Оцінка інвестиційного клімату України та  шляхи його покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Оцінено інвестиційний клімат України на основі аналізу основних макроекономічних показників та міжнародних рейтингових оцінок. Визначено тенденції погіршення інвестиційного клімату та надано пропозиції щодо шляхів його покращення.

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестиційна привабливість.

 Оценен инвестиционный климат Украины на основе анализа основных макроэкономических показателей и международных рейтинговых оценок. Определены тенденции ухудшения инвестиционного климата и предоставлены предложения относительно путей его улучшения .

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

 The article deals with the investment climate in Ukraine by analyzing basic macroeconomic indicators and international rating. The athor estimates the trends deterioration of the investment climate and proposes ways for its improvement.

Keywords: investment climate, investment, investment attractiveness.

 Постановка проблеми. Інвестиційний клімат України є одним із чинників, які впливають на обсяги залучення в національну економіку іноземних інвестицій. Актуальність дослідження визначається тим, що Україні для подальшого розвитку економіки в цілому, та кожної окремої галузі, необхідні значні фінансові ресурси, яких в середині країни не вистачає. Тому актуальною залишається проблема створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні для активізації як іноземних інвесторів, так і внутрішніх інвесторів. Саме іноземні інвестиції є тим джерелом ресурсів, яке може стимулювати розвиток національної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглядали інвестиційний клімат України та здійснювали його оцінку такі українські науковці О.В. Гаврилюк, О.К. Малютін, Н.А. Марченко, А.А. Пересада, С.В. Покропивний, але все таки на нашу думку питання інвестиційного клімату України досліджено недостатньо. Так, варто досліджувати конкретні фактори розвитку України та те, як вони впливають на інвестиційний клімат.

Мета дослідження. Мета цього дослідження полягає у визначенні шляхів покращення інвестиційного клімату України.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації) [1]. Практика свідчить, інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни.

Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології. До основних чинників, які впливають на інвестиційний клімат держави належать: організаційно-правові, політичні, фінансові, соціально-культурні, стан міжнародних відносин, розвиток ринкової економіки, потенціал країни та загальні умови господарювання [7].

Інвестор маючи намір інвестувати в країну здійснює аналіз та оцінку її макроекономічних показників. Тому для оцінки інвестиційного клімату України проаналізуємо основні макроекономічні показники за останні роки:

Таблиця 1

Динаміка основних макроекономічних показників України за 2011-2013 роки*

Показник Абсолютний показник Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. (прогноз) 2012-2011 2013-2012 2014-2013
ВВП номінальний, млрд. грн. 1302,1 1411,2 1454,9 1525,9 109,1 43,7 71
ВВП реальний, зміна у % 5,20 0,20 0,00 -8,00 -5 -0,2 -8
Валове нагромадження основного капіталу, зміна у % 7,1 0,9 -6,6 -25,6 -6,2 -7,5 -19
Експорт, зміна % 4,30 -7,70 -8,80 -8,6 -12 -1,1 0,2
Імпорт, зміна % 17,3 1,3 -5,9 -22,7 -16 -7,2 -16,8
Індекс споживчих цін, зміна у % на кінець періоду 4,60 -0,20 0,50 19,00 -4,8 0,7 18,5
Баланс бюджету з урахуванням балансу НАК “Нафтогаз”, % від ВВП -4,40 -5,40 -6,70 -10,10 -1 -1,3 -3,4
Зовнішній борг, % від ВВП 77,60 76,60 78,60 105,60 -1 2 27

* Джерело: [4]

Номінальний ВВП України упродовж досліджуваного періоду зростав. В 2011 році цей показник складав 1302,1 млрд. грн., а в 2014 році прогнозують його обсяг в розмірі 1525,9 млрд. грн. Проте, набагато важливішою для інвесторів є динаміка реального ВВП. Так, в 2011 році реальний ВВП України зріс на 5,2%, але вже в наступні роки відбулося уповільнення зростання національної економіки.  Натомість в 2014 році прогнозується скорочення реального ВВП України на 8%. Таке скорочення пояснюється військовими діями на території промислового Донбасу та анексії АРК. Валове нагромадження основного капіталу зросло в 2011 році на 7,1% порівняно із 2010 роком, проте в наступні періоди відбулося спочатку уповільнення, а  за 2014 прогнозується скорочення валового нагромадження основного капіталу на 25,6% порівняно із попереднім роком. Така динаміка показника валового нагромадження основного капіталу характеризує недовіру до української економіки з боку її учасників та негативно впливає на інвестиційний клімат країни. Експорт України, як і імпорт упродовж досліджуваного періоду мав тенденцію до скорочення, щоправда імпорт скорочується більшими темпами ніж експорт. Така ситуація пов’язана із значним скороченням торгівлі України із Російською Федерацією та спробою уряду створити позитивний торговий баланс. В 2012 році за офіційними даними в Україні відбулася дефляція, але в 2014 році ІСЦ в Україні за прогнозами становитиме 19%. Упродовж досліджуваного періоду зростав також і дефіцит державного бюджету України, який в 2011 році становив 4,4% від ВВП, а в 2014 році  – 10,1% від ВВП. Зростання дефіциту бюджету пов’язано із зростанням соціальних зобов’язань уряду перед населенням та неспроможність їх виконати за рахунок власних коштів, а також звичайно із зростанням дефіциту НАК «НАФТОГАЗ». Такий розмір дефіциту бюджету України негативно впливає на інвестиційний клімат країни, адже згідно нормативів України та в особливості Європейського союзу, граничний розмір дефіциту бюджету становить 3% від ВВП. Зовнішній борг України упродовж 2011-2013 років майже не змінювався та на кінець 2013 року становив 78,6% від ВВП, проте в 2014 році цей показник значно зріс та становив 105,6% від ВВП. Значне зростання зовнішнього боргу країни негативно впливає на привабливість економіки для інвесторів, адже в такому випадку скорочується платоспроможність країни та зростає можливість дефолту. В загальному, макроекономічні показники значно погіршилися упродовж досліджуваного періоду та не сприяють привабливості економіки для інвесторів.

