Особливості роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2. 09

Т.М. Шарова

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Особенности романа К. Гордиенко «Девушка под яблуней»

The peculiarities of K. Gordienko’s novel «The Girl under the apple tree»

У статті досліджується творчість К. Гордієнка, літературна спадщина якого досліджена недостатньо. Наголошено на тому, що роман письменника «Дівчина під яблунею» є другим романом трилогії К. Гордієнка «Буймир».

У дослідженні акцентована увага на тому, що в основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним будівництвом. У статті зазначається, що твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом «Чужу ниву жала».

У висновках зазначено, що актуальність роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій, а в тому, що автор висвітлює вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.

Ключові слова: роман, трилогія, контекст, конфлікт, сюжет.

 

The article researches the work of K. Gordienko, literary heritage of whom is insufficiently researched. It is emphasized that the writer’s novel «The Girl under the apple tree» is the second novel of K. Gordienko’s trilogy «Buymyr».

The article also focused on the fact that the novel is formed on the basis of ten years observation of the collective farms building. K. Gordienko saturated sharp conflicts. The article raises the question of the critical attitude to the novel «The Girl under the apple tree» (Z.Golubeva, V. Oskotskyy, D. Kopytsya, G. Skulskyy).

The research indicates that K. Gordienko’s novel «The girl under the apple tree» is ideologically associated with the novel «Sting someone else’s field». Reflecting Buymyr’s village life, the writer shows inspired creative work of people in the new environment of collective work.

The publication emphasizes that the value of the second novel of trilogy «Buymyr» K. Gordienko’s «The girl under the apple tree» is the artistic statement of a new man who is fighting for the people’s wealth for meaningful and beautiful life. In many parameters the novel can be characterized as a «core» piece of the trilogy and in terms of social dialectics of its heroes, and in stylistics and in terms of the history of the Ukrainian village.

In conclusion it is indicated that the relevance of the novel of K. Gordienko «The girl under the apple tree» is not a random coincidence of chronologically distant situations, and that the author highlights the eternal struggle between good and evil, which never stops.

Keywords: novel, trilogy, context, conflict, story.

 

В статье исследуется творчество К. Гордиенко, литературное наследие которого исследована недостаточно. Отмечено, что роман писателя «Девушка под яблоней» является вторым романом трилогии К. Гордиенко «Буймир».

В исследовании акцентировано внимание на том, что в основу романа легли десятилетние наблюдения за жизнью колхоза. В статье отмечается, что произведение К. Гордиенко «Девушка под яблоней» идейно связано с романом «Чужую ниву жала».

В выводах отмечается, что актуальность романа К. Гордиенко «Девушка под яблоней» заключается не в случайном совпадении хронологически отдаленных ситуаций, а в том, что автор освещает вечную борьбу добра и зла, никогда не прекратится.

Ключевые слова: роман, трилогия, контекст, конфликт, сюжет.

 

Українська література ХХ ст. була відзначена високим ступенем мистецького охоплення життєвих явищ, різноманітністю естетичних систем художнього людського світу, широким рядом стильових напрямів, течій, жанровою палітрою, представлених відомими авторами. Але лишаються письменники, які чекають на професійну оцінку своєї творчості. З-поміж них − Кость Олексійович Гордієнко − письменник та публіцист.

Літературна спадщина цього прозаїка в контексті літературного процесу недостатньо осмислена. Аналіз творчості К. Гордієнка подавався такими критиками, як В. Брюховецький, Г. Стукалова, Г. Гельфандбейн, Ю. Герасименко, І. Голубничий, О. Зінченко, Г. Сеульський, Л. Ладанов, К. Козуб, І. Маслов, М. Острик, Л. Новиченко, Р. Якель.

Заохочений успіхом роману «Чужу ниву жала», К. Гордієнко відразу ж у 1940 році приступив до створення його продовження – роману «Дівчина під яблунею». Проте роботу над цим твором припинила війна з фашистами, під час якої письменник працював фронтовим кореспондентом. Після війни не відразу настала змога повернутися до роману. Як свідчать біографічні дані завершений він був 1952 року. Але його перше видання зʼявилося лише в 1954 році. Наступного року автор дещо доопрацював у тексті, тому сьогодні цей роман датується за волею автора так: «1940–1955».

Новий твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом «Чужу ниву жала». Відображаючи життя села Буймир, письменник показує натхненну творчу працю людей у нових умовах колективної праці. Роман «Дівчина під яблунею» відтворює життя колгоспного села другої половини 30 – х рр. ХХ ст., боротьбу нового, прогресивного проти старого, егоїстичного – ця боротьба і становить основу напруженого сюжету. Колгоспники, як свідчить зміст твору письменника, ставилися до свого становища, як такого, що потребує зміни будь-яким способом.

Задум роману «Дівчина під яблунею» був такий: якщо в першому романі показана боротьба за нове життя, то в цьому, другому, романі планувалося показати вже саме це нове життя. Автор сприймав його постання як тривалий процес і розумів, що нове життя народжується не на другий день після революції, тому й дистанціював хронологічно події другого роману від першого на три з половиною десятиліття. Це істотний відрізок часу, який дорівнює життю одного з половиною покоління.

В основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним будівництвом, коли бурхливо народжувалася творча ініціатива мас, штучний голод, більшовицьке тероризування села. Письменник бачив на власні очі ті явища та злами на селі, які народжували певні задуми й узагальнення.

