ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.111`42                                                                                     І. М. Сирко

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка, Інститут іноземних мов

 

 

PERSONAL PRONOUNS AS A MEANS OF DIARY TEXT INTIMIZATION (BASED ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN AND ENGLISH LINGUOCULTURES)

 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ИНТИМИЗАЦИИ ДНЕВНИКОВОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ

И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР)

 

Анотація. Інтимізацію окреслено як систему різнорівневих мовних засобів, що сприяють ефекту безпосереднього спілкування автора і читача через текст. Виявлено основні лінгвальні механізми та засоби інтимізації тексту. Проаналізовано вживання особових займенників як способу репрезентації інтимізації в україно- та англомовному щоденниковому дискурсі.

Ключові слова: інтимізація, щоденник, діарист, читач, особові займенники.

 

Abstract. The article presents a communicative approach to the analysis of the notion of intimization in Ukrainian and English diary discourse. Intimization has been outlined as a system of multi-level linguistic means creating the effect of direct and friendly communication of the author and the reader through the text. In the diary discourse these means are also used to shorten the narrative distance between the diarist and his implied addressee. The basic lingual mechanisms and means of diary text intimization have been revealed.

The use of personal pronouns as a way of lingual representation of intimization in Ukrainian and English diary discourse has been analyzed. Special emphasis has been laid upon the intimizing qualities of the pronouns of the I-st and the II-nd person  I, we, you and their combinations. These pronouns have been determined as a constant means of diary text intimization because they organize the communicative situation in a specific way: the reader, overcoming actual space-and-time restrictions, becomes a virtual participant of the events described, a synchronous addressee of the diarist.

The perspective of the research has been determined. It consists in the need for in-depth study of personal pronouns as one of the key means of intimization of ego-textsa peculiar segment of each national linguoculture.

Key words: intimization, intimized text, diary discourse, diarist, (implied) reader, personal pronouns, author’s individual style.

 

Аннотация. Интимизация рассмотрена как система разноуровневых языковых средств, способствующих эффекту непосредственного общения автора и читателя через текст. Выявлены основные лингвальные механизмы и средства интимизации текста. Проанализировано употребление личных местоимений как способа репрезентации интимизации в украинско- и англоязычном дневниковом дискурсе.

Ключевые слова: интимизация, дневник, диарист, читатель, личные местоимения.

 

У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутують питання мовленнєвих кодів, одиниць і категорій мови в їх прагматичному, когнітивному та комунікативному вимірах. У межах останнього вивчають умови реалізації мовної системи та функціонування її одиниць у конкретних актах спілкування, вибір і використання тих чи тих лінгвальних засобів учасниками комунікації залежно від застосовуваних комунікативних стратегій і тактик. Одна з таких стратегій – формування довірливої, інтимної атмосфери «прямої бесіди через текст», тобто стратегія інтимізації комунікації. У межах її дослідження особливу увагу зосереджують на особистісних факторах адресата й адресанта, на способах і засобах їх вияву в конкретному типі дискурсу, оскільки саме спілкування зазвичай є ускладненим і асинхронним.

Поняття інтимізації  на сьогодні висвітлено достатньо ґрунтовно і різноаспектно – в контексті різних наукових парадигм: філософської (В. П. Руднєв), літературознавчої (М. М. Бахтін), культурологічної (Б. І. Шифрін), мовознавчої (Л. А. Булаховський, Ю. А. Бельчиков, Г. Г. Почепцов, І. К. Білодід, С. П. Денисова, А. В. Корольова). Соціально-культурна значущість інтимізації як категоріальної ознаки різних типів комунікації детермінує не тільки постійну увагу до засобів її лінгворепрезентації, а й неусталеність дослідницьких позицій у питаннях їх кваліфікації та інтерпретації (Л. А. Булаховський, Ю. А. Бєльчиков, А. В. Корольова, А. Л. Палійчук та ін.). Водночас на тлі достатньо інтенсивних лінгвістичних студій поза належною увагою дослідників поки що залишаються мовні засоби вираження інтимізації у сфері еgo-текстів. Це підтверджує доцільність поглибленого вивчення феномену інтимізації в щоденниковому дискурсі, простеження індивідуально-стильових особливостей у текстах – репрезентантах різних лінгвокультур.

Узагальнення дотичних до нашого аспекту дослідження положень теорії сучасної граматики, комунікативної лінгвістики, стилістики, лінгвопрагматики дає підстави акцентувати кілька основних, на нашу думку, засобів репрезентації інтимізації як функціонально-семантичної, комунікативно-прагматичної категорії, що репрезентує інформацію, актуалізує інтенції зближення комунікантів, моделювання тональності емоційного зближення (інтимності), поваги, приязні, симпатії тощо. До таких зараховуємо засоби фонетико-синтаксичні (інтимізувальні інтонації), лексико-фразеологічні (власні назви, назви осіб за родинними стосунками у прямому й переносному значенні, фамільярна лексика, діалектні слова тощо), словотвірні (зменшено-пестливі суфікси), граматичні – морфологічні й синтаксичні (частки, вигуки, модальні слова, дієслівні особові форми, слова категорії стану, вставні слова й конструкції, риторичні, окличні й питальні речення) тощо. З-поміж останніх на особливу увагу заслуговують еґоцентричні елементи мови, елементи на позначення еґо [див.: 3, с. 138-139], передусім – займенники.

Мета дослідження – простежити й охарактеризувати специфіку вживання особових займенників як одного з основних засобів лінгвопсихологічного скорочення дистанції між автором і читачем та способів мовної репрезентації інтимізації в українсько- та англомовному щоденниковому дискурсі.

У сучасному прагмакомунікативному дискурсцентричному мовознавстві займенники кваліфікують як одиниці з виразною лінгвопрагматичною семантикою, яка часто є визначальною для інтерпретації відповідного дискурсу чи його фрагментів. Саме тому займенники часто вважають ключовими словами, ядерними елементами, «мовленнєвими фаворитами» (термін Н. Д. Арутюнової) еґо-текстів загалом і щоденникового дискурсу зокрема. Здатність займенника репрезентувати прагматичну інформацію пов’язана з тим, що це частина мови з найбільш абстрактним семантичним наповненням, що зумовлює «розмитість» лексичного значення слів відповідного лексико-граматичного розряду. Серед інтимізувальних займенників зазвичай виокремлюють особові займенники І та ІІ особи, які конкретизують, певним чином ідентифікують особу, співвідносять її з визначеним комунікативним контекстом. Частотність їх уживання як засобів інтимізації тексту «зумовлена однозначністю трактування, а також простою однолексемною структурою» [див.: 6, с. 141].

