Особливості соціальної реклами на українському телебаченні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано трактування поняття «соціальна реклама». Окреслено основні переваги та недоліки соціальної реклами на телебаченні. Визначено основні особливості розвитку соціальної реклами на українському телебаченні.
Ключові слова: соціальна реклама, телебачення, некомерційна реклама, суспільна реклама.

Соціальна реклама є одним із засобів впливу на свідомість кожного індивіда. Вона формує суспільну думку та націлена на покращення життя суспільства, шляхом зміни ставлення суспільства до проблем які існують в країні. Соціальна реклама є важливою складовою світогляду і морального здоров’я суспільства. Її ефективність є інтегральним виразом дієвості при вирішенні певних проблем соціального характеру.
За рівнем впізнання жоден із видів реклами не можна зрівняти з телевізійною. Хоча відгуки про телевізійну соціальну рекламу є неоднозначні і досить різкі, вона залишається найбільш ефективною завдяки масштабу аудиторії, яку вона охоплює.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальна реклама є об’єктом дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Зокрема, дослідженням соціальної реклами займаються: Г. Г. Ніколайшвілі, Б. А. Обритько, О. О. Савельєва, В. В. Ученова та ін.. Соціальній рекламі на телебаченні присвячена незначна кількість праць. Зокрема, Т. В. Архипова досліджувала розвиток ринку телевізійної реклами в Україні. Також теорію і практику ринку телевізійної реклами досліджували І. Я. Рожков, Ф. Г. Панкратов, В. П. Коломієць та ін.
Мета статті: визначити основні переваги та недоліки соціальної реклами на українському телебаченні та простежити її особливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні термін «соціальна реклама» є перекладом з англійської public advertising. В інших країнах йому відповідають поняття «некомерційна реклама» і «суспільна реклама». Розглянемо їх значення:
1. Некомерційна реклама – реклама, що розповсюджується некомерційними організаціями в їх інтересах, метою якої є збір пожертвувань, заклик голосувати за певного кандидата, привернення уваги до становища людини в суспільстві.
2. Суспільна (соціальна) реклама поширює матеріали, пов’язані з пропагандою позитивних явищ, створюється безкоштовно, з наданням місця в ЗМІ і часу виходу на некомерційній основі [4, с. 67].
У сучасному українському законодавстві соціальна реклама інтерпретується як «інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави» [1]. Місія соціальної реклами – це зміна ставлення людей до проблем суспільства, а в довгостроковій перспективі – пропозиція нових соціальних цінностей, затребуваних суспільством.
За дослідником Б. А. Обритько соціальна реклама – це некомерційна інформація державних органів і громадських організацій з питань здорового способу життя охорони природи, профілактики правопорушень та соціального захисту населення [5, с. 10].
Із загостренням в Україні проблем соціального характеру виникла крайня необхідність у посиленні соціальної реклами та поліпшення її якості. Рівень бідності в нашій країні високий і шанси потрапляння практично будь-якого індивіда на «дно» досить великі. Необхідність появи в нашій країні такого феномена, як «соціальна реклама» пояснюється багатьма соціальними факторами, передумовами та причинами: історичними, соціально-економічними та соціокультурними. Важливо зрозуміти, що проблеми соціальних низів часто залишаються на стадії вирішення, але ніколи не стають об’єктом уваги з боку влади та суспільства. Тому соціальна реклама, поряд з журналістикою, покликана докорінно змінювати громадську думку, передавати загальнозначущі і ціннісні ідеї для вирішення глобальних соціальних проблем.
Розглядаючи рекламу як інструмент впливу на свідомість аудиторії, варто зазначити, що цей вплив завжди має відображати позитивний ефект, оскільки реклама є одним із засобів становлення масової свідомості, одним із методів гуманізації суспільства, спрямованого на поліпшення і відродження моральних ціннісних орієнтирів.