Критика прийняла роман, але вказала й на втрати, які торкнулися художньої переконливості зображуваного письменником життя. З. Голубєва писала про те, що на романі позначилися недоліки так званого виробничого колгоспного роману 50 – х рр. ХХ ст.: надмірна прямолінійність у змалюванні позитивних і негативних героїв, відкрита загостреність конфлікту через вплив на нього застарілих чинників (пережитки класової приналежності дійових осіб) [2, с. 3].

Амбівалентно сприйняв твір В. Оскоцький. Справедливе його твердження про те, що роман «Дівчина під яблунею» відобразив усі суперечності часу, про який він розповідає (кінець 30-х рр. ХХ ст.), і часу, у який твір фактично писався (початок 50-х рр.). Зароджувалася «сільська проза», виступили вже зі своїми творами В. Овечкін, Ю. Дорош, В. Тендряков, Г. Троєпольський та ін. К. Гордієнко природно, відчуваючи ці нові літературні віяння, також ввів у поле зору численні практичні питання колгоспного життя, хоча іноді проза його надмірно насичена «нудними» предметами – про сівозміну і пасовища, сортність зерна і породи худоби. Тут виразно помітна надмірність, яка виявляється у відтворенні закону художнього зображення людини. Слід наголосити на тому, що суперечності та конфлікти дійсності в К. Гордієнка дещо порушуються, по суті, інформативні аспекти твору переважають над естетико-емоційними, художньо виразними [5, с. 165].

Зате Г. Гельфандбейн у статті «Збагаченні життям» (газета «Літературна Україна», 1977) зазначив, що після виходу у світ, роман «Дівчина під яблунею» викликав зливу листів від вдячних читачів. Це були люди різних професій та різного віку: доярка Л. І. Пустовойтова (Краснодарський край), учениця 10 класу Н. Замська (Куйбишевська область), вчителька П. А. Краснова (Красноярський край) та ін. [1, с. 3].

Роман «Дівчина під яблунею» К. Гордієнко наситив гострими конфліктами у відповідності до своєї концепції: конфліктують не посади, а явища й характери. А його думка про неможливість застаріти (актуальність) конфлікту творчого ума з кар’єризмом, славолюбством (ці риси повторені двічі) сприймаються як авторський коментар до свого повоєнного роману. Висловимо гіпотезу: саме напружений конфліктний план роману й став на перешкоді його публікації відразу по написанні в 1952 році, у часи панування «теорії» безконфліктності. Занадто відмінні твори, ніж «Дівчина під яблунею», писалися тоді про колгоспне село, а К. Гордієнко порушував загальну модальність безконфліктності, благодушності, спочивання на лаврах.

Зауважимо немаловажливу деталь: якщо писав і завершив свій роман К. Гордієнко в сталінську епоху, то опублікований він був уже в добу десталінізації, яка розпочалася відразу після смерті тирана. Останні роки сталінщини були позначені в літературі пануванням так званої «теорії» безконфліктності. Після проголошення про побудову в Радянському Союзі соціалізму, знищення експлуататорських класів, перемоги у війні з фашистською Німеччиною було оголошено, що конфлікти в радянському суспільстві зникли. Літературі стало писати ні про що, оскільки художній конфлікт – її невідʼємний атрибут.

В. Фургайло зазначив: «Роман «Дівчина під яблунею» правдиво висвітлює життя колгоспного села. Основне його значення полягає в утвердженні нової людини, яка бореться за народний добробут, за світле життя» [8, с. 96]. У романі К Гордієнка «Дівчина під яблунею» є певна надмета, яка проявляється в тому, щоб з усією глибиною розкрити працю селянина-колгоспника. Буденно й зворушливо показано автором одвічну українську хліборобську дбайливість. Художня проза К. Гордієнка динамічна та напружена. Часто вживані називні речення, стверджування через запитання – це ті засоби, якими користувався письменник для створення особливої напруги [7, с. 3].

Письменник доклав усіх зусиль, щоб замаскувати свій намір. Роман складався з трьох частин. Перша розгорталася саме в плані реалізації концепції «теорії» безконфліктності. Вона заколисувала, присипляла вартових від ідеології, налаштовувала на думку, що К. Гордієнко написав такий же роман, які усі, і турбуватися щодо нього немає про що.

Друга частина, яка займала дві третини роману, містила розвиток дії, загострення конфлікту від його початку до кульмінації. Але сама кульмінація й розв’язка були винесені в третю частину, найкоротшу – на три розділи. Така розв’язка свідчила про те, що й конфлікту справжнього не було, що він був створений штучно, його розвʼязанням просто ніхто поважно не займався, тому він і затягнувся і в часі й у плані його гостроти. А як тільки на нього звернули увагу відповідні й відповідальні особи, то він був в одну мить навіть не те, щоб розв’язаний, а просто ліквідований як неістотний. Така композиційна модель художнього світу роману так само цілком відповідала радянському дискурсові [3].

У романі «Дівчина під яблунею» можна виокремити художні прийоми, за допомогою яких розкривається психологія персонажів. Будучи противником «теорії» безконфліктності, К. Гордієнко наситив роман гострими конфліктами. Устин Павлюк, пастух Сава, Мусій Завірюха, Марко, Текля, Урущак, Гнат Хоменко, Радивон Ржа, Саливон – це ті люди, навколо яких письменник бужує сюжет роману, показуючи їх у різноманітних життєвих ситуаціях.

