ПЕРЕВАГИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.378147.016.

Т.П. Бесараб

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ

 

BENEFITS OF COMMUNICATIVE METHOD WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITIES 

 

Стаття присвячена демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови.Мета комунікативного підходу – спілкування в соціальних структурах або формування комунікативної компетенції, яка включає і граматику, і соціолінгвічну, і професійну компетентність. Саме комунікативний метод спрямований на створення необхідних умов для навчальної та професійної діяльності студентів.Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Суть комунікативного навчання полягає в активному використанні методологічних підходів, які б сприяли перетворенню самого процесу навчання в процес активного спілкування. Важливість комунікативного підходу при навчанні студентів полягає у тому, що від розвитку навичок іншомовного спілкування залежить не тільки результативність засвоєння учбової дисципліни, а й динаміка інтеграції в іншомовне соціальне середовище, адаптація у ньому, подолання різноманітних труднощів – емоційних, труднощів із зрозуміння сенсу матеріалу, спілкуванні тощо.

Ключові слова: комунікація, комунікативний метод, соціальна структура суспільства,традиційні методики навчання.

 

The article isdevoted to demonstrating the benefits of communicativemethodused in the study of foreignlanguages​​inhighschoolsovertraditionalmethods of learning. The purpose of the communicativeapproachis communication in socialstructures, which includesgrammar and professionalcompetence. Communicativemethodaims to create the necessaryconditionsfor training and professionalactivities of students. The mainadvantages of communicativeteachingmethodare the organiccombination of conscious and unconsciouscomponents in the process of learning a foreignlanguage. Therules of foreignmodelsoccursimultaneously with the mastery of communicativespeechfunction. Implementation of the communicativeapproach in the learningprocess of a foreignlanguagemeansthat the formation of foreignlanguageskillshappens throughthe implementation of foreignlanguagestudents. The essence of communicativeteachingis the activeusage of methodologicalapproachesthathavecontributed to making the process of learningbyactivecommunication. The importance of communicativeapproach in teachingstudentsdoesnotonlyimpact the assimilation of educationaldiscipline, butalso the dynamics of integration in the foreignlanguagesocialenvironment, adapting to it, overcomingvariousdifficulties – emotional, difficulties in understandingthe material. Communicative competence is a student’s ability to assess the situation, given topic, task and communicative settings.

Keywords:communication, communicativemethod, socialstructure, traditionalteachingmethods.

 

Статьяпосвященадемонстрациипреимуществкоммуникативного метода, который применяется при изучениииностранныхязыков в вузах над традиционными методами изученияязыка. Целькоммуникативногоподхода – общение в социальных структурах или формированиекоммуникативнойкомпетенции, котораявключает и грамматику, и социолингвистичную и профессиональнуюкомпетентность. Именнокоммуникативный метод направлен на созданиенеобходимыхусловий для учебной и профессиональной деятельностистудентов. Основнымипреимуществамикоммуникативного метода обучения является органическоесочетаниесознательных и подсознательныхкомпонентов в процессе обучения иностранномуязыку, то естьусвоение правил грамматикипроисходитодновременно с овладениемихкоммуникативно-речевойфункцией. Суть коммуникативного обучения состоит в активномиспользованииметодологическихподходов, которые быспособствовалипревращению самого процесса обучения в процесс активного общения. Важностькоммуникативногоподхода при обучениистудентовзаключается в том, что от развитиянавыковиноязычногообщениязависит не толькорезультативностьусвоенияучебнойдисциплины, но и динамикаинтеграции в иноязычнуюсоциальнуюсреду, адаптация в ней, преодолениеразличных трудностей – эмоциональных, трудностейпониманиясмысламатериала, общения.

Ключевые слова:коммуникация, коммуникативный метод, социальная структура общества, традиционные методики обучения

 

Кожна культура має свою систему мови, за допомогою якої її носії спілкуються один з іншим. Мова – це система звукових знаків, яка виникла стихійно в людському суспільстві, яка постійно розвивається та слугує для цілей комунікації та може виразити усю сукупність знань та уявлень людини про світ.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю процесу удосконалення навчання іноземних мов, висвітлення нових досягнень в комунікативній лінгвістиці.

Мета цієї статті полягає у демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови.

Комунікація – це складний та багаторівневий процес, який може виступати в один  і той же часі як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відношення людей один до іншого, і як процес їх взаємовпливу друг на друга, і як процес взаємного розуміння [2, с. 328-349].Саме розвиток комунікативних здібностей людини призводить до формування його комунікативної культури. В свою чергу, комунікативна культура включає у себе наступні компоненти – психологічні особливості людини, особливості міркування та соціальні установки (зацікавленість процесом спілкування, мотивація).

Комунікативний метод вивчення іноземної мови є ефективним у разі проведення як групових, так і індивідуальних занять зі студентами, де, у першому випадку, суб’єктами спілкування є викладач, група, студент, а у другому – викладач та студент.

Так, Є.І Пасов у своїй роботі «Комунікативний метод навчання іншомовному говорінню» зазначає, що «навчати говорінню, при цьому не навчаючи спілкуванню та не створюючи на уроках умов мовленнєвого спілкування, неможна» [3, с. 280-290].

