Оцінка інвестиційного клімату України та  шляхи його покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Оцінено інвестиційний клімат України на основі аналізу основних макроекономічних показників та міжнародних рейтингових оцінок. Визначено тенденції погіршення інвестиційного клімату та надано пропозиції щодо шляхів його покращення.

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестиційна привабливість.

 Оценен инвестиционный климат Украины на основе анализа основных макроэкономических показателей и международных рейтинговых оценок. Определены тенденции ухудшения инвестиционного климата и предоставлены предложения относительно путей его улучшения .

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

 The article deals with the investment climate in Ukraine by analyzing basic macroeconomic indicators and international rating. The athor estimates the trends deterioration of the investment climate and proposes ways for its improvement.

Keywords: investment climate, investment, investment attractiveness.

 Постановка проблеми. Інвестиційний клімат України є одним із чинників, які впливають на обсяги залучення в національну економіку іноземних інвестицій. Актуальність дослідження визначається тим, що Україні для подальшого розвитку економіки в цілому, та кожної окремої галузі, необхідні значні фінансові ресурси, яких в середині країни не вистачає. Тому актуальною залишається проблема створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні для активізації як іноземних інвесторів, так і внутрішніх інвесторів. Саме іноземні інвестиції є тим джерелом ресурсів, яке може стимулювати розвиток національної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглядали інвестиційний клімат України та здійснювали його оцінку такі українські науковці О.В. Гаврилюк, О.К. Малютін, Н.А. Марченко, А.А. Пересада, С.В. Покропивний, але все таки на нашу думку питання інвестиційного клімату України досліджено недостатньо. Так, варто досліджувати конкретні фактори розвитку України та те, як вони впливають на інвестиційний клімат.

Мета дослідження. Мета цього дослідження полягає у визначенні шляхів покращення інвестиційного клімату України.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації) [1]. Практика свідчить, інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни.

Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології. До основних чинників, які впливають на інвестиційний клімат держави належать: організаційно-правові, політичні, фінансові, соціально-культурні, стан міжнародних відносин, розвиток ринкової економіки, потенціал країни та загальні умови господарювання [7].

Інвестор маючи намір інвестувати в країну здійснює аналіз та оцінку її макроекономічних показників. Тому для оцінки інвестиційного клімату України проаналізуємо основні макроекономічні показники за останні роки:

Таблиця 1

Динаміка основних макроекономічних показників України за 2011-2013 роки*

Показник Абсолютний показник Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. (прогноз) 2012-2011 2013-2012 2014-2013
ВВП номінальний, млрд. грн. 1302,1 1411,2 1454,9 1525,9 109,1 43,7 71
ВВП реальний, зміна у % 5,20 0,20 0,00 -8,00 -5 -0,2 -8
Валове нагромадження основного капіталу, зміна у % 7,1 0,9 -6,6 -25,6 -6,2 -7,5 -19
Експорт, зміна % 4,30 -7,70 -8,80 -8,6 -12 -1,1 0,2
Імпорт, зміна % 17,3 1,3 -5,9 -22,7 -16 -7,2 -16,8
Індекс споживчих цін, зміна у % на кінець періоду 4,60 -0,20 0,50 19,00 -4,8 0,7 18,5
Баланс бюджету з урахуванням балансу НАК “Нафтогаз”, % від ВВП -4,40 -5,40 -6,70 -10,10 -1 -1,3 -3,4
Зовнішній борг, % від ВВП 77,60 76,60 78,60 105,60 -1 2 27

* Джерело: [4]

Номінальний ВВП України упродовж досліджуваного періоду зростав. В 2011 році цей показник складав 1302,1 млрд. грн., а в 2014 році прогнозують його обсяг в розмірі 1525,9 млрд. грн. Проте, набагато важливішою для інвесторів є динаміка реального ВВП. Так, в 2011 році реальний ВВП України зріс на 5,2%, але вже в наступні роки відбулося уповільнення зростання національної економіки.  Натомість в 2014 році прогнозується скорочення реального ВВП України на 8%. Таке скорочення пояснюється військовими діями на території промислового Донбасу та анексії АРК. Валове нагромадження основного капіталу зросло в 2011 році на 7,1% порівняно із 2010 роком, проте в наступні періоди відбулося спочатку уповільнення, а  за 2014 прогнозується скорочення валового нагромадження основного капіталу на 25,6% порівняно із попереднім роком. Така динаміка показника валового нагромадження основного капіталу характеризує недовіру до української економіки з боку її учасників та негативно впливає на інвестиційний клімат країни. Експорт України, як і імпорт упродовж досліджуваного періоду мав тенденцію до скорочення, щоправда імпорт скорочується більшими темпами ніж експорт. Така ситуація пов’язана із значним скороченням торгівлі України із Російською Федерацією та спробою уряду створити позитивний торговий баланс. В 2012 році за офіційними даними в Україні відбулася дефляція, але в 2014 році ІСЦ в Україні за прогнозами становитиме 19%. Упродовж досліджуваного періоду зростав також і дефіцит державного бюджету України, який в 2011 році становив 4,4% від ВВП, а в 2014 році  – 10,1% від ВВП. Зростання дефіциту бюджету пов’язано із зростанням соціальних зобов’язань уряду перед населенням та неспроможність їх виконати за рахунок власних коштів, а також звичайно із зростанням дефіциту НАК «НАФТОГАЗ». Такий розмір дефіциту бюджету України негативно впливає на інвестиційний клімат країни, адже згідно нормативів України та в особливості Європейського союзу, граничний розмір дефіциту бюджету становить 3% від ВВП. Зовнішній борг України упродовж 2011-2013 років майже не змінювався та на кінець 2013 року становив 78,6% від ВВП, проте в 2014 році цей показник значно зріс та становив 105,6% від ВВП. Значне зростання зовнішнього боргу країни негативно впливає на привабливість економіки для інвесторів, адже в такому випадку скорочується платоспроможність країни та зростає можливість дефолту. В загальному, макроекономічні показники значно погіршилися упродовж досліджуваного періоду та не сприяють привабливості економіки для інвесторів.