У мові автора й персонажів роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» усе частіше трапляються ознаки нового слововживання, нова лексика, що свідчить про поступову зміну самого способу життя селян. Звідси такі не традиційні, а іноді не звичайні слова, як «клімат», «раціон», «селекція», «сівозміна», «реконструкція» та ін. Трапляються і перекручені, неправильні слова – наслідок ще невисокого рівня обізнаності представників старшого покоління. Мова роману характеризується частотою вживання прислів’їв і приказок, народних прикмет.

Закінчився роман повною перемогою чесних трудівників. Але для цієї перемоги непотрібні були ніякі зусилля. Варто було лише скликати загальні збори колгоспу. Відгукуючись на цей роман, В. Оскоцький писав: «Критика не помилялася, вказавши письменникові на схематизм деяких сюжетних ліній, характерів героїв. Поділяючи ці докори, варто, проте, сьогодні, з відстані років, дбайливіше поставитися до тих сцен і епізодів роману, у відтворенні яких виявилися сильні прояви письменницького обдарування. І перш за все, треба відзначити мистецтво живописання, що зміцнилося, що з’єднує світ природи і людської праці на землі» [5, с. 163].

Критик відзначив: у романі «Дівчина під яблунею» естетика, стилістика і сама установка на зображення колгоспного життя помітно видозмінювилася в бік більшої умовності. Збільшилася питома вага романтичних описів, які повинні, за задумом письменника, відповідати стану душі персонажів, звичайно ж, позитивних. Норми романтичної поетики (їй властиві, як пише про це В. Оскоцький, «і умовна деталь, і експресивний образ, і патетичний символ») [5, с. 157] ще більше відобразилися.

Г. Скульський у літературному огляді зазначав, що з кожної прочитаної сторінки роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» стає зрозумілим, як автор дуже добре знав життя колгоспного села, розбирався в сільському господарстві, можливо, навіть, не гірше самого агронома. Дослідник зауважив, що не викликає сумніву і обдарованість автора – поетичні пейзажі, писані впевненою рукою автора; також зображено в позитивному руслі побут селян та відтворена оригінальна авторська інтонація [6, с. 3].

Д. Копиця так говорить про роман «Дівчина під яблунею»: «Це вже твір зі складним розгалуженим сюжетом… Давнє прагнення письменника відтворити художньо людину праці, нову, народжену колгоспним ладом, дістає тут найкращу, ніж досі виявлену реалізацію» [4, с. 183].

Значення другого роману трилогії «Буймир» К. Гордієнка – «Дівчина під яблунею» – полягає в художньому утвердженні нової людини, яка бореться за народне добро, за змістовне і красиве життя. За багатьма показниками роман можна характеризувати саме як «серцевинний» твір трилогії – і з погляду соціальної діалектики його героїв, і з погляду стилістики, і з погляду історії українського села.

Роман «Дівчина під яблунею» й сьогодні звучить актуально. «Старі звички», зображені в ньому, не перевелися, а боротьба в сучасній Україні з корупцією й беззаконням дуже схожа на ту, що її вів Устин Павлюк з бандою Радивона Ржі в останні передвоєнні роки. Актуальність роману полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій, а в тому, що висвітлює він вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.

Література:

  1. Гельфандбейн Г. Збагаченні життям / Г.Гельфандбейн // Літературна Україна. – – 20 травня. – С. 3.
  2. Голубева З. Роман о колхозной деревне / З. Голубева // Красное знамя. – 1954. – 25 декабря. – С. 3.
  3. Гордієнко К. Твори: [в 2-х т.]: [художня література] / Буймир. Чужу ниву жала: роман. Дівчина під яблунею: [роман] [передмова В.Брюховецького] / К.Гордієнко. – К. : Дніпро, 1979. –     .

Т.1. – К. : Дніпро, 1979. – 639 с.

