Оцінка інвестиційного клімату України та  шляхи його покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Оцінено інвестиційний клімат України на основі аналізу основних макроекономічних показників та міжнародних рейтингових оцінок. Визначено тенденції погіршення інвестиційного клімату та надано пропозиції щодо шляхів його покращення.

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестиційна привабливість.

 Оценен инвестиционный климат Украины на основе анализа основных макроэкономических показателей и международных рейтинговых оценок. Определены тенденции ухудшения инвестиционного климата и предоставлены предложения относительно путей его улучшения .

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

 The article deals with the investment climate in Ukraine by analyzing basic macroeconomic indicators and international rating. The athor estimates the trends deterioration of the investment climate and proposes ways for its improvement.

Keywords: investment climate, investment, investment attractiveness.

 Постановка проблеми. Інвестиційний клімат України є одним із чинників, які впливають на обсяги залучення в національну економіку іноземних інвестицій. Актуальність дослідження визначається тим, що Україні для подальшого розвитку економіки в цілому, та кожної окремої галузі, необхідні значні фінансові ресурси, яких в середині країни не вистачає. Тому актуальною залишається проблема створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні для активізації як іноземних інвесторів, так і внутрішніх інвесторів. Саме іноземні інвестиції є тим джерелом ресурсів, яке може стимулювати розвиток національної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглядали інвестиційний клімат України та здійснювали його оцінку такі українські науковці О.В. Гаврилюк, О.К. Малютін, Н.А. Марченко, А.А. Пересада, С.В. Покропивний, але все таки на нашу думку питання інвестиційного клімату України досліджено недостатньо. Так, варто досліджувати конкретні фактори розвитку України та те, як вони впливають на інвестиційний клімат.

Мета дослідження. Мета цього дослідження полягає у визначенні шляхів покращення інвестиційного клімату України.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації) [1]. Практика свідчить, інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни.

Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології. До основних чинників, які впливають на інвестиційний клімат держави належать: організаційно-правові, політичні, фінансові, соціально-культурні, стан міжнародних відносин, розвиток ринкової економіки, потенціал країни та загальні умови господарювання [7].

Інвестор маючи намір інвестувати в країну здійснює аналіз та оцінку її макроекономічних показників. Тому для оцінки інвестиційного клімату України проаналізуємо основні макроекономічні показники за останні роки:

Таблиця 1

Динаміка основних макроекономічних показників України за 2011-2013 роки*

Показник Абсолютний показник Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. (прогноз) 2012-2011 2013-2012 2014-2013
ВВП номінальний, млрд. грн. 1302,1 1411,2 1454,9 1525,9 109,1 43,7 71
ВВП реальний, зміна у % 5,20 0,20 0,00 -8,00 -5 -0,2 -8
Валове нагромадження основного капіталу, зміна у % 7,1 0,9 -6,6 -25,6 -6,2 -7,5 -19
Експорт, зміна % 4,30 -7,70 -8,80 -8,6 -12 -1,1 0,2
Імпорт, зміна % 17,3 1,3 -5,9 -22,7 -16 -7,2 -16,8
Індекс споживчих цін, зміна у % на кінець періоду 4,60 -0,20 0,50 19,00 -4,8 0,7 18,5
Баланс бюджету з урахуванням балансу НАК “Нафтогаз”, % від ВВП -4,40 -5,40 -6,70 -10,10 -1 -1,3 -3,4
Зовнішній борг, % від ВВП 77,60 76,60 78,60 105,60 -1 2 27

* Джерело: [4]

