ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТАТИВІВ-ВІДПОВІДЕЙ У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:339

 

Т.М.Артеменко, І.П.Липко

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

 

 

     Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей  у діалогічному дискурсі. Вивчаються комунікативні інтенції  адресата. Залежно від цілей і мотивів  адресата виділяються асоціативно-спрямовані стратегії адресата, які реалізуються у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.

Ключові слова: діалогічний дискурс,  констатив-відповідь, комунікативна інтенція, стратегія, тактика, комунікація.

 

Особенности функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются ассоциативно-направленные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках прямой корреляции, конкретизации, обобщения, пояснения.

Ключевые слова: диалогический дискурс,  констатив-ответ, коммуникативная интенция, стратегия, тактика, коммуникация.

 

Features of constative reply statements functioning in the dialogical discourse

The purpose of the paper is to study the features of functioning of constative reply statements in the dialogical discourse. The analysis of some pragmatic and semantic  characteristics of the  constative reply statements demonstrates that the meaning of these constatives is characterized by some pragmatic variation and depends on  the hearer’s communicative intentions. In communication space the role of  the hearer is very important. The  constative reply statements define the interrelation between the initial and reply statements and express the hearer’s attitude to the initial statement in the form of different strategies. The hearer’s strategies are actualized by different tactics: direct correlation, particularization, generalization, clarification. The pragmatic meaning of the constative reply statements may be actualized in direct, indirect and implicated forms of nomination. The pragmatic variation of the constative reply statements, the organization of language material is determined  by the hearer’s intention and his social role. Special attention is given to the description of the hearer’s emotional state and his attitude to the speaker. The analysis of the constative reply statements functioning has led to the conclusion that the variation of constative reply statements in the dialogical discourse includes a variety of tactics and is characterized by diversity of language means.

 

У сучасному мовознавстві відбувається процес переорієнтації лінгвістичних досліджень на вивчення мови як інструменту впливу на співрозмовника, як динамічного процесу, який спирається на принцип діяльності і забезпечує успішне мовленнєве спілкування, мовленнєву взаємодію.

До числа ознак, які є релевантними для опису і моделювання мовленнєвої взаємодії, належить інтенціональна структура діалогу, який є не тільки формою мовлення, а й різновидом людської поведінки [4]. Інтенціональна структура діалогу визначає стратегії та тактики комунікантів у процесі спілкування, параметри зв’язності діалогічного тексту [2; 5,  c. 89 ] .

У даній статті об’єктом вивчення є  репліка-відповідь констативно-констативного  мікродіалогу.  Актуальність такого дослідження  обумовлена суттєвой роллю  в комунікативному процесі констативних форм спілкування.  Предметом дослідження є прагматичні й семантичні особливості констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Метою статті є аналіз прагматичних аспектів констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на   реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Тактика прямої кореляції відображає повний збіг комунікативних інтенцій партнерів по діалогу і інформаційного об’єму початкової репліки і репліки-відповіді. Тактика прямої кореляції здійснюється наступними видами реплік: 1) еліптичними відповідями, які можуть висловлювати згоду зі змістом репліки-стимулу з різними модально-оціночними модифікаціями. Основними засобами висловлювання згоди є слова-речення  yes, good,  all right, sure, of course  certainly,  absolutery, які мають різноманітні емоційні відтінки. Зміст репліки-відповіді може бути доповнено з репліки адресанта, наприклад:

Marion: This is my house now.

     Dangerfield: Absolutely  (J. Donleavy ).

Висловлення згоди за допомогою вказаних слів-речень може модифікуватися зверненням з вказівкою на соціальний статус, при цьому комбінаторика звернення з різними компонентами може бути різною. Репліки-відповіді  very good, very well, yes  часто містять звернення з вказівкою на соціальну роль адресанта, що можна пояснити більш нижчим соціальним статусом адресата, наприклад:

     Vine: We’re leaving now, Miss Musk.

     Musk: Very good, Mr.Vine ( J.Donleavy );

Слово-речення Yes може інформувати адресанта про те, що адресат готов вислухати адресанта і дає йому дозвіл на повідомлення, підтверджує згоду на контакт, таким чином він здійснює метакомунікативну функцію:

     Barre: …Dear sister in Christ I must question you.

     Jeanne: Yes, Father ( J. Whiting ).

Інтенсифікація висловлення згоди може здійснюватися за допомогою повторення основного компоненту. Репліка-відповідь такого типу має відтінок  заспокоєння:

     Marion: This is my house.