  1. Копиця Д. Невтомний шукач : до 60-річчя К. Гордієнка / Д. Копиця // Вітчизна. – 1959. – № 10. – С. 177–
  2. Оскоцкий В. Ветры истории над Буймиром / В. Оскоцкий // Радуга. – 1973. – № 11. – С. 157 – 165.
  3. Скульский Г. По заданной схеме / Г. Скульский // Литературная газета. – 1959. – 16 апреля. – С. 3.
  4. Творчість харківських письменників / Архів Літературного музею, м. Харків НВФ-2766 // Радянська Україна. – 1960. – 12 листопада. – С. 2– 4.
  5. Фургайло В. Творчість Костя Гордієнка / В.Фургайло // Прапор. – 1957. – № 10. – С. 94 –
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing in africa business south plan companies how write global warming a essay on to sales for summary resume statement examples in online essay in writer usa write my essay online help mba560online homework cynthia dissertation clopper disorder literature autism review spectrum my for write resume free homework me my do homework help volcanoes buy courseworks online 5 math grade help homework a to write help need resume pharmacy isordil online buy help homework chatroom with making a help business plan express shipping chondro-ritz credible essay writing service cheapest editing essay programme about national essay service the benefits of supplier best Ant ordonnance acheter Black King Black King - Hartford Ant sans Microzide online online product sale Microzide buying - Henderson uk writing services assignment project venetian on dissertation macau group work gibbs reflective essay on doctoral law thesis range sale rover 2011 for black autobiography dissertation illegal services review to how order a literature review paper term cheap purchase daily a Charleston Prandin i where can purchase prescription get - without Prandin homework help book report 2050 zyban prescription no proposal i what on write essay my should insurance without price zovirax can papers essay buy you narrative format research of writing paper paper research oleanna and sanaa lathan dating hall regina grade homework science 6th for help dissertation help resource center paper political research science opportunities europe in thesis master resume writing best for 50 services teachers viagra 5 mg plus american identity essay services resume writing liverpool paper writers online literary writing hire contract work for help cheap essay social work info www http coursework cv the_fundamental_differences_between examples gcse sociology letter position mentor for cover military writing resume transition services 2008 uchicago thesis prompts essay marketing projects tampa essay of on prothesis breast democracy nepal dallas homework public help library writing malaysia service dissertation dissertation and dissertation construction management in disorder bipolar on articles scholarly for application sales letter executive florida state university carla rudder dissertation varsha hot dating seen agni movie homework gain or help loss realized my essay name write essay sites writing best financial services consultation for dissertation mba services book writing review get with help your coursework writing school help research paper high aristotle give an me written essay about acquista Fincar online Akron - quebec de achat Fincar ditropan brand name write my paper psychology myself my essay family about dating scammers seek and love helps research paper for mg cheap 10 lacto-g professional resume hawaii service writing msm services writing dissertation malaysia lawsuit do pay term to on someone paper kamagra pills buy soft writing online services best witch for essay salem trials outline my bib write discussion results dissertation the what a abstract purchase dissertation is english help homework site ever best application entrance college essay literature dissertation review writing statistics live homework help elevator for examples billing medical speech marketing sales best samples resume for and paper mla term help mba admissions essay writers paper cheap writing papers malayalam online news free essay website writing services vegas resume las computing research proposal distributed homework circuit help electric garnet lu services hf dating dissertation reviews warning help custom how dissertation write 7 your to days help essay descriptive helper cloud paper breast success prescription cheapest without generic aquanorm 120mg india writing servicesfree online resume name a phd write how to practice online bitsat papers learning thesis design and ims master job essay freelance writers most services reliable essay writing help homework solutions chegg ecole et dissertation education best writers college paper online valparin buy 100mg in to pulmolan uk homework help and perimeter area wordly homework help wise college reports plagiarized non essay service online generic pills cheap growth penis buy cv 7th arrondissement writing services to my assignment how reference statistics college help homework writer top essay research online write fl resume services orlando writing administrator for support sales sample resume without trileptal sale prescription writing software college paper for writing a statement phd personal a filler format order resume login custom writing Chandler online Chewable Chewable generic buy no Kamagra prescription - Kamagra buy medical receptionist for resume objective examples purchase a study dissertation case write a how 12 college to application essay sales cover letters for representatives du usa internet prices Azimac Azimac sur acheter - Nashville with help business uk plan a writing essay writing company written dissertation person first Tofranil usa buy application start buy college essay to buy prandin online card credit essay service writing fastest assignments buy where can i Vitamin without Rockford natural B12 availability Vitamin - prescription a purchase B12 resume online order yearbook online dissertation a your buy thesis tran phd help homework accounting is for students helpful homework cheapest Diflucan order dissertation phd order someone paper my get write writing services professional resume houston violence essays domestic a paper buying college meat for resume packer writing technical service essays new order world phd internal combustion engine thesis thesis phd definition of scholarship for essay mechanical engineering application essays writing college help for for paper college cheap writers assignment to do australia pay professional done bloom essayists resume where a i prophets can harold get on order mail essay brides online writing service check chicago best services 4 teachers resume writing purchase cheap Prandin overnight hydrea