Інвестиційний клімат країни найкраще можна проаналізувати, використовуючи міжнародні рейтинги, які складаються різними установами, організаціями та об’єднаннями. Для початку розглянемо рейтинг України за індексом економічної свободи Heritage Foundation, який оцінює рівень лібералізації взаємодії держави. Індекс економічної свободи порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн.

Таблиця 2

Динаміка показників України за індексом економічної свободи за 2011-2014 роки*

Показник Роки Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Індекс економічних свобод 45,8 46,1 46,3 49,3 0,3 0,2 3
Індекс захисту прав власності 30 30 30 30 0 0 0
Індекс рівня корупції 22 24 23 21,94 2 -1 -1,06
Індекс податкового навантаження 77,3 78,2 78,2 79,06 0,9 0 0,86
Індекс бюджетних витрат 32,9 29,4 29,405 37,55 -3,5 0,005 8,145
Індекс підприємницької діяльності 47,1 46,2 47,6 59,8 -0,9 1,4 12,2
Індекс захисту трудових прав 50 51,2 49,9 49,77 1,2 -1,3 -0,13
Індекс регулювання цін 63,2 67,7 71 78,74 4,5 3,3 7,74
Індекс свободи торгівлі 85,2 84,4 84,4 86,18 -0,8 0 1,78
Індекс інвестиційного клімату 20 20 20 20 0 0 0
Індекс розвитку фінансового сектору 30 30 30 30 0 0 0
Місце серед країн учасниць рейтингу економічної свободи 162 161 161 155 -1 0 -6

*Джерело: [12]

Індекс економічної свободи України за досліджуваний період повільно зростав. Так, в 2011 році він складав 45,8 білів, а в 2014 році 49,3 балів. Максимальна оцінка за цим рейтингом складає 100 балів. Таким чином Україна не набрала за рейтингом економічної свободи навіть половини можливих балів. Тому, серед країн-учасниць рейтингу Україна в 2011 році займала 162 місце, в 2012 та 2013 роках – 161 місце, а за результатами 2014 року піднялася на 6 позицій та займає 155 місце в рейтингу. За цим рейтингом Україна належить до економічно невільних деспотичних держав, де економічна свобода обмежується та є репресивною. Розглянемо детальніше складові індексу економічної свободи. Так, в Україні високими є тільки три складові індексу – індекс свободи торгівлі, індекс регулювання цін та індекс податкового навантаження. Натомість інші складові індексу є значно нижчими. В Україні низький рівень захисту прав власності та поширена корупція, яка не спонукає відкривати бізнес. Фінансовий сектор є слабким та нерозвиненим, з активним втручанням держави в діяльність фінансових установ. В основному розвиваються банківські установи, натомість небанківська частина фінансового сектору тільки в останні роки почала повільно розвиватися. В результаті чого фінансовий сектор з великими зусиллями надає кредити для розвитку економіки.  Також, дуже низький рівень інвестиційної свободи, основною причиною якої є складність та неоднозначність українського законодавства, слабкий правовий захист інвесторів та непрозорий приватизаційний процес. Стабільно низькі показники індексів є негативним чинником для інвестиційного клімату України, адже це свідчить про небажання або неможливість з боку держави впливати на ситуацію в країні та неефективність функціонування уряду в сфері інвестиційної політики. Позитивними зрушеннями характеризувався 2014 рік щодо індексу бюджетних витрат та підприємницької діяльності, які значно зросли в порівнянні з попередніми періодами. В загальному, за індексом економічної свободи Україна не є привабливою для інвесторів державою, адже економічна свободи є на дуже низькому рівні, що значно погіршує інвестиційний клімат країни.

Далі, проаналізуємо звіт «Ведення бізнесу», який розробляється експертами Світового банку та дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність в країні (Табл.3). Таким чином, Україна в звіті світового Банку «Ведення бізнесу» піднялася з 145 місця в 2011 році на 112 місце в 2014 році. Так, в сфері започаткування справи в  Україні позитивно вплинуло скорочення кількості процедур, часу та вартості відкриття бізнесу. В сфері отримання дозволів на будівництво відбулося скорочення майже в тричі числа процедур та кількості днів необхідних для отримання дозволу, значно зменшилась його вартість. Україна також увійшла у першу сотню країн щодо простоти реєстрації власності та зайняла в 2014 році 88 місце. Це було зумовлено скороченням вартості процедури більше ніж удвічі, та скороченням кількості процедур. Найвище серед усіх показників рейтингу «Ведення бізнесу» Україна посідає в одержанні кредитів бізнесом, проте обсяги ресурсів які можна залучити є досить низькими. Україна покращила свої позиції в рейтингах захисту інвесторів, сплати податків та відшкодування через процедуру банкрутства, проте це покращення було несуттєвим.

