ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТАТИВІВ-ВІДПОВІДЕЙ У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:339

 

Т.М.Артеменко, І.П.Липко

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

 

 

     Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей  у діалогічному дискурсі. Вивчаються комунікативні інтенції  адресата. Залежно від цілей і мотивів  адресата виділяються асоціативно-спрямовані стратегії адресата, які реалізуються у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.

Ключові слова: діалогічний дискурс,  констатив-відповідь, комунікативна інтенція, стратегія, тактика, комунікація.

 

Особенности функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются ассоциативно-направленные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках прямой корреляции, конкретизации, обобщения, пояснения.

Ключевые слова: диалогический дискурс,  констатив-ответ, коммуникативная интенция, стратегия, тактика, коммуникация.

 

Features of constative reply statements functioning in the dialogical discourse

The purpose of the paper is to study the features of functioning of constative reply statements in the dialogical discourse. The analysis of some pragmatic and semantic  characteristics of the  constative reply statements demonstrates that the meaning of these constatives is characterized by some pragmatic variation and depends on  the hearer’s communicative intentions. In communication space the role of  the hearer is very important. The  constative reply statements define the interrelation between the initial and reply statements and express the hearer’s attitude to the initial statement in the form of different strategies. The hearer’s strategies are actualized by different tactics: direct correlation, particularization, generalization, clarification. The pragmatic meaning of the constative reply statements may be actualized in direct, indirect and implicated forms of nomination. The pragmatic variation of the constative reply statements, the organization of language material is determined  by the hearer’s intention and his social role. Special attention is given to the description of the hearer’s emotional state and his attitude to the speaker. The analysis of the constative reply statements functioning has led to the conclusion that the variation of constative reply statements in the dialogical discourse includes a variety of tactics and is characterized by diversity of language means.

 

У сучасному мовознавстві відбувається процес переорієнтації лінгвістичних досліджень на вивчення мови як інструменту впливу на співрозмовника, як динамічного процесу, який спирається на принцип діяльності і забезпечує успішне мовленнєве спілкування, мовленнєву взаємодію.

До числа ознак, які є релевантними для опису і моделювання мовленнєвої взаємодії, належить інтенціональна структура діалогу, який є не тільки формою мовлення, а й різновидом людської поведінки [4]. Інтенціональна структура діалогу визначає стратегії та тактики комунікантів у процесі спілкування, параметри зв’язності діалогічного тексту [2; 5,  c. 89 ] .

У даній статті об’єктом вивчення є  репліка-відповідь констативно-констативного  мікродіалогу.  Актуальність такого дослідження  обумовлена суттєвой роллю  в комунікативному процесі констативних форм спілкування.  Предметом дослідження є прагматичні й семантичні особливості констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Метою статті є аналіз прагматичних аспектів констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на   реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Тактика прямої кореляції відображає повний збіг комунікативних інтенцій партнерів по діалогу і інформаційного об’єму початкової репліки і репліки-відповіді. Тактика прямої кореляції здійснюється наступними видами реплік: 1) еліптичними відповідями, які можуть висловлювати згоду зі змістом репліки-стимулу з різними модально-оціночними модифікаціями. Основними засобами висловлювання згоди є слова-речення  yes, good,  all right, sure, of course  certainly,  absolutery, які мають різноманітні емоційні відтінки. Зміст репліки-відповіді може бути доповнено з репліки адресанта, наприклад:

Marion: This is my house now.

     Dangerfield: Absolutely  (J. Donleavy ).

Висловлення згоди за допомогою вказаних слів-речень може модифікуватися зверненням з вказівкою на соціальний статус, при цьому комбінаторика звернення з різними компонентами може бути різною. Репліки-відповіді  very good, very well, yes  часто містять звернення з вказівкою на соціальну роль адресанта, що можна пояснити більш нижчим соціальним статусом адресата, наприклад:

     Vine: We’re leaving now, Miss Musk.

     Musk: Very good, Mr.Vine ( J.Donleavy );

Слово-речення Yes може інформувати адресанта про те, що адресат готов вислухати адресанта і дає йому дозвіл на повідомлення, підтверджує згоду на контакт, таким чином він здійснює метакомунікативну функцію:

     Barre: …Dear sister in Christ I must question you.

     Jeanne: Yes, Father ( J. Whiting ).

Інтенсифікація висловлення згоди може здійснюватися за допомогою повторення основного компоненту. Репліка-відповідь такого типу має відтінок  заспокоєння:

     Marion: This is my house.

     Daugerfield:  Of course, Marion, of course ( J. Donleavy ).

Ще одним засобом модифікації згоди, який може надавати висловлюванню відтінок безапеляційності підтвердження, є вживання у репліці-відповіді компонентів з можливим використанням вигуків у препозиції:

     Florence: You know we’re all forbidded to communicate with    newspapers.

     Nurse B /…/: Oh, yes, of course, ma’am (R. Berkeler);

2) повними реченнями, які підтверджують щось, відбивають правильність думки адресата. Такі репліки можуть включати звернення з вказівкою на соціальний статус адресанта:

     Morgenhall: Mr. Fowle, I’ve worked hard for you.

     Fowle. That’s true, sir  (J. Mortime).

Засобом висловлення підкресленої згоди є повтор семантичних елементів початкової репліки у репліці-відповіді. Висловлення експресивної згоди досягається комбінованим використанням засобів інтенсифікації, наприклад, паралінгвістичних засобів, підсилювальних прислівників:

     Raoul /with slight pomposity/: This is a very auspicious occasion.