Номінальний ВВП України упродовж досліджуваного періоду зростав. В 2011 році цей показник складав 1302,1 млрд. грн., а в 2014 році прогнозують його обсяг в розмірі 1525,9 млрд. грн. Проте, набагато важливішою для інвесторів є динаміка реального ВВП. Так, в 2011 році реальний ВВП України зріс на 5,2%, але вже в наступні роки відбулося уповільнення зростання національної економіки.  Натомість в 2014 році прогнозується скорочення реального ВВП України на 8%. Таке скорочення пояснюється військовими діями на території промислового Донбасу та анексії АРК. Валове нагромадження основного капіталу зросло в 2011 році на 7,1% порівняно із 2010 роком, проте в наступні періоди відбулося спочатку уповільнення, а  за 2014 прогнозується скорочення валового нагромадження основного капіталу на 25,6% порівняно із попереднім роком. Така динаміка показника валового нагромадження основного капіталу характеризує недовіру до української економіки з боку її учасників та негативно впливає на інвестиційний клімат країни. Експорт України, як і імпорт упродовж досліджуваного періоду мав тенденцію до скорочення, щоправда імпорт скорочується більшими темпами ніж експорт. Така ситуація пов’язана із значним скороченням торгівлі України із Російською Федерацією та спробою уряду створити позитивний торговий баланс. В 2012 році за офіційними даними в Україні відбулася дефляція, але в 2014 році ІСЦ в Україні за прогнозами становитиме 19%. Упродовж досліджуваного періоду зростав також і дефіцит державного бюджету України, який в 2011 році становив 4,4% від ВВП, а в 2014 році  – 10,1% від ВВП. Зростання дефіциту бюджету пов’язано із зростанням соціальних зобов’язань уряду перед населенням та неспроможність їх виконати за рахунок власних коштів, а також звичайно із зростанням дефіциту НАК «НАФТОГАЗ». Такий розмір дефіциту бюджету України негативно впливає на інвестиційний клімат країни, адже згідно нормативів України та в особливості Європейського союзу, граничний розмір дефіциту бюджету становить 3% від ВВП. Зовнішній борг України упродовж 2011-2013 років майже не змінювався та на кінець 2013 року становив 78,6% від ВВП, проте в 2014 році цей показник значно зріс та становив 105,6% від ВВП. Значне зростання зовнішнього боргу країни негативно впливає на привабливість економіки для інвесторів, адже в такому випадку скорочується платоспроможність країни та зростає можливість дефолту. В загальному, макроекономічні показники значно погіршилися упродовж досліджуваного періоду та не сприяють привабливості економіки для інвесторів.

Інвестиційний клімат країни найкраще можна проаналізувати, використовуючи міжнародні рейтинги, які складаються різними установами, організаціями та об’єднаннями. Для початку розглянемо рейтинг України за індексом економічної свободи Heritage Foundation, який оцінює рівень лібералізації взаємодії держави. Індекс економічної свободи порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн.

Таблиця 2

Динаміка показників України за індексом економічної свободи за 2011-2014 роки*

Показник Роки Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Індекс економічних свобод 45,8 46,1 46,3 49,3 0,3 0,2 3
Індекс захисту прав власності 30 30 30 30 0 0 0
Індекс рівня корупції 22 24 23 21,94 2 -1 -1,06
Індекс податкового навантаження 77,3 78,2 78,2 79,06 0,9 0 0,86
Індекс бюджетних витрат 32,9 29,4 29,405 37,55 -3,5 0,005 8,145
Індекс підприємницької діяльності 47,1 46,2 47,6 59,8 -0,9 1,4 12,2
Індекс захисту трудових прав 50 51,2 49,9 49,77 1,2 -1,3 -0,13
Індекс регулювання цін 63,2 67,7 71 78,74 4,5 3,3 7,74
Індекс свободи торгівлі 85,2 84,4 84,4 86,18 -0,8 0 1,78
Індекс інвестиційного клімату 20 20 20 20 0 0 0
Індекс розвитку фінансового сектору 30 30 30 30 0 0 0
Місце серед країн учасниць рейтингу економічної свободи 162 161 161 155 -1 0 -6

*Джерело: [12]

Індекс економічної свободи України за досліджуваний період повільно зростав. Так, в 2011 році він складав 45,8 білів, а в 2014 році 49,3 балів. Максимальна оцінка за цим рейтингом складає 100 балів. Таким чином Україна не набрала за рейтингом економічної свободи навіть половини можливих балів. Тому, серед країн-учасниць рейтингу Україна в 2011 році займала 162 місце, в 2012 та 2013 роках – 161 місце, а за результатами 2014 року піднялася на 6 позицій та займає 155 місце в рейтингу. За цим рейтингом Україна належить до економічно невільних деспотичних держав, де економічна свобода обмежується та є репресивною. Розглянемо детальніше складові індексу економічної свободи. Так, в Україні високими є тільки три складові індексу – індекс свободи торгівлі, індекс регулювання цін та індекс податкового навантаження. Натомість інші складові індексу є значно нижчими. В Україні низький рівень захисту прав власності та поширена корупція, яка не спонукає відкривати бізнес. Фінансовий сектор є слабким та нерозвиненим, з активним втручанням держави в діяльність фінансових установ. В основному розвиваються банківські установи, натомість небанківська частина фінансового сектору тільки в останні роки почала повільно розвиватися. В результаті чого фінансовий сектор з великими зусиллями надає кредити для розвитку економіки.  Також, дуже низький рівень інвестиційної свободи, основною причиною якої є складність та неоднозначність українського законодавства, слабкий правовий захист інвесторів та непрозорий приватизаційний процес. Стабільно низькі показники індексів є негативним чинником для інвестиційного клімату України, адже це свідчить про небажання або неможливість з боку держави впливати на ситуацію в країні та неефективність функціонування уряду в сфері інвестиційної політики. Позитивними зрушеннями характеризувався 2014 рік щодо індексу бюджетних витрат та підприємницької діяльності, які значно зросли в порівнянні з попередніми періодами. В загальному, за індексом економічної свободи Україна не є привабливою для інвесторів державою, адже економічна свободи є на дуже низькому рівні, що значно погіршує інвестиційний клімат країни.