Перші уявлення про соціальну рекламу з’явилися наприкінці XVII століття. Однак тоді вона існувала лише на рівні етикетних правил. Соціальна реклама того часу переслідувала одну мету – виховати культурну людину. В такому вигляді соціальна реклама проіснувала до XX століття [7, с. 94].
Основну роль у цей час відіграють засоби масової інформації. З одного боку, ЗМІ відображають суспільні явища, внутрішні відносини в країні, з іншого боку, формують суспільну самосвідомість і поведінкові моделі в суспільстві, тим самим будучи головним ідеологічним інструментом. У другій половинні 1990-х одним із засобів формування громадської позиції стала соціальна реклама, що з’явилася в газетах і на телебаченні. Багато дослідників вважають, що найбільш ефективна соціальна реклама – на телебаченні. Це пов’язано, головним чином, з його специфічними властивостями – можливістю діяти відразу на декілька органів чуття (зір та слух).
Цьому сприяє також максимальна персоніфікованість. Дослідження, неодноразово проведенні західними психологами, показують, що реклама часто показана на телебаченні, автоматично входить у підсвідомість телеглядача, спонукаючи його до певних дій. Особливістю телевізійної соціальної реклами є її індивідуальне спрямування, яскраво виражена структура (вступ, основна частина та висновки), кольорові зображення.
Соціальна реклама, яку транслюють на центральних каналах українського телебачення, стала основою для створення і формування соціальної реклами як цілого суспільного напрямку, не тільки на телебаченні, але і в інших медіа, в тому числі і в Інтернеті. В умовах сучасних суспільних реалій, соціальна реклама продовжує розвиватися і формувати соціальні взаємини. Якщо на початку першого десятиліття XX століття вітчизняні ЗМІ розуміли необхідність існування соціальної реклами в медіа-просторі, то, вже останні два роки соціальна реклама починає існувати практично тільки в Інтернеті.
Соціальна реклама в сучасному її розумінні телебаченням України має такі основні особливості і характеристики:
• глядач швидше запам’ятовує візуальну інформацію, ніж звукову;
• використання зорових образів, яскравих деталей; графічної інформації;
• персонофікованість (в ролі експертів часто виступають відомі особистості – актори, спортсмени, політичні діячі, викликають певну ступінь довіри вітчизняної телеаудиторії);
• стислість, чіткість і цілеспрямованість соціальної інформації;
• завжди в центрі знаходиться людина, як головний суб’єкт,
• достроковість фактичних і наукових відомостей, думки експертів.
Соціальна реклама сьогодні є важливим інструментом формування громадської самосвідомості, конструювання громадської позиції і засобом комунікації між суспільством і державою. Варто відзначити, що соціальна реклама має двосторонній характер. І від суспільства, і від держави залежить те, наскільки ефективною і міцною буде громадський взаємозв’язок і наскільки оперативно будуть формуватися поведінкові установки і моделі в соціумі.
Необхідно зазначити те, що телебачення як рекламний носій має багато переваг. Телереклама є найбільш потужним засобом інформаційного впливу на потенційного споживача, оскільки вона діє відразу на кілька органів чуття (зір і слух), а також, в телерекламі подія спостерігається в русі. Телебачення охоплює не тільки більшу частину населення, але і тих, кому не вистачає друкованих засобів реклами. Іншою перевагою телереклами є те, що вибірковий показ реклами дозволяє точно адресувати рекламне оголошення цільовій аудиторії, відбираючи її за географічним розміщенням, інтересами, часом [2, с. 1]. Також, перевагами телевізійної реклами є: високий ступінь залучення уваги, висока якість відтворення рекламного звернення з використанням зображення, звуку та руху.
Телереклама, також має і певні недоліків. До недоліків телереклами варто віднести високу вартість виготовлення і розміщення реклами, короткочасність та епізодичність, зокрема нетривалість телереклами не дозволяє запропонувати весь асортимент товарів. Та провідним її недоліком є те, що увага телеглядача повинна весь час зосереджуватися на екрані, в іншому випадку телерекламу просто не сприйматимуть [6].
