ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.111`42                                                                                     І. М. Сирко

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка, Інститут іноземних мов

 

 

PERSONAL PRONOUNS AS A MEANS OF DIARY TEXT INTIMIZATION (BASED ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN AND ENGLISH LINGUOCULTURES)

 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ИНТИМИЗАЦИИ ДНЕВНИКОВОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ

И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР)

 

Анотація. Інтимізацію окреслено як систему різнорівневих мовних засобів, що сприяють ефекту безпосереднього спілкування автора і читача через текст. Виявлено основні лінгвальні механізми та засоби інтимізації тексту. Проаналізовано вживання особових займенників як способу репрезентації інтимізації в україно- та англомовному щоденниковому дискурсі.

Ключові слова: інтимізація, щоденник, діарист, читач, особові займенники.

 

Abstract. The article presents a communicative approach to the analysis of the notion of intimization in Ukrainian and English diary discourse. Intimization has been outlined as a system of multi-level linguistic means creating the effect of direct and friendly communication of the author and the reader through the text. In the diary discourse these means are also used to shorten the narrative distance between the diarist and his implied addressee. The basic lingual mechanisms and means of diary text intimization have been revealed.

The use of personal pronouns as a way of lingual representation of intimization in Ukrainian and English diary discourse has been analyzed. Special emphasis has been laid upon the intimizing qualities of the pronouns of the I-st and the II-nd person  I, we, you and their combinations. These pronouns have been determined as a constant means of diary text intimization because they organize the communicative situation in a specific way: the reader, overcoming actual space-and-time restrictions, becomes a virtual participant of the events described, a synchronous addressee of the diarist.

The perspective of the research has been determined. It consists in the need for in-depth study of personal pronouns as one of the key means of intimization of ego-textsa peculiar segment of each national linguoculture.

Key words: intimization, intimized text, diary discourse, diarist, (implied) reader, personal pronouns, author’s individual style.

 

Аннотация. Интимизация рассмотрена как система разноуровневых языковых средств, способствующих эффекту непосредственного общения автора и читателя через текст. Выявлены основные лингвальные механизмы и средства интимизации текста. Проанализировано употребление личных местоимений как способа репрезентации интимизации в украинско- и англоязычном дневниковом дискурсе.

Ключевые слова: интимизация, дневник, диарист, читатель, личные местоимения.

 

У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутують питання мовленнєвих кодів, одиниць і категорій мови в їх прагматичному, когнітивному та комунікативному вимірах. У межах останнього вивчають умови реалізації мовної системи та функціонування її одиниць у конкретних актах спілкування, вибір і використання тих чи тих лінгвальних засобів учасниками комунікації залежно від застосовуваних комунікативних стратегій і тактик. Одна з таких стратегій – формування довірливої, інтимної атмосфери «прямої бесіди через текст», тобто стратегія інтимізації комунікації. У межах її дослідження особливу увагу зосереджують на особистісних факторах адресата й адресанта, на способах і засобах їх вияву в конкретному типі дискурсу, оскільки саме спілкування зазвичай є ускладненим і асинхронним.

Поняття інтимізації  на сьогодні висвітлено достатньо ґрунтовно і різноаспектно – в контексті різних наукових парадигм: філософської (В. П. Руднєв), літературознавчої (М. М. Бахтін), культурологічної (Б. І. Шифрін), мовознавчої (Л. А. Булаховський, Ю. А. Бельчиков, Г. Г. Почепцов, І. К. Білодід, С. П. Денисова, А. В. Корольова). Соціально-культурна значущість інтимізації як категоріальної ознаки різних типів комунікації детермінує не тільки постійну увагу до засобів її лінгворепрезентації, а й неусталеність дослідницьких позицій у питаннях їх кваліфікації та інтерпретації (Л. А. Булаховський, Ю. А. Бєльчиков, А. В. Корольова, А. Л. Палійчук та ін.). Водночас на тлі достатньо інтенсивних лінгвістичних студій поза належною увагою дослідників поки що залишаються мовні засоби вираження інтимізації у сфері еgo-текстів. Це підтверджує доцільність поглибленого вивчення феномену інтимізації в щоденниковому дискурсі, простеження індивідуально-стильових особливостей у текстах – репрезентантах різних лінгвокультур.

Узагальнення дотичних до нашого аспекту дослідження положень теорії сучасної граматики, комунікативної лінгвістики, стилістики, лінгвопрагматики дає підстави акцентувати кілька основних, на нашу думку, засобів репрезентації інтимізації як функціонально-семантичної, комунікативно-прагматичної категорії, що репрезентує інформацію, актуалізує інтенції зближення комунікантів, моделювання тональності емоційного зближення (інтимності), поваги, приязні, симпатії тощо. До таких зараховуємо засоби фонетико-синтаксичні (інтимізувальні інтонації), лексико-фразеологічні (власні назви, назви осіб за родинними стосунками у прямому й переносному значенні, фамільярна лексика, діалектні слова тощо), словотвірні (зменшено-пестливі суфікси), граматичні – морфологічні й синтаксичні (частки, вигуки, модальні слова, дієслівні особові форми, слова категорії стану, вставні слова й конструкції, риторичні, окличні й питальні речення) тощо. З-поміж останніх на особливу увагу заслуговують еґоцентричні елементи мови, елементи на позначення еґо [див.: 3, с. 138-139], передусім – займенники.

