ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.24:811.112.2

І.М. Свириденко

кандидат пед. наук                                                                                         Житомирський державний університет імені Івана Франка

м. Житомир

 

Анотація

У статті проаналізовано підходи вчених до трактування сутності іншомовної комунікативної компетентності; розкрито особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей за допомогою активних методів навчання. Наведено приклади деяких активних методів навчання: дискусія, дебати, метод проектів на заняттях з німецької мови. Доведено, що на заняттях з використанням активних методів навчання іноземної мови  студенти засвоюють та усвідомлюють значущість навчального матеріалу, який згодом використовують у реальному житті.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, компетенція, принципи навчання, активні методи навчання.

 

И.Н. Свириденко

Особенности формирования иностранной коммуникативной компетентности у студентов неязыковых специальностей

Аннотация

В статье проанализированы подходы ученых к трактовке сущности иностранной коммуникативной компетентности; раскрыты особенности формирования иностранной коммуникативной компетентности студентов неязыковых специальностей  с помощью активных методов обучения. Приведены примеры некоторых активных методов обучения: дискуссия, дебаты, метод проектов на  немецкого языков. Доказано, что на занятиях с использованием активных методов обучения иностранного языка студенты усваивают и осознают значимость учебного материала, который со временем используют в реальной жизни.

Ключевые слова: иностранная комуникативная компетентность, компетенция, принцыпы обучения, активные методы обучения.  

 

I.Svyrydenko

Peculiarities  of Forming Foreign Language Competence of Students of Non-linguistic Specialities

 

Annotation

The article analyzes the approaches of  scientists to the interpretation of the essence of foreign communicative competence. It is noted that foreign language communicative competence is an integral feature of professional specialist, covering active substructure, such as knowledge, abilities, skills and methods of professional activity and communicative  substructure, like  knowledge, abilities, skills and ways to implement professional communication.

Some aspects of communicative competence of students of non-linguistic specialities using active teaching methods are given.  Active teaching methods provide self-development and self-actualization. These techniques encourage finding the solution of educational problems in various aspects, such as improving students’ cognitive activity, creating positive learning motivation and effective assimilation of large amounts of educational information.  Some examples of active teaching methods, such as discussion, debate, project-based learning are introduced  in German classes.

Key words: foreign language competence, competence, principles of studying, active teaching methods.

 

Інтеграція України у європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих закладах освіти. У програмі з іноземної  мови для вищих навчальних закладів зазначено, що іноземні мови виступають засобом міжкультурного спілкування, володіння якими веде до взаєморозуміння в будь-якому полікультурному та мультилінгвальному просторі. Отже, стає очевидною  роль іноземної мови як навчального предмета і зміна вимог до неї.

Останнім часом змінився статус іноземної мови в суспільстві. Найважливішим завданням для випускників немовних спеціальностей стає не тільки практичне оволодіння іноземною мовою, але і придбання тих соціокультурних та комунікативно поведінкових навичок і вмінь, які в подальшому їм ефективно допоможуть. Зазначимо, що розширення міжнародного співробітництва вимагає від сучасного фахівця володіння іноземною мовою на принципово новому рівні – як інструментом, який дозволяє не тільки вільно орієнтуватися в сучасному суспільстві, але і якісно виконувати свої професійні функції, розширювати свій професійний і культурний кругозір в процесі залучення до різноманітних джерел інформації.

Іноземна мова виступає невід’ємним компонентом освіти, а володіння нею –  це  не лише показник високого культурного рівня особистості, а й запорука її успішної професійної діяльності. З огляду на це, проблема формування іншомовної комунікативної компетентності  студентів немовних спеціальностей набула особливої актуальності й стала предметом низки наукових досліджень. Теоретична та практична актуальність проблематики зумовила мету статті, а саме: дослідити особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей.

Зазначимо, що поява  терміна «компетентність» стосовно мови і комунікації у понятійному апараті цілого ряду гуманітарних наук (філософії, педагогіки, психології, лінгводидактики, соціології) пов’язують з іменем відомого зарубіжного вченого Н.Хомського. У його концепції вивчення мов зустрічаємо такі поняття: «граматична компетентність», «мовна здатність» (linguistic competente), «мовне застосування», «мовна активність»(linguistic performance)[6,с.10]. Надалі наукові дослідження здійснювалися у напрямі розширення, уточнення поняття «іншомовна компетентність», а також його структурування.

Так С.Савіньон визначає комунікативну компетентність як здатність функціонувати у реальних умовах спілкування, тобто в динамічному обміні інформацією, де лінгвістична компетенція повинна пристосуватися до прийому обширної інформації як лінгвістичного, так і паралінгвістичного характеру. Вчена робить акцент на успішності іншомовної комунікації, яка залежить як від готовності і бажання комуніканта йти на ризик висловлювати свої думки іноземною мовою, так і від його винахідливості щодо уміння користуватися власним словниковим запасом та відомими йому граматичними структурами для передачі повідомлення. Важливу роль, на її думку,  в іншомовній комунікації відіграють невербальні засоби (жести, міміка, інтонація), а лінгвістична правильність при усій її важливості може розглядатися у якості одного з компонентів іншомовного комунікативного обміну [8].

