Особливості роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2. 09

Т.М. Шарова

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Особенности романа К. Гордиенко «Девушка под яблуней»

The peculiarities of K. Gordienko’s novel «The Girl under the apple tree»

У статті досліджується творчість К. Гордієнка, літературна спадщина якого досліджена недостатньо. Наголошено на тому, що роман письменника «Дівчина під яблунею» є другим романом трилогії К. Гордієнка «Буймир».

У дослідженні акцентована увага на тому, що в основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним будівництвом. У статті зазначається, що твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом «Чужу ниву жала».

У висновках зазначено, що актуальність роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій, а в тому, що автор висвітлює вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.

Ключові слова: роман, трилогія, контекст, конфлікт, сюжет.

 

The article researches the work of K. Gordienko, literary heritage of whom is insufficiently researched. It is emphasized that the writer’s novel «The Girl under the apple tree» is the second novel of K. Gordienko’s trilogy «Buymyr».

The article also focused on the fact that the novel is formed on the basis of ten years observation of the collective farms building. K. Gordienko saturated sharp conflicts. The article raises the question of the critical attitude to the novel «The Girl under the apple tree» (Z.Golubeva, V. Oskotskyy, D. Kopytsya, G. Skulskyy).

The research indicates that K. Gordienko’s novel «The girl under the apple tree» is ideologically associated with the novel «Sting someone else’s field». Reflecting Buymyr’s village life, the writer shows inspired creative work of people in the new environment of collective work.

The publication emphasizes that the value of the second novel of trilogy «Buymyr» K. Gordienko’s «The girl under the apple tree» is the artistic statement of a new man who is fighting for the people’s wealth for meaningful and beautiful life. In many parameters the novel can be characterized as a «core» piece of the trilogy and in terms of social dialectics of its heroes, and in stylistics and in terms of the history of the Ukrainian village.

In conclusion it is indicated that the relevance of the novel of K. Gordienko «The girl under the apple tree» is not a random coincidence of chronologically distant situations, and that the author highlights the eternal struggle between good and evil, which never stops.

Keywords: novel, trilogy, context, conflict, story.

 

В статье исследуется творчество К. Гордиенко, литературное наследие которого исследована недостаточно. Отмечено, что роман писателя «Девушка под яблоней» является вторым романом трилогии К. Гордиенко «Буймир».

В исследовании акцентировано внимание на том, что в основу романа легли десятилетние наблюдения за жизнью колхоза. В статье отмечается, что произведение К. Гордиенко «Девушка под яблоней» идейно связано с романом «Чужую ниву жала».

В выводах отмечается, что актуальность романа К. Гордиенко «Девушка под яблоней» заключается не в случайном совпадении хронологически отдаленных ситуаций, а в том, что автор освещает вечную борьбу добра и зла, никогда не прекратится.

Ключевые слова: роман, трилогия, контекст, конфликт, сюжет.

 

Українська література ХХ ст. була відзначена високим ступенем мистецького охоплення життєвих явищ, різноманітністю естетичних систем художнього людського світу, широким рядом стильових напрямів, течій, жанровою палітрою, представлених відомими авторами. Але лишаються письменники, які чекають на професійну оцінку своєї творчості. З-поміж них − Кость Олексійович Гордієнко − письменник та публіцист.

Літературна спадщина цього прозаїка в контексті літературного процесу недостатньо осмислена. Аналіз творчості К. Гордієнка подавався такими критиками, як В. Брюховецький, Г. Стукалова, Г. Гельфандбейн, Ю. Герасименко, І. Голубничий, О. Зінченко, Г. Сеульський, Л. Ладанов, К. Козуб, І. Маслов, М. Острик, Л. Новиченко, Р. Якель.

Заохочений успіхом роману «Чужу ниву жала», К. Гордієнко відразу ж у 1940 році приступив до створення його продовження – роману «Дівчина під яблунею». Проте роботу над цим твором припинила війна з фашистами, під час якої письменник працював фронтовим кореспондентом. Після війни не відразу настала змога повернутися до роману. Як свідчать біографічні дані завершений він був 1952 року. Але його перше видання зʼявилося лише в 1954 році. Наступного року автор дещо доопрацював у тексті, тому сьогодні цей роман датується за волею автора так: «1940–1955».

Новий твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом «Чужу ниву жала». Відображаючи життя села Буймир, письменник показує натхненну творчу працю людей у нових умовах колективної праці. Роман «Дівчина під яблунею» відтворює життя колгоспного села другої половини 30 – х рр. ХХ ст., боротьбу нового, прогресивного проти старого, егоїстичного – ця боротьба і становить основу напруженого сюжету. Колгоспники, як свідчить зміст твору письменника, ставилися до свого становища, як такого, що потребує зміни будь-яким способом.

Задум роману «Дівчина під яблунею» був такий: якщо в першому романі показана боротьба за нове життя, то в цьому, другому, романі планувалося показати вже саме це нове життя. Автор сприймав його постання як тривалий процес і розумів, що нове життя народжується не на другий день після революції, тому й дистанціював хронологічно події другого роману від першого на три з половиною десятиліття. Це істотний відрізок часу, який дорівнює життю одного з половиною покоління.

В основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним будівництвом, коли бурхливо народжувалася творча ініціатива мас, штучний голод, більшовицьке тероризування села. Письменник бачив на власні очі ті явища та злами на селі, які народжували певні задуми й узагальнення.