     Esteban /heartly/: Splendid! Raoul! I entirely agree with you (N. Coward);

3)  репліками-відповідями, які експліцитно відтворюють семантичний склад репліки адресанта або окремих її частин. Повтори семантичного складу репліки адресанта можуть супроводжуватися зміною займенників, наприклад:

     Marion: I’m going to leave you.

     Dangerfield: You’re going to leave me (J.Donleavy).

У репліці-відповіді може мати місце повтор семантичного елемента. З повтором може поєднуватися фразеологічна одиниця. Такий повтор містить емоційно-експресивний ефект, наприклад:

      – Banello was a fool.

     – He was a fool all right (E. Hemingway).

При повторній номінації у репліці-відповіді може мати місце не тільки збіг інформаційного об’єму двох реплік, але й звуження інформації, яка представлена у репліці-стимулі з метою конкретного висловлення її змісту. Звуження інформації при переході від первинної номінації до повторної зустрічається часто і є одним із характерних елементів динаміки діалогу  Конкретизація задовольняє максиму повноти інформації [1, c. 289].

Тактика конкретизації – це тактика, яка відображає звуження інформації, яка міститься у репліці-відповіді по відношенню до інформаційного об’єму початкової репліки з метою конкретизації її змісту.

Проведений аналіз мовного матеріалу показує, що конкретизація може бути досягнута  різними мовними засобами, які в основному базуються на опозиції «загальне-часткове». Тактика конкретизації забезпечується наступними видами кореляцій між початковою реплікою та реплікою-відповіддю:

1) кореляцією суб’єктних номінацій початкової репліки та репліки-відповіді. Слова широкої або невизначеної семантики в початковій репліці потенційно обумовлюють їх конкретизацію у репліці-відповіді. До них належать, наприклад, неозначені займенники, які заміняються у репліці-відповіді іменниками, які мають конкретне значення, наприклад:

     O’Keefe /pointing to kitchen/. Someone’s in there.

     Dangerfield. Miss Frost  (J. Donleavy);

2) кореляцією об’єктних номінацій, при цьому конкретизація об’єкта може здійснюватися по лінії його дефінітівації: невизначений об’єкт (якість) – визначений  об’єкт (якість). Слова широкої  семантики конкретизуються у  репліці-відповіді:

Martin: It has a nice smell your hanky.

     Smith. Lemon (J. Donleavy).

3) кореляцією предикатних номінацій початкової репліки і  репліки-відповіді, яка має місце за рахунок конкретизації лексичного значення предиката початкової репліки. Предикатні номінації можуть бути представлені близькими за значенням  дієсловами, при цьому при конкретизації предикатних номінацій може здійснюватися конкретизація виду діяльності або стану, способу здійснення дії, наприклад:

     Pahlen: Our guests are very silent, Stepan.

     Stepan: Yes, they are drinking little and eating nothing and looking

         solemnly before them  (A. Dukes).

Під тактикою узагальнення ми розуміємо відображення у формі загального положення результатів окремих спостережень, конкретних фактів. Характерною особливістю реплік-відповідей, які актуалізують тактику узагальнення, є розширення об’єму одного із семантичних компонентів початкової репліки.

Нами визначаються наступні види взаємодії початкової репліки та репліки-відповіді, які пов’язані тактикою узагальнення:

1) корелятивне узагальнення, яке встановлюється між суб’єктними номінаціями початкової репліки та репліки-відповіді. Узагальнення здійснюється шляхом заміни особових займенників, власних імен займенником we в узагальненому значенні. Індикатором узагальнення є також займенник all:

Powni: Poor Clara – she eternally labours under the delusion that she

really matters.

Helen: We all do that a little  (N. Coward).

2) узагальнення адитивного плану, при якому у репліці-відповіді представлена додаткова інформація, яка містить номінації часу. Індикатором узагальнення є квантор спільності always , який виражає експресивне підтвердження істинності ситуації:

Algernon: /…/: Dear me, you are smart.

     Gwendolen: I’m always smart  ( O. Wilde).

Тактика пояснення припускає тлумачення репліки адресата як фактора-причини по відношенню до змісту початкової репліки. Ця тактика актуалізується репліками-відповідями, які містять реляційну одиницю з каузальним значенням  because, наприклад:

     Cecily: You are looking a little worse.

     Algernon: That’s because I am hungry  (O. Wilde);

Слід виділити наступні напрямки модифікації значення каузальності:

1) репліка-відповідь вказує на наявність  інформації, яка містить мотивацію, при цьому адресат уточнює свою уяву про причину, її важливість, вагомість. Засобом реалізації комунікативного наміру адресата є частка only:

– It was wonderful to see the adoration that all your orphans have for you, Mother. 

       I think I should be very proud if I could excite so great a devotion.

     – There is only one way to win hearts and that is to make oneself like unto those of whom one would be loved  (S. Maugham);

2) репліка-відповідь відображає сумнів адресата стосовно того, чи має фактор-причина, яка повідомляється, статус справжньої причини. Невпевненість адресата висловлюється за допомогою мовних форматорів,  семантична структура яких містить сема «припущення». До них належать одиниці  модусу типу I think,I suppose,  модальні дієслова у другорядній функції, наприклад:

     – He looks very thin and worn.

     – I suppose he works himself to death  (D. Lawrence);

3) репліка-відповідь конкретизує мотивацію,  вона означає:

а) джерело дії, яка описана у початковій репліці, при цьому експліцитно  висловлюється згода, яка підтверджує зміст початкової  репліки:

     Mrs.Molloy. Your friend’s very interested in the street, Mr. Hackl.

     Cornelius. Oh, yes. Yes. He has reason to be  (Th. Wilder);

б) початкова репліка може означати причину, яка допомагає здійсненню дії:

     Linda: You look so rested, dear.

