ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТАТИВІВ-ВІДПОВІДЕЙ У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:339

 

Т.М.Артеменко, І.П.Липко

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

 

 

     Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей  у діалогічному дискурсі. Вивчаються комунікативні інтенції  адресата. Залежно від цілей і мотивів  адресата виділяються асоціативно-спрямовані стратегії адресата, які реалізуються у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.

Ключові слова: діалогічний дискурс,  констатив-відповідь, комунікативна інтенція, стратегія, тактика, комунікація.

 

Особенности функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются ассоциативно-направленные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках прямой корреляции, конкретизации, обобщения, пояснения.

Ключевые слова: диалогический дискурс,  констатив-ответ, коммуникативная интенция, стратегия, тактика, коммуникация.

 

Features of constative reply statements functioning in the dialogical discourse

The purpose of the paper is to study the features of functioning of constative reply statements in the dialogical discourse. The analysis of some pragmatic and semantic  characteristics of the  constative reply statements demonstrates that the meaning of these constatives is characterized by some pragmatic variation and depends on  the hearer’s communicative intentions. In communication space the role of  the hearer is very important. The  constative reply statements define the interrelation between the initial and reply statements and express the hearer’s attitude to the initial statement in the form of different strategies. The hearer’s strategies are actualized by different tactics: direct correlation, particularization, generalization, clarification. The pragmatic meaning of the constative reply statements may be actualized in direct, indirect and implicated forms of nomination. The pragmatic variation of the constative reply statements, the organization of language material is determined  by the hearer’s intention and his social role. Special attention is given to the description of the hearer’s emotional state and his attitude to the speaker. The analysis of the constative reply statements functioning has led to the conclusion that the variation of constative reply statements in the dialogical discourse includes a variety of tactics and is characterized by diversity of language means.

 

У сучасному мовознавстві відбувається процес переорієнтації лінгвістичних досліджень на вивчення мови як інструменту впливу на співрозмовника, як динамічного процесу, який спирається на принцип діяльності і забезпечує успішне мовленнєве спілкування, мовленнєву взаємодію.

До числа ознак, які є релевантними для опису і моделювання мовленнєвої взаємодії, належить інтенціональна структура діалогу, який є не тільки формою мовлення, а й різновидом людської поведінки [4]. Інтенціональна структура діалогу визначає стратегії та тактики комунікантів у процесі спілкування, параметри зв’язності діалогічного тексту [2; 5,  c. 89 ] .

У даній статті об’єктом вивчення є  репліка-відповідь констативно-констативного  мікродіалогу.  Актуальність такого дослідження  обумовлена суттєвой роллю  в комунікативному процесі констативних форм спілкування.  Предметом дослідження є прагматичні й семантичні особливості констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Метою статті є аналіз прагматичних аспектів констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на   реалізацію тактик прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення.

Тактика прямої кореляції відображає повний збіг комунікативних інтенцій партнерів по діалогу і інформаційного об’єму початкової репліки і репліки-відповіді. Тактика прямої кореляції здійснюється наступними видами реплік: 1) еліптичними відповідями, які можуть висловлювати згоду зі змістом репліки-стимулу з різними модально-оціночними модифікаціями. Основними засобами висловлювання згоди є слова-речення  yes, good,  all right, sure, of course  certainly,  absolutery, які мають різноманітні емоційні відтінки. Зміст репліки-відповіді може бути доповнено з репліки адресанта, наприклад:

Marion: This is my house now.

     Dangerfield: Absolutely  (J. Donleavy ).

Висловлення згоди за допомогою вказаних слів-речень може модифікуватися зверненням з вказівкою на соціальний статус, при цьому комбінаторика звернення з різними компонентами може бути різною. Репліки-відповіді  very good, very well, yes  часто містять звернення з вказівкою на соціальну роль адресанта, що можна пояснити більш нижчим соціальним статусом адресата, наприклад:

     Vine: We’re leaving now, Miss Musk.

     Musk: Very good, Mr.Vine ( J.Donleavy );

Слово-речення Yes може інформувати адресанта про те, що адресат готов вислухати адресанта і дає йому дозвіл на повідомлення, підтверджує згоду на контакт, таким чином він здійснює метакомунікативну функцію:

     Barre: …Dear sister in Christ I must question you.