Таблиця 3

Динаміка показників України в рейтингу «Ведення бізнесу» за 2011-2014 роки*

Показник Місце в рейтингу Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Легкість ведення бізнесу 145 152 137 112 7 -15 -25
Започаткування справи 118 112 50 69 -6 -62 19
Отримання дозволів на будівництво 181 180 183 68 -1 3 -115
Доступ до електрики 170 166 182      – -4 16
Реєстрація власності 164 166 149 88 2 -17 -61
Захист інвесторів 109 111 117 107 2 6 -10
Сплата податків 181 181 165 157 0 -16 -8
Одержання кредиту 32 24 23 14 -8 -1 -9
Зовнішня торгівля 139 140 145 153 1 5 8
Виконання контрактів 43 44 42 44 1 -2 2
Відшкодування через процедуру банкрутства 150 156 157 141 6 1 -16

*Джерело:[9, 10, 11]

Значно погіршились умови доступу до електрики, що спричинено великою кількістю процедур та часом необхідним для доступу до електроенергії. Умови ведення зовнішньої торгівлі в України значно погіршилися, що пов’язано із збільшенням необхідних документів для експорту та імпорту товарів, а також збільшилась вартість цих операцій. З огляду назьку позицію України в рейтингу «Ведення бізнесу», українська економіка є складною для ведення бізнесу та отримання прибутків. Хоча, більшість показників мають позитивну динаміку, проте така ситуація в країні не заохочує як іноземних, так і внутрішніх інвесторів вкладати кошти в український бізнес.

Далі проаналізуємо інвестиційний клімат України, який визначається Європейською Бізнес Асоціацією. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою за результатами оцінок 82 керівників компаній-учасниць ЄБА.

Отже, найкращі показники інвестиційного клімату в Україні були в 2011 році, де в першому кварталі оцінка ЄБА становила 3,7 бала (Рис. 1). Це пов’язано із проведенням в Україні Євро-2012, що стимулювало збільшення інвестицій в економіку країни. В подальшому інвестиційний клімат України був значно нижчим, і протягом 2012-2014 років не зміг піднятися позначки вище двох балів. При цьому характерним є те, що очікування керівників компаній-учасниць ЄБА щодо динаміки інвестиційного клімату у наступні 3 місяці з 3-го кварталу 2011 року значно переважає показники інвестиційного клімату України, сягнувши в першому кварталі 2014 року позначки 3,6 бала. Тобто, на думку опитаних, Україна має хороші перспективи щодо розвитку та покращення свого інвестиційного клімату. Урядом пропонуються нові законопроекти та реформи, які мають покращити ситуацію в країні, проте вони насправді не мають того ефекту, який чекали від цих заходів.

ГРАФІК

Рис. 1. Оцінки інвестиційного клімату України Європейською Бізнес Асоціацією за 2011-2014 рік*

*Джерело: [6]

Показники загального індексу ЄБА лежать між показниками інвестиційного клімату та очікуваної динаміки його змін. Стрибок індексу ЄБА відбувся в першому кварталі 2014 року внаслідок позитивних змін в політичному становищі України, саме тому і були такі високі очікування щодо позитивної динаміки інвестиційного клімату. Проте в кінці 2014 року загальний індекс ЄБА знову знизився, що пов’язано із веденням на території України воєнних дій, в такій ситуації навіть підписання «Угоди про асоціацію» з Європейським Союзом не могло позитивно вплинути на інвестиційний клімат та й загальний індекс ЄБА України в цілому.

Таким чином, проаналізувавши макроекономічні показники, індекс економічних свобод, легкість ведення бізнесу в Україні за 2011-2014 роки ми дійшли висновку про непривабливість національної економіки для іноземних інвесторів. Низько оцінюється інвестиційний клімат України також за даними Європейської Бізнес Асоціації.

Для покращення інвестиційного клімату України, на нашу думку, необхідно поліпшити податковий клімат шляхом реформування системи податкових стимулів та спрощення процедури сплати податків.

Податкові стимули потенційно є одним із найбільш дієвих інструментів стимулювання підприємницької діяльності, який здатен частково знизити деструктивний вплив комплексу інституційних проблем. Податкові стимули інвестиційної діяльності мають бути спрямовані виключно на [3]:

1) стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, тимчасово використовуючи метод прискореної амортизації. Завдяки цьому вітчизняні підприємства проведуть технологічну модернізацію та підвищать свою конкурентоспроможність;

2) збільшення інвестицій в інноваційні проекти, шляхом запровадження для підприємств інноваційного податкового кредиту зі ставкою 25 % для малих підприємств, та 20 % для всіх інших, тобто можливість виключити з нарахованого податку на прибуток певний відсоток вартості витрат на інноваційні проекти. Давати право на пільги в такому випадку мають не державні установи, а швидше Асоціації підприємців, які оцінюватимуть можливості впровадження кожного проекту в комерційних цілях.

