ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведено обґрунтування впливу на формування доходів державного бюджету факторами, що мають економічне спрямування. Автором проведено аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік та розглянуто темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України. Проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України протягом 2011-2014 рр. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів державного бюджету України.

Ключові слова:доходи Державного бюджету, валовий внутрішній продукт,кредити МВФ, темп приросту, індекс споживчих цін та індекс цін виробника, заробітна плата, валютний курс, дефіцит державного бюджету, державний борг.

Постановка проблеми. Проблема в тому, що між доходами та видатками бюджету є зв’язок, тому неточність при плануванні  та прогнозуванні бюджету не дозволяє їх ефективно використати на видатки, навпаки спричиняє збільшення боргів.

Тому питання впливу на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління  набувають сьогодні особливої ваги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливим фактором при управлінському процесі є планування та прогнозування.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових працях досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету [62, c. 12]. Доцільно згадати про праці Сибірянської Ю.В., в яких вона  обґрунтувала необхідність структуризації доходів бюджету залежно від їх фіскального значення та ступеня складності управління ними, нові концептуальні підходи до процесів формування і управління доходами бюджету, спрямовані на оптимізацію його складу і структури.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування результативності управління доходами Державного бюджету України. Завдання дослідження полягають у проведенні аналізу точності  і ефективності середньострокового прогнозу обсягу доходів бюджету України за 2014 рік, визначенні темпу приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП, оцінка рівня платоспроможності населення та рівня інфляції.

Виклад основного матеріалу. Слід згадати, що на рівень доходів державного бюджету, формування доходів державного бюджету  та їх управління впливають як зовнішні так і внутрішні фактори, що мають економічне, політичне та соціальне значення.

Дослідивши проблеми планування та прогнозування в Україні вчені дійшли висновку, що в більшості наукових праць досліджується податкове планування на рівні підприємств, його мета є протилежною меті податкового планування на макрорівні і полягає в пошуку варіантів мінімалізувати обов’язкові платежі до бюджету, понятійний апаратє неповним та неточним [1].

Для того, щоб визначити, наскільки точні висновки зроблено проведемо аналіз точності  і ефективності середньострокового прогнозування доходів бюджету України за 2014 рік (табл.1).

Таблиця 1

Аналіз точності прогнозу доходів Державного бюджету України 2011 р.*

Показники: Затверд-жено на 2013 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2013 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%) Затвердже-но на 2014 р., млрд. грн.

Середньо-строковий прогноз на 2014 р.,

млрд грн.

Відхилення, (%)
Загальний обсяг доходів (без трансфертів)з них: 349,6 384,7 (1,9) 395,3 404,7 (2,37)
податок з доходів фізичних осіб 8,2 8,8 (3,7) 9,5 10,52 (10,73)
податок на прибуток підприємств 57,9 60,0 (4,5) 63,2 65,4 (3,48)
податок на додану вартість 135,7 175,0 (6,4) 140,1 174,2 (24,33)
акцизний збір 40,7 44,1 (18,7) 40,7 48,7 (19,65)
Інші доходи (без трансфертів) 67,1 1,8 (22,2) 1,2 1,6 (3,3)

* Джерело: складено автором на основі даних Кабінету міністрів України

Аналіз точності представлений у таблиці 1,  яка відображає рівень відхилення даних затверджених у Законі України «Про Державний бюджет України  на поточний рік» та прогнозних даних.

Згідно з таблицею 1 аналіз точності прогнозу державного бюджету України на 2013-2014 рр., ми можемо зробити висновок, що прогнозування бюджетних надходжень не є ефективним.

Загальна похибка відхилення перевищує 23%. Відхилення податку на доходи фізичних осіб  становить 3,7 в 2013 році і 10,73 в 2012 році., податок на прибуток підприємств становить 4,5% і 3,48%    податок на додану вартість становить у 2013 році 6,4% , і у 2014 – 24,33.відхилення на  Акцизний збір склало 2013 року 18,7% в 2014 році 19,65%, інші доходи без трансфертів 2013-2014рр. відповідно 22,2% і 3,3%.

Порівнюючи  дані між собою  за 2013 і 2014 роки ми бачимо, що відхилення між ними збільшились. Ми бачимо, що дійсно методи планування і прогнозування, які застосовуються в Україні є недосконалими.

Розглянемо детальніше показники, які впливають на формування доходів. Перший з них Валовий Внутрішній Продукт.

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином не враховується вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту (рис. 1)[2].

