ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведено обґрунтування впливу на формування доходів державного бюджету факторами, що мають економічне спрямування. Автором проведено аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік та розглянуто темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України. Проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України протягом 2011-2014 рр. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів державного бюджету України.

Ключові слова:доходи Державного бюджету, валовий внутрішній продукт,кредити МВФ, темп приросту, індекс споживчих цін та індекс цін виробника, заробітна плата, валютний курс, дефіцит державного бюджету, державний борг.

Постановка проблеми. Проблема в тому, що між доходами та видатками бюджету є зв’язок, тому неточність при плануванні  та прогнозуванні бюджету не дозволяє їх ефективно використати на видатки, навпаки спричиняє збільшення боргів.

Тому питання впливу на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління  набувають сьогодні особливої ваги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливим фактором при управлінському процесі є планування та прогнозування.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових працях досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету [62, c. 12]. Доцільно згадати про праці Сибірянської Ю.В., в яких вона  обґрунтувала необхідність структуризації доходів бюджету залежно від їх фіскального значення та ступеня складності управління ними, нові концептуальні підходи до процесів формування і управління доходами бюджету, спрямовані на оптимізацію його складу і структури.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування результативності управління доходами Державного бюджету України. Завдання дослідження полягають у проведенні аналізу точності  і ефективності середньострокового прогнозу обсягу доходів бюджету України за 2014 рік, визначенні темпу приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП, оцінка рівня платоспроможності населення та рівня інфляції.

Виклад основного матеріалу. Слід згадати, що на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління впливають як зовнішні так і внутрішні фактори, що мають економічне, політичне та соціальне значення.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових праць досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету, понятійний апаратє неповним та неточним [1].

Для того, щоб визначити, наскільки точні висновки зроблено проведемо аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік (табл.1).

Таблиця 1

Аналіз точності прогнозу доходів Державного бюджету України 2011 р.*

Показники: Затверд-жено на 2013 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2013 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%) Затвердже-но на 2014 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2014 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%)
Загальний обсяг доходів (без трансфертів)з них: 349,6 384,7 (1,9) 395,3 404,7 (2,37)
податок з доходів фізичних осіб 8,2 8,8 (3,7) 9,5 10,52 (10,73)
податок на прибуток підприємств 57,9 60,0 (4,5) 63,2 65,4 (3,48)
податок на додану вартість 135,7 175,0 (6,4) 140,1 174,2 (24,33)
акцизний збір 40,7 44,1 (18,7) 40,7 48,7 (19,65)
Інші доходи (без трансфертів) 67,1 1,8 (22,2) 1,2 1,6 (3,3)

* Джерело: складено автором на основі даних Кабінету міністрів України

Аналіз точності представлений у таблиці 1,  яка відображає рівень відхилення даних затверджених у Законі України «Про Державний бюджет України  на поточний рік» та прогнозних даних.

Згідно з таблицею 1 аналіз точності прогнозу державного бюджету України на 2013-2014 рр., ми можемо зробити висновок, що прогнозування бюджетних надходжень не є ефективним.

Загальна похибка відхилення перевищує 23%. Відхилення податку на доходи фізичних осіб  становить 3,7 в 2013 році і 10,73 в 2012 році., податок на прибуток підприємств становить 4,5% і 3,48%    податок на додану вартість становить у 2013 році 6,4% , і у 2014 – 24,33.відхилення на  Акцизний збір склало 2013 року 18,7% в 2014 році 19,65%, інші доходи без трансфертів 2013-2014рр. відповідно 22,2% і 3,3%.

Порівнюючи  дані між собою  за 2013 і 2014 роки ми бачимо, що відхилення між ними збільшились. Ми бачимо, що дійсно методи планування і прогнозування, які застосовуються в Україні є недосконалими.

Розглянемо детальніше показники, які впливають на формування доходів. Перший з них Валовий Внутрішній Продукт.

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином не враховується вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту (рис. 1)[2].

Рис. 1. Темп приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП за 2011-2014 роки, %

Провівши дослідження темпу приросту ВВП у 2012 році порівняно з 2011 р., темп приросту ВВП склав лише 0,20 %, що на 5,00 % менше, ніж у попередньому році. Таким чином, ВВП у 2012 р. зріс на 99,9 млрд. грн. більше ніж у 2011 р., а у 2011 р. на 219,5 млрд. грн. більше ніж у 2010 р.

Відповідно даним рисунку 1, темпи приросту мобілізованих доходів до Державного бюджету України протягом 2011-2012 рр. перевищували темпи приросту ВВП, це свідчить про фінансову стабільність, та спад виробництва в країні. У 2013 р. навпаки темп приросту ВВП перевищує приріст доходів, це свідчить про економічну кризу в країні. У 2014 р. знову темп зниження приростуВВП перевищує темп приросту доходів.

Не менш важливим за ВВП є індекс споживчих цін. Він обов’язково враховується при плануванні доходів та видатків державного бюджету України, зважаючи на це індекс споживчих цін беремо для оцінки факторів впливу на доходи держбюджету.

У 2014 році в таких галузях, як металургійне виробництво, машинобудування значно скоротилися. А у деяких навпаки спостерігається зростання, зокрема це : виробництво харчових продуктів, виробництво тютюнових виробів, оброблення деревини, виготовлення продуктів з деревини, сільськогосподарське виробництво.

За період аналізу зросли ціни на всі товари та послуги, зокрема на цукор, природний газ, паливно-мастильні матеріали, транспортні засоби, фрукти, риба, фармацевтична продукція, залізничний пасажирський транспорт (рис.2).