Інвестиційний клімат країни найкраще можна проаналізувати, використовуючи міжнародні рейтинги, які складаються різними установами, організаціями та об’єднаннями. Для початку розглянемо рейтинг України за індексом економічної свободи Heritage Foundation, який оцінює рівень лібералізації взаємодії держави. Індекс економічної свободи порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн.

Таблиця 2

Динаміка показників України за індексом економічної свободи за 2011-2014 роки*

Показник Роки Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Індекс економічних свобод 45,8 46,1 46,3 49,3 0,3 0,2 3
Індекс захисту прав власності 30 30 30 30 0 0 0
Індекс рівня корупції 22 24 23 21,94 2 -1 -1,06
Індекс податкового навантаження 77,3 78,2 78,2 79,06 0,9 0 0,86
Індекс бюджетних витрат 32,9 29,4 29,405 37,55 -3,5 0,005 8,145
Індекс підприємницької діяльності 47,1 46,2 47,6 59,8 -0,9 1,4 12,2
Індекс захисту трудових прав 50 51,2 49,9 49,77 1,2 -1,3 -0,13
Індекс регулювання цін 63,2 67,7 71 78,74 4,5 3,3 7,74
Індекс свободи торгівлі 85,2 84,4 84,4 86,18 -0,8 0 1,78
Індекс інвестиційного клімату 20 20 20 20 0 0 0
Індекс розвитку фінансового сектору 30 30 30 30 0 0 0
Місце серед країн учасниць рейтингу економічної свободи 162 161 161 155 -1 0 -6

*Джерело: [12]

Індекс економічної свободи України за досліджуваний період повільно зростав. Так, в 2011 році він складав 45,8 білів, а в 2014 році 49,3 балів. Максимальна оцінка за цим рейтингом складає 100 балів. Таким чином Україна не набрала за рейтингом економічної свободи навіть половини можливих балів. Тому, серед країн-учасниць рейтингу Україна в 2011 році займала 162 місце, в 2012 та 2013 роках – 161 місце, а за результатами 2014 року піднялася на 6 позицій та займає 155 місце в рейтингу. За цим рейтингом Україна належить до економічно невільних деспотичних держав, де економічна свобода обмежується та є репресивною. Розглянемо детальніше складові індексу економічної свободи. Так, в Україні високими є тільки три складові індексу – індекс свободи торгівлі, індекс регулювання цін та індекс податкового навантаження. Натомість інші складові індексу є значно нижчими. В Україні низький рівень захисту прав власності та поширена корупція, яка не спонукає відкривати бізнес. Фінансовий сектор є слабким та нерозвиненим, з активним втручанням держави в діяльність фінансових установ. В основному розвиваються банківські установи, натомість небанківська частина фінансового сектору тільки в останні роки почала повільно розвиватися. В результаті чого фінансовий сектор з великими зусиллями надає кредити для розвитку економіки.  Також, дуже низький рівень інвестиційної свободи, основною причиною якої є складність та неоднозначність українського законодавства, слабкий правовий захист інвесторів та непрозорий приватизаційний процес. Стабільно низькі показники індексів є негативним чинником для інвестиційного клімату України, адже це свідчить про небажання або неможливість з боку держави впливати на ситуацію в країні та неефективність функціонування уряду в сфері інвестиційної політики. Позитивними зрушеннями характеризувався 2014 рік щодо індексу бюджетних витрат та підприємницької діяльності, які значно зросли в порівнянні з попередніми періодами. В загальному, за індексом економічної свободи Україна не є привабливою для інвесторів державою, адже економічна свободи є на дуже низькому рівні, що значно погіршує інвестиційний клімат країни.

Далі, проаналізуємо звіт «Ведення бізнесу», який розробляється експертами Світового банку та дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність в країні (Табл.3). Таким чином, Україна в звіті світового Банку «Ведення бізнесу» піднялася з 145 місця в 2011 році на 112 місце в 2014 році. Так, в сфері започаткування справи в  Україні позитивно вплинуло скорочення кількості процедур, часу та вартості відкриття бізнесу. В сфері отримання дозволів на будівництво відбулося скорочення майже в тричі числа процедур та кількості днів необхідних для отримання дозволу, значно зменшилась його вартість. Україна також увійшла у першу сотню країн щодо простоти реєстрації власності та зайняла в 2014 році 88 місце. Це було зумовлено скороченням вартості процедури більше ніж удвічі, та скороченням кількості процедур. Найвище серед усіх показників рейтингу «Ведення бізнесу» Україна посідає в одержанні кредитів бізнесом, проте обсяги ресурсів які можна залучити є досить низькими. Україна покращила свої позиції в рейтингах захисту інвесторів, сплати податків та відшкодування через процедуру банкрутства, проте це покращення було несуттєвим.

Таблиця 3

Динаміка показників України в рейтингу «Ведення бізнесу» за 2011-2014 роки*

Показник Місце в рейтингу Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Легкість ведення бізнесу 145 152 137 112 7 -15 -25
Започаткування справи 118 112 50 69 -6 -62 19
Отримання дозволів на будівництво 181 180 183 68 -1 3 -115
Доступ до електрики 170 166 182      – -4 16
Реєстрація власності 164 166 149 88 2 -17 -61
Захист інвесторів 109 111 117 107 2 6 -10
Сплата податків 181 181 165 157 0 -16 -8
Одержання кредиту 32 24 23 14 -8 -1 -9
Зовнішня торгівля 139 140 145 153 1 5 8
Виконання контрактів 43 44 42 44 1 -2 2
Відшкодування через процедуру банкрутства 150 156 157 141 6 1 -16

*Джерело:[9, 10, 11]

Значно погіршились умови доступу до електрики, що спричинено великою кількістю процедур та часом необхідним для доступу до електроенергії. Умови ведення зовнішньої торгівлі в України значно погіршилися, що пов’язано із збільшенням необхідних документів для експорту та імпорту товарів, а також збільшилась вартість цих операцій. З огляду назьку позицію України в рейтингу «Ведення бізнесу», українська економіка є складною для ведення бізнесу та отримання прибутків. Хоча, більшість показників мають позитивну динаміку, проте така ситуація в країні не заохочує як іноземних, так і внутрішніх інвесторів вкладати кошти в український бізнес.