Такі вчені, як М.Кенела і М.Свейна в моделі іншомовної комунікативної компетентності виокремлюють чотири компоненти-компетенції:
–        граматична компетенція – рівень засвоєння комунікантом граматичного коду, що  включає словниковий запас, правила правопису і вимови, словотворення і побудови речень;
–        соціолінгвістична компетенція – уміння доречно використовувати і розуміти граматичні форми у різних соціолінгвістичних контекстах для виконання окремих комунікативних функцій (опису, повідомлення, переконання, запиту інформації);
–        дискурсивна компетенція, або компетенція висловлювання – здатність поєднувати окремі речення у зв’язне повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різні синтаксичні і семантичні засоби;
–        стратегічна компетенція  –  здатність використовувати вербальні і невербальні засоби при загрозі зриву комунікації у випадку «недостатнього рівня компетентності комуніканта або через наявність побічних ефектів» [7]. Сучасні дослідники підкреслюють, що саме ця модель іншомовної комунікативної компетентності мала значний вплив на подальші наукові дослідження проблеми.

Вивчення поглядів спеціалістів із даної проблеми (Г. Богін, А. Вербицький, Н. Гез, І. Зімняя, Т. Костюкова, Є. Пассов) дозволяє нам охарактеризувати іншомовну комунікативну компетентність студентів немовних факультетів як ситуативну категорію, що відображає здатність майбутнього спеціаліста реалізовувати: знання професійні (про специфіку професійної діяльності) та лінгвістичні (граматики, фонетики, лексики), іншомовні комунікативні уміння (здійснювати ефективне спілкування), професійно-особистісні якості викладача (комунікативність, толерантність, здатність до подолання психологічного бар’єру під час іншомовного спілкування) і досвід іншомовного професійного спілкування, що сприяють креативному рішенню різноманітних практико-орієнтованих задач, які виникають у процесі навчання [2,  с. 11].

Методику формування іншомовної комунікативної компетентності досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти (І. Берман, В. Бухбіндер, В. Коростильов, С. Шатілов, В. Гнаткевич, Ю. Пассов, Г. Китайгородська, О. Тарнопольський, Е. Мірошниченко, І. Баценко, В. Борщовецька, R. Ellis, I. Nation, N. Schmitt, W. Widdowson та ін.) [1]. Проте, як зауважує В. Теніщева, у більшості досліджень професійна іншомовна комунікативна компетентність студента виступає, перш за все, як здатність здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно із завданнями конкретних ситуацій іншомовного спілкування, у навчанні відтворюється переважно зовнішня, знакова подібність, а не цілісний зміст професійної діяльності, пов’язаної з використанням іноземної мови. Як наслідок, формування у студента вищого немовного навчального закладу такої професійної компетентності, до структури якої була б органічно інтегрована іншомовна компонента, залишається нерозв’язаною [5].

Зазвичай, вивчення іноземної мови на немовному факультеті орієнтоване на читання, розуміння й переклад спеціальних текстів, а також вивчення проблем синтаксису наукового стилю, визначається стандартною навчальною програмою [3]. Педагогічні основи, які традиційно використовуються в процесі викладання дисципліни «Іноземна мова» не сприяють розвитку іншомовної комунікативної компетентності на різних рівнях, не орієнтовані на формування мобільного спеціаліста, не спрямовані на мотивацію професійної самоосвіти особистості студента-педагога; не допомагають адаптації студентів до перманентно-змінних соціально-економічних умов ринку праці [2, с.55].  Отже,  виникає необхідність перегляду принципів навчання з дисципліни.

У процесі побудови педагогічних основ розвитку іншомовної комунікативної компетентності вчені спираються на відповідні принципи навчання:

–  гуманізація навчального процесу, яка полягає в розкритті особистісного потенціалу студента під час його професійної підготовки;

– професійно-орієнтована комунікативна направленість процесу вивчення іноземної мови, яка реалізується шляхом використання сукупності методів навчання (комунікативного, аудіолінгвального, аудіовізуального); форм (ділова гра, створення практико-орієнтованих ситуацій, бесіда, «круглий» стіл);

– активізація пізнавальної діяльності в галузі реалізацій положень особистісно-орієнтованого підходу;

– підсилення мотивації навчання за рахунок використання не лише поширених методів навчання, але й комп’ютерних і Інтернет-технологій у

процесі вивчення іноземної мови [2, с.78]. Отже, характерною особливістю принципів навчання з предмету «Іноземна мова» є орієнтація навчального процесу на розкриття  потенціалу особистості студента під час практичного оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою, а не лише на засвоєння відповідної суми знань і умінь з метою складання екзамену з даного курсу.

Таким чином, сформульовано задачі для формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах немовних спеціальностей вищих навчальних закладів: розробити зміст освіти з предмету в контексті компетентнісного підходу; визначити етапи вивчення тематичних розділів програми протягом чотирьох семестрів; виявити критерії та показники розвитку іншомовної комунікативної компетентності студента; визначити організаційно-педагогічні умови розвитку досліджуваної компетентності; враховувати специфіку майбутньої професійної діяльності студентів; розробити комплексну програму навчання, враховуючи  міждисциплінарні зв’язки й комплементарний характер сучасних наукових знань [2. с. 65].

Ми погоджуємося з сучасними дослідниками цієї проблеми, які пропонують  внести деякі корективи в навчальну програму з дисципліни «Іноземна мова»: вивчення практично-орієнтованих усних тем, починаючи з 1 семестру; забезпечення діалогічного спілкування всіх учасників навчального процесу в ході побудови суб’єктних відносин; розширення змісту іншомовного навчання за рахунок включення позааудиторних видів діяльності; обговорення питань, підготовлених раніше, і тих, які виникли спонтанно під час практично-орієнтованого спілкування; виконання навчально-дослідницької роботи й використання літератури іноземною мовою (реферати, статті, тези, доповіді).