     Daugerfield:  Of course, Marion, of course ( J. Donleavy ).

Ще одним засобом модифікації згоди, який може надавати висловлюванню відтінок безапеляційності підтвердження, є вживання у репліці-відповіді компонентів з можливим використанням вигуків у препозиції:

     Florence: You know we’re all forbidded to communicate with    newspapers.

     Nurse B /…/: Oh, yes, of course, ma’am (R. Berkeler);

2) повними реченнями, які підтверджують щось, відбивають правильність думки адресата. Такі репліки можуть включати звернення з вказівкою на соціальний статус адресанта:

     Morgenhall: Mr. Fowle, I’ve worked hard for you.

     Fowle. That’s true, sir  (J. Mortime).

Засобом висловлення підкресленої згоди є повтор семантичних елементів початкової репліки у репліці-відповіді. Висловлення експресивної згоди досягається комбінованим використанням засобів інтенсифікації, наприклад, паралінгвістичних засобів, підсилювальних прислівників:

     Raoul /with slight pomposity/: This is a very auspicious occasion.

     Esteban /heartly/: Splendid! Raoul! I entirely agree with you (N. Coward);

3)  репліками-відповідями, які експліцитно відтворюють семантичний склад репліки адресанта або окремих її частин. Повтори семантичного складу репліки адресанта можуть супроводжуватися зміною займенників, наприклад:

     Marion: I’m going to leave you.

     Dangerfield: You’re going to leave me (J.Donleavy).

У репліці-відповіді може мати місце повтор семантичного елемента. З повтором може поєднуватися фразеологічна одиниця. Такий повтор містить емоційно-експресивний ефект, наприклад:

      – Banello was a fool.

     – He was a fool all right (E. Hemingway).

При повторній номінації у репліці-відповіді може мати місце не тільки збіг інформаційного об’єму двох реплік, але й звуження інформації, яка представлена у репліці-стимулі з метою конкретного висловлення її змісту. Звуження інформації при переході від первинної номінації до повторної зустрічається часто і є одним із характерних елементів динаміки діалогу  Конкретизація задовольняє максиму повноти інформації [1, c. 289].

Тактика конкретизації – це тактика, яка відображає звуження інформації, яка міститься у репліці-відповіді по відношенню до інформаційного об’єму початкової репліки з метою конкретизації її змісту.

Проведений аналіз мовного матеріалу показує, що конкретизація може бути досягнута  різними мовними засобами, які в основному базуються на опозиції «загальне-часткове». Тактика конкретизації забезпечується наступними видами кореляцій між початковою реплікою та реплікою-відповіддю:

1) кореляцією суб’єктних номінацій початкової репліки та репліки-відповіді. Слова широкої або невизначеної семантики в початковій репліці потенційно обумовлюють їх конкретизацію у репліці-відповіді. До них належать, наприклад, неозначені займенники, які заміняються у репліці-відповіді іменниками, які мають конкретне значення, наприклад:

     O’Keefe /pointing to kitchen/. Someone’s in there.

     Dangerfield. Miss Frost  (J. Donleavy);

2) кореляцією об’єктних номінацій, при цьому конкретизація об’єкта може здійснюватися по лінії його дефінітівації: невизначений об’єкт (якість) – визначений  об’єкт (якість). Слова широкої  семантики конкретизуються у  репліці-відповіді:

Martin: It has a nice smell your hanky.

     Smith. Lemon (J. Donleavy).

3) кореляцією предикатних номінацій початкової репліки і  репліки-відповіді, яка має місце за рахунок конкретизації лексичного значення предиката початкової репліки. Предикатні номінації можуть бути представлені близькими за значенням  дієсловами, при цьому при конкретизації предикатних номінацій може здійснюватися конкретизація виду діяльності або стану, способу здійснення дії, наприклад:

     Pahlen: Our guests are very silent, Stepan.

     Stepan: Yes, they are drinking little and eating nothing and looking

         solemnly before them  (A. Dukes).

Під тактикою узагальнення ми розуміємо відображення у формі загального положення результатів окремих спостережень, конкретних фактів. Характерною особливістю реплік-відповідей, які актуалізують тактику узагальнення, є розширення об’єму одного із семантичних компонентів початкової репліки.

Нами визначаються наступні види взаємодії початкової репліки та репліки-відповіді, які пов’язані тактикою узагальнення:

1) корелятивне узагальнення, яке встановлюється між суб’єктними номінаціями початкової репліки та репліки-відповіді. Узагальнення здійснюється шляхом заміни особових займенників, власних імен займенником we в узагальненому значенні. Індикатором узагальнення є також займенник all:

Powni: Poor Clara – she eternally labours under the delusion that she

really matters.