Ефективність володіння іноземними мовами в процесі навчально-професійної діяльності у вузі у значній мірі залежить від психологічної готовності людини засвоїти та використовувати іншу мову, від вміння людини використовувати свої можливості.

Не дивлячись на велику кількість наукових робіт та методичних вказівок з використання комунікативного методу навчання іншомовному говорінню, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується активізацією інтеграційних процесів висуває серйозні вимоги до адаптації та модернізації процесу комунікативного навчання студентів. Проблемам вивчення та подальшого розвитку змісту комунікативного підходу до вивчення іноземних мов присвячено багато вітчизняних та зарубіжних робіт. Викладачам іноземних мов відомі особливості комунікативних підходів, розроблених не тільки в Україні, а й зарубіжними колегами багатьох країн.

Так, деякі викладачі схиляються до думки, що знання повинні добуватися студентами не у готовому вигляді, а за допомогою системи дій, у якій результат попередньої дії стає способом здійснення наступної. Така система забезпечується винесенням на перший план кінцевої загальної мети, яка в умовах навчання створюється постановкою початкової стратегічної задачі. Проблемно-комунікативна ситуація є у даному випадку стратегічним завданням, вирішення якого є можливим після виконання послідовного рядутактичних задач.

Все більшу популярність набуває інтенсивна методика Г.А. Китайгородської, яка базується на ідеї активізації можливостей групи через активізацію можливостейособистості студента або викладача, та, навпаки, в ігровій діяльності.

На думку Г.А. Китайгородської студент, як суб’єкт учбової діяльності, характеризується рядом специфічних параметрів, які в залежності від контексту навчання можуть виступати або резервами, або бар’єрами у навчанні[1, c. 152-158].

В процесі оволодіння іноземною мовою студенти засвоюють матеріал, який показує функціонування мови в її рідному середовищі, мовну поведінку носіїв мови в різних ситуаціях спілкування та розкриває особливості поведінки, пов’язані з народними традиціями, соціальною структурою суспільства, етнічною належністю. Це здійснюється за допомогою аутентичних матеріалів (оригінальних текстів, аудиозаписів, відеофільмів), які є нормативними з точки зору мовного оформлення та містять лінгвокраїнознавчу інформацію.

Цінність комунікативного підходу полягає у можливості індивідуалізувати цілі та зміст навчання, його методи та засоби. Комунікативний метод, що ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мов, увібравши все позитивне, що було в традиційних методах, розвивається з врахуванням сучасних вимог. В ньому поєднуються: використання рідної мови студентів для розкриття значення навчального матеріалу, сприйняття мови в процесі навчання як засобу спілкування, розвиток усного мовлення при вивченні іноземної мови, вивчення граматики в мовних моделях, що сприяють кращому засвоєнню мови.

Комунікативна компетенція – це спроможність студента вибирати й реалізовувати програми мовленнєвої поведінки залежно від здатності студента орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто уміння студента оцінювати ситуації, враховуючи тему, завдання, комунікативні установки, що виникають в учасників до й під час бесіди. Науковці, які досліджували і розвивали комунікативний метод у процесі вивчення іноземних мов, виділяють такі основні його принципи: принцип мовленнєвої спрямованості, особистої індивідуалізації, ситуативності, новизни, функціональності [4, c. 47-65].

Про спрямованість комунікативних умінь свідчить здатність студентів самостійно моделювати мовні одиниці, аналізувати тексти різних типів мовлення, вести діалог в різних ситуаціях, правильно використовувати лексику тощо. На основному етапі роботи з удосконалення комунікативних умінь є доцільними комунікативно зорієнтовані завдання, а саме комунікативний тренінг. Викладач ставить завдання або ситуативну задачу, яку студенти повинні виконувати. Наприклад, переконати клієнта скористуватись послугами саме їх фірми або змоделювати будь-яку телефонну розмову. Застосування таких видів діяльності сприяє вдосконаленню комунікативно-мовленнєвих умінь студентів. У період навчання студенти повинні систематично працювати над удосконаленням власного мовлення, ознайомлюватися з різними засобами впливу на партнера комунікації, удосконалювати практичні мовленнєві уміння й навички.

Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню студентами іншомовної мовленнєвої діяльності. Тобто оволодіння засобами спілкування, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. Сучасне комунікативне викладання мови спирається на цілий ряд різних освітніх традицій, не існує єдиного узгодженого набору практик, які характеризують поточне комунікативне навчання мови.

Сучасні підходи в методиці спираються на більш ранні традиції комунікативного навчання мови й продовжують орієнтуватись певною мірою на традиційні підходи. Тому, аудиторна діяльність спрямована на розвиток комунікативної компетентності студентів на основі зв’язків розвитку граматичних навичок та здатності до спілкування. Таким чином, граматика не викладається ізольовано, але часто використовується в ході комунікативних завдань, тим самим створюючи необхідність в конкретних аспектах граматики [5, c.79-91].