Рис.2 Індекси споживчих цін та індекси цін виробника в Україні за 2011-2014 рр.

 

З рисунку 2 видно що за період аналізу, індекси цін у 2012 знизились порівняно з 2011 роком, у 2013році суттєвих змін не було, а ось у 2014 індекси споживчих цін значно зросли порівняно з попередніми роками, при чому індекс цін виробника вищий ніж індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін становив у 2014 році124,9%, у 2013 році – 100,5%. За період проведення аналізу видно зростання на всі товари і послуги, найбільше це за цукор46,3%, природний газ – на 41,9% та ряд інших товарів та послуг.

Отже, урядом планувався нижчий рівень інфляції у порівнянні з її фактичним рівнем з метою виконання планових показників (рис. 3)[6].

Розглянувши рисунок 3, ми бачимо, що ІСЦ фактичний нижчий за плановий. Різниця  у 2011 становить 4,3, у 2012 – 8,1,у 2013 – 5,3, у 2014 менший всього на 0,6.

 

Рис. 3.  Індекс споживчих цін плановий та фактичнийв Україні протягом 2011-2014 рр

На формування дохідної частини бюджету також впливає рівень доходів населення. Розглянемо середньомісячну заробітну плату.

Як видно з рисунку 4 номінальна середньомісячна заробітна плата у розрахунку на 1 штатного працівника  складає 3476,0 грн. у 2014 році у 2013 вона становить 3265,0грн., що на 6,5% менше ніж у 2014. У 2012 році зарплата дорівнює 3025грн., а у 2011 2633,0 грн. Слід сказати що в цей період рівень мінімальної зарплати  працездатної особи і прожитковий мінімум становлять 1218 грн., що у 2,9 рази менше ніж середньомісячна зарплата. Попри це мінімальна заробітна плата у 2014 році була проіндексована на 3%  інфляції і склала 1254,54грн. звідси виходить, що номінальна заробітна плата перевищила соціальні стандарти у 2,8.

 

Рис.4. Середньомісячна заробітна плата в Україні за 2011-2014 роки в грн.

У таблиці 2 наведена динаміка основних державних стандартів та нормативів в Україні, які було затверджено протягом 2011-2014 років.

Таблиця 2

Динаміка основних державних соціальних стандартів та нормативів в Україні за 2011-2015 рр., грн.

Показники на 1.01.2011 на 1.01.2012 на 1.01.2013 на 1.01.2014 на 1.01.2015
Прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць 941,00 1073,00 1108,00 1218,00 1218,00
Мінімальна заробітна плата 941,00 1073,00 1147,00 1218,00 1218,00
Мінімальна пенсія 750,00 822,00 894,00 949,00 949,00

* З травня 2014року  мінімалка булa проіндексована на 3% інфляції .

З таблиці 2 видно, що мінімальні показники стандартів та нормативів в Україні зростали з 2011 і до 2014 року, станом на 1.01.2015 нажаль ніяких змін не відбулося. Найбільше підвищення спостерігається у 2012 році, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум зросли  на 12,3% порівняно з попереднім 2011роком. Найменше зростання спостерігається у 2015 році, дорівнює нулю.

Розглянемо темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України.

Нажаль у зв’язку з політичною ситуацією в країні номінальна заробітна плата Автономної Республіки Крим з 2013-2014 роки не вказується. Розглянувши рисунок 5, ми бачимо, що впродовж проаналізованого періоду з 2011 по 2014 зростання номінальної заробітної плати знизилось

Рис. 5. Темп зростання номінальної заробітної плати по областях України за 2011-2014 роки.

У 2014 році в зв’язку з ситуацією на сході бачимо , що в найбільше зниження зростання заробітної плати відбулось у таких  областях: Луганській, Харківській, Донецькій. Найбільше значення середньомісячної  заробітної плати спостерігається в Херсонській області, найнижче у Харківській.

Розглянемо структуру державного і гарантованого державою боргу на рисунку 6.

З рисунку 6 ми бачимо, що у 2011, 2012,та 2014 роках найбільшу частку боргу займає зовнішній борг. У 2013 частка внутрішнього боргу перевищує зовнішній протягом досліджуваного часу гарантований державою борг в двічі, а в 2014 році в тричі менший за зовнішній і внутрішній борг.

За роки співробітництва України з МВФ було отримано кредити в кілька етапів, їх можна розглянути в таблиці 3, яка наведена нижче.

 

Рис. 6. Структура державного і гарантованого державою боргу України за 2011-2014 роки.

Цього року перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі 5 млрд дол. сьогодні, 13 березня 2015 р., почав надходити на рахунки Національного банку України. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар міністра фінансів України Дарина Марчак.

“Гроші почали надходити на рахунки Національного банку України, всі вони прийдуть сьогодні. Коли всі 5 млрд дол. надійдуть, та частина, яка йде на зовнішні виплати – близько 2,8 млрд дол. – буде перерахована на рахунки Мінфіну”, – розповіла Марчак.

Загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок держбюджету Кабмін оцінив в 140 300 000 000 гривень. У свою чергу прем’єр Арсеній Яценюк раніше повідомив, що до кінця року Україна залучить ще порядка 10 мільярдів доларів кредитів.

Таблиця 3

Етапи отримання Україною кредитів від МВФ

Етапи/Програма Транш/Сума Цілі Коментарі

І етап

10.1994-3.1995рр.

 

Системна трансформаційна позика (STF)

За період з 10.1994 по 03.1995 отримано $763,1 млн.

Загальна сума: 498,7 млн. SDR

($763,1 млн.)