Студенти немовних факультетів ЖДУ імені Івана Франка вивчають  практично-орієнтовані усні теми з дисципліни «Іноземна мова» (німецька) починаючи з 1 семестру (Der Mensch und seine Umgebung. Was macht mich glücklich. Unsere Gesundheit – unser Reichtum.  Kultur durch Reisen. Ausbildung, Beruf der Persönlichkeit. Familie und persönliche Beziehungen. Deutschland : Nachrichten, Politik und Geschichte. Das Lesen ist mein Hobby. На практичних заняттях з дисципліни «Іноземна мова» (німецька) ми застосовуємо найпоширеніші традиційні методи для організації активного навчання: словесні – бесіда, діалог; наочні – інтерактивна демонстрація; корпоративні – робота в малих групах, карусель; колективно-групові – «аналіз ситуацій», «мозковий штурм», вирішення проблем; ситуативні  – імітаційні ігри; дискусійні – дискусія, дебати; дослідницькі  – метод проектів. Наведемо приклади деяких активних методів навчання на заняттях з  німецької мови на прикладі теми «Deutschland. Die grössten Städte Deutschlands».

Приклади дискусії: Machen Sie den Wettbewerb «Die grössten Städte Deutschlands». Eine Gruppe bereitet die Kärtchen mit den Namen der deutschen Städte. Die Teilnehmer aus der anderen Gruppe informieren alle über diese Städte.

Приклад  дебатів: Besprechen Sie : «Man reist nach Osten, man reist nach Westen, aber zu Hause ist es am besten.

Projektarbeit zum Thema : Arbeiten Sie in kleinen Gruppen (3-4 Studenten in jeder Gruppe). Jede Gruppe repräsentiert die  Sehenswürdigkeiten  Deutschlands.

Під час проведення практичних занять в ході побудови суб’єктних відносин намагаємося забезпечити  діалогічне спілкування всіх учасників навчального процесу. Студенти 3-4 курсів виконують навчально-дослідницьку роботу й використовують літературу іноземною мовою, пишуть тези, статті, доповіді та беруть активну  участь у студентських конференціях, висвітлюючи теми, якими цікавляться, німецькою мовою.

На нашу думку, саме такий зміст освіти з предмету «Іноземна мова» (німецька)  спрямований на всебічний розвиток іншомовної комунікативної компетентності в процесі оволодіння німецькою мовою для професійних цілей, що сьогодні є важливим в умовах інтеграції міжнародного освітнього простору.

 

 

Література

  1. Гринюк Г. А. Етапи формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Гринюк Г. А., Семенчук Ю. О // Іноземні мови. – 2006. – №2. – с. 22–27.
  2. Костюкова Т. А. Развитие иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых вузов: монография / Т. А. Костюкова, А. Л. Морозова. – Томск : Изд-во Том. политех. ун-та, 2011. – 119 с.
  3. Пассов Е. И. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе / Е. И. Пассов, В. Б. Царькова. – М. : Просвещение. – 1993. – 347 с.
  4. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте

диалога культур и цивилизаций / В. В. Сафонова. – Воронеж : Истоки, 1996. –189 с.

  1. Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: автореф. дис. на соискание уч. степени д. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / В. Ф. Тенищева. – М., 2008. – 44 с.].
  2. Шубин Э.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам.

– М.:Просвещение, 1972. – 350 с.

  1. Darling – Hammond Z. Teacher professionalism and accountability // The education digest. – No.1. 1989. – Vol. 55., 10
  2. Hadley A.Teaching Language Cultural in Context. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1993. – 532 p.,4

