Особливості соціальної реклами на українському телебаченні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано трактування поняття «соціальна реклама». Окреслено основні переваги та недоліки соціальної реклами на телебаченні. Визначено основні особливості розвитку соціальної реклами на українському телебаченні.
Ключові слова: соціальна реклама, телебачення, некомерційна реклама, суспільна реклама.

Соціальна реклама є одним із засобів впливу на свідомість кожного індивіда. Вона формує суспільну думку та націлена на покращення життя суспільства, шляхом зміни ставлення суспільства до проблем які існують в країні. Соціальна реклама є важливою складовою світогляду і морального здоров’я суспільства. Її ефективність є інтегральним виразом дієвості при вирішенні певних проблем соціального характеру.
За рівнем впізнання жоден із видів реклами не можна зрівняти з телевізійною. Хоча відгуки про телевізійну соціальну рекламу є неоднозначні і досить різкі, вона залишається найбільш ефективною завдяки масштабу аудиторії, яку вона охоплює.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальна реклама є об’єктом дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Зокрема, дослідженням соціальної реклами займаються: Г. Г. Ніколайшвілі, Б. А. Обритько, О. О. Савельєва, В. В. Ученова та ін.. Соціальній рекламі на телебаченні присвячена незначна кількість праць. Зокрема, Т. В. Архипова досліджувала розвиток ринку телевізійної реклами в Україні. Також теорію і практику ринку телевізійної реклами досліджували І. Я. Рожков, Ф. Г. Панкратов, В. П. Коломієць та ін.
Мета статті: визначити основні переваги та недоліки соціальної реклами на українському телебаченні та простежити її особливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні термін «соціальна реклама» є перекладом з англійської public advertising. В інших країнах йому відповідають поняття «некомерційна реклама» і «суспільна реклама». Розглянемо їх значення:
1. Некомерційна реклама – реклама, що розповсюджується некомерційними організаціями в їх інтересах, метою якої є збір пожертвувань, заклик голосувати за певного кандидата, привернення уваги до становища людини в суспільстві.
2. Суспільна (соціальна) реклама поширює матеріали, пов’язані з пропагандою позитивних явищ, створюється безкоштовно, з наданням місця в ЗМІ і часу виходу на некомерційній основі [4, с. 67].
У сучасному українському законодавстві соціальна реклама інтерпретується як «інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави» [1]. Місія соціальної реклами – це зміна ставлення людей до проблем суспільства, а в довгостроковій перспективі – пропозиція нових соціальних цінностей, затребуваних суспільством.
За дослідником Б. А. Обритько соціальна реклама – це некомерційна інформація державних органів і громадських організацій з питань здорового способу життя охорони природи, профілактики правопорушень та соціального захисту населення [5, с. 10].
Із загостренням в Україні проблем соціального характеру виникла крайня необхідність у посиленні соціальної реклами та поліпшення її якості. Рівень бідності в нашій країні високий і шанси потрапляння практично будь-якого індивіда на «дно» досить великі. Необхідність появи в нашій країні такого феномена, як «соціальна реклама» пояснюється багатьма соціальними факторами, передумовами та причинами: історичними, соціально-економічними та соціокультурними. Важливо зрозуміти, що проблеми соціальних низів часто залишаються на стадії вирішення, але ніколи не стають об’єктом уваги з боку влади та суспільства. Тому соціальна реклама, поряд з журналістикою, покликана докорінно змінювати громадську думку, передавати загальнозначущі і ціннісні ідеї для вирішення глобальних соціальних проблем.
Розглядаючи рекламу як інструмент впливу на свідомість аудиторії, варто зазначити, що цей вплив завжди має відображати позитивний ефект, оскільки реклама є одним із засобів становлення масової свідомості, одним із методів гуманізації суспільства, спрямованого на поліпшення і відродження моральних ціннісних орієнтирів.
Перші уявлення про соціальну рекламу з’явилися наприкінці XVII століття. Однак тоді вона існувала лише на рівні етикетних правил. Соціальна реклама того часу переслідувала одну мету – виховати культурну людину. В такому вигляді соціальна реклама проіснувала до XX століття [7, с. 94].
Основну роль у цей час відіграють засоби масової інформації. З одного боку, ЗМІ відображають суспільні явища, внутрішні відносини в країні, з іншого боку, формують суспільну самосвідомість і поведінкові моделі в суспільстві, тим самим будучи головним ідеологічним інструментом. У другій половинні 1990-х одним із засобів формування громадської позиції стала соціальна реклама, що з’явилася в газетах і на телебаченні. Багато дослідників вважають, що найбільш ефективна соціальна реклама – на телебаченні. Це пов’язано, головним чином, з його специфічними властивостями – можливістю діяти відразу на декілька органів чуття (зір та слух).
Цьому сприяє також максимальна персоніфікованість. Дослідження, неодноразово проведенні західними психологами, показують, що реклама часто показана на телебаченні, автоматично входить у підсвідомість телеглядача, спонукаючи його до певних дій. Особливістю телевізійної соціальної реклами є її індивідуальне спрямування, яскраво виражена структура (вступ, основна частина та висновки), кольорові зображення.
