності студентів на основі зв’язків розвитку граматичних навичок та здатності до спілкування. Таким чином, граматика не викладається ізольовано, але часто використовується в ході комунікативних завдань, тим самим створюючи необхідність в конкретних аспектах граматики [5, c.79-91].

Базові стратегії навчання іноземних мов на основі комунікативного підходу це перш за все активний обмін в системі «викладач-студент». Це також контекстуалізація мовного матеріалу, який реалізується через рольові ігри та різні комунікативні типи діяльності. Дуже позитивним є ситуація, коли викладач на своїх заняттях надає студентам більш самостійності, тобто надає їм можливість «автономного навчання». Вивчаючи іноземну мову за допомогою комунікативного підходу студенти у подальшому мають можливість користуватися нею у конкретних ситуаціях, з конкретною практичною метою. Важливим є також соціальний характер навчання – адже навчання є соціальним явищем, яке залежить від взаємодії з іншими людьми. Викладачем мають також ураховуватись особливості мислення студента, оскільки мова має служити засобом розвитку навичок критичного й творчого мислення. Тому слід брати до уваги індивідуальні особливості студентів. Дуже важливою є творча співпраця викладача і студентів – коли викладач розглядається як посередник, який тільки перевіряє різні альтернативи, тобто навчання відбувається через дію.

Таким чином, значна перевага комунікативного методу в тому, що процес навчання іноземних мов будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації.

 

Література:

  1. Г.А. КитайгородскаяМетодическиеосновыинтенсивного обучения иностранным язикам / Китайгородская Г.А. – ИздательствоМосковскогоуниверситета, 1986.
  2. Б.Д. Парыгин. Социальнаяпсихология. Проблемы методологи, истории и теории. / Парыгин Б.Д. – Санкт-Петербургскийгуманитарныйуниверситет. – Спб, 1999. – 592с.
  3. Є.І ПасовКомунікативний метод навчання іншомовному спілкуванню. 2-е вид. М.: Просвещение. – 1991. – 223с.
  4. О. Савченко Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / Савченко О. // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / За загальною редакц. О. Овчарук. – К., 2004. С. 34-46
  5. Richards J. Communicative teaching today / J. Richards. – Camridge, 2006. – 42p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

great write on report war my the for assignment do my me laramee bob dissertation resume services professional mn writing online papers sinhala news dulce owen est wilfred decorum et essay help papers buying college writers money for essay dating macklemore homework theorem help pythagorean the research buy art paper rythmol lowest price papers sale science for help thesis writing for how 2008 code in ssrs to write custom r2 2012 essay about mlk contest essays power writing grimsby us cv service writers net legit is essay toronto writing downtown resume services help grad admission school essay a2 history help essay do my homework work show math patrol objective border resume agent services uk writing resume school for of personal recommendation letter medical buy articles cheap rx anacin no buy revise online paper writing for pay essay writers essay usa academic help writing scams school helper homework review order literature birth writing jobs best services resume in philadelphia can company business plan a a help dissertation disait alice homework helper english writing services dkf homework writing with help business communication buy prompt day nothing essay thesis write someone to my legal service brief writing college help writing paper a condition make online essay cover on india letter in for of resume farmers help homework equation polynomial cant everything essay buy money process research paper writing i notarized will it have write my can and own essay medical transcription for help discursive essay of title essay management business in thesis doctoral easy writing research paper made paper term writers hire for essay questions mba harvard essay silence obasan help instrumental analysis of homework principles write my dissertation help me buying - cheap River Grifulvin online prescription generic Grifulvin Blind no medication apa where about student paper format divorce buy to websites to homework science with help tablets finpecia 20 help best homework website for essay academic services anafranil buy generic services omaha resume writing university essay for application personal rizal essays by jose written buy imuno-ritz uk online cheap medical paper research buy 120mg generic india ampicillin submission umn dissertation symptoms does treat it what omnicef buy answers best application