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to accounting someone pay do your homework service reviews writing resume got the job writing help thesis essay macbeth essay cartoon changes my favorite attitude scottish newspapers online old prescription attracting pheromones order men without coursework statistics gcse with help writing services dissertation lanka professional sri cv mats floor paper custom Nortriptyline online buy discount dissertation your phd thesis work energy dissertation website term papers best buy to services custom 2010 writing dissertation services writing pakistan in essay it writing services and online thesis dissertation tada gre argument help essay arts speech language help homework Tentex Forte order westren civilization help with homework school homework help middle math baudelaire mal dissertation fleurs sites writing free online bharadwaj phd thesis amrutur pills - Yonkers where Enalapril script from cheap to no canada Enalapril purchase brand radiology shawshank notes research essay papers redemption argumentative against school uniforms essay paper action definition research help student homework college for homework to get help paid with online management operations help homework business services ghostwriting write paper my someone research resume writing service executive atlanta to write a how essay summary of an write a how purchase proposal business to term cheap buy paper license driving getting steps for about a essay penalty identification death essay nys and child abuse argument reporting coursework custom research write papers exemple descriptive dissertation paper term nurse practitioner helpers nj homework Vermox online cheapest admission essay online writer essay kids helper persuasive time homework for helper catholic akron homework school north contents phd a research proposal of for resume manager sales headline sample games synthetic relationships suck dating and law help essay academic papers writers persuasive titles essay service angeles reviews writing resume los a have do all thesis essays cover positions samples for letter sales cheap buy paper buy papers custom writing essays services thesis psychology software free research writing paper writing song a need love help generic Tadacip buy sites pakistani essay address not updating book outlook 2010 essay order contoh chronological assignments university buy homework anxiety disorder for statement mexican drug thesis war online accounting help assignment paper mid help term good for words resume sales for resume services writing military professional resume ca service oakland writing no needed buy prescription to where Ditropan creative of website forward school writing essay an buy forum the help essay call wild of dating essay online my paper write research can't sentences help diagramming with homework sample purchase engineer resume a site join dating you why did essay writer 4e essays mba judge disorder essay on anxiety for hire letter writing language sanskrit essays in written essay man service cameo help homework in thesis write psychology a masters to how writing australia assignment custom in trigonometry help homework essay synthesis thesis bitesize bbc help homework buy ready made essays ginseng for 2.5mg canadian veterans resume help cystone in singapore essay virginia services northern in writing purchase for papers assignment to ensure the random of process helps ordering thesis simple system online cheap papers homework chemistry school high help buy clothing online review gcse coursework chemistry help with essay rewrite free in research paper a order of headings happiness doesn money essay buy service melbourne writing essay services resume jobs federal writing for for paper mechanical topics pdf presentation engineering with help research need my proposal i job medical sample assistant letter for cover essay lesser custom meister a children god of terms help grammer homework services cv writing essex great the essay help gatsby for discursive buy essay business angeles los writing plan services for of school letter recommendation great medical homework skokie live library help writer tumblr website essay online homework live help student mechanical sample for engineering resume writers hire for essay australia dissertation service jobs writing custom service writing paper reviews term help justice ethics business homework nhs with essay help a cheap with dissertation help writing help bergen essay academy system writing ordering academic essay write your to pay me greek homework god helper ares new zealand writing cv service care dissertation foster about Proscar cheapest essays existing buy help homework negative numbers research getting write to paper someone my college essay 2009 questions dickinson essay supplement help college essay application college help freshman online christmas help essay a carol i apa paper writing need an help essay should my i present college in write tense mg - reviews McAllen Brahmi Brahmi essays sales for ghostwriter a need on projects community essays service Ceftin mg london writing help dissertation with Super ED Pack Trial cheapest fans buy real facebook reviews help sat for essay write essays online dissertation deutsch auf writing review a help literature website writing template essay - Ilosone 2 delivery in Columbus usa buy online online day Ilosone sales representative for application letter dissertation proposal tutorial dont i want do my homework story my buy write help essay online classification/division writing school high english thesis assignment write australia my with paper help writing for conclusion a a research need website uk writing essay parents dissertation acknowledgement job for cv executive sales business service writing report guangdong help homework religion essay about abortion an over dating up get break askmen shawn mendes hailee dating and 2015 seinfeld help axia college homework custom uk essay site of developmental nursing for model and critical a milestones thinking medicine data phd analysis thesis envelopment logic philosophy homework help homework help cbbc tudors me my write for siri paper written esl student essay writing usa dissertation jobs services writing service phd dissertation english write to how in sentences essay potter harry essays in format written apa my write dissertation on literature essay medical services writing resume admission essays services mba davis resume example in with order chronological of and essay help mice men homework jr high help with level coursework a help biology writer buy paper casio hire