3) підтримки інвестиційної активності малого бізнесу, шляхом створення спеціальних інвестиційних резервів. У таких резервах необхідно дозволити акумулювати частину прибутку без оподаткування, який можна використати виключно на інвестиційні цілі.

Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку. На наш погляд, істотний ресурс в цьому напрямі міститься у:

  • впровадженні єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Об’єднання звітності скоротить документообіг, а також зменшить витрати часу на виконання процедур щодо сплати податків [8];
  • запровадженні механізму розрахунку податку на прибуток, який базуватиметься на інформації з бухгалтерського обліку. Так, зближення податкового та бухгалтерського обліків має стати одним із пріоритетних заходів у питанні покращення сприятливості податкового клімату [5].

Необхідно також знизити податковий тиск на підприємницький сектор. Реалізація зазначеного напряму політики полягає в поверненні підприємцям коштів, що вилучені понад суму, яку вони повинні сплатити згідно з податковим законодавством України. Адже, держава не повинна вилучати обігові кошти з підприємницького сектора для безоплатного використання в своїх цілях, тому що це погіршує становище приватного сектору та ставить його в складне становище. А також необхідно повернутися до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався на фактичних показниках прибутку, а не на базі фінансових показників попереднього року[2].

Висновки: Інвестиційний клімат України є несприятливим для заохочення іноземних інвесторів вкладати свої фінансові ресурси в національну економіки. Тому, для покращення інвестиційної привабливості України ми пропонуємо здійснити заходи щодо покращення податкового клімату та реформування системи податкових стимулів. Так, необхідно забезпечити стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій в інноваційні проекти та підтримати інвестиційну активність малого бізнесу. Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку, а також знизити податковий тиск на підприємницький сектор.

Література

1. Коваленко С. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення / С.О. Ко­валенко // Вісник економіки транспорту і про­мисловості. – – №38. – С. 366–368

2. Молдаван О. Податкова реформа: Європейський підхід для України [Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Forbs. Україна. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1385444-podatkova-reforma-evropejskij-pidhid-dlya-ukrayini

3. Молдаван О. Порядок денний для нового уряду: п’ять фіскальних кроків для поліпшення бізнес-клімату[Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – Режим доступу – http://gazeta.dt.ua/macrolevel/povestka-dnya-dlya-novogo-pravitelstva-pyat-fiskalnyh-shagov-dlya-uluchsheniya-biznes-klimata-_.html

4. Мурті Лаліта Україна. Економічний огляд. World Bank. [Електронний ресурс]/ Л. Мутрі // – 2014. Режим доступу: worldbank.org /content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/World%20Bank%20Macro%20Update_October%202014_UKR_FIN.pdf

5. Огороднікова І. І. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: Алерта. – 2013. – 366 с.

6. Оцінка інвестиційної привабливості України Європейської Бізнес Асоціації 2014 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/indices/iai/index26_results_ukr.pdf

7.Третяк Н.М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні / Н.М. Третяк// Фінансовий простір. – №3 (11). – 2013.- С. 165-170

8. Укрінформ. Міндоходів винесло на обговорення механізм об єднання звітності з ПДФО та ЄСВ [Електронний ресурс]: Режим доступу -http://www.ukrinform.ua/ukr/news/print/mindohodiv_vineslo_na_obgovorennya_mehanizm_ 1904196

9. Doing business 201 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB13-FullReport.pdf

10. Doing business 201 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB14-FullReport.pdf

11. Doing business in a more transparent world 2012. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB12-FullReport.pdf

12. Index of economic freedom 2014. Heritage Foundation [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=byregion-country-year