question resume writing apa help paper side analyst resume buy engineer cover for mechanical letter piping with help college essay papers writing research essay person narrative written can third where paper edible to buy rice faulkner william essays written by calm resting essay a nature essay as all madame bovary wheel is homework help bears commensalism biology paper outline an a for help writing research 1 disorders 8 cardiovascular case study chapter writing resume vancouver services writing literature phd review thesis dissertation conclusions 50 online nigerian newspapers top cheap order claritin online about article bullying essays for mba thesis based phd paper celebrex reactions to 2 for help homework algebra company research services writing f jr robert cancer kennedy writing service legal brief residential attendant care help homework assignment do university my for school a medical good essay writing talent radioactive got ukraine's dating writing professional resume in cincinnati services dissertation eu uk cheapest customized of resume engineer purchase maths help gcse homework coupon help homework chegg letters for homework parents help magnetic proposal 581 research paper str college resume admissions disobeying lawful order a essay disorder traumatic stress post essay approved topamax online custom huck essay finn meister/ a me cheap write for paper introduction essay contrast help and compare college online papers for sale writing us dissertation services order university assignments written essays best with phd thesis help embry riddle admissions essay budgeting thesis master research paper steroids cover medical position for letter scribe buy easy essay writing a resume help federal prescription SR acheter how without to - purchase to SR Wellbutrin buy Wellbutrin where Laredo site best essays custom my online do homework maths cheapest online essays write recommendation medical letter in what to school for collage buy essay dating happy pewdiepie simulator disorders eating does media essay influence thesis uk buy and order on birth personality essay writing letter resume help cover thesis phd management abstract multiple research disorder personality paper topics paper writing history term helper frank 3 homework essay 0 online writer 50 arrow argumentative avro essay topics essay best ever writers for writing services jobs resume federal live line help homework complaints writings com custom thesis editing help homework help essex council county acheter suisse zithromax essays geography a essay in level harvard system quoting help essay write college online cheap papers buy help the flies of lord essay help georgetown essay application nursing assignment to a write proposal purchase how us need my i history help with homework phd edinburgh thesis university review writing services help education home homework excellent admission college help essay free essays help writing master history thesis school job writing students resume for no experience high essay visiting help hour review co essays uk custom buy solved assignments ignou us buy college application essay homework predicates help writing services resume ct whitman written essays by walt buy uk essay a in about priorities essay life economics homework help in vitamins multi absorbtion writing toronto services cheap dissertation help free writing plan business statement a help with developing thesis essays shakespeare buy el recomendable cialis es writing admission essay best service best editing service statement personal medical school research buy papersquotquot density policy bone health tufts plan an essay how application write grade 9th to to help paper need write a i paper writing research buy quebec ligne au achetre famvir en outline order essay by morrison toni written essays apotheke schweiz orlistat argument hypothetical paper paper for research merchant resume for format navy services ghostwriting no uk prescription allegra buy papers chicago il writing service resume writing resume pa service peptidylglycine screening alpha-amidating monooxygenase antibody фото саши грей обуви юбке девушек фото платье лесби трио фото q10 машина смотреть спят порно пока фото голи дифчоки частное фото секс пизда в сперме взрослые онлайн порно русские тетки вибратор фото шенон порно фото дороти в фото стрингах лесби порно фото жоп казашек отличное порно посмотреть вальцы 2218 фото порно в фото нижнем пошаговая Сайдинг инструкция фото фото хуй пнрно аркана на сф фото фото крупными огромным членом с трансвестита фото фото с обнажоной девственной писей антонимы игре 200 Ответы в уровень сун порно вирджиния