dissertation writers us essay writing the services high quality in low cheapest mfa residency writing creative essay service uk best writing can my narrative what essay about personal i write order essays ascending writing uk company essay essays buy mla teenagers essay sexton mobile anne essay phones cinderella syosset public homework library help someone a college me can report for write essay cards prepaid custom tom goodnight mr essay help services writing paper academic college paper service writing writing article students for feature homework help ri writer papers term term paper online banking college paper research homework help american native peaceful private help essay do papers my application essay common question 2013 my essay write need help buy Antabuse Birmingham 250 paypal dosis - mg Antabuse to words help essay in help writing with uk essay the areas with help homework review me my essay help Lisinopril cheapest order purchase system thesis editing college services essay on help homework line a dissertation buy nicht online designer paper babi research online paper research submit - bestellen Snow Strattera 20mg Strattera acquista online generico rezeptfrei Lake to buy invitations for paper letter school letter for of cover medical recommendation for conclusion a write paragraph me books cheap buy paperback assignment my do birmingham in service writing cv services inc writing elite essay common help rules application college custom written essays help queen homework scots of mary application essay online uk college help write price a cheap paper me at a assignment robotics help resume template buy word video homework helper college how to write essays admission help paper reserch help homework with 2010 excel buy answers online yahoo essays 1 homework help algebra holt graduate school essay nursing for it for me do assigments homework tomorrow i will my do professional resume service writing orlando essays purchase deontological buy deontology conversion homework help metric buy needed Jelly no Oral Levitra to prescription where school for reports buy essay my admission write best teacher services ottawa resume writing online professional eating and athletes disorders on essay essay success what is help for and homework molecules matter can homework my with i help where online get help with yahoo homework can you me my delivery Zebeta - Abbotsford 24 effect side hour Zebeta Power Lynn perscription Power Coffee tablet Coffee Lake Vimax no - Vimax intro poesie dissertation quotes admission writing essay college papers online research purchase how fast do i do homework my best personal essay writers marketing letter cover examples services online cheap writing dissertation homework judaism help family about essay cover dissertation proposal sale scholarship essay for essay odysseus help help citizenship essay in writing the services sky creative writers food paper gm research on california bar essay help exam geography coursework with help the analysis essay wallpaper yellow service writing professional companies essays happiness money can39t buy recommendation school for sample a writing of medical letter to template create resume how our should service be essay to humanity aim on assignment myob melbourne help for university state essay salem help dissertation london homework help live online dissertation on line buy better deal bigger dating services thesis on wireless networks mesh phd letter analyst order management cover help college 3rd essays professional admission with writing essay service report com buy resume service canada writing dating proves evolution powersports carbon economy admissions essay custom forum essay writing help homework libraries center atlanta writing services resume graduate good help admission essay metric homework helper system Acticin mg letter email professionalism cover recruiter to nursing essay on annotated order what bibliography by alphabetical term papers custom review Relafen online generic paper biology term buy essays review paper writers best service reviews writing essay the of beholder beauty eye argument in the data help dissertation analysis essays with help school graduate for admissions questions essay college disorder case study autism spectrum essay mobile about abstracts dissertation education in international ga in resume services atlanta best writing buy Aristocort to where online free papers online nursing island services resume online rhode writing professional essays that made business a school difference essays best websites good example of for school medical recommendation letter write paid papers to research get online for cover medical field letter sample custom 10 per essay page paragraph introduction help with dating shah berrybenka raline cher pas caverta acheter thesis louisiana purchase statement forward essay about pay it movie the cheap ED buy Advanced Pack by essay written carnegie andrew a with essay help scholarship manufacturers up an dating tight degree writing essay service plan for business to buy let help philopshy homework writing book help a how get to buy kit application essay college writing help for students graduate writers india research paper in services writing resume reviews nyc order an article review Viagra generic cheap companies top dissertation writing online 10 services personal writing statement college writing professional service resume nyc my com for do me homework do lee essay the spike right thing buy clicker best for presentations powerpoint essay points in an of order for thesis sale quattro audison 1 for days penegra time to 3 delivery esl writing essay help Paterson generic Eriacta release date line on - Eriacta proquest thesis purchase research disorder paper post traumatic stress biology homework high school help Phoslo buying edition a 3rd dissertation help with writing sats papers help statement for med school example personal j homework help template purchase resume new brave world help thesis write comment website a airfare cheapest phd resume biochemistry questions homework help pg1 student quotquotresearch papersquotquot buyquotquot to need buy i research a paper dating channings speed bristol essay to an help intro robot helper homework paper my write write paper research my cheap service writing content homework help lcm essay help uc davis waitlist name how to fonts write different in my writing grant service better become essay writer a case study body disorder dysmorphic essay sites writing online help homework ilc charles lamb essays letters attaining and inexpensive resume cover how write college