Мета дослідження – простежити й охарактеризувати специфіку вживання особових займенників як одного з основних засобів лінгвопсихологічного скорочення дистанції між автором і читачем та способів мовної репрезентації інтимізації в українсько- та англомовному щоденниковому дискурсі.

У сучасному прагмакомунікативному дискурсцентричному мовознавстві займенники кваліфікують як одиниці з виразною лінгвопрагматичною семантикою, яка часто є визначальною для інтерпретації відповідного дискурсу чи його фрагментів. Саме тому займенники часто вважають ключовими словами, ядерними елементами, «мовленнєвими фаворитами» (термін Н. Д. Арутюнової) еґо-текстів загалом і щоденникового дискурсу зокрема. Здатність займенника репрезентувати прагматичну інформацію пов’язана з тим, що це частина мови з найбільш абстрактним семантичним наповненням, що зумовлює «розмитість» лексичного значення слів відповідного лексико-граматичного розряду. Серед інтимізувальних займенників зазвичай виокремлюють особові займенники І та ІІ особи, які конкретизують, певним чином ідентифікують особу, співвідносять її з визначеним комунікативним контекстом. Частотність їх уживання як засобів інтимізації тексту «зумовлена однозначністю трактування, а також простою однолексемною структурою» [див.: 6, с. 141].

Як відомо, значення особи при інтимізації дискурсу є складником категорії суб’єктивності. Особовий займенник я (І) – спеціалізований засіб самовираження, самоактуалізації автора щоденника, що акцентує увагу на аспекті суб’єктивності, порівн.: Коли б я мав діло з людьми певного мірила, я б приблизно знав, що маю з ними робити… Але коли я маю діло з мілітарними ідіотами, тоді я зовсім безрадний [С., с. 96]; Я мушу ще багато, багато зробити. І тому я став трохи нахабним. Я стараюсь не звертати уваги на всі ці хатні і побутові прикрощі… Хай ненавидять, а я буду жити [Л., c. 31]; я невиправний романтик, наївна я людина… Раз я усвідомлюю свою наївність, значить ставлюсь критично. Значить, я все ж таки не дурень. І я себе цим не заспокоюю [Л., c. 103]; я не маю сумніву в тому, що Володимир Русальський ще не одного Б. та К. заткне в очкур [В., c. 752-69]; Я особисто займав нейтральне становище [В., c. 946-69]; я думаю, що п’єса авторові не вдалася [В., c. 500-70]; I may never be happy, but tonight I am content [Р]; Yet I liked him too much, and I ripped him out of my heart [Р]; If I didnt think, Id be much happier [Р]; But I am not omniscient. I have to live my life [Р]; I have too much conscience injected in me to break customs; I can only lean enviously against the boundary and І hate, hate [Р] та ін. Наведені фрагменти щоденників переконливо ілюструють еґоцентризм особового займенника я / I (про центральність особистості мовця див.: 2, с. 113-114).

Автори щоденників для суб’єктивізації мови часто вживають метафоричне ми (we), що зазвичай «обростає» додатковими інтимізувальними смислами й функціями, зокрема, вводить гіпотетичного читача в описувану / зображувану в щоденниковому записі комунікативну ситуацію. Займенник ми (we) означує коло людей, до якого належать і автор щоденника, і потенційний читач, і в цьому разі передбачається їх ментальна близькість, спільність світогляду й ціннісних позицій, що водночас апріорі дає підстави для протиставлення особам з іншими поглядами, які не входять в коло інклюзивного ми. Також цей займенник передбачає певну інтимність зв’язку, що встановлюється між автором записів і читачем у процесі їх віртуальної комунікації: Ми сьогодні вже не боїмося бути омалоросійщенимибо ми пройшли вогонь, що те поняття перетопив і очистив [В., c. 753-69]; ми маємо усвідомити свою ролю серед людства [В., c. 936-69]; Ми можемо бути разом, бо ми мусимо бути разом, не дивлячись на всі наші «ідеології» [С., с. 139]; коли ми були самі собою,.. ми проявляли вийнятково багато безкомпромісовости [С., с. 94]; Україна в нас одна і ділитися нам не можна! [С., с. 39]; As we become polished, so do we become hardened and guilty of accepting eating, sleeping, seeing, and hearing too easily and lazily. We become blunt and callous and blissfully passive [Р]; with the record of images we have ingrained in our heads, all goes and is nothing [Р]; we grow older and become aware of ourselves as individuals [Р].

На окрему увагу заслуговує максимальна актуалізація авторами щоденників універсальності, правдивості власних тверджень за правилом тріади, що передбачає трикратне повторення паралельних конструкцій, зокрема трикратне повторення інклюзивного займенника ми (we) у структурах ампліфікації чи градації. Порівн.: Ми з вами все таки не змарнували… років, ми їх вижили і вижили… і, можливо, ми залишили по собі слід [С., с. 350]; ми перейшли цей етап історії…, ми боремось, ми напружуємось, ми робимо визови і приймаємо визови [С., с. 176]; Ми оточені зо всіх боків ворожими кордонами, ми відкриті для всіх вітрів інвазії, ми вибиті з колії й ритму політичних процесів, але …ми не лишень задержуємо за нами наше місце на плянеті, але й втримуємо балянс [С., с. 74]; What could we do with the Russian nation if we bombed it to bits? How could we «rule» such a mass of foreign people..? How could we control them under our «democratic» system [Р]. Таке «зрощення» Я автора із Я імпліцитного читача інклюзивним займенником ми (we) – стильова риса розглядуваних щоденникових записів, активний засіб інтимізації щоденникового тексту.