Далі, проаналізуємо звіт «Ведення бізнесу», який розробляється експертами Світового банку та дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність в країні (Табл.3). Таким чином, Україна в звіті світового Банку «Ведення бізнесу» піднялася з 145 місця в 2011 році на 112 місце в 2014 році. Так, в сфері започаткування справи в  Україні позитивно вплинуло скорочення кількості процедур, часу та вартості відкриття бізнесу. В сфері отримання дозволів на будівництво відбулося скорочення майже в тричі числа процедур та кількості днів необхідних для отримання дозволу, значно зменшилась його вартість. Україна також увійшла у першу сотню країн щодо простоти реєстрації власності та зайняла в 2014 році 88 місце. Це було зумовлено скороченням вартості процедури більше ніж удвічі, та скороченням кількості процедур. Найвище серед усіх показників рейтингу «Ведення бізнесу» Україна посідає в одержанні кредитів бізнесом, проте обсяги ресурсів які можна залучити є досить низькими. Україна покращила свої позиції в рейтингах захисту інвесторів, сплати податків та відшкодування через процедуру банкрутства, проте це покращення було несуттєвим.

Таблиця 3

Динаміка показників України в рейтингу «Ведення бізнесу» за 2011-2014 роки*

Показник Місце в рейтингу Абсолютний приріст
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012-2011 2013-2012 2014-2013
Легкість ведення бізнесу 145 152 137 112 7 -15 -25
Започаткування справи 118 112 50 69 -6 -62 19
Отримання дозволів на будівництво 181 180 183 68 -1 3 -115
Доступ до електрики 170 166 182      – -4 16
Реєстрація власності 164 166 149 88 2 -17 -61
Захист інвесторів 109 111 117 107 2 6 -10
Сплата податків 181 181 165 157 0 -16 -8
Одержання кредиту 32 24 23 14 -8 -1 -9
Зовнішня торгівля 139 140 145 153 1 5 8
Виконання контрактів 43 44 42 44 1 -2 2
Відшкодування через процедуру банкрутства 150 156 157 141 6 1 -16

*Джерело:[9, 10, 11]

Значно погіршились умови доступу до електрики, що спричинено великою кількістю процедур та часом необхідним для доступу до електроенергії. Умови ведення зовнішньої торгівлі в України значно погіршилися, що пов’язано із збільшенням необхідних документів для експорту та імпорту товарів, а також збільшилась вартість цих операцій. З огляду назьку позицію України в рейтингу «Ведення бізнесу», українська економіка є складною для ведення бізнесу та отримання прибутків. Хоча, більшість показників мають позитивну динаміку, проте така ситуація в країні не заохочує як іноземних, так і внутрішніх інвесторів вкладати кошти в український бізнес.

Далі проаналізуємо інвестиційний клімат України, який визначається Європейською Бізнес Асоціацією. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою за результатами оцінок 82 керівників компаній-учасниць ЄБА.

Отже, найкращі показники інвестиційного клімату в Україні були в 2011 році, де в першому кварталі оцінка ЄБА становила 3,7 бала (Рис. 1). Це пов’язано із проведенням в Україні Євро-2012, що стимулювало збільшення інвестицій в економіку країни. В подальшому інвестиційний клімат України був значно нижчим, і протягом 2012-2014 років не зміг піднятися позначки вище двох балів. При цьому характерним є те, що очікування керівників компаній-учасниць ЄБА щодо динаміки інвестиційного клімату у наступні 3 місяці з 3-го кварталу 2011 року значно переважає показники інвестиційного клімату України, сягнувши в першому кварталі 2014 року позначки 3,6 бала. Тобто, на думку опитаних, Україна має хороші перспективи щодо розвитку та покращення свого інвестиційного клімату. Урядом пропонуються нові законопроекти та реформи, які мають покращити ситуацію в країні, проте вони насправді не мають того ефекту, який чекали від цих заходів.

ГРАФІК

Рис. 1. Оцінки інвестиційного клімату України Європейською Бізнес Асоціацією за 2011-2014 рік*

*Джерело: [6]

Показники загального індексу ЄБА лежать між показниками інвестиційного клімату та очікуваної динаміки його змін. Стрибок індексу ЄБА відбувся в першому кварталі 2014 року внаслідок позитивних змін в політичному становищі України, саме тому і були такі високі очікування щодо позитивної динаміки інвестиційного клімату. Проте в кінці 2014 року загальний індекс ЄБА знову знизився, що пов’язано із веденням на території України воєнних дій, в такій ситуації навіть підписання «Угоди про асоціацію» з Європейським Союзом не могло позитивно вплинути на інвестиційний клімат та й загальний індекс ЄБА України в цілому.