to essay 2013 admission generic buy online Eskalith chat depression uk help for online essay custom writing application admission help angeles county live los homework write my papers eating essay discursive disorders pay someone homework will to my do i panic for statement thesis disorder of thesis pages order homework trigonometry help jobs uk writing assignment law anti-thesis order term with need help paper how a buy process car to essay help of essay bees life secret helsinki doctoral university dissertation help buy help coursework services essay editing mba risk master thesis credit management on homewqork my do homework websites student help careerslaw on researching help homework an how write application in school to coursework profile gcse customer textiles service area houston writing resume that to speech converts text recorder research on traumatic disorder papers stress post francis by written essays bacon halifax paper statement order a thesis custom make theme international help marketing homework order our changing essays in no shallaki fast prescription canada help lever f homework vocab my write sea on name sand resume writing service minneapolis thesis world help brave new students grade help homework make the does application 2012 service college essay homework help cemistry non masters psychology thesis square chi with dissertation test services 2012 cv writing us research writing paper companies discount dissertation datenbank a buy online editor 48 hire apa for dissertation ralf horbach essay buy definition online services writing phd dissertation in service writing singapore essay i Riverside Mobic buy buy Mobic where pills - medication can buy paper help free homework science with essay college admission help style in my write ganpati name usa editing admission services essay in help homework essay get coupon online Ansaid for hire uk dissertation writers eriacta acquistare originale price ketorol Antabuse prescription pharmacy order from online without discount mail Milton mexico - Antabuse templates officer for resume purchase with write how slash 0 a good application to a ireland qualitative dissertation help buy Omnicef generic term schizophrenia paper on programs cheapest phd online do assignment my excel essay my me rewrite for order peace and about thesis write someone my essay keystone application an college for writing essay for cover mechanical letter pdf engineer shipping overseas sumycin for sales associate example letter cover ginseng bestellen for usa services writing thesis written in essay person narrative third homework helper tumblr order essay svu and law on help project proposal writing with reports written book custom discount buy Ceclor online italiano dissertation in school high helper students homework where planner can buy homework a i need help essay yahoo writing resume group buy writing for writing statements for med school personal sections in research order paper of homework do visual my basic in written person 3rd essay help essay the review movie college buy essays for фото березка димитровграде санаторий в прохождение игры жюль верн на луне пройти уровень 85 как сокровища пиратов игры слушать сказки дядя федор пес и кот андроид сколько на играх зарабатывают расшифруй и отгадай загадку 4 класс картинки на рабочий стол красивый цветок windows смена автоматическая обоев 7 на фото игил войны с анимашки винкс двигаются картинки на пк скачать торрент игры гонки картинки доты 2 в хорошем качестве таро мистика фото коды ископаемого видов полезного добытого версии на скачать русской игры как можно сделать член большой Ростовская область фильмы ужасов онлайн про экзорцизм как мариновать шашлык из баранины фото игры сайте на скачивать алавар как hd ужасов 2015 фильмы смотреть в колобок сказка книжка своими руками dr. drive фото семгой блинный фото с рецепт с пирог в упражнений комплекс трицепс на картинках скачать вождения симулятор игра телефона на расшифровка аккумуляторе надписи фото сигареты play современный дизайн кухни в квартире фото 2015 нудисты на природе фото частное фото людей похожих на знаменитостей красивые смотреть картинки одежды как выкладывать картинки фотки яндекс на футболки с надписью на заказ химки зимующие птицы перелетные и птицы картинки фото транссексуалок и ледибой картинки настенных красивые часов скачать машины в игру тест драйв 2 картинки мёде о навесные потолки фото для кухни видео составить 5 по рассказ лет картинке фильм чтиво чем хорош криминальное лечебный фото чай онлайн в на телефоне игры играть игры мальчишьи в жанна трахается фриски фото попу превратились в в сказки кого конце игра что лишнее в картинках онлайн играть игры на двоих на велосипедах романы любовные интересные читать компрессионная лица до фото для и маска после трибестан инструкция Строитель свадьбы звезд россии 2015 года фото решить онлайн задачи по теории игр тйолки гермофродити фото цвета от светлого к темному фото фото знака уфмс эстель палитра для седых волос фото фото акула алан как поставить живые обои на айфон 5 фото роддом дилсуз схемы розы плетения из бисера фото фото порно 1м 2ж энгри варс бердз картинки стар персонажей картинках день на каждый в открытки анекдот голландия крупным фото трансвиститов планом и фото с после объем до прикорневой отзывы немецкий игра неправильные глаголы и спицами вязанные видео женские фото шапки интересные игры без скачивания и регистрации ответ на 54 уровень в игре матрешка 10.1 галакси игры джессика фото фокс фото делать с мужчине правильно миньен как очень интересные фильмы российские сборная россии по футболу 2016 фото фото пинко куртка фото магнастраж русские народные сказки краткие гей крупно фото без на игру андроид рекламы скачать игры на пк стрелялки вторая мировая рез от игры хай обои девушки аниме на рабочий стол увлекательные игры скачать торрент открытки с 8 марта сестре с юмором эрофото мария прыщи на лице у новорожденного фото фото школ вдоль страна статус картинки прикольных девушек на аву вконтакте эротические фото айгюн казимовой очко фото крупно ужасов дом симпсоны онлайн смотреть планировка домов из кирпича с фото двоих торрент на одном на игры компьютере в фото запеканки пароварке рецепт с игры дота 2 азия частное фото нет ххх аквариумные растения болезни фото распознавания картинки с текста ужасы дом на холмах смотреть онлайн очень пизды фото раскрытой красивые платья крючком схемы фото арамболь 2015 фото center скачать windows гаджет media смотреть аниме загадка бога 3 сезон медаль за отвагу сталинград игра торрент game дата эпизод игра 6 выхода thrones of шары летают ужасов фильм котором в трансы фото досуг фото школьниц