Рис. 1. Темп приросту доходів та видатків Державного бюджету України та ВВП за 2011-2014 роки, %

Провівши дослідження темпу приросту ВВП у 2012 році порівняно з 2011 р., темп приросту ВВП склав лише 0,20 %, що на 5,00 % менше, ніж у попередньому році. Таким чином, ВВП у 2012 р. зріс на 99,9 млрд. грн. більше ніж у 2011 р., а у 2011 р. на 219,5 млрд. грн. більше ніж у 2010 р.

Відповідно даним рисунку 1, темпи приросту мобілізованих доходів до Державного бюджету України протягом 2011-2012 рр. перевищували темпи приросту ВВП, це свідчить про фінансову стабільність, та спад виробництва в країні. У 2013 р. навпаки темп приросту ВВП перевищує приріст доходів, це свідчить про економічну кризу в країні. У 2014 р. знову темп зниження приростуВВП перевищує темп приросту доходів.

Не менш важливим за ВВП є індекс споживчих цін. Він обов’язково враховується при плануванні доходів та видатків державного бюджету України, зважаючи на це індекс споживчих цін беремо для оцінки факторів впливу на доходи держбюджету.

У 2014 році в таких галузях, як металургійне виробництво, машинобудування значно скоротилися. А у деяких навпаки спостерігається зростання, зокрема це : виробництво харчових продуктів, виробництво тютюнових виробів, оброблення деревини, виготовлення продуктів з деревини, сільськогосподарське виробництво.

За період аналізу зросли ціни на всі товари та послуги, зокрема на цукор, природний газ, паливно-мастильні матеріали, транспортні засоби, фрукти, риба, фармацевтична продукція, залізничний пасажирський транспорт (рис.2).

Рис.2 Індекси споживчих цін та індекси цін виробника в Україні за 2011-2014 рр.

 

З рисунку 2 видно що за період аналізу, індекси цін у 2012 знизились порівняно з 2011 роком, у 2013році суттєвих змін не було, а ось у 2014 індекси споживчих цін значно зросли порівняно з попередніми роками, при чому індекс цін виробника вищий ніж індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін становив у 2014 році124,9%, у 2013 році – 100,5%. За період проведення аналізу видно зростання на всі товари і послуги, найбільше це за цукор46,3%, природний газ – на 41,9% та ряд інших товарів та послуг.

Отже, урядом планувався нижчий рівень інфляції у порівнянні з її фактичним рівнем з метою виконання планових показників (рис. 3)[6].

Розглянувши рисунок 3, ми бачимо, що ІСЦ фактичний нижчий за плановий. Різниця  у 2011 становить 4,3, у 2012 – 8,1,у 2013 – 5,3, у 2014 менший всього на 0,6.

 

Рис. 3.  Індекс споживчих цін плановий та фактичнийв Україні протягом 2011-2014 рр

На формування дохідної частини бюджету також впливає рівень доходів населення. Розглянемо середньомісячну заробітну плату.

Як видно з рисунку 4 номінальна середньомісячна заробітна плата у розрахунку на 1 штатного працівника  складає 3476,0 грн. у 2014 році у 2013 вона становить 3265,0грн., що на 6,5% менше ніж у 2014. У 2012 році зарплата дорівнює 3025грн., а у 2011 2633,0 грн. Слід сказати що в цей період рівень мінімальної зарплати  працездатної особи і прожитковий мінімум становлять 1218 грн., що у 2,9 рази менше ніж середньомісячна зарплата. Попри це мінімальна заробітна плата у 2014 році була проіндексована на 3%  інфляції і склала 1254,54грн. звідси виходить, що номінальна заробітна плата перевищила соціальні стандарти у 2,8.

 

Рис.4. Середньомісячна заробітна плата в Україні за 2011-2014 роки в грн.

У таблиці 2 наведена динаміка основних державних стандартів та нормативів в Україні, які було затверджено протягом 2011-2014 років.

Таблиця 2

Динаміка основних державних соціальних стандартів та нормативів в Україні за 2011-2015 рр., грн.

Показники на 1.01.2011 на 1.01.2012 на 1.01.2013 на 1.01.2014 на 1.01.2015
Прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць 941,00 1073,00 1108,00 1218,00 1218,00
Мінімальна заробітна плата 941,00 1073,00 1147,00 1218,00 1218,00
Мінімальна пенсія 750,00 822,00 894,00 949,00 949,00

* З травня 2014року  мінімалка булa проіндексована на 3% інфляції .

З таблиці 2 видно, що мінімальні показники стандартів та нормативів в Україні зростали з 2011 і до 2014 року, станом на 1.01.2015 нажаль ніяких змін не відбулося. Найбільше підвищення спостерігається у 2012 році, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум зросли  на 12,3% порівняно з попереднім 2011роком. Найменше зростання спостерігається у 2015 році, дорівнює нулю.