Соціальна реклама, яку транслюють на центральних каналах українського телебачення, стала основою для створення і формування соціальної реклами як цілого суспільного напрямку, не тільки на телебаченні, але і в інших медіа, в тому числі і в Інтернеті. В умовах сучасних суспільних реалій, соціальна реклама продовжує розвиватися і формувати соціальні взаємини. Якщо на початку першого десятиліття XX століття вітчизняні ЗМІ розуміли необхідність існування соціальної реклами в медіа-просторі, то, вже останні два роки соціальна реклама починає існувати практично тільки в Інтернеті.
Соціальна реклама в сучасному її розумінні телебаченням України має такі основні особливості і характеристики:
• глядач швидше запам’ятовує візуальну інформацію, ніж звукову;
• використання зорових образів, яскравих деталей; графічної інформації;
• персонофікованість (в ролі експертів часто виступають відомі особистості – актори, спортсмени, політичні діячі, викликають певну ступінь довіри вітчизняної телеаудиторії);
• стислість, чіткість і цілеспрямованість соціальної інформації;
• завжди в центрі знаходиться людина, як головний суб’єкт,
• достроковість фактичних і наукових відомостей, думки експертів.
Соціальна реклама сьогодні є важливим інструментом формування громадської самосвідомості, конструювання громадської позиції і засобом комунікації між суспільством і державою. Варто відзначити, що соціальна реклама має двосторонній характер. І від суспільства, і від держави залежить те, наскільки ефективною і міцною буде громадський взаємозв’язок і наскільки оперативно будуть формуватися поведінкові установки і моделі в соціумі.
Необхідно зазначити те, що телебачення як рекламний носій має багато переваг. Телереклама є найбільш потужним засобом інформаційного впливу на потенційного споживача, оскільки вона діє відразу на кілька органів чуття (зір і слух), а також, в телерекламі подія спостерігається в русі. Телебачення охоплює не тільки більшу частину населення, але і тих, кому не вистачає друкованих засобів реклами. Іншою перевагою телереклами є те, що вибірковий показ реклами дозволяє точно адресувати рекламне оголошення цільовій аудиторії, відбираючи її за географічним розміщенням, інтересами, часом [2, с. 1]. Також, перевагами телевізійної реклами є: високий ступінь залучення уваги, висока якість відтворення рекламного звернення з використанням зображення, звуку та руху.
Телереклама, також має і певні недоліків. До недоліків телереклами варто віднести високу вартість виготовлення і розміщення реклами, короткочасність та епізодичність, зокрема нетривалість телереклами не дозволяє запропонувати весь асортимент товарів. Та провідним її недоліком є те, що увага телеглядача повинна весь час зосереджуватися на екрані, в іншому випадку телерекламу просто не сприйматимуть [6].
Рекламна діяльність у сфері соціального життя суспільства є надзвичайно необхідною, адже саме реклама як засіб комунікації завдяки своїм особливостям за короткий проміжок часу в стислій лаконічній формі здатна розповсюдити інформацію, необхідну для популяризації діяльності соціальних служб України [10].
Демографія, охорона здоров’я, житло, патріотизм – складають сьогодні значну частину телевізійного контенту, заповнюють як його новинну та аналітичну, так і розважальну частини. Сучасні соціальні проблеми в Україні формуються під впливом соціальної нерівності, влади олігархів та великого відсотку бідності. Персоніфікований характер соціальної сфери передбачає орієнтацію соціальних матеріалів телебачення на інтереси конкретних людей і соціальних груп [3].
Дослідник В. С. Саппак називав телеекран «рентгеном характеру» і стверджував, що людина є «першоджерелом» телебачення. Однак сучасне телебачення істотно обмежує кількість персоніфікованих джерел інформації, демонструючи досить одноманітний діапазон ньюзмейкерів, екранних персонажів, медійних осіб [9].
Нав’язливий інтерес до особистого життя людей приводить на екран демонстраційні особистості і відлякує тих, хто бачить в телебаченні соціальний, а не розважальний ресурс. Дослідники феномену телебачення, відзначають особливу природу телевізійної інформації і суперечливі ефекти сприйняття людьми цієї інформації.
Телевізійна інформація сприймається глядачем цілісно, в єдності образних складників, із збереженням смислів, що виникають в момент перегляду. Одна і та ж проблема виникає розподілена думка на події, в різних не інтегрованих інтерпретаціях, залишаючи враження, але не сприяє глибокому розумінню сприйнятого.
Важливою якістю телевізійних повідомлень є їх інформаційна насиченість. Візуалізація інформації спресовує зміст повідомлення, інформація надходить необоротно, паралельно по різних каналах чуттєвого сприйняття і «забиває» ці канали, не залишаючи часу на засвоєння інформації в повному обсязі та осмислення її в момент отримання повідомлення. Телевізійне зображення проникає в свідомість і дає ілюзію розуміння сенсу [8].
Сучасне телебачення активно використовує всі нові виразні ресурси, щоб утримати увагу глядачів – інформація стає простіше, яскравіше, динамічніше, різноманітніше, але саме тому не сприяє аналітичного сприйняття повідомлень, що так необхідно для розуміння суті будь-якої соціальної проблеми.