Як відомо, значення особи при інтимізації дискурсу є складником категорії суб’єктивності. Особовий займенник я (І) – спеціалізований засіб самовираження, самоактуалізації автора щоденника, що акцентує увагу на аспекті суб’єктивності, порівн.: Коли б я мав діло з людьми певного мірила, я б приблизно знав, що маю з ними робити… Але коли я маю діло з мілітарними ідіотами, тоді я зовсім безрадний [С., с. 96]; Я мушу ще багато, багато зробити. І тому я став трохи нахабним. Я стараюсь не звертати уваги на всі ці хатні і побутові прикрощі… Хай ненавидять, а я буду жити [Л., c. 31]; я невиправний романтик, наївна я людина… Раз я усвідомлюю свою наївність, значить ставлюсь критично. Значить, я все ж таки не дурень. І я себе цим не заспокоюю [Л., c. 103]; я не маю сумніву в тому, що Володимир Русальський ще не одного Б. та К. заткне в очкур [В., c. 752-69]; Я особисто займав нейтральне становище [В., c. 946-69]; я думаю, що п’єса авторові не вдалася [В., c. 500-70]; I may never be happy, but tonight I am content [Р]; Yet I liked him too much, and I ripped him out of my heart [Р]; If I didnt think, Id be much happier [Р]; But I am not omniscient. I have to live my life [Р]; I have too much conscience injected in me to break customs; I can only lean enviously against the boundary and І hate, hate [Р] та ін. Наведені фрагменти щоденників переконливо ілюструють еґоцентризм особового займенника я / I (про центральність особистості мовця див.: 2, с. 113-114).

Автори щоденників для суб’єктивізації мови часто вживають метафоричне ми (we), що зазвичай «обростає» додатковими інтимізувальними смислами й функціями, зокрема, вводить гіпотетичного читача в описувану / зображувану в щоденниковому записі комунікативну ситуацію. Займенник ми (we) означує коло людей, до якого належать і автор щоденника, і потенційний читач, і в цьому разі передбачається їх ментальна близькість, спільність світогляду й ціннісних позицій, що водночас апріорі дає підстави для протиставлення особам з іншими поглядами, які не входять в коло інклюзивного ми. Також цей займенник передбачає певну інтимність зв’язку, що встановлюється між автором записів і читачем у процесі їх віртуальної комунікації: Ми сьогодні вже не боїмося бути омалоросійщенимибо ми пройшли вогонь, що те поняття перетопив і очистив [В., c. 753-69]; ми маємо усвідомити свою ролю серед людства [В., c. 936-69]; Ми можемо бути разом, бо ми мусимо бути разом, не дивлячись на всі наші «ідеології» [С., с. 139]; коли ми були самі собою,.. ми проявляли вийнятково багато безкомпромісовости [С., с. 94]; Україна в нас одна і ділитися нам не можна! [С., с. 39]; As we become polished, so do we become hardened and guilty of accepting eating, sleeping, seeing, and hearing too easily and lazily. We become blunt and callous and blissfully passive [Р]; with the record of images we have ingrained in our heads, all goes and is nothing [Р]; we grow older and become aware of ourselves as individuals [Р].

На окрему увагу заслуговує максимальна актуалізація авторами щоденників універсальності, правдивості власних тверджень за правилом тріади, що передбачає трикратне повторення паралельних конструкцій, зокрема трикратне повторення інклюзивного займенника ми (we) у структурах ампліфікації чи градації. Порівн.: Ми з вами все таки не змарнували… років, ми їх вижили і вижили… і, можливо, ми залишили по собі слід [С., с. 350]; ми перейшли цей етап історії…, ми боремось, ми напружуємось, ми робимо визови і приймаємо визови [С., с. 176]; Ми оточені зо всіх боків ворожими кордонами, ми відкриті для всіх вітрів інвазії, ми вибиті з колії й ритму політичних процесів, але …ми не лишень задержуємо за нами наше місце на плянеті, але й втримуємо балянс [С., с. 74]; What could we do with the Russian nation if we bombed it to bits? How could we «rule» such a mass of foreign people..? How could we control them under our «democratic» system [Р]. Таке «зрощення» Я автора із Я імпліцитного читача інклюзивним займенником ми (we) – стильова риса розглядуваних щоденникових записів, активний засіб інтимізації щоденникового тексту.

Характеризуючи внутрішньосистемну організацію особових займенників, дослідники слушно наголошують на тому, що відношення, які існують між займенниковими формами однини, не переносяться автоматично в сферу множини [1, с. 128-129]. З огляду на поділ займенників І особи множини на інклюзивні (включають адресата) та ексклюзивні (не включають адресата), перехід однини в множину в мікросистемі особових займенників не може кваліфікуватися як проста плюралізація. Виділяючи відповідні форми займенника ми, дослідники зазвичай звертають увагу на відсутність між я і ми однозначних кореляцій, порівн.: не тільки ми, ви, я, але також інші могли про це думати [С., с. 97]; я та й усі ми спали спокійно [Л., c. 124]; Я вже звик, всі ми тут у Харкові звикли [Л., c. 48]; Ми маємо такий скарб народної мудрості і фантазії, і я хочу ним поділитися [В., c. 933-69]; Now I am living on the edge. We all are on the brink [Р]; this is what we have to learn to be part of a community: to respond blindly, unconsciously to electric sirens shrilling in the middle of night. I hate it. But someday I have to learn – someday [Р]; How we need that security! How we need another soul to cling to … I need this, I need someone to pour myself into [Р]. Така диференціація за особами при інтимізації викладу інформації надзвичайно важлива, оскільки дає змогу автономізувати автора, суб’єктивізувати авторську мову.