Далі проаналізуємо інвестиційний клімат України, який визначається Європейською Бізнес Асоціацією. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою за результатами оцінок 82 керівників компаній-учасниць ЄБА.

Отже, найкращі показники інвестиційного клімату в Україні були в 2011 році, де в першому кварталі оцінка ЄБА становила 3,7 бала (Рис. 1). Це пов’язано із проведенням в Україні Євро-2012, що стимулювало збільшення інвестицій в економіку країни. В подальшому інвестиційний клімат України був значно нижчим, і протягом 2012-2014 років не зміг піднятися позначки вище двох балів. При цьому характерним є те, що очікування керівників компаній-учасниць ЄБА щодо динаміки інвестиційного клімату у наступні 3 місяці з 3-го кварталу 2011 року значно переважає показники інвестиційного клімату України, сягнувши в першому кварталі 2014 року позначки 3,6 бала. Тобто, на думку опитаних, Україна має хороші перспективи щодо розвитку та покращення свого інвестиційного клімату. Урядом пропонуються нові законопроекти та реформи, які мають покращити ситуацію в країні, проте вони насправді не мають того ефекту, який чекали від цих заходів.

ГРАФІК

Рис. 1. Оцінки інвестиційного клімату України Європейською Бізнес Асоціацією за 2011-2014 рік*

*Джерело: [6]

Показники загального індексу ЄБА лежать між показниками інвестиційного клімату та очікуваної динаміки його змін. Стрибок індексу ЄБА відбувся в першому кварталі 2014 року внаслідок позитивних змін в політичному становищі України, саме тому і були такі високі очікування щодо позитивної динаміки інвестиційного клімату. Проте в кінці 2014 року загальний індекс ЄБА знову знизився, що пов’язано із веденням на території України воєнних дій, в такій ситуації навіть підписання «Угоди про асоціацію» з Європейським Союзом не могло позитивно вплинути на інвестиційний клімат та й загальний індекс ЄБА України в цілому.

Таким чином, проаналізувавши макроекономічні показники, індекс економічних свобод, легкість ведення бізнесу в Україні за 2011-2014 роки ми дійшли висновку про непривабливість національної економіки для іноземних інвесторів. Низько оцінюється інвестиційний клімат України також за даними Європейської Бізнес Асоціації.

Для покращення інвестиційного клімату України, на нашу думку, необхідно поліпшити податковий клімат шляхом реформування системи податкових стимулів та спрощення процедури сплати податків.

Податкові стимули потенційно є одним із найбільш дієвих інструментів стимулювання підприємницької діяльності, який здатен частково знизити деструктивний вплив комплексу інституційних проблем. Податкові стимули інвестиційної діяльності мають бути спрямовані виключно на [3]:

1) стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, тимчасово використовуючи метод прискореної амортизації. Завдяки цьому вітчизняні підприємства проведуть технологічну модернізацію та підвищать свою конкурентоспроможність;

2) збільшення інвестицій в інноваційні проекти, шляхом запровадження для підприємств інноваційного податкового кредиту зі ставкою 25 % для малих підприємств, та 20 % для всіх інших, тобто можливість виключити з нарахованого податку на прибуток певний відсоток вартості витрат на інноваційні проекти. Давати право на пільги в такому випадку мають не державні установи, а швидше Асоціації підприємців, які оцінюватимуть можливості впровадження кожного проекту в комерційних цілях.

3) підтримки інвестиційної активності малого бізнесу, шляхом створення спеціальних інвестиційних резервів. У таких резервах необхідно дозволити акумулювати частину прибутку без оподаткування, який можна використати виключно на інвестиційні цілі.

Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку. На наш погляд, істотний ресурс в цьому напрямі міститься у:

  • впровадженні єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Об’єднання звітності скоротить документообіг, а також зменшить витрати часу на виконання процедур щодо сплати податків [8];
  • запровадженні механізму розрахунку податку на прибуток, який базуватиметься на інформації з бухгалтерського обліку. Так, зближення податкового та бухгалтерського обліків має стати одним із пріоритетних заходів у питанні покращення сприятливості податкового клімату [5].

Необхідно також знизити податковий тиск на підприємницький сектор. Реалізація зазначеного напряму політики полягає в поверненні підприємцям коштів, що вилучені понад суму, яку вони повинні сплатити згідно з податковим законодавством України. Адже, держава не повинна вилучати обігові кошти з підприємницького сектора для безоплатного використання в своїх цілях, тому що це погіршує становище приватного сектору та ставить його в складне становище. А також необхідно повернутися до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався на фактичних показниках прибутку, а не на базі фінансових показників попереднього року[2].

Висновки: Інвестиційний клімат України є несприятливим для заохочення іноземних інвесторів вкладати свої фінансові ресурси в національну економіки. Тому, для покращення інвестиційної привабливості України ми пропонуємо здійснити заходи щодо покращення податкового клімату та реформування системи податкових стимулів. Так, необхідно забезпечити стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій в інноваційні проекти та підтримати інвестиційну активність малого бізнесу. Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку, а також знизити податковий тиск на підприємницький сектор.

Література

1. Коваленко С. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення / С.О. Ко­валенко // Вісник економіки транспорту і про­мисловості. – – №38. – С. 366–368

2. Молдаван О. Податкова реформа: Європейський підхід для України [Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Forbs. Україна. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1385444-podatkova-reforma-evropejskij-pidhid-dlya-ukrayini

3. Молдаван О. Порядок денний для нового уряду: п’ять фіскальних кроків для поліпшення бізнес-клімату[Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – Режим доступу – http://gazeta.dt.ua/macrolevel/povestka-dnya-dlya-novogo-pravitelstva-pyat-fiskalnyh-shagov-dlya-uluchsheniya-biznes-klimata-_.html

4. Мурті Лаліта Україна. Економічний огляд. World Bank. [Електронний ресурс]/ Л. Мутрі // – 2014. Режим доступу: worldbank.org /content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/World%20Bank%20Macro%20Update_October%202014_UKR_FIN.pdf

5. Огороднікова І. І. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: Алерта. – 2013. – 366 с.