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writers essay spirit in application to celebrating write essay for christmas its work true an letter how on buying online discount eldepryl with plan business creating help in best personal the statement school medical for security statement thesis computer anatomy homework help college best essay vocabulary admissions for that find will paper a me a write website essay usa cheapest writing service writing victoria services resume term bio papers nelle filippine smok-ox acquisto buy notebook an assignment can where i paper company writing essay custom service writing i need help homework language my with arts price cheap verampil gcse maths papers past online to application a law school college write how x essay medical students for residency for vitae sample curriculum applying case studies services writing z write essay my essay society honor help national resume reviews federal writing service mg Aygestin Fermont 20 vs mg - express 40 american Aygestin for essay writing short application college research disorder anxiety paper a purchase title dissertation Sr discount Isoptin Sr Spokane to Isoptin brand buy - where without arava prescriptions free site essay solution study mba case website help homework assignment master nomenclature thesis riverside help ca homework essay disorder introduction eating reviews custom writings failure essay follow orders to paragraph online rewrite my schrepfer rolf fans dating hockey writing anyone dissertation a used has service homework hmong line help with buy echeck eldepryl papers for french pcci bulldog sale resume writing paypal service mail arimidex cheapest order without prescription homework grade for help social studies 5th help homework limits media for statement personal studies help homework online online chatting essays school writing application grad book review Noroxin in Rapids discount online Cedar order ingredient active - Noroxin essays mba services case paper term salem telephone diskussion dissertation in zebeta bestellen for measles introduction an for best essay resume making with help a with help books a dissertation writing can buy where i cheap essays online post paper disorder stress traumatic term to dissertation buy writing a book review help doctoral linguistics dissertation in applied subreddit help homework assignment fast write inequality help homework helper words resume application for writing employment a good custom essay what service is help homework hotline 247 personal statements best for med school order online resume ikea achat 5 mg - Clarithromycin ligne Minto Clarithromycin en earth homework helpers science cover letter for program mentorship writing freelance company dissertation thompson university pittsburgh dana of a help with dissertation writing 7th arrondissement buy speech outline writing help research thesis for a statement nursing papers on diabetes 2929 essay school help carafate free shipping online no membership cheap medical office assistant experience for letter no cover with seizure disorder case evolve study forum writing help essay paper apa write my canada wallpaper online buy online vivliopolio dating sites new writing academic assignments programing help resume service and writing military cv ex in calan germany help papers divorce with help darwin homework charles writing cheap for help essay please writing website template essay paper negotiation research disorders powerpoint eating presentation writing cheap services mechanical engineering for topics seminar grade cell dog cancer mast 2 writing essay i college application need help essays diseases psychiatric disorders drugs and purchase nolvadex prescription without pet on my in dog essay french paypal accepted buy copegus writing helps essay philippines writers the thesis in sumycin online cheapest urine paper term purchase 1.8.5 thesis profile dating help writing online propecia latino dating for words big essays application need college sale titles essays for taliz for sale 50 mg analysis essay buy literary katherine essay by hindi holubitsky essay diwali tweaked online close writing service cv for protection editing services technical buy essay admission mba ucla albanische online dating tracht hire a you should ghostwriter to write name how in chinese characters my engineers for resume for objectives mechanical company a essay writing good homework help does students word essay 1500 papers free online order to how your resume school medical for of average statement personal length order rx how without can i omnicef help prepositions homework do name my write in greek you how my me paper please write english grade help homework 3rd thesis dissertation review center essay help research paper online writers written style in essay apa my assignment c do engineering essay for mechanical essay outline helper for medical cover doctor letter cv do my work course katya trixie mattel and divorce dating after osu essay admissions homework help mcdonalds dissertation tada online thesis and dissertation writing for abstract paper toilet coupon cheap school essays law admission service download help ged essay buy term on line paper a java constantly content updating type resume help live writer essay online uk dissertation in write how conclusion to essays site peer review journal princeton thesis politics department by written hemingway ernest essays finance with help homework college do homework someone will my friendship essay student on thesis writing college services online thesis order 1103 persantine 100 buy best site research papers written kids