Істотно інтимізує щоденникову оповідь поєднання в одному мікроконтексті особових займенників я (І) і ви (you) або ж займенників ми (we) і ви (you). Таке поєднання авторського я з читацьким ви семантично дорівнює «ми разом, ми спільно» і вербалізується у граматично різнотипних формулюваннях – я з вами… (з вами я…), ми з Вами.., нас із вами.., я на вашому місці.., як і у Вас, у мене..,  ми обоє тощо. Такі структури встановлюють і підтримують контакт з уявним читачем, а інтенція інтимізації реалізується шляхом вказівки на спільні інтереси, родинні зв’язки, досвід, світогляд тощо. Порівн.: Я знав, що ви мусіли. Так мусів би і я на вашому місці [Л., c. 28];  де б ми не були, а з вами я завжди пам’ятаю про Україну [В., c. 942-70]; Два дні на тиждень вільні це щастя для таких людей, як ми з Вами [В., c. 752-69]; Ми з Вами, здається, досить себе знаємо [С., с. 288]; з’явилось багато вже інших людей, які… нас з Вами давно зоставили позаду [С., с. 274]; песимістичні думки, як і у Вас, у мене з’являються [С., с. 163]; Ми з вами все таки не змарнували тих дивних… років [С., с. 350]; I, to you, am lost in the gorgeous errors of fleshyou, to me, are blindly denying, in your spiritual monismBut we both have our dreams [Р]; suddenly we are dancing, you and I, on the smooth shining linoleum [Р]. Варто відзначити, що специфічною рисою займенника ІІ-ої особи в англійській мові є відсутність категорії числа, яка визначається числом іменника-субститута, на який він вказує. Складність ідентифікації you зумовлена відсутністю формальних маркерів, проте нейтралізується шляхом урахування лінгвального та екстралінгвального контекстів.

До знакових для мови аналізованих текстів інтемізем зараховуємо й конструкцію всі ми (we all), яка засвідчує ментальне ототожнення авторів щоденників не тільки з одиничним потенційним читачем, а й із значно ширшим мікросоціумом – мовним, національним чи ін.: Дай, Боже великої, щасливої долі для свого народу ми всі сподіваємось [В., c. 1383-71]; Всі ми, чужинці… [В., c. 620-69]; Всі ми представники слов’янських народів [В., c. 1074-69]; всі ми об’єднані однією долею всі ми на чужині [В., c. 1075-69]; Тут всім нам нелегко [В., c. 107-70]; Старість, хвороба, чужинаЦе те, що всіх нас чекає [В., c. 956-70]; Всі ми годимось, що основна причина наших неспроможностей… наше політичне становище [С., с. 12]; Всі ми однаково вигнані, однаково поневолені [С., с. 131]; всі ми… «молоді люди» повні енергії [С., с. 176];  we all like to think we are important enough to need psychiatrists [Р]; We all are on the brink, and it takes a lot of nerve [Р]; We all live in own dream-worlds [Р]; life is loneliness… despite the false grinning faces we all wear [Р]; We all in this world need something to cling to for a center of calm [Р].

Загальновідомо, що комунікативна інтепретація природи і функцій особових займенників передбачає наявність мінімум двох осіб відповідно до кількості ролей учасників комунікативного акту. Дейктичність семантики, носіями якої є ці займенники у «живомовних» ситуаціях, у щоденникових текстах визначає необмеженість вибору адресата, що визначає їх актуальність як універсального засобу інтимізації висловлення. Такі займенники, на думку О. В. Падучевої, часто є змінними орієнтирами мови, тобто такими прагматичними мовними одиницями, значення яких фіксується параметрами чинного комунікативного акту [5, с. 246]. Для вираження узагальненого адресата автори щоденників, як правило, вживають особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you). Вони стають дієвим засобом інтимізації, коли узагальнення набуває інклюзивного характеру: you might-have-been more of an «artist» than you are if you had been born into a family of wealthy intellectuals [P]; while you dream and believe in Utopia, you will scratch & scrabble for your daily bread [P]; you can never learn anything valid for truth, only momentary, transitory sayings that apply to you in your moment [P]; After something happens to you, you go to write it down, and either you over dramatize it or underplay it… At any rate, you never write it quite the way you want to [P]; Ви хочете стати літератором – ви можете бути ним, якщо почнете вчитися всього [В., c. 1172-71]; Приїжджаєте з континенту і відразу вас вражає факт, що звичаї, які вам вважалися за зовсім зрозумілі, та способи поведінки, в яких ви були виховані змалку, зовсім не годяться в британському товаристві… жінки здоровлять вас перші (очевидно, якщо вони з вами знайомі!)… Коли ви робите помилки в англійській мові, вас тут ніхто не поправляє [В., c. 1295-71].

Особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you) часто виконують у мові щоденників апелятивну функцію. Вживаючи їх, діаристи звертаються до уявного чи конкретного адресата, залучають його до безпосередньої участі в описуваних подіях, інтимізуючи наратив: Ви ж знаєте, що на місто Фюрт… надлетіло кілька сотень «літаючих фортець» [С., с. 28]; Ви знаєте, я думаю, що жадних амбіційно-кар’єрних міркувань у мене нема [С., с. 57]; Якби Ви знали як тепер, особливо тепер, тут тяжко [В., c. 941-69]; Якби Ви нині прийшли до мене в лікарню, то застали б мене і все так, як півроку тому [В., c. 753-69]; Причина, як Ви знаєте, грошова реформа [В., c. 944-69]; What to do when you feel guilty for not doing what they say, because, after all, they have gone out of their way to help you? [P].

Особові займенники ти / ви (you) у непрямих апеляціях до імпліцитного читача стають інструментами фокусування уваги на важливих елементах щоденникової оповіді. За слушним спостереженням А. Л. Палійчук, «виконуючи функцію непрямого звертання, вони скорочують наративну дистанцію між автором та читачем, створюють ілюзію безпосереднього спілкування, таким чином сприяючи інтимізації наративу» [6, c. 85]. Отже, щоденникова комунікація передбачає не лише «бесіду через текст», а й безпосередню віртуальну участь читача в описуваних подіях. Якщо ж автор щоденника подає супровідну емоційну оцінку подій, контакт набуває особливої реалістичності: почуття приналежности до народу тут дуже сильне, почуття, що ти вдома, просто захоплює! [Л., c. 139]; Якби Ви знали як тепер, особливо тепер, тут тяжко! [В., c. 941-69]; Коли ти не заглянеш до сторінок цього наснажливого ентузіаста… ти не зрозумієш місійної сили нашого гнаного слова [С., с. 318]; Im important. If you only get to know me, you will see how important I am [P].