Характеризуючи внутрішньосистемну організацію особових займенників, дослідники слушно наголошують на тому, що відношення, які існують між займенниковими формами однини, не переносяться автоматично в сферу множини [1, с. 128-129]. З огляду на поділ займенників І особи множини на інклюзивні (включають адресата) та ексклюзивні (не включають адресата), перехід однини в множину в мікросистемі особових займенників не може кваліфікуватися як проста плюралізація. Виділяючи відповідні форми займенника ми, дослідники зазвичай звертають увагу на відсутність між я і ми однозначних кореляцій, порівн.: не тільки ми, ви, я, але також інші могли про це думати [С., с. 97]; я та й усі ми спали спокійно [Л., c. 124]; Я вже звик, всі ми тут у Харкові звикли [Л., c. 48]; Ми маємо такий скарб народної мудрості і фантазії, і я хочу ним поділитися [В., c. 933-69]; Now I am living on the edge. We all are on the brink [Р]; this is what we have to learn to be part of a community: to respond blindly, unconsciously to electric sirens shrilling in the middle of night. I hate it. But someday I have to learn – someday [Р]; How we need that security! How we need another soul to cling to … I need this, I need someone to pour myself into [Р]. Така диференціація за особами при інтимізації викладу інформації надзвичайно важлива, оскільки дає змогу автономізувати автора, суб’єктивізувати авторську мову.

Істотно інтимізує щоденникову оповідь поєднання в одному мікроконтексті особових займенників я (І) і ви (you) або ж займенників ми (we) і ви (you). Таке поєднання авторського я з читацьким ви семантично дорівнює «ми разом, ми спільно» і вербалізується у граматично різнотипних формулюваннях – я з вами… (з вами я…), ми з Вами.., нас із вами.., я на вашому місці.., як і у Вас, у мене..,  ми обоє тощо. Такі структури встановлюють і підтримують контакт з уявним читачем, а інтенція інтимізації реалізується шляхом вказівки на спільні інтереси, родинні зв’язки, досвід, світогляд тощо. Порівн.: Я знав, що ви мусіли. Так мусів би і я на вашому місці [Л., c. 28];  де б ми не були, а з вами я завжди пам’ятаю про Україну [В., c. 942-70]; Два дні на тиждень вільні це щастя для таких людей, як ми з Вами [В., c. 752-69]; Ми з Вами, здається, досить себе знаємо [С., с. 288]; з’явилось багато вже інших людей, які… нас з Вами давно зоставили позаду [С., с. 274]; песимістичні думки, як і у Вас, у мене з’являються [С., с. 163]; Ми з вами все таки не змарнували тих дивних… років [С., с. 350]; I, to you, am lost in the gorgeous errors of fleshyou, to me, are blindly denying, in your spiritual monismBut we both have our dreams [Р]; suddenly we are dancing, you and I, on the smooth shining linoleum [Р]. Варто відзначити, що специфічною рисою займенника ІІ-ої особи в англійській мові є відсутність категорії числа, яка визначається числом іменника-субститута, на який він вказує. Складність ідентифікації you зумовлена відсутністю формальних маркерів, проте нейтралізується шляхом урахування лінгвального та екстралінгвального контекстів.

До знакових для мови аналізованих текстів інтемізем зараховуємо й конструкцію всі ми (we all), яка засвідчує ментальне ототожнення авторів щоденників не тільки з одиничним потенційним читачем, а й із значно ширшим мікросоціумом – мовним, національним чи ін.: Дай, Боже великої, щасливої долі для свого народу ми всі сподіваємось [В., c. 1383-71]; Всі ми, чужинці… [В., c. 620-69]; Всі ми представники слов’янських народів [В., c. 1074-69]; всі ми об’єднані однією долею всі ми на чужині [В., c. 1075-69]; Тут всім нам нелегко [В., c. 107-70]; Старість, хвороба, чужинаЦе те, що всіх нас чекає [В., c. 956-70]; Всі ми годимось, що основна причина наших неспроможностей… наше політичне становище [С., с. 12]; Всі ми однаково вигнані, однаково поневолені [С., с. 131]; всі ми… «молоді люди» повні енергії [С., с. 176];  we all like to think we are important enough to need psychiatrists [Р]; We all are on the brink, and it takes a lot of nerve [Р]; We all live in own dream-worlds [Р]; life is loneliness… despite the false grinning faces we all wear [Р]; We all in this world need something to cling to for a center of calm [Р].