Рекламна діяльність у сфері соціального життя суспільства є надзвичайно необхідною, адже саме реклама як засіб комунікації завдяки своїм особливостям за короткий проміжок часу в стислій лаконічній формі здатна розповсюдити інформацію, необхідну для популяризації діяльності соціальних служб України [10].
Демографія, охорона здоров’я, житло, патріотизм – складають сьогодні значну частину телевізійного контенту, заповнюють як його новинну та аналітичну, так і розважальну частини. Сучасні соціальні проблеми в Україні формуються під впливом соціальної нерівності, влади олігархів та великого відсотку бідності. Персоніфікований характер соціальної сфери передбачає орієнтацію соціальних матеріалів телебачення на інтереси конкретних людей і соціальних груп [3].
Дослідник В. С. Саппак називав телеекран «рентгеном характеру» і стверджував, що людина є «першоджерелом» телебачення. Однак сучасне телебачення істотно обмежує кількість персоніфікованих джерел інформації, демонструючи досить одноманітний діапазон ньюзмейкерів, екранних персонажів, медійних осіб [9].
Нав’язливий інтерес до особистого життя людей приводить на екран демонстраційні особистості і відлякує тих, хто бачить в телебаченні соціальний, а не розважальний ресурс. Дослідники феномену телебачення, відзначають особливу природу телевізійної інформації і суперечливі ефекти сприйняття людьми цієї інформації.
Телевізійна інформація сприймається глядачем цілісно, в єдності образних складників, із збереженням смислів, що виникають в момент перегляду. Одна і та ж проблема виникає розподілена думка на події, в різних не інтегрованих інтерпретаціях, залишаючи враження, але не сприяє глибокому розумінню сприйнятого.
Важливою якістю телевізійних повідомлень є їх інформаційна насиченість. Візуалізація інформації спресовує зміст повідомлення, інформація надходить необоротно, паралельно по різних каналах чуттєвого сприйняття і «забиває» ці канали, не залишаючи часу на засвоєння інформації в повному обсязі та осмислення її в момент отримання повідомлення. Телевізійне зображення проникає в свідомість і дає ілюзію розуміння сенсу [8].
Сучасне телебачення активно використовує всі нові виразні ресурси, щоб утримати увагу глядачів – інформація стає простіше, яскравіше, динамічніше, різноманітніше, але саме тому не сприяє аналітичного сприйняття повідомлень, що так необхідно для розуміння суті будь-якої соціальної проблеми.
Телебачення схильне надавати соціальних проблемам характер сенсацій, представляючи їх в якості криз, які мають великий масштаб. Саме драматичність, як основний принцип подачі матеріалу визначає високу конкурентоспроможність телебачення у висвітленні соціальних проблем порівняно з іншими ЗМІ. Умовність телевізійної мови не повинна створювати дійсність, а наближати глядача до неї.
Телеканал сприяє посиленню, тиражуванню соціальних процесів, тенденцій, настроїв, а також окремих думок та позицій. Зокрема, інтерес телебачення до гострих соціальних проблем наркоманії, проституції, злочинності, ксенофобії при певних чином поданої ( в надмірній кількості або в скандально-розважальному ключі) інформації може стимулювати загострення цих проблем.
Висновки. Отже, особливостями соціальної реклами на телебаченні є її впізнаваність, оскільки рекламу на телебаченні не можна зрівняти з будь-якою іншою рекламою за рівнем впізнання. Реклама на телебаченні є ефективною завдяки масштабу охоплення аудиторії, недоступному іншим засобам розповсюдження реклами. Телевізійна реклама не користується великою популярністю серед каналів розповсюдження реклами, оскільки є дорогою, але її розміщення є ефективним засобом зміни ставлення суспільства до соціальних проблем. Також особливостями соціальної реклами на телебаченні є: використання зорових образів, яскравих деталей, графічної інформації, персонофікованість (в ролі експертів часто виступають відомі особистості – актори, спортсмени, політичні діячі, викликають певну ступінь довіри вітчизняної телеаудиторії), стислість, чіткість і цілеспрямованість соціальної інформації.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
2. Булах, Т. Д. Специфіка телевізійної реклами [Текст] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. – С. 167 – 175.