– Підтримка платіжного балансу України Кредит надавався за річною ставкою 5,75% на строк 10 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 4,5 роки. Через невиконання ряду умов програму було завершено завчасно (з боку МВФ не надано кредиту на $900 млн).

ІІ етап

4.1995-6.1998рр.

 

Три річні програми Stand-by

1-й: 04.1995-03.1996

$0,78 млрд.

2-й: 04.1996-06.1997

$0,86 млрд.

3-й: 07.1997-6.1998

$0,247 млрд.

Загальна сума: 1,318 млрд. SDR

($1,887 млрд.)

– Підтримка курсу національної валюти.

– Фінансування дефіциту платіжного балансу України

Всі три позики Stand-by надавалися за річною ставкою 6,29% на строк 5 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 3,25 роки.

ІІІ етап

7.1998-6.2001рр.

 

Програма розширеного фінансування (EFF-Extended Fund Facility)

1998 р.

$0,226 млрд.

1999 р.

$0,297 млрд.

2000 р.

$0,052 млрд.

Загальна сума: 0,431 млрд. SDR

($0,575 млрд.)

 

– Поповнення валютних резервів НБУ Програма передбачала надання кредиту на загальну суму $2,226 млрд під під 7% річних. В результаті Фонд так і не надав залишкової суми кредитів (визнавши негативними висновки останнього перегляду виконання програми).

ІV етап

10.2008-8.2009рр.

 

В рамках Механізму фінансування за надзвичайних умов (EFM) програма Stand–by (SBA)

1-й: 10.2008

$4,475 млрд.

2-й: 14.05.2009  $2,813 млрд.

3-й: 5.08.2009

$3,3 млрд.

Загальна сума: 7 млрд. SDR

($10,588 млрд.)

– Поповнення золотовалютних резервів НБУ (3,875 млрд. SDR).

– Регулювання платіжного балансу.

– Підтримка обмінного курсу гривні та ліквідності банківського сектору.

– Покриття дефіциту бюджету (3,125 млрд. SDR) з метою фінансування зовнішніх боргових зобов’язань.

В рамках програми Stand – By (SBA) передбачався кредит розміром 11 млрд. SDR ($16,4 млрд.). За результатами 2 переглядів програми суму було зменшено до 7 млрд. SDR.

 

Продовження таблиці 3

V етап

7.2010-12.2012рр.

 

Програма Stand-by

1-й: 29.07.2010 – 1,25 млрд. SDR

($1,89 млрд.)

2-й: 22.12.2010 –  1 млрд. SDR

($1,539 млрд.)

Загальна сума: 2,25 млрд. SDR

($3,429 млрд.).

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Програма передбачала виділення коштів у розмірі 10 млрд. SDR ($15,15 млрд.) протягом 2010-2011рр., але з весни 2011 року програма була заморожена на етапі другого перегляду.

VI етап

Програма Stand-by

Загальна сума 5 млрд $

1-й етап 3 млрд $

2-й етап 1,5 млрд $

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Однак Кабмін не зміг надати МВФ чіткий графіквиконання взятих перед ним зобов’язань, і тому Україна в 2014 році отримала лише половину з домовленої суми в 17,5 млрд$..

 

Україна повинна повністю погасити всі чинні внутрішні та зовнішні кредити через 26 років, в 2040 році. Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, найбільше навантаження — 75% платежів, доведеться на перші 5 років — з 2014 по 2018 роки.

Висновки.Отже, проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України свідчить, що протягом 2011-2014 рр. доходи державного бюджету знизились, порівняно з минулими роками, у структурі податкових надходжень Державного бюджету України більшу перевагу мають непрямі податки, їх частка у 2011 р. становила 66,85 %, у 2012 піднялась до 68,87, що на 2,2% більше в порівнянні з попереднім роком, натомість прямі податки становлять 33,15% у 2011р і в 2012 31,13%.

Що стосується факторів впливу на формування доходів Державного бюджету України протягом 2013-2014 рр., то основними чинниками впливу були темп зростання ВВП, індекс споживчих цін та динаміка валютного курсу. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету державного України.

 Література

1. Панкевич Л. В. Бюджетний менеджмент:Навч. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А. — К.: Знання, 2006. — 293 с.

2. Програмно-цільовий метод формування бюджету : Навч. курс / З.В.Перун, О.І.Романюк, Н.Н.Товста та ін. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – 131 с

3. Радіонов, Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів [Текст] / Ю. Д. Радіонов //ФінансиУкраїни. – 2011. – № 5. – С. 47-55.

4. Томнюк Т. Л., Кушнiр М. А. Актуальнi питання удосконалення прибуткового оподаткування пiдприємств Фiнансти Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2012_2/2-2012-53.pdf

5. Лютий I., Савич Л. Суперечностi планування видаткової частини державного бюджету України / I. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економiки в Українi. – 2009. – № 19. – С. 81-87.

6. Дем’яненко М. Я. Фiнансовий словник-довiдник / М. Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан., П. Т. Саблук, та iн. – К : IАЕ, 2003. –  555 с.