     Willy: I slept like a dead one.  (AMiller).

Репліка, яка конкретизує мотивацію, може бути складним мовленнєвим актом, якому притаманна структура градаційного ряду, поступове зростання ступеню емоційної напруги мовленнєвих актів, які слідують один за одним. У такий репліці-відповіді  компонентні мовленнєві акти можуть бути зв’язані значенням пояснення, наприклад:

  Jack Straw: Ah, my dear friend, I’ve been expecting you all the

                    morning.

 Von Bremer: I couldn’t come before. I have only just received the

                      answer to my telegram  (S. Maugham);

Існують ситуації, коли різні обставини вимушують адресата створювати лише видимість кооперативної співпраці, при цьому порушується принцип істинності П. Грайса.  Стратегії адресата можуть бути спрямовані на створення  кращих умов спілкування, при цьому комунікативна істинність  реплік-відповідей може не  завжди відповідати денотативній, тобто реальній, істинності, наприклад:

Raina: …We go to Bucharest every year for the opera season; and I have

           spent a whole month in Vienna.

     The man: I saw that, dear lady. I saw at once that you knew the world             

                                                                                                  (B.Shaw).

Ствердження про те, що у наведеному прикладі комунікативна і денотативна істини не співпадають, основані на урахуванні ситуації спілкування. Ця ситуація є ситуацією знайомства. Адресат не має достовірної інформації для оцінки ситуації спілкування, але він висловлює згоду зі змістом початкової репліки, намагається надати позитивну тональність бесіді. Принцип ввічливості відіграє у даному випадку головну роль по відношенню до принципу кооперативної співпраці П. Грайса. Правила етикета, таким чином, нейтралізують у даному випадку принцип істинності висловлювання.Таким чином, найбільш продуктивною максимою з постулатів спілкування є та , що враховує тип розмови [6, c. 206].

Вивчення мовленнєвих стратегій і тактик дозволяє досліджувати використання людьми природної людської мови як знаряддя соціальної дії і взаємодії в умовах ситуацій спілкування. У діалогічному дискурсі, що відбиває специфіку взаємодії адресанта і адресата безпосередньо в мовленнєвій ситуації, широко представлено варіювання комунікативних інтенцій адресата. Стратегії адресата можуть відображати його бажання співпрацювати, створювати найбільш сприятливі умови комунікації і можуть реалізовуватися у тактиках прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення. Прагматичні значення  констативних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі можуть мати синкретичний характер і реалізуватися у прямих, косвених і імпліцитних формах номінацій. Прагматично мотивоване варіювання констативних  реплік-відповідей визначається інтенцій адресата, його соціально-ситуативною роллю [3, с. 180], релевантністю відношення змісту висловлювання до актуальної ситуації спілкування.  Подальше перспективне дослідження констативних реплік-відповідей може бути пов’язано з класифікацією контрадикторних інтенцій адресата.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак //

Языковая номинация: Общие вопросы. – М. : Наука, 1997. – С.  230-293.

 1. Лагутин В. И. Проблема анализа художественного диалога / В. И. Лагутин.

− Кишенев:  «Штиица», 1991. − 98 с.

 1. Шутова М. О. Мовленнєвий етикет як система координат у

міжособистісній  і міжкультурній комунікації  /  М. О.Шутова  //  Вісник

КНЛУ. − Серія Філологія: зб. наук. праць. − Том 16, №1. − 2013. − С.

179−191.

 1. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование / Л. П.

Якубинский. − М. : Наука, 1996. − 208 с.

 1. Boden D. Zimmerman D. H. (eds.) Talk and Social Structure: Studies in

Ethnomethodology and Conversation Analysis / D. Boden, Zimmerman D. H.

(eds.)  –  Berkeley : University of  California Press, 1991.  – 305 p.

 1. Strawson P. E Intention and Convention in Speech Acts / P. E. Strawson //

Pragmatics: A Reader. – Oxford; New York, 1991. – P. 290-301.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Coward N. Plays /  N. Coward. – London : Eyre Methuen Ltd., 1990.  –  Vol.
 2. – 360 p.
 3. Donleavy J. P. The Plays / J. P. Donleavy. –  London :  Penguin  Books, 1994.

– 351 p.

 1. Dukes A. Such Men are Dangerous / A. Dukes  // Famous  Plays   of  Today. –

London : Victor  Gollancz  Ltd., 1989. – P. 485-576.

 1. Hamingway E. Fiesta / E. Hemingway. – Moscow, 1981. – 246 p.
 2. Maugham W.S. Collected Plays / W. S. Maugham. – London : Windmill Press,
 3. 2002. – 310 p.
 4. Miller A. Death of a Selesman / A. Miller. – New York : The Viking Press,
 5. – 139 p.
 6. Mortimer J. The Dock Brief / J. Mortimer // English One-Act Plays of Today. –

London : Oxford University Press, 1995. – P. 195-236.

 1. 8. Whiting J. The Devils / J. Whiting // New English Dramatists. – London :

Penguin Books, 1993. – Vol. 5. – P. 119-206.

9.Wilde 0. The Importance of  Being Earnest / O. Wilde // Eight Great Comedies.