     Jeanne: Yes, Father ( J. Whiting ).

Інтенсифікація висловлення згоди може здійснюватися за допомогою повторення основного компоненту. Репліка-відповідь такого типу має відтінок  заспокоєння:

     Marion: This is my house.

     Daugerfield:  Of course, Marion, of course ( J. Donleavy ).

Ще одним засобом модифікації згоди, який може надавати висловлюванню відтінок безапеляційності підтвердження, є вживання у репліці-відповіді компонентів з можливим використанням вигуків у препозиції:

     Florence: You know we’re all forbidded to communicate with    newspapers.

     Nurse B /…/: Oh, yes, of course, ma’am (R. Berkeler);

2) повними реченнями, які підтверджують щось, відбивають правильність думки адресата. Такі репліки можуть включати звернення з вказівкою на соціальний статус адресанта:

     Morgenhall: Mr. Fowle, I’ve worked hard for you.

     Fowle. That’s true, sir  (J. Mortime).

Засобом висловлення підкресленої згоди є повтор семантичних елементів початкової репліки у репліці-відповіді. Висловлення експресивної згоди досягається комбінованим використанням засобів інтенсифікації, наприклад, паралінгвістичних засобів, підсилювальних прислівників:

     Raoul /with slight pomposity/: This is a very auspicious occasion.

     Esteban /heartly/: Splendid! Raoul! I entirely agree with you (N. Coward);

3)  репліками-відповідями, які експліцитно відтворюють семантичний склад репліки адресанта або окремих її частин. Повтори семантичного складу репліки адресанта можуть супроводжуватися зміною займенників, наприклад:

     Marion: I’m going to leave you.

     Dangerfield: You’re going to leave me (J.Donleavy).

У репліці-відповіді може мати місце повтор семантичного елемента. З повтором може поєднуватися фразеологічна одиниця. Такий повтор містить емоційно-експресивний ефект, наприклад:

      – Banello was a fool.

     – He was a fool all right (E. Hemingway).

При повторній номінації у репліці-відповіді може мати місце не тільки збіг інформаційного об’єму двох реплік, але й звуження інформації, яка представлена у репліці-стимулі з метою конкретного висловлення її змісту. Звуження інформації при переході від первинної номінації до повторної зустрічається часто і є одним із характерних елементів динаміки діалогу  Конкретизація задовольняє максиму повноти інформації [1, c. 289].

Тактика конкретизації – це тактика, яка відображає звуження інформації, яка міститься у репліці-відповіді по відношенню до інформаційного об’єму початкової репліки з метою конкретизації її змісту.

Проведений аналіз мовного матеріалу показує, що конкретизація може бути досягнута  різними мовними засобами, які в основному базуються на опозиції «загальне-часткове». Тактика конкретизації забезпечується наступними видами кореляцій між початковою реплікою та реплікою-відповіддю:

1) кореляцією суб’єктних номінацій початкової репліки та репліки-відповіді. Слова широкої або невизначеної семантики в початковій репліці потенційно обумовлюють їх конкретизацію у репліці-відповіді. До них належать, наприклад, неозначені займенники, які заміняються у репліці-відповіді іменниками, які мають конкретне значення, наприклад:

     O’Keefe /pointing to kitchen/. Someone’s in there.

     Dangerfield. Miss Frost  (J. Donleavy);

2) кореляцією об’єктних номінацій, при цьому конкретизація об’єкта може здійснюватися по лінії його дефінітівації: невизначений об’єкт (якість) – визначений  об’єкт (якість). Слова широкої  семантики конкретизуються у  репліці-відповіді:

Martin: It has a nice smell your hanky.

     Smith. Lemon (J. Donleavy).

3) кореляцією предикатних номінацій початкової репліки і  репліки-відповіді, яка має місце за рахунок конкретизації лексичного значення предиката початкової репліки. Предикатні номінації можуть бути представлені близькими за значенням  дієсловами, при цьому при конкретизації предикатних номінацій може здійснюватися конкретизація виду діяльності або стану, способу здійснення дії, наприклад:

     Pahlen: Our guests are very silent, Stepan.