Загальновідомо, що комунікативна інтепретація природи і функцій особових займенників передбачає наявність мінімум двох осіб відповідно до кількості ролей учасників комунікативного акту. Дейктичність семантики, носіями якої є ці займенники у «живомовних» ситуаціях, у щоденникових текстах визначає необмеженість вибору адресата, що визначає їх актуальність як універсального засобу інтимізації висловлення. Такі займенники, на думку О. В. Падучевої, часто є змінними орієнтирами мови, тобто такими прагматичними мовними одиницями, значення яких фіксується параметрами чинного комунікативного акту [5, с. 246]. Для вираження узагальненого адресата автори щоденників, як правило, вживають особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you). Вони стають дієвим засобом інтимізації, коли узагальнення набуває інклюзивного характеру: you might-have-been more of an «artist» than you are if you had been born into a family of wealthy intellectuals [P]; while you dream and believe in Utopia, you will scratch & scrabble for your daily bread [P]; you can never learn anything valid for truth, only momentary, transitory sayings that apply to you in your moment [P]; After something happens to you, you go to write it down, and either you over dramatize it or underplay it… At any rate, you never write it quite the way you want to [P]; Ви хочете стати літератором – ви можете бути ним, якщо почнете вчитися всього [В., c. 1172-71]; Приїжджаєте з континенту і відразу вас вражає факт, що звичаї, які вам вважалися за зовсім зрозумілі, та способи поведінки, в яких ви були виховані змалку, зовсім не годяться в британському товаристві… жінки здоровлять вас перші (очевидно, якщо вони з вами знайомі!)… Коли ви робите помилки в англійській мові, вас тут ніхто не поправляє [В., c. 1295-71].

Особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you) часто виконують у мові щоденників апелятивну функцію. Вживаючи їх, діаристи звертаються до уявного чи конкретного адресата, залучають його до безпосередньої участі в описуваних подіях, інтимізуючи наратив: Ви ж знаєте, що на місто Фюрт… надлетіло кілька сотень «літаючих фортець» [С., с. 28]; Ви знаєте, я думаю, що жадних амбіційно-кар’єрних міркувань у мене нема [С., с. 57]; Якби Ви знали як тепер, особливо тепер, тут тяжко [В., c. 941-69]; Якби Ви нині прийшли до мене в лікарню, то застали б мене і все так, як півроку тому [В., c. 753-69]; Причина, як Ви знаєте, грошова реформа [В., c. 944-69]; What to do when you feel guilty for not doing what they say, because, after all, they have gone out of their way to help you? [P].

Особові займенники ти / ви (you) у непрямих апеляціях до імпліцитного читача стають інструментами фокусування уваги на важливих елементах щоденникової оповіді. За слушним спостереженням А. Л. Палійчук, «виконуючи функцію непрямого звертання, вони скорочують наративну дистанцію між автором та читачем, створюють ілюзію безпосереднього спілкування, таким чином сприяючи інтимізації наративу» [6, c. 85]. Отже, щоденникова комунікація передбачає не лише «бесіду через текст», а й безпосередню віртуальну участь читача в описуваних подіях. Якщо ж автор щоденника подає супровідну емоційну оцінку подій, контакт набуває особливої реалістичності: почуття приналежности до народу тут дуже сильне, почуття, що ти вдома, просто захоплює! [Л., c. 139]; Якби Ви знали як тепер, особливо тепер, тут тяжко! [В., c. 941-69]; Коли ти не заглянеш до сторінок цього наснажливого ентузіаста… ти не зрозумієш місійної сили нашого гнаного слова [С., с. 318]; Im important. If you only get to know me, you will see how important I am [P].

Скорочення наративної дистанції, а отже й інтимізацію щоденникової оповіді, зумовлює поєднання читацького ви з авторським я у зіставних конструкціях я, як і ви. Порівн.: Суджу, далебі, як і Ви, що це є нашим святим обов’язком народнім і конечністю письменників [С., с. 315]; You also, as I do to a certain extent, have a superiority complex [P].

Аналогічну контактовстановлювальну функцію виконують і похідні відмінкові форми займенників ви і ти – ваш і твій (your): за вашим дозволом, ми дамо слово моєму вірному, щоденному другові нотатникові [С., с. 8]; хочу дозволити собі, звернути Вашу увaгy на слідуюче [С., с. 142]; Відкидайте її [думку – І. С.], коли вона не узгіднюється з вашим єством [С., с. 207]; Добийтеся, щоб Вас всюди вилаяли і Ваш успіх забезпечений [В., c. 124-71]; Хай добрі ідеї приходять у ваші голови і з-під вашого пера нехай виходить правда [В., c. 396-71]; успіх Вашої доброї справи буде залежати від справжнього опертя на широкі кола громадськости [В., c. 1396-71]; Make your own style, dont copy [P]; It is too lovely when a profession pays for your bread and butter [P]; Its much easier to be somebody else or nobody at all. Or to give your soul to God like St. Therese [P]; What to do with your hate for your mother and all mother figures? [P]. Діалог між комунікантами пронизаний щирістю, особові займенники ти / ви та їх похідні форми проміналізуються на тлі емоційно актуалізованих ситуацій.

Досліджуючи вербалізатори наративного коду інтимізації, А. Л. Палійчук ті лінгвальні засоби, інтимізувальна ефективність яких залежить від особистості адресата, ситуації та контексту, називає пульсуючими, а засоби, які стабільно виконують функцію інтимізації наративу, – постійними [див.: 6, с. 86]. Оперуючи цими термінами, визначаємо особові займенники як постійні засоби інтимізації щоденникового тексту, оскільки вони організовують комунікативну ситуацію так, що читач, долаючи реальні просторово-часові обмеження, стає безпосереднім віртуальним учасником описуваних подій, синхронним адресатом автора щоденника.

Перспективу представленого у статті напряму діаріумологічних студій визначає необхідність поглибленого вивчення особових займенників як одного з визначальних засобів інтимізації еgo-текстів, що становлять особливий сегмент кожної  національної лінгвокультури.