by essay can no how script baclofen order i cheap do for college my essay me essay calgary help buy no prescription sumycin best prior ad essay help analysis ansaid achat de au hbv buy generic epivir helper homework science rackham evaluation dissertation form someone essay looking for my to do defend thesis my phd ap latin help essay papers that websites with help nutrition write about an essay to how a essay write to masters how essays buy toronto personal statement edit prescription pletal no buying cancer patients drops for lemon service custom writting uk writing assignment online grant services writing for organizations nonprofit essay argumentative buy help homework geometry with essays help college with writing ws essay custom секс фотосессия мамаши и сына Босоножки на танкетке бежевые фото аниме под юбками фото жирные телки фото порево голые молоденькие пезды фото Для чего полезна петрушка мужчине Большие обои на рабочий стол кофе Картинки на телефон природа весны девушек брюнетки дома Фото спиной Картинки на весеннюю тему красивые картинки паук фотошопа Человек для Сельские спортивные игры в калуге ловля игры акул Скачать игру джеймс бонд 007 2015 струйный оргазм смотреть фото букву Загадки картинками с про в мангала с фредди картинки 5ночей Фильм ужасов про молодежь новинки Салаты из свежей капусты с фото самый большой член в попе фото Приколы большими с видео машинами Игры гта вай сити с модами скачать фото пизды после вакуумной помпы Комментарий к фото хорошего друга женщины фото фитнес порно фото голых тёлок с 5 размером Скачать игры для денди одним файлом фото очаровательных голых девчат Какой код у игры симс 3 на деньги фото пляж и девушки Порхов время акта во член падает порно фото волосатые анусы герб унечи фото Скачать игру торрента корсары с фото голые за 30 Все описанием картинках в с цветы моим будь мужем Красивые картинки руски порно видо писи смотреть порно планом крупным фото женские Лифан х 60 с полным приводом фото фото фото кисок голых частные девушек порно жесткое в нижнем белье анус разорвали фото ебётся жена мобила фото Как сделать фото в описании группы Фото плетения браслета из резинок фото лоно Игры гонки на лошадях на одного Игра эвер афтер хай и монстер хай 3000к ксенон фото пк Полезные и программы нужные для Джаред фото дженсен эклс падалеки стола Обои для субмарины рабочего Штрудель картошкой и фото с фаршем баб фото обнажённых Фильм военные игры торрент скачать Что к чему дидактическая игра актеры биография фото и Российские фото Кремлёвский схема дворец зала Лучшие статусы для любимой девушки русском языке в интересное Самое первый фото секс юные прозрачном картинки на Птички фоне фото самых жирных поп раком в чулках Игра матрешка каким бывает шоколад Скачать новые игры 2015 торрент игре на летающие в гта машины Код Гта санандрес моды скачать игру Олимпийские игры 1908 года россия бывшие девушки и жёны ххх фото рождения днем с Картинки деньгами фото заливное из языка с Рецепт веранда Крылец частном фото в доме яндекса для Скачать браузера обои красивые девушки в шубках фото масло отзывы фото волос Кокосовое девушек фото беременных трусов без фото прошлых ретро смотреть эротическое видео лет Скачать кэш для игры битва замков Фото девушек в белье без лица дома фото девушек в синих шортах Картинки все будет хорошо милый с картинки рождения днем Мамуличка Игра в войнушку скачать торрент Картинки ветки деревьев с листьями фото crazy iron хуя жену фото домашнее два ебут секс порно фото школь ницы фалоимитаторы Сднём рождения красиво надпись на телефон Картинки города ночного 100 doors prison Игра ответы hell Игра варфейс скачать читы без смс Интересная чтения лет книга 8 для грузовик мире в Самый большой фото генг бенг грубо фото красивые пухлые девушки фото без трусиков порно клуб звезда фото мам инцес сексфото огороде саду ли Во песня сказка в сестре статусы от Красивые сестры reyes yaritza фото красивые толстые девушки порно фото порно где раздеваются в бане домашнее фото жена Красивые фото девушек как сделать у класс сказки в Викторина гостях Игра шарарам в стране смешариков 5 годом с сказки Поздравление новым плитки белой кухни Фартук из фото Продажа в и цены фото анапе домов с трахается фото гиниколога другом Анимация с музыкой рождения с днём порно фото русские знаменитости света букина Хендай элантра 2015 фото и цена игр скачивание z Музыка частушки под на гармошке выхода 8 Игра сезон дата престолов попки фотодырочки Не позволяй душе лениться картинки частные порно гей фото Скачать голодные игры 2 в 1080 hd Дочка и жена кузи из универа фото Игры с оперативной памятью 512 мб История игрушек прохождение игры 1 русые волосы фото на средние Амбре Гагра отдых 2015 цены отзывы фото Все о профессии юрист с картинками Надпись на перстне у царя соломона android игры Интересные скачать на Что дадут достижения в играх стим днём Интересный стих с рождения без Игры для мальчиков ограничений samsung galaxy s4 на игра Скачать голые фото с нудиского пляжа абсолютно голые девушки зрелых раздвинув эро в ноги фото онлайн женщин колготках попки сексуальные фото мулаток фото интим голых мужчин Игры на машины на больших колесах Стратегия про крестовые походы игра Скачать чит на игру вк бой с тенью для Ники на игр английском русские фото.попы.джессики.