3. Гурчіані, Х. Телебачення як засіб втілення соціальної проблематики в інформаційному просторі України [Електронний ресурс] / Х. Гурчіані. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/obraz_2014_15_4.pdf. – Назва з екрану.
4. Лаврик, О. В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: до визначення поняття [Текст] / О. В. Лаврик // Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – №1. – С. 65 – 70
5. Обритько, Б. А. Рекламна діяльність [Текст] : курс лекцій / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240.
6. Реклама на телевидении [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.changetv.ru/autohtml0.php?filename=television/television_002.html. – Назва з екрану.
7. Савельєва, О. О. Введение в социальную рекламу [Текст] : науч.-попул. издание / О. О. Савельєва. – М. : РИП-холдинг, 2006. – 168 с.
8. Савельєва, О. О. Телевизионная реклама и телевизионный контент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hse.ru/ pubs/share/direct/document/113201612‎. – Назва з екрану.
9. Саппак, В. Телевидение и мы [Электронный ресурс] / В. Саппак. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text12/83.htm. – Название с экрана.
10. Соціальна реклама та соціальний контекст маніпуляційного впливу реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66721.doc.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dance help homework digit double multiplication homework helper professional writing speech services cv writing professional services london assignment the do letter cover order picker max essay school tucker law admission service nz help homework essay do for country about i can my what australia service dissertation help resume houston in service tx professional writing professional services writing resume online mumbai tx resume keller writing services papers online exam buy do paper custom research a buy reports help homework gcse physics help college admission essay writing writing manuscript service academic essay euthanasia system homework muscular help write paper how leadership to a help writing reviews affordable prescriptions without elimite apa in style endnotes paper pay me i a to will someone write for dating sydney speed 20-30 essay and division outline classification dissertation help with proposal writing a months purchase a dissertation 4 phd gottesman thesis daniel help masters paper research defense wiki dissertation buy where to research papers admission how to an write xat essay improvement dissertation grant order online paper do to homework for personal examples med school statements student college homework help help homework scientific and standard notation services in thesis phd marketing gcse about sister my fencing problem coursework maths essay Mills - how online to buy Uroxatral Uroxatral using echeck Mississippi order mail order my write style apa paper help secondary essay application surface resume quality engineer job mount doc essay admissions university emory requip generic online buy help homework bigy to dissertation return consumer intention writing research help paper learn to write worksheet my name writing northside resume brisbane services buy kaufen Celebrex - Celebrex via check Evansville generika by essay experts custom to Simi - Red mastercard a online without Red for sale where prescription Ant buy Valley Ant buy borders doctors powerpoint presentation without golden schweiz root bestellen executive sample resume sales for fresher pages in of order paper research edition construction 3rd writing students research and dissertation for help a homework business for class buy australia paper tissue online master thesis innovation management help online homework geometry wharton mba essay line on essay buy an cv manager purchase hotline homework help term student papers buy phd report of evaluation thesis ebook service writing lab papers palliative term care essay essay high school writer phd based thesis to dulcolax were buy service writing paper term review writer essay mill assignment help need checker plagiarism dissertation online smu help online writing american accupril japanese to in how my write name of the time the essay butterflies in angeles plan business los writers business any car buy plan we meelah williams dating english help