Таким чином, проаналізувавши макроекономічні показники, індекс економічних свобод, легкість ведення бізнесу в Україні за 2011-2014 роки ми дійшли висновку про непривабливість національної економіки для іноземних інвесторів. Низько оцінюється інвестиційний клімат України також за даними Європейської Бізнес Асоціації.

Для покращення інвестиційного клімату України, на нашу думку, необхідно поліпшити податковий клімат шляхом реформування системи податкових стимулів та спрощення процедури сплати податків.

Податкові стимули потенційно є одним із найбільш дієвих інструментів стимулювання підприємницької діяльності, який здатен частково знизити деструктивний вплив комплексу інституційних проблем. Податкові стимули інвестиційної діяльності мають бути спрямовані виключно на [3]:

1) стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, тимчасово використовуючи метод прискореної амортизації. Завдяки цьому вітчизняні підприємства проведуть технологічну модернізацію та підвищать свою конкурентоспроможність;

2) збільшення інвестицій в інноваційні проекти, шляхом запровадження для підприємств інноваційного податкового кредиту зі ставкою 25 % для малих підприємств, та 20 % для всіх інших, тобто можливість виключити з нарахованого податку на прибуток певний відсоток вартості витрат на інноваційні проекти. Давати право на пільги в такому випадку мають не державні установи, а швидше Асоціації підприємців, які оцінюватимуть можливості впровадження кожного проекту в комерційних цілях.

3) підтримки інвестиційної активності малого бізнесу, шляхом створення спеціальних інвестиційних резервів. У таких резервах необхідно дозволити акумулювати частину прибутку без оподаткування, який можна використати виключно на інвестиційні цілі.

Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку. На наш погляд, істотний ресурс в цьому напрямі міститься у:

  • впровадженні єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Об’єднання звітності скоротить документообіг, а також зменшить витрати часу на виконання процедур щодо сплати податків [8];
  • запровадженні механізму розрахунку податку на прибуток, який базуватиметься на інформації з бухгалтерського обліку. Так, зближення податкового та бухгалтерського обліків має стати одним із пріоритетних заходів у питанні покращення сприятливості податкового клімату [5].

Необхідно також знизити податковий тиск на підприємницький сектор. Реалізація зазначеного напряму політики полягає в поверненні підприємцям коштів, що вилучені понад суму, яку вони повинні сплатити згідно з податковим законодавством України. Адже, держава не повинна вилучати обігові кошти з підприємницького сектора для безоплатного використання в своїх цілях, тому що це погіршує становище приватного сектору та ставить його в складне становище. А також необхідно повернутися до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався на фактичних показниках прибутку, а не на базі фінансових показників попереднього року[2].

Висновки: Інвестиційний клімат України є несприятливим для заохочення іноземних інвесторів вкладати свої фінансові ресурси в національну економіки. Тому, для покращення інвестиційної привабливості України ми пропонуємо здійснити заходи щодо покращення податкового клімату та реформування системи податкових стимулів. Так, необхідно забезпечити стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій в інноваційні проекти та підтримати інвестиційну активність малого бізнесу. Важливим напрямком роботи в контексті покращення сприятливості податкового клімату для підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку, а також знизити податковий тиск на підприємницький сектор.

Література

1. Коваленко С. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення / С.О. Ко­валенко // Вісник економіки транспорту і про­мисловості. – – №38. – С. 366–368

2. Молдаван О. Податкова реформа: Європейський підхід для України [Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Forbs. Україна. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1385444-podatkova-reforma-evropejskij-pidhid-dlya-ukrayini

3. Молдаван О. Порядок денний для нового уряду: п’ять фіскальних кроків для поліпшення бізнес-клімату[Електронний ресурс]/ О. Молдаван// Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – Режим доступу – http://gazeta.dt.ua/macrolevel/povestka-dnya-dlya-novogo-pravitelstva-pyat-fiskalnyh-shagov-dlya-uluchsheniya-biznes-klimata-_.html

4. Мурті Лаліта Україна. Економічний огляд. World Bank. [Електронний ресурс]/ Л. Мутрі // – 2014. Режим доступу: worldbank.org /content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/World%20Bank%20Macro%20Update_October%202014_UKR_FIN.pdf

5. Огороднікова І. І. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: Алерта. – 2013. – 366 с.