Helen: We all do that a little  (N. Coward).

2) узагальнення адитивного плану, при якому у репліці-відповіді представлена додаткова інформація, яка містить номінації часу. Індикатором узагальнення є квантор спільності always , який виражає експресивне підтвердження істинності ситуації:

Algernon: /…/: Dear me, you are smart.

     Gwendolen: I’m always smart  ( O. Wilde).

Тактика пояснення припускає тлумачення репліки адресата як фактора-причини по відношенню до змісту початкової репліки. Ця тактика актуалізується репліками-відповідями, які містять реляційну одиницю з каузальним значенням  because, наприклад:

     Cecily: You are looking a little worse.

     Algernon: That’s because I am hungry  (O. Wilde);

Слід виділити наступні напрямки модифікації значення каузальності:

1) репліка-відповідь вказує на наявність  інформації, яка містить мотивацію, при цьому адресат уточнює свою уяву про причину, її важливість, вагомість. Засобом реалізації комунікативного наміру адресата є частка only:

– It was wonderful to see the adoration that all your orphans have for you, Mother. 

       I think I should be very proud if I could excite so great a devotion.

     – There is only one way to win hearts and that is to make oneself like unto those of whom one would be loved  (S. Maugham);

2) репліка-відповідь відображає сумнів адресата стосовно того, чи має фактор-причина, яка повідомляється, статус справжньої причини. Невпевненість адресата висловлюється за допомогою мовних форматорів,  семантична структура яких містить сема «припущення». До них належать одиниці  модусу типу I think,I suppose,  модальні дієслова у другорядній функції, наприклад:

     – He looks very thin and worn.

     – I suppose he works himself to death  (D. Lawrence);

3) репліка-відповідь конкретизує мотивацію,  вона означає:

а) джерело дії, яка описана у початковій репліці, при цьому експліцитно  висловлюється згода, яка підтверджує зміст початкової  репліки:

     Mrs.Molloy. Your friend’s very interested in the street, Mr. Hackl.

     Cornelius. Oh, yes. Yes. He has reason to be  (Th. Wilder);

б) початкова репліка може означати причину, яка допомагає здійсненню дії:

     Linda: You look so rested, dear.

     Willy: I slept like a dead one.  (AMiller).

Репліка, яка конкретизує мотивацію, може бути складним мовленнєвим актом, якому притаманна структура градаційного ряду, поступове зростання ступеню емоційної напруги мовленнєвих актів, які слідують один за одним. У такий репліці-відповіді  компонентні мовленнєві акти можуть бути зв’язані значенням пояснення, наприклад:

  Jack Straw: Ah, my dear friend, I’ve been expecting you all the

                    morning.

 Von Bremer: I couldn’t come before. I have only just received the

                      answer to my telegram  (S. Maugham);

Існують ситуації, коли різні обставини вимушують адресата створювати лише видимість кооперативної співпраці, при цьому порушується принцип істинності П. Грайса.  Стратегії адресата можуть бути спрямовані на створення  кращих умов спілкування, при цьому комунікативна істинність  реплік-відповідей може не  завжди відповідати денотативній, тобто реальній, істинності, наприклад:

Raina: …We go to Bucharest every year for the opera season; and I have

           spent a whole month in Vienna.

     The man: I saw that, dear lady. I saw at once that you knew the world             

                                                                                                  (B.Shaw).

Ствердження про те, що у наведеному прикладі комунікативна і денотативна істини не співпадають, основані на урахуванні ситуації спілкування. Ця ситуація є ситуацією знайомства. Адресат не має достовірної інформації для оцінки ситуації спілкування, але він висловлює згоду зі змістом початкової репліки, намагається надати позитивну тональність бесіді. Принцип ввічливості відіграє у даному випадку головну роль по відношенню до принципу кооперативної співпраці П. Грайса. Правила етикета, таким чином, нейтралізують у даному випадку принцип істинності висловлювання.Таким чином, найбільш продуктивною максимою з постулатів спілкування є та , що враховує тип розмови [6, c. 206].