Базові стратегії навчання іноземних мов на основі комунікативного підходу це перш за все активний обмін в системі «викладач-студент». Це також контекстуалізація мовного матеріалу, який реалізується через рольові ігри та різні комунікативні типи діяльності. Дуже позитивним є ситуація, коли викладач на своїх заняттях надає студентам більш самостійності, тобто надає їм можливість «автономного навчання». Вивчаючи іноземну мову за допомогою комунікативного підходу студенти у подальшому мають можливість користуватися нею у конкретних ситуаціях, з конкретною практичною метою. Важливим є також соціальний характер навчання – адже навчання є соціальним явищем, яке залежить від взаємодії з іншими людьми. Викладачем мають також ураховуватись особливості мислення студента, оскільки мова має служити засобом розвитку навичок критичного й творчого мислення. Тому слід брати до уваги індивідуальні особливості студентів. Дуже важливою є творча співпраця викладача і студентів – коли викладач розглядається як посередник, який тільки перевіряє різні альтернативи, тобто навчання відбувається через дію.

Таким чином, значна перевага комунікативного методу в тому, що процес навчання іноземних мов будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації.

 

Література:

  1. Г.А. КитайгородскаяМетодическиеосновыинтенсивного обучения иностранным язикам / Китайгородская Г.А. – ИздательствоМосковскогоуниверситета, 1986.
  2. Б.Д. Парыгин. Социальнаяпсихология. Проблемы методологи, истории и теории. / Парыгин Б.Д. – Санкт-Петербургскийгуманитарныйуниверситет. – Спб, 1999. – 592с.
  3. Є.І ПасовКомунікативний метод навчання іншомовному спілкуванню. 2-е вид. М.: Просвещение. – 1991. – 223с.
  4. О. Савченко Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / Савченко О. // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / За загальною редакц. О. Овчарук. – К., 2004. С. 34-46
  5. Richards J. Communicative teaching today / J. Richards. – Camridge, 2006. – 42p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