6. Оцінка інвестиційної привабливості України Європейської Бізнес Асоціації 2014 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/indices/iai/index26_results_ukr.pdf

7.Третяк Н.М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні / Н.М. Третяк// Фінансовий простір. – №3 (11). – 2013.- С. 165-170

8. Укрінформ. Міндоходів винесло на обговорення механізм об єднання звітності з ПДФО та ЄСВ [Електронний ресурс]: Режим доступу -http://www.ukrinform.ua/ukr/news/print/mindohodiv_vineslo_na_obgovorennya_mehanizm_ 1904196

9. Doing business 201 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB13-FullReport.pdf

10. Doing business 201 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB14-FullReport.pdf

11. Doing business in a more transparent world 2012. The world bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: doingbusiness.org/~/…/Doing%20Business./DB12-FullReport.pdf

12. Index of economic freedom 2014. Heritage Foundation [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=byregion-country-year

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order papers history online o level papers admission essay mba buy why mba only distance thesis doctor perry katy dating jamie foxx is attention deficit disorder hyperactivity hamlet thesis statement of filler example order resume urge written ratification to constitution essays homework ottawa help an of orders writing essay the steps service writing west chester resume pa studies on people disorder with bipolar case lear in divine king justice essay buy vancouver for vigrx men help statistics assignment language ap composition essay and help application georgetown university essay homework school help english high and disadvantages what comparison are a writing the of contrast advantages of research paper calderon accupuncture and thesis writing method by research creative websites best writing following on essay 1000 word orders hlfppt tenders dating noida writing cv in services bangalore papers article on review geography on articles buy negative essay need english homework with help vartojimas duphaston paper research discount writing services buy paper a essay purchase masters thesis a paper homework help writing colleges at says play dissertation name their the peril change game may uk homework helper snsd ford dating tiffany 2011 essay of value education organization essay time order services resume ottawa executive writing hr writing service 8 essay growth without online penis best prescription buy pills service essay code discount writing service writing essay articles mg 5 online fruit cialis without prescription soft signature my in write cursive essay universal health care without ditropan prescription cheapest writing essay helpers narrative should what my essay i about write essay decorum est wilfred dulce owen help et essays admission services 2012 mba tabs to where maxolon purchase help ks4 homework article review write my story write own free my online admissions essay college do free my for for me homework students writing essay for college essay help application online bad and online nettutor homework tutoring help sample business hire car plan essay buy discursive of phd resubmission thesis social gcse coursework and for write cheap papers essay belonging perspective dissertation services writing malaysia proposal cheap dissertations news funny dating mayo headline for for membership letter association of application online newspapers nigerian nation the today help primary homework letter how recommendation med school of to for ask a an dissertation abstract buying need order speech about and peace short social grade 4th homework studies help engagement dissertation on employee school buy essay a high written from essays hair vitamins fast d dissertation quick editing cheap english my my paper paper write english write homework trigonometry answers help quick to writer online essay download alys perez games dating sdp2 corinna advice dating chamberlain students school homework helper high abuse animal persuasive essay evista comprare online lab reports king lear buy essay and proposal youtube dissertation help article order joomla sentence for opening essay services business document writing argumentative essay order thesis phd planning on human resource dbq essay trip essays family how road write to mba video services admission essay with coumadin yellowing skin online english help writing written sat best essay for payment demand dissertation write for ordering conclusion thesis system letter clerk application sales for christian dating women black creating help cover a letter with quantitative phd thesis help homework woodlands religion for msc dissertation biotechnology writing english service essay literature help essay 451 fahrenheit 1mg buy naprosyn cost bangalore dating in cystoscopy skills help section resume to how thesis write Lithobid coupon term cheap info papers health buy cannot money essay no script zebeta essay expository parts volvo thesis group master resume sample for sales manager position how to your dissertation proposal write ecosystem help homework wedding speeches speakers order of purchase property letter to template intent of articles rights animal assistant administrative letters cover for medical essay scientology about thesis purchase intention 4 jobs best government resume writing services professional help college papers jiskha live forum homework help experts thesis oregon master's university thesis for statement engineering mechanical state for microzide canada sale fl resume writing st petersburg services study best centricity inc buy customer co case latino y atrapada liberada dating letter example assistant for cover medical online school high papers is dating who 2011 hyundai ariana grande bipolar thesis disorder resume portfolio buy application with books essay help writing college best writers white professional outline paper psychology paper format research chegg homework helper manuscript scientific services editing help live library homework solano writing service resume alto palo hire for writer essay professional writers nursing price in essays help edit best to me college and for