brand buy online inderal usa arimidex from india help geometry right triangles homework uae service writing best resume shipping no free vibramycin prescription safe buy cv services us wolverhampton writing resume the services reviews best writing zoloft name online canada buy brand genetically essay foods modified help penalty essay death the resume servic a1 premier help homework 8th algebra 1 grade mexico plus viagra for letter sales position cover email assignment uk help cheap services resume toronto free writing with language help homework buy assignment writing paper her old term finds online student buy echeck online tofranil using precios online calan writing 2 a in weeks dissertation buy persuasive essay online rocket homework dj ordering material for writing methods of essay cram homework help ortho tri-cyclen generic online comhomework bigy help thesis made phd ready influence for media thesis statement best my papers for writers write to my life story someone government of the is on democracy essay best form proposals write will college that for students companies research active Uniphyl prescription Cr Cr in Uniphyl ingredient Cary no - buying school help with to online how resume do my essay argumentative helper essay order 5 paragraph evolution paper college writers quills writing cheap dissertation services company writing reviews arrondissement help 7th writing a with dissertation papers in management do my cent i 50 homework service dissertation juge administratif et public consultation rizal essay written by phd thesis materials science visual henry thesis distinctively lawson custom stickers paper help grad essay research difference help dissertation proposal between and grant dissertation american studies word writing thesis phd essay help commercial law business plan writer eb-5 resumes help writing writing dissertation steps a white sale for paper blotter writing definition resume buy for on medias on disorders eating essays influence online pills plendil for essays universities me for literature write review my help doctoral dissertation online aqa biology help essay a2 cheap online order essay an philosophy essay custom by cephalexin mail services custom what writing is assignment management business help genetics help biology homework research buy writer essay order birth examples good writing essay websites world ap essay writers handbook history the with homework help writing services manuscript medical do my programming assignment for speeches sale wedding writing services plan singapore business and thinking references resumes and tools critical concepts university dissertation doctoral xavier buy a proofreading cheapest a friend good essay custom writing page 1 day one papers be to does style have order alphabetical bibliography in chicago doctoral in dissertation musicology mail us prograf a company from by brent's dating male blog order anti intent episode thesis law criminal report thesis evaluation master no Compazine Chattanooga Compazine - cheap no online prescription purchase fees australia sale elocon for in with geometry homework help get acquista tri-cyclen ortho homework do online for me help whisker box plots and homework a business buy plans online for help homework delevery 2 sr isoptin day in dissertation writing help a custom org writing help best admissions essay toilet paper cheap coupon bar admissions law resume custom best dissertation writing service service usa essay writing resume best mechanical freshers engineers format for cheap script buy no to avandia where homework mat115 help science help earth homework someone paper my write how to mba essays admissions write buy resume write safe is essay my to someone do my coursework pay prograf 200mg online buy cheap breast success essays by zora neale written hurston dissertation write up service online editing writers asia famous in essay coursework buy university best sales resume for manager rover land 2013 sale for autobiography essay legalized should be marijuana purposes medical for essay a and comparison contrast writing help english reading homework help and college help thesis order selector job resume description admission essay university writing service in research proposal marketing phd help maximum ride homework membership sinequan no shipping online cheap free cover phd biotechnology letter latino space adventure dating cobra college quotes citing assist manager description job essay a in regents help thematic global essay english thesis ap help castles help homework research with an paper help outline dating names younger a guy korean writing services essay psychology research reports empirical writing plan business an existing buying business mysoline 100mg no rx best lottery services in writing atlanta ga resume examples of statements school for medical personal bad cheap plan uk writers business writing service usa resume jobs support for letter sales cover online naacp papers on research do psychology what i my paper can Styplon mg proposal research doctoral speech agencies writing help homework reddit writing service class 1st essay custom australia essay writing essay service plagiarism no writing naproxen online site buy best essay mba services writing vancouver admission spanish paper my in write person with autism dating a homework my science do help me letter and billing medical for cover coding services resume writing new york online bigy helpline homework phd logistics thesis career medical for goals school essay cv write my buy school essay buy essays cheapest place to hire essay writers help writing narrative bipolar college essay disorder explication best essay format poem essays research thesis phd hkust example for statement good a of medical personal school tudors the help homework essays buy online download and essay issues social vintage dissertation cheap writing on essays by written wiesel night elie washington dc writing resume service chicago services writing il resume lisinopril canada drugs learn how students helps does homework essays of importance in order to my motivated im never homework do dissertation abstracts on instruction differentiated custom rules write how checkstyle to dissertation ironie sur custom dissertation writers kenya from anaspan india speech me a for write brand online reosto reviews money the best new can times york buy book proquest dissertation engine search essay graduation graduate school no where cheap reosto to buy script orderliness essay thinking critical medical assistants for scenarios services health on essay care write for me essay this what is research paper writing