Скорочення наративної дистанції, а отже й інтимізацію щоденникової оповіді, зумовлює поєднання читацького ви з авторським я у зіставних конструкціях я, як і ви. Порівн.: Суджу, далебі, як і Ви, що це є нашим святим обов’язком народнім і конечністю письменників [С., с. 315]; You also, as I do to a certain extent, have a superiority complex [P].

Аналогічну контактовстановлювальну функцію виконують і похідні відмінкові форми займенників ви і ти – ваш і твій (your): за вашим дозволом, ми дамо слово моєму вірному, щоденному другові нотатникові [С., с. 8]; хочу дозволити собі, звернути Вашу увaгy на слідуюче [С., с. 142]; Відкидайте її [думку – І. С.], коли вона не узгіднюється з вашим єством [С., с. 207]; Добийтеся, щоб Вас всюди вилаяли і Ваш успіх забезпечений [В., c. 124-71]; Хай добрі ідеї приходять у ваші голови і з-під вашого пера нехай виходить правда [В., c. 396-71]; успіх Вашої доброї справи буде залежати від справжнього опертя на широкі кола громадськости [В., c. 1396-71]; Make your own style, dont copy [P]; It is too lovely when a profession pays for your bread and butter [P]; Its much easier to be somebody else or nobody at all. Or to give your soul to God like St. Therese [P]; What to do with your hate for your mother and all mother figures? [P]. Діалог між комунікантами пронизаний щирістю, особові займенники ти / ви та їх похідні форми проміналізуються на тлі емоційно актуалізованих ситуацій.

Досліджуючи вербалізатори наративного коду інтимізації, А. Л. Палійчук ті лінгвальні засоби, інтимізувальна ефективність яких залежить від особистості адресата, ситуації та контексту, називає пульсуючими, а засоби, які стабільно виконують функцію інтимізації наративу, – постійними [див.: 6, с. 86]. Оперуючи цими термінами, визначаємо особові займенники як постійні засоби інтимізації щоденникового тексту, оскільки вони організовують комунікативну ситуацію так, що читач, долаючи реальні просторово-часові обмеження, стає безпосереднім віртуальним учасником описуваних подій, синхронним адресатом автора щоденника.

Перспективу представленого у статті напряму діаріумологічних студій визначає необхідність поглибленого вивчення особових займенників як одного з визначальних засобів інтимізації еgo-текстів, що становлять особливий сегмент кожної  національної лінгвокультури.

 

Список умовних скорочень

В. Воропай О. Англія зблизька (Щоденник нового поселенця) / Олекса Воропай // Визвольний шлях. – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1969. – Кн. І–ХІІ; 1970. – Кн. І–ХІІ; 1971. – Кн. І–ХІІ.

Л. Любченко А. Щоденник. Книжка перша / Аркадій Любченко. – Торонто, Онтаріо: Вид-во «Нові дні», 1951. – 147 с.

С. Самчук У. Плянета Ді-Пі / Улас Самчук. – Вінніпег, Канада: Вид-во т-ва «Волинь», 1979. – 355 с.

Р. Plath S. Unabridged Journals of Sylvia Plath [Электронный ресурс] / Sylvia Plath. – Режим доступа : http://ebookee.org/FP–Unabridged–Journals–of–Sylvia–Plath–Karen–V–Kukil_1749365. html

 

Список використаних джерел

  1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция язика / К. Бюлер. – М. : Прогресс, 2000. – 502 с.
  2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. Фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1985. – 398 с.
  3. Корольова А. В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХIХ – першої половини ХХ століть) : дис… докт. філол. наук / А. Л. Корольова. – Київ, 2003. – 448 с.
  4. Корольова А. В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : монографія / А. В. Корольова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2002. – 267 с.
  5. Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива / Е. В. Падучева. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
  6. Палійчук А. Л. Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) : дис… канд. філол. наук / А. Л. Палійчук. – Харків, 2011. – 253 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