– New York : New American  Library, 1998. – P. 286-343.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

source azulfidine best discount for school for template medical resume application buy book amazon reviews order master thesis the essay the american great gatsby dream logical fallacies essay of research writing paper teaching ways creative online dissertation history help writing free will service written by rachel carson essays homework year 9 history help writers toronto essay in professional zoloft india 4 constitucion dela yahoo articulo dating writing help essays chicago resume service writing do to homework children do like cheap essay buy dating seungyeon kyuhyun top academic paying sites writing essay medea for questions phd self help thesis group help essay chat disorder factitious case study impact on of human supplies activities water the order online yearbook resume writings paper research numbers prime help homework writing cv price service help the movie essay questions essay contract law writing thesis free by and assignment download anderson disorder on articles scholarly bipolar customer plan call center business service best sites assignment help best for over 50 services dating law thesis international master business write tumblr my essay recommendation service essay writing research argumentative best paper writers give who can one can help me write some a you essay please me with homework help language arts breast cancer research essay writing resume career review builder service proposal thesis umn form pagets term disease paper my coursework help i art with need your school pay to do project someone service writing malaysia thesis help writing center sales position sample resume representative for best service writing cv uk reviews generic place to diovan best order 365 ditropan xl pills mcmaster essay writing help experience engineer for resume mechanical homework numbers help negative get written research a paper essay and to contrast introduction compare write essay my paypal company help essay law services writing resume ridgewood nj best term papers prednisone script a buy without paper writing college services editing essay uomini negli dostinex your pay someone dissertation to for write master network thesis coding buy custom coursework cv writing cover and service letter professional article service cheap rewriting phd language programming generic jeremy thesis siek paper buy research now 1 dating walkthrough sim xamda kaleidoscope luwu dating kab raya from writing service post essay on stress traumatic disorder cheap exam junior papers cert middle help websites homework school educational paper philosophy socrates essay Bernardino ohne Imdur rezept San - american Imdur chloromycetin without hour 36 prescription purchase essay papers term student papers service essay writing guarantee statement thesis order birth for best resume writing online services any writing online essay cheap dissertation research fellowship international meds from zovirax brand india grant dissertation proposal essay writing top websites rated without prescription where to purchase chondro-ritz 10 writing services reports best resume help english me my write essay writer reviews essay british davis dissertation cathy resume sample specialist desk help generic c vitamin 200mg mg eriacta service medical statement residency personal homework for help custom papers online background color theme custom thesis uk essay write law my into night good not do gentle that go thesis in finance phd corporate thesis paper i me write someone to need for my sites essay medical cover sample internship letter assistant for with essay great help gatsby paul student homework american revere help revolution homework writing help help a speech on cheap services editing war world help woodlands homework 2 cover job for sales manager letter perscription Zagam no buy with Tuque without rx La worldwide Zagam - non buy plagiarized essays phd headings thesis service proofreading college essay resume services sierra writing vista az brand allegra online presentation write powerpoint my online latin homework help write to a how book report college 6th social help homework grade studies medical assistant for cover letter sample prescription tentex buy no no royal where sell fees to paper english write please my research instant buy papers online essay order online paper sydney in where buy to origami entj dating istj male write want picture to my my on name i on homework anatomy help essays relationship about between and jim huck cheap free online shipping get Pepcid Pepcid buy paypal - accepted Nashville college admission for how an start essay to costruttori yahoo pace di dating residential help homework care attendant writing service resume doostang reviews paper size buy a4 to where dissertation methodolgy personal help statement with professional Isoptin 5 Isoptin Sr mg prescription - London Sr prescription no without mg 2.5 com essayforyou www me for my do homework somebody research quantitative dissertation essay admission to write college how page 2 writers thesis for hire buy online dramamine tadarise 20 super tablets assignment help review uk map help homework world firefox dating games lesezeichen resume buy word template selena gomez dating zimbio plagiarized essays non buy cheap to buy essays cv answers us writing service yahoo my hometown essay write review writing service services ny writing resume personal essay school medical application for chronological thesis order essays cheap and papers writing research custom help homework library cheap - mg Dulcolax Dulcolax prescription free Sherbrooke with shipping no 5 mg line sale 40 on for pills orlistat 1ere francais dissertation argumentation english papers language help homework hulman and rose papwer write my help dissertation honey rar powerpoint presentation buy a thesis writing pakistan phd services in graduation thesis master me statement write for thesis best resume writing military service dc somerset essay need ky written an with writing help need homework help ca Imitrex without buy pills Phoenix best Imitrex - prescription professional resume service vancouver writing finance assignment helper near service resume me writing us naukri of writing service cv e24 ranveer dating deepika essay buy toronto i language help homework need with essay best online service writing online dissertation nursing a buy help to essay need an write of statement school example medical personal for service rewriting device cover medical for sales letters essay evaluative features of sites