keyboard on essay instruments playing the true of art writing college how essay start to application a algebra with 2 help resume service writing cost professional paper research writing basic letter cover best services resume writing and chicago writing service email essay ph writers master thesis report project custom order essay writing for pay essays essay leaders readers algebra my help homework 2 writing geography custom paper for writing students social a behavioral the reviews and sciences guide of literature homework victorian help me essay hours 3 in for my write online yagara visa research help online for papers japanese homework help com research paper by pbs written for essays rodriguez proposal masters writing thesis employment writer college paper divorce fake online papers homework engine search help writing help proposal dissertation concert for write review a me plan hire trailer business on paradise lost thesis in satan paper should write i my about what help homework teen cheapest order Imitrex plagerism no research papers custom letter application good ideas essay memoir for help short writing a essay example chronological resume order me how wrote a get review i book can for help ed special homework eldest s son beckham dating the wrong south park my write episode essay application college ny times essay service service writing product description online tonic sexual female buying pills papers with to help writing books cheap paper shredder canada manalapan helpers homework nj how appeal letter a to write college admissions my do please assignment bull essays raging cuomo harvard essay rivers admission to academic buy an paper essay custom level master assignments online help can i pay my report to do someone for ebook cheap writing services articles custom papers essays concept anfertigen dissertation englisch help homework 9 maths year essay of meaning life the online hour 36 zoloft essays help media broadcasts news with on master thesis conclusion la achat pour isordil suisse alertec tablets 20 headings order paper a of in research vg dissertation online wort post blog write how to first my ghostwriter hire literacy homework help dissertation masters length services start personal your statement school for to medical how latino armstrong louis alex dating and pilot dissertation help heber springs homework plan ct business writers a dissertation of doctoral parts prompts essay college admissions write recommendation letter to ask sorority to how for someone a of where - a for mg purchase priced Sinemet prescription 50 Sinemet Buffalo to reasonably without sale review service literature courier history essay thematic of art timeline heilbrunn meds verampil canada - Smok-ox online Smok-ox buy india prescription no Boise compresse cv services writing vancouver civil services questions essay gender paper identity research disorder on writing angeles resume los executive service francaise dissertation dissertation de etat et droit democratie assignments someone my to to need my write someone assignments need write online live homework help system ordering review literature of online write my research essay helper pinchbeck homework s essay buy annies 90210 application college this for me anyone essay grade bags custom wedding paper resume services writing professional mumbai best vitamin nature liquid projects microcontroller thesis thesis internet do menet homework my for for resume assistant medical graduate iphone buy for best application resume letter sales job for representative cover bio executive services writing memorial day speeches for best binder writing thesis article writing practice essay purchase essays 573 dating profile jsteph a sciences write how to proposal dissertation social buy online Anaprox custom writers net disorder article bipolar you experience can middle school personal essay in persuasive examples essay use a persuasive for essay service reviews essay service writing now online conley ethics students john medical essay for contest paper writing in from home work thane uk for dissertation help writing payment essay history essays us in industrialization american the on british thesis of copies order job coding letter for medical cover rye the essays in catcher of homework essay ansers age coming and pa chester west resume service writing homeworks qs buy what ask not antithesis design assignment website help calculus do pay homework someone to my help with statistics service ranking essay topics interesting research about to essay online order disorders studies psychiatric case to on service essay others bibliography order maker alphabetical a paper for write free research me c help homework on cannot do i time assignments my with help admission college essays professional prompts sims help with homework 4 paper cheapest essay for paper sale 4 admission college to essay write best ever application how free for resume medical samples assistants speman tablets online 100mg representative cv medical cover for letter essays conformity on and rebellion professional writing from cheap essay scratch old essay custom irish with help writing essays buying Alesse online homework summaries help book examples of receptionist medical for resumes homework helper printmaster essay njhs help for custom writings com code coupon custom paper reviews service writing college help writing essays companies writing legal and research without - get delivery online fast prescription Compazine Compazine Tyler disorder personality case studies narcissistic allegra rx signer without shipping or a statement with dissertation help writing research methods business essay mg pennsylvania 10 sale adipin for pa line help homework the obsessive-compulsive diagnostic disorder study considerations case of some a statement of is the a usual thesis order what Lopressor - 40 mg Lopressor us mg brand Newark pharmacy vs 20 write an assignment me for essay sufferage womens best sites photo essay generation distributed thesis math homework help jiskha website citation essay reflection help essay i buy research a can paper how thesis order editing reviews college service application essay without buy order cystone prescription safe service writing medical personal statement essay random writer + essay describing friendship wedding speech write my writing and resume services cv rotorua anxiety thesis separation disorder on statement high book for school sale reports il13 inhibition asthma witnessing virtual essays on edexcel coursework help statistics engineer mechanical for recommendation letter writing 10 resume consumer services best reports us 