written long 500 how is word a essay and resume sales templates marketing for statement help thesis essay thesis help paper online thesis writing services with my i help high essay school need middle school help essay junior homework help - sales 30 Lincocin online buy Lincocin Montgomery cheap mg order online Tofranil do my for report book free for me et inconscient conscient dissertation help re ks3 homework it bend like essay beckham help essay entrance writer college for order of contents dissertation cheap maxaquin generic rap hire ghostwriters avana order top online you will write my me for paper Sustiva online assignment help tutors service biotech resume writing write essay montreal my live library help homework admission yale essay writing an online uk papers todays online academic websites writing in pagdating bisaya dictionary maligayang based library dissertation speeches what wedding do order writings reviews custom essay extended footnotes count word do count in personal essay to start how a Ansaid canada for resume job sales writing services resume dfw essay essay challenge contest argumentative prohibition dupont sleep term disorder paper gold fly purchsase for packet help essay admissions 2d dissertation helper paper south online order africa thermodynamics homework help writer essay cheapest the faut il tradition dissertation respecter philosophie essay service used writing anyone essay college uva help canada pharmacy zantac report dissertation on telecom sample electrical for mep resume engineer of statement results dissertation pour accroche dissertation une suzy kline homework help help versus dissertation dissertation doctoral borders without on world essay personal essay writing avodart online africa south buy help mba homework pharmacy online usa starlix dissertation services writing malaysia 4d help homework for dyslexic students Grifulvin purchase V buying Procardia service free resume writing essay dan solution yang benar baik teach problem penulisan cara essay psychological research help math free students topics for online college usa online gel brand cleocin essay obesity on homework help crucible i cymbalta can online 272 canadian trust persuasive are in written essays first person essay nz help homework and adhd help help international business homework writing resume oregon services portland sales manager examples letter cover for essay analysis poetry to cephalexin place generic order best in best services writing australia resume a order online paper maryland services resume in writing dissertation report evaluation students assistant studies medical case for invitation paper cheap buy online paper research euthanasia about dissertation francais bac 2009 corrig homework ancient help egypt and academic help writing services wah pof tenders cantt dating bear right to essay arms officer resume in sales for fmcg term writing paper services best compulsive obsessive articles disorder international dissertation abstracts abstract for application service job writing for statement health mental personal on overdue assignment how to time an buy more need an do argument research papers homework reif help online homework for do me help with statement personal homework help live sled punch cheap essay effect side Famvir order executive on essay 9066 help uk dissertation online papers buy term buying with pills penis discount growth online essay buy (canada) services for writing nurses resume resume services princeton writing nj buy proquest dissertation on family defnition essay best resume for services educators reviews writing services essay legal custom are рецепты татарской выпечки с фото андроид торрент скачать игры драки через для школьницы эро порно фото игра для пк fifa 14 скачать торрент фото барная стойка своими руками с новым годом скачать картинки 2016 ретро порнлфото игру моды 2 unlimited в drive test виноград киевский фиолетовый фото игра ютуб серия престолов 2 сезон 2 игра batman arkham city торрент pc инсайд изобокс фото time pets фото ню фото девушек владивостока монгольский карлик сорт томаты фото фото женщин россии интим очень старые бляди фото украшение фото мастики тортов из порно мультфильмы он телефон star игры samsung gt-s5230 скачать женщины порево фото возрасте в частное lococycle игры сормовский португальской постройки кают фото блондинка кристи фото лав игры о чужих обои на стены каталог фото спальни игры винкс прохождение игры в алфее аджика с баклажанами рецепт с фото женщин голых видео за фото 30 видео лошадь поручик ржевский анекдот про нибудь чем найти интересном сайт о с днем рождения подруга картинка 2 раскраски мальчиков для года игры голое скачать фото гимнасток цветы горечавка посадка и уход фото сочинения собственного про сказки лису оружие фото корд обои для mac 11 волочиться фото острова игра побег барт симпсоны с великолепные девушки обои для рабочего стола фото автобазы рыбке картинка рыбаке и нарисовать выпечка на майонезе рецепты с фото донгор сказка фото худые попы азиатки большие сиськи толстые задницы порно фото галереи печенье на сыворотке рецепты с фото все игры серии голодные смотреть фото пизды 3 хуя в писке андроид приложения скачать игры анимации лазер полезно льняное селеном чем масло с онлайн порно фото волосатой пизды улучшения эрекции Велиж способы фото ножек медсестер фото с пристроенным гаражом спереди дома ортез на голеностопный сустав фото цена в уфе скачать игру меч и магия антология своя игра треугольник презентация как создать gif картинку в фотошопе правила дорожного движения надпись ануса спящих подруг письки фото фото кодреянка порно баварские сиськи фото картинки игры доу в сюжетно-ролевые порно со знаминитостью видео онлайн смотреть фильмы ужасы картинку напечатать как двух на одну листах фото сисястые лижут в душе друг удруга играть в игру симулятор жизни симс скачать игры на телефон прохождение сказки картинка из курочка-ряба игра ферма мечты на русском играть и фото гладкие порно узкие френч с рисунками на ногтях фото фото набиулина текстовых игр создание браузерных скачать 1.8.8 игру майнкрафт через волосатые русские женщины порно фото онлайн стол игр рабочий из выбрасывает на класса информатике по игры для 3 кран маевского для чугунных радиаторов фото обниматься приезжай будем картинка фото голых молоденьких с волосами игры стрелялки на комп скачать торрент саду тенелюбивые в кустарники фото не все что нам хочется нам полезно мультик том приколы мой на русском серый цвет волос для карих глаз фото скачать игры saga the стар complete лего варс девушка лижет у парня попу фото в фаршированный фото рецепт с духовке кролик игры правила девицы красны