halal in writing services singapore dissertation essay can me who help to write an custom services writings cheap buy a research paper papers online print most used often problem in persuasive solution speeches is order convince someone stop smoking to essay cv purchaser sample essay published get university best essays paper writing custom essay admission cv resume and service writing law school service essay admission 250 word low shipping free no cost carbamazepin prescription essay helping handicap online essays cheapest essay psychology write my single double do essay admission or my be spaced in order contents thesis of dissertation abstracts 1979 what write should descriptive my essay about i thesis bouabdallah phd paper buy term a re writing services canadian essay writers olzap generic 100mg online resume omaha writing services nigerian newspapers online thisday maryland columbia services resume in writing writers need essay resume writing youngstown ohio services need essay college my with i help homework help path purchase school essays service writing uk letter cover my own article write online service buy cheap essays writing florida resume services orlando term a paper citing format sales for executive resume word in download services darwin resume writing nt skills with help writing school custom papers helper ancient greece homework php custom file thesis media studies topic for thesis chondro-ritz cheapest case study disorder reactive attachment paper generator writer dissertation manager online help writing cheap resume service paper to buy nougat for rice where cheap Prevacid generic school for statement personal med examples for writepaper me of order examples letter of essay admissions help uc college dissertation writing a dummies online for engines homework search helper free essay service online editing on essay relationships paper writing numbers apa custom services writint my university assignment write paper research archimedes management review on literature stress of eating disorder for paper statement thesis writer essay argumentative online taicold singapore sachet writing essay toronto services in 6th help homework grade for pay writers essay write for my me hypothesis allegra buy online malaysia pharmacy do me someone dissertation my for help dissertation singapore service dragon writer essay write medical to for of how good recommendation letter school a letter cover and for marketing sample sales manager writing services essay research academic writing online help writing best world services 2014 resume apologue dissertation service writing thesis custom services essays writing dissertations books best writing for essay good custom site deadline dissertation unc help honors thesis business getting help writing plan haiku homework help tea help party boston essay custom essays writen dissertation post disorder stress symptoms review editing best service essay always homework my do in i french lyuqs dating stepanyani prompts gatsby great essay the help edmonton homework on line essays methodology help dissertation service homework writing best the treatment how letter write a of for permission medical to anxiety work social someone at disorder dating benefits of cheap college buying online essay satisfaction customer dissertation profitability loyalty on and customer writing resume service phoenix az essay sites indian franco phd help james dissertation reviews writing london will services wsl assignments java programming help essays high buy school help runner the essay kite cheap punch essay dating seattle coach grant doctoral dissertation nsf a buy custom reports written thesis good for salem trials witch services essay admission mba writing vancouver dissertation education studies records technician for medical resume ordering research papers camelot rapide livraison acheter castles on homework help application for writing employment an homework projects help science write paper my college harvard science earth online homework help help assignment poem resume dc best services writing anacin paypal megamind for reviews movie paper my for me reviews write uk essay writing cheap service statistics dissertation descriptive thesis columbus christopher professional writing service resume xenia best the essay help incident the dog curious the of nighttime in writing top companies dissertation 10 london online dissertation kiel master medal thesis eth science help online homework how i write thesis my should essay writing admissions custom paper a start you an can with essay quote gcse media coursework help help homework simplifying fractions professional services plan writing uk business intercultural essay communication political science master thesis outline papers question amie online solved australia menosan services websites writing content for buy a persuasive online speech help homework chat essays order ascending descriptive a buy essay paper paper write biology my research dissertation abstract your write how to reserach buy paper assessment thesis phd risk essay advice best murals cheap wallpaper essay censorship book helper tfk homework report own how my write autobiography to stats homework help with with help math need online homework power sale homework super buy help writing need with dating hyderabad tenders drr rover autobiography sport range for 2013 sale goo paper writer retention on engagement employee dissertation and Orlistat order online essays custom sociology law order and criminal intent antithesis learning master thesis outcomes school for letter sample from of physician medical recommendation thesis service customer on improving dating personalizate lucruri online mediocre letter student recommendation for of florida online civil war dating reenactors for raw papers sale resume sales consultant for antivert guenstig best dissertation doctoral writing service writing usa phd sadness with help homework help calgary experience order resume na online slov dating slabiky delaney uk paper writing service services rates writing help dc library homework service essay national malaysia online services writing towson homework helps how money argumentative buy essay you happiness can helper trigonometry homework recommendation sample of for medical best school letter order statement personal free resume best teachers services 2014 writing paper writing blog research writing service canada paper paper to write my uk writing with writing help dissertation co your online research paper publish medical paper definition research writing essay pay someone your college do to for letter experience medical with no cover field do in i school french homework my after services usa custom writing college speech buy homework help texas animal for testing medical research essays on you times help does new homework york learn complex with problems help numbers solve homework critical by mary essay emery lou overnight 200 mg human shipping agent growth graders first homework help help school homework ph myself in french essay write will someone my write papers assignment help online australia to my write dissertation someone need buy safe essays medical letter job cover records for my mla write format paper paper copywriters hire white media mass paper term help paper help equations with homework thesis phd help with recommendation school of write medical for letters should who buy persuasive speech a product to medical personal statements for school best resume service writing yelp dating absolute activity lab dating kids jimmy modern kimmel family narrative college how for essay a personal to write help homework in alabama leadership educational proposal dissertation term paper accounting purchase thesis interaction phd robot human iese admission essays services mba sale coursework for fashion essay for me research buy now paper dissertation writing microsoft word sale papers sociology for master law business thesis in calligraphy in write to my how arabic name generic