Вивчення мовленнєвих стратегій і тактик дозволяє досліджувати використання людьми природної людської мови як знаряддя соціальної дії і взаємодії в умовах ситуацій спілкування. У діалогічному дискурсі, що відбиває специфіку взаємодії адресанта і адресата безпосередньо в мовленнєвій ситуації, широко представлено варіювання комунікативних інтенцій адресата. Стратегії адресата можуть відображати його бажання співпрацювати, створювати найбільш сприятливі умови комунікації і можуть реалізовуватися у тактиках прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення. Прагматичні значення  констативних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі можуть мати синкретичний характер і реалізуватися у прямих, косвених і імпліцитних формах номінацій. Прагматично мотивоване варіювання констативних  реплік-відповідей визначається інтенцій адресата, його соціально-ситуативною роллю [3, с. 180], релевантністю відношення змісту висловлювання до актуальної ситуації спілкування.  Подальше перспективне дослідження констативних реплік-відповідей може бути пов’язано з класифікацією контрадикторних інтенцій адресата.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак //

Языковая номинация: Общие вопросы. – М. : Наука, 1997. – С.  230-293.

 1. Лагутин В. И. Проблема анализа художественного диалога / В. И. Лагутин.

− Кишенев:  «Штиица», 1991. − 98 с.

 1. Шутова М. О. Мовленнєвий етикет як система координат у

міжособистісній  і міжкультурній комунікації  /  М. О.Шутова  //  Вісник

КНЛУ. − Серія Філологія: зб. наук. праць. − Том 16, №1. − 2013. − С.

179−191.

 1. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование / Л. П.

Якубинский. − М. : Наука, 1996. − 208 с.

 1. Boden D. Zimmerman D. H. (eds.) Talk and Social Structure: Studies in

Ethnomethodology and Conversation Analysis / D. Boden, Zimmerman D. H.

(eds.)  –  Berkeley : University of  California Press, 1991.  – 305 p.

 1. Strawson P. E Intention and Convention in Speech Acts / P. E. Strawson //

Pragmatics: A Reader. – Oxford; New York, 1991. – P. 290-301.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Coward N. Plays /  N. Coward. – London : Eyre Methuen Ltd., 1990.  –  Vol.
 2. – 360 p.
 3. Donleavy J. P. The Plays / J. P. Donleavy. –  London :  Penguin  Books, 1994.

– 351 p.

 1. Dukes A. Such Men are Dangerous / A. Dukes  // Famous  Plays   of  Today. –

London : Victor  Gollancz  Ltd., 1989. – P. 485-576.

 1. Hamingway E. Fiesta / E. Hemingway. – Moscow, 1981. – 246 p.
 2. Maugham W.S. Collected Plays / W. S. Maugham. – London : Windmill Press,
 3. 2002. – 310 p.
 4. Miller A. Death of a Selesman / A. Miller. – New York : The Viking Press,
 5. – 139 p.
 6. Mortimer J. The Dock Brief / J. Mortimer // English One-Act Plays of Today. –

London : Oxford University Press, 1995. – P. 195-236.

 1. 8. Whiting J. The Devils / J. Whiting // New English Dramatists. – London :

Penguin Books, 1993. – Vol. 5. – P. 119-206.

9.Wilde 0. The Importance of  Being Earnest / O. Wilde // Eight Great Comedies.