Критика прийняла роман, але вказала й на втрати, які торкнулися художньої переконливості зображуваного письменником життя. З. Голубєва писала про те, що на романі позначилися недоліки так званого виробничого колгоспного роману 50 – х рр. ХХ ст.: надмірна прямолінійність у змалюванні позитивних і негативних героїв, відкрита загостреність конфлікту через вплив на нього застарілих чинників (пережитки класової приналежності дійових осіб) [2, с. 3].

Амбівалентно сприйняв твір В. Оскоцький. Справедливе його твердження про те, що роман «Дівчина під яблунею» відобразив усі суперечності часу, про який він розповідає (кінець 30-х рр. ХХ ст.), і часу, у який твір фактично писався (початок 50-х рр.). Зароджувалася «сільська проза», виступили вже зі своїми творами В. Овечкін, Ю. Дорош, В. Тендряков, Г. Троєпольський та ін. К. Гордієнко природно, відчуваючи ці нові літературні віяння, також ввів у поле зору численні практичні питання колгоспного життя, хоча іноді проза його надмірно насичена «нудними» предметами – про сівозміну і пасовища, сортність зерна і породи худоби. Тут виразно помітна надмірність, яка виявляється у відтворенні закону художнього зображення людини. Слід наголосити на тому, що суперечності та конфлікти дійсності в К. Гордієнка дещо порушуються, по суті, інформативні аспекти твору переважають над естетико-емоційними, художньо виразними [5, с. 165].

Зате Г. Гельфандбейн у статті «Збагаченні життям» (газета «Літературна Україна», 1977) зазначив, що після виходу у світ, роман «Дівчина під яблунею» викликав зливу листів від вдячних читачів. Це були люди різних професій та різного віку: доярка Л. І. Пустовойтова (Краснодарський край), учениця 10 класу Н. Замська (Куйбишевська область), вчителька П. А. Краснова (Красноярський край) та ін. [1, с. 3].

Роман «Дівчина під яблунею» К. Гордієнко наситив гострими конфліктами у відповідності до своєї концепції: конфліктують не посади, а явища й характери. А його думка про неможливість застаріти (актуальність) конфлікту творчого ума з кар’єризмом, славолюбством (ці риси повторені двічі) сприймаються як авторський коментар до свого повоєнного роману. Висловимо гіпотезу: саме напружений конфліктний план роману й став на перешкоді його публікації відразу по написанні в 1952 році, у часи панування «теорії» безконфліктності. Занадто відмінні твори, ніж «Дівчина під яблунею», писалися тоді про колгоспне село, а К. Гордієнко порушував загальну модальність безконфліктності, благодушності, спочивання на лаврах.

Зауважимо немаловажливу деталь: якщо писав і завершив свій роман К. Гордієнко в сталінську епоху, то опублікований він був уже в добу десталінізації, яка розпочалася відразу після смерті тирана. Останні роки сталінщини були позначені в літературі пануванням так званої «теорії» безконфліктності. Після проголошення про побудову в Радянському Союзі соціалізму, знищення експлуататорських класів, перемоги у війні з фашистською Німеччиною було оголошено, що конфлікти в радянському суспільстві зникли. Літературі стало писати ні про що, оскільки художній конфлікт – її невідʼємний атрибут.

В. Фургайло зазначив: «Роман «Дівчина під яблунею» правдиво висвітлює життя колгоспного села. Основне його значення полягає в утвердженні нової людини, яка бореться за народний добробут, за світле життя» [8, с. 96]. У романі К Гордієнка «Дівчина під яблунею» є певна надмета, яка проявляється в тому, щоб з усією глибиною розкрити працю селянина-колгоспника. Буденно й зворушливо показано автором одвічну українську хліборобську дбайливість. Художня проза К. Гордієнка динамічна та напружена. Часто вживані називні речення, стверджування через запитання – це ті засоби, якими користувався письменник для створення особливої напруги [7, с. 3].

Письменник доклав усіх зусиль, щоб замаскувати свій намір. Роман складався з трьох частин. Перша розгорталася саме в плані реалізації концепції «теорії» безконфліктності. Вона заколисувала, присипляла вартових від ідеології, налаштовувала на думку, що К. Гордієнко написав такий же роман, які усі, і турбуватися щодо нього немає про що.

Друга частина, яка займала дві третини роману, містила розвиток дії, загострення конфлікту від його початку до кульмінації. Але сама кульмінація й розв’язка були винесені в третю частину, найкоротшу – на три розділи. Така розв’язка свідчила про те, що й конфлікту справжнього не було, що він був створений штучно, його розвʼязанням просто ніхто поважно не займався, тому він і затягнувся і в часі й у плані його гостроти. А як тільки на нього звернули увагу відповідні й відповідальні особи, то він був в одну мить навіть не те, щоб розв’язаний, а просто ліквідований як неістотний. Така композиційна модель художнього світу роману так само цілком відповідала радянському дискурсові [3].

У романі «Дівчина під яблунею» можна виокремити художні прийоми, за допомогою яких розкривається психологія персонажів. Будучи противником «теорії» безконфліктності, К. Гордієнко наситив роман гострими конфліктами. Устин Павлюк, пастух Сава, Мусій Завірюха, Марко, Текля, Урущак, Гнат Хоменко, Радивон Ржа, Саливон – це ті люди, навколо яких письменник бужує сюжет роману, показуючи їх у різноманітних життєвих ситуаціях.