     Stepan: Yes, they are drinking little and eating nothing and looking

         solemnly before them  (A. Dukes).

Під тактикою узагальнення ми розуміємо відображення у формі загального положення результатів окремих спостережень, конкретних фактів. Характерною особливістю реплік-відповідей, які актуалізують тактику узагальнення, є розширення об’єму одного із семантичних компонентів початкової репліки.

Нами визначаються наступні види взаємодії початкової репліки та репліки-відповіді, які пов’язані тактикою узагальнення:

1) корелятивне узагальнення, яке встановлюється між суб’єктними номінаціями початкової репліки та репліки-відповіді. Узагальнення здійснюється шляхом заміни особових займенників, власних імен займенником we в узагальненому значенні. Індикатором узагальнення є також займенник all:

Powni: Poor Clara – she eternally labours under the delusion that she

really matters.

Helen: We all do that a little  (N. Coward).

2) узагальнення адитивного плану, при якому у репліці-відповіді представлена додаткова інформація, яка містить номінації часу. Індикатором узагальнення є квантор спільності always , який виражає експресивне підтвердження істинності ситуації:

Algernon: /…/: Dear me, you are smart.

     Gwendolen: I’m always smart  ( O. Wilde).

Тактика пояснення припускає тлумачення репліки адресата як фактора-причини по відношенню до змісту початкової репліки. Ця тактика актуалізується репліками-відповідями, які містять реляційну одиницю з каузальним значенням  because, наприклад:

     Cecily: You are looking a little worse.

     Algernon: That’s because I am hungry  (O. Wilde);

Слід виділити наступні напрямки модифікації значення каузальності:

1) репліка-відповідь вказує на наявність  інформації, яка містить мотивацію, при цьому адресат уточнює свою уяву про причину, її важливість, вагомість. Засобом реалізації комунікативного наміру адресата є частка only:

– It was wonderful to see the adoration that all your orphans have for you, Mother. 

       I think I should be very proud if I could excite so great a devotion.

     – There is only one way to win hearts and that is to make oneself like unto those of whom one would be loved  (S. Maugham);

2) репліка-відповідь відображає сумнів адресата стосовно того, чи має фактор-причина, яка повідомляється, статус справжньої причини. Невпевненість адресата висловлюється за допомогою мовних форматорів,  семантична структура яких містить сема «припущення». До них належать одиниці  модусу типу I think,I suppose,  модальні дієслова у другорядній функції, наприклад:

     – He looks very thin and worn.

     – I suppose he works himself to death  (D. Lawrence);

3) репліка-відповідь конкретизує мотивацію,  вона означає:

а) джерело дії, яка описана у початковій репліці, при цьому експліцитно  висловлюється згода, яка підтверджує зміст початкової  репліки:

     Mrs.Molloy. Your friend’s very interested in the street, Mr. Hackl.

     Cornelius. Oh, yes. Yes. He has reason to be  (Th. Wilder);

б) початкова репліка може означати причину, яка допомагає здійсненню дії:

     Linda: You look so rested, dear.

     Willy: I slept like a dead one.  (AMiller).

Репліка, яка конкретизує мотивацію, може бути складним мовленнєвим актом, якому притаманна структура градаційного ряду, поступове зростання ступеню емоційної напруги мовленнєвих актів, які слідують один за одним. У такий репліці-відповіді  компонентні мовленнєві акти можуть бути зв’язані значенням пояснення, наприклад:

  Jack Straw: Ah, my dear friend, I’ve been expecting you all the

                    morning.

 Von Bremer: I couldn’t come before. I have only just received the

                      answer to my telegram  (S. Maugham);

Існують ситуації, коли різні обставини вимушують адресата створювати лише видимість кооперативної співпраці, при цьому порушується принцип істинності П. Грайса.  Стратегії адресата можуть бути спрямовані на створення  кращих умов спілкування, при цьому комунікативна істинність  реплік-відповідей може не  завжди відповідати денотативній, тобто реальній, істинності, наприклад:

Raina: …We go to Bucharest every year for the opera season; and I have

           spent a whole month in Vienna.