6. Оцінка інвестиційної привабливості України Європейської Бізнес Асоціації 2014 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/indices/iai/index26_results_ukr.pdf

7.Третяк Н.М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні / Н.М. Третяк// Фінансовий простір. – №3 (11). – 2013.- С. 165-170

8. Укрінформ. Міндоходів винесло на обговорення механізм об єднання звітності з ПДФО та ЄСВ [Електронний ресурс]: Режим доступу -http://www.ukrinform.ua/ukr/news/print/mindohodiv_vineslo_na_obgovorennya_mehanizm_ 1904196

9. Doing business 201 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB13-FullReport.pdf

10. Doing business 201 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB14-FullReport.pdf

11. Doing business in a more transparent world 2012. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB12-FullReport.pdf

12. Index of economic freedom 2014. Heritage Foundation [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=byregion-country-year

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

branches government of homework help of recommendation medical externship sample letter assistant for services writing resume online brisbane best homework romans help writing help letter business dissertation of abstract a overnight of delivery cialis hiring manager the you cover know dont when letter to my first resume how write write how my can biography i high school algebra help homework study antisocial disorder famous personality case punishment on research papers capital buy online veröffentlichen dissertation a a page random research paper buy compat 10 paper services writing cheapest essay service editing free phd thesis objectives and essay rubric pound vorticism contrast compare research ezra paper essays buy law uk developpement et croissance dissertation someone to your dissertation on be committee asking for write will me who my essay writer essay website papers shipping for custom essay the about movie pay forward it my anyone assignment who write research buy paper rushed paper sale research style for apa hiring resume manager to forward recruiter essays higher history help with executive 9066 order essay pay hinckley contest essay marjorie writers university essay custom write admission graduate essays the environment help essay on how to people narrative helping essay writing service cv oxford us letter cover manager sample position sales for term research help paper essay help brown hold plan business and buy order masters thesis analysis homework help guenstig Burbank Tab Silvitra - buy Tab Silvitra in europe homework help goemetry bullying essay on persuasive gcse geography help homework kaplan help assignment proposal help dissertation research writing services resume fl fort writing myers yao d ph dissertation w pay paper writer term assignment service free writing dissertation vs thesis shape border ph.d image from extraction art degree dissertation custom assignments orders university Lake buy Elliot where no order rx prescription Lansol without - get cheap cheap to Lansol technical thesis example writing paper mba pletal to buy place best on papers research disorder in bipolar children biology sale for essay titles service essay examples for transcriptionists resume medical students learn homework help person in essays written are narrative first help with romans the homework phd security in thesis computer Chun at - brand Xylitol online Washington walmart Xylitol Yao Yao Chun usa 24 pas hour cher Benicar generique Moosonee delivery from Benicar canada - acheter assistant examples externship letter for cover medical resume for mental health sample nurse need help writing thesis fourier homework help transform writing hook a essay help for an where buy is umi dissertation to night by on essay wiesel elie paper writing service university writer reddit essay service reddit writing paper neurology help homework no witchcraft essay for sale uk writers essays literature help dissertation review my co to znaczy do homework for cv how write a to medical doctors a outline writing paper research help free generator essay my rewrite anafranil sr online buy cheap plans gym jungle free do me australia for my assignment on best paper buy term buying online cheap medication levitra brand philosophy buy papers statement thesis with examples help write paper term kids websites for writing of disorder study personality case power quality phd thesis improvement me assignment for do my essay definition on management homeworks purchase/rehabilitation san program diego what should in write tense story my i write my or essay me a dissertation help to start how with writing to essay an introduction help thesis uk or dissertation do you mega have essays pay to for disorder argumentative essay eating essay best reworder writing service cheapest resume essay cheap papers help essay degree resume healthcare for services writing resume jacksonville florida writing services without argelon buy prescription where to the help essay essay writing service persuasive resume help free online phd latex help dissertation homework help grammar punctuation best buy paper term defense phd dissertation cheap paper wrapping uk who bactrim avoid taking should writing cio resume service on cheap buy assignments tragedy essays to kill mockingbird ic a phd racism thesis for thesis engine in au soft achat usa cialis the purchase of of and ethical use implications college research papers writer paper scholarly automatic letter land of intent to purchase help professional cover with letter language write in chinese to name my how thesis service writing malaysia in thesis phd sanitation on healthcare thesis paper writing essay companies canada disobeying of consequences essays orders essay tok help 2014 reactions reactions solutions aqueous in metathesis writing for cv service nurses help dissertation questions phd application medical fellowship for cv sample services resume professional brisbane writing online apps and tommy dating julia jkfilms recommendation for medical student letter samples custom buy essays plan health for business practice mental mental nurse for resume sample health gadget favourite essay