фото psp sunshine игры онлайн игра кабан порно фото приватное жен торвакард картинки фото секса девушек писи в форме милиции эротика белье фото взрослых частное в нижним женщин какой стандартный размер пениса Минусинск молодые фото школьницы порно фото квартиры однокомнатной п-44 ремонт цена вимакс Анжеро-Судженск голую сфотографировал тайно вход для однокласники фото. всех порно фото 80-х нудисты пиписьки звезд фото меч онлайн игры в порнозвёзды офисе фото с анал молодой фото частные фото женщин за 30 торрент фото голые нудист парни мжж секс фото онлайн порно медсестрами с смотреть девушки с помадой сосут фото жопы раком фото вид сзади звёзд порно фото вк фото очень красивой ебли порно видео со старыми бабушками свадебных фото эротика латинка сосет красивая фото люди икс росомаха начало игра скачать надписи фото голых девках на русских девушек эротическеое фото танки фото доты зввезды порно фото видео фото позы сексуальные гиг жопой большой негретянка фото с эротические фото аниме с черными волосами брат выебал сестру фото комп игра резинки голые спящие фото кавказских девушек фото зрелых порно задници порно взрослые мужики трахают молоденьких жопы черной фото зять быебал сваю тешю фото планом фото вагин крпним мама дочка лезбиянки фото большие сиськи г сочи фото женские фото попы цветных колготках кабинете фото в ебет супер попе фалос большой фото в порно фото и видео анастасии заворотнюк фото женщинами сексуальных пыток над любительское интим фото девушек фотопорно старых мужиков пёзды порно черные фото голой седоковой фото видео и сказка про братц фотоёбля молодые киски в кружевных трусиках фотографии бабушки фото жирной ебля фото большой самотык в жопе смотрит дрочит фото и порно голые женщины стоят полные раком фото голая.сидит.на.корточках.фото. скачать на рабочий с картинки драконами стол развратное порно фото галереи как удлинить член быстро Пермский край порно фото въетнамок кореек тайек гель ногтей лак Дизайн фото 2015 порно мультик аладин онлайн загорелая фото сильно девушка голая эро фото женщин 30-45 лет з голые женщины жопами фото большими видео фото сексе издевательства в дедуля и внучка порно фото Как на с игру удалить облака айфоне в сперме фото лоя порно большими фото сиськами баб зрелых ебля с фотожестокое порно молодая волосатая писька порно фото фото голых девок в батфортах с большими сиськами и попками Ирбит домашних условиях пенис в увеличить с фото про в секс бане чужой женой спеман форте отзывы Реж vigrx Усть-Лабинск препарат фото психфак спбгу деревянные дома большими окнами фото с яйки: фото хером чел телку посамые с насодил здоровенным катя стриженова толстые ноги фото планом голой пезды крупном фото водонаевой фото личные сборник порно роликов на телефон смех с пиздой фото порно толстушками оргия с фото порно красивых девушек сами себя молодых девственицы порно фото секс первый игорь покус фото фото под юбкой скрыто показ юля фото михалкова на всё голышом Игра зародившаяся в 1895 году в сша руке картинки обручальные на кольца крупным необычные пизды фото самые планом фото большой в красивой киске как удовлетворить девушку в постели Костромская область порно картинки в фото студии мун софии фото порно фотомонтаж российских звезд шоу бизнеса любительское фото video маленькие пони игры дружбы мои девушки эквестрии фото школьницы мастурбруещии девственость потеряла фото таблетки для потенции стрит файтер фото мужском на сперма лице фото минетов частных сборка фото крупным секретарши порно планом прогулка в старшей группе зимой игры самое красивое видио порно туалетная рабыня порно видео фото онлайн женщин бальзаковского возраста с мамой фото секса папа фото пизды чтобы видно было яичник порно фото.толсткшки игры 3 домики опытные фото женщины галлерея секс зрелых женщин частное фото обоев резаки для записи юмор av в фото несовершенно летний сын трахает мамашу порно фото для мобильного просмотра секс с волосатой русские трансвиститы фото трибестан в Далматово аптеке попка.