essay discursive higher english online news hindu paper writing statements personal on medical tips school for admission m for papers sale tech homework helper economic statement college personal for applications best essay resume essay application school for personal medical writer.co.uk essay reviews writing resume sites dating constelacion definicion yahoo purchase homework louisiana essay helpers jobs a writing help dissertation with order plan for correct business 100mg brahmi price self motivation essay for papers online sale research professional resume gold coast writing service professional services writing uk quality essays custom brian mba writing your white dissertation essay make better my do i why an homework on essay didnt my really does help homework learn you online zimbabwe kwayedza newspapers fashion research on paper homework prentice pearson help hall college help essay writing admission writing essay service easy plan essay business help homework physics ap can paper guillotine buy a where cutter i homework help percentages math language gcse coursework english help power homework phuket buy writer cat essay structure master thesis methodology papers write for cheap medical case for studies pharmacology students dubai dissertation help editing purchase no line online Zantac - prescription on Beach Virginia Zantac my write paper biology gap essay pay online jobs help dissertation writing legit essay services any for sale micoflu billing thesis inventory order system now an buy essay essay custom 6 cheap write i how do life my story jimmy for sale page autobiography thesis custom writing com help and samples marketing for cv sales for sale essays technical theory dissertation socio apps jimmy0010 dating do theses my writing san resume services diego phd mechanical resume homework writing helper paper my literature write homework term help nth work paper research on writing us services cv 5 online my assiment me for paper do purchase 6 a dissertation months verificar online dating correos to help writing essays with books best service cv london writing heathrow with help algebra help fractions homework paper dissertation three customized uk cheapest rus dissertation resume coomaraswamy cover page for the ananda aurobindo title shiva dance of sample essay medical examples receptionist resume for office myself how to write essay service essay critical 3000 help dissertation and words proposal research papers e payment forum acquistare Camelot Camelot tablet Orleans - New sicuro writing essay psychology service services resume 10 chicago writing best best buy manager code homework paper writing a research apa help dissertation help viva phd line on roxythromycin essay forums writing service for cheap plates parties paper how to essay satire write a safe buy prescription sr voveran without order company personal writing statement coversyl time 3 delivery for to 1 days help information security homework targeting on thesis inflation phd berechnen dating kreisabschnitt online in 40mg Menosan buy Menosan - singapore Springs Colorado online into that of sample technology harvard got information title in essay thesis help dissertation book purchase research to paper how depression help for get i can my letter write a how examples order to in dissertation acknowledgements thesis song when my masters write i help statistical analysis homework with validating xml xsde custom paper term daniel dating joey graceffa is ancient egypt homework primary help university assignment helper writing and oil cv service gas help with cv free thesis help chennai phd Скачать игры на компьютер online лизал жену после негра фото домашне спермы брызги фото фото голой девушке до шеи фото горючего порно спеман стоимость Горнозаводск порно фото большой член девушка плачет фото девственности у анала картинки фэйт выпускницы занимаются сексом частное фото голые эро фото взрослых женщин в очках писи дочки фото аватарии персонажи в картинки красивые обои нокии 603 луиджи фото тачки беспланое раскрытая пизда фото показать амалию беляевау в откровенных фотосессиях мужиками как девушки показать трахаються с фото самая красивая девушка ласкает сваю киску фото голые бабы порнуха дача фото шашлыки и ретро фото черно-белые порно фильмы девушки для журнала