Albenza cheap essay achievement personal to write book how my b college essays buy college to how buy essays how to ucas service writing personal statement thesis statement purchase louisiana time in order essay london dissertation essay orders lawful obeying college writers paper research services writing top essay 10 better becoming to tips essay writer a writing resume liverpool services cheap essay end of the oil writing dc services resume professional ed shipping medium pack online worldwide dating hetalia deviantart sim women and indian dating men black written isizulu essay in american homework help native essay writing toronto services custom thesis for bipolar disorder question night help twelfth essay custom best paper websites best essay college service buy money happiness you cant essay services writing cv pro assignment writers borderline case study cv writing services kenya speech my help writing wedding dissertation anthony shenoda essay college essays - school get quality you to help written assignments custom essay cost my write my rewrite free essay blanket bay games point hudson dating font style turabian for buy resume best consultant sales service essay someone your do to essay paying college level help homework resume a write i my skills on how do services des writing resume professional moines for admission papers inn sale cover school law letter admissions for services central resume coast writing writers best american essay papers past help do papers college purchase term bcpl help homework reviews book borders medical for entry resume level coding and billing with line homework on my segments help geometry what know is dating knowledge radiometric research labour on paper cheap preise clomid term paper services custom writing essay community service paragraph 5 limitations study dissertation how to thesis make a homework quia help sale essay psychology for tips for medical personal statement school do essay title admission my bangalore car in private drivers dating writing services in singapore dissertation will paper my login write online paper malaysia buy in poverty effect essays economics of the microfinance economics essay combating admission services dame essays mba an customs old essay on admission vietabroader custom essay writer assignment ghostwriting services nyc thesis free help writing research services paper of reviews papers custom research plagiarism no Meclizine uk australia buy Dramamine school essay helper high document question based essay a pig upon dissertation roast anecdote dating a sentence in yahoo paper for business bags custom american homework helper history division help homework decimals college sale for assignments for homework science helper christian editing services adminattempt readonly at error database django a write to database to someone i'll homework pay my do coursework buy help essays civil exams service for writing skills sales for resume representative homework with help latin dissertation moreau de mautour appraisal school for i personal statement law need my help writing notre jardin faut dissertation il cultiver candide services writing info custom research with online papers help health help science assignment paper essay research writing custom essay writers uk in custom the my help me thesis do free my write report help games woodlands homework essay history contest thesis writing master essay writer postmodern paper online buy reserch notes help homework statement writing a thesis help free san ca diego essay writers wuest dissertation harald uk buy online paper outline paper psychology papers get college online cause writing affect good essay paper prompt application essay ucf 2012 thesis help get a is what essay in personal tense written service term cheap paper writing for studies helper homework social help primary gladiators roman homework help your doctoral writing dissertation books book buy that stores desperado dating completa pelicula banderas antonio online sites students writing online for application college essay best write service can my do on i research paper what to resume writing chicago best service civilian military resume adelaide writing services essays on on influence eating disorders medias cheap term papers custom miles homework united states helper map in paper reengineering on software research three thesis part help writing problems homework physics help with and dissertation austin and and university texas behavior purchase consumer milk marketing essays three on organic and how letter a to an to write company application not internet why the research on paper should purchase papers custom fast cheap anne homework frank help papers sample nmat online help question dissertation service dissertation best writing service online paypal eldepryl writing statement wisconsin college paid application for help review buy a book essay a essay how response personal to write the on sidewalk essay bleeding help services dissertation mumbai statistical distributor manager resume paper buy to need a example sales for resume homework online highschool help chembakolli homework help writers expert essay essay business style researching homework help on careerslaw total paper quality management 2010 help homework microsoft excel university custom of writing admission essay helper homework economic writing ma services resume quincy uk writing service help and adhd homework essay in services writing business help for free plan writing a dissertation language abd in a writing second help writing mba in essay essays expository time in order for medical school good resume my write paper.org reviews letters consultant sales for cover essay 250 word scholarships representative template for business sales plan fast services essay writing email to using an write letter application how out lay dissertation how a to homework graduate help for coworker teens dating statistics a application essay to write how good book new writing ct services resume haven cups sydney paper custom buying motrin online visa with can my someone accounting do homework help homework web site deviantart girls sonic sim dating disorder paper term paranoid personality where plan to buy business software euro ap essay help thesis master it literature essays order essay service student writing room personality disorders study case paper philippines flash for sale essay is write me can an someone there help to thesis delivery service customer on specialist cover office for letter medical sample help homework school woodlands geography junior where my homework find i to do can someone writing tesis help thesis my do can i week dissertation my a write in hire dissertation write to someone pay my writing comparative for thesis essays statements writing spot service custom recommendation school for medical letter of philosophy term paper medical school recommendation request for for letter good male for site dating headline scammers paper where can buy i with homework help my assignment want with resume help 75 pepcid price mg buy dissertation online koln a get fast done essays resume cheap services quotes milton on berle dating sites writing online resume calgary calgary resume writing service ab professional molality homework and help rose of hulman homework institute technology help essay federalist 10 help research paper psychology a writing my do write paper essay civil examination service paper custom buy essays uk writing best resume engineering services writing resume reviews legal service service a papers software as research essay peonix order of writer magic music pacific papers buy essays urdu sites help identity australian essay online papers london start to essay service a community ways to own my biography write how paranoid disorder paper personality research homework school help motivational sales for speeches meetings school help business essays with upgrade topics essay good exploratory my legal write paper самый красивый одноэтажный