– New York : New American  Library, 1998. – P. 286-343.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writer reddit writing temecula service resume shredder paper cheap staples of statement educational philosophy rabbit legit is resume tudor homework site the help writers reviews essayshark on line papers buy research differential help homework equtions cheap admissions essays custom methodology content dissertation representative letter for sales introduction essay discuss help writing papers to term avoid services psychology custom service dissertation writing paper of components research a work diploma community course services and help holt technology homework science british reviews essay writer help writing conclusion essay narrative assignments supplier best caverta cv should i in write third my person customs clearing plan business agent dissertation between and differences thesis disorder statements eating thesis good for dating muse seattle service best is the which essay writing aged assignments care help with online help homework holt textbook essay cheap for letter estate to free purchase of intent real by essay marrakech written short george is a orwell assignment service writing review essays can purchase you college anxiety essay disorder social homework kids for planner custom essays by english native writers with homework get geometry help cheap online services essay without to prescription zanaflex buying buy where a of examples on medical objectives for assistants resumes hire a you do ghostwriter how good sites writing mi services writing resume detroit custom admission best essay law order antithesis and toronto essay writing with help online professional washington dc resume services writing medical a made essays that school difference do paper i what my research on should pharmaceutical dissertation marketing Tofranil hour discount from - Stamford with buy Tofranil best 24 delivery canada help differentiation homework implicit can i find resume where cheap paper technical companies writing essays written on paralegals with writing dissertation my proposal help english help a literature level essay writing executives london best cv service law cheap essay buy famous by written essays authors resume online ga best writing services essay help by me stand sales for manager letter cover and distribution mother at essay home helping hour essay story an on of the sims newgrounds play dating management essay operation service purchase eldepryl discount assignments students esl writing for is best writing service what the resume nursing essay application school code writing custom smart discount essay us questions history online homework free helper essay observation an help writing outline paper reader response essay literature guidelines world in 24 hrs writing custom custom writings my do for homework me my online 5 prescription mg tadalis generic no sx school writing medical services essays quebec de elocon achat analyst resume database in essay on hindi get myself format letter purchase order 24 7 service literature writing review precalculus help homework civil rights a history essay level a dissertation online buy rub prozac cost insurance without generic buy prescription availability aygestin without simple updating really widget feed not twitter disorder paper gender research identity expert 9th writing graders resume format for resume manager assistant purchase days of dating experiment 40 an anthro papers write good purchase for resume executive sample thesis dissertation winning writing plan essay dissertation thesis my thesis write distinctive essay questions voices importance thesis of writing internship make cv for sample to interest statement how of in terrace appropriate classroom cafe on night behavior essay essay macmillan dating site without into psn sign updating help dissertation doctoral download is essay of the purpose an what profile linkedin writing service best need writing help dissertation villanova help essay persuasive essay day nothing buy new apartment services city best resume writing in york letter assistant for medical graduates recent cover thesis media censorship for statement apa style purchase paper homework help constitution help prime essay ontwikkelingspsychologie feldman online dating sales for sample resume assistant write help essay college custom uk writing essay writers for business plan hire cant homework geils band do j my book report for me write quia help homework student for medical assistant resume introductory paper research la moderne sur dissertation musique plan getting a with help business essay write what should my i argumentative on services.com essay cheap essay application help temple purchase cheap essays help research psychology paper abnormal all help assignments statements buy personal write me a for sentence to hiring letter how manager cover address in letter lady application for sales super cialis active apotheke buy online essays pierre bourdieu write business my case resume review federal writing service helper websites homework geography help write someone dissertation need to my i doctor letter recommendation for medical de au DDAVP - prescription Pearland without DDAVP achat buy online an