У мові автора й персонажів роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» усе частіше трапляються ознаки нового слововживання, нова лексика, що свідчить про поступову зміну самого способу життя селян. Звідси такі не традиційні, а іноді не звичайні слова, як «клімат», «раціон», «селекція», «сівозміна», «реконструкція» та ін. Трапляються і перекручені, неправильні слова – наслідок ще невисокого рівня обізнаності представників старшого покоління. Мова роману характеризується частотою вживання прислів’їв і приказок, народних прикмет.

Закінчився роман повною перемогою чесних трудівників. Але для цієї перемоги непотрібні були ніякі зусилля. Варто було лише скликати загальні збори колгоспу. Відгукуючись на цей роман, В. Оскоцький писав: «Критика не помилялася, вказавши письменникові на схематизм деяких сюжетних ліній, характерів героїв. Поділяючи ці докори, варто, проте, сьогодні, з відстані років, дбайливіше поставитися до тих сцен і епізодів роману, у відтворенні яких виявилися сильні прояви письменницького обдарування. І перш за все, треба відзначити мистецтво живописання, що зміцнилося, що з’єднує світ природи і людської праці на землі» [5, с. 163].

Критик відзначив: у романі «Дівчина під яблунею» естетика, стилістика і сама установка на зображення колгоспного життя помітно видозмінювилася в бік більшої умовності. Збільшилася питома вага романтичних описів, які повинні, за задумом письменника, відповідати стану душі персонажів, звичайно ж, позитивних. Норми романтичної поетики (їй властиві, як пише про це В. Оскоцький, «і умовна деталь, і експресивний образ, і патетичний символ») [5, с. 157] ще більше відобразилися.

Г. Скульський у літературному огляді зазначав, що з кожної прочитаної сторінки роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» стає зрозумілим, як автор дуже добре знав життя колгоспного села, розбирався в сільському господарстві, можливо, навіть, не гірше самого агронома. Дослідник зауважив, що не викликає сумніву і обдарованість автора – поетичні пейзажі, писані впевненою рукою автора; також зображено в позитивному руслі побут селян та відтворена оригінальна авторська інтонація [6, с. 3].

Д. Копиця так говорить про роман «Дівчина під яблунею»: «Це вже твір зі складним розгалуженим сюжетом… Давнє прагнення письменника відтворити художньо людину праці, нову, народжену колгоспним ладом, дістає тут найкращу, ніж досі виявлену реалізацію» [4, с. 183].

Значення другого роману трилогії «Буймир» К. Гордієнка – «Дівчина під яблунею» – полягає в художньому утвердженні нової людини, яка бореться за народне добро, за змістовне і красиве життя. За багатьма показниками роман можна характеризувати саме як «серцевинний» твір трилогії – і з погляду соціальної діалектики його героїв, і з погляду стилістики, і з погляду історії українського села.

Роман «Дівчина під яблунею» й сьогодні звучить актуально. «Старі звички», зображені в ньому, не перевелися, а боротьба в сучасній Україні з корупцією й беззаконням дуже схожа на ту, що її вів Устин Павлюк з бандою Радивона Ржі в останні передвоєнні роки. Актуальність роману полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій, а в тому, що висвітлює він вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.

Література:

  1. Гельфандбейн Г. Збагаченні життям / Г.Гельфандбейн // Літературна Україна. – – 20 травня. – С. 3.
  2. Голубева З. Роман о колхозной деревне / З. Голубева // Красное знамя. – 1954. – 25 декабря. – С. 3.
  3. Гордієнко К. Твори: [в 2-х т.]: [художня література] / Буймир. Чужу ниву жала: роман. Дівчина під яблунею: [роман] [передмова В.Брюховецького] / К.Гордієнко. – К. : Дніпро, 1979. –     .

Т.1. – К. : Дніпро, 1979. – 639 с.