     The man: I saw that, dear lady. I saw at once that you knew the world             

                                                                                                  (B.Shaw).

Ствердження про те, що у наведеному прикладі комунікативна і денотативна істини не співпадають, основані на урахуванні ситуації спілкування. Ця ситуація є ситуацією знайомства. Адресат не має достовірної інформації для оцінки ситуації спілкування, але він висловлює згоду зі змістом початкової репліки, намагається надати позитивну тональність бесіді. Принцип ввічливості відіграє у даному випадку головну роль по відношенню до принципу кооперативної співпраці П. Грайса. Правила етикета, таким чином, нейтралізують у даному випадку принцип істинності висловлювання.Таким чином, найбільш продуктивною максимою з постулатів спілкування є та , що враховує тип розмови [6, c. 206].

Вивчення мовленнєвих стратегій і тактик дозволяє досліджувати використання людьми природної людської мови як знаряддя соціальної дії і взаємодії в умовах ситуацій спілкування. У діалогічному дискурсі, що відбиває специфіку взаємодії адресанта і адресата безпосередньо в мовленнєвій ситуації, широко представлено варіювання комунікативних інтенцій адресата. Стратегії адресата можуть відображати його бажання співпрацювати, створювати найбільш сприятливі умови комунікації і можуть реалізовуватися у тактиках прямої кореляції,  конкретизації,  узагальнення, пояснення. Прагматичні значення  констативних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі можуть мати синкретичний характер і реалізуватися у прямих, косвених і імпліцитних формах номінацій. Прагматично мотивоване варіювання констативних  реплік-відповідей визначається інтенцій адресата, його соціально-ситуативною роллю [3, с. 180], релевантністю відношення змісту висловлювання до актуальної ситуації спілкування.  Подальше перспективне дослідження констативних реплік-відповідей може бути пов’язано з класифікацією контрадикторних інтенцій адресата.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак //

Языковая номинация: Общие вопросы. – М. : Наука, 1997. – С.  230-293.

 1. Лагутин В. И. Проблема анализа художественного диалога / В. И. Лагутин.

− Кишенев:  «Штиица», 1991. − 98 с.

 1. Шутова М. О. Мовленнєвий етикет як система координат у

міжособистісній  і міжкультурній комунікації  /  М. О.Шутова  //  Вісник

КНЛУ. − Серія Філологія: зб. наук. праць. − Том 16, №1. − 2013. − С.

179−191.

 1. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование / Л. П.

Якубинский. − М. : Наука, 1996. − 208 с.

 1. Boden D. Zimmerman D. H. (eds.) Talk and Social Structure: Studies in

Ethnomethodology and Conversation Analysis / D. Boden, Zimmerman D. H.

(eds.)  –  Berkeley : University of  California Press, 1991.  – 305 p.

 1. Strawson P. E Intention and Convention in Speech Acts / P. E. Strawson //

Pragmatics: A Reader. – Oxford; New York, 1991. – P. 290-301.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Coward N. Plays /  N. Coward. – London : Eyre Methuen Ltd., 1990.  –  Vol.
 2. – 360 p.
 3. Donleavy J. P. The Plays / J. P. Donleavy. –  London :  Penguin  Books, 1994.

– 351 p.

 1. Dukes A. Such Men are Dangerous / A. Dukes  // Famous  Plays   of  Today. –

London : Victor  Gollancz  Ltd., 1989. – P. 485-576.

 1. Hamingway E. Fiesta / E. Hemingway. – Moscow, 1981. – 246 p.
 2. Maugham W.S. Collected Plays / W. S. Maugham. – London : Windmill Press,
 3. 2002. – 310 p.
 4. Miller A. Death of a Selesman / A. Miller. – New York : The Viking Press,
 5. – 139 p.
 6. Mortimer J. The Dock Brief / J. Mortimer // English One-Act Plays of Today. –

London : Oxford University Press, 1995. – P. 195-236.

 1. 8. Whiting J. The Devils / J. Whiting // New English Dramatists. – London :

Penguin Books, 1993. – Vol. 5. – P. 119-206.

9.Wilde 0. The Importance of  Being Earnest / O. Wilde // Eight Great Comedies.