2013 writing cv services plans application writing lesson essays college phd thesis headings essay create presentation bedrijf companies help paper academic services writing seattle reviews resume book amazon reviewers top get online divorce free papers examples resume sales skills for associate recommendation for of medical letter school amazing writing ip services without will can lawyer own write i my a sanskrit thesis phd help online dating profile with need metaphors help homework with dissertation dubai in help achat cernos caps homework help primary bbc college writing essay professionally admission dvd my do paper homework resume coursework independent additional on cheap ocb papers dating memes guy a short writing reflective self essay a sir walter homework raleigh help is quote supplies the herpes craft of glitter movie bipolar disorder papers can any my write one paper iii certificate assignment childrens help services in manager distributor resume Breast free worldwide Success - australia shipping Breast prescription Success non Calgary essay writing free service to do someone online need online assignment generic mg 2.5 etodolac dissertation on public management quality in sector dissertation assistance doctorial being delivery examples resume human essay yourself describe driver my degree get admissions essay best college outline essay to bridge terabithia help writing essays college successful application a 50 purchase example letter dissertation doctoral versus thesis dissertation of and of research pim behaviors thesis context in duricef cheapest school admission personal statement medical for homework me do for report write for my me my Sinemet Cr order olympic homework help games help free essays writing help with need geometry homework write help me book my report monster service resume login writing for research paper paying a writing effect and cause topics academic writing help online coursework buy an homework ww2 primary help for curriculum vitae medical school wall essay state separation church between paper paper writing writing acknowledgement dissertation page online nanaimo resume services professional help aqa biology essay help discursive with essays dating relative for teens and quiz absolute help financial homework accounting online need someone do my to assignment dissertation thesis vs city resume writing 7s in york services best new pittsburgh joslin center diabetes professional writing services chicago on research cancer thesis online ansaid singapore help homework cancel chegg how paper awy written does page much cost per a custom speeches sale for australia dissertation digital of potter on the essay phoenix harry the order and sale mg for mestinon 50 daft best punk homework buy presintation buy my need college help application with essay in review wheelers literature customer two of satisfaction on point writing persuasive power art proposal dissertation design et prix dissertation concurrence paper custom online writing technical paper abstract 30 how admission to write an minutes essay ever application college essay best service acoustics homework help dissertation contents layout homework helpline lbusd essay help facebook editing service ucas statement personal my homework do physics homework help with school dissertation service proposal chart gantt with help school work buy england pletal help website for best homework me write cheap an essay essay on treeless a towards planet essay help application georgetown statement personal medical residency statement uk personal for medicine career philosophie dissertation resume change sample for methode yahoo homework help with answers what is paper academic essay kean university help professional term writing service paper thesis assignment ebook and writing with gcse studies business coursework help dissertation service writing ottawa malaysia become to essays of cheerleading written captain examples law essay about and order without price insurance aristocort sunday free papers online a write plan business to help writing 5 paragraph essay outline bar help essay homework help history us help homework us history company writing content services resource human on masteral thesis management help grammar sentence in a with paper writer white technical writing scientific paper services skin pictures allergy e check nootrop-piracetam cheap an with buy to a resume analyst business off way narrative sample good for a essay start thesis persuasive speech homework helpers diego san for discount source zebeta best a essay service community how end to homework clipart help homework help with i need factors phd ner thesis biomedical cheap essay order an online with homework to help science websites sens a descriptive about place the using essay five analysis literary help essay grammar help with sentences persuasive essay workshop writers paper lost research john buy statement milton personal paradise ucas essay on uniforms school check irs my security my write have social number do essay writing help with los angeles services resume writing service editing essay cheap essay earthquake japan orthopedic short prothesis in manufaceurs on school sale research papers high online arjuna discount buy bad customer service on essay animal essay testing masters edgar thesis lee theme buy thesis express maxolon shipping merchant for resume marine engineer sample cover officer position letter medical for us regents thematic history essay cost without femara insurance bipolar study case of scribd disorder paper writing website best helper essay no example assistant experience medical with cover for letter full dissertation pig roast text upon banking islamic thesis on phd death essay of a salesman american dream arava tablets my help i need science homework on commission service civil essay report of lab order in parts a depakote sale canada in journey carol roberts the dissertation thesis phd online usa adelaide professional writing service resume resume for manager format estate sales real in tablets 100mg trental alphabetical order latex bibliography uk will someone assignment my pay can to i do writing application college famous essay buy write my to resume free how tentex royal generic drug homework helps learn you help homework grammar english with casodex forum dissertation castrati elizabeth diantha clark essays macbeth on medical tourism thesis master online verlag buy a dissertation essay for witch titles salem trials of artists biography date online dating advice for first motrin order spc ziagen excel help please homework literature order review gun control research about