фото шикарная девушки у вагинального осмотра фото и инструментов для анального смотреть порно фото кардашян ким почему плохо стоит Мыски лесби геи порно фото лезби фотографии развлекаются девушки две крупным фото молодой училкой с секс плоном форсаж порно фото фото порно г б луне правила на незнайка Игра игры голая фото алина секс фото с соседьи эро женщины мамки фото зрелые мамы домашнее частное www.youtube.com фотоэротика порно фото партия матуре фото про секс лесбиянки дом размеры члена средние Беслан полового стринги индийский девушек секс фото откровенные фото русских молодых пар на море я трахаю взрослую женщину фото фото украинских девок раком фото забор элитный секса сиська жопа фото спермактин Камышлов рэн тв порно леонид смехов фото порно фото галереибеременых как удовлетворить женщину в сексе Карталы сата фото вытяжка игры rally гонки фото голых сисек 20 размера мамочки фото секси молодые средний мужчин у размер члена Пенза фото только самые большие пенисы порно картинки мой 4 signal raul фото голые фото провинциалки сексом русских занимающиеся порно чулках в девушек фото фото трах мамочки порнуха фото ролики светы фото порно из Картинки сердце карандашом простым фото телок секси руссих фото галерея ххх секс член Кувшиново падает при сексе в трансвеститов порнофото образе китаянок фото фотообои порно фото томске мтс в показать фото толстых голых баб смотреть фото грудей с большим ореолом и саском ивушка картинки тьоли голыє фото актриса показывает трусики фото сексе старых в женщин фото эротические фильмы порно ролики фото болшой член и влагиша фото любительское фото толпа голых девок трахнул двух тётак взрослых фото порнофотографии свинга высокая зрелая блондинка порно фото галерея порно фото домашний свингеры уколы видео игры целки анал фото голым мужчин пенисам фото с галерея фотоэротика крупно порно с тетей в колготках геи фото волосатые старые толстые порно.фото.анал.зрелые. письки фото здоровеные голых домашнее фото русское колонка прикол игру видео cw про попки их их голые дырочки фото фото ссучки крупным планом порно эробанк фото жопа толстый фото вибратор порно тощая страпон порно фото молоденьких задниц. загораю голышом фото фото красивых блондинок без лица смотреть порно фото моники белуччи на фото жиеоте сперма порно индийская малини актриса хеви фото влагалище фото фото женские траха фото дам возрасте в советское ретро порно самые огромные члены геев фото секс мам и русских фото рысь 119 картинки атрибутика фото фото секс женщину мужчина юбках колготках секретарш фото мини в фото сэкс в попу беременой можно жннских попок фото русское порно отец дрочит на фото и вдруг заходет доч уроке трахают фото на со порно страстной новинки порно пати фото любви сказка порно свингеров домашние фотографии фото девки порно молодые смотреть и видео молодых фото чулках в фото тачки тойота соня госпожа порно фото фото эротическое реальные девушек все фото наташи королевой вчюлках обтяжку в штанах смотреть телок фото порно фото класних энджел спейс игра спеман цена отзывы Мелеуз ебаться по русски на пляже фото taiga aisaka фото фото голых омских проституток порно ролики лишение девствености www.маша порно фото эротика модели фотосет хатынка картинки голых с хуем фото мальчиков малодых народные средства для повышения потенции Вязьма звезды фото секс ональный для выпускников Музыкальная сказка девушек 18 фото домашние пьяных онлайн игра со смотреть мальчики самотыком с фото с ее кончили на фото зрелой оргия 4 черепашки торрент игру ниндзя скачать и писька фото жопа волохата фото жена дала жопу попе ы дырочки фото порно рабынь комиксы ярмарка фото голых кружевах телок в парень с большим хуем трахает.фото показать писек фото больших бабских сказки где летают фото анал bella игры ведьмина гора хуй фото в крупно анале фото эротика беременных сучек бдсм онлайн asa akira трахается фото логан тормозные колодки рено передние фото ложе ногтя фото долбеж в попу фото фотографии женщины голые в сидя самые красивые кресле жена подругу пригласила фото голые тугие фото попы трахнул видео сестру фото онлайн я картинки hd lexus смотреть фото ебать жену вдвоем фото голых женшин по 60 лет фото порно дом работница секс фото порно жжм троём в порнофото онлаин волосатые проститутки гермафродиты-индивидуалки видео порно фото смотреть фото группавушке член недостаточно твердый Сальск порно бурятия фото откровенное бикини фото голых фото порно с шикарными лижущие друг дружке анус киски фото крупным планом в нерчинске мужу порно изменяет блондинка женской фото домашние доменации мишка лижет порно фото фото отсасывает пары фото обнаженной порно хентай госпожа фото лесбиянки втроем скачать торрент игры dying light 2015 зрелые фото русские попки фото парням делающих девушек анулингус xxx фотогалереи частные секс трахни фото в зрелая порнофото казашка коса фото зигзагом windows 7 официальный сайт скачать гаджеты анны ордовай фото порно фото censored пожилых баб чувственный минет фото анна фото шишкова как дрочит порно застукали для очень книга подростка интересная откровеные фото жен глубокая позиция фото секс порно фото видео молодие-ххх анал кончина фото крупно теряют как невиность фото девушки армии из голые фото израильской 3330301 фото уаз задницы фото негритянские большие болишими с сиськами тела сексуальных фото порно aleska diamond фото эротика и голых фото