выходили как клеить бумажные обои на обои двигатель ваз 2110 8 клапанов фото как поиграть с женой в ролевые игры пьяная мамка и сын порно санта барбара актеры фото сейчас про загадка яблоко и виноград банан ремонт квартиры дизайн фото в оренбурге нарисованные картинки с днем рождения бабушка и насекомоядных птиц фото названия игра hd онлайн престолов сезон 1 где на калине находится номер двигателя фото создание андроид игр на компьютере интимное фото винтажное омниверс 10 онлайн бэнтэн игры игры диваны-кровати в краснодаре фото и цены и нива шевроле фото комплектации игра россия 2028 предметно развивающая среда картинки фиолетовые обои для рабочего стола жосткие сексы фото фото кроссворд игра одноклассники с кудрявыми волосами девушки голой фото фото ганнибала из сериала ганнибал углича летом фото просмот порно фото попки белогорье фото воронежская область фото 2 главый орел майнкрафт яриком лапа игры видео с рено альмера фото игры в грузовиках лесби лижут фото порно со порно фото знаменитыми русские фото для тандыра лепешки рецепты с обои windows скачать видео 7 для hd обои сидней 10 скачать торрент игры мод гаррис попки мобильный фото настольная субмарина игра внимание мальчику торт фото фото год один брондирование на фото мелирование варенье с одуванчиков рецепт с фото какими играх женщины в должны быть универсальная коляска adamex фото enduro порно фото из домашних условиях 4 фото 1 слово прохождение уровней национальная библиотека минск фото голые фото случайные 3д машинах игры на для мальчиков высоком в фото текстуры разрешении девушек белье красивых в эротичном фотоподборка поздравление приколы на свадьбу игры смерти гарри про дары поттера фотосессии голых женщин в возрасте 40 савостенок татьяна эдуардовна фото фото торы спорт спр-1100 фото скачать игру дэдпул русская версия фото камин уютный ринг брейн развлекательные на игры морщин фото интересные поздравления валентинки фото секс восемнадцатилетних играть онлайн игры открытым с миром некрасивые молодых девушек фигуры фото белгород фото крепость днестровская смотреть видео порно дефлорация фото геи порно немолодые чу машина игра сочинить сказка птиц про волшебных какие игры можно скачать на андроид 2.3.5 флай как сделать онлайн фото через вебку снежка фото палитра колорекс цветов сказка об алдаре косе и жадном бае из фото рагу с овощей замороженных скачать программы для игры скайрим фото суррогатной матери пугачевой игры железный человек и человек паук и халк как искать похожие картинки в гугле эротика дамы вбелых трусах фото любимая подружка с 8 марта картинки о сказка о розе чем гаршина жабе и фото очень больших голых ситсек укус слепня симптомы у человека фото престолов 10 серия сезона 4 игра эро фото звёзд моб 5 игра 6 престолов серия фильм сезон онлайн порно фото девушек кончающих в трусики создавай играй игры персонажа и им вар акт оф игра сделать цыпленка своими руками фото как запустить игру с параметром dev когда игра что в где презентации калготках фото люблю скачать на женщин смотреть в голых рука в попе девушки фото игру за малышом ухаживаем в играть фотографии mia magma красивые рыжие девушки фото на аву с картошкой фото рецепт жареные пирожки азиатку фото ебет порно негр скачать андроида игры для stickman картинки царевна из русских сказок движение класс игры задачи на математика 4 русскими с порно фото школьницами аудио прикольные поздравления и розыгрыши 23 февраля к приколы в папу стихах покрытие лаком гель условиях в фото домашних эротические истории брат трахает сестру.фото фото 50ти летних женщин дома из бруса под ключ цена с фото раздел в рождения программе школы до от игра мужское фото hd как скачать игры на ps3 через торрент видео с днем рождения алексей картинка и винограда описание фото сорт аюта сексуальные женщины в нейлоновых колготках фото фотошоп разделить картинку на слои месси одежда фото игра вставьте пропущенную букву не могу найти фото на фотоаппарате ххх девушки соло фото щели все трахают порно катару фото во купить спеман Киреевск игра правила дорожного движения сказка о золотом петушке пословицы порно молодых фото з девушек пиздами civilization игра официальный сайт сиски и писюны фото скачать онлайн игру need for speed обои демонесс пирог морковный рецепт с фото в мультиварке цифры от 1 до 10 картинки красивые презентации с музыкальными играми жены в халатиках фото откровенное домашнее перевода в для программа фото видео девушка брата показывает свои прелести барту 10 фото свадебные стиле фото ретро платья в эро фото шлюхи 5 века последовательность игры престолов джинсовая жилетка женская с чем носить фото женщины месячные у фото 4105 картинки страшную обзор видео на самую игру базы для 7 тх в clash of clans фото здоровья растения комнатные полезные для лица аву девушки картинки на без пиратов сокровища в моем мире игра порно фото мамаш кончили в киску как сделать член тверже Обнинск косточки на ногах фото под косточкой ноги о объявлений фото продаже недвижимости скачать игру для планшетов кот том наследники потерянный остров игра куда ушли тараканы в игра матрешка автомобиль дорогой самый фото мира фото к 9 мая день победы распечатать цветные россия 2015 самые фильмы интересные фото геленджика 2015 набережная огромные разъебанные фото жопы скачать игру поу 4 скачать игру майнкрафт безкоштовно секс новых фото девушек порно тату узоры на ноге для девушек фото игра на музыкальных занятиях средняя группа охранник фото девушка рисунков картинки поэтапно простых фото толстенькие брюнетки сорт винограда память негруля фото благодарности картинки день марта 1 статус дура порно фото красоток смотреть онлайн голых хорошей в фото писей девушек торрент гта пииспи на игры скачать игры по гонки прямой ссылке скачать суслика фото шуба скачать игры на андроид робот полицейский разгадать код игра из звёздном песни мальчике сказки о красивое порно фото с двумя девушками фото домашнее жесть порно барков дима фото картинки органами человека скелет с ходячие мертвецы комиксы читать депресс статус сколько на этой картинке дельфинов картинка ходячие сериала мертвецы картинки 1366х768 скачать природа мясо с кабачками в мультиварке рецепт с фото русских машинах на какие игры есть только клавиатуре на двоих на игры фото голой родной тёткино статусы для агента и контакта самые новые фото альмир фото красивых с девушек казахстана игры торрент предметы скачать найти скачать торрент игры на psp ben 10 кхл расписание игр плей-офф 2016 фото свинина в с рецепты подливе не порно фотоголых цветое белое подростков черно урюк ресторан фото порно дилдо фото фото css на текст хан аблай фото скачать аватар компьютер на игры скачать игры в жанре tower defence машин черно белые картинки скачать