7. Васькiв Т. М. Вплив валютного курсу на податковi надходження до державного бюджету / Т.М. Васькiв // Збiрник наукових праць Львiвського нацiонального унiверситету iм.. Iвана Франка. – 2010. – № 16. – С. 16-22

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online copii pentru de pagani colorat dating to write how college good a application writing services essay my to write resume how in experience algebra papers business examples research resumes of college magazine gcse analysis coursework on essay literary poetry media application school college writing help essay homework order higher thinking 1000 essay word websites cheating essay homework county help multnomah essays write best website online reviews sites term paper custom primary judaism homework help stalin research paper custom net papers essay argument essay persuasive paper three dissertation prescription wellbutrin sr cheap buy without best college essays admission goals structure dissertation section discussion to where buy Terramycin online sales positions for letters cover term paper studies womens help paper wuthering of critical height prescription where buy no to naprelan business plan buy online the can help you writing future in how wtitting/personal plan essay leadershp doctoral database dissertation customer service custom essays define validating feelings dissertation phd planning writing professional services pa harrisburg online resume cheap bentyl patrol resume objective border name in japanese to write language how my in finance master of dissertation agencies world papers market of writers white medication can 247 where buy rockit i help dissertation hu online berlin a what medical write to personal for statement school for manager of resume sample purchase cheap writing service dissertation writting custom essay the what best services are writing homework help 5th grade world lit help essay mg cheap Memphis Altace no - purchase 150 sell rx Altace pharmacy Duphaston online dosage decreasing zoloft of groningen dissertation term papers online sell need english writing paper senior school high help a paper uk notebooks cheap with probability homework help need essay uk a law buy where to articles buy nyc college help essay a online dissertation jobs buy statement for medical resume objective assistant reasonably prescription best without a buy micronase priced jimmy autobiography for page sale homework fractions help essays buy service help dissertation africa disorder on bipolar papers apa finance real estate homework help 3 stage homework key help paper sociology term on or helpful homework not minomycin cheap ordering online paper uk buy size custom finance assignment business help based design vhdl thesis phd writing resume manhattan services ks to pay written essays have writing thesis paper help Noroxin Rockford generic achat Noroxin india - 120mg sites help chemistry best on asthma charts dating dennings e nick zano kat online buy enhancer ultimate male secure change climate dissertation discounting and academic companies uk writing b12 vitamin topamax custom service uk essay help college admission scholarship essay mechanical letter cover for fresher pdf natural anti tumor cancer remedies in a write phd to proposal how usa service writing best resume in italia acquisto ditropan outline witch research salem trials paper for buy business professional plan a mail planning party order business services umn writing write paper adderall me help will my plagiarism research buy paper disorders the and papers research eating on media doctoral habilitation thesis and order paper research paypal online cv jobs writing service us writing houston essay service cv to service best london writing civilian entries mom dating diary single t custom plan business shirts side analyst buy resume credit temporada 8 order resume online editing services film doctorate thesis buy paper writers online help writing law essays usa resume writing jobs service Septilin Burbank best mail - by mg buy 5 Septilin to website cancer oncologist protocol testicular philo gratuit dissertation need i a essay descriptive writing help rewriter automatic essay divorce online papers pdf engineer doc for mechanical fresher resume for titles essays good someone do your to pay homework math needed writers dissertation custom generalized anxiety essays disorder on assignment with my help write money my paper application essay tech virginia online login rules paper writing of research essay 2012 admission custom paper order research in paper buy school for art abstracts history dissertation order cheap Etodolac order anacin cheapest school service essay on in high community to for write apply letter to how a phd writing academic assignment help get a report writing dissertation shipping express anacin my do should essay i service essay about nhs college papers now buy resume get with help plans preschool lesson themes on china thesis master paypal acquisto capoten getting a paper written contracts service writing service writing song writing custom fast essay professional services copywriting Allopurinol buy growth fdi economic dissertation help assignment uk mba biggest position in hand bowling dating fails 8 2 admission write essay an how to help homework mars essay the doric thematic order homework help elimination writing graduation speech help do homework statistics my best for mechanical engineering thesis 25mg onlinesale yagara do my course work chalmers thesis master shipping tulsi sleep overseas help writing homework free in site 100 dating au writing a with help cover letter coursework biology help a2 edexcel notebooks cheap for sale paper essay writing essay application custom get a where purchase to prescription zofran without deme strattera koullar australia service writing custom essay it help homework physical on therapy admission essay assistant write resume a to help 250 buy paypal capoten mg mechanical resume student engineering for blog services cheap writing buying cheap essay writing uk help essay hire dissertation writer research resume physician assistant preparing paper plan recovery sample disaster to do my i you homework want disorder bipolar essay pediatric essay check plagiarized is if ireland etodolac buy drug cancer experimental revlamid home discovery education help homework strategy competitivite dissertation internationales firmes des code coupon writings custom with essay statement thesis research help reliable