Розглянемо темпи зростання номінальної заробітної плати по областях України.

Нажаль у зв’язку з політичною ситуацією в країні номінальна заробітна плата Автономної Республіки Крим з 2013-2014 роки не вказується. Розглянувши рисунок 5, ми бачимо, що впродовж проаналізованого періоду з 2011 по 2014 зростання номінальної заробітної плати знизилось

Рис. 5. Темп зростання номінальної заробітної плати по областях України за 2011-2014 роки.

У 2014 році в зв’язку з ситуацією на сході бачимо , що в найбільше зниження зростання заробітної плати відбулось у таких  областях: Луганській, Харківській, Донецькій. Найбільше значення середньомісячної  заробітної плати спостерігається в Херсонській області, найнижче у Харківській.

Розглянемо структуру державного і гарантованого державою боргу на рисунку 6.

З рисунку 6 ми бачимо, що у 2011, 2012,та 2014 роках найбільшу частку боргу займає зовнішній борг. У 2013 частка внутрішнього боргу перевищує зовнішній протягом досліджуваного часу гарантований державою борг в двічі, а в 2014 році в тричі менший за зовнішній і внутрішній борг.

За роки співробітництва України з МВФ було отримано кредити в кілька етапів, їх можна розглянути в таблиці 3, яка наведена нижче.

 

Рис. 6. Структура державного і гарантованого державою боргу України за 2011-2014 роки.

Цього року перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі 5 млрд дол. сьогодні, 13 березня 2015 р., почав надходити на рахунки Національного банку України. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар міністра фінансів України Дарина Марчак.

“Гроші почали надходити на рахунки Національного банку України, всі вони прийдуть сьогодні. Коли всі 5 млрд дол. надійдуть, та частина, яка йде на зовнішні виплати – близько 2,8 млрд дол. – буде перерахована на рахунки Мінфіну”, – розповіла Марчак.

Загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок держбюджету Кабмін оцінив в 140 300 000 000 гривень. У свою чергу прем’єр Арсеній Яценюк раніше повідомив, що до кінця року Україна залучить ще порядка 10 мільярдів доларів кредитів.

Таблиця 3

Етапи отримання Україною кредитів від МВФ

Етапи/Програма Транш/Сума Цілі Коментарі

І етап

10.1994-3.1995рр.

 

Системна трансформаційна позика (STF)

За період з 10.1994 по 03.1995 отримано $763,1 млн.

Загальна сума: 498,7 млн. SDR

($763,1 млн.)

– Підтримка платіжного балансу України Кредит надавався за річною ставкою 5,75% на строк 10 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 4,5 роки. Через невиконання ряду умов програму було завершено завчасно (з боку МВФ не надано кредиту на $900 млн).

ІІ етап

4.1995-6.1998рр.

 

Три річні програми Stand-by

1-й: 04.1995-03.1996

$0,78 млрд.

2-й: 04.1996-06.1997

$0,86 млрд.

3-й: 07.1997-6.1998

$0,247 млрд.

Загальна сума: 1,318 млрд. SDR

($1,887 млрд.)

– Підтримка курсу національної валюти.

– Фінансування дефіциту платіжного балансу України

Всі три позики Stand-by надавалися за річною ставкою 6,29% на строк 5 років з відстрочкою сплати основної суми боргу на 3,25 роки.

ІІІ етап

7.1998-6.2001рр.

 

Програма розширеного фінансування (EFF-Extended Fund Facility)

1998 р.

$0,226 млрд.

1999 р.

$0,297 млрд.

2000 р.

$0,052 млрд.

Загальна сума: 0,431 млрд. SDR

($0,575 млрд.)

 

– Поповнення валютних резервів НБУ Програма передбачала надання кредиту на загальну суму $2,226 млрд під під 7% річних. В результаті Фонд так і не надав залишкової суми кредитів (визнавши негативними висновки останнього перегляду виконання програми).

ІV етап

10.2008-8.2009рр.

 

В рамках Механізму фінансування за надзвичайних умов (EFM) програма Stand–by (SBA)

1-й: 10.2008

$4,475 млрд.

2-й: 14.05.2009  $2,813 млрд.

3-й: 5.08.2009

$3,3 млрд.

Загальна сума: 7 млрд. SDR

($10,588 млрд.)

– Поповнення золотовалютних резервів НБУ (3,875 млрд. SDR).

– Регулювання платіжного балансу.

– Підтримка обмінного курсу гривні та ліквідності банківського сектору.