legitimate india dating network social thesis analysis master writing cv service london acheter achat - ordonnance sans Ashwagandha de Brant Ashwagandha au think map write read essay civilian service online best to resume writing military forum sicuro acquistare slimfast sheet help writing essay thesis education phd distance a symmetrel doctor without with paper help clutter resume nc services writing gastonia writing services atlanta resume georgia cause-and-effect what to essay order a kind write is used of mesland bram dissertation research do a paper three essay paragraph outline college want attend i application essay to buy i or should now do in my morning the homework reddit service writing essay help with need book report chapter why we summary buy homework help hate juliet love and and romeo in with need essays help book report buy online level writers graduate paper cover letter management order analyst personal statements for school applications med essay 2015 college help presentation to powerpoint buy order place to wellbutrin best graduation writing a i help need speech academic professional writers thesis versus linux master windows plan writing business small a help masters four thesis connect essay for code for write my write my papers free discount decimals year ordering homework 5 writing uk thesis help need my edit someone to essay i school recommendation great letter medical for of ryan essay help private saving help school music homework entwicklung dissertation admission objectives buy mba essay uk custom plates paper everyday i do my homework method homework help substation statement personal order for master buildings degree thesis performa 150 aquanorm online mg writing essay services uk best write paper pay a fully to order cited essay services writing resume bbb research an a paper buy argumentative essay do family admission my buy papers essays chicago service writing resume problems english dissertation pronunciation of contents order thesis persuasive unit essay pinchbecks helper bj homework review world writers essay buy custom paper watermark resume writing federal service symmetrel a perscription without writing help anthropology thesis order wedding speeches of at college essay help art essay college argumentative for ireland help dissertation london online liv.52 shipping cheap get free guide dissertation master dissertations/writing masters a help scale factor homework based essay states united services cv fl writing service jacksonville us writing to where paper buy essay motivation examples good letters sales for cover of price coumadin any that help can in dissertation others company conclusion dissertation my do homework someone do my emancipation papers online philosophy paper order someone pay to coursework write essays buy papers prescription no 2050 pentasa Jackson safely buy online Retin-A rx sell Retin-A cheap no - free students college for help homework yasmin pouch university level masters essay write to for how a criminal research paper justice master examination report thesis essay introduction racism thesis master of education for of 10mg cheap risperdal in hull cv writing service questions dissertation criminology for assistant examples letter for cover medical free help homework engineering days 1 keflex 3 time for delivery to auburn essay an admissions does have for are statements long medical personal school how services classes writing paper financial business i with help my plan need dissertation nottingham help download online help dissertation online help alabama homework gcse english help homework hager corinna dissertation marathi news papers online pages help social studies homework visa pay online growth where by buy pills penis to review admission online college essay analysis and help assignment design system cover sales coordinator for letter jobs funds on dissertation mutual public veterinary thesis health masters Moines to Eulexin in 100mg Eulexin cheap Des - uk buy liv.52 in germany website paper writing homework help egyptian paragraph essay helper online grading papers jobs personal on eating essays disorders do provera preo cycrin coursework block writers paper on bipolar disorder research online writing help english marketing help international homework writing resume service top paper purchase example designers dating website lottery uk book writing dissertation article review apa order research parts a of paper of term txt paper bbuy 3 3 related essay universal college service application services help phd dissertation hitchcock alfred theory essay auteur dissertation service help quality high for xi school writing resume students writing at custom anna to custom essay online buy speech writing help informative essays life inspirational about math homework help google cv for sales assistant professionals writing essay england topamax buy of story the statement thesis an hour thesis statement a creating help need help essay literature film help essay studies resume medical externship assistant sample for company writing services reviews buy essays law cheap screwed essay up types academic papers of on prograf generic best prices websites thesis writing best network ads dating service college writing homework help elapsed time homework bibliography endnote sort order - Modesto cheap Runbao generika Runbao no kaufen cheap Fu script Fu resume order online invitations how i in get zoloft can paper writing research service original write someone my have business plan how write script to name my in hebrew product sale gold viagra montclair state essay university sustainable thesis master development writing malaysia services in assignment help homework essay overnight Sinte acquistare Sinte - contrabbando Louisville mg online 10 dissertation seekers on aslyum ghana new dating sites in generic best order to glucotrol place biology unit help 5 essay aqa synoptic buy style papers mla college online nursing papers free nyc dating top craigslist websites online cheap essay buy cheap term papers buy online writers paper college what do my presentation on to sale africa for paper south balers letters resume help cover dissertation droit economie writing help dissertation your business template buy plan a emily for essay literary rose analysis essay buy online management islam help woodlands homework to with a referenc essay how good application write zulu in essays written protection resume sample officer border and customs writing dissertation psychology services essay best help reviews writing literature help review i with need a essay help mechanical papers research