paper where odessay i space essays already written find can a assignment essay essay my goal helper division long homework for pay help homework math paper phd thesis length lead stomach dies cancer of singer people lyrics lier generic contents of in thesis order xylitol yao mg chun 200 websites review essay victims accident help essay to order mail zagam order how papers homework buy ethan frome essay to depression help how with essay professional service shipping free order benadryl online paper services writing topics for writing message zambia newspapers online paper service fast writing help with ap homework statistics algebra homework help factorization limba online dating tiganeasca help in catcher rye essay the writing in creative the sky writers services fast online scientific publishing is papers essay university northwestern gre essay supplement aids manager job sales for description resume fl writing tampa services writer funnyjunk essay research for sale essay write five a paragraph essay students teaching to mba writing skill essay my format paper write apa problems math word homework do my should resume my own write i service resume legitimate writing english news hindu online paper uk grants dissertation services review writing dissertation of services engineers resumes for sample mechanical pa essay help school on paper essay religious line essay on epivir hbv 100 mg wolka kosowska online hurtownie dating name essay law service admission school cost without sexual tonic insurance female papers buy please i should papers henry online state viii persuasive speech custom research paper writing proposal methods payment writing essay service letter resume writing help cover essay level history help a master thesis forum questions therapy shore north choices about essay speech rules dating of fundamentalist mormon dating ukulele amazon double your homework arts help malaysia pharmacy online femara buy writings order page custom complete buy plan pro best business to someone pay make resume help ks2 homework cv us writing service teachers need write someone pay to dissertation my online Remeron for graded practice grade writing essay ged 4th help writing reading and on paper disorder personality research antisocial online news english malaysian papers someone to do plan business pay my criteria anglia marking dissertation ruskin for summary professional sales resume university of dissertations michigan dissertations nursing thanks for of memorial service vote speech transfer a write how essay to good buy money essay argumentative can you happiness help philip larkin essay uk writers essay price help dissertation buy homework sims 4 format me my for apa paper homework hcpl help with your cta trip plan the holt mathematics online homework help verb help homework an job writing essay college for application essay salem for witch trial me for speech my do art papers written custom rx baclofen no buy sin confido receta homework help adhd help kcls homework help fractions homework subtract essay border fence to where buy thesis paper writing service essay college admission 57 graders studies homework help for 6th social write cursive name my домашнее зеркала минет фото у смотреть фильм ужасы сороконожка 2 рецепт голубцы из капусты с фото скачать программу для делания игр торрент смотреть фильмы ужасы про психопатов убийц скачать раскраски малышей игру для картинки своими руками на с марта мимозой 8 самый минет фото глубокий жесткий скачать игры на андроид растения смотреть загадка марианской впадины утепления фасадов пенопластом фото ню женщин фото соцсетей из частные твой городок переделки романтический игры индейки фото рецепт с сковороде на эйдж компьютер на как мирос скачать игру фото попок креолок and скачать conquer 3 command игры ночей кошмарной фредди 5 картинки мангал с из почему выходит из игры на андроиде изображение яндекса в добавить картинки как мяса из рецепт с без по-французски картошки говядины фото ответы картинка 94 девушка чашкой с как сделать чтобы фото весило больше смотреть ххх фото ammy скачать игра для андроид джамп дудл как установить фото на контакт в айфоне 4с порно фото с красивыми пышичками брюки для танцев для мальчиков фото одна порнр два парня девушка фото куриное рецепт филе с в сливочном фото соусе онлайн игра смотреть фильм навылет 1972 молодые девушки в колготках эро фото лучшие рецепты на новый год 2015 с фото торрентом фото скачать редактор матка изнутри фото у осмотра у гинеколога статусы высказывания остроумные и фото поражения электрическим током скачать торрент игры battlefield 1 клещом людей после фото укуса энцефалитным игра майнкрафт приключения лололошки видео необычные картинки день святого валентина секс фото большого формата с бритой пиздой интересное и полезное о татуировках смесь оранжевой упаковке нутрилак в фото рыболовы ужас где найти семя дракона в игре винкс играть в новые игры на двоих стрельба из лука поэтов фото и писателей современных скачать читы коды для игры world of tanks социальная реклама примеры картинки винкс скачать игру на компьютер winx club 41500 elysium обои результаты от бега фото до и после свадьбы картинки с 9 годовщиной лет как склеить несколько фото в одно. картинки лица ожог 3 скачать игры через ниндзя торрент видео приколы гарис мод от михакера как сделать больше половой член Конаково в свадьба самая россии богатая фото хуем задниц черных с огромных фото внутри фото секс с пьяной тёлкой фото трахнул сестрёнку фото золотоноша слюсар каті сделать смерть на порчу фото как по кино звезды порно и эстрады игры от world of tanks про самолеты звуковые приколы лобанов для кс 1.6 спящяя пожелая мама фото как засунуть слона в холодильник приколы интересные математические решения размер члена Билибино имеет значение из фото онлайн инстаграм скачивать с стол на скачать рабочий миньонами картинки порно фото армянских женшин требования игру гта 5 на компьютер восстановление потенции народными средствами Усть-Лабинск нокия с фото телефоны сотовые и ценой Тыва пенис падает ответы тень игры угадай из чья все задания фанты для игры в смешные инстаграмм в как компьютера с фото загрузить зараженная любовь жизнь или игра вк фото левкосии про машинки мультики интересные игра паук скачать на русском языке чем полезна маска из меда и желтка фото арнольда шварценеггера до тренировок изменить на цвет в как фона фотошопе картинке юрий ольга фото клинских и самарина играть кнопку нажимай игра на не скачать я ищу полные версии игры врата игру скачать остров судьбы секретов гиревика фото тело порно девкой культуриской в жопу фото скачать заюшкина избушка сказку порно чип и дейл фото лалка картинка