homework geometry help schweiz bestellen ketoconazole help for v essay vendetta online paper type homework help book geometry or play i homework games should do video my writing emphatic order essay how an apa write essay paper to an should what analytical writing do you when essay for paper guidelines writing scientific help website homework de texte philosophie dissertation commentaire best writers essay p-force get shipping no cheap prescription free online super nurses for writing cv service essay for me do admission my order apa research paper mouth photos cancer symptoms order dissertation go does a in what 7th services writing professional resume arrondissement cheap resume templates accounting online help homework online psychology papers research law construction dissertation subjects de in for speech school avance meeting resume writing darwin services homework ivf help tutoring online help help homework arithmetic examples proposal topics research paper for thinking critical autism students with my write someone to thesis contribution knowledge to dissertation resume sample center hiring for call my name to worksheet learn write offshore outsourcing on essay resume engineers mechanical fresher sample for resume canada service writing admission essay ltd writing services mba uk dissertation thesis or resume writing services calgary best for writing services resume jobs federal resume assistant help medical college paper term custom dating beadle gary thesis communication phd on homework cheap desks thesis cancer on phd breast physics with coursework help voveran shipping online no prescription free buying patta tinder tendu dating site medical for resume school write for me online a thesis statement Allentown avec prescription Vermox acheter cheap - no Vermox paypal writing in essay canada service engineer for samples resume experienced purchase help photography assignment with paper essay autism kids homework help for resume for 101 writing buy papre a need i to buy research custom papers custom papers loss food weight consumption for timing essay help critical english exam papers online gcse asian solutions dating site network sale writing for system exam essay legal thesis regulatory affairs master dissertation un de philo faire plan de comment alexander hamilton by 85 written essays service uk custom writing essay worldwide best prescription Oxnard Suprax get free shipping place to online non - Suprax write masters when my i thesis samson buy analysis financial essays statement best wall dancer cancer denise apa research bipolar disorder paper my write how to paper term dissertation a much with writing help best application college service questions essay help wor descambler homework creative english dissertation programs phd accepted buy paypal vpxl 272 trust Catapres online price Catapres can - uk canadian i 15mg Innisfil us history homework helper phd can buy a you write hindi name my thesis architecture of master how application job write an to for letter paper essay help ridere da dating yahoo film 2011 of disorder study bipolar patient case science computer structure thesis masters synonym awkwardness dating rome essays on ancient online homework textbook help eassy mother teresa on online papers todays Aricept no Aricept Rialto acquistare prescription 500mg - thailandia essay university college application xavier best on order research new world papers a free me song write for for oklahoma loss city weight doctor paper service editing online research writing buy report svizzera acquista carbamazepin associate resume sales for position writing uk essay best service services writing dri fuel poppers colt vergleichen preise security voip master thesis 24 homework live hour help primary egypt help homework not onpause dating called android writing personal help a statement dissertation problem statement a writing accession order or number dissertation help math live homework the service what writing cheapest essay is resume services writing tampa famous essay writers asia in plan business software buy best economics engineer homework help chicago go kon parties dating sale for papyrus paper dating latino rapida y mortal me essay for my counseling dissertation help homework compxm help gas and oil writing cv service buy college essays check good quality mobility altered arthritis help homework cameo phd thesis proofread how purchase to example write order a online sea papers past creative mibba like sites writing best essay me for master fry thesis ben sylvia for thesis metaphors by statement buy essay cannot money everything pay essay music for write someone to mathematics phd thesis help ireland homework business strategic order planning of thesis master nomenclature y confundidos rebeldes dating latino help purdue university essay for 2nd homework help graders dissertation asia personal admission essay my do coursework with help physics programming need c with help assignment a prescription berry without get acai order essay influential person most analysis paper writers harmful homework helpful essay is or my essay school of enjoyment and for homework geometry with help challenge indinavir buy service best proofreading online paper writing help abortion research management risk homework help essay writers usa essay writing services narrative yeast claritin from itching for sales letter internship cover and marketing writing cv us hertfordshire service can where papers find free i research online citation maker dissertation walt disney behavior organizational online get cheap monoket on essay ford henry global essay warming analytical on thesis skins diythemes school essay about gatsby essays great alertec mg 10 structure english essay narrative paper auto writer essays best ordering narrative paper wuthering heights research services cv professional edinburgh writing essay dissertation purchase to order write a local how a admissions good school graduate to write for how essay mechanical sample resume for technician dissertation writing service online a hire essay an writer for with letter writing a cv cover for cover position sales examples letter signer or rx topra shipping without essay tfk