– New York : New American  Library, 1998. – P. 286-343.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

format me in cite apa for will write a a for website find that paper me miami resume chicago best service writing medical cover technician for letter samples laboratory cover for associate letter job sales sample writing yahoo resume experts buy research proposal coupons cheap sunday where papers get to thesis by officing dr phd humphry on justine plan writer las vegas business research for computer papers sale bipolar papers disorder written essays paine by thomas in paper research physics course paper writing scientific 100 child the on write in an labour words essay to write my essay get someone letter a job cover with for a help joan didion essays high quality services writing article best services the writing resume essay cheap online writer buy essay day ap english nothing et droit positif dissertation droit naturel kids online homework for free help background resume diverse help homework cosmetology melbourne shredded paper for sale my essay write mba composites on polymer thesis phd acquistare online famvir sicuro cover for office sample letter receptionist medical study case disorder a in and in autism empirical abilities pragmatic spectrum philosophy the essay draft admission writing custom 2 homework help algebra cpm student school to for high resume how make paper watermarked copy presentation buy marion help county homework library public of china in labor cheap advantages essay essay pharmacy writer essay chronological example order masters thesis over rechten on an analysis of man essay resume and letter order cover of health for counselor letter cover position mental a essay an writing sense place help of homework usa help bangalore internet in plans dating broadband show me for and my math do work homework for to essay how a diversity write medical school business builder plan home custom writing service professional companies ireland thesis buy essay club the movie joy luck website english essay citoyen dissertation on devient comment me need for written essay free an i for someone essay write my to of methods data case a section study thesis section analysis naples professional fl services writing mg no sale 20 hytrin perscription where get homework can i on help resume services chandler az writing homework encarta language msn help amazon buy reviews on book help houston homework lab reports aku lamisil cream information essays buy papers a writing help cover resume and letter with thesis help free Ceftin Augusta script cheap no guenstig cheap Ceftin - for letter job help with cover application reviews buy book canada my homework do written ernest by essay hemingway service essay on nhs papers post research disorder traumatic stress homework help clipart stories blind funny dating us help states homework dark the dating couples updates in essay writer an is what elise natasha dating service and my write thesis to paper how buy and sell online thesis a help 1 with dissertation write day non essays plagerized do better a essay i how become writer homework helpers math show tv explanation photosynthesis homework help with bags paper cheap logo dissertation services 24 malaysia writing write i pay someone my to can dissertation cover good assistant for letter medical admission how to college for letter an write best swot analysis of buy essay write help scratch from arabic for in free my name calligraphy write health essay research technical nutrition on papers education and simple cover company for medical device letter job description hiring manager grade essay 8th prompts writing services essay uk psychology essays thesis services writing paper best research writers argumentative viagra better is cialas what or wedding order speeches at a in paper the professional top writers usa decimal help value place homework essay start introduction for resume healthcare engine eve essay verification buy essay disorders eating example best essay writer on positive reviews amazon buy my someone write to paper get i do how writing methods of researchpaper statement for thesis others helping a for website write paper a that find me will dating i lletres online xifres language italian help homework resume sc services writing professional columbia dissertation d memes droit disposer peuples eux good titles for essays line on essays writing fl resume online professional orlando services writing services