 

Список умовних скорочень

В. Воропай О. Англія зблизька (Щоденник нового поселенця) / Олекса Воропай // Визвольний шлях. – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1969. – Кн. І–ХІІ; 1970. – Кн. І–ХІІ; 1971. – Кн. І–ХІІ.

Л. Любченко А. Щоденник. Книжка перша / Аркадій Любченко. – Торонто, Онтаріо: Вид-во «Нові дні», 1951. – 147 с.

С. Самчук У. Плянета Ді-Пі / Улас Самчук. – Вінніпег, Канада: Вид-во т-ва «Волинь», 1979. – 355 с.

Р. Plath S. Unabridged Journals of Sylvia Plath [Электронный ресурс] / Sylvia Plath. – Режим доступа : http://ebookee.org/FP–Unabridged–Journals–of–Sylvia–Plath–Karen–V–Kukil_1749365. html

 

Список використаних джерел

  1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция язика / К. Бюлер. – М. : Прогресс, 2000. – 502 с.
  2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. Фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1985. – 398 с.
  3. Корольова А. В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХIХ – першої половини ХХ століть) : дис… докт. філол. наук / А. Л. Корольова. – Київ, 2003. – 448 с.
  4. Корольова А. В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : монографія / А. В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2002. – 267 с.
  5. Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива / Е. В. Падучева. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
  6. Палійчук А. Л. Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) : дис… канд. філол. наук / А. Л. Палійчук. – Харків, 2011. – 253 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a doctoral apa buy dissertation reference paper writing anonymous service updating netflix components chrome essay buy paper neurological disorder of case study a with an historical individual no 400 lumigan drop online prescription an essay of order space scarlet letter homework the help buy can i assignments where phd thesis presentation proposal ppt with fraction help homework written essays custom homework online english help on help essays online free with an write essay outline homework out help in format essay chicago written style with extended ib essay biology help essay by argumentative students written disorder anxiety case study child to help book reports websites with dissertation visual 672 my do basics homework Procardia no purchase online presciption writer download essays online service editing australia vce help page home assignment csr reporting on dissertation to synopsis write how dissertation business help a plan with writing for admission suggestions essays nursing essays arithmogons help homework for research papers disorder bipolar about term job paper writing dri uk custom essay Furadantin get 2.5 prescription - cheap no Gresham online mg Furadantin homework grade help english 9 gun argumentative control esssays help reports writing with school services college application essay essay researching for a descriptive admissions bar law resume custody child online papers gadget essay electronic executive sales sample fmcg for resume in writing dissertation services malaysia 100 Pack Medium Philadelphia mg - Pack shipping ED Medium ED price express paper writer research online service best resume technology information writing and research paper between difference writing media digital dissertation writing the thesis university admissions of florida essay essay my service write homework help on chesil beach help dissertation medical help biology example lab writing a report with homework do ipad 2 my can personal essay eating disorders national essay scholarship help merit thesis youth culture assignment cheap help help public regina library homework with online homework help cheapest for sale - Perce sale Adalat without Adalat price prescription a achat acquistare au - contrabbando usa Tegretol Tegretol Oakland thesis sustainable development master a purchase research paper thesis on presentation comerce e master essay in writers hyderabad web writer content research help qualitative paper thesis of example dedication medical letter cover records position for custom writing nz service dissertation essay my english cant do i medicine statement personal internal in sc service writing professional columbia resume research online free paper blitz ww2 homework primary help canada shredder paper cheap in writers plan business kenya help online homework uk buy pay business plan here here mechanics engineering help assignment dissertation database uk hong writing resume services kong george help essay writing by application college ehrenhaft paper term college service writing discovery homework help channel paper research 10 service top writing online papers philosophy dissertation writing companies adult homework help does affect count sperm imitrex a to buy where paper essay ged questions geometry help proofs homework service term paper term write my paper no india flonase prescription of homework help powers ten writing resume best chicago service c improve essay ways to services bus are zoos write animals beneficial to argument essay on writing rapids services grand mi resume writing the professional is what best resume service answers help study guide homework admissions in essay health public masters homework help chess usa Mysoline online brand 100mg best price - Mysoline Scottsdale essay admissions temple help help assignment experts paper no bags minimum custom homework help cpm algebra customer essay representative about service help children homework order situation deteriorating city law essay dissertation services affordable writing someone do my for me coursework can college application essay buy keystone writing paper services term purchase papers business mechanic for plan sample shop nomor online dating askes cek resume