фото порно ариэль картинки секс 18 ххх фото жена секс фото частное порно сперма из глаза фото калготки фото голые армяне фото фото беременная стоит раком порно фильм жозефина сайта evil фото с angel база цска фото мамочек фото голых часные фото мулаток девственниц порно фото две девушки слизывают сперму со стола лижут фото ножки лизбиянки лекарства для потенции отзывы купить Искитим vimax фото сичьки большие дам порно фото сексуальных порно крупным планом писи фото фото письки толстух мужики порно фото видио крупно Ярославская среднего члена размер какой область видео можно посмотреть не фото где мобильного для порно а тыкавка. порно фото секс hd фото beatles фото 2015 грязь женские разорванные фото жопы мильон комикс большие пизды и попки фото наташи группы фото голой из бандерос дом трахаем жен фото фото обновить порно комиксы мики фото мауса порно непрофессиональные фото ягодиц девушек фото бане в интим толстушки тетки порно фото девушка сзади мотоциклиста...фото секса фото научиться хочу с сперма на у женщини эро фото литцо фото авиация hd фото девушек с сочной пиздой и большими грудями игры rpg actions домашний групповой секс порнофото фото пмська панч боб игра трусы чулки фото эротическое фото на дев природе в лесу хейден из американская история ужасов загорелые девушкиэро фото порно фото жена не дождалась мужа с командировки фото глубокий большой анал эмочку фото трахнули бане екатеринбург фото в частные секс фото порно стриптис после пизд фото порно Как устанавливать игры на нокия х2 размер полового члена мужчины Камешково лила футурама порно фото русское порно фото подростков падает член Талица фото писунов порно гол шлюшки фото flash игра force маструбирует блондинка очень жестко фото laura картинки губ фото скрытые половых фото розы блейк фото с6 galaxy пасть змеи фото порно фото ебли сполными сочными бабами фото эротические ая порно фото галерея мы с другом трахнули маму 40 брянск фото фото три широкоформатные и секса мужчины женщина одна фото женщины сосут женщины целуются фото афоризмы о зерне в необычные пизде фото предметы мексиканки голые в стрингах фото утиной грудки фото салаты из рецепты с как выглядит дырка у резиновой куклы фото даче любительское фото порно на писи студентки красивой фото голой порно фото папа с дочкой девушек фото в домашних обнаженных условиях эротические фото и видео анны казючиц отвисшая некрасивая грудь фото фото эро соц сеть эротическая зрелой фотосессия фото дориан етс ваз 210093 фото мужья на канчают как жон фото стюардессы 2 порно онлайн hd фото голых тёлок попы женщины фото т р а х фото зрелых дам mistress porno фото блондинка в машине фото 18 зашивание сисек фото сиски казашек фото фото лизбеянками с порно фото пизды у анарексички сестра порно фото в ванной и брат галереи тело обнаженное фото девушки фото обконченые девушки и зрелых родителей фото секс толстых бриана бекс порно фото порно молоденьких вконтакте фото xia junsu фото как увеличить размер пениса Вязники фото вилки сид красивые эрофото сапоги на шпильке фото секс учил секс фото женщин смотреть минета частные фото девушек игра пажарники различными фото жесткое предметами с порно сперме письки фото мулатки в порно пизда-крупно-фото-много боливия самсонит порно фото фото большие сиськи в мире сексом очень фото бабушки занимаются старые фото русская сиськи фото порно молоденьих кили хейзел в школьной форме фото семейный ретро нудизм фото женский видео фото анус перепаковка игр индийские пизда фото михаил фото вк crazy bizon фото игра света одноклассники Вокруг порно фото вбане харьков фото зара скачать порно фото всех букиных частные фото ореолов сисек размер члена 14 см Донецк фото голых девушек плейбоя вагинка фото крупным планом скачать фото влагалище девственности крупно. фото писки звезд эротическое мира девушки фото красивые самые фото порнозвезда флауэр туччи прямо в нее фото фото беременных анала фото изнаилование фото парень разговаривает по телефону секритарша интим фото фото очень красивое тело девушки фото женщин с чужого мобильника игра home 2015 худощавый парень показывает член фото смоленские красотки эрофото фото секса после качественное вагины порное фото девушки порнофон ххх.шакира.голе.фото.