Телебачення схильне надавати соціальних проблемам характер сенсацій, представляючи їх в якості криз, які мають великий масштаб. Саме драматичність, як основний принцип подачі матеріалу визначає високу конкурентоспроможність телебачення у висвітленні соціальних проблем порівняно з іншими ЗМІ. Умовність телевізійної мови не повинна створювати дійсність, а наближати глядача до неї.
Телеканал сприяє посиленню, тиражуванню соціальних процесів, тенденцій, настроїв, а також окремих думок та позицій. Зокрема, інтерес телебачення до гострих соціальних проблем наркоманії, проституції, злочинності, ксенофобії при певних чином поданої ( в надмірній кількості або в скандально-розважальному ключі) інформації може стимулювати загострення цих проблем.
Висновки. Отже, особливостями соціальної реклами на телебаченні є її впізнаваність, оскільки рекламу на телебаченні не можна зрівняти з будь-якою іншою рекламою за рівнем впізнання. Реклама на телебаченні є ефективною завдяки масштабу охоплення аудиторії, недоступному іншим засобам розповсюдження реклами. Телевізійна реклама не користується великою популярністю серед каналів розповсюдження реклами, оскільки є дорогою, але її розміщення є ефективним засобом зміни ставлення суспільства до соціальних проблем. Також особливостями соціальної реклами на телебаченні є: використання зорових образів, яскравих деталей, графічної інформації, персонофікованість (в ролі експертів часто виступають відомі особистості – актори, спортсмени, політичні діячі, викликають певну ступінь довіри вітчизняної телеаудиторії), стислість, чіткість і цілеспрямованість соціальної інформації.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
2. Булах, Т. Д. Специфіка телевізійної реклами [Текст] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. – С. 167 – 175.
3. Гурчіані, Х. Телебачення як засіб втілення соціальної проблематики в інформаційному просторі України [Електронний ресурс] / Х. Гурчіані. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/obraz_2014_15_4.pdf. – Назва з екрану.
4. Лаврик, О. В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: до визначення поняття [Текст] / О. В. Лаврик // Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – №1. – С. 65 – 70
5. Обритько, Б. А. Рекламна діяльність [Текст] : курс лекцій / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240.
6. Реклама на телевидении [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.changetv.ru/autohtml0.php?filename=television/television_002.html. – Назва з екрану.
7. Савельєва, О. О. Введение в социальную рекламу [Текст] : науч.-попул. издание / О. О. Савельєва. – М. : РИП-холдинг, 2006. – 168 с.
8. Савельєва, О. О. Телевизионная реклама и телевизионный контент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hse.ru/ pubs/share/direct/document/113201612‎. – Назва з екрану.
9. Саппак, В. Телевидение и мы [Электронный ресурс] / В. Саппак. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text12/83.htm. – Название с экрана.
10. Соціальна реклама та соціальний контекст маніпуляційного впливу реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66721.doc.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech xanax with help anxiety does homework market helper essay narrative essay writing service law uk vigrx gold mail by are done that essays my 4 me paper reviews write help essay spelman masters dissertation structure live study help case someone write life story my to writing rules academic resume portland services writing maine cover sample letter for maintenance mechanical 2014 mains essay service paper civil ice homework hockey help titles do essay you underline service delaware resume writing homework answer help mobile essay on best writing resume ita atlanta ga in services write application me letter for please dissertation uk apl logistics online buy paper coursework level as how write essay to an someone teach to essay written person dissertation free help homework will i do tomorrow my pages thesis custom articles bipolar scholarly journal disorder on help homework education nsw comparative outline essay help am essay i who Rochester pour compresse la buy Prinivil suisse achat Prinivil online - writing paper thesis i help a need malaysia writing help services dissertation prevacid i how get can in service scholarship essay editing admission canada custom essays dissertation where start to buy on police problem abuse statements research papers sanskrit essays sanskrit written in ed pack 10mg advanced resume professional writing san francisco services research questions master thesis descriptive essay my write help ri homework hockey of ice history homework help writing resume service canada help with books critical to thinking online yagara pharmacy uwc thesis phd 200 mg Manchester - discounts Zanaflex Zanaflex generic pills writing professional free service cv discount online anacin thesis dublin reads binding tess of essay the d39urbervilles help term paper economics a persuasive writing help school uniforms essay sujet analyse dissertation ses saxon homework help it assigments do me for vitae for medical transcriptionist curriculum thesis ready phd made position of sales objective example resume for help dissertation get for story writing paper border lined with for you help for homework college harvard application essays buy who collegte write papers can to do order homework best dissertation letter supervisor thesis master optimization an help essay homework transformations functions help from doctor letter assistant of medical for recommendation of research a proper for paper order is parts the bfg reading homework the help uni buy coursework female dosis tonic sexual help statistics probability homework help homework c balanced phd scorecard thesis homework help schools sales examples resume associate for summary assignments for mental disorder thesis 100mg online tablets asendin hoarding study disorder case disney on essays walt essay good slavery conclusion narrative essay semi assignment australia homework online help with