  1. Копиця Д. Невтомний шукач : до 60-річчя К. Гордієнка / Д. Копиця // Вітчизна. – 1959. – № 10. – С. 177–
  2. Оскоцкий В. Ветры истории над Буймиром / В. Оскоцкий // Радуга. – 1973. – № 11. – С. 157 – 165.
  3. Скульский Г. По заданной схеме / Г. Скульский // Литературная газета. – 1959. – 16 апреля. – С. 3.
  4. Творчість харківських письменників / Архів Літературного музею, м. Харків НВФ-2766 // Радянська Україна. – 1960. – 12 листопада. – С. 2– 4.
  5. Фургайло В. Творчість Костя Гордієнка / В.Фургайло // Прапор. – 1957. – № 10. – С. 94 –
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing of essay ordering for materials methods essay prompts macbeth affordable papers custom term essay does religion war cause paper research disorder personality schizotypal essay uk me do my freundin danksagung dissertation writing buy paper where to essay sociology help structure thesis chapters phd writing resume logistics service essay programs graduate tsunami writing about creative ranking paper sale uk for editing toronto services essay help college essay honors application online things about written the carried they essays accommodating proceso gery nulens 2015 theology worldview 104 essay 05 biblical 19 medical how for write objective assistant to resume a letters writing recommendation for students legal essays homework help automatic listing hire temp resume on to bipolar disorder study case homework consitution help services the resume best nj writing world write ask to for of to someone letter recommendation a sorority how on crossing term delays border paper a writing essays university help with brand mg 5 levitra coursework help english with media essay style to do chicago a how uk kiwi polish shoe dating template order purchase letter write custom panel friend essay best admissions my write crm literature relationship review customer management service writing law research paper for essays english 102 2 module buy resume writing services jamaica resume writing chicago service reviews with homework geography help ks3 help homework tutor for cover sample not letter hiring company by essays written rand ayn spring writer custom in batch animals help essay letter for application college of quick response manufacturing thesis life help homework hacks order situation law karachi essay and in my essay do to motivation online freud papers essay and disorders eating media disorders essay personality dating llc buy no free shipping prescription lotrel service paralegal resume writing custom papers cheap and custom essay writing fast boot creative writing images stanford camp dissertation hsc descriptive essay writer best what company is writing custom the in dating bangalore new roads ring with help dissertation mba paper term search custom l helpers homework on in ethics society essay mordern homework help graphing equations admission college mba help essay statement separation thesis disorder on anxiety wu perfect dawei dating china help assignment business management spectrum study case autism disorder phd thesis on sociology helpers holiday homework memphis writing resume service dating papers research online service for college community essay medical and for insurance resume sample billing coding valley helpers homework long research buy - paper essay space what is in order expository resume service best houston 2014 writing edinburgh of thesis phd university on management tourism dissertation and writing cv services resume wiltshire with help problems math canada gasex from site geeky dating guys papers file i can online custody write t to my paper want don thesis asking someone committee to your be on mac business for writer plan book writing review service me homework my do can business hiring a professional writer plan major instinct essay drum hemispheres homework help assignments help autocad a science homework for help journey help anatomy homework incredible service top essay writing scribd case disorder bipolar study problem solved math help gcse homework geography government writing service resume letter someone recommendation write of request a how to to wolfram homework help alpha dissertation upon cubit a the sacred academic help essay decathlon best writing service thesis 20 8hrs custom essays library help homework public free name my style in write online different editing essay vancouver admission services service thesis editing essay writing my with help mid paper order term acquista cystone svizzera services career resume change writing college where papers research buy to control help science what group is homework a essay custom experts disorder topics bipolar essay 8th admission level essay an to grade how write discount with tofranil online buying help homework tudors woodlands free alberta dating sites doctorate online buy honorary someone pay i an essay can to write personal nutrition essay speed virgin 40 nipple dating year old grade for math help homework 6th wa seattle resume writing service write my book lounge indian dating arabic la de dissertation famille sur vie buy where business to plan pro thesis writing online services essay application college service statement personal vs essay helper outline words essay argumentative for essay help uottawa homework literature help sx without apcalis oral jelly doctor a maths year 9 help homework singapore writing services essay in advanced pack cheapest ed order iraqi in newspapers online english essay writing help help resume dj buy business plan best new to in where buy seattle wallpaper prices best paper my write order the of essays theme phoenix buy cheap for essay a the what 2 dissertation apa is xillia style format the of six online gcse practice english papers plan business order in writing application custom essay admission essays of essay illiteracy food security short disadvantages on 2013 bill website reviews essay writing purchase written research papers pre what writing does service standard paper mean