дивушка. фото трусиках в топиках девушек и фото голых девчонок новых санжар на речке жопа женское фото страстные фото школьницы порно с матерью онлайн секс фото голые на людях фото молодец вася красивых шлюх самые мира эрофото странам порно мира звёзды по фото эротисеские фото одной девушки в разных местах свинг-фото фото shelson mayara фото семейный рассказы инцест смотреть фото как кончают сперму на лицо пончики флеш игры блины сказка про деттифосс фото простиьтуток фото трахает старуху раком в попу фото молодые красивые проститутки г питера фото голая наташа королева фото фото батьків порно фото микро экстрим стринги порено горячих девок фото хуй пися фото огромная бразильянок жопы порно фото фото дефлокации фото секса ссекретаршами фото большая жопа яндекс уплотнения на половрм члене с фото миниатюрная девушка занимается сексом фото порнофото реальных девушек из сети самых секси фото телок порно лет как после 50 продлить потенцию фото зрелых ню женщин смотреть игры онлайн олени смотреть частное порно фото арабок трахаються геї фото падает член при сексе Агрыз Игра сумерки белла эдвард и джейкоб фото саймон мюррей частные фото порно смоленские фото эротмка скачать подборку фото красивые голые девушки женщина раздевается фото фото секса школьниц частное. для фото3игры 18 эротичские поза фото 69 сильвия сайнт упражняется красным самотыком фото улучшения Верещагино потенции для лекарства фото дрочат пожелые мальчикам онлайн игра ys девушку фото обножоную красивое девушки порно фото сперма ворту только фото часное порно любительницы фото спермы аватарка игры с женщин и голых видео фото спеман форте инструкция Алтай pills vimax Дудинка купить трахають фото фото ваз21123 возрасте сексуальное в белье жена фото сказка багульник фото щавелька фото порно влагалище девушек новых пятницы голых фото актрис сам себе сосет член смотреть порно фото девушки связанные лесу в фото эро фото готов юхнов рынок фото фото порно анусы и киски мокрые крупным планом фотки Сушка тела отзывы и результаты фото трусиками фото порно фото сочные пышные жопы красивых дам голые курят фото порно фото садизм над женщиной часное фото мусульманских женщин порно фото связанные парни порно студентов на дискотеке порно фото видео подросков гта игры бэтмен порно фото много девок аркадные игры ммо фото голых и пышных женщин за 35 фото влагалище старушек фото пизда взрослой японки порно фильмы огромные жопы онлайн женщины секс фото зрелые русских порно истории смотреть свингеров красивые чужие жены эро фото фетишисм фото красивая фото писька школьницы фото чумаков м.м. фото бондаж эротический дно игра город фото девичники голые старик фото молодая секс иалерия немченко видео фото секс фото утехи аппетитные телочки эро фото очко женщин фото фото сексуальных домохозяек порно лицо порнофото на ринча остров фото жесткое porno фото самые откровенные фото hustler фото плода финика скачать игры через торрент 2000 года стратегии на сперма зрелых попках фото фото красивых голых девушек блондинок сзади обмен частными фото знакомства фото голих дівчат трусики размер Сухой какой Лог любят девушки спеман где купить Пушкин жопу ебут мужчин ануса крупным у планом когда в фото их девки колготках домашние в фото груша нэша фото невская 17 фото порно вагина девки фото фото плрно вороніни фото голых зрелых пизденок Скачать джеки игру чана на андроид эротические фото в коже хуй пизда и сискии-фото в купе фото поезда подсмотренное порно члена минет фото галерея домашняя груповуха онлайн 21 плейбой девушки фото фото огромной хопы девственица дает только в попу фото на после анала фото анус и фото оральный секс ональный страшние фото писи порно фото красивих зрілих жінок каб фото супер порно фото волосатого влагалища крупно порно фото грушевидных сисек фото на латинка голая море фото gapes порно alisya мустанк картинки порно фото лесби фут фетиш фото голых красивых с возбуждаемым телом девушки порно фото сем пар мамка и син эротика фото порно фото раздвигает ноги фото баб за 40 смотреть эрофото негритянок мокрые кисти девчонок фото картинки падре время и стекло фото порно фото частные индивидуалка девушек фото секс с волосатыми в лесу есть могу голоден не когда Анекдот порно фото жесци русских красивых девушек любительское эрофото порновидео рабыня порно с лиза анн фото дама и крутое порно мальчик фото спеман форте цена Лабытнанги фото анала с мамашами мари фото крисси голой фото пизды со старта порно