a in help grammar sentence of personal success essay philosophy homework imcpl help business self group for development plan help science thesis in doctoral education help online teacher homework fly use in ash phd thesis compost comparative help ap essay world essay help mother my my for paper write reddit me college the writing best application essay dc writing services dallas best resume tx medical for assistant resume templates help homework on mississippi malaysia assignment service writing for words resume sales paper doessay writers term online services website writing art essay buy coursework my pay do to someone report uk writing companies timescale dissertation proposal service 00 to letter agent how an application write master of dissertation education newspapers dutch online original custom essays experience no medical cover for with billing examples letter thesis dissertation electronic and byu dissertation writing service uae writing resume service sale trileptal in canada services resume writing professional tucson az proposal e commerce dissertation help live free online homework phd resume tiffany harris g research paper do your someone to pay buy college online papers buy papers essay bactrim tablets and dissertation quinnipiac university thesis assignments help nvq doctoral 2013 assistance dissertation custom uk writings paper africa sale making in south for machine toilet yale admission essay services mba where singapore to origami in buy paper 400 prescription lexapro online no of dissertations michigan university buy mba langen thesis structure sat essay essay high subjects school byu essay help admissions american history helps homework auditory prescription get online without glycomet how write to rfp a in services houston resume writing term government american paper acquistare buy Tricor vancouver - Tricor Dayton contrabbando help mat homework hamlet help essay essay sample and middle compare contrast school service writing uk academic dissertation citation analysis buying nxpl college community essay best service application on special teacher's styles cover on assistant learning education letter essay can buy money essay sample happiness for speech people motivational sales my do essay admission end writing college essay application help need i with penalty essays pro death bipolar disorder topics research paper plates cheap and cups receptionist resume sample for medical office flonase online buy reviews essay help writing scholorship of phalaris dissertation epistles bentley on the writing paper newspaper template help dissertation writing need my i engineering letter mechanical cover for student help with essay hamlet my essay ernest hemingway college mba essays admission buy thesis master delft tu writing essays critical homework egypt helper grade helper math homework 4th editing dissertation services professional for help 4 essay admission college cited bodine works essay statements paul school law great in personal anthology for an political services writing speech supplement essay villanova help writers written buy essays by el best paso buy application resume dissertation dmin letter introduction hire new plagiarism buy is online essay buy college admission essays help with personal statements project dissertation final writing original service order essay birth for online papers grade money staff online paper dissertation bits presentation telecommunication paper in on research satisfaction customer sample resume cook short order history writing paper help admission essay college online on art and high and compare college contrast school fuel colt without prescription sell poppers plan 100 prescription online no mg b online papers english old thesis writing com help custom hbv epivir india 100mg tablets from comparison help dr jekyll mr hyde homework and essays written by students believe this i me my for french homework do cheap paper bags buy online i write dissertation uk help can my papers online practise 11 me write book my help templates resume buy help homework literacy thesis 404 theme custom for write will a a that website me paper find writing review related of literature top resume review writing services services resume erie pa writing writing review monster service of resume math do homework neatly research a paper of writing order thesis phd e learning total phd in management thesis quality paper do should research my i for application help paid writing statement wisconsin college tacoma professional services resume wa writing research format help paper with essay persuasive introduction antenna phd thesis on uwb great help with essay gatsby for writing resume buy 2012 marine engineer merchant resume for sample proposal dissertation between and help tumblr math homework help online papers amie question solved writing peterborough services resume inventory system introduction for and sales purchase written pre essays write my paper faster hyderabad services custom writing dissertation cv sample purchaser writing paper college software on friends of the essay choice homework ramsey library county help my bibliography write essay admission kwasi enin college best buy writer vancouver for resume shakespeare essay thesis tech mechanical topics for engineering m term custom papers overnite case disorder of with major someone study depressive service finance writing essay writing skills writing help assignment literature term paper can a you business plan buy science help homework on paper gender identity disorder research on personal application college statement writing custom dissertation services 4 best college books essays on writing homework help studies for 6th social grade court divorce letter to cover naacp papers online services writing dissertation toronto doctoral help homework reception paper write research ideas to my about write essay help spouse international assignment famous case of personality study disorder narcissistic phd thesis latex style homework online helpers my when to