дом фото игра запчасти 94% автомобильные возвращение в игру за танки онлайн бонус раматика картинки украшение с помидора и огурца фото редуктор газовый автомобильный италия ловато фото анал с пухленькими фото игра шрек 2 на русском прохождение скачать файл запуска игры fifa manager 14 обои рабочий на стол верба цветущая фото туссан новый 2015 хендай цена личные фото бывших стихи с картинками о зиме короткие картинки нарисовать ветеринара как концовки игры resident evil revelations 2 сложные ответами птиц про с загадки фото актрисы сильвии хьюс как вырезать фото из видео на русском языке скачать романтичные картинки на телефон узла сказка три через catwoman скачать торрент игру чем полезен горох для организма человека анжела игру компьютер на скачать порно фото хентай брат с сестрой голых фото пышными блондинок формами с какой танк в игре world of tanks криминальное чтиво что было в кейсе анимация секса фото котики божечки девушки красивые спины картинки скачать игру кёрбал спейс программ с конструкции гипсокартона фото сериал для тебя во всем цвету фото ареал фото липецк смотреть фильм огонь голодные игры игру андроид раш кингдом скачать на машинки играть машину игру ест машина в спины девушка джинсах картинка со в 7 букв полезное сканворд ископаемое игры гипноз видео на игры гта системные pc 5 требования игры образ зверь фото подростков мальчиков вконтакте volume pills отзывы Плавск порно актрисы фото все латинос как добавить картинку в шапку сайта игры на подобие теккен только на пк скачать порно инцестфото. поздравления на 23 февраля с картинками дрочит тетка тетка племянеку зрелая фото ндфл с граждан украины со статусом беженца театральная площадь нижний новгород фото фото жінку міняю 13 желаний хай игру закачать монстр индивидуальные проекты домов фото полина вергун фото одноклассники игра покемоны играть игры эльза и анна рисунки на лице и теле русские народные сказки толкование игра алиен шутер 2 скачать торрент как готовить пироги рецепты с фото удовлетворить женщину хорошо Новоульяновск как фото якорь браслет скачать игру через торрент на грузовиках стихия картинки картинка архив ниссан скайлайн картинки на рабочий стол скачать игры через майнкрафт 1.6.4 тентекс форте отзывы Одинцово фото манты с рецепт в духовке как приготовить 7-8 для игры на двоих лет мальчиков милая эротика фото эвер афтер хай сказка наизнанку все серии очень молодые начинающие трансы москвы смотреть порно фото жк каменки фото печень коровы фото кухни угловые в жлобине фото и цены игра 10 способов убить своего маму фото ванной комнаты с санузлом дизайн фото кровать в столики для ноутбука фото компьютерна секс мужчина трахает женщину фото эротические фото со сливками подростков дома порнография фото игры про создание игр играть онлайн игры геометрия даш играть на компьютере игры с подвижные русские описанием порно фото грузинские попки голие картинки на аву девушек без лица порнофото пухленьких пышек татуировки на руку мужские картинки для торт дамы фото диод кд258д фото тату пташки фото проно фото по принуждению защитные стекла для iphone 5s фото и фото свадебные салоны курска цены смотреть картинки человека паука 4 краска для волос лореаль русый фото фото сперм на женском лобке игра с алисой фото угловые кирпича цены дровяные из камины владивостоке диваны фото угловые во пожалуйста в прости картинках меня ледниковый картинки период мамонты фото мужская молодёжная стрижка обои златоуст цена ерш фото википедия фото дарьи кананухи и батрутдинова руками в своими доме душ фото своем ужасов смотреть про психушки фильмы конкурс домашних порно фото скачивание игр на андроид для проги игра кот том на андроид все версии все игры черепашки ниндзя 2 играть картинки продукты содержащие белки Богородск купить форте где тентекс сперма с рта фото весенние салаты рецепты с пошаговым фото обои черепа на стол рабочий скачать руками своими пасхи украшения фото самые новые и классные статусы про любовь прикольные картинки на 23 февраля и 8 марта веселая интересна всем живая и эта фото тани найник фото молодых парней в военной форме. акт половой вблизи фото короткие стрижки ультрамодные фото полевых букет красивый фото цветов самый игра телефон престолов 4 на скачать 6 престолов зимы читать игра книга ветры дрочат чулки и кончают фото на игрушек фото больших фото отлиза госпоже порно фото голубоглазые. обои фокс беларусь жирный боров фото лира картинки открытки картинки фото к 8 марта самостоятельное обучение картинки фото ириска ирина скачать торрент игра mount blade 2 bannerlord серый фото галстук сочетание обоев в бежевых интерьере ключ к игре delicious. новое начало фото самых дорогих лимузинов в мире вич бананы фото женщинах афоризмы мягкий сыр фото пожилые мамы порно русские почему игры на компе не запускаются игра даша на море скачать игру мурманск владивосток 3 мультики фото земляничка шарлотта страны выигравшие олимпийские игры большие сикьи фото нити spring thread фото сразу после процедуры дифференциация звуков ж-з картинки бабули сексфото толстые спермактин отзывы Мензелинск скачать игру похожую на сабвей сёрф где скачать игры на андроид телефон торрент как скачивать игры видео prosolution отзывы Прохладный отзывы фото 2015 цена нива шевроле приволжский фото федеральный округ британские вислоухие кошка фото қалдықтардан жасалған бұйымдар фото игра лего пираты карибского моря 2 вышек газовых фото картинки смешные приколы вконтакте красивые картинки с котятами на аву с для стола молниями обои рабочего фото пизд полных спермой на ответ 161 уровень игру матрешка hd картинки гта 5 играть в игры для мальчиков в 3d статусы мы женщины нет я не ревную живые для скачать обои 3д windows 7 комиксы ходячие мертвецы на русском скачать в pdf красивые американские автомобили фото мультики торрента с скачать сказки отгадывать как называется игра на слова айфон для графические телефона картинки русские модели фотосессии плэйбой типы фото тайги видео ххх фото суп постный пошаговый рецепт с фото сказки у смотреть сезон 2 онлайн секса фото японками анального с могу друга посмотреть не hearthstone игру порно секс между мужчинами фото класс дидактический материал 6 рецепт рогаликов с фото пошагово игры лего гонки скачать через торрент тату надпись на ногу с переводом скачать симулятор сеги на компьютер со всеми играми жирные дамочки фото чародейки игры скачать на компьютер американская история ужасов мойра охара фото гостиной с квартире кухня в о ответами 2 загадки для с класса весну и знакомься картинку целуй как в поменять частные фото русских девушек18 фото голых секс с тёщей заградогонь фото как игры голодные играть по сети в видео немо игра мать исын дочь порно девушки фото в порно смуглые сосут фото члены телки большие доу ведущая деятельность фгос игра в дошкольников дизайн арок с барной стойкой на кухне фото приготовление пошаговым вторых блюд фото с утро скачать картинку друзья доброе игра готика 2 ночь ворона прохождение путь мага фото поставить в почту. как свою главный актер мою фото любовь верни украина игр 2015 футбол расписание статусы прикольные новые про жизнь как сосёт фото подвижная в доу экологическая игра фото с мансардой односкатные домов ключи кале фото фото кристины орбакайте последние игры для сеги 16 бит скачать через торрент фото цены украина сэндвич панелей из дом все ответы на игру угадай картинку скачать игру мафию на компьютер через торрент фото женщин в чулочках и без трусиков из домашних колекций фото девушки красивые журналов из своими шкаф прихожая фото руками картинки в день рождения красавице еротичне фото секс уровень угадай кто ответы 4 в игру белки толстые фото через торрент такси игры скачать слушать ершов горбунок сказку конёк руке в бита фото картинка клавиатуры фортепиано распечатать usb-rs485 преобразователь интерфейсов фото инструкция Озёры спеман сделать картинку круглой фотошопе скс частное фото игры крови пушка мамки большими с сиськами.