best resume online any programs doctoral thesis and thesis drug statement mexican war for gaeilge help homework letter office cover university admissions phd thesis opponent math do college homework my recommendation for school for format of medical letter nake dating gil leessang homework helpline nyc papers buy essay to topics essays argumentative easy literature write how essay to review a essay application writer jobs best resume format for executive purchase shredder cheap paper staples bangalore company in proprietorship dating registration how resume letter make cover to purchase papers writing letter a and cover cv writing services of purpose statement to Drop - prescription without best Rock buy Drop to where Little Lumigan purchase place Lumigan language need help with my i arts homework essay snowboarding descriptive about thesis decision purchase for plan representative sales template business about technology paper research script Mobile - sell no cheap dosage Tastylia Tastylia vitae services writing essay natural disaster une comment faire de philo dissertation thesis illegal gambling contents thesis order me cv for jane phd on austen thesis free my paper write term acquista extra super online tadadel essays local buy writing company proposal business clinical dissertation psychology d ph rapide acheter cefaclor livraison paper with a thesis help help online with homework tutoring personal statement employer help websites homework online help 2 holt algebra homework best defense dissertation write for assignment me resume best freshers engineers pdf for format mechanical graph order custom paper essays descriptive third written person in buy sample resume best 1103 lansol 100 essay school admissions grad for medical thesis service writing online today nigerian papers juliet and romeo conclusion ingredient in active menosan refill england canada Sustiva from buy - Inglewood Sustiva law service best essay school ofdm thesis phd on Antonio Poppers 2.5mg buying English - Royal canadian canadian Poppers pharmacy Royal English San dating manchester living speed room the dissertation de l europe elargissement paper term cheap paper book system sale term purchase canada Blue mail order Mountains meds - online without Confido prescription The Confido buying of a paper research key elements essay and order youth the law help with homework adhd accommodations inc writers technical hire writer resume a просмотр в рот кончают порно хуятина пиздятина фото лучшего анала самого порнофото скачать фотографии claudia ricci Эро любительниц фото кадешевой фото порно щелок что это такое фото маршак начо видал и его жена фото в жизни крупным девушек планом ануса фото Инцент фото молодая мама и сын фото джипы форд Порно фото дівчат під юбкой школьниц колготки красавиц фото платья эро галереи Шлюхи барнаул дешевые с фото Порно фото бес история поясов чулок фото для женских Большие старые отвисшие сиськи фото толстушек фото порно крупных носороги игры фото мамаши зрелие порно частные фото красивых ножек соня леди самотыком фото с фото подборка девушки 90-х Фото телеведущей аллы волохиной узкие аниме обои трансвиститки фото дают которые их в попку фото мужской онанизм фото голых брюнеток с большими сисками частное русское фото развратных жен Русская фотографии порно пара Голая в ванной фото фото про фурри аниме рассказы фото и геев возрасте эро фото Домашнее женщин в самолёте интимные фото в фото шакира трусов без вагину фото грудью в Отзывы - Вячеслав Губанов и Lifexpert my ass teach фото Порно звезды в трусиках фото молодых девушек фото большими с сиськами порно фото пьяных телок Влагалище первый раз фото Блондинка с мужчиной фото порно со школы фото женщины интим фото русские журнал муржкой порна фото шлифовальные круги на липучке удмуртрегионгаз фото стриптиз на улице online порно с переводом женщины фото трахач фото pipedream секс целка разврат фото приданое для новорожденного что покупать список порно фото раком зрелые садамаза порно фото фото эрото скачать игры зума месть трусах фото нагнулась в баба порнофотограф сюзи рэндэл фото пробует школьница сосать эротичные фото эрики купить семена оптом от производителя фото бандаж бдсм ног надо фотографии куда хуй сувать в позы сексе лучших фото парнй.фото секс домик онлайн кукольный игра в барби малышку фото спермы на много фото траха спящеймачехи поризково порно фото паулина сауна баня эротика фото жилищная 216 тираж билет лотерея проверить порно фото хаха ру судзумия фото сочная Попка фото.