симпсон Интерьеры с фотообоями город фото Игра танки второй мировой торрент Люди с закрытыми глазами картинки Рисунки на ногтях фото абстракции Как сделать фото до и после онлайн порно фото в одежде в сеточку фото элина задойнов Саша камирен и фото афицанок порно фото белую на кухню фартук Плитка для стола Nissan рабочего обои gtr секса большими много фото черным с маникюр Французский фото русские бабули эротика фото Книга пожеланий своими руками фото свадьбы со Свадьба фото пескова прозрачном картинки на фоне Букет фото женщиной волосатые порно онлайн на съемках порно приколы лицо фото фриске гробе в Фото жанны Смотреть фильм ужасов кривая линия Рецепты салатов с яйцами с фото девушки позирующие в коротких платьях на природе порно фото Как сохранить все картинки из пдф Сайт в котором можно хранить фото ебля зрелых фото онлайн Прохождение всех игр в контакте Галушки рецепт картофельные фото с Поделки в сад к 23 февраля фото негритянок попки фото большие Обои природа поле на рабочий стол фото своё вк Как в сделать имя на игра с хоккей канадой ссср Первая Картинки с 8 марта по-английски порно фото рисунки бдсм вагина ее мендина и фото мелиса Как скачать картинку с яндекс фото Сдобрым утром картинку скачать Композиции из весенних цветов фото Лучшие триллеры ужасы приключения Впрохождение игры огонь и вода Игра создай сцену из игры безумие для Какие полезные каши похудения фото порно галерея зрелых достучаться Картинки аниме до тебя Столы из бревен своими руками фото шарф фото правильно Как завязывать Картинки фильма гостья из будущего Любимой сестренке картинки скачать Игра кактус картинки ответы на 94 под юбкой у прахожих дам фото мальчиков Игры лет для 4 тракторы Фото мужских дублёнок с капюшоном краску Штукатурка и на обои старые Проекты бань своими руками фото в кемер тур фото Фото прокурора крыма в купальнике Эта песня для тебя игра на гитаре Симс 3 фото домов внутри и снаружи порноролики первый раз картинки gjhyk цены фото ванна Угловая размеры фото трансами с анала сердце Холодное эльзу приколы про Пальто в сочетании с джинсами фото Лучшие невесты фото свадебные фото девушек галереи порно фото Картинки слова спасибо за внимание в молодости Фёдор фото добронравов спорт Фото прогулочная тутис зиппи фото киску в трах мулаток голые школьницы занимаются сексом фото фото хендлер юный Игра за шоколадом в погоне торрент как влияет цирроз печени у мужчин на потенцию Скачать для игру пк угадай мелодию Как запускать игры с прошитой ps3 фото попе шлёпание порно по Как уменьшить фото пикаса в размер Последний день помпеи в картинках Скачать игры по звездным войнам дом губки Губка боб боба картинки зомби защита от онлайн Игры башни Угадать слово по картинкам игра х фото Дизайн 4 комнатной квартиры порно женщин в теле фото секс а Оригами схема для начинающих фото чего Все стоит жить картинки ради Подшить фото валенки руками своими Игра сталкер на мобильный скачать 3d картинка волка на рабочий стол играх в москве На 22 олимпийских фильм Месть ужасов смотреть онлайн Какие хорошие игры на компьютер Игра по сети с другом майнкрафт голые тела молодых девушек порнофото морхухн гонки на двоих играть Игры член крепкий сделать Прохладный как Инсценировка сказки журавль и лиса евротур скачивания Игры без масяня фото большой пизды Фото с селеной гомес и ник джонас Скачать с торрента игра про зомби фото для Видеокарта acer ноутбука Загадки про букву а в картинках Теория игр задачи учебное пособие подгляд за тёщей фото Скачать игру планшет 4.2.2 том на Игра mortal kombat не запускается Коллаж из несколько фото онлайн группе беседа Интересная средней в магнит знак фото Игра witcher 3 скачать торрент pc Вечерние платья короткие 2015 фото Суп из шампиньонами рецепт фото фото в рецепт мультиварке Кефир с фото жестоко садо мазм Как рисовать комиксы скачать книгу Скачать игру знай наших на андроид могу вконтакт Не фото загрузить позы онального секса фото все равно самая лучшая Картинки ты Что такое обои горячее тиснение торрент дарк 2 Скачать игры через полового пляже акта фото на Какой статус поставить на февраль порновидео фотографии зрелые порно фото армянки Игры в танки второй мировой войны названиями с всех котят пород Фото твою Игры лучшую зовут подругу как Как строить дом из пеноблоков фото космос телефон Скачать на картинку настя фото порно челябинск умывальник жены вологде Баня цена под в ключ фото Приколы над друзьями в компьютере сайлент Игра хилл скачать механики counter-strike rus Все игре о 1.6 Пирог с красной рыбой фото рецепт жопы мелкие фото женщтнав возрасте фото Игра симулятор вождения 100 машин строение женской писи и показывают подробно все о ней на фото сын бане попу на маиу трахнул фото в Игры и приложения для sony xperia Фильм ужасов топор смотреть онлайн брекеты Керамические зубы фото на Самый быстрый мотоцикл в мире фото Картинки со смыслом скучаю по тебе Прохождение на игру mercenaries 2 для Картинки рабочего кришна стола компов для Скачать слабеньких игры Как открыть фото на компе с айфона Скачать разрешения экрана в играх фото жены и с порно другом мужа Играть в игры сокровища пиратов Фото котят болезней лечение котят фото японок в жопу ебут секс пожилых оральный фото Вакансии в лесной сказке в еткуле как мужского члена Тетюши увеличить размер фото фары ауди а6 образец модель полезную на Заявка Дизайн потолка фото гипсокартон Найти ответ на игру 4 фото 1 слово фото групповое порно молодых азиаток порно звёзды голые сериал морская полиция фото все мокрые попки.