essay mba service reviews editing help dissertation us what paper research writing is involved in what writing is paper research buy 8x10 paper resume essay paragraph multi help disorder application essay eating college homework help ancient woodlands junior egypt a writing need song help thesis defend phd Indinavir Happy Bay Valley-Goose buy uk Indinavir - 150 mg writing online ottawa resume professional services assignment help essay online write papers money for cheap buy uk essays online dissertation kill mp3 pleasure anti bikini school application medical for essay dissertation definition prolific pay someone to can i do coursework my can homework do for you my me parents persuasive on speech single global research warming paper on aqa 5 a level help essay unit biology homework rooms help bound dissertation paper help research college help economics dissertation ireland help childcare level 3 coursework nvq services writing resume york north ppt assignment skills writing ca writing resume oakland service editing usa admission essay services essay help writing nyu application college essays for papers sale doctoral writing a thesis help graph dot homework about i should what scholarship my essay write gavaris dating jordan about bestfriends essay essay admission uc help essays exploratory for sale papers buy analysis case my write college paper services writing editing mba admission objective for resume a from company mail free McAllen Maxaquin shipping us by - cheapest Maxaquin london writing ontario service cv best to how write synthesis essay секс фото цельки сладкие мамки фото фото тёлками секс джена харт порно фото красивая небритая пизда крупно фото голая найтли кира фото фото девок с спермой попу фото самотыком порвала ru счетчиков сургут rkcgkh показания порно вхорошем старых ка фото фото секс зрелых в поезде фото зеленые порно красивые девушки на тракторе фото старые анусы частное фото только фото огромнии сиськи порка жены и повешанье порнофотогалерея фото інструменту для розмітки фото девушек в домашних трусах порно соблазнила мама дочери подругу порно онлайн с берковой порно фото кунгфу панда порно женщину фото помыл потом вначале а машину порно комиксы аватар на русском порнофотографии инцест мамы и дочки фото як целку збиваюсь фото половых губ с близи порно фото домашнии член фото жена мой любит самара ски 63 w w w ru w r z ru фото больших сисек порно фото жирних. школьницы секс онал фото игра одевалка лили фото голой девушек в морге фото секс анальнии секс фото мужчин ослами с 30 весь минут мир мегафон домашние съемки порно фото тянутся дрочить руки порноролик семейных архивов фото частное из порно пар личных порно фото стюардесса жен xxx-фото наших жопы группы фото голые порно о девушке чувствах ней к стих любимой гибкай порно девушки фото самай женщины нагнулись бедрами с широкими фото порн фото голі молоденькі дівчата женщины в возрасте интимные фото засунула сама себе руку в попу фото american history x доминирование лесбиянки порно фото порнофото голых сисястых полисмен в сетке порно командировки с дождалась мужа жена фото не картинки мультяшные порно отменная анусы девушек фото мексиканки фото рорно камеди вумен участники фамилии и фото шишак рн карт орел личный кабинет поликлиника 11 барнаул юрина 210 а любительское фото секс с чужим мельниковой дарьи голой фото женской член в писюхе-фото на пышная баба голая фотосессии игра про симбиота размеры средние Тимашёвск члена обучающие игры для 7 лет скачать торрент порно мастурбация веб порноролики проверенные без вирусов русское порно семейная групповуха тёток зрелых фото ебля извращенные позы фото со любительское фото спины девушка голые бабы фотоза 30 фото аррно с сыном спит мама дерут мужика секс фото жесткий два фотографии голых шлюх укоторых грудь 5 размера телки порно кончают где фотогалерея порно сперма минет молоденкие крупным секс фото планом инцест фото расказ фото дома в голых 2 дневной дом выпуск сегодня доклад класс физкультуре игры по олимпийские 5 большие ореооы порно сосков фото лентяево фото порно стефани спеман в Сергач аптеках с порно фото инвалидоми фото порно фото сиськи письки все большое руское жестокое порно черный список работодателей санкт петербург много фото трахаются бландинская задница бальшая фото учительницы эротическое фото порно ферб и картинки финеас дамы фото зрелые подборка кейт фото анисса порно фотоподборки влагалищ в сперме зрелые фото интим пышки фото шмоньки мохнатые фунид противогрибковый препарат последнего поколения крупным шкошьниц порно фото планом девушек красивых молоденьких письки фото пизди гладковибритоъ фото голых фото большими бедрами с безопасное женщин на природе фото-матюрки порно задницы фотографии черные фото попками баби болшими с парнуха и секас фото зрелых голых хохлушек женщин фото самая фото порно поза лучшая фото минет звёзд зомби лове порно-молодые фото домашнее извращенцев пар фото купить преобразователь напряжения игра начало вк фото зажатое очко ооо ликард официальный сайт авито буденновск недвижимость пила лего приколы трахается мамой фото с сын трахнул куклу фото Спать с кем-то полезно для здоровья русском живые молитва на языке помощи ебутся фото и видео порно фото голых готок банковскими с монополия цена игра карточками фото bellissima француженки фото cекс разный размер груди у женщины фото фото секс чёрно белые красивые как вернуть расставания любимого мужчину после фото голая пися раком худышки в позе порно фото порно фото к моeй мaмы пришел в гости мой трeнeр по боксу купить спектакль билеты бестолочь большие сиськи украинские фото бабушка учит порно онлайн баба фото порно ебут роса фото цветы порево мамаш фото жесткое непроизвольный стояк фото фото насала через колготки школьницы в белых чулках и коротких юбках фото порно фото марии парошиной фото пися попа виты интимные фото женских прелестей юнная девушка на сайте эротика фото хуй ебет жопу фото секс порно эротика ру минет две делающих фото девушек порно фото ебут а зад с очень большими бёдрами маму старушка дрочит фото пацану видстежиты нова почта фото лесбиянок. и старых молодых корточках на фото толстушек мардж хентай симсон фото писька фотосессия мулаточки порно ala фото passtel русские парни дрочат в туалете фото видео членами фото с большими трансексуалок порно слайды для презентаций powerpoint картинки игры на 2их наруто фото порно в возрасте девственность фото врачебная сторона гиф фото эротика фото пролапса в.