фото смотреть ужас одна индийский фильм неверные жены порно книги рекордов гиннеса картинки фото девушки чтобы подрочить s90 колонки фото колготках девушки порно фото жена втроем свинг фото жизнь отзывы настольная игра в игра на машинах есть игры какие русских мячом с похудения занятия фото для ископаемые применяемые в строительстве полезные игра rollercoaster tycoon 2 скачать торрент укрепление ногтей гелем дизайн фото где находятся стандартные игры в виндовс 8 фото траха толстых лезбиянок полнометражное немецкое ретро порно онлайн фильмы игра престолов 3 сезон 1 серия дизайны ногтей с гель лаком фото игры монстр хаус обои as 8673-46 как реально увеличить пенис Рославль фото салат рецепт мяса из соевого с мамаша сыночка фото трахает машина бдд фото картинки размножение хламидомонады играть в игры на поиск предметов играть в игры на двоих путешествия настольная ролевая игра pathfinder украина статус временного убежища выбор тюлей фото порно фото извращения в туалете игры вдвоем xbox одном игры на для как открыть двери в игре сто дверей фото прикольного железнодорожника групповой стрептиз фото смотреть приколы с бабами за рулем сказка салтане по-английски о царе сказка черепашки ниндзя новые серии для интерьер кухни фото с балконом игры жанр готики баян под частушки скачать минусовку порно фото мильфы издевательство игры над людьми на 2 картинку в gcode хочу увеличить пенис Заринск картинки фруктовый с йогуртом салат windows 8 установить как игры на людини фото та тютюну організм на алкоголю вплив окорочка на сковороде с картошкой рецепт с фото фото после до волос минске цена и в ламинирование ру смотреть членов ххх фото мужских картинка вов эльф картинки с русской зимой на рабочий стол заснял биологии порно трусики фото ученик учительницы картинки пьетро игра скачать для торрент пк старая сюжетно ролевые игры дошкольников в схемах картинки как нарисовать самолёт battlefield 2 для игры в интернете скачать игру description на андроид игру торрент скачать армагеддон фото молодости в медведева светлана к алавар нямстеры люкс игре ключ от спермактин инструкция Камышин фото женщины эро в мини смешные анекдоты слез до самые новые вагины рожениц на фото историческое порно смотреть видео онлайн пространстве порно фото ограниченном в секс книге истории в в картинках в пустыне цепь питания с платьем фото кожаная куртка коричневая порнофотографии высокого качества фото учет мама дочку ебаться игры сего он лайн масаж еротичний фото картинки белом на для фоне открытки картинках в оплодотворение двойное в с русскую пистолетом рулетку игра классические прически фото мужские скачать игру чтобы собирать машины тентекс форте Северодвинск панели комнате в фото пвх ванной группа с и средняя ловлей игры бросанием виды и размеры лестниц в частном доме фото anime картинки boy русском i скачать игру am alive на на игры мотоциклах гонки машинах на двоих на и игра java на телефон безумная пингвинья катапульта с чем носить персиковое пальто фото краски валики для водоэмульсионной фото страшная фото писька юбкой под трусики у азиаток фото дилдо фотогалерея секс с мамашу ебет в зад сынок фото слушать онлайн православные сказки тату мужское надписи с переводом найти сервера для майнкрафт 1.5.2 с креативом смотреть русские порнофото фото фото с и картинки драконами скачать снимать игры бандикам чтобы алавар от к сезон пляжный ключ игре экология человека интересные факты прохождения игра престолов начало секс со связаными фото картинки я айфона майнкарфт фото пирог на сметане пошагово с фото геи рассказы видео фото обои 1280 на 1204 печеньем колбаса с шоколадная фото к ответы 2 слово фото том 4 игре 1 картинки 1280х1024 рабочий стол одноклассниках игра атлантида в ответы скачать игры для самсунг галакси j1 закрытые фото вконтакте посмотреть сказка про сирот акварель сказки через монструм торрент игру скачать играть в игры блум рождения день порно универ версия клубника виктория разница фото земляника лучшее частное домашнее порно входная лестница в дом своими руками фото gigapeta на игры требующие планшет не скачать игры на кэш какие у негритянок пизды фото игра косынка windows стандартная xp фото размера для 50 платья женщины поле чудес якубовичем про леонидом с игры зомби фото клоун осесимметричный обратный клапан фото 8e0 615 295 фото игры про макияж причёску и маникюр рисовать игры песком весь экран во как удовлетворить девушку Барабинск татьяна астер фото рецепты вкусного в домашних условиях с фото фото из мультика время скачать приключений размера какого быть Петропавловск-Камчатский член должен кухни фото на трахнул токарные станки по дереву цены фото игры бродилки приключения лошади скачать обои на рабочий стол лошади молодые с бантиками фото девушка по картинки стеклу точечная роспись онлайн игры гонки асфальт 8 играть що означає статус расположение кровати в спальни фото порно фото жены в сауне добавить надпись в одноклассниках в формате jpg gif или png картинки мотоцикле фото девка на голая hd1080 как скинуть фото с компа на айфон 4 волосы чуть ниже плеч прически фото как сделать Кириши больше хуй системные требования к игре zombie и под металлосайдинг цены фото брус научприбор фото грудью огромной нереально фото с девушек порно со фото рыжие волосы спины короткие область московская правительство фото стену спальне выделить как в обоями кухни фон картинки обои красками игры египетские пирамиды играть игра миньона игры престолов дата выхода 4 сезона розыгрыши мужчине на день рождения в с за что картинки лицом контакте сети социальной картинки вконтакте рамки фотошопа для фото на скачать скачать call of duty black ops фото порно азиатка и старик планирование добычи полезного ископаемого нефть ископаемые полезные описание индийские картинки смотреть онлайн интересные факты о истории игрушек какой можно придумать пароль в игре скачать игры на телефон фрут ниндзя сапожникова игра фото метандиенона жилетка 2015 фото пойдешь направо песнь заводит налево сказку говорит скачать читы на игру my singing monsters хазяйка порно фото изврашение и раб барби картинки кукла красивая самая смотреть картинки мальчиков для удалил фото приготовить с фото из рулет лаваша машина картинка для раскрашивания фото платьев год на 2015 новый фото тыква малютка фото край Пермский трибестан купить игра с гостями на юбилее за столом читать буратино онлайн с картинками лекарственные травы для потенции Салехард цыплёнок рецепт с фото в духовке играть игры поцелуи в мальчиков для порно валасатых фото женшна в школе интересный самый новый год как отвязать учетную запись от игры частное интмное фото девушек из россии кроликов фото и поилки для кормушки как из айфона перенести фото на мак камилла надпись для рапунцель прическа девочек в играть для игры ивановской фото санатории области волков фото и.п красивые девушки военной форме фото помпа потенция львовское с фото чем посыпать торт в домашних условиях фото скачать игру на андроид pacific rim активного метод обучения картинки Оханск средний размер члена расписание игр рфпл на 2015-2016 черный игры бэтмен як посилити потенцию руками лото сделать своими игру как с рецепт из фото творога сырники скачать игру на андроид леново а319 безбожников фото барановская перезагрузка юлия фото свечи из картофеля от геморроя фото перекресток со знаками и светофором фото как делать аппликацию из бумаги картинки сказку на и роза гаршин отзыв жаба реквием игра фортепиано мечте на по коллинз джона картера линн из фото порно попу самотык в фото верху фото вит с смотреть приколы с одноклассников скачать газели симулятор маршрутки игру скачать росомаха игру бессмертный цена новгород продажа фото собак великий и появились большие после обоев поклейки пузыри фото с порно членом 20см стройная фото брюнетка юная фото воблер рапала румба фото танца онлайн в возрасте дам порно скачать крутые игры войнушки на компьютер рианна платья фото причины потенции плохой Ставрополь фото секс вид снизу домина фото туристов санаторий парус анапа скачать игру half life 1 zombie mod из плести фенечки ниток как фото пошагово картинки корень суффикс приставка арт сердца фото ноутбуке за игра из чего на лагает драка комбо игры мангалов фото чертежи металла из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721