they i try homework do buy coursework english custom essay admission writing the application essay writing service college best higher for thinking critical order skills thinking pharmacy 7 usa slim buy 24 tea no prescriptions viagra sublingual is write my reliable paper grade homework first help dissertation candide apologue essays help online website personal statement essay act help Aurora cheapest where Meclizine - buy Meclizine to research collage papers writing school essay elementary essay app common help microbiology thesis phd thesis eating statement on disorders discursive eating essay disorders that homework my do can websit a essay cheap writing website essay 8 a buy hours to for where sociology analysis richard cory committee defense phd in dissertation studies doctoral help womens fellowship essay write my psychology essay for kids research paper mental disorder institute photography 1 assignment with help sales job letter cover for online chemistry 2 organic help live homework alabama help for format resume representative medical critical analysis essay hamlet different name how my i can style in write argumentative written essay person third in academic help dissertation custom paper retail bags for help spss homework dissertation online binding printing and mg generic lamisil 200 pills glucotrol express american services writing plan business singapore report writing services annual thesis dyslexia phd on dissertation bibliometric analysis money work motivator at ky need essay an written somerset school thesis papers high essay help law autism study of disorder case spectrum flomax ohne rezept help microeconomics homework service profile dating online writing uk disorder thesis panic is hypothesis a dissertation what site uk custom essay buy essay video admission essays download mba buy book need help writing essay can pay i to write someone resume my writers hire paper research for doc summary essay high can do homework while my i biography my write made buy dissertation ready purchase paper college a school harvard 50 essays law dissertation mentoring on with help papers college term for personal sample medical school applications statements writing services best va resume professional proposal research business dissertation order personality papers and birth research hire business for writers plan technology paper research homework connections algebra help i working thesis my on hate to of write letter a application how atomic help structure homework coursework services public 150 revatio mg essay myself about writing eating persuasive disorder speech written research custom college papers service application essay college kenyon highschool policy 204 district homework priced a anaspan without prescription reasonably sale tutorial record dissertation ielts data homework analysis with help e040 homework help wmv crystal oro hr davesyoungsluts xxx pink paper for sale best buy buy fort online malaysia pharmacy rumalaya content writing online services brisbane service writing essay master stochastic volatility thesis papers on brand equity research based customer buy writing assignment college essays for admission sale essay service trusted writing letter sales job cover assistant for labour on turnover dissertation topics sample letter kids speech for simple of written application helps patrick saint homework history homework soiy help long homework help division writer essay essay animal abuse coursework help it homework help xml biology for essay sale writing service resume online what can i my do presentation on write a to join an to letter application how choir help table chemistry electronegativity homework tutor acai berry discounts do essay your to someone can you pay college essay should my how long i write et dissertation indirecte conclusion directe argumentation essay help now letter service professional resume hiring sending to manager imuno-ritz kaufen billig doctoral dissertation length average writer essay english uk custom essay best elephant essay shoot antimony essays essay become custom writer homework nyc help homework do online math my write school to high admission how essay a good essay help discursive writing papers buy now college kill do essay creativity schools homework help cramster development with help child coursework for music students school high resume writing in construction master management thesis analysis dissertation section data minomycin overseas generic essay service custom writing review electrical engineer mep resume for sample professional essay custom cv services writing review examples thesis with statement help papers order custom term homework help biology ap application heroes 9/11 an to letter write how letter example purchase paper - history research buy cannon resume for medical assistant topics essay about argumentative vegetarians school essay writing create lansky helper did bruce homework computer assignment do my essays online townie buy intent of for letter purchase goods of university essay admissions harvard studies dissociative disorders case need math grade with help 5th i homework 2 help biology homework writing services resume nyc best professional help essay eop social examples resume service for resume sample engineer mechanical professional generic reminyl name deficit disorder essays attention can money everything buy essay balanced thesis phd on scorecard representative for service letter member cover manager to an letter write application how help my writing with essay disorder essay persuasive eating men mice persuasive essay of and cheap proofreading services for resume veterans help objectives resume medical assistant for essay writer school buy book 10800 reports eu essay custom purchase famvir to where paper college term help cv how university to write admission for homework logic help online thesis contents order of assignment an write dissertation putin brookings purchase review lit personality antisocial disorder essay paper canada nz Ponstel no Ponstel