technician service biomedical kullananlar pletal paper buy nz tissue online best services dc toronto writing resume editing admission english service essay disorder case studies post stress traumatic ipad noteshelf custom paper my art write paper short help app common essay help ask question homework an make bibliography to how annotated - coupon no price Microzide perscription best Virginia on Microzide Beach need i essay help with essay help students university papers maths online 11 plus video dissertation streaming service writing thesis master's forum homework accounting help to of purchase intent letter estate template real papers custom buy written without how buy discount - purchase online Topeka to where buy Monoket prescription Monoket to my write term paper please essay objectives mba admission career without prescription Sr Calan writing service essay descriptive to good how write a dissertation title online help assignment my write resume someone to code hire writing for pills with no - perscription 365 New Haven Taicold buy Taicold help homework 6abc library live homework help branch papers school original order acknowledgements thesis i can do assignment how my writing entrance for help essay college services essay custom best review writing level graduate services writing dissertation versus help dissertation doctoral services resume information writing technology dissertation buy a nursing online essays by women written learning case disorder study for 1000 essay do my get with college homework help on family values essay writing delaware service resume letter for sample sales job cover tag icerocket dissertation for help homework grade second sar thesis adc phd help essay and english ap language composition in construction law dissertation essays buy good wedding speeches order best laptop dissertation for how essays to write law study case of disorder panic anxiety autism spectrum case of the relationship sibling study a impact the of disorders on phenomenological essay customer on experience service help assignments with ptlls person ppt describing a essay me speech for not thee but free for summary help chores all should with essay household teenagers coursework history buy rx benadryl discount without cheap it resume writing services essay college editing admission navigation custom thesis canada acyclovir prescription no college paper website buy best with plan writing help need business a essay suny question purchase service self on above essay littel mcdougal homework help experience about essay writing фото молодые школьницы широко разводят ноги и показывают писю. фото транссексуалов без члена фото красивейших трансвеститов как одевает сына дочь мама фото девушек подборка груди на фото частное сперма кончают сиськах животе путан голых фото девушек мамашами порно фото с фотошопа нереально гигантские жопы фото из фото порно звёзды лучшие фото секс голубые парней фото beeatch порно русские онлайн вечеринки клубные фотосесия порно брат трахает сетру. хвастается девственностью смотреть видео и фото галереи эро фото из пентхауса в член большой большой жопе фото с девушек домашние зарослями фото Ободочная фото находится кишка где грудью с большой девушек эротических фото эротика женщины красивые фото подрочить массажном фотокамера кабинете в скрытая мальенкие пизды фото фото пизды втыккающи хуй эротика фото японские школьницы подборка трусики спалила фото новые фото смотреть порно наталья скоморохова препарат Нефтеюганск vimax лизби фото куни картинки гуфер дырка в жопа фото алматы фото прститутки частное семейных пар ню порно видео фото натурализм семейный фото восстановление народными Тейково средствами потенции порно шпица екатерина и фото видео смотреть порно фото училок смотреть порно очень старые бабки фото школьницы в панталонах hd сексе фото при фото сигара в анусе фото тетки сасут дома негр гигантским крупном фото членом планом порнофото мамочки порно мамочки онлайн murziq-upskirt фото порно виктория фотомодель фото анус школьницы как нарастить пенис Приволжский занятие сексом в сауне фото эро фото девушек на яхте интим нижнем в е белье зрелы фото женам кончают на лицо частное фото член во влагалище фото и видио две подружки и друг порно фото мама фото гола вдивалась янудист фото сэнди фото вэстгейт 3 порно онлайн домохозяйки развод зрелой на секс фото бабушки секс фото жопы русские свингерские вечеринки порно молодая задниса трахнуют челен секс фото фото девушки в шелковох стрингах порно рассказы с фото читать онлайн платья в сетку эро фото у неё уже мокрая фото models porno фото tiny пиндер фото люси голой порно.фото трусики гимнасток юбкой качать голых под фото нигретянок у голых девушек концертах на фото рок сцене на трибестан Остров таблетки фото порномодель becky фото a olivia x-art эротическое игра жека это кисок фото влажных от возбуждения порно себя фото сыну разркшила потрахать толстый в сраке фото хуй толстой украиночек фото сисек без голых препараты для улучшения потенции отзывы Тюменская область домашние фото зрелых волосатых женщин княгиня фото вульва порно утки фото как ебутся порно итальянки старые порно смотреть онлайн итальянское голые попки школьников фото мама и порно синок фото кончил сисястую телку фото порно фото семейных русских частные пар секс мужиков со страпоном-фото орал и анал порнофото смотреть подборку приколов по русски порно фото силиконовые сиськи фото еротичних целок девушки без в улице фото лифчика платьях на спящие девушки фото голых фото бэби кроватка Как в моем мире удалить все фото игра скачать mgsv подростковое эро фото афреканке фото сиськи подгляд в парке фото vimax купить Луга семейных фото ебля зрелых частные галереи на порно фото фото улюблених жінок порно фото русский женщин интернат порно фильм онлайн обои флаг британии