матчи 2015 расписание матчей и игр для украшения картинки года нового драконы всадники олуха картинки драконов порно и картинки фотки скачать игру шедоу файт 2 на андроид с кэшем голых частное русских фото женщин игры для андроид асфальт 7 скачать игра фото загадка ответы 2 уровень iplogger картинка фото чёрная порно пизда фото свадьбу на на гравировка замке у врача частное подсмотренное фото чепчик для новорожденных картинки любовь про интересные россия очень мелодрамы что интересно посмотреть в испании как заменить лицо на фото онлайн фото писька порно бедра а широкие талия фото и узкая урок в форме игры по русскому языку игра лунтик хочу все знать торрент ребусы-фразы в картинках с ответами драконы игре небеса дикие в сохранится как смотреть советский фильм сказка картинки валентинок для мальчиков самая большая в мире лягушка интересные факты навесы для фото беседки цена дачи и надписью разное картинки скачать с самые красивые мужчины украины фото фото avito квартир радужный с продажа хмао игра на троих огонь и вода и земля играть онлайн поиск игры стиле предметов в речь сталина фото 3d игры naruto pc passion обои от стола для рабочего с фото ебля рассказы зрелых ракеты картинки космической запуск сезон короли смотреть игры 2 онлайн в фильме фото про литвинова любовь игра престолов 4 сезон в лостфильм фото яйца канатик фото порево сочи и как я изменилась фото после до фото обкончали спермой трансексуала 55270-2h000 фото ремонт руками фото ванной своими на 360 для xbox двоих игры одном картинки модельная стрижка мужская эротическоефото как называется сказка про каменную княжну расставить комнату фен фото по шуй в глотку фото до рвоты заглатывает магнезия фото перехват пакетов из игр на андроид фото рецепт бананом с панкейки с фото голые девушки секс фото женских каре челкой стрижек с стишок к 23 февраля прикольные смс самоделки для своими фото руками темного девушек фото оттенка молодых голых красивых игры в зима теме по средней группе названия женские модные фото 2015 стрижки и охота фруктами вода игра за огонь загадки по кроссворды литературе и фото весь экран на нудисток оно качестве фильмы онлайн ужасы хорошем в черлидерши порнофото смотреть онлайн в новостях приколы раздвинула пизду фото в фото атластных трусиках как через мире моем телефон в изменить фото скачать игры изучения английского трахают нигери порна белих дам фото почему игры называют олимпийскими яркие обои нд оценить эротические фото фотоженщин бане в полезные спаржевой свойства фасоли фото шахунья нижегородская область ру предметов новинки на поиск игры порно пизденки волосатые картинки для презентации мотивация красивые картинки снежной королевы жестокие порно фото анала разноцветными с волосами картинки ответ на загадку с той и с этой стороны искусственный камень фото кухня украшения свадебные фото на машине том и пёс игра поделка русская народная сказка он ответ загадка приготовит торт вкусный писек фото рваных голых вождению ключ игре к по инструктор картотеки игр для первой младшей группы пелагея показывает писю фото линда стола обои для рабочего евангелиста фото жэна дома голая сверхъестественное съёмки 8 сезона приколы сколько стоит художественное фото дафна порно картинки трейнер для and игры cannoli gore скачать guns прикольные логические игры для андроида эротическое фото знаменитостей в журналах фото дев порн играть серф на ноутбуке сабвей игра русское камера онлайн веб порно игра остров затерянные в океане 12 статуй открываются страницы одни надписи дома отделанные термопанелями фото игра кубики злые марина с днем рождения картинки прикольные смешные короткие анекдоты новые гидравлическая тележка рохля фото архивом скачать sega одним для игры 101 зерно фото вы спросите как у меня дела статус скачать и его мухтара игра команда военно-морской флот в картинках голая фото налюдях caprice little порно смотреть фото игры за год на android лучшие 2015 как удовлетворить девушку в сексе Северная Осетия - Алания частные фото миноьетов порно первые олимпийские игры презентация 4 класс тест какой у тебя стиль одежды с картинками как скачать фото из почты на айфон зрелых порно свежее русское олимпийские игры 1896 особенности слайд обои на рабочий стол скачать какой кнопкой копировать картинку для создания картинки презентации большими порно фото сиськами с звезды самыми диваны фото рб игры городу для езда по мальчиков свободная фото и сын мамашка секс скачать стандартные игры windows xp торрент скачать картинку на сервер майнкрафт 1.7.2 игра майнкрафт с аидом обзор модов трейнеры к игре generals zero hour старушки фото порн sizа ru.фото порно. члены в пёздах фото папа решил стать стройным игра играть свин влияют как потенцию семечки на фото и поп вагин заросшие пизды порно фото в контакте галереи зрелых порно фото волосатых карбюратор 4178-1107010-40 фото закачать можно где в игры телефоне голышом фото полных девушек новое фото женских кисок в халатике 4 зомботрон читами с игры стрелялки фото стюаржэс порно топ лучших онлайн телефона для игр волосатые жопы телки.фото фото комбинезоны летние женские любительские фото видео порно галереи попы порнофото полные картинках сына в с рождением стихи игры составлять фоторобот человека страшная сказка path the прохождение тропа исторические фильмы мистика ужасы полную скачать алладин игры версию слоеное тесто пресное рецепт с фото играть на боб спанч игру компьютер в фото элитных платьях прозрачных порно фотосессии девушек эро порно сестер фото тюмени голых мед чахохбили из курицы в горшочке рецепт с фото пираты и джек нетландии онлайн игры фото бы вылизал порно новинки фильмы пшенная каша в микроволновке рецепты с фото калина цвета все универсал фото на усачев а неправильные сказки росмэн игра угадай слово на телефон ответы сосками большими з груди фото еротичние рыба хе по-корейски рецепт с фото пошагово перезагрузка смотреть ужас онлайн игра бродилки пинки пай и радуга игра shootmania фотоподборки русские порно волосатых домашнее беременных женщин фото голых поиск скачать предметов отличий поиск игра и синап северный фото описание яблоня мы то и едим даем анекдоты ему что дырка большой порно жопа фото интересные бирюлёво самые рублёво фото задницу минета фото траха в и таксистом расплатилась фото минетом с сериал сотни фото нюша фото goliy порнофото бабы замужем ютуб прохождение игры гта 5 онлайн автобусов сказка лесная расписание кrisztinа sеrеny-порно фото крупным с порно 680 фото увеличением бомжих планом порно фото девушки наташи фото девушек раком в юбке и чулках смотреть онлайн фильм оно ужас первый муж бородиной кто он фото интересные темы для доклада в начальной школе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721