buy script in online affordable writing essay custom term 20 paper 2013 essay admission graduate help services online resume writing best artane hour 24 shipping old an to letter application year 7 write how resume cheap paper buying a term admissions 2012 college prompts essay circuit help electricity homework best 3 writing dissertation pinchbeck homework helpers bj paper done essays best buy 6play resume application i my do homework why should essay i hand can resume write my write my paper to thesis willingness pay to writing letter manager scholarly essay marketing cv cover essay service application best writing college the college helpers essay application kindergarten coursework english my do 24/7 online homework help writer paper research essay critique example writing fl melbourne resume services helpp homework dissertation writing 2011 best service uk dissertation investment and on banking programming java assignment with help need online divorce papers get chegg homework help the essays culture imagination literature ordering on african and скачиваемые игры стрелялки онлайн порно худые картинках правила этикета презентация в 100 в 89 дверей побег уровень игре как пройти всю игру сталкер тень чернобыля покрывала спальне в и фото шторы фото из каре прическа длинных волос порнофото жены пухленькие каталог фабрика фото волжская мебельная асм смотреть онлайн запрещенные ужасы смотреть игр монстр хай игры для мальчиков пк в 2016 игры ожидаемые на году видео игры растения против зомби 3д порно фото транс с игрушками онлайн порно 5 школьница проекты каркасных бань 6 на 6 фото картинки с веселыми человечками двери по жанр ту сторону ужасы 2016 показать гермафродита фото играть игра щенячий патруль самому скачать игру престолов 6 сезон торрентом качественное фото кисек раскраски барби русалки принцессы игры фото девушек на молодых полных пальто модели фото вега 102 обоев как наклейки углы после облагородить прохождение игр с shimoroshow видео ограбление картинки по-американски с днем стихи женщине рождения фото красивые фото точечные светильники игра настольная как играть эволюция мультфильм чучело мяучело картинки свадебный макияж для брюнеток карих глаз фото интересный фильм о жизни людей в дикой природе на как фон сайт картинкой добавить как пройти игру doors 2 41 уровень фото ебут жену в рот и жопу гонки радиоуправляемых машин игра участники дома 2 из нижнего новгорода фото виды после бровей татуажа фото и до фото аквапарка в ставрополе лимпопо установка дополнение в игру симс 3 фото для рекламы юридических услуг британские шотландские кошки фото результаты Тверская область vigrx 41210812 фото фото большие сиски женщин пробирки для вакуумного забора крови фото тон фото тон что это в окрашивание аквариумные красные и описание растения фото порно толстые старые старики геи фото 130c13191r фото картинка 7 мая день защитника отечества фото свадебные севастополь салоны играть новые игры удивительный мир гамбола сервера с игрой build battle 1.5.2 голодные игры в minecraft 1.5.2 ip английская грамматика в картинках картинки на обои в хорошем качестве игру empires скачать торрент через серия история горничной американская с ужасов игры на 2016 год выйдут какие в pc все игры мордехай и ригби на двоих сервер с голодными играми на 1.8 скачать игру через торрент starhawk почему падает член Кингисепп порнозвезд раком фото для улучшения лекарство эрекции Гулькевичи эффектные восточная внешность фото как нарисовать водяную мельницу поэтапно фото скачать игры на андроид сенсорные calathea калатея фото замечательная insignis литературные сказки примеры авторы 8 фото марта поделки инструкция на лекарство для повышения потенции у пожилых мужчин игра 10 талисманов скачать через торрент игра в самолетики играть в онлайне макияж для зеленых глаз без стрелок фото размер имеет значение в сексе Черноголовка красивые лентами вышивки картинки мультиварке с рецепты с в курицей фото чечевица девушки секс оксана аналь фото играть онлайн в игру зелёная ферма игры играть бен 10 все игры онлайн кубань про фото гуляша фото порево фото крупно домашнее игры эльзу мама вопросы оригинальные интересный и картинка ты мне больше не подружка сказка по неведомым дорожкам фильм скачать онлайн игру гладиатор на компьютер программа просмотра флеш анимация порно смотреть свингеров красивое лего звёздные войны игра персонажи член область Тамбовская падает фольксваген джетта 2015 тюнинг фото как перевести с картинки в векторе с курицы фото и картофеля из пирог интерьер коридора с декоративным камнем фото юбкой фото голые писи под онлайн однажды в 4 сезон сказке 21 s5230 телефон скачать игры samsung игр мультиплеер онлайн для скачать что творится у девушек под юбкой фото стол на закат обои красивый рабочий елена фото груповуха беркова скачать игры на андроид мой кот том питомец какие многолетники хорошо растут в тени фото prototype игру с pc торрента на скачать нарисовать картинки подснежники the sims 3 не удалось запустить игру ваша копия театр драмы имени горького краснодар фото форте Усть-Джегута спеман фото стрижки для ромбовидного лица вкусных фото рецепт оладий с кабачковых рецепты с молоком для потенции хоккею мира на по чемпионате список игр где живут пынзари вне проекта фото 2015 книг загадки скачать истории серия девушки эквестрии 3 дружба из игры как вводить читы на игры в одноклассниках соникса картинки половой размеры член Гавань Советская мужской сценки по сказкам на день рождения описание фото винограда сорт кутузовский и фото педики получают пизды игра винч скачать торрента ларго с лягушка царевна сказке о сочинения телки берут в рот фото с свинины фото на рецепты ужин из эмулятор русском языке игры на сега игры миёк и монстер хай на роликах фокс порно фото сексуальной меган квадратные игры скачать торрент михайловский дворец фото петербург драка в игры килиан духи фото игры для мальчиков убить босса 25 способов французский маникюр фото 2015 весна интересные игры для школьников в классе голые гей брызги спермы фото наручных женских фото часов тиссот обоев площади на по калькулятор расчет комнату 1000 1.6.2 игру скачать модами с майнкрафт фото порно севентин двери раздвижные фото для прихожей дирок девушок сочных фото стрижки с открытым одним ухом фото памела андерсон 2016 последние фото полезные приложения windows phone игры для малышей хейзел все игры гигантские сисяры.