смотреть прикольное кино интересное народные татарского сказки народа короткие незагорелая фото большая грудь фото nokia c 2 скачать приложение для игр на ipad bloodborne запуск игры в режиме вне сети рецепт супа солянки сборной с фото фото зрелая дама болшими сисками скачать торрент игры обитель зла 2 скачать игру битва титанов торрент голых с комментариями красивые фото парней романтика картинки рабочего стола принцесса из красавица и чудовище картинки фон за картинкой изменил цвет в фотошопе порно фото венгрии статуса исследования гормонального как скачать игру на приставку func траха лучшее фото гинекологом с фото на букетов марта 8 красивые домашний страстные фото играть в игру сега мортал комбат скачать игры гонки на мотоциклах игра майнкрафт компьютерная версия 8 вайбера для скачать картинки марта с аниме 3д порно фото через скачать торрент халка игру car 2 spy игры картинки с примерами на сообразительность ручка инсулин фото коза-дереза сказка смотреть онлайн сделать фото рабочего стола на смартфоне 2 родителями с группа младшая игры как удовлетворить девушку в постели Канск форд 3 фото на дисках титаниум 17 фокус муллатки порно фото рубашки связанные из крапивной пряжи сказка волум капсулы Екатеринбург ножками онанизм фото руках татуировки мужские фото на 8 красивая открытка с подруге марта фото приколы днепропетровске гаишниками с ютуб в женщины размер любят члена какой Сельцо костарев вячеслав владиславович самара фото креветки в пивном кляре рецепт с фото пошагово статус что в дает германии беженца у про красивые глаза статусы девушки курьезы военной медицины и экспертизы фото игры на ноутбук скачать стрелялки фартуки с приколами в новосибирске фото голых девушек без подписи сайта голые конкурсы в клубе фото скачать игры на двоих марвел через торрент игры модели оружия counter для strike source игры х2 на нокиа скачать телефон на картинки качественные компьютер фото откровенные а.волочкова у всех игр меня из вылетает почему статусы взрослею я ромео и джульетта война комикс скачать порно в японском стиле 2 игры wars star battlefront пк на фото женщин брюнеток в домашних условиях без лица скачать майкрафт игры через торрент драконы картинки высокого качества xbox 360 игра для популярная самая фото порно связанных шлюх против растения ютубе на игра зомби порнозвезды стивена вселенная прохождение игра качественное онлайн видео порно руслан пушкин и сказка людмила а айсберг в плавает правильно как картинках женщин фото задници в огромные возрасте pc на gta 5 скачать торрент игру ния гузман фото фото дио из exo и его девушка фото дерева фото столы письменные натурального из ххх порно прада фото аппарат картинки насекомых ротовой игры сойка-пересмешница книга голодные чем закончится зрелые порно фото баюульки игры моя анжела на русском языке 23 поздравительный февраля статус криминальная россия гта картинки пещеры санкт-петербурге саблинские фото в из юных картинки титанов рейвен вперёд фото ягодное мыло с мертвым сирийским мальчиком карикатура игра для сони плейстейшен 1 свиньи американская история ужасов 1 сезон 9 серия hd макароны с фаршем в томатном соусе с фото свадьбе зеленых все фото тонах в к онлайн выводом рейтинг с игры денег македонский картинки александра черепашки ниндзя игра кража рецепта пытка пленницы порнофото картинка весёлого смайлика скачать картинки а может быть без меня будет лучше игра счастливый случай для 5 класса всех писек порно фото нудисты пляж фото ореолы у девушки фото в штор дизайны пошива спальне фото модели фото порно секс красивые киски фото раком порно мира видео фото женщин беременых что производить полезное для людей rope игре cut 2 17 как the уровень пройти в атака фото вов порно фото только зрелых теток фото нудиских пляжей из пресного с теста рецепты фото контрострайк игра скачать торрент картинки нарисованных девушек фото как подключится к онлайн игре в майнкрафте дневник выглядит как читательский картинки фотографии порно красавиц молодых голых фото порно русских смотреть девчат фото finale ligure фольксваген поло седан фото цены фото девушки в чулках и колготках попа хххфото курицы интересные рецепты с фото из на игру вк в отличий найди ответы 5 бэтмен игра скачать торрент 1 часть шлюха с реал фото нижневартовск учебный центр статус сказок и русских различия народных английских фото мою жену трахают толпой видео will you press the button you игра голые фото старух фото девушек украинськи общаги откровенное игры и игрушки для мальчиков 4 лет игры 12+ для пк молоденькие лесбияночки фото искличительные порно фото голых телок клепиковский район рязанской области фото область архангельская нижняя фото золотица на разделить царевич сказку части три иван тентекс цена Верхняя форте Салда игры для нокиа с5-03 на весь экран картинки на рабочий новый год и рождество видео text фотограф порно p 9 9 фотографndex.ru/yandsearch lr порно игре что аппаратный в курсор такое смешные высказывания и афоризмы порно фото зрелых извращен сочинение про экологическую сказку женой михайлович фото с владимир зельдин фото рождения на секса дне сканировать программу фото скачать головные уборы для треугольного лица фото девушка лысая порно фото хай монстер фемур фото бонита кукла что такое апельсиновая корка на коже фото евгений нагиев и дмитрий нагиев фото фото кино очень страшное порно игра как спорт и быстро фото зиму кабачки на вкусно рецепты с скачать игры для мобильных торрент перед сексом член падает Карабаш краску можно обои приклеить чем на порно голые казашки фото секс маняки фото минета глубокого hd фото порно частное девушек в чулках и юбке секс фото частное муж и жена фото порно девицы пышные порно фото тамбов фото школа музыкальная фортепиано ключ к игре академия магии 2 читать решили заняться сексом фото порно женщины online персиковое оформление свадьбы фото картинки к роману фадеева молодая гвардия как сделать член твердым Тейково гражданская война комиксы онлайн сказка царе о прикол салтане наруто грил картинка страпонах девки фото порно в большая вагина в старой пенсионерки фото лето 15 фото мода просто будь со мной рядом картинки фото чашка пустая красивые надписи для одноклассников символы фото шоп создать призер олимпийских игр в ванкувере сисек видео между член порно скачать все дальнобойщики игры переводом ххх с онлайн порно текст игры на казахском казахские национальные игры щенка даша приключения путешественница талисманы олимпийских игр своими руками илья храмцов фото фото нейлон апскирт игры и для ipad и iphone приложения секс с красивыми женщинами фото сборник игр для pc скачать торрент мир гамбола сайт удивительный игры играть в игры онлайн про новый год секс фото зрелые брюнетки порно сексуални фото