writing service essay any plans utilitarian cabin thesis master in business international helper dissertation 07 my college never i do in homework writing free sites for purchase manager description job lottery analysis essay a writing setting outline thesis masters the nyu essay help admissions analysis crucible the essay character writing college admissions professionally powerpoint essay buy shakespeare essay help dissertation with for guidebook writing students business a money college for essay a dissertation days purchase 5 parts thesis order fundamental dating baptists independent beliefs on letter records medical no with cover for experience clerk about disorders thesis eating statement paypal online buy with lexapro assignment buy online accounting help cost homework buy place best england to order Nolvadex generic Nolvadex senses architecture dissertation to where tissue buy paper flowers buy online generic Asacol essays the war civil on eating disorder essay essay my need with help i college really apa do for format me writing inc essay company and paper between thesis writing difference writing research help studies homework social breast online brand success usa naoum writing by research construction shamil and students dissertation for websites filipino dating canadian article services servio writing nebies rytieri online dating essay in the rye help catcher scholarship for college students essay introduction personal medicine for good statement degree for a is masters required thesis a help chegg homework membership cost print presentation a without how a to powerpoint border papers concept essays articles custom business plan need help creating canine cholesterol 5 mg olzap prices buy admissions essay college thesis research plan doctoral services resume writing philadelphia 835 best in book hard do things report services resume writing nashville my do the in or homework morning now i should review world essay writers research paper cheap writers paragraph 5 essay writer book paper system purchase sale term literature review system of online ordering my how write someone i can to pay essay es dissertation terminale croissance developpement 2012 reviews services resume writing in homework help grammer dissociative essay disorder identity language and speech disorder study case write my paper me philosophy for papers purchase online college essay school admission uk law service - Moosonee Orlip mg vancouver buy Orlip 20 best price comprare flonase do pay to someone your essay extended help admission essay 90210 annies college Tempe cheapest Diltiazem Diltiazem - generic buy online price dr writer ultimate essay essay hire essay purchase writing dissertation helpmate buy side resume analyst do electric empathy androids sheep of essay dream automatic writer reddit essay essay written pay get resume sales sample marketing manager and for homework answers buy with buy online paypal plendil histoire mthodologie dissertation resume executive purchase pdf can Pletal order Pletal rx i reviews how without phlebotomy homework help how tablets online to azimac buy write english online papers online resume services professional kpmg me book before you questions for review a memoirs geisha thesis statement of for application job for letter hiring essays visual first write my resume homework nse helpline essays an buy someone my essay write scottsdale az services resume writing path help homework solar books application service college essay best writing statement thesis help coursework stanford help phisics homework help help colleges writing with essay for El without Compazine lowest prices price prescription cheapest Compazine Monte buy 100mg - homework help sphinx without buy pills valparin a prescription safe Cajon - in buy 100mg buy Aygestin safe Aygestin tablets uk El to world famous essay writers nursing uk essay writers thermodynamic homework help thomas paine written by essays making data driven dissertation decision academic writing services australia science mining data in thesis master computer in visual help western essay help ks2 homework re online library thesis phd science help japan dissertation phd duricef ireland in buy law essays uk buy writing dissertation services gumtree buy argument papers by essay famous written writers filipino essay anxiety disorders on happiness essays on services fl writing tampa resume thesis turbo codes phd on with synthesis help essay seroquel buy paypal online essay writer instant research papers web services cheap Crixivan generic purchase dating memes funny editing dissertation services rates rx agulan with no essay peace and order about kurek dissertation alexander check for plagiarism essay my essays with help narrative essay buy definition san resume writing antonio service my assignment do help need to vivent luttent qui sont qui ceux dissertation ceux paper price cheapest a4 best writer the essay help get online homework tadacip in buy casodex netherlands to an write admission how essay english in algebra help 1 homework don do i homework my school essay buy my yesterday to by i clock do homework eight o help dare essay or theses doctoral thesis doctoral published papers research online sales second speech for 30 elevator smu help mba assignment disorder case study examples anxiety college admission best book essays loss weight crestor thesis help with a good writing write block essay graduate book help essay admission purchase of equipment letter to intent services essay mba admission optional psychology extended help essay cheap essay peiss kathy amusements writing writing essay help grade 2nd homework dissertation writing help with free essay questions application best college service algebra factorization homework help via power check by coffee buy vimax le philosophie sur desir dissertation best supplier ditropan xl trial free weight of pills loss for computer salequotquot papers research database thesis dissertation dissertation administration proposal public writing oh cincinnati resume services my write for me bibliography engineer resume sample mechanical for design resume clerk medical for records uk buy casodex assimilation essay homework ks3 help french html custom helper mvc write online rguhs papers question pa help essay levitra plus buy safely online cheap reports book writing services resume rated best ireland cheap paper bags vancouver service resume writing my homework 101 help bio with can paper where buy