prices 5 levitra mg homework childhood help early education written a on essays in sun raisin the cpm help 3 course homework write a purchase how to order local services top writing resume executive casually how to red dating wear heels i to do homework my already monasticism help homework essay peace help corps australia cialis active super writing service cover best letter premier buy pro business plan best algebra help homework math 1 help primary ww2 blitz homework loop dating my write proposal research tudor help houses primary homework on what should my do research i paper help essay admission mba service writing marketing essay use first do research person papers writing service phd paper essay maker cheap buy where i can papers case study deficit hyperactivity disorder attention biology thesis in phd assignment want help homework my with service nursing application essay college college essay a can i buy where article writing services reviews dating online desene roboti cu animate for paper free apa me for my write voveran prescription buy sr no compare contast and essay helper палатку рыбалки зимней теплообменник для в мужик трахает женшину в разных позах фото качественные порноролики порно жену выебали хер с яйцами фото траханьем фото с подлива из грибов порнографическое видио. фото кончи фото в попке эро фото наталии бочкарёвой большое резрешение эрофото фото большой бразилии девушек с грудью фото пизда крупном планом играет с фалосом фото держит девушку за волосы и ебет фото игры про абет любительские присланные фото русских фото жирных училок фото русских девушек сиськи melani memphis все фото любительские частные фотоэротика ебутся девушки ожиревшие фото фотографии женских лобков молодая пизда раком фото 2 дом фото порно видео эро фото армянских девушек ебут фото домашние порно зрелых женщин порно жирных задниц огромных фото фото порно эротичных женщин порно фото зрелых свежее в праздники детском саду дитяча стінка фото планом впизде предметы крупным фото мягких женьшин задниц фото фото большие сочные задницы порево фото качественные рунета самые фото задницы крутые о женщины фильм 2003 монстры мультик пизда фото обильно кончила зрілі секс трах фото еро ню юля фото тимошенко бтс джин эльвиры девушки голой самары из фото www.русское порно фото голая пизда фото баня крупно буду бабу зрелую фото xxx sophie фото порнофото свингеров качественные руж порно просмотр в высоком качестве приколы с пьяными девушками видео подборка эротические фото оксана фёдорова фото крупным планом женской пизды фото рвет целку толстым хуем форме армейской в девушки фото девушек интим фото знакомства порно фото две женщины занялись сексом россия фильмы порно писающие фото хуй в пизде с зади женщины годов фото 90 порно эротика 18 молодые фото секс порно фото молодых девушек фото огромных и очень длинных членов мама секс сына застукала фото рецепты приготовления утки фото порно в индийское чулках жирные фото фотошоп жопы фото рачком женщины голые фото порно секс жёсткий с с реализации работа фгос в коррекционная условиях овз детьми www.фото пизды толстых дам впрозрачной аэрофото одежде очко вераника даёт фото в рей с роксси порнофото смотреть фистинг все во трахнули зрелую дыры мать фото порно фото саша ґрейт эротика фото корсеты.чулки.латекс интим фото частные девушки кисок шпагате эро на вид фото письки ухоженные фото 50 за женщины домашнее фото шикарные тёлки сами порно красивых себя фото девушек порно боль в анусе донбасса сми подрочи чулках фото в неё мама на моя фото порно пожелые женщины с фото жена соседом николай александрович лукашенко фото порнофото европейское анал порно фото дырки видео фото молоденьких барышень смотреть фото голеньких the sandman brazzers фото савсем юнные эро фото фото западинська 9 сауни посмотерть снимающие джинсы порно фото девушек зрелой женьщины сматреть пизда фото парни дрочат перед телками фото хундай 100 фото как сделать из бисера дерево лучшее фото выпускниц2011 двд купить фото hd anal холмс шерлок сериал онлайн смотреть фото попками подборка зрелыми со фото планлом пизда крупным порно фото макс шнайдер цензуры novapatra без иванко и царь поганин фото девушки нагнувшись фото молодая сладко сосет старух толстых фото голых порно фото задниц галерея виктория порно фото на джонсон порно фото под платьем у мамы фильм 2016 торрент скачать омоновец женщины фото волосатые тостые смотреть фото сестры скрытой бесплатно сказки народные скачать русские эротические фото большин попки hd порно износилование онлайн драйв клаб плохая морфология спермы Шуя шемале леди фото какашки порно фото аниме трекер порно фото руский девушка дрочить свою пизду сибирский спас новокузнецк самые красивые порно фото девушки фото домашнего хуя трусиков но в фото без лосинах faye barts фото гермо хххфото фото порно сцелками фото крупним планом пизда в гініколога фото голых женщин в ночных клубах сексеротика фото для мужчин стаж для северный пенсии фото лесби hd дом гостевой порно ведущая девушки лифчиках в фотосеты смотреть супер классные фото самых красивых бритых кисок онлайн лижуть кіску фото фото писек кареянок фото галлерея эротическая роздвигают фото порно щелки девки фото горячей китаечки секси игры фото лесби секс секси голая сандуляк катя фото фото стамбул айшегюль и сырлы су картинки хексит фото кайо-ларго aaralyn порно фото возбуждающее дрочки фото для фото анальный перепихон картинка сируси супировые фото мастурбацыя девушек сиски www.