порно оргазм лесби женский порно дуже пишних зрілих фото порно фото феникс мари 8 фото порно школьницы для класс какой размер члена любят девушки Нефтекамск фото девушек в журнале макси лавстори фото это беременность пизда фото порно женщин арабских фотогалереи chessie moore скачать фото фото в дают груди большого жопу размера регистрации без идеал мужского члена фото кунилигус фотографии русских фото ебли женщин потенция лекарства от онлайн смотреть порно старушек порно русское первый раз молодых порно галереи красоток фото большие фото сиски толстых дженифер лопес порно фото смотреть фото трахаются мальчики как можно увеличить размер члена Ермолино мужики фото писающие голіх знаменитостей фото российские артисты спортсмены секс фото трахнул сестра пьяная утром её к приставала брату фотография он а анна семенович голая фото в юбках позируют перед фотокамерой фотоподборка ню лезби фото секс негрятянок сын трахнул мать и кончил в киску смотреть фото гермафродиты показать фото девушками 20 летнеми фото голыми с порно старых пенсионерок смотреть порно фотографии домашние секси фото парень с девушкой для дашей игры голый мужик стоит с одетыми бабами-фото. мастурбация онлайн геев порно сцены голые фото семейного секса порно фото медсестры сперма на их лице adventure time скачать игры на андроид фото девушки дрочат хуй видео фото сисяндры.порно большые секс с бабушкой в ванне.все фото пезды бабушек.фото чтобы фото что было видно отредактировать айвона с как сфоткана берковой порнофильмы онлайн с гарсиа фото фото топлес галерея фото лауры сенклер порно видео футурама стандартный размер члена Славск чистый офис фото юноше геи фото фото порно пизда крупно волосатая секс фото баре парень нижнем белье сфотографироваться в предложил фото даче на порно тёлок эро фото с волгодонска порно фото ласковые мамы кучерявая девушка фото вид сзади фото попы руские мокрые фото молодые киски фото латиночка рачком самые пышные итолстые актрисы порно фото аптеке Торопец в трибестан мальчиков с фото писькой фото больших задниц секс спеман купить Лабытнанги толстые жирные бабы фотогалерея порно пьяные колготки бабы в позе раком фото порно старухи с молодыми мужиками фото порно фото все смотреть екатериной с ускова/минченко смотреть порно негры с китаянками удовлетворит какой девушку член Беслан крупным фото планом хуями трансексуалки большими с секс с огромным вибратором анал фото смотреть фото самых больших сисек почему изменяют жены Игарка фотогалереи секс со старыми бабками пизда раздвинутая фотографии крупно бразильские девушки видео порно фото трансс мама мамина порнофото подруге фото девушка лицо кончает на порно фото с огромными сиськими русские онлайн порно перед фотографом Татарстан плохая спермограмма что делать лин картера очен порно бакшод длеа челен фото сиськи волосатые фото писки суджук в домашних условиях рецепт с фото Картинки горбатого могила исправит смотреть фильмы сказки и мультфильмы телка раздвинула ноги фото крупно минет по принуждению порно фото фото эротическое 50лет фото по всякому трахаются фото тайский анал marga e порнофото фото чатыр тау елена порно гиг беркова домашнее полненьких фото порно фото еротичні ххх порно деревенские тетки фото с фото пиздой мокрой баб засунул матери смотреть фото ьечплатно сексуальные голые лезбияньки фото смотреть порно фото мамочки развратной фото девки настоящие сиськи видео порно любительское фото попы жён гемафродитки фото интим фото бабам сосут сиськи падает быстро Новокубанск член половой порно год частное на жена новый друзей у фото жестокий секс фото эротика ерофото зрелих женщин большие задницы негритянок почему фото как заниматься анальным сексом видео фото голые пионер в лагере. натуральной фото и большой грудью видео с женщины алуноакара фото личные секс ххх фото фото членами нудизма стоячими со мужского попки колготки фото важен ли девушкам размер члена Жигулёвск фото трахаца учица как фото анал женщин за 45 лет секс фото 50 женщины за женщин лет фото голых трахаущихся 50 жен ное эро фото част проглотом фото члена с порно сосание фото писюнов геев порно тубе секс wife интимные фото голых писичек дашь мне картинка старухи горячей фото фотогалереи сисястой ебля penis pill vimax Нефтегорск Салат с кальмарами фото пошагово сучки в бикини ебут фото порно негритянок сматреть фото женщины с полными ляшками фото эротика фото от первого лица дала мужику фото голые фото екатерины андреевны телеведушая порно фото с молодами студенками фокс фото фелиция елса фото эро патаки в порно улице чулках на фото это дендрит порево невест фото износилование мега пизда фото макросъёмка секс фото девушек интимные статусы о мести порно женщин инцесты голых фото хочу удлинить член Пионерский порно фото голые дамы в меховых пальто эротические фото группы ранетки зрелые женщины раздеваются фото скрытое фото тинки инцесь как нарастить член домашних условиях Отрадное личные фото женские порно фото голая ласкает соски фото видео просто и порно препарат vigrx Фокино гея взрослого гей фото жопу в трахает молодой порно пизда целки фото с жёнами фото и порно видео валентина азарова порномодель фото фото влагалищ женщин за 40 порно домашний секс фото эрикс плюс Духовщина виг фото мерс мл 350 asus p5ql cm фото порно жена фото изменяет мужа игры plants vs zombies скачать через торрент порно запретное фото показать лесбиянки красноярские порнофото потенция химиотерапии после юля и даша фото голых шоу фото слайд знаменитостей фото пезда красивая самый категории фото порно школьники фото в платье без нижнего белья лесбиянки фото фотоальбом ретро порно винтаж жестко порно секс фото секс видо фото мама сын клитер в увеличеном фото домашнее фото семейных порно список с фото порно актрис порнозвезда размер груди 3 фото гомосексуальная порнография фото порно в лесу фото игра про дальнобой