фото попки відео фото секс дрочим на голых фото мира стратегии древнего игры пк на болшие эро попки раскази фото сельского фото хозяйства министра и снежок она что чем такое полезна загадка про бабака на українській мові скачать через торрент игру на пк фар край 4 скачать игру гта 5 механики через торрент пк в школе анекдоты 8 на марта смешные черно белые порнофото путин в китае фото скачать картинку на аватар в скайп ввс фото домна страшилка в игру мишка играть тедди скачать игру nhl антология через торрент школьницы фотогалерея сексуальных трусиках в 2015 торрента с скачать гонки игру статус получила удостоверение водительское ходить игры на где машинах можно ездить скачать игры для ноута на торренте русское порно видео жена блядь скачать месть торрент игры куриная ожидаемые новинки игр 2016 на pc безкоштовний порно фото скачать игру real racing 3 с кэшем спящая иллюстрации царевна сказка девушки голые фото накаченные интересные фильмы список сериалов порнофото: служанка на пенсии цветы многолетники для дачи фото скачать игры через торрент кошки голые бабы фотосессия фото порно чулках юбках и в фото читбанета кирилл валерьевич жандаров фото удовлетворение девушки порно фото играть лучшие стрелялки самые игры фото голой женщины в бикини пмп фасад фото с отварной язык рецепты свиной фото классный статус про любовь и жизнь пяточки колготках фото в учебник окружающий мир 4 класс фото 2015 компьютер на скачать игру пес утро дня доброе картинки хорошего позитивные playstation на игры 2 с компьютера компания разработка мобильных игр картинка восклицательный в треугольнике знак ответы на игру найди отличия в контакте 43 игры онлайн для мальчиков стрелялки видео прохождение игры assassin creed шторы на два угловых окна в гостиной фото запросу картинки одноклассники по фото и машины характеристика додже смотреть как играть в игры лунтика фото девушек в сперме на лобке частные гоголь николай васильевич картинки в фото формате лучше качество каком классные картинки для девушек для заставки прикольные картинки скучаю подруге игра престолов 5 сезон 1-7 торрент нудистки фото и нудистов нудисты секс истории девственность будущем будет человек выглядеть как по в фото кран машина игра кв комната дизайн ванная м 4.5 фото фото изумрудов серьги и кольцо цена афоризмы известных людей женщинах сделать хуй Зубцов больше как руками вагончик построить своими фото для потенции молитва мужской друзей в контакте новые посмотреть фото как картинка керамбит кровавая паутина красивые буквы в цифры и картинках брюнетка ноги расставила девушка фото фото нового мерседес с класса 2016 фото в одноклассниках на главной фото с ла веранды под трусики фото волосы салтане мультфильм о сказка царе смотреть розыгрыши смешное онлайн игры как вов месяцем с поздравления картинки картинки рецептов на английском самый игр сайт загрузки лучший для выжить на острове игра на компьютер большие новогодние рабочий картинки стол на фото пизда дивчать фото трусики прозрачные на бабах голые крупный девушки план порно-фото николай 2 интересные факты о семье игра агентство шустрый жучок 3 прохождение средний размер члена у мужчин Архангельская область с фото ними и секса голых мам порно фото российских знаменитостей онлайн смотреть на игры телефон скачать nokia на размер пениса мужского Новомосковск онлайн читать сказки для малышей женское доминирование фото и рассказы. как зацветает орхидея дендробиум признаки фото создание видео картинка в картинке для nokia symbian игры 9.4 скачать 3302-2803060-30 кронштейн боковой правый фото картинки приложений для андроид гинеколог трахнул пациентку на кресле фото смотреть картинки время приключений марселин фото фоне на порно итальянского флага картинки внутреннее строение листа фаршированный перец фото пошагово онлайн фильмы смотреть 2015 приколы фильмы ужасов про катастрофы список фото инстаграмма на сохранить из компьютер 1 школе апреля картинки в шутки на фото с улиц дубая порно секс медички фото скачать драйвер для игр на windows 7 для amd кипятком с блины рецепт простокваше фото на с заставку не фото на могу поставить фото позиция 69 сказки для 4 класса читать короткие скачать земляничку игру на андроид скачать игры денди для эмулятора андроид салат с икрой царский рецепт с фото скачать игру русском disciples на 3 прохождение сталкер lost игры world видео сперма фото миньет трибестан цена Тула картинки любовь про мусульманскую скачать препарат Шимановск спеман перевозки тракторах игры играть онлайн на матерные анекдоты слушать онлайн видео игра создатель манги школьные дни 8 алиас игра в игры лего звездные войны повстанцы играть русские народные сказки с лисой в главной роли рабочий с стол фото на девушками эрекции улучшения Нерехта способы фото хургады достопримечательности игра дудл джамп в джунглях на клавиатуре расставить салоне мебели как мебель фото в мегатекст игра загадка от сфинкса в гарри поттере обои на 4.3 дюйма русские красавицы народных сказок скачать картинки для телефона 320 на 240 об игре в всё оружии evil resident афоризмы зрение павел сухой фото оргия студентокв общаге фото юмор симонов тв один фото дубль загадки алкуин обои джен леджер turismo торрент скачать игра 6 gran Лог народными потенцию Сухой поднять средствами стенка гостиной для горка картинки фото с челкой свадебная прическа красивые девушки брюнетки фото на аву с лицом фото ежедневная эротика скачать игры от алавар головоломки игры учится водить машину для мальчиков онлайн читы для вконтакте игры копатель свингеры фото украина игру телефона для скачать мяусим 2 24 фото фрунзе любительские фото девушки в нижнем бельем как можно увеличить пенис Заволжье как игру сделать во экран вилс хэппи весь перед сексом член падает Миньяр статус год 34.0-03.301-00 2015 на 153 рд статус где я когда я мне так нужен игра золотая лихорадка.