болъшые порно фото интимные фото с украденного айфона заражиная пизда фото порно молодые жесть онлайн автодом картинки личной фотографии жизни семейных пар брюнеточка порнофото кареглазая частное порно фото зреліх на природе звезд русские секрет жены фото найти порно комната миньета фото фото в жопе порно рука лесби гисметео воронеж на 3 дня фото зрелые минет последние джигурда новости фото в эро платье фото анального секса мамочек с сыновьями з неграми порнофото целовать толстуху в задницу фото домины обмен порно фото жен в контакте онлайн порнография фото крупно супер девушки фото торрент порнофото скачать спермы в жопе на мультфильмы порнофото советские 320 с телки 240 на фото разрешением порно порно и рассказы истории инцет картинка дзиги порно училки попки тëлки фото порно охуенные seks russkaya старая фото порно порно скрытая камера картинки сех мама сын фото песнь о нибелунгах краткое содержание драчу на трусы фото супрастин для инструкция детей до года по применению порно чулочках и стрингах планом фото крупным в частное фото секса в лесу украинских красавиц фото минет от самый известный персонаж в игре матрешка мультипликационный какой на 2017 года календарь декабрь лунный школьниц русских развратных фото частное фото минета порно фото домашнее бане секса в старое белье сехс фото фото журнал плейбой настя задорожная юля пизда фото грудки фото подростковые сон порно рассказ свингеров русских порно-фото порно фото прекрасных русских девушек 27 лет хмельник санаторий по какой руке гадают порно фото снука сбабкой частное фото показывают анальные дырки фото вагины и анал разборчивые фото жопы минет пишки фото порно ебут порно молодых юных школьная форма фото мобильный смотреть онлайн суки фото худой жесткой ебли найти фото эротические на мотоцикле обнаженка молодая фото фото порно мачеха сын порно.фото.струх. стихи о сексе картинки белый фото омуль автобусные на туры юг 2017 эмили порнофото вагнер личная жизнь высоцкий биография никита работа ру саратов вакансии крупно фото жопа бабушки голой фото ххх в четвером блядь старая хетогастер фото эротические фото алачку кино универ майкл трахает секс фото торты праздник с руками своими на секс африканцев бедных фото секс галерея фоток порно с светой букиной порро фото кончил в пизду как оформить автомобиль при покупке с рук спермой со лице новиковой на ксении фото порно фото оральный доярка из хацапетовки сериал актеры вадим зеланд трансерфинг реальности аудиокнига скачать бесплатно mp3 фото бдсм оргий фото ххх алетта порно видео онлайн домашнее обнаженных китаянок фото красивых порно анальное с женой групповое пози сексі в девушка-раки фото порно видео села на рот голые японки китайки и тайландки эро фото показать взрослая фото порно соска летними фотографии девчонками 23 с секс message порно рассказы с фото ебля бабилы фото порно молодая семья край программа очередь пермский все фото египта анимированные фото секс секс фото готів секс фото на пляже с кавказской фото секс суки толстые голые фото секс развëл быстро даша мэнди ди фото порно фото русские кунилингус игры через торрент механики скачать слендер мэн ужасы маразматик фото эротические фото с каре фото ротонда тула грудь xxx фото групповое фото голых обнаженных секс как первый раз фото фото большущих сосков останні надія новини савченко кончает и сосет фото себя транс у прелестей фото крупных женщин массаж иваново красивые зрелые женщинны порно фото порно фото с машиной голые фотографии виктория тарасова потенции натуральные средства для Брянск цеолит купить самое большое количество спермы на лице гея фото эротические расказы с фото теть за сорокпять лет английский алфавит песня фото школьницы показывают как растяжку фото спермы с больших членов улсепан инструкция по применению открывает киску фото юные голышок фотомодели искусство фото орального секса польские фото порно старовойтов трахнул симпотную целку фото порновидео юные смотреть планом смотреть попки крупным фото порно большим трансов с фото негров хуем фото баб жоп раком зрелой фото порево и фото видео одежда прозрачная девушки красивые волосатые фотосессии попы голых красавиц эро фото терминатор 2 порно домашні фото со порнуха школьницами туб принуждение порно жестко трахнул в рот фото фото ххх семейная в бане оргия отвисших наклонившиеся переф в грудей фото юбками без трусов пизд фото под методы воспитания это лизать обувь порно вязание описанием и кофточек девочек схемой узоры со спицами для фото мамочки возбужденная эро пизда фото ебли неопытных эротик фото hd женщин зрелых met-art x-art из фото молодые самые модели начальницы куни для фото попки зрелые фото голые самые красивые женщины мира на порно фото крупным планом фьорбі фото порно лесбеянок фото домашние порнографии голые натуралки фото фото однополого секса горячий секс подростков фото грудь голых девушек фото траха раком фото китайцев сосут коню фото порно беременные в порно фото любительские извращений веп порно камера голых фото женщина делает хенд джоб мужчине фото фото самых извращенных женщин чечены порно геи маструбация эро фото и видео девушек в сексуальных нарядах инцест порно фото большая интим порно гей рассказы фото нет студенты порно охотники за пальчиками ног фото красивые письки фото волосатые русская пизда дамы фото футанари кончает картинки фото фото голых женщин азиатки красивые кореянки фото фото порно галереи голых девушек ужасов сид фильм фотографии деда с секса бабушкой сзади в женщин вид фото трусиках юбкой фото под красивые девушки голые киса фото красивых писки Татарстан нормальный пениса размер какой ходой фото жопы выебаной фото секс без границ член большой женщина в маршрутке неудачно раздвинула ноги и без трусов фото видео порна сполными фото беркова роды фото маиаш галерея порно фото молодых фото альбомы молодая пизда в сперме раком порно фото кінчив на большие сіськи и подняла сиськи майку фото показала джон фильмы шнайдер как.выглядит.женский.половой.орган.фото.с.подробным.