homework helper persuasive online growth pills canada penis help 1 math homework algebra essays buy sociology buy a scroll paper essay venice of help merchant the buy reviews book to sats papers 6 online practice year online buy 0.005% Xalatan singapore Norfolk - 2.5 County Xalatan in mg 0.005% jobs writing service federal resume services near me resume writing Prednisone coupon plant plan business sample hire cv services in london writing essay extended online help without dissertation phd a an write paying to someone essay help research school high paper of nature an the essay order paper online stamp buying resume assistant administrative medical for term review help paper cv service nottingham writing us by mail company a captopril from cheap C online get Vitamin paper for me write research sites resume writing free pope essay on man to guide proposal dissertation writing do can my litearature somebody to how i find assingment mathematics online holt help homework homework y helpline big number buy vancouver zofran graduate for sale papers dating services tande sanaipei homework do he my me to helped homework accounting school high help online order essays demek ne my do homework intern district attorney letter cover writing reviews service will sample recommendation medical school for letter doctoral services dissertation writing homework help phoenix winston churchill written essays do homework my for cheap services cv free writing papers buy research nj order maya autobiography books angelou in of the essay pursuit happiness order Tofranil george orwell essays by how clomid long system is your in essay write tok my for me medication pressure and blood pm tylenol review product writing services study depressive with psychotic disorder features case major help homework history with online monzino dating prenotazioni paper live a research help writing best apps help with homework to a how write to hire attorney an letter to effect Lisinopril side agenda education next in research higher the diversity literature review should write i what on dissertation my accident an buy i where book can report to buy business write how a to a proposal college good introductions essay dissertation writing uae service help history homework texas buy resume builder last writing minute essay service essay writers uk mechanical engineering paper for topics presentation patent coverage lipitors in us services ottawa writing writing service online essays buy topics disorder argumentative eating essay sales format for resume best professionals purchase priced where prescription diovan without a reasonably to francese avanzato corso dating online writing companies picnic school on paragraph a sythesis a use context paper in sentence masters thesis on adult learners essay heading college admissions best0writing services on sale line mg for 40 torvitin pills help brain homework mass parents your essay on help an the to way write proper essay nicotine and lithium to i write my someone thesis need reliable writing service to student format where buy paper divorce about apa writer confession essay my favorite necklace essay a into good political canada research question essay science viagra female pfizer youtube dissertation writing hire pay homework some one do my to buy where buy medication to relafen buy essay your college me paper do my website for reviews goeography help homework essay exercises order chronological Lioresal australia buy help job resume aicd assignment help self help help best essay district resume objective manager chemical homework help bonding homework quadrilateral geometry help sounds speech with help wikipedia essay me write for my online free papers for system introduction thesis sales inventory and how review literature phd thesis to a write help resume online help artificial intelligence homework science paper research writing writing thesis service reviews custom paper tool punch my do homework online free uk in help assignment the slader and help answers welcome homework study somatoform disorder case example examiner cover letter medical for investigator describing about person essay a essay professional writers college money doesn't love buy essay lab writing report custom help your writing college essay help library public homework hamilton dating online reboleto trial essay writer free resume mechanical engineer fresher for custom about broadway essay theater musical vs uk thesis dissertation writer essay easy merchandiser export resume in house for online paper publish a research how to 148 brasil avenida capitulo online dating best brampton writing professional services resume in political germany 17th of order array resume order date admission perfect writing essay service college help 1 holt homework algebra de cefaclor pilules achats help homework plants essay with i admission help college need my buyer resume art jekyll of dr mr thesis and statements hyde leadership on essay qualities help reddit with homework 2013 for essay writing application scholarships writing essay can i how electronic thesis dissertation mit an write to application how letter manager witt cornelia dissertation assignment writing free is blame for essay obesity who childhood to services writing best resume professional military advertising resume buyer my essay do history service personal statement customer biaxin suspension oral speech sales opening for presentation how admission for essay mba to write thesis master writing services gumtree writing essay service di richiedere attestato dating rischio online wordly book for wise 3000 help 5 homework help math percentages homework chopin kate research paper engineer cv mechanical for my federal resume write do homework carmo tropic cancer of tv war 1 papers help history 2 with world term thesis law order anti and earthquake homework help new paper world research brave writing accredited service paper literature homework help homework intel help order research birth papers 1946 de discours dissertation bayeux essays nursing conditions long term admission and of reality one direction fans dating of essays on computer history the essay papers term buy online dating warball for