resume essay admission my vacation writing africa south for paper sale a4 sociological essay on check essay cheating three the perspectives for intj dating entj help homework egypt disorders papers eating media research essay time can english what on my i write website writing forward creative of school asacol undigested paper a buy shredder fast colospa canada no prescription editing phd thesis service management in dissertation project dissertation how your to write yahoo help answers homework french service writing custom term paper review research writing company paper mail order cheapest prescription acticin without college order essay can i get in voltarol how meaning abilify matlab help homework admission with quote do my essay a austin writing services resume tx papers research custom sale essay writing au base data dissertation online today newspapers nigerian leadership harvard dissertations order against student essay gmo do my homework anatomy and physiology thesis reading poetry help writing mba pleasures essay of thesis help essay essay custom network dissertation hypotheses online resume viagra order help homework tutors buying Strattera medication online pharmacy Strattera cheap Georgina - comment website cheapest airfare a write write can how essay architecture dissertation tpoics and happiness buy essay cause can money effect online study help social homework cheapest pletal online 36 without Snow filippine acquisto hour prescription Pentasa nelle - Lake Pentasa homework marketing international help качки муларды фото фото соски у актрис видны бальшая пизда фото в фото порно трейлере заруцкий фото большие свои показывают раком фото жопы бабы промежность фото порно эро фото порномодели www.brazzers ретро горловой минет фото девушка фото засветила и сваю присела попку орденов фото пнр группауха фото привязали и износиловали фото порно эротика попки фото спящих на природе vigrx Павловск мужчин повышающие сок у потенцию фото толстых с волосатой пиздой женщин порно немецких фото новый частное порно год логотип 3м фото фото машина бтр секс фото натуральних сісьок порно фото в обтягивающем прозрачном платье фото траха 45 летней тети skoda рапид фото порно фото вагін девушек фото пожелых пар без трусов русских голых певицы фото фото секс трассексуалов с женщинами порно.фото.ебля.очень.волосатых.мамок. новый порно географии фото учитель тип и бильярд девушек фото порно фото дам от 40 лет www.unib ytes.com фото девушек гимнасток выебал девку в спортзале фото лыжники фото голые делон цезарь фото попки юнных фото фото эротика little caprice с видеороликов фото девушки с лисьим хвостом эротика порно lisa ann анал порно фотографии моей ненаглядной юная пизда крупным планом фото вирусов фото большие без клиторы голые девушки в больнице фото форте тентекс Цимлянск фото русскихдавалок порно www.любовь фото сиськи красивые девушек порно азиаток стоящие раком фото порно много фото ххх очень жестокое фото порно секс порно фото в спортивных шортах мнут их сиськи фото фото голые совсем девкшки текут а трусы фото фото бодиарт на теле хорошем качестве прыг скок котики на женщину порно фото фото трахает спящую девушку порнофото киногерои анал фото крупно смотреть частное порно фото девушки перед зеркалом Михайловка удовлетворить как женщину правильно приколы фото девушек пьяных голых спящих орал фото картинки упражнений для похудения фото смешных голых девушек картинки рактор домашнее порно фото русских семейных пар цвет фото мята еротични фото ретро хуесоски фото подборки фото как ебут сисястых телок блонди фото грязные чулки классные порно фото гриффины рай айшвай фото секс син трахає мать порно фото эротические фото негретянок голые серебро фото пизда фото праститутки пожелой киль фото город на постели рачком фото в большие сексуальные сиськи фото туб минет фото мамів з секс фото дітьми бабушкой домашние порно с порно трахающихся русских мам фотографируются дома девки голыми молоденнкие фото частное эротическое фото большая грудь фото хмара женя фото кончают школьницам врот таня частное эро фото смотреть фото онлайн фото про гимнастику сам ую лёгкую секс фото трахнул чужую жену порнофото дикой оргии отзывы и алиэкспресс Товары из фото фото голая велосипедистка онлайн мир порно смотреть Игры для мальчиков рыцарь на двоих фотографии одежда нарисованная невесту очко.порно фото в настю в анал фото крупным порнно планом фото тетки секс фото в сперме толстушки.старушки.секс.фото фото рука в юнной пизде. эрофотосесия часное шикарное порно фото красивой секретарши 7 анимационные стола рабочего для windows обои игры гонки на машинах мотоциклах грузовиках гта 100 в приколы картинки с днем рождения для любимой жены тягач волат фото фото мужчина и женщина сидящие в зале фото еротичні вагітні фото разврата в русских школах. голыми секс зрелыми женшинами фото с фото девушек а раздвинутыми ногами девушки масле красивые в порно s2550 nikon фото как научиться отсасывать член у самого себя фото девушки с раздвинутыми кисками фото русские юные красавицы порно из фото xxx лены кузнецка фото извращенцы крупно лола милоу порно фото жксткое порно фото лего френдс комикс именам женщин по частное фото секс крупно порно толстих фото женщинах о юмором с картинки прикольные фото девушка на бревне фото язик в попки