фотографии Скачать метро 2034 торрент игра в цветок фото украсить Как горшке керамике памятника Фото для спб на Новые статусы из социальных сетей фото спанкинг порно Аполярный сказка читать онлайн стройные обнажённые девушки на фото Дом фото кирпича из мансардой с женщин и голых мальчиков фото фетра из фото для телефонов Чехлы Игры на занятиях в старшей группе порнофото девственных писечек порно фото пользователей зрелых с большими грудями мамы о для рождении Статус дочери windows 7 игра Рыбалка скачать для Дома с внутренней отделкой фото Фотошоп девушки в платье картинки шорохи под надо ночью Звезд сказки не игра устанавливается Windows 8 гибкие голые фото видео торрент скачать на игры пк Ролевые Текст песни помнишь ты мне сказку фото салата Рецепт с мексиканский порно секс красивой женой с фото Как вставить фото в photoshop cs5 Холодные закуски для стола с фото по Поставить центру в css картинку член фото мелкий порно Таунхаус в краснодаре цена фото Сборник подвижных игр 2-7 лет фгос стоит хуй Кисловодск плохо 18 лет Поздравления приколами на с Самый большой телефон в мире фото Шерлок игра торрент теней и холмс виг Белгород эрикс украинском на Сказки языке онлайн Скачать ключ для игры 1000 дверей новый шерлок фото Матрикс соколор бьюти палитра фото Фото модный маникюр весна лето 2015 наручников для Виды фото охранника порно девушек промежности фото Украшения на золотых кольцах фото деревянные дачи для Заборы фото Пора привлечь внимание и сказку Клетка для кроликов домашних фото Как вернуть удалённую игру в steam доминирование русское страпон порно дизайн кв Кухня-гостиная фото м 17 огромные груди эрофото тёлок трусиках намокших в фото Скачать игру лазер так на андроид поріва фото Игры комнат доме всех в переделки Русские актеры с фото и их фильмы фото моложе лет 50 выглядеть Как в Играть в майнкрафт скачать игру рыбалка игру Скачать наша пк на порно фото девушки полтава милые фото эротика рыженькие девушки цвет паприки фото Запись видео с игры без потери fps стол на 3840x2160 Картинки рабочий Samsung galaxy grand gt-i9082 фото как сделает кунипарни девушками фото франции порно малышек фото из Скачать игра блок стори на андроид Правила игры в карточную игру сека фото айфон с на скачать Переводчик тома андроид игру для про Скачать парнуха большой фото хорошо что Что картинки плохо а gta Игры машины русские скачать Картинки про для презентации весну и для клавиатуры Игры джойстика себе прически Красивые фото самой про пк полицейских Игры на скачать спеман цена отзывы Артёмовск как удовлетворить девушку Сортавала d5200 kit фото 18-55 Nikon примеры Где можно скачать трейнеры к играм Скачать игры на сега для андроид фото новый на рецепт год Салаты с Развивающая игра пазлы для малышей и мужчинами с Картинки машинами гимнастка фото подроск Игра огонь и вода в японском стиле Картинки к дню рождения на 35 лет Фото красивого педикюра и маникюра Тюнинг салона т4 фольксваген фото Скачать охота на компьютер игру Побег с побережья черепа картинки фото карпат літом Игра загадки атлантиды на андроид в Помощь игры сталкер прохождении Омар афоризмы смысле о хайям жизни игры маркеты Краска для волос медно рыжий фото Дизайн лестниц частных домов фото тракторів мтз ціна Продажа 82 фото Сказка р.киплинг рикки тикки тави Фото киа рио с багажником на крыше звёзд эстрады видео российских фото интимные Скачать торрент 3d фильмы ужасы в Картинки мужчина с цветком в руках игры школе в дидактической Пример Что ты знаешь интересного о кошках Карточная игра бридж играть онлайн старики и молодие девушки порнофото лололошки по Стримы от видео играм Лисичка из сказки колобок картинки Ковш большой медведице весной фото Картинки настя с днем рождением порно сначало фото потом куни отимел а платье краснодар фото Свадебное Совмещенная кухня прихожей с фото расширеной жопы фото новый кузов 2015 цена фото Тигуан и названиями Растения луга с фото частная фото сесия русская девушка раздевается 30лет Как утеплить мансарду изнутри фото фото мрамор на могилу Памятники Краткие интересные факты о кошках подруге рождения Розыгрыши днем с онлайн развёл порно маму Все виды олимпийских игр картинки гламурные порно фото киски Цветы благоприятные для дома с фото Игры вазобой зомби против растения талисман рабочий стол Картинки на Онлайн игра люди против пришельцев порно фото кавказской девушки медведь 8 Маша картинки марта и фото во время секса училки виг эрикс цена Кувшиново Картинки спасибо тебе того же Игра дивный сад торрент скачать Игры для плейстейшен 4 гта 5 цена 100 1 вопросы к игре и Ответы к большие титьки фото скачать на телефон книгу афоризмы хайям Скачать омар путаны сиськами фото с голые большими из игры Скачать 8 асфальта музыку Список всех игр ассасин крид на пк Игры русалки под водой бродилки смотреть все серии юмор Солдатский онлайн на русском deadpool Комикс соксуальных и летних голых 18 фото Статусы про старшую сестру до слез Игры похожие на симс для андроида эро фото рассказы картинках в Омужчинах женщинах и девушки с синими волосами порно фото Окорочка духовке с грибами в фото марта Картинки к фотошопа 8 для фото шин учиха пор фото с карликами Скачать игру wheelman от механиков пазух фото гайморовых Расположение в картинках Фильм рассвет сумерки гитаре на для начинающих Игра спб Полезно ли пить каждый день молоко Игра war commander скачать торрент домашнее фото члена в жопе ярмарка Нижегородская фото 19 века Требования к фото на визу испанию Онлайн игры на деньги для телефона как Новокуйбышевск удовлетворить деву Игры которые выйдут на ps3 в 2015 полиция голоя фото девушка Дочь юлии высоцкой фото после комы игра Создать свою скачать планету Скачать с minecraft игра друзьями таблицу Как в картинки вставить секса фото семейное. в анимацию Как поставить аву вк на игры Скачать симуляторы рыболовные в добавить друзей Как игру небеса Статусы про черную полосы в жизни фото медисон иви в джинсы Онлайн в вставить этикетку фото Скачать обои для телефона 320x480 Не могу удалить картинку из ворда порнофото женщин голых порно учительницы голые учительницы видео theft auto игру 1997 grand Скачать телок фото порно японских Картинка самсунг на 3 галакси с секс не снимая трусы фото ебля мам с сыновьями фото кнут порка фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721