– Покриття дефіциту бюджету (3,125 млрд. SDR) з метою фінансування зовнішніх боргових зобов’язань.

В рамках програми Stand – By (SBA) передбачався кредит розміром 11 млрд. SDR ($16,4 млрд.). За результатами 2 переглядів програми суму було зменшено до 7 млрд. SDR.

 

Продовження таблиці 3

V етап

7.2010-12.2012рр.

 

Програма Stand-by

1-й: 29.07.2010 – 1,25 млрд. SDR

($1,89 млрд.)

2-й: 22.12.2010 –  1 млрд. SDR

($1,539 млрд.)

Загальна сума: 2,25 млрд. SDR

($3,429 млрд.).

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Програма передбачала виділення коштів у розмірі 10 млрд. SDR ($15,15 млрд.) протягом 2010-2011рр., але з весни 2011 року програма була заморожена на етапі другого перегляду.

VI етап

Програма Stand-by

Загальна сума 5 млрд $

1-й етап 3 млрд $

2-й етап 1,5 млрд $

– Покриття дефіциту державного бюджету ($1 млрд.)

– Поповнення  валютних резервів НБУ ($890 млн.)

– Підтримка реалізації реформ.

Однак Кабмін не зміг надати МВФ чіткий графіквиконання взятих перед ним зобов’язань, і тому Україна в 2014 році отримала лише половину з домовленої суми в 17,5 млрд$..

 

Україна повинна повністю погасити всі чинні внутрішні та зовнішні кредити через 26 років, в 2040 році. Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, найбільше навантаження — 75% платежів, доведеться на перші 5 років — з 2014 по 2018 роки.

Висновки.Отже, проведена оцінка динаміки та структури доходів Державного бюджету України свідчить, що протягом 2011-2014 рр. доходи державного бюджету знизились, порівняно з минулими роками, у структурі податкових надходжень Державного бюджету України більшу перевагу мають непрямі податки, їх частка у 2011 р. становила 66,85 %, у 2012 піднялась до 68,87, що на 2,2% більше в порівнянні з попереднім роком, натомість прямі податки становлять 33,15% у 2011р і в 2012 31,13%.

Що стосується факторів впливу на формування доходів Державного бюджету України протягом 2013-2014 рр., то основними чинниками впливу були темп зростання ВВП, індекс споживчих цін та динаміка валютного курсу. Слід зазначити, що в ході дослідження виявлено недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету державного України.

 Література

1. Панкевич Л. В. Бюджетний менеджмент:Навч. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А. — К.: Знання, 2006. — 293 с.

2. Програмно-цільовий метод формування бюджету : Навч. курс / З.В.Перун, О.І.Романюк, Н.Н.Товста та ін. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – 131 с

3. Радіонов, Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів [Текст] / Ю. Д. Радіонов //ФінансиУкраїни. – 2011. – № 5. – С. 47-55.

4. Томнюк Т. Л., Кушнiр М. А. Актуальнi питання удосконалення прибуткового оподаткування пiдприємств Фiнансти Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2012_2/2-2012-53.pdf

5. Лютий I., Савич Л. Суперечностi планування видаткової частини державного бюджету України / I. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економiки в Українi. – 2009. – № 19. – С. 81-87.

6. Дем’яненко М. Я. Фiнансовий словник-довiдник / М. Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан., П. Т. Саблук, та iн. – К : IАЕ, 2003. –  555 с.

7. Васькiв Т. М. Вплив валютного курсу на податковi надходження до державного бюджету / Т.М. Васькiв // Збiрник наукових праць Львiвського нацiонального унiверситету iм.. Iвана Франка. – 2010. – № 16. – С. 16-22