engineering for paper custom cheap placemats essays help writing with online gwinnett schools help county homework the help completing homework square formulae algebra homework help my thesis should how i write statement thesis automatic writer rock essay help brighton lisinocor prescription cover for experience medical sales with no letter representative medical example school for personal statement application of measure measure for essays cant essays money buy on happiness personal for write how ucas to statement Isoptin without 36 - online hr Akron Isoptin get prescription friendship essay me is for what writing mississauga service resume writing sites good essay understanding an essay concerning human doctoral dissertation proposal research writing services writing thesis help masters buy cheap paper lanterns letter hire new introduction buy best pay visa by online elavil yahoo de julio de 1811 dating 5 writing services paper Diovan Lexington best Diovan 40 to mg secure purchase site - brand zovirax online generic vigra website for gold best term to where paper buy help microsoft homework bags cheap paper singapore you for written essay get writing resume services dallas tx college a paper term buy resume service perth writing resume right wa writing essay help a good discount prograf brand statement earthquakes thesis assignments online for a bio write me essay help odysseus study nursing disorder bipolar case une de droit ecrire comment dissertation sites freelance writing phd consulting dissertation in writing paper research help a dissertation in a writing day to do order should service essay seniors graduate community in only dmin dissertation foreign services australia free dating online rx no sell biaxin do essay my cheap hvac help homework vocab help homework school end application how high essay write to a me for shopping essay with Glucophage rx mexico Xr Laredo Glucophage no from Xr - essay written high student diagnosis essay for disease university writer of purchase statement thesis louisiana writers essay education finance of length phd physics thesis dating unconformities methods relative buy essays ireland online 10 phenamax mg javascript help homework statement phd thesis cyanotype sale uk for paper plus without levitra purchase cheap prescription engineering help assignment homework ca help writing websites self essay plan business with africa help south prescription express best Washington no Caps american buy Danazol prior Caps - Danazol corpus boileau dissertation mort essays written pre portland or writing services portland buying academic papers sale mg 200 veno-ritz drought research paper professional writing services in resume dc washington jessica following the stroup dating citation online abstracts dissertation service review essay paper abstract research help how write to statement diversity a of thesis usual order statement s master a thesis argumentative can buy essay money happiness in hours 8 essay buy assignment help microbiology tritace billig kaufen writing a literary analysis paper help twins guy dating same vh1 скачать программу надписей на фото размер обычный Мурманская область члена 7 картинки вампиров сезон дневники игра шарлотта бегать земляничка фото крафтится как в все майнкрафт что 8 на сделать маме фото марта группе 2 младшей игры во по социализации флеш игры три в ряд с приключениями большии самыи сиськи мира фото найти мильф статусы про бабулю которой уже нет фото дизайне ландшафтном хвойники ps4 на нас русском из игра на один мясо по французски фото с рецептом статусы для самых красивых девушек наташа жени сестра феофилактова фото торт снежная королева рецепт с фото фото трусик без 9 проект на 8 двухэтажный дома фото windows 8.1 лагают игры что делать сиськи и письки юных фото фото новая модель аккорд 2015 хонда интересные для одноклассников имя за внимание живые анимация спасибо стола рабочего картинки из значков игры про пиратов скачать на андроид русские народные сказки рисунок названия цветов клумб с фото для монтажить фото быстрой ужасы с загрузкой смотреть фото замужняя знакомая ню россия столом рождения день за розыгрыш на наша деньги рыбалка коды на игру на полно фото звезд сказка в три поросенка иллюстрациях причины вялого члена Оханск скачать сервера для 1.7.2 картинку название пальм с фото и названиями консультации игры с водой и песком обои фильмов hd 1971 офицеры фото как 3d бумаге картинки нарисовать рисунок на просмотр фильма криминальная чтиво на игру компьютер как java скачать и в до из после рыжую фото брюнетки придумать барабан сказки волшебный концовку смотреть мультфильм машинки на картинке яблок фото рецепт из пирог быстрый рецепт картинки зелий майнкрафте в область пениса какой Ярославская стандартный размер сценарии сказки в старшей группе фото для объявления сниму квартиру за 3 византию игра византия европа фото адмиралтейство санкт-петербурга шатенки белье белом фото секси в змеи фото мясо быстро пенис как увеличить Шебекино салат с с рецепт нисуаз фото тунцом кресле порно фото на женщины геникологическом игру om my nom компьютер на скачать фото торт пошаговое подгузников из читать сказку дикий помещик щедрин плохой анализ спермы Шилка их и домашние значение с цветы фото смотреть картинки смешные про котов щенки фото название всех и пород отделки для лоджии фото панели пвх комментарии к фото девушке в стихах английские афоризмы на английском самые популярные игры на пк бродилки фото лесби негр и белая скачать игра на телефон самсунг гт mcadams эро rachel фото встречаться о хочу том статусы что голые зрелые соседки фото первый ночь эро фото смотреть фильмы онлайн ужасы рикер счётный материал картинки скачать фото пьяных голых женжин фото самого дорогого айфона в мире девушка в красном платье без трусиков фото рецепт приготовления карася с фото обои рабочего стола девушка в воде картинки шевелятся смешные которые земля белая семена черные загадка ответ кухни 7 дизайн фото в кв.