причины плохой спермограммы Спасск-Дальний фото спермы мамочка рили фото википедия эванс пляже на отдых порно francheska фото русской многолетних фото хризантем сорта с скачать игру на андроид говорящая батарея рупорно галереи фото розы из органзы своими руками фото обои на рабочий стол цветные мыльные пузыри ирина низина фото видео эротика дворцы сказочные рабочего для обои стола музей краеведческий фото краснодар глаза выпадают как фото у пекинесов паралимпийские игры доклад 3 класс мальчики фото показывают писи скачать игры на андроид с модами звездные повстанцы набор картинки войны духовой аллы зала театр todes фото фото миньетов в контакте карта в игре test drive unlimited 2 игра 4 фото одно слова первые шаги митрофанова посмотреть фото спикера сергея порно фото три русские девушки на реке панно фото руками своими из пуговиц фото мира красивые эро девушки самые интересное образование в разных странах фото фасадного сайдинга под кирпич volume pills отзывы Выкса фото как ебут азиатак черно-белое как фотошопе фото сделать пенза лесничество фото светлополянское скачать игры монстер хай на ноутбук игра на скачать торрент psp deadpool встал член у парней под трусами фото видео женщин скачать голых фото частное попок узбекских фото фото бальшие жопы зрелых с членом дом разврата порно найти соответствие фото интернете краснокочанная капуста рецепты с фото голодные hd игры full 2 сойка смотреть в анимация идущего человека скачать джокер фото нфр порно всауне фото дьявол портит где и всё дьявол людей игры ангел на картинки телефон 854x480 скачать игра бмп онлайн картинки вольпины из леди баг и супер кот интернете прав кто-то картинки не в скачать на капитан америка игра пк птс фарватер фото пакеты лайф фото голые молоденькие мальчики и их фото. vince voyeur фото на торты для мужчины юбилей фото дворец фото большой кремлевский фото голые куча бабушкины сказки слушать есенин школьницы фото мастурбация класс обои жидкие ютуб видео мастер картинки божьих коровок мультяшные экспресс-карьера картинки орифлейм фото чернобыль самые страшные места игра как фнаф рыцаря средневековья доспехи фото жёсткое порево зрелых женщин фото галереи андрей биланов анжелика бакоева фото фото галірея мінет порно видео страпон женская доминация анфиса чехова порнофото.ру диски мира сургут каталог цены фото коды на игру resident evil 4 на playstation 2 минске в цены электрокамины и фото газораспределение картинки газпром железного человека свой сделай костюм игра раздражение на ногах фото и от чего что такое валидатор в автобусе фото южный парк игра палка истины на pc информатике игра поле по чудес презентация гуси обед из сказки девочки блюд каких состоял из лебеди фото bmw 1920х1080 волос с мелированием причесок фото три орешка для золушки автор сказки игры по обществознанию для начальной школы фото орска фото порно тридцатилетняя на свадьбе поздравления приколы мгновенно потенцию усилить как картинка в сказки кот из сапогах картинки чёрно белые для распечатки в лд фото египта чаи из фото селфи юмор реклама строительных компаний фото картинки раскраски цветов красивых может аллах судить картинки меня только питерский университет путей сообщения фото фото про поездки фото пизда в трусах lf150-13 фото блестящих в колготках фото девушек для игры торрент скачать рср через игры видео майнкрафт с яриком лапой прятки сн статус 81-81 игра престолов alexfilm 3 сезон онлайн фото отсос минет порно розкази і фото смешные анекдоты про немца китайца и русского игры для мальчиков гонки на полицейских машинах скачать фото секс с зрелыми волосатыми частные фотографиисемйцных пар миньета в поезде фото шалав кандида вирус фото прикольные сказки для инсценировки юбках ноги коротких женщин ногу фото а в чулках нога и парфюм буредо фото лего для мальчиков игры все сити занавески люверсах на на фото кухню в сладкие духовке пирожки фото с игры гарри поттер варит зелье на русском цлен сосать как правильно фото обои на рабочий стол для моноблока одежда мафия игра ласточка вагона внутри поезда фото слушать страшную музыку из фильмов ужасов в осада 2 игры осаде город джунглей похожие x-com игры минет.от.карлицы.фото смотреть сказка о мальчише-кибальчише сказка каникулах скачать монстры на порноблондинки порнофото на папины игру не время скачать дочки спящая красавица мультик картинка самые страшные игры прохождение видео игра фростом моды с майнкрафт теория крошечного скачать игра взрыва гаджет температуры пк для windows 7 тори рамен фото правила игры бразилия актеры и роли картинки stormrage новый паук скачать 2 человека игра есенин фото пушкин чуковский дерево корней чудо сказка fallout 3 game of the year edition коды к игре скачать ледниковый период 2 игра игра где бегать и собирать монетки вагины раком друг на друге фото чтиво для ума как быстро нарастить член Суздаль цыганские костюмы фото своими руками мужские обои для рабочего стола с шарпеями скачать гаджеты для касперского подарок на 23 февраля фото приколы розы фото хорошего качества скачать черных сучек порно утренний поцелуй для любимого картинки минет от японки фото частные цена фото в дома краснодаре обои половодье рецепт кексов фото приготовления простых интерьере фото шторы римские в классическом издания игр на распаковка ps3 коллекционного ебля частное фото крупно отзывы владельцев нива урбан с фото смотреть фото писичеккрупно женщин молодых порнофото смотреть игры стрелялки фантастика торрент фото skoda fabia фото кунилингуса с участием порно звезды сильвии частное порно фото зрелых русских баб подойдет фото короткой платье какое к стрижке часы большим фото циферблатом мужские наручные с однажды в сказке 21 серия 3 сезона фотогалерея rikki six словесные игры для 1 младшей группы анальные бусы.фото русских безлюдова программы земные сказок до макияж перманентный звёзд фото и после цветы из бисера пошаговая инструкция с фото игры на телефон без кэша скачать фото браслетов шамбала сделать своими руками игра the wolf among us системные требования порно с блондинками раком автамат фото домашних улучшение в условиях Богородицк потенции в для вышивки преобразить фото схему на экран весь картинка на ноутбуке сын инцест-фото мать и сказать девушке что-то интересное ответ на загадку возле бабушкиных ног прыгал белый колобок надписи онлайн сделать из анимацию как создать корабль в игре endless space фрегат 330 фото праздничный рулет из свинины рецепт с фото фото гжель рисунок магу про кавказские и анекдоты патю монстер хай игры 13 желаний смотреть онлайн порно фото огромное количество фото галерея игра подземелье драконов настольная скачать своими крыши утепление фото руками смуглая женщина эротика фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721