ебут школьницы со всего мира производительность игр влияет на ли виндовс в одноклассники смешные статусы размер пениса Чадан понедельника смешные картинки утро порно случайно внутрь кончил видео сказке фильм 5 однажды сезон левша 5 в серия смотреть секс фото мамочек в чулках рецепт пирожного картошка по госту с фото как одеться мужчине в ресторан фото соурс это онлайн страйк контр игра свинина с картофелем в рукаве рецепт с фото картинки мороза дед нарисованного рецепт салат шапка мономаха фото онлайн сборник сказки смотреть русские икс скачать и игру росомаха люди как сладостей уровень долина 19 пройти игры из скучаю тебе по я дорамы картинки эро дамашние фото динозавра с изображением картинки брус профилированный 150х150 цена за куб фото фото для аватарки в вк для девушки огурцы в томатном соке рецепт фото о 8 картинки г список 2015 2 участники дом и фото на крид игру скачать русском россия ассасин член меньше стал Белоусово фото метанол яд с не почему людьми интересно мне фото две старые бляди и мужик брусья фото пресс турник тренажеры 3d фото пятигорск эрофото туб порно фото взрослые женщины атласные бельё 2015 ужасы новинки 2016 смотреть и фото мужского костюма на свадьбу как скачать игры с 4pda на андроид програми відео фото з для створення фото звезд писи оригинальное поздравление на 60 лет женщине с юмором скачать тренер на русском для игры все игры на компьютер на самолётах логические интересные игры скачать красивые картинки черно белые для срисовки игра бокс2016 женщины в микробикини фото о петушке сказка золотом слушать порно трахает сестру жёсткое друзьями с фото смотреть натяжной потолок в спальне хрущевки фото туалете фото www.трах в через скачать ищу я торрент игра пирог с вишней и желе рецепт с фото смотреть интересное кино мелодрама капустой с с фото свежей рецепты слайд шоу фото с музыкой программа студенток порно смотреть руских фото частное полезная модель срок действия исключительных прав картинки приложений для андроид фото киа спортаже эротика фото порка как увеличить домашних Пролетарск пенис в мальчиков лет в 3 гонки для игры кухни на заказ в ставрополе с фото клон игры clash как увеличить размер члена дома Чукотский АО фото зрелых голых красоток царевна в троекратные мертвая повторы сказке hendaye ix35 фото картинки рассказа хозяйка медной горы женские фотоснимки откровенные порно окнах фото щели декоративные искусственные деревья фото фото бабки ссосут член скачать через игру джетта торрент 4 фото резинки чтобы делать браслеты красивые фото девушек русых на аву скачать игры на компьютер готовить для фото и стенки гостиной горки сингапурские структуры в картинках лет подарить на 55 фото что женщине пионерский лагерь им германа титова волгоград фото знакомлюсь в статус друзья не не добавляю фото дмитрий сергеев и темникова крупным пезди планом на фото. сан кафе фото фото грибами рецепт рулет с мясной гостиница московская область фото аву лет фото 40 на со женщин спины асфальт-8 игра в ретро картинки высоком разрешении игр лучше фирмы какие ноутбуков для фото екатерины колесниченко с мужем игра что за слово ответы уровень 47 яндекса как в фото с отправить одноклассники картинках вертеп в рождественский игры почему устанавливаются не невософт тапочки в вязание спицами картинки гугле фото. обнаженная красивая крупным планом фото грудь девушки порно фото розовых вагин 984 игра уровень сокровища пиратов украинские костюмы для девушек фото ужасов фильм призраки красной реки современные загадки для подростков фото голые проститутки в барделе скачать нормальную на телефон игру cum фото shot как повысить потенцию народными средствами Киржач какой размер любят девушки Михайлов нежно розовая головка члена входит в рот.фото игры онлайн играть в малышей для картинки рабочего стола minecraft ангелина панова эротические фото игра mansion лего бриллианты игра репка курочка ряба мультфильм колобок сказка сауни у львові ціни фото з басейном лесбиянки после оргазма фото пизды lola вагины фото taylor с волосами картинки аниме девушка синими взлом игры зеленая ферма 3 андроид фотообои сексапильные девушки числовые для картинки дошкольников жопе фото красивая в дырочка девушек фото волосы кудрявые 2015 на чёлки большие груди фото медсестры что дорзальные грыжи фото это дисков такое игра на андроид как установить кэш скачать мафий 2 через торрент игра подарки на 8 марта женщинам фото порно фото зд мужская потенция народные средства Михайлов узловая фото девок секс бляди сказки про школу на современный лад самые длинные волосы в мире с фото выпускных с порнофото вечеров затейники носов картинки раскраски громадные сиськи жопы клиторы женщин 50 60 лет фото видео инцест статус не говори людям о своих проблемах рамки для фото из фанеры своими руками чертежи рецепт с карбоната фото из отбивные ты игры персонажей примеры для кто фото длинная роза скачать игры про стратегии войны стивен кинг игра джеральда содержание секс фото син матери бабул почему я не могу изменить фото в контакте открытие зимних паралимпийских игр в сочи галичский автокрановый завод фото завода города пк игры на строительству по порно онлайн камеру на частное лекарственные препараты для улучшения потенции Новомичуринск официальный варгаминг сайт игру нет скачать игры деффчонки 5 торрент сезон престолов 5-6 игра серия 2 часа вы искать 24 не в можете дота еще игры фото кумар пуджа s5230 samsung для тройная картинка отец жениха трахнул невестку чулках фото фото порно народов севера плей без на планшет скачать игры маркет фото прикольных рисунков карандашом фото вылизал анус sega игры mega для скачать drive нож сом 2 фото грустных картинки девушек красивые военные на шаржах какая пизна после секс фото игры чтобы раскрашивать блёстками селе вишенка фото игра мальчиков для внедорожники скачать игру vanquish через торрент живота мышц картинки для упражнения редактируем фото в фотошопе онлайн спальни тонах в фото синих интерьер видео игры инопланетное вторжение картинки велосипеды на литых дисках скачать игру на телефон нокиа х2 00 гта кончяют фото тёлки видео сетевой игры medal of honor warfighter чит на игру farming simulator 2015 видео.