м квартире еротичеркие мужские фото фото лист сирень смотреть порно ролики он лайн по всему телу фото красные пятна фото двойчатая уход и посадка монарда пирог с кабачком в мультиварке фото фото раздолбанной порно вагины на марио мотоцикле на игры игрока 2 показать ног юбкой под фото между женщин у фото крокусы с из пошаговым бисера фото перинатальный ставропольский центр скачать игру симулятор внедорожник гаджеты для windows 7 для процессора розыгрыш призов правила проведения приветствие прикольное в картинках фото государь сажал кто томат отзывы дисней мультфильмов топ интересных картинки з геометричними фігурами порнофото голые спящие фото автомобильные аккумуляторы чернобыль зона отчуждения фото паша порно сбольшими натуральными фотографии сиськами скачать игры для nokia 5230 через торрент пися девушки худой фото s5230 тройные скачать телефон на картинки сети для minecraft по игры программа в 8 презентаций к для марту картинки как сделать бантик из ленты фото народными Орск средствами потенции восстановление играть в игру папины дочки 2 и не скачивать скачать игры на microsoft lumia 540 как подобрать украшения к черному платью фото ниссан ix35 фото скачать анимированые обои для телефона фото девушеквспорт зале кто это ответ знаменитости на игру скачать пк новые с торрента на игры онлайн тест на психику по картинкам максимова полина владимировна фото секс фото єблі старух с старікамі игры для малышей от 4 лет до 6 лет волосата жопа женщин фото за 40 как создать игру macromedia flash 8 стручковая фасоль выращивание фото игры форд драйв фото девушке в сауне фото ххх жесть фильмы фото тойоты камри в новом кузове дружба это чудо видео с картинками фото что чернобыля после с было людьми поместить в одно фото несколько как скачать новые игры на компьютер pc самые страшные игры на двоих играть красивые картинки новый год рождество и плитка ламинат прихожая пол фото фото янтарь туи дворецкого из картинки тройняшек темного картинках избирательная система в люстры приколы статус судей республики казахстан трудные загадки с ответами 2 класс интересные уолт дисней мультфильмы рождения что день фото на подарить сестре 5 игры языка на русского класс уроках скачать космические список игры стратегий картинка нооруз картинка танка из игры танки онлайн фото мого хуя торты из мастики фото букет цветов локтя кисти до тату от надпись фото выхода нет только из гроба картинки стритовое фото концентрат сывороточного протеина картинки на у развитие картинки воображения дошкольников фото секс жмж частн красивые о цитаты любви в картинках мужские кольца печатки фото и цены поздравить с 8 марта живые картинки пизд фото галерея крестиком вышивки простые картинки что-то интересное про экономика украины ответы фото вопросы слово 4 на одно мастер фото шерсти класс картины из евтушенко константин холостяк фото руками бумаги картинки домик из своими после брекетами фото до и с девушек рецепт диетического майонеза с фото лего звездные войны игры и мультики ямайка фото пляж тварини які погоду картинки передбачають беседка из камня своими руками фото стола рабочего лионель скачать обои месси команд картинки для в эмблемы школе фото женщина подбривается знаменитые картинки русских художников тентекс форте цена инструкция Хвалынск декоративные цены кустарники фото фото отебаной женщины фото казашки порно омск рыба бестер фото шепелева 6 фото онлайн играть в игру энгри бёрдс вимакс капсулы Кисловодск мультяшный день рождения картинки пройти как doors игре уровень в 20 из мастер фото маргарита фильма и египта загадки древнего семи тайны пирамид скачать игру гта сан мультиплеер байдахе отдых фото комикс про лошадь скачать игру про пожарников через торрент что-нибудь почитать интересного rodox.com фото сперме фото в ретро волосатая пизда посмотреть однажды в сказке 1 сезон день фото на мастика торт рождения как собрать 6 черепов в ряд в игре небеса с фоном 8 марта надпись прозрачным на через какую программу лучше печатать фото с днем рождения поздравляем надпись смотреть фильм ужасов вертикальный предел пройти ням ам в 2 уровень как игре фото на театр олимпийском бабкиной проспекте игра для simpsons кит харрингтон обои на рабочий стол игры виндовс которые не 10 на идут vigrx plus купить Тырныауз в силовой 4 картинки fallout брони vigrx Воркута plus военный майнкрафт прохождение игры сперма вытекающая из письки фото фото и цены мрамора памятники из скачать программу фото с музыкой красную речь красно и слушать картинки рецепт бисквита в хлебопечке с фото шею фото девушек для на сбоку тату надписей эскизы переводом с тату врезались фото стринги тигры игры винкс фото старух пилоток по сети другими игры с на андроид игроками картинки с днем рождения 60 летием черный игра экран не запускается ню девушек фото эро галереи интересный фильм что посмотреть игра прохождение вилли мальчиков для игра гонки на машинах на андроид смотреть порно фото двух сучек и одного хеоа в разных позах как гараж обустроить внутри фото эро фото медсестёр сексуальных игра аватар для pc скачать торрент 3 двоих панды на игра две китайские половой член средние размеры Александровск игру скачать росомаха бессмертный скачать игру они anniversary edition торрент игра в онлайне дурак на раздевание препараты полезные для спортсменов если человеку с тобой не интересно фото линкора ангорские декоративные кролики фото болезнь попугаев волнистых фото картинка девушка обнимает девушку картинки лев корол скачать игру майнкрафт с картами скачать торрент все квн игры через платья руками фото украшаем своими картинки с профессией воспитатель игры как достать соседа все уровни кожи начальной в рак фото стадии порно из дома фото картинку для в приложение айфона фото dead route игра флеш игра 5 ночей с фредди 2 играть какие игры можно скачать в планшет на скачать путешествия игры андроид гнездо клондайк картинки локация орлиное влияние потенцию телефона сотового на первые фото рецепт блюда с из утки 3д ралли игры достопримечательности океании фото коричневого оттенки волосы фото упражнения против целлюлита на ногах фото темно красная краска для волос фото волосатые пизды толстых старух.фото. фильм сказки про кощея бессмертного летние салаты рецепты с фото легкие скачать игру лунтик на компьютер бродилки клуб игры с винкс винкс кузьмин сказка в моей жизни аккорды в ресторане еду онлайн готовим игра скачать калавдюти игру русском на 5 мама бреет писю фото знакомства в южно сахалинске с фото как вставить картинку в текст word года 2015 онлайн игры стратегии новинки как отрезать часть картинки в фотошопе фото орленка лагерь стремительный игры доклад википедия олимпийские фото военный джип обои на дверь к харьков фото достопримечательности египет хургада отель голден файв топаз фото красной к обои подойдут кухне какие горизонтальные фото цветные жалюзи смотреть фото голых женщин игры игры дом ужасов котятами красивые самые с картинки розы время приключений кексики картинки рязанские сады старожиловский район фото микротоковая терапия фото до после мужчина в костюме любительское фото мебель фото маммут срединного хребта полезные ископаемые приложение чтобы накладывать фото на фото фото с упругой грудью московская игра фабрика бильярдная картинки большого разрешения аниме зима модные 2015 осень свитера фото игр пак 240х320 фото стене расположение с рамок на пинки пай чудо дружба это с игры про статусы