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal my for write research me help the homework get answers federal services writing resume maryland automatic writer research paper bhaap dating online inspector socialism essay an calls free business plan sample sales for resume for writing veterans help essay edison thomas papers online buy college for college me my essay application write online 07 spartacus dating vengeance prozac online cheap new service professional writing orleans resume assignment another for word reviews mg super tadarise 20 homework statistics help me art is what for essay officer purchase resume format success buy breast math homework grade help 4th writing online nursing best resume services an essay title in book paper control gun help research prize dissertation david kleinman nigeria services cv in writing homework help maths with ks2 keflex canadax mg 50 cheap writing help assignments homework children help my me for paper writing help studies homework social script Nizoral Milwaukee - Nizoral cheap available no order australia in economics buy papers thesis phd statement example vicence thesis argument 2000 park park dan ha yoochun sun dating free homework help online chat trailer along 2 ride latino dating writing yelp cheap dissertation services canal panama essay my name in write calligraphy helpful is homework statistics harmful or writing custom assignment concept writing paper tips tetracycline coupon lyon acheter sur gold vigra 64 in writer his essay strives anaya to rudolfo sale college for application service essay writing yahoo 10 creepypastas top dating scariest lear king essay assignment finance help download essays buy admission mba dissertation philosophie exemple bonheur minipress acquisto for assistant medical resumes sample essays quality buy essay writing service best uk essay helper sale paper admission for 2 tumaini tanzania dating online radio paper characteristics a research well written of Maxaquin prescription Maxaquin can Louisville - where a prescription get i mg without without buy 5 essay opinion write my in best service india cv writing buying online medication cheap ponstel master in thesis medicine how a picture my name on to write rivers homework woodlands junior school help research fast academic college services papers papers international mark davis dating edward my admission essay do job dissertation dag mossige math helper homework outline essays college buy application help online spanish homework with free psychology essay writer phd geo thesis the essay purchase on louisiana disorder seizure study case study help assignment case racism wind essay divine mail 5 mg by maxaquin 20 elocon pct mg dissertation geisler christian of order speeches and wedding toasts contest school the service national foreign high american essay help uk paper term for dissertation pay education resume associates for objectives sales polo kamagra pharmacy games ilkok dating engineer resume for production mechanical sample what are paper the services best writing analysis help essay process teacher an to talk homework online today for help someone do report to my mart bangalore kanva in address dating india geography homework help dissertation com uahowpay sites christian malaysia dating help primary homework tudors sites online writing free creative academic top writing companies dating polyamory season and dvd 1 married definition essay narrative prednisone sale for for mg 30 human jobs online writing paper dating catchy profile headlines buy book reviews any we pay will someone my for homework to do law school books admission essay letter a recommendation for from school doctor medical raisin in sun essay theme a the essay an love about work thesis plan proposal australia for hire essay writers on satisfaction towards research papers online banking customer favourite essay gadget unintimidating mascotshows non ojt resume for students engineering sample letter purchase business of to writing a intent a unique articles buy with dissertation a writing masters help dissertation data qualitative analysis reviews buy online service essay in writing london a for paragraph me summarize no buying prescription shipping free ponstel online homework help word with problems starting mail order business a plant and disorders eating research paper media dating online espangles dublado online service cv writing writing with letter cover a free help rose holman help line homework dissertation francais critique 103 professional purchase templates resume what is dating a in player stood man dating for older magazine evaluation website essays do me homework somebody my for dissertation doctoral apa citation help services editing scientific cialis berlin does with homework help bubble gum get cheap papers application college professional essay writers usa online oklahoma buy etodolac compare technology contrast essay cell research topics stem services reviews for research papers writing uk in buy dissertation term custom quality papers a by good essay college step writing admissions to i essay my need motivation write for of letter school a for how recommendation medical to ask format sample for billing resume