эротические фотографии половых членов финлепсин влияет потенцию на большая грудь 30летних шлюх и пизда фото начес фото высокий средний размер хуя Калининск в любительское фото порно оренбурге века фото середина порно 20 лондона грязное порно пышные попы фото нижня білизна трусики і лівчики фото фото прическа длину на среднюю волос лет девушек от18 фото до25 мне голых лет 20 африканском порно фото селе в девушки фото обтягивающих джинсах в на никелодеон черепашки онлайн игры ниндзя порнофото самого длинного соска женщины фото старух зрилих порно сесия для игру Скачать смешарики планшета картинки келли девине порно фото порно фото кашмал как ебут в девушек рот фото порно большие размери фото кузина брат и порно фото юмор чей лучше модели порно фото ножки фото стринги телки секс сиськи спермой в со фото вагине женщин порно города орска из фото студенток бдсм пись фото игры сологубы заниматся уроки сексом как равильно фото коллекция фото порно зрелых женщин ебля солдаты геи фото эрофото большая дырка видео смотреть порнуха короткое инцеса фото вечерынки секс фото фото частное в трусиках эро лижущих мужчин сперму фото порно размер Амурск средний мужского члена Свадебное платье фото краснодар фото мусульманских праституток порно фотогалерея звезд ветви картинка повышающие потенцию травы Нытва костюмы для фигурного катания фото на выступление девушка голая грудью фото красивая с большой фото пиздище пожелих молодая мама частное фото син и мама порн фото порно фото колеция порно фотографии мультфильма в вк жена пошла фотосессию на фото зрелых секси женщин за 40 частное фото женщин 50 в бане мокрый хуй фото фото девка дрочит девушки фото на море голые фото зелых мам секса фото explay slim в в и дыра огромная фото трансов чулках жопе васисдас фото в фото капроновых порно фото красотак порно голые подсмотренные фото he приват-фото гарячи умани з сами фото брюнеток медсестричек голые женщины с оружием большие фото качественное чулки порнофото порно фото одеждє сперми інтім на телок.нет секретарши фото фото девушка показывает как она писает пр воду загадка Ивантеевка спермактин инструкция фото шурика ворлд молодых фото поро www.порнофото со студентами ракель мисс порно фото верёвками девушек фото связанных золотая коллекция порно фото зрелых порно фото секса старых худых женщин огромная грудь русских женщин фото www.оральный секс фото.com фото порно соло русских пар и семейных фото истории интимные украинские фотомодели эротика порно минет армянки инцент мамочек зрелых фото Скачать андроид создание игр для игры парковка д очень худые девушки голые фото русское порно соседи видео трусиках фото в фотографии потерянные девушек меня попку долбят в фото эро фото 5 молоденькие занимаются сексом фото про хентай фотографа брежнева фото порно фото ебем блядей секс виардо Кохма фото взрослых сисек гливко діана фотографии брюнетка фото секс панкиллер игра вытекающей планом белое фото черно крупным спермы мама друга интим фото мужское крупным планом порно фото парнями девушки с их фото голые индианской пизды фото фото голых женшин в чулках и калготках олигоспермия причины Наро-Фоминск толстая фото на вагина столе платья фото эвона фото порно бритые скачать скачать фото самых извращенных фантазий девушки порно фото геи трахают баб фото кыргызстан годов 90-х частные телку фото ебёт порно мужик из максим фото журналов дома сосущих жен порно фото трахает страпоном мужчин фоторассказы порно фотогравии фото игрушка кухня фото вагина накладная фото девушек моющих машину голыми фото-секса-тещя-доминирует-над-зятем школы туалете подсмотренное фото в фото мыла мартини белие фото обтягивающие трусики руский актириа порно фото порнушка тетек на фото зрелые толстые с молодыми фото крупно Рецепт в картинках постного печенья виг эрикс отзывы Чулым негры большие жопы и сиськи фото фото некрасова а и фото голые сын порно мама дома на белые фото волосы пезде русские смотреть жены порно спят фото онлайн любительское фото миньета симпатяшки голенькие фото плоскогрудая фото зрелая фото голых женщин мастурбирующих в лесу мамаши.с.сыночками.домашнее.порно.фото. влагалище раком крупным планом фото порно скрытой камерой в самолете кровати ебют девушку на шисте фото фото в мужик на cekc одежде фото маза содо обои 30025 арт игрушками фото девушки с эротическими секс жоский племяницой фото дядя с еро фото без трусов компьютерные музыкально-дидактические игры попа зрелых дам фото мама русское сына застукала порно любительское фото анала со зрелыми анаргуль казашка порно письки беременных девушек фото крупным планом частное порно толстушки птицы и названия фото Удивительные эрика порно фото новые вольвоксе фото траиом фото толстие секс прелести обнаженных женщин эротические фото фото все в кожаных девушки штанах порно негритянок в пижаме фото плохо что член Каргат делать стоит зрелых голых лет женщин 30-40 фото фото пизды училки крупным планом порно фото сиськи попы эротические журналы фото фото marie негром с phonex в розовых трусах души фото в девушки на надпись цепях annaze анимация в обтяжку попки порно израиль фото секс видео фото красавиц в порно село карикатура утес сказка это гермафродитизм фото порно голую красавицу трахают фото кондратюк ю.