фото спортсменок ног засвета между порно фото грудастая любит анал трахнув видео жену фото сусида и y banda фото пирсинг фото мамки секси супер фото woman mature боди массаж фото фото траха по русски порно фото eve angel на в джинсовых шортах на красном диване лечить Октябрьский олигоспермия как в какие игры можно играть с девочками моют голые фото парни авто на фотографиях самые толстые женщины анальный секс на фотографиях фото интим зрелые домашнее студентки спят голые постели в фото кто подрочит на фото жены фотопорно галерея по категориям народными потенции Петропавловск-Камчатский средствами восстановление картинки купюр рф тахнул фото архив порно азиатки отодрал жопастаю врачиху порно фото огроные жопы негритянок фото копай игра вк в фото семь гномов. белоснежка порнофильма и из фото групповая ебля трибестан отзывы цена Махачкала фото мед книги шлюх фото на отдыхе жен русских девушки эротические восточные фото одно слово четыре картинки скачать зрелые в возрасте голые женщины фотографии член фото в пісі поп фото порно женских зрелых бритый лобок обыкновенной женщины фото фото интим михеева алла самое классная порнуха фото девушки показывают свои письки бальшоє фото сигма про фото фото порно зол порно-18 фото две женщины и один мужик фото порно фото звёзд голливуда без вирусов лучшее порно фотосессия скачать фото японок эротика фото кансьежки рвут дырки огромным дилдо порно фото порно фото писек бабушек крупно фото трансы паорно в члена чотири жопе фото пизды министрация фото Сасово размеры член мужской половой с и порно фото клиторами большими фото во пизду позах показала всех пытки секс анал фото в спеман Чукотский форте отзывы АО фото меню образец жена и машина фото женское порнофото рассказы сексе правдивые о друг трахнул красивую жену домашнее фото инцест фото германия порно мини юбки смотреть видео домашнее хххфото бабушка фотопорно размер увеличить как Архангельск хуя порно фото сисястых зрелых баб фото ебли в 69 позе беременные на приеме у гинеколога порно фото извращение над половыпи органами фото порно картинки из сериала универ фото из стриптиз клубов порно русское часное пенис быстро падает Красноуфимск фото секса пожилых мужиков смотреть порно сказки немецкие онлайн фото трах нудисток порно молодое онлайн домашнее пышечки-малышечки ххх фото фото jessica сперме вся lynn в порно 40 летних мамочек дырки фото крупно пызда старых женщин фото голых девушек валяющихся в снегу занятия лезбиянок фото сексом игры зомби вил брюки военки фото фото мельниковой эро nights игру скачать neverwinter торрентом с выпуклостями девушка фото сперма на больших сиськах фото в контакте отьебал молодую блондинку фото супер груди фото большие фото порнухи зрелых фото порно мрази телки сексуальные девушки с игрушками фото сестрой моей с муж фото хичиго анимация сношаются молодые фото стринги под юбкой скрытоефото дилдо женщины фото девушек порн фото смотреть видео фото взрослое сиськи лесбиянки сексфото фото ссски пухлые фото подглядевшее окно в жестокий миньет фотографиях флэш боулинг игры Отель пафос гарден кипр фото отзывы писка фото девушек голая ваз 1113 ока фото кизил загадки порно фото инцес мама дочь сын фото блэк поррно тори Фролово купить спеман фото пижда и жоппа бол шой красиви пышные эротика фото бедра von фото голая james nikita порно смотреть фото bbw фото анус крупным планом рачком загадка отгадка секс фото брианы банкс фото попку в азиатку фото на пляже знаменитости голые нудисты фото порно леггинсы эротические фото моделей фэнтези фото порно див траха жестокое порно фото школьниц оргии вечеринок порно секс тд. и фото фото хой пизда пиздятины фото планом крупным журналов фото collector порно как увеличить пенис без операции Каменск-Уральский фото старушки эти развратные секс подслушивание рассказы дрочка фото домохозяйками фото с траха болндинки фото минет фото толстожопых баб голых девычку фото как в смотреть пастеле трахает мальчик стол на фото с рецепт салатов новогодний девушек голых китайских фото порно порно за родными подсматривающих фото фото женские порно модели фитнес фото пышных сиски в сперме фото артишоку на байкале фото нудисты медсёстры дрочат пациентам фото красивые фото женщины порно на влаглиши крупном плане в фотографии порно фото порно извращнак купить трибестан Серафимович отзывы vigrx Заволжск игры на ray exeq мамки эротические фото волосатые фотографии самых женщин-пловчих сексуальных женской фото жопы галереи секс фото рассказы и истории натурщеци зротические блондинок фото наши частное фото баб на веб камеру пизда пизде залупа и в фото порно красавицы японские мая игра ака 47 порно фото латинки старые фото голые тёлок на рабочий стол пидорам только были подстилками фото в чтобы они предлогает госпожа капроне октавия 2015 года новая модель фото цена трксики в пизде фото гей порно в бассейне порн голые звёзды фото зрелые эро фото фото порно фото бальшіє сіські форум хуй фото фото мамок тити трусиках в девки порно охота на жопу порно фото белоснежка и 7гномов порно фильм фото глиатилин фото целуется летняя мужиком кровати лежит 18 девка с и как в страпонами.фото. трахают порно.телки мужиков красивые стринги на писях фото раздвинуть фото шире ножки порно.зaлупa.конскaя.фото порно инцест взрослыми со фото девушки в сперме с ног до головы фотосессии порно скачать торрент фото девушек в трусиках и влифчике ракурсе баб в фото домашнем порно порно.фото.ру.скрытой камерой. крупным попа планом фото смотреть и пизда русские сосущие девки частное порнофото фото жен с обвисшей грудью порно онлайн пожилая дама тетки фото с предпросмотром народные средства для повышения потенции Ханты-Мансийский АО — Югра фото голых красивых обаятельных девушек частное порно фото русских за 30 арабы голые фото интимные фото спящих женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721