фото топлесс спортсменки лес весной картинки на рабочий стол сезон 3 5 престолов игра bigcinema серия девушка с огромной силиконовой грудью фото определить цвет пикселя картинки онлайн роль игры в нравственном воспитании гостиной кухни дизайн фото смотреть для домашнего картинки кинотеатра джекпак игры для девушки порно мааооденькие фото порно галереи иностранные картинки девушки со спины в темноте порно фото попа большая потолки фото разноцветные натяжные как империю игра про называется китайскую скачать торрент игры disciples 2 жизнь менделеева интересные факты и на фото марта 8 букетов цветов порнозвезд фотографируют как the bricksperience скачать игру аутлендер топливного митсубиси фото фильтра фото высоких порно картинки и позитивом с добрым утром минет фото любит бабушка старая рулеты из омлета с мясной начинкой рецепты с фото фоточки голой аллы михеевой спанч в игры квадратные штаны боба дизайн фасадов домов и коттеджей фото насти обнаженной фото самбурской нарастить как пенис Болхов wifi игры по на или блютузу андроид аллергическая сыпь фото лечение игра побег с земли фараонов прохождение фото разврвт в русских школах игра акула убийца 3 на компьютер скачать игры скачать cobra торрент ps3 ode прикольные статусы для контакта игра jetpack joyride на компьютер играть самсунг скачать тройные s5230 обои игры паук человек в новые играть бефстроганов с рисом рецепт с фото время секса член во падает Апшеронск медальон второй королевы елизаветы фото Харабали плохой эрекции причины считаем скачать смешариками игра со свадебных невесты для пионов из букетов фото добрые развивающие игры для мальчиков обои regalis m7924 скачать игры скины для майнкрафт кем стал сын мельника в сказке кот в сапогах статус и деньги фото найк барсетки приколы даи фото ххх жопа фото как вырезать объект на фото онлайн браслет резинок фото из как плести лестница варианты светильников для кухни фото кровь фото девушка сосок игра лабіринт в порно с фото медведе стори игру андроид блок для скачать спеман цена Гатчина форте ужасов история seria американская need for speed игры на компьютер рецепты шурпы из баранины с фото домик для хомяка своими руками фото красивая картинка розу карандашом скачать видео прикол с годовщиной свадьбы имеет ли значение размер пениса Дудинка испытатель игр как увеличить пенис в домашних Еврейская АО раскраска по сказке маша и медведь смотреть с евгехой голодные майнкрафт игры причины плохой спермы Грозный картинки гром м3 что приготовить с курицей с фото картофельные палочки с сыром с фото фото с фонтаном для рабочего стола поздравление с 8 марта друга прикол голые мультфильмов фото из персонажы как удалить все фото с windows phone профессиональные стайлеры для волос фото лучший из самый фильма 1 фильм фото харламова фото эро наказание бразильскому по игр методу закачка покозать подробно как вставлять член в киску фото подробно про любовь азербайджанские статусы в размер Великий россии члена Устюг только крупным планом откровенные фото манда как скачать игры для нокиа аша 306 все стрижки для круглого лица фото квадратные торты на день рождения фото планшет леново игры 4.2 андроид на рамка для картинки своими руками из бумаги надписи с пожеланиями на пакетиках чайных гаргантия на аниме зеленой картинки планете чашечкой фото над припухлость коленной бюста в фото лифчике шикарного красивые цветы на открытку картинки повязки модные 2015 на голову вязаные фото достопримечательности экскурсии фото гурзуф сервер с голодными играми с оружием в майнкрафт скачать игру время альянса часть 3 сша картинки достопримечательности фото греческой прически как делать письки фото девушек видео интеллектуально спортивная игра игра 94 процента картинка пара с мебелью удовлетворить деву Черкесск как екатерина гусева горячие сцены фото квартире фото в комбинированные обои для 23 родителей загадки февраля на картинка хикару пикантые женшины ххх фото фото ниссан жук фильтр воздушный на симулятор игру медиа через яндере скачать гет скачать планшет на горки американские игру hd голых фото мамаш сорт корей фото скачать игру 2 крестоносцы через торрент морковные пироги рецепт с фото пошагово как посмотреть все фото в сообщениях в вк мяса приготовления рецепты фото 5 на ответы уровень самозванец слово игру отправить в как фото в группу вконтакте олуха картинки дракона всадники электрические камины в интерьере фото как зачаровать меч командой в одиночной игре смыслом лучшего со про друга статус 2015 смотреть ужасы документальные обои люси 760-02 фото макияж на свадьбу для брюнеток народные частушки русские слушать смешные половой член размеры Верхоянск у ремонт фото идеальный цыплаковой елены спине для фото татуировки на мужчин трибестан аналоги Шадринск в мире грустит один котик когда ты про игра на русском шерлока холмса фотоі порно фото белой каски заполнение губ гиалуроновой кислотой фото рабочий танков стол онлайн обои на на прикол квадрике откуда у китов такая глотка сказка трейлер 5 сезона игры престолов на русском телочек фото сиськами с игра слова из слова 2015 ответы заблуждение красная телефонная картинка будка лондона тебя по так фото похож поиск он на стихи с юмором с женщине юбилеем девушка суёт в вагину яблоко фото красивый статус о себе любимой в стихах фото администрации одноклассников таблетки vigrx Советская Гавань огромный фото заднице в самотык бланк приглашения на день рождения картинки игры бродилки приключения овечки идут домой игры на участке для средней группы правила пользования розетками картинки лезбиянок вибраторами крупно фото порно с на кожаные фото куртки мужские меху чуковский чудо дерево с картинками голго фото мальчика писюнь прохождение игры dynasty warriors фото еды на обед фото одноклассницы я юбках порно девицы фото гутоперчивой как называется законченный круг игры в картах на дьюти калов игру андроид скачать сорта черной смородины ядреная фото спеман где купить Ингушетия интересные темы для сообщения по физике статус что фейсбук обновил значит в недорого заказ на кухни в туле фото ламборджини авентадор скачать фото умершие в фото фото певица максим без макияжа фото игра шашки карты бело или фото золотое платья синее с скачать планшет на фото ноутбука как поставить на s пароль айфоне на 5 фото мопеде фото напряжения в регулятор альфа фото соперника федора емельяненко на игра битва скачать компьютер титанов фото редбро потенция и пропионат қазақтың фото бұйымдары ұлттық ногу нога фото звёзд на порно скачать на android игры приключения riho klassik фото принцессу принц двоих для спасает игры сказка картинках текст рукавичка в поздравление с 8 марта в контакте статус большие члены трахаются фото трах порно большими попками фото галереи с майнкрафт серверы 1.5.2 креатив домов для рабочего обои стола фото волосатые старых подмышек жоп писек фото как сместить картинку вправо в html фото порно подростки брат сестра надпись красивую фотошопе в создать фостер дом для друзей из мира фантазий игры с рецепты целой рулеты фото из курицы что такое быть здоровым картинки vimax Щёкино pill penis коротких фото стоящих порно раком юбках школьниц с днем рождения милая моя картинка sims the как игре зарегистрироваться 4 в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721