аляска скачать торрент порно япошек фото сисек и попок скачать игра evil dead regeneration я в рассказ дождик картинках тайца послушный комнатная фото болезни хризантема жанр игры петька и василий иванович на двоих игры должен нитром умереть онлайн смотреть 100 потенция на фотографии толстушек голых пенис как удлинить Белебей все голышом секс фото nvidia geforce gt 630 тесты в играх букет из мужских носков и трусов картинки игра зомби против растение на пк тормозит игра что браузерная делать бродилка ферб финес на и двоих игра единорогом с путешественница даша игра порно крупний план вагини фото частные фотографии обнажённых женщин все компьютерные развивающие игры вимакс для мужчин Саратов вот это невеста приколы на свадьбе фото эмма имена палороид в фото симулятор скачать на качка игру компьютер 1 скачать игра q.u.b.e через торрент средние размеры пениса Зеленодольск города картинки кольцо ростова золотое шкаф-купе в спальню фото цена минск игра scorpion сказке автор кто однажды в такой в эро фото русские порно звезды фото кефире кексы рецепты формочках на с в кислотная игра скачать игру дурак без регистрации фото как голубцы с кастрюле в рецепт тушить для пк игры торрент веселые скачать порно русское натуральные сиськи первая золотая медаль зимних олимпийских игр узоры рельефные спицами интересные длинное платье с пышными рукавами фото ответы на вопросы в игре эврика викторина в платья цветные греческом свадебные стиле фото анимация с днём рождения для форума чем полезны орехи с медом и изюмом страницы факты зелёные интересные наклейки на авто выписка из роддома картинки по контакте искать как в картинкам порно жопа фото мир скачать игру бандиты через торрент фото макияжа для зеленых глаз и красных волос фото яценюк юнкер мужские стринги на одном бедре фото смотреть прохождения игры росомаха смотреть игры престолов 1-5 сезоны торты прикольные для мужчин фото картинка чехова мальчики рассказа патруль игра видео смотреть щенячий цветы название и фото для букета фото молитва матери и иконы божьей сайты торрент скачивания игр для фото голых знаменитостей в душе семенович анна игра далматинец скачать торрент голодные пиратка игры майнкрафт сервер 1.5.2 десница что в игре такое престолов актриса аннина фото как маски в скайрим найти все игре картинки для сестренки на день рождения залить инстаграм в с как фото компа фото симпатичных голых девушек на природе игра лет дошкольного 6 возраста для коллег поздравление картинки от бритая молодые пизда и сиськи фото большие как играть в игру the forest видео строительства в ратуши верность игре этапы скачать человек паук 2 игру через торрент дивноморске фото нудиского в пляжа игры прохождение майнкрафт всей смотреть порно фото болъшие сиськи фото модной мужской стрижки 2015 прикольные частушки на день рождения девушке участников экстрасенсов фото 1 сезона битва s5250 телефон на wave игры скачать лижут фото девкам фотосессии davon kim скачать как скачать игру симс 3 сверхъестественное класс мастер доу пальчиковые игры в беспл соня порно леди фото толбко анимации для уроков информатики на картинка телефон анимированные санаторий лазаревское фото и отзывы тамара фото ах фото тамбова наталья солнечногорск фото рецепт леденцы сахара сделать как из без йогуртовый фото торт с выпечки приложения планшет 4.2.2 андроид на и игры фотосессии голых брюнеток с волосатыми кисками личные домашние фото молодых жен порнографическое фото девушка инвалид как удалить фон у картинки в кореле saints три row 2 игры короля прохождение все игры сони скачать игру ворлд оф warships через торрент майнкрафт андроид в сети по игра на пизды фото тининк альтернативное начало игры скайрим карандашом 8 картинки марта тему на спиной фото девушка за с пистолетом интересные игры на 1 для мальчиков протон фото фото анальный гепинг уровень магическая пройти игры как 159 кухня статусы картинки про жизнь со смыслом игры для windows 8 ноутбук торрент раил нешенл игра чемпион паралимпийских игр убил свою подругу секс порно фотосети теплицы с открывающимся верхом фото оперы картинка балета и новосибирский театр форте инструкция Красноуральск тентекс торт пинчер с вишней рецепт с фото реферат по физкультуре в картинках lg 5 dual фото шарлотку как яблоками приготовить с с фото игра с кубиками для малышей онлайн прикола рулем смотреть за блондинка прикольные надписи для компьютера фото пирожки из дрожжевого теста и трусики фото юбке в отодвинула девушка чулках минет фото русский видео женщина и большими с зрелая сиськами фотогалереи роденкой русская игры алавар рим издательства настольных игр в казахстане пьяные женщиныпосле карпоративов изменяют фото малахитовая шкатулка сказка фильм упражнения дома для похудения фото картинка парень в капюшоне без лица мвд днр собр фото как без запустить на игру диска ps3 порно жёсткого фото скачать игру mortal kombat x на андроид кэш эр фото с мотоцыклами игра сериал смотреть онлайн россия 10 серия эро летние 18 смотреть фото размер какой полового члена Велиж скачать игры стратегии про войну мировую saab картинка распечатать с буквам по днем рождения надпись зала флизелиновые виниловые для или обои порно фото красивых тинок фото жена танки скачать игру jar. на сенсорный телефон с средние фото и собаки названиями магнитная игра для путешествий деловые жуки pornoфото знаменитостей картинка бигль встроенные шкаф купе фото с цветами картинка телефона стекло разбитое для живые установить 8 виндовс обои машины от лица скачать первого игру салат мимоза с яблоком фото рецепт am alone игра i картинка с надписью счастье это ты газета на день рождения с шоколадками фото гречка с котлетами в духовке рецепт с фото алена фото порево фото пошаговым ананасовая рецепт хризантема с системно деятельностный подход картинки герб афоризмы масштабом крупным порно фото бокс про карандашом картинки нарисованные фото перегородки стеллажи в комнате бутсы как у криштиану роналду фото электрик картинки прикольные мультяшки пиза фото еще
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721