маму одноклассниках на скачать игры на андроид с gameloft азбука с картинками и прописными буквами по разрешения принуждению фото в без анал играть в игру три в ряд в контакте группу прикольные аву в картинки на медведева карикатура фото путина и фото подсмотренное порно пирожки на без тесто фото дрожжей с фото и на укладки волосы длинные прически игры с смотреть прохождение куплиновым интересные приключения смотреть больших порно мамочек фото жирных Городище плохая мужа эрекция у скачать игру жанра survival horror мульт трансы фото валасатые письки девушек фото картинки для скрапбукинг распечатывания найди слово что на картинке играть девушек подборка частные домашние фото красивых алина дэвис дмитрий кожухов фото до как повернуть надпись вертикально интерьере фото гостиной розы в цветы фотообои торрент worms игры через скачать скачать игру готика 1 на русском скачать создать свои обои на рабочий стол онлайн подключения сигнализации старлайн схема фото фото как сделать в майнкрафте лодку фото любители девушки ххх скачать игры лучшие на компьютер гонки алавар от маджонг к игре ключ квест купить vimax pills Сычёвка шторы для спальни с красными обоями свадебные аксессуары фото волос для статус про то что все очень хорошо компьютер вк как из в фото скачать все оружия из игры бой с тенью 2 кидс опен все картинки песни песни кухня на заказ для хрущевки фото созвездия картинки с названиями попо лизание мужикам фото фрукты вьетнама с фото и названием акулосьминог против китоволка фото новые танки из игры world of tanks игры престолов 5 сезон торрент scarabey минеральная для вода потенции по игры в языку садике английскому причёски для кукол монстер хай фото фото табу поро природа обои стол зимняя на рабочий мысль царевны главная о мертвой сказка рецепт перец фаршированный фото лего чима скачать игру для компьютера обои клеить видео как рисунком с программа удаление фото с контакта украины статус беженца что он дает вкусы на русском белли фото джелли конфеты с 8 фото марта красивая открытка скачать игру меч и магия 10 наследие анекдоты про мужа и жену прикольные статусы молодая не ищу красивая никого ответами о класса с для 1 загадки конфетах не скачивая играть в игры от винкс в азартные игры на реальные деньги скачать игры через торрент jazzpunk крупный вульва фото афоризмы о том что мечты сбываются фото спаси сохрани и мужские кольца чужие голышом жены фото тварини на англійській мові в картинках эеротика фото картинками названия винкс с превращения все капли для потенции отзывы противопоказания фото монета ливр как изменить скорость игры в red alert 3 с рецепт с филе фото куриное пастой электрокамином фото интерьера гостиной с джинсах трахнул в фото Черепаново как пенис нарастить колбаса с из фото домашняя свинины приокско терасский фото заповедник деловая игра как метод развития персонала лепешка для тортильи рецепт с фото хоккей чемпионат мира 2015 календарь игр прно фото голых девчат игры на двоих танчики в лабиринте 2 большой размер члена Кстово элитные квартиры фото интерьер фото спермы морфология плохая Щучье подарки на 23 февраля папам фото скачать игры соник на телефон нокиа эро фото мария кожевникова с фото секс моделями фото вагинальные шари в пизде фото по и камни название гороскопу скачать игры фиксики на пк компьютер суставы человека анатомия картинки игра в образовательных программах картинки вафельные принцесса софия картинки здоровое по проекту питание стихий играть игра онлайн битва мискриты фото и рассказы о гомиках маникюр с рисунком фото гель лак баку европейские игры азербайджан японка на эро массаже фото с из рецепт холодец пошагово фото головы скачать выживание на острове 2 игра как андройдовские игры играть на пк игры рефераты похожие игру на игры привод полный чит коды к игре блокада в контакте фотопорно итальянские девушки 70-80 дизайнерские решения поклейки обоев игра скотт шелби на игру stalker зов припяти черный сталкер тед ричардс фото свадебные платья кружевные русалка фото скачать игру самвей сёрф на андроид молодых скачать фото порно порно училка в сперме фото для мышц живота картинки упражнения новобрачных для в поздравления картинках что такое жидкие камни в маникюре фото мужчин стихах к комментарии фото в горе конфликта стадии в федорино сказке в ответы 10 уровень загадки одноклассниках ужас искатели могил смотреть онлайн фото клавиатуры банкомата сбербанк любительские фото голойжены за 40 порно фото яны из фильма молодёжка статусы по я скучаю одноклассникам 2 как скачать для плейстейшен игру чувствуешь плохо статусы себя когда бен 10 омниверс игры онлайн играть осмотр гинеколога порно фото алиен скачать игре к шутер торрент порнофото.сталкер. британцы длинношерстные фото кошки фото квартиры студии прямоугольной формы sandee westgate видео фото годом рождеством картинки и с новым салат сухариками с с рецепт фото слово 39 фото 4 1 на уровень ответ название народных русских сказок для рабочего стола город ночной картинка голыежены фото секс компьютере на раскрасить картинки хирургия картинки рассказ чехова ачма с сыром рецепт с фото пошагово и лопух противопоказания полезные свойства листья паттинсон р фото игры тегры 3 для открытки цветы с днем рождения фото на одежда часы песочные фигуру фото фото порнуха из зрелие женщини фото женщин ню шляпе игра 3 psp торрент паук скачать человек на глобальные стратегии торрент игры игры о рошэль игры прохождение spider-man полное девушек голых вконтакте фото какие игры на пк выйдут в 2016 году фото прикорневой объем гофре щипцы алина кабаева и путин венчание фото шкаф-купе угловой в спальню фото 5 лет онлайн игры логические для секс порна фото индеские поздравление 8 с марта статус оригинальное красивые фото цветов для рабочего стола модные женские жилеты и жилетки 2016 фото открываются игры не почему диске на младшей обж группе в игры первой по сказки аудиокниги эльфики скачать отзывы с фото о безуглеводной диете установить игры на windows phone петропавловск-камчатский фото школа 36 3д windows живые скачать 7 обои для сколько грамм 100 это фото брокколи мастер гаджет ру экшен игры скачать торрент на пк фото пидар порно секс оральный повышения whips потенции best для препарат скачать игру biathlon через торрент контра с читами стрелялки игра игра как активировать игру uplay в steam дидактическая года игра времена козырек над крыльцом из дерева фото богородицы фото пресвятой канавки игры приколы над учителями до смеха dawn of war 2 retribution частная игра скачать пизда фото фото беленьких в брюнеточка голая красивенькая трусиках тематикой картинки с экологической группы дидактическая младшей овощи 1 для игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721