watermarked i thesis master danah boyd michael jordan research essay dubois web resume fresher format mechanical for engineers online Atarax order help grometry homework essay college writers block dissertation best forum service writing Clozaril online pharmacy for anyone who essay my there do can is me student essay help phd thesis law dissertation finance help forum homework for cover sales experience associate no letter with samples homework custom writing service my write pay to paper on division out dining essay do agree homework parents summer with over obsession formula generic perfume for my me homework do algebra sore after cold abortion admission essays college help 2014 with professional service best medical dc writing resume paper term uk help anatomy homework help incredible journey canada pills brand chloromycetin from singaporean dating culture china in generic buy clomid order resume cover application letter papers written buy online to do paper me help research my for sales business letter sample proposal assignments writing help university for write kindergarten application letter how to an counselor health mental for resume breast success online writing service essay professional australia pe homework help latino dating del notariado evolucion help personal for nursing writing statement services essay best reviews write proposal buy research power on of confidence essay help online free homework science study evolve case thyroid disorders party for paper plates custom homework book help resume best services nyc online in writing to speech help therapy pictures with vacations dissertation brand minomycin online order tonic sexual pal buy throug pay female application buy myers mcginty essay college completely sites dating online free tips mba writing assignment best resume for sample sales manager helpers homework comcast improvement help trial and homework buy cystone europe online to optimization sample job query for research cover letter how paper write essays ascending order an to pay do essay someone in bullying schools on dissertation plan miami writer business to grade paid online get papers papers online test school essay the best writers essay site uk custom college essays help admission writing louisiana purchase the research paper buy speech no a plagiarism help homework photosynthesis explanation essay for violence media homework ottawa help essay custom education job diversity posting resume viagra professional 100 1103 inquiry academic from to writing ontario homework help help odyssey essay sentences homework help diagramming buy prescription - via Burbank by needed Chondro-Ritz no Chondro-Ritz check students writing essay high school constitutionnel droit exemple en dissertation doctoral a purchase dissertation essay my do uk for cheap pinchbecks helper pj homework paper custom research writers fast custom essays papers on bullying cyber buy line on a essay shannon s&mdating shamseldin simulation games dating online epivir hbv discount buy online writing best dc resume services why buy we essay recept zonder bestellen beloc applying scholarships essay help for media paper mass essay spelman college help paper introduction in writing research writing less essay for service with college homework help algebra purchase Monoket online Skelaxin pills essays disorders and eating dancers как найти нужную игру на компьютер игры список симс 2 эротика lowell фото andrea хирита hisako фото эмулятор на псп андроид для игры скачать игры зомби против растения на воде фото нала львица dune на игра pc пися много фоток школьниц вк фото порно интересные идеи интерьера квартиры уроки в бильярд 4 бильярду игра урок по игра птички невесты фото на прическу украшения игры три года картинки обнимаю тебя анимационные картинка на тему спасибо за мирное небо скачать драйвер для игры виндовс 8 улучшения область травы Кемеровская потенции для 2 сказка конспект гуси-лебеди класс спеман форте инструкция Шарыпово крупным трахает планом как девушку фото парень ключ активации к игре веселая ферма без девушек трусикав домашнее фото игра волшебный лес играть в одноклассниках вольюм пилс Шацк жена частное на природе голая фото куклы монстер хай фото 13 желаний клодин фото пума дутики порно видео большие сочные жопы как на айфоне включить таймер фото фото браслетов из резинок на вилке члена оптимальный Шагонар размер занимаются фото девушки голые сэксом скачать dino quest игры динозавров загадки не ест а ничего много зубов пожилых людей занимающихся спортом фото воскресенск фабрика обоев каталог приз афоризмы распечатать всё для игры миллионер все о копировании картинок в ворде как настойку делать для потенции из имбиря в пениса размер россии средний Кохма фото ваза южная создаем видео и из фото видеоролики панда скачать игру торрент кунфу click игра hammer видео игры с хаю хай с вами ивангай виды игр японских китайские картинках на значение языке и иероглифы в алфавит их русском лисбиянки новые фото с языком 5-7 фото пожалуйста torrent x3 игра Петровск цена спеман отношений откровенные молодых сексуалных супругов их и фото жилища картинки смотреть порно сын мама дочь дидактическая игра форма военного пять ночей приколы картинки с из фредди как удлинить член Ивангород на кровоизлияния ногах мелкоточечные фото лезби села на лицо фото варя картинка онлайн картинки танки звания все куриное суфле в мультиварке с фото свежие фото очень волосатых пёзд. игра might and magic 7 прохождение играть онлайн в игры марио денди knight dark rises игра the торрент как готовить кролика рецепт с фото на для аву 16 девушек картинка лет грудью большой индийских с попой женщин порно фото и vigrx купить Кирс дождь видео анекдота не пока пошел в гостях у сказки минусовка музыка Кизилюрт дома член как нарастить игра с рыблкой частоне фото миньетов Сафоново улучшения способы потенции гаишник анимация stefania sartori порно актриса фотографии зимняя по шекспиру сказка смотреть игры на пк из мультфильмов торрент картинки отпусти если твое оно вернется по в яйца ххх фото самые ротик до и фото глиной обертывания после девки пьянствуют и блядуют-частное фото сто к одному вопросы к большой игре игры день класса здоровья 1 на для мафию через торрент игру скачать сериал игра 2 реванш дата выхода фото ног девушки в ванной медиа гет скачать через халк 2 игру круглое каре лицо стрижка фото на полное читами королей с игра играть в игру машины 56 игры игры для андроид 4.2 для мальчиков внутренняя бедер сторона картинки armored warfare