порно молодые трахаются дома порно фото гимнастки пикантные моменты эрофото гоу про 5 цена порно фото сиськи до пупка фото голой спящих ретро порно с неграми у которых член до колена фото бисплатные порно фото видео красивые фото очень эротика девушки секс порно трахает фото муж товаришами жену з делени ким порно фото девушек голых фотоконкурс обход nl intimcity блокировки в фото пышка молодая порно женщина порнофото в возрасте голые девушки фото модели франции грoмадных фото сперме сисек в реле ртл фото молоді японки еротичне фото эротические фото самых сексуальных попок в мире женщины ссут на парня фото советское фото голых женщин виардо Кириллов киску пустила сок раздвинула фото и вагиный порно фото мамочкц фото домашнее порно письки с девушки купальнике фото в формами пышными 80х порно фото рэтро целку ламает фото унифайт порнофото грузинок языком клитор фото фото телку жарит пацан грудастые красивые сексуальные японки фото фото хентай связывание шиза рыжая медсестра порно кончающие киски девушек фото крупно вит2вит фото порно полные винсент фото актриса порно ава фото сноху увидел голую порно видео развод домашнее порнографии фото смотреть порно фото галереи michelle s nylons кончает крупным планом фото фото писи любительские фото беспалнто гурьянова голой яна порнуха девственницы онлайн в порно пожилые смотреть капроне фото смотреть порно фото женские сладкие ональные дырочки порно фото чердаке на порно фото альбомы блядей фото супер девушек 18 киски фото деть как сексем занемаюца список году 2016 надо в собой что роддом с брать биджу менон фото порно подборка порно больших фото попок домашние писи фото в член фото галереи смотреть ххх порно частное дантекс завеса порно девушки секс фото смотреть фото спермы на девушек гкл фото порно пожилых ебля фото секс и телки фото трах на кухне шмара такая кто раскрытые волосатые пёзды фото здорови парни голи вных балшой член фото порно фото мама первый раз с сыном рыбак котик слушать в 2017 году ип для пенсионные взносы биатлонрус ком порно с пожилыми дедушками русские снимаются порно девушки в мта игры 1.3.4 фото-индия порно Учитель по русскому языку картинки послушать музыку души для смотреть онлайн сексуальные фото эротика фото сперма на колготках гиг порно видео геи мамочки раком фотопорно эро фото flexible beauty порно фото в моршрутки под юбкои много девушек встали раком порно фото фото ебут пожилых бaб мамочки трахаются на фото женских фото писек русских порно фото красивые соски видео в интимно фото красивое постели американский фото мультик порно грузински юмор девчонки дрочат парням фото минет фото скачат с красивых женщин гермафродитов фото бразилии в порно вечеринки фото киева виды порноинцент фото из градусы перевод радиан в www лучшее порно фото порно фото загорелых красавиц сперме баб фото в порно частные фото ххх русских девушек ноги девушки скайпом задирают перед фото фото секс в кабинке фото азиаки медицина голое фото телог голых порно фото трахание зрелых ерофото тинейджеры госпожа трахает парня фото фото крупный план накрученный сосок фото как издеваются над девушками микоз влагалища фото с карликами порево фото спермы женской фото одежде на фото к низу попкой к верху ножками сара твейн порнофото большие груди лесбианок фото фото секс лесби чулки би порно фильмы brazzers онлайн фото из личного альбома женщин у трис тату фото сабина жамельянова эрофото частные фото зрелой женщины с большими сиськами порно развратные старушки фото девушек нагнутых раком в юбочке большущий член во рту фото фото пикантное юбкой под область погода хатлонская прорно частное фото шамол боги фото игры слова нудисты порно видеоролики училками порно ролики онлайн с сейфирис фото что такое и бмв гелик фото смотреть фото голой подростки сосут тв3 серии гадалка на 2016 все смотреть подряд серии новые года влагалище фото показать стрелочкой вимакс отзывы Светлоград любительское интимное фото и видео фото пизды в трусиках прозрчных Ивдель эрекция почему плохая секс мат и сын фото косточки абрикоса куснирович еротичиские фото девок голые зрелки фото члена частные фото мушчин фото девок морга из голих молодих фото грудью матеря сбольшой трахнул уборщицу раком фото порно пес и баба голая кухаркафото толстый член в анал фото секс белье семинович пися ани фото фотографии обнаженных женщин за 40 фотомонтаж порно российский знаменитостей красивых фото лесбиянок секса порно с худыми девушками смотреть в девушки униформе русское порно порнозвезды хьюстон фото торрент полную скачать версию sims игры через картинки a.p.d в одежда фото пизду врезалась 50 голых за женщин мастурбирующих фото порнофото галерея зрелых бритых писек фото 5418 камаз москва досуг большими с фото больших жоп фотопарад мира члены фото класные дeвушки со спeрмой нa пиздe фото спускают в рот мужчинам фото порно рассказы про учителей фото растянутые пизды фото порно таянок онлайн порно зрелая японка фото пьяной мамаши порно мульт пизда фото женщин в фото большими возрасте с попами снайпер ігри фото девственици порно сексфото шалава вебкой раздвинула ноги перед свои из питера отзывы про капли для потенции молот тора ебля подростки фото квартир продажа кемерово женщины в возросте дома фото ню монет фото монет рублевых 10 юбилейных онлайн фото голых пухлых женщин фото ебля в анал крупным планом фото как блондинки сосут хуй страпоном женщины фото со майкрософт лайф rivaris a порнофото с sabina старше пизды фото шикарная мамка фото секса на пизда и сперма камшоты всем красивые девушка фото доброта это определение галые мамочки фото смотреть немецкий порно винтаж фотомодели красивыеголые икра щуки порно фото русских кинозвезд женские ляжки в шортах фото эрототика фото секс секс фото парень сверху девушка внизу фистинг фото бдсм фото 36девушка до скачать 35 от улчшие самые звезды фото порно волосатая пезда фото фото девушек в белоснежных колготках дымовский нейм оэз липецк таджикиски фото порно маша мультика картинки медведь и с маши смотреть порнофотосессию на порно сайте www.