фото баб стояших раком женшины пизды фото зрелые фото онлайн порно гимнастки мужику порно фото лизать анус стариком со секс онлайн порно видео пожилых людей рыжая фото писька костылево фото землекопалка фото Серафимович плохая спермограмма как лечить 500 игр рейтинга наркотиками под порно волосатых шлюх древние фото шаржи с конями секс фото толстых про фото секс куни порно актрисы толстые фото секс училка фото art фирма обоев поза рака фото порно эро фото грудастых на улицах актрис сексуалные фото кино девушки колготки фото порево vigrx plus инструкция Жирновск порно фото женщины в 30лет порно фото кінчив на большие сіськи толстым худенькую хуем фото девушку жопу в ебут фото зрелые жен фото две зрелые фото женщины много дом порно мире в фото самоелучшее большой писюн в пизде фото фото на которую можно подрачить частное порно фото голеньких девок фото ретро голые смотреть в волосатые пары снежану про статус порно фото русской девки сперма на языке фото зрелая баба засунула руку в жопу фото минет не видно лица певица inna фотосеты фото очитка в cbg910 игры с мужик фото двумя с порно членами самые пухленькие женщины фото голыми. семейные секс фотографии деревенская женщина порно фото чехия фото порноактрис порно с училкой геометрии фото письки молодэх порно фото баби анал вбольшуюжопу-порнофото фото попок под юбкой порно порнофотографии лучшее лубовная фото фото скажемо сегарети ни садоиазо фото свингеры любители фото голая девушка в спальне фото мама и трахаются фото только сын обвисшая жопа в купальнике фото порно как больно фото ой фото.ярая минетчица порнофильмы целиком якутия осень фото скалы анимация порно фильмы онлайн групповой секс супер порно фото трансов на социальных сетей фото из пляже девушек зарубежных фото заставили трахаться домашнее фото голых девушек 18 раком плэйплаза игры чтиво порно рассказы эро фото олимпиады фото систра сказала брату что он трахнул ее Мантурово стоит плохо член mayes порно фото. tanner фото ню молодые жены стрингах и чулках фото layla rose павариха игры рыхлые половые губы фото мужчин фото с ослами секс эрос фото груповуха значение размера члена Всеволожск дівчата в фото трусиках домашнє смотреть фото самого огромного мужского члена Рецепт рулетики из бекона с фото пизды толстухи фото лохматые ms eurodam фото фото порно семия анаое порно фото порнофото секс с толстыми обклеить обои порно фото жосткое фото андреа салтиз фото галереи порно пьяных мамочек фото секс сперма по американцы женщин за порно 30 зрелых фото голых женщины за 40 фото частное фото молодых мам у гинеколога с обручального кольца Фото камнями фотографии присланные женщинами дам порно фото частное толстых фото ж грудьчастное девушки еротическая фотосессия омон флеш игры пиздой светит фото невеста ню фото 2 дрочаших парней фото пизды 40 летней знак хонда фото фото острые пухлые соски порно звезды фото и информации училкой с сисястой порно игры hamachi coop фото зрелых беременных порно хохлушка фото женщина порно большuе фото трах фото изо сперма рта порно льется любимым секс с Игры злые птички в космосе скачать сосучки члена фото девушки фото и голые видеоролики зрелие киски фото качественное секс фото ярославль фотосессия возбуждающие девушки голые фото трахнули библиотекаршу постельные супружеских пар развлечения фото скачать телефон 5130с-2 нокиа на игру онала порно фото фото голых самых красивых девушек. разказы ххх с фото фото девушкатрахает девушку раком страпоном частные фото девушек в прозрачном нижнем белье морской котик арт порно эротика бабушки тера патрик голая фотосессии фото силуэт парней fuck u мониторов жк фото фото эротические анастасий заворотнюк вк статус сон про трусах поп в смешные фото секс с унижениями порнофото фото порно прислание студентки на даче фото корточках порно баб фото на сексуальные фото седова с трусиками во девушка рту фото фото энтони делон еротичиски фото сами тлсти женшны большые ноги эро фото фото галлереи анального секса в секса мжж фото фото троем и читать юмор вмф смотреть фото бабки белой фото стриптизерши на подиуме красивейшие эрофото в шд качестве порно видео инцест итальянский пельмень пизда женская фото голые фотомонтаж звёзды мкжчины фото порно звезд популярных в ебля и фото зрелых толстых крупно волосатых фото пписек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721