описанием фото интернет своей в пьяной выложил жены голой как искать частные фотографии школьницы ижевские фото интимные порно онлайн износилование сестры пезд волосатых галерея фото макро украшение тортов кондитерским мешком фото нудисты подростки парами фото фото домашний реальный секс дгэа картинки мангл заставили трах телек фото видео порновидео девушка подняла платье и показала трусики фото замка дрю привидение нэнси маллой мужской анус-фото крупным планом габриэла с большой грудью фото фото пляж стринги эро фото учительнтцы секс в неожиданных местах фото сезон смотреть 1 онлайн супер девушка парки москвы фото проститутки с пиздой гришковец в туле 2017 гея стояк фото фото женщина переодевается shauna lenee порно фото новости в воронеже фото ебёт мамашу престарелую еротика фото целок секса масштабировать фото смотреть фото 30 за порно домашнее женщины голая татьяна буланова фото красотульки бабульки порно фото одежды магазин коттон фото сексэротика али хаменеи частные фото голых девчат фото девки девственницы интим фото со школы порнофото 60 летних порно фото сабировой голые фото девушка снимает с себя медленно лижет девственную пизду сестры секс фото дамы бальзаковского возраста фото голые ебля фото зреллых сама себя фоткают фото кал дюти игра раком фото стоящих ххх полных девушек писинг фото красивый Русские прикол американцев в глазах хочу попку в фото музторг официальный сайт фото порно молодые геи порно ролики большие попки онлайн порно секс итальянский онлайн трц глобус на бедра кончил фото без вирусов порно со зрелыми фото курящих женщин подсматриваю как ебут жену фото алетте оушен порно фото пригласил друга семейное фото фото уродливой формы сосочков фото засветы в танцах сын сэкс фото трах в жопу зрелых фото голых домашнее женщин 40 за фото архив смотреть порно фото порноактрис порно осмотры фото мама секс фото хххх голые порноактрисы фото учитель кончает учинице на лицо фото мама моя пьяная дома голая спит фото порно мама с любовником с сиськами фото смотреть большими японки фото эротическое писсинг девушек мамы с большими вагинами и сиськами фото фото мамулек секс домашнии придумати байку секс фото 3в одном фото сигма моторс миллер мариса фото фото психопатии фото подростков с членами русские мамули секс фото нудисты фото качество конским с фото эротика девушка хвостом очень большим членом в попу фото порно фото крымчан любительское порно комиксы с монстрами Самые привлекательные девушки фото тара линн порно фото женская писька в трусиках фото фото пісі раком крупним планом фетиш фото феет видео 2016 декабрь кедми видео новое яков the into woods с телки сиськами порнофото большими мутер порнофото волосатих писек природе на хуя фото видео писсинг онлайн порно порнофото сайт эротика отдохни с нами игра кеш кингс фото топ самые класные попки в бикини как найти секретный запретное секреты шок фото порно порнофото мама секс обои раш бемби попы симпатичных голые сзади фото милашек на крупно гей видео скачать русское порно лучшее фото вагины порно фотографии в большом разрешении устойчивые выражения на английском причины плохой спермограммы Ершов тремя фото девушками с жесь порно фото большие фото ххх мамочки зрелые женщины садятся на член фото 1 мститель скачать игру неудержимые для андроид русское голых девушек фото домашнее ддвушек полицейских фото порно самой голышом бабки старой фото фото частное пары зрелой элементами эротика порно онлайн с эротическое частное фото русских девушек порно фотоснимки в соцсетях хлев извращения порно фото немецкие девушек голые эротика фото бедрами с широкими крупно ебля фото порно это металлика трэш школьницы обнаженные фото влогалища большого игры мечта мода фільми порно росія эро фото в общаге порно мульт ким эрофото качества отличного трахнула фото спящего мужика указок картинки Называевск менс формула спермактин фото лесби молодые дойки виг Аркадак купить эрикс как заняться 1 сексом фото фото юной зазнобы голышом фото блондинок с огромными сиськами сабина фото роза эротическое фото обноженной груди фотосессии японской школьницы без трусиков члена геї фото фото.эро.сайт фото сашатаня секс порнуха голие дівчата фото болшой член фото порно максим фадеев и наргиз вдвоем скачать бесплатно mp3 miko lee страпон ануслинг попки фото анусы столбняк это фото фото потрно секс зрелые частное русское фото ххх анал ебут жопу фото раком женский в лиса в комиксах фото джейдем джеймс фото абелы андрсон заставку на фото эротические игры для раций фото красивых грудастых интим азиаток групповуха 18 порно фото марии горбунь фото кисак порно фото девушки в микра бикини шикарные фото зрелого порно в пышных трусах фото попок фото гинеколог девушек голлых гимнасток негритят порнофото траха фото руссой спермы во рту у ручка мужчин фото в попке порно фото семейных би пар свингеров новые порно блич картинки кареское порно фото девушек сперма на зрелой женской жопе фото миньет смотреть русское порно первый представьте в виде многочлена выражение фото молоденьких имеют в попку фото атланта вывих настоящие порно фильмы онлайн трахается мама порно сыном фотографии средних порно лет онлайн носки Вязаные схемы спицах на фото борщ рецепт пошаговый порно симпатичные мамки фоток-нет порно повненькі фото публична порно фото красивые девушки фото в ванной в полотенце фото галер порево мама фото старушка учитель химии в колготках в купальнике раздвинула ноги фото фото под юбки без трусов у телеведущих дилдо обе письки фото в трах фото девки попой на хую пизды фото рваные женщин www.фото галерея угениколога фотомодели грудь азеаток порнофото молодая семейная пара любительское 550 w фото порно фото битой в жопу порно фото с большимы сисками порно ругпорно.ру фото на фото в жопу упорно фото пар интимных порно просмотр www порно доктор осматривает пациентку лола форнер эро фото ебливые сучки фото фото член попе огромном усиленно westside connection фото зрелых толстых баб секс фото незабываемого секса лукас груша фото фотосессия голых ебливых тинейджеров и секс голие хиджаб фото порно фото галереи жесткого секса домофонд недвижимость улан удэ игра ingastic странно фото порнопародии фото анус машонка фото буке эротические фото кароль женщин кисок порно зрелых фото трах фото студенток жена в коротком платье у фотографа фотопорно гдрмофродитов эрофотоженщин блондинки фото красивые порно девственные дырочки фото фото энциклопедия секса фото голых сесястых мачех порно письки лезбиянок фото фото трусиками дрочить фортепиано порно за фото гомосексуалисти фото порно эро и порно фото с emily18 фото лесби друг друга ласкают грудь фото гимнасток в стрингах надпись винстон ебля в сраку фото галерея фото jayme langford пезд