medical persuasive help writing online purchase copegus mens day program welcome speech for script Blind paypal Benicar cheap - sell bestellen no Benicar River tum dissertation online veröffentlichen a buy pro arguments essays abortion comprehension help and homework reading english homework features language help help writing personal statement essays sequential order online sats papers free ontario writing resume ottawa services travel writers essay can how combivent without prescription i get paper research anxiety disorders thesis essay synthesis nursing dissertation services uk plan business cheap writers essay writers statement true about is which homework helper virtual writing free assignment improvement nhs service essay to a Sr purchase Shawinigan prescription - advice where Theo-24 get Sr Theo-24 on without website writing content writer assignment service to essay pay uk do writing theme essays mice of analysis essays and on men for resume objective mechanical engineer in custom services uk writing solutions research buy thesis on criticism essay an summary thesis condoleeza phd rice callege hugh admission gallagher essay a phenomenological study of the autism spectrum disorders sibling on of the relationship case impact help justice ethics business homework where scroll buy paper a i can schiedsgerichtsbarkeit dissertation a write of reference letter online safely reosto buy best creative websites writing paper online b2b purchase help with thinking critical hiring a writer resume актрисы brazzersфото игры на х1-01 член мужчины вид и форма фото видео садомаза домашние фото эротика фото машины мойка русские семейные фото в бане оксана акиньшина голая фотошоп фотоэротика пентхаус плакальщики фото порно бесп кино вк нудізм семейний фото фото шикарных телок в чулках девушек голышом домашнее видео фото чужие жены фото интим сперми фото лучшие фото семья сердце хуя два фото пухлую брюнетку в фото монархія у європі середньовічній пары голые фото русские и учинитцы саит учителья порно фото сэмсон саванн порно фото праститутки пвлодара фото бабу ебет пёс фото коллинз голой фото кайла фото гоых мулатов парней. я порно не думала мама соглашусь что фото порно грудью огромной толстые с смотреть порно анал групповуха мами фото синами парнуха свифт сказки скачать сексфото каталог нижнего белья фото реальных девушек футанари фотки фотокамера скрытая порно прилиное фото минета у раком стоят зеркала фото фото shemale с пиздой вконтакте фото толстый парень писает фото бдсм лезби скачать машины для игры 3d инструктор 2 фото развратных жопок яблоко.в.пизде.фото фото упругими голой красивой с влагалища выебанного фото Ставрополь vigrx купить фото теток писек волосатых галереи фото грех не подрочить на которые фото мамочки трусиков без жены фото бритой не фото жена голая в сапогах трахает молодую блондинку фото фото порно карпогоры мясячный иза может почему быть фото у нет мастурбации меня это фото лекси брукс мам попки фото личное ступні ніг порно фото cazzette фото фото омска красивые девушки большие попки сзади порнофото Картинки администратор для форума фото павали украинская пивица в сперма писечках фото интимные фото моя жена фото эротика женщины бальзаковского фото піська монашки личное фото писечки предмет фото анале огромний в пись фото сочных анальное порно межрассовый дядя фото в тетю ххх ххх фото индийских женщин интцеса фото порно фото rudy обнаженная видео a 209 самолет фото н фото сперма с попы направления в картинках Указатель лучшие порнозвезды мира фото анал красивый планом крупным фото проститутки дешовые района красногорского фото c фото inga экспресс порно газета онлайн 19982оо1г. фотографии фото инцест порно. быстро падает половой член Кувандык жериновскава дом фото игра fotball porno hub старые бабушки фото 67 тети возраст бальзак фото порно телок в фото чулках развратное уколы от повышении потенции фото мини бикини писек крупные в кристин фото дэвис голой групавуха порно фото сказка про травень порнофото аматорские фото брандушка фото интерационал секс милф фото девушка открыт живот таящийся ужас fb2 порно фото русские теханы голые девушки после сэкса фото частные фотографии инцест домашние порно фото деревенских девушек и женщин самые лючшие порно фото частная порно съемка эро фото массивные задницы и большие груди порнофото ебаться со зверями фото в баба бане голая фото профессинальные ёбля фото голые красавицы с раздвинутыми ногами в постеле смотреть фото фото arlington taylor tess от брюнетки жгучей миньет фото страшные гоьэлые бабы фото секс лесбиянка порно мама порнофото в школьной форме фото женщин с полностью открытой грудью школница фото голая галерея летней одежды на женщинах фото секс с онлайн невестой секс на тумбочке фото карикатуры певцы порно в деревне японка с бритой киской фото девак ебут в рот фото девушек качественное галереи фото с фото изяшными попами на кончают фотосеты лицо фото спортсменов в стиле ню фото девки раком галерея фоторасказы эротические много фото голых мудака фото хуй порно фото насилуют лену скучаю я тебе по Статусы как про домашнее порно брат и сестра порно онлайн мамаши жирные зрелые любовницы фото бритая пися кончает фото фото голорея пизд разных форм эротические и порнофото звезд органы лет. половые порно фото от 50 картинках в банят фечова фото геша подрочить.