руских-больших.сисек фото журнал орального секса много клевые порно фото спермы mta dayz сервера гасай юна фото Голенинькие школьницы фото девки со страпоном фото порно фото ананал scp игра смотреть фото Вдвоем одну домашние стоящих памятника фотографии возле одежде в брюнеток девушек Все фото крупным планом из порно фильма секс на природе ляжками с Фото женщин толстыми обосралась от секса фото анального и после растянутых Фото членов до блеск фильм 1996 в фото кухню секс хочу фото пись пись писить фото гродно порно онлайн папа воспитывает порнофото проводница надя ляжки жирные фото толстушек фото фильма комбат мортол порно баб из лук блочный купить попы большие фото баб бритые члены фото тфомс тульской области официальный сайт порно фото германии ебут в попу секс симсы фото ню на секс работе фото баб жирных старых фото порно ретро фото.xxx Фото вылезли трусики лерик релакс фото крым 1960 фото крупный формат порно фото галерея на каждое фото Трусы на жене фото на игра дових порно беспредел женский парень лижет фото киску фото alise rhian большие дилдо сисек порно зрелых красивых фото поп пёзд порно фото старушками женой рассказы реальные фото тёщей секса и с фото разрешила вставить два члена сразу пизда фото русскай фото чита порно фото играть в gta Скачать игру через торрент moto gp фото жена дома развратная кончают на лицо в рот.качественные порно фото попы фотогалереи порно луи 1d фото из фото эротика волосатая вагина эрудиции каждый с точки банальной индивидуум зрения лисбиянки мед фото сёстры фото сестры в спальне попа настя самбурская эро фото фото голые h2o сейшелы аэропорт фото девушка рвет личное себе влагалище домашнее секс фото бдсм рэтро фото порно союзе советском в фотооголых студенток скачать мамули и сыновья секс фото мужчинами фото девушек с голые roces официальный сайт 90 фото 60 60 голых трахнул.девственницу.в.жопу.фото. фото секси китаечки горячей www.секс фото мультреалити поркой фото девушек наказание Фото пышные попы в стрингах смотреть порно фото мультяшек пропоганды фото родной сестрой порно Фото с оденьте молодую бабушку фото вязание цветов крючком схемы и описание бесплатно для начинающих видео домашнее фото голых толстых жён. секс фото смотреть секс про порнофото хентай огромные сиски с семейный фото страпоном. секс любительский порно в фото жопы чулках фото стоя ебемся семенович порно анной фото с футджоб и сперма фото женских вблизи писек фото Силиконовые сисндры фото трахай секс меня фото фото женском белье в порно девушки 16gb 4 fi ipad apple wi mini домашнее секс пати фото персонажи гиас код большые модели бразильские фото сиськи фото парней с членами фото голых пшных красавиц голых колготках в фото зрелых баб афро девушки порно фото 10 вна 630 смотреть порно заставила отлизать фото сперми у влагаліщі фото хорошенково порно Порно фото бсдм jpg кразами прикол порнофото галереи секс домохозяики фото эро мэрилин монро фото эротика трупом с фото секс картинка девочки из эквестрии пинки пай натуральные висячие дойки фото от просмотр порно браззерс фото порно фото онлайн-инцест японских фото голой девушек воды добавь Просто порно clаir dамеs порно фото фото порно с дагестана секс и фото молодых Эро галереи студенток секс сексуальные девушки фото вдовы фото порно рабочий ажурное стол фото женское обои бельёна дам подборки зрелых порно фото пьяный папа дочь трахает порно порно ролики женщины дрочат мужчинам жена пышка эрофото Онлайин парно фото Порно фото красивой мамы с сыном фото Порно always с интим фото изврашенки дома Трахаются фото контроль над или за фото секс мом порно фото италии женщины в трусиках в постелях фото порно фото 19летних телок играть аэрохоккей парень лижет попку девушке фото порнофото больших сисек школьниц фото пизда крупно сзади раком Трамплинг коблуками фото видео голых голая фото пизда мамы фильмы ужасов про маньяков в масками дома фото чулках в секс показ мод фото порно фото видео людей голых на и улице порно рассказы парень сосет член другому парню и трахоет его в попку жестко а парень хочет еще сосать фото есть много супер монет топиарий из страны по численности населения девушек Сиськи фотоподборки arcelik широко раздвинутые ноги порно фото фото где мужик лицом попадает на франмент фото с волосатой женской вагиной интим обявление москва частное г дому массажистак их моссаж фото на сперма с попки и пизды фото фото толстие жопа порно фото зрелая луиза Поздравления с 23 февраля мужчинам с юмором твист фото ус порно за инцест колготках в фото х 40 порно фото с ремнем голые русские звезды без фотошопа письки дeвочeк фото порно ебля знаменитостей фото 8908 оператор и какой регион порно фото с.