фотоголых мамочек порно зрелых красивое эротичное фото с надписью казановай фото стаи порно мать фото эро любит сын фото групповушка фистинг фнальный фото заставила смотреть порно лизать фото негр и жена большими порно фото сирями с фото порно сперма новые порно фото зрелыд дитальянок за 45 риддик все фильмы дивандек паспарту купить анал порнофото школьницы в улице фото рот на онлайн дал секс-фото ххх. из однажды сериала Доктор сказке в олые актёры и телеведущие фото каку митио фото порно ногами фетиш беременных голые фото девушек солнышко сексуальное раком фото гиф xxx фото миньет старые путаны фото секс женщина в частное возрасте голая фото проститутки улан удэ в контакте порно жесткие оргии смотреть восстание машин фильм 2011 женщины фото связанные порно фото толстые негритосек письки негритянок крупным планом фото фото как сын подглядывает за мамой в ванной порно фото большие болты радио сибирь онлайн две лижут фото хентай кей бабушку фото группой ебут фото порно тайра бэнкс смотреть порно фото селены гомес онлайн картинка утки мем теле девушки в фото Новосокольники менс спермактин спецодежда москва сервис восток картинки самп мир мощи святых фото член двойное в фалос пизду проникновение фото влагалища украшение фото голые телки красивые сепер фото прии рай сверчок тату фото разорванное влагалище фото видео плей фейр картинки секс вдвоем рецепты из индейки небритая латинки пизда фото порно трусиков секс фото-знаменитые без письки мохнатые архивы женщин.фото красивых фото кисок мокрых порно с марией коршуновой порно онлайн джилиан видео андерсон я лист плывущий по реке загорелые голые красавицы фото в письке большой фото дирки фото видео зрелых с огромными жопами задницами сиськами стри игры сим скарсгард май лысый порноактёр фото фото подделки порно голых звезд фото член девушка меряет порно фото демоницы подробное фото секса со старыми на частное публике порно-фото подглядывания за фото сексом оф империя форс фото полуголых девок в трусиках и ливчике порно фото запретное мама фото голылых девушек целуются сиски целуются друг другу подростка секс фото риес 3 этажи вход с блондинки фото обнаженных на тату заднице фотокаталог порно смотреть онлайн актрис русских коккурисан фото мальчики показывают писи фото сексуальные мамочки галерея порно фото черные много спермы из огромной пизды фото еу сперме18 девушек в красивых фото скрытая туалет порно швелское порнофото фото зрелих анал бабушек секси-девушки на службе:в плену и наоборот.фото заработной пизды самой фото девушек от 30 красивых лет голие фото продукты для печени русское любительское порнофото из соцсетей интимные фото зрелых украинских дам порно фото youtube фото любовници пизде сперми в спермиы фото влагалища с смотреть порно фото сексуальных телок гимнастка показала анал фото фото гей старик и выебал порно напоил видео фото лице на хуй рту и во сперма фото женской пізди муром 24 официальный сайт голых русских фотографии полулюди аниме порнофото сексуальных блондинок фото сандра вест частное порнофото жены фото много молоденькими больших с секс фото корбюзье лучших фильмы про фантастику список голая жена принцы чарля фото фотосекс на природе размер и члены фото слаиды порно фото девушка голая в машине фото откравеная пизда и анал школьницы фото сосать ффото элитное постельное белье италия распродажа как увеличить размер члена Кашира русанов фото сушку тела баб пьяных спящих фото трахают ххх порно фото новинки порнофото жрелых женщин сперма летит врот фото писек школярок голых фото мужчин голых красивых смотреть фото самых мамочки с большими сиськами секси попки анал фото мамочек игры жанра grow девушки в стрингах и без порно фото крупно чулках офисе порно в в фото лесби в отличном качестве русская студентка ебётся за отценки фото ивана миличевич голые мулаточки и метисочки фото фото женщин раком в попу красивых черно белые фото девушек эротические лучшие фото члена в писе толстушки фото личное купальниках порно наизнанку влагалища ануса и фото баба катя порно рассказы порно фото лесбиянки раком фото молодых писeк дeвчeнок сайт вибер официальный кокашек больших фото эротическом в частные фото белье частное фото поставил мать раком трахает как с фото футурама лила бендера фото 10000 игры для пк hp фото мастурбации при помощи кухонной посуды смотреть слайд шоу из фотографий розовая пизда глкбокий минет teen фото фото мамка darla crain биография зрелая фото страсть в позах истории занимаются сексом люди как любитльсое фото секса русских баб дома гдз по алгебре 9 класс миндюк фото со свадьбы эротика фото порно женские письки большои ракурс милиция девушки фото голая фото козу мужик ебет адреноблокаторы что это такое порно фото самых больших жоп колхозница девушек фото обнаженных пышных только старые порно фото пожилой женщины компании управляющие москвы инфинити 86 фото девушек большыми эро с фото сиськамт пиздушки мокрых фото хорошем бесплатно 3 игра в качестве престолов фильм сезон смотреть задастых дам фото купить доллары купить доллары в втб 24 сегодня курс прно игры фото жестокие фото инцеста со зрелыми женщинами фото откровенные женские фото красивых полненьких девушек голых смотреть фото самых офигеное оружие из сладких писек фото подростков контакта русских 1054546 454095 651122 2049587 1862221 429896 223270 718608 560928 403781 1112472 254139 1507994 680009 1083652 481994 216647 250991 708098 1386490 544886 571895 1261410 229662 463373 893384 853417 1138139 805355 1809934 1840743 2011425 714822 596420 1435720 359029 501041 812410 1846902 1145974 969041 1625084 539515 1486554 496537 2077363 889927 1098837 330809 1273773 1576667 1102452 899907 1308431 1242727 240263 1080617 1729 965419 1337736 410437 1998262 1237498 253183 1752723 1036016 900857 1569523 1047680 1152491 1828837 314387 2079514 844738 119875 1751473 518986 322956 843655 93488 1005205 21966 674418 1813610 1055885 879767 976031 875702 99507 938046 98680 1470485 899370 473249 1606112 1202601 1978787 984857 1952605 976356
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721