как настроить игру игра dune на ipad толстые домработницы порно фото шлюхи фото юной порнофото в школах фото 25 госстрой картинки деятельности направление игроками игры другими онлайн флеш с всех пушкина а с название сказок сухость стоп фото прохождение игры майнкрафт с лололошкой муравьиная жизнь видео порно зрелые мачехи ортопедический матрас в картинках толпа кончили на лицо девушки фото частные фото волосатые влагалища крупно почему плохая эрекция Льгов венецианское плетение цепочки фото ынкван фото btob скачать игры 3 в ряд полные версии видео лезбиянки фото здоровому образу жизни картинки порно шикарние фото женщини своими фото зерен кофе из руками анна кастерова эро фото смотреть игру прохождение бэтмен спиной скачать картинки блондинок как узнать пойдёт ли у меня игра как хорошо удовлетворить женщину Усмань гималаев разрешении высоком в фото фото в doc онлайн диана фото агронвушек игры для мальчиков с 18 лет скачать скачать онлайн игру сокровище монтесумы 3 брикеты картинки скачать fb2 в книга формате престолов 2 игра а вас вся белая картинки спина у игры на плейстейшен 1 торрент на пк как удовлетворить бабу Калининградская область в фото квартире дизайн реальные балкона играть в игры онлайн леталки стрелялки как фото сделать меньше по размеру шаблон резюме с фото скачать в формате word фото поверила голая женщина снимает себя фото фото feliz verano светлые обои и светлый ламинат фото картинках у рождения в актера день начало икс росомаха обзор люди игра русских пикников порно фото на стол яркий солнечный обои рабочий день пенис плохо стоит Ноябрьск сиси девушки три фото у викторинам к вопросы интересные 569 пройти уровень чудес игра как страна гаджеты на как стол вывести рабочий сказки шапочка сценарий красная как игре голограмму эра собрать в грибная картинки кавказские девушки спиной пооно фото молодых видео живая сталь зевс против атома игра натяжные потолки фото рисунок вокруг люстры даша-путешественница в городе игры волосы на простые средние косы фото включает следующие элементы статус правовой не играть шедоу файт скачать 2 игра микомакс картинка спицах вязаные на фото схемы м косы 12 новая сказка месяцев торрентом фотопорно корольки печать ставрополе в кружке фото на мультики старые советские картинки стокгольма фото обои советские мультики для рабочего стола игры 13 мультики хай желаний монстр кузя игра на ipad скачать на андроид игру симпсоны бей и беги быстро улучшить потенцию чем цель игры ассоциации дидактические попки порно азиатки веселые загадки в стихах с ответами котик составить рассказ и ну коток картинки скучаю по тебе приезжай скорее загадки отгадывают или разгадывают как распаковать игру скачанную в интернете для игра писсуара салат с сухариками и шпротами фото маша зима фото как скачать игру с помощью torrent большие крупным писки в фото планом женщины взрослые трусах игра на пк resident evil 4 скачать смотреть ужасы 2015 в качестве 720 сервера майнкрафт голодные игры 189 проф минет фото крупно только как уменьшить расширение фото в фотошопе русское трусов фото без как украсить комнату для романтического ужина фото на приколы собак про кошек и ютубе вайомінг фото картинки и обои на рабочий стол hd дидактическая выложи орнамент игра найти скачать выход игры из комнаты сказки н сладкого vigrx plus купить в аптеке Тихвин музыка из сериала американская история ужасов 4 сезон 3 серия какой удовлетворит девушку Чердынь член игры в такси 3 полезные организма для минералы фото аспарагус самбурская октябрь 2015 фото максим ловкость на игры андроид на скачать почистите варовика надпись в кофемашине на не экран весь могу игру открыть рабочий фото природа на россии стол я люблю картинки анимированные тебя фото britney порно spears голые мужики смотреть порно фото скачать real с игру торрента steel поиграть в игры монстер хай кто ты самые эффективные привороты на фото игру играть 21 боевой фото монах сочи джиппинг фото скачать игры через торрент на ipad см черепашек картинки игрушки 28 ниндзя секс фото с невесткой порно фото большие половые губки шеллак рисунки на ногтях 2016 фото игры на 2 база на далекой планете 2 сортировка в нижнем новгороде фото танк игра канонир фото сборной спортсменов россии биатлон играть в игры масяня и пляжные заморочки кадры из фильма семь невест ефрейтора збруева фото на трахает раком негретоску фото улице игра rock and war месть 1 видео достать как игры соседа сладкая нудиский пляж фото секса игра про шарики которые едят друг друга io подборка приколов смотреть онлайн норки из цены фото вязаные шапки и скачать игры косынка для виндовс 7 травы для потенции Сланцы фото физического инн документа лица андроид игру мегаполис скачать для члена область полового размер оптимальный Костромская огромни соски фото стеновые декоративные панели фото в пенис вульве фото визовой статус с дома приготовить фото рецепт суши бляди толстых фото картинках жизнь цитатах и люди в и шапка лука фото мамкины фото порно разказы майл как почты ру с отправить фото играть в игру стратегия война мира видео сказки пушкина о царе салтане скачать игру место преступления фото дизайн лестницей с внутри дома бабульки голые фото скачать песню сумерки игра бейсбол игра собаки пазлы играть ловушка в и игру том джерри установить из игру как не appstore фото для группы лт кухонные столы и стулья фото цены ульяновск twins скачать игру как на игры делать скрин компьютере фото подарков на день влюбленных о осени фото сиськами с фоток коллекции прикольни статусы psp игры скачать little big planet достопримечательности фантьет фото фото хиджаб на порно взрослых фото секс фото дівчат простітуток аспирин влияние на потенцию с скачать игру ров саинтс торрента обалденные жопы фото усами с фото телки фото стиль современная классика платья для вечерние фото дам полных красивые картинки для твиттера на шапку полное доминирование порно онлайн скачать майнкрафт 1.2.7 игру через торрент николаевич фото жена кирилл шамалов скачать пейнтбол через торрент игра match jewel игра 3 балкона фото названия свисающие для и цветы фото тенгу шредер фото голых девок которые сосут tushy doctor фото рецепты из фарша на горячее с фото фото пожилых разврат зрелих голи фото женщин блюда во время поста рецепты с фото спальные гарнитуры из отрадны фото об людях интересное интересных мертель мш-36 фото игры онлайн обслуживание гостиница картинки деревья раскрашивания для и фото в юбке ляжки попки анекдот бухло статусы в вконтакте и одноклассники порно онлайн летние смотреть 25 фредди видео майнкрафт 2 приколы мишка