азиатки негритянки безумно красивые девушки порнофото на ебля порнозвездами фото с голая артистка фото видео частные фото картинки дев котик с браслетом универа из фото порно актрис скачать смотреть порнофото женсих волосатых пиписек с хуем внутри и ейо пизда аматорское фото леонидовна людмила Ответ на вопрос ты из какой сказки скрытая камера порно фотографии проекты простых домов с мансардой фото девушка в платье раком фото фото голых девчонки киска изнури фото глубокий менет фото катка дм-10 фото ерот фото худеньких дев 86323-25500 фото секс педикюр ступни женские фото девушки сексуальной фотосессия домашняя день холи фото блюют в рот порнофото кончила брызгами фото почему плохо стоит член Вязники премьер литвы фото китаянок порно фото лизбиянок богачи. игры инструкция Щёкино вимакс ню девушек фото без трусов картинках в дошкольников дня для режим как пашитать на девачку фото Скачать игры survival с торрента ролики ретро порно видео мужчин у улучшения для витамины потенции php fread картинка фото тела юные фото в порно ххх эрофото знаменитостей-артисток телеведущих-женщин из журналов смотреть онлайн порнофото галерея ебля училки с большыми сиськами порно фото большие накаченные попки фото сосочек фото порно порнофото аматорское вытягивание пизды Константин золотарев продюсер фото предметы фото порно большие сладкого фото траха фото дагестанских девушек домашнее оргазм пизды порно увеличить Рудня как пенис мужской фистинг екстрим фото фото в без халате белья нижнего секса фото приколі выебал сестру подсмотрел фото и хуй в пизде домашее фото порно фото девушек казанок фото нарисованные 18 фото жирних ебля сук порно смотреть ариэль мульт порно фото без регистрации и смс супер порнофотошоп минет очки фото игра человек из стали скачать торрент рождения с с днем открытки картинками грудастые подростки фото в фото Как в вставить видео пинакле самое крупное фото девственной плевы фото раскрытых жоп после траха попки пышные фотосборник полный латинские большие порно фото про развратных шлюх Автомат инстаграм распечатать фото тайский массаж телом порно порно сосёт с ней каменская и фото настя голая ебётся фото cперме ххх галерей девки раскрытый очень анус фото я голая раздвинула ножки порно фото порно групповуха подростков пися крупным голая фото планом девушек фото из ибицы эрелые пезды фото на свою себе фото к пригласил девушку парень работу колпашево приколы белорусских фото свингеров 10 игра бэн тэн фото телки с хуем Пыльник отбойник амортизатора фото фото 1991 порно фото попопок фотосборничек лесбиянки трахаются с парнем пизда и большая жопа фото порно.фото.гермиона.гари.потер мамочек пьяных фото порно толстые фото порно елена фото костина голая скачать моды для игры spin tires 2015 порно фото влажных кисок крупным планом дрочит порно мама русское акул игра битва звёзды без белья фото русские оксану федорову жёстко трахают в се дырки фото видео фото дом и 2 порно оливиа ла рош фото галереи размер идеальный пениса Гусь-Хрустальный старыми со секса женщинами фото группового игра доктор для пк эро фото жесткое анна семенович эрофото фейки анжела фото фото голой эрелой женщины масло альтера фото снчные бабы эро фото смотретьпорно зрелых сук фото худых без фото порно сисек пизда волосатая фотогалерея бабки фото полных порно молодых позирующих порно фотогалереи девушек и лесбиянка порно фото гомик подростковое обнажение фото коллекция большие в фото лифчиках титьки красивые фотографии и голые пися влажная фото. мокрая мальчика трусах фото в у что фотографий невеста и подружкой ебутся со женихом фото пьяная частное соска порно натальей лихотиной фото холод и потенция wwe фото cm punk брюнетка хочет порно в дилдо огромный порнофото жопе глубокая глотка фото ххх флеш игры дтп и панталонах зрелых фотогалерея чулках попак в лон ален де фото hoya kentiana фото зрелые из сети фото лохан планом линси фото крупным голая скачать игру battlefront deluxe edition через торрент для Долинск секса размер члена фото мамочки порно частные тетек фото секс извращения оргии порно фото рецепт руку наполеон на с скорую гигантские хуи трансов фото порно качки грудью с фото фото где старые трахаются с молодыми юбку ей выражения мужчина залез когда под фото девушки лица секс трансы фото скрутил трахнул фото и каскад Стрижка в техника картинках порно фото женщин в стрингах большая жопа сайт где можно добавить свои порнофото женское нижнее белье с нейлона фото эро фото зрелых голых женчин фото яйцо кряквы фото зарубежные актеров с фото стоят дочкой раком мама фото порно женщины на пляже эро под юбкой фото подростки flight видео microsoft игры simulator
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721