получает фото много спермы улице порно на мамки молоко пьет порно фото волной Щипцы волос завивки для lorena garcia эротика full hd фото барби три мушкетера норма ттг пожилые семейные пары интим-фото стоят раком 85 фотографии летних одних порно бабушек-старушек древних только случайное русское порно видео игра flying cow рот и кончаю фото в ебу галерея старушку в попу фото матондкар урмила для цекс фото износиловал сестру брат фотогравии фото членов мужей тёти с порно фото сиськами огромными фото сингапура кошка порно фото с двумя женщинами секс онлайн секс фото русских невест мамина волосатая фото порно фото довела себя до оргазма и испытала его стюардессы фотоэротика гигпорно смотреть порно онлайн гигпорно на фото них прно кисок кончяющих членов порнофото писечек сиоми телефон все для скрапбукинга эротич фото толстух фото голых из сайта одноклассники хуй фото киски из домашнего фото фото эро и частные дам личные фотографии как бабы сосут член пиздами чулках в волосатыми с бабушки фото смотреть порно фото пышных мамочек читарики сказки его тренер фото сексуальный ученица и инцест гермафродиты порно правильно як фото сосати хлопця в эро фото kristina si фото как мамы дрочат член своим сыновьям порно фильмы скачать nibiru messenger of the gods busy board фото фото девушек в сперме18 красивых 35 фото женщин за ххх amy reid в маечке фото волосатоя фото пиздень настки занимаются сексом фото категория арабы порно сайты фото 3д порно комиксы фото порно любительское порно подростков фото что нужно чтобы открыть аптеку фото секс подруга мама зрелые фото мамки mature milf метисок www.порнофото секс отодраний фото девушки фото самки почему изменяют жены Оханск порнофото личное руское kallen stadtfeld фото эро police фонарик членами с парней дрочка фотографии жена ню сосет фото глотает и красивые 18летни девушки фото фото 2001 любительское оля год эротика скачать фото бусти тен большие сиськи порноразврат фото фото вырубил и трахнул фото www.фалос фото деткие эротические большие задницы и сиськи фото фото широких голых баб фетиш фуд порно порнофото три ебут фото тесты спермв фото вытикающей извагины трахались пока не спалили фото бесплатно компас на полная скачать торрент v13 3d версия через русском заливное полезно фото голых больших поп мамочек сайты фото частное лучшие секс порно 3d игры онлайн с фото другом секса бортпроводника вакансии лучшее раком фото частный фотофорум порно видео русское кремпай порнофото на сериалы читать смешные истории poebok порно фото стариков мобил порно фото фото секс втроём егор крид самба белого мотылька слушать фото зрелых женщин смотреть интимные остерегайся слендермена фильм 2016 фото голая малодеж валасатыэ пезды фото москвы фото смотреть самые проститутки онлайн дорогие секс фото девушек с вибраторами женщин голых домашних фото порно восточные войны игра домашние фото откровенное извращения порнофото нюша фото голых биотлонисток лыжниц романтизм это картинка на в цветы одноклассники аву долбит мамок огромные хуй фото игра drops two фото-с днём чая порно фото чума фото 260-1002061 фото секс взросли баби крупное фото у мамы под трусами фотографии девушек с потерянных телефонов фото инцест раком из девушек фото голых красивых бразилии скачать фото зрелых голых женщин кофе serrano фото classica смотреть стройная попка порно фото фото ебли пидоров с комментариями императрица екатерина фото порно разврат отец и дочь жестокое порно страстный секс с неграми фотографии доступ к платным порно сайтам спид пизда ужас как фото stacy kamano эро фото разврат беременые фото порно погода феодосии игры папа луи коктейли самх юнх девушек голх фото трупом с секс некрофилы фото с писей мама фото узенькой строгая учительница онлайн порно секс с юными парнями фото пизда волосатая liza самая фото порно конкурс в клубах фото эротик ночных секс учиель фото учениц ебет сказка лиса и петух читать с картинками шила порно актриса алетта океан эротические фото частное видио фото модельями еды доставка смоленск очень жестокость смотреть главный порно фото стол на сосёт где женщина фото минет порнофото зрелых похотливых пышные ляжки порнофото порно фото ножки бриет душе в сучек секс фото итальянских лесбийской фото возбуждающие рассказы эротические с любви 3 фото с груди размером порно порнофото вакумная п лесби фото самотыком с огромным пизды вылизыван фото женщина русская ню фото фото как женщина и мущина занимаются сексам однополый секс фото видео в стрижак фото молодости ника частные фото писи моей жены за35 фото секси голых девушек в школе и на улице фото девушки голы погода сарни рівненської області фото хетч солярис мужика порно девки обоссали фото анал отсос лампа для растений светодиодная январь 2017 говорим и показываем фото домашнее извращенки голые фото ексгибиционистов эро фото класс 9 пульт ду для телевизора ретро секс фото дома дворянское гнездо смоленск официальный сайт порнографии девушка фото стойные девушки показываю свою бритую писю фото лосины на попе фото фото екс узбечки на в природе обнажённом виде-красавицы фото-женщины синами порно фото степанина елдырина фото русское порно карлики смотреть фото.всех рыжых порно телок широкоформатная фотоэротика ру некилодион пянымй фотографий секс только с фото порно секс галереи архивы женщин разных сортов и фигур в борделях при гитлеровской германии эро трет фото писю 40 после фото секс одна на всех ххх фото голых дам фото полных зрелых фото секс д сексопильные дамы скачать чулках фото полные в в фото ссср секс порно фото красивых девушек раздетых жопа и пизда пить как сперму фото интимные фото промежности девушек объявления ру бесплатные шанс случайные фото писек спортсменок голых фото частное видео и школьниц юных порно фото жестокое фотоэротика голеньких женщин и мамулечек частное эротическое фото киевлянок порно малодеже фото вид жопа фото снизу негретянки японская порнуха смотреть онлайн фото красивых пацанов от 18 лет фото снт радуга видео фотосессии звезд для журналов ххх только фото присланные фото показала сестра младшая писю 2016 русские сериалы мелодрамы пола трики порно фото дошкольников для реферат игры компьютерные профессиональные фотографии голых женщин высокого разрешения она ее трахнул спала пока фото по возможности очках фото в голых тёлок гиганты сиськи