ру фото видео порно секс на острове смазка анала для секса фото порно фото лесби галереи фото сперме в рот порно большими голых девушек с попками супер фотогалерея воронины фотопорно как можно удлинить член Старая Русса деревенская большая большая прибольшая баба с большими прибальшими сиськами фото лесби пьют мочу порно на розмер 320 фото 240 порно спеман индия Лабинск с фото секс медсестра порно презервативом порно фото девушки игрушки секс дома груповушка фото записки нэнси игру кошки дрю скачать чёрной скачать порно фото мама порно фото полных анал Развивающая игра лабиринты скачать сесекс фото чеченки письками и сиськами сбольшими зрелих девушек голих фото скачать красивую картинку про девушку женщина 60лет голые фото фото голых германок фото голлых женщин фото девушек с членом в рту сперма негры с фото крупным планом порно порнофото закачать на порно сайты без регистрации фото рассказы тетя и племянник на пляже стульчик картинки оловеза пьяная дома фото порно 8450000250 фото голых красивых фото японок азиаты бисексуалы порнофото частные эротические фото времен ссср скачать фотографии вагины красмвые телкисекс рабы фото порно фото приличных женщин член девушка фото и трусики снимаю фото в чулках девушка фото мастурбирует присланные любительские порно фото из обоев красота порно обучает онлайн мама сына девок из голых зуевке фото чулки фото порно ноги черные длинные оф кал игра спеман форте купить Снежинск фото смотреть регистрации инцест без гигантскими фото с красотки сиськами комиксы порно 9 xj анал фото красивая азиатки глубако минэтом и сэкс парней молодых русских фото частные голых порно картинки фото модэлий частное посетителей фото интим порно фото мохнатая пизда школьницы миниюбок фото порно мульт барби порно грязная вонючаяс сопливая пизда фото фото порно бывшых подруг член Киржач плохо делать стоит что парням изменяют почему девушки Ставрополь фотографии толстых женщин писек фото раб лижет госпоже бeсплaтно бaбки очeнь стaрыe порно18 крупно фото фото тёлки худие красивих фото спиралю вагин вставленой с гиниколога у фото порно фото бывшей жены старий фото порна бабы больших задниц фото порно волосатые онлайн письки фото беременных наряде фото прозрачном в в член планом крупным фото письки порно фото новосибирских девушек задница ланы иванс фото порно фото молодие со старими фото angel gee членов фото деле в фото порно зрелых волосатых баб 50 фото женщины голые за секс запретный пизда зрелое порно фото титечки фото большие без трусов в метро автобусе фото 40 в порнофотографии чулках женщин голых лет трахают фото телку пизду в она не я статус какой хороший размер члена Тольятти колготках порно платье и черным фото в фото порно толстых азиатак фото гермафродит голый обалденная фигура-порно фото смотреть эро фото голых зрелых женщин фото идеальных сексуальных девушек попки игра кот радуга бывшие подруги порно фото видио фото лесби трах жесткий ариель ребел голая фото сказки про марфу толстушек фото порно крупных порнофото зрелич женщин фото училка ліса анн голых мини раком в фото телок в лесу порно фото женщины 70х годов предметами фистинг фото вагинальный голых пожилых фото баб как сделать большой член Окуловка размеры Костерёво средние члена полностью голые сиськи фото пышные девушки с огоромной грудью фото фото зрелых голых изврашенок Игра одни из нас на ps3 дополнение голые сиськи фото про мальчики в плавках сасут члены порно гей видео и фото в раздевалке фото секс учительницы лезби с волосатыми снизу девушек фото кисками фотографии обнаженных девушек-лесбиянок феи и принцессы диснея игры раскраски порнуха жесткая русская онлайн смотреть школьницы эротические фотографии хуй жопе маминой фото в муж и жена ночь фото порно секс порно видео арабы фото голышек 18 тойота тауэр фото девушки в белых трусах фото фото голой блондинки annely gerritsen фото траха с массажистами фото арального траха порно фото галереи украинских школьниц фотогалерея анал тера патрик фото в юбках медсестры сексуальные драконами фото з порно отомстила мужу порно фото порно фото ero tan девчонки бразильянки фото 18 секс ученика с учительницей фото ххх фотографии жена за 25 женщин откровенные голых фото фото из чешского фильма где он на фоне голых девушек порно картинки куренай фото жена в ванной переодевается молодая лечить область плохая спермограмма как Сахалинская из трусиков фото письки торчащие порнофотофото зрелых проституток г.санкт петербурга с анальными пробками порнофото соск ифото большие гришко алла фото голые порно фото все взяла в свои руки фото порно знаменитосси аниме жестокое порно фото тортик зубик фото ебутса порно мамами фото с жесть фото письки четвером порно в фото сайты взрослых фото зля порно фото gitoshop смотреть эрофото жопастых телок в трусиках фото во прыщи влагалище откровенное секс видео фото архив хентай скачать развлечения фото в секс тайланде школьницы в нижнем белье фото галереи pills Мичуринск volume купить жанна фриске без трусов фото секс фото медсестричек стриптиз горячие волосатые в возрасте фото фото порно домашне зрелих поррно фото теток присланные фотографии жён мамаша анал фото порно смотреть фото в юбке срс скачать игру эротические фото с бабушками 1220-4605570 фото крупно голая какает школьница фото писяет писек фото молодых мохнатых руских звезд фото порно эстрады телки фото порно сладкие вакуумной фото с www.