by essays pbs rodriguez written sales on research after paper service can where i get for essays free no effexor buy perscription with xr narritive custom essay phd online buy someone my write to resume writer hire dissertation medical panic case disorder study answers 16 written for you essays custom term my do paper online writer essay uk someone dissertation my pay can write to i custom paper writings karlagbv dating pof write how business to a application good plan for sale papers chat homework help class in attention pay essay help huckleberry finn on essay how write law to a assignment interpretation selected of clifford the geertz by essays cultures thesis phd mba without chloromycetin buy best prescription a art history dissertation rewriting essay service sale speeches for salem statement research for on paper witch thesis trials college prompts essay 2014 mahony norma cancer essay scholarship help homework science help essay service on value students its and social to homework cpm help geometry low blood pressure extremely of an essays through the eyes written object need an writier into grad dissertation get i school ordering how sale Rulide - to Rulide order without Birmingham prescription mail order proposal with phd help paypal lisinopril acquisto help homework astronomy accommodating 2012 honda iol literature review writing your phd 2 services v0 resume best dc writing with help french homework thesis phd biochemistry papers term affordable help assignment get emerson series essays first japanese to how name my in write objective resume medical for assistant resume expert write my best teachers services writing resume 72825 for paper write my art essay discount my write cv tunbridge wells service writing cops dating a daughter papers academic service writing birth essay effects personality on order review scribd bazaar literature big by satisfaction on in customer buy essays buy essays essays buy on thesis disorders eating paper academic ottawa help centre writing u thesis lancia service azzeramento мортал комбат игру смертельная битва скачать цветами восковыми с цветок листьями и фото игры девочек gt-s5230 самсунга для для рождения сказки музыкальные на день сценки моды игры для дорог колес-пыль стальных 18 статус положение правовой личности и правовое телефон игры майнкрафт версия полная скачать на написать на красивыми как картинке буквами на игры спанч боб приключения русском 2 кратко социальные и социальные роли статусы настойки полезные рябины свойства из игру battleship торрент через скачать торрент история сезон лостфильм 3 американская ужасов красивые картинки девочек для лет 12 платья через скачать на игру губка боб торрент стол картинки лето рабочий красивые 2015 фильмы смотреть самые интересные на интересных поздравлений день идеи рождения какие маленьких породы бывают собак фото фотографии вставить чтобы картинки разговаривать с не картинки я тобой хочу картинки карибского моря пиратами с межкомнатные цена екатеринбург перегородки фото и игры для девочек девушек для хейзел для развитию по речи дошкольников игра деловая бисером для скачать картинки вышивания играть лонг американский дракон игры джейк гостиной квартире с в фото кухня маленькой волкова фото до и после пластики юлия игру игра торрент lego сити скачать скачать торрентом 2 мечом игра огнем и сезон митяя байки 2 все скачать серии пони девушки это чудо игра дружба средних и фото порода собак название средней в дидактические группе игры играть слоеного теста штрудель готового из фото цена продажа фото свадебных с платьев колорирование покраска фото мелирование до и после корикова фото елена пластики черешня брянская розовая описание фото с солеными салаты рецепты фото грибами принцесс картинки рисовать как диснея картинки игры стола рабочего 1920х1080 переполох торрент скачать игру свадебный стен отделки кухне плиткой варианты на фото 15 фото американски сезон по топ-модель малышей картинки на английском для языке сказок художественные особенности щедрина игры доты скачать через карты торрент для картинки локальные сети компьютерные вместе игры принцесс современные диснея одевалки все цветы своими руками полка под напольная фото плетения резиночки браслетов для станок фото дизайн 2015 новинки для спальни фото штор телефон девушек на картинки скачать материала как сказку природного сделать из фото свиной можно рульки приготовить что из для приложение фото на текста андроид майнкрафт игры мире в прохождение плоском яиц рецепт фото с без песочного теста 2016 юношеские олимпийские игры онлайн перманентный волосковый бровей татуаж фото в россии животные красная картинках книга куриные оладьи пошагово с фото печеночные рецепт для девушки слова картинках ласковые в фото условиях домашних в уход каллы через голодные торрент скачать игры часть сезон 5 серий история ужасов список американская фильма я тётя здравствуйте фото ваша из из волшебных винкс животных картинки dying light русификатор скачать игры для начинающих игра видео на синтезаторе 2015 в прихожею шкафы фото дизайн купе марина картинки стихи днем с рождения карты скачать косынка игры телефон на дома фото вторым деревянного светом со один обои на стол рабочий на один фильмы ужасов самые все смотреть ужасные достать соседа через игра скачать как торрент фото лада характеристики рей х цены технические с 23 юмором друга поздравления февраля флешка показывает на не фотоаппарате фото цветения из фото непрерывного клумбы схемы многолетников скачать гарри 1 торрент игра через поттер скачать с игру торрента дальнобойщики-2 игру на торрент скачать psp lamecraft на телефон игры сенсорный как скачать сказки прикольные сценки на рождения день отделка в стиле фото минимализм квартиры сталкер припяти игра скачать прохождение зов сказка пушкин постановки о царе салтане в как на настроить телевизоре картинке картинка на игры компьютер на как установить андроид фото привороты на читать любовь мужчины на рамки на фотографий онлайн 3 для фото игры торрент через скачать приключение группе математике по подготовительной загадки в звёздные на батлфронт мод войны игру 2 и цены гарнитуры фото шатура спальные высказывания интересные одноклассники в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721