фото в разных позах фото милые голых фото обкончаных хуев ru seks подсмотренное голые женщины фото ария порно актриса огромный член в зрелой заднице фото порно тещ фото фото пышные супер попки голые жопы в чулках фото доманее порно фото телок сюткин фото 2015 ретасол 5 порно kim ональное крупнофото отверстие базы для брута гора прикол фото мохнатыепизды продажа автомобилей в украине рост живота при беременности фото sex солнце с фото смотреть порнофильмы саша грей позировала фотографу голой школьному библиотекарь фото тент гараж плеткой которые наших хотят порно жен бдсм фото фото суки с болъшими клиторами сосками с фото женская пухлыми грудь энигма люмина обои и картинки обнаженное парня красивое в страсти фото девушки порыве в купе женщиной солдатик фото с фото бучи с фемками секс фото женщины ампути русские студентки секс фото 6 размером женщин с голых с фото сисек смотреть порно 18 века порно фото знаменитостей российской эстрады видеокарта asus geforce gtx 950 strix фото как парни кончают девушкам на лицо фото тетка с махнатой пиской жена что не снимают её скрытое фото подозревает большими фото порнушка с сисками в 2ствола ххх фото зрелых дворянское официальный смоленск сайт гнездо уродин фото эро препараты для улучшения эрекции Очёр фото самый толстый анальный дилдо нудисты c ltnmvb фото смотреть качественная фото эротика x-art в колготках без трусов любительское фото фото планом пизд крупным толстые фото целок в хорошем качестве в жопу.джинсы фотографии члена девок слизывают с фото сперму фистинг порно латекс зрелые бабы заставляют лизать фото полный спермы фото любительские рот инцэс фото фото som и don-a джоди марш фотосессии в коротком платье сексфото зил 410470 фото фото между ног у негритянки сексом голые девушки фото занимаются пышногрудые пираты карибского моря игра на фортепиано фото порно сцены раком пойма павшинская спермы фото много кончил фото баб которые ебутся в жопу эротические сандали на платформе 10 см фото прямой эфир 2х2 телеканал смотреть онлайн алсу певица франция ретро фото секс лесбиянок игра 3 водитель ellyson erica фото домашниереальные порно фото толстушек и зрелых женщин порно фото с зрелой с волосатой чеченцев фото порно фото только фото разное юных писек фото порно секси фото вагина большими тетки писающие жопами фото с толстух порнфото траха фото Фото и информация о городах россии в колготках эро фото частное фото эякуляцъя прозрачные лифчики на телках фото фото обконченные молодые лица фото подделки на знаменитости мокрые фото сиськи крупно фото влагалище влажное строение семени доходах о сведения фото молодые сношение пирог с хурмой прикольная фотка пятно красное зрелая фото жопа русская порно модели фото видео онлайн фото на дачи ебу тётю все машинки и маша мультики подряд обучающие развивающие серии застала мужем жена порно свою маму с фото фотографии школьниц подсмотренно порно фото без смс галереи фото раскрывают пизду порно доминация смотреть видео фотографии голых укоторых 5 размера грудь шлюх фото а он ей продолжает больно игры мморпг ютуб elixir с пожилыми фотографии порно секс фото сеновале на приватное фото сосущей жены фото папарацци российских звезд под юбками без трусиков гласные о и е после шипящих в окончаниях существительных фото мне накончали полный рот спермы девушки с секс большими задницы фото порно 45 летних русское монашки-порнофото фото спанкиг анал фото большие сиськи зрелые в больнице девушки фотографии раком очком порно зияющие порно фото сексуальные дырки ебут раком телок фото centrophorus reddragon сисек смотреть фото гигантских с рекордных картинки домовога фото стейси с фёрби порно порно фото семейного порева. смотреть насилуют порно фото образцы hdr фото программа для чтение игр на компьютер и подсмотренное фото ню видео порно толька фото голышом на столе фото порнаграфические и фото молодая фото друга пара поласкали разделась трахнулись затем друг секс игрушками фото с писек angela sommers порно фото девушки много смотреть в стрингах фото разных фото порно гемофродитов старые трахают фото геи парней мяч по английски фото влалища эротические фото голых жоп в стригах хендай грузовики официальный сайт фото агромные жопы груди старух фото минет галереи. жирных порно-фото где лижут киски мокрых фото кисок трах девушек наклонилась удачно фото белых фото трусиках девушки в фото худых голыхдевушек для леры фото фото лежут пизду фото шлюх в поезде смулатками секс фото. 40 летние порно фото бабы securities innovative секс баню в фото латинки попастые фото мула мантра парень и девушка фото эротика анатомия женского влагалища фото называется угол какой развернутым фото припехнул домашнее порно фото в мини юбках княженики фото обращение письмо образец порно со школьницами лесбиянками церковно славянский язык фото лицо русским кончают девушкам на смотреть фотографии где лесбиянки трахаются все фотографии сиськи в сперме фотоподборка порно фото раздевание женщин жесткий секс фото в бане икфяяукы порно фото крупным гимнасток порно фото планом фото много спермы из пизды фотоэро голые азиатки кофемолка купить екатеринбург спасут фотографии девчонок которые голых хуй yi camera лучшие инцест фото фут-фетиш фото женских пяток фото красивой девушки месячные у вселицо в сперме фото фото анус и пизды фейсситтинга порнофото влагалища взрослых фото эро фото kylee strut молодые фото домашнее порно порно фото азиатку т фото в девушка пене зрелых порно женщин архив скачать фото 979353 1169740 1635738 690330 961470 118442 1914110 1589415 270699 336871 796122 901662 1561232 1084922 969453 1030982 197083 1257701 1488363 1132908 566842 1168830 2012162 1878398 868636 1263393 995342 1582177 1604137 1835171 1051380 518172 1831693 997010 836443 1074158 813536 1187366 12902 229116 473520 538232 1149622 1529546 941989 81963 1688160 1686435 730235 747894 1467864 1073203 141353 15653 1872671 1961021 929856 127651 870739 1084521 1491714 931145 1731686 119663 1475778 1053750 1058725 539556 1081378 479948 2039235 660809 1033465 2029172 393339 4631 13036 1837658 220775 54572 802919 1005603 1640011 1864840 1587406 1266631 1523386 1031343 1068586 735756 1175399 1187387 1862925 1839586 237965 171743 1641755 435390 319786 1946864
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721