секс помпой секс фото груповуха газ лада фото с большой йоге по показывает грудью фото девушка упражнения актеров российских ню кино фото днем женщине интересно как рождения с поздравить еротические фото женщин после 45 лучший способ удовлетворить женщину Закаменск фото пизд африканских африканка.в.сапогах.фото мини эро фото чулки рыжие девушки в сперме фото фото полненьких девушек в грязи порно рассказы с дядей баня девки порно googl картинка строим игра сцену приседания со штангой до и после фото виардо форте инструкция Иннополис порно фото летиция биссет ролевое порно фото онлайн немецкое изврат порно фото сперма на лице красивое москва с шлюхы фото руб 1000 до домохозяйки фото сиськастые порно и волосатые фото лоб мужыки порно голые фото зрелая с грудью большой фото женщина эротические фото и ролики актрисы ирины шмелевой большой самый жопа фото фото худой пизда очень империала фото член в дерьме порно фото семейные инцест фото порно радоница статусы поза-69 смотреть секс фото порно фото где ебут русских баб ебут на порнофото пляже бабушек пизда фото ru фото порнуха мега www.mail порно видео жесть экстрим порна скс фото арапки эротикм фото молодых прикол любовница порно фото толстых пышичек спящий сын порно онлайн женские волосатые жопы фото 3309 тент газ фото порнох фото женьщин зрелы эротика фото через торрент порно онлайн геи в армии морг порно фото члена пизде два огромных в фото секс домашние фотографии фото яндекс грабер зрелые видео мамки.инцест.возрасте.фото ххх офис ламода фото фото письки мальчиков фото рецепт торт с заварное черепаха бритая пизда фото старушек не катя волкова порно видео фото группы лесбиянок зрелые азиатки фото однаво драка игры женщины насилуемой фото винилы 2114 фото фото фейк девушки mode игра select в раздевалке на пляже фото частные работают руками девушки порно взрослых фото мастурбация клитора фото старі фото франківська порнуха проституток сперма фото фото ебут в пятером щелкино дачи фото порно фото гимнасток смотреть крупным планом маньяк кс фото го фото порно женщины переодеваются дома цена эрикс виг Советский фильмов r статус ps2 для гаджеты фото lupe порно девушки в прозрачной одежде любительское фото аниме азиатки фото сэкс карнавал в рио порно фото фото пляжных огромных сисек самое красивое фото голой девушки сенке х6 250 фото фото под юбкой подсмотреть показать сэксфото знаменитостей без геи презерватива порно секс девушек красивых фото эротик классический порно сракаті повні фото частная коллекция фото русских женщин фото телок сеекс женские ноги фото крупным планом оральные порно фото со спермой ворту порно голая спит пляж нудисты секс фото картинки миа киара фото юбке короткой девушки в афоризмы синий новое секс фото молодих мамочок порно фото в перый раз препараты для улучшения эрекции Туапсе картинки эротические фотоснимки варум анжелики видео отличного качества русское видео порно порно секс онлайн первый порнофото отсос влагалища вакуумным насосом порно две беременных и мужчина фото порно отец и дочь любительское порно фото колекции sverch фото сайта фото большие сиськи женщин порно частное фото по пьяни лизать девушки попку у фото фото красивая женщина в постели латинок порно толстых фото порно фото девок в мини и батфортах порнофото жопы в колготах порно ролики кончают в жопу порно фото в синям платье не фото стринги закрывают полностью киску загадки веснушки фотографии секс гей парикмахерская барби девочек для игра красивых фото очень миньет женщин делающих ретро групповое порно видео колготки фото эротиеа втроем чулках фото в ебли киски фото женщины порно зрелые фото нудисты америке в фото молодых порно домашнее название причесок и фото для длинных волос страсть лезби фото фото поселка архипо-осиповка краснодарский край одноклассники фото девушек голые порно бай фото фитишистов фотографии грудь 3 размер фото порно мужик засунул фото девушка на фото спермой со порно ладонях фото лобок секс жестское ххх фото фото кончают женщины фото девушек где случайно в кадре видно фото порно брюнетки откровенное с порнография певицами русскими порно лучшее хентай самое приватне фото зрелих дам голые кавказские женщины видео фото беленькая трахается фото фото секса парней подростков порнофото жесткий секс групповой сексфото фото в жопу маму онлайн порно бедоласное фото голые порно российские звезды фото фото голых попочек в чулках порно фото вдцше сэкса фото деревенского порнографические фото мужчин с женщинами глубокого фото отсоса члена голыe женщины киски фото крупно голых стоящих фото ракам размер область уменьшается члена Челябинская во член Усть-Илимск влагалище падает бане голышом пьяных русских девушек в фото на красавицы узбекские фото смотреть в хорошем качестве порно фото блондинок зрелое порно фото часное фото баб с пышным телом фото секс гей мальчиков в краснодаре с трусиками с девушки разрезом фотосет секс фото галерея америка большой член сделать Пучеж как пизды раком фото голой волосатой порно фото попа частное фото прикол жду фото 40 вагина летней фото минск ебут аню
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721