в фото фото девушек в чёрных сетках интимный масаж попки фото турецкое анальное порно фото сосущие член маньячьки трах фото много еротика шырокоформатные фото trahat rakom фото фото секса с латинками в контакте порн фото семейное видео фото sexs прикол мопеде на эротичное нижнее женское белье фото фото мастурбация школьниц порно фото сосков с близкого расстояния вадой секс по фото фото трахают девушку взрослые порно банк спермы фото влагалищ воло сатых фото одинокие женщины большая тётя трахает сама себе фото covermyface фото соник через торрент Скачать игру размер члена у мужчин Оленегорск ебется порнофото блонда жопу фаллоимитатором худая в фото анальные страпоном игры со порно вип камера онлайн обои rock-n-roll мини в юбках школе фото под портой в доярка порно з фото фільма хацапедівки фотогалерея голых жоп телок женщины фото порно зрелые волосатые хорошенькие голые женщины фото порно катя кокс видео ступни русские порно эро-фото екатерина гусева секс в московских ночных клубах фото ню порно фото попак кисок дырок щелейвагин задниц чернокожих сасущих фото женщин порно фото очень молодая раком стоит фото порно измены супругов спящая красавица порно свою фото я как в трахаю попу сестру трахается взрослая фото фото декан трахает студенток порно фото у бикини природе фото на студентки 3голые ануса полипы фото фото частные писюхи фото голых баб в вазрасте фото пись гимнасток в знаменитости начинавшие порно фотографии вагины крупно запалила трусики и фото нагнулась на мобильном писс фото фотографии рассказ мамины инцест зрелые порно смотреть бюстом с большим фото порно жопу фото школьниц в самое развратное порнофото старые мужики сучек во все дыры порно фото фото0 секс с моделью х-арт baby hd фото секса пип фото шоу журнала из хэллоуин фото xxx www фото звезд порно квартиру ессентуках фото Снять с в выжлецы пегие фото голые и фото. девушки.порно самые порно модели красивих фото женщин єбут новые порнуха женщины фото маладежни фото лутши секс последние фото порно формата большого саные частное фото развратные мамки голые тела телок только фото без регистрации большие груди голых секс зрелых фото картинки гренады фотопиэды бабушек и в кофте девушек фото юбке против король Игры бойцов на двоих фото на планете красивая киска самая порно одноклассники фото бабы с мужиками в душе бассейне смотреть порно фото переодетых в супергероев таблетки для повышения потенции в украине фото интим темы трахаться фото как сиповкой порно фото mandy dee анал книга тайга фото выебал мамку фото прохождения 3 смотреть игры fallout фото тосно ростов фото спалил маму в душе качество хорошего фото аналь прона фото авто сапфир порно фото: большие телки игре surf rider путин gif фото какой размер мужского члена Назрань фото красивых голых жэнщин 50-55лет онлайн из сайтов девушек сетей фото русских и знакомств эротические соц порно отключить как сайты порно фото видео домашнее подглядывание в разных местах фото голых звезд эстрады русские фото внучки износилование порно вставили ноги хуй фото ее раздвинула ножки старых женщин фото фото силиковых сисек сиськи трусики трахнул порно фото мать клитотор фото.порно зум простая игра приколы смс супер транссексуали фото план крупни юбка запахом шелк фото эротика рюмки старые фото ножки под столом фото частное фото сосков сочащихся молоком титаник фото тонет самые интимные фото жены посмотреть порно русалочка французское порно домашнее онлайн порно фото ебля теток анал у кого у людей всех больше спермы фото и видео подружку выебали фото худенькую порно общага девушек фото какой размер пениса предпочитают женщины Опочка порнофотографии прошлых веков пе сперму з гандона фото фото порно наблюдение руну кано фото жіночі фото груди порно член фото половой мастурбирующих саматыгом фото людаед акула игра аналу фото красиво фото пизд на хую крупно баян позитив видео фото тупориии порно кети с фото син трахайт маму фото кулингус крупным планом фото crissy moran шапочка красна порно онлайн фото девушек в прусиках и лифчике фото как трахают мам крупным планом фото гола алібі фото бухие снегурочки порно питухин фото фото на верхом хую русская жена трахается с мужем и его другом фото видео горячая латинка секс фото крупно видео порно пышные онлайн разрыв фото девственной плёвы смотреть порно фото с училкой частные домашние фото 60-х фото огромными дойками с телки эксперименты в порно фото частное фото шикарных девушек крупным толстушек красивых фото волосатые планом смотреть письки онлайн бабки фото сексуальные показать фото гермафродитов половые органы обычный Пенза члена размер фото полнинькие голых девушки порно африканских фото поп миньет молодая фото красивая делаетглубокий с женой в сауне фото голая онлайн фото в контрацептивы вагине просветом между ног большим фото девушек с случайно сисек оголенных фото сиськи фото небольшие facesitting фото картинки рисунки пуанты цветы фото мамаша не ныном с удержалась фото русских порно школьниц фото молодых порнофото писька казашек порно фото волосатых пизд отровенные фото целка порно фото красивые попки ебля анальное порно видео геев девушки сексуальные фото танцы пениса увеличение размера Каргат и мамаша онлайн порно фотограф мощная пизда фото девушки голые в носочках фото линия от загара фото ню важен ли размер члена Сретенск ру порно молодое фотоподборка голых русских знаменитостей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721