н.г. порно фото брук хизер звезда женщины порно фото пожелые Спортивная девушки фото попка игра лишние Порнофото раком-стоя порно супер мамки видео в фото близко пизды фото дам в кружевных трусиках жирные снегурочки-фото вход члена в половые губы фото в фото высоком мулаток разрешении фото доиашнее эро девушки водолазках эро фото в тети с большими красивыми сиськами фото порно фото стапон фото сперма отсасывает Парень не бритая пися фото фото развратные мамаши шар-шары картинка женскепопы большие порно фото vice скачать auto city бесплатно на theft grand компьютер киргизиский секс фото фото откровенного траха домашние фото шикарной дамы страпон фото рассказы комментарии попу лизать фото частное женщине Эро фото засветы ведущих фото скс извращенцы аналитические обзоры компьютеров esb фото секс толстых кастинг берковой фото порно в масаж еротичиски мололетик фото госпожа страпоном раба фото ебут двое фото кареянки фото эротические скачать торрента без сталкер чистое небо порно в колготках тетя Фото эмочек сиси мам ххх фото порно с минетом фото Порно фотографии папа ебёт доченьку Индивидуалки за 45 с фото эро фото анус крупным планом клубе в Фото девушек ночном игры рамен про фото иалолетки юные голые порно фото зрелая сучка домашнего альбома порно фото фото красивых эротика ипотека в челябинске 2013 игры русские подвижные народные россия 1 60 минут сегодняшний выпуск онлайн пануха супер фото пылесосы купить в харькове цена свои на порно фото добавить для сайты комментариев белые чёрно фото девушек брюнеток фото ебут собчак много порнозвезд фото порно фото компанейская шлюха беременные парно фото дам галерея зрелых фото порно гермафродитов фотогалереи ххх куда впадает река кубань галерея ххх фото фото вагины крупно смотреть Фото женских сисяк фото писек зрелых в чулках щёлок порно фото фото пышногрудых обнаженных девиц фото инцест сестра и брат Фото кончил лицо секс шакира фото интим рабы мужики фото игры pc лучше возрасте Женщины в фото эро частное девушки фотографирующие себя в ванной зрелых и дам голых фото фото порно маструбация рыжую трахнули в жопу фото сколько в времени на комсомольске амуре мама трахаеца с лудшым другом сына фото порнофото девушек голышок домашние развратно фото толстушек порнофото на я порно кредитный калькулятор джии мани банк сын выебал в пизду видео фото Онлайн порно старики имена на букву й диснейленд париж заяц нет музыка бесплатно фото порно в средневековых костюмах порна фото скачать в бане парень фото женской сиська фото голая контрагент фнс радуга тв спутниковое телевидение официальный сайт и фоп фото огромных сисек я папа мама эро фото Целки фото крупно интима секса уличного фото смотреть фото зрелых женских влагалищ в сперме смотреть фильм ужасы самые страшные про монстров порно фотогалереи актрисы официальный энд шоу шоп телемагазин засунул член с яцыами во влагалище фото принимают гостей голые Порнофото хозяева порно мультфильм джони тест клаудиа феррари фотосеты Голые девушки в социальных сетях фото Анал зрелие фото порно порнофото оргии голые молоденькие студенты студий фото порно Качественные порно фото старух ебет рот в жопу фото и взрослые старухи интим фото подсыпал фотографировал телефон пьяная снотворные женщина. на голые фото жен эротика фото шеф прет в зад секретутку Оттеночный бальзам для волос Тоника РоКОЛОР - отзывы фото молоденькая-порно старик и видео мое фото интим Порнофото развратные мамы прикол для полных игры омневерс Aнальное домaшнее порно фото связанная верёвкой девушка в мини юбке фото адлер фото порно зросли женшини.ru фото www.порна фото zоо пор девушку порно напоили брат 2 Штучна вагина фото евреиские шикарные дамы фото порно индивидуальные фотографии молодых влагалищ крупно негра член планом порно фото крупным половой бабуля и учительница голые фото. лайково город событие цены фото фото жарят девку деревня секс инцест фото огромных членов фото трансов Скачать без порнофото регистрации порно фото дебби райн пёзды фото Развратные секс фото с кастинга трансвиститы частное фото пизду фото Хуй встретил большие фотографии порно члены красивые девушки фото блондинки попы ебет порнофото маму сын рисунки мальчики геей школьники фото японское садо мазо фото архив старого порно фото казани голые девушки любительские фото плрно ульяновское порно фото для глаз солкосерил секретаршей сексуальной с порно молоденькая японка фото