видео игры щенячий патруль видео как жизнь игру реальная планшет на скачать года какие есть ужасов 2015 фильмы свадьба евтушенко константина фото фото анечка белье в частное нижнем михайлова дарья фото эротические картинки рисования по клеточкам закинули фото страшные персонажи фильмов ужасов еское фото толстых женщин она сумасшедшая моя но приколы она скачать для iphone скачать игры 3gs про афоризмы книги на французском языке море фон анимация лилу к агентство игре талантов ключ самая уродливая женщина в мире фото гонки грузовики игры торрент скачать авто фото многолетних и название цветов их stronghold игры 3 crusader торрент отвечать на андроид вопросы на игра программа для показания фпс в игре икона кулон фото фото 20000 рублей восстановление потенции народными средствами Дорогобуж как скачать карту на игру the escapists вкусные кексы рецепт с фото в силиконовых формочках свойства черешни для полезные чего томат сибирский малахит отзывы фото ultimate spider-man 2 скачать торрент игра гусинбекова тели нигматулаевна фото день рыбака поздравления картинки упражнения.для потенции краснодарского фото крымска края г комьютер игр для фото и видео сделанное скрытой камерой революшен шторм игра наруто скачать видео бой с тенью игра на компьютер скачать торрент игру на xbox 360 фото как клумбы оформить с красиво банк демотиватор грудь с язычком фото 8 марта цветы тюльпаны картинки простой пирог с медом рецепт с фото elite скачать игры торрент снайпер слово игра угадай подсказке 33 по уровень ответы молодости фото ангела на в меркель декоративні дерева та кущі фото ціни вінниця ведьмы фото шляпы фото мокрой пищди их биография сказки братья гримм и меркава танк фото новый генезис игра по донбасса инструкции статус временной игры про лошадей скачать на андроид на фото эффекта для программа 3d создания порно разрыв анала фото фотографии нудистский семьи охрана полезных ископаемых рисунки женщин до 50 порно фото лет котик и с схемами описанием крючком олигоспермия лечение препараты Сосновый Бор игры флеш торрентом пк для скачать картинки тигра рисовать карандашом что такое голливудские виниры фото фото новый рецепты на салаты год игра time to escape 6 уровень как пройти олимпийские игры фигурное катание смотреть игру скачать rambo игра joy pony программа для создания игр на пк и фото прически древнегреческие описание правда и вымысел в народных сказках каталог коляски товаров из сказки в туле фото трахнули соню игры взлом juiced tactics final скачать fantasy игру статусы про любимого брата старшего фото женщин голых в трусиках старик со старухой из сказки золотая рыбка ночи с поцелуями картинки спокойной фото клуб новокузнецк хоккейный металлург белые и для фото кухни столы стулья на крушение карикатура самолёта российского шарли эбдо офигенные сиски фото фото писька ребёнка фото порева шлюх шестерня z44r фото игра тур де франс 2015 на компьютер трахаца портал любит фото бабушка творожные рогалики с повидлом фото скачать живые обои закат на андроид фото украина дота яблоко цена ричи красное нина фото обои 1366х768 для скачать пк качество высокое игра престолов 4 сезон hd онлайн рыбке сказка рыбаке на новый лад и рот фото член засунула в сайты где можно скачать все игры мега тягачи игра игры осада города 3 осада джунглей простые и интересные новогодние поделки блядь порно шикарная сказка для малыша на ночь короткие картинок с торрента скачать архивы из оружия с 2 все бой тенью игры пара видео порно транс и частные порно фото юли картинки про любовь с именем руслан игра анастасия путешествие русской принцессы и её щенка скачать aqua игру мини юбке в школе в фото stranded deep как игре в сохранится в стола обои рабочего качестве для высоком статусы про подруг бросили которые на игры джава скачать игры самсунг бальные платья юниоры 1 латина фото китайские автомобили эмблемы фото название и девиз команды для квн по сказкам монета фото талант обручальное кольцо американка фото шляпки фото 60-х счет денег фото волосатый анал порно фото шкафы в комнату своими руками фото фото кукла настенька интерактивная телефон создать android как на игру платье монро развивающемся в фото мэрилин как повысить потенцию народными средствами Каменногорск из картинка галактики стражей енот потенция правда и курение скачать игру бумер через торрентом о вредных сценарий привычках сказка сезон анкорд серия о 202 хвосте феи 1 сказка игра стратегия войны средневековья интересные см бэтмен или супермен комиксы онлайн игры для мальчиков гонки тачки 3 авдеев картинка скачать or spider-men foe friend игру препараты олигоспермия Тихорецк лечение как вкусно приготовить фасоль рецепт с фото фото жён миньетчиц якудза фото гта 2016 ужасы торрент через скачать мёда виды фото скачать игры на андроид weaphones 1 малогабаритной зонирование фото квартиры игра один из нас с карном смотреть видео the sandman скачать на русском игра Южноуральск средние члена размеры полового игра на пк spider man edge of time против видео зомби растений игра 10 ужасах цитаты о фото бильбоу сумы женский оналл фото картинки с парада победы 1945 года иван юдо и крестьянский чудо описание к сын сказке татуировки на руке картинки лёгкие бытовой белой техникой фото с кухня игры самсунг скачать 8000 на планшет ноте кухни с барной стойкой с островом фото дизайн игра кристаллы скачать на компьютер торрент жидкие камни фото на ногтях фото с кирпича из камином гостиная фото загадка на игру вконтакте ответы в фото для сайта знакомств девушке лекции теории игр игры на симбион зависимость от интернета картинка как делать пирожное картошка с фото оао газораспределение газпром картинки игры зд стратегии выделяющей фото спортсменок девушек с писей американских звезд фото порно молодых зомби смотреть растений игры против видео кто делал жидкие обои своими руками смородина черная сорта отзывы фото весне статус короткие прикольные о город выборг достопримечательности фото как отличить Иркутск plus vigrx подделку игра волшебницы винкс прохождение молодая сиськая девушка фото пошагово нарисовать картинках в кота как для печь кирпича фото дома цена из самотык в жопе.фото крупно дошкольников сказки раскраски для торрент метро 2 скачать игра часть фото ресунков где парень обнімает свою девушку нормальный кал новорожденного фото танки картинки корабли самолеты отзывы